Plan wynikowy z chemii dla klasy II gimnazjum na rok szkolny 2017/2018. Liczba godzin tygodniowo: 2.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Plan wynikowy z chemii dla klasy II gimnazjum na rok szkolny 2017/2018. Liczba godzin tygodniowo: 2."

Transkrypt

1 Plan wynikowy z chemii dla klasy II gimnazjum na rok szkolny 2017/2018. Liczba godzin tygodniowo: 2. 1 Tytuł rozdziału w podręczniku Temat lekcji podstawowe Wymagania edukacyjne ponadpodstawowe Dział: Wewnętrzna budowa materii 1. Omówienie programu nauczania- BHP na lekcjach chemii Rodzaje wiązań chemicznych. 2. Wiązanie kowalencyjne 3. Wiązanie kowalencyjne spolaryzowane -stosuje zasady bezpieczeństwa obowiązujące w klasie i pracowni chemicznej -wie, jakie wymagania i sposób oceniania będzie stosował nauczyciela opisuje rolę elektronów walencyjnych w łączeniu się atomów podaje definicję wiązania kowalencyjnego (atomowego) posługuje się wymaganymi symbolami pierwiastków chemicznych odróżnia wzór sumaryczny od wzoru strukturalnego zapisuje wzory sumaryczne i strukturalne cząsteczek odczytuje ze wzoru chemicznego, z jakich pierwiastków chemicznych i ilu atomów składa się cząsteczka lub kilka cząsteczek podaje przykłady substancji o wiązaniu kowalencyjnym (atomowym) niespolaryzowanym podaje definicję wiązania kowalencyjnego spolaryzowanego podaje przykłady substancji o wiązaniu kowalencyjnym (atomowym) spolaryzowanym wyjaśnia, dlaczego gazy szlachetne są bardzo mało aktywne chemicznie na podstawie budowy ich atomów opisuje powstawanie wiązań kowalencyjnych (atomowych) niespolaryzowanych dla wymaganych przykładów opisuje powstawanie wiązań kowalencyjnych (atomowych) spolaryzowanych dla wymaganych przykładów

2 5.2. Znaczenie wartościowości przy ustalaniu wzorów związków chemicznych 4. Wiązanie jonowe wymienia typy wiązań chemicznych podaje definicję wiązania jonowego opisuje sposób powstawania jonów definiuje pojęcia: jon, kation, anion podaje przykłady substancji o wiązaniu jonowym określa rodzaj wiązania w cząsteczkach o prostej budowie 5. Wartościowość pierwiastków chemicznych 6. Ustalanie wzorów związków chemicznych na podstawie wartościowości definiuje pojęcie wartościowość wie, że wartościowość pierwiastków chemicznych w stanie wolnym wynosi 0 odczytuje z układu okresowego maksymalną wartościowość pierwiastków chemicznych grup 1., 2. i wyznacza wartościowość pierwiastków chemicznych na podstawie wzorów sumarycznych zapisuje wzory sumaryczny i strukturalny cząsteczki związku dwupierwiastkowego na podstawie wartościowości pierwiastków chemicznych określa na podstawie wzoru liczbę pierwiastków w związku chemicznym interpretuje zapisy (odczytuje ilościowo i jakościowo proste zapisy), np. H 2, 2 H, 2 H 2 itp. ustala nazwę prostego dwupierwiastkowego związku chemicznego na podstawie jego wzoru sumarycznego ustala wzór sumaryczny prostego dwupierwiastkowego związku chemicznego na podstawie jego nazwy zapisuje wzory cząsteczek, korzystając z modeli 2 zapisuje elektronowo mechanizm powstawania jonów opisuje mechanizm powstawania wiązania jonowego określa, co wpływa na aktywność chemiczną pierwiastka określa typ wiązania chemicznego w podanym związku chemicznym wyjaśnia różnice między różnymi typami wiązań chemicznych opisuje zależność właściwości związku chemicznego od występującego w nim wiązania chemicznego porównuje właściwości związków kowalencyjnych i jonowych (stan skupienia, temperatury topnienia i wrzenia) wykorzystuje pojęcie wartościowości określa możliwe wartościowości pierwiastka chemicznego na podstawie jego położenia w układzie okresowym pierwiastków podaje nazwy związków chemicznych na podstawie ich wzorów; zapisuje wzory związków chemicznych na podstawie ich nazw dla przykładów o wyższym stopniu trudności swobodnie wyznacza wartościowość; zapisuje wzory sumaryczne i strukturalne związków chemicznych 5.3. Prawo stałości składu związku chemicznego 7. Prawo stałości składu związku chemicznego podaje treść prawa stałości składu związku chemicznego przeprowadza proste obliczenia z wykorzystaniem prawa stałości składu związku chemicznego rozwiązuje zadania na podstawie prawa stałości składu związku chemicznego ustala wzór związku chemicznego na podstawie stosunku mas pierwiastków w tym związku chemicznym

3 6.1. Równania reakcji chemicznych 6.2. Prawo zachowania masy 6.3. Obliczenia stechiometryczne działu Woda i roztwory wodne 7.1. Woda właściwości i rola w przyrodzie Równania reakcji chemicznych 12. Prawo zachowania masy Obliczenia stechiometryczne 16., 17. Sprawdzian 18. Właściwości i rola wody w przyrodzie. rozróżnia podstawowe rodzaje reakcji chemicznych zapisuje równania reakcji otrzymywania wodoru z wody i w reakcji magnezu z parą wodną definiuje równanie reakcji chemicznej, współczynnik stechiometryczny dobiera współczynniki w prostych przykładach równań reakcji chemicznych zapisuje proste przykłady równań reakcji chemicznych odczytuje proste równania reakcji chemicznych wskazuje substraty i produkty podaje treść prawa zachowania masy przeprowadza proste obliczenia z wykorzystaniem prawa zachowania masy przeprowadza proste obliczenia z wykorzystaniem równań reakcji chemicznych charakteryzuje rodzaje wód występujących w przyrodzie omawia obieg wody w przyrodzie podaje stany skupienia wody nazywa przemiany stanów skupienia wody opisuje właściwości wody 3 zapisuje równania reakcji analizy, syntezy i wymiany przedstawia modelowy schemat równania reakcji chemicznej zapisuje i odczytuje równania reakcji chemicznych o dużym stopniu trudności wyjaśnia znaczenie współczynnika stechiometrycznego i indeksu stechiometrycznego rozwiązuje zadania na podstawie prawa zachowania masy uzasadnia, że m substr. = m prod. wykonuje obliczenia stechiometryczne rozwiązuje trudniejsze zadania wykorzystujące poznane prawa (zachowania masy, stałości składu związku chemicznego) wymienia laboratoryjne sposoby otrzymywania wody proponuje doświadczenie udowadniające, że woda jest związkiem chemicznym wodoru i tlenu proponuje sposoby racjonalnego gospodarowania wodą 7.3. Woda jako rozpuszczalnik 19. Woda jako rozpuszczalnik zapisuje wzory sumaryczny i strukturalny cząsteczki wody opisuje budowę cząsteczki wody wyjaśnia, na czym polega tworzenie wiązania kowalencyjnego spolaryzowanego w cząsteczce wody omawia budowę polarną cząsteczki wody

4 Szybkość rozpuszczania się substancji 8.2. Rozpuszczalność substancji w wodzie 20. Szybkość rozpuszczania się substancji 21. Rozpuszczalność substancji w wodzie 22. Rozwiązywanie zadań dotyczących rozpuszczalności substancji wyjaśnia, co to jest cząsteczka polarna definiuje pojęcie dipol identyfikuje cząsteczkę wody jako dipol dzieli substancje na dobrze i słabo rozpuszczalne oraz praktycznie nierozpuszczalne w wodzie bada zdolność do rozpuszczania się różnych substancji w wodzie wyjaśnia, na czym polega proces rozpuszczania definiuje pojęcia rozpuszczalnik i substancja rozpuszczana określa, dla jakich substancji woda jest dobrym rozpuszczalnikiem wymienia czynniki wpływające na szybkość rozpuszczania się substancji stałej w wodzie wie, na czym polega proces mieszania substancji planuje doświadczenia wykazujące wpływ różnych czynników na szybkość rozpuszczania się substancji stałych w wodzie definiuje pojęcie rozpuszczalność wymienia czynniki, które wpływają na rozpuszczalność określa, co to jest wykres rozpuszczalności odczytuje z wykresu rozpuszczalności rozpuszczalność danej substancji w podanej temperaturze porównuje rozpuszczalność różnych substancji w tej samej temperaturze oblicza ilość substancji, którą można rozpuścić w określonej ilości wody w podanej temperaturze określa właściwości wody wynikające z jej budowy polarnej wyjaśnia, dlaczego woda dla jednych substancji jest, a dla innych nie jest rozpuszczalnikiem przedstawia za pomocą modeli proces rozpuszczania w wodzie substancji o budowie polarnej, np. chlorowodoru porównuje rozpuszczalność w wodzie związków kowalencyjnych i związków jonowych wykazuje doświadczalnie wpływ różnych czynników na szybkość rozpuszczania substancji stałej w wodzie posługuje się sprawnie wykresem rozpuszczalności dokonuje obliczeń z wykorzystaniem wykresów rozpuszczalności

