SZKOLENIA Z ZAKRESU METODY ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI PRINCE 2 NA POZIOMIE FOUNDATION I PRACTITIONER

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SZKOLENIA Z ZAKRESU METODY ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI PRINCE 2 NA POZIOMIE FOUNDATION I PRACTITIONER"

Transkrypt

1 ZAPYTANIE OFERTOWE Instytut Przemysłu Skórzanego w Łodzi, zwany dalej Zamawiającym zaprasza do złożenia ofert na USŁUGĘ SZKOLENIA Z ZAKRESU METODY ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI PRINCE 2 NA POZIOMIE FOUNDATION I PRACTITIONER, przeprowadzenie egzaminów oraz zakup materiałów dydaktycznych dla osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie Zarządzanie projektami w pracy naukowca/kobiety naukowca IPS Łódź współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej, w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytetu VIII Regionalne Kadry Gospodarki, Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw. Kody CPV przedmiotu zamówienia: Usługi szkolenia w dziedzinie zarządzania I. Opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest usługa szkolenia z zakresu metody zarządzania projektami Prince 2 na poziomie Foundation i Practitioner, przeprowadzenie egzaminów oraz zakup materiałów dydaktycznych dla osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie Zarządzanie projektami w pracy naukowca/kobiety naukowca IPS Łódź współfinansowanym przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 2. II. Dane Zamawiającego Instytut Przemysłu Skórzanego ul. Zgierska 73, Łódź tel. (42) fax. (42) NIP REGON Osoba uprawniona do porozumiewania się z Wykonawcami: Marta Łaczkowska Koordynator projektu, w zakresie przedmiotu zamówienia. Łódź, ul. Zgierska 73, pok. 103, tel.: , fax. (42) , III. Miejsce oraz termin składania ofert Ofertę należy przesłać pocztą elektroniczną na adres: lub faksem na numer lub złożyć w sekretariacie siedziby Zamawiającego w Łodzi, ul. Zgierska 73, do dnia r. godz. 13:00. Decydujące znaczenie dla zachowania powyższego terminu ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania. Strona 1 z 7

2 IV. Podmioty uprawnione do składania ofert Do składania ofert uprawnione są osoby prawne oraz osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. V. Opis kryteriów i sposobu oceny ofert Do oferty należy załączyć: 1. Dokument potwierdzający status prawny podmiotu, 2. Ofertę zgodną z załącznikiem nr 1 3. Dokument potwierdzający posiadanie statusu Accredited Training Organization (ATO) uprawniaj¹cy do przeprowadzania szkoleñ akredytowanych oraz egzaminów z zakresu metodyki Prince Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych zgodnie z załącznikiem nr 3 Nie dołączenie do oferty któregokolwiek z ww. dokumentów będzie podstawą do odrzucenia oferty. Kryterium oceny: najniższa cena. Łączna wartość brutto zamówienia. VI. Miejsce i termin wykonania zamówienia 1. Termin realizacji zamówienia: do r. 2. Miejsce realizacji zamówienia: siedziba Instytutu Przemysłu Skórzanego w Łodzi. VII. Wykluczenie z możliwości realizacji zamówienia Z możliwości realizacji zamówienia wykluczone są: 1. Podmioty powiązane osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub z osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy, w szczególności przez: - Uczestnictwo w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, - Posiadanie udziałów lub co najmniej 10% akcji, - Pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika, - Pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, bocznej drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. 2. Podmioty niespełniające warunków, o których mowa w punkcie IV. VIII. Instrukcja dla Wykonawcy Opis sposobu przygotowania oferty: 1. Oferta powinna być sporządzona wg wzoru stanowiącego Załącznik nr Do każdej oferty Wykonawca składa komplet dokumentów i oświadczeń. 3. Ofertę należy sporządzić w języku polskim. 4. Wykonawca ponosi koszty przygotowania oferty. 5. Oferta może być przesłana pocztą elektroniczną na adres: lub faksem na numer lub dostarczona do sekretariatu siedziby Zamawiającego w Łodzi, ul. Zgierska 73. Na kopercie lub w tytule maila należy wpisać: OFERTA NA USŁUGĘ PRZEPROWADZENIA SZKOLENIA Z ZAKRESU METODY ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI PRINCE 2. Strona 2 z 7

