Kierunki rozwoju. śródlądowych dróg wodnych w Polsce

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Kierunki rozwoju. śródlądowych dróg wodnych w Polsce"

Transkrypt

1 Kierunki rozwoju śródlądowych dróg wodnych w Polsce prof. zw. dr hab. Krystyna Wojewódzka-Król dr Ryszard Rolbiecki Wzajemne dopasowanie wymiarów statków i dróg wodnych jest jednym z głównych czynników determinujących dalszy rozwój transportu wodnego śródlądowego. Z tego względu istotne znaczenie dla rozwoju tej gałęzi ma unifikacja śródlądowych dróg wodnych polegająca na ich klasyfikacji, której przyświeca ograniczenie liczby typów statków oraz ich dopasowanie do danej klasy dróg wodnych. Standardy europejskie śródlądowych dróg wodnych Standardy europejskie w zakresie śródlądowych dróg wodnych określone są przede wszystkim w: klasyfikacji dróg wodnych, umowie AGN, Transeuropejskiej Sieci Transportowej (TEN-T). Zgodnie z europejską klasyfikacją dróg wodnych, zatwierdzoną w 1992 r. przez Europejską Komisję Gospodarczą ONZ i ECMT (tab. 1), śródlądowe drogi wodne dzielą się na: drogi o znaczeniu regionalnym, drogi o znaczeniu międzynarodowym. Parametry klasy IV, uznawane wcześniej w Europie za podstawowe, są obecnie traktowane jako minimalne dla dróg międzynarodowego znaczenia. Za standardowe przyjmowane są drogi klasy Va, które są dostępne dla jednostek pływających o tonażu do 3000 ton. W celu lepszej koordynacji działań zmierzających do stworzenia europejskiej sieci dróg wodnych w 1996 r. przyjęte zostało przez Stały Komitet Transportu Lądowego Europejskiej Komisji Gospodarczej ONZ porozumienie European Agreement on Main Inland Waterways of International Importance, zwane w skrócie AGN (ryc. 1, s. 19), analogiczne do istniejących umów dotyczących sieci dróg kołowych (AGR), kolejowych (AGC) i kombinowanych (AGTC). Umowa oparta jest na nowej klasyfikacji śródlądowych dróg wodnych, uwzględniającej wymagania nowoczesnych technologii przewozów drogami wodnymi. Umowa ta zmierza poprzez określenie priorytetowych przedsięwzięć inwestycyjnych na drogach wodnych, mających na celu likwidację wąskich gardeł i brakujących połączeń do stworzenia sieci dostępnej dla statków z własnym napędem o parametrach: długość 85 m, szerokość 9,5 m, zanurzenie 2,5-4,5 m, nośność t. System dróg wodnych międzynarodowego znaczenia (drogi wodne oznaczone w nowej klasyfikacji jako E ) powinien, zgodnie z umową, przede wszystkim zapewnić połączenia między portami morskimi i relacjami przybrzeżnymi a zapleczem. Dlatego też główne drogi wodne E systemu AGN prowadzą do portów wybrzeża Oceanu Atlantyckiego, Morza Północnego, Bałtyku, Morza Białego, Morza Śródziemnego, Morza Czarnego i Morza Kaspijskiego. Sieć dróg wodnych, obejmująca rzeki, kanały i drogi morskie przybrzeżne, rozciąga się od Oceanu Atlantyckiego do Uralu, łącząc 37 krajów. Umowa AGN jest ważną inicjatywą, mającą na celu ujednolicenie europejskich dróg wodnych. Obecnie w Europie trwają prace nad przyspieszeniem realizacji tej sieci; w tym celu przeprowadzono analizę stanu dróg wodnych o znaczeniu międzynarodowym. Przeprowadzona inwentaryzacja międzynarodowych dróg wodnych E umowy AGN wykazała, jakie przeszkody są na km europejskich dróg wodnych: podstawowe wąskie gardła obejmujące te elementy dróg E, których parametry nie odpowiadają obecnym wymaganiom dróg wodnych międzynarodowego znaczenia zgodnie z klasyfikacją europejskich dróg wodnych (klasa niższa niż IV), strategiczne wąskie gardła, czyli drogi, które odpowiadają wymaganiom klasy IV, lecz powinny być modernizowane w celu poprawy ich jakości i umożliwienia wzrostu przewozów, brakujące ogniwa, czyli drogi obecnie nieistniejące, ale stanowiące element przyszłej sieci dróg wodnych o międzynarodowym znaczeniu (tab. 2). Jak wynika z tabeli 2, spośród km dróg o znaczeniu międzynarodowym ponad 15% ma klasę niższą niż IV, a ponad 5% to brakujące połączenia. W efekcie ponad 20% sieci wymaga pilnej poprawy. Prace nad przyspieszeniem procesu ujednolicania europejskiej infrastruktury transportowej zaowocowały określeniem w 2004 r. docelowej sieci TEN-T śródlądowych dróg wodnych do 2010 r. (ryc. 2, s. 19). Układ ten obejmuje km dróg wodnych i 210 portów rzecznych (1). Dynamiczny rozwój żeglugi turystycznej i rekreacyjnej spowodował, że wiele dróg lokalnych, nie spełniających wymagań żeglugi międzynarodowej ani nawet lokalnej, może być i coraz częściej jest wykorzystywanych do żeglugi rekreacyjnej. Konieczność zapewnienia przewidywalnych warunków na takich drogach stała się przesłanką ich klasyfikacji w krajach UE (tab. 3, s. 17). Drogi wodne o znaczeniu rekreacyjnym zostały sklasyfikowane w 2004 r. (2). 14 INFRASTRUKTURA TRANSPORTU 3/2008

2 Klasyfikacja przewiduje 4 klasy: RA dla małych statków, np. dla otwartych łodzi do 5,5 m długości, RB dla małych i średnich jachtów kabinowych do 9,5 m długości, RC dla dużych jachtów motorowych do 15 m długości, RD dla żaglowców, w których trudno jest złożyć maszt (lub jest to niemożliwe). Klasyfikacja ta ma ułatwić rozwój międzynarodowej turystyki wodnej, dla której, wraz ze wzrostem poziomu życia społeczeństw i zmianą stylu turystyki i wypoczynku, powstały wyjątkowo korzystne warunki. Jakość dróg wodnych w Polsce w świetle standardów europejskich i przepisów polskich W Polsce ogólne zasady klasyfikacji dróg wodnych określone zostały w przepisach ustawy o żegludze śródlądowej. Zgodnie z ustawą podział śródlądowych dróg wodnych na klasy wynika z: maksymalnych parametrów statków, jakie mogą być dopuszczone do żeglugi, wielkości minimalnego prześwitu pod mostami, rurociągami i innymi urządzeniami krzyżującymi się z drogą wodną (3). Faktyczny podział śródlądowych dróg wodnych w Polsce na klasy (tab. 4, s. 17) został określony w Rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie klasyfikacji śródlądowych dróg wodnych (4). Ważnym czynnikiem determinującym rozwój żeglugi śródlądowej w Europie jest wspomniana wcześniej umowa AGN. W umowie tej rangą dróg międzynarodowych objęte zostały na terenie Polski następujące drogi wodne: Odra (E-30) wraz z Kanałem Gliwickim (E-30-01), Wisła Dolna na odcinku ujście Narwi Gdańsk (E-40), połączenie Odra Wisła od Kostrzyna do Bydgoszczy (E-70), Wisła od Bydgoszczy do Białej Góry (E-70), Nogat i Szkarpowa do Zalewu Wiślanego (E-70). W umowie AGN przewidziano również nowe połączenia brakujące ogniwa w kierunku: wschodnim (Warszawa Brześć, E-40), północno-wschodnim (Zalew Wiślany Kaliningrad, E-70) (5), południowym (połączenie Odra Dunaj Łaba, E-30). Zgodnie z raportem dotyczącym aktualnego stanu dróg wodnych o znaczeniu międzynarodowym wymagania umowy AGN spełniają: Wisła na odcinku Włocławek Płock oraz Martwa Wisła, droga wodna Odra na odcinku Szczecin Widuchowa, jednak odcinek ten zaliczony został w dokumencie do tzw. strategicznych wąskich gardeł, istnieje bowiem potrzeba podwyższenia jego parametrów z klasy IV Typy i klasy dróg wodnych żeglownych Barki motorowe Zestawy pchane Min. prześwit pod L(m) B(m) d(m) T(t) L(m) B(m) d(m) T(t) mostami 2 Drogi regionalne Na zachód od Łaby Na wschód od Łaby Drogi międzynarodowe I 38,5 5,05 1,8-2, ,0 II ,6 2, ,0-5,0 III ,2 2, ,0-5,0 I 41 4,7 1, ,0 II 57 7,5-9,0 1, ,0 III ,2-9,0 1,6-2, ,2-9,0 1 1,6-2, ,0 IV Va ,50 11,40 2,50 2,50-2, ,50 11,40 2,50-2,80 2,50-4, ,25 lub 7,00 5,25 od. 7,00 lub 9,10 Vb ,40 2,50-4, VIa ,80 2,50-4, ,00 lub 9,10 VIb ,00 3, ,80 2,50-4, ,00 lub 9,10 VIc ,80 2,50-4, ,00-34,20 1 2,50-4, ,10 VII ,0-34,2 1 2,50-4, ,10 Tab. 1. Międzynarodowa klasyfikacja śródlądowych dróg wodnych 1 Odpowiednio w przewozie kontenerów: 5,25 m dla statków transportujących 2 warstwy kontenerów; 7,00 m dla statków transportujących 3 warstwy kontenerów; 9,10 m dla statków transportujących 4 warstwy kontenerów (każdorazowo 50% kontenerów może być próżnych; jeśli jest ich więcej, należy użyć balastu). 2 Głębokość śródlądowej drogi wodnej. Źródło: Resolution no. 92/2 on New Classification of Inland Waterways [ECMT/CM (92)6 FINAL] Brakujące połączenia niższa niż IV Klasa drogi wodnej IV Va Vb VIa VIb VIc VII razem Długość w km Udział w % 5,37 15,47 14,32 11,80 18,23 2,41 20,81 5,74 5,85 100,00 Tab. 2. Drogi wodne oznaczone jako E w Europie; źródło: Inventory of most important bottlenecks and missing links in the waterway network. Resolution no. 49, as Rectified by Corrigendum 1, Economic Commission for Europe Inland Transport Committee Working Party on Inland Water Transport, United Nations, New York Geneva 2005 WWW. INFRASTRUKTURA. ELAMED. PL 15

