Karty pracy. Ustawienia. W tym rozdziale została opisana konfiguracja modułu CRM Karty pracy oraz widoki i funkcje w nim dostępne.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Karty pracy. Ustawienia. W tym rozdziale została opisana konfiguracja modułu CRM Karty pracy oraz widoki i funkcje w nim dostępne."

Transkrypt

1 Karty pracy W tym rozdziale została opisana konfiguracja modułu CRM Karty pracy oraz widoki i funkcje w nim dostępne. Ustawienia Pierwszym krokiem w rozpoczęciu pracy z modułem Karty Pracy jest definicja ustawień. Aby zdefiniować ustawienia, przejdź do Administracji i otwórz Słownik CRM. Następnie: 1. Rozwiń podwójnym kliknięciem na liście grupę Karty pracy i wybierz słownik Typ. Słownik ten służy do zdefiniowania typów kart pracy jakie będą rejestrowane w systemie. W ramach każdego typu definiuje się współpracę z Simple.ERP. Tym samym istnieje możliwość zdefiniowania współpracy z wieloma systemami Simple.ERP. Wywołaj menu podręczne w obszarze zakładek i wybierz polecenie Nowy. Wypełnij pola wymagane Identyfikator i Nazwa. Zaznaczenie parametru Pokaż spotkanie spowoduje pojawienie się w nagłówku karty parametru Podpisana przez klienta. Zaznaczenie parametru Pokaż sposób rozliczania spowoduje możliwość określenia w pozycji karty pracy sposobu jej roliczenia (Etap, Ryczałt, Indywidualnie) oraz rodzaju kosztu jaki ta pozycja stanowi (płatny, Serwisowy, Bezpłatny). Zaznaczenie parametru Pokazuj pole ilość km w pozycji karty spowoduje pojawienie się przy pozycji karty pracy pola Ilość km. 2. W kolejnym kroku należy przejść do zakładki Szablon numeru. W zakładce tej definiuje się szablon numeracji na podstawie którego będą numerowane karty pracy dodawane do systemu w ramach danego typu kart pracy. Aby dodać zmienną do pola Maska, kliknij dwukrotnie lewym klawiszem myszy wybrana zmienną na liście. UWAGA: Zmienna LICZ jest wymagana i musi zostać dodana do szablonu numeracji. 3. Przejdź do zakładki Alias SSV, w której można zdefiniować ustawienia dotyczące współpracy z Simple.ERP. Współpraca ta dotyczy generowania dokumentów sprzedaży z poziomu Kart pracy do Simple.ERP. Doc-To-Help Standard Template Karty pracy 1

2 W polu Obiekt zewnętrzny wybierz zarejestrowane w systemie połączenie z Simple.ERP, do którego będą generowane dokumenty sprzedaży. Opis rejestracji połączenia znajduje się w rozdziale Rejestr. W polu Typ dokumentu sprzedaży wybierz jeden z typów zdefiniowanych w Simple.ERP. W polu Stanowisko sprzedaży wybierz jedno ze stanowisk zdefiniowanych w Simple.ERP. W polu Kategoria obrotu wybierz jedną z kategorii zdefiniowanych w Simple.ERP. W polu Magazyn SSV wybierz jeden z magazynów zdefiniowanych w Simple.ERP. Pole to nie jest wymagane. Zaznaczenie parametru Przenieś numer zadania handlowego do faktury SSV spowoduje wstawienie numeru zadania powiązanego z kartą pracy do adnotacji dokumentu sprzedaży wygenerowanego na podstawie tej karty pracy. Zaznaczenie parametru Udostępnij wewnętrzny rodzaj pozycji karty spowoduje pojawienie się na liście wyboru rodzaju pozycji Wewnętrzny. Daje to możliwość umieszczenia na karcie pracy pozycji pochodzącej ze słownika wewnętrznęgo CRM, czyli nie powiązanej z Simple.ERP. Należy pamiętać, że w przypadku generowania faktury do Simple.ERP pozycja wewnętrzna nie jest umieszczana na fakturze. W przypadku tworzenia karty pracy powiązanej ze zleceniem serwisowym z pozycji wewnętrznej nie jest tworzona usługa zlecenia i wartość tej pozycji nie jest dodawana do wartości zlecenia. 4. W kolejnym kroku można przejść do zakładki Usługa dojazdu. Ustawienia te nie są wymagane i służą do usprawnienia pracy z systemem. W polu Klasa dla dojazdu można wybrać domyślna klasę zdefiniowaną w Simple.ERP, w której znajdują się usługi dojazdy. W polu Domyślna usługa dojazdu można wskazać domyślną pozycję dojazdu z Cennika w kartach pracy. Pozycję tą należy najpierw utworzyć w cenniku. Usługa ta będzie podpowiadana w momencie dodawania dojazdu do karty pracy. W polu Klasa dla usług można wskazać domyślną klasę zdefiniowaną w Simple.ERP, w której znajdują się usługi. W polu Domyślna stawka kilometrowa można wprowadzić domyślną stawkę, która będzie podpowiadana w momencie dodawania dojazdu do karty pracy. 5. Po wprowadzeniu wszystkich wymaganych ustawień w Typie zapisujemy je wybierając polecenie Zapisz z menu podręcznego. 6. W kolejnym kroku definiowania ustawień dla kart pracy możemy zdefiniować słownik Stan rozliczenia. Aby dodać pozycję do słownika należy wybrać z menu podręcznego polecenie Nowy i wypełnić pola wymagane. Po wybraniu polecenia Zapisz pozycja zostanie dodana do słownika.

3 Przegląd kart W celu otwarcia przeglądu kart pracy wybierz w Menadżerze modułów Karty pracy. Zostanie otwarte okno [Karty pracy]. W widoku Karty pracy znajdują się cztery zakładki. W zakładce Robocze znajdują się wszystkie niezatwierdzone karty pracy. Widok ten służy przede wszystkim do tworzenia i modyfikowania kart pracy. Po wykonaniu funkcji Zatwierdź pozycje, wybrane karty pracy zostaną zatwierdzone i będą dostępne do przeglądania w zakładce Zatwierdzone. W zakładce Zafakturowane znajdują się karty, które zostały już zafakturowane. Zakładka Archiwalne zawiera karty zarchiwizowane. Zatwierdzonych kart pracy i ich pozycji nie można modyfikować z wyjątkiem pól nagłówka: Wykonawca, Stan rozliczenia, Zadanie, Proces. Po wykonaniu funkcji Zafakturuj pozycję zostanie wygenerowana faktura w Simple.ERP, a dana karta pracy zostanie przeniesiona do zakładki Zafakturowane. Po wygenerowaniu faktury w pola Symbol w pozycjach karty pracy zostanie wpisany numer faktury, na której znalazły się te pozycje. Funkcja Opisz pozycje umożliwia ręczne wpisanie numeru faktury do pola Symbol oraz dodanie uwag. Funkcja Korekta pozycji umożliwia skorygowanie danych w wybranej pozycji. Funkcja Korekta dojazdu umożliwia skorygowanie danych dotyczących dojazdu. Cenniki Widok Cennik: służy do przeglądania istniejącego cennika usług, jego modyfikacji oraz tworzenia nowych pozycji cennika. Dla każdego systemu Simple.ERP powiązanego z Simple.CRM jest tworzony oddzielny cennik. Aby utworzyć nową pozycję, wywołaj menu podręczne w obszarze zakładek i wybierz polecenie Nowy. W polu Klient można określić klienta, dla którego chcemy utworzyć daną pozycję cennika. W polu Usługa SSV należy wybrać pozycję z usług zdefiniowanych w Simple.ERP. Pola Identyfikator i Nazwa zostaną wypełnione domyślne na podstawie wybranej usługi. W pole Ilość godzin należy wprowadzić liczbę godzin dla danej usługi, a w pole Stawka kwotę. Dla zapisania pozycji cennika należy wywołać menu podręczne i wybrać polecenie Zapisz. Funkcja Przygotuj cennik na podstawie służy do kopiowania pozycji cennika między klientami. Ułatwia ona tworzenie cenników dla nowych klientów na podstawie już istniejących w systemie cenników. Dodawanie kart pracy Aby utworzyć nową kartę pracy, należy otworzyć widok Robocze. Następnie: 1. W obszarze zakładek wywołaj menu podręczne i wybierz polecenie Nowy. W zakładce Dane podstawowe należy wypełnić wszystkie wymagane pola. Wartość pola Suma godzin powinna być równa sumie Doc-To-Help Standard Template Karty pracy 3