5 Rodzaje roztworów 9.1. Stężenie procentowe roztworu 23. Rodzaje roztworów 24, 25, 26. Stężenie procentowe roztworu definiuje pojęcia: roztwór nasycony, roztwór nienasycony, roztwór stężony i roztwór rozcieńczony definiuje pojęcie krystalizacja podaje przykłady substancji, które rozpuszczają się w wodzie, tworząc roztwory właściwe podaje przykłady substancji, które nie rozpuszczają się w wodzie i tworzą koloidy lub zawiesiny wymienia różnice między roztworem właściwym a zawiesiną przeprowadza krystalizację definiuje stężenie procentowe roztworu podaje wzór opisujący stężenie procentowe wykonuje proste obliczenia z wykorzystaniem stężenia procentowego, masy substancji, masy rozpuszczalnika, masy roztworu oblicza masę substancji rozpuszczonej lub masę roztworu, znając stężenie procentowe roztworu wyjaśnia, jak sporządza się roztwór o określonym stężeniu procentowym (np. 100 g 20-procentowego roztworu soli kuchennej definiuje pojęcia: roztwór właściwy, koloid, zawiesina wymienia sposoby otrzymywania roztworu nienasyconego z nasyconego i otrzymywania roztworu nasyconego z nienasyconego opisuje różnice między roztworem rozcieńczonym, stężonym, nasyconym i nienasyconym oblicza masę wody, znając masę roztworu i jego stężenie procentowe oblicza stężenie procentowe roztworu nasyconego w danej temperaturze (z wykorzystaniem wykresu rozpuszczalności) wymienia czynności, które należy wykonać, aby sporządzić określoną ilość roztworu o określonym stężeniu procentowym rozwiązuje zadania rachunkowe na stężenie procentowe z wykorzystaniem gęstości oblicza rozpuszczalność substancji w danej temperaturze, znając stężenie procentowe jej roztworu nasyconego w tej temperaturze 9.2. Zwiększanie i zmniejszanie stężeń roztworów 27., 28. Sposoby zmniejszania i zwiększania stężenia roztworów wymienia sposoby zmniejszania i zwiększania stężenia roztworów oblicza stężenie procentowe roztworu powstałego przez zatężenie lub przez rozcieńczenie roztworu działu 29, 30. Sprawdzian

6 6 Kwasy 1. Poznajemy elektrolity i nieelektrolity 1. Poznajemy elektrolity i nieelektrolity definiuje elektrolit i nieelektrolit wyjaśnia pojęcie wskaźnik i wymienia trzy przykłady wskaźników opisuje zastosowania wskaźników planuje doświadczenie pozwalające rozróżnić kwasy i zasady za pomocą wskaźników 2.1. Kwas chlorowodorowy 2.2. Kwas siarkowodorowy 2.3. Kwas siarkowy(vi) 2. Kwas chlorowodorowy jako przykład kwasu beztlenowego 3. Kwas siarkowodorowy właściwości i zastosowanie 4. Kwas siarkowy(vi) właściwości i zastosowanie wymienia zasady BHP dotyczące obchodzenia się z kwasami definiuje pojęcie kwasy opisuje budowę kwasów beztlenowych wskazuje wodór i resztę kwasową w kwasie chlorowodorowym wyznacza wartościowość reszty kwasowej zapisuje wzór sumaryczny i strukturalny kwasu chlorowodorowego opisuje właściwości kwasu chlorowodorowego opisuje zastosowanie kwasu chlorowodorowego wskazuje wodór i resztę kwasową w kwasie siarkowodorowym zapisuje wzór sumaryczny i strukturalny kwasu siarkowodorowego opisuje właściwości siarkowodoru opisuje zastosowanie siarkowodoru opisuje właściwości kwasu siarkowodorowego opisuje zastosowanie kwasu siarkowodorowego odróżnia kwasy tlenowe od beztlenowych wskazuje wodór i resztę kwasową w kwasie siarkowym(vi) wskazuje przykłady tlenków kwasowych wyjaśnia pojęcie tlenek kwasowy zapisuje wzór sumaryczny i strukturalny kwasu siarkowego(vi) opisuje właściwości stężonego roztworu kwasu siarkowego(vi) opisuje zastosowanie stężonego roztworu kwasu siarkowego(vi) rozróżnia kwasy od innych substancji za pomocą wskaźników wyjaśnia, dlaczego podczas pracy z kwasami należy zachować szczególną ostrożność zapisuje równanie reakcji otrzymywania kwasu chlorowodorowego opisuje doświadczenie otrzymywania kwasu chlorowodorowego przeprowadzone na lekcji (schemat, obserwacje, wniosek) zapisuje równanie reakcji otrzymywania kwasu siarkowodorowego planuje doświadczenie, w którego wyniku można otrzymać kwas beztlenowy zapisuje równanie reakcji otrzymywania wskazanego kwasu beztlenowego wyznacza wartościowość niemetalu w kwasie wyznacza wzór tlenku kwasowego zapisuje równanie reakcji otrzymywania kwasu siarkowego(vi) opisuje doświadczenie otrzymywania kwasu siarkowego(vi) przeprowadzone na lekcji (schemat, obserwacje, wniosek) wykazuje doświadczalnie żrące właściwości kwasu siarkowego (VI) podaje zasadę bezpiecznego rozcieńczania stężonego roztworu kwasu siarkowego(vi) wyjaśnia, dlaczego kwas siarkowy(vi) pozostawiony w otwartym naczyniu zwiększa swą objętość

7 2.4. Kwas siarkowy(iv) 5. Kwas siarkowy(iv) wskazuje wodór i resztę kwasową w kwasie siarkowym(iv) zapisuje wzór sumaryczny i strukturalny kwasu siarkowego(iv) opisuje właściwości kwasu siarkowego(iv) opisuje zastosowanie kwasu siarkowego(iv) 7 zapisuje równanie reakcji otrzymywania kwasu siarkowego(iv) zapisuje równanie reakcji rozkładu kwasu siarkowego(iv) planuje i wykonuje doświadczenie, w którego wyniku można otrzymać kwas siarkowy(iv) 2.5. Kwas azotowy(v) 2.6. Kwas węglowy 2.7. Kwas fosforowy(v) 6. Właściwości i zastosowanie kwasu azotowego(v) 7. Kwas węglowy, kwas fosforowy(v) przykłady innych kwasów tlenowych opisuje budowę kwasu azotowego(v) zapisuje wzór sumaryczny i strukturalny kwasu azotowego(v) podaje wzór sumaryczny tlenku kwasowego kwasu azotowego(v) azotowego(v) opisuje zastosowanie kwasu azotowego(v) opisuje budowę kwasów węglowego i fosforowego(v) zapisuje wzory sumaryczny i strukturalny kwasów węglowego i fosforowego(v) podaje wzór sumaryczny tlenku kwasowego kwasów węglowego i fosforowego(v) opisuje właściwości kwasów węglowego i fosforowego(v) opisuje zastosowania kwasów węglowego i fosforowego(v) wymienia metody otrzymywania kwasów tlenowych i beztlenowych zapisuje równanie reakcji otrzymywania kwasu azotowego(v) planuje i wykonuje doświadczenie, w którego wyniku można otrzymać kwas azotowy(v) opisuje reakcję ksantoproteinową planuje doświadczalne wykrycie białka w próbce żywności (w serze, mleku, jajku) zapisuje równanie reakcji otrzymywania kwasów węglowego i fosforowego(v) opisuje budowę kwasów tlenowych i wyjaśnia, dlaczego kwasy węglowy i fosforowy(v) zaliczamy do kwasów tlenowych planuje i wykonuje doświadczenie, w którego wyniku można otrzymać kwas węglowy oraz kwas fosforowy(v) zapisuje wzór strukturalny kwasu nieorganicznego o podanym wzorze sumarycznym zapisuje równanie reakcji otrzymywania dowolnego kwasu identyfikuje kwasy na podstawie podanych informacji rozwiązuje trudniejsze chemografy

8 3.1. Dysocjacja jonowa kwasów 8. Dysocjacja jonowa kwasów definiuje pojęcia: jon, kation, anion wyjaśnia, na czym polega dysocjacja jonowa kwasów zapisuje i odczytuje wybrane równania reakcji dysocjacji jonowej kwasów wyjaśnia pojęcie dysocjacja jonowa definiuje reakcje odwracalną i nieodwracalną definiuje kwasy zgodnie z teorią Arrheniusa definiuje pojęcie odczyn kwasowy wymienia wspólne właściwości kwasów wyjaśnia, z czego wynikają wspólne właściwości kwasów wyjaśnia, dlaczego wodne roztwory kwasów przewodzą prąd elektryczny 3.2. Kwaśne opady 9. Kwaśne opady wyjaśnia pojęcie kwaśne opady działu WODOROTLENKI 10., 11.,. Sprawdzian. 8 zapisuje i odczytuje równania reakcji dysocjacji jonowej kwasów określa odczyn roztworu kwasowego na podstawie znajomości jonów obecnych w badanym roztworze analizuje proces powstawania kwaśnych opadów oraz skutki ich działania proponuje sposoby ograniczenia powstawania kwaśnych opadów 4.1. Wodorotlenek sodu 4.2. Wodorotlenek potasu 12. Budowa i właściwości wodorotlenku sodu oraz wodorotlenku potasu wymienia zasady BHP dotyczące obchodzenia się z zasadami definiuje pojęcie wodorotlenek opisuje budowę wodorotlenków podaje wartościowość grupy wodorotlenowej zapisuje wzory sumaryczne wodorotlenku sodu i wodorotlenku potasu opisuje właściwości i zastosowania wodorotlenku sodu oraz wodorotlenku potasu definiuje pojęcie tlenek zasadowy podaje przykłady tlenków zasadowych wymienia dwie główne metody otrzymywania wodorotlenków zapisuje i odczytuje równania reakcji otrzymywania wodorotlenku sodu i wodorotlenku potasu wyjaśnia, dlaczego podczas pracy z zasadami należy zachować szczególną ostrożność planuje i wykonuje doświadczenie, w którego wyniku można otrzymać wodorotlenek sodu lub wodorotlenek potasu opisuje doświadczenie badania właściwości wodorotlenku sodu przeprowadzone na lekcji (schemat, obserwacje, wniosek)