3 do Vb; obecnie droga ta ma parametry klasy Vb, tym niemniej trzeba ją zmodernizować w celu zwiększenia jej przepustowości. Pogarszający się stan dróg wodnych w Polsce powoduje, że są one pomijane w innych europejskich inicjatywach rozwoju dróg wodnych. W określonej w 2004 r. docelowej europejskiej sieci śródlądowych dróg wodnych TEN-T do 2010 r. uwzględnione zostały jedynie: część środkowego i dolny odcinek Odry oraz ujściowy odcinek Wisły. Krajowa sieć dróg wodnych obejmuje 3660 km dróg żeglownych. W latach długość śródlądowych dróg wodnych w Polsce uznanych za żeglowne zmniejszyła się o 153 km. Mimo to, w porównaniu z innymi krajami UE, długość ta jest znacząca. Dłuższą siecią dróg wodnych charakteryzują się jedynie: Finlandia, Niemcy, Francja i Holandia (ryc. 2, s. 19). O warunkach naturalnych korzystnych dla rozwoju żeglugi śródlądowej w Polsce świadczy także relatywnie wyższy wskaźnik gęstości sieci. W Polsce na 1000 km 2 przypada 11,6 km dróg żeglownych, a średnio w UE-27 9,3 km/1000 km 2. Jak wynika z ryc. 3 (s. 19), wyższym wskaźnikiem gęstości sieci odznacza się tylko sześć państw UE-25, tj. Holandia, Belgia, Finlandia, Niemcy, Węgry oraz Luksemburg. Układ dróg wodnych w Polsce jest w zasadzie zgodny z przebiegiem podstawowych ciągów ładunkowych. Jednak zmieniające się wraz z rozwojem gospodarczym potrzeby przewozowe, a także większe wymagania użytkowników transportu, dotyczące między innymi czasu przewozu, stały się przesłanką korekty układu dróg, która wpłynęłaby na zwiększenie ich dostępności i zmniejszenie współczynnika wydłużenia drogi wodnej w ważniejszych relacjach. Mimo układu śródlądowych dróg wodnych zgodnego z przebiegiem podstawowych ciągów ładunkowych ich funkcja transportowa jest znacznie ograniczona. Ze względu na niedostateczne zagospodarowanie transportowa przydatność uznanych za żeglowne śródlądowych dróg wodnych może być jedynie analizowana w odniesieniu do: drogi wodnej Odry o dł. 693,1 km, która składa się z: Kanału Gliwickiego (41,2 km), Kanału Kędzierzyńskiego (5,9 km), odcinka Odry skanalizowanej od Koźla do Brzegu Dolnego (187 km), Odry swobodnie płynącej od Brzegu Dolnego do Szczecina wraz z Odrą Zachodnią (459 km), dróg wodnych delty Wisły, Górnej Wisły pomiędzy Krakowem a Oświęcimiem, o dł. 90 km, drogi wodnej Warta od Kostrzyna n. Odrą do Lubonia k. Poznania (252 km). Do celów turystycznych wykorzystywane są dodatkowo: droga wodna Wisła Odra o dł. 294 km (ryc. 4, s. 19), obejmująca skanalizowaną Brdę (14 km), Kanał Bydgoski (25 km), skanalizowaną Noteć (138 km), Noteć swobodnie płynącą (49 km) i swobodnie płynącą Wartę 68 km) (6), Systemat Warmiński z Kanałem Elbląskim, droga wodna Warszawa Wielkie Jeziora Mazurskie z Kanałem Żerańskim, Kanał Augustowski, droga wodna Warta od km 68,2 do 406,6 km, Kanał Ślesiński, Jezioro Gopło, droga wodna Noteć Górna, Kanał Górnonotecki, Kanał Bydgoski. Za rzeki żeglowne uznane są m.in.: Nysa Łużycka, Bug i Narew, lecz z powodu braku warunków nawigacyjnych nie są wykorzystywane do celów transportowych. Oceniając polskie drogi wodne z punktu widzenia ich przydatności do żeglugi towarowej, należy stwierdzić, że do ich zalet należą: korzystny, z punktu widzenia potrzeb przewozowych, układ dróg, zbieżność niektórych potrzeb transportu wodnego śródlądowego z potrzebami innych działów gospodarki wodnej, co zwiększa efekty inwestycji realizowanych na drogach wodnych, powiązanie polskich dróg wodnych z drogami Europy Zachodniej, uwzględnianie polskich dróg wodnych (mimo pogarszającego się ich stanu) w wielu europejskich inicjatywach dotyczących budowania przyszłej europejskiej sieci dróg wodnych (TEN-T, AGN). Najpoważniejszą wadą polskich dróg wodnych są zbyt niskie, a przy tym znacznie zróżnicowane parametry i rozwiązania techniczne zarówno na poszczególnych drogach wodnych, jak i na ich odcinkach. Niskie parametry techniczne dróg przy jednoczesnym braku odpowiedniego oznakowania i oświetlenia szlaków stanowią poważne utrudnienie dla żeglugi całodobowej. Inną znaczącą przeszkodą dla żeglugi są zbyt małe na wielu odcinkach i zróżnicowane głębokości minimalne. Przyczyną tego stanu rzeczy są zarówno chaotyczna zabudowa rzek, jak i zbyt mała pojemność zbiorników retencyjnych. Nieujednolicone są też inne parametry dróg, takie jak: szerokość szlaku żeglownego, promienie zakoli, wysokość w świetle mostów czy parametry śluz. Jak wcześniej stwierdzono, drogi wodne o międzynarodowym znaczeniu powinny mieć parametry klas IV i V, które pozwalają na eksploatację statków o tonażu powyżej 1000 t. Jak wynika z tabeli 5 (s. 17), wymagania stawiane drogom klasy IV i V spełnia w Polsce około 6% ich długości. Jest to łącznie 205,9 km na 3660 km dróg uznanych w Polsce za żeglowne. Do dróg wodnych o parametrach klas międzynarodowych aktualnie w Polsce należą: Wisła od ujścia Przemszy do połączenia z Kanałem Łączańskim 37,5 km (klasa IV), Wisła od Płocka do Włocławka 55 km (klasa Va), Martwa Wisła 11,5 km (klasa Vb), Jezioro Dąbie do granicy z morskimi wodami wewnętrznymi 9,5 km (klasa Vb), Odra od miejscowości Ognica do Przekopu Klucz Ustowo i dalej jako Regalica do ujścia do jeziora Dąbie 44,6 km (klasa Vb), Odra Zachodnia 36, 3 km (klasa Vb), rzeka Parnica i Przekop Parnicki od Odry Zachodniej do granicy z morskimi wodami wewnętrznymi 11,5 km (klasa V b). Na Odrze relatywnie korzystne warunki do żeglugi występują także na odcinku skanalizowanym, gdzie możliwa jest żegluga od 15 marca do 15 grudnia, czyli w sezonie nawigacyjnym, liczącym 275 dni. Na odcinku tym możliwa jest eksploatacja jednostek pływających przy optymalnym dla floty krajowej zanurzeniu 1,7 m. Najtrudniejsze warunki nawigacyjne na Odrze 16 INFRASTRUKTURA TRANSPORTU 3/2008

4 występują między Brzegiem Dolnym a ujściem Nysy Łużyckiej. Zbyt mała pojemność zbiorników retencyjnych i niewystarczający stopień zagospodarowania dróg wodnych powodują, że nawet te niekorzystne dla żeglugi parametry nie są utrzymywane. W latach suchych głębokości spadają znacznie poniżej wartości właściwych dla poszczególnych klas, uniemożliwiając lub poważnie utrudniając żeglugę. W efekcie Regionalne Zarządy Gospodarki Wodnej często nie są w stanie realizować Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 maja 2002 r. o klasyfikacji dróg wodnych i nie zapewniają wymaganych rozporządzeniem głębokości. Przeprowadzona etapami, w dość długim okresie, kanalizacja niektórych odcinków dróg spowodowała znaczne zróżnicowane rozwiązań technicznych budowli hydrotechnicznych. Budowle te są często przestarzałe i niesprawne (jazy są uszkodzone, skarpy kanałów zniszczone). Wiek najstarszych budowli wynosi obecnie ponad 100 lat, co przy niedostatecznej konserwacji oraz eksploatacji statków o zbyt dużych gabarytach spowodowało, iż wymagają one przebudowy i remontów. Ze względu na brak systematyczności prac modernizacyjnych i konserwacyjnych, a zarazem zbyt mały ich zakres, nie było możliwe powstrzymanie procesu dekapitalizacji obiektów hydrotechnicznych, nawet tych, które stosunkowo niedawno zostały oddane do eksploatacji. Stąd też na stopniach wodnych konieczna jest naprawa elementów betonowych i ścianek stalowych oraz wymiana dalb i urządzeń odbojowych. Problem znacznej dekapitalizacji dotyczy także budowli regulacyjnych, które niejednokrotnie pochodzą z okresu międzywojennego, a odbudowane zostały jedynie na niektórych odcinkach. Unikatowym szlakiem wodnym, nie tylko w Polsce, ale i w Europie, zarówno pod względem rozwiązań technicznych, jak i walorów turystyczno-krajobrazowych, jest Kanał Elbląski. Został on wybudowany w latach , a wyjątkowa atrakcyjność turystyczna tego odcinka wynika z faktu, iż wynosząca 99,5 m różnica poziomów na szlaku została pokonana przez wybudowanie pięciu pochylni wodnych: Buczyniec, Kąty, Oleśnica, Jelenie i Całuny Nowe. Po wybudowaniu Kanał pełnił ważną rolę gospodarczą, służąc do przewozu płodów rolnych, drewna oraz innych towarów z Pojezierza Ostródzko-Iławskiego do portów w Elblągu i Gdańsku. Wraz z rozwojem transportu kolejowego i samochodowego znaczenie gospodarcze Kanału malało i już w latach 30. XX wieku służył on prawie wyłącznie do obsługi ruchu turystycznego. Obecnie kanał ten stanowi główny rejon działalności Żeglugi Ostródzko-Elbląskiej, która oferuje na tym szlaku regularne rejsy turystyczne w sezonie nawigacyjnym od 1 maja Droga wodna Do żeglugi rekreacyjnej Klasa drogi wodnej Przeznaczenie Typ statku Min. wysokość pod mostami Maks. długość Maks. szerokość Zanurzenie L (m) B (m) d (m) H (m) RA Otwarta łódka RB Jacht kabinowy RC Jacht motorowy RD Żaglowiec Symbol na mapie Tab. 3. Klasyfikacja dróg wodnych o znaczeniu rekreacyjnym; źródło: European Recreational Inland Navigation Network. Resolution No. 52, United Nations New York Geneva 2004 Typy i klasy dróg wodnych żeglownych Drogi wodne uznane za żeglowne Barki motorowe Zestawy pchane Min. prześwit pod L (m) B (m) d (m) T (t) L (m) B (m) d (m) T (t) mostami Ia 24 3,5 1,0 3,00 Ib 41 4,7 1, ,00 Drogi regionalne II 57 7,5-9,0 1, ,00 III ,2-9,0 1,6-2, ,2-9,0 1,6-2, ,00 IV ,5 2, ,5 2,5-2, ,25 lub 7,00 Drogi międzynarodowe 5,25 lub 7,00 Va ,4 2,5-2, ,4 2,5-3, VB ,4 2,5-3, Tab. 4. Klasyfikacja śródlądowych dróg wodnych w Polsce; źródło: Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 maja 2002 r. w sprawie klasyfikacji śródlądowych dróg wodnych (Dz.U. 2002, nr 77, poz. 695) Rodzaj drogi Klasa drogi Długość w km Udział w ogólnej długości dróg Ogółem % O znaczeniu regionalnym O znaczeniu międzynarodowym Ia ,7% I b 893,0 24,4% II 1071,0 29,3% III 397,0 10,7% IV 38,0 1,3% Va 55 1,5% Vb 115,0 3,1% Tab. 5. Struktura śródlądowych dróg wodnych w Polsce według klas; źródło: opracowanie własne na podstawie: Transport wyniki działalności GUS, Warszawa 2007 WWW. INFRASTRUKTURA. ELAMED. PL 17