4 wartości pól Ilość ze wszystkich pozycji w zakładce Pozycje obiektu. W innym wypadku pojawi się czerwony komunikat Niezgodna ilość godzin nagłówka z pozycjami w obszarze zakładek. 2. W zakładce Dojazd do klienta można wprowadzić dane dotyczące dojazdu.

5 Jeśli parametr Dojazd fakturowany zostanie zaznaczony to pozycja dojazdu zostanie dodana do faktury w momencie jej generowania z karty pracy. W innym przypadku pozycja nie zostanie dodana do faktury. 3. Następnie przejdź do zakładki Dane dodatkowe. W pole Uwagi można wprowadzić dowolne adnotacje. Pole Wprowadzono informuje o dacie utworzenia karty pracy i jest nieedytowalne, podobnie jak pole Wprowadził, które informuje o tym kto utworzył daną kartę pracy. Jeśli dana karta pracy została wygenerowana ze zlecenia serwisowego, to w polu Zlecenie pojawi się numer tego zlecenia.. Doc-To-Help Standard Template Karty pracy 5

6 4. W kolejnym kroku przejdź do zakładki Pozycje obiektu. Aby dodać nową pozycję, kliknij przycisk Nowy. Wprowadź dane w wymagane pola. W polu Ilość faktury należy wpisać ilość która zostanie przeniesiona na fakturę generowaną do Simple.ERP Jeśli karta pracy została wygenerowana ze zlecenia serwisowego, to w polu Operacja pojawi się nazwa operacji, dla której została wygenerowana karta. Po zafakturowaniu karty pracy w polu Symbol pojawi się numer faktury na której znalazła się dana pozycja karty pracy. Po wprowadzeniu wszystkich pozycji, wywołaj menu podręczne i wybierz polecenie Zapisz.

7 Rozliczanie kart pracy Widok Rozliczanie kart pracy służy do przeglądu i modyfikacji pozycji Kart pracy. Modyfikacja pozycji w tym widoku odbywa się na innej zasadzie niż jest to zwyczajowo przyjęte w systemie. Do modyfikacji dostępne są pola: Rodzaj kosztów, Procent odpłatności, Adnotacje. Modyfikacja odbywa się w siatce, czyli wartości wpisujemy bezpośrednio w pola siatki. Doc-To-Help Standard Template Karty pracy 7

8 Aby wyłączyć tryb modyfikacji, należy ponownie wybrać polecenie Modyfikuj. Nazwa zakładki Dane podstawowe Dojazd do klienta Wykaz wszystkich pól obiektu [Karty pracy] Nazwa pola Typ System SSV Numer karty Data karty Data faktury Klient Zewnętrzny Zleceniodawca Wykonawca Zadanie Suma godzin Proces Wartość Stan rozliczenia Podpisana przez klienta Dojazd Dojazd fakturowany Przeznaczenie W polu określa się typ w ramach którego ma zostać utworzona dana karta pracy. Typy definiowane są w Słowniku CRM. Pole jest wymagane. W polu wyświetla się informacja, z którym systemem Simple.ERP jest powiązany typ karty pracy wybrany w polu Typ. Pole nie jest edytowalne. Numer karty nadany automatycznie na podstawie szablonu numeracji w definicji typu. Pole typu data. Wartość pola wybierana jest z kalendarza. Data planowanego zafakturowania karty. Pole typu data. Wartość pola wybierana jest z kalendarza. W polu wprowadza się nazwę klienta, u którego została wykonana usługa, przez wybór z listy klientów W polu wprowadza się nazwę klienta, przez wybór z listy klientów W polu określa się osobę (pracownika) pełniącego rolę zleceniodawcą usługi W polu określa się osobę (pracownika) będącego wykonawcą usługi Pole służy do wprowadzenia nazwy zadania, z którym chcemy powiązać kartę pracy W polu wprowadza się sumę godzin na karcie pracy Pole pozwala na wprowadzenie nazwy procesu, z którym chcemy powiązać kartę pracy Wartość w polu jest wyliczana automatycznie na podstawie pozycji wprowadzonych w zakładce Pozycje W polu określa się stan rozliczenia. Pole ma charakter słownikowy. Pozycje słownika definiowane są w Słowniku CRM. Parametr informuje czy dana karta została podpisana przez klienta, na rzecz którego była realizowana dana usługa Po zaznaczeniu tego pola zostaną aktywowane pozostałe pola związane z dojazdem Jeśli parametr jest zaznaczony, to pozycja dojazdu zostanie dodana do faktury generowanej w Simple.ERP

