I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec grudnia 2006 roku i w okresie 2006 roku.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec grudnia 2006 roku i w okresie 2006 roku."

Transkrypt

1 I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec grudnia 2006 roku i w okresie 2006 roku. 1. Poziom i stopa bezrobocia Liczba bezrobotnych w woj. świętokrzyskim według stanu na r. wyniosła osób, w tym: bezrobotnych do 25 roku życia (21,7% ogółu), bezrobotnych kobiet (53,7%), bezrobotnych zamieszkałych na wsi (55,5%), bezrobotnych bez prawa do zasiłku (88,8%), bezrobotnych z prawem do zasiłku (11,2%), bezrobotnych w okresie do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki ( 4,9%), bezrobotnych niepełnosprawnych ( 2,3%). Poziom bezrobocia na koniec grudnia 2006 roku był: - wyższy o osób, tj. o 1,9% w porównaniu do r., - niższy o osób, tj. o 15,6% w porównaniu do r., - niższy o osób, tj. o 21,3% w odniesieniu do r., - niższy o osób, tj. o 24,3% w porównaniu do r. W 2006 roku, począwszy od lutego do listopada, bezrobocie systematycznie zmniejszało się, a spadek bezrobocia w listopadzie odnotowano po raz pierwszy od 1999 roku. Liczba bezrobotnych na koniec 2006 roku była najniższa na przestrzeni ostatnich siedmiu lat. W odniesieniu do grudnia 2005 roku bezrobocie było niższe we wszystkich powiatach. Najwyższy bezwzględny spadek zanotowano w powiecie kieleckim - o osób, w mieście Kielce - o oraz w powiecie starachowickim - o Stopa bezrobocia na koniec 2006 roku wyniosła 17,8%, w kraju - 14,9% i była niższa o 2,8 punktu procentowego (w kraju o 2,7 punktu) w porównaniu do 2005 roku. Stopa bezrobocia w grudniu 2006 roku była najniższa w porównaniu do analogicznego miesiąca w latach W powiatach nadal utrzymuje się znaczne zróżnicowanie terytorialne natężenia bezrobocia. Najwyższa stopa bezrobocia wystąpiła w powiecie skarżyskim - 28,9%, koneckim - 26,7%, kieleckim - 23,6% i ostrowieckim - 22,7%, natomiast najniższa w buskim - 10,7%, mieście Kielce - 11,9% oraz powiecie pińczowskim - 12,1% i kazimierskim - 12,3%.

2 2 Liczba bezrobotnych w okresie od stycznia 2005r. do grudnia 2006r Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Styczeń - Grudzień 2006 Styczeń - Grudzień 2005 Listopad Grudzień 2. Zmiany w poziomie bezrobocia na przestrzeni 2006 roku: - zarejestrowano bezrobotnych (napływ), tj. o osób mniej (o 3,6%) niż w 2005 roku, - wyrejestrowano bezrobotnych (odpływ), tj. o osób więcej (o 5,3%) niż w 2005 roku. Wśród nowo zarejestrowanych bezrobotnych: zamieszkiwało w mieście (50,3% napływu), a na wsi (49,7%), to kobiety (46,1%), a to mężczyźni (53,9%), posiadało prawo do zasiłku (21%). Jednocześnie z ogółu nowo zarejestrowanych bezrobotnych: osób rejestrowało się po raz pierwszy, tj. 20,6% napływu, osób zarejestrowało się po raz drugi i kolejny, tj. 79,4%. Wśród nowo zarejestrowanych bezrobotnych, osoby poprzednio pracujące stanowiły 63,4%, a dotychczas nie pracujące 36,6%. Większość pierwszej populacji stanowili mężczyźni - 57,8%, a drugiej kobiety - 52,8%. Największy udział bezrobotnych powracających do rejestru po raz kolejny zanotowano w powiecie: starachowickim - 84,0% i koneckim - 83,7%, natomiast najniższy w kazimierskim - 70,2%.

3 Przyczynami wyłączenia bezrobotnych było: 3 podjęcie pracy przez osób, co stanowiło 44,8% ogółu wyłączonych, rozpoczęcie szkolenia osób, tj. 3,4%, rozpoczęcie stażu osób, tj. 8,7%, przygotowanie zawodowe w miejscu pracy osoby, tj. 1,8%, rozpoczęcie prac społecznie użytecznych osób, tj. 1,1%, nie potwierdzenie gotowości do pracy osób, tj. 26,8%, dobrowolna rezygnacja ze statusu bezrobotnego osoby, tj. 4,3%, nabycie praw emerytalnych lub rentowych, uprawnień do świadczenia przedemerytalnego, ukończenie 60/65 lat osób, tj. 0,6%, pozostałe przyczyny (podjęcie nauki, inne) osób, tj. 8,5% ogółu wyłączonych. Do najważniejszych przyczyn wyłączenia z rejestrów należy najczęściej podjęcie pracy (44,8%) i nie potwierdzenie gotowości do pracy (26,8%). 3. Osoby, które ukończyły szkołę wyższą, do 27 roku życia W rejestrach urzędów pracy na koniec 2006 roku pozostawało osób, które ukończyły szkołę wyższą, do 27 roku życia, tj. 1,2% ogółu. Większość stanowiły kobiety 816 osób, tj. (66,6%). W 2006 roku zarejestrowano bezrobotnych (5,2% napływu), w tym kobiet (69,3%). Z tytułu podjęcia pracy wyłączono osób, w tym kobiet, czyli 66,5% analizowanej populacji. 4. Bezrobotni będący w szczególnej sytuacji na rynku pracy 4.1. Bezrobotni do 25 roku życia Na koniec 2006 roku w rejestrach pozostawało osób do 25 roku życia, czyli 21,7% ogółu bezrobotnych, w tym kobiety, tj. 55,8%. W 2006 roku zarejestrowano osoby (41,3% napływu), w tym kobiet (50,4%). Wyłączono natomiast osób (37% odpływu), pracę podjęło osób (35,2%), szkolenia lub staż rozpoczęło osób (25,6%), a osób (26,2%) nie potwierdziło gotowości do pracy. Wśród zarejestrowanych co druga osoba, a wśród wyłączonych z ewidencji bezrobotnych prawie co trzecia osoba nie ukończyła 25 roku życia.

4 4.2. Długotrwale bezrobotni 4 W końcu grudnia 2006 roku zarejestrowanych było długotrwale bezrobotnych (69,4% ogółu), tzn. pozostających w rejestrach urzędów pracy ponad 12 miesięcy w okresie ostatnich 2 lat 1, w tym kobiet (56,7%). W odniesieniu do 2005r. populacja ta zmniejszyła się o osób, tj. o 15,1%. Na przestrzeni 2006 roku zarejestrowano osób (48,4% napływu), w tym 49,5% stanowiły kobiety, a wyłączono osób (51,3% odpływu), w tym 46,7% to kobiety. Do najważniejszych przyczyn wyłączenia z rejestrów należało podjęcie pracy przez osób (44,6%) oraz nie potwierdzenie gotowości do pracy (29%) Bezrobotni powyżej 50 roku życia Na koniec 2006 roku zarejestrowanych było osób powyżej 50 roku życia - 16,6% ogółu, w tym kobiet (39,1% tej populacji). W 2006 roku zarejestrowano osób, w tym kobiet (34%), a wyłączono osób, w tym kobiety (31,4%). Spośród wyrejestrowanych bezrobotnych osób podjęło pracę, czyli 46,2% odpływu, a osób (26,3%) nie potwierdziło gotowości do pracy Bezrobotni bez kwalifikacji zawodowych W końcu grudnia 2006 roku zarejestrowanych było osób bez kwalifikacji zawodowych, tj. 25% ogółu, w tym kobiet (56,3%). W 2006 roku zarejestrowano osoby, tj. 22,3% napływu, w tym kobiet - 52,8% ogółu. Pracę podjęło bezrobotnych Bezrobotni samotnie wychowujący co najmniej jedno dziecko do 7 roku życia Na koniec 2006 roku w ewidencji bezrobotnych pozostawały osoby samotnie wychowujące co najmniej jedno dziecko do 7 roku życia, tj. 2,2% ogółu bezrobotnych, w tym kobiet (90,6%). Na przestrzeni 2006 roku zarejestrowano osób, w tym większość stanowiły kobiety 82,7% (tj osób) Niepełnosprawni Na koniec 2006 roku w rejestrach pozostawało bezrobotnych niepełnosprawnych, tj. 2,3% ogółu bezrobotnych. W 2006 roku zarejestrowano osoby, tj. 2,7% napływu, a wyłączono osób, w tym z powodu podjęcia pracy (58% odpływu). 1 Art. 2 ust. 1 pkt. 5 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

5 5. Wybrane kategorie bezrobotnych Bezrobotne kobiety i mężczyźni Na koniec 2006 roku w ewidencji urzędów pracy zarejestrowanych było: kobiet i mężczyzn, udział ich wynosił odpowiednio: 53,7% i 46,3% ogółu bezrobotnych. W skali roku zwiększył się udział kobiet, a zmniejszył udział mężczyzn. W porównaniu do grudnia 2005r. zmniejszyła się zarówno populacja bezrobotnych kobiet o (tj. o 11,6%), jak i mężczyzn o (tj. o 19,8%). Większość bezrobotnych kobiet (69,1%) i mężczyzn (74,4%) pracowała przed nabyciem statusu bezrobotnego. Udział bezrobotnych kobiet posiadających prawo do zasiłku był niższy (9,1%) niż mężczyzn (13,7%). W 2006 roku zarejestrowano mniej bezrobotnych kobiet (46,1% napływu) niż mężczyzn (53,9%). Wyłączono z ewidencji bezrobotnych mniej kobiet (53.445) niż mężczyzn (65.794), odpowiednio: 44,8% i 55,2% ogółu wyłączonych. Kobiety stanowiły znacznie niższy udział wśród podejmujących pracę 41,8% niż mężczyźni 58,2%. Natomiast wśród osób skierowanych na staże udział kobiet był wyższy niż mężczyzn i wyniósł 65,7%. Największy udział bezrobotnych kobiet zanotowano w powiecie jędrzejowskim (60%), natomiast najniższy w opatowskim (46,4%) Bezrobotni zamieszkali na wsi W końcu grudnia 2006 roku zarejestrowanych było bezrobotnych zamieszkałych na wsi, tj. 55,5% ogółu. W porównaniu do grudnia 2005 roku omawiana grupa bezrobotnych zmniejszyła się o osób (tj. o 14,9%). W 2006 roku zarejestrowano bezrobotnych zamieszkałych na wsi, a wyłączono z ewidencji , pracę podjęły osoby, tj. 45,6% odpływu. Wskaźnik płynności rynku pracy ogółem w 2006 roku wyniósł 53% i był zróżnicowany w zależności od miejsca zamieszkania bezrobotnych, na wsi 54,3%, a w mieście - 51,6%. Wśród ogółu podejmujących pracę bezrobotni zamieszkali na wsi stanowili 51%, w mieście 49%. Najwyższy udział bezrobotnych zamieszkałych na wsi posiadają powiaty: kielecki 92,9%, włoszczowski 77,8%, opatowski 77,4%, a najniższy ostrowiecki 30,3%, skarżyski 31,7% i starachowicki 42,4%.

6 6. Bezrobotni według wieku i poziomu wykształcenia 6.1. Według wieku 6 W końcu grudnia 2006 roku zarejestrowanych było osób w wieku lata, tj. 21,7% ogółu bezrobotnych. Analizowana populacja zmniejszyła się o 23,4% w odniesieniu do grudnia 2005 roku, a jej udział w ogólnej liczbie bezrobotnych od 1999 roku wykazuje tendencje spadkowe. Najliczniejszą grupę stanowili bezrobotni w wieku lata osoby, a udział ich wyniósł 29,7%. Łącznie osoby w wieku lata stanowiły 51,4% ogółu, tj. o 2,5 punktu procentowego mniej niż rok wcześniej. Udział bezrobotnych w pozostałych grupach wieku wynosił: lata - 19,7% ( osób), lata - 23% (22.836), lat - 5,1% (5.021), lata - 0,8% (785). W latach na koniec grudnia nastąpiło znaczne zmniejszenie udziału bezrobotnych w wieku: lata (z 31,0% do 21,7%) i lata (z 24,6% do 19,7%). Zwiększył się natomiast udział osób w wieku: lata (z 14,7% do 23%) oraz lata (z 28,3% do 29,7%). Na koniec 2006 roku zanotowano spadek liczby bezrobotnych we wszystkich grupach wiekowych od 18 do 54 roku życia, a wzrost bezrobocia w grupach powyżej 55 roku życia Według poziomu wykształcenia Niekorzystną cechą struktury bezrobocia pozostaje niski poziom wykształcenia bezrobotnych. Najwięcej osób posiadało wykształcenie zasadnicze zawodowe osób (31,9%) oraz gimnazjalne i niższe (25,9%). Łącznie te dwie grupy stanowiły - 57,8% ogółu bezrobotnych (wobec 58,9% na koniec grudnia 2005r.). Świadectwo ukończenia szkół policealnych i średnich zawodowych posiadało osób - 24,7% ogółu zarejestrowanych, średnich ogólnokształcących (9,3%). Najmniej bezrobotnych legitymowało się dyplomami wyższych uczelni osób (8,2%). W porównaniu do grudnia 2005r. odnotowano zmniejszenie liczby bezrobotnych we wszystkich grupach według poziomu wykształcenia, w tym największe z zasadniczym zawodowym - o 7.526, mniejsze z policealnym i średnim zawodowym - o oraz gimnazjalnym i niższym - o Udział bezrobotnych z powyższym wykształceniem w ogólnym spadku bezrobocia ( osób) wynosił odpowiednio: 41%, 24,7% i 23,6%.

7 7 Wśród długotrwale bezrobotnych najniższy udział stanowiły osoby pozostające bez pracy ponad rok z wykształceniem wyższym (5,5%) i średnim ogólnokształcącym (7,3%), natomiast najwyższy osoby z wykształceniem zasadniczym zawodowym (34,6%) oraz gimnazjalnym i niższym (30,6%). 7. Bezrobotni według stażu pracy i czasu pozostawania bez pracy 7.1. Według stażu pracy W końcu grudnia 2006 roku spośród bezrobotnych najliczniejszą grupę stanowiły osoby bez stażu pracy , tj. 28,4%. W porównaniu do grudnia 2005 roku populacja ta zmniejszyła się o osób, tj. o 17,6%. Wśród bezrobotnych poprzednio pracujących najwięcej osób posiadało staż pracy: od 1 do 5 lat (19% ogółu), od 10 do 20 lat (14,9%), do 1 roku (13,3%) od 5 do 10 lat (13,1%). Kolejne grupy, to bezrobotni legitymujący się dłuższym stażem pracy, od 20 do 30 lat osób (9,8%) oraz 30 lat i więcej osób (1,5%). W odniesieniu do 2005 roku zmniejszyła się liczba bezrobotnych we wszystkich grupach według stażu pracy, w tym w najwięcej w grupie osób posiadających staż od 1do 5 lat (o 3.490) Według czasu pozostawania bez pracy Na koniec 2006 roku przeszło połowa bezrobotnych - 52,9%, czyli zarejestrowanych osób oczekiwało na pracę ponad rok, z tego: osób, tj. 37,5% pozostawało bez pracy powyżej 24 miesięcy, osób, tj. 15,4% pozostawało bez pracy od 12 do 24 miesięcy. Liczba długotrwale bezrobotnych zmniejszyła się o osób (o 16,1%) w porównaniu do grudnia 2005 roku, do czego przyczyniła się aktywizacja tej kategorii bezrobotnych w ramach realizowanych programów rynku pracy, zwłaszcza Działania 1.3 Przeciwdziałanie i zwalczanie długotrwałego bezrobocia Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich. Udział bezrobotnych pozostających bez pracy od 1 do 3 miesięcy wynosił 14,4% ( osób), od 6 do 12 miesięcy 13,3% ( osoby), od 3 do 6 miesięcy - 12,9% ( osób). Najmniej osób pozostawało bez pracy do 1 miesiąca , tj. 6,5%.

8 Największy udział wśród długotrwale bezrobotnych stanowiły osoby: w wieku: lata (29,3%) oraz lata (27,9%), 8 z wykształceniem: zasadniczym zawodowym (34,6%) oraz gimnazjalnym i niższym (30,6%), bez stażu pracy (26,9%) oraz ze stażem pracy od 1 do 5 lat (18,4%). Najwyższy udział bezrobotnych pozostających bez pracy ponad rok zanotowano w powiatach: włoszczowskim (60,7%), sandomierskim (58,8%), jędrzejowskim (58,2%), a najniższy w: starachowickim (44,7%), ostrowieckim (47%), staszowskim (47,8%), buskim (48,3%), skarżyskim i m. Kielce po 51,1%, tj. poniżej średniej wojewódzkiej (52,9%). 8. Działania Powiatowych Urzędów Pracy w zakresie łagodzenia skutków bezrobocia 8.1. Oferty pracy Na przestrzeni 2006 roku pracodawcy zgłosili do powiatowych urzędów pracy ofert pracy, tj. o oferty więcej (o 12,1%) w porównaniu do 2005 roku ( ofert). Zakłady pracy z sektora prywatnego zgłosiły 55,7% wszystkich ofert (15.192), a z sektora publicznego 44,3%, tj ofert. Z ogółu ofert 75,5%, czyli ofert to miejsca pracy subsydiowanej finansowane z Funduszu Pracy, PFRON, PHARE, EFS. Wśród ofert pracy zgłoszonych w 2006 roku: , tj. 39,1% stanowiły staże, , tj. 8,3% to miejsca przygotowania zawodowego, , tj. 5,0% to prace społecznie użyteczne, - 353, tj. 1,3% skierowano do osób w okresie do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki, ofert, tj. 1,9% przeznaczono dla osób niepełnosprawnych. Najwięcej ofert pracy zgłoszono do PUP w: Kielcach , Ostrowcu Św , Końskich i Starachowicach , najmniej do PUP w: Kazimierzy Wlk i Pińczowie

9 9 Liczba bezrobotnych oraz oferty pracy zgłoszone od grudnia 2005 do grudnia 2006 roku Liczba bezrobotnych Oferty pracy 0 0 Grudzień '05 Styczeń '06 Luty '06 Marzec '06 Kwiecień '06 Maj '06 Czerwiec '06 Lipiec '06 Sierpień '06 Wrzesień '06 Październik '06 Listopad '06 Grudzień '06 liczba bezrobotnych oferty pracy W 2006 roku najwięcej ofert pracy zgłoszono dla: pracowników przy pracach prostych ofert pracy (25,3% ogółu), w tym dla robotników gospodarczych ofert, robotników pomocniczych w górnictwie i budownictwie - 753; pracowników biurowych oferty pracy (17,9%), w tym dla pracowników: obsługi biurowej ofert, ds. ewidencji materiałowej, transportu i produkcji - 526; pracowników usług osobistych i sprzedawców ofert pracy (15,6%), w tym dla sprzedawców ofert oraz pracowników usług domowych i gastronomicznych - 715; techników i średniego personelu ofert pracy (15%), w tym dla: średniego personelu biurowego ofert, pracowników ds. finansowych i handlowych - 529, techników - 437; robotników przemysłowych i rzemieślników ofert pracy (13,8%), w tym dla: robotników budowlanych robót stanu surowego, robót wykończeniowych, malarzy ofert, robotników produkcji wyrobów włókienniczych, odzieży - 558, kowali i ślusarzy - 418;

10 10 specjalistów ofert pracy (7,2%), w tym dla specjalistów: do spraw ekonomicznych i zarządzania ofert, architektów i inżynierów - 215, pozostałych specjalistów szkolnictwa i wychowawców - 202, ochrony zdrowia - 197; operatorów i monterów maszyn i urządzeń oferty pracy (4,3%), w tym dla: kierowców pojazdów ofert i monterów - 145; rolników, ogrodników, leśników i rybaków ofert pracy (0,8%); przedstawicieli władz publicznych, wyższych urzędników i kierowników - 37 ofert (0,1%). Oferty pracy przeznaczone dla: pracowników przy pracach prostych, pracowników biurowych, usług osobistych i sprzedawców, techników oraz robotników przemysłowych i rzemieślników stanowiły 87,6% wszystkich ofert. W porównaniu do 2005 roku najwyższy wzrost ofert pracy zanotowano w grupie pracowników przy pracach prostych (o 1.557) oraz robotników przemysłowych i rzemieślników (o 909). Zmniejszyło się natomiast zapotrzebowanie na bezrobotnych techników i średni personel (o 598). Struktura ofert pracy według zawodów w okresie 12 miesięcy 2006 roku Pracownicy biurowi 17,9% Pracownicy usług osobistych i sprzedawcy 15,6% Rolnicy, ogrodnicy, leśnicy i rybacy 0,8% Robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy 13,8% Operatorzy i monterzy maszyn i urządzeń 4,3% Technicy i średni personel 15,0% Specjaliści 7,2% Przedstawiciele władz publicznych, wyżsi urzędnicy i kierownicy 0,1% Pracownicy przy pracach prostych 25,3%

