CHEMIA. karty pracy klasa 3 gimnazjum

Save this PDF as:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "CHEMIA. karty pracy klasa 3 gimnazjum"

Transkrypt

1 CHEMIA karty pracy klasa 3 gimnazjum Copyright by Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne sp. z o.o., Warszawa 2012

2 Numer zadania Test Karty pracy Zadania wyrównujące Zadania utrwalające Zadania rozwijające WRZESIEŃ 2012

3 Zadanie 1. ZADANIA WYRÓWNUJĄCE Chemia w trzeciej klasie gimnazjum Najmniejsza liczba jonów tworzy się podczas dysocjacji jednej cząsteczki kwasu o wzorze A. HNO 3 B. H 2 CO 3 C. H 2 S D. H 2 SO 4 W zależności od budowy cząsteczki kwasy w procesie dysocjacji tworzą różną liczbę jonów w stosunku do wyjściowej liczby cząsteczek. Na przykład podczas dysocjacji kwasu fosforowego(v) z każdej cząsteczki kwasu powstają cztery jony: 3 kationy wodorowe H + i jeden anion PO 4 3 zgodnie z równaniem H 3 PO 4 3 H + + PO 4 3 Zadanie Jaki jest wzór soli, w której roztworze obecne są jony Na + i S 2? Zapisz odpowiedź Jaki jest wzór soli, w której roztworze obecne są jony Mg 2+ i Cl? Zapisz odpowiedź. Wzory sumaryczne soli ustala się w ten sposób, że iloczyn liczby kationów i ich ładunku musi być równoważony przez iloczyn liczby anionów i ich ładunku. Na przykład wzór sumaryczny chlorku wapnia, który tworzą kationy wapnia Ca 2+ i aniony chlorkowe Cl, ma postać CaCl 2, ponieważ ładunek dodatni 2+ jest równoważony przez dwa ładunki ujemne 2 1. Zadanie 3. Fenoloftaleina zabarwia się na kolor malinowy w środowisku A. kwasowym. B. obojętnym. C. zasadowym. Fenoloftaleina jest wskaźnikiem pozwalającym na wykrycie w roztworze obecności związków takich jak NaOH, KOH, Ca(OH) 2. Zastanów się, jak nazywa się ta grupa związków. WRZESIEŃ

4 Zadanie 4. Siarka w siarczkach jest dwuwartościowa. Jaka jest wartościowość miedzi w związku o wzorze CuS? Zaznacz poprawną odpowiedź. A. I B. II C. IV D. VI Wartościowość pierwiastka to liczba wiązań, które tworzy każdy atom tego pierwiastka w danej cząsteczce. Informacja do zadań od 5. do 7. Do trzech probówek z zimną wodą wrzucono po kawałku trzech różnych metali: Cu, K i Mg. W tabeli przedstawiono obserwacje z przebiegu doświadczenia. Symbol metalu Cu K Mg Obserwacja Brak zmian Potas ulega roztworzeniu w wodzie, wydziela się bezbarwny gaz Brak zmian Następnie ogrzano probówki zawierające miedź i magnez. Wyniki obserwacji zanotowano w tabeli. Symbol metalu Cu Mg Brak zmian Obserwacja Magnez ulega roztworzeniu w wodzie, wydziela się bezbarwny gaz Zadanie 5. Z zimną wodą reaguje wyłącznie A. potas. B. magnez. C. miedź. Przeanalizuj obserwacje w pierwszej tabeli. Jeśli zapomniałeś symboli pierwiastków, sprawdź je w układzie okresowym. Jaką nazwę nosi pierwiastek, który reaguje z zimną wodą? Zadanie 6. W reakcji potasu z wodą oprócz wydzielającego się wodoru powstaje A. kwas. B. zasada. C. sól. D. woda. Metale alkaliczne, takie jak lit, sód i potas, reagują z wodą zgodnie ze schematycznym równaniem 2 Me + 2 H 2 O 2 MeOH + H 2 4 WRZESIEŃ 2012

5 Zadanie 7. Chemia w trzeciej klasie gimnazjum Uniwersalny papierek wskaźnikowy pod wpływem roztworu wodorotlenku wapnia, który jest zasadą, zmienia barwę z żółtej na A. czerwoną. B. malinową. C. niebieską. D. pomarańczową. Barwa uniwersalnego papierka wskaźnikowego czerwona żółta niebieska Odczyn roztworu kwasowy obojętny zasadowy Zadanie 8. Cząsteczka kwasu siarkowego(vi) H 2 SO 4 jest zbudowana A. z 3 atomów i 3 pierwiastków. B. z 6 atomów i 3 pierwiastków. C. z 3 atomów i 7 pierwiastków. D. z 7 atomów i 3 pierwiastków. Na podstawie wzoru sumarycznego kwasu siarkowodorowego H 2 S można stwierdzić, że jedna cząsteczka tego kwasu zbudowana jest z trzech atomów dwóch atomów wodoru i jednego atomu siarki oraz dwóch pierwiastków wodoru i siarki. Zadanie 9. Oceń prawdziwość każdego zdania. Zaznacz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, lub F, jeśli jest fałszywe. 9.1 Chlorowodór to gaz o drażniącym zapachu. P / F 9.2 W kwasie siarkowym(iv) siarka przyjmuje swoją maksymalną wartościowość. P / F 9.3 Kwas fosforowy(v) jest stosowany do produkcji napojów typu cola. P / F 9.4 Podczas rozcieńczania kwasu siarkowego(vi) wydziela się ciepło. P / F Porównaj wartościowość siarki w kwasach wymienionych w punktach 9.2 i 9.4. Czy IV to maksymalna wartościowość tego pierwiastka? WRZESIEŃ

6 Informacja do zadania 10. i 11. Chemia w trzeciej klasie gimnazjum Poniżej przedstawiono wykres rozpuszczalności cukru w wodzie w zależności od temperatury. Rozpuszczalność cukru w g na 100 g wody Temperatura w C Sporządzono mieszaninę 100 g wody o temperaturze 40 C i 300 g cukru. Zadanie 10. Otrzymany roztwór jest A. nasycony. B. nienasycony. Jeżeli punkt na wykresie łączący masę cukru rozpuszczonego w 100 g wody oraz temperaturę, w której sporządzano roztwór, leży pod krzywą rozpuszczalności, to roztwór otrzymany w tych warunkach i z podanych ilości substancji i wody jest nienasycony. Zadanie 11. Odczytaj z wykresu, jaka jest rozpuszczalność cukru w temperaturze 60 C. Zapisz odczytaną wartość rozpuszczalności wraz z jednostką. Rozpuszczalność cukru w temperaturze 0 C wynosi 180 g cukru na 100 g wody, a w temperaturze 20 C 200 g cukru na100 g wody. Zadanie 12. Liczba, która określa, ile maksymalnie gramów substancji można rozpuścić w 100 g rozpuszczalnika w danej temperaturze, to A. rozpuszczalność. B. stężenie procentowe. C. rozcieńczenie. Stężenie procentowe roztworu określa, ile g substancji znajduje się w 100 g roztworu. 6 WRZESIEŃ 2012

7 Zadanie 13. Chemia w trzeciej klasie gimnazjum Masa atomowa litu wynosi 7 u, masa atomowa tlenu wynosi 16 u, a wzór tlenku litu to Li 2 O. Oblicz stosunek masowy litu do tlenu w tlenku litu. Rozwiąż zadanie, wykonując kolejne polecenia. Zapisz masy atomów wchodzących w skład tlenku litu w postaci ilorazu. Pamiętaj, że masa dwóch atomów litu wynosi 2 7 u. m Li : m O = : Zastanów się, czy iloraz ten można wyrazić w prostszej postaci. Jeśli tak, podziel obie liczby przez największy wspólny dzielnik. Zapisz iloraz otrzymanych liczb. Odpowiedź: Stosunek masowy litu do tlenu w tlenku litu Li 2 O wynosi :. Zadanie 14. Zapis jonowy skrócony równania reakcji wytrącania osadu wodorotlenku miedzi(ii) ma postać A. Cu OH Cu(OH) 2 B. Cu OH Cu(OH) 2 C. Cu + + OH CuOH D. Cu 2+ + OH CuOH Równanie reakcji pomiędzy azotanem(v) miedzi(ii) a wodorotlenkiem sodu, w czasie której wytrąca się osad wodorotlenku miedzi(ii), ma postać Cu(NO 3 ) NaOH Cu(OH) NaNO 3 Zadanie 15. Uzupełnij zdania, tak aby były prawdziwe. Zaznacz w każdym zdaniu literę przyporządkowaną odpowiedniej informacji Dysocjacji elektrolitycznej ulegają A / B. Substancje te pod wpływem wody rozpadają się na C / D. A. kwasy, zasady i sole B. wyłącznie sole C. jony D. kationy Roztwory elektrolitów przewodzą prąd elektryczny dzięki obecności jonów dodatnich i ujemnych, powstających podczas dysocjacji elektrolitycznej. WRZESIEŃ

8 Informacja do zadania 16. i 17. Poniżej przedstawiono fragment tablicy rozpuszczalności soli i wodorotlenków w wodzie. Rozpuszczalność soli i wodorotlenków w wodzie OH Cl NO 3 CO 3 2 Na + R R R R K + R R R R Fe 3+ N R R N Ag + N N R N Mg 2+ N R R N Ca 2+ S R R N R substancja rozpuszczalna N substancja nierozpuszczalna S substancja słabo rozpuszczalna Zadanie 16. Znajdź w tabeli kationy, które tworzą nierozpuszczalne lub słabo rozpuszczalne wodorotlenki. Zapisz wzory tych kationów.,,, W kolumnie pod wzorem jonu wodorotlenkowego znajdź litery oznaczające nierozpuszczalne lub słabo rozpuszczalne wodorotlenki. Zadanie 17. Oceń prawdziwość każdego zdania. Zaznacz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, lub F, jeśli jest fałszywe Azotan(V) srebra(i) (AgNO 3 ) z wodą tworzy zawiesinę. P / F 17.2 Chlorek srebra(i) (AgCl) z wodą tworzy zawiesinę. P / F Substancje rozpuszczalne w wodzie tworzą roztwory wodne, czyli mieszaniny jednorodne. Substancje trudno rozpuszczalne w wodzie tworzą z wodą zawiesiny, czyli mieszaniny niejednorodne. 8 WRZESIEŃ 2012

9 Zadanie 18. Ogólny zapis równania reakcji syntezy ma postać A. AB + CD AD + CB B. A + BC AC + B C. A + B C D. A B + C Chemia w trzeciej klasie gimnazjum Reakcja syntezy (inaczej łączenia) zachodzi wtedy, gdy z dwóch lub więcej substratów powstaje jeden produkt. Zadanie 19. Uzupełnij zdania, tak aby były prawdziwe. Zaznacz w każdym zdaniu literę przyporządkowaną odpowiedniej informacji. Reakcja zobojętniania to reakcja zasady z A / B. W jej wyniku powstaje C / D i woda. A. solą B. kwasem C. sól D. wodór Reakcja zobojętniania jest jedną z metod otrzymywania soli. Zadanie 20. Chlorek sodu można otrzymać w reakcji A. chloru z kwasem solnym. B. sodu z chlorem. C. sodu z wodą. D. chloru z wodą. Sole kwasów beztlenowych, takie jak siarczki i chlorki, możemy otrzymać w reakcji syntezy zachodzącej pomiędzy metalem i niemetalem. WRZESIEŃ

10 Zadanie 1. ZADANIA UTRWALAJĄCE Zaznacz wszystkie poprawne dokończenia zdania. Podczas dysocjacji elektrolitycznej dwóch cząsteczek pewnego kwasu utworzyły się cztery jony. Kwasem tym mógł być A. H 2 SO 3 B. H 3 PO 4 C. HCl D. HNO 3 Zadanie 2. Uzupełnij poniższe zdania, tak aby były prawdziwe. Wpisz w każdą lukę wzór odpowiedniego jonu. W wodnym roztworze azotanu(v) potasu obecne są kationy potasu K + i aniony azotanowe(v). W wodnym roztworze węglanu sodu obecne są kationy i aniony. Zadanie 3. Roztwór wodny pewnej substancji spowodował zabarwienie się fenoloftaleiny na kolor malinowy (różowy). Substancją tą mógł być związek chemiczny o wzorze sumarycznym A. H 2 S B. KOH C. HNO 3 D. KNO 3 Zadanie 4. Poprawna nazwa soli o wzorze FeSO 4 brzmi A. siarczan żelaza. B. siarczan żelaza(ii). C. siarczan(vi) żelaza(iii). D. siarczan(vi) żelaza(ii). Zadanie 5. Cząsteczka kwasu siarkowego(vi) zbudowana jest A. z 3 atomów i 3 pierwiastków. B. z 7 atomów i 3 pierwiastków. C. z 3 atomów i 7 pierwiastków. D. z 6 atomów i 3 pierwiastków. 10 WRZESIEŃ 2012

11 Informacja do zadań od 6. do 8. Chemia w trzeciej klasie gimnazjum Do trzech probówek z zimną wodą wrzucono po kawałku trzech różnych metali: Fe, K i Mg. W tabeli przedstawiono obserwacje z przebiegu doświadczenia. Symbol metalu Fe K Mg Obserwacja Brak zmian Potas ulega roztworzeniu w wodzie, wydziela się bezbarwny gaz Brak zmian Następnie ogrzano probówki zawierające żelazo i magnez. Wyniki obserwacji zanotowano w tabeli. Fe Symbol metalu Mg Brak zmian Obserwacja Magnez ulega roztworzeniu w wodzie, wydziela się bezbarwny gaz Zadanie 6. Zaznacz poprawne dokończenie zdania Najbardziej biernym chemicznie metalem spośród wymienionych jest A. magnez. B. potas. C. żelazo. Zadanie 7. W którym równaniu poprawnie zapisano przebieg reakcji magnezu z wodą? Zaznacz poprawną odpowiedź. A. Mg + 2 H 2 O Mg(OH) 2 + H 2 B. Mg + 2 H 2 O Mg(OH) 2 + O 2 C. Mg + 2 H 2 O MgO + H 2 O D. Mg + H 2 O Mg(OH) 2 Zadanie 8. Uniwersalny papierek wskaźnikowy w probówce, w której zaszła reakcja potasu z wodą, będzie miał barwę A. niebieską. B. żółtą. C. czerwoną. D. malinową. Zadanie 9. Lekarstwa na nadkwasotę mają w swoim składzie substancje o lekko zasadowym odczynie. Wyjaśnij, dlaczego takie lekarstwa przynoszą ulgę pacjentom cierpiącym z powodu nadmiaru kwasu w żołądku. Zapisz wyjaśnienie. WRZESIEŃ

12 Zadanie 10. Którego kwasu dotyczy każda z podanych informacji? Wstaw X w odpowiednie komórki tabeli. Informacja o kwasie H 2 S H 2 SO 3 Wartościowość jego reszty kwasowej wynosi II Otrzymuje się go w reakcji odpowiedniego tlenku niemetalu z wodą Siarka w tym kwasie jest czterowartościowa Jest kwasem beztlenowym Ma zapach zgniłych jaj Informacja do zadania 11. i 12. Poniżej przedstawiono wykres rozpuszczalności cukru w wodzie w zależności od temperatury. Rozpuszczalność cukru w g na 100 g wody Temperatura w C Zadanie 11. Ile gramów cukru można maksymalnie rozpuścić w 250 g wody o temperaturze 20 C? Wykonaj obliczenia i zapisz odpowiedź. Odpowiedź: Zadanie 12. Oblicz, ile cm 3 wody należy odparować z roztworu cukru otrzymanego przez zmieszanie 150 g cukru i 100 g wody, aby uzyskać roztwór nasycony o temperaturze 60 C. Wykonaj obliczenia i zapisz odpowiedź. Odpowiedź: 12 WRZESIEŃ 2012

13 Zadanie 13. Uzupełnij zdania, tak aby były prawdziwe. Zaznacz w każdym zdaniu literę przyporządkowaną odpowiedniej informacji. Rozpuszczalność tlenku węgla(iv) w temperaturze 50 C wynosi około 110 mg/dm 3. Oznacza to, że w 1 litrze wody o tej temperaturze i pod ciśnieniem 1013 hpa można rozpuścić maksymalnie A / B tlenku węgla(iv). W 100 cm 3 wody rozpuści się C / D tego gazu. A mg B. 110 mg C. 11 mg D. 0,11 mg Zadanie 14. Masa żelaza wynosi 56 u, a masa siarki wynosi 32 u. Oceń prawdziwość każdego zdania. Zaznacz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, lub F, jeśli jest fałszywe Stosunek masowy żelaza do siarki w siarczku żelaza(ii) (FeS) wynosi 7 : 4. P / F 14.2 Zawartość procentowa (masowa) żelaza w siarczku żelaza(ii) wynosi około 50%. P / F atomów żelaza ma masę większą niż 20 atomów siarki. P / F 14.4 Siarka w siarczku żelaza(ii) jest dwuwartościowa. P / F Zadanie 15. Na rysunku przedstawiono doświadczenie, które uczniowie wykonali na zajęciach kółka chemicznego. Uczniowie zaobserwowali wytrącenie się białego osadu węglanu baru. Ułóż równanie zachodzącej wówczas reakcji. Zapisz równanie w formie jonowej skróconej. Roztwór Na 2 CO 3 Roztwór Ba(NO 3 ) 2 Zadanie 16. Określ typy reakcji zapisanych w kolumnie pierwszej. Wstaw X w odpowiednie komórki tabeli. Równanie reakcji Reakcja syntezy Reakcja analizy Reakcja wymiany 2 Fe(OH) 3 Fe 2 O H 2 O 2 NaOH + H 2 S Na 2 S + 2 H 2 O N H 2 2 NH 3 WRZESIEŃ

14 Informacja do zadania 17. i 18. Poniżej przedstawiono fragment tablicy rozpuszczalności soli i wodorotlenków w wodzie. Rozpuszczalność soli i wodorotlenków w wodzie OH Cl NO 3 CO 3 2 Na + R R R R K + R R R R Fe 3+ N R R N Ag + N N R N Mg 2+ N R R N Ca 2+ S R R N R substancja rozpuszczalna; N substancja nierozpuszczalna; S substancja słabo rozpuszczalna Zadanie 17. Podaj przykłady dwóch substancji, których roztwory zmieszane ze sobą spowodują wytrącenie się osadu chlorku srebra (AgCl). Zapisz ich wzory. i Zadanie 18. Oceń prawdziwość każdego zdania. Zaznacz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, lub F, jeśli jest fałszywe Azotan(V) żelaza(iii) słabo rozpuszcza się w wodzie. P / F 18.2 Chlorek wapnia z wodą tworzy mieszaninę niejednorodną. P / F 18.3 Wszystkie chlorki dobrze rozpuszczają się w wodzie. P / F 18.4 Wodorotlenki magnezu, srebra i żelaza nie są zasadami. P / F Zadanie 19. Z podanych wzorów jonów utwórz wzory czterech substancji chemicznych. Cu 2+ H + SO 2 4 OH Zapisz wzory poniżej. Zadanie 20. Uzupełnij równanie reakcji otrzymywania azotanu(v) cynku. Wpisz w lukę odpowiedni wzór. Zn(OH) HNO H 2 O 14 WRZESIEŃ 2012

15 ZADANIA ROZWIJAJĄCE Zadanie 1. Podczas dysocjacji jednej cząsteczki kwasu fosforowego(v) A. tworzy się jeden anion. B. tworzą się dwa aniony. C. tworzy się jeden kation. D. tworzą się dwa kationy. Zadanie 2. Napisz równanie dysocjacji elektrolitycznej azotanu(v) baru. Podaj nazwy jonów. Wpisz w każdą lukę odpowiednią informację. Równanie reakcji: Nazwa kationu: Nazwa anionu: Zadanie 3. Których substancji roztwory powodują zmianę zabarwienia fenoloftaleiny? Podkreśl wszystkie poprawne odpowiedzi. HNO 3 H 2 O NaOH HCl Ca(OH) 2 Zadanie 4. Uzupełnij tabelę. Wpisz w każdą komórkę tabeli odpowiednią liczbę. Wzór soli Wartościowość metalu Wartościowość reszty kwasowej FePO 4 AgNO 3 CuCO 3 FeS Zadanie 5. Nauczyciel podczas lekcji chemii do probówki z wodą wprowadził porcję kwasu siarkowego(vi). Wybierz prawidłową obserwację opisanego doświadczenia i wniosek wynikający z tej obserwacji. Zaznacz litery przyporządkowane odpowiednim informacjom. Obserwacja A. Probówka nagrzała się B. Nie zauważono żadnych zmian Wniosek C. Proces jest endotermiczny D. Proces jest egzotermiczny WRZESIEŃ