9 Dane dodatkowe Pozycje/ Dane podstawowe Stawka Cena km Ilość km Wartość km Symbol Czas dojazdu Zlecenie Wprowadzono Wprowadził Uwagi Rodzaj Ilość Ilość faktury Usługa Id usługi Ilość km Stawka Razem Symbol Operacja Uwagi Sposób rozliczenia Rodzaj kosztu Adnotacje Rozliczył W polu określa się usługę dojazdu. Domyślną usługę dojazdu można ustawić w definicji Typu. W pole wstawiana jest domyślnie kwota zdefiniowana dla usługi wprowadzonej w polu Stawka W polu wpisuje się ilość kilometrów W polu wyliczana jest automatycznie wartość dojazdu. Cena km * Ilość km = Wartość km. Pole nie jest edytowalne. W pole wpisywany jest numer faktury na której znajduje się dana pozycja dojazdu. Pole wypełniane jest automatycznie w momencie generowania dokumentu faktury lub ręcznie za pomocą funkcji Opisz pozycję. W polu można wpisać czas dojazdu do klienta w godzinach Zlecenie serwisowe, z którego została wygenerowana karta pracy W polu wyświetlana jest data utworzenia karty. Pole nie jest edytowalne. Nazwa pracownika, który wprowadził kartę pracy. Pole nie jest edytowalne. W pole wpisuje się dowolne uwagi W polu określa się rodzaj usługi. Do wyboru są wartości: Zewnętrzny, Wewnętrzny, Usługa klienta. W zależności jaki rodzaj zostanie wybrany, takie wartości będą możliwe do wprowadzenia w polu Usługa. W polu wprowadza się liczbę godzin W polu wprowadza się liczbę godzin, która zostanie przeniesiona na fakturę generowaną w Simple.ERP W polu wybiera się pozycję usługi z cennika Identyfikator wybranej usługi W polu można wpisać ilość km w przypadku gdy wybrana usługa dotyczy dojazdu W pole domyślnie wstawiana jest stawka zdefiniowana dla usługi wprowadzonej w polu Usługa W polu wyliczana jest automatycznie wartość usługi. Ilość faktury * Stawka = Razem. Pole nie jest edytowalne. Pole wypełniane jest automatycznie. Wyświetlany jest w nim numer faktury związanej ze wskazaną pozycją. Nazwa operacji ze zlecenia serwisowego, z którego została wygenerowana karta pracy W polu wprowadza się dowolne uwagi Należy wybrać sposób rozliczania spośród trzech dostępnych opcji: Etap, Ryczałt lub rozliczenie Indywidualne. Grupa opcji aktywna jeżeli został wybrany Indywidualny sposób rozliczania. Wówczas należy doprecyzować czy wskazana pozycja oferty zawiera godziny płatne, serwisowe czy bezpłatne. Adnotacje dotyczące rozliczenia pozycji karty pracy Pracownik, który rozliczył daną pozycję Doc-To-Help Standard Template Karty pracy 9

10 Funkcje modułu Karty pracy Alfabetyczny wykaz funkcji jakie użytkownik może uruchomić podczas pracy w module Kart pracy systemu CRM. FUNKCJA Korekta dojazdu Odłącz fakturę Odtwierdź fakturę Odtwierdź pozycje Opisz pozycje Przygotuj cennik na podstawie Zafakturuj pozycje Zatwierdź pozycje DZIAŁANIE FUNKCJI Funkcja jest dostępna w zakładkach Zatwierdzone i Zafakturowane. Umożliwia modyfikację danych dotyczących dojazdu (dojazd płatny, stawka, cena km, ilość km). Funkcja dostępna jest w zakładkach Zatwierdzone i Zafakturowane. Umożliwia odłączenie od Karty pracy powiązanych z nią faktur Simple.ERP. Funkcja jest dostępna w zakładce Zafakturowane. Powoduje wystawienie faktury korygującej. Funkcja jest dostępna w zakładce Zatwierdzone. Odtwierdza wybraną kartę pracy. Odtwierdzona karta jest dostępna w zakładce Robocze. Funkcja jest dostępna w zakładce Zatwierdzone. Pozwala ręcznie wprowadzić numer faktury. Pozycja z zakładki Zatwierdzone zostanie przeniesiona do zakładki Zafakturowane ręcznie. Funkcja jest dostępna w widoku Cennik. Pozwala utworzyć nowy cennik dla jednego klienta, na podstawie cennika drugiego klienta. Funkcja jest dostępna w zakładce Zatwierdzone. Powoduje wystawienie faktury w systemie Simple.ERP na podstawie karty pracy i jej poszczególnych pozycji. Funkcja jest dostępna w zakładce Robocze. Zatwierdza daną kartę pracy. Zatwierdzonej karty nie można modyfikować.

Samochody konfiguracja

Samochody konfiguracja Samochody konfiguracja W tym rozdziale została opisana konfiguracja i przygotowanie wszystkich elementów niezbędnych do rozpoczęcia pracy z modułem CRM Samochody. Słownik samochodów Pierwszym krokiem w

Bardziej szczegółowo

System Informatyczny CELAB. Obsługa sprzedaży detalicznej krok po kroku

System Informatyczny CELAB. Obsługa sprzedaży detalicznej krok po kroku Instrukcja obsługi programu 2.22 Obsługa sprzedaży detalicznej - krok po kroku Architektura inter/intranetowa Aktualizowano w dniu: 2009-12-28 System Informatyczny CELAB Obsługa sprzedaży detalicznej krok

Bardziej szczegółowo

Wykaz pól w obiekcie Oferta. Nazwa zakładki Nazwa pola. Przeznaczenie. Nagłówki ofert. Należy wskazać jeden ze zdefiniowanych typów oferty:

Wykaz pól w obiekcie Oferta. Nazwa zakładki Nazwa pola. Przeznaczenie. Nagłówki ofert. Należy wskazać jeden ze zdefiniowanych typów oferty: Wykaz pól w obiekcie Oferta Nazwa zakładki Nazwa pola Przeznaczenie Nagłówki ofert /Dane podstawowe Typ Należy wskazać jeden ze zdefiniowanych typów oferty: - Oferta handlowa SIMPLEDG lub Oferta handlowa

Bardziej szczegółowo

Kancelaria 2.19 - zmiany w programie czerwiec 2011

Kancelaria 2.19 - zmiany w programie czerwiec 2011 1. Finanse, opcje faktur a. Wprowadzono nowe szablony numerowania faktur: nr kolejny w roku/miesiąc/rok, numer kolejny w miesiącu/miesiąc/rok oraz numer kolejny w roku/dowolny symbol/rok. b. Wprowadzono

Bardziej szczegółowo

Kancelaria rozpoczęcie pracy z programem

Kancelaria rozpoczęcie pracy z programem Kancelaria rozpoczęcie pracy z programem Przyciski w programie Kancelaria 2.0 i Kancelaria LT Przyciski dostępne w poszczególnych modułach programu (na dole okien): Przejście do pierwszego Przejście do

Bardziej szczegółowo

Kartoteki systemu. Kartoteka Klientów

Kartoteki systemu. Kartoteka Klientów Kartoteki systemu W tym rozdziale pomocy zostaną opisane wszystkie kartoteki podstawowe systemu pod kątem ich zawartości i możliwych zastosowań. Kartoteka Klientów Kartoteka klientów jest podstawowym obiektem

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PEŁNA KSIĘGOWOŚĆ. Płatności

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PEŁNA KSIĘGOWOŚĆ. Płatności Płatności Odnotowuj płatności bankowe oraz gotówkowe, rozliczenia netto pomiędzy dostawcami oraz odbiorcami, dodawaj nowe rachunki bankowe oraz kasy w menu Płatności. Spis treści Transakcje... 2 Nowa płatność...

Bardziej szczegółowo

Nowa płatność Dodaj nową płatność. Wybierz: Płatności > Transakcje > Nowa płatność

Nowa płatność Dodaj nową płatność. Wybierz: Płatności > Transakcje > Nowa płatność Podręcznik Użytkownika 360 Księgowość Płatności Wprowadzaj płatności bankowe oraz gotówkowe, rozliczenia netto pomiędzy dostawcami oraz odbiorcami, dodawaj nowe rachunki bankowe oraz kasy w menu Płatności.

