DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO"

Transkrypt

1 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 8 października 2012 r. Poz UCHWAŁA NR XXVI/242/12 RADY MIASTA ZGIERZA z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu miasta Zgierza za 2011 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 146, poz. 1055, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 567) oraz art. 270 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726, z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707) Rada Miasta Zgierza uchwala, co następuje: 1. Zatwierdza się sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zgierza za 2011 rok, stanowiące załącznik do uchwały. 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Zgierza. 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 4. Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Rady Miasta Zgierza przez okres 14 dni oraz w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego. Przewodniczący Rady Miasta Zgierza: Jarosław Komorowski

2 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 2 Poz Załącznik do uchwały nr XXVI/242/12 Rady Miasta Zgierza z dnia 28 czerwca 2012 r. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZGIERZA ZA 2011 ROK

3 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 3 Poz SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZGIERZA ZA 2011 R. Realizacja budżetu miasta Zgierza za 2011 rok została przedstawiona w formie tabelarycznej, odrębnie w zakresie dochodów jak i wydatków, w podziale na zadania własne, zadania z zakresu administracji rządowej zlecone miastu oraz zadania realizowane na podstawie umów lub porozumień z organami administracji rządowej i z jednostkami samorządu terytorialnego. W zestawieniach tabelarycznych przedstawiono wydatki majątkowe, wydatki na programy i projekty finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, przychody i koszty samorządowego zakładu budżetowego, dochody własne jednostek budżetowych i wydatki nimi finansowane, wydatki Rad Osiedli, dotacje udzielane dla jednostek sektora finansów publicznych i jednostek spoza sektora, dotacje podmiotowe dla samorządowych instytucji kultury oraz sprawozdanie samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej. W części opisowej przedstawiono dochodów i wydatków z podziałem na zadania własne, zadania z zakresu administracji rządowej i zadania wykonywane na podstawie umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego. Na podstawie uchwały Nr V/22/11 Rady Miasta Zgierza z dnia 27 stycznia 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Zgierza na 2011 r., kwoty dochodów i wydatków budżetowych ustalone zostały następująco: 1. Dochody ogółem w wysokości ,99 zł, z tego: a) dochody na zadania własne w wysokości ,99 zł, b) dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zlecone miastu w wysokości ,00 zł, c) dotacje na realizację zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień w wysokości ,00 zł. 2. Wydatki ogółem w wysokości ,99 zł, z tego: a) na zadania własne w wysokości ,99 zł, b) na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone miastu w wysokości ,00 zł, c) na zadania wykonywane w drodze umów lub porozumień w wysokości ,00 zł. W wyniku dokonywanych zmian w trakcie roku budżetowego, planowane kwoty dochodów i wydatków wg stanu na dzień 31 grudnia 2011 roku przedstawiały się następująco: 1. Dochody ogółem w wysokości ,70 zł, z tego: a) dochody na zadania własne w wysokości ,23 zł, b) dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zlecone miastu w wysokości ,47 zł, c) dotacje na realizację zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień w wysokości ,00 zł. 2. Wydatki ogółem w wysokości ,68 zł, z tego: a) na zadania własne w wysokości ,21 zł, b) na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone miastu w wysokości ,47 zł, c) na zadania wykonywane w drodze umów lub porozumień w wysokości ,00 zł. Wykonanie budżetu miasta Zgierza w okresie sprawozdawczym przedstawia się następująco: 1. Dochody ogółem zrealizowano w wysokości ,48 zł, co stanowi 103,18% planu po, z tego: a) dochody na zadania własne w wysokości ,61 zł, co stanowi 103,55% planu po, b) dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zlecone miastu w wysokości ,87 zł, co stanowi 99,77% planu po, c) dotacje na realizację zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień w wysokości ,00 zł, co stanowi 100% planu po.

4 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 4 Poz Dochody ogółem w porównaniu do roku 2010 wzrosły o kwotę ,45 zł osiągając dynamikę 100,93%. 2. Wydatki ogółem zrealizowano w wysokości ,11 zł, co stanowi 96,69% planu po, z tego: a) na zadania własne w wysokości ,24 zł, co stanowi 96,36% planu po, b) na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone miastu w wysokości ,87 zł, co stanowi 99,77% planu po, c) na zadania wykonywane w drodze umów lub porozumień w wysokości ,00 zł, co stanowi 100% planu po. Wydatki ogółem w porównaniu do roku 2010 zmalały o kwotę ,01 zł osiągając dynamikę 90,49%. W strukturze wydatków ogółem udział wydatków majątkowych w roku 2011 wyniósł 3,38% osiągając poziom ,58 zł. W porównaniu do roku 2010 wydatki majątkowe zmalały o ,29 zł osiągając dynamikę 26,20%. Zrealizowane kwoty uwzględniają wydatki budżetu miasta, które na podstawie uchwały Nr XVIII/169/11 Rady Miasta Zgierza z dnia 29 grudnia 2011 r. nie wygasły z upływem roku budżetowego Wydatki niewygasające stanowią kwotę ,52 zł. Planowana na rok 2011 nadwyżka budżetu w wysokości ,00 zł, po na dzień 31 grudnia 2011 r. wyniosła ,37 zł. Realizacja zaplanowanych w budżecie miasta Zgierza na rok 2011 przychodów i rozchodów przedstawia się następująco: 1. Przychody ogółem ,79 zł, co stanowi 154,59% planu, z tego: a) kredyt ,00 zł, co stanowi 99,99% planu, b) wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu ,79 zł. 2. Rozchody ogółem ,24 zł, co stanowi 100,00% planu, z tego: a) spłata kredytów zaciągniętych na rynku krajowym ,24 zł, b) spłata pożyczki NFOŚiGW ,00 zł. Ogółem zobowiązania miasta Zgierza według tytułów dłużnych (bez odsetek) na dzień 31 grudnia 2011 r. wyniosły ,04 zł, z tego: 1) z tytułu kredytów zaciągniętych na rynku krajowym ,04 zł; 2) z tytułu pożyczki z NFOŚiGW ,00 zł. W roku 2011 nie udzielono gwarancji ani poręczeń. Do sprawozdania z wykonania budżetu miasta Zgierza za rok 2011 dołączono informację o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego według stanu na dzień 31 grudnia 2011 r.

5 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 5 Poz STRUKTURA WYKONANIA DOCHODÓW OGÓŁEM ZA ROK 2011 Planowane dochody ogółem w wysokości ,70 zł wykonano na kwotę ,48 zł, co stanowi 103,18%. W ogólnej kwocie dochodów wpływy pochodziły z tytułów: - udziałów w podatkach budżetu państwa ,43 zł stanowią 26,34% dochodów - subwencji ogólnej ,00 zł ,69% - - w tym: - część oświatowa ,00 zł - część wyrównawcza ,00 zł - podatków i opłat od osób prawnych i osób fizycznych ,28 zł ,82% dochodów z mienia komunalnego ,09 zł ,06% dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej ,87 zł - - 9,28% dotacji z budżetu państwa na własne zadania bieżące i inwestycyjne ,65 zł - - 3,91% dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich ,39 zł - - 3,08% dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień ,00 zł - - 0,25% pozostałych dochodów ,77 zł - - 3,57% - - STRUKTURA WYKONANIA WYDATKÓW OGÓŁEM ZA ROK 2011 Planowane wydatki ogółem w wysokości ,68 zł wykonano na kwotę ,11 zł, co stanowi 96,69%. Plan Wykonanie - zadania własne ,21 zł ,24 zł - zadania z zakresu administracji rządowej ,47 zł ,87 zł - zadania realizowane na podstawie porozumień ,00 zł ,00 zł ogółem: ,68 zł ,11 zł z tego% udział poszczególnych grup wydatków: Dz. 801 Oświata i wychowanie ,46 zł 35,23% Dz. 852 Pomoc społeczna ,61 zł 17,81% Dz. 750 Administracja publiczna ,16 zł 11,11% Dz. 600 Transport i łączność ,44 zł 9,11% Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa ,60 zł 8,63% Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ,37 zł 4,01% Dz. 926 Kultura fizyczna ,34 zł 2,84% Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego ,32 zł 2,54% Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej ,52zł 2,11% Dz. 757 Obsługa długu publicznego ,92 zł 2,05% Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa ,56 zł 1,51%

6 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 6 Poz Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza ,71 zł 1,03% Dz. 851 Ochrona zdrowia ,49 zł 0,73% Dz. 710 Działalność usługowa ,43 zł 0,55% Dz. 720 Informatyka ,24 zł 0,54% Dz. 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa ,74 zł 0,09% Pozostałe wydatki ,20 zł 0,11%

7 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 7 Poz Dział rozdział paragraf Nazwa WYKONANIE DOCHODÓW ZA ROK 2011 R. Dochody ogółem (5+7) dochody bieżące w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dochody majątkowe ( ) z tego: dochody ze sprzedaży majątku przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i Zadania własne w złotych środki zewnętrzne z budżetu krajowego ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0, Rolnictwo i łowiectwo ,00 170,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 (111,13%) ,73 169,90 0, , ,83 0,00 0,00 0, pozostała działalność 0750 dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0, ,00 170,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 (111,13%) ,73 169,90 0, , ,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 170,00 170,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (99,94%) 169,90 169,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 (111,13%) ,83 0,00 0, , ,83 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, , Transport i łączność , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 (102,88%) , ,17 0, ,00 0,00 0,00 0, , lokalny transport zbiorowy 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (103,21%) , ,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, wpływy z różnych opłat 0970 wpływy z różnych dochodów 360,00 360,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (100,00%) 360,00 360,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

8 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 8 Poz (102,62%) , ,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego drogi publiczne gminne 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (0,00%) 2 406, ,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 (100,00%) ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, , środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 (100,00%) ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0, , , ,00 0,00 0, Gospodarka mieszkaniowa , ,00 0, , , ,00 0,00 0,00 (111,84%) , ,47 0, , , ,16 0,00 0, zakłady gospodarki mieszkaniowej 0690 wpływy z różnych opłat 0750 dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0920 pozostałe odsetki 0970 wpływy z różnych dochodów gospodarka gruntami i nieruchomościami 0470 wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości 0690 wpływy z różnych opłat 0750 dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (98,19%) , ,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (99,98%) 1 410, ,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (98,64%) , ,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (98,63%) , ,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (86,09%) , ,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0, , , ,00 0,00 0, , ,00 0, , , ,00 0,00 0,00 (144,60%) , ,66 0, , , ,16 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (102,88%) , ,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (110,64%) , ,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 9 Poz jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 0920 pozostałe odsetki (100,44%) , ,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 (103,58%) ,16 0,00 0, ,16 0, ,16 0,00 0, ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 (171,12%) ,92 0,00 0, , ,92 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (101,35%) , ,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0, Działalność usługowa , ,00 0, ,95 0,00 0, ,95 0,00 (272,07%) , ,34 0, ,05 0,00 0, ,05 0, prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) 0830 wpływy z usług pozostała działalność wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0920 pozostałe odsetki 6205 dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (100,48%) , ,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (100,48%) , ,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0, , ,00 0, ,95 0,00 0, ,95 0,00 (279,15%) , ,12 0, ,05 0,00 0, ,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (85,86%) 3 434, ,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (100,00%) , ,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (50,83%) 7 248, ,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (0,00%) 4,25 4,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 (350,63%) ,05 0,00 0, ,05 0,00 0, ,05 0, dotacje celowe w ramach programów 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 10 Poz finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich ,95 0,00 0, ,95 0,00 0, ,95 0,00 (0,00%) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Administracja publiczna , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 (96,18%) , , , , ,00 0,00 0,00 0, urzędy wojewódzkie dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami rady gmin ( miast i miast na prawach powiatu) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 0690 wpływy z różnych opłat 0870 wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 0920 pozostałe odsetki 0970 wpływy z różnych dochodów 2007 dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 190,00 190,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 190,00 190,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ( 159,89%) 303,80 303,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 190,00 190,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 190,00 190,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (159,89%) 303,80 303,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ( 100,00%) , , ,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (100,00%) , , ,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 (103,01%) , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (100,00%) , ,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (104,74%) , ,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 (100,00%) ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (94,54%) 945,41 945,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (103,47%) , ,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (105,88%) 7 200, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

11 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 11 Poz promocja jednostek samorządu terytorialnego 0920 Pozostałe odsetki 0960 otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 0970 wpływy z różnych dochodów pozostała działalność 0830 wpływy z usług 0840 wpływy ze sprzedaży wyrobów 0920 pozostałe odsetki 0970 wpływy z różnych dochodów 3 000, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (106,84%) , ,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (0,00%) 62,33 62,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (100,00%) 5 000, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (107,24%) , ,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (77,66%) , ,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (80,31%) , ,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (73,42%) , ,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (193,98%) 193,98 193,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (0,00%) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (101,18%) , ,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, straż gminna (miejska) 0570 grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych 0830 wpływy z usług 0920 pozostałe odsetki , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (101,18%) , ,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (101,44%) , ,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (100,00%) 3 000, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 120,00 120,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 120,00 120,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (57,78%) 69,33 69,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

12 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 12 Poz wpływy z różnych dochodów 600,00 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 600,00 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (46,99%) 281,94 281,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (102,74%) , ,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (138,17%) , ,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (138,45%) , ,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (127,76%) 6 387, ,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (100,54%) , ,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, podatek od nieruchomości 0320 podatek rolny 0330 podatek leśny 0340 podatek od środków transportowych 0500 podatek od czynności cywilnoprawnych 0560 zaległości z podatków i opłat zniesionych 0690 wpływy z różnych opłat 0910 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (100,44%) , ,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 370,00 370,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (99,94%) 369,76 369,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (103,95%) , ,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (100,09%) , ,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (101,57%) , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (172,90%) , ,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 475,00 475,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (135,24%) 642,40 642,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

13 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 13 Poz wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych (90,29%) , ,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (106,36%) , ,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, podatek od nieruchomości 0320 podatek rolny 0330 podatek leśny 0340 podatek od środków transportowych 0360 podatek od spadków i darowizn 0370 opłata od posiadania psów 0430 wpływy z opłaty targowej 0500 podatek od czynności cywilnoprawnych 0560 zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych 0690 wpływy z różnych opłat odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 0410 wpływy z opłaty skarbowej , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (105,56%) , ,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (81,04%) , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (100,58%) 2 011, ,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (101,58%) , ,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (131,66%) , ,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (100,00%) 3 815, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (109,57%) , ,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (108,39%) , ,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (127,92%) , ,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (115,99%) , ,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (91,48%) , ,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (98,71%) , ,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (94,41%) , ,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

14 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 14 Poz napojów alkoholowych , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 0920 pozostałe odsetki udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (104,57%) , ,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (99,29%) , ,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 627,00 627,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (99,07%) 621,20 621,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (103,18%) 5 261, ,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (102,58%) , ,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, podatek dochodowy od osób fizycznych 0020 podatek dochodowy od osób prawnych 758 Różne rozliczenia część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 2920 subwencje ogólne z budżetu państwa część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 2920 subwencje ogólne z budżetu państwa różne rozliczenia finansowe 0920 pozostałe odsetki 2680 rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (101,70%) , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (120,42%) , ,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,18 0, ,15 0,00 0,00 0, ,15 (99,85%) , ,72 0, ,15 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (100,00%) , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (100,00%) , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (100,00%) , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (100,00%) , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,18 0, ,15 0,00 0,00 0, ,15 (96,53%) , ,72 0, ,15 0,00 0,00 0, , , ,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (91,02%) , ,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

15 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 15 Poz (81,65%) , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (100,00%) 4 984, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,15 0,00 0, ,15 0,00 0,00 0, ,15 (100,00%) ,15 0,00 0, ,15 0,00 0,00 0, , , , , ,34 0,00 0, ,34 0, Oświata i wychowanie , , , ,28 0,00 0, ,28 0,00 (99,77%) , , , ,00 0,00 0, ,00 0, szkoły podstawowe 0750 dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0920 pozostałe odsetki 0970 wpływy z różnych dochodów 2400 wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej 2 750, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (80,18%) 4 470, ,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (99,95%) 2 713, ,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (57,85%) 1 590, ,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 110,00 110,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (99,25%) 109,17 109,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (0,00%) 56,51 56,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, przedszkola 0830 wpływy z usług 0920 pozostałe odsetki gimnazja wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (97,75%) , ,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (97,39%) , ,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (38,60%) 1 601, ,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (0,00%) 8 013, ,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (84,26%) 2 482, ,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, pozostałe odsetki 1 600, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

16 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 16 Poz wpływy z różnych dochodów 2400 wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej licea ogólnokształcące 0920 pozostałe odsetki 2400 wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej pozostała działalność 0920 pozostałe odsetki 0970 wpływy z różnych dochodów dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (zwiazków gmin) środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin ( związków gmin) powiatów ( związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 1 800, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (73,59%) 1 324, ,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (99,94%) 1 145, ,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (0,00%) 12,48 12,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 400,00 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 400,00 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (45,78%) 183,12 183,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 400,00 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 400,00 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (45,18%) 180,73 180,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (0,00%) 2,39 2,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , ,34 0,00 0, ,34 0, , , , ,28 0,00 0, ,28 0,00 (101,46%) , , , ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (102,88%) 2 263, ,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (120,77%) 5 917, ,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (99,07%) , , ,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (97,36%) , , ,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (100,00%) 1 584, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (99,84%) 2 332, ,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,34 0,00 0, ,34 0,00 0, ,34 0, ,28 0,00 0, ,28 0,00 0, ,28 0,00

17 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 17 Poz ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 851 Ochrona zdrowia przeciwdziałanie alkoholizmowi 0920 pozostałe odsetki 0970 wpływy z różnych dochodów 852 Pomoc społeczna ośrodki wsparcia 0830 wpływy z usług 0970 wpływy z różnych dochodów świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 0690 wpływy z różnych opłat 0920 pozostałe odsetki 0970 wpływy z różnych dochodów wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu (107,34%) ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 731,00 731,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (95,61%) 698,92 698,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 731,00 731,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (95,61%) 698,92 698,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31,00 31,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (99,16%) 30,74 30,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 700,00 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (95,45%) 668,18 668,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (99,03%) , , ,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (101,81%) , ,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (101,83%) , ,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 700,00 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (100,00%) 700,00 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (110,13%) , ,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (286,88%) 143,44 143,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (109,00%) 2 071, ,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (107,66%) , ,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (112,39%) , ,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

18 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 18 Poz administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej (93,99%) , ,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (100,00%) , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (zwiazków gmin) zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 0690 wpływy z różnych opłat 0920 pozostałe odsetki 0970 wpływy z różnych dochodów 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) zasiłki stałe 0690 wpływy z różnych opłat 0970 wpływy z różnych dochodów 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) ośrodki pomocy społecznej 0690 wpływy z różnych opłat , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (100,00%) , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (99,53%) , ,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36,00 36,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (97,78%) 35,20 35,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (0,00%) 0,93 0,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (58,25%) 1 223, ,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (99,60%) , ,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (99,45%) , ,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30,00 30,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (117,33%) 35,20 35,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (114,19%) 4 910, ,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (99,38%) , ,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (97,15%) , , ,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18,00 18,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (97,78%) 17,60 17,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

19 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 19 Poz pozostałe odsetki 6 000, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (119,77%) 8 623, ,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, wpływy z różnych dochodów 3 800, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (125,44%) 4 766, ,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 0830 wpływy z usług 2360 dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami pozostała działalność 0690 Wpływy z różnych opłat 0920 Pozostałe odsetki 0970 wpływy z różnych dochodów 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (93,15%) , , ,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (93,15%) , , ,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (99,96%) , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (100,40%) , ,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (100,42%) , ,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90,00 90,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90,00 90,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (72,40%) 65,16 65,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (100,02%) , ,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9,00 9,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (97,78%) 8,80 8,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (0,00%) 2,40 2,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (100,30%) , ,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (100,00%) , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

20 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 20 Poz żłobki Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 0830 wpływy z usług 0920 pozostałe odsetki 0960 otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 0970 Wpływy z różnych dochodów pozostała działalność 0830 wpływy z usług 0960 otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 854 Edukacyjna opieka wychowawcza pomoc materialna dla uczniów , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (100,67%) , ,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (97,67%) , ,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (97,34%) , ,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 242,00 242,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (87,15%) 210,90 210,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (100,00%) 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (128,73%) 1 772, ,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (106,84%) , ,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (107,64%) , ,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (100,00%) 6 680, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (80,83%) , ,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (80,83%) , ,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (80,83%) , ,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (160,39%) , ,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, gospodarka odpadami , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

21 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 21 Poz wpływy z różnych opłat 0920 Pozostałe odsetki 0970 wpływy z różnych dochodów wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych 0590 Wpływy z opłat za koncesje i licencje 0690 wpływy z różnych opłat 0960 otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 0970 wpływy z różnych dochodów wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych 0970 wpływy z różnych dochodów pozostała działalność 0920 pozostałe odsetki 0960 otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej (99,92%) 4 599, ,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (99,93%) 4 296, ,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 303,00 303,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (99,76%) 302,27 302,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (0,00%) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (164,55%) , ,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (0,00%) 50,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (0,00%) 2 673, ,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (164,08%) , ,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (111,48%) 4 027, ,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (0,00%) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (151,74%) 9 104, ,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (151,74%) 9 104, ,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (100,66%) 6 615, ,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12,00 12,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (100,00%) 12,00 12,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (99,89%) 5 853, ,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, wpływy z różnych dochodów 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

22 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 22 Poz ,00 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (107,14%) 750,00 750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Kultura fizyczna , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (108,81%) , ,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, instytucje kultury fizycznej 0750 dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0830 wpływy z usług 0920 pozostałe odsetki 0970 wpływy z różnych dochodów Razem zadania własne , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (108,81%) , ,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (109,97%) , ,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (103,96%) , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 900,00 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (111,45%) 1 003, ,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (99,95%) , ,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , , , , , , , , , , , , , ,15 (103,55%) , , , , , , , ,15

23 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 23 Poz z tego: w tym: w tym: z tytułu dotacji z tytułu dotacji Dział rozdział paragraf Nazwa Dochody ogółem (5+7) dochody bieżące i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa dochody majątkowe ( ) dochody ze sprzedaży majątku przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. środki zewnętrzne z budżetu krajowego w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 5 ust. 1 pkt 2 i Zadania zlecone 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Rolnictwo i łowiectwo , ,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (100,00%) , ,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, pozostała działalność , ,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ( związkom gmin) ustawami (100,00%) , ,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (100,00%) , ,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Administracja publiczna , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (99,87%) , ,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, urzędy wojewódzkie , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ( związkom gmin) ustawami (100,00%) , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (100,00%) , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, spis powszechny i inne 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

24 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 24 Poz , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (99,15%) , ,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ( związkom gmin) ustawami Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sadownictwa urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ( związkom gmin) ustawami 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (99,15%) , ,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (99,72%) , ,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (100,00%) 9 728, ,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (100,00%) 9 728, ,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, wybory do Sejmu i Senatu , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ( związkom gmin) ustawami wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ( związkom gmin) ustawami (99,69%) , ,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (99,69%) , ,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (100,00%) 2 000, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (100,00%) 2 000, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Ochrona zdrowia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

25 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 25 Poz (100,00%) 2 297, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, pozostała działalność 2 297, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (100,00%) 2 297, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (100,00%) 2 297, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Pomoc społeczna , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (99,76%) , ,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (99,87%) , ,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (99,87%) , ,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (96,04%) , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (96,04%) , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ośrodki pomocy społecznej , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu (100,00%) , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

26 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 26 Poz administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ( związkom gmin) ustawami usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ( związkom gmin) ustawami (100,00%) , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (81,71%) , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (81,71%) , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 5 000, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ( związkom gmin) ustawami (100,00%) 5 000, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (100,00%) 5 000, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, pozostała działalność , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ( związkom gmin) ustawami Razem zadania zlecone (95,00%) , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (95,00%) , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (99,77%) , ,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

27 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 27 Poz z tego: w tym: w tym: Dział rozdział paragraf Nazwa Dochody ogółem (5+7) dochody bieżące z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dochody majątkowe ( ) dochody ze sprzedaży majątku przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 środki zewnętrzne z budżetu krajowego Zadania powierzone , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Transport i łączność , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (100,00%) , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, drogi publiczne powiatowe , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (100,00%) , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (100,00%) , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Działalność usługowa 3 000, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (100,00%) 3 000, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, cmentarze 3 000, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (100,00%) 3 000, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (100,00%) 3 000, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Administracja publiczna 7 353, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (100,00%) 7 353, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

28 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 28 Poz ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, starostwa powiatowe 7 353, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (100,00%) 7 353, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (100,00%) 7 353, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (100,00%) , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, biblioteki , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (100,00%) , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (100,00%) , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, pozostała działalność , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (100,00%) , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (100,00%) , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Kultura fizyczna , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (100,00%) , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, instytucje kultury fizycznej , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (100,00%) , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (100,00%) , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

29 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 29 Poz , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Razem zadania powierzone , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (100,00%) , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , , , , , ,00 Razem zadania własne, zadania zlecone i powierzone , , , , , , , ,15 (103,18%) , , , , , , , ,15

30 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 30 Poz WYKONANIE WYDATKÓW ZA ROK 2011 Nazwa Wydatki ogółem (5+14) Wydatki bieżące ( ) Wydatki jednostek budżetowych (7+8) wynagrodzenia i składki od nich naliczane z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań z tego: dotacje na zadania bieżące Dział Rozdział świadczenia na rzecz osób fizycznych z tego: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe (15+17) inwestycje i zakupy inwestycyjne z tego: w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i Rolnictwo i łowiectwo izby rolnicze pozostała działalność 020 Leśnictwo pozostała działalność 600 Transport i łączność początek roku (34,23%) (58,42%) (23,24%) początek roku (59,23%) (59,23%) początek roku Zadania własne zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 8 000, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,74 0, ,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,56 0, ,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,18 0, ,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, , , ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,75 0,00 0,00

31 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 31 Poz infrastruktura kolejowa lokalny transport zbiorowy drogi publiczne powiatowe drogi publiczne gminne 700 Gospodarka mieszkaniowa zakłady gospodarki mieszkaniowej gospodarka gruntami i nieruchomościami pozostała działalność 710 Działalność usługowa (98,99%) (0,00%) (99,48%) (100,00%) (98,14%) początek roku (96,22%) (96,76%) (83,58%) (78,78%) początek roku , , ,74 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,70 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,14 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,72 0, ,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,05 0, ,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, , , ,28 0, ,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,75 0,00 0, , , ,55 0, ,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,70 0,00 0, , , ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,65 0, ,65 0, ,55 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, , , ,98 0, ,98 0, ,62 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,56 0, ,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, , , ,51 0, ,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,09 0, ,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,47 0, ,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,55 0,00 0,00 0,00 0, ,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,62 0,00 0,00 0,00 0, ,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0, , , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00

32 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 32 Poz plany zagospodarowania przestrzennego prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) cmentarze pozostała działalność 720 Informatyka pozostała działalność 750 Administracja publiczna rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) (30,65%) (52,47%) (24,84%) (100,00%) (55,48%) początek roku (81,39%) (81,39%) początek roku (98,14%) (97,94%) , , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,87 0, , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , , ,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,96 0, ,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0, , , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0, , , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,87 0, , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,83 0, ,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, , , ,84 0, ,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,40 0,00 0, , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,83 0, ,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, , , ,84 0, ,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,40 0,00 0, , , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , , ,47 0, , ,67 0,00 0, , ,00 0,00 0, , , , , ,48 0, , ,45 0,00 0, , ,00 0,00 0, , , ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0, ,00 0, , ,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,44 0, ,44 0, , ,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , , ,47 0, , ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00

33 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 33 Poz promocja jednostek samorządu terytorialnego pozostała działalność 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa ochotnicze straże pożarne obrona cywilna Straż gminna (miejska) zarządzanie kryzysowe 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem (98,14%) (99,08%) (97,52%) początek roku (99,49%) (99,94%) (92,13%) (99,95%) (96,84%) początek roku (94,42%) , , , , ,30 0, , ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , , ,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , , ,61 0, ,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, , , , , ,91 0, ,43 0,00 0,00 0, , ,50 0,00 0, , , ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,44 0, ,44 0, ,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,39 0, ,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, , , , , ,89 0, ,94 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, , , ,19 0, ,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,50 0,00 0, , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , , ,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

34 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 34 Poz Obsługa długu publicznego obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego (94,42%) początek roku (99,89%) (99,89%) , , , , ,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,65 0,00 0,00 0,00 0, , ,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,92 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,65 0,00 0,00 0,00 0, , ,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,92 0,00 0,00 0,00 0, rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego (0,00%) , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Różne rozliczenia rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego różne rozliczenia finansowe rezerwy ogóle i celowe 801 Oświata i wychowanie początek roku (1,25%) (28,79%) (100,00%) (0,00%) początek roku (98,37%) , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,45 0, ,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,03 0,00 0, , , ,67 0, ,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,67 0, ,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,45 0, ,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,40 0,00 0, , , ,10 0,00 0,00 0, , , ,62 0,00 0,00 0, , , ,62 0,00

35 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 35 Poz szkoły podstawowe oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych przedszkola gimnazja dowożenie uczniów do szkół licea ogólnokształcące dokształcanie i doskonalenie nauczycieli stołówki szkolne pozostała działalność 851 Ochrona zdrowia (99,00%) (99,02%) (98,29%) (98,26%) (99,08%) (99,80%) (99,84%) (98,86%) (93,78%) początek , , , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , , , , ,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , ,89 0, ,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , , , , ,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , , , , ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, , , , , , , ,02 0,00 0,00 0, , ,70 0,00 0, , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , , ,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , , ,36 0, ,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , , ,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , ,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , , ,82 0, , , , , , ,61 0, , , , , , ,34 0, , , , ,40 0,00 0, , , ,10 0,00 0,00 0, , , ,62 0,00 0,00 0, , , ,62 0, , , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

36 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 36 Poz roku lecznictwo ambulatoryjne zwalczanie narkomanii przeciwdziałanie alkoholizmowi pozostała działalność 852 Pomoc społeczna ośrodki wsparcia zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (98,39%) (100,00%) (93,82%) (99,09%) (97,29%) początek roku (98,23%) (93,24%) (36,53%) (82,76%) , , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, , , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, , , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, , , ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , , ,00 0, , , , , ,00 0, , , , , ,72 0, , , ,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , , ,00 0,00 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , , ,00 0,00 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , , ,45 0,00 699,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , , ,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

37 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 37 Poz składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej (99,95%) , , ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,83 0, ,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe dodatki mieszkaniowe zasiłki stałe ośrodki pomocy społecznej usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze pozostała działalność żłobki Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (99,23%) (99,98%) (98,60%) (97,22%) (100,00%) (99,76%) początek roku (98,11%) , , , ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,36 0,00 0,00 0,00 0, , , ,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,33 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,22 0,00 0,00 0,00 0, , , , , ,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , , ,00 0, , ,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , , ,65 0, , ,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0, ,00 0, , , ,40 0, ,40 0, , ,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, , , , , ,49 0, ,95 0,00 0,00 0, , ,87 0,00 0, , , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00

38 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 38 Poz pozostała działalność 854 Edukacyjna opieka wychowawcza świetlice szkolne wczesne wspomaganie rozwoju dziecka kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży pomoc materialna dla uczniów Gospodarka komunalna i ochrona środowiska gospodarka ściekowa i ochrona wód gospodarka odpadami (96,33%) (99,06%) początek roku (90,64%) (98,29%) (97,97%) (95,02%) (81,85%) początek roku (88,67%) (83,65%) , , , , ,72 0, ,95 0,00 0,00 0, , ,87 0,00 0, , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,77 0, ,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , , ,00 0, ,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , ,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,34 0,00 0,00 0,00 0, ,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , , ,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , , ,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, , , , , ,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,20 0, ,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

39 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 39 Poz oczyszczanie miast i wsi utrzymanie zieleni w miastach i gminach schroniska dla zwierząt oświetlenie ulic, placów i dróg zakłady gospodarki komunalnej pozostała działalność Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby biblioteki (41,58%) (83,76%) (92,31%) (81,15%) (90,27%) (100,00%) (91,85%) początek roku (99,93%) (100,00%) , , ,31 0, ,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,65 0, ,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,47 0, ,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,04 0, ,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,61 0, ,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,65 0, ,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,42 0, ,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,38 0, ,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, , , ,94 0, ,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,50 0, ,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,50 0, ,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , , ,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , , ,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , , ,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , , , , ,00 0,00 0,00 0, , ,30 0,00 0, , , , , , , ,00 0,00 0,00 0, , ,30 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

40 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 40 Poz muzea pozostała działalność 926 Kultura fizyczna instytucje kultury fizycznej zadania w zakresie kultury fizycznej pozostała działalność Razem zadania własne (100,00%) (100,00%) (98,90%) początek roku (98,64%) (98,57%) (100,00%) (94,82%) początek roku (96,36%) , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,30 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,30 0,00 0, , , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , , , , ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, , , , , , , ,69 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, , , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, , , , , ,98 0, ,69 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,94 0, ,94 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,10 0,00 0, , , , ,62 0,00 0, , , , ,49 0,00

41 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 41 Poz Dział Rozdział Nazwa Wydatki ogółem (5+14) Wydatki bieżące ( ) Wydatki jednostek budżetowych (7+8) z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań dotacje na zadania bieżące z tego: świadczenia na rzecz osób fizycznych z tego: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe (15+17) inwestycje i zakupy inwestycyjne z tego: w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i Rolnictwo i łowiectwo pozostała działalność 750 Administracja publiczna urzędy wojewódzkie spis powszechny i inne Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa (100,00%) początek roku (100,00%) (99,87%) początek roku (100,00%) początek roku (99,15%) (99,72%) początek roku Zadania zlecone zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,47 0, ,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,47 0, ,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,47 0, ,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,47 0, ,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , ,00 795,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , , ,26 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , ,00 795,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , ,00 795,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , ,00 795,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , ,78 348,26 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , , ,07 0, ,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , , ,81 0, ,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmia , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

42 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 42 Poz wybory do Sejmu i Senatu wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie nach (100,00%) początek roku (99,69%) początek roku (100,00%) 9 728, , , , ,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , , ,27 0, ,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , , ,41 0, ,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 819, ,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 819, ,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Ochrona zdrowia pozostała działalność 852 Pomoc społeczna świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (100,00%) początek roku (100,00%) (99,76%) początek roku (99,87%) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , , , , , , , ,00 0, , , , ,00 0, , , , ,93 0, , , , ,00 0, , , , ,00 0, , , , ,93 0, , , , , , ,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej początek roku (96,04%) , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

43 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 43 Poz ośrodki pomocy społecznej usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze usuwanie skutków klęsk żywiołowych pozostała działalność Razem zadania zlecone początek roku (100,00%) początek roku (81,71%) początek roku (100,00%) początek roku (95,00%) (99,77%) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 268,00 0,00 268,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 268,00 0,00 268,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , , , , ,00 0, , , , ,54 0, , , , ,47 0, , , ,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

44 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 44 Poz Dział Rozdział Nazwa Wydatki ogółem (5+14) Wydatki bieżące ( ) Wydatki jednostek budżetowych (7+8) wynagrodzenia i składki od nich naliczane z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań z tego: dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych z tego: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe (15+17) inwestycje i zakupy inwestycyjne z tego: w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i Transport i łączność drogi publiczne powiatowe Działalność usługowa cmentarze Administracja publiczna starostwa powiatowe początek roku (100,00%) początek roku (100,00%) początek roku (100,00%) początek roku (100,00%) początek roku (100,00%) początek roku Zadania powierzone zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

45 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 45 Poz Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego biblioteki pozostała działalność Kultura fizyczna instytucje kultury fizycznej Razem zadania powierzone (100,00%) początek roku (100,00%) początek roku (100,00%) początek roku (100,00%) początek roku (100,00%) początek roku (100,00%) początek roku (100,00%) 7 353, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ogółem zadania własne, zlecone i powierzone początek roku (96,69%) , , , , , , , , , , , , , , , , ,08 0, , , , , , , , ,16 0, , , , , , ,10 0, , , ,62 0, , , ,49 0,00

46 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 46 Poz WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW W BUDŻECIE MIASTA ZGIERZA ZA ROK 2011 Dochody Nazwa Plan na początek Plan po 4:3 % wykonania Wykonanie roku Zadania własne , , ,61 103,55 Zadania z zakresu administracji rządowej , , ,87 99,77 Zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między j.s.t , , ,00 100,00 Ogółem , , ,48 103,18 Wydatki Nazwa Plan na początek Plan po 4:3 % wykonania Wykonanie roku Zadania własne , , ,24 96,36 Zadania z zakresu administracji rządowej , , ,87 99,77 Zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między j.s.t , , ,00 100,00 Ogółem , , ,11 96,69 Dochody ogółem Nazwa Plan na początek roku Plan po Wykonanie % wykonania 4: Bieżące, w tym: , , ,37 101,11 z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa , , ,34 96,50 w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Majątkowe, w tym: , , ,11 149,90 z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa , , ,05 183,13 w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ze sprzedaży majątku , , ,75 156,59

47 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 47 Poz Wydatki ogółem Nazwa Plan na początek roku Plan po Wykonanie % wykonania 4: Bieżące, w tym: , , ,53 97,46 na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust , , ,16 95,13 pkt 2 i 3 Majątkowe, w tym: , , ,58 78,95 na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i , , ,49 99,74 WYKONANIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW W BUDŻECIE MIASTA ZGIERZA ZA ROK 2011 (w złotych) Plan na początek roku nach Plan po zmia- Nazwa Rodzaj Wykonanie Przychody wolne środki o których mowa w art ust. 2 pkt 6 ustawy wolne środki 0, , , przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym kredyt , , ,00 Rozchody spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i 9920 kredytów pożyczka, kredyty , , ,24

48 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 48 Poz WYKONANIE ŚRODKÓW WYDZIELONYCH W BUDŻECIE MIASTA NA WYDATKI JEDNOSTEK POMOCNICZYCH ZA ROK 2011 Środki wydzielone w budżecie miasta na wydatki Rady Osiedla Proboszczewice - Lućmierz Plan na początek Plan po Wykonanie roku Dz. 750 Administracja publiczna 300,00 zł 170,00 zł 169,46 zł rozdz pozostała działalność 300,00 zł 170,00 zł 169,46 zł Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 1 700,00 zł 1 500,00 zł 545,99 zł rozdz pozostała działalność 1 700,00 zł 1 500,00 zł 545,99 zł Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 3 500,00 zł 3 830,00 zł 3 611,56 zł rozdz pozostała działalność 3 500,00 zł 3 830,00 zł 3 611,56 zł Ogółem 5 500,00 zł 5 500,00 zł 4 327,01 zł Środki wydzielone w budżecie miasta na wydatki Rady Osiedla Przybyłów Plan na początek Plan po roku Wykonanie Dz. 750 Administracja publiczna 1 160,00 zł 1 033,00 zł 871,63 zł rozdz pozostała działalność 1 160,00 zł 1 033,00 zł 871,63 zł Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 2 500,00 zł 2 500,00 zł 2 498,66 zł rozdz pozostała działalność 2 500,00 zł 2 500,00 zł 2 498,66 zł Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 2 440,00 zł 2 809,25 zł 2 804,04 zł rozdz pozostała działalność 2 440,00 zł 2 809,25 zł 2 804,04 zł Dz. 926 Kultura fizyczna 0,00 zł 1 513,00 zł 1 512,90 zł rozdz pozostała działalność 0,00 zł 1 513,00 zł 1 512,90 zł Ogółem 6 100,00 zł 7 855,25 zł 7 687,23 zł Środki wydzielone w budżecie miasta na wydatki Rady Osiedla Podleśna Plan na początek Plan po Wykonanie roku Dz. 750 Administracja publiczna 500,00 zł 500,00 zł 184,32 zł rozdz pozostała działalność 500,00 zł 500,00 zł 184,32 zł Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 4 000,00 zł 3 000,00 zł 2 997,82 zł rozdz pozostała działalność 4 000,00 zł 3 000,00 zł 2 997,82 zł Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1 000,00 zł 2 000,00 zł 1 947,99 zł rozdz pozostała działalność 1 000,00 zł 2 000,00 zł 1 947,99 zł Dz. 926 Kultura fizyczna 0,00 zł 2 000,00 zł 0,00 zł rozdz pozostała działalność 0,00 zł 2 000,00 zł 0,00 zł Ogółem 5 500,00 zł 7 500,00 zł 5 130,13 zł

49 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 49 Poz Środki wydzielone w budżecie miasta na wydatki Rady Osiedla Rudunki Plan na początek roku Plan po Wykonanie Dz. 750 Administracja publiczna 900,00 zł 900,00 zł 899,60 zł rozdz pozostała działalność 900,00 zł 900,00 zł 899,60 zł Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 2 000,00 zł 2 200,00 zł 2 196,13 zł rozdz pozostała działalność 2 000,00 zł 2 200,00 zł 2 196,13 zł Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 3 200,00 zł 3 000,00 zł 2 988,75 zł rozdz pozostała działalność 3 200,00 zł 3 000,00 zł 2 988,75 zł Ogółem 6 100,00 zł 6 100,00 zł 6 084,48 zł Środki wydzielone w budżecie miasta na wydatki Rady Osiedla Nowe Miasto Plan na początek roku Plan po Wykonanie Dz. 750 Administracja publiczna 600,00 zł 600,00 zł 521,93 zł rozdz pozostała działalność 600,00 zł 600,00 zł 521,93 zł Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 2 700,00 zł 2 300,00 zł 2 300,00 zł rozdz pozostała działalność 2 700,00 zł 2 300,00 zł 2 300,00 zł Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 2 200,00 zł 2 600,00 zł 2 580,61 zł rozdz pozostała działalność 2 200,00 zł 2 600,00 zł 2 580,61 zł Ogółem 5 500,00 zł 5 500,00 zł 5 402,54 zł Środki wydzielone w budżecie miasta na wydatki Rady Osiedla Chełmy Adelmówek Plan na początek roku Plan po Wykonanie Dz. 750 Administracja publiczna 200,00 zł 200,00 zł 180,13 zł rozdz pozostała działalność 200,00 zł 200,00 zł 180,13 zł Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 2 000,00 zł 2 500,00 zł 2 499,52 zł rozdz pozostała działalność 2 000,00 zł 2 500,00 zł 2 499,52 zł Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1 800,00 zł 1 300,00 zł 1 192,82 zł rozdz pozostała działalność 1 800,00 zł 1 300,00 zł 1 192,82 zł Ogółem 4 000,00 zł 4 000,00 zł 3 872,47 zł

50 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 50 Poz Środki wydzielone w budżecie miasta na wydatki Rady Osiedla Krzywie - Chełmy Plan na początek roku Plan po Wykonanie Dz. 750 Administracja publiczna 1 000,00 zł 1 600,00 zł 1 324,69 zł rozdz pozostała działalność 1 000,00 zł 1 600,00 zł 1 324,69 zł Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 2 000,00 zł 0,00 zł 0,00 zł rozdz pozostała działalność 2 000,00 zł 0,00 zł 000 zł Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 3 100,00 zł 4 700,00 zł 4 699,31 zł rozdz pozostała działalność 3 100,00 zł 4 700,00 zł 4 699,31 zł Dz. 926 Kultura fizyczna 0,00 zł 800,00 zł 800,00 zł rozdz pozostała działalność 0,00 zł 800,00 zł 800,00 zł Ogółem 6 100,00 zł 7 100,00 zł 6 824,00 zł Środki wydzielone w budżecie miasta na wydatki Rady Osiedla Stare Miasto Plan na początek roku Plan po Wykonanie Dz. 750 Administracja publiczna 500,00 zł 308,00 zł 307,49 zł rozdz pozostała działalność 500,00 zł 308,00 zł 307,49 zł Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 2 000,00 zł 2 892,00 zł 2 891,52 zł rozdz pozostała działalność 2 000,00 zł 2 892,00 zł 2 891,52 zł Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 3 600,00 zł 2 900,00 zł 2 899,84 zł rozdz pozostała działalność 3 600,00 zł 2 900,00 zł 2 899,84 zł Ogółem 6 100,00 zł 6 100,00 zł 6 098,85 zł Środki wydzielone w budżecie miasta na wydatki Rady Osiedla Piaskowice - Aniołów Plan na początek roku Plan po Wykonanie Dz. 750 Administracja publiczna 300,00 zł 300,00 zł 299,43 zł rozdz pozostała działalność 300,00 zł 300,00 zł 299,43 zł Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 1 000,00 zł 1 000,00 zł 986,67 zł rozdz pozostała działalność 1 000,00 zł 1 000,00 zł 986,67 zł Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 2 700,00 zł 2 700,00 zł 2 692,06 zł rozdz pozostała działalność 2 700,00 zł 2 700,00 zł 2 692,06 zł Ogółem 4 000,00 zł 4 000,00 zł 3 978,16 zł

51 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 51 Poz Środki wydzielone w budżecie miasta na wydatki Rady Osiedla Kurak Plan na początek roku po Wykonanie Plan Dz. 750 Administracja publiczna 1 000,00 zł 1 000,00 zł 965,32 zł rozdz pozostała działalność 1 000,00 zł 1 000,00 zł 965,32 zł Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 1 000,00 zł 1 536,00 zł 1 496,05 zł rozdz pozostała działalność 1 000,00 zł 1 536,00 zł 1 496,05 zł Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 4 100,00 zł 3 564,00 zł 3 421,80 zł rozdz pozostała działalność 4 100,00 zł 3 564,00 zł 3 421,80 zł Ogółem 6 100,00 zł 6 100,00 zł 5 883,17 zł Środki wydzielone w budżecie miasta na wydatki Rady Osiedla 650-lecia Plan na początek roku Plan po Wykonanie Dz. 750 Administracja publiczna 2 800,00 zł 3 058,00 zł 3 034,30 zł rozdz pozostała działalność 2 800,00 zł 3 058,00 zł 3 034,30 zł Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 3 500,00 zł 3 293,00 zł 3 292,98 zł rozdz pozostała działalność 3 500,00 zł 3 293,00 zł 3 292,98 zł Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1 700,00 zł 1 649,00 zł 1 648,24 zł rozdz pozostała działalność 1 700,00 zł 1 649,00 zł 1 648,24 zł Ogółem 8 000,00 zł 8 000,00 zł 7 975,52 zł

52 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 52 Poz Dział Rozdział Wykonanie dotacji dla samorządowego zakładu budżetowego za rok 2011 Nazwa Plan na początek roku Plan po Wykonanie Miejskie Usługi Komunikacyjne , , ,00 Ogółem dotacja przedmiotowa , , ,00 Wykonanie dotacji na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego za rok 2011 Dział Rozdział Nazwa Plan na Plan po Wykonanie Dotacja związana z kosztami pobytu dziecka , , ,82 w przedszkolu mieszkańca Zgierza Ogółem dotacja , , ,82 Wykonanie dotacji na dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych za rok 2011 Dział Rozdział Nazwa Plan na Plan po Wykonanie Dotacja na remont konserwatorski zabytkowego budynku 0, , ,30 Muzeum Miasta Zgierza Ogółem dotacja 0, , ,30 Wykonanie dotacji dla instytucji kultury za rok 2011 Dział Rozdział Nazwa Plan na początek roku Plan po Wykonanie Miejski Ośrodek Kultury , , , Miejsko-Powiatowa Biblioteka Publiczna im. Bolesława Prusa , , , Muzeum Miasta Zgierza , , ,00 Ogółem dotacje podmiotowe , , ,00

53 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 53 Poz Wykonanie dotacji dla instytucji kultury za rok 2011 zadania powierzone Dział Rozdział Nazwa Plan na Plan po Wykonanie Miejsko-Powiatowa Biblioteka Publiczna im. Bolesława Prusa , , ,00 Ogółem dotacja podmiotowa , , ,00 Wykonanie dotacji dla niepublicznych placówek oświatowych za rok 2011 Dział Rozdział Nazwa Plan na Plan po Wykonanie I Społeczna Szkoła Podstawowa TZP , , ,40 I Społeczna Szkoła Podstawowa TZP klasy 0 Niepubliczne Przedszkole Promyczek , , , , , , Niepubliczne Przedszkole Bim Bam , , ,40 Bom Społeczne Gimnazjum TPZ , , , Prywatne Gimnazjum AWANS , , , Ogółem dotacje , , ,40 Dział Rozdz. Wykonanie dotacji dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych na realizację zadań w drodze konkursu ofert miasta Zgierza za rok 2011 Nazwa podmiotu Plan na początek roku Plan po Wykonanie 710 Działalność usługowa , , ,00 Przeznaczenie pozostała działalność , , ,00 prowadzenie zajęć w Domu Turysty 851 Ochrona zdrowia , , , zwalczanie narkomanii ,00 0,00 0,00 prowadzenie zajęć wynikających z programu przeciwdziałania narkomanii przeciwdziałanie alkoholizmowi , , ,00 Klub STOP , , ,00 prowadzenie działań terapeutycznych wynikających z profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych Fundacja ARKA Parafialny Oddział Akcji Katolickiej przy parafii MBDR , , ,00 prowadzenie świetlic opiekuńczowychowawczych i działań terapeu , ,00 tycznych wynikających z profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych

54 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 54 Poz pozostała działalność , , ,00 Polskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Zgierzu Zgierz, ul. Romualda Mielczarskiego Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , , ,00 prowadzenie dziennego ośrodka wsparcia dla osób z niepełnosprawnością intelektualną (zespołu terapeutycznorehabilitacyjnego) wraz z dowozem dzieci na zajęcia rehabilitacyjne , , , pozostała działalność , , ,00 Stowarzyszenie Zgierski Uniwersytet Trzeciego Wieku w Zgierzu Zgierz, ul. Długa 29A , , ,00 zadania publicznego Inicjatywy na rzecz środowiska osób Trzeciego Wieku oraz zajęć dla osób Uniwersytetu Trzeciego Wieku 926 Kultura fizyczna , , , pozostała działalność , , ,00 prowadzenie zajęć w zakresie sportu dzieci i młodzieży Międzyszkolny Klub Sportowy Zgierz, ul. Wschodnia 2 Stowarzyszenie Koszykówki MAG-RYS Zgierz, ul. Wschodnia 2 Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy Zgierz Zgierz, ul. Bolesława Leśmiana 1 Zgierskie Towarzystwo Atletyczne Zgierz, ul. Wschodnia 2 Miejski Klub Piłkarski Boruta Zgierz, ul. Wschodnia 2 Zgierski Klub Sportowy Włókniarz Zgierz, ul. Arkadiusza Musierowicza 3/5 Uczniowski Klub Sportowy Piątka Zgierz, ul. 1 Maja 63 Uczniowski Klub Sportowy Lisy Zgierz, ul. Parzęczewska 46 Towarzystwo Gimnastyczne Sokół Zgierz, Plac Jana Pawła II 19 Uczniowski Międzyszkolny Klub Sportowy Zgierz Zgierz, ul. Wschodnia 2 Klub Sportowy Boruta Zgierz, ul. Wschodnia , , ,00 sekcja piłki ręcznej dziewcząt , , ,00 sekcja koszykówki , , ,00 sekcja pływania , , ,00 sekcja zapaśnicza , , ,00 sekcja piłki nożnej chłopców , , ,00 sekcja piłki nożnej chłopców , , ,00 sekcja łucznicza , , ,00 sekcja lekkiej atletyki 7.000, , ,00 sekcja tenisa stołowego , , ,00 sekcja piłki nożnej dziewcząt , , ,00 sekcja łucznicza Ogółem dotacje , , ,00

55 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 55 Poz Wykonanie planu finansowego samorządowego zakładu budżetowego miasta Zgierza Miejskich Usług Komunikacyjnych za rok 2011 Przychody Przychody własne Dotacje z budżetu Ogółem przychody , , ,54 Koszty Wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń 4010, 4040, 4110, 4120, 4170 Koszty inwestycyjne Pozostałe koszty Ogółem koszty ,88 0, , ,54 Wykonanie dochodów gromadzonych na wyodrębnionym rachunku i wydatków nimi finansowanych samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty za rok 2011 Dochody Nazwa Rozdział Plan na początek roku Plan po Wykonanie Szkoły podstawowe , , ,23 Miejskie przedszkola , , ,53 Gimnazja , , ,09 Samorządowe Liceum Ogólnokształcące im. Romualda Traugutta , , ,85 Ogółem dochody , , ,70 Wydatki Nazwa Rozdział Plan na początek roku Plan po Wykonanie Środki na rachunku bankowym Szkoły podstawowe , , ,23 0,00 Miejskie przedszkola , , ,53 0,00 Gimnazja , , ,09 0,00 Samorządowe Liceum Ogólnokształcące im. Romualda Traugutta , , ,85 0,00 Ogółem wydatki , , ,70 0,00

56 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 56 Poz WYKAZ SAMORZĄDOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH, POSIADAJĄCYCH WYODRĘBNIONY RACHUNEK DOCHODÓW 1. Miejskie Przedszkole Nr 2, Zgierz, ul. Tadeusza Boya-Żeleńskiego 6; 2. Miejskie Przedszkole Nr 3, Zgierz, ul. Romualda Mielczarskiego 26; 3. Miejskie Przedszkole Nr 6, Zgierz, ul. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego 38; 4. Miejskie Przedszkole Nr 7, Zgierz, ul. Długa 62; 5. Miejskie Przedszkole Nr 8, Zgierz, ul. Łódzka 82; 6. Miejskie Przedszkole Nr 9 Słoneczny Dom, Zgierz, ul. Stanisława Dubois 10; 7. Miejskie Przedszkole Nr 10, Zgierz, ul. Michała Ossowskiego 24; 8. Miejskie Przedszkole Nr 12, Zgierz, ul. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego 30; 9. Miejskie Przedszkole Nr 13, Zgierz, ul. Juliusza Słowackiego 8; 10. Miejskie Przedszkole Nr 14, Zgierz, ul. Tadeusza Boya-Żeleńskiego 17; 11. Miejskie Przedszkole Nr 15, Zgierz, ul. Tadeusza Boya-Żeleńskiego 10; 12. Szkoła Podstawowa Nr 1, Zgierz, ul. Józefa Piłsudskiego 1; 13. Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Dąbrowszczaków, Zgierz, ul. Szczawińska 2; 14. Szkoła Podstawowa Nr 4 im. Jana Niepokoja, Zgierz, ul. Łódzka 2; 15. Szkoła Podstawowa Nr 5, Zgierz, ul. 1 Maja 63; 16. Szkoła Podstawowa Nr 8, Zgierz, ul. Tadeusza Boya-Żeleńskiego 4; 17. Szkoła Podstawowa Nr 10, Zgierz, ul. Ozorkowska 68/70; 18. Szkoła Podstawowa Nr 11, Zgierz, ul. Stanisława Dubois 26; 19. Szkoła Podstawowa Nr 12 im. Armii Krajowej, Zgierz, ul. Leopolda Staffa 26; 20. Gimnazjum Nr 1, Zgierz, ul. Arkadiusza Musierowicza 2; 21. Gimnazjum Nr 2 im. Jana Kochanowskiego, Zgierz, ul. 3 Maja 46a; 22. Gimnazjum Nr 3 im. Adama Mickiewicza, Zgierz, ul. Bolesława Leśmiana 1; 23. Samorządowe Liceum Ogólnokształcące im. Romualda Traugutta, Zgierz, ul. Arkadiusza Musierowicza 2.

57 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 57 Poz WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH REALIZOWANYCH W OKRESIE ROCZNYM ZA 2011 R. ZADANIA WŁASNE w złotych Dział Rozdział Paragraf Nazwa Zadania inwestycyjne Plan na początek roku Plan po zmianie Wykonanie 600 Transport i łączność , , , drogi publiczne gminne , , , wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , ,70 Budowa ulicy Kardynała Stefana Wyszyńskiego 0, , ,00 Parking przy ulicy 1 Maja (dz. 61) - roboty drogowe 0, , ,96 Przebudowa ulicy Leszczynowej - inwestycja z udziałem mieszkańców , , ,70 Przebudowa ulicy Lucjana Szenwalda i ulicy Jana Kochanowskiego - inwestycja z udziałem mieszkańców 0, , ,40 Wykonanie chodnika w ulicy Rajmunda Rembielińskiego 0, , , Gospodarka mieszkaniowa 0, , , zakłady gospodarki mieszkaniowej 0, , , wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0, , ,00 Zaprojektowanie i węzła cieplnego c.o. dla budynku przy ulicy Sokołowskiej 2 0, , , Działalność usługowa ,00 0,00 0, pozostała działalność ,00 0,00 0, wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0,00 0,00 Modernizacja terenu ogrodu CKD wraz z ogrodzeniem i bramą wejściową w celu stworzenia warsztatu rzemiosła artystycznego oraz miejsca imprez rodzinnych ,00 0,00 0, Informatyka 0, , , pozostała działalność 0, , , wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0, , ,40 Zakup i montaż urządzeń klimatyzacyjnych 0, , , Administracja publiczna 0, , , urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 0, , , wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0, , ,00 Poprawa stanu technicznego ochrony przeciwpożarowej budynku Urzędu Miasta Zgierza 0, , ,00 /1/

58 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 58 Poz ZADANIA WŁASNE Dział Rozdział Paragraf Nazwa Zadania inwestycyjne Plan na Plan po zmianie Wykonanie w złotych 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 0, , , Straż gminna (miejska) 0, , , wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0, , ,00 Wykonanie systemu przeciwpożarowego w budynku Straży Miejskiej 0, , , wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 0, , ,00 Zakup zestawu komputerowego 0, , , zarządzanie kryzysowe 0, , , wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0, , ,50 Zakup i montaż systemu alarmowania i ostrzegania ludności w Zgierzu 0, , , Oświata i wychowanie 0, , , gimnazja 0, , , wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 0, , ,70 Zakup zmywarki 0, , , Ochrona zdrowia 0, , , przeciwdziałanie alkoholizmowi 0, , , wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0, , ,00 Plac zabaw dla dzieci w Parku Miejskim 0, , ,00 /2/ 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 0, , , żłobki 0, , , wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 0, , ,87 Zakup obieraczki do ziemniaków 0, , , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 0, , , oświetlenie ulic, placów i dróg 0, , , wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0, , ,00 Oświetlenie ulicy Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej 0, , ,00 /3/

59 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 59 Poz ZADANIA WŁASNE w złotych Dział Rozdział Paragraf Nazwa Zadania inwestycyjne Plan na początek roku Plan po zmianie Wykonanie 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 0, , , muzea 0, , , dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych 0, , ,30 Remont konserwatorski zabytkowego budynku Muzeum Miasta Zgierza 0, , , Kultura fizyczna 0, , , instytucje kultury fizycznej 0, , , wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0, , ,00 Zakup i montaż wymiennika ciepła do kolektorów słonecznych 0, , ,00 Ogółem zadania własne , , ,47 w tym wydatki niewygasające z upływem roku budżetowego: 1) ,00 zł; 2) ,00 zł; 3) ,00 zł.

60 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 60 Poz WYKONANIE REZERW MAJĄTKOWYCH DOTYCZĄCYCH WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH REALIZOWANYCH W OKRESIE ROCZNYM ZA 2011 R. ZADANIA WŁASNE Dział Rozdział Paragraf Nazwa Zadania inwestycyjne Plan na początek roku Plan po zmianie w złotych Wykonanie 758 Rozliczenia różne 0, ,03 0, rezerwy i celowe 0, ,03 0, rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne 0, ,03 0,00 Rezerwa celowa na wydatki związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 - wkład własny 0,00 0,00 0,00 Rezerwa celowa na wydatki, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może być dokonany w okresie opracowania budżetu jednostki samorządu terytorialnego - modernizacja dróg 0, ,03 0,00 Ogółem rezerwy 0, ,03 0,00 Ogółem zadania własne i rezerwy , , ,47

61 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 61 Poz WYKONANIE DOCHODÓW ZADAŃ WŁASNYCH - DOCHODY BIEŻĄCE ,50 zł - Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo 169,00 zł ============================================================================ rozdz pozostała działalność 169,90 zł Wpływy z tytułu czynszu dzierżawnego z obwodów łowieckich. Dz. 600 Transport i łączność ,17 zł ============================================================================ rozdz lokalny transport zbiorowy ,17 zł Dochody stanowiły: - licencje i zezwolenia na wykonywanie krajowego transportu drogowego 360,00 zł, - zwrot podatku VAT od dotacji do komunikacji autobusowej ,64 zł, - rozliczenie faktur (faktury korygujące) ,03 zł, - rozliczenie środków zgodnie z uchwałą w sprawie likwidacji, MUK jako zakładu budżetowego w celu przekształcenia w jednostkę budżetową (w tym dotacja ,47 zł wpływ r.) ,50 zł. Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa ,47 zł ============================================================================ rozdz zakłady gospodarki mieszkaniowej ,81 zł Wpływy stanowiły: - dochody z najmu i dzierżawy (w tym czynsze) ,36 zł, - rozliczenia z lat ubiegłych we wspólnotach mieszkaniowych ,95 zł, - wpłacone kaucje mieszkaniowe ,49 zł, - odsetki od nieterminowych wpłat za czynsz i wodę ,31 zł, - zwrot kosztów sądowych (MPGM) 1.410,70 zł, rozdz gospodarka gruntami i nieruchomościami ,66 zł - Dochody z tytułu: - dzierżawy gruntu - osoby fizyczne ,33 zł, - dzierżawy gruntu - osoby prawne ,82 zł, - najmu i dzierżawy środków trwałych przez Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o ,33 zł, - dzierżawy miejsc pod sprzedaż truskawek, zniczy ,48 zł, - wpływy z reklam ,92 zł, - najmu lokalu przez osoby fizyczne i prawne ,95 zł, - wpłat za szacunek lokalu ,08 zł,

62 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 62 Poz opłat za bezumowne korzystanie z gruntów 5.664,80 zł, - wpływy z tytułu kosztów eksploatacji lokalu (między innymi ul. ks. Jerzego Popiełