WOJEWODA MAŁOPOLSKI. WP-V Kraków, 8 listopada 2012 r. Pani Renata Chudziak

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WOJEWODA MAŁOPOLSKI. WP-V Kraków, 8 listopada 2012 r. Pani Renata Chudziak"

Transkrypt

1 WOJEWODA MAŁOPOLSKI WP-V Kraków, 8 listopada 2012 r. Pani Renata Chudziak Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej ul. Mickiewicza Sucha Beskidzka WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 2 pkt 1 oraz art. 6 ust. 4 pkt 3 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. Nr 185, poz. 1092), art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992 z późn. zm.) oraz art. 31 ust. 1 ustawy dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (t.j. Dz. U. z 2009 r. Nr 1, poz. 7 z późn. zm.) w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej (MOPS) w Suchej Beskidzkiej, ul. Mickiewicza 19, Sucha Beskidzka w dniach od 1 do 3 października 2012 r. zespół kontrolny w składzie: - Agnieszka Górska - inspektor, - Magdalena Lewandowska inspektor, działający na podstawie upoważnienia do kontroli nr 39/12 z 12 września 2012 r., wydanego z upoważnienia Wojewody Małopolskiego przez Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie, przeprowadził kontrolę realizacji zadań z zakresu administracji rządowej wynikających z ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992 z późn. zm.) oraz z ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (t.j. Dz. U. z 2009 r. Nr 1, poz. 7 z późn. zm.), klasyfikacja wg budżetu zadaniowego: Funkcja 13. Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny; zadanie Wspieranie rodziny; podzadanie Wsparcie rodzin wychowujących dzieci; działanie Świadczenia rodzinne oraz działanie: Świadczenia z funduszu alimentacyjnego. Kontrolą objęto okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 r. oraz rok 2012 do dnia kontroli. Ustaleń kontrolnych dokonano w oparciu o dokumentację, a także ustne i pisemne wyjaśnienia złożone przez Panią Renatę Chudziak Kierownika MOPS. Wykonanie zadań w kontrolowanym zakresie oceniam: pozytywnie z nieprawidłowościami. Ocena wynika ze stwierdzenia uchybień o charakterze formalnym oraz nieprawidłowości skutkujących wyrównaniem oraz zwrotem świadczeń rodzinnych. Sformułowanie powyższej oceny nastąpiło na podstawie następujących ustaleń: 1. Sprawdzenia zapisów treści dokumentów organizacyjnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Suchej Beskidzkiej, tj.: Kraków, ul. Basztowa 22* tel fax

2 - Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Suchej Beskidzkiej wprowadzonego Uchwałą Nr XXI/142/08 Rady Miejskiej w Suchej Beskidzkiej z 27 czerwca 2008 r. w sprawie nadania Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Suchej Beskidzkiej. W statucie MOPS w Suchej Beskidzkiej nie powołano ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (tj. Dz. U. z 2009 r. Nr 1, poz. 7 z późn. zm.), jak również zadań wynikających z realizacji ww. ustawy. - Regulaminu Organizacyjnego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Suchej Beskidzkiej wprowadzonego Zarządzeniem Nr 1136/2009 Burmistrza Miasta Sucha Beskidzka z 3 września 2009 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego MOPS. - Instrukcji Kancelaryjnej oraz Jednolitego Rzeczowego Wykazu Akt MOPS w Suchej Beskidzkiej przesłanych pismem znak: MOPS z 21 września 2012 r. w celu uzgodnienia z Archiwum Państwowym w Katowicach. 2. Sprawdzenia zakresów czynności pracowników realizujących w MOPS zadania z zakresu świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego. 3. Analizy kosztów obsługi świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego, wynikających z treści art. 33 ust. 2 i 2a ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz z art. 31 ust. 2 i 3 ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów. Zgodnie z przedłożoną informacją, MOPS wydatkował w ramach kosztów obsługi realizacji zadań w dziale 852 Pomoc społeczna, rozdział świadczenia rodzinne, kwotę ,62 zł (świadczenia rodzinne) i kwotę 9 259,30 zł (świadczenia z funduszu alimentacyjnego). Środki zostały przeznaczone na bieżącą obsługę świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego, w tym na wynagrodzenia dla pracowników i pochodne od wynagrodzeń, zakup materiałów biurowych i wyposażenia, zakup usług (w tym m.in. szkolenia). W ramach czynności kontrolnych sprowadzono wybrane pozycje finansowane z dotacji celowej na koszty obsługi. Udostępniona do wglądu dokumentacja księgowa potwierdziła zasadność przekazania środków finansowych na ww. cele. Realizacja zadań zleconych wynikających z ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz. U. z 2006 r. nr 139, poz. 992 z późn. zm.) Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane były na podstawie Zarządzenia Nr 561/04 Burmistrza Miasta Sucha Beskidzka z dnia 26 kwietnia 2004 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej do prowadzenia postępowania w sprawie świadczeń rodzinnych. W podstawach prawnych decyzji dotyczących przyznania prawa do świadczeń rodzinnych powoływano zapisy: - ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz z późn. zm.), - ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992 z późn. zm.), - rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 2 czerwca 2005 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne (Dz. U. Nr 105, poz. 881 z późn. zm.). - rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 sierpnia 2009 r. w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny oraz wysokości świadczeń rodzinnych (Dz. U. z 2009 r. Nr 129, poz. 1058), - rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 14 września 2010 r. w sprawie formy opieki medycznej nad kobietą w ciąży, uprawniającej do dodatku z tytułu urodzenia dziecka oraz wzoru zaświadczenia potwierdzającego pozostawanie pod tą opieką (Dz. U. z 2010 r. Nr 183, poz. 1234); - rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 27 grudnia 2011 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne (Dz. U. z 2011 r. Nr 298, poz. 1769). 2

3 - ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 205, poz z późn. zm.). - ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz z późn. zm.), - rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 października 2011 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne (Dz. U. z 2011 r. Nr 212 poz. 1262); - rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2011 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne (Dz. U. z 2011 r. Nr 295 poz. 1746); - rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 maja 2012 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne (Dz. U. z 2012 r. poz. 551 ); - rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne (Dz. U. z 2012 r. poz ); - Zarządzenia Nr 561/04 Burmistrza Miasta Sucha Beskidzka z dnia 26 kwietnia 2004 r. Zespołowi kontrolnemu przedłożona została informacja Pani Renaty Chudziak Kierownika MOPS Suchej Beskidzkiej, dotycząca statystyki świadczeń rodzinnych oraz działań podejmowanych w ramach koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego. Z przedłożonej informacji wynika, iż w 2011 r. i 2012 r. MOPS skierował trzy wnioski do Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie o ustalenie istnienia koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego. Po otrzymaniu informacji z ROPS o istnieniu koordynacji MOPS wydał jedną decyzję uchylającą prawo do zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami. W trakcie kontroli poddano analizie dokumentację postępowań dotyczących świadczeniobiorców, którym wypłacono zasiłki rodzinne wraz z dodatkami z tytułu urodzenia dziecka, opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, samotnego wychowywania dziecka, kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego, wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej, rozpoczęcia roku szkolnego, podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania oraz dokumentację osób, którym przyznano zasiłek pielęgnacyjny i świadczenie pielęgnacyjne. Ponadto, przeanalizowano akta spraw dotyczących jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka, decyzje odmowne w sprawie ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych. Kontroli poddano dokumentację do następujących decyzji: Zasiłki rodzinne wraz z dodatkami: MOPS.SR , MOPS.SR , MOPS.SR , MOPS.SR , MOPS.SR , MOPS.SR , MOPS.SR , MOPS.SR , MOPS.SR.8250.Z , MOPS.SR , MOPS.SR , MOPS.SR.8250.Z , MOPS.SR , MOPS.SR , MOPS.SR.8250.Z , MOPS.SR , MOPS.SR , MOPS.SR.8250.Z.97.11, MOPS.SR , MOPS.SR , MOPS.SR , MOPS.SR.8250.Z.73.11, MOPS.SR , MOPS.SR , MOPS.SR , MOPS.SR , MOPS.SR , MOPS.SR , MOPS.SR.8250.Z.26.11, MOPS.SR , MOPS.SR , MOPS.SR.8250.Z , MOPS.SR , MOPS.SR , MOPS.SR , MOPS.SR , MOPS.SR , MOPS.SR , MOPS.SR , MOPS.SR , MOPS.SR , MOPS.SR , 3