9 Wodorotlenek wapnia 4.4. Przykłady innych wodorotlenków 13 Budowa i właściwości wodorotlenku wapnia 14. Wodorotlenek glinu i przykłady innych wodorotlenków omawia budowę wodorotlenku wapnia zapisuje wzór sumaryczny wodorotlenku wapnia opisuje właściwości wodorotlenku wapnia opisuje zastosowanie wodorotlenku wapnia (ze szczególnym uwzględnieniem zastosowania w budownictwie) wyjaśnia pojęcia: woda wapienna, wapno palone, wapno gaszone zapisuje równania reakcji otrzymywania wodorotlenku wapnia zapisuje wzór sumaryczny wodorotlenku glinu zapisuje i odczytuje równania reakcji otrzymywania wodorotlenków: miedzi(ii), żelaza(iii) i glinu wymienia poznane tlenki zasadowe planuje i wykonuje doświadczenia, w których wyniku można otrzymać wodorotlenek wapnia opisuje doświadczenie otrzymywania wodorotlenków: miedzi(ii), żelaza(iii), glinu przeprowadzone na lekcji (schemat, obserwacje, wniosek) planuje i wykonuje doświadczenia otrzymywania wodorotlenków trudno rozpuszczalnych w wodzie zapisuje wzór sumaryczny wodorotlenku dowolnego metalu zapisuje równania reakcji otrzymywania różnych wodorotlenków identyfikuje wodorotlenki na podstawie podanych informacji rozwiązuje chemografy

10 Zasady 5. Poznajemy proces dysocjacji jonowej zasad 15. Zasady a wodorotlenki. Dysocjacja jonowa zasad definiuje pojęcie zasada wymienia przykłady wodorotlenków i zasad określa rozpuszczalność wodorotlenków na podstawie tabeli rozpuszczalności wodorotlenków i soli wyjaśnia, na czym polega dysocjacja jonowa zasad odróżnia zasady od kwasów i innych substancji za pomocą wskaźników zapisuje i odczytuje równania dysocjacji jonowej zasady sodowej i zasady potasowej definiuje zasady zgodnie z teorią Arrheniusa wymienia wspólne właściwości zasad wyjaśnia, z czego wynikają wspólne właściwości zasad definiuje pojęcie odczyn zasadowy wyjaśnia, dlaczego wodne roztwory zasad przewodzą prąd elektryczny rozróżnia pojęcia wodorotlenek i zasada zapisuje i odczytuje równania reakcji dysocjacji jonowej zasad określa odczyn roztworu zasadowego na podstawie znajomości jonów obecnych w badanym roztworze 6. Poznajemy ph roztworów działu 16. ph roztworów wymienia rodzaje odczynu roztworów określa zakres ph i barwy wskaźników dla poszczególnych odczynów omawia skalę ph bada odczyn roztworu 17., 18.,. Sprawdzian wymienia uwarunkowania odczynu kwasowego, zasadowego i obojętnego roztworów interpretuje wartość ph w ujęciu jakościowym (odczyn kwasowy, zasadowy, obojętny) określa odczyn roztworu na podstawie znajomości jonów obecnych w roztworze opisuje zastosowania wskaźników (fenoloftaleiny, wskaźnika uniwersalnego, oranżu metylowego) planuje doświadczenie, które umożliwi zbadanie wartości ph produktów użytku codziennego wyjaśnia pojęcie skala ph

11 11 SOLE 7.1. Wzory i nazwy soli 19, 20. Wzory i nazwy soli opisuje budowę soli wskazuje metal i resztę kwasową we wzorze soli zapisuje wzory sumaryczne soli (chlorków, siarczków) tworzy nazwy soli na podstawie wzorów sumarycznych soli (siarczków i chlorków) zapisuje wzory sumaryczne soli na podstawie ich nazw (siarczków i chlorków) wskazuje wzory soli wśród zapisanych wzorów związków chemicznych tworzy nazwy soli kwasu tlenowego na podstawie ich wzorów sumarycznych (siarczanów(vi), azotanów(v), fosforanów(v), węglanów), tworzy wzory sumaryczne soli kwasu tlenowego na podstawie ich nazw (siarczanów(vi), azotanów(v), fosforanów(v), węglanów tworzy nazwę dowolnej soli na podstawie jej wzoru sumarycznego oraz wzór sumaryczny na podstawie nazwy soli 7.2. Dysocjacja jonowa soli 8.1. Reakcje zobojętniania 21 Dysocjacja jonowa soli 22. Reakcje zobojętniania 23Otrzymywanie soli w reakcjach zobojętniania opisuje, w jaki sposób dysocjują sole zapisuje równanie reakcji dysocjacji jonowej wybranych soli, np. chlorku sodu, chlorku potasu dzieli sole ze względu na ich rozpuszczalność w wodzie określa rozpuszczalność soli w wodzie na podstawie tabeli rozpuszczalności wodorotlenków i soli wyjaśnia, dlaczego wodne roztwory soli przewodzą prąd elektryczny definiuje pojęcie reakcja zobojętniania odróżnia zapis cząsteczkowy od zapisu jonowego równania reakcji chemicznej zapisuje równanie reakcji otrzymywania chlorku sodu i siarczanu(vi) sodu (reakcja zobojętniania) w postaci cząsteczkowej i jonowej zapisuje cząsteczkowo i jonowo oraz odczytuje równania reakcji zobojętniania podaje różnicę między cząsteczkowym a jonowym zapisem równania reakcji zobojętniania zapisuje i odczytuje równania reakcji dysocjacji jonowej dowolnej soli planuje i wykonuje doświadczenie pozwalające zbadać odczyn roztworu soli planuje i wykonuje doświadczenie pozwalające zbadać rozpuszczalność wybranych soli w wodzie wyjaśnia przebieg reakcji zobojętniania tłumaczy rolę wskaźnika w reakcji zobojętniania opisuje doświadczenie otrzymywania chlorku sodu i siarczanu(vi) sodu przeprowadzone na lekcji (schemat, obserwacje, wniosek) wyjaśnia zmiany odczynu roztworów poddanych reakcji zobojętniania zapisuje cząsteczkowo, jonowo i jonowo w sposób skrócony równania reakcji zobojętniania planuje i wykonuje doświadczenie otrzymywania soli przez działanie kwasem na zasadę rozwiązuje chemografy

12 Reakcje metali z kwasami 8.3. Reakcje tlenków metali z kwasami 8.4. Reakcje wodorotlenków metali z tlenkami niemetali 8.5. Reakcje strąceniowe 24. Otrzymywanie soli w reakcjach metali z kwasami 25. Otrzymywanie soli w reakcjach tlenków metali z kwasami 26. Otrzymywanie soli w reakcjach wodorotlenków metali z tlenkami niemetali 27. Reakcje strąceniowe dzieli metale ze względu na ich aktywność chemiczną na podstawie szeregu aktywności metali wymienia sposoby zachowania się metali w reakcji z kwasami (np. miedź lub magnez w reakcji z kwasem chlorowodorowym) zapisuje cząsteczkowo i odczytuje równania reakcji metali z kwasami zapisuje cząsteczkowo i odczytuje równania reakcji otrzymywania soli w reakcji tlenków metali z kwasami podaje sposób otrzymywania soli trzema podstawowymi metodami (kwas + zasada, metal + kwas, tlenek metalu + kwas) zapisuje cząsteczkowo i odczytuje równania reakcji otrzymywania soli w reakcji wodorotlenków metali z tlenkami niemetali dobiera substraty w reakcji wodorotlenku metalu z tlenkiem niemetalu na podstawie wzoru sumarycznego soli definiuje pojęcie reakcji strąceniowej korzysta z tabeli rozpuszczalności wodorotlenków i soli zapisuje i odczytuje proste równania reakcji strąceniowych w postaci cząsteczkowej i jonowej określa, korzystając z szeregu aktywności metali, które metale reagują z kwasami według schematu: metal + kwas sól + wodór zapisuje cząsteczkowo i jonowo równania reakcji metali z kwasami wyjaśnia na czym polega mechanizm reakcji metali z kwasami opisuje doświadczenia przeprowadzone na lekcji reakcje magnezu z kwasami, działanie kwasem solnym na miedź, działanie stężonym kwasem azotowym(v) na miedź (schemat, obserwacje, wniosek) planuje i wykonuje doświadczenie otrzymywania soli w reakcji kwasu z metalem zapisuje cząsteczkowo i jonowo równania reakcji tlenków metali z kwasami opisuje doświadczenia przeprowadzone na lekcji reakcje tlenku miedzi(ii) i tlenku magnezu z kwasem solnym (schemat, obserwacje, wniosek) planuje i wykonuje doświadczenie otrzymywania soli w reakcji tlenku metalu z kwasem zapisuje cząsteczkowo i jonowo równania reakcji wodorotlenków metali z tlenkami niemetali opisuje doświadczenia przeprowadzone na lekcji reakcje tlenku węgla(iv) z zasadą wapniową (schemat, obserwacje, wniosek) planuje i wykonuje doświadczenie otrzymywania soli w reakcji wodorotlenku metalu z tlenkiem niemetalu rozwiązuje chemografy wyjaśnia pojęcie reakcja strąceniowa formułuje wniosek dotyczący wyniku reakcji strąceniowej na podstawie tabeli rozpuszczalności wodorotlenków i soli zapisuje i odczytuje równania reakcji otrzymywania soli (reakcje strąceniowe) w postaci cząsteczkowej jonowej i jonowej skróconej opisuje doświadczenia przeprowadzone na lekcji reakcje: azotanu(v) srebra(i) z kwasem chlorowodorowym i siarczanu(vi) sodu z zasadą wapniową (schemat, obserwacje, wniosek)