16 Informacja do zadań od 6. do 8. Do trzech probówek z zimną wodą wrzucono po kawałku trzech różnych metali: Cu, Na i Mg. W tabeli przedstawiono obserwacje z przebiegu doświadczenia. Symbol metalu Cu Na Mg Obserwacja Brak zmian Sód ulega roztworzeniu w wodzie, wydziela się bezbarwny gaz Brak zmian Następnie ogrzano probówki zawierające miedź i magnez. Wyniki obserwacji zanotowano w tabeli. Symbol metalu Cu Mg Brak zmian Obserwacja Magnez ulega roztworzeniu w wodzie, wydziela się bezbarwny gaz Zadanie 6. Na podstawie wyników opisanego doświadczenia uzupełnij zdanie, tak aby było prawdziwe. Zaznacz litery przyporządkowane nazwom metali. Naczyń nie wykonuje się z A / B / C ani z A / B / C, ponieważ metale te nie są odporne na działanie wody. A. magnezu B. potasu C. miedzi Zadanie 7. Ułóż równanie reakcji potasu z wodą. Pamiętaj o dobraniu współczynników stechiometrycznych. Zapisz równanie. Zadanie 8. Jeśli do probówki z wodą doda się fenoloftaleiny, a następnie wrzuci się kawałek sodu, to roztwór ten zmieni zabarwienie A. z czerwonego na żółte. B. z bezbarwnego na malinowe. C. z niebieskiego na żółte. D. z malinowego na bezbarwne. Zadanie 9. Łączna liczba atomów zawartych w czterech cząsteczkach kwasu azotowego(v) wynosi A. 12 B. 15 C. 20 D WRZESIEŃ 2012

17 Informacja do zadania 10. i 11. Poniżej przedstawiono wykres rozpuszczalności cukru w wodzie w zależności od temperatury. Rozpuszczalność cukru w g na 100 g wody Temperatura w C W 100 g wody o temperaturze 20 C rozpuszczono 200 g cukru i otrzymano roztwór. Zadanie 10. Jakie czynności można wykonać, aby zmienić stężenie tak przygotowanego roztworu? Zapisz dwa przykłady. 1) 2) Zadanie 11. Oblicz stężenie procentowe tak przygotowanego roztworu. Wykonaj obliczenia i zapisz odpowiedź. Odpowiedź: Zadanie 12. Rozpuszczalność tlenu w temperaturze 20 C wynosi około 9 mg/l, natomiast w temperaturze 10 C wynosi około 15 mg/l. Oblicz, ile mg tego gazu wydzieli się ze 100 g wody, jeśli temperaturę zwiększymy z 10 C do 20 C. Wykonaj obliczenia i zapisz odpowiedź. Odpowiedź: WRZESIEŃ

18 Zadanie 13. Chemia w trzeciej klasie gimnazjum Wiedząc, że atom magnezu ma masę 24 u, a atom chloru 35,5 u, oblicz zawartość procentową chloru w chlorku magnezu. Wykonaj obliczenia i zapisz odpowiedź. Odpowiedź: Zadanie 14. Uzupełnij lewą stronę równania reakcji prowadzącego do otrzymania osadu siarczku miedzi(ii). Współczynniki stechiometryczne po prawej stronie równania zostały już dobrane. Wpisz w każdą lukę odpowiedni wzór. Zadanie CuS + 2 HCl Uzupełnij zdanie, tak aby było prawdziwe. Wpisz w każdą lukę wzór odpowiedniego anionu. Anion azotanowy(v) ma wzór, a anion fosforanowy(v) ma wzór. Zadanie 16. Spalanie magnezu w tlenie prowadzące do powstania tlenku magnezu to przykład reakcji A. syntezy. B. analizy. C. wymiany pojedynczej. D. wymiany podwójnej. Zadanie 17. Ułóż równania reakcji zobojętniania kwasu siarkowego(iv) roztworem wodorotlenku sodu. Zapisz równania w formie cząsteczkowej i jonowej skróconej. Forma cząsteczkowa: Forma jonowa skrócona: 18 WRZESIEŃ 2012

19 Zadanie 18. Uzupełnij równania reakcji otrzymywania chlorku miedzi(ii). Współczynniki stechiometryczne po prawej stronie równania są już dobrane. Wpisz w każdą lukę odpowiedni wzór CuCl CuCl 2 + H 2 O CuCl H 2 O Informacja do zadania 19. i 20. Poniżej przedstawiono fragment tablicy rozpuszczalności soli i wodorotlenków w wodzie. Rozpuszczalność soli i wodorotlenków w wodzie OH Cl NO 3 CO 3 2 Na + R R R R K + R R R R Fe 3+ N R R N Ag + N N R N Mg 2+ N R R N Ca 2+ S R R N R substancja rozpuszczalna N substancja nierozpuszczalna S substancja słabo rozpuszczalna Zadanie 19. Do roztworu węglanu sodu wprowadzono roztwór substancji X i zaobserwowano wytrącenie się osadu. Napisz wzór i nazwę jednej przykładowej substancji, która mogła być wprowadzona do roztworu. Zapisz w formie cząsteczkowej i jonowej skróconej równania zachodzących wówczas reakcji. Wzór substancji: Nazwa substancji: Równanie cząsteczkowe: Równanie jonowe skrócone: Zadanie 20. Podaj wzory i nazwy dwóch przykładowych soli, które wprowadzone do wody tworzą zawiesiny. Wpisz w każdą lukę odpowiednią informację. Sól 1 wzór: Sól 2 wzór: nazwa: nazwa: WRZESIEŃ

20 Zadanie 1. Zadanie 2.1. A Na 2 S ODPOWIEDZI ZADANIA WYRÓWNUJĄCE Zadanie 2.2. MgCl 2 Zadanie 3. C Zadanie 4. B Zadanie 5. A Zadanie 6. B Zadanie 7. C Zadanie 8. D Zadanie 9.1 P Zadanie 9.2. F Zadanie 9.3. P Zadanie 9.4. P Zadanie 10. A Zadanie g na 100 g wody Zadanie 12. A Zadanie : 8 Zadanie 14. A Zadanie 15. A, C Zadanie 16. Fe 3+, Ag +, Mg 2+, Ca 2+ Zadanie F Zadanie P Zadanie 18. C Zadanie 19. B, C Zadanie 20. B ZADANIA UTRWALAJĄCE Zadanie 1. C, D Zadanie 2. Kolejno: NO 3, Na +, CO WRZESIEŃ 2012

21 Zadanie 3. Zadanie 4. Zadanie 5. Zadanie 6. Zadanie 7. Zadanie 8. Zadanie 9. Zadanie 10. B D B C A A Przykładowa odpowiedź: Lekarstwa te neutralizują nadmiar kwasu w żołądku (neutralizują odczyn kwaśny, zobojętniają nadmiar kwasu). Informacja o kwasie H 2 S H 2 SO 3 Wartościowość jego reszty kwasowej wynosi II X X Otrzymuje się go w reakcji odpowiedniego tlenku niemetalu z wodą Siarka w tym kwasie jest czterowartościowa Jest kwasem beztlenowym Ma zapach zgniłych jaj X X X X Zadanie g Zadanie cm 3 Zadanie 13. Kolejno: B, C. Zadanie P Zadanie F Zadanie F Zadanie P Zadanie 15. Ba 2+ + CO 2 3 BaCO 3 Zadanie 16. Równanie reakcji Reakcja syntezy Reakcja analizy 2 Fe(OH) 3 Fe 2 O H 2 O X Reakcja wymiany 2 NaOH + H 2 S Na 2 S + 2 H 2 O X N H 2 2 NH 3 X Zadanie 17. Zadanie F Zadanie F Zadanie F Na przykład: NaCl i AgNO 3, MgCl 2 i AgNO 3, KCl i AgNO 3, FeCl 3 i AgNO 3, CaCl 2 i AgNO 3. WRZESIEŃ

22 Zadanie P Zadanie 19. Cu(OH) 2, H 2 SO 4, H 2 O, CuSO 4 Zadanie 20. Zn(NO 3 ) 2 ZADANIA ROZWIJAJĄCE Zadanie 1. Zadanie 2. A Równanie reakcji: Ba(NO 3 ) 2 Ba NO 3 Nazwa kationu: kation baru Nazwa anionu: anion azotanowy(v) Zadanie 3. NaOH, Ca(OH) 2 Zadanie 4. Wzór soli Wartościowość metalu Wartościowość reszty kwasowej FePO 4 III III AgNO 3 I I CuCO 3 II II FeS II II Zadanie 5. A, D Zadanie 6. W dowolnej kolejności: A, B. Zadanie 7. 2 K + 2 H 2 O 2 KOH + H 2 Zadanie 8. B Zadanie 9. Zadanie 10. C Zadanie ,7% Przykładowe odpowiedzi: ochłodzić roztwór/wykrystalizować część cukru dolać wody dolać roztworu o mniejszym stężeniu ogrzać odparowując część wody Zadanie 12. 0,6 mg Zadanie ,7% Zadanie 14. CuCl 2 + H 2 S Zadanie 15. NO 3 3, PO 4 Zadanie 16. Zadanie 17. A Forma cząsteczkowa: 2 NaOH + H 2 SO 3 Na 2 SO H 2 O Forma jonowa skrócona: OH + H + H 2 O Zadanie Cu + Cl 2 22 WRZESIEŃ 2012