4 MOPS.SR , MOPS.SR , MOPS.SR.8250.Z , MOPS.SR , MOPS.SR , MOPS.SR.8250.Z , MOPS.SR.8250.Z.1.12, MOPS.SR , MOPS.SR.8250.Z , MOPS.SR , MOPS.SR , MOPS.SR.8250.Z.2.12, MOPS.SR , MOPS.SR , MOPS.SR.8250.Z z r., MOPS.SR.8250.Z z r. Dodatki z tytułu: 1. Wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej: MOPS.SR , MOPS.SR , MOPS.SR , MOPS.SR , MOPS.SR , MOPS.SR.8250.Z , MOPS.SR , MOPS.SR , MOPS.SR , MOPS.SR , MOPS.SR , MOPS.SR.8250.Z , MOPS.SR.8250.Z.1.12, MOPS.SR.8250.Z z r. 2. Opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego: MOPS.SR , MOPS.SR , MOPS.SR , MOPS.SR , MOPS.SR , MOPS.SR.8250.Z.26.11, MOPS.SR , MOPS.SR , MOPS.SR , MOPS.SR , MOPS.SR.8250.Z z r. 3. Rozpoczęcia roku szkolnego: MOPS.SR , MOPS.SR , MOPS.SR , MOPS.SR , MOPS.SR , MOPS.SR , MOPS.SR , MOPS.SR , MOPS.SR , MOPS.SR , MOPS.SR , MOPS.SR , MOPS.SR MOPS.SR , MOPS.SR , MOPS.SR , MOPS.SR , MOPS.SR , MOPS.SR , MOPS.SR , MOPS.SR , MOPS.SR , MOPS.SR , MOPS.SR , MOPS.SR , MOPS.SR Podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania w związku z dojazdem z miejsca zamieszkania do miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły: MOPS.SR , MOPS.SR , MOPS.SR , MOPS.SR.8250.Z.73.11, MOPS.SR , MOPS.SR , MOPS.SR , MOPS.SR.8250.Z.97.11, MOPS.SR Podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania, w związku z zamieszkiwaniem w miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły: MOPS.SR , MOPS.SR Kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego: MOPS.SR.8250.Z , MOPS.SR , MOPS.SR.8250.Z , MOPS.SR , MOPS.SR , MOPS.SR , MOPS.SR , MOPS.SR.8250.Z , MOPS.SR , MOPS.SR , MOPS.SR.8250.Z Samotnego wychowywania dziecka: MOPS.SR , MOPS.SR , MOPS.SR.8250.Z , MOPS.SR MOPS.SR , MOPS.SR , MOPS.SR , MOPS.SR , MOPS.SR , 4

5 MOPS.SR , MOPS.SR , MOPS.SR , MOPS.SR Urodzenia dziecka: MOPS.SR , MOPS.SR , MOPS.SR , MOPS.SR , MOPS.SR.8250.Z , MOPS.SR.8250.Z.1.12, MOPS.SR , MOPS.SR , MOPS.SR Świadczenie pielęgnacyjne: MOPS.8252/3/11, MOPS MOPS , MOPS , MOPS.8252/30/11, MOPS , MOPS.8252/48/12, MOPS , MOPS.8252/52/12, MOPS , MOPS , MOPS.8252/44/12, MOPS.8252/54/12, MOPS , MOPS.8252/53/12, MOPS.SR Pomoc finansowa realizowana w ramach rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne: MOPS.SR P.11, MOPS.SR P.11. MOPS.SR P.11, MOPS.SR P.11, MOPS.SR P.12, MOPS.SR P.12. MOPS.SR P.12, MOPS.SR P.12. Zasiłek pielęgnacyjny: MOPS , MOPS , MOPS , MOPS , MOPS , MOPS , MOPS , MOPS , MOPS , MOPS , MOPS , MOPS , MOPS , MOPS , MOPS , MOPS , MOPS MOPS , MOPS , MOPS , MOPS Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka MOPS.SR , MOPS.SR MOPS.SR , MOPS.SR , MOPS.SR , MOPS.SR , MOPS.SR , MOPS.SR , MOPS.SR , MOPS.SR , MOPS.SR , MOPS.SR , MOPS.SR , MOPS.SR , MOPS.SR , MOPS.SR , MOPS.SR , MOPS.SR , MOPS.SR , MOPS.SR W aktach znajdowały się dokumenty potwierdzające stan faktyczny umożliwiający ustalenie prawa do przedmiotowego świadczenia. Decyzje odmowne do zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami: MOPS.SR , MOPS.SR MOPS.SR , MOPS.SR , MOPS.SR Wnioski o zasiłek rodzinny wraz z dodatkami rozpatrzono odmownie ze względu na przekroczenie kryterium dochodowego, określonego w art. 5 ust. 1 i 2 ustawy o świadczeniach rodzinnych. Decyzje odmowne do świadczeń pielęgnacyjnych: MOPS.8252/23/11, MOPS , MOPS Wnioski o ustalenie prawa do świadczeń pielęgnacyjnych rozpatrzono odmownie ze wglądu nie niespełnienie przesłanki określonej w art. 17 ust. 5 pkt 2a ustawy o świadczeniach rodzinnych, Świadczenia pielęgnacyjne nie przysługują, jeżeli: osoba wymagająca opieki pozostaje w związku małżeńskim, chyba że współmałżonek legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności.. 5

6 Ustalono, iż: 1. Decyzją znak: MOPS.SR z 3 października 2011 r. ustalono stronie prawo do zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami na czworo dzieci, w tym na syna (..) z tytułu: - wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej w wysokości 80,00 zł miesięcznie na okres od do , - rozpoczęcia roku szkolnego w wysokości 100,00 zł jednorazowo w miesiącu wrzesień 2012, - podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania w wysokości 50,00 zł miesięcznie na okres od do z wyłączeniem okresu wakacji letnich (lipiec, sierpień). W sentencji ww. decyzji umieszczono klauzulę: Wypłata świadczeń rodzinnych na dziecko/i rozpoczynające lub kontynuujące naukę w roku szkolnym 2012/2013 w szkole ponadgimnazjalnej za wrzesień i październik 2012 roku nastąpi po doniesieniu zaświadczenia ze szkoły ponadgimnazjalnej na rok szkolny 2012/2013 do r.. 17 września 2012 r. strona złożyła oświadczenie następującej z treści cyt.: Oświadczam, że mój syn (...) od 1 września 2012 nie uczęszcza do szkoły średniej. Decyzją znak: MOPS.SR.8250.Z z 17 września 2012 r. MOPS w Suchej Beskidzkiej postanowił zmienić decyzję znak: MOPS.SR z 3 października 2011 r. w sprawie zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami dla syna (...) poprzez cyt.: - uchylić prawo do zasiłku rodzinnego jednorazowo w miesiącu październik 2012, - uchylić prawo do dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania w wysokości 50,00 zł jednorazowo w miesiącu październik 2012, - uchylić prawo do dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu wychowywania w rodzinie wielodzietnej w wysokości 80,00 zł jednorazowo w miesiącu październik Z listy wypłat nr MOPS.8383.SR za miesiąc wrzesień 2012 r. przedstawionej przez MOPS wynika, iż we wrześniu br. wypłacono ww. świadczenia. 2. Na wniosek z 20 września 2011 r., w którym strona ubiegała się o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami na syna (...) z tytułu samotnego wychowywania dziecka, kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego i rozpoczęcia roku szkolnego, MOPS wydał decyzję znak: MOPS.SR z dnia 5 października 2011 r., w której nie ustalił prawa do dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego. Decyzją znak: MOPS.SR.8250.Z z 2 lutego 2012 r., ustalono stronie prawo do ww. dodatku od 1 listopada 2011 r. do 31 października 2012 r. Przedstawiona do wglądu lista wypłat nr MOPS za miesiąc luty 2012 r. potwierdzała wypłatę ww. dodatku z wyrównaniem od listopada 2011 r. 3. Na wniosek złożony 16 kwietnia 2012 r. MOPS wydał decyzję znak: MOPS z 17 kwietnia 2012 r. ustalającą stronie prawo do świadczenia pielęgnacyjnego... bezterminowo w wysokości 520,00 zł miesięcznie począwszy od oraz...za okres od do w wysokości 260,00. Do wniosku dołączono kopię orzeczenia o stopniu niepełnosprawności z którego wynika, iż wniosek o ustalenie stopnia niepełnosprawności, złożono 6 maja 2005 r., natomiast ustalony stopień niepełnosprawności istnieje od 6 maja 2005 r. Stosownie do treści zapisu art. 24 ust. 1, 2 i 4 ustawy o świadczeniach rodzinnych, cyt.: 1. Prawo do świadczeń rodzinnych ustala się na okres zasiłkowy, z wyjątkiem świadczeń, o których mowa w art. 9 i art Prawo do świadczeń rodzinnych ustala się, począwszy od miesiąca, w którym wpłynął wniosek z prawidłowo wypełnionymi dokumentami, do końca okresu zasiłkowego. Podobną sytuację stwierdzono w przypadku decyzji znak: MOPS.8252/48/12 z 2 kwietnia 2012 r. 6

7 4. Ustalono, iż w większości akt dotyczących ustalenia prawa do zasiłku pielęgnacyjnego MOPS w Suchej Beskidzkiej nie prowadził korespondencji z ZUS/KRUS celem weryfikacji oświadczeń wnioskodawców o niepobieraniu dodatków pielęgnacyjnych. Zgodnie z art. 80 k.p.a. Organ administracji publicznej ocenia na podstawie całokształtu dowodowego, czy dana okoliczność została udowodniona. 5. W decyzjach przyznających prawo do zasiłku rodzinnego oraz dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania nie powoływano pełnej nazwy dodatku wynikającej z rozróżnienia pomiędzy dodatkiem z tytułu dojazdu z miejsca zamieszkania do miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły, a dodatkiem z tytułu zamieszkiwania w miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły. Rodzaj przyznanego dodatku wynika jedynie z kwoty odpowiadającej dodatkowi z tytułu dojazdu, a nie zamieszkiwania. Jednocześnie, w podstawie prawnej powoływano art. 15 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych bez uszczegółowienia poprzez dokładne wskazanie art. 15 ust. 1 pkt 2 cyt. ustawy (m.in. decyzja znak: MOPS.SR z 13 października 2011 r., MOPS.SR z 30 września 2011 r.). 6 W sprawie, w której wydano decyzję znak: MOPS.SR.8250.Z z dnia 8 czerwca 2012 r. ustalającą prawo do dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego dokonano błędnego przeliczenia dochodów członków rodziny. Podczas czynności kontrolnych dokonano stosownej korekty. Błąd w wyliczeniu dochodów nie miał wpływu na rozstrzygnięcie zawarte w ww. decyzji. Analogiczną sytuację stwierdzono w decyzji znak: MOPS.SR z 5 października 2011 r. ustalającej prawo do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego. Ponadto, w postępowaniu dotyczącym wydania decyzji znak: MOPS.SR z 30 września 2011 r. ustalającej prawo do zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami dochód wnioskodawczyni nie został wliczony do dochodu rodziny. Podczas czynności kontrolnych dokonano stosownej korekty. Błąd w wyliczeniu dochodu rodziny nie miał wpływu na rozstrzygnięcie zawarte w ww. decyzji. 7. Wnioski o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego nie zawierały informacji nt. dołączonych dokumentów (m.in. decyzja znak: MOPS z 6 września 2012 r. oraz decyzja znak: MOPS z 6 września 2012 r.). 8. Popełniono błędy pisarskie w następujących decyzjach ustalających prawo do poszczególnych świadczeń rodzinnych: - decyzja znak: MOPS.SR.8250.Z z 2 grudnia 2011 r. ustalająca prawo do dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego, - decyzja znak: MOPS.SR z 20 lipca 2012 r. ustalająca prawo do świadczenia pielęgnacyjnego, - decyzja znak: MOPS.SR P.11 z 19 października 2011 r. ustalająca prawo do pomocy finansowej, realizowanej w ramach rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne, - decyzja znak: MOPS.SR.8250.Z z 18 maja 2011 r. ustalająca prawo do dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, - decyzja MOPS.SR z 23 sierpnia 2012 r. ustalająca prawo do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka. Zgodnie z art ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z późn. zm.), w drodze postanowienia, sprostowano błędy pisarskie popełnione w ww. decyzjach. 7