Bardziej szczegółowo

Rejestracja faktury VAT. Instrukcja stanowiskowa

Rejestracja faktury VAT. Instrukcja stanowiskowa Rejestracja faktury VAT Instrukcja stanowiskowa 1. Uruchomieni e formatki Faktury VAT. Po uruchomieniu aplikacji pojawi się okno startowe z prośbą o zalogowanie się. Wprowadzamy swoją nazwę użytkownika,

Bardziej szczegółowo

KaŜdy z formularzy naleŝy podpiąć do usługi. Nazwa usługi moŝe pokrywać się z nazwą formularza, nie jest to jednak konieczne.

KaŜdy z formularzy naleŝy podpiąć do usługi. Nazwa usługi moŝe pokrywać się z nazwą formularza, nie jest to jednak konieczne. Dodawanie i poprawa wzorców formularza i wydruku moŝliwa jest przez osoby mające nadane odpowiednie uprawnienia w module Amin (Bazy/ Wzorce formularzy i Bazy/ Wzorce wydruków). Wzorce formularzy i wydruków

Bardziej szczegółowo

Moduł rozliczeń w WinSkład (od wersji 18.40)

Moduł rozliczeń w WinSkład (od wersji 18.40) Moduł rozliczeń w WinSkład (od wersji 18.40) Spis treści: 1. Rozliczanie dostaw status sprawy przywozowej... 2 2. Uruchomienie i funkcjonalności modułu rozliczeń... 3 3. Opcje rozliczeń automatyczna numeracja

Bardziej szczegółowo

UONET+ moduł Dziennik

UONET+ moduł Dziennik UONET+ moduł Dziennik Dokumentowanie lekcji w systemie UONET+ W systemie UONET+ bieżące lekcje rejestruje się i dokumentuje w module Dziennik w widoku Dziennik/ Lekcja. Dokumentowanie lekcji w tym widoku,

Bardziej szczegółowo

Kancelaria 2.16 - zmiany w programie styczeń 2009

Kancelaria 2.16 - zmiany w programie styczeń 2009 1. Opcje globalne programu. a. Dodano możliwość określenia minimalnej długości hasła, sprawdzania, czy hasło ma duże litery i cyfry oraz jak często hasło ma być zmieniane. Odpowiednie opcje znajdują się

Bardziej szczegółowo

Moduł Reklamacje / Serwis

Moduł Reklamacje / Serwis Moduł Reklamacje / Serwis PC Guard Spółka Akcyjna ul. Jasielska 16, 60-476 Poznań tel. 0-61 84 34 266, faks 0-61 84 34 270 biuro@pcguard.pl, www.pcguard.pl Kapitał zakładowy 11 000 000 PLN Podręcznik użytkownika

Bardziej szczegółowo

Kadry Optivum, Płace Optivum

Kadry Optivum, Płace Optivum Kadry Optivum, Płace Optivum Jak seryjnie przygotować wykazy absencji pracowników? W celu przygotowania pism zawierających wykazy nieobecności pracowników skorzystamy z mechanizmu Nowe wydruki seryjne.

Bardziej szczegółowo

Historia aktualizacji

Historia aktualizacji Historia aktualizacji TOPManager 2015.2, wersja z dnia 2015-06-29 1. Nowe raporty z faktur dla klientów, faktur od dostawców i umów o dzieło. 2. Dodanie pola Data wpływu dla faktur od dostawców i w umowach

Bardziej szczegółowo

Moduł Faktury służy do wystawiania faktur VAT bezpośrednio z programu KolFK.

Moduł Faktury służy do wystawiania faktur VAT bezpośrednio z programu KolFK. Moduł Faktury służy do wystawiania faktur VAT bezpośrednio z programu KolFK. Moduł uruchamiamy z menu: Faktury Menu: Ewidencja faktur wywołuje formatkę główna modułu fakturowania. Rys 1. Ewidencja faktur

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW. Płatności

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW. Płatności Płatności Odnotowuj płatności bankowe oraz gotówkowe, rozliczenia netto pomiędzy dostawcami oraz odbiorcami, dodawaj nowe rachunki bankowe oraz kasowe w menu Płatności. Spis treści Transakcje... 2 Nowa

Bardziej szczegółowo

Moduł rozliczeń w WinUcz (od wersji 18.40)

Moduł rozliczeń w WinUcz (od wersji 18.40) Moduł rozliczeń w WinUcz (od wersji 18.40) Spis treści: 1. Rozliczanie objęć procedurą status objęcia procedurą... 2 2. Uruchomienie i funkcjonalności modułu rozliczeń... 3 3. Opcje rozliczeń automatyczna

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika Punkt Szczepień

Podręcznik użytkownika Punkt Szczepień Podręcznik użytkownika Punkt Szczepień Dotyczy wersji: 8.1.1. Spis treści 1. Punkt szczepień... ręczna konfiguracja wstępna 3 1.1. Konfiguracja świadczeń... 3 1.2. Wystawianie skierowań... 4 2. Moduł Punkt...

Bardziej szczegółowo

Formularze w programie Word

Formularze w programie Word Formularze w programie Word Formularz to dokument o określonej strukturze, zawierający puste pola do wypełnienia, czyli pola formularza, w których wprowadza się informacje. Uzyskane informacje można następnie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA. ERP OPTIMA - Obsługa w zakresie podstawowym dla hufców. Opracował: Dział wdrożeń systemów ERP. Poznań, wersja 1.

INSTRUKCJA. ERP OPTIMA - Obsługa w zakresie podstawowym dla hufców. Opracował: Dział wdrożeń systemów ERP. Poznań, wersja 1. INSTRUKCJA ERP OPTIMA - Obsługa w zakresie podstawowym dla hufców wersja 1.0 Opracował: Dział wdrożeń systemów ERP 2017 Supremo Sp. z o.o. Strona 1 z 35 Spis treści: 1. Dodawanie kontrahenta import z GUS

Bardziej szczegółowo

UONET+ moduł Dziennik. Dokumentowanie lekcji w systemie UONET+

UONET+ moduł Dziennik. Dokumentowanie lekcji w systemie UONET+ UONET+ moduł Dziennik Dokumentowanie lekcji w systemie UONET+ W systemie UONET+ bieżące lekcje rejestruje się i dokumentuje w module Dziennik, w widoku Dziennik/ Lekcja. Dokumentowanie lekcji w tym widoku

Bardziej szczegółowo

Finanse VULCAN. Jak wprowadzić fakturę sprzedaży?