5 do 30 września (7). Ponadto Kanał stanowi obecnie atrakcyjny rejon dla indywidualnych jednostek pływających (żaglówki, kajaki, motorówki). W 2007 r. przejścia przez pochylnie jednostek indywidualnych stanowiły ponad połowę ogółu przejść. Znacznymi walorami turystycznymi charakteryzuje się także Kanał Augustowski, łączący Biebrzę przez jeziora augustowskie z Niemnem (wybudowany w latach ), eksploatowany do granicy państwa na długości 83 km. Zgodnie z rozporządzeniem w sprawie klasyfikacji dróg wodnych kanał ten spełnia parametry klasy Ia. Istotne problemy turystycznego wykorzystania śródlądowych dróg wodnych związane są między innymi z brakiem: specyficznych urządzeń do śluzowania małych jednostek pływających, lokalnych przystani pasażerskich gwarantujących bezpieczny postój statków pasażerskich, właściwego zaplecza hotelowo- -gastronomicznego i sanitarnego w rejonach atrakcyjnych turystycznie dróg wodnych. Priorytety rozwoju śródlądowych dróg wodnych w Polsce W oparciu o europejskie tendencje rozwoju transportu wodnego śródlądowego oraz o stan dróg wodnych w Polsce, można wskazać następujące priorytety procesu ich rozwoju: 1) realizacja koncepcji AGN, z zachowaniem priorytetu dla przedsięwzięć integrujących drogi wodne z siecią zachodnioeuropejską, 2) realizacja sieci śródlądowych dróg wodnych TEN-T, 3) zapobieganie degradacji dróg wodnych, która może w przyszłości utrudnić rozwój tej przyjaznej dla środowiska gałęzi transportu (chodzi tu nie tylko o utrzymanie ustawowych parametrów dróg wodnych, ale również o priorytetowe potraktowanie tych inwestycji, które mają strategiczne znaczenie dla utrzymania ciągłości żeglugi), 4) projekty z zakresu gospodarki wodnej, stymulowanie rozwoju społeczno-gospodarczego, 5) istnienie programu zagospodarowania drogi wodnej, 6) kontynuacja rozpoczętego programu inwestycyjnego. Przedstawione kryteria wyboru priorytetów oznaczają, że do najpilniejszych zadań należy realizacja Programu dla Odry 2006, gdyż: Odra jest elementem AGN i TEN-T i stanowi bezpośrednie ogniwo łączące polskie drogi wodne z siecią europejską, stan obiektów infrastrukturalnych na Odrze nie gwarantuje ciągłości żeglugi, inne efekty programu to ochrona przeciwpowodziowa oraz stymulowanie rozwoju społeczno-gospodarczego ze względu na rolę w obsłudze portów i handlu zagranicznego, istnieje zaakceptowany program zagospodarowania drogi wodnej (I etap), inwestycja jest w trakcie realizacji. Ze względu na strategiczne znaczenie tej drogi wodnej dla polskiej żeglugi śródlądowej należy podjąć starania o przyspieszenie realizacji Programu (planowane ukończenie w 2016 r.). W trakcie realizacji Programu konieczne jest, zgodnie z przepisami unijnymi, wdrożenie systemu RIS. Zgodnie z Dyrektywą 2005/44/WE w sprawie zharmonizowanych usług informacji rzecznej (RIS) na śródlądowych drogach wodnych we Wspólnocie do 20 października 2007 r. należy wprowadzić w życie przepisy ustawowe, wykonawcze i administracyjne niezbędne do wykonania dyrektywy oraz wdrożyć RIS w okresie trzydziestu miesięcy od daty wejścia w życie właściwych wytycznych i specyfikacji technicznych. Z harmonogramu prac wynika, że najdalszy termin to połowa 2009 r. (8). Choć dyrektywa UE nakłada obowiązek wdrożenia RIS, jak wcześniej wspomniano, tylko na niektórych odcinkach Odry, to przewidywane korzyści uzasadniają objęcie systemem całej drogi wodnej Odry. Kolejnym priorytetem jest zagospodarowanie Dolnej Wisły. Pilnym zadaniem jest trwałe zabezpieczenie stopnia wodnego Włocławek przed katastrofą budowlaną dzięki budowie stopnia wodnego Nieszawa oraz przeprowadzenie prac regulacyjnych na Wiśle od Nieszawy do Torunia. Nowym wyzwaniem, związanym z nowymi potrzebami przewozowymi firm zlokalizowanych nad drogą wodną, (Stoczni Wisła i Grupy Lotos) jest rewitalizacja Martwej Wisły i Wisły Śmiałej, które są wodami portowymi podległymi administracji morskiej. Urząd Morski w Gdyni przygotowuje tę inwestycję wspólnie z zainteresowanymi firmami, licząc jednocześnie na dofinansowanie z Unii Europejskiej. Rafineria Grupy Lotos planuje, że w ich własnym porcie mogłyby być przeładowywane sprowadzane drogą morską nowe urządzenia dla rozbudowującej się rafinerii oraz statki przewożące ładunki naftowe. Stocznia Wisła zainteresowana jest przewozami ładunków wielkogabarytowych i elementów statków budowanych w stoczni. Przygotowania do tej inwestycji przewidziane są na trzy lata. Zainteresowanie konkretnych firm stwarza szanse na realizację tej inwestycji, która, wraz z nowym stopniem wodnym na Wiśle oraz innymi inwestycjami, przyspieszy udrożnienie Dolnej Wisły. Konieczność zabezpieczenia przeciwpowodziowego wymaga utrzymania na tym odcinku szlaku żeglownego dla lodołamaczy o głębokości 1,80 m. Uwzględnienie dodatkowo potrzeb transportowych regionu i kształtowanie zrównoważonego gałęziowo transportu na zapleczu portów Gdańsk i Gdynia zwiększy efektywność inwestycji i ograniczy degradacyjny wpływ transportu na środowisko. Jako priorytet należy potraktować przedłużenie skanalizowanego odcinka Górnej Wisły (budowa kolejnego stopnia wodnego w Niepołomicach, poniżej stopnia wodnego Przewóz w celu jego podparcia). Kryteria wyboru priorytetów inwestycyjnych w zakresie dróg o znaczeniu turystyczno-rekreacyjnym obejmują: dostosowanie dróg do standardów europejskich, zapobieganie degradacji obiektów zabytkowych, ważnych dla przekazania dorobku cywilizacyjnego Polski, wykorzystanie turystyczne zmodernizowanych dróg w świetle istnienia koncepcji rozwoju turystyki, zaplecza technicznego oraz stanu zaawansowania jej realizacji. Przyjęte kryteria pozwalają na wskazanie następujących inwestycji priorytetowych: drogi wodnej Odra Wisła za tym wyborem przemawiają następujące fakty: stanowi ona element europejskiej sieci dróg wodnych AGN, zaawansowane są projekty portów i przystani pasażerskich, 18 INFRASTRUKTURA TRANSPORTU 3/2008

6 samorządy od lat mają przygotowane koncepcje rozwoju turystyki w tym rejonie, prowadzone są przewozy typu komunikacyjnego (komunikacja miejska), połączenie z europejskimi drogami wodnymi zwiększa szanse na turystykę zagraniczną, zwłaszcza z Niemiec; Kanału Elbląskiego, ze względu na: unikalny charakter budowli hydrotechnicznych jest to obecnie jedyna w świecie tego typu budowla, która przyciąga rzesze turystów w 2007 roku Kanał zajął 5. miejsce w plebiscycie na 7 cudów Polski, dużą dbałość samorządów o prz gotowanie koncepcji rozwoju turystyki w regionie, zaawansowane prace nad infrastrukturą turystyczną. Kolejność zagospodarowania pozostałych dróg wodnych powinna być przemyślana. Działania należy skoncentrować na wybranych odcinkach, co pozwoli oddawać je kolejno do eksploatacji. Podstawowym warunkiem rozwoju tej gałęzi transportu jest zbudowanie wiarygodnych podstaw jej funkcjonowania i rozwoju, obejmujących zapewnienie odpowiedniej pozycji tej dziedziny w perspektywicznej strategii rozwoju transportu. Wymaga to przede wszystkim odejścia od zasady podziału środków na infrastrukturę stosownie do, w najlepszym przypadku, udziału tego transportu w obsłudze potrzeb przewozowych. Budowanie zrównoważonego systemu transportowego wymaga zmiany tych zasad i wyraźnego sygnału, że rząd zamierza zmienić dotychczasową politykę w odniesieniu do tej gałęzi transportu. Piśmiennictwo 1. Decision no 884/2004/EC of the European Parliament and of the Council of 29 April 2004 Amending Decision No 1692/96/EC on Community guidelines for the development of the trans-european transport network (Text with EEA relevance). Official Journal of the European Union L 201/1 ( ). 2. European Recreational Inland Navigation Network. Resolution No. 52, United Nations, New York Geneva Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej. Dz.U. 2001, nr Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 maja 2002 r. w sprawie klasyfikacji śródlądowych dróg wodnych. Dz.U. 2002, nr 77, poz Wojewódzka-Król K., Rolbiecki R.: Transport wodny śródlądowy. [W:] Uwarunkowania rozwoju systemu transportowego Polski. Praca zbiorowa pod red. B. Liberadzkiego i L. Mindura, Instytut Technologii Eksploatacji PIB, Warszawa Radom 2007, s Żegluga śródlądowa w Polsce w latach GUS, Warszawa Wrocław Materiały Żeglugi Ostródzko-Elbląskiej, Ostróda K. Woś: Zharmonizowanie usługi informacji rzecznej na śródlądowych drogach wodnych km Ryc. 1. Polskie drogi wodne systemu AGN; źródło: European Agreement on Main Inland Waterways of International Importance AGN. United Nations, Geneva, 19 January 1996, ECE Trans/120 Ryc. 2. Długość dróg wodnych w krajach UE-27 (w km); źródło: opracowanie własne na podstawie: Energy and Transport in Figures European Commision ,6 Drogi wodne Śluzy Rzeki nieżeglowne Zlewnie warty Kilometry charakterystyczne Jeziora 1000 km ,2 20 9,3 23,7 18,6 15,5 14,2 11,6 9,8 8,4 7,5 7,1 6,5 5,6 4,9 4,4 4,2 4,2 3,5 1,3 0,9 0,1 0 0 Ryc. 3. Gęstość sieci śródlądowych dróg wodnych w krajach UE-27; źródło: opracowanie własne na podstawie: Energy and Transport in Figures European Commision Ryc. 4. Droga wodna Odra Wisła; źródło: materiały RZGW, Poznań WWW. INFRASTRUKTURA. ELAMED. PL 19

1. Budowanie wiarygodnych podstaw funkcjonowania i rozwoju tej gałęzi transportu

1. Budowanie wiarygodnych podstaw funkcjonowania i rozwoju tej gałęzi transportu IV. SPOSOBY UMACNIANIA POZYCJI TRANSPORTU WODNEGO ŚRÓDLĄDOWEGO W POLSCE JAKO ELEMENTU ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU TRANSPORTU 1. Budowanie wiarygodnych podstaw funkcjonowania i rozwoju tej gałęzi transportu

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju śródlądowych dróg wodnych w Polsce na lata 2016-2020 z perspektywą do 2030 roku. Wrocław, 11 kwietnia 2016 r.