8 9. We wniosku o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego z 25 marca 2011 r. wnioskodawca zaznaczył, iż ubiega się o dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego. Decyzją znak: MOPS.SR z dnia 1 kwietnia 2011 r. ustalono prawo do zasiłku rodzinnego na troje dzieci oraz dodatków do zasiłku rodzinnego z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej i opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego. 10. Decyzją znak: MOPS.SR.8250.Z z dnia 16 maja 2012 r. ustalono stronie prawo do dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego. Do wniosku strona nie dołączyła zaświadczenia organu emerytalno-rentowego albo oświadczenia, że osoba ubiegająca się jest zgłoszona do ubezpieczeń społecznych w przypadku gdy osoba podlega obowiązkowi ubezpieczenia społecznego, którego wzór określa załącznik nr 11 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 27 grudnia 2011 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne. Podobną sytuację stwierdzono w przypadku decyzji znak: MOPS z 16 kwietnia 2012 r. Realizacja zadań zleconych wynikających z ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2009 r. Nr 1, poz. 7 z późn. zm.) Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane były na podstawie upoważnień wydanych przez Burmistrza Suchej Beskidzkiej dla niżej wymienionych pracowników MOPS: 1. Renaty Chudziak - Kierownika MOPS w Suchej Beskidzkiej : - Zarządzenie Nr 718/08 z 15 września 2008 r., 2. Jolanty Fluder inspektora MOPS w Suchej Beskidzkiej: - Zarządzenie Nr 743/08 z 17 października 2008 r., - Zarządzenie Nr 1559/10 z 1 lipca 2010 r. 3. Izabeli Semik aspiranta pracy socjalnej MOPS w Suchej Beskidzkiej: - Zarządzenie Nr 636/12 z 8 lutego 2012 r. W podstawach prawnych decyzji dotyczących przyznania prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego powoływano zapisy: - ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów ( Dz. U r. Nr 1, poz. 7 z późn. zm.), - ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz z późn. zm.), - rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 lipca 2010 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania, sposobu ustalania dochodu oraz wzorów wniosku, zaświadczeń i oświadczeń o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego (Dz. U. z 2010 r. Nr 123, poz. 836 z późn. zm.). - Zarządzenia Nr 718/08 z 15 września 2008 r. Zespołowi kontrolnemu przedłożono informację MOPS w Sucha Beskidzka dotyczącą statystyki świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Świadczenia z fundusz alimentacyjnego: MOPS.FA , MOPS.FA , MOPS.FA , MOPS.FA , MOPS.FA , MOPS.FA , MOPS.FA , MOPS.FA , MOPS.FA.8320.Z /2 MOPS.FA , MOPS.FA , MOPS.FA , MOPS.FA , MOPS.FA , MOPS.FA , MOPS.FA , MOPS.FA , MOPS.FA , 8

9 MOPS.FA z r., MOPS.FA z r. W aktach znajdowały się dokumenty potwierdzające stan faktyczny umożliwiający ustalenie prawa do powyższego świadczenia. Ustalono, iż: 1. Adresatami decyzji w przypadku przyznania prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na niepełnoletnie dzieci byli ich przedstawiciele ustawowi, upoważnieni z mocy prawa do złożenia w imieniu osoby uprawnionej wniosku i pobierania świadczeń, dopiero sentencja decyzji zawierała zapis, że świadczenie przyznane jest dla dziecka, np. decyzja znak: MOPS.FA z 14 sierpnia 2012 r. Postępowanie wobec dłużników alimentacyjnych Zespołowi kontrolnemu przedłożona została informacja MOPS w Sucha Beskidzka dotycząca działań podejmowanych wobec dłużników alimentacyjnych. Z przedłożonych informacji wynika, iż dłużników alimentacyjnych wzywano na wywiad alimentacyjny oraz w celu odebrania oświadczenia majątkowego, zobowiązywano do zarejestrowania w Powiatowym Urzędzie Pracy, a także informowano o potrzebie aktywizacji dłużnika alimentacyjnego. Decyzje dotyczące zwrotu przez dłużnika alimentacyjnego należności z tytułu otrzymanych przez osobę uprawnioną świadczeń z funduszu alimentacyjnego: MOPS.8323.FA.20.Dz.11, MOPS.8323.FA.22.Dz.11, MOPS.8323.FA.27.Dz.11, MOPS.8323.FA.19.Dz.11, MOPS.8323.FA.23.Dz.11, MOPS.8323.FA.13.Dz.11, MOPS.8323.FA , MOPS.8323.FA , MOPS.8323.FA , MOPS.8323.FA , MOPS.8323.FA , MOPS.8323.FA , MOPS.8323.FA MOPS.8323.FA , MOPS.8323.FA , MOPS.8323.FA , MOPS.8323.FA , MOPS.8323.FA Decyzje dotyczące uznania dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych: MOPS.FA , MOPS.FA W aktach znajdowały się dokumenty potwierdzające stan faktyczny umożliwiający wydanie decyzji w ww. sprawach. Ustalono, iż: 1. W postępowaniu wobec dłużnika alimentacyjnego, który przebywał w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym w Makowie Podhalańskim nie wystąpiono z wnioskiem do organu właściwego dłużnika o podjęcie działań wobec dłużnika alimentacyjnego. 2. W większość decyzji w sprawie zwrotu przez dłużnika alimentacyjnego należności z tytułu otrzymanych przez osobę uprawnioną świadczeń z funduszu alimentacyjnego zostało wydanych w maju 2011 r. za okres świadczeniowy 2009/2010, i odpowiednio w kwietniu 2012 r., za okres świadczeniowy 2010/2011 (np. decyzja znak: MOPS.8323.FA.20.Dz.11 z 27 maja 2011 r. oraz decyzja znak: MOPS.8323.FA z 11 kwietnia 2012 r.). 3. Zgodnie z art. 5 ust. 3a ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów MOPS w Suchej Beskidzkiej wydał decyzje znak: MOPS.FA z 25 września 2012 r. w sprawie uznania dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych. W dokumentacji sprawy brak zawiadomienia o wszczęciu postępowania dotyczącego uznania dłużnika za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych. 9