3

4 Załącznik nr 1 pieczęć firmowa Wykonawcy FORMULARZ OFERTOWY Dane dotyczące Wykonawcy: Nazwa Wykonawcy: Siedziba*: Numer REGON*:.... Numer NIP*:.... Dane dotyczące Zamawiającego: Instytut Przemysłu Skórzanego ul. Zgierska 73, Łódź tel. (42) fax. (42) NIP REGON Zobowiązania Wykonawcy W odpowiedzi na Zapytanie ofertowe przedstawione przez Instytut Przemysłu Skórzanego w Łodzi dotyczące usługi szkolenia z zakresu metody zarządzania projektami Prince 2 na poziomie Foundation i Practitioner, przeprowadzenie egzaminów oraz zakup materiałów dydaktycznych dla osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie Zarządzanie projektami w pracy naukowca/kobiety naukowca IPS Łódź współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej, w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytetu VIII Regionalne Kadry Gospodarki, Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw: 1. Oferujemy, wykonanie zamówienia, zgodnie z postanowieniami i zakresem przedstawionym w zapytaniu ofertowym postępowania. Cena brutto za szkolenie:. zł słownie: Cena brutto za egzamin:. zł Strona 4 z 7

5 słownie: Cena brutto za materiały dydaktyczne:. zł słownie: Łączna wartość brutto:.. zł słownie: 2. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z treścią dokumentu Zapytanie ofertowe, nie wnosimy do niej żadnych zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje do złożenia oferty. 3. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w Zapytaniu ofertowym, tj. 30 dni. 4. W przypadku wyboru naszej oferty jako najkorzystniejszej, osobą/osobami reprezentującymi firmę podczas podpisania umowy, będzie/będą: 5. Podajemy dane kontaktowe: Telefon:. Faks: 6. Wraz z Ofertą składamy następujące oświadczenia i dokumenty:... /podpis osoby/osób uprawnionych do reprezentowania wykonawcy/ Miejscowość...dnia... Strona 5 z 7

6 Załącznik nr 2 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest usługa szkolenia z zakresu metody zarządzania projektami Prince 2 na poziomie Foundation i Practitioner, przeprowadzenie egzaminów oraz zakup materiałów dydaktycznych dla osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie Zarządzanie projektami w pracy naukowca/kobiety naukowca IPS Łódź. Szkolenie zostanie sfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach projektu systemowego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu VIII Regionalne Kadry Gospodarki, Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw. Liczba osób i czas trwania szkolenia: W szkoleniu powyższym będzie uczestniczyć 13 osób. Szkolenie musi zakończyć się najpóźniej do dnia r. Szkolenie powinno odbyć się w ciągu dwóch tygodni, przy zachowaniu okresu wskazanego powyżej: w pierwszym tygodniu szkolenie na poziomie Foundation, w drugim Practitioner. Wydanie certyfikatów winno nastąpić nie później niż do dnia r. Miejsce szkolenia: Siedziba Instytutu Przemysłu Skórzanego, Łódź, ul. Zgierska 73, Liczba godzin szkolenia: Szkolenie Foundation: 3 dni 24 godzin (8h/dzień) w tym egzamin Szkolenie Practitioner: 2 dni 16godziny (8h/dzień) w tym egzamin Forma zajęć: Szkolenie powinno być realizowane w formie warsztatowej, gdzie uczestnicy będą mogli praktycznie zastosować techniki i narzędzia pracy w projektach na przykładach szkoleniowych w formie zadań indywidualnych i zespołowych. Materiały dydaktyczne: Wykonawca powinien zakupić i dostarczyć materiały dydaktyczne (podręczniki, ćwiczenia oraz inne) niezbędne do prawidłowej realizacji zakresu tematycznego szkolenia dla każdego z uczestników. Zakres tematyczny szkolenia: Program powinien obejmować całokształt metod, narzędzi, technik i dobrych praktyk wykorzystywanych w efektywnym zarządzaniu projektami zgodnie z metodą Prince 2 na poziomie Foundation i Practitioner. Certyfikaty: Po zakończeniu szkolenia na każdym z dwóch poziomów (Practitioner i Foundation), Wykonawca będzie zobligowany do przeprowadzenia egzaminu sprawdzającego poziom zdobytej przez uczestników wiedzy. Na podstawie pozytywnego wyniku egzaminów Wykonawca wystawi uczestnikom certyfikat potwierdzający zdobyte umiejętności i kompetencje w zakresie określonym w niniejszym dokumencie zarówno z poziomu Foundation jak i Practitioner. Informacje dodatkowe: W czasie szkolenia przewiduje się przerwy kawowe. Strona 6 z 7