Strategia rozwoju śródlądowych dróg wodnych w Polsce na lata 2016-2020 z perspektywą do 2030 roku. Wrocław, 11 kwietnia 2016 r. Strategia rozwoju śródlądowych dróg wodnych w Polsce na lata 2016-2020 z perspektywą do 2030 roku Wrocław, 11 kwietnia 2016 r. Plan prezentacji Dlaczego potrzebujemy zmiany? Nasz cel i działania Co chcemy

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 30 marca 2018 r. Poz. 654 ROZPORZĄDZENIE. z dnia 22 marca 2018 r.

Warszawa, dnia 30 marca 2018 r. Poz. 654 ROZPORZĄDZENIE. z dnia 22 marca 2018 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 30 marca 2018 r. Poz. 654 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej 1) z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie należności za korzystanie

Bardziej szczegółowo

ŚRÓDLADOWE DROGI WODNE W ZRÓWNOWAŻONYM SYSTEMIE TRANSPORTOWYM KRAJU. Kpt.ż.ś. dr Krzysztof Woś

ŚRÓDLADOWE DROGI WODNE W ZRÓWNOWAŻONYM SYSTEMIE TRANSPORTOWYM KRAJU. Kpt.ż.ś. dr Krzysztof Woś ŚRÓDLADOWE DROGI WODNE W ZRÓWNOWAŻONYM SYSTEMIE TRANSPORTOWYM KRAJU Kpt.ż.ś. dr Krzysztof Woś Plan prezentacji: 1. Ocena jakościowa śródlądowych dróg wodnych 2. Udział żeglugi śródlądowej w rynku usług

Bardziej szczegółowo

ROLA TRANSPORTU ŚRÓDLĄDOWEGO W TRANSPORCIE INTERMODALNYM. Warszawa, marzec 2018

ROLA TRANSPORTU ŚRÓDLĄDOWEGO W TRANSPORCIE INTERMODALNYM. Warszawa, marzec 2018 ROLA TRANSPORTU ŚRÓDLĄDOWEGO W TRANSPORCIE INTERMODALNYM. Warszawa, marzec 2018 Założenia Białej Księgi UE z 2011 r. w zakresie optymalizacji działania łańcuchów logistycznych między innymi poprzez większe

Bardziej szczegółowo

Dr kpt.ż.ś. Krzysztof Woś ŻEGLUGA ŚRÓDLĄDOWA SZANSE ROZWOJU

Dr kpt.ż.ś. Krzysztof Woś ŻEGLUGA ŚRÓDLĄDOWA SZANSE ROZWOJU Dr kpt.ż.ś. Krzysztof Woś ŻEGLUGA ŚRÓDLĄDOWA SZANSE ROZWOJU SZCZECIN, LUTY 2010 O tym, czy żegluga śródlądowa występuje w ofercie podaży na rynku usług transportowych decyduje istnienie drogi wodnej, natomiast

Bardziej szczegółowo

Śródlądowe drogi wodne w Regionie Wodnym Dolnej Wisły

Śródlądowe drogi wodne w Regionie Wodnym Dolnej Wisły IV Posiedzenie Rady Regionu Wodnego Dolnej Wisły Śródlądowe drogi wodne w Regionie Wodnym Dolnej Wisły Gdańsk 10 kwietnia 2013r. Regulacje krajowe odnośnie klasyfikacji dróg wodnych Rozporządzenie Rady

Bardziej szczegółowo

Co chcemy zrobić? Ile to będzie kosztować?

Co chcemy zrobić? Ile to będzie kosztować? ZałoŜenia do planów rozwoju śródlądowych dróg wodnych w Polsce na lata 2016-2020 z perspektywą do 2030 roku Ministerstwo Rozwoju, 26 kwietnia 2016 r. P Slajd 1 PZ1 Poprawki na polecenie MInistra Materny:slajd

Bardziej szczegółowo

Stan obecny śródlądowego transportu wodnego oraz plany jego rozwoju w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju

Stan obecny śródlądowego transportu wodnego oraz plany jego rozwoju w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju Stan obecny śródlądowego transportu wodnego oraz plany jego rozwoju w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju Długość sieci śródlądowych dróg wodnych w Polsce w 2013 r. wyniosła 3655 km, z czego 2417 km

Bardziej szczegółowo

Rozdział IV MOŻLIWOŚCI ROZWOJU ŚRÓDLĄDOWEGO TRANSPORTU WODNEGO W POLSCE W ŚWIETLE TENDENCJI UNIJNYCH I UWARUNKOWAŃ INFRASTRUKTURALNYCH

Rozdział IV MOŻLIWOŚCI ROZWOJU ŚRÓDLĄDOWEGO TRANSPORTU WODNEGO W POLSCE W ŚWIETLE TENDENCJI UNIJNYCH I UWARUNKOWAŃ INFRASTRUKTURALNYCH Rozdział IV MOŻLIWOŚCI ROZWOJU ŚRÓDLĄDOWEGO TRANSPORTU WODNEGO W POLSCE W ŚWIETLE TENDENCJI UNIJNYCH I UWARUNKOWAŃ INFRASTRUKTURALNYCH 1. Ocena możliwości wykorzystania śródlądowych dróg wodnych w świetle

Bardziej szczegółowo

1. Śródlądowe drogi wodne w świetle standardów europejskich i przepisów polskich

1. Śródlądowe drogi wodne w świetle standardów europejskich i przepisów polskich ROZDZIAŁ III DIAGNOZA STANU ŚRÓDLĄDOWYCH DRÓG WODNYCH W POLSCE 1. Śródlądowe drogi wodne w świetle standardów europejskich i przepisów polskich Krajowa sieć dróg wodnych obejmuje 3660 km dróg żeglownych.

Bardziej szczegółowo

PERSPEKTYWY ROZWOJU POLSKIEGO ODCINKA MIĘDZYNARODOWEJ DROGI WODNEJ E 70. Bydgoszcz, 11 czerwca 2014

PERSPEKTYWY ROZWOJU POLSKIEGO ODCINKA MIĘDZYNARODOWEJ DROGI WODNEJ E 70. Bydgoszcz, 11 czerwca 2014 PERSPEKTYWY ROZWOJU POLSKIEGO ODCINKA MIĘDZYNARODOWEJ DROGI WODNEJ E 70 Bydgoszcz, 11 czerwca 2014 DEKLARACJA PROGRAMOWA STRATEGIA ROZWOJU TRANSPORTU DO ROKU 2020 (2030) etap do 2020 priorytet Odrzańska

Bardziej szczegółowo

Krystyna Wojewódzka-Król Ryszard Rolbiecki

Krystyna Wojewódzka-Król Ryszard Rolbiecki Krystyna Wojewódzka-Król Ryszard Rolbiecki MAPA ŚRÓDLĄDOWYCH DRÓG WODNYCH. DIAGNOZA STANU I MOŻIWOŚCI WYKORZYSTANIA ŚRÓDLĄDOWEGO TRANSPORTU WODNEGO W POLSCE Sopot grudzień 2008 Źródło:opracowanie własne

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 7 maja 2002 r. (Dz. U. z dnia 18 czerwca 2002 r.)

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 7 maja 2002 r. (Dz. U. z dnia 18 czerwca 2002 r.) Dz.U.02.77.695 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 7 maja 2002 r. w sprawie klasyfikacji śródlądowych dróg wodnych. (Dz. U. z dnia 18 czerwca 2002 r.) Na podstawie art. 42 ust. 4 ustawy z dnia 21 grudnia

Bardziej szczegółowo

Stan techniczny i parametry dróg wodnych

Stan techniczny i parametry dróg wodnych Stan techniczny i parametry dróg wodnych Poza naturalnymi warunkami atmosferycznymi i hydrologicznymi, występującymi w dorzeczu Odry, żegluga napotyka również na trudności spowodowane stanem technicznym

Bardziej szczegółowo

Rozdział 5. Instrumenty ekonomiczne służące gospodarowaniu wodami

Rozdział 5. Instrumenty ekonomiczne służące gospodarowaniu wodami Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu przypomina, że zgodnie z ustawą Prawo Wodne z dnia 18 lipca 2001r. użytkownicy drogi wodnej zobowiązani są do uiszczania należności za korzystanie ze śródlądowych

Bardziej szczegółowo

Plany rozwoju śródlądowych dróg wodnych w Polsce

Plany rozwoju śródlądowych dróg wodnych w Polsce Plany rozwoju śródlądowych dróg wodnych w Polsce Przemysław Daca Zastępca Dyrektora Departamentu Żeglugi Śródlądowej Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej Konferencja pt. Rzeki dla zrównoważonego

Bardziej szczegółowo

INICJATYWY POMORZA DLA ROZWOJU DRÓG WODNYCH

INICJATYWY POMORZA DLA ROZWOJU DRÓG WODNYCH INICJATYWY POMORZA DLA ROZWOJU DRÓG WODNYCH Jan Kozłowski Marszałek Województwa Pomorskiego Kadyny 26 lipca 2008r. ŻEGLUGA W DELCIE WISŁY W LATACH 50 - TYCH XX WIEKU PROGRAM ROZWOJU DRÓG WODNYCH DELTY

Bardziej szczegółowo

Dolna Odra na styku morza i rzeki

Dolna Odra na styku morza i rzeki Vortrag (5) DIE SEEHÄFEN SZCZECIN-SWINOUJSCIE ALS BINDEGLIED ZWISCHEN OSTSEE UND ODER-REGION Grazyna Myczkowska, Szczecin Dolna Odra na styku morza i rzeki 43 ODRA JAKO GŁÓWNA OŚ SYSTEMU TRANSPORTOWEGO

Bardziej szczegółowo

Transport wodny śródlądowy w Polsce w 2014 r.