10 Z przeprowadzonej w czasie kontroli analizy dokumentacji dłużników prowadzonych przez jednostkę jako organ właściwy dłużnika oraz sprawozdań przesyłanych przez MOPS w Suchej Beskidzkiej do Wydziału Polityki Społecznej Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie dotyczących działań wobec dłużników alimentacyjnych za rok 2011 wynika, iż MOPS nie wykorzystywał następujących instrumentów przewidzianych w ustawie o pomocy osobom uprawnionym do alimentów dla organu właściwego dłużnika: 1. Występowanie z powództwem o ustalenie alimentów od innych osób (art. 7 ust. 1 ww. ustawy), 2. Kierowanie wniosku o zatrzymanie prawa jazdy dłużnika alimentacyjnego (art. 5 ust. 3 pkt 3b ww. ustawy). W 2011 r. MOPS w Suchej Beskidzkiej wydatkował ze środków budżetu państwa na świadczenia z funduszu alimentacyjnego kwotę w wysokości ,04 zł. Z tej kwoty od dłużników alimentacyjnych wpłynęło ,27 zł, co stanowi 17,30% kwoty świadczeń wypłaconych. Braki w ściągalności w 2011 r. wyniosły, zatem 82,70%. W porównaniu z 2010 r. ściągalność wzrosła o 3,95%. W związku z powyższymi ocenami, uwagami i wnioskami zalecam Pani Kierownik podjęcie następujących działań w celu wyeliminowania stwierdzonych w wyniku kontroli nieprawidłowości lub usprawnienia funkcjonowania działalności jednostki kontrolowanej, a w szczególności do: 1. Podjęcia działań mających na celu aktualizację zapisów Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Suchej Beskidzkiej przyjętego uchwałą Nr XXI/142/08 Rady Miejskiej w Suchej Beskidzkiej z 27 czerwca 2008 r. poprzez rozszerzenie ww. dokumentu o katalog zadań zleconych wynikających z zapisów ustawy dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (t.j. Dz. U. z 2009 r. Nr 1, poz. 7 z późn. zm.). 2. Zwrotu części dotacji celowej wydatkowanej na wypłatę zasiłku rodzinnego ustalonego decyzją znak: MOPS.SR z 3 października 2011 r., na syna (...) na okres od do w wysokości 98,00 zł miesięcznie oraz dodatków z tytułu: wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej w wysokości 80,00 zł miesięcznie na okres od do , rozpoczęcia roku szkolnego w wysokości 100,00 zł jednorazowo w miesiącu wrzesień 2012, podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania w wysokości 50,00 zł miesięcznie na okres od do z wyłączeniem okresu wakacji letnich (lipiec, sierpień). W ww. decyzji umieszczono informacje, iż świadczenia zostaną wypłacone za wrzesień i październik 2012 roku po doniesieniu przez stronę zaświadczenia ze szkoły ponadgimnazjalnej na rok szkolny 2012/2013 o kontynuacji nauki. W dniu 17 września 2012 r. strona złożyła oświadczenie, z którego wynika, iż od 1 września 2012 r. syn (...) nie uczęszcza do szkoły średniej. Decyzją znak: MOPS.SR.8250.Z z 17 września 2012 r. MOPS w Suchej Beskidzkiej zmienił decyzję znak: MOPS.SR z 3 października 2011 r. w sprawie zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami dla syna (...) poprzez uchylenie ww. świadczeń od października 2012 r. Zgodnie z oświadczeniem strony oraz w myśl art. 6 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o świadczeniach rodzinnych cyt.: Zasiłek rodzinny przysługuje osobom, o których mowa w art. 4 ust. 2 pkt 1 i 2, do ukończenia przez dziecko: 1) 18 roku życia lub; 2) nauki w szkole, jednak nie dłużej niż do ukończenia 21 roku życia... prawo do ww. świadczenia powinno zostać uchylone od 1 września 2012 r. Z uwagi na powyższe, na podstawie art. 169 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 154, poz z późn. zm.) wzywa się Gminę, w terminie 15 dni od dnia stwierdzenia ww. okoliczności do zwrotu części kwoty dotacji celowej w wysokości 328,00 zł wydatkowanej niezgodnie z przeznaczeniem (słownie złotych: trzysta dwadzieścia osiem złotych), udzielonej z budżetu państwa 10

11 w roku 2012 w dziale 852 Pomoc Społeczna, rozdział świadczenia rodzinne na 2010 przeznaczonej na wypłatę świadczeń rodzinnych. Wskazana kwotę 328,00 zł wraz z odsetkami liczonymi jak dla zaległości podatkowych należy przekazać na rachunek bankowy Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego NBP O/O Kraków Nr konta Zmiany decyzji MOPS z 17 kwietnia 2012 r. ustalającej stronie prawo do świadczenia pielęgnacyjnego...bezterminowo w wysokości 520,00 zł miesięcznie począwszy od oraz...za okres od do w wysokości 260,00 oraz decyzji MOPS.8252/48/12 z 2 kwietnia 2012 r. ustalającej stronie prawo do świadczenia pielęgnacyjnego...bezterminowo w wysokości 520,00 zł miesięcznie począwszy od oraz...w wysokości 502,70 za okres od do poprzez dokonanie wyrównania świadczenia pielęgnacyjnego od miesiąca złożenia wniosku, o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego. Zgodnie z art. 163 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992 z późn. zm.), w związku z art. 32 ust. 1a oraz art. 24 ust. 1 i 2 ustawy o świadczeniach rodzinnych, cyt.: 1. Prawo do świadczeń rodzinnych ustala się na okres zasiłkowy, z wyjątkiem świadczeń, o których mowa w art. 9 i art Prawo do świadczeń rodzinnych ustala się, począwszy od miesiąca, w którym wpłynął wniosek z prawidłowo wypełnionymi dokumentami, do końca okresu zasiłkowego.. Fakt, że decyzja przyznająca prawo do świadczenia pielęgnacyjnego została już wykonana, nie wyklucza możliwości dokonania zmiany tej decyzji w trybie art. 163 k.p.a. w związku z art. 32 ust. 1a oraz art. 24 ust. 1 i 2 ustawy o świadczeniach rodzinnych. 4. Dokonywania wnikliwej oceny całokształtu materiału dowodowego oraz prowadzenia postępowań wyjaśniających zgodnie z art. 80 k.p.a., w szczególności w przypadku wniosków o przyznanie zasiłku pielęgnacyjnego, celem wyjaśnienia czy wnioskodawca posiada ustalone prawo do dodatku pielęgnacyjnego. Sugeruje się występowanie do organów emerytalno-rentowych celem weryfikacji sytuacji wnioskodawców zgodnie z art. 9 k.p.a., który stanowi: Organy administracji publicznej są obowiązane do należytego i wyczerpującego informowania stron o okolicznościach faktycznych i prawnych, które mogą mieć wpływ na ustalenie ich praw i obowiązków będących przedmiotem postępowania administracyjnego. Organy czuwają nad tym, aby strony i inne osoby uczestniczące w postępowaniu nie ponosiły szkody z powodu nieznajomości prawa, i w tym celu udzielają im niezbędnych wyjaśnień i wskazówek. 5. Przywoływania w decyzjach ustalających prawo do dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania, pełnej nazwy dodatku, o którym mowa w art. 15 ust. 1 pkt 2 ustawy z 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych. 6. Poprawnego obliczania dochodu rodziny z uwzględnieniem dochodów ze wszystkich źródeł enumeratywnie wyliczonych w art. 3 pkt 1 ustawy o świadczeniach rodzinnych. 7. Dbałość o szczegółowe wypełnianie wniosków składanych przez strony poprzez uwzględnianie, informacji w części VII wniosku, dotyczącej dołączonych do wniosku dokumentów. 8. Ustalania prawa do świadczeń rodzinnych, zgodnie z art. 23 ust. 1 ustawy o świadczeniach rodzinnych, wyłącznie na wniosek strony i ściśle z jego treścią. Ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami do zasiłku rodzinnego może nastąpić tylko zgodnie z treścią wniosku złożonego przez stronę. Jeżeli zaś strona nie wnosi o ustalenie prawa do świadczenia, do którego jest uprawniona, to działanie organu powinno polegać na poinformowaniu strony o przysługujących jej świadczeniach w oparciu o art. 9 k.p.a. 11

12 9. Dołączania do wniosków o ustalenie prawa do dodatku z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego zaświadczenia organu emerytalnorentowego albo oświadczenia, że osoba ubiegającą się jest zgłoszona do ubezpieczeń społecznych w przypadku gdy osoba podlega obowiązkowi ubezpieczenia społecznego, którego wzór określa załącznik nr 11 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2011 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne. 10. Wskazywania w decyzjach przyznających świadczenia z funduszu alimentacyjnego osoby uprawnionej do świadczenia jako adresata decyzji, a nie jej przedstawiciela ustawowego, zgodnie z art ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz z późn. zm.), w związku art. 9 ust. 1 w związku z art. 2 pkt 2 i 11 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów. 11. Występowania z wnioskiem do organu właściwego dłużnika o podjecie działań wobec dłużnika alimentacyjnego, zgodnie z art. 3 ust. 5 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów. 12. Wydawania decyzji administracyjnej w sprawie zwrotu przez dłużnika alimentacyjnego należności z tytułu otrzymanych przez osobę uprawnioną świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zgodnie z art. 27 ust. 2 ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, po zakończeniu okresu świadczeniowego. 13. Prowadzenia postępowania w sprawie uznania dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych zgodnie z art. z art. 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz z późn. zm.), w związku art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów. 14. Podjęcie działań, mających na celu wzmożenie ściągalności zobowiązań od dłużników alimentacyjnych, poprzez efektywniejsze wykorzystanie następujących instrumentów przewidzianych dla organu właściwego dłużnika w ustawie o pomocy osobom uprawnionym do alimentów: 1) kierowanie wniosku o zatrzymanie prawa jazdy dłużnika alimentacyjnego (art. 5 ust. 3 pkt 3 b ww. ustawy). 2) występowanie z powództwem o ustalenie alimentów od innych osób (art. 7 ww. ustawy). Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. Nr 185, poz. 1092) zwracam się z prośbą, o poinformowanie mnie w terminie 30 dni od daty otrzymania niniejszego wystąpienia o sposobie wykonania zaleceń, wykorzystaniu wniosków lub przyczynach ich niewykorzystania albo o innym sposobie usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości. Zgodnie z art. 48 ww. ustawy od wystąpienia pokontrolnego nie przysługują środki odwoławcze. Do wiadomości: Burmistrz Suchej Beskidzkiej Z up. Wojewody Małopolskiego (-) mgr inż. Małgorzata Lechowicz Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej 12

WP-V Kraków, 21 września 2012 r.

WP-V Kraków, 21 września 2012 r. WOJEWODA MAŁOPOLSKI WP-V.431.31.2012 Kraków, 21 września 2012 r. Pani Bogumiła Nowak Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 32-861 Iwkowa 468 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 2 pkt 1 oraz

Bardziej szczegółowo

WP-V Kraków, 4 września 2012 r.

WP-V Kraków, 4 września 2012 r. WOJEWODA MAŁOPOLSKI WP-V.431.32.2012 Kraków, 4 września 2012 r. Pani Antonina Jagieła Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ochotnicy Dolnej WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 2 pkt 1 oraz

Bardziej szczegółowo

WP-V Kraków, 18 grudnia 2015 r.