Finanse VULCAN. Jak wprowadzić fakturę sprzedaży? Finanse VULCAN Jak wprowadzić fakturę sprzedaży? Wprowadzanie nowej faktury sprzedaży 1. Zaloguj się do Platformy VULCAN jako księgowy i uruchom aplikację Finanse VULCAN. 2. Na wstążce przejdź do widoku

Bardziej szczegółowo

Część 3 - Konfiguracja

Część 3 - Konfiguracja Spis treści Część 3 - Konfiguracja... 3 Konfiguracja kont użytkowników... 4 Konfiguracja pól dodatkowych... 5 Konfiguracja kont email... 6 Konfiguracja szablonów dokumentów... 8 Konfiguracja czynności

Bardziej szczegółowo

etrader Pekao Podręcznik użytkownika Strumieniowanie Excel

etrader Pekao Podręcznik użytkownika Strumieniowanie Excel etrader Pekao Podręcznik użytkownika Strumieniowanie Excel Spis treści 1. Opis okna... 3 2. Otwieranie okna... 3 3. Zawartość okna... 4 3.1. Definiowanie listy instrumentów... 4 3.2. Modyfikacja lub usunięcie

Bardziej szczegółowo

Najpierw należy sprawdzić parametry rozliczenia urlopu - zakładka -Firma

Najpierw należy sprawdzić parametry rozliczenia urlopu - zakładka -Firma Urlop wypoczynkowy Najpierw należy sprawdzić parametry rozliczenia urlopu - zakładka -Firma Rozliczenie urlopu wg okresu- kadrowym Obliczanie podstawy do urlopu- podstawa wyliczana do każdego urlopu Czy

Bardziej szczegółowo

Instrukcja do programu DoUPS 1.0

Instrukcja do programu DoUPS 1.0 Instrukcja do programu DoUPS 1.0 Program DoUPS 1.0 pozwala w prosty sposób wykorzystać dane z systemu sprzedaży Subiekt GT do generowania listów przewozowych dla firmy kurierskiej UPS w połączeniu z bezpłatnym

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA SZKOLENIOWA ZARZĄDZANIE PRODUKCJĄ AX 2009 SZKOLENIE PODSTAWOWE

INSTRUKCJA SZKOLENIOWA ZARZĄDZANIE PRODUKCJĄ AX 2009 SZKOLENIE PODSTAWOWE INSTRUKCJA SZKOLENIOWA ZARZĄDZANIE PRODUKCJĄ AX 2009 SZKOLENIE PODSTAWOWE 2 Spis treści 1. Tworzenie szablonu pozycji magazynowej... 3 2. Definiowanie pozycji magazynowych z szablonu... 4 3. Modyfikacja

Bardziej szczegółowo

UWAGA!!! Przed przystąpieniem do zamknięcia roku proszę zrobić kopie bezpieczeństwa

UWAGA!!! Przed przystąpieniem do zamknięcia roku proszę zrobić kopie bezpieczeństwa UWAGA!!! Przed przystąpieniem do zamknięcia roku proszę zrobić kopie bezpieczeństwa Następnie należy sprawdzić czy w KOLFK w Słownik i-> Dokumenty-> znajduje się dokument BO- Bilans Otwarcia (w grupie

Bardziej szczegółowo

UONET+ moduł Dziennik. Praca z rozkładami materiału nauczania

UONET+ moduł Dziennik. Praca z rozkładami materiału nauczania UONET+ moduł Dziennik Praca z rozkładami materiału nauczania Przewodnik System UONET+ gromadzi stosowane w szkole rozkłady materiału nauczania. Dzięki temu nauczyciele mogą korzystać z nich podczas wprowadzania

Bardziej szczegółowo

UONET+ moduł Dziennik. Dokumentowanie lekcji w systemie UONET+

UONET+ moduł Dziennik. Dokumentowanie lekcji w systemie UONET+ UONET+ moduł Dziennik Dokumentowanie lekcji w systemie UONET+ W systemie UONET+ bieżące lekcje rejestruje się i dokumentuje w module Dziennik w widoku Dziennik/ Lekcja. Dokumentowanie lekcji w tym widoku

Bardziej szczegółowo

Kontrola księgowania

Kontrola księgowania Kontrola księgowania Opcja dostępna tylko w wersji Ala Max W związku z Rozporządzeniem Ministra Finansów, zmieniającym przepisy dotyczące sposobu rozliczania kosztów uzyskania przychodów w programie Ala

Bardziej szczegółowo

Magazyn Optivum. Jak przeprowadzić inwentaryzację na zakończenie roku?

Magazyn Optivum. Jak przeprowadzić inwentaryzację na zakończenie roku? Magazyn Optivum Jak przeprowadzić inwentaryzację na zakończenie roku? Aby w programie Magazyn Optivum przeprowadzić inwentaryzację na zakończenie roku, należy wykonać następujące czynności: 1. Przeprowadzić

Bardziej szczegółowo

Funkcje systemu. Wykaz funkcji systemu

Funkcje systemu. Wykaz funkcji systemu Funkcje systemu W tym punkcie pomocy znajdują się informacje dotyczące wszystkich funkcji z jakich użytkownik może korzystać podczas pracy z systemem CRM. Funkcje znajdują się w obszarze funkcji każdego

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU IRF DLA BIURA RACHUNKOWEGO Program Rachmistrz/Rewizor. Strona0

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU IRF DLA BIURA RACHUNKOWEGO Program Rachmistrz/Rewizor. Strona0 INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU IRF DLA BIURA RACHUNKOWEGO Program Rachmistrz/Rewizor Strona0 1. Zaloguj się na konto IRF, na adres: http://irf-system.pl 2. Hasło można zmienić, klikając w ustawienia. Strona1

Bardziej szczegółowo

Instrukcja do programu DoGLS 1.0

Instrukcja do programu DoGLS 1.0 Instrukcja do programu DoGLS 1.0 Program DoGLS 1.0 pozwala w prosty sposób wykorzystać dane z systemu sprzedaży Subiekt GT do generowania listów przewozowych dla firmy kurierskiej GLS w połączeniu z bezpłatnym

Bardziej szczegółowo

Program. Pielęgniarki ambulatoryjnej. Pielęgniarki rodzinnej. Położnej. Copyright Ericpol Telecom sp. z o.o.

Program. Pielęgniarki ambulatoryjnej. Pielęgniarki rodzinnej. Położnej. Copyright Ericpol Telecom sp. z o.o. Program dla praktyki lekarskiej Pielęgniarki ambulatoryjnej Pielęgniarki rodzinnej Położnej Copyright Ericpol Telecom sp. z o.o. 2011 Spis treści Przygotowanie funkcjonalności... 3 Przypisanie komórek...

Bardziej szczegółowo

SŁOWNIK STRUKTURY PRZEDSIĘBIORSTWA

SŁOWNIK STRUKTURY PRZEDSIĘBIORSTWA J.B.R. ROGOWIEC SP. J. ul. Zapora 23, 43-382 Bielsko-Biała SŁOWNIK STRUKTURY PRZEDSIĘBIORSTWA Dostosowano do wersji 2.11 Systemu DMS SPIS TREŚCI SŁOWNIK STRUKTURY PRZEDSIĘBIORSTWA WPROWADZENIE... 3 1.

Bardziej szczegółowo

HOTEL ONLINE - Szybki start

HOTEL ONLINE - Szybki start HOTEL ONLINE - Szybki start Jeżeli nie wiesz co oznacza dana ikona wystarczy zatrzymać nad nią wskaźnik myszy - pojawi się podpowiedź z opisem danej funkcji. 1 Informacja o wolnych pokojach. W celu szybkiego

Bardziej szczegółowo

Wypożyczalnia by CTI. Instrukcja

Wypożyczalnia by CTI. Instrukcja Wypożyczalnia by CTI Instrukcja Spis treści 1. Opis programu... 3 2. Pierwsze uruchomienie... 4 3. Lista sprzętu... 7 3.1. Dodawanie nowego sprzętu... 8 3.2. Dodawanie przeglądu... 9 3.3. Edycja sprzętu...