23 Zadanie CuO + 2 HCl Zadanie Cu(OH) HCl Zadanie 19. Zadanie 20. Wzór substancji: CaCl 2 Nazwa substancji: chlorek wapnia Równanie cząsteczkowe: CaCl 2 + Na 2 CO 3 CaCO NaCl Równanie jonowe skrócone: Ca 2+ + CO 2 3 CaCO 3 lub Ca(NO 3 ) 2 azotan(v) wapnia Ca(NO 3 ) 2 + Na 2 CO 3 CaCO NaNO 3 Ca 2+ + CO 2 3 CaCO 3 lub AgNO 3 azotan(v) srebra(i) 2 AgNO 3 + Na 2 CO 3 Ag 2 CO NaNO 3 2 Ag + + CO 2 3 Ag 2 CO 3 lub FeCl 3 chlorek żelaza(iii) 2 FeCl Na 2 CO 3 Fe 2 (CO 3 ) NaCl 2 Fe CO 2 3 Fe 2 (CO 3 ) 3 lub Fe(NO 3 ) 3 azotan(v) żelaza(iii) 2 Fe(NO 3 ) Na 2 CO 3 Fe 2 (CO 3 ) NaNO 3 2 Fe CO 2 3 Fe 2 (CO 3 ) 3 lub Mg(NO 3 ) 2 azotan(v) magnezu Mg(NO 3 ) 2 + Na 2 CO 3 MgCO NaNO 3 Mg 2+ + CO 2 3 MgCO 3 lub MgCl 2 chlorek magnezu MgCl 2 + Na 2 CO 3 MgCO NaCl Mg 2+ + CO 2 3 MgCO 3 Przykładowe sole trudno rozpuszczalne: AgCl chlorek srebra(i) MgCO 3 węglan magnezu Fe 2 (CO 3 ) 2 węglan żelaza(iii) CaCO 3 węglan wapnia Ag 2 CO 3 węglan srebra(i) Źródła ilustracji: WSiP WRZESIEŃ

Związki nieorganiczne

Związki nieorganiczne strona 1/8 Związki nieorganiczne Dorota Lewandowska, Anna Warchoł, Lidia Wasyłyszyn Treść podstawy programowej: Typy związków nieorganicznych: kwasy, zasady, wodorotlenki, dysocjacja jonowa, odczyn roztworu,

Bardziej szczegółowo

Sole. 2. Zaznacz reszty kwasowe w poniższych solach oraz wartościowości reszt kwasowych: CaBr 2 Na 2 SO 4

Sole. 2. Zaznacz reszty kwasowe w poniższych solach oraz wartościowości reszt kwasowych: CaBr 2 Na 2 SO 4 Sole 1. Podkreśl poprawne uzupełnienia zdań: Sole to związki, które dysocjują w wodzie na kationy/aniony metali oraz kationy/ aniony reszt kwasowych. W temperaturze pokojowej mają stały/ ciekły stan skupienia

Bardziej szczegółowo

XIV Konkurs Chemiczny dla uczniów gimnazjum województwa świętokrzyskiego. II Etap - 18 stycznia 2016

XIV Konkurs Chemiczny dla uczniów gimnazjum województwa świętokrzyskiego. II Etap - 18 stycznia 2016 XIV Konkurs Chemiczny dla uczniów gimnazjum województwa świętokrzyskiego II Etap - 18 stycznia 2016 Nazwisko i imię ucznia: Liczba uzyskanych punktów: Drogi Uczniu, przeczytaj uważnie instrukcję i postaraj

Bardziej szczegółowo

Wodorotlenki. n to liczba grup wodorotlenowych w cząsteczce wodorotlenku (równa wartościowości M)

Wodorotlenki. n to liczba grup wodorotlenowych w cząsteczce wodorotlenku (równa wartościowości M) Wodorotlenki Definicja - Wodorotlenkami nazywamy związki chemiczne, zbudowane z kationu metalu (zazwyczaj) (M) i anionu wodorotlenowego (OH - ) Ogólny wzór wodorotlenków: M(OH) n M oznacza symbol metalu.

Bardziej szczegółowo

a) Sole kwasu chlorowodorowego (solnego) to... b) Sole kwasu siarkowego (VI) to... c) Sole kwasu azotowego (V) to... d) Sole kwasu węglowego to...

a) Sole kwasu chlorowodorowego (solnego) to... b) Sole kwasu siarkowego (VI) to... c) Sole kwasu azotowego (V) to... d) Sole kwasu węglowego to... Karta pracy nr 73 Budowa i nazwy soli. 1. Porównaj wzory sumaryczne soli. FeCl 2 Al(NO 3 ) 3 K 2 CO 3 Cu 3 (PO 4 ) 2 K 2 SO 4 Ca(NO 3 ) 2 CaCO 3 KNO 3 PbSO 4 AlCl 3 Fe 2 (CO 3 ) 3 Fe 2 (SO 4 ) 3 AlPO 4

Bardziej szczegółowo

V KONKURS CHEMICZNY 23.X. 2007r. DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Etap I ... ... czas trwania: 90 min Nazwa szkoły

V KONKURS CHEMICZNY 23.X. 2007r. DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Etap I ... ... czas trwania: 90 min Nazwa szkoły V KONKURS CHEMICZNY 23.X. 2007r. DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Etap I...... Imię i nazwisko ucznia ilość pkt.... czas trwania: 90 min Nazwa szkoły... maksymalna ilość punk. 33 Imię

Bardziej szczegółowo

Zadanie: 2 Zbadano odczyn wodnych roztworów następujących soli: I chlorku baru II octanu amonu III siarczku sodu

Zadanie: 2 Zbadano odczyn wodnych roztworów następujących soli: I chlorku baru II octanu amonu III siarczku sodu Zadanie: 1 Sporządzono dwa wodne roztwory soli: siarczanu (VI) sodu i azotanu (III) sodu Który z wyżej wymienionych roztworów soli nie będzie miał odczynu obojętnego? Uzasadnij odpowiedź i napisz równanie

Bardziej szczegółowo

KONKURS CHEMICZNY DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW. Eliminacje szkolne I stopień

KONKURS CHEMICZNY DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW. Eliminacje szkolne I stopień POUFNE Pieczątka szkoły 9 listopada 2015 r. Imię Czas pracy 60 minut Nazwisko KONKURS CHEMICZNY DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW ROK SZKOLNY 2015/2016 Eliminacje szkolne I stopień Informacje: 1. Przeczytaj uważnie

Bardziej szczegółowo

Część I. TEST WYBORU 18 punktów

Część I. TEST WYBORU 18 punktów Część I TEST WYBORU 18 punktów Test zawiera zadania, w których podano propozycje czterech odpowiedzi: A), B), C), D). Tylko jedna odpowiedź jest prawidłowa. Prawidłową odpowiedź zaznacz znakiem X. W razie

Bardziej szczegółowo

CHEMIA - BADANIE WYNIKÓW KLASA II 2010/2011

CHEMIA - BADANIE WYNIKÓW KLASA II 2010/2011 CHEMIA - BADANIE WYNIKÓW KLASA II 2010/2011 1. Który zbiór wskazuje wyłącznie wzory wodorotlenków A. H2S, H2CO3, H2SO4 B. Ca(OH)2, KOH, Fe2O3 C. H2SO4, K2O, HCl D. Ca(OH)2, KOH, Fe(OH)3 2. Który zbiór

Bardziej szczegółowo

KWASY I WODOROTLENKI. 1. Poprawne nazwy kwasów H 2 S, H 2 SO 4, HNO 3, to:

KWASY I WODOROTLENKI. 1. Poprawne nazwy kwasów H 2 S, H 2 SO 4, HNO 3, to: KWASY I WODOROTLENKI 1. Poprawne nazwy kwasów H 2 S, H 2 SO 4, HNO 3, to: 1. kwas siarkowy (IV), kwas siarkowy (VI), kwas azotowy, 2. kwas siarkowy (VI), kwas siarkowy (IV), kwas azotowy (V), 3. kwas siarkowodorowy,

Bardziej szczegółowo

KONKURS CHEMICZNY DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW

KONKURS CHEMICZNY DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW KONKURS CHEMICZNY DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE Etap szkolny rok szkolny 2009/2010 Dane dotyczące ucznia (wypełnia Komisja Konkursowa po rozkodowaniu prac) wylosowany numer uczestnika

Bardziej szczegółowo

Zadanie 2. [2 pkt.] Podaj symbole dwóch kationów i dwóch anionów, dobierając wszystkie jony tak, aby zawierały taką samą liczbę elektronów.

Zadanie 2. [2 pkt.] Podaj symbole dwóch kationów i dwóch anionów, dobierając wszystkie jony tak, aby zawierały taką samą liczbę elektronów. 2 Zadanie 1. [1 pkt] Pewien pierwiastek X tworzy cząsteczki X 2. Stwierdzono, że cząsteczki te mogą mieć różne masy cząsteczkowe. Wyjaśnij, dlaczego cząsteczki o tym samym wzorze mogą mieć różne masy cząsteczkowe.

Bardziej szczegółowo

XIV Konkurs Chemiczny dla uczniów gimnazjum województwa świętokrzyskiego. I Etap szkolny - 23 listopada 2016

XIV Konkurs Chemiczny dla uczniów gimnazjum województwa świętokrzyskiego. I Etap szkolny - 23 listopada 2016 XIV Konkurs Chemiczny dla uczniów gimnazjum województwa świętokrzyskiego I Etap szkolny - 23 listopada 2016 Kod ucznia: Liczba uzyskanych punktów: Drogi Uczniu, przeczytaj uważnie instrukcję i postaraj

Bardziej szczegółowo

Zadanie 2. [3 pkt.] Podaj wzory trzech związków o budowie jonowej, w których wszystkie kationy i aniony tworzące te związki mają po 18 elektronów.

Zadanie 2. [3 pkt.] Podaj wzory trzech związków o budowie jonowej, w których wszystkie kationy i aniony tworzące te związki mają po 18 elektronów. 2 Zadanie 1. [2 pkt.] Uzupełnij poniższe zdania. Podkreśl właściwe określenie spośród wymienionych w każdym nawiasie. Elektroujemność aktywnych metali jest (wyższa/niższa) od elektroujemności aktywnych

Bardziej szczegółowo

XV Wojewódzki Konkurs z Chemii

XV Wojewódzki Konkurs z Chemii XV Wojewódzki Konkurs z Chemii dla uczniów dotychczasowych gimnazjów oraz klas dotychczasowych gimnazjów prowadzonych w szkołach innego typu województwa świętokrzyskiego II Etap powiatowy 16 styczeń 2018

Bardziej szczegółowo

Nazwy pierwiastków: ...