13 9. Poznajemy zastosowania soli działu 28. Reakcje soli z solami 13 zapisuje i odczytuje proste równania otrzymywania soli w reakcjach sól + sól dobiera substraty w reakcjach sól + sól, korzystając z tabeli rozpuszczalności wodorotlenków i soli 29. Zastosowania soli wymienia zastosowania najważniejszych soli, np. chlorku sodu 30., 31.,. Sprawdzian zapisuje i odczytuje równania otrzymywania soli w reakcjach sól + sól w postaci cząsteczkowej, jonowej i jonowej skróconej opisuje doświadczenia przeprowadzone na lekcji reakcja roztworu azotanu(v) wapnia z roztworem fosforanu(v) sodu (schemat, obserwacje, wniosek) projektuje doświadczenia umożliwiające otrzymywanie soli w reakcjach strąceniowych przewiduje, czy zajdzie dana reakcja chemiczna proponuje reakcję tworzenia soli trudno rozpuszczalnej określa zastosowania reakcji strąceniowej rozwiązuje trudniejsze chemografy wymienia przykłady soli występujących w przyrodzie podaje zastosowania soli identyfikuje sole na podstawie podanych informacji

Uczeń: definiuje elektrolit i nieelektrolit (A) wyjaśnia pojęcie wskaźnik i wymienia trzy przykłady. opisuje zastosowania. wskaźników (B) Uczeń:

Uczeń: definiuje elektrolit i nieelektrolit (A) wyjaśnia pojęcie wskaźnik i wymienia trzy przykłady. opisuje zastosowania. wskaźników (B) Uczeń: 1 Plan wynikowy do serii Chemia Nowej Ery Materiał opracowała Anna Remin na podstawie Programu nauczania chemii w gimnazjum autorstwa Teresy Kulawik i Marii Litwin oraz Wymagań programowych na poszczególne

Bardziej szczegółowo

Kwasy 1. Poznajemy elektrolity i nieelektrolity. Wymagania edukacyjne. Temat lekcji Treści nauczania. Tytuł rozdziału w podręczniku

Kwasy 1. Poznajemy elektrolity i nieelektrolity. Wymagania edukacyjne. Temat lekcji Treści nauczania. Tytuł rozdziału w podręczniku 1 Roczny plan wynikowy nauczania chemii w II klasie gimnazjum Materiał opracowany na podstawie Programu nauczania chemii w gimnazjum autorstwa Teresy Kulawik i Marii Litwin oraz Wymagań programowych na

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy i wymagania edukacyjne z chemii w klasie II - giej

Plan wynikowy i wymagania edukacyjne z chemii w klasie II - giej 1 Plan wynikowy i wymagania edukacyjne z chemii w klasie II - giej Woda i roztwory wodne 7.1. Woda właściwości i rola w przyrodzie 7.2. Zanieczyszczenia wód 51. Właściwości i rola wody w przyrodzie. Zanieczyszczenia

Bardziej szczegółowo

Chemia Nowej Ery Wymagania programowe na poszczególne oceny dla klasy II

Chemia Nowej Ery Wymagania programowe na poszczególne oceny dla klasy II Chemia Nowej Ery Wymagania programowe na poszczególne oceny dla klasy II Szczegółowe kryteria oceniania po pierwszym półroczu klasy II: III. Woda i roztwory wodne charakteryzuje rodzaje wód występujących

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE

WYMAGANIA EDUKACYJNE GIMNAZJUM NR 2 W RYCZOWIE WYMAGANIA EDUKACYJNE niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z CHEMII w klasie II gimnazjum str. 1 Wymagania edukacyjne niezbędne do

Bardziej szczegółowo

1 Anna Nagórna nauczycielka chemii i fizyki Wrocław, r.

1 Anna Nagórna nauczycielka chemii i fizyki Wrocław, r. 1 Anna Nagórna nauczycielka chemii i fizyki Wrocław, 01.09.2015 r. Plan pracy dydaktycznej na chemii wraz z wymaganiami edukacyjnymi na poszczególne oceny w klasach drugich w roku szkolnym 2015/2016 na

Bardziej szczegółowo

Wymagania programowe na poszczególne oceny. III. Woda i roztwory wodne. Ocena dopuszczająca [1] Uczeń: Ocena dostateczna [1 + 2]

Wymagania programowe na poszczególne oceny. III. Woda i roztwory wodne. Ocena dopuszczająca [1] Uczeń: Ocena dostateczna [1 + 2] Wymagania programowe na poszczególne oceny III. Woda i roztwory wodne charakteryzuje rodzaje wód występujących podaje, na czym polega obieg wody wymienia stany skupienia wody nazywa przemiany stanów skupienia

Bardziej szczegółowo

Wymagania programowe na poszczególne oceny CHEMII kl. II 2017/2018. III. Woda i roztwory wodne. Ocena dopuszczająca [1] Uczeń:

Wymagania programowe na poszczególne oceny CHEMII kl. II 2017/2018. III. Woda i roztwory wodne. Ocena dopuszczająca [1] Uczeń: Wymagania programowe na poszczególne oceny CHEMII kl. II 2017/2018 III. Woda i roztwory wodne charakteryzuje rodzaje wód występujących w przyrodzie podaje, na czym polega obieg wody w przyrodzie wymienia

Bardziej szczegółowo

CHEMIA KLASA II I PÓŁROCZE

CHEMIA KLASA II I PÓŁROCZE CHEMIA KLASA II I PÓŁROCZE wymienia zasady bhp dotyczące obchodzenia się z kwasami definiuje pojęcia: elektrolit i nieelektrolit wyjaśnia, co to jest wskaźnik i wymienia trzy przykłady odróżnia kwasy od

Bardziej szczegółowo

Zasady oceniania z chemii w klasie II w roku szkolnym 2015/2016. Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena bardzo dobra

Zasady oceniania z chemii w klasie II w roku szkolnym 2015/2016. Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena bardzo dobra Zasady oceniania z chemii w klasie II w roku szkolnym 2015/2016 I. Kwasy wymienia zasady bhp dotyczące obchodzenia się z kwasami definiuje pojęcia: elektrolit i nieelektrolit wyjaśnia, co to jest wskaźnik

Bardziej szczegółowo

Chemia. Wymagania programowe na poszczególne oceny dla uczniów klas II gimnazjum

Chemia. Wymagania programowe na poszczególne oceny dla uczniów klas II gimnazjum Chemia Wymagania programowe na poszczególne oceny dla uczniów klas II gimnazjum 1 określa, co wpływa na aktywność chemiczną pierwiastka o dużym stopniu trudności wykonuje obliczenia stechiometryczne [1+2]

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe wymagania edukacyjne z przedmiotu chemia dla klasy II gimnazjum, rok szkolny 2015/2016

Szczegółowe wymagania edukacyjne z przedmiotu chemia dla klasy II gimnazjum, rok szkolny 2015/2016 Szczegółowe wymagania edukacyjne z przedmiotu chemia dla klasy II gimnazjum, rok szkolny 2015/2016 II. Wewnętrzna budowa materii posługuje się symbolami pierwiastków odróżnia wzór sumaryczny od wzoru strukturalnego

Bardziej szczegółowo

Wymagania programowe na poszczególne oceny. IV. Kwasy. Ocena bardzo dobra. Ocena dostateczna. Ocena dopuszczająca. Ocena dobra [1] [ ]

Wymagania programowe na poszczególne oceny. IV. Kwasy. Ocena bardzo dobra. Ocena dostateczna. Ocena dopuszczająca. Ocena dobra [1] [ ] Wymagania programowe na poszczególne oceny IV. Kwasy Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena bardzo dobra [1] [1 + 2] [1 + 2 + 3] [1 + 2 + 3 + 4] wymienia zasady bhp dotyczące obchodzenia

Bardziej szczegółowo

Wymagania programowe z chemii w kl.2 na poszczególne oceny ; prowadzący mgr Elżbieta Wnęk. II. Wewnętrzna budowa materii

Wymagania programowe z chemii w kl.2 na poszczególne oceny ; prowadzący mgr Elżbieta Wnęk. II. Wewnętrzna budowa materii Wymagania programowe z chemii w kl.2 na poszczególne oceny ; prowadzący mgr Elżbieta Wnęk II. Wewnętrzna budowa materii definiuje pojęcie wartościowość podaje wartościowość pierwiastków w stanie wolnym

Bardziej szczegółowo

Wymagania programowe na poszczególne oceny CHEMIA klasa II. I. Wewnętrzna budowa materii. Ocena bardzo dobra [ ]

Wymagania programowe na poszczególne oceny CHEMIA klasa II. I. Wewnętrzna budowa materii. Ocena bardzo dobra [ ] Wymagania programowe na poszczególne oceny CHEMIA klasa II I. Wewnętrzna budowa materii wymienia typy wiązań zapisuje wzory sumaryczne i strukturalne podaje definicje wiązania kowalencyjnego wymaganych

Bardziej szczegółowo

Rozkład materiału nauczania chemii klasa 2 gimnazjum.