11 Podjęcia pracy Podjęcia pracy stanowią podstawową przyczynę wyłączeń bezrobotnych z ewidencji. Kategoria ta obejmuje wszystkie formy podejmowania pracy przez bezrobotnych, tzn. pracy subsydiowanej (prace interwencyjne, roboty publiczne, podjęcia działalności gospodarczej, podjęcia pracy w ramach refundacji kosztów zatrudnienia bezrobotnego) oraz pracy niesubsydiowanej, w tym sezonowej. W 2006 roku z ogółu bezrobotnych wyrejestrowanych z ewidencji powiatowych urzędów pracy osób podjęło pracę, tj. 44,8%. Pracę podjęły o osoby więcej, tj. o 7,5% w porównaniu do 2005 roku. Pracę niesubsydiowaną podjęło osób, tj. 85,7% ogółu zatrudnionych, w tym: praca sezonowa osób. Pracę subsydiowaną podjęło osób, tj. 14,3%, z tego: - prace interwencyjne osób, tj. 8,1% zatrudnionych, - roboty publiczne 709, tj. 1,3% działalność gospodarcza 1.483, tj. 2,8% refundacja kosztów zatrudnienia bezrobotnego 829, tj. 1,6% inne podjęcia pracy 268, tj. 0,5% - -. Jak wynika z analizy struktury podejmujących pracę, wzrosła o 4,6% populacja bezrobotnych poprzednio pracujących oraz o 17,8% liczba bezrobotnych dotychczas niepracujących wyrejestrowanych do pracy. Wyższą dynamikę wzrostu podjęć pracy zanotowano wśród osób bez kwalifikacji zawodowych (152,3%) oraz do 25 roku życia (o 24%), należących do kategorii bezrobotnych pozostających w szczególnej sytuacji na rynku pracy. Wśród bezrobotnych podejmujących pracę wyższy udział stanowią bezrobotni poprzednio pracujący (75,7%) w porównaniu do dotychczas niepracujących (24,3%). Udział wybranych grup bezrobotnych, będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy, wśród podejmujących pracę był następujący: długotrwale bezrobotni - 51%, osoby do 25 roku życia - 29,1%, bez kwalifikacji zawodowych - 17,6% oraz powyżej 50 roku życia - 9,9%.

12 Aktywizacja zawodowa bezrobotnych W 2006 roku programami aktywnymi rynku pracy objęto bezrobotnych, co oznacza wzrost o 4,6% w odniesieniu do 2005 roku. Na staże skierowano bezrobotnych, co stanowiło 40,4% ogółu zaktywizowanych. Prace interwencyjne podjęło osób (17%), przy robotach publicznych zatrudniono 709 osób. Działalność gospodarczą podjęły osoby, co oznacza wzrost o 66,4% w porównaniu do 2005 roku. Pracę w ramach refundacji kosztów zatrudnienia bezrobotnego rozpoczęło 829 osób, tj. o 67,5% więcej. Na przygotowanie zawodowe w miejscu pracy skierowano osoby (8,6%), a do prac społecznie użytecznych osób (5,2%). Szkolenia rozpoczęło bezrobotnych, tj. 15,8% ogółu aktywizowanych. Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu w okresie 12 miesięcy 2006 roku Staż Prace interwencyjne Szkolenia Przygotowanie zawodowe w miejscu pracy Podjęcia działalności gospodarczej Prace społecznie użyteczne Roboty publiczne Podjęcia pracy w ramach refundacji kosztów zatrudnienia bezrobotnego Inne podjęcia pracy

13 9. Zwolnienia z przyczyn dotyczących zakładów pracy 13 Na koniec grudnia 2006 roku 8 zakładów pracy nie zrealizowało zaplanowanych zwolnień 169 pracowników, w tym 167 z sektora prywatnego. Na przestrzeni 2006 roku 14 zakładów pracy zwolniło 511 pracowników: - 2 zakłady z sektora publicznego zwolniły 32 osoby, - 12 zakładów z sektora prywatnego zwolniło 479 osób. Najliczniejsze zwolnienia miały miejsce w zakładach przemysłu spożywczego (cukrownia, spółdzielnia mleczarska i chłodnia). W porównaniu do 2005 roku mniej zakładów (o 11) dokonało zwolnień oraz mniej osób utraciło pracę (o 659). 10. Cechy bezrobocia w województwie świętokrzyskim Terytorialne zróżnicowanie natężenia bezrobocia. Na koniec grudnia 2006 roku: - najniższą stopę bezrobocia posiadały powiaty: buski - 10,7%, m. Kielce - 11,9%, pińczowski - 12,1% oraz kazimierski - 12,3%, - najwyższą powiaty: skarżyski - 28,9%, konecki - 26,7%, kielecki - 23,6%, ostrowiecki - 22,7% i starachowicki - 19,8%. Wyższe bezrobocie na wsi niż w mieście. Udział bezrobotnych zamieszkałych na wsi wynosił 55,5% ogółu zarejestrowanych. Trudna sytuacja kobiet na rynku pracy. W strukturze bezrobotnych udział kobiet (53,7%) był wyższy niż mężczyzn (46,3%). Pomimo, iż mężczyźni przeważali wśród nowo zarejestrowanych, to jednak częściej niż kobiety podejmowali pracę. Długotrwałe bezrobocie jest wyższe wśród kobiet, większość z nich (57,5%) poszukiwała pracy ponad rok. Analogiczny odsetek dla mężczyzn wyniósł 47,5%. Utrzymywanie się niekorzystnych cech w strukturze bezrobocia: - wysoki odsetek ludzi młodych w wieku lata - 51,4%, w wieku mobilnym lata - 71,1%, - niski poziom wykształcenia (wykształcenie zasadnicze zawodowe, gimnazjalne i niższe) posiadało 57,8% ogółu bezrobotnych, - długotrwałe pozostawanie bez pracy - 52,9%. Wysoki udział bezrobotnych bez stażu pracy - 28,4% ogółu.

14 11. Tendencje charakterystyczne dla bezrobocia w 2006 roku 14 Liczba zarejestrowanych bezrobotnych w województwie na koniec 2006 roku była najniższa na przestrzeni ostatnich siedmiu lat. Nastąpił spadek stopy bezrobocia w 2006 roku o 2,8 punktu procentowego. Poziom bezrobocia na koniec 2006 roku był niższy we wszystkich powiatowych urzędach pracy w porównaniu do 2005 roku. Zanotowano znaczne zmniejszenie liczby bezrobotnych: - we wszystkich grupach wg wieku od 18 do 54 lat, - wśród osób bez stażu pracy, - z wykształceniem zasadniczym zawodowym, policealnym i średnim zawodowym oraz gimnazjalnym i niższym, - długotrwale pozostających bez pracy. Więcej bezrobotnych wyłączono z rejestrów bezrobocia (o 5.971) natomiast mniej zarejestrowano (o 3.809) porównaniu do 2005 roku. Wysoki udział wśród nowo zarejestrowanych bezrobotnych stanowiły osoby powracające po raz kolejny do rejestrów - 79,4%. Zwiększyła się liczba bezrobotnych podejmujących pracę o 3,7 tys. osób w odniesieniu do 2005 roku. Zaktywizowano bezrobotnych w ramach programów rynku pracy, co oznacza wzrost o 4,6%. Pracodawcy zgłosili do powiatowych urzędów pracy ofert pracy, tj. o 12,1% więcej w porównaniu do 2005 roku. Wśród ofert 75,5% stanowiły miejsca pracy subsydiowanej. Znaczny udział stanowiły oferty pracy przeznaczone dla: pracowników przy pracach prostych, biurowych, usług osobistych i sprzedawców, techników oraz robotników przemysłowych i rzemieślników - 87,6% ofert. Udział osób będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy w populacji bezrobotnych wynosił odpowiednio: - do 25 roku życia - 21,7%, - powyżej 50 roku życia - 16,6%, - pozostających długotrwale bez pracy - 69,4%. Udział bezrobotnych z prawem do zasiłku - 11,2% był nieznacznie niższy w porównaniu do udziału na koniec grudnia 2005 roku (11,4%). Mniej zakładów pracy dokonało zwolnień oraz mniej osób utraciło pracę.

15 II. BEZROBOTNI WEDŁUG OWYCH URZĘDÓW PRACY A. STAN NA KONIEC GRUDNIA 2006 ROKU L.p. WYSZCZEGÓLNIENIE WOJEWÓDZTWO RAZEM XII 2006 XI 2006 Wzrost/ spadek GRODZKI KIELCE ZIEMSKI RAZEM BUSKO ZDRÓJ JĘDRZEJÓW OWE URZĘDY PRACY KAZIMIERZA WIELKA KOŃSKIE OPATÓW OSTROWIEC ŚW. PIŃCZÓW SANDOMIERZ SKARŻYSKO KAM. STARACHOWICE STASZÓW WŁOSZCZOWA I. Liczba bezrobotnych, przyrost (spadek) bezrobocia 1 Liczba bezrobotnych - stan na koniec miesiąca 2 Liczba bezrobotnych - stan na koniec miesiąca poprzedniego X X Wzrost / spadek w liczbach X X w procentach X X 1,9 1,5 2,1 1,8 4,2 3,0 2,2 1,3 2,9 2,9 2,7 0,5 1,6-0,6 1,3 4,2 4 Spadek w porównaniu do r: w liczbach 5 Stopa bezrobocia wg stanu na 31 grudnia 2006 roku X X w procentach X X -15,6-17,4-16,6-16,9-12,0-17,8-5,0-14,1-6,6-13,9-22,9-15,2-11,8-24,9-11,3-19,1 17,8 17,5 X 11,9 23,6 X 10,7 15,4 12,3 26,7 18,6 22,7 12,1 13,8 28,9 19,8 14,9 18,2 15 II. Struktura bezrobocia (stan na koniec miesiąca) Bezrobotni z prawem do zasiłku Udział [ %] w ogólnej liczbie bezr. 11,2 10,8 X 10,0 8,5 9,1 8,4 6,2 4,5 16,9 5,3 14,9 7,5 5,5 15,0 23,3 9,3 7,0 2 Bezrobotni bez prawa do zasiłku Bezrobotne kobiety Bezrobotni zamieszkali na wsi w tym: posiadający gosp. rolne Osoby w okresie do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki Bezrobotni: poprzednio pracujący w tym: zwolnieni z przyczyn...dotyczących zakładu pracy dotychczas niepracujący Cudzoziemcy x - wypełnienie pozycji jest niemożliwe 0 - zjawisko nie występuje