Nazwy pierwiastków: ... Zadanie 1. [ 3 pkt.] Na podstawie podanych informacji ustal nazwy pierwiastków X, Y, Z i zapisz je we wskazanych miejscach. I. Atom pierwiastka X w reakcjach chemicznych może tworzyć jon zawierający 20

Bardziej szczegółowo

Odpowiedź:. Oblicz stężenie procentowe tlenu w wodzie deszczowej, wiedząc, że 1 dm 3 tej wody zawiera 0,055g tlenu. (d wody = 1 g/cm 3 )

Odpowiedź:. Oblicz stężenie procentowe tlenu w wodzie deszczowej, wiedząc, że 1 dm 3 tej wody zawiera 0,055g tlenu. (d wody = 1 g/cm 3 ) PRZYKŁADOWE ZADANIA Z DZIAŁÓW 9 14 (stężenia molowe, procentowe, przeliczanie stężeń, rozcieńczanie i zatężanie roztworów, zastosowanie stężeń do obliczeń w oparciu o reakcje chemiczne, rozpuszczalność)

Bardziej szczegółowo

XXII KONKURS CHEMICZNY DLA GIMNAZJALISTÓW ROK SZKOLNY 2014/2015

XXII KONKURS CHEMICZNY DLA GIMNAZJALISTÓW ROK SZKOLNY 2014/2015 IMIĘ I NAZWISKO PUNKTACJA SZKOŁA KLASA NAZWISKO NAUCZYCIELA CHEMII I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Inowrocław 23 maja 2015 Im. Jana Kasprowicza INOWROCŁAW XXII KONKURS CHEMICZNY DLA GIMNAZJALISTÓW ROK SZKOLNY

Bardziej szczegółowo

Konkurs przedmiotowy z chemii dla uczniów dotychczasowych gimnazjów 24 stycznia 2018 r. zawody II stopnia (rejonowe)

Konkurs przedmiotowy z chemii dla uczniów dotychczasowych gimnazjów 24 stycznia 2018 r. zawody II stopnia (rejonowe) Konkurs przedmiotowy z chemii dla uczniów dotychczasowych gimnazjów 24 stycznia 2018 r. zawody II stopnia (rejonowe) Kod ucznia Suma punktów Witamy Cię na drugim etapie konkursu chemicznego. Podczas konkursu

Bardziej szczegółowo

KONKURS CHEMICZNY DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW. Eliminacje rejonowe II stopień

KONKURS CHEMICZNY DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW. Eliminacje rejonowe II stopień POUFNE Pieczątka szkoły 28 stycznia 2016 r. Kod ucznia (wypełnia uczeń) Imię i nazwisko (wypełnia komisja) Czas pracy 90 minut KONKURS CHEMICZNY DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW ROK SZKOLNY 2015/2016 Eliminacje rejonowe

Bardziej szczegółowo

... A. kwas siarkowodorowy B. kwas siarkowy (IV) C. kwas siarkowy (VI)

... A. kwas siarkowodorowy B. kwas siarkowy (IV) C. kwas siarkowy (VI) 1. (2pkt) Uzupełnij zdania, zaznaczając odpowiedzi wybrane spośród A - H, tak aby zdania były prawdziwe. Po rozpuszczeniu w wodzie tlenku fosforu (V) powstanie A/B. Roztwór tej substancji zabarwi oranż

Bardziej szczegółowo

Zadanie 1. (0-1) Proces rozpadu kwasów, zasad i soli na jony pod wpływem wody to A. elektroliza. B. dyfuzja. C. dysocjacja. D. dekantacja.

Zadanie 1. (0-1) Proces rozpadu kwasów, zasad i soli na jony pod wpływem wody to A. elektroliza. B. dyfuzja. C. dysocjacja. D. dekantacja. Zadanie 1. (0-1) Proces rozpadu kwasów, zasad i soli na jony pod wpływem wody to A. elektroliza. B. dyfuzja. C. dysocjacja. D. dekantacja. Zadanie 2. (0-1) Kwas, którego cząsteczka, rozpadając się całkowicie

Bardziej szczegółowo

Chemia nieorganiczna Zadanie Poziom: podstawowy

Chemia nieorganiczna Zadanie Poziom: podstawowy Zadanie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 (Nazwisko i imię) Punkty Razem pkt % Chemia nieorganiczna Zadanie 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 Poziom: podstawowy Punkty Zadanie 1. (1 pkt.) W podanym

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI KONKURS PRZEDMIOTOWY Z CHEMII DLA UCZNIÓW DOTYCHCZASOWYCH GIMNAZJÓW 2017/2018. Eliminacje szkolne

WOJEWÓDZKI KONKURS PRZEDMIOTOWY Z CHEMII DLA UCZNIÓW DOTYCHCZASOWYCH GIMNAZJÓW 2017/2018. Eliminacje szkolne ŁÓDZKIE CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI I KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO WOJEWÓDZKI KONKURS PRZEDMIOTOWY Z CHEMII DLA UCZNIÓW DOTYCHCZASOWYCH GIMNAZJÓW 2017/2018 Eliminacje szkolne Podczas rozwiązywania zadań

Bardziej szczegółowo

MAŁOPOLSKI KONKURS CHEMICZNY

MAŁOPOLSKI KONKURS CHEMICZNY KOD UCZNIA MAŁOPOLSKI KONKURS CHEMICZNY dla uczniów dotychczasowych gimnazjów i klas dotychczasowych gimnazjów prowadzonych w szkołach innego typu 6 listopada 2017 r. Etap I (szkolny) Wypełnia Szkolna

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy z Chemii dla uczniów gimnazjów województwa śląskiego w roku szkolnym 2012/2013

Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy z Chemii dla uczniów gimnazjów województwa śląskiego w roku szkolnym 2012/2013 Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy z Chemii dla uczniów gimnazjów województwa śląskiego w roku szkolnym 2012/2013 KOD UCZNIA etap: data: czas pracy: szkolny 28 listopada 2012 r. 90 minut Informacje dla ucznia

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE na poszczególne oceny śródroczne i roczne Z CHEMII W KLASIE II gimnazjum

WYMAGANIA EDUKACYJNE na poszczególne oceny śródroczne i roczne Z CHEMII W KLASIE II gimnazjum WYMAGANIA EDUKACYJNE na poszczególne oceny śródroczne i roczne Z CHEMII W KLASIE II gimnazjum Program nauczania chemii w gimnazjum autorzy: Teresa Kulawik, Maria Litwin Program realizowany przy pomocy

Bardziej szczegółowo

Prywatne Szkoły Podstawowa, Gimnazjum i Liceum im. Zofii i Jędrzeja Moraczewskich Sulejówek, Wesoła, Rembertów

Prywatne Szkoły Podstawowa, Gimnazjum i Liceum im. Zofii i Jędrzeja Moraczewskich Sulejówek, Wesoła, Rembertów Prywatne Szkoły Podstawowa, Gimnazjum i Liceum im. Zofii i Jędrzeja Moraczewskich Sulejówek, Wesoła, Rembertów aktualizacja 25.09.2018 Nauczanie domowe WIEM CO TRZEBA Klasa VIII Chemia wrzesień i październik

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI KONKURS PRZEDMIOTOWY Z CHEMII DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW - rok szkolny 2016/2017 eliminacje rejonowe

WOJEWÓDZKI KONKURS PRZEDMIOTOWY Z CHEMII DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW - rok szkolny 2016/2017 eliminacje rejonowe kod ŁÓDZKIE CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI I KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO Uzyskane punkty.. WOJEWÓDZKI KONKURS PRZEDMIOTOWY Z CHEMII DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW - rok szkolny 2016/2017 eliminacje rejonowe Zadanie

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI KONKURS CHEMICZNY

WOJEWÓDZKI KONKURS CHEMICZNY Pieczątka szkoły Kod ucznia Liczba punktów WOJEWÓDZKI KONKURS CHEMICZNY DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW W ROKU SZKOLNYM 2017/2018 15.11.2017 R. 1. Test konkursowy zawiera 26 zadań. Są to zadania zamknięte i otwarte.

Bardziej szczegółowo

Drogi uczniu zostań Mistrzem Chemii!

Drogi uczniu zostań Mistrzem Chemii! Chemia klasa II kwasy Drogi uczniu zostań Mistrzem Chemii! Cała Twoja kariera szkolna zależy tak naprawdę od Ciebie. Jeśli chcesz poszerzyć swoją wiedzę i umiejętności z zakresu chemii lub powtórzyć określoną

Bardziej szczegółowo

Konkurs przedmiotowy z chemii dla uczniów dotychczasowych gimnazjów. 07 marca 2019 r. zawody III stopnia (wojewódzkie) Schemat punktowania zadań

Konkurs przedmiotowy z chemii dla uczniów dotychczasowych gimnazjów. 07 marca 2019 r. zawody III stopnia (wojewódzkie) Schemat punktowania zadań Konkurs przedmiotowy z chemii dla uczniów dotychczasowych gimnazjów 07 marca 2019 r. zawody III stopnia (wojewódzkie) Schemat punktowania zadań Maksymalna liczba punktów 40. 90% 36 pkt. Uwaga! 1. Wszystkie

Bardziej szczegółowo

Konkurs przedmiotowy z chemii dla uczniów dotychczasowych gimnazjów. 07 marca 2019 r. zawody III stopnia (wojewódzkie)

Konkurs przedmiotowy z chemii dla uczniów dotychczasowych gimnazjów. 07 marca 2019 r. zawody III stopnia (wojewódzkie) Kod ucznia Suma punktów Konkurs przedmiotowy z chemii dla uczniów dotychczasowych gimnazjów 07 marca 2019 r. zawody III stopnia (wojewódzkie) Witamy Cię na trzecim etapie konkursu chemicznego. Podczas

Bardziej szczegółowo

X Konkurs Chemii Nieorganicznej i Ogólnej rok szkolny 2011/12

X Konkurs Chemii Nieorganicznej i Ogólnej rok szkolny 2011/12 ŁÓDZKIE CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI I KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO X Konkurs Chemii Nieorganicznej i Ogólnej rok szkolny 2011/12 Imię i nazwisko Szkoła Klasa Nauczyciel Uzyskane punkty Zadanie 1. (10

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI KONKURS CHEMICZNY

WOJEWÓDZKI KONKURS CHEMICZNY Kod ucznia Liczba punktów WOJEWÓDZKI KONKURS CHEMICZNY DLA UCZNIÓW DOTYCHCZASOWYCH GIMNAZJÓW W ROKU SZKOLNYM 2018/2019 3 STYCZNIA 2019 R. 1. Test konkursowy zawiera 12 zadań. Są to zadania zamknięte i

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI KONKURS CHEMICZNY

WOJEWÓDZKI KONKURS CHEMICZNY WOJEWÓDZKI KONKURS CHEMICZNY DLA UCZNIÓW GIMNAZJUM W ROKU SZKOLNYM 2012/2013 STOPIEŃ SZKOLNY 16.11.2012 KOD UCZNIA. INSTRUKCJA DLA UCZNIA Czas trwania konkursu 90 minut. 1.Przeczytaj uważnie instrukcje

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy z Chemii dla uczniów gimnazjów województwa śląskiego w roku szkolnym 2010/2011

Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy z Chemii dla uczniów gimnazjów województwa śląskiego w roku szkolnym 2010/2011 Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy z Chemii dla uczniów gimnazjów województwa śląskiego w roku szkolnym 2010/2011 KOD UCZNIA Etap: Data: Czas pracy: szkolny 22 listopad 2010 90 minut Informacje dla ucznia:

Bardziej szczegółowo

Scenariusz lekcji w technikum zakres podstawowy 2 godziny

Scenariusz lekcji w technikum zakres podstawowy 2 godziny Scenariusz lekcji w technikum zakres podstawowy 2 godziny Temat : Hydroliza soli. Cele dydaktyczno wychowawcze: Wyjaśnienie przyczyn różnych odczynów soli Uświadomienie różnej roli wody w procesach dysocjacji

Bardziej szczegółowo

Zadanie 5. (0-1) Ile gramów substancji znajduje się w 200 g roztworu o stężeniu 5 %? A. 20 g B. 5g C. 10g D.15g

Zadanie 5. (0-1) Ile gramów substancji znajduje się w 200 g roztworu o stężeniu 5 %? A. 20 g B. 5g C. 10g D.15g BADANIE WYNIKÓW NAUCZANIA CHEMIA -KLASA II Zadanie 1. (0-1) Który zbiór wskazuje wyłącznie wzory kwasów. A. HCl, HNO3, KOH B. KOH, NaOH, H2SO4 C. H3PO4, H2S, H2CO3 D. KOH, NaOH, HNO3 Zadanie 2. (0-1) Wodorotlenki

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Konkurs Chemiczny dla Gimnazjalistów Młody Chemik. Drogi gimnazjalisto!

Powiatowy Konkurs Chemiczny dla Gimnazjalistów Młody Chemik. Drogi gimnazjalisto! KOD UCZNIA:.. Powiatowy Konkurs Chemiczny dla Gimnazjalistów Młody Chemik Drogi gimnazjalisto! 1. Przed Tobą zestaw 22 zadań konkursowych, za rozwiązanie których możesz uzyskać 35 punktów. 2. Na rozwiązanie

Bardziej szczegółowo

MAŁOPOLSKI KONKURS CHEMICZNY

MAŁOPOLSKI KONKURS CHEMICZNY Kod ucznia MAŁOPOLSKI KONKURS CHEMICZNY dla uczniów szkół podstawowych 24 października 2018 r. Etap I (szkolny) Wypełnia Komisja Etapu Szkolnego Zadanie 1 2 3 4 5 6 7 Maksymalna liczba 1 2 1 6 4 9 2 Liczba

Bardziej szczegółowo

WŁAŚCIWOŚCI NIEKTÓRYCH PIERWIASTKÓW I ICH ZWIĄZKÓW NIEORGANICZNYCH

WŁAŚCIWOŚCI NIEKTÓRYCH PIERWIASTKÓW I ICH ZWIĄZKÓW NIEORGANICZNYCH WŁAŚCIWOŚCI NIEKTÓRYCH PIERWIASTKÓW I ICH ZWIĄZKÓW NIEORGANICZNYCH PODZIAŁ ZWIĄZKÓW NIEORGANICZNYCH Tlenki (kwasowe, zasadowe, amfoteryczne, obojętne) Związki niemetali Kwasy (tlenowe, beztlenowe) Wodorotlenki

Bardziej szczegółowo

MAŁOPOLSKI KONKURS CHEMICZNY

MAŁOPOLSKI KONKURS CHEMICZNY MAŁOPOLSKI KONKURS CHEMICZNY dla uczniów dotychczasowych gimnazjów i klas dotychczasowych gimnazjów prowadzonych w szkołach innego typu Etap I (szkolny) Materiały dla nauczycieli Rozwiązania zadań wraz

Bardziej szczegółowo

PODKARPACKI GIMNAZJALNY KONKURS CHEMICZNY

PODKARPACKI GIMNAZJALNY KONKURS CHEMICZNY 12 stycznia 2017 r. PODKARPACKI GIMNAZJALNY KONKURS CHEMICZNY Szkoła (pieczątka) Imię i nazwisko ucznia Klasa Imię i nazwisko nauczyciela (tabelkę poniżej wypełnia zespół sprawdzający) Test 1 2 3 4 5 6

Bardziej szczegółowo

KONKURS CHEMICZNY DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW

KONKURS CHEMICZNY DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW POUFNE Pieczątka szkoły 16 styczeń 2010 r. Kod ucznia Wpisuje uczeń po otrzymaniu zadań Imię Wpisać po rozkodowaniu pracy Czas pracy 90 minut Nazwisko KONKURS CHEMICZNY DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW ROK SZKOLNY

Bardziej szczegółowo

MAŁOPOLSKI KONKURS CHEMICZNY

MAŁOPOLSKI KONKURS CHEMICZNY Kod ucznia MAŁOPOLSKI KONKURS CHEMICZNY dla uczniów dotychczasowych gimnazjów i klas dotychczasowych gimnazjów prowadzonych w szkołach innego typu 8 października 2018 r. Etap I (szkolny) Wypełnia Szkolna

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI KONKURS CHEMICZNY

WOJEWÓDZKI KONKURS CHEMICZNY Kod ucznia Liczba punktów WOJWÓDZKI KONKURS CHMICZNY DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 16 STYCZNIA 2015 1. Test konkursowy zawiera 26 zadań. Są to zadania zamknięte i otwarte. Na ich rozwiązanie

Bardziej szczegółowo

Chemia Nowej Ery Wymagania programowe na poszczególne oceny dla klasy II

Chemia Nowej Ery Wymagania programowe na poszczególne oceny dla klasy II Chemia Nowej Ery Wymagania programowe na poszczególne oceny dla klasy II Szczegółowe kryteria oceniania po pierwszym półroczu klasy II: III. Woda i roztwory wodne charakteryzuje rodzaje wód występujących

Bardziej szczegółowo

Realizacja wymagań szczegółowych podstawy programowej w poszczególnych tematach podręcznika Chemia Nowej Ery dla klasy siódmej szkoły podstawowej

Realizacja wymagań szczegółowych podstawy programowej w poszczególnych tematach podręcznika Chemia Nowej Ery dla klasy siódmej szkoły podstawowej Realizacja wymagań szczegółowych podstawy programowej w poszczególnych tematach podręcznika Chemia Nowej Ery dla klasy siódmej szkoły podstawowej Temat w podręczniku Substancje i ich przemiany 1. Zasady

Bardziej szczegółowo

Wymagania programowe na poszczególne oceny. III. Woda i roztwory wodne. Ocena dopuszczająca [1] Uczeń: Ocena dostateczna [1 + 2]

Wymagania programowe na poszczególne oceny. III. Woda i roztwory wodne. Ocena dopuszczająca [1] Uczeń: Ocena dostateczna [1 + 2] Wymagania programowe na poszczególne oceny III. Woda i roztwory wodne charakteryzuje rodzaje wód występujących podaje, na czym polega obieg wody wymienia stany skupienia wody nazywa przemiany stanów skupienia

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI KONKURS PRZEDMIOTOWY Z CHEMII DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW - rok szkolny 2011/2012 eliminacje rejonowe

WOJEWÓDZKI KONKURS PRZEDMIOTOWY Z CHEMII DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW - rok szkolny 2011/2012 eliminacje rejonowe kod ŁÓDZKIE CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI I KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO Uzyskane punkty.. WOJEWÓDZKI KONKURS PRZEDMIOTOWY Z CHEMII DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW - rok szkolny 2011/2012 eliminacje rejonowe Zadanie

Bardziej szczegółowo

Realizacja wymagań szczegółowych podstawy programowej z chemii dla klasy siódmej szkoły podstawowej

Realizacja wymagań szczegółowych podstawy programowej z chemii dla klasy siódmej szkoły podstawowej Realizacja wymagań szczegółowych podstawy programowej z chemii dla klasy siódmej szkoły podstawowej Nauczyciel: Marta Zielonka Temat w podręczniku Substancje i ich przemiany 1. Zasady bezpiecznej pracy

Bardziej szczegółowo

Wymagania programowe na poszczególne oceny CHEMII kl. II 2017/2018. III. Woda i roztwory wodne. Ocena dopuszczająca [1] Uczeń:

Wymagania programowe na poszczególne oceny CHEMII kl. II 2017/2018. III. Woda i roztwory wodne. Ocena dopuszczająca [1] Uczeń: Wymagania programowe na poszczególne oceny CHEMII kl. II 2017/2018 III. Woda i roztwory wodne charakteryzuje rodzaje wód występujących w przyrodzie podaje, na czym polega obieg wody w przyrodzie wymienia

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI KONKURS PRZEDMIOTOWY Z CHEMII

WOJEWÓDZKI KONKURS PRZEDMIOTOWY Z CHEMII KOD UCZNIA... WOJEWÓDZKI KONKURS PRZEDMIOTOWY Z CHEMII Termin 20.01.2010 r. godz. 9 00 Czas pracy: 90 minut ETAP II Ilość punktów za rozwiązanie zadań Część I Część II Ilość punktów za zadanie Ilość punktów

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy z chemii dla klasy II gimnazjum na rok szkolny 2017/2018. Liczba godzin tygodniowo: 2.

Plan wynikowy z chemii dla klasy II gimnazjum na rok szkolny 2017/2018. Liczba godzin tygodniowo: 2. Plan wynikowy z chemii dla klasy II gimnazjum na rok szkolny 2017/2018. Liczba godzin tygodniowo: 2. 1 Tytuł rozdziału w podręczniku Temat lekcji podstawowe Wymagania edukacyjne ponadpodstawowe Dział:

Bardziej szczegółowo

PRACA KONTROLNA Z CHEMII NR 1 - Semestr I 1. (6 pkt) - Krótko napisz, jak rozumiesz następujące pojęcia: a/ liczba atomowa, b/ nuklid, c/ pierwiastek d/ dualizm korpuskularno- falowy e/promieniotwórczość

Bardziej szczegółowo

WYPEŁNIA KOMISJA KONKURSOWA

WYPEŁNIA KOMISJA KONKURSOWA WOJEWÓDZKI KONKURS PRZEDMIOTOWY DLA UCZNIÓW DOTYCHCZASOWYCH GIMNAZJÓW WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2018/2019 CHEMIA Informacje dla ucznia 1. Na stronie tytułowej arkusza w wyznaczonym miejscu

Bardziej szczegółowo

Wymagania programowe na poszczególne oceny. Chemia Kl.2. I. Kwasy

Wymagania programowe na poszczególne oceny. Chemia Kl.2. I. Kwasy Wymagania programowe na poszczególne oceny Chemia Kl.2 I. Kwasy Ocena dopuszczająca zna zasady bhp dotyczące obchodzenia się z kwasami definiuje elektrolit, nieelektrolit wyjaśnia pojęcie wskaźnika i wymienia

Bardziej szczegółowo

Opracowała: mgr inż. Ewelina Nowak

Opracowała: mgr inż. Ewelina Nowak Materiały dydaktyczne na zajęcia wyrównawcze z chemii dla studentów pierwszego roku kierunku zamawianego Inżynieria Środowiska w ramach projektu Era inżyniera pewna lokata na przyszłość Opracowała: mgr

Bardziej szczegółowo

Rozkład materiału nauczania chemii klasa 2 gimnazjum.

Rozkład materiału nauczania chemii klasa 2 gimnazjum. Rozkład materiału nauczania chemii klasa 2 gimnazjum. Lp. Treści nauczania (temat lekcji) Liczba godzin na realizację Umiejętności wymagania szczegółowe (pismem półgrubym zostały zaznaczone wymagania obowiązujące

Bardziej szczegółowo

Instrukcja dla uczestnika

Instrukcja dla uczestnika II edycja Konkursu Chemicznego Chemik dla uczniów szkół gimnazjalnych rok szkolny 2016/2017 Instrukcja dla uczestnika I etap Konkursu (etap szkolny) 1. Sprawdź, czy arkusz konkursowy, który otrzymałeś

Bardziej szczegółowo

Zadanie 1. [ 3 pkt.] Uzupełnij zdania, wpisując brakującą informację z odpowiednimi jednostkami.

Zadanie 1. [ 3 pkt.] Uzupełnij zdania, wpisując brakującą informację z odpowiednimi jednostkami. Zadanie 1. [ 3 pkt.] Uzupełnij zdania, wpisując brakującą informację z odpowiednimi jednostkami. I. Gęstość propanu w warunkach normalnych wynosi II. Jeżeli stężenie procentowe nasyconego roztworu pewnej

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA OCENIANIA Z CHEMII DLA KLASY II GIMNAZJUM Nauczyciel Katarzyna Kurczab

SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA OCENIANIA Z CHEMII DLA KLASY II GIMNAZJUM Nauczyciel Katarzyna Kurczab SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA OCENIANIA Z CHEMII DLA KLASY II GIMNAZJUM Nauczyciel Katarzyna Kurczab CZĄSTECZKA I RÓWNANIE REKCJI CHEMICZNEJ potrafi powiedzieć co to jest: wiązanie chemiczne, wiązanie jonowe, wiązanie

Bardziej szczegółowo

Propozycja planu wynikowego Chemia Nowej Ery - klasa 2 gimnazjum

Propozycja planu wynikowego Chemia Nowej Ery - klasa 2 gimnazjum 1 Propozycja planu wynikowego Chemia Nowej Ery - klasa 2 gimnazjum Tytuł rozdziału w podręczniku Temat lekcji Dział III. Woda i roztwory wodne Treści nauczania 7. Poznajemy związek chemiczny wodoru i tlenu

Bardziej szczegółowo

TEST NA EGZAMIN POPRAWKOWY Z CHEMII DLA UCZNIA KLASY II GIMNAZJUM

TEST NA EGZAMIN POPRAWKOWY Z CHEMII DLA UCZNIA KLASY II GIMNAZJUM TEST NA EGZAMIN PPRAWKWY Z CHEMII DLA UCZNIA KLASY II GIMNAZJUM I. Część pisemna: 1. Które z poniższych stwierdzeń jest fałszywe? a.) Kwasy są to związki chemiczne zbudowane z wodoru i reszty kwasowej.

Bardziej szczegółowo

Rozkład materiału nauczania chemii klasa 2.

Rozkład materiału nauczania chemii klasa 2. Rozkład materiału nauczania chemii klasa 2. Lp. Treści nauczania (temat lekcji) Liczba godzin na realizację Umiejętności wymagania szczegółowe (pismem półgrubym zostały zaznaczone wymagania obowiązujące

Bardziej szczegółowo

Test kompetencji z chemii do liceum. Grupa A.

Test kompetencji z chemii do liceum. Grupa A. Test kompetencji z chemii do liceum. Grupa A. 1. Atomy to: A- niepodzielne cząstki pierwiastka B- ujemne cząstki materii C- dodatnie cząstki materii D- najmniejsze cząstki pierwiastka, zachowujące jego

Bardziej szczegółowo

Chemia nieorganiczna Zadanie Poziom: rozszerzony Punkty

Chemia nieorganiczna Zadanie Poziom: rozszerzony Punkty Zadanie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 (Nazwisko i imię) Punkty Zadanie 1. (1 pkt.) W podanym zestawie tlenków podkreśl te, które reagują z mocnymi kwasami i zasadami a nie reagują z wodą: MnO2, ZnO, CrO3, FeO,

Bardziej szczegółowo

Kuratorium Oświaty w Lublinie

Kuratorium Oświaty w Lublinie Kuratorium Oświaty w Lublinie ZESTAW ZADAŃ KONKURSOWYCH Z CHEMII DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW ROK SZKOLNY 2015/2016 KOD UCZNIA ETAP OKRĘGOWY Instrukcja dla ucznia 1. Zestaw konkursowy zawiera 12 zadań. 2. Przed

Bardziej szczegółowo

Kuratorium Oświaty w Lublinie ZESTAW ZADAŃ KONKURSOWYCH Z CHEMII DLA UCZNIÓW GIMNAZJUM ROK SZKOLNY 2016/2017 ETAP TRZECI

Kuratorium Oświaty w Lublinie ZESTAW ZADAŃ KONKURSOWYCH Z CHEMII DLA UCZNIÓW GIMNAZJUM ROK SZKOLNY 2016/2017 ETAP TRZECI Kuratorium Oświaty w Lublinie.. Imię i nazwisko ucznia Pełna nazwa szkoły Liczba punktów ZESTAW ZADAŃ KONKURSOWYCH Z CHEMII DLA UCZNIÓW GIMNAZJUM ROK SZKOLNY 2016/2017 ETAP TRZECI Instrukcja dla ucznia

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM CHEMIA

ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM CHEMIA Miejsce na naklejkę z kodem ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM CHEMIA POZIOM PODSTAWOWY LISTOPAD ROK 2009 Instrukcja dla zdającego Czas pracy 120 minut 1. Sprawdź, czy arkusz egzaminacyjny zawiera 9 stron

Bardziej szczegółowo

Chemia Grudzień Styczeń

Chemia Grudzień Styczeń Chemia Grudzień Styczeń Klasa VII IV. Łączenie się atomów. Równania reakcji chemicznych 1. Wiązania kowalencyjne 2. Wiązania jonowe 3. Wpływ rodzaju wiązania na właściwości substancji 4. Elektroujemność

Bardziej szczegółowo

Małopolski Konkurs Chemiczny dla Gimnazjalistów

Małopolski Konkurs Chemiczny dla Gimnazjalistów ... kod ucznia Małopolski Konkurs Chemiczny dla Gimnazjalistów Etap I (szkolny) 16 października 2009 roku Wypełnia szkolna komisja konkursowa Zadanie 1. 2. 3. 4. 5. Suma Liczba punktów PoniŜej podano treść

Bardziej szczegółowo

CHEMIA - wymagania edukacyjne

CHEMIA - wymagania edukacyjne CHEMIA - wymagania edukacyjne III. Woda i roztwory wodne charakteryzuje rodzaje wód występujących podaje, na czym polega obieg wody wymienia stany skupienia wody nazywa przemiany stanów skupienia wody

Bardziej szczegółowo

VII Podkarpacki Konkurs Chemiczny 2014/2015

VII Podkarpacki Konkurs Chemiczny 2014/2015 II Podkarpacki Konkurs Chemiczny 2014/2015 ETAP I 12.11.2014 r. Godz. 10.00-12.00 KOPKCh Uwaga! Masy molowe pierwiastków podano na końcu zestawu. Zadanie 1 1. Który z podanych zestawów zawiera wyłącznie

Bardziej szczegółowo

Pieczątka szkoły Kod ucznia Liczba punktów

Pieczątka szkoły Kod ucznia Liczba punktów Pieczątka szkoły Kod ucznia Liczba punktów WOJEWÓDZKI KONKURS CHEMICZNY DLA UCZNIÓW GIMNAZJUM W ROKU SZKOLNYM 2016/2017 18 LISTOPADA 2016R. 1. Test konkursowy zawiera 27 zadań. Są to zadania zamknięte

Bardziej szczegółowo

XXIII KONKURS CHEMICZNY DLA GIMNAZJALISTÓW ROK SZKOLNY 2015/2016

XXIII KONKURS CHEMICZNY DLA GIMNAZJALISTÓW ROK SZKOLNY 2015/2016 IMIĘ I NAZWISKO PUNKTACJA SZKOŁA KLASA NAZWISKO NAUCZYCIELA CHEMII I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Inowrocław 21 maja 2016 Im. Jana Kasprowicza INOWROCŁAW XXIII KONKURS CHEMICZNY DLA GIMNAZJALISTÓW ROK SZKOLNY

Bardziej szczegółowo

Kod ucznia Liczba punktów A X B C X

Kod ucznia Liczba punktów A X B C X Kod ucznia Liczba punktów WOJEWÓDZKI KONKURS CHEMICZNY DLA UCZNIÓW GIMNAZJUM W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 18 STYCZNIA 2016 R. 1. Test konkursowy zawiera 19 zadań. Są to zadania zamknięte i otwarte. Na ich

Bardziej szczegółowo

CHEMIA KLASA II I PÓŁROCZE

CHEMIA KLASA II I PÓŁROCZE CHEMIA KLASA II I PÓŁROCZE wymienia zasady bhp dotyczące obchodzenia się z kwasami definiuje pojęcia: elektrolit i nieelektrolit wyjaśnia, co to jest wskaźnik i wymienia trzy przykłady odróżnia kwasy od

Bardziej szczegółowo

Chemia. Wymagania programowe na poszczególne oceny dla uczniów klas II gimnazjum

Chemia. Wymagania programowe na poszczególne oceny dla uczniów klas II gimnazjum Chemia Wymagania programowe na poszczególne oceny dla uczniów klas II gimnazjum 1 określa, co wpływa na aktywność chemiczną pierwiastka o dużym stopniu trudności wykonuje obliczenia stechiometryczne [1+2]

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI KONKURS CHEMICZNY

WOJEWÓDZKI KONKURS CHEMICZNY WOJEWÓDZKI KONKURS CHEMICZNY DLA UCZNIÓW GIMNAZJUM W ROKU SZKOLNYM 2012/2013 STOPIEŃ WOJEWÓDZKI KOD UCZNIA. INSTRUKCJA DLA UCZNIA Czas trwania konkursu 90 minut. 1.Przeczytaj uważnie instrukcje i postaraj

Bardziej szczegółowo

KONKURS CHEMICZNY DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW

KONKURS CHEMICZNY DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW KONKURS CHEMICZNY DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE Etap szkolny rok szkolny 2011/2012 wylosowany numer uczestnika konkursu Dane dotyczące ucznia (wypełnia Komisja Konkursowa po rozkodowaniu

Bardziej szczegółowo

Wymagania programowe na poszczególne oceny chemia kl. II Gimnazjum Rok szkolny 2015/2016 Wewnętrzna budowa materii

Wymagania programowe na poszczególne oceny chemia kl. II Gimnazjum Rok szkolny 2015/2016 Wewnętrzna budowa materii Wymagania programowe na poszczególne oceny chemia kl. II Gimnazjum Rok szkolny 2015/2016 Wewnętrzna budowa materii Dopuszczający (K) Dostateczny(P) Dobry(R) Bardzo dobry (D) Celujący (W) Uczeń : - wie,

Bardziej szczegółowo

Główne zagadnienia: - mol, stechiometria reakcji, pisanie równań reakcji w sposób jonowy - stężenia, przygotowywanie roztworów - ph - reakcje redoks

Główne zagadnienia: - mol, stechiometria reakcji, pisanie równań reakcji w sposób jonowy - stężenia, przygotowywanie roztworów - ph - reakcje redoks Główne zagadnienia: - mol, stechiometria reakcji, pisanie równań reakcji w sposób jonowy - stężenia, przygotowywanie roztworów - ph - reakcje redoks 1. Która z próbek o takich samych masach zawiera najwięcej

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Konkurs Wiedzy Chemicznej dla uczniów klas maturalnych organizowany przez ZDCh UJ Etap I, zadania

Wojewódzki Konkurs Wiedzy Chemicznej dla uczniów klas maturalnych organizowany przez ZDCh UJ Etap I, zadania Zadanie I. [16 punktów] W zadaniach od 1 5 jedna odpowiedź jest poprawna. Zad. 1. Który z podanych pierwiastków ma najniższą pierwszą energię jonizacji (czyli minimalną energię potrzebną do oderwania elektronu

Bardziej szczegółowo

Wymagania programowe z chemii w kl.2 na poszczególne oceny ; prowadzący mgr Elżbieta Wnęk. II. Wewnętrzna budowa materii

Wymagania programowe z chemii w kl.2 na poszczególne oceny ; prowadzący mgr Elżbieta Wnęk. II. Wewnętrzna budowa materii Wymagania programowe z chemii w kl.2 na poszczególne oceny ; prowadzący mgr Elżbieta Wnęk II. Wewnętrzna budowa materii definiuje pojęcie wartościowość podaje wartościowość pierwiastków w stanie wolnym

Bardziej szczegółowo

KONKURS PRZEDMIOTOWY CHEMICZNY DLA UCZNIÓW GIMNAZJUM

KONKURS PRZEDMIOTOWY CHEMICZNY DLA UCZNIÓW GIMNAZJUM ... pieczątka nagłówkowa szkoły... kod pracy ucznia KONKURS PRZEDMIOTOWY CHEMICZNY DLA UCZNIÓW GIMNAZJUM ETAP SZKOLNY Drogi Uczniu, Witaj w pierwszym etapie konkursu chemicznego. Przeczytaj uważnie instrukcję

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI KONKURS CHEMICZNY

WOJEWÓDZKI KONKURS CHEMICZNY Pieczątka szkoły Kod ucznia Liczba punktów WOJEWÓDZKI KONKURS CHEMICZNY DLA UCZNIÓW DOTYCHCZASOWYCH GIMNAZJÓW W ROKU SZKOLNYM 2018/2019 30.10.2018 r. 1. Test konkursowy zawiera 22 zadania. Są to zadania

Bardziej szczegółowo

Kwasy 1. Poznajemy elektrolity i nieelektrolity. Wymagania edukacyjne. Temat lekcji Treści nauczania. Tytuł rozdziału w podręczniku

Kwasy 1. Poznajemy elektrolity i nieelektrolity. Wymagania edukacyjne. Temat lekcji Treści nauczania. Tytuł rozdziału w podręczniku 1 Roczny plan wynikowy nauczania chemii w II klasie gimnazjum Materiał opracowany na podstawie Programu nauczania chemii w gimnazjum autorstwa Teresy Kulawik i Marii Litwin oraz Wymagań programowych na

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY Z CHEMII

EGZAMIN MATURALNY Z CHEMII 1 ARKUSZ ZAWIERA INFORMACJE PRAWNIE CHRONIONE DO MOMENTU ROZPOCZĘCIA EGZAMINU! EGZAMIN MATURALNY Z CHEMII MCH P1 MARZEC ROK 2012 POZIOM podstawowy Czas pracy 120 minut Instrukcja dla zdającego 1. Sprawdź,

Bardziej szczegółowo

KONKURS CHEMICZNY DLA UCZNIÓW GIMNAZJUM ROK SZKOLNY 2013/2014 ETAP SZKOLNY

KONKURS CHEMICZNY DLA UCZNIÓW GIMNAZJUM ROK SZKOLNY 2013/2014 ETAP SZKOLNY Imię Nazwisko Czas pracy: 60 minut KONKURS CHEMICZNY DLA UCZNIÓW GIMNAZJUM ROK SZKOLNY 2013/2014 ETAP SZKOLNY Informacje: Uzyskane punkty 1. Sprawdź, czy otrzymałeś/aś łącznie 7 stron. Ewentualny brak

Bardziej szczegółowo

Zakres problemów związanych z reakcjami jonowymi.

Zakres problemów związanych z reakcjami jonowymi. Wiadomości dotyczące reakcji i równań jonowych strona 1 z 6 Zakres problemów związanych z reakcjami jonowymi. 1. Zjawisko dysocjacji jonowej co to jest dysocjacja i na czym polega rozpad substancji na

Bardziej szczegółowo

Międzyszkolny konkurs chemiczny KWAS Etap I szkolny

Międzyszkolny konkurs chemiczny KWAS Etap I szkolny Warszawa 10 marca 2008r. Międzyszkolny konkurs chemiczny KWAS Etap I szkolny Kod ucznia: Zadanie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Maksymalna ilość 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Liczba uzyskana

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Konkurs Chemiczny dla uczniów gimnazjów województwa wielkopolskiego

Wojewódzki Konkurs Chemiczny dla uczniów gimnazjów województwa wielkopolskiego Kod ucznia Data urodzenia ucznia Dzień miesiąc rok Wojewódzki Konkurs Chemiczny dla uczniów gimnazjów ETAP SZKOLNY Rok szkolny 2015/2016 Instrukcja dla ucznia 1. Sprawdź, czy test zawiera 12 stron. Ewentualny

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania dla uczniów z obowiązkiem dostosowania wymagań edukacyjnych z chemii kl. II

Przedmiotowy system oceniania dla uczniów z obowiązkiem dostosowania wymagań edukacyjnych z chemii kl. II Chemia klasa II - wymagania programowe dla uczniów z obowiązkiem dostosowania wymagań edukacyjnych opracowane na podstawie planu wynikowego opublikowanego przez wydawnictwo OPERON 1. Wodorotlenki i kwasy

Bardziej szczegółowo

Nazwy pierwiastków: A +Fe 2(SO 4) 3. Wzory związków: A B D. Równania reakcji:

Nazwy pierwiastków: A +Fe 2(SO 4) 3. Wzory związków: A B D. Równania reakcji: Zadanie 1. [0-3 pkt] Na podstawie podanych informacji ustal nazwy pierwiastków X, Y, Z i zapisz je we wskazanych miejscach. I. Suma protonów i elektronów anionu X 2- jest równa 34. II. Stosunek masowy

Bardziej szczegółowo

1 Anna Nagórna nauczycielka chemii i fizyki Wrocław, r.

1 Anna Nagórna nauczycielka chemii i fizyki Wrocław, r. 1 Anna Nagórna nauczycielka chemii i fizyki Wrocław, 01.09.2015 r. Plan pracy dydaktycznej na chemii wraz z wymaganiami edukacyjnymi na poszczególne oceny w klasach drugich w roku szkolnym 2015/2016 na

Bardziej szczegółowo

MARATON WIEDZY CHEMIA CZ. II

MARATON WIEDZY CHEMIA CZ. II MARATON WIEDZY CHEMIA CZ. II 1. Podaj liczbę elektronów, nukleonów, protonów i neuronów zawartych w następujących atomach: a), b) 2. Podaj liczbę elektronów, nukleonów, protonów i neutronów zawartych w

Bardziej szczegółowo

Zasady oceniania z chemii w klasie II w roku szkolnym 2015/2016. Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena bardzo dobra

Zasady oceniania z chemii w klasie II w roku szkolnym 2015/2016. Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena bardzo dobra Zasady oceniania z chemii w klasie II w roku szkolnym 2015/2016 I. Kwasy wymienia zasady bhp dotyczące obchodzenia się z kwasami definiuje pojęcia: elektrolit i nieelektrolit wyjaśnia, co to jest wskaźnik

Bardziej szczegółowo