Bardziej szczegółowo

Korygowanie podstawy opodatkowania oraz podatku należnego w rejestrach VAT

Korygowanie podstawy opodatkowania oraz podatku należnego w rejestrach VAT Korygowanie podstawy opodatkowania oraz podatku należnego w rejestrach VAT Opcja dostępna tylko w wersji Ala Max W związku z Rozporządzeniem Ministra Finansów, w programie Ala wprowadzono funkcjonalność

Bardziej szczegółowo

1.0 v2. INSTRUKCJA OBSŁUGI SAD EC Win - Moduł Ewidencja Banderol

1.0 v2. INSTRUKCJA OBSŁUGI SAD EC Win - Moduł Ewidencja Banderol Usługi Informatyczne i Elektroniczne mgr inż. Jacek Cenzartowicz ul.łukasińskiego 116 pok. 125 PL 71-215 Szczecin, tel. (+48 600) 968995, 969457, 922589 tel. (+48 91) 4824-431 e-mail j.cenzartowicz@sadec.pl

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTY. v.1.0.0. Strona 1 z 10

DOKUMENTY. v.1.0.0. Strona 1 z 10 DOKUMENTY (Moduł Magento) v.1.0.0 Strona 1 z 10 Spis treści Instalacja.... 3 Tworzenie szablonów... 4 Konfiguracja.... 6 Tworzenie dokumentu.... 7 Przeglądanie dokumentów.... 9 Raport utylizacji.... 10

Bardziej szczegółowo

UONET+ moduł Dziennik. Dokumentowanie lekcji w systemie UONET+

UONET+ moduł Dziennik. Dokumentowanie lekcji w systemie UONET+ UONET+ moduł Dziennik Dokumentowanie lekcji w systemie UONET+ W systemie UONET+ bieżące lekcje rejestruje się i dokumentuje w module Dziennik, w widoku Dziennik/ Lekcja. Dokumentowanie lekcji w tym widoku

Bardziej szczegółowo

Kancelaris - Zmiany w wersji 2.70

Kancelaris - Zmiany w wersji 2.70 Kancelaris - Zmiany w wersji 2.70 1. Administracja W oknie Informacyjnym pokazano ilość licencji. 2. Archiwizacja Wprowadzono opcję kancelarii i archiwizatora: "Po archiwizacji automatycznie skopiuj archiwum

Bardziej szczegółowo

UONET+ moduł Dziennik

UONET+ moduł Dziennik UONET+ moduł Dziennik Sporządzanie ocen opisowych i diagnostycznych uczniów z wykorzystaniem schematów oceniania Przewodnik System UONET+ umożliwia sporządzanie ocen opisowych uczniów w oparciu o przygotowany

Bardziej szczegółowo

Aplikacja npodpis do obsługi certyfikatu

Aplikacja npodpis do obsługi certyfikatu BANK SPÓŁDZIELCZY w Łosicach Aplikacja npodpis do obsługi certyfikatu (instrukcja użytkownika) Wersja 02 http://www.bslosice.pl I. Aplikacja npodpis do obsługi certyfikatu Słownik pojęć: Aplikacja npodpis

Bardziej szczegółowo

ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE KOSZTÓW

ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE KOSZTÓW ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE KOSZTÓW PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA Finanse i Księgowość forte dla WINDOWS Powielanie w jakiejkolwiek formie całości lub fragmentów podręcznika bez pisemnej zgody firmy MATRIX.PL

Bardziej szczegółowo

System Symfonia e-dokumenty

System Symfonia e-dokumenty System Symfonia e-dokumenty Konfiguracja Symfonia e-dokumenty Wersja 2012.1 Konfiguracja Symfonia e-dokumenty 2012.1 Instalacja Symfonia e-dokumenty 2012.1 Należy pamiętać, że na danym systemie operacyjnym

Bardziej szczegółowo

W dowolnej przeglądarce internetowej należy wpisać poniższy adres: https://sip.powiat.chelm.pl/imap/

W dowolnej przeglądarce internetowej należy wpisać poniższy adres: https://sip.powiat.chelm.pl/imap/ Kurs 2 mapa turysty Uruchomienie aplikacji. W dowolnej przeglądarce internetowej należy wpisać poniższy adres: https://sip.powiat.chelm.pl/imap/ Zawartość Modułu - Mapa turysty Moduł w części publicznej

Bardziej szczegółowo

Aplikacja npodpis do obsługi certyfikatu

Aplikacja npodpis do obsługi certyfikatu BANK SPÓŁDZIELCZY W SŁUPCY Aplikacja npodpis do obsługi certyfikatu (instrukcja użytkownika) Wersja 04 http://www.bsslupca.pl I. Słownik pojęć: dalej zwana aplikacją; Internet Banking dla Firm dalej zwany

Bardziej szczegółowo

Podstawowa konfiguracja modułu Szkolenia

Podstawowa konfiguracja modułu Szkolenia Podstawowa konfiguracja modułu Szkolenia Soneta Sp z o.o. ul. Wadowicka 8a, wejście B 31-415 Kraków tel./fax +48 (12) 261 36 41 http://www.enova.pl e-mail: crm@enova.pl Spis treści Konfiguracja... 3 Definicja

Bardziej szczegółowo

Podstawową grupą zajęciową w systemie UONET jest cały oddział. Taka grupa jest tworzona automatycznie podczas dodawania nowego oddziału.

Podstawową grupą zajęciową w systemie UONET jest cały oddział. Taka grupa jest tworzona automatycznie podczas dodawania nowego oddziału. UONET Jak opisać w planie nauczania zajęcia odbywane w grupach? W systemie UONET sposób opisywania w planach nauczania zajęć odbywanych w grupach zależy od powodu podziału oddziału na grupy. Najczęściej

Bardziej szczegółowo

Formularz MS Word. 1. Projektowanie formularza. 2. Formularze do wypełniania w programie Word

Formularz MS Word. 1. Projektowanie formularza. 2. Formularze do wypełniania w programie Word Formularz MS Word Formularz to dokument o określonej strukturze, zawierający puste pola do wypełnienia, czyli pola formularza, w których wprowadza się informacje. Uzyskane informacje moŝna następnie zebrać

Bardziej szczegółowo

Kwerenda. parametryczna, z polem wyliczeniowym, krzyżowa

Kwerenda. parametryczna, z polem wyliczeniowym, krzyżowa Kwerenda parametryczna, z polem wyliczeniowym, krzyżowa Operatory stosowane w wyrażeniach pól wyliczeniowych Przykład: wyliczanie wartości w kwerendach W tabeli Pracownicy zapisano wartości stawki godzinowej

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM 8,9: BAZA DANYCH MS-ACCESS

LABORATORIUM 8,9: BAZA DANYCH MS-ACCESS UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI INSTYTUT INFORMATYKI I ELEKTROTECHNIKI ZAKŁAD INŻYNIERII KOMPUTEROWEJ Przygotowali: mgr inż. Arkadiusz Bukowiec mgr inż. Remigiusz Wiśniewski LABORATORIUM 8,9: BAZA DANYCH MS-ACCESS

Bardziej szczegółowo

Integracja z Facebook. Wersja 7.2.4

Integracja z Facebook. Wersja 7.2.4 Integracja z Facebook Wersja 7.2.4 UWAGA Prawa wynikające z Warunków Gwarancji Użytkownik nabywa po rejestracji programu u Producenta. Dokumentem potwierdzającym rejestrację jest Certyfikat Rejestracji

Bardziej szczegółowo

Platforma e-learningowa

Platforma e-learningowa Dotyczy projektu nr WND-RPPD.04.01.00-20-002/11 pn. Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego część II, administracja samorządowa realizowanego w ramach Decyzji nr UDA- RPPD.04.01.00-20-002/11-00

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PEŁNA KSIĘGOWOŚĆ. Płatności

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PEŁNA KSIĘGOWOŚĆ. Płatności Płatności Odnotowuj płatności bankowe oraz gotówkowe, rozliczenia netto pomiędzy dostawcami oraz odbiorcami, dodawaj nowe rachunki bankowe oraz kasy w menu Płatności. Spis treści Transakcje... 2 Nowa płatność...