16 L.p. WYSZCZEGÓLNIENIE WOJEWÓDZTWO RAZEM XII 2006 XI 2006 Wzrost/ spadek (w liczbach) GRODZKI KIELCE ZIEMSKI RAZEM BUSKO ZDRÓJ JĘDRZEJÓW KAZIMIERZA WIELKA OWE URZĘDY PRACY 8 Osoby w szczególnej sytuacji na rynku pracy: do 25 roku życia które ukończyły szkołę wyższą,...do 27 roku życia długotrwale bezrobotne powyżej 50 roku życia bez kwalifikacji zawodowych samotnie wychowujące co najmniej...jedno dziecko do 7 roku życia niepełnosprawni KOŃSKIE OPATÓW OSTROWIEC ŚW. PIŃCZÓW SANDOMIERZ SKARŻYSKO KAM. STARACHOWICE STASZÓW WŁOSZCZOWA III. Osoby uprawnione do otrzymania dodatku aktywizacyjnego: 1 Osoby uprawnione w końcu miesiąca sprawozdawczego do otrzymania dodatku aktywizacyjnego IV. Oferty pracy (stan na koniec miesiąca) 1 Oferty pracy ogółem w tym: staże V. Osoby zarejestrowane w końcu miesiąca sprawozdawczego jako: 1 Poszukujące pracy w tym: niepełnosprawne nie pozostające w zatrudnieniu 2 Cudzoziemcy z krajów UE z prawem.do zasiłku VI. Zgłoszenia zwolnień z przyczyn dotyczących zakładu pracy (stan na koniec miesiąca) 1 Liczba zakładów Liczba osób do zwolnienia

17 L.p. WYSZCZEGÓLNIENIE 9 Bezrobotni wg wieku (w latach) WOJEWÓDZTWO RAZEM XII 2006 XII 2005 Wzrost/ spadek (w liczbach) GRODZKI KIELCE ZIEMSKI RAZEM BUSKO ZDRÓJ JĘDRZEJÓW OWE URZĘDY PRACY i więcej Bezrobotni wg poziomu 10 wykształcenia: wyższe policealne i średnie zawodowe średnie ogólnokształcące zasadnicze zawodowe gimnazjalne i poniżej Bezrobotni wg czasu pozostawania 11 bez pracy (w miesiącach):...do powyżej Bezrobotni wg stażu pracy ogółem 12 przed zarejestrowniem...do 1 roku lat lat lat lat i więcej lat bez stażu pracy KAZIMIERZA WIELKA KOŃSKIE OPATÓW OSTROWIEC ŚW. PIŃCZÓW SANDOMIERZ SKARŻYSKO KAM. STARACHOWICE STASZÓW WŁOSZCZOWA 17

18 B. ZMIANY W POZIOMIE BEZROBOCIA W GRUDNIU 2006 ROKU L.p. WYSZCZEGÓLNIENIE WOJEWÓDZTWO RAZEM XII 2006 XI 2006 Wzrost/ spadek (w liczbach) GRODZKI KIELCE ZIEMSKI RAZEM BUSKO ZDRÓJ JĘDRZEJÓW KAZIMIERZA WIELKA OWE URZĘDY PRACY KOŃSKIE OPATÓW OSTROWIEC ŚW. PIŃCZÓW SANDOMIERZ SKARŻYSKO KAM. STARACHOWICE STASZÓW WŁOSZCZOWA I. Bezrobotni zarejestrowani w m-cu sprawozdawczym 1 Nowo zarejestrowani ogółem z tego po raz pierwszy po raz kolejny (od 1990r.) Udział powracajacych do rejestru po raz kolejny w ogólnej liczbie nowo zarejestr.[%] 89,2 83,7 X 85,8 88,7 87,3 85,7 88,7 76,9 94,8 88,6 91,2 77,4 87,2 90,4 92,3 89,0 91,7 2 z prawem do zasiłku charakterystyczne grupy nowo zarejestrowanych zwolnieni z przyczyn dotyczących zakładu pracy mieszkańcy wsi cudzoziemcy osoby w okresie do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki do 25 roku życia osoby, które ukończyły szkołę wyższą, do 27 roku życia długotrwale bezrobotni powyżej 50 roku życia bez kwalifikacji zawodowych samotnie wychowujące co najmniej jedno dziecko do 7 roku życia niepełnosprawni

19 L.p. WYSZCZEGÓLNIENIE WOJEWÓDZTWO RAZEM XII 2006 XI 2006 Wzrost/ spadek (w liczbach) GRODZKI KIELCE ZIEMSKI RAZEM BUSKO ZDRÓJ JĘDRZEJÓW KAZIMIERZA WIELKA OWE URZĘDY PRACY KOŃSKIE OPATÓW OSTROWIEC ŚW. PIŃCZÓW SANDOMIERZ SKARŻYSKO KAM. STARACHOWICE STASZÓW WŁOSZCZOWA II. Bezrobotni wyłączeni z ewidencji w miesiącu sprawozdawczym Osoby wyłączone z ewidencji bezrobotnych Podjęcia pracy: niesubsydiowanej w tym: praca sezonowa z tego z przyczyn subsydiowanej z tego: - prace interwencyjne roboty publiczne podjęcie działalności...gospodarczej - podjęcie pracy w ramach...refundacji kosztów...zatrudnienia bezrobotnego inne Rozpoczęcia szkolenia Rozpoczęcia stażu Rozpoczęcia przygotowania zawodowego w miejscu pracy Rozpoczęcia prac społecznie użytecznych Nie potwierdzenia gotowości do pracy Dobrowolnej rezygnacji ze statusu bezrobotnego Podjęcia nauki Ukończenia 60/65 lat Nabycia praw emerytal. lub rentowych Nabycia praw do świadczenia przedem Inne ROTACJA (odpływ / napływ) 0,79 1,07 X 0,85 0,74 0,79 0,50 0,68 0,66 0,83 0,53 0,72 0,66 0,94 0,83 1,05 0,85 0,68

20 L.p. WYSZCZEGÓLNIENIE WOJEWÓDZTWO RAZEM XII 2006 XI 2006 Wzrost/ spadek (w liczbach) GRODZKI KIELCE ZIEMSKI RAZEM BUSKO ZDRÓJ JĘDRZEJÓW KAZIMIERZA WIELKA OWE URZĘDY PRACY KOŃSKIE OPATÓW OSTROWIEC ŚW. PIŃCZÓW SANDOMIERZ SKARŻYSKO KAM. STARACHOWICE STASZÓW WŁOSZCZOWA III. Struktura bezrobotnych wyrejestrowanych do pracy w m-cu sprawozdawczym z tego 1 Ogółem wyrejestrowani do pracy poprzednio pracujący w tym: zwolnieni z przyczyn dot. zakładów pracy dotychczas niepracujący zamieszkali na wsi cudzoziemcy osoby w okresie do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki do 25 roku życia osoby, które ukończyły szkołę wyższą, do 27 roku życia długotrwale bezrobotni powyżej 50 roku życia bez kwalifikacji zawodowych samotnie wychowujące co najmniej jedno dziecko do 7 roku życia niepełnosprawni IV. Osoby, które otrzymały dodatek aktywizacyjny: 1 Podjęły zatrudnienie w miesiącu sprawozdawczym w wyniku skierowania przez powiatowy urząd pracy 2 Podjęły zatrudnienie w miesiącu sprawozdawczym z własnej inicjatywy wybrane kategorie z wiersza 1 20 V. Pośrednictwo pracy - oferty pracy w miesiącu sprawozdawczym 1 Oferty pracy ogółem staże miejsca przygotowania zawodowego prace społecznie użyteczne dla niepełnosprawnych dla osób w okresie do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki Liczba bezrobotnych przypadająca na 1 ofertę pracy w miesiącu X X VI. Zwolnienia z przyczyn dotyczących zakładu pracy dokonane w miesiącu sprawozdawczym 1 Liczba zakładów Liczba zwolnionych osób z ogółem

21 C. ZMIANY W POZIOMIE BEZROBOCIA W OKRESIE 12 MIESIĘCY 2006 i 2005 ROKU L.p. WYSZCZEGÓLNIENIE WOJEWÓDZTWO RAZEM I - XII 2006 I - XII 2005 Wzrost/ spadek (w liczbach) GRODZKI KIELCE ZIEMSKI RAZEM BUSKO ZDRÓJ JĘDRZEJÓW KAZIMIERZA WIELKA OWE URZĘDY PRACY KOŃSKIE OPATÓW OSTROWIEC ŚW. PIŃCZÓW SANDOMIERZ SKARŻYSKO KAM. STARACHOWICE STASZÓW WŁOSZCZOWA I. Bezrobotni zarejestrowani w m-cu sprawozdawczym 1 Nowo zarejestrowani ogółem z tego po raz pierwszy po raz kolejny (od 1990r.) Udział powracajacych do rejestru po raz kolejny w ogólnej liczbie nowo zarejestr.[%] 79,4 77,1 X 76,2 77,9 77,0 77,6 75,7 70,2 83,7 78,8 82,7 72,0 76,7 82,1 84,0 80,7 76,3 2 3 charakterystyczne grupy nowo zarejestrowanych z prawem do zasiłku zwolnieni z przyczyn dotyczących zakładu pracy mieszkańcy wsi cudzoziemcy osoby w okresie do 12 miesięcy.od dnia ukończenia nauki do 25 roku życia osoby, które ukończyły szkołę wyższą, do 27 roku życia długotrwale bezrobotni powyżej 50 roku życia bez kwalifikacji zawodowych samotnie wychowujące co najmniej jedno dziecko do 7 roku życia niepełnosprawni

22 WOJEWÓDZTWO RAZEM OWE URZĘDY PRACY L.p. WYSZCZEGÓLNIENIE I - XII 2006 I - XII 2005 Wzrost/ spadek (w liczbach) GRODZKI KIELCE ZIEMSKI RAZEM BUSKO ZDRÓJ JĘDRZEJÓW KAZIMIERZA WIELKA KOŃSKIE OPATÓW OSTROWIEC ŚW. PIŃCZÓW SANDOMIERZ SKARŻYSKO KAM. STARACHOWICE STASZÓW WŁOSZCZOWA II. Bezrobotni wyłączeni z ewidencji w miesiącu sprawozdawczym Osoby wyłączone z ewidencji bezrobotnych Podjęcia pracy: niesubsydiowanej w tym: praca sezonowa subsydiowanej z tego: - prace interwencyjne roboty publiczne podjęcie działalności...gospodarczej z tego z przyczyn - podjęcie pracy w ramach...refundacji kosztów...zatrudnienia bezrobotnego inne Rozpoczęcia szkolenia Rozpoczęcia stażu Rozpoczęcia przygotowania zawodowego w miejscu pracy Rozpoczęcia prac społecznie użytecznych X X Nie potwierdzenia gotowości do pracy Dobrowolnej rezygnacji ze statusu bezrobotnego Podjęcia nauki Ukończenia 60/65 lat Nabycia praw emerytal. lub rentowych Nabycia praw do świadczenia przedem Inne ROTACJA (odpływ / napływ) 1,18 1,08 X 1,18 1,22 1,20 1,13 1,25 1,07 1,17 1,07 1,14 1,33 1,21 1,14 1,25 1,12 1,27