7 Załącznik nr 3 OŚWIADCZENIE O BRAKU POWIĄZAŃ KAPITAŁOWYCH Oświadczam o braku powiązań osobowych lub kapitałowych pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą, w szczególności przez: - Uczestnictwo w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, - Posiadanie udziałów lub co najmniej 10% akcji, - Pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika, - Pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, bocznej drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.. Miejscowość i data Podpis osoby upoważnionej Strona 7 z 7

ZAPYTANIE OFERTOWE POKL-191/12-2/2015

ZAPYTANIE OFERTOWE POKL-191/12-2/2015 I. Nazwa beneficjenta i tytuł realizowanego projektu: ZAPYTANIE OFERTOWE POKL-191/12-2/2015 Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu, realizujący projekt nr POKL.04.01.02.-00-191/12

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Zapytanie ofertowe

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Zapytanie ofertowe Strona1 Zapytanie ofertowe Kurs/szkolenie - Auditor wewnętrzny Zintegrowanego Systemu Zarządzania Bydgoszcz, dnia 13 listopada 2013 roku Strona2 UŻYTE W ZAPYTANIU OFERTOWYM TERMINY Zamawiający - CIECH

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR RZEMOB/ZK/01/2015/IJ

ZAPYTANIE OFERTOWE NR RZEMOB/ZK/01/2015/IJ Altkom Akademia S.A. ul. Chłodna 51 00-867 Warszawa Rzeszów, dn. 20.04.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NR RZEMOB/ZK/01/2015/IJ W związku z decyzją w zakresie przyznania dofinansowania projektowi szkoleniowemu

Bardziej szczegółowo

DOM TŁUMACZEŃ SOWA ZAPYTANIE OFERTOWE

DOM TŁUMACZEŃ SOWA ZAPYTANIE OFERTOWE DOM TŁUMACZEŃ SOWA Ewa Rogozińska ul. Budziszyńska 10 45-320 Opole tel. +48 77 456 58 16 e-mail: biuro@e-sowa.eu Opole, 11 lutego 2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Dotyczy projektu Kwalifikacje i kompetencje

Bardziej szczegółowo

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Poznań, dnia 10.07.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 3 dot. zorganizowania i realizacji szkolenia zawodowego pt. Adobe Photoshop, Adobe Illustrator w ramach projektu pt. Nazwa projektu: Zmiana na lepsze nr

Bardziej szczegółowo

Wpłynęło dnia: ZAPYTANIE OFERTOWE NR 07/2015/OPZZ

Wpłynęło dnia: ZAPYTANIE OFERTOWE NR 07/2015/OPZZ Warszawa, dnia 11.05.2015 r. Altkom Akademia S.A. ul. Chłodna 51 00-867 Warszawa Wpłynęło dnia:.. pieczęć firmowa ZAPYTANIE OFERTOWE NR 07/2015/OPZZ W związku z realizacją projektu szkoleniowo-doradczego

Bardziej szczegółowo

Wielkopolska Izba Rzemieślnicza w Poznaniu

Wielkopolska Izba Rzemieślnicza w Poznaniu Wielkopolska Izba Rzemieślnicza w Poznaniu 61-874 Poznań, al. Niepodległości 2, http://www.irpoznan.com.pl tel. 61 859-35-35, fax. 61 852-13-16, e-mail: irpoznan@irpoznan.com.pl NIP 777-00-04-888, REGON

Bardziej szczegółowo

BAZUS Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie, ul. Wolska 11, NIP: 9461572590, REGON: 430666401

BAZUS Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie, ul. Wolska 11, NIP: 9461572590, REGON: 430666401 Zapytanie ofertowe nr 05/AE/2013 na przeprowadzenie usługi szkoleniowej z zakresu szkoleń branżowych informatycznych w ramach projektu Akademia EDUBAZUS" zgodnie z zasadą konkurencyjności 1. Informacje

Bardziej szczegółowo

DOM TŁUMACZEŃ SOWA ZAPYTANIE OFERTOWE

DOM TŁUMACZEŃ SOWA ZAPYTANIE OFERTOWE DOM TŁUMACZEŃ SOWA Ewa Rogozińska ul. Budziszyńska 10 45-320 Opole tel. +48 77 456 58 16 e-mail: biuro@e-sowa.eu Opole, 23 lipca 2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczące projektu KWALIFIKACJE I KOMPETENCJE