Bardziej szczegółowo

Instalacja. Dane z programu dla wersji jednostanowiskowej są zapisywane w katalogu :

Instalacja. Dane z programu dla wersji jednostanowiskowej są zapisywane w katalogu : Instalacja a)pobranie i instalacja programu ze strony SOFTLINE b)jest to wersja demo (działa przez okres jednego miesiąca. W przypadku zakupu wystarczy wgrać plik licencji do głównego katalogu GeoOrganizera

Bardziej szczegółowo

Przewodnik dla klienta

Przewodnik dla klienta PAŁUCKI BANK SPÓŁDZIELCZY w WĄGROWCU Przewodnik dla klienta Aplikacja npodpis do obsługi certyfikatu (instrukcja użytkownika) Wersja 05 https://www.paluckibs.pl I. Słownik pojęć dalej zwana aplikacją;

Bardziej szczegółowo

Aplikacja npodpis do obsługi certyfikatu

Aplikacja npodpis do obsługi certyfikatu BANK SPÓŁDZIELCZY w Piotrkowie Kujawskim Aplikacja npodpis do obsługi certyfikatu (instrukcja użytkownika) Wersja 05 https://www.bspk.pl I. Słownik pojęć dalej zwana aplikacją; Internet Banking dla Firm

Bardziej szczegółowo

Logowanie do portalu:

Logowanie do portalu: Logowanie do portalu: https://www.jsw.pl/dla-kontrahentow/portal-dostawcy/ ( dla środowiska szkolnego https://www.jsw.pl/dla-kontrahentow/portaldostawcy-szkol/ ) Po wprowadzeniu powyższego adresu w przeglądarce

Bardziej szczegółowo

Moduł Płace obszar ZFŚS Zeszyt Ćwiczeń

Moduł Płace obszar ZFŚS Zeszyt Ćwiczeń Egeria Materiały Szkoleniowe Moduł Płace obszar ZFŚS Zeszyt Ćwiczeń Copyright 2014 COMARCH POLSKA S.A. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji

Bardziej szczegółowo

System obsługi ubezpieczeń FORT

System obsługi ubezpieczeń FORT System obsługi ubezpieczeń FORT wersja 3.0 Pro Dokumentacja użytkownika CRM Kraków, kwiecień 2010 CRM - zarządzanie kontaktami... 3 Ustawienie parametrów pracy modułu... 3 Wprowadzenie nowego zdarzenia...

Bardziej szczegółowo

OBIEKTY TECHNICZNE OBIEKTY TECHNICZNE

OBIEKTY TECHNICZNE OBIEKTY TECHNICZNE OBIEKTY TECHNICZNE Klawisze skrótów: F7 wywołanie zapytania (% - zastępuje wiele znaków _ - zastępuje jeden znak F8 wyszukanie według podanych kryteriów (system rozróżnia małe i wielkie litery) F9 wywołanie

Bardziej szczegółowo

Korekta składki wypadkowej enova KADRY I PŁACE (WERSJA 1.0)

Korekta składki wypadkowej enova KADRY I PŁACE (WERSJA 1.0) Korekta składki wypadkowej enova KADRY I PŁACE (WERSJA 1.0) JOANNA WALENTEK Spis treści: MODUŁ KADRY I PŁACE... 2 Korekta składki wypadkowej... 2 Konfiguracja... 2 Zmiana wysokości wskaźnika... 2 Definiowanie

Bardziej szczegółowo

Flex.CRM (contact relation management) System do zarządzania kontaktami

Flex.CRM (contact relation management) System do zarządzania kontaktami roku Profesjonalne rozwiązania programistyczne od 1995 Flex.CRM (contact relation management) System do zarządzania kontaktami Co to jest CRM? Flex.CRM jest zintegrowanym z systemem Flex Dms modułem umożliwiającym

Bardziej szczegółowo

w kalendarzu pracownika po wybraniu z menu podręcznego polecenia Dziennik zdarzeń pracownika

w kalendarzu pracownika po wybraniu z menu podręcznego polecenia Dziennik zdarzeń pracownika Dziennik zdarzeń W programie SYMFONIA KADRY I PŁACE Premium edycja zdarzeń możliwa jest w dwóch miejscach: w kalendarzu pracownika po wybraniu z menu podręcznego polecenia Dziennik zdarzeń pracownika oraz

Bardziej szczegółowo

Instalacja i obsługa aplikacji MAC Diagnoza EP w celu wykonania Diagnozy rozszerzonej

Instalacja i obsługa aplikacji MAC Diagnoza EP w celu wykonania Diagnozy rozszerzonej Instalacja i obsługa aplikacji MAC Diagnoza EP w celu wykonania Diagnozy rozszerzonej Uruchom plik setup.exe Pojawi się okno instalacji programu MAC Diagnoza EP. Wybierz przycisk AKCEPTUJĘ. Następnie zainstaluj

Bardziej szczegółowo

Aplikacja npodpis do obsługi certyfikatu (instrukcja użytkownika)

Aplikacja npodpis do obsługi certyfikatu (instrukcja użytkownika) Pałucki Bank Spółdzielczy w Wągrowcu Spółdzielcza Grupa Bankowa Aplikacja npodpis do obsługi certyfikatu (instrukcja użytkownika) Wągrowiec, maj 2019 r. Spis treści I. Aplikacja npodpis do obsługi certyfikatu...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika GenRap Wydruk Faktury Sprzedaży w języku obcym Wersja 2013.0.1 Spis treści 1 NAZWA TOWARU (MODUŁ HANDEL PLUS)... 3 2 FORMA PŁATNOŚCI... 5 3 WARTOŚĆ FAKTURY SPRZEDAŻY WYRAŻONA SŁOWNIE...