Rozkład materiału nauczania chemii klasa 2 gimnazjum. Rozkład materiału nauczania chemii klasa 2 gimnazjum. Lp. Treści nauczania (temat lekcji) Liczba godzin na realizację Umiejętności wymagania szczegółowe (pismem półgrubym zostały zaznaczone wymagania obowiązujące

Bardziej szczegółowo

Rozkład materiału nauczania chemii klasa 2.

Rozkład materiału nauczania chemii klasa 2. Rozkład materiału nauczania chemii klasa 2. Lp. Treści nauczania (temat lekcji) Liczba godzin na realizację Umiejętności wymagania szczegółowe (pismem półgrubym zostały zaznaczone wymagania obowiązujące

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych. CHEMIA klasa II.

Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych. CHEMIA klasa II. Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych CHEMIA klasa II Oceny śródroczne: Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: -wymienia zasady bhp

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE na poszczególne oceny śródroczne i roczne Z CHEMII W KLASIE II gimnazjum

WYMAGANIA EDUKACYJNE na poszczególne oceny śródroczne i roczne Z CHEMII W KLASIE II gimnazjum WYMAGANIA EDUKACYJNE na poszczególne oceny śródroczne i roczne Z CHEMII W KLASIE II gimnazjum Program nauczania chemii w gimnazjum autorzy: Teresa Kulawik, Maria Litwin Program realizowany przy pomocy

Bardziej szczegółowo

Wymagania programowe: Gimnazjum chemia kl. II

Wymagania programowe: Gimnazjum chemia kl. II Wymagania programowe: Gimnazjum chemia kl. II Dział: Wewnętrzna budowa materii Ocena dopuszczająca [1] posługuje się symbolami odróżnia wzór sumaryczny od wzoru strukturalnego zapisuje wzory sumaryczne

Bardziej szczegółowo

CHEMIA - wymagania edukacyjne

CHEMIA - wymagania edukacyjne CHEMIA - wymagania edukacyjne III. Woda i roztwory wodne charakteryzuje rodzaje wód występujących podaje, na czym polega obieg wody wymienia stany skupienia wody nazywa przemiany stanów skupienia wody

Bardziej szczegółowo

Wymagania z chemii na poszczególne oceny Klasa 2 gimnazjum. Kwasy.

Wymagania z chemii na poszczególne oceny Klasa 2 gimnazjum. Kwasy. Wymagania z chemii na poszczególne oceny Klasa 2 gimnazjum Stopień celujący mogą otrzymać uczniowie, którzy spełniają kryteria na stopień bardzo dobry oraz: Omawiają przemysłową metodę otrzymywania kwasu

Bardziej szczegółowo

H2S, H2SO4, H2SO3, HNO3, H2CO3,

H2S, H2SO4, H2SO3, HNO3, H2CO3, Wymagania programowe z chemii dla klasy drugiej (na podstawie treści zawartych w podstawie programowej, programie nauczania oraz podręczniku dla klasy drugiej gimnazjum Chemia Nowej Ery). Wyróżnione wymagania

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania z chemii dla klasy drugiej DLA UCZNIÓW Z OBOWIĄZKIEM DOSTOSOWANIA WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH

Kryteria oceniania z chemii dla klasy drugiej DLA UCZNIÓW Z OBOWIĄZKIEM DOSTOSOWANIA WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH Kryteria oceniania z chemii dla klasy drugiej DLA UCZNIÓW Z OBOWIĄZKIEM DOSTOSOWANIA WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH (na podstawie treści zawartych w podstawie programowej, programie nauczania oraz podręczniku dla

Bardziej szczegółowo

Chemia klasa VII Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny Semestr II

Chemia klasa VII Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny Semestr II Chemia klasa VII Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny Semestr II Łączenie się atomów. Równania reakcji Ocena dopuszczająca [1] Ocena dostateczna [1 + 2] Ocena dobra [1 + 2 + 3] Ocena bardzo dobra

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny w klasie II

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny w klasie II I półrocze Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny w klasie II I. Wewnętrzna budowa materii posługuje się symbolami pierwiastków odróżnia wzór sumaryczny od wzoru strukturalnego zapisuje wzory sumaryczne

Bardziej szczegółowo

Wymagania programowe na poszczególne oceny chemia kl. II Gimnazjum Rok szkolny 2015/2016 Wewnętrzna budowa materii

Wymagania programowe na poszczególne oceny chemia kl. II Gimnazjum Rok szkolny 2015/2016 Wewnętrzna budowa materii Wymagania programowe na poszczególne oceny chemia kl. II Gimnazjum Rok szkolny 2015/2016 Wewnętrzna budowa materii Dopuszczający (K) Dostateczny(P) Dobry(R) Bardzo dobry (D) Celujący (W) Uczeń : - wie,

Bardziej szczegółowo

Wymagania programowe na poszczególne oceny. Chemia Kl.2. I. Kwasy

Wymagania programowe na poszczególne oceny. Chemia Kl.2. I. Kwasy Wymagania programowe na poszczególne oceny Chemia Kl.2 I. Kwasy Ocena dopuszczająca zna zasady bhp dotyczące obchodzenia się z kwasami definiuje elektrolit, nieelektrolit wyjaśnia pojęcie wskaźnika i wymienia

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE w klasie II

WYMAGANIA EDUKACYJNE w klasie II WYMAGANIA EDUKACYJNE w klasie II Lp. Treści nauczania (temat lekcji) Liczba godzin na realizację Treści nauczania (pismem pogrubionym zostały zaznaczone treści Podstawy Programowej ) Wymagania i kryteria

Bardziej szczegółowo

Wymagania programowe na poszczególne oceny KLASA II. II. Wewnętrzna budowa materii

Wymagania programowe na poszczególne oceny KLASA II. II. Wewnętrzna budowa materii Wymagania programowe na poszczególne oceny KLASA II II. Wewnętrzna budowa materii definiuje pojęcie materia opisuje ziarnistą budowę materii(1.3) opisuje, czym różni się atom od cząsteczki (2.7) definiuje

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne roczne oceny klasyfikacyjne z przedmiotu chemia dla klasy 7 w r. szk. 2019/2020

Wymagania edukacyjne na poszczególne roczne oceny klasyfikacyjne z przedmiotu chemia dla klasy 7 w r. szk. 2019/2020 Wymagania edukacyjne na poszczególne roczne oceny klasyfikacyjne z przedmiotu chemia dla klasy 7 w r. szk. 2019/2020 Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który nie opanował wymagań na ocenę dopuszczającą.

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNENE Z CHEMII W KLASIE II GIMNAZJUM

WYMAGANIA EDUKACYJNENE Z CHEMII W KLASIE II GIMNAZJUM WYMAGANIA EDUKACYJNENE Z CHEMII W KLASIE II GIMNAZJUM dostosowane do programu nauczania chemii w klasach I III gimnazjum pt Chemia Nowej Ery autorstwa T. Kulawik, M. Litwin edukacyjne na ocenę półroczną

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z CHEMII W KLASIE DRUGIEJ

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z CHEMII W KLASIE DRUGIEJ WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z CHEMII II. Wewnętrzna budowa materii ciąg dalszy ( I półrocze) wymienia typy wiązań zapisuje wzory sumaryczne i strukturalne podaje definicje wiązania kowalencyjnego

Bardziej szczegółowo

Wymagania programowe na poszczególne oceny w klasie drugiej. II. Wewnętrzna budowa materii

Wymagania programowe na poszczególne oceny w klasie drugiej. II. Wewnętrzna budowa materii Wymagania programowe na poszczególne oceny w klasie drugiej II. Wewnętrzna budowa materii definiuje pojęcie materia opisuje ziarnistą budowę materii opisuje, czym różni się atom od cząsteczki definiuje

Bardziej szczegółowo

II. Wewnętrzna budowa materii

II. Wewnętrzna budowa materii Propozycja wymagań programowych na poszczególne oceny przygotowana na podstawie treści zawartych w podstawie programowej, programie nauczania oraz podręczniku dla klasy drugiej gimnazjum Chemia Nowej Ery

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE

WYMAGANIA EDUKACYJNE WYMAGANIA EDUKACYJNE niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z CHEMII w klasie II gimnazjum str. 1 Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych

Bardziej szczegółowo

I. Wewnętrzna budowa materii

I. Wewnętrzna budowa materii NaCoBeZU z chemii dla klasy 2 I. Wewnętrzna budowa materii 1. Wiązanie kowalencyjne podaję definicję wiązania kowalencyjnego (atomowego) posługuję się symbolami pierwiastków chemicznych odróżniam wzór

Bardziej szczegółowo

Wymagania programowe na poszczególne oceny klasa II cz.1

Wymagania programowe na poszczególne oceny klasa II cz.1 Wymagania programowe na poszczególne oceny klasa II cz.1 II. Wewnętrzna budowa materii definiuje pojęcie materia opisuje ziarnistą budowę materii opisuje, czym różni się atom od cząsteczki definiuje pojęcia

Bardziej szczegółowo

Wymagania programowe na poszczególne oceny dla klasy drugiej z chemii.