23 WOJEWÓDZTWO RAZEM OWE URZĘDY PRACY L.p. WYSZCZEGÓLNIENIE I - XII 2006 I - XII 2005 Wzrost/ spadek (w liczbach) GRODZKI KIELCE ZIEMSKI RAZEM BUSKO ZDRÓJ JĘDRZEJÓW KAZIMIERZA WIELKA KOŃSKIE OPATÓW OSTROWIEC ŚW. PIŃCZÓW SANDOMIERZ SKARŻYSKO KAM. STARACHOWICE STASZÓW WŁOSZCZOWA III. Struktura bezrobotnych wyrejestrowanych do pracy w m-cu sprawozdawczym 1 Ogółem wyrejestrowani do pracy z tego poprzednio pracujący w tym: zwolnieni z przyczyn dot. zakładów pracy dotychczas nie pracujący zamieszkali na wsi cudzoziemcy wybrane kategorie z wiersza 1 osoby w okresie do 12 miesięcy.od dnia ukończenia nauki do 25 roku życia osoby, które ukończyły szkołę wyższą, do 27 roku życia długotrwale bezrobotni powyżej 50 roku życia bez kwalifikacji zawodowych samotnie wychowujące co najmniej jedno dziecko do 7 roku życia niepełnosprawni IV. Pośrednictwo pracy - oferty pracy w miesiącu sprawozdawczym 1 Oferty pracy ogółem staże z ogółem miejsca przygotowania zawodowego prace społecznie użyteczne X X dla niepełnosprawnych dla osób w okresie do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki V. Zwolnienia z przyczyn dotyczących zakładu pracy dokonane w okresie sprawozdawczym 1 Liczba zakładów Liczba zwolnionych osób

24 D. PODSTAWOWE DANE O BEZROBOCIU W MIASTACH I GMINACH WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIEGO (STAN NA r.) Powiatowy Miasto liczba Urząd Pracy lub gmina bezrobotnych w tym kobiety zwolnieni z przyczyn dot.zakł.pracy zasiłkobiorcy w wieku "mobilnym" lat pozostający bez pracy >12m-cy ogółem ogółem w % ogółem w % ogółem w % ogółem w % ogółem w % BUSKO - ZDRÓJ Busko-Zdrój ,4 14 0, , , ,8 Gnojno ,8 2 0,9 16 7, , ,0 Nowy Korczyn ,5 4 1,3 24 8, , ,5 Pacanów ,1 3 0,9 18 5, , ,6 Solec-Zdrój ,4 1 0,4 22 9, , ,5 Stopnica ,0 2 0, , , ,5 Tuczępy ,7 1 0,6 17 9, , ,8 Wiślica ,5 2 0,8 12 4, , ,9 RAZEM ,2 29 0, , , ,3 Jędrzejów , , , , ,7 Sędziszów ,4 69 8,7 31 3, , ,1 Imielno ,3 11 3,7 13 4, , ,3 Małogoszcz ,7 64 8,0 45 5, , ,0 JĘDRZEJÓW Nagłowice ,9 14 4,1 14 4, , ,6 Oksa ,1 15 5, , , ,2 Słupia Jędrz ,7 7 3,1 6 2, , ,8 Sobków ,2 40 8,2 38 7, , ,8 Wodzisław ,4 26 6,4 20 4, , ,1 RAZEM , , , , ,2 Kazimierza W ,4 53 4,7 68 6, , ,4 KAZIMIERZA Skalbmierz ,3 11 2,8 8 2, , ,2 WIELKA Bejsce ,0 1 0,5 8 4, , ,5 Czarnocin ,1 4 2,2 8 4, , ,4 Opatowiec ,5 1 0,5 2 1, , ,0 RAZEM ,3 70 3,4 94 4, , ,9 24 udział % w ogólnej liczbie bezrobotnych w mieście, gminie oraz PUP.

25 Powiatowy Miasto liczba Urząd Pracy lub gmina bezrobotnych w tym kobiety zwolnieni z przyczyn dot.zakł.pracy zasiłkobiorcy w wieku "mobilnym" lat pozostający bez pracy >12m-cy ogółem ogółem w % ogółem w % ogółem w % ogółem w % ogółem w % Kielce , , , , ,1 Bieliny ,1 7 0,9 52 6, , ,1 Bodzentyn ,0 12 1,4 68 7, , ,3 Chęciny ,4 48 3, , , ,2 Chmielnik ,4 8 0, , , ,7 Daleszyce ,6 23 1, , , ,8 Górno ,3 15 1,3 91 8, , ,8 Łagów ,4 4 0,7 25 4, , ,2 Łopuszno ,7 45 5,0 66 7, , ,5 Masłów ,3 14 2,1 64 9, , ,6 KIELCE Miedziana G ,2 11 1,4 76 9, , ,6 Mniów ,3 9 0,7 60 4, , ,1 Morawica ,1 8 1, , , ,2 Nowa Słupia ,0 3 0,3 46 4, , ,1 Piekoszów ,2 24 1, , , ,8 Pierzchnica ,7 3 0,8 35 9, , ,9 Raków ,9 4 0,7 24 4, , ,2 Sitkówka-Nowiny ,0 7 1, , , ,4 Strawczyn ,1 9 1,2 67 8, , ,6 Zagnańsk ,3 8 0,9 88 9, , ,6 RAZEM , , , , ,0 Końskie ,9 22 0, , , ,7 Stąporków ,6 26 1, , , ,6 Fałków ,6 5 0, , , ,0 Gowarczów ,3 4 0, , , ,8 KOŃSKIE Radoszyce ,3 7 0, , , ,4 Ruda Maleniecka ,1 3 0, , , ,6 Słupia Konecka ,6 2 0, , , ,3 Smyków ,2 1 0, , , ,0 RAZEM ,8 70 0, , , ,6 25

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec października 2006 roku i w okresie 10 miesięcy br.

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec października 2006 roku i w okresie 10 miesięcy br. I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec października 2006 roku i w okresie 10 miesięcy br. 1. Poziom i stopa bezrobocia Liczba bezrobotnych w woj. świętokrzyskim według stanu na 31.10.2006r.

Bardziej szczegółowo

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec kwietnia 2007 roku i w okresie 4 miesięcy br.

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec kwietnia 2007 roku i w okresie 4 miesięcy br. I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec kwietnia 2007 roku i w okresie 4 miesięcy br. 1. Poziom i stopa bezrobocia Liczba bezrobotnych w woj. świętokrzyskim według stanu na 30.04.2007r.

Bardziej szczegółowo

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE. na koniec stycznia 2007 roku.

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE. na koniec stycznia 2007 roku. I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE 1. Poziom i stopa bezrobocia na koniec stycznia 2007 roku. Liczba bezrobotnych w woj. świętokrzyskim według stanu na 31.01.2007r. wyniosła 101.465 osób,

Bardziej szczegółowo

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE. na koniec sierpnia 2005 roku i w okresie 8 miesięcy br.

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE. na koniec sierpnia 2005 roku i w okresie 8 miesięcy br. I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec sierpnia 2005 roku i w okresie 8 miesięcy br. 1. Poziom i stopa bezrobocia Liczba bezrobotnych w woj. świętokrzyskim według stanu na 31.08.2005r.

Bardziej szczegółowo

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE. na koniec października 2005 roku i w okresie 10 miesięcy br.

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE. na koniec października 2005 roku i w okresie 10 miesięcy br. I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec października 2005 roku i w okresie 10 miesięcy br. 1. Poziom i stopa bezrobocia Liczba bezrobotnych w woj. świętokrzyskim według stanu na 31.10.2005r.

Bardziej szczegółowo

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec stycznia 2006 roku.

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec stycznia 2006 roku. I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec stycznia 2006 roku. 1. Poziom i stopa bezrobocia Liczba bezrobotnych w woj. świętokrzyskim według stanu na 31.01.2006r. wyniosła 121.149 osób,

Bardziej szczegółowo

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec lipca 2007 roku i w okresie 7 miesięcy 2007 roku

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec lipca 2007 roku i w okresie 7 miesięcy 2007 roku I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec lipca 2007 roku i w okresie 7 miesięcy 2007 roku 1. Poziom i stopa bezrobocia Liczba bezrobotnych w woj. świętokrzyskim według stanu na 31.07.2007r.

Bardziej szczegółowo

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE. na koniec lutego 2005 roku i w okresie 2 miesięcy br.

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE. na koniec lutego 2005 roku i w okresie 2 miesięcy br. I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec lutego 2005 roku i w okresie 2 miesięcy br. 1. Poziom i stopa bezrobocia Liczba bezrobotnych w woj. świętokrzyskim według stanu na 28.02.2005r.

Bardziej szczegółowo

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE. na koniec maja 2005 roku i w okresie 5 miesięcy br.

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE. na koniec maja 2005 roku i w okresie 5 miesięcy br. I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec maja 2005 roku i w okresie 5 miesięcy br. 1. Poziom i stopa bezrobocia Liczba bezrobotnych w woj. świętokrzyskim według stanu na 31.05.2005r. wyniosła

Bardziej szczegółowo

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE. na koniec kwietnia 2005 roku i w okresie 4 miesięcy br.

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE. na koniec kwietnia 2005 roku i w okresie 4 miesięcy br. I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec kwietnia 2005 roku i w okresie 4 miesięcy br. 1. Poziom i stopa bezrobocia Liczba bezrobotnych w woj. świętokrzyskim według stanu na 30.04.2005r.

Bardziej szczegółowo

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE. na koniec lipca 2005 roku i w okresie 7 miesięcy br.

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE. na koniec lipca 2005 roku i w okresie 7 miesięcy br. I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec lipca 2005 roku i w okresie 7 miesięcy br. 1. Poziom i stopa bezrobocia Liczba bezrobotnych w woj. świętokrzyskim według stanu na 31.07.2005r.

Bardziej szczegółowo

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec września 2006 roku i w okresie 9 miesięcy br.

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec września 2006 roku i w okresie 9 miesięcy br. I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec września 2006 roku i w okresie 9 miesięcy br. 1. Poziom i stopa bezrobocia Liczba bezrobotnych w woj. świętokrzyskim według stanu na 30.09.2006r.

Bardziej szczegółowo

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec marca 2007 roku i w I kwartale br.