WP-V Kraków, 18 grudnia 2015 r. WOJEWODA MAŁOPOLSKI WP-V.431.35.2015 Kraków, 18 grudnia 2015 r. Pani Anna Duda Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej ul. Spadochroniarzy 6, 34-730 Mszana Dolna WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie

Bardziej szczegółowo

WOJEWODA MAŁOPOLSKI. WP-V Kraków, 9 listopada 2012 r. Pani Dorota Gałuszka

WOJEWODA MAŁOPOLSKI. WP-V Kraków, 9 listopada 2012 r. Pani Dorota Gałuszka WOJEWODA MAŁOPOLSKI WP-V.431.36.2012 Kraków, 9 listopada 2012 r. Pani Dorota Gałuszka Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Rynek 4 32-830 Wojnicz WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 2 pkt

Bardziej szczegółowo

WP-V Kraków, 1 października 2015 r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WP-V Kraków, 1 października 2015 r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA MAŁOPOLSKI WP-V.431.27.2015 Kraków, 1 października 2015 r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Pani Irena Hutniczak Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stryszawie Na podstawie art. 2 pkt 1 oraz

Bardziej szczegółowo

Szanowna Pani Krystyna Roś

Szanowna Pani Krystyna Roś WOJEWODA MAŁOPOLSKI WP-V.431.8.2012 Kraków, 24 kwietnia 2012 r. Szanowna Pani Krystyna Roś Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 32-048 Jerzmanowice 372B WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

WP-V Kraków, 22 kwietnia 2015 r.

WP-V Kraków, 22 kwietnia 2015 r. WOJEWODA MAŁOPOLSKI WP-V.431.3.2015 Kraków, 22 kwietnia 2015 r. Pan Daniel Obajtek Wójt Gminy Pcim 32-432 Pcim 563 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 2 pkt 1 oraz art. 6 ust. 4 pkt 3, w związku

Bardziej szczegółowo

WOJEWODA MAŁOPOLSKI WP-V Kraków, 11 czerwca 2014 r.

WOJEWODA MAŁOPOLSKI WP-V Kraków, 11 czerwca 2014 r. WOJEWODA MAŁOPOLSKI WP-V.431.11.2014 Kraków, 11 czerwca 2014 r. Pani Anna Ryba WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bieczu ul. Tysiąclecia 5 38-340 Biecz Na podstawie

Bardziej szczegółowo

WP-V Kraków, 16 września 2015 r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WP-V Kraków, 16 września 2015 r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA MAŁOPOLSKI WP-V.431.19.2015 Kraków, 16 września 2015 r. Pani Maria Kufel Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej ul. Główna 125, 32-608 Osiek WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 2 pkt

Bardziej szczegółowo

MAŁOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE

MAŁOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE MAŁOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE WYDZIAŁ POLITYKI SPOŁECZNEJ WP.V.431-2-11 Kraków, 24 marca 2011 r. Pani Elżbieta Prus Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Andrychowie ul. Batorego 5 34-120 Andrychów

Bardziej szczegółowo

WP-V Kraków, 7 maja 2014 r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WP-V Kraków, 7 maja 2014 r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA MAŁOPOLSKI WP-V.431.8.2014 Kraków, 7 maja 2014 r. Pani Anna Piwowarczyk Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gołczy 32-075 Gołcza 80 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 2 pkt 1

Bardziej szczegółowo

WP-V Kraków, 1 grudnia 2015 r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WP-V Kraków, 1 grudnia 2015 r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA MAŁOPOLSKI WP-V.431.31.2015 Kraków, 1 grudnia 2015 r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Pani Krystyna Nędza Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 34-235 Bystra 467 Na podstawie art. 2 pkt 1 oraz

Bardziej szczegółowo

WP-V Kraków, 8 stycznia 2015 r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WP-V Kraków, 8 stycznia 2015 r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA MAŁOPOLSKI WP-V.431.31.2014 Kraków, 8 stycznia 2015 r. Pani Albina Kmieć WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Plac Św. Kazimierza 7-8 33-207 Radgoszcz Na podstawie

Bardziej szczegółowo

WP-V Kraków, 15 grudnia 2014 r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WP-V Kraków, 15 grudnia 2014 r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA MAŁOPOLSKI WP-V.431.28.2014 Kraków, 15 grudnia 2014 r. Pani Justyna Młynek-Medoń Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej ul. 3 Maja 587 34-143 Lanckorona WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie

Bardziej szczegółowo

WP-V Kraków, 6 sierpnia 2012 r.

WP-V Kraków, 6 sierpnia 2012 r. WOJEWODA MAŁOPOLSKI WP-V.431.26.2012 Kraków, 6 sierpnia 2012 r. Pan Stanisław Gaworczyk Burmistrz Miasta Nowy Wiśnicz Rynek 38 32-720 Nowy Wiśnicz WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 2 pkt 1 oraz

Bardziej szczegółowo

WP-V Kraków, 5 maja 2014 r. Pani Barbara Waląg - Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Moszczenicy WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WP-V Kraków, 5 maja 2014 r. Pani Barbara Waląg - Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Moszczenicy WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA MAŁOPOLSKI WP-V.431.7.2014 Kraków, 5 maja 2014 r. Pani Barbara Waląg Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Moszczenicy 38-321 Moszczenica 618 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

WP-V Kraków, 30 kwietnia 2012 r. Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mszanie Dolnej ul. Starowiejska Mszana Dolna

WP-V Kraków, 30 kwietnia 2012 r. Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mszanie Dolnej ul. Starowiejska Mszana Dolna WOJEWODA MAŁOPOLSKI WP-V.431.11.2012 Kraków, 30 kwietnia 2012 r. Pani Sabina Kogut Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mszanie Dolnej ul. Starowiejska 2 34-730 Mszana Dolna WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Bardziej szczegółowo

WOJEWODA MAŁOPOLSKI. WP-V Kraków, 11 marca 2014 r.

WOJEWODA MAŁOPOLSKI. WP-V Kraków, 11 marca 2014 r. WOJEWODA MAŁOPOLSKI WP-V.431.3.2014 Kraków, 11 marca 2014 r. Pani Barbara Romanczyk Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Raciechowicach 32-415 Raciechowice 277 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie

Bardziej szczegółowo

WP-V Kraków, 23 czerwca 2014 r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WP-V Kraków, 23 czerwca 2014 r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA MAŁOPOLSKI WP-V.431.15.2014 Kraków, 23 czerwca 2014 r. Pani Monika Berdecka Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Plac Józefa Piłsudskiego 1 32-091 Michałowice WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na

Bardziej szczegółowo

WP-V Kraków, 9 lutego 2015 r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WP-V Kraków, 9 lutego 2015 r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA MAŁOPOLSKI WP-V.431.34.2014 Kraków, 9 lutego 2015 r. Pani Cecylia Wojtyła Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wadowicach WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 2 pkt 1 oraz art.

Bardziej szczegółowo

Świadczenia rodzinne od 1 listopada 2014 i fundusz alimentacyjny od 1 października 2014.

Świadczenia rodzinne od 1 listopada 2014 i fundusz alimentacyjny od 1 października 2014. Świadczenia rodzinne od 1 listopada 2014 i fundusz alimentacyjny od 1 października 2014. Skondensowane informacje dla aktualnych jak też przyszłych świadczeniobiorców Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Bardziej szczegółowo

MAŁOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE

MAŁOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE MAŁOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE WYDZIAŁ POLITYKI SPOŁECZNEJ WP.V.0932-8-10 Kraków, 23.12.2010 Szanowny Pan Mieczysław Kuziel Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Kamienica 420 34-608 Kamienica

Bardziej szczegółowo

MAŁOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE

MAŁOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE MAŁOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE WYDZIAŁ POLITYKI SPOŁECZNEJ WP.V.431-4-11 Kraków, 26 kwietnia 2011 r. Pani Maria Janicka Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czchowie ul. Szkolna 1,

Bardziej szczegółowo

Pani Wiesława Czerwińska Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Raciążu

Pani Wiesława Czerwińska Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Raciążu Warszawa, 17 sierpnia 2016 r. WOJEWODA MAZOWIECKI WPS-C.431.2.6.2016.AB Pani Wiesława Czerwińska Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Raciążu WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 28 ust.

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Bydgoszcz, maja 2015r. WOJEWODA KUJAWSKO POMORSKI WPS.VIII.431.4.2015.PK,IZ. Pani. Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chełmnie WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

Pani Urszula Maćkowska Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czernicach Borowych ul. Dolna 2, Czernice Borowe

Pani Urszula Maćkowska Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czernicach Borowych ul. Dolna 2, Czernice Borowe Warszawa, 23 listopada 2016 r. WOJEWODA MAZOWIECKI WPS-O.431.15.2016.AJ Pani Urszula Maćkowska Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czernicach Borowych ul. Dolna 2, 06-415 Czernice Borowe WYSTĄPIENIE

Bardziej szczegółowo

MAŁOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE

MAŁOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE MAŁOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE WYDZIAŁ POLITYKI SPOŁECZNEJ PS.V.0932-8-10 Kraków, 23.12.2010 Szanowny Pan Sylwester Pytel Wójt Gminy Bukowina Tatrzańska ul. Długa 144 34-530 Bukowina Tatrzańska

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Warszawa, 13 kwietnia 2016 r. WOJEWODA MAZOWIECKI WPS-IX.431.2.1.2016.AS Pani Agnieszka Mróz Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Wyszkowie ul. 3 Maja 16, 07-200 Wyszków WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Pani Anna Tarkowska Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Platerowie ul. Dworcowa Platerów

Pani Anna Tarkowska Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Platerowie ul. Dworcowa Platerów WOJEWODA MAZOWIECKI Warszawa, 17 listopada 2016 r. WPS-S.431.2.7.2016.JS Pani Anna Tarkowska Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Platerowie ul. Dworcowa 21 08-210 Platerów WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Bardziej szczegółowo