Bardziej szczegółowo

C-geo definicja/edycja obiektów, zapis danych w formacie shape

C-geo definicja/edycja obiektów, zapis danych w formacie shape C-geo definicja/edycja obiektów, zapis danych w formacie shape 1. ZałoŜenie projektu i tabeli. Aby rozpocząć pracę przy aktualizacji mapy zasadniczej, naleŝy załoŝyć nowy projekt, w nim nową tabelę roboczą,

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie SYMFONIA Handel Premium w wersji 2009.c

Nowe funkcje w programie SYMFONIA Handel Premium w wersji 2009.c SYMFONIA Handel Premium Strona 1 Nowe funkcje w programie SYMFONIA Handel Premium w wersji 2009.c Zmiany związane z nowelizacją Ustawy o VAT Z dniem 1 grudnia 2008r. weszła w życie nowelizacja ustawy o

Bardziej szczegółowo

Ulotka. Zmiany w wersji

Ulotka. Zmiany w wersji Ulotka Zmiany w wersji Spis treści 1 Instalacja systemu... 3 1.1 Współpraca z przeglądarkami... 3 1.2 Współpraca z urządzeniami mobilnymi... 3 2 Ogólne... 4 2.1 Nowości... 4 2.2 Zmiany... 6 2.3 Poprawiono...

Bardziej szczegółowo

Finanse VULCAN. Jak wykonać przelew zwrotny do zrealizowanego przelewu bankowego?

Finanse VULCAN. Jak wykonać przelew zwrotny do zrealizowanego przelewu bankowego? Finanse VULCAN Jak wykonać przelew zwrotny do zrealizowanego przelewu bankowego? W aplikacji Finanse VULCAN przelew zwrotny wykonuje się poprzez wprowadzenie nowego wyciągu bankowego z pozycją zwrotną.

Bardziej szczegółowo

Program do obsługi ubezpieczeń minifort

Program do obsługi ubezpieczeń minifort Program do obsługi ubezpieczeń minifort Dokumentacja uŝytkownika Zarządzanie kontaktami - CRM Kraków, grudzień 2008r. Zarządzanie kontaktami - CRM W kaŝdej Agencji ubezpieczeniowej, obsługującej klientów

Bardziej szczegółowo

Moduł Handlowo-Magazynowy Przeprowadzanie inwentaryzacji z użyciem kolektorów danych

Moduł Handlowo-Magazynowy Przeprowadzanie inwentaryzacji z użyciem kolektorów danych Moduł Handlowo-Magazynowy Przeprowadzanie inwentaryzacji z użyciem kolektorów danych Wersja 3.77.320 29.10.2014 r. Poniższa instrukcja ma zastosowanie, w przypadku gdy w menu System Konfiguracja Ustawienia

Bardziej szczegółowo

Rejestracja nowego kontrahenta. Instrukcja stanowiskowa

Rejestracja nowego kontrahenta. Instrukcja stanowiskowa Rejestracja nowego kontrahenta Instrukcja stanowiskowa Lista Czynności: 1. Uruchomienie formatki do rejestracji nowego Po uruchomieniu aplikacji pojawi się okno startowe z prośbą o zalogowanie się. Wprowadzamy

Bardziej szczegółowo

ELEKTRONICZNA KSIĄŻKA ZDARZEŃ

ELEKTRONICZNA KSIĄŻKA ZDARZEŃ ELEKTRONICZNA KSIĄŻKA ZDARZEŃ Instrukcja obsługi 1. WSTĘP... 2 2. LOGOWANIE DO SYSTEMU... 2 3. STRONA GŁÓWNA... 3 4. EWIDENCJA RUCHU... 4 4.1. Dodanie osoby wchodzącej na teren obiektu... 4 4.2. Dodanie

Bardziej szczegółowo

UONET+ - moduł Sekretariat. Jak wykorzystać wydruki list w formacie XLS do analizy danych uczniów?

UONET+ - moduł Sekretariat. Jak wykorzystać wydruki list w formacie XLS do analizy danych uczniów? UONET+ - moduł Sekretariat Jak wykorzystać wydruki list w formacie XLS do analizy danych uczniów? W module Sekretariat wydruki dostępne w widoku Wydruki/ Wydruki list można przygotować w formacie PDF oraz

Bardziej szczegółowo

Rejestracja dokumentu PZ. Instrukcja stanowiskowa

Rejestracja dokumentu PZ. Instrukcja stanowiskowa Rejestracja dokumentu PZ Instrukcja stanowiskowa Lista Czynności: 1. Uruchomienie formatki Dokumenty GM. Po uruchomieniu aplikacji pojawi się okno startowe z prośbą o zalogowanie się. Wprowadzamy swoją

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia ERP Handel Faktury walutowe

Sage Symfonia ERP Handel Faktury walutowe Sage Symfonia ERP Handel Faktury walutowe 1 Wstęp... 2 2 Charakterystyka Faktur walutowych... 2 3 Algorytmy wyliczeń... 3 3.1 GDY PODATEK WYLICZANY JEST NA PODSTAWIE WARTOŚCI NETTO W WALUCIE... 3 3.2 GDY

Bardziej szczegółowo

UMOWY INSTRUKCJA STANOWISKOWA

UMOWY INSTRUKCJA STANOWISKOWA UMOWY INSTRUKCJA STANOWISKOWA Klawisze skrótów: F7 wywołanie zapytania (% - zastępuje wiele znaków _ - zastępuje jeden znak F8 wyszukanie według podanych kryteriów (system rozróżnia małe i wielkie litery)

Bardziej szczegółowo

Program dla praktyki lekarskiej

Program dla praktyki lekarskiej Program dla praktyki lekarskiej Pielęgniarki ambulatoryjnej Pielęgniarki rodzinnej Położnej Copyright Ericpol Telecom sp. z o.o. 2011 2 Spis treści Przygotowanie funkcjonalności...3 Przypisanie komórek...3

Bardziej szczegółowo

UONET+ moduł Dziennik. Praca z rozkładami materiału nauczania

UONET+ moduł Dziennik. Praca z rozkładami materiału nauczania UONET+ moduł Dziennik Praca z rozkładami materiału nauczania System UONET+ gromadzi stosowane w szkole rozkłady materiału nauczania. Dzięki temu nauczyciele mogą korzystać z nich wprowadzając tematy lekcji.

Bardziej szczegółowo

Bazy danych kwerendy (moduł 5) 1. Przekopiuj na dysk F:\ bazę M5KW.mdb z dysku wskazanego przez prowadzącego

Bazy danych kwerendy (moduł 5) 1. Przekopiuj na dysk F:\ bazę M5KW.mdb z dysku wskazanego przez prowadzącego Bazy danych kwerendy (moduł 5) 1. Przekopiuj na dysk F:\ bazę M5KW.mdb z dysku wskazanego przez prowadzącego 2. Otwórz bazę (F:\M5KW) 3. Zapoznaj się ze strukturą bazy (tabele, relacje) 4. Wykorzystując

Bardziej szczegółowo

Obieginformacji. Delegacje w XpertisCMS

Obieginformacji. Delegacje w XpertisCMS Obieginformacji. Delegacje w XpertisCMS Praca zespołowa wrzesień 2014 Spis treści 1 Logowanie do portalu. Uprawnienia operatora.............. 1 2 Plany delegacji............................... 2 2.1 Przeglądanie

Bardziej szczegółowo

Jak szybko wystawić fakturę w LeftHand? Instalacja programu

Jak szybko wystawić fakturę w LeftHand? Instalacja programu Jak szybko wystawić fakturę w LeftHand? Aby móc szybko wystawić fakturę VAT w programie LeftHand należy: - zainstalować program LeftHand - skonfigurować go za pomocą szybkiego wizzarda - dodać definicję

Bardziej szczegółowo