Bardziej szczegółowo

Biatel Bit S.A. Aleja Jana Pawła II 23, 00-854 Warszawa Oddział w Białymstoku ul. Ciołkowskiego 2/2A 15-245 Białystok

Biatel Bit S.A. Aleja Jana Pawła II 23, 00-854 Warszawa Oddział w Białymstoku ul. Ciołkowskiego 2/2A 15-245 Białystok Strona1 ZAMAWIAJĄCY: Biatel Bit S.A. Aleja Jana Pawła II 23, 00-854 Warszawa Oddział w Białymstoku ul. Ciołkowskiego 2/2A 15-245 Białystok ZAPYTANIE OFERTOWE NA PRZEPROWADZENIE SZKOLEŃ w ramach projektu

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE Numer postępowania: 17/ZO/DOT.SZKOLENIE/2013

ZAPYTANIE OFERTOWE Numer postępowania: 17/ZO/DOT.SZKOLENIE/2013 Kraków, 19.04.2013 Pieczątka Zamawiającego ZAPYTANIE OFERTOWE Numer postępowania: 17/ZO/DOT.SZKOLENIE/2013 1. Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru wykonawców dostaw towarów i usług z zastosowaniem zasady

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Zapytanie ofertowe na - wynajem sali wraz ze niezbędnym wyposażeniem i sprzętem multimedialnym, zapewnienie cateringu, na realizację usługi wykładów szkolenia zawodowego pt. Programy magazynowo-sprzedażowe

Bardziej szczegółowo

Nr zapytania: MZU-3/2013 Warszawa, 05.02.2013 r.

Nr zapytania: MZU-3/2013 Warszawa, 05.02.2013 r. Nr zapytania: MZU-3/2013 Warszawa, 05.02.2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE na stanowisko Kierownika Merytorycznego Zadania: Wdrożenie Modelu Zarządzania Procesami Badawczymi Usługa doradcza w zakresie działalności

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE POSTĘPOWANIE NR 01/SZK/EPII/2013

ZAPYTANIE OFERTOWE POSTĘPOWANIE NR 01/SZK/EPII/2013 Szczecin, dnia 17.04.2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE POSTĘPOWANIE NR 01/SZK/EPII/2013 ZAMAWIAJĄCY TOWARZYSTWO WSPIERANIA INICJATYW KULTURALNO SPOŁECZNYCH TWIKS ul. Władysława Jagiełły 7/2 70-260 Szczecin NIP:

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 12/PDP/2014. Dotyczy: postępowania opartego na zasadach konkurencyjności mającego na celu wybór dostawcy

Zapytanie ofertowe nr 12/PDP/2014. Dotyczy: postępowania opartego na zasadach konkurencyjności mającego na celu wybór dostawcy Projekt Współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego: Program Operacyjny Kapitał Ludzki, VII. Promocja integracji społecznej, 7.2. Przeciwdziałanie wykluczeniu i

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/KUOD/2012

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/KUOD/2012 ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/KUOD/2012 Rawo Consulting Rafał Wojszko stosując zasadę konkurencyjności, w ramach realizacji projektu Kszt@łcenie ustawiczne osób dorosłych w 6 szkołach współfinansowanego ze środków

Bardziej szczegółowo

Wielkopolska Izba Rzemieślnicza w Poznaniu

Wielkopolska Izba Rzemieślnicza w Poznaniu Wielkopolska Izba Rzemieślnicza w Poznaniu 61-874 Poznań, al. Niepodległości 2, http://www.irpoznan.com.pl tel. 61 859-35-35, fax. 61 852-13-16, e-mail: irpoznan@irpoznan.com.pl NIP 777-00-04-888, REGON

Bardziej szczegółowo

Kraków, 18 października 2012 r. ZAPYTANIE OFERTOWE

Kraków, 18 października 2012 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Kraków, 18 października 2012 r. ZAPYTANIE OFERTOWE GRUPA INTERIA.PL sp. z o.o. sp. k. (dawniej: INTERIA.PL spółka z ograniczoną odpowiedzialnością) z siedzibą w Krakowie, Os. Teatralne 9A, 31-946 Kraków,

Bardziej szczegółowo

Projekt Fundamenty efektywności współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE

Projekt Fundamenty efektywności współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE Zamawiający NIP 5213554877 REGON 142211994 ZAPYTANIE OFERTOWE 1. Założenia Zgodnie z Zasadą konkurencyjności w rozumieniu Wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE

DOTACJE NA INNOWACJE DOTACJE NA INNOWACJE Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Działanie 8.2 Klementowice, 10 października

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie usługi szkoleniowej na terenie miasta Zamość z zakresu Marketing i sprzedaŝ w ramach projektu Akademia kreatywnych kobiet zgodnie z zasadą konkurencyjności. Identyfikator:

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 01/06/2015/SK

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 01/06/2015/SK Zamawiający: Instytut Turystyki w Krakowie Spółka z o.o. Ul. Łężce 23 30-614 Kraków NIP 679-000-51-17 REGON 351502209 Tel/fax 12 423 66 90 ZAPYTANIE OFERTOWE NR 01/06/2015/SK W związku z realizacją na

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. dotyczące realizacji usług doradczych o wartości przekraczającej 14 000 EUR w oparciu o zasadę konkurencyjności

ZAPYTANIE OFERTOWE. dotyczące realizacji usług doradczych o wartości przekraczającej 14 000 EUR w oparciu o zasadę konkurencyjności ZAPYTANIE OFERTOWE Lublin, dnia 10.04.2014 r. dotyczące realizacji usług doradczych o wartości przekraczającej 14 000 EUR w oparciu o zasadę konkurencyjności Doradztwo z zakresu poprawy efektywności energetycznej

Bardziej szczegółowo

POLSKA IZBA HANDLU Z siedzibą przy ul. Grażyny 15 lok. 120, 02-548 Warszawa NIP: 525-20-04-193, REGON: 012864197, KRS: 0000099228

POLSKA IZBA HANDLU Z siedzibą przy ul. Grażyny 15 lok. 120, 02-548 Warszawa NIP: 525-20-04-193, REGON: 012864197, KRS: 0000099228 Warszawa, dn. 31 października 2013r... (nazwa i adres firmy/ Oferenta) dotyczy zamówienia: organizacji konferencji informacyjnej dotyczącej projektu zgodnie z opisem zamówienia w ramach realizacji Projektu:

Bardziej szczegółowo

Kod CPV zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień: 80500000-9 usługi szkoleniowe

Kod CPV zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień: 80500000-9 usługi szkoleniowe Zapytanie ofertowe na wybór wykonawcy, do przeprowadzenia 4 dniowych zajęć warsztatowych z zakresu umiejętności komunikacji i współpracy z pacjentem w ramach Projektu nr POKL.02.03.03-00-007/12-00 Ogólnopolskie

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE na przeprowadzenie szkolenia zawodowego: SQL w MySQL

ZAPYTANIE OFERTOWE na przeprowadzenie szkolenia zawodowego: SQL w MySQL Nr FAE/14/pokl/2015 Przemyśl dnia 28 kwietnia 2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE na przeprowadzenie szkolenia zawodowego: SQL w MySQL w trybie zgodnym z zasadą konkurencyjności dla potrzeb projektu FANINA w restrukturyzacji

Bardziej szczegółowo

Projekt pn. Wiedza kluczem do sukcesu współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego FORMULARZ OFERTY

Projekt pn. Wiedza kluczem do sukcesu współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego FORMULARZ OFERTY Załącznik nr 2 do Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej kwoty 30 000 euro Przyrów, dnia 23.09.2014 FORMULARZ OFERTY Na wykonanie przeprowadzenie zajęć z robotyki

Bardziej szczegółowo

. Nowy Sącz, 27.06.2013 r.

. Nowy Sącz, 27.06.2013 r. . Nowy Sącz, 27.06.2013 r. (pieczęć nagłówkowa Wnioskodawcy) ZAPYTANIE OFERTOWE NR 5/2013 z dnia 27.06.2013 r. upublicznione dnia 27.06.2013 r. na stronie internetowej Beneficjenta: www.fundacjatarcza.pl

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją Projektu nr POKL.02.03.03-00-007/12-00 Ogólnopolskie szkolenia z zakresu

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE Warszawa; dnia 21-06-2012 r. ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją projektu Nowoczesna kadra dla e-gospodarki program rozwoju Wydziału Zamiejscowego Informatyki w Bytomiu Polsko-Japońskiej Wyższej

Bardziej szczegółowo