Wymagania programowe na poszczególne oceny dla klasy drugiej z chemii. Wymagania programowe na poszczególne oceny dla klasy drugiej z chemii. II. Wewnętrzna budowa materii definiuje pojęcie materia opisuje ziarnistą budowę materii opisuje, czym różni się atom od cząsteczki

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z chemii dla klasy II gimnazjum oparte na programie nauczania Chemia Nowa Era

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z chemii dla klasy II gimnazjum oparte na programie nauczania Chemia Nowa Era Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z chemii dla klasy II gimnazjum oparte na programie nauczania Chemia Nowa Era IV. Kwasy Opracowała mgr Agnieszka Para Ocena dopuszczająca [1] wymienia zasady

Bardziej szczegółowo

I. Substancje i ich przemiany

I. Substancje i ich przemiany Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny szkolne klasa 7 Niepełnosprawność intelektualna oraz obniżenie wymagań i dostosowanie ich do możliwości ucznia I. Substancje i ich przemiany stosuje zasady bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

Chemia klasa II - wymagania programowe. opracowane na podstawie planu wynikowego opublikowanego przez wydawnictwo OPERON

Chemia klasa II - wymagania programowe. opracowane na podstawie planu wynikowego opublikowanego przez wydawnictwo OPERON Chemia klasa II - wymagania programowe opracowane na podstawie planu wynikowego opublikowanego przez wydawnictwo OPERON 1. Wodorotlenki i kwasy na ocenę dopuszczającą uczeń: - dzieli tlenki na tlenki metali

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania dla uczniów z obowiązkiem dostosowania wymagań edukacyjnych z chemii kl. II

Przedmiotowy system oceniania dla uczniów z obowiązkiem dostosowania wymagań edukacyjnych z chemii kl. II Chemia klasa II - wymagania programowe dla uczniów z obowiązkiem dostosowania wymagań edukacyjnych opracowane na podstawie planu wynikowego opublikowanego przez wydawnictwo OPERON 1. Wodorotlenki i kwasy

Bardziej szczegółowo

Rok Szkolny 2016/2017 Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Czarnym Dunajcu. Wymagania edukacyjne z chemii dla klasy II gimnazjum

Rok Szkolny 2016/2017 Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Czarnym Dunajcu. Wymagania edukacyjne z chemii dla klasy II gimnazjum Rok Szkolny 2016/2017 Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Czarnym Dunajcu Wymagania edukacyjne z chemii dla klasy II gimnazjum Nauczyciel: Agata Klimowska Podręcznik: Chemia Nowej Ery, podręcznik do

Bardziej szczegółowo

Wymagania programowe na poszczególne oceny klasa II gimnazjum Ocenę celującą Ocenę bardzo dobrą Ocenę dobrą Ocenę dostateczną Ocenę dopuszczającą

Wymagania programowe na poszczególne oceny klasa II gimnazjum Ocenę celującą Ocenę bardzo dobrą Ocenę dobrą Ocenę dostateczną Ocenę dopuszczającą Wymagania programowe na poszczególne oceny klasa II gimnazjum Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który: opanował wiadomości i umiejętności znacznie wykraczające poza program nauczania, stosuje wiadomości

Bardziej szczegółowo

Propozycja planu wynikowego Chemia Nowej Ery - klasa 2 gimnazjum

Propozycja planu wynikowego Chemia Nowej Ery - klasa 2 gimnazjum 1 Propozycja planu wynikowego Chemia Nowej Ery - klasa 2 gimnazjum Tytuł rozdziału w podręczniku Temat lekcji Dział III. Woda i roztwory wodne Treści nauczania 7. Poznajemy związek chemiczny wodoru i tlenu

Bardziej szczegółowo

Wymagania programowe na poszczególne oceny

Wymagania programowe na poszczególne oceny Wymagania programowe na poszczególne oceny I. Kwasy wymienia zasady bhp dotyczące obchodzenia się z kwasami definiuje pojęcia: elektrolit i nieelektrolit wyjaśnia, co to jest wskaźnik i wymienia trzy przykłady

Bardziej szczegółowo

Wymagania podstawowe (dostateczna) Uczeń:

Wymagania podstawowe (dostateczna) Uczeń: Wymagania edukacyjne na poszczególne śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z przedmiotu chemia dla uczniów z klasy II gimnazjum na rok szkolny 2017/2018. SEMESTR I Temat według programu I. Substancje

Bardziej szczegółowo

Wymagania programowe na poszczególne oceny. I. Substancje i ich przemiany

Wymagania programowe na poszczególne oceny. I. Substancje i ich przemiany Chemia. Klasa VII. Wymagania programowe na poszczególne oceny. I. Substancje i ich przemiany Ocena dopuszczająca [1] zalicza chemię do nauk przyrodniczych stosuje zasady bezpieczeństwa obowiązujące w pracowni

Bardziej szczegółowo

CHEMIA klasa 1 Wymagania programowe na poszczególne oceny do Programu nauczania chemii w gimnazjum. Chemia Nowej Ery.

CHEMIA klasa 1 Wymagania programowe na poszczególne oceny do Programu nauczania chemii w gimnazjum. Chemia Nowej Ery. CHEMIA klasa 1 Wymagania programowe na poszczególne oceny do Programu nauczania chemii w gimnazjum. Chemia Nowej Ery. Dział - Substancje i ich przemiany WYMAGANIA PODSTAWOWE stosuje zasady bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe wymagania edukacyjne z przedmiotu chemia dla klasy II gimnazjum, rok szkolny 2017/2018

Szczegółowe wymagania edukacyjne z przedmiotu chemia dla klasy II gimnazjum, rok szkolny 2017/2018 Szczegółowe wymagania edukacyjne z przedmiotu chemia dla klasy II gimnazjum, rok szkolny 2017/2018 II. Wewnętrzna budowa materii posługuje się symbolami pierwiastków odróżnia wzór sumaryczny od wzoru strukturalnego

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne śródroczne oceny klasyfikacyjne z przedmiotu chemia dla uczniów z klasy II gimnazjum na rok szkolny 2017/2018.

Wymagania edukacyjne na poszczególne śródroczne oceny klasyfikacyjne z przedmiotu chemia dla uczniów z klasy II gimnazjum na rok szkolny 2017/2018. Wymagania edukacyjne na poszczególne śródroczne oceny klasyfikacyjne z przedmiotu chemia dla uczniów z klasy II gimnazjum na rok szkolny 2017/2018. Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który opanował wymagania

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania z chemii kl VII

Kryteria oceniania z chemii kl VII Kryteria oceniania z chemii kl VII Ocena dopuszczająca -stosuje zasady BHP w pracowni -nazywa sprzęt laboratoryjny i szkło oraz określa ich przeznaczenie -opisuje właściwości substancji używanych na co

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA OCENIANIA Z CHEMII DLA KLASY II GIMNAZJUM Nauczyciel Katarzyna Kurczab

SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA OCENIANIA Z CHEMII DLA KLASY II GIMNAZJUM Nauczyciel Katarzyna Kurczab SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA OCENIANIA Z CHEMII DLA KLASY II GIMNAZJUM Nauczyciel Katarzyna Kurczab CZĄSTECZKA I RÓWNANIE REKCJI CHEMICZNEJ potrafi powiedzieć co to jest: wiązanie chemiczne, wiązanie jonowe, wiązanie

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania bieżących, śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z chemii klasa II GIMNAZJUM

Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania bieżących, śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z chemii klasa II GIMNAZJUM Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania bieżących, śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z chemii klasa II GIMNAZJUM 1. Sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów - oceniane formy aktywności:

Bardziej szczegółowo

Wymagania programowe na poszczególne oceny. I. Substancje i ich przemiany. Ocena bardzo dobra. Ocena dostateczna. Ocena dopuszczająca.

Wymagania programowe na poszczególne oceny. I. Substancje i ich przemiany. Ocena bardzo dobra. Ocena dostateczna. Ocena dopuszczająca. Wymagania programowe na poszczególne oceny I. Substancje i ich przemiany Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena bardzo dobra [1] [1 + 2] [1 + 2 + 3] [1 + 2 + 3 + 4] 1 zalicza chemię do

Bardziej szczegółowo

CHEMIA Wymagania programowe na poszczególne oceny dla klasy II I SEMESTR

CHEMIA Wymagania programowe na poszczególne oceny dla klasy II I SEMESTR CHEMIA Wymagania programowe na poszczególne oceny dla klasy II I SEMESTR III. Woda i roztwory wodne charakteryzuje rodzaje wód występujących podaje, na czym polega obieg wody wymienia stany skupienia wody

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z chemii dla klasy 2a. Gimnazjum Publicznego im. Jana Pawła II w Żarnowcu. w roku szkolnym 2015/2016

Wymagania edukacyjne z chemii dla klasy 2a. Gimnazjum Publicznego im. Jana Pawła II w Żarnowcu. w roku szkolnym 2015/2016 Wymagania edukacyjne z chemii dla klasy 2a Gimnazjum Publicznego im. Jana Pawła II w Żarnowcu w roku szkolnym 2015/2016 Nauczyciel Joanna Szasta Wodorotlenki i kwasy Uczeń: Ocenę dopuszczającą: -dzieli

Bardziej szczegółowo

I. Substancje i ich przemiany

I. Substancje i ich przemiany I. Substancje i ich przemiany zalicza chemię do nauk przyrodniczych stosuje zasady bezpieczeństwa obowiązujące w pracowni chemicznej nazywa wybrane elementy szkła i sprzętu laboratoryjnego oraz określa

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE

WYMAGANIA EDUKACYJNE SZKOŁA PODSTAWOWA W RYCZOWIE WYMAGANIA EDUKACYJNE niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z CHEMII w klasie 7 Szkoły Podstawowej str. 1 Wymagania edukacyjne

Bardziej szczegółowo

Chemia kl. 7 - wymagania na poszczególne oceny

Chemia kl. 7 - wymagania na poszczególne oceny Chemia kl. 7 - wymagania na poszczególne oceny I. Substancje i ich przemiany zalicza chemię do nauk przyrodniczych stosuje zasady bezpieczeństwa obowiązujące w pracowni chemicznej nazywa wybrane elementy

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe wymagania na poszczególne oceny klasa VII.