Transport wodny śródlądowy w Polsce w 2014 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Warszawa, 5.08.2015 r. Opracowanie sygnalne Transport wodny śródlądowy w Polsce w 2014 r. Układ i długość śródlądowych dróg wodnych w Polsce od lat utrzymuje się na zbliżonym

Bardziej szczegółowo

Konferencja Rozwój multimodalnych transportów w regionie Łaby/Odry - Odrzańska Droga Wodna - Jerzy Materna Sekretarz Stanu

Konferencja Rozwój multimodalnych transportów w regionie Łaby/Odry - Odrzańska Droga Wodna - Jerzy Materna Sekretarz Stanu Konferencja Rozwój multimodalnych transportów w regionie Łaby/Odry - Odrzańska Droga Wodna - Jerzy Materna Sekretarz Stanu Bruksela, 16 marca 2017 r. Cel i priorytety Założeń do planów rozwoju śródlądowych

Bardziej szczegółowo

NARADA PRZEDNAWIGACYJNA SZCZECIN r. Odrzańska Droga Wodna Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach. godz.

NARADA PRZEDNAWIGACYJNA SZCZECIN r. Odrzańska Droga Wodna Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach. godz. NARADA PRZEDNAWIGACYJNA SZCZECIN -11.03.2019 r. Odrzańska Droga Wodna Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach godz. 9:00 12:00 Śródlądowe drogi wodne w administracji Regionalnego Zarządu Gospodarki

Bardziej szczegółowo

Rzeki. Zlewisko M. Bałtyckiego. Zlewisko M. Północnego. Zlewisko M. Czarnego. Dorzecze Wisły

Rzeki. Zlewisko M. Bałtyckiego. Zlewisko M. Północnego. Zlewisko M. Czarnego. Dorzecze Wisły Wody powierzchniowe Obecność wód powierzchniowych na danym obszarze uzależniona jest od: Warunków klimatycznych Rzeźby terenu Wielkości opadów atmosferycznych Temperatury powietrza Do wód powierzchniowych

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘWZIĘCIA PLANOWANE DO REALIZACJI PRZEZ REGIONALNY ZARZĄD GOSPODARKI WODNEJ W SZCZECINIE

PRZEDSIĘWZIĘCIA PLANOWANE DO REALIZACJI PRZEZ REGIONALNY ZARZĄD GOSPODARKI WODNEJ W SZCZECINIE REGIONALNY ZARZĄD GOSPODARKI WODNEJ W SZCZECINIE PRZEDSIĘWZIĘCIA PLANOWANE DO REALIZACJI PRZEZ REGIONALNY ZARZĄD GOSPODARKI WODNEJ W SZCZECINIE SZCZECIN, 06 lipca 2016 r. WAŻNE WYDARZENIA KTÓRYCH WYSTĄPIENIE

Bardziej szczegółowo

Projekty transportowe Polski Zachodniej Transgraniczne Forum Samorządowe Polski Zachodniej

Projekty transportowe Polski Zachodniej Transgraniczne Forum Samorządowe Polski Zachodniej Projekty transportowe Polski Zachodniej Zielona Góra, 28 maja 2015 r. Odrzańska Droga Wodna Cel projektu: przywrócenie III klasy żeglowności zapewnienie głębokości 1,8 m przywrócenie i rozwój transportu

Bardziej szczegółowo

XVIII Narada Przednawigacyjna Polska Żegluga Śródlądowa 2019

XVIII Narada Przednawigacyjna Polska Żegluga Śródlądowa 2019 Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie 11 marca 2019 r. XVIII Narada Przednawigacyjna Polska Żegluga Śródlądowa 2019 Robert Chciuk Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie Drogi

Bardziej szczegółowo

Rola transportu morskiego w przewozach intermodalnych. InterModal 2018, Nadarzyn

Rola transportu morskiego w przewozach intermodalnych. InterModal 2018, Nadarzyn Rola transportu morskiego w przewozach intermodalnych InterModal 2018, Nadarzyn Transport intermodalny Intermodalność jest pojęciem odnoszącym się do technologii przewozu. Oznacza przemieszczanie tych

Bardziej szczegółowo

Porty morskie wybrzeża wschodniego CELE INWESTYCJE - KONKURENCYJNOŚĆ

Porty morskie wybrzeża wschodniego CELE INWESTYCJE - KONKURENCYJNOŚĆ Porty morskie wybrzeża wschodniego CELE INWESTYCJE - KONKURENCYJNOŚĆ CELE Strategia rozwoju transportu do 2020 roku z perspektywą do 2030 roku Program rozwoju polskich portów morskich do roku 2020 z perspektywą

Bardziej szczegółowo

3. Drogi wodne predestynowane do przewozów pasażerów

3. Drogi wodne predestynowane do przewozów pasażerów 3. Drogi wodne predestynowane do przewozów pasażerów Dynamiczny rozwój żeglugi turystycznej i rekreacyjnej spowodował, że wiele dróg lokalnych, nie spełniających wymagań żeglugi międzynarodowej ani nawet

Bardziej szczegółowo

Plan rzeczowo-finansowy zadań postulowanych do programu działań poprawy stanu śródlądowych dróg wodnych dla transportu i turystyki wodnej.

Plan rzeczowo-finansowy zadań postulowanych do programu działań poprawy stanu śródlądowych dróg wodnych dla transportu i turystyki wodnej. Załącznik Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej Materiał na posiedzenie Parlamentarnego Zespołu ds. Dróg Wodnych i Turystyki Senat - 10 lipca 2008 r. Plan rzeczowo-finansowy zadań postulowanych do programu

Bardziej szczegółowo

ZAŁOŻENIA DO PROGRAMU ROZWOJU POLSKICH ŚRÓDLĄDOWYCH DRÓG WODNYCH

ZAŁOŻENIA DO PROGRAMU ROZWOJU POLSKICH ŚRÓDLĄDOWYCH DRÓG WODNYCH ZAŁOŻENIA DO PROGRAMU ROZWOJU POLSKICH ŚRÓDLĄDOWYCH DRÓG WODNYCH KRZYSZTOF WOŚ WARSZAWA- 09 LUTY 2016R. CEL PROGRAMU Analiza obecnego stanu polskich śródlądowych dróg wodnych i na jej podstawie wskazanie

Bardziej szczegółowo

Szczecin, 5 września 2016 r.

Szczecin, 5 września 2016 r. Założenia do planów rozwoju śródlądowych dróg wodnych w Polsce na lata 2016-2020 z perspektywą do roku 2030 - rola Komitetu Sterującego do spraw Inwestycji na Śródlądowych Drogach Wodnych - Wspólne posiedzenie

Bardziej szczegółowo

Modernizacja wejścia do portu wewnętrznego (w Gdańsku). Etap II przebudowa szlaku wodnego na Martwej Wiśle i Motławie nr 7.2-8.1

Modernizacja wejścia do portu wewnętrznego (w Gdańsku). Etap II przebudowa szlaku wodnego na Martwej Wiśle i Motławie nr 7.2-8.1 Modernizacja wejścia do portu wewnętrznego (w Gdańsku). Etap II przebudowa szlaku wodnego na Martwej Wiśle i Motławie nr 7.2-8.1 Projekt realizowany : priorytet VII Transport przyjazny środowisku działanie

Bardziej szczegółowo

ANALIZA STANU POLSKIEJ ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ

ANALIZA STANU POLSKIEJ ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ JOURNAL OF TRANSLOGISTICS 2015 71 Natalia WÓJCIK ANALIZA STANU POLSKIEJ ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ Słowa kluczowe: żegluga śródlądowa, transport, infrastruktura STRESZCZENIE System transportowy jest podstawowym

Bardziej szczegółowo

Platforma multimodalna Bydgoszcz-Solec Kujawski

Platforma multimodalna Bydgoszcz-Solec Kujawski Platforma multimodalna Bydgoszcz-Solec Kujawski Sławomir Kopyść Członek Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego Tczew, 22.11.2016 r. Platforma multimodalna oparta o transport wodny, kolejowy, drogowy

Bardziej szczegółowo

Drogi wodne w Polsce szansą na rozwój cywilizacyjny regionów

Drogi wodne w Polsce szansą na rozwój cywilizacyjny regionów Drogi wodne w Polsce szansą na rozwój cywilizacyjny regionów W Polsce istnieje 2079 km dróg wodnych z czego jedynie 208 km (10%) spełnia kryteria IV klasy Ŝeglowności. Projektowane w Polsce międzynarodowe

Bardziej szczegółowo

PROJEKT OCHRONY PRZECIWPOWODZIOWEJ W DORZECZU ODRY I WISŁY (POPDOW)

PROJEKT OCHRONY PRZECIWPOWODZIOWEJ W DORZECZU ODRY I WISŁY (POPDOW) REGIONALNY ZARZĄD GOSPODARKI WODNEJ W SZCZECINIE PROJEKT OCHRONY PRZECIWPOWODZIOWEJ W DORZECZU ODRY I WISŁY (POPDOW) (POPDOW) Komponent 1: Ochrona przed powodzią Środkowej i Dolnej Odry POPDOW ZADANIA

Bardziej szczegółowo

PERSPEKTYWY ROZWOJU ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ W POLSCE W LATACH

PERSPEKTYWY ROZWOJU ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ W POLSCE W LATACH Emilia Skupień 1, Emilia Kuciaba 2, Agnieszka Gąsior 3 Politechnika Wrocławska 1 Uniwersytet Szczeciński 2 Akademia Morska w Gdyni 3 PERSPEKTYWY ROZWOJU ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ W POLSCE W LATACH 2016 2030

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK 7. PROJEKT OCHRONY PRZECIWPOWODZIOWEJ ODRA-WISŁA Lista zadań inwestycyjnych (stan na marzec 2015)

ZAŁĄCZNIK 7. PROJEKT OCHRONY PRZECIWPOWODZIOWEJ ODRA-WISŁA Lista zadań inwestycyjnych (stan na marzec 2015) ZAŁĄCZNIK 7. PROJEKT OCHRONY PRZECIWPOWODZIOWEJ ODRA-WISŁA Lista zadań inwestycyjnych (stan na marzec 2015) Symbol 1A.1 Wał Chlewice-Porzecze - wał cofkowy rzeki Odry przy rzece Myśli. 1A.2 Zabezpieczenie

Bardziej szczegółowo

XVIII Narada Przednawigacyjna Polska Żegluga Śródlądowa 2019 RZGW Szczecin dolny i graniczny odcinek rzeki Odry