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec marca 2007 roku i w I kwartale br. I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec marca 2007 roku i w I kwartale br. 1. Poziom i stopa bezrobocia Liczba bezrobotnych w woj. świętokrzyskim według stanu na 31.03.2007r. wyniosła

Bardziej szczegółowo

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec sierpnia 2008 roku i w okresie 8 miesięcy 2008 roku

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec sierpnia 2008 roku i w okresie 8 miesięcy 2008 roku I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec sierpnia 2008 roku i w okresie 8 miesięcy 2008 roku 1. Poziom i stopa bezrobocia Liczba bezrobotnych w woj. świętokrzyskim według stanu na 31.08.2008r.

Bardziej szczegółowo

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec grudnia 2005 roku i w okresie 2005 roku.

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec grudnia 2005 roku i w okresie 2005 roku. I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec grudnia 2005 roku i w okresie 2005 roku. 1. Poziom i stopa bezrobocia Liczba bezrobotnych w woj. świętokrzyskim według stanu na 31.12.2005r. wyniosła

Bardziej szczegółowo

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE. na koniec czerwca 2005 roku i w I półroczu br.

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE. na koniec czerwca 2005 roku i w I półroczu br. I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec czerwca 2005 roku i w I półroczu br. 1. Poziom i stopa bezrobocia Liczba bezrobotnych w woj. świętokrzyskim według stanu na 30.06.2005r. wyniosła

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM

INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach Al. IX Wieków Kielc 3 tel. 342-19-14 www.wup.kielce.pl INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM na koniec stycznia 2004 roku 1. Poziom

Bardziej szczegółowo

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec sierpnia 2004 roku i w okresie 8 miesięcy br.

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec sierpnia 2004 roku i w okresie 8 miesięcy br. I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec sierpnia 2004 roku i w okresie 8 miesięcy br. 1. Poziom i stopa bezrobocia Liczba bezrobotnych w woj. świętokrzyskim według stanu na 31.08.2004r.

Bardziej szczegółowo

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec listopada 2004 roku i w okresie 11 miesięcy br.

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec listopada 2004 roku i w okresie 11 miesięcy br. I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec listopada 2004 roku i w okresie 11 miesięcy br. 1. Poziom i stopa bezrobocia Liczba bezrobotnych w woj. świętokrzyskim według stanu na 30.11.2004r.

Bardziej szczegółowo

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec października 2004 roku i w okresie 10 miesięcy br.

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec października 2004 roku i w okresie 10 miesięcy br. I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec października 2004 roku i w okresie 10 miesięcy br. 1. Poziom i stopa bezrobocia Liczba bezrobotnych w woj. świętokrzyskim według stanu na 31.10.2004r.

Bardziej szczegółowo

1. Poziom i stopa bezrobocia Liczba bezrobotnych w woj. świętokrzyskim według stanu na r. wyniosła osób, w tym:

1. Poziom i stopa bezrobocia Liczba bezrobotnych w woj. świętokrzyskim według stanu na r. wyniosła osób, w tym: Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach Al. IX Wieków Kielc 3 tel. 342-19-14 www.wup.kielce.pl INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM na koniec maja 2004 roku i w okresie

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM na koniec lutego 2004 roku i w okresie 2 miesięcy br.

INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM na koniec lutego 2004 roku i w okresie 2 miesięcy br. Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach Al. IX Wieków Kielc 3 tel. 342-19-14 www.wup.kielce.pl INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM na koniec lutego 2004 roku i w okresie

Bardziej szczegółowo

1. Poziom i stopa bezrobocia Liczba bezrobotnych w woj. świętokrzyskim według stanu na r. wyniosła osób, w tym:

1. Poziom i stopa bezrobocia Liczba bezrobotnych w woj. świętokrzyskim według stanu na r. wyniosła osób, w tym: Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach Al. IX Wieków Kielc 3 tel. 342-19-14 www.wup.kielce.pl INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM na koniec kwietnia 2004 roku i w okresie

Bardziej szczegółowo

1. Poziom i stopa bezrobocia Liczba bezrobotnych w woj. świętokrzyskim według stanu na r. wyniosła osób, w tym:

1. Poziom i stopa bezrobocia Liczba bezrobotnych w woj. świętokrzyskim według stanu na r. wyniosła osób, w tym: Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach Al. IX Wieków Kielc 3 tel. 342-19-14 www.wup.kielce.pl INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM na koniec marca 2004 roku i w okresie

Bardziej szczegółowo

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec lipca 2004 roku i w okresie 7 miesięcy br.

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec lipca 2004 roku i w okresie 7 miesięcy br. I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec lipca 2004 roku i w okresie 7 miesięcy br. 1. Poziom i stopa bezrobocia Liczba bezrobotnych w woj. świętokrzyskim według stanu na 31.07.2004r.

Bardziej szczegółowo

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE. na koniec marca 2005 roku i w I kwartale br.

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE. na koniec marca 2005 roku i w I kwartale br. I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec marca 2005 roku i w I kwartale br. 1. Poziom i stopa bezrobocia Liczba bezrobotnych w woj. świętokrzyskim według stanu na 31.03.2005r. wyniosła

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM na koniec października 2003 roku i w okresie 10 miesięcy br.

INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM na koniec października 2003 roku i w okresie 10 miesięcy br. Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach Al. IX Wieków Kielc 3 tel. 342-19-14 www.wup.kielce.pl INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM na koniec października 2003 roku i w

Bardziej szczegółowo

1. Poziom i stopa bezrobocia. Liczba bezrobotnych w woj. świętokrzyskim na dzień r. wyniosła osoby, w tym:

1. Poziom i stopa bezrobocia. Liczba bezrobotnych w woj. świętokrzyskim na dzień r. wyniosła osoby, w tym: Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach Al. IX Wieków Kielc 3 tel. 342-19-14 www.wup.kielce.pl INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM na koniec listopada 2003 roku i w okresie

Bardziej szczegółowo

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec stycznia 2012 roku

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec stycznia 2012 roku I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec stycznia 212 roku 1. Poziom i stopa bezrobocia Liczba bezrobotnych w woj. świętokrzyskim według stanu na 31.1.212r. wyniosła 88.237 osób, w tym:

Bardziej szczegółowo

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec stycznia 2014 roku

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec stycznia 2014 roku I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec stycznia 214 roku 1. Poziom i stopa bezrobocia Liczba bezrobotnych w woj. świętokrzyskim według stanu na 1.1.214 r. wyniosła 94.656 osób w tym:

Bardziej szczegółowo

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec stycznia 2015 roku

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec stycznia 2015 roku I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec stycznia 2015 roku 1. Poziom i stopa bezrobocia Liczba bezrobotnych w woj. świętokrzyskim według stanu na 31.01.2015 r. wyniosła 79.812 osób, w

Bardziej szczegółowo

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec marca 2009 roku i w okresie I kwartału 2009 roku

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec marca 2009 roku i w okresie I kwartału 2009 roku I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec marca 29 roku i w okresie I kwartału 29 roku. Poziom i stopa bezrobocia Liczba bezrobotnych w woj. świętokrzyskim według stanu na..29r. wyniosła

Bardziej szczegółowo

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec sierpnia 2009 roku i w okresie 8 miesięcy 2009 roku

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec sierpnia 2009 roku i w okresie 8 miesięcy 2009 roku I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec sierpnia 9 roku i w okresie 8 miesięcy 9 roku 1. Poziom i stopa bezrobocia Liczba bezrobotnych w woj. świętokrzyskim według stanu na 31.8.9r. wyniosła

Bardziej szczegółowo

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec października 2010 roku i w okresie 10 miesięcy 2010 roku

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec października 2010 roku i w okresie 10 miesięcy 2010 roku I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec października 2010 roku i w okresie 10 miesięcy 2010 roku 1. Poziom i stopa bezrobocia Liczba bezrobotnych w woj. świętokrzyskim według stanu na

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM. w listopadzie 2014 roku

INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM. w listopadzie 2014 roku WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W KIELCACH INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM w listopadzie 2014 roku Kielce, grudzień 2014 r. Spis treści: strona

Bardziej szczegółowo

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec września 2004 roku i w okresie 9 miesięcy br.

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec września 2004 roku i w okresie 9 miesięcy br. I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec września 2004 roku i w okresie 9 miesięcy br. 1. Poziom i stopa bezrobocia Liczba bezrobotnych w woj. świętokrzyskim według stanu na 30.09.2004r.

Bardziej szczegółowo

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec marca 2012 roku i w okresie 3 miesięcy 2012 roku

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec marca 2012 roku i w okresie 3 miesięcy 2012 roku I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec marca 22 roku i w okresie 3 miesięcy 22 roku. Poziom i stopa bezrobocia Liczba bezrobotnych w woj. świętokrzyskim według stanu na 3.3.22r. wyniosła

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM. w lipcu 2015 roku

INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM. w lipcu 2015 roku WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W KIELCACH INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM w lipcu 2015 roku Kielce, sierpień 2015 r. Spis treści: strona I.

Bardziej szczegółowo

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec grudnia 2004 roku i w okresie 2004 roku.