WP-V Kraków, 18 grudnia 2012 r. Pani Maria Szydło

WP-V Kraków, 18 grudnia 2012 r. Pani Maria Szydło WOJEWODA MAŁOPOLSKI WP-V.431.39.2012 Kraków, 18 grudnia 2012 r. Pani Maria Szydło Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tomicach ul. Wadowicka 49 34-100 Wadowice WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie

Bardziej szczegółowo

MAŁOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE

MAŁOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE MAŁOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE WYDZIAŁ POLITYKI SPOŁECZNEJ WP.V.431-13-11 Kraków, 15 lipca 2011 r. Pan Bernard Stawiarski Wójt Gminy Chełmiec ul. Papieska 2 33-395 Chełmiec Zespół Kontrolny Wydziału

Bardziej szczegółowo

Pani Ewa Lasecka Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żyrardowie ul. Armii Krajowej 3, Żyrardów

Pani Ewa Lasecka Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żyrardowie ul. Armii Krajowej 3, Żyrardów Warszawa, 24 maja 2016 r. WOJEWODA MAZOWIECKI WPS-IX.431.2.3.2016.AS Pani Ewa Lasecka Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żyrardowie ul. Armii Krajowej 3, 96-300 Żyrardów WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Bardziej szczegółowo

Pani Iwona Radzimirska Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Michałowice Reguły, ul. Aleja Powstańców Warszawy Michałowice

Pani Iwona Radzimirska Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Michałowice Reguły, ul. Aleja Powstańców Warszawy Michałowice Warszawa, 25 października 2018 r. WOJEWODA MAZOWIECKI WPS-IX.431.2.26.2018.LB Pani Iwona Radzimirska Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Michałowice Reguły, ul. Aleja Powstańców Warszawy

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Warszawa, 14 lutego 2017 r. WOJEWODA MAZOWIECKI WPS-R.431.2.7.2016.AK Pani Ewa Gomuła Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej ul. Zachęta 57 26-650 Przytyk WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Skondensowane informacje dla aktualnych jak też przyszłych świadczeniobiorców

Skondensowane informacje dla aktualnych jak też przyszłych świadczeniobiorców Skondensowane informacje dla aktualnych jak też przyszłych świadczeniobiorców Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mławie informuje, że Okres zasiłkowy, na który ustala się prawo do zasiłku rodzinnego trwać

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Warszawa, 13 kwietnia 2016 r. WOJEWODA MAZOWIECKI WPS-IX.431.2.2.2016.AS Pani Zofia Berent Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sochaczewie al. 600-lecia 90, 96-500 Sochaczew WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Bardziej szczegółowo

Pani Izabela Kozłowska Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Duninowie ul. Osiedlowa Nowy Duninów

Pani Izabela Kozłowska Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Duninowie ul. Osiedlowa Nowy Duninów Warszawa, 17 stycznia 2017 r. WOJEWODA MAZOWIECKI WPS-P.431.20.2016.KO Pani Izabela Kozłowska Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Duninowie ul. Osiedlowa 1 09-505 Nowy Duninów WYSTĄPIENIE

Bardziej szczegółowo

1.7. Zmiany w ŚwRodzU, które obowiązują od r Zmiany w ŚwRodzU, które obowiązują od r... 6

1.7. Zmiany w ŚwRodzU, które obowiązują od r Zmiany w ŚwRodzU, które obowiązują od r... 6 O Autorze... Wykaz skrótów... XV XVII Rozdział I. Postępowanie w sprawie o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych... 1 1. Zmiany wprowadzone w ŚwRodzU od 1.1.2018 r.... 1 1.1. Zmiany w ŚwRodzU, które

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Bydgoszcz, marca 2015r. WOJEWODA KUJAWSKO POMORSKI WPS.VIII.431.3.2015.IZ Pan Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ciechocinie WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

Pani Aniela Kopaczewska Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bulkowie ul. Szkolna 1 09-454 Bulkowo

Pani Aniela Kopaczewska Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bulkowie ul. Szkolna 1 09-454 Bulkowo Warszawa, 27 kwietnia 2016 r. WOJEWODA MAZOWIECKI WPS-P.431.5.2016.KO Pani Aniela Kopaczewska Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bulkowie ul. Szkolna 1 09-454 Bulkowo WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Bardziej szczegółowo

Świadczenia rodzinne. Świadczeniami rodzinnymi są:

Świadczenia rodzinne. Świadczeniami rodzinnymi są: Świadczenia rodzinne Świadczeniami rodzinnymi są: 1. zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego, 2. jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka, 3. świadczenia opiekuńcze: zasiłek pielęgnacyjny

Bardziej szczegółowo

WP-V Kraków, 8 stycznia 2015 r. Pani Maria Malec WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WP-V Kraków, 8 stycznia 2015 r. Pani Maria Malec WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA MAŁOPOLSKI WP-V.431.37.2014 Kraków, 8 stycznia 2015 r. Pani Maria Malec Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 33-122 Wierzchosławice 550 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 2 pkt

Bardziej szczegółowo

ściągalności należności wymienionych w art. 28 ust. 1-4 ustawy 1 jednostka

ściągalności należności wymienionych w art. 28 ust. 1-4 ustawy 1 jednostka WYNIKI PRZEPROWADZONYCH W 2015 ROKU KONTROLI Z REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU USTAWY O ŚWIADCZENIACH RODZINNYCH I USTAWY O POMOCY OSOBOM UPRAWNIONYM DO ALIMENTÓW W 2015 r. inspektorzy Wydziału Polityki Społecznej

Bardziej szczegółowo

WP-V Kraków, 27 listopada 2014 r.29 października WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WP-V Kraków, 27 listopada 2014 r.29 października WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA MAŁOPOLSKI WP-V.431.25.2014 Kraków, 27 listopada 2014 r.29 października Pani Ewa Krzysica Dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej ul. Piękna 1 32-005 Niepołomice WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Bardziej szczegółowo

Pani Barbara Kędziora Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostrowi Maz. ul. Warcholskiego 3, Ostrów Maz.

Pani Barbara Kędziora Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostrowi Maz. ul. Warcholskiego 3, Ostrów Maz. Warszawa, 25 stycznia 2017 r. WOJEWODA MAZOWIECKI WPS-O.431.25.2016.AJ Pani Barbara Kędziora Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostrowi Maz. ul. Warcholskiego 3, 07-300 Ostrów Maz. WYSTĄPIENIE

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA MAZOWIECKI Warszawa, dnia 18 stycznia 2016 r. WPS-IX.431.2.17.2015.EST Pani Bożena Kaźmierczuk Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wiskitkach ul. Kościuszki 1, 96-315 Wiskitki WYSTĄPIENIE

Bardziej szczegółowo

Pan Roman Szymański Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Drobinie ul. Piłsudskiego Drobin

Pan Roman Szymański Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Drobinie ul. Piłsudskiego Drobin Warszawa, 29 lipca 2015 r. WOJEWODA MAZOWIECKI WPS-P.431.10.2015.KO Pan Roman Szymański Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Drobinie ul. Piłsudskiego 12 09-210 Drobin WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Bardziej szczegółowo

PODLASKI URZĄD WOJEWÓDZKI w BIAŁYMSTOKU 15-213 Białystok, ul. Mickiewicza 3

PODLASKI URZĄD WOJEWÓDZKI w BIAŁYMSTOKU 15-213 Białystok, ul. Mickiewicza 3 PODLASKI URZĄD WOJEWÓDZKI w BIAŁYMSTOKU 15-213 Białystok, ul. Mickiewicza 3 Białystok, 22 marca 2016 r. PS-I.431.6.1.2016.IS Pani Irena Godlewska Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wasilkowie

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DZIAŁU ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH GOPS SUSZEC DOTYCZĄCA:

INFORMACJA DZIAŁU ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH GOPS SUSZEC DOTYCZĄCA: INFORMACJA DZIAŁU ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH GOPS SUSZEC DOTYCZĄCA: ŚWIADCZEŃ Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO W NOWYM OKRESIE ŚWIADCZENIOWYM OD 1 października 2013 r. DO 30 września 2014 r. ORAZ ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH

Bardziej szczegółowo

Ośrodek Pomocy Społecznej w Ćmielowie

Ośrodek Pomocy Społecznej w Ćmielowie Świadczenia rodzinne Podstawa prawna: Ustawa z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 roku, poz. 114 z późn. zmianami); Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy

Bardziej szczegółowo

Pani Daniela Romańczuk Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jabłonnie Lackiej ul. Kubusia Puchatka Jabłonna Lacka

Pani Daniela Romańczuk Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jabłonnie Lackiej ul. Kubusia Puchatka Jabłonna Lacka WOJEWODA MAZOWIECKI Warszawa, 25 maja 2017 r. WPS-S.431.2.2.2017.JS Pani Daniela Romańczuk Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jabłonnie Lackiej ul. Kubusia Puchatka 1 08-304 Jabłonna Lacka

Bardziej szczegółowo

Pani Marzena Cichowska Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzynowłodze Małej ul. Kościelna 7, Krzynowłoga Mała

Pani Marzena Cichowska Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzynowłodze Małej ul. Kościelna 7, Krzynowłoga Mała Warszawa, 21 czerwca 2016 r. WOJEWODA MAZOWIECKI WPS-O.431.4.2016 Pani Marzena Cichowska Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzynowłodze Małej ul. Kościelna 7, 06-316 Krzynowłoga Mała WYSTĄPIENIE

Bardziej szczegółowo

Pani Hanna Bęcławska Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Grudusku

Pani Hanna Bęcławska Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Grudusku Warszawa, 31 grudnia 2015 r. WOJEWODA MAZOWIECKI WPS-C.431.2.17.2015 Pani Hanna Bęcławska Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Grudusku WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 28 ust. 1 pkt