XVIII Narada Przednawigacyjna Polska Żegluga Śródlądowa 2019 RZGW Szczecin dolny i graniczny odcinek rzeki Odry XVIII Narada Przednawigacyjna Polska Żegluga Śródlądowa 2019 RZGW Szczecin dolny i graniczny odcinek rzeki Odry Stefan Iwicki Kierownik Centrum Operacyjnego RZGW Szczecin Bogdan Zakrzewski Zastępca Dyrektora

Bardziej szczegółowo

WISŁA JAKO ISTOTNY ELEMENT KORYTARZA TRANSPORTOWEGO PÓŁNOC- POŁUDNIE. dr Tomasz Sowiński Związek Miast Nadwiślańskich

WISŁA JAKO ISTOTNY ELEMENT KORYTARZA TRANSPORTOWEGO PÓŁNOC- POŁUDNIE. dr Tomasz Sowiński Związek Miast Nadwiślańskich Rada Gospodarki Wodnej Regionu Dolnej Wisły WISŁA JAKO ISTOTNY ELEMENT KORYTARZA TRANSPORTOWEGO PÓŁNOC- POŁUDNIE dr Tomasz Sowiński Związek Miast Nadwiślańskich ZWIĄZEK MIAST NADWIŚLAŃSKICH Projektu Koncepcji

Bardziej szczegółowo

Rzeka Warta. Połączenie wodne Wisła Odra: - Rzeka Noteć dolna - Kanał Bydgoski

Rzeka Warta. Połączenie wodne Wisła Odra: - Rzeka Noteć dolna - Kanał Bydgoski Informator zawiera kilometraż rzek i kanałów, wykaz miejscowości położonych wzdłuż szlaku, wykaz budowli i urządzeń wodnych, dane o portach i nabrzeżach, siedzibach nadzorów wodnych, dane o wodowskazach

Bardziej szczegółowo

ZAŁOŻENIA DO PLANÓW ROZWOJU ŚRÓDLĄDOWYCH DRÓG WODNYCH W POLSCE NA LATA Z PERSPEKTYWĄ DO ROKU 2030

ZAŁOŻENIA DO PLANÓW ROZWOJU ŚRÓDLĄDOWYCH DRÓG WODNYCH W POLSCE NA LATA Z PERSPEKTYWĄ DO ROKU 2030 ZAŁOŻENIA DO PLANÓW ROZWOJU ŚRÓDLĄDOWYCH DRÓG WODNYCH W POLSCE NA LATA 2016-2020 Z PERSPEKTYWĄ DO ROKU 2030 MINISTERSTWO GOSPODARKI MORSKIEJ I ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ DOKUMENT PRZYJĘTY PRZEZ RADĘ MINISTRÓW

Bardziej szczegółowo

Na podstawie art. 14 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 2 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej (Dz. U. z 2001r. Nr 5, poz. 43) zarządza się, co następuje:

Na podstawie art. 14 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 2 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej (Dz. U. z 2001r. Nr 5, poz. 43) zarządza się, co następuje: ZARZĄDZENIE Dyrektora Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie z dnia 12 czerwca 2001r. w sprawie uprawiania żeglugi na wodach granicznych rzeki Odry, rzeki Odry Zachodniej i rzeki Nysy Łużyckiej. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

DIALOG EKSPERTÓW UE MOŻLIWOŚCI ROZWOJU ODRY ORAZ JEJ POŁĄCZEŃ Z SYSTEMEM RZEK I KANAŁÓW

DIALOG EKSPERTÓW UE MOŻLIWOŚCI ROZWOJU ODRY ORAZ JEJ POŁĄCZEŃ Z SYSTEMEM RZEK I KANAŁÓW DIALOG EKSPERTÓW UE MOŻLIWOŚCI ROZWOJU ODRY ORAZ JEJ POŁĄCZEŃ Z SYSTEMEM RZEK I KANAŁÓW Dr inż. Zbigniew Sebastian Dolnośląska Izba Gospodarcza Unia Izb Łaby i Odry Bruksela 25 czerwca 2013 ODRA BRUKSELA

Bardziej szczegółowo

KONGRES INICJATYW EUROPY WSCHODNIEJ

KONGRES INICJATYW EUROPY WSCHODNIEJ KONGRES INICJATYW EUROPY WSCHODNIEJ Przemysław Daca Dyrektor Departamentu Żeglugi Śródlądowej Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej Lublin, 1 października 2016 r. ,,Założenia do planów

Bardziej szczegółowo

4.2.3. Transport wodny

4.2.3. Transport wodny 4.2.3. Transport wodny 4.2.3.1. Transport drogą wodną Uwarunkowania zewnętrzne, a znaczenie ODW Droga wodna nie może być rozpatrywana jako wydzielony element z pewnej całości. Sama droga, jej parametry

Bardziej szczegółowo

EUROPEJSKI SYSTEM TRANSPORTU WODNEGO

EUROPEJSKI SYSTEM TRANSPORTU WODNEGO Seminarium POLSKIEGO KOMITETU GLOBANEGO PARTNERSTWA DLA WODY (PL GWP) 26 czerwca 2018 r. EUROPEJSKI SYSTEM TRANSPORTU WODNEGO Charakterystyka, wykorzystanie w latach 1991-2016, dalsze perspektywy Janusz

Bardziej szczegółowo

Ocena hydrologiczno-nawigacyjna roku 2006

Ocena hydrologiczno-nawigacyjna roku 2006 Ocena hydrologiczno-nawigacyjna roku 2006 W 2006 roku średnie roczne stany wody na granicznym odcinku rzeki Odry (km 542,4-704,1) kształtowały na zbliżonym poziomie do średniego stanu z wielolecia (SW).

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Dyrektora Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie. z dnia 04 grudnia 2009 r.

ZARZĄDZENIE Dyrektora Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie. z dnia 04 grudnia 2009 r. ZARZĄDZENIE Dyrektora Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie z dnia 04 grudnia 2009 r. w sprawie uprawiania żeglugi na wodach granicznych rzeki Odry, rzeki Odry Zachodniej i rzeki Nysy Łużyckiej Na podstawie

Bardziej szczegółowo

REFORMA GOSPODARKI WODNEJ

REFORMA GOSPODARKI WODNEJ REFORMA GOSPODARKI WODNEJ Stanisław Gawłowski, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska 18 listopada 2014 r., Warszawa Zakres prezentacji: Ø Obecny system administrowania gospodarką wodną Ø Cele reformy

Bardziej szczegółowo

Rewitalizacja Kanału Elbląskiego. Elbląg, 30 sierpnia 2014 r.

Rewitalizacja Kanału Elbląskiego. Elbląg, 30 sierpnia 2014 r. Rewitalizacja Kanału Elbląskiego Elbląg, 30 sierpnia 2014 r. System Kanału Elbląskiego Lokalizacja: województwo warmińsko mazurskie, trzy powiaty tj. elbląski, ostródzki, iławski Poprzez rzekę Elbląg i

Bardziej szczegółowo

1. Typ projektów (A): transport morski: 1.1 Dodatkowe kryteria formalne dla wszystkich typów projektów (A):

1. Typ projektów (A): transport morski: 1.1 Dodatkowe kryteria formalne dla wszystkich typów projektów (A): Załącznik do Uchwały nr 25/2015 Komitetu Monitorującego Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 2020 z dnia 2 lipca 2015 r. w sprawie przyjęcia sektorowych kryteriów wyboru projektów dla wybranych

Bardziej szczegółowo

Drogi wodne przykłady inwestycji z XXI w.

Drogi wodne przykłady inwestycji z XXI w. Drogi wodne przykłady inwestycji z XXI w. Marcin Biliński 26.06.2018r. Seminarium PK GPW Żegluga Śródlądowa z europejskiej perspektywy Drogi wodne przykłady inwestycji z XXI w. 1. Polskie zamierzenia rozwoju

Bardziej szczegółowo

KIERUNKI ROZWOJU ŚRÓDLĄDOWYCH DRÓG

KIERUNKI ROZWOJU ŚRÓDLĄDOWYCH DRÓG Krzysztof Woś KIERUNKI ROZWOJU ŚRÓDLĄDOWYCH DRÓG WODNYCH W POLSCE Szczecin-październik 2008 Wstęp O tym, czy żegluga śródlądowa występuje w ofercie podaży na rynku transportowym decyduje istnienie drogi

Bardziej szczegółowo

Analiza nawigacyjna dolnego odcinka Odry objętego obowiązkiem wdrożenia systemu RIS

Analiza nawigacyjna dolnego odcinka Odry objętego obowiązkiem wdrożenia systemu RIS Krzysztof WOŚ 1 Analiza nawigacyjna dolnego odcinka Odry objętego obowiązkiem wdrożenia systemu RIS 1. WSTĘP Wiele czynników decyduje o możliwości bezpiecznego uprawiania żeglugi na śródlądowych drogach

Bardziej szczegółowo

Ekologiczny transport

Ekologiczny transport Ekologiczny transport Projekt poprawy dostępu kolejowego do Portu Gdańsk (most + dwutorowa linia kolejowa) FAZA II jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

Rozdział V WARUNKI ROZWOJU ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ NA POLSKICH DROGACH WODNYCH

Rozdział V WARUNKI ROZWOJU ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ NA POLSKICH DROGACH WODNYCH Rozdział V WARUNKI ROZWOJU ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ NA POLSKICH DROGACH WODNYCH 1. Uwarunkowania organizacyjno prawne Dotychczas od lat jako przyczynę niepowodzeń w zakresie rozwoju śródlądowych dróg wodnych

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ II TRANSPORT WODNY ŚRÓDLĄDOWY W OBSŁUDZE PRZEWOZÓW PASAŻERSKICH KRAJÓW UE

ROZDZIAŁ II TRANSPORT WODNY ŚRÓDLĄDOWY W OBSŁUDZE PRZEWOZÓW PASAŻERSKICH KRAJÓW UE ROZDZIAŁ II TRANSPORT WODNY ŚRÓDLĄDOWY W OBSŁUDZE PRZEWOZÓW PASAŻERSKICH KRAJÓW UE 1. Sposoby i kierunki wykorzystania transportu wodnego śródlądowego w obsłudze przewozów pasażerskich Przewozy pasażerskie

Bardziej szczegółowo

Możliwości rozwoju żeglugi i turystyki na Odrze granicznej z uwzględnieniem ochrony przeciwpowodziowej

Możliwości rozwoju żeglugi i turystyki na Odrze granicznej z uwzględnieniem ochrony przeciwpowodziowej REGIONALNY ZARZĄD GOSPODARKI WODNEJ W SZCZECINIE Dr inż. Andrzej Kreft Możliwości rozwoju żeglugi i turystyki na Odrze granicznej z uwzględnieniem ochrony przeciwpowodziowej Rady Gospodarki Wodnej Regionu

Bardziej szczegółowo

Perspektywa nawigacyjna na rzece Odrze w 2019 r. na odcinku administracji PGW WP RZGW we Wrocławiu

Perspektywa nawigacyjna na rzece Odrze w 2019 r. na odcinku administracji PGW WP RZGW we Wrocławiu Perspektywa nawigacyjna na rzece Odrze w 2019 r. na odcinku administracji PGW WP RZGW we Wrocławiu Kpt. ż. ś. mgr inż. Kasper Jędrzychowski kierownik Nadzoru Wodnego w Słubicach Obszar działania RZGW we

Bardziej szczegółowo

Oś priorytetowa 2. Zrównoważony transport transgraniczny

Oś priorytetowa 2. Zrównoważony transport transgraniczny Oś priorytetowa 2. Zrównoważony transport transgraniczny Cel szczegółowy : Zwiększanie mobilności transgranicznej poprzez usprawnienie połączeń transgranicznych Uzasadnienie: Transport jest jedną z najsłabszych

Bardziej szczegółowo

DIALOG EKSPERTÓW UE MOŻLIWOŚCI ROZWOJU ODRY ORAZ JEJ POŁĄCZEŃ Z SYSTEMEM RZEK I KANAŁÓW

DIALOG EKSPERTÓW UE MOŻLIWOŚCI ROZWOJU ODRY ORAZ JEJ POŁĄCZEŃ Z SYSTEMEM RZEK I KANAŁÓW DIALOG EKSPERTÓW UE MOŻLIWOŚCI ROZWOJU ODRY ORAZ JEJ POŁĄCZEŃ Z SYSTEMEM RZEK I KANAŁÓW Dr inż. Zbigniew Sebastian Dolnośląska Izba Gospodarcza Unia Izb Łaby i Odry Bruksela 25 czerwca 2013 ODRA BRUKSELA

Bardziej szczegółowo

Program Żuławski 2030 I Etap

Program Żuławski 2030 I Etap Program Żuławski 2030 I Etap 2007-2015 08.12.2015 r. Halina Czarnecka Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej Droga do celu Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 II.2007 I lista projektów

Bardziej szczegółowo

NA ŚRÓDLĄDOWYCH DROGACH WODNYCH UNII EUROPEJSKIEJ

NA ŚRÓDLĄDOWYCH DROGACH WODNYCH UNII EUROPEJSKIEJ RYSZARD WAWRUCH Akademia Morska w Gdyni Katedra Nawigacji USŁUGA INFORMACJI RZECZNEJ (RIS) NA ŚRÓDLĄDOWYCH DROGACH WODNYCH UNII EUROPEJSKIEJ I ZASADNOŚĆ JEJ USTANOWIENIA W POLSCE W artykule przedstawiono

Bardziej szczegółowo

Stan infrastruktury w Polsce

Stan infrastruktury w Polsce Stan infrastruktury w Polsce jako czynnik ograniczający rozwój społeczno-gospodarczy dr Ryszard Rolbiecki Uniwersytet Gdański Wydział Ekonomiczny Katedra Polityki Transportowej Istotna rola sieci transportowej

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA MIĘDZYNARODOWEJ DROGI WODNEJ E70 W ASPEKCIE UŻEGLOWNIENIA DOLNEJ WISŁY

CHARAKTERYSTYKA MIĘDZYNARODOWEJ DROGI WODNEJ E70 W ASPEKCIE UŻEGLOWNIENIA DOLNEJ WISŁY Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Gdyni Scientific Journal of Gdynia Maritime University Nr 102/2017, 61 69 ISSN 1644-1818 e-issn 2451-2486 CHARAKTERYSTYKA MIĘDZYNARODOWEJ DROGI WODNEJ E70 W ASPEKCIE

Bardziej szczegółowo

Dojechać, dolecieć, dopłynąć 2015-05-21 14:00:09

Dojechać, dolecieć, dopłynąć 2015-05-21 14:00:09 Dojechać, dolecieć, dopłynąć 2015-05-21 14:00:09 2 W układzie międzynarodowym region zachodniopomorski ma ważne tranzytowe znaczenie. Krzyżują się tu połączenia międzynarodowe w układzie: północ - południe,

Bardziej szczegółowo

Transport w Polsce. Wady polskiej sieci transportowej. Gęstość sieci drogowej w Polsce 2016-01-21. Wzrost liczby samochodów w Polsce

Transport w Polsce. Wady polskiej sieci transportowej. Gęstość sieci drogowej w Polsce 2016-01-21. Wzrost liczby samochodów w Polsce Transport w Polsce Transport w Polsce Polska ma dogodne warunki do rozwoju transportu. Decydują o tym: nizinne ukształtowanie powierzchni Polski sprzyjające budowie dróg lądowych położenie kraju w środkowej

Bardziej szczegółowo

3.8 Odra główny korytarz ekologiczny obszaru i oś komunikacyjna obszaru pogranicza

3.8 Odra główny korytarz ekologiczny obszaru i oś komunikacyjna obszaru pogranicza 3.8 Odra główny korytarz ekologiczny obszaru i oś komunikacyjna obszaru pogranicza 1. Podstawy formułowania polityki przestrzennej 1.1. Opis obszaru działań Odrzańska Droga Wodna stanowi element ukształtowanego

Bardziej szczegółowo

P r o g ra m Ż u ł a w s k i - 2030 I I e t a p

P r o g ra m Ż u ł a w s k i - 2030 I I e t a p P r o g ra m Ż u ł a w s k i - 2030 I I e t a p Konferencja naukowo-techniczna Bezpieczeństwo przeciwpowodziowe Żuław i Gdańska historia i teraźniejszość Gdańsk, 31.03.2015 r. Piotr Kowalski Halina Czarnecka

Bardziej szczegółowo

16. Międzynarodowe Kolokwium Odry i Haweli

16. Międzynarodowe Kolokwium Odry i Haweli Vortrag (7) HINTERLAND-ANBINDUNG DER HÄFEN SZCZECIN-SWINOUJSCIE DURCH BINNENWASSERSTRASSEN AUS POLNISCHER SICHT Andrzej Kreft, Szczecin REGIONALNY ZARZĄD GOSPODARKI WODNEJ W SZCZECINIE Dr inż. Andrzej

Bardziej szczegółowo

Wykaz obiektów na rzece Odrze; Odrze Wschodniej i Regalicy

Wykaz obiektów na rzece Odrze; Odrze Wschodniej i Regalicy Wykaz obiektów na rzece Odrze; Odrze Wschodniej i Regalicy Rodzaj Obiektu Kilometr rzeki Brzeg rzeki Klasa drogi Nazwa Uwagi Ujście rzeki 542,40 L II Ujście Nysy łuŝyckiej Początek drogi wodnej w administracji

Bardziej szczegółowo

Plan Zarządzania Ryzykiem Powodziowym Regionu Wodnego Dolnej Wisły

Plan Zarządzania Ryzykiem Powodziowym Regionu Wodnego Dolnej Wisły Plan Zarządzania Ryzykiem Powodziowym Regionu Wodnego Dolnej Wisły Henryk Jatczak Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku 1 Dokumenty planistyczne w gospodarce wodnej: Ramowa Dyrektywa Wodna Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

Ad IV. Charakterystyka warunków nawigacyjnych i hydrologicznych poszczególnych odcinków drogi wodnej.

Ad IV. Charakterystyka warunków nawigacyjnych i hydrologicznych poszczególnych odcinków drogi wodnej. Ad IV. Charakterystyka warunków nawigacyjnych i hydrologicznych poszczególnych odcinków drogi wodnej. Rozwiązanie tego elementu pracy egzaminacyjnej stanowiło dla zdających największą trudność. Zdający

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA REWITALIZACJI I ROZBUDOWY DROGI WODNEJ MIĘDZY WIELKIMI JEZIORAMI MAZURSKIMI A KANAŁEM AUGUSTOWSKIM NA I WARMIŃSKO MAZURSKIEGO

KONCEPCJA REWITALIZACJI I ROZBUDOWY DROGI WODNEJ MIĘDZY WIELKIMI JEZIORAMI MAZURSKIMI A KANAŁEM AUGUSTOWSKIM NA I WARMIŃSKO MAZURSKIEGO KONCEPCJA REWITALIZACJI I ROZBUDOWY DROGI WODNEJ MIĘDZY WIELKIMI JEZIORAMI MAZURSKIMI A KANAŁEM AUGUSTOWSKIM NA OBSZARZE WOJEWÓDZTW PODLASKIEGO I WARMIŃSKO MAZURSKIEGO SYGNOTARIUSZE UMOWY WOJEWÓDZTWO

Bardziej szczegółowo

PROGRAM REURIS PODSUMOWANIE

PROGRAM REURIS PODSUMOWANIE PROGRAM REURIS PODSUMOWANIE BYDGOSZCZ, LISTOPAD 2011 WPROWADZENIE : UWARUNKOWANIA HYDROTECHNICZNE REWITALIZACJI BWW ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM STAREGO KANAŁU BYDGOSKIEGO Ludgarda Iłowska CIEKI W OBSZARZE

Bardziej szczegółowo

TRANSPORT WODNY ŚRÓDLĄDOWY W SYSTEMIE TRANSPORTOWYM POLSKI

TRANSPORT WODNY ŚRÓDLĄDOWY W SYSTEMIE TRANSPORTOWYM POLSKI Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae Rok 21, Nr 2/2017, tom II Wydział Prawa, Administracji i Zarządzania Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach Rozwój zrównoważony inkluzywna gospodarka i

Bardziej szczegółowo

Logistyka - nauka. Polityka transportowa i jej wpływ na rozwój transportu wodnego śródlądowego w Polsce

Logistyka - nauka. Polityka transportowa i jej wpływ na rozwój transportu wodnego śródlądowego w Polsce prof. nadzw. dr hab. Czesława Christowa dr inż. Maria Christowa-Dobrowolska Akademia Morska w Szczecinie Wydział Inżynieryjno-Ekonomiczny Transportu Instytut Zarządzania Transportem Zakład Organizacji

Bardziej szczegółowo

Polska jako istotne ogniwo korytarza transportowego północ południe

Polska jako istotne ogniwo korytarza transportowego północ południe Polska jako istotne ogniwo korytarza transportowego północ południe Ekonomiczne perspektywy rozwoju Czechy i Niemcy od lat należą do strategicznych partnerów gospodarczych Polski. Na te kraje przypada

Bardziej szczegółowo

Instytut Keralla Research Raport sygnalny Sygn /451

Instytut Keralla Research Raport sygnalny Sygn /451 Instytut Keralla Research Raport sygnalny Sygn. 19.05.2017/451 2017 1.1. Polska gospodarka morska i przybrzeżna w 2016 roku Polskie stocznie zbudowały łącznie 10 statków w 2016, czyli o 2,5 razy więcej