Szczegółowe wymagania na poszczególne oceny klasa VII. Szczegółowe wymagania na poszczególne oceny klasa VII. I. Substancje i ich przemiany Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena bardzo dobra Ocena celująca zalicza chemię do nauk przyrodniczych

Bardziej szczegółowo

I. Substancje i ich przemiany. Ocena bardzo dobra [ ] Ocena dostateczna [1 + 2] Ocena dopuszczająca [1] Ocena dobra [ ]

I. Substancje i ich przemiany. Ocena bardzo dobra [ ] Ocena dostateczna [1 + 2] Ocena dopuszczająca [1] Ocena dobra [ ] Wymagania programowe na poszczególne oceny przygotowane na podstawie treści zawartych w podstawie programowej nauczania w klasie siódmej szkoły podstawowej Chemia Nowej Ery I. Substancje i ich przemiany

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych. CHEMIA klasa VII.

Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych. CHEMIA klasa VII. Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych CHEMIA klasa VII Oceny śródroczne: Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: stosuje zasady bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

Umiejętności ponadpodstawowe Ocena bardzo dobra. Substancje chemiczne i ich przemiany

Umiejętności ponadpodstawowe Ocena bardzo dobra. Substancje chemiczne i ich przemiany Wymagania edukacyjne niezbędne do otrzymania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z chemii dla klasy VII, opracowane na podstawie programu nauczania chemii w szkole podstawowej

Bardziej szczegółowo

dobra (2+3+4) Substancje chemiczne i ich przemiany chemicznej. - sporządza mieszaniny -dobiera metodę rozdzielania mieszanin

dobra (2+3+4) Substancje chemiczne i ich przemiany chemicznej. - sporządza mieszaniny -dobiera metodę rozdzielania mieszanin Wymagania edukacyjne niezbędne do otrzymania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z chemii dla klasy VII. Opracowano na podstawie programu nauczania chemii w szkole podstawowej

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z chemii dla klasy 7, oparte na programie nauczania oraz podręczniku dla klasy siódmej szkoły podstawowej Chemia Nowej Ery

Wymagania edukacyjne z chemii dla klasy 7, oparte na programie nauczania oraz podręczniku dla klasy siódmej szkoły podstawowej Chemia Nowej Ery Wymagania edukacyjne z chemii dla klasy 7, oparte na programie nauczania oraz podręczniku dla klasy siódmej szkoły podstawowej Chemia Nowej Ery I. Substancje i ich przemiany omawia, czym zajmuje się chemia

Bardziej szczegółowo

Wymagania programowe chemia klasa VII SP. I. Substancje i ich przemiany. Ocena dobra [ ] Ocena dostateczna [1 + 2] Ocena dopuszczająca [1]

Wymagania programowe chemia klasa VII SP. I. Substancje i ich przemiany. Ocena dobra [ ] Ocena dostateczna [1 + 2] Ocena dopuszczająca [1] Wymagania programowe chemia klasa VII SP I. Substancje i ich przemiany zalicza chemię do nauk przyrodniczych stosuje zasady bezpieczeństwa obowiązujące w pracowni chemicznej nazywa wybrane elementy szkła

Bardziej szczegółowo

I. Substancje i ich przemiany. Ocena bardzo dobra [ ] Ocena dopuszczająca [1] Ocena dobra [ ] Ocena dostateczna [1 + 2]

I. Substancje i ich przemiany. Ocena bardzo dobra [ ] Ocena dopuszczająca [1] Ocena dobra [ ] Ocena dostateczna [1 + 2] Propozycja wymagań programowych na poszczególne oceny przygotowana na podstawie treści zawartych w podstawie programowej, programie nauczania oraz podręczniku dla klasy siódmej szkoły podstawowej Chemia

Bardziej szczegółowo

KLASA II Dział 6. WODOROTLENKI A ZASADY

KLASA II Dział 6. WODOROTLENKI A ZASADY KLASA II Dział 6. WODOROTLENKI A ZASADY Wymagania na ocenę dopuszczającą dostateczną dobrą bardzo dobrą definiuje wskaźnik; wyjaśnia pojęcie: wodorotlenek; wskazuje metale aktywne i mniej aktywne; wymienia

Bardziej szczegółowo

Wymagania programowe na poszczególne oceny chemia

Wymagania programowe na poszczególne oceny chemia Wymagania programowe na poszczególne oceny chemia I. Substancje i ich przemiany Ocena dopuszczająca [1] zalicza chemię do nauk przyrodniczych stosuje zasady bezpieczeństwa obowiązujące w pracowni j nazywa

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA OCENIANIA Z CHEMII DLA KLASY 7 SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KOŃCZYCACH MAŁYCH

SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA OCENIANIA Z CHEMII DLA KLASY 7 SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KOŃCZYCACH MAŁYCH Substancje i ich przemiany SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA OCENIANIA Z CHEMII DLA KLASY 7 SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KOŃCZYCACH MAŁYCH zalicza chemię do nauk przyrodniczych stosuje zasady bezpieczeństwa obowiązujące w

Bardziej szczegółowo

I. Substancje i ich przemiany. Ocena bardzo dobra [ ] Ocena celująca. Ocena dostateczna [1 + 2] Ocena dobra [ ]

I. Substancje i ich przemiany. Ocena bardzo dobra [ ] Ocena celująca. Ocena dostateczna [1 + 2] Ocena dobra [ ] Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny przygotowane na podstawie treści zawartych w podstawie programowej, programie nauczania oraz podręczniku dla klasy siódmej szkoły podstawowej Chemia Nowej Ery

Bardziej szczegółowo

I. Substancje i ich przemiany. Ocena dobra [ ] Ocena dostateczna [1 + 2] Ocena dopuszczająca [1] Ocena bardzo dobra [ ]

I. Substancje i ich przemiany. Ocena dobra [ ] Ocena dostateczna [1 + 2] Ocena dopuszczająca [1] Ocena bardzo dobra [ ] Propozycja wymagań programowych na poszczególne oceny przygotowana na podstawie treści zawartych w podstawie programowej, programie nauczania oraz podręczniku dla klasy siódmej szkoły podstawowej Chemia

Bardziej szczegółowo

Chemia wymagania programowe na poszczególne oceny. I. Substancje i ich przemiany

Chemia wymagania programowe na poszczególne oceny. I. Substancje i ich przemiany Chemia wymagania programowe na poszczególne oceny nauczyciel: Anna Zajc I. Substancje i ich przemiany zalicza chemię do nauk przyrodniczych wyjaśnia, dlaczego chemia jest nauką stosuje zasady bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

Ocena bardzo dobra [ ] Ocena dostateczna [1 + 2] Ocena dopuszczająca [1] Ocena dobra [ ]

Ocena bardzo dobra [ ] Ocena dostateczna [1 + 2] Ocena dopuszczająca [1] Ocena dobra [ ] Wymagania programowe na poszczególne oceny z chemii w klasie siódmej SP ( na podstawie treści zawartych w podstawie programowej, programie nauczania oraz podręczniku dla klasy siódmej szkoły podstawowej

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ: Woda i roztwory wodne

DZIAŁ: Woda i roztwory wodne WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE SZKOLNE Z CHEMII klasa II Aby uzyskać ocenę wyższą niż ocena dopuszczająca, uczeń musi opanować wiadomości i umiejętności dotyczące danej oceny oraz ocen od niej niższych.