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec grudnia 2004 roku i w okresie 2004 roku. I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec grudnia 2004 roku i w okresie 2004 roku. 1. Poziom i stopa bezrobocia Liczba bezrobotnych w woj. świętokrzyskim według stanu na 31.12.2004r. wyniosła

Bardziej szczegółowo

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec lutego 2015 roku i w okresie 2 miesięcy 2015 roku

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec lutego 2015 roku i w okresie 2 miesięcy 2015 roku I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec lutego 2015 roku i w okresie 2 miesięcy 2015 roku 1. Poziom i stopa bezrobocia Liczba bezrobotnych w woj. świętokrzyskim według stanu na 28.02.2015

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM. w styczniu 2016 roku

INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM. w styczniu 2016 roku WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W KIELCACH INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM w styczniu 216 roku Kielce, luty 216 r. Spis treści: strona I. POZIOM

Bardziej szczegółowo

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec września 2013 roku i w okresie 9 miesięcy 2013 roku

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec września 2013 roku i w okresie 9 miesięcy 2013 roku I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec września 213 roku i w okresie 9 miesięcy 213 roku 1. Poziom i stopa bezrobocia Liczba bezrobotnych w woj. świętokrzyskim według stanu na 3.9.213

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM. w kwietniu 2018 roku

INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM. w kwietniu 2018 roku WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W KIELCACH INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM w kwietniu 2018 roku Kielce, maj 2018 r. Spis treści: strona I.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM. w okresie 6 miesięcy 2019 roku

INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM. w okresie 6 miesięcy 2019 roku WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W KIELCACH INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM w okresie 6 miesięcy 2019 roku Kielce, lipiec 2019 r. Spis treści:

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM. we wrześniu 2017 roku

INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM. we wrześniu 2017 roku WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W KIELCACH INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM we wrześniu 2017 roku Kielce, październik 2017 r. Spis treści: strona

Bardziej szczegółowo

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec grudnia 2014 roku i w okresie 12 miesięcy 2014 roku

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec grudnia 2014 roku i w okresie 12 miesięcy 2014 roku I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec grudnia 214 roku i w okresie 12 miesięcy 214 roku 1. Poziom i stopa bezrobocia Liczba bezrobotnych w woj. świętokrzyskim według stanu na 31.12.214

Bardziej szczegółowo

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec czerwca 2014 roku i w okresie 6 miesięcy 2014 roku

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec czerwca 2014 roku i w okresie 6 miesięcy 2014 roku I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec czerwca 214 roku i w okresie 6 miesięcy 214 roku 1. Poziom i stopa bezrobocia Liczba bezrobotnych w woj. świętokrzyskim według stanu na 3.6.214

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM. w lutym 2019 roku

INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM. w lutym 2019 roku WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W KIELCACH INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM w lutym 2019 roku Kielce, marzec 2019 r. Spis treści: strona I.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM. w sierpniu 2017 roku

INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM. w sierpniu 2017 roku WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W KIELCACH INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM w sierpniu 2017 roku Kielce, wrzesień 2017 r. Spis treści: strona

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM. w I kwartale 2018 roku

INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM. w I kwartale 2018 roku WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W KIELCACH INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM w I kwartale 2018 roku Kielce, kwiecień 2018 r. Spis treści: strona

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM. w styczniu 2018 roku

INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM. w styczniu 2018 roku WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W KIELCACH INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM w styczniu 2018 roku Kielce, luty 2018 r. Spis treści: strona I.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM. w 2017 roku

INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM. w 2017 roku WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W KIELCACH INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM w 2017 roku Kielce, styczeń 2018 r. Spis treści: strona I. POZIOM

Bardziej szczegółowo

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec marca 2013 roku i w okresie 3 miesięcy 2013 roku 1. Poziom i stopa bezrobocia

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec marca 2013 roku i w okresie 3 miesięcy 2013 roku 1. Poziom i stopa bezrobocia I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec marca 23 roku i w okresie 3 miesięcy 23 roku. Poziom i stopa bezrobocia Liczba bezrobotnych w woj. świętokrzyskim według stanu na 3.3.23 r. wyniosła

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM. w I kwartale 2019 roku

INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM. w I kwartale 2019 roku WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W KIELCACH INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM w I kwartale 2019 roku Kielce, kwiecień 2019 r. Spis treści: strona

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM. W 2015 roku

INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM. W 2015 roku WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W KIELCACH INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM W 2015 roku Kielce, styczeń 2016 r. Spis treści: strona I. POZIOM

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM. w 2018 roku

INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM. w 2018 roku WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W KIELCACH INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM w 2018 roku Kielce, styczeń 2019 r. Spis treści: strona I. POZIOM

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM. w maju 2018 roku

INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM. w maju 2018 roku WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W KIELCACH INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM w maju 2018 roku Kielce, czerwiec 2018 r. Spis treści: strona I.

Bardziej szczegółowo

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec grudnia 2013 roku i w okresie 12 miesięcy 2013 roku

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec grudnia 2013 roku i w okresie 12 miesięcy 2013 roku I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec grudnia 213 roku i w okresie 12 miesięcy 213 roku 1. Poziom i stopa bezrobocia Liczba bezrobotnych w woj. świętokrzyskim według stanu na 31.12.213

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM. w maju 2019 roku

INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM. w maju 2019 roku WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W KIELCACH INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM w maju 2019 roku Kielce, czerwiec 2019 r. Spis treści: strona I.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM. w listopadzie 2017 roku

INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM. w listopadzie 2017 roku WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W KIELCACH INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM w listopadzie 2017 roku Kielce, grudzień 2017 r. Spis treści: strona

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM. w sierpniu 2019 roku

INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM. w sierpniu 2019 roku WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W KIELCACH INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM w sierpniu 2019 roku Kielce, wrzesień 2019 r. Spis treści: strona

Bardziej szczegółowo

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec listopada 2011 roku i w okresie 11 miesięcy 2011 roku 1. Poziom i stopa bezrobocia

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec listopada 2011 roku i w okresie 11 miesięcy 2011 roku 1. Poziom i stopa bezrobocia I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec listopada roku i w okresie miesięcy roku. Poziom i stopa bezrobocia Liczba bezrobotnych w woj. świętokrzyskim według stanu na 3..r. wyniosła 79.7

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM. w listopadzie 2018 roku

INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM. w listopadzie 2018 roku WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W KIELCACH INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM w listopadzie 2018 roku Kielce, grudzień 2018 r. Spis treści: strona

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM. w styczniu 2017 roku

INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM. w styczniu 2017 roku WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W KIELCACH INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM w styczniu 217 roku Kielce, luty 217 r. Spis treści: strona I. POZIOM

Bardziej szczegółowo

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec sierpnia 2014 roku i w okresie 8 miesięcy 2014 roku

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec sierpnia 2014 roku i w okresie 8 miesięcy 2014 roku I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec sierpnia 214 roku i w okresie 8 miesięcy 214 roku 1. Poziom i stopa bezrobocia Liczba bezrobotnych w woj. świętokrzyskim według stanu na 31.8.214

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM. w lipcu 2018 roku

INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM. w lipcu 2018 roku WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W KIELCACH INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM w lipcu 2018 roku Kielce, sierpień 2018 r. Spis treści: strona I.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM. w czerwcu 2018 roku

INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM. w czerwcu 2018 roku WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W KIELCACH INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM w czerwcu 2018 roku Kielce, lipiec 2018 r. Spis treści: strona I.

Bardziej szczegółowo

Liczba rodzin z województwa świętokrzyskiego ubiegających się o świadczenia rodzinne

Liczba rodzin z województwa świętokrzyskiego ubiegających się o świadczenia rodzinne Załącznik Nr 1. Liczba rodzin z województwa świętokrzyskiego ubiegających się o świadczenia rodzinne W okresie od 1 stycznia 2016 do 31 grudnia 2016 roku do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr X Wyniki Sprawdzianu 2016 Zestawienie zbiorcze gminami

Załącznik nr X Wyniki Sprawdzianu 2016 Zestawienie zbiorcze gminami Język polski Matematyka Część 1 Średni wynik Średni wynik Średni wynik Liczba Liczba uczniów z wynikiem Liczba szkół z wynikiem* w pkt w % w pkt w % Województwo świętokrzyskie buski Busko-Zdrój 13,78 68,9

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM. w lutym 2017 roku

INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM. w lutym 2017 roku WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W KIELCACH INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM w lutym 217 roku Kielce, marzec 217 r. Spis treści: strona I. POZIOM

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM. w lutym 2016 roku

INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM. w lutym 2016 roku WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W KIELCACH INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM w lutym 216 roku Kielce, marzec 216 r. Spis treści: strona I. POZIOM

Bardziej szczegółowo

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Załącznik Nr 1. Liczba rodzin z województwa świętokrzyskiego ubiegających się o świadczenia rodzinne w krajach UE lub EOG i Szwajcarii w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 01 roku. W okresie od 1 stycznia

Bardziej szczegółowo

POWIAT BUSKI. Liczba rodzin. Wskaźnik liczby osób korzystających z pomocy z powodu ubóstwa do liczby mieszkańców. Liczba osób w rodzinach

POWIAT BUSKI. Liczba rodzin. Wskaźnik liczby osób korzystających z pomocy z powodu ubóstwa do liczby mieszkańców. Liczba osób w rodzinach POWIAT BUSKI Liczba mieszkańców gminy dane statystyczne 1 Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej UM BUSKO ZDRÓJ 32530 54 27 302 0,009 2 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej UG GNOJNO 4820 0 0 0 0,000 3

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O BEZROBOCIU W POWIECIE STASZOWSKIM W LATACH

INFORMACJA O BEZROBOCIU W POWIECIE STASZOWSKIM W LATACH URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY ul. Szkolna 4, 28-200 Staszów telefon, fax: (0-15) 864-38-85, 864-25-06 INFORMACJA O BEZROBOCIU W POWIECIE STASZOWSKIM W LATACH 2009-2013 LICZBA BEZROBOTNYCH W POWIATACH

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O BEZROBOCIU W POWIECIE STASZOWSKIM W LATACH

INFORMACJA O BEZROBOCIU W POWIECIE STASZOWSKIM W LATACH URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY ul. Szkolna 4, 28-200 Staszów telefon, fax: (0-15) 864-38-85, 864-25-06 INFORMACJA O BEZROBOCIU W POWIECIE STASZOWSKIM W LATACH 2010-2014 LICZBA BEZROBOTNYCH W POWIATACH

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W WOJ. DOLNOŚLĄSKIM W GRUDNIU 2013 ROKU.