Bardziej szczegółowo

MAŁOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE

MAŁOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE MAŁOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE WYDZIAŁ POLITYKI SPOŁECZNEJ PS.V.0932-4-10 Kraków, 12 MAJ 2010 Pani Anna Duda Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej ul. Spadochroniarzy 6 34-730 Mszana Dolna

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Warszawa, 05 maja 2017 r. WOJEWODA MAZOWIECKI WPS-R.431.2.1.2017.AK Pan Tadeusz Zakrzewski Wójt Gminy Chynów ul. Główna 67 05-650 Chynów WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 28 ust. 1 pkt 2 ustawy

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Warszawa, 29 września 2015 r. WOJEWODA MAZOWIECKI WPS-R.431.2.10.2015.AK Pani Maria Gogacz Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej ul. Prusa 11 26-720 Policzna WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Pan Jarosław Tyburski Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łącku ul. Gostynińska Łąck

Pan Jarosław Tyburski Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łącku ul. Gostynińska Łąck Warszawa, 25 października 2018 r. WOJEWODA MAZOWIECKI WPS-IX.431.2.31.2018.AG Pan Jarosław Tyburski Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łącku ul. Gostynińska 2 09-520 Łąck WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Bardziej szczegółowo

Pani Monika Wilk Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Siennicy ul. Latowicka Siennica

Pani Monika Wilk Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Siennicy ul. Latowicka Siennica Warszawa, 14 lipca 2015 r. WOJEWODA MAZOWIECKI WPS-IX.431.2.7.2015.EST Pani Monika Wilk Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Siennicy ul. Latowicka 9 005-332 Siennica WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Bardziej szczegółowo

Świadczenia na rzecz rodziny

Świadczenia na rzecz rodziny Świadczenia na rzecz rodziny ŚWIADCZENIA RODZINNE Przyznawane są na okres zasiłkowy, który trwa od 1 listopada do 31 października roku następnego 1) na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA LUBUSKI Gorzów Wlkp., dnia 17 listopada 2014 r. PS-V.431.6.2014.JKas Pani Danuta Zabłocka Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zielonej Górze WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Bydgoszcz, lutego 2015r. WOJEWODA KUJAWSKO POMORSKI WPS.VIII.431.16.2014.IZ Pani xxxxxxxxxx xxxxxxxxx Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chrostkowie WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Pani Małgorzata Woźniak Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej ul. Pl. Wolności Gielniów

Pani Małgorzata Woźniak Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej ul. Pl. Wolności Gielniów Warszawa, 24 listopada 2015 r. WOJEWODA MAZOWIECKI WPS-R.431.2.13.2015.AK Pani Małgorzata Woźniak Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej ul. Pl. Wolności 75 26-434 Gielniów WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Bardziej szczegółowo

MAŁOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE

MAŁOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE MAŁOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE WYDZIAŁ POLITYKI SPOŁECZNEJ WP.V.431-15-11 Kraków, 8 sierpnia 2011 r. Pan Andrzej Cholewa Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej ul. Józefa Piłsudskiego 2, 34-470

Bardziej szczegółowo

Pan Krzysztof Sarzała Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szczawinie Kościelnym ul. Jana Pawła II 3/ Szczawin Kościelny

Pan Krzysztof Sarzała Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szczawinie Kościelnym ul. Jana Pawła II 3/ Szczawin Kościelny Warszawa, 09 stycznia 2018 r. WOJEWODA MAZOWIECKI WPS-VII.431.2.8.2017.AG Pan Krzysztof Sarzała Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szczawinie Kościelnym ul. Jana Pawła II 3/1 09-550 Szczawin

Bardziej szczegółowo

WP-V Kraków, 10 października 2014 r.

WP-V Kraków, 10 października 2014 r. WOJEWODA MAŁOPOLSKI WP-V.431.21.2014 Kraków, 10 października 2014 r. Pani Jolanta Cieśla Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Koniuszy 32-104 Koniusza 55 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Świadczenia rodzinne. Zasiłek rodzinny. Przyznanie zasiłku rodzinnego w przypadku przekroczenia progu dochodowego zasada złotówka za złotówkę

Świadczenia rodzinne. Zasiłek rodzinny. Przyznanie zasiłku rodzinnego w przypadku przekroczenia progu dochodowego zasada złotówka za złotówkę Świadczenia rodzinne Zasiłek rodzinny Zasiłek rodzinny ma na celu częściowe pokrycie wydatków na utrzymanie dziecka. Prawo do zasiłku rodzinnego i dodatków do tego zasiłku przysługuje: 1) rodzicom, jednemu

Bardziej szczegółowo

Pani Magdalena Szochner-Siemińska Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Słupnie ul. Warszawska 26a Słupno

Pani Magdalena Szochner-Siemińska Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Słupnie ul. Warszawska 26a Słupno Warszawa, 12 września 2017 r. WOJEWODA MAZOWIECKI WPS-P.431.14.2017.AG Pani Magdalena Szochner-Siemińska Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Słupnie ul. Warszawska 26a 09-472 Słupno WYSTĄPIENIE

Bardziej szczegółowo

Pani Urszula Karolewska Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Iłowie ul. Płocka Iłów

Pani Urszula Karolewska Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Iłowie ul. Płocka Iłów Warszawa, 29.12.2015 r. WOJEWODA MAZOWIECKI WPS-IX.431.2.16.2015.EST Pani Urszula Karolewska Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Iłowie ul. Płocka 2 96-520 Iłów WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie

Bardziej szczegółowo

ŚWIADCZENIA RODZINNE Zasiłek rodzinny 539 zł. 623 zł. 77,00 zł 106,00 zł 115,00 zł 1000,00 zł 400,00 zł 170,00 zł 340,00 zł 80,00 zł

ŚWIADCZENIA RODZINNE Zasiłek rodzinny 539 zł. 623 zł. 77,00 zł 106,00 zł 115,00 zł 1000,00 zł 400,00 zł 170,00 zł 340,00 zł 80,00 zł ŚWIADCZENIA RODZINNE Świadczeniami rodzinnymi są: 1) zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego, 2) jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka, 3) świadczenia opiekuńcze: zasiłek pielęgnacyjny,

Bardziej szczegółowo

ŚWIADCZENIA RODZINNE I FUNDUSZ ALIMENTACYJNY

ŚWIADCZENIA RODZINNE I FUNDUSZ ALIMENTACYJNY Małgorzata Wojciechowska ŚWIADCZENIA RODZINNE I FUNDUSZ ALIMENTACYJNY INSTRUKTAŻ POSTĘPOWANIA WZORY Stan prawny: 1 stycznia 2013 r. Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr Sp. z o.o. Gdańsk 2013 Spis treœci

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIA RZECZOWO-FINANSOWEGO O ZADANIACH Z ZAKRESU ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH ZREALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA ORAZ BUDŻETÓW GMIN

SPRAWOZDANIA RZECZOWO-FINANSOWEGO O ZADANIACH Z ZAKRESU ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH ZREALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA ORAZ BUDŻETÓW GMIN SPRAWOZDANIA RZECZOWO-FINANSOWEGO O ZADANIACH Z ZAKRESU ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH ZREALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA ORAZ BUDŻETÓW GMIN A. Wydatki na świadczenia i świadczeniobiorcy za IV kwartał 2007

Bardziej szczegółowo

Pani Alina Danuta Sawicka Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dzierzgowie

Pani Alina Danuta Sawicka Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dzierzgowie Warszawa, 23 stycznia 2017 r. WOJEWODA MAZOWIECKI WPS-C.431.2.14.2016.AB Pani Alina Danuta Sawicka Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dzierzgowie WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 28

Bardziej szczegółowo

Pani Marlena Paczek Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Domanicach Domanice

Pani Marlena Paczek Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Domanicach Domanice Warszawa,12 grudnia 2017 r. WOJEWODA MAZOWIECKI WPS-VII.431.2.16.2017.HF Pani Marlena Paczek Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Domanicach 08-113 Domanice WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Pani Agnieszka Kożubowska Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Troszynie ul. Słowackiego 13, Troszyn

Pani Agnieszka Kożubowska Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Troszynie ul. Słowackiego 13, Troszyn Warszawa, 25 stycznia 2017 r. WOJEWODA MAZOWIECKI WPS-O.431.23.2016.AJ Pani Agnieszka Kożubowska Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Troszynie ul. Słowackiego 13, 07-405 Troszyn WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Bardziej szczegółowo

Weryfikacja kryteriów dochodowych uprawniających do świadczeń rodzinnych oraz kwot świadczeń.

Weryfikacja kryteriów dochodowych uprawniających do świadczeń rodzinnych oraz kwot świadczeń. Rodzaje i wysokość świadczeń rodzinnych Świadczeniami rodzinnymi są: 1) zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego, 2) jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka, 3) świadczenia opiekuńcze:

Bardziej szczegółowo

Pani Elżbieta Mikiel Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Dworze Mazowieckim ul. Partyzantów Nowy Dwór Mazowiecki

Pani Elżbieta Mikiel Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Dworze Mazowieckim ul. Partyzantów Nowy Dwór Mazowiecki Warszawa, 05 lipca 2019 r. WOJEWODA MAZOWIECKI WPS-VI.431.2.18.2019.MM Pani Elżbieta Mikiel Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Dworze Mazowieckim ul. Partyzantów 7 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki WYSTĄPIENIE

Bardziej szczegółowo

MAŁOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE

MAŁOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE MAŁOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE WYDZIAŁ POLITYKI SPOŁECZNEJ WP.V.431-16-11 Kraków, 7 września 2011 r. Pan Andrzej Jacek Nowak Wójt Gminy Biały Dunajec ul. Jana Pawła II 312, 34-425 Biały Dunajec

Bardziej szczegółowo

Pani Grażyna Wisiecka Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Zatorach

Pani Grażyna Wisiecka Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Zatorach Warszawa, 12 października 2015 r. WOJEWODA MAZOWIECKI WPS-C.431.2.9.2015 Pani Grażyna Wisiecka Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Zatorach WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 28 ust. 1 pkt 2 ustawy

Bardziej szczegółowo

Rodzaje i wysokość świadczeń

Rodzaje i wysokość świadczeń ŚWIADCZENIA RODZINNE Podstawa prawna: Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 114z późn. zm.); Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Bardziej szczegółowo

KWARTALNE SPRAWOZDANIE/KWARTALNE ZBIORCZE SPRAWOZDANIE 1)

KWARTALNE SPRAWOZDANIE/KWARTALNE ZBIORCZE SPRAWOZDANIE 1) UMP st. warszawa 00-950 Warszawa Pl. Bankowy 3/5 22 443-05-01 Tel. Fax 443-05-51 Gmina M. st. Warszawa KWARTALNE SPRAWOZDANIE/KWARTALNE ZBIORCZE SPRAWOZDANIE 1) RZECZOWO-FINANSOWE Z WYKONYWANIA ZADAŃ Z

Bardziej szczegółowo

Pani Aneta Małkiewicz Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brudzeniu Dużym

Pani Aneta Małkiewicz Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brudzeniu Dużym Warszawa, 03 czerwca 2019 r. WOJEWODA MAZOWIECKI WPS-VI.431.2.24.2019.KO Pani Aneta Małkiewicz Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brudzeniu Dużym WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 28

Bardziej szczegółowo

Pani Xxxxxx Xxxxxxxx Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gostyninie

Pani Xxxxxx Xxxxxxxx Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gostyninie Warszawa, 28 sierpnia 2018 r. WOJEWODA MAZOWIECKI WPS-IX.431.2.17.2018.KO Pani Xxxxxx Xxxxxxxx Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gostyninie WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 28 ust.

Bardziej szczegółowo

Pani Joanna Załęcka Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sochocinie

Pani Joanna Załęcka Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sochocinie Warszawa, 04 czerwca 2018 r. WOJEWODA MAZOWIECKI WPS-VII.431.2.1.2018.AB Pani Joanna Załęcka Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sochocinie WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 28 ust.

Bardziej szczegółowo

Pani Danuta Graszka Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Wołominie

Pani Danuta Graszka Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Wołominie Warszawa, 17 września 2015 r. WOJEWODA MAZOWIECKI WPS-IX.431.2.12.2015.EST Pani Danuta Graszka Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Wołominie WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 28 ust. 1 pkt 2 ustawy

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Bydgoszcz, grudnia 2015 r. WOJEWODA KUJAWSKO POMORSKI WPS.VIII.431.12.2015.IZ, AJ Pani xxxx xxxxxxxxxx Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radominie WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Zasiłek rodzinny na częściowe pokrycie wydatków na utrzymanie dziecka w wysokości :

Zasiłek rodzinny na częściowe pokrycie wydatków na utrzymanie dziecka w wysokości : Zasiłek rodzinny na częściowe pokrycie wydatków na utrzymanie dziecka w wysokości : 95 zł miesięcznie na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia; 124 zł miesięcznie na dziecko powyżej 5 roku życia do

Bardziej szczegółowo

MOPS Bielsk Podlaski Bielsk Podlaski Kazimierzowska 18 Tel Fax Gmina -

MOPS Bielsk Podlaski Bielsk Podlaski Kazimierzowska 18 Tel Fax Gmina - MOPS Bielsk Podlaski 17-100 Bielsk Podlaski Kazimierzowska 18 Tel. 85 7303230 Fax 85 7302006 Gmina - KWARTALNE SPRAWOZDANIE/KWARTALNE ZBIORCZE SPRAWOZDANIE 1) RZECZOWO-FINANSOWE Z WYKONYWANIA ZADAŃ Z ZAKRESU

Bardziej szczegółowo

Pani Renata Biesaga Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szczutowie

Pani Renata Biesaga Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szczutowie Warszawa, 06 listopada 2018 r. WOJEWODA MAZOWIECKI WPS-IX.431.2.32.2018.KO Pani Renata Biesaga Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szczutowie WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 28 ust.

Bardziej szczegółowo

Pani Katarzyna Łagowska Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Górze Kalwarii

Pani Katarzyna Łagowska Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Górze Kalwarii Warszawa, 18 sierpnia 2015 r. WOJEWODA MAZOWIECKI WPS-IX.431.2.9.2015.EST Pani Katarzyna Łagowska Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Górze Kalwarii WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 28 ust.

Bardziej szczegółowo

Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. nr 228, poz. 2255 z późn. zm.)

Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. nr 228, poz. 2255 z późn. zm.) Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. nr 228, poz. 2255 z późn. zm.) Jakie zmiany w świadczeniach rodzinnych będą obowiązywać od września 2005 roku. Komu od września br.

Bardziej szczegółowo

M. st. Warszawa Warszawa Pl. Bankowy 3/ Tel. Fax

M. st. Warszawa Warszawa Pl. Bankowy 3/ Tel. Fax UMP st. Warszawa 00-950 Warszawa Pl. Bankowy 3/5 22 443-05-01 Tel. Fax 443-05-51 Gmina M. st. Warszawa KWARTALNE SPRAWOZDANIE/KWARTALNE ZBIORCZE SPRAWOZDANIE 1) RZECZOWO-FINANSOWE Z WYKONYWANIA ZADAŃ Z

Bardziej szczegółowo

KWARTALNE SPRAWOZDANIE/KWARTALNE ZBIORCZE SPRAWOZDANIE 1)

KWARTALNE SPRAWOZDANIE/KWARTALNE ZBIORCZE SPRAWOZDANIE 1) Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie 86-300 Grudziądz ul. Hallera 1 Tel. 56 46 269 90 Fax 56 46 286 90 Gmina - Miasto Grudziądz KWARTALNE SPRAWOZDANIE/KWARTALNE ZBIORCZE SPRAWOZDANIE 1) RZECZOWO-FINANSOWE Z

Bardziej szczegółowo

Zasiłek rodzinny i dodatki do zasiłku rodzinnego. Wysokość zasiłku rodzinnego wynosi miesięcznie:

Zasiłek rodzinny i dodatki do zasiłku rodzinnego. Wysokość zasiłku rodzinnego wynosi miesięcznie: Zasiłek rodzinny i dodatki do zasiłku rodzinnego Wysokość zasiłku rodzinnego wynosi miesięcznie: 77 zł miesięcznie na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia 106 zł miesięcznie na dziecko w wieku powyżej

Bardziej szczegółowo

Pani Wanda Murawska p. o. Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Szulborzu Wielkim ul. Romantyczna 2, Szulborze Wielkie

Pani Wanda Murawska p. o. Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Szulborzu Wielkim ul. Romantyczna 2, Szulborze Wielkie Warszawa, 11 lutego 2016 r. WOJEWODA MAZOWIECKI WPS-O.431.27.2015 Pani Wanda Murawska p. o. Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Szulborzu Wielkim ul. Romantyczna 2, 07-324 Szulborze Wielkie WYSTĄPIENIE

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Warszawa, 14 listopada 2016 r. WOJEWODA MAZOWIECKI WPS-R.431.2.5.2016.AK Pan Tomasz Fijoł Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Chotcza-Józefów 27-312 Chotcza WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Świadczenia rodzinne. specjalny zasiłek opiekuńczy;

Świadczenia rodzinne. specjalny zasiłek opiekuńczy; Świadczenia rodzinne Warunki nabywania prawa do świadczeń rodzinnych oraz zasady ustalania, przyznawania i wypłacania tych świadczeń określa Ustawa z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych.

Bardziej szczegółowo

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Wodzisław Śląski ul. Kubsza 28 Tel Fax. Gmina -

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Wodzisław Śląski ul. Kubsza 28 Tel Fax. Gmina - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 44-300 Wodzisław Śląski ul. Kubsza 28 Tel. 324553557 Fax Gmina - KWARTALNE SPRAWOZDANIE/KWARTALNE ZBIORCZE SPRAWOZDANIE 1) RZECZOWO-FINANSOWE Z WYKONYWANIA ZADAŃ Z ZAKRESU

Bardziej szczegółowo

Pani Anetta Roszkowska Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wiśniewie ul. Siedlecka Wiśniew

Pani Anetta Roszkowska Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wiśniewie ul. Siedlecka Wiśniew Warszawa, 05 lipca 2018 r. WOJEWODA MAZOWIECKI WPS-VII.431.2.13.2018.CW Pani Anetta Roszkowska Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wiśniewie ul. Siedlecka 13 08-112 Wiśniew WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Bardziej szczegółowo

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Puławy ul.leśna 17 Tel Fax Gmina -

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Puławy ul.leśna 17 Tel Fax Gmina - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 24-100 Puławy ul.leśna 17 Tel. 0-81 458 62 01 Fax 0-81 458 62 09 Gmina - KWARTALNE SPRAWOZDANIE/KWARTALNE ZBIORCZE SPRAWOZDANIE 1) RZECZOWO-FINANSOWE Z WYKONYWANIA ZADAŃ

Bardziej szczegółowo

Pani Elżbieta Butryn Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gołyminie-Ośrodku

Pani Elżbieta Butryn Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gołyminie-Ośrodku Warszawa, 09 lipca 2018 r. WOJEWODA MAZOWIECKI WPS-VII.431.2.7.2018.AB Pani Elżbieta Butryn Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gołyminie-Ośrodku WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 28

Bardziej szczegółowo