Bardziej szczegółowo

I. Substancje i ich przemiany. Ocena dobra [ ] Ocena dostateczna [1 + 2] Ocena dopuszczająca [1] Ocena bardzo dobra [ ]

I. Substancje i ich przemiany. Ocena dobra [ ] Ocena dostateczna [1 + 2] Ocena dopuszczająca [1] Ocena bardzo dobra [ ] Wymagania programowe na poszczególne oceny przygotowane przez NOWĄ ERĘ na podstawie treści zawartych w podstawie programowej, programie nauczania oraz podręczniku dla klasy siódmej szkoły podstawowej Chemia

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa nr 267 Im. Juliusza Słowackiego Ul. Braci Załuskich 1 Warszawa

Szkoła Podstawowa nr 267 Im. Juliusza Słowackiego Ul. Braci Załuskich 1 Warszawa Szkoła Podstawowa nr 267 Im. Juliusza Słowackiego Ul. Braci Załuskich 1 Warszawa Wymagania programowe na poszczególne oceny przygotowane na podstawie treści zawartych w podstawie programowej, programie

Bardziej szczegółowo

I. Substancje i ich przemiany

I. Substancje i ich przemiany NaCoBeZU z chemii dla klasy 7 I. Substancje i ich przemiany 1. Zasady bezpiecznej pracy na lekcjach chemii zaliczam chemię do nauk przyrodniczych stosuję zasady bezpieczeństwa obowiązujące w pracowni chemicznej

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z chemii w klasie VII

Wymagania edukacyjne z chemii w klasie VII Wymagania edukacyjne z chemii w klasie VII przygotowane na podstawie treści zawartych w podstawie programowej, programie nauczania oraz podręczniku dla klasy siódmej szkoły podstawowej Chemia Nowej Ery

Bardziej szczegółowo

Przedmiot: chemia Klasa: IIa, IIb Nauczyciel: Agata SROKA Wymagania programowe na poszczególne oceny. II. Wewnętrzna budowa materii

Przedmiot: chemia Klasa: IIa, IIb Nauczyciel: Agata SROKA Wymagania programowe na poszczególne oceny. II. Wewnętrzna budowa materii Przedmiot: chemia Klasa: IIa, IIb Nauczyciel: Agata SROKA Wymagania programowe na poszczególne oceny II. Wewnętrzna budowa materii wymienia typy wiązań zapisuje wzory sumaryczne i strukturalne podaje definicje

Bardziej szczegółowo

I. Substancje i ich przemiany

I. Substancje i ich przemiany Wymagania programowe na poszczególne oceny na podstawie treści zawartych w podstawie programowej, programie nauczania oraz podręczniku dla klasy siódmej szkoły podstawowej Chemia Nowej Ery Wymagania umożliwiające

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE z chemii dla klasy pierwszej

WYMAGANIA EDUKACYJNE z chemii dla klasy pierwszej Lucyna Krupa Rok szkolny 2016/2017 Anna Mikrut WYMAGANIA EDUKACYJNE z chemii dla klasy pierwszej Wyróżnia się wymagania na: ocenę dopuszczającą ocenę dostateczną (obejmują wymagania na ocenę dopuszczającą)

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z chemii dla klasy 7 A i 7 B w roku szkolnym 2017/2018

Przedmiotowy system oceniania z chemii dla klasy 7 A i 7 B w roku szkolnym 2017/2018 Przedmiotowy system oceniania z chemii dla klasy 7 A i 7 B w roku szkolnym 2017/2018 Wiadomości i umiejętności uczniów będą sprawdzane poprzez : Odpowiedź ustną, Kartkówki, Sprawdziany, Zadania domowe,

Bardziej szczegółowo

I. Wewnętrzna budowa materii. Ocena dobra [ ] Ocena dostateczna [1 + 2]

I. Wewnętrzna budowa materii. Ocena dobra [ ] Ocena dostateczna [1 + 2] Wymagania programowe na poszczególne oceny z chemii dla klasy II Wymagania edukacyjne z chemii dla klasy II gimnazjum oparte są na programie nauczania Program nauczania chemii w gimnazjum autorstwa Teresy

Bardziej szczegółowo

Świat chemii cz. 1 i cz.2, rok szkolny 2016/17 Opis założonych osiągnięć ucznia

Świat chemii cz. 1 i cz.2, rok szkolny 2016/17 Opis założonych osiągnięć ucznia Świat chemii cz. 1 i cz.2, rok szkolny 2016/17 Opis założonych osiągnięć ucznia Osiągnięcia podstawowe Gazy wykonuje lub obserwuje doświadczenie potwierdzające, że powietrze jest mieszaniną; opisuje, na

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE z chemii dla klasy siódmej

WYMAGANIA EDUKACYJNE z chemii dla klasy siódmej Anna Mikrut Rok szkolny 2017/2018 WYMAGANIA EDUKACYJNE z chemii dla klasy siódmej Wyróżnia się wymagania na: ocenę dopuszczającą ocenę dostateczną (obejmują wymagania na ocenę dopuszczającą) ocenę dobrą

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE z chemii dla klasy siódmej

WYMAGANIA EDUKACYJNE z chemii dla klasy siódmej Anna Mikrut Rok szkolny 2017/2018 WYMAGANIA EDUKACYJNE z chemii dla klasy siódmej Wyróżnia się wymagania na: ocenę dopuszczającą ocenę dostateczną (obejmują wymagania na ocenę dopuszczającą) ocenę dobrą

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z chemii -klasa 7. I. Substancje i ich przemiany II. Składniki powietrza i rodzaje przemian, jakim ulegają.

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z chemii -klasa 7. I. Substancje i ich przemiany II. Składniki powietrza i rodzaje przemian, jakim ulegają. Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z chemii -klasa 7 I. Substancje i ich przemiany II. Składniki powietrza i rodzaje przemian, jakim ulegają. Ocena dopuszczająca [1] zalicza chemię do nauk przyrodniczych

Bardziej szczegółowo

ROZKŁAD MATERIAŁU NAUCZANIA CHEMII KL II. Treści nauczania (temat lekcji)

ROZKŁAD MATERIAŁU NAUCZANIA CHEMII KL II. Treści nauczania (temat lekcji) ROZKŁAD MATERIAŁU NAUCZANIA CHEMII KL II Lp. Treści nauczania (temat lekcji) Liczba godzin na realizację Umiejętności wymagania szczegółowe Wprowadzane pojęcia ZWIĄZKI NIEORGANICZNE KWASY I WODOROTLENKI

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis treści programowych obowiązujących na etapie szkolnym konkursu przedmiotowego z chemii 2018/2019

Szczegółowy opis treści programowych obowiązujących na etapie szkolnym konkursu przedmiotowego z chemii 2018/2019 Szczegółowy opis treści programowych obowiązujących na etapie szkolnym konkursu przedmiotowego z chemii 2018/2019 I. Eliminacje szkolne (60 minut, liczba punktów: 30). Wymagania szczegółowe. Cele kształcenia

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z przedmiotu chemia dla uczniów z klasy VIIa na rok. szkolny 2017/2018.

Wymagania edukacyjne na poszczególne śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z przedmiotu chemia dla uczniów z klasy VIIa na rok. szkolny 2017/2018. Wymagania edukacyjne na poszczególne śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z przedmiotu chemia dla uczniów z klasy VIIa na rok SEMESTR I szkolny 2017/2018. Temat według programu I. Substancje i ich

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z przedmiotu chemia dla uczniów z klasy VIIb na rok. szkolny 2017/2018.

Wymagania edukacyjne na poszczególne śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z przedmiotu chemia dla uczniów z klasy VIIb na rok. szkolny 2017/2018. Wymagania edukacyjne na poszczególne śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z przedmiotu chemia dla uczniów z klasy VIIb na rok SEMESTR I szkolny 2017/2018. Temat według programu I. Substancje i ich

Bardziej szczegółowo

Przedmiot: Chemia (klasa siódma)

Przedmiot: Chemia (klasa siódma) Przedmiot: Chemia (klasa siódma) Wymagania programowe na poszczególne oceny przygotowane na podstawie treści zawartych w podstawie programowej, programie nauczania oraz podręczniku dla klasy siódmej szkoły

Bardziej szczegółowo

Chemia Nowej Ery Wymagania programowe na poszczególne oceny dla klasy I

Chemia Nowej Ery Wymagania programowe na poszczególne oceny dla klasy I Chemia Nowej Ery Wymagania programowe na poszczególne oceny dla klasy I Szczegółowe kryteria oceniania po pierwszym półroczu klasy I: I. Substancje i ich przemiany stopień dopuszczający otrzymuje uczeń,

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne oceny z chemii w klasie II IV. Właściwości i rola wody w przyrodzie

Wymagania na poszczególne oceny z chemii w klasie II IV. Właściwości i rola wody w przyrodzie Wymagania na poszczególne oceny z chemii w klasie II IV. Właściwości i rola wody w przyrodzie Uczeń: podaje stany skupienia wody (2) nazywa przemiany stanów skupienia wody (2) opisuje właściwości wody

Bardziej szczegółowo

Propozycja rozkładu materiału nauczania

Propozycja rozkładu materiału nauczania Propozycja rozkładu materiału nauczania Kwasy ( godzin lekcyjnych) Uczeƒ: 45. Elektrolity i nieelektrolity definiuje poj cia: elektrolity, nieelektrolity, wskaêniki wymienia wskaêniki: fenoloftaleina,

Bardziej szczegółowo

Wymagania programowe na poszczególne oceny chemia kl. I

Wymagania programowe na poszczególne oceny chemia kl. I I. Substancje i ich przemiany Wymagania programowe na poszczególne oceny chemia kl. I Ocena dopuszczająca [1] zalicza chemię do nauk przyrodniczych stosuje zasady bezpieczeństwa obowiązujące w pracowni

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z chemii Klasa II WODOROTLENKI A ZASADY

Wymagania edukacyjne z chemii Klasa II WODOROTLENKI A ZASADY Wymagania edukacyjne z chemii Klasa II WODOROTLENKI A ZASADY Wymagania na ocenę dopuszczającą dostateczną dobrą bardzo dobrą wymienia rodzaje wskaźników; sprawdza doświadczalnie działanie podaje przykłady

Bardziej szczegółowo