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W WOJ. DOLNOŚLĄSKIM W GRUDNIU 2013 ROKU. Liczba bezrobotnych w tys. osób INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W WOJ. DOLNOŚLĄSKIM W GRUDNIU ROKU. 1. Ogólne informacje o stanie bezrobocia w grudniu r. Porównanie wzrostu i spadku liczby zarejestrowanych

Bardziej szczegółowo

Statystyka rynku pracy - woj. mazowieckie

Statystyka rynku pracy - woj. mazowieckie Statystyka rynku pracy - woj. mazowieckie Lipiec 2019 Liczba osób bezrobotnych i stopa bezrobocia W lipcu 2019 r. w urzędach pracy zarejestrowanych było 125 601 osób bezrobotnych. To o 1 052 osoby mniej

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM. w maju 2017 roku

INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM. w maju 2017 roku WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W KIELCACH INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM w maju 217 roku Kielce, czerwiec 217 r. Spis treści: strona I. POZIOM

Bardziej szczegółowo

Informacja o bezrobociu w powiecie staszowskim. lata

Informacja o bezrobociu w powiecie staszowskim. lata Informacja o bezrobociu w powiecie staszowskim lata 2011 2015 Stopa bezrobocia w kraju, województwie i powiecie 17 16,5 16 15,3 15,8 15,4 15 14,7 14,8 14,8 14,2 14,2 14 13 12 11 12,3 11,8 11 11 12,5 12,4

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA. o stanie i strukturze bezrobocia. rejestrowanego

INFORMACJA. o stanie i strukturze bezrobocia. rejestrowanego POWIATOWY URZĄD 1 PRACY 16-300 Augustów, ul. Mickiewicza 2, tel. (0-87) 6446890, 6447708, 6435802; fax. 6435803 e-mail: biau@praca.gov.pl; www.pup.augustow.pl INFORMACJA o stanie i strukturze bezrobocia

Bardziej szczegółowo

BEZROBOCIE REJESTROWANE W WOJEWÓDZTWIE LUBELSKIM W 2015 R. Stan w I półroczu

BEZROBOCIE REJESTROWANE W WOJEWÓDZTWIE LUBELSKIM W 2015 R. Stan w I półroczu URZĄD STATYSTYCZNY W LUBLINIE OPRACOWANIA SYGNALNE Lublin, sierpień 2015 r. Kontakt: SekretariatUSLUB@stat.gov.pl Tel. 81 533 20 51, fax 81 533 27 61 Internet: http://lublin.stat.gov.pl BEZROBOCIE REJESTROWANE

Bardziej szczegółowo

STAN I STRUKTURA BEZROBOCIA W POWIECIE CHRZANOWSKIM w styczniu 2010 roku

STAN I STRUKTURA BEZROBOCIA W POWIECIE CHRZANOWSKIM w styczniu 2010 roku STAN I STRUKTURA BEZROBOCIA W POWIECIE CHRZANOWSKIM w styczniu 2010 roku POZIOM BEZROBOCIA I STOPA BEZROBOCIA Liczba zarejestrowanych bezrobotnych w chrzanowskim urzędzie pracy w końcu stycznia 2010 roku

Bardziej szczegółowo

wyszukaj wg Powiat Nazwa jednostki Identyfikator Powiat buski Gminy: Powiat buski Busko-Zdrój Powiat buski Busko-Zdrój - miasto

wyszukaj wg Powiat Nazwa jednostki Identyfikator Powiat buski Gminy: Powiat buski Busko-Zdrój Powiat buski Busko-Zdrój - miasto wyszukaj wg Nazwa jednostki Identyfikator buski buski Busko-Zdrój 260101 3 buski Busko-Zdrój - miasto 260101 4 buski Busko-Zdrój - obszar wiejski 260101 5 buski Gnojno 260102 2 buski Nowy Korczyn 260103

Bardziej szczegółowo

Analiza sytuacji na rynku pracy w powiecie chrzanowskim na koniec października 2012r.

Analiza sytuacji na rynku pracy w powiecie chrzanowskim na koniec października 2012r. 1. POZIOM BEZROBOCIA Według stanu na dzień 31.10.2012 roku w Powiatowym Urzędzie Pracy w Chrzanowie zarejestrowanych było 6 206 osób bezrobotnych. Liczba bezrobotnych była większa niż w październiku 2011

Bardziej szczegółowo

RYNEK PRACY W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO POMORSKIM W III KWARTALE 2004 ROKU

RYNEK PRACY W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO POMORSKIM W III KWARTALE 2004 ROKU RYNEK PRACY W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO POMORSKIM W III KWARTALE 2004 ROKU TORUŃ LISTOPAD 2004 R. SPIS TREŚCI TABLICE Bezrobocie w III kwartale 2004 roku... 1 1. Liczba bezrobotnych według powiatów (stan na

Bardziej szczegółowo

MIESIĘCZNA INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W POWIECIE OŚWIĘCIMSKIM. według stanu na dzień 30.06.2012 roku

MIESIĘCZNA INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W POWIECIE OŚWIĘCIMSKIM. według stanu na dzień 30.06.2012 roku MIESIĘCZNA INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W POWIECIE OŚWIĘCIMSKIM według stanu na dzień 30.06. roku OŚWIĘCIM, LIPIEC Według stanu na dzień 30 czerwca roku w powiecie oświęcimskim zarejestrowanych

Bardziej szczegółowo

Ogólna sytuacja na rynku pracy w mieście Płocku w 2010 roku

Ogólna sytuacja na rynku pracy w mieście Płocku w 2010 roku Miejski Urząd Pracy w Płocku ul. 3 Maja 16, 09-402 Płock Tel. (024) 367 18 30, Faks (024) 367 18 31 Ogólna sytuacja na rynku pracy w mieście Płocku w 2010 roku 1. Liczba bezrobotnych i stopa bezrobocia

Bardziej szczegółowo

Bezrobocie rejestrowane w województwie. zachodniopomorskim w 2012 r.

Bezrobocie rejestrowane w województwie. zachodniopomorskim w 2012 r. Urząd Statystyczny w Szczecinie Bezrobocie rejestrowane w województwie zachodniopomorskim w 2012 r. OPRACOWANIA SYGNALNE Szczecin, marzec 2013 Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w powiatowych urzędach

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA. o stanie i strukturze bezrobocia. rejestrowanego

INFORMACJA. o stanie i strukturze bezrobocia. rejestrowanego POWIATOWY URZĄD 1 PRACY 16-300 Augustów, ul. Mickiewicza 2, tel. (0-87) 6446890, 6447708, 6435802; fax. 6435803 e-mail: biau@praca.gov.pl; www.pup.augustow.pl INFORMACJA o stanie i strukturze bezrobocia

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O BEZROBOCIU W SIERPNIU 2004 ROKU

INFORMACJA O BEZROBOCIU W SIERPNIU 2004 ROKU INFORMACJA O BEZROBOCIU W SIERPNIU 2004 ROKU 1. LICZBA BEZROBOTNYCH Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w powiatowych urzędach pracy województwa lubuskiego w końcu sierpnia 2004 roku wynosiła 100965 osób

Bardziej szczegółowo

Analiza sytuacji na rynku pracy w powiecie chrzanowskim na koniec stycznia 2012r.

Analiza sytuacji na rynku pracy w powiecie chrzanowskim na koniec stycznia 2012r. 1. POZIOM BEZROBOCIA Według stanu na dzień 31.01.2012 roku w Powiatowym Urzędzie Pracy w Chrzanowie były zarejestrowane 6 294 osoby bezrobotne. Liczba bezrobotnych była mniejsza niż w styczniu 2011 roku

Bardziej szczegółowo

Załącznik 1g do SIWZ (Załącznik 4 do Umowy) - Wykaz rzeczowo-ilościowy

Załącznik 1g do SIWZ (Załącznik 4 do Umowy) - Wykaz rzeczowo-ilościowy Załącznik 1g do SIWZ (Załącznik 4 do Umowy) - Wykaz rzeczowo-ilościowy Lp 1 Gmina Baćkowice do 10 000 1 1 0 6 6 6 0 1 0 1 1 0 0 1 0 2 Gmina Bałtów do 10 000 1 1 0 12 12 12 0 1 0 1 1 0 0 1 0 3 Gmina Bejsce

Bardziej szczegółowo

Informacja o bezrobociu w powiecie pajęczańskim STAN NA DZIEŃ R. PUP w Pajęcznie 2015

Informacja o bezrobociu w powiecie pajęczańskim STAN NA DZIEŃ R. PUP w Pajęcznie 2015 Informacja o bezrobociu w powiecie pajęczańskim STAN NA DZIEŃ 31.1.R. PUP w Pajęcznie 1224 1312 2343 2524 Według stanu na koniec stycznia roku liczba bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie

Bardziej szczegółowo

RYNEK PRACY W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO POMORSKIM W II KWARTALE 2004 ROKU

RYNEK PRACY W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO POMORSKIM W II KWARTALE 2004 ROKU RYNEK PRACY W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO POMORSKIM W II KWARTALE 2004 ROKU TORUŃ SIERPIEŃ 2004 R. SPIS TREŚCI TABLICE Bezrobocie w II kwartale 2004 roku... 1 1. Liczba bezrobotnych według powiatów (stan na

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w styczniu 2015 roku

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w styczniu 2015 roku POWIATOWY URZĄD PRACY W CZĘSTOCHOWIE www.pup.czestochowa.pl ========================== Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w styczniu 2015 roku Częstochowa, luty 2015 r. 8160 8476 12232 12619

Bardziej szczegółowo

Powiat pajęczański 11,6 % 12,3 % 12,9 % Kraj 11,8 % 12,1 % 12,5 % STOPA BEZROBOCIA 12,6 13,0 12,2 12,012,0 12,7 11,8 11,7 11,8 11,8 VI 2011 IV 2011

Powiat pajęczański 11,6 % 12,3 % 12,9 % Kraj 11,8 % 12,1 % 12,5 % STOPA BEZROBOCIA 12,6 13,0 12,2 12,012,0 12,7 11,8 11,7 11,8 11,8 VI 2011 IV 2011 Pajęczno 1 Według stanu na koniec stycznia 1 roku liczba bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Pajęcznie wynosiła 891 osób w tym 167 kobiet. W porównaniu z ubiegłym miesiącem nastąpił

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Złotoryi. Analiza i ocena sytuacji na lokalnym rynku pracy w 2000 r. Złotoryja styczeń 2001 r.

Powiatowy Urząd Pracy w Złotoryi. Analiza i ocena sytuacji na lokalnym rynku pracy w 2000 r. Złotoryja styczeń 2001 r. Powiatowy Urząd Pracy w Złotoryi Analiza i ocena sytuacji na lokalnym rynku pracy w 2000 r. Złotoryja styczeń 2001 r. 1. INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W POWIECIE 1.1 Ocena zmian w poziomie

Bardziej szczegółowo

STRUKTURA BEZROBOCIA W POWIECIE OTWOCKIM STAN NA r.

STRUKTURA BEZROBOCIA W POWIECIE OTWOCKIM STAN NA r. STRUKTURA BEZROBOCIA W POWIECIE OTWOCKIM STAN NA 30.09.2011r. Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Otwocku w końcu września 2011r. wyniosła 3561 osób i była niższa od liczby

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie - I półrocze 2011 r. -

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie - I półrocze 2011 r. - Miejski Urząd Pracy w Lublinie ul. Niecała 14, 20-080 Lublin www.mup.lublin.pl Sprawozdanie z działalności Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie - I półrocze 2011 r. - Lublin, wrzesień 2011 Spis treści 1.

Bardziej szczegółowo

Informacja o bezrobociu w powiecie pajęczańskim STAN NA DZIEŃ R. PUP w Pajęcznie 2015

Informacja o bezrobociu w powiecie pajęczańskim STAN NA DZIEŃ R. PUP w Pajęcznie 2015 Informacja o bezrobociu w powiecie pajęczańskim STAN NA DZIEŃ 3.4.R. PUP w Pajęcznie 1224 1312 1277 122 1162 2343 2524 2524 2395 2292 Według stanu na koniec kwietnia roku liczba bezrobotnych zarejestrowanych

Bardziej szczegółowo