Bardziej szczegółowo

KANAŁ ŚLĄSKI. POŁĄCZENIE AGLOMERACJI MAŁOPOLSKIEJ i ŚLĄSKIEJ WSPÓLNĄ DROGĄ WODNĄ. Wojciech Bosak Z-ca Dyrektora RZGW Kraków

KANAŁ ŚLĄSKI. POŁĄCZENIE AGLOMERACJI MAŁOPOLSKIEJ i ŚLĄSKIEJ WSPÓLNĄ DROGĄ WODNĄ. Wojciech Bosak Z-ca Dyrektora RZGW Kraków KANAŁ ŚLĄSKI POŁĄCZENIE AGLOMERACJI MAŁOPOLSKIEJ i ŚLĄSKIEJ WSPÓLNĄ DROGĄ WODNĄ Wojciech Bosak Z-ca Dyrektora RZGW Kraków Kraków, 18 listopada 2011 Droga Wodna Górnej Wisły - stan istniejący W administracji

Bardziej szczegółowo

Studium wykonalności dla dolnej Wisły oraz aktualne działania na rzecz przyjęcia przez Polskę Porozumienia AGN

Studium wykonalności dla dolnej Wisły oraz aktualne działania na rzecz przyjęcia przez Polskę Porozumienia AGN Studium wykonalności dla dolnej Wisły oraz aktualne działania na rzecz przyjęcia przez Polskę Porozumienia AGN Warsztaty terenowe samorządowo-naukowa konferencja Kaskadyzacja Dolnej Wisły szansa czy zagrożenie

Bardziej szczegółowo

Znaczenie transportu wodnego dla gospodarki oraz perspektywy rozwoju Opracowanie: inż. Dominika Grzybowska

Znaczenie transportu wodnego dla gospodarki oraz perspektywy rozwoju Opracowanie: inż. Dominika Grzybowska KL. Ia, IbTś T: Znaczenie transportu wodnego dla gospodarki oraz perspektywy rozwoju. Transport morski dzieli się na Ŝeglugę międzykontynentalną oraz kabotaŝową (przybrzeŝną). Spełnia on podobną rolę w

Bardziej szczegółowo

RZEKA W BIZNESIE KORZYŚCI EKONOMICZNE ŻEGLOWNEJ RZEKI

RZEKA W BIZNESIE KORZYŚCI EKONOMICZNE ŻEGLOWNEJ RZEKI RZEKA W BIZNESIE KORZYŚCI EKONOMICZNE ŻEGLOWNEJ RZEKI Stanisław Wroński Pełnomocnik Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego ds. dróg wodnych ZALETY TRANSPORTU WODNEGO PROJEKT EMMA Projekt EMMA Zwiększenie

Bardziej szczegółowo

ODDZIAŁ REGIONALNY w SZCZECINIE 70-211 Szczecin, ul. Korzeniowskiego 1, tel.(091) 471-33-00, fax.(091) 471-18-00,

ODDZIAŁ REGIONALNY w SZCZECINIE 70-211 Szczecin, ul. Korzeniowskiego 1, tel.(091) 471-33-00, fax.(091) 471-18-00, ODDZIAŁ REGIONALNY w SZCZECINIE 70-211 Szczecin, ul. Korzeniowskiego 1, tel.(091) 471-33-00, fax.(091) 471-18-00, Połączenia Portów Szczecin, Świnoujście polskimi liniami kolejowymi osi Północ - Południe

Bardziej szczegółowo

Centra logistyczne jako trójmodalne węzły w systemie przewozów multimodalnych. Eisenhüttenstadt 16 maja 2007 roku

Centra logistyczne jako trójmodalne węzły w systemie przewozów multimodalnych. Eisenhüttenstadt 16 maja 2007 roku Centra logistyczne jako trójmodalne węzły w systemie przewozów multimodalnych Eisenhüttenstadt 16 maja 2007 roku Znaczenie portów rzecznych dla rozwoju gospodarczego województwa lubuskiego Program dla

Bardziej szczegółowo

GOSPODARKA MORSKA STAN OBECNY, OCZEKIWANIA, POTRZEBY

GOSPODARKA MORSKA STAN OBECNY, OCZEKIWANIA, POTRZEBY GOSPODARKA MORSKA STAN OBECNY, OCZEKIWANIA, POTRZEBY dr inż. kpt.ż.w. Jerzy Hajduk prof.ndzw. AM Akademia Morska w Szczecinie 1 PLAN PREZENTACJI Wprowadzenie Ogólne założenia polityki morskiej UE Strategia

Bardziej szczegółowo

Konferencja zamykająca realizacje projektów:

Konferencja zamykająca realizacje projektów: Konferencja zamykająca realizacje projektów: 1) Przebudowa nabrzeży w Porcie Gdynia Etap I Nabrzeże Rumuńskie, 2) Przebudowa intermodalnego terminalu kolejowego w Porcie Gdynia. Gdynia, 7 grudnia 2015

Bardziej szczegółowo

II. UWARUNKOWANIA WEWNĘTRZNE

II. UWARUNKOWANIA WEWNĘTRZNE II. UWARUNKOWANIA WEWNĘTRZNE 1. Pozycja transportu wodnego śródlądowego w programach rozwoju transportu w Polsce i jej wpływ na rozwój transportu wodnego śródlądowego Jednym z podstawowych celów polityki

Bardziej szczegółowo

LOGISTIK-ANGEBOTE AM HAFENSTANDORT SZCZECIN-SWINOUJSCIE

LOGISTIK-ANGEBOTE AM HAFENSTANDORT SZCZECIN-SWINOUJSCIE Vortrag (9) LOGISTIK-ANGEBOTE AM HAFENSTANDORT SZCZECIN-SWINOUJSCIE Monika Forys, Szczecin OFERTA LOIGISTYCZNA PORTÓW SZCZECIN I ŚWINOUJŚCIE W ZAKRESIE ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ potencjał i rzeczywistość Dipl.

Bardziej szczegółowo

REGIONALNY ZARZĄD D GOSPODARKI WODNEJ w KRAKOWIE (ODRA WISŁA) INICJATYWY WŁADZ W

REGIONALNY ZARZĄD D GOSPODARKI WODNEJ w KRAKOWIE (ODRA WISŁA) INICJATYWY WŁADZ W REGIONALNY ZARZĄD D GOSPODARKI WODNEJ w KRAKOWIE KanałŚląski (ODRA WISŁA) INICJATYWY WŁADZ W WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO GRUDZIEŃ 2010 POROZUMIENIE AGN W strategiach rozwoju transportu UE, transport śródlądowy

Bardziej szczegółowo

DROGI WODNE. ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 10 grudnia 2002 r. w sprawie śródlądowych dróg wodnych

DROGI WODNE. ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 10 grudnia 2002 r. w sprawie śródlądowych dróg wodnych DROGI WODNE ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 10 grudnia 2002 r. w sprawie śródlądowych dróg wodnych Na podstawie art. 66 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne (Dz.. Nr 115, poz. 1229

Bardziej szczegółowo

Techniczne aspekty drogi wodnej Odra Dunaj na odcinku Kędzierzyn Koźle granica Republiki Czeskiej. Konferencja 28.06.2013 Kędzierzyn - Koźle

Techniczne aspekty drogi wodnej Odra Dunaj na odcinku Kędzierzyn Koźle granica Republiki Czeskiej. Konferencja 28.06.2013 Kędzierzyn - Koźle Techniczne aspekty drogi wodnej Odra Dunaj na odcinku Kędzierzyn Koźle granica Republiki Czeskiej Konferencja 28.06.2013 Kędzierzyn - Koźle Proste historyczne rozwiązanie transportowe Odra w przekroju

Bardziej szczegółowo

Porty Szczecin-Świnoujście jako platforma logistyczna w regionie

Porty Szczecin-Świnoujście jako platforma logistyczna w regionie Porty Szczecin-Świnoujście jako platforma logistyczna w regionie Porty Szczecin-Świnoujście - Lokalizacja w europejskim systemie transportowym Strategiczna lokalizacja Najkrótsza droga ze Skandynawii do

Bardziej szczegółowo

Priorytety i działania transportowe w Programie Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013 MINISTERSTWO TRANSPORTU

Priorytety i działania transportowe w Programie Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013 MINISTERSTWO TRANSPORTU Priorytety i działania transportowe w Programie Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013 MINISTERSTWO TRANSPORTU ŚRODKI UNIJNE PRZEZNACZONE NA GAŁĘZIE TRANSPORTU W RAMACH PO IiŚ Gałęzie

Bardziej szczegółowo

1. Tablice statystyczne, dotyczące Gospodarki Morskiej w 2015

1. Tablice statystyczne, dotyczące Gospodarki Morskiej w 2015 Kolejne materiały dydaktyczne do wykorzystania w przygotowaniach do Konkursu Młodzież na Morzu 2017. Dane statystyczne dotyczące Gospodarki Morskiej Źródło: GUS, US w Szczecinie, Rocznik Statystyczny Gospodarki

Bardziej szczegółowo

Logistyka - nauka. Ograniczenia infrastrukturalne dla kształtowania terminów dostawy ładunków całobarkowych na międzynarodowej drodze wodnej E - 70

Logistyka - nauka. Ograniczenia infrastrukturalne dla kształtowania terminów dostawy ładunków całobarkowych na międzynarodowej drodze wodnej E - 70 Tadeusz ŻUREK Uniwersytet Technologiczno Przyrodniczy w Bydgoszczy Wydział Inżynierii Mechanicznej Instytut Eksploatacji Maszyn i Transportu Zakład Transportu Ograniczenia infrastrukturalne dla kształtowania

Bardziej szczegółowo

ŁĄCZNOŚĆ I TRANSPORT W POLSCE. Ewa Kaczmarek Kinga Jędrzejewska Katarzyna Balcer

ŁĄCZNOŚĆ I TRANSPORT W POLSCE. Ewa Kaczmarek Kinga Jędrzejewska Katarzyna Balcer ŁĄCZNOŚĆ I TRANSPORT W POLSCE Ewa Kaczmarek Kinga Jędrzejewska Katarzyna Balcer ŁĄCZNOŚĆ I TRANSPORT W POLSCE Co to jest łączność? Rodzaje łączności. Co to jest transport? Rodzaje transportu. Wady i zalety

Bardziej szczegółowo

Nadrzędny interes publiczny w realizacji Programu budowy drogi wodnej Zalew Wiślany Zatoka Gdańska. Elbląg, 7 kwietnia 2016

Nadrzędny interes publiczny w realizacji Programu budowy drogi wodnej Zalew Wiślany Zatoka Gdańska. Elbląg, 7 kwietnia 2016 Nadrzędny interes publiczny w realizacji Programu budowy drogi wodnej Zalew Wiślany Zatoka Gdańska Elbląg, 7 kwietnia 2016 WYMÓG ANALIZY NADRZĘDNEGO INTERESU PUBLICZNEGO dyrektywa 2001/42/WE w sprawie

Bardziej szczegółowo