1 Anna Nagórna nauczycielka chemii i fizyki Wrocław, r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "1 Anna Nagórna nauczycielka chemii i fizyki Wrocław, r."

Transkrypt

1 1 Anna Nagórna nauczycielka chemii i fizyki Wrocław, r. Plan pracy dydaktycznej na chemii wraz z wymaganiami edukacyjnymi na poszczególne oceny w klasach drugich w roku szkolnym 2015/2016 na podstawie Programu nauczania chemii w gimnazjum autorstwa Teresy Kulawik i Marii Litwin zgodnego z nową podstawą programową (Dz. U. Z 2009 r. Nr 4, poz.17) Numer ewidencyjny MEN:49/2/2009 Temat lekcji Wymagania edukacyjne 1. Poznajemy zakres materiału nauczania i wymagania na oceny w klasie drugiej 2. Opisujemy i charakteryzujemy skład atomów (protony, neutrony, elektrony i elektrony walencyjne) 3. Definiujemy pojęcie izotopu. 4. Czym różni się atom od cząsteczki? 5. Opisujemy powstawanie wiązań kowalencyjnych (atomowych). 6. Opisujemy powstawanie wiązań jonowych. 7. Porównujemy właściwości związków kowalencyjnych i jonowych Na ocenę dopuszczającą uczeń: wymienia najważniejsze punkty z PSO określa charakter chemiczny pierwiastka chemicznego, korzystając z układu okresowego wyjaśnia różnice w budowie atomów miedzy poszczególnymi izotopami wodoru wymienia zastosowania izotopów opisuje czym różni się atom od cząsteczki, interpretuje zapisy H 2, 2H, 2 H 2, itp. na przykładzie cząsteczek H 2, Cl 2, N 2, CO 2, H 2 O, HCl, NH 3 opisuje powstawanie wiązań atomowych, definiuje pojęcie jonów, opisuje jak powstają jony porównuje właściwości związków kowalencyjnych i jonowych (stan skupienia, rozpuszczalność w wodzie, temperatura topnienia i wrzenia) Na ocenę dostateczną uczeń zna zakres nauczania chemii w kl. drugiej określa liczbę protonów, elektronów, powłok elektronowych, elektronów walencyjnych, charakter chemiczny pierwiastka chemicznego, korzystając z układu okresowego definiuje pojęcie izotop wymienia rodzaje izotopów Na ocenę dobrą uczeń: wymienia działy chemii omawiane w klasie drugiej i ogólnie wyjaśnia czego dotyczą podaje rozmieszczenie elektronów na powłokach elektronowych definiuje pojęcie masy atomowej jako średniej masy atomów danego pierwiastka chemicznego z uwzględnieniem jego składu izotopowego (D) Opisuje rolę elektronów walencyjnych w łączeniu się atomów zapisuje wzory sumaryczne i strukturalne tych cząsteczek na przykładzie Na, Mg, Al., Cl, S opisuje powstanie wiązania jonowego przewiduje na podstawie położenia pierwiastków w UO jaki typ związku mogą utworzyć i jakie właściwości ten związek ma. Na ocenę bardzo dobrą uczeń: szczegółowo wymienia zasady oceniania oblicza zawartość procentową izotopów w pierwiastku chemicznym (D)

2 8. Definiujemy pojęcie wartościowości pierwiastków chemicznych wie, że wartościowość pierwiastków chemicznych w stanie wolnym wynosi 0 odczytuje z układu okresowego maksymalną wartościowość pierwiastków chemicznych grup 1., 2. i definiuje pojęcie wartościowość wykorzystuje pojęcie wartościowości określa możliwe wartościowości pierwiastka chemicznego na podstawie jego położenia w układzie okresowym pierwiastków (D) 9. Rysujemy wzory strukturalne cząsteczek związków. 10. Zapisujemy wzory sumaryczne związków chemicznych na podstawie wartościowości Rysuje wzór strukturalny cząsteczki związku dwupierwiastkowego (o wiązaniach kowalencyjnych) o znanych wartościowościach pierwiastków określa na podstawie wzoru liczbę pierwiastków w związku chemicznym interpretuje zapisy (odczytuje ilościowo i jakościowo proste zapisy), np. H 2, 2H, 2 H 2 itp. zapisuje wzory sumaryczny i strukturalny cząsteczki związku dwupierwiastkowego na podstawie wartościowości pierwiastków chemicznych dla prostych związków dwupierwiastkowych (tlenków) : ustala nazwę na podstawie wzoru strukturalnego,wzór strukturalny na podstawie nazwy, podaje nazwy związków chemicznych na podstawie ich wzorów; zapisuje wzory związków chemicznych na podstawie ich nazw dla przykładów o wyższym stopniu trudności 11. Ustalamy nazwy związków chemicznych na podstawie wzorów sumarycznych. ustala nazwę prostego dwupierwiastkowego związku chemicznego na podstawie jego wzoru sumarycznego ustala wzór sumaryczny prostego dwupierwiastkowego związku chemicznego na podstawie jego nazwy zapisuje wzory cząsteczek, korzystając z modeli rysuje model cząsteczki 12,13,14. Podsumowanie wiadomości. Sprawdzian wiadomości. Omówienie sprawdzianu 15. Obliczamy masy Oblicza masy cząsteczek cząsteczkowe. pierwiastków i prostych 16. Stosujemy prawo stałości składu związku chemicznego do obliczeń związków chemicznych. przeprowadza proste obliczenia z wykorzystaniem prawa stałości składu związku chemicznego podaje treść prawa stałości składu związku chemicznego swobodnie wyznacza wartościowość; zapisuje wzory sumaryczne i strukturalne związków chemicznych oblicza masy cząsteczkowe różnych związków chemicznych, rozwiązuje zadania na podstawie prawa stałości składu związku chemicznego na podstawie masy cząsteczkowej przewiduje wzór związku chemicznego. ustala wzór związku chemicznego na podstawie stosunku mas pierwiastków w tym związku chemicznym (D)

3 17. Piszemy równania reakcji chemicznych 18. Stosujemy prawo zachowania masy do obliczeń. 19. Robimy obliczenia stechiometryczne. rozróżnia podstawowe rodzaje reakcji chemicznych dobiera współczynniki w prostych przykładach równań reakcji chemicznych zapisuje proste przykłady równań reakcji chemicznych odczytuje proste równania reakcji chemicznych podaje treść prawa zachowania masy przeprowadza proste obliczenia z wykorzystaniem prawa zachowania masy przeprowadza proste obliczenia z wykorzystaniem równań reakcji chemicznych 3 definiuje równanie reakcji chemicznej, współczynnik stechiometryczny wyjaśnia znaczenie współczynnika stechiometrycznego i indeksu stechiometrycznego 20,21,22. Podsumowanie wiadomości. Sprawdzian wiadomości. Omówienie sprawdzianu 23. Które substancje i dlaczego rozpuszczają się w wodzie? 24. Od czego zależy szybkość rozpuszczania się substancji? 25. Określamy rodzaje roztworów. zapisuje wzory sumaryczny i strukturalny cząsteczki wody opisuje budowę cząsteczki wody podaje przykłady substancji, które rozpuszczają się i nie rozpuszczają się w wodzie wyjaśnia, na czym polega proces rozpuszczania definiuje pojęcia rozpuszczalnik i substancja rozpuszczana określa, dla jakich substancji woda jest dobrym rozpuszczalnikiem wymienia czynniki wpływające na szybkość rozpuszczania się substancji stałej w wodzie podaje przykłady substancji, które rozpuszczają się w wodzie, tworząc roztwory właściwe podaje przykłady substancji, które nie rozpuszczają się w wodzie i tworzą koloidy lub zawiesiny wyjaśnia, co to jest cząsteczka polarna definiuje pojęcie dipol identyfikuje cząsteczkę wody jako dipol dzieli substancje na dobrze i słabo rozpuszczalne oraz praktycznie nierozpuszczalne w wodzie planuje doświadczenia wykazujące wpływ różnych czynników na szybkość rozpuszczania się substancji stałych w wodzie definiuje pojęcia: roztwór właściwy, koloid, zawiesina definiuje pojęcia: roztwór nasycony, roztwór nienasycony, roztwór stężony i roztwór rozcieńczony definiuje pojęcie krystalizacja przedstawia modelowy schemat równania reakcji chemicznej (D) chemicznych o dużym stopniu trudności rozwiązuje zadania na podstawie prawa zachowania masy wykonuje obliczenia stechiometryczne wyjaśnia, na czym polega tworzenie wiązania kowalencyjnego spolaryzowanego w cząsteczce wody omawia budowę polarną cząsteczki wody określa właściwości wody wynikające z jej budowy polarnej wyjaśnia, dlaczego woda dla jednych substancji jest, a dla innych nie jest rozpuszczalnikiem wykazuje doświadczalnie wpływ różnych czynników na szybkość rozpuszczania substancji stałej w wodzie stwierdza doświadczalnie, czy roztwór jest nasycony, czy nienasycony uzasadnia i udowadnia doświadczalnie, że m substr. = m prod. (D) rozwiązuje trudniejsze zadania wykorzystujące poznane prawa (zachowania masy, stałości składu związku chemicznego) (D) przedstawia za pomocą modeli proces rozpuszczania w wodzie substancji o budowie polarnej, np. chlorowodoru porównuje rozpuszczalność w wodzie związków kowalencyjnych i związków jonowych (D) podaje rozmiary cząstek substancji wprowadzonych do wody i znajdujących się, w roztworze właściwym, koloidzie, zawiesinie

4 26. Od czego zależy rozpuszczalność substancji w wodzie? 27. Rozwiązywanie zadań dotyczących rozpuszczalności substancji. 28. O czym informuje nas stężenie procentowe roztworu? 29. Sporządzamy roztwory o zadanym stężeniu. 30. Zwiększamy i zmniejszamy stężenie roztworu. wymienia różnice między roztworem właściwym a zawiesiną opisuje różnice między roztworem rozcieńczonym, stężonym, nasyconym i nienasyconym przeprowadza krystalizację wymienia czynniki, które wpływają na rozpuszczalność odczytuje z wykresu rozpuszczalności rozpuszczalność danej substancji w podanej temperaturze porównuje rozpuszczalność różnych substancji w tej samej temperaturze oblicza ilość substancji, którą można rozpuścić w określonej ilości wody w podanej temperaturze definiuje stężenie procentowe roztworu wykonuje proste obliczenia z wykorzystaniem stężenia procentowego, masy substancji, masy rozpuszczalnika, masy roztworu wyjaśnia, jak sporządza się roztwór o określonym stężeniu procentowym (np. 100 g 20-procentowego roztworu soli kuchennej wymienia sposoby zmniejszania i zwiększania stężenia roztworów 4 wymienia sposoby otrzymywania roztworu nienasyconego z nasyconego i otrzymywania roztworu nasyconego z nienasyconego opisuje różnice pomiędzy roztworem rozcieńczonym, stężonym, nasyconym i nienasyconym definiuje pojęcie rozpuszczalność określa, co to jest wykres rozpuszczalności oblicza masę substancji rozpuszczonej lub masę roztworu, znając stężenie procentowe roztworu sporządza roztwór o określonym stężeniu procentowym 31. Jak racjonalnie gospodarować wodą? Proponuje sposoby racjonalnego gospodarowania wodą i stosuje je. wyjaśnia, dlaczego potrzebna jest racjonalna gospodarka wodna. 32, 33, 34 Podsumowanie wiadomości. Sprawdzian wiadomości. Omówienie sprawdzianu posługuje się sprawnie wykresem rozpuszczalności i dokonuje na jego podstawie obliczeń dokonuje obliczeń z wykorzystaniem wykresów rozpuszczalności podaje wzór opisujący stężenie procentowe przekształca wzór opisujący stężenie procentowe oblicza masę wody, znając masę roztworu i jego stężenie procentowe oblicza stężenie procentowe roztworu nasyconego w danej temperaturze (z wykorzystaniem wykresu rozpuszczalności) wymienia czynności, które należy wykonać, aby sporządzić określoną ilość roztworu o określonym stężeniu procentowym rozwiązuje zadania rachunkowe na stężenie procentowe z wykorzystaniem gęstości (D) oblicza rozpuszczalność substancji w danej temperaturze, znając stężenie procentowe jej roztworu nasyconego w tej temperaturze (D) oblicza stężenie procentowe roztworu powstałego przez zatężenie lub przez rozcieńczenie roztworu

5 35. Odróżniamy kwasy i zasady 36. Opisujemy właściwości kwasu chlorowodorowego. 37. Opisujemy budowę i zastosowanie kwasu siarkowodorowego. 38. Omawiamy właściwości i zastosowanie kwasu siarkowego (VI) definiuje kwasy i zasady wyjaśnia pojęcie wskaźnik i wymienia trzy przykłady wskaźników wymienia zasady BHP dotyczące obchodzenia się z kwasami definiuje pojęcie kwasy opisuje budowę kwasów beztlenowych wskazuje wodór i resztę kwasową w kwasie chlorowodorowym opisuje właściwości siarkowodoru opisuje zastosowanie siarkowodoru odróżnia kwasy tlenowe od beztlenowych wskazuje wodór i resztę kwasową w kwasie siarkowym(vi) wskazuje przykłady tlenków kwasowych podaje zasadę bezpiecznego rozcieńczania stężonego roztworu kwasu siarkowego(vi) 5 opisuje zastosowania wskaźników wyznacza wartościowość reszty kwasowej zapisuje wzór sumaryczny i strukturalny kwasu chlorowodorowego opisuje właściwości kwasu chlorowodorowego opisuje zastosowanie kwasu chlorowodorowego rozróżnia kwasy od innych substancji za pomocą wskaźników wskazuje wodór i resztę kwasową w kwasie siarkowodorowym zapisuje wzór sumaryczny i strukturalny kwasu siarkowodorowego wyjaśnia pojęcie tlenek kwasowy zapisuje wzór sumaryczny i strukturalny kwasu siarkowego(vi) opisuje właściwości stężonego roztworu kwasu siarkowego(vi) opisuje zastosowanie stężonego roztworu kwasu siarkowego(vi) planuje doświadczenie pozwalające rozróżnić kwasy i zasady za pomocą wskaźników (D) wyjaśnia, dlaczego podczas pracy z kwasami należy zachować szczególną ostrożność opisuje doświadczenie otrzymywania kwasu chlorowodorowego przeprowadzone na lekcji (schemat, obserwacje, wniosek) zapisuje równanie reakcji otrzymywania kwasu siarkowodorowego wyznacza wartościowość niemetalu w kwasie wyznacza wzór tlenku kwasowego zapisuje równanie reakcji otrzymywania kwasu siarkowego(vi) opisuje doświadczenie otrzymywania kwasu siarkowego(vi) przeprowadzone na lekcji (schemat, obserwacje, wniosek) zapisuje równanie reakcji otrzymywania kwasu chlorowodorowego planuje doświadczenie, w którego wyniku można otrzymać kwas beztlenowy (D) zapisuje równanie reakcji otrzymywania wskazanego kwasu beztlenowego (D) wykazuje doświadczalnie żrące właściwości kwasu siarkowego (VI) (D) wyjaśnia, dlaczego kwas siarkowy(vi) pozostawiony w otwartym naczyniu zwiększa swą objętość 39. Otrzymujemy doświadczalnie kwas siarkowy(iv) wskazuje wodór i resztę kwasową w kwasie siarkowym(iv) opisuje właściwości kwasu siarkowego(iv) zapisuje wzór sumaryczny i strukturalny kwasu siarkowego(iv) opisuje zastosowanie kwasu siarkowego(iv) zapisuje równanie reakcji otrzymywania kwasu siarkowego(iv) zapisuje równanie reakcji rozkładu kwasu siarkowego(iv) doświadczenie, w którego wyniku można otrzymać kwas siarkowy(iv) (D)

6 40. Omawiamy właściwości i zastosowanie kwasu azotowego(v) opisuje właściwości kwasu azotowego(v) opisuje zastosowanie kwasu azotowego(v) 6 opisuje budowę kwasu azotowego(v) zapisuje wzór sumaryczny i strukturalny kwasu azotowego(v) podaje wzór sumaryczny tlenku kwasowego kwasu azotowego(v) opisuje reakcję ksantoproteinową planuje doświadczalne wykrycie białka w próbce żywności (w serze, mleku, jajku) (D) zapisuje równanie reakcji otrzymywania kwasu azotowego(v) doświadczenie, w którego wyniku można otrzymać kwas azotowy(v) (D) 41. Omawiamy zastosowanie kwasu węglowego i fosforowego(v). 42. Wyjaśniamy na czym polega dysocjacja jonowa kwasów? 43. Jak powstają i co powodują kwaśne opady? opisuje właściwości kwasów węglowego i fosforowego(v) opisuje zastosowania kwasów węglowego i fosforowego(v) wymienia metody otrzymywania kwasów tlenowych i beztlenowych definiuje pojęcia: jon, kation, anion wyjaśnia, na czym polega dysocjacja jonowa kwasów zapisuje i odczytuje wybrane równania reakcji dysocjacji jonowej kwasów wyjaśnia pojęcie dysocjacja jonowa wyjaśnia pojęcie kwaśne opady opisuje budowę kwasów węglowego i fosforowego(v) zapisuje wzory sumaryczny i strukturalny kwasów węglowego i fosforowego(v) podaje wzór sumaryczny tlenku kwasowego kwasów węglowego i fosforowego(v) definiuje reakcje odwracalną i nieodwracalną definiuje kwasy zgodnie z teorią Arrheniusa definiuje pojęcie odczyn kwasowy wymienia wspólne właściwości kwasów wyjaśnia, z czego wynikają wspólne właściwości kwasów wyjaśnia, dlaczego wodne roztwory kwasów przewodzą prąd elektryczny wymienia czynniki wywołujące kwaśne opady 44, 45, 46. Podsumowanie wiadomości. Sprawdzian wiadomości. Omówienie sprawdzianu zapisuje równanie reakcji otrzymywania kwasów węglowego i fosforowego(v) opisuje budowę kwasów tlenowych i wyjaśnia, dlaczego kwasy węglowy i fosforowy(v) zaliczamy do kwasów tlenowych doświadczenie, w którego wyniku można otrzymać kwas węglowy oraz kwas fosforowy(v) (D) dysocjacji jonowej kwasów proponuje sposoby ograniczenia powstawania kwaśnych opadów zapisuje wzór strukturalny kwasu nieorganicznego o podanym wzorze sumarycznym zapisuje równanie reakcji otrzymywania dowolnego kwasu identyfikuje kwasy na podstawie podanych informacji (D) rozwiązuje trudniejsze chemografy (D) określa odczyn roztworu kwasowego na podstawie znajomości jonów obecnych w badanym roztworze analizuje proces powstawania kwaśnych opadów oraz skutki ich działania (D)

7 47. Omawiamy budowę i właściwości wodorotlenku sodu oraz wodorotlenku potasu 48. Opisujemy właściwości i zastosowanie wodorotlenku wapnia 49. Opisujemy budowę i otrzymywanie innych wodorotlenków. 50. Na czym polega dysocjacja jonowa zasad? wymienia zasady BHP dotyczące obchodzenia się z zasadami definiuje pojęcie wodorotlenek opisuje budowę wodorotlenków podaje wartościowość grupy wodorotlenowej zapisuje wzory sumaryczne wodorotlenku sodu i wodorotlenku potasu opisuje właściwości i zastosowania wodorotlenku sodu oraz wodorotlenku potasu omawia budowę wodorotlenku wapnia zapisuje wzór sumaryczny wodorotlenku wapnia opisuje właściwości wodorotlenku wapnia zapisuje wzór sumaryczny wodorotlenku glinu wymienia poznane tlenki zasadowe Uczeń: definiuje pojęcie zasada wymienia przykłady wodorotlenków i zasad określa rozpuszczalność wodorotlenków na podstawie tabeli rozpuszczalności wodorotlenków i soli wyjaśnia, na czym polega dysocjacja jonowa zasad odróżnia zasady od kwasów i innych substancji za pomocą wskaźników 7 definiuje pojęcie tlenek zasadowy podaje przykłady tlenków zasadowych wymienia dwie główne metody otrzymywania wodorotlenków otrzymywania wodorotlenku sodu i wodorotlenku potasu opisuje zastosowanie wodorotlenku wapnia (ze szczególnym uwzględnieniem zastosowania w budownictwie) wyjaśnia pojęcia: woda wapienna, wapno palone, wapno gaszone zapisuje równania reakcji otrzymywania wodorotlenku wapnia otrzymywania wodorotlenków: miedzi(ii), żelaza(iii) i glinu zapisuje wzór sumaryczny wodorotlenku dowolnego metalu zapisuje i odczytuje równania dysocjacji jonowej zasady sodowej i zasady potasowej definiuje zasady zgodnie z teorią Arrheniusa wymienia wspólne właściwości zasad wyjaśnia, z czego wynikają wspólne właściwości zasad definiuje pojęcie odczyn zasadowy wyjaśnia, dlaczego podczas pracy z zasadami należy zachować szczególną ostrożność opisuje doświadczenie badania właściwości wodorotlenku sodu przeprowadzone na lekcji (schemat, obserwacje, wniosek) doświadczenia, w których wyniku można otrzymać wodorotlenek wapnia (D) opisuje doświadczenie otrzymywania wodorotlenków: miedzi(ii), żelaza(iii), glinu przeprowadzone na lekcji (schemat, obserwacje, wniosek) doświadczenia otrzymywania wodorotlenków trudno rozpuszczalnych w wodzie (D) Uczeń: rozróżnia pojęcia wodorotlenek i zasada dysocjacji jonowej zasad wyjaśnia, dlaczego wodne roztwory zasad przewodzą prąd elektryczny doświadczenie, w którego wyniku można otrzymać wodorotlenek sodu lub wodorotlenek potasu (D) zapisuje równania reakcji otrzymywania różnych wodorotlenków (D) identyfikuje wodorotlenki na podstawie podanych informacji (D) rozwiązuje chemografy (D) określa odczyn roztworu zasadowego na podstawie znajomości jonów obecnych w badanym roztworze

8 51. Badamy ph roztworów. wymienia rodzaje odczynu roztworów bada odczyn roztworu 8 omawia skalę ph określa zakres ph i barwy wskaźników dla poszczególnych odczynów 52, 53, 54 Podsumowanie wiadomości. Sprawdzian wiadomości. Omówienie sprawdzian 55. Piszemy nazwy soli na podstawie wzorów sumarycznych. opisuje budowę soli wskazuje metal i resztę kwasową we wzorze soli zapisuje wzory sumaryczne soli (chlorków, siarczków) zapisuje wzory sumaryczne soli 56. Piszemy wzory tworzy nazwy soli na podstawie na podstawie ich nazw (siarczków sumaryczne soli na wzorów sumarycznych soli i chlorków) podstawie ich nazw. (siarczków i chlorków) wskazuje wzory soli wśród zapisanych wzorów związków chemicznych wymienia uwarunkowania odczynu kwasowego, zasadowego i obojętnego roztworów interpretuje wartość ph w ujęciu jakościowym (odczyn kwasowy, zasadowy, obojętny) określa odczyn roztworu na podstawie znajomości jonów obecnych w roztworze (D) tworzy nazwy soli kwasu tlenowego na podstawie ich wzorów sumarycznych (siarczanów(vi), azotanów(v), fosforanów(v), węglanów) zapisuje wzory sumaryczne soli kwasu tlenowego na podstawie ich nazw (siarczanów(vi), azotanów(v), fosforanów(v), węglanów opisuje zastosowania wskaźników (fenoloftaleiny, wskaźnika uniwersalnego, oranżu metylowego) planuje doświadczenie, które umożliwi zbadanie wartości ph produktów użytku codziennego (D) wyjaśnia pojęcie skala ph tworzy nazwę dowolnej soli na podstawie jej wzoru sumarycznego oraz wzór sumaryczny na podstawie nazwy soli (D) 57.Na czym polega dysocjacja jonowa soli? opisuje, w jaki sposób dysocjują sole zapisuje równanie reakcji dysocjacji jonowej wybranych soli, np. chlorku sodu, chlorku potasu dzieli sole ze względu na ich rozpuszczalność w wodzie określa rozpuszczalność soli w wodzie na podstawie tabeli rozpuszczalności wodorotlenków i soli wyjaśnia, dlaczego wodne roztwory soli przewodzą prąd elektryczny dysocjacji jonowej dowolnej soli doświadczenie pozwalające zbadać odczyn roztworu soli (D) doświadczenie pozwalające zbadać rozpuszczalność wybranych soli w wodzie 58.Wyjaśniamy przebieg reakcji zobojętniania. definiuje pojęcie reakcja zobojętniania odróżnia zapis cząsteczkowy od zapisu jonowego równania reakcji chemicznej zapisuje równanie reakcji otrzymywania chlorku sodu i siarczanu(vi) sodu (reakcja zobojętniania) w postaci cząsteczkowej i jonowej wyjaśnia przebieg reakcji zobojętniania tłumaczy rolę wskaźnika w reakcji zobojętniania opisuje doświadczenie otrzymywania chlorku sodu i siarczanu(vi) sodu przeprowadzone na lekcji (schemat, obserwacje, wniosek) 59. Piszemy równania reakcji zobojętniania. podaje różnicę między cząsteczkowym a jonowym zapisem równania reakcji zobojętniania zapisuje cząsteczkowo i jonowo oraz odczytuje równania reakcji zobojętniania wyjaśnia zmiany odczynu roztworów poddanych reakcji zobojętniania zapisuje cząsteczkowo, jonowo i jonowo w sposób skrócony równania reakcji zobojętniania doświadczenie otrzymywania soli przez działanie kwasem na zasadę (D) rozwiązuje chemografy

9 60. Otrzymujemy sole w reakcjach metali z kwasami 61. Otrzymujemy sole w reakcjach tlenków metali z kwasami. 62. Otrzymujemy sole w reakcjach wodorotlenków metali z tlenkami niemetali 63. Na czym polega reakcja strąceniowa? 64. Wymieniamy zastosowania najważniejszych soli. dzieli metale ze względu na ich aktywność chemiczną na podstawie szeregu aktywności metali zapisuje cząsteczkowo i odczytuje równania reakcji otrzymywania soli w reakcji tlenków metali z kwasami zapisuje cząsteczkowo i odczytuje równania reakcji otrzymywania soli w reakcji wodorotlenków metali z tlenkami niemetali definiuje pojęcie reakcji strąceniowej korzysta z tabeli rozpuszczalności wodorotlenków i soli wymienia zastosowania najważniejszych soli, np. chlorku sodu 9 wymienia sposoby zachowania się metali w reakcji z kwasami (np. miedź lub magnez w reakcji z kwasem chlorowodorowym) zapisuje cząsteczkowo i odczytuje równania reakcji metali z kwasami podaje sposób otrzymywania soli trzema podstawowymi metodami (kwas + zasada, metal + kwas, tlenek metalu + kwas) dobiera substraty w reakcji wodorotlenku metalu z tlenkiem niemetalu na podstawie wzoru sumarycznego soli zapisuje i odczytuje proste równania reakcji strąceniowych w postaci cząsteczkowej i jonowej formułuje wniosek dotyczący wyniku reakcji strąceniowej na podstawie tabeli rozpuszczalności wodorotlenków i soli oblicza zawartość procentową metalu w soli określa, korzystając z szeregu aktywności metali, które metale reagują z kwasami według schematu: metal + kwas sól + wodór zapisuje cząsteczkowo i jonowo równania reakcji metali z kwasami (D) opisuje doświadczenia przeprowadzone na lekcji reakcje magnezu z kwasami, działanie kwasem solnym na miedź, działanie stężonym kwasem azotowym(v) na miedź (schemat, obserwacje, wniosek) Uczeń: zapisuje cząsteczkowo i jonowo równania reakcji tlenków metali z kwasami (D) opisuje doświadczenia przeprowadzone na lekcji reakcje tlenku miedzi(ii) i tlenku magnezu z kwasem solnym (schemat, obserwacje, wniosek) zapisuje cząsteczkowo i jonowo równania reakcji wodorotlenków metali z tlenkami niemetali (D) opisuje doświadczenia przeprowadzone na lekcji reakcje tlenku węgla(iv) z zasadą wapniową (schemat, obserwacje, wniosek) opisuje doświadczenia przeprowadzone na lekcji reakcje: azotanu(v) srebra(i) z kwasem chlorowodorowym i siarczanu(vi) sodu z zasadą wapniową (schemat, obserwacje, wniosek) wyjaśnia pojęcie reakcja strąceniowa wymienia przykłady soli występujących w przyrodzie podaje zastosowania soli wyjaśnia na czym polega mechanizm reakcji metali z kwasami doświadczenie otrzymywania soli w reakcji kwasu z metalem (D) doświadczenie otrzymywania soli w reakcji tlenku metalu z kwasem (D) doświadczenie otrzymywania soli w reakcji wodorotlenku metalu z tlenkiem niemetalu (D) rozwiązuje chemografy zapisuje i odczytuje równania reakcji otrzymywania soli (reakcje strąceniowe) w postaci cząsteczkowej jonowej i jonowej skróconej identyfikuje sole na podstawie podanych informacji (D)

10 Oznaczenie Kategoria celów A Zapamiętywanie wiadomości B Zrozumienie wiadomości C Stosowanie wiadomości w sytuacjach typowych D Stosowanie wiadomości w sytuacjach problemowych 10

Plan wynikowy z chemii dla klasy II gimnazjum na rok szkolny 2017/2018. Liczba godzin tygodniowo: 2.

Plan wynikowy z chemii dla klasy II gimnazjum na rok szkolny 2017/2018. Liczba godzin tygodniowo: 2. Plan wynikowy z chemii dla klasy II gimnazjum na rok szkolny 2017/2018. Liczba godzin tygodniowo: 2. 1 Tytuł rozdziału w podręczniku Temat lekcji podstawowe Wymagania edukacyjne ponadpodstawowe Dział:

Bardziej szczegółowo

Uczeń: definiuje elektrolit i nieelektrolit (A) wyjaśnia pojęcie wskaźnik i wymienia trzy przykłady. opisuje zastosowania. wskaźników (B) Uczeń:

Uczeń: definiuje elektrolit i nieelektrolit (A) wyjaśnia pojęcie wskaźnik i wymienia trzy przykłady. opisuje zastosowania. wskaźników (B) Uczeń: 1 Plan wynikowy do serii Chemia Nowej Ery Materiał opracowała Anna Remin na podstawie Programu nauczania chemii w gimnazjum autorstwa Teresy Kulawik i Marii Litwin oraz Wymagań programowych na poszczególne

Bardziej szczegółowo

Kwasy 1. Poznajemy elektrolity i nieelektrolity. Wymagania edukacyjne. Temat lekcji Treści nauczania. Tytuł rozdziału w podręczniku

Kwasy 1. Poznajemy elektrolity i nieelektrolity. Wymagania edukacyjne. Temat lekcji Treści nauczania. Tytuł rozdziału w podręczniku 1 Roczny plan wynikowy nauczania chemii w II klasie gimnazjum Materiał opracowany na podstawie Programu nauczania chemii w gimnazjum autorstwa Teresy Kulawik i Marii Litwin oraz Wymagań programowych na

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy i wymagania edukacyjne z chemii w klasie II - giej

Plan wynikowy i wymagania edukacyjne z chemii w klasie II - giej 1 Plan wynikowy i wymagania edukacyjne z chemii w klasie II - giej Woda i roztwory wodne 7.1. Woda właściwości i rola w przyrodzie 7.2. Zanieczyszczenia wód 51. Właściwości i rola wody w przyrodzie. Zanieczyszczenia

Bardziej szczegółowo

Chemia Nowej Ery Wymagania programowe na poszczególne oceny dla klasy II

Chemia Nowej Ery Wymagania programowe na poszczególne oceny dla klasy II Chemia Nowej Ery Wymagania programowe na poszczególne oceny dla klasy II Szczegółowe kryteria oceniania po pierwszym półroczu klasy II: III. Woda i roztwory wodne charakteryzuje rodzaje wód występujących

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE

WYMAGANIA EDUKACYJNE GIMNAZJUM NR 2 W RYCZOWIE WYMAGANIA EDUKACYJNE niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z CHEMII w klasie II gimnazjum str. 1 Wymagania edukacyjne niezbędne do

Bardziej szczegółowo

Wymagania programowe na poszczególne oceny. III. Woda i roztwory wodne. Ocena dopuszczająca [1] Uczeń: Ocena dostateczna [1 + 2]

Wymagania programowe na poszczególne oceny. III. Woda i roztwory wodne. Ocena dopuszczająca [1] Uczeń: Ocena dostateczna [1 + 2] Wymagania programowe na poszczególne oceny III. Woda i roztwory wodne charakteryzuje rodzaje wód występujących podaje, na czym polega obieg wody wymienia stany skupienia wody nazywa przemiany stanów skupienia

Bardziej szczegółowo

Wymagania programowe na poszczególne oceny CHEMII kl. II 2017/2018. III. Woda i roztwory wodne. Ocena dopuszczająca [1] Uczeń:

Wymagania programowe na poszczególne oceny CHEMII kl. II 2017/2018. III. Woda i roztwory wodne. Ocena dopuszczająca [1] Uczeń: Wymagania programowe na poszczególne oceny CHEMII kl. II 2017/2018 III. Woda i roztwory wodne charakteryzuje rodzaje wód występujących w przyrodzie podaje, na czym polega obieg wody w przyrodzie wymienia

Bardziej szczegółowo

Chemia. Wymagania programowe na poszczególne oceny dla uczniów klas II gimnazjum

Chemia. Wymagania programowe na poszczególne oceny dla uczniów klas II gimnazjum Chemia Wymagania programowe na poszczególne oceny dla uczniów klas II gimnazjum 1 określa, co wpływa na aktywność chemiczną pierwiastka o dużym stopniu trudności wykonuje obliczenia stechiometryczne [1+2]

Bardziej szczegółowo

Wymagania programowe z chemii w kl.2 na poszczególne oceny ; prowadzący mgr Elżbieta Wnęk. II. Wewnętrzna budowa materii

Wymagania programowe z chemii w kl.2 na poszczególne oceny ; prowadzący mgr Elżbieta Wnęk. II. Wewnętrzna budowa materii Wymagania programowe z chemii w kl.2 na poszczególne oceny ; prowadzący mgr Elżbieta Wnęk II. Wewnętrzna budowa materii definiuje pojęcie wartościowość podaje wartościowość pierwiastków w stanie wolnym

Bardziej szczegółowo

Zasady oceniania z chemii w klasie II w roku szkolnym 2015/2016. Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena bardzo dobra

Zasady oceniania z chemii w klasie II w roku szkolnym 2015/2016. Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena bardzo dobra Zasady oceniania z chemii w klasie II w roku szkolnym 2015/2016 I. Kwasy wymienia zasady bhp dotyczące obchodzenia się z kwasami definiuje pojęcia: elektrolit i nieelektrolit wyjaśnia, co to jest wskaźnik

Bardziej szczegółowo

Wymagania programowe na poszczególne oceny. IV. Kwasy. Ocena bardzo dobra. Ocena dostateczna. Ocena dopuszczająca. Ocena dobra [1] [ ]

Wymagania programowe na poszczególne oceny. IV. Kwasy. Ocena bardzo dobra. Ocena dostateczna. Ocena dopuszczająca. Ocena dobra [1] [ ] Wymagania programowe na poszczególne oceny IV. Kwasy Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena bardzo dobra [1] [1 + 2] [1 + 2 + 3] [1 + 2 + 3 + 4] wymienia zasady bhp dotyczące obchodzenia

Bardziej szczegółowo

CHEMIA - wymagania edukacyjne

CHEMIA - wymagania edukacyjne CHEMIA - wymagania edukacyjne III. Woda i roztwory wodne charakteryzuje rodzaje wód występujących podaje, na czym polega obieg wody wymienia stany skupienia wody nazywa przemiany stanów skupienia wody

Bardziej szczegółowo

CHEMIA KLASA II I PÓŁROCZE

CHEMIA KLASA II I PÓŁROCZE CHEMIA KLASA II I PÓŁROCZE wymienia zasady bhp dotyczące obchodzenia się z kwasami definiuje pojęcia: elektrolit i nieelektrolit wyjaśnia, co to jest wskaźnik i wymienia trzy przykłady odróżnia kwasy od

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych. CHEMIA klasa II.

Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych. CHEMIA klasa II. Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych CHEMIA klasa II Oceny śródroczne: Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: -wymienia zasady bhp

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe wymagania edukacyjne z przedmiotu chemia dla klasy II gimnazjum, rok szkolny 2015/2016

Szczegółowe wymagania edukacyjne z przedmiotu chemia dla klasy II gimnazjum, rok szkolny 2015/2016 Szczegółowe wymagania edukacyjne z przedmiotu chemia dla klasy II gimnazjum, rok szkolny 2015/2016 II. Wewnętrzna budowa materii posługuje się symbolami pierwiastków odróżnia wzór sumaryczny od wzoru strukturalnego

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE na poszczególne oceny śródroczne i roczne Z CHEMII W KLASIE II gimnazjum

WYMAGANIA EDUKACYJNE na poszczególne oceny śródroczne i roczne Z CHEMII W KLASIE II gimnazjum WYMAGANIA EDUKACYJNE na poszczególne oceny śródroczne i roczne Z CHEMII W KLASIE II gimnazjum Program nauczania chemii w gimnazjum autorzy: Teresa Kulawik, Maria Litwin Program realizowany przy pomocy

Bardziej szczegółowo

Wymagania programowe: Gimnazjum chemia kl. II

Wymagania programowe: Gimnazjum chemia kl. II Wymagania programowe: Gimnazjum chemia kl. II Dział: Wewnętrzna budowa materii Ocena dopuszczająca [1] posługuje się symbolami odróżnia wzór sumaryczny od wzoru strukturalnego zapisuje wzory sumaryczne

Bardziej szczegółowo

Wymagania programowe na poszczególne oceny CHEMIA klasa II. I. Wewnętrzna budowa materii. Ocena bardzo dobra [ ]

Wymagania programowe na poszczególne oceny CHEMIA klasa II. I. Wewnętrzna budowa materii. Ocena bardzo dobra [ ] Wymagania programowe na poszczególne oceny CHEMIA klasa II I. Wewnętrzna budowa materii wymienia typy wiązań zapisuje wzory sumaryczne i strukturalne podaje definicje wiązania kowalencyjnego wymaganych

Bardziej szczegółowo

Wymagania z chemii na poszczególne oceny Klasa 2 gimnazjum. Kwasy.

Wymagania z chemii na poszczególne oceny Klasa 2 gimnazjum. Kwasy. Wymagania z chemii na poszczególne oceny Klasa 2 gimnazjum Stopień celujący mogą otrzymać uczniowie, którzy spełniają kryteria na stopień bardzo dobry oraz: Omawiają przemysłową metodę otrzymywania kwasu

Bardziej szczegółowo

Rozkład materiału nauczania chemii klasa 2 gimnazjum.

Rozkład materiału nauczania chemii klasa 2 gimnazjum. Rozkład materiału nauczania chemii klasa 2 gimnazjum. Lp. Treści nauczania (temat lekcji) Liczba godzin na realizację Umiejętności wymagania szczegółowe (pismem półgrubym zostały zaznaczone wymagania obowiązujące

Bardziej szczegółowo

Rozkład materiału nauczania chemii klasa 2.

Rozkład materiału nauczania chemii klasa 2. Rozkład materiału nauczania chemii klasa 2. Lp. Treści nauczania (temat lekcji) Liczba godzin na realizację Umiejętności wymagania szczegółowe (pismem półgrubym zostały zaznaczone wymagania obowiązujące

Bardziej szczegółowo

Wymagania programowe na poszczególne oceny chemia kl. II Gimnazjum Rok szkolny 2015/2016 Wewnętrzna budowa materii

Wymagania programowe na poszczególne oceny chemia kl. II Gimnazjum Rok szkolny 2015/2016 Wewnętrzna budowa materii Wymagania programowe na poszczególne oceny chemia kl. II Gimnazjum Rok szkolny 2015/2016 Wewnętrzna budowa materii Dopuszczający (K) Dostateczny(P) Dobry(R) Bardzo dobry (D) Celujący (W) Uczeń : - wie,

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny w klasie II

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny w klasie II I półrocze Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny w klasie II I. Wewnętrzna budowa materii posługuje się symbolami pierwiastków odróżnia wzór sumaryczny od wzoru strukturalnego zapisuje wzory sumaryczne

Bardziej szczegółowo

H2S, H2SO4, H2SO3, HNO3, H2CO3,

H2S, H2SO4, H2SO3, HNO3, H2CO3, Wymagania programowe z chemii dla klasy drugiej (na podstawie treści zawartych w podstawie programowej, programie nauczania oraz podręczniku dla klasy drugiej gimnazjum Chemia Nowej Ery). Wyróżnione wymagania

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania z chemii dla klasy drugiej DLA UCZNIÓW Z OBOWIĄZKIEM DOSTOSOWANIA WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH

Kryteria oceniania z chemii dla klasy drugiej DLA UCZNIÓW Z OBOWIĄZKIEM DOSTOSOWANIA WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH Kryteria oceniania z chemii dla klasy drugiej DLA UCZNIÓW Z OBOWIĄZKIEM DOSTOSOWANIA WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH (na podstawie treści zawartych w podstawie programowej, programie nauczania oraz podręczniku dla

Bardziej szczegółowo

Chemia klasa VII Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny Semestr II

Chemia klasa VII Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny Semestr II Chemia klasa VII Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny Semestr II Łączenie się atomów. Równania reakcji Ocena dopuszczająca [1] Ocena dostateczna [1 + 2] Ocena dobra [1 + 2 + 3] Ocena bardzo dobra

Bardziej szczegółowo

Wymagania programowe na poszczególne oceny KLASA II. II. Wewnętrzna budowa materii

Wymagania programowe na poszczególne oceny KLASA II. II. Wewnętrzna budowa materii Wymagania programowe na poszczególne oceny KLASA II II. Wewnętrzna budowa materii definiuje pojęcie materia opisuje ziarnistą budowę materii(1.3) opisuje, czym różni się atom od cząsteczki (2.7) definiuje

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE w klasie II

WYMAGANIA EDUKACYJNE w klasie II WYMAGANIA EDUKACYJNE w klasie II Lp. Treści nauczania (temat lekcji) Liczba godzin na realizację Treści nauczania (pismem pogrubionym zostały zaznaczone treści Podstawy Programowej ) Wymagania i kryteria

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNENE Z CHEMII W KLASIE II GIMNAZJUM

WYMAGANIA EDUKACYJNENE Z CHEMII W KLASIE II GIMNAZJUM WYMAGANIA EDUKACYJNENE Z CHEMII W KLASIE II GIMNAZJUM dostosowane do programu nauczania chemii w klasach I III gimnazjum pt Chemia Nowej Ery autorstwa T. Kulawik, M. Litwin edukacyjne na ocenę półroczną

Bardziej szczegółowo

Wymagania programowe na poszczególne oceny. Chemia Kl.2. I. Kwasy

Wymagania programowe na poszczególne oceny. Chemia Kl.2. I. Kwasy Wymagania programowe na poszczególne oceny Chemia Kl.2 I. Kwasy Ocena dopuszczająca zna zasady bhp dotyczące obchodzenia się z kwasami definiuje elektrolit, nieelektrolit wyjaśnia pojęcie wskaźnika i wymienia

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne roczne oceny klasyfikacyjne z przedmiotu chemia dla klasy 7 w r. szk. 2019/2020

Wymagania edukacyjne na poszczególne roczne oceny klasyfikacyjne z przedmiotu chemia dla klasy 7 w r. szk. 2019/2020 Wymagania edukacyjne na poszczególne roczne oceny klasyfikacyjne z przedmiotu chemia dla klasy 7 w r. szk. 2019/2020 Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który nie opanował wymagań na ocenę dopuszczającą.

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z CHEMII W KLASIE DRUGIEJ

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z CHEMII W KLASIE DRUGIEJ WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z CHEMII II. Wewnętrzna budowa materii ciąg dalszy ( I półrocze) wymienia typy wiązań zapisuje wzory sumaryczne i strukturalne podaje definicje wiązania kowalencyjnego

Bardziej szczegółowo

Wymagania programowe na poszczególne oceny w klasie drugiej. II. Wewnętrzna budowa materii

Wymagania programowe na poszczególne oceny w klasie drugiej. II. Wewnętrzna budowa materii Wymagania programowe na poszczególne oceny w klasie drugiej II. Wewnętrzna budowa materii definiuje pojęcie materia opisuje ziarnistą budowę materii opisuje, czym różni się atom od cząsteczki definiuje

Bardziej szczegółowo

II. Wewnętrzna budowa materii

II. Wewnętrzna budowa materii Propozycja wymagań programowych na poszczególne oceny przygotowana na podstawie treści zawartych w podstawie programowej, programie nauczania oraz podręczniku dla klasy drugiej gimnazjum Chemia Nowej Ery

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE

WYMAGANIA EDUKACYJNE WYMAGANIA EDUKACYJNE niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z CHEMII w klasie II gimnazjum str. 1 Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych

Bardziej szczegółowo

Wymagania programowe na poszczególne oceny dla klasy drugiej z chemii.

Wymagania programowe na poszczególne oceny dla klasy drugiej z chemii. Wymagania programowe na poszczególne oceny dla klasy drugiej z chemii. II. Wewnętrzna budowa materii definiuje pojęcie materia opisuje ziarnistą budowę materii opisuje, czym różni się atom od cząsteczki

Bardziej szczegółowo

Wymagania programowe na poszczególne oceny klasa II cz.1

Wymagania programowe na poszczególne oceny klasa II cz.1 Wymagania programowe na poszczególne oceny klasa II cz.1 II. Wewnętrzna budowa materii definiuje pojęcie materia opisuje ziarnistą budowę materii opisuje, czym różni się atom od cząsteczki definiuje pojęcia

Bardziej szczegółowo

I. Wewnętrzna budowa materii

I. Wewnętrzna budowa materii NaCoBeZU z chemii dla klasy 2 I. Wewnętrzna budowa materii 1. Wiązanie kowalencyjne podaję definicję wiązania kowalencyjnego (atomowego) posługuję się symbolami pierwiastków chemicznych odróżniam wzór

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z chemii dla klasy II gimnazjum oparte na programie nauczania Chemia Nowa Era

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z chemii dla klasy II gimnazjum oparte na programie nauczania Chemia Nowa Era Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z chemii dla klasy II gimnazjum oparte na programie nauczania Chemia Nowa Era IV. Kwasy Opracowała mgr Agnieszka Para Ocena dopuszczająca [1] wymienia zasady

Bardziej szczegółowo

Wymagania programowe na poszczególne oceny klasa II gimnazjum Ocenę celującą Ocenę bardzo dobrą Ocenę dobrą Ocenę dostateczną Ocenę dopuszczającą

Wymagania programowe na poszczególne oceny klasa II gimnazjum Ocenę celującą Ocenę bardzo dobrą Ocenę dobrą Ocenę dostateczną Ocenę dopuszczającą Wymagania programowe na poszczególne oceny klasa II gimnazjum Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który: opanował wiadomości i umiejętności znacznie wykraczające poza program nauczania, stosuje wiadomości

Bardziej szczegółowo

Rok Szkolny 2016/2017 Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Czarnym Dunajcu. Wymagania edukacyjne z chemii dla klasy II gimnazjum

Rok Szkolny 2016/2017 Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Czarnym Dunajcu. Wymagania edukacyjne z chemii dla klasy II gimnazjum Rok Szkolny 2016/2017 Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Czarnym Dunajcu Wymagania edukacyjne z chemii dla klasy II gimnazjum Nauczyciel: Agata Klimowska Podręcznik: Chemia Nowej Ery, podręcznik do

Bardziej szczegółowo

Chemia klasa II - wymagania programowe. opracowane na podstawie planu wynikowego opublikowanego przez wydawnictwo OPERON

Chemia klasa II - wymagania programowe. opracowane na podstawie planu wynikowego opublikowanego przez wydawnictwo OPERON Chemia klasa II - wymagania programowe opracowane na podstawie planu wynikowego opublikowanego przez wydawnictwo OPERON 1. Wodorotlenki i kwasy na ocenę dopuszczającą uczeń: - dzieli tlenki na tlenki metali

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania dla uczniów z obowiązkiem dostosowania wymagań edukacyjnych z chemii kl. II

Przedmiotowy system oceniania dla uczniów z obowiązkiem dostosowania wymagań edukacyjnych z chemii kl. II Chemia klasa II - wymagania programowe dla uczniów z obowiązkiem dostosowania wymagań edukacyjnych opracowane na podstawie planu wynikowego opublikowanego przez wydawnictwo OPERON 1. Wodorotlenki i kwasy

Bardziej szczegółowo

I. Substancje i ich przemiany

I. Substancje i ich przemiany Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny szkolne klasa 7 Niepełnosprawność intelektualna oraz obniżenie wymagań i dostosowanie ich do możliwości ucznia I. Substancje i ich przemiany stosuje zasady bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

Wymagania programowe na poszczególne oceny. I. Substancje i ich przemiany

Wymagania programowe na poszczególne oceny. I. Substancje i ich przemiany Chemia. Klasa VII. Wymagania programowe na poszczególne oceny. I. Substancje i ich przemiany Ocena dopuszczająca [1] zalicza chemię do nauk przyrodniczych stosuje zasady bezpieczeństwa obowiązujące w pracowni

Bardziej szczegółowo

Wymagania podstawowe (dostateczna) Uczeń:

Wymagania podstawowe (dostateczna) Uczeń: Wymagania edukacyjne na poszczególne śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z przedmiotu chemia dla uczniów z klasy II gimnazjum na rok szkolny 2017/2018. SEMESTR I Temat według programu I. Substancje

Bardziej szczegółowo

Propozycja planu wynikowego Chemia Nowej Ery - klasa 2 gimnazjum

Propozycja planu wynikowego Chemia Nowej Ery - klasa 2 gimnazjum 1 Propozycja planu wynikowego Chemia Nowej Ery - klasa 2 gimnazjum Tytuł rozdziału w podręczniku Temat lekcji Dział III. Woda i roztwory wodne Treści nauczania 7. Poznajemy związek chemiczny wodoru i tlenu

Bardziej szczegółowo

Wymagania programowe na poszczególne oceny

Wymagania programowe na poszczególne oceny Wymagania programowe na poszczególne oceny I. Kwasy wymienia zasady bhp dotyczące obchodzenia się z kwasami definiuje pojęcia: elektrolit i nieelektrolit wyjaśnia, co to jest wskaźnik i wymienia trzy przykłady

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne śródroczne oceny klasyfikacyjne z przedmiotu chemia dla uczniów z klasy II gimnazjum na rok szkolny 2017/2018.

Wymagania edukacyjne na poszczególne śródroczne oceny klasyfikacyjne z przedmiotu chemia dla uczniów z klasy II gimnazjum na rok szkolny 2017/2018. Wymagania edukacyjne na poszczególne śródroczne oceny klasyfikacyjne z przedmiotu chemia dla uczniów z klasy II gimnazjum na rok szkolny 2017/2018. Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który opanował wymagania

Bardziej szczegółowo

CHEMIA klasa 1 Wymagania programowe na poszczególne oceny do Programu nauczania chemii w gimnazjum. Chemia Nowej Ery.

CHEMIA klasa 1 Wymagania programowe na poszczególne oceny do Programu nauczania chemii w gimnazjum. Chemia Nowej Ery. CHEMIA klasa 1 Wymagania programowe na poszczególne oceny do Programu nauczania chemii w gimnazjum. Chemia Nowej Ery. Dział - Substancje i ich przemiany WYMAGANIA PODSTAWOWE stosuje zasady bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

Wymagania programowe na poszczególne oceny. I. Substancje i ich przemiany. Ocena bardzo dobra. Ocena dostateczna. Ocena dopuszczająca.

Wymagania programowe na poszczególne oceny. I. Substancje i ich przemiany. Ocena bardzo dobra. Ocena dostateczna. Ocena dopuszczająca. Wymagania programowe na poszczególne oceny I. Substancje i ich przemiany Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena bardzo dobra [1] [1 + 2] [1 + 2 + 3] [1 + 2 + 3 + 4] 1 zalicza chemię do

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe wymagania edukacyjne z przedmiotu chemia dla klasy II gimnazjum, rok szkolny 2017/2018

Szczegółowe wymagania edukacyjne z przedmiotu chemia dla klasy II gimnazjum, rok szkolny 2017/2018 Szczegółowe wymagania edukacyjne z przedmiotu chemia dla klasy II gimnazjum, rok szkolny 2017/2018 II. Wewnętrzna budowa materii posługuje się symbolami pierwiastków odróżnia wzór sumaryczny od wzoru strukturalnego

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis treści programowych obowiązujących na etapie szkolnym konkursu przedmiotowego z chemii 2018/2019

Szczegółowy opis treści programowych obowiązujących na etapie szkolnym konkursu przedmiotowego z chemii 2018/2019 Szczegółowy opis treści programowych obowiązujących na etapie szkolnym konkursu przedmiotowego z chemii 2018/2019 I. Eliminacje szkolne (60 minut, liczba punktów: 30). Wymagania szczegółowe. Cele kształcenia

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA OCENIANIA Z CHEMII DLA KLASY II GIMNAZJUM Nauczyciel Katarzyna Kurczab

SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA OCENIANIA Z CHEMII DLA KLASY II GIMNAZJUM Nauczyciel Katarzyna Kurczab SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA OCENIANIA Z CHEMII DLA KLASY II GIMNAZJUM Nauczyciel Katarzyna Kurczab CZĄSTECZKA I RÓWNANIE REKCJI CHEMICZNEJ potrafi powiedzieć co to jest: wiązanie chemiczne, wiązanie jonowe, wiązanie

Bardziej szczegółowo

KLASA II Dział 6. WODOROTLENKI A ZASADY

KLASA II Dział 6. WODOROTLENKI A ZASADY KLASA II Dział 6. WODOROTLENKI A ZASADY Wymagania na ocenę dopuszczającą dostateczną dobrą bardzo dobrą definiuje wskaźnik; wyjaśnia pojęcie: wodorotlenek; wskazuje metale aktywne i mniej aktywne; wymienia

Bardziej szczegółowo

Wymagania programowe na poszczególne oceny chemia

Wymagania programowe na poszczególne oceny chemia Wymagania programowe na poszczególne oceny chemia I. Substancje i ich przemiany Ocena dopuszczająca [1] zalicza chemię do nauk przyrodniczych stosuje zasady bezpieczeństwa obowiązujące w pracowni j nazywa

Bardziej szczegółowo

I. Wewnętrzna budowa materii. Ocena dobra [ ] Ocena dostateczna [1 + 2]

I. Wewnętrzna budowa materii. Ocena dobra [ ] Ocena dostateczna [1 + 2] Wymagania programowe na poszczególne oceny z chemii dla klasy II Wymagania edukacyjne z chemii dla klasy II gimnazjum oparte są na programie nauczania Program nauczania chemii w gimnazjum autorstwa Teresy

Bardziej szczegółowo

CHEMIA Wymagania programowe na poszczególne oceny dla klasy II I SEMESTR

CHEMIA Wymagania programowe na poszczególne oceny dla klasy II I SEMESTR CHEMIA Wymagania programowe na poszczególne oceny dla klasy II I SEMESTR III. Woda i roztwory wodne charakteryzuje rodzaje wód występujących podaje, na czym polega obieg wody wymienia stany skupienia wody

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania bieżących, śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z chemii klasa II GIMNAZJUM

Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania bieżących, śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z chemii klasa II GIMNAZJUM Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania bieżących, śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z chemii klasa II GIMNAZJUM 1. Sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów - oceniane formy aktywności:

Bardziej szczegółowo

I. Substancje i ich przemiany

I. Substancje i ich przemiany I. Substancje i ich przemiany zalicza chemię do nauk przyrodniczych stosuje zasady bezpieczeństwa obowiązujące w pracowni chemicznej nazywa wybrane elementy szkła i sprzętu laboratoryjnego oraz określa

Bardziej szczegółowo

Chemia kl. 7 - wymagania na poszczególne oceny

Chemia kl. 7 - wymagania na poszczególne oceny Chemia kl. 7 - wymagania na poszczególne oceny I. Substancje i ich przemiany zalicza chemię do nauk przyrodniczych stosuje zasady bezpieczeństwa obowiązujące w pracowni chemicznej nazywa wybrane elementy

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe wymagania na poszczególne oceny klasa VII.

Szczegółowe wymagania na poszczególne oceny klasa VII. Szczegółowe wymagania na poszczególne oceny klasa VII. I. Substancje i ich przemiany Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena bardzo dobra Ocena celująca zalicza chemię do nauk przyrodniczych

Bardziej szczegółowo

I. Substancje i ich przemiany. Ocena bardzo dobra [ ] Ocena dostateczna [1 + 2] Ocena dopuszczająca [1] Ocena dobra [ ]

I. Substancje i ich przemiany. Ocena bardzo dobra [ ] Ocena dostateczna [1 + 2] Ocena dopuszczająca [1] Ocena dobra [ ] Wymagania programowe na poszczególne oceny przygotowane na podstawie treści zawartych w podstawie programowej nauczania w klasie siódmej szkoły podstawowej Chemia Nowej Ery I. Substancje i ich przemiany

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z chemii dla klasy 2a. Gimnazjum Publicznego im. Jana Pawła II w Żarnowcu. w roku szkolnym 2015/2016

Wymagania edukacyjne z chemii dla klasy 2a. Gimnazjum Publicznego im. Jana Pawła II w Żarnowcu. w roku szkolnym 2015/2016 Wymagania edukacyjne z chemii dla klasy 2a Gimnazjum Publicznego im. Jana Pawła II w Żarnowcu w roku szkolnym 2015/2016 Nauczyciel Joanna Szasta Wodorotlenki i kwasy Uczeń: Ocenę dopuszczającą: -dzieli

Bardziej szczegółowo

I. Substancje i ich przemiany. Ocena bardzo dobra [ ] Ocena dopuszczająca [1] Ocena dobra [ ] Ocena dostateczna [1 + 2]

I. Substancje i ich przemiany. Ocena bardzo dobra [ ] Ocena dopuszczająca [1] Ocena dobra [ ] Ocena dostateczna [1 + 2] Propozycja wymagań programowych na poszczególne oceny przygotowana na podstawie treści zawartych w podstawie programowej, programie nauczania oraz podręczniku dla klasy siódmej szkoły podstawowej Chemia

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych. CHEMIA klasa VII.

Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych. CHEMIA klasa VII. Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych CHEMIA klasa VII Oceny śródroczne: Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: stosuje zasady bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z chemii dla klasy 7, oparte na programie nauczania oraz podręczniku dla klasy siódmej szkoły podstawowej Chemia Nowej Ery

Wymagania edukacyjne z chemii dla klasy 7, oparte na programie nauczania oraz podręczniku dla klasy siódmej szkoły podstawowej Chemia Nowej Ery Wymagania edukacyjne z chemii dla klasy 7, oparte na programie nauczania oraz podręczniku dla klasy siódmej szkoły podstawowej Chemia Nowej Ery I. Substancje i ich przemiany omawia, czym zajmuje się chemia

Bardziej szczegółowo

Chemia wymagania programowe na poszczególne oceny. I. Substancje i ich przemiany

Chemia wymagania programowe na poszczególne oceny. I. Substancje i ich przemiany Chemia wymagania programowe na poszczególne oceny nauczyciel: Anna Zajc I. Substancje i ich przemiany zalicza chemię do nauk przyrodniczych wyjaśnia, dlaczego chemia jest nauką stosuje zasady bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE z chemii dla klasy pierwszej

WYMAGANIA EDUKACYJNE z chemii dla klasy pierwszej Lucyna Krupa Rok szkolny 2016/2017 Anna Mikrut WYMAGANIA EDUKACYJNE z chemii dla klasy pierwszej Wyróżnia się wymagania na: ocenę dopuszczającą ocenę dostateczną (obejmują wymagania na ocenę dopuszczającą)

Bardziej szczegółowo

Wymagania programowe chemia klasa VII SP. I. Substancje i ich przemiany. Ocena dobra [ ] Ocena dostateczna [1 + 2] Ocena dopuszczająca [1]

Wymagania programowe chemia klasa VII SP. I. Substancje i ich przemiany. Ocena dobra [ ] Ocena dostateczna [1 + 2] Ocena dopuszczająca [1] Wymagania programowe chemia klasa VII SP I. Substancje i ich przemiany zalicza chemię do nauk przyrodniczych stosuje zasady bezpieczeństwa obowiązujące w pracowni chemicznej nazywa wybrane elementy szkła

Bardziej szczegółowo

I. Substancje i ich przemiany. Ocena dobra [ ] Ocena dostateczna [1 + 2] Ocena dopuszczająca [1] Ocena bardzo dobra [ ]

I. Substancje i ich przemiany. Ocena dobra [ ] Ocena dostateczna [1 + 2] Ocena dopuszczająca [1] Ocena bardzo dobra [ ] Propozycja wymagań programowych na poszczególne oceny przygotowana na podstawie treści zawartych w podstawie programowej, programie nauczania oraz podręczniku dla klasy siódmej szkoły podstawowej Chemia

Bardziej szczegółowo

Ocena bardzo dobra [ ] Ocena dostateczna [1 + 2] Ocena dopuszczająca [1] Ocena dobra [ ]

Ocena bardzo dobra [ ] Ocena dostateczna [1 + 2] Ocena dopuszczająca [1] Ocena dobra [ ] Wymagania programowe na poszczególne oceny z chemii w klasie siódmej SP ( na podstawie treści zawartych w podstawie programowej, programie nauczania oraz podręczniku dla klasy siódmej szkoły podstawowej

Bardziej szczegółowo

Przedmiot: Chemia (klasa siódma)

Przedmiot: Chemia (klasa siódma) Przedmiot: Chemia (klasa siódma) Wymagania programowe na poszczególne oceny przygotowane na podstawie treści zawartych w podstawie programowej, programie nauczania oraz podręczniku dla klasy siódmej szkoły

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA OCENIANIA Z CHEMII DLA KLASY 7 SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KOŃCZYCACH MAŁYCH

SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA OCENIANIA Z CHEMII DLA KLASY 7 SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KOŃCZYCACH MAŁYCH Substancje i ich przemiany SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA OCENIANIA Z CHEMII DLA KLASY 7 SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KOŃCZYCACH MAŁYCH zalicza chemię do nauk przyrodniczych stosuje zasady bezpieczeństwa obowiązujące w

Bardziej szczegółowo

I. Substancje i ich przemiany. Ocena dobra [ ] Ocena dostateczna [1 + 2] Ocena dopuszczająca [1] Ocena bardzo dobra [ ]

I. Substancje i ich przemiany. Ocena dobra [ ] Ocena dostateczna [1 + 2] Ocena dopuszczająca [1] Ocena bardzo dobra [ ] Wymagania programowe na poszczególne oceny przygotowane przez NOWĄ ERĘ na podstawie treści zawartych w podstawie programowej, programie nauczania oraz podręczniku dla klasy siódmej szkoły podstawowej Chemia

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa nr 267 Im. Juliusza Słowackiego Ul. Braci Załuskich 1 Warszawa

Szkoła Podstawowa nr 267 Im. Juliusza Słowackiego Ul. Braci Załuskich 1 Warszawa Szkoła Podstawowa nr 267 Im. Juliusza Słowackiego Ul. Braci Załuskich 1 Warszawa Wymagania programowe na poszczególne oceny przygotowane na podstawie treści zawartych w podstawie programowej, programie

Bardziej szczegółowo

I. Substancje i ich przemiany. Ocena bardzo dobra [ ] Ocena celująca. Ocena dostateczna [1 + 2] Ocena dobra [ ]

I. Substancje i ich przemiany. Ocena bardzo dobra [ ] Ocena celująca. Ocena dostateczna [1 + 2] Ocena dobra [ ] Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny przygotowane na podstawie treści zawartych w podstawie programowej, programie nauczania oraz podręczniku dla klasy siódmej szkoły podstawowej Chemia Nowej Ery

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania z chemii kl VII

Kryteria oceniania z chemii kl VII Kryteria oceniania z chemii kl VII Ocena dopuszczająca -stosuje zasady BHP w pracowni -nazywa sprzęt laboratoryjny i szkło oraz określa ich przeznaczenie -opisuje właściwości substancji używanych na co

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ: Woda i roztwory wodne

DZIAŁ: Woda i roztwory wodne WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE SZKOLNE Z CHEMII klasa II Aby uzyskać ocenę wyższą niż ocena dopuszczająca, uczeń musi opanować wiadomości i umiejętności dotyczące danej oceny oraz ocen od niej niższych.

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE

WYMAGANIA EDUKACYJNE SZKOŁA PODSTAWOWA W RYCZOWIE WYMAGANIA EDUKACYJNE niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z CHEMII w klasie 7 Szkoły Podstawowej str. 1 Wymagania edukacyjne

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z chemii dla klasy 7 A i 7 B w roku szkolnym 2017/2018

Przedmiotowy system oceniania z chemii dla klasy 7 A i 7 B w roku szkolnym 2017/2018 Przedmiotowy system oceniania z chemii dla klasy 7 A i 7 B w roku szkolnym 2017/2018 Wiadomości i umiejętności uczniów będą sprawdzane poprzez : Odpowiedź ustną, Kartkówki, Sprawdziany, Zadania domowe,

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z chemii Klasa II WODOROTLENKI A ZASADY

Wymagania edukacyjne z chemii Klasa II WODOROTLENKI A ZASADY Wymagania edukacyjne z chemii Klasa II WODOROTLENKI A ZASADY Wymagania na ocenę dopuszczającą dostateczną dobrą bardzo dobrą wymienia rodzaje wskaźników; sprawdza doświadczalnie działanie podaje przykłady

Bardziej szczegółowo

Chemia Nowej Ery Wymagania programowe na poszczególne oceny dla klasy I

Chemia Nowej Ery Wymagania programowe na poszczególne oceny dla klasy I Chemia Nowej Ery Wymagania programowe na poszczególne oceny dla klasy I Szczegółowe kryteria oceniania po pierwszym półroczu klasy I: I. Substancje i ich przemiany stopień dopuszczający otrzymuje uczeń,

Bardziej szczegółowo

I. Substancje i ich przemiany

I. Substancje i ich przemiany Wymagania programowe na poszczególne oceny na podstawie treści zawartych w podstawie programowej, programie nauczania oraz podręczniku dla klasy siódmej szkoły podstawowej Chemia Nowej Ery Wymagania umożliwiające

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE z chemii dla klasy siódmej

WYMAGANIA EDUKACYJNE z chemii dla klasy siódmej Anna Mikrut Rok szkolny 2017/2018 WYMAGANIA EDUKACYJNE z chemii dla klasy siódmej Wyróżnia się wymagania na: ocenę dopuszczającą ocenę dostateczną (obejmują wymagania na ocenę dopuszczającą) ocenę dobrą

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE z chemii dla klasy siódmej

WYMAGANIA EDUKACYJNE z chemii dla klasy siódmej Anna Mikrut Rok szkolny 2017/2018 WYMAGANIA EDUKACYJNE z chemii dla klasy siódmej Wyróżnia się wymagania na: ocenę dopuszczającą ocenę dostateczną (obejmują wymagania na ocenę dopuszczającą) ocenę dobrą

Bardziej szczegółowo

Umiejętności ponadpodstawowe Ocena bardzo dobra. Substancje chemiczne i ich przemiany

Umiejętności ponadpodstawowe Ocena bardzo dobra. Substancje chemiczne i ich przemiany Wymagania edukacyjne niezbędne do otrzymania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z chemii dla klasy VII, opracowane na podstawie programu nauczania chemii w szkole podstawowej

Bardziej szczegółowo

dobra (2+3+4) Substancje chemiczne i ich przemiany chemicznej. - sporządza mieszaniny -dobiera metodę rozdzielania mieszanin

dobra (2+3+4) Substancje chemiczne i ich przemiany chemicznej. - sporządza mieszaniny -dobiera metodę rozdzielania mieszanin Wymagania edukacyjne niezbędne do otrzymania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z chemii dla klasy VII. Opracowano na podstawie programu nauczania chemii w szkole podstawowej

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z chemii w klasie VII

Wymagania edukacyjne z chemii w klasie VII Wymagania edukacyjne z chemii w klasie VII przygotowane na podstawie treści zawartych w podstawie programowej, programie nauczania oraz podręczniku dla klasy siódmej szkoły podstawowej Chemia Nowej Ery

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z CHEMII W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 9 IM. JANA PAWŁA II W EŁKU

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z CHEMII W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 9 IM. JANA PAWŁA II W EŁKU PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z CHEMII W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 9 IM. JANA PAWŁA II W EŁKU I Podstawa prawna Statut Szkoły Podstawowej nr 9 im. Jana Pawła II w Ełku II Ogólne zasady oceniania na lekcjach

Bardziej szczegółowo

Świat chemii cz. 1 i cz.2, rok szkolny 2016/17 Opis założonych osiągnięć ucznia

Świat chemii cz. 1 i cz.2, rok szkolny 2016/17 Opis założonych osiągnięć ucznia Świat chemii cz. 1 i cz.2, rok szkolny 2016/17 Opis założonych osiągnięć ucznia Osiągnięcia podstawowe Gazy wykonuje lub obserwuje doświadczenie potwierdzające, że powietrze jest mieszaniną; opisuje, na

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z przedmiotu chemia dla uczniów z klasy VIIa na rok. szkolny 2017/2018.

Wymagania edukacyjne na poszczególne śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z przedmiotu chemia dla uczniów z klasy VIIa na rok. szkolny 2017/2018. Wymagania edukacyjne na poszczególne śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z przedmiotu chemia dla uczniów z klasy VIIa na rok SEMESTR I szkolny 2017/2018. Temat według programu I. Substancje i ich

Bardziej szczegółowo

Klasa II : Dział 1. WODA I ROZTWORY WODNE

Klasa II : Dział 1. WODA I ROZTWORY WODNE Klasa II : Dział 1. WODA I ROZTWORY WODNE Wymagania na ocenę dopuszczającą dostateczną dobrą bardzo dobrą Celujący wymienia rodzaje wód; wie, jaką funkcję pełni woda w budowie organizmów; podaje przykłady

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z przedmiotu chemia dla uczniów z klasy VIIb na rok. szkolny 2017/2018.

Wymagania edukacyjne na poszczególne śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z przedmiotu chemia dla uczniów z klasy VIIb na rok. szkolny 2017/2018. Wymagania edukacyjne na poszczególne śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z przedmiotu chemia dla uczniów z klasy VIIb na rok SEMESTR I szkolny 2017/2018. Temat według programu I. Substancje i ich

Bardziej szczegółowo

I. Substancje i ich przemiany

I. Substancje i ich przemiany NaCoBeZU z chemii dla klasy 7 I. Substancje i ich przemiany 1. Zasady bezpiecznej pracy na lekcjach chemii zaliczam chemię do nauk przyrodniczych stosuję zasady bezpieczeństwa obowiązujące w pracowni chemicznej

Bardziej szczegółowo

Przedmiot: chemia Klasa: IIa, IIb Nauczyciel: Agata SROKA Wymagania programowe na poszczególne oceny. II. Wewnętrzna budowa materii

Przedmiot: chemia Klasa: IIa, IIb Nauczyciel: Agata SROKA Wymagania programowe na poszczególne oceny. II. Wewnętrzna budowa materii Przedmiot: chemia Klasa: IIa, IIb Nauczyciel: Agata SROKA Wymagania programowe na poszczególne oceny II. Wewnętrzna budowa materii wymienia typy wiązań zapisuje wzory sumaryczne i strukturalne podaje definicje

Bardziej szczegółowo

Realizacja wymagań szczegółowych podstawy programowej z chemii dla klasy siódmej szkoły podstawowej

Realizacja wymagań szczegółowych podstawy programowej z chemii dla klasy siódmej szkoły podstawowej Realizacja wymagań szczegółowych podstawy programowej z chemii dla klasy siódmej szkoły podstawowej Nauczyciel: Marta Zielonka Temat w podręczniku Substancje i ich przemiany 1. Zasady bezpiecznej pracy

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z chemii -klasa 7. I. Substancje i ich przemiany II. Składniki powietrza i rodzaje przemian, jakim ulegają.

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z chemii -klasa 7. I. Substancje i ich przemiany II. Składniki powietrza i rodzaje przemian, jakim ulegają. Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z chemii -klasa 7 I. Substancje i ich przemiany II. Składniki powietrza i rodzaje przemian, jakim ulegają. Ocena dopuszczająca [1] zalicza chemię do nauk przyrodniczych

Bardziej szczegółowo

Wymagania programowe na poszczególne oceny przygotowana na podstawie treści zawartych w podstawie programowej, programie nauczania oraz podręczniku

Wymagania programowe na poszczególne oceny przygotowana na podstawie treści zawartych w podstawie programowej, programie nauczania oraz podręczniku Wymagania programowe na poszczególne oceny przygotowana na podstawie treści zawartych w podstawie programowej, programie nauczania oraz podręczniku dla klasy siódmej szkoły podstawowej Chemia Nowej Ery

Bardziej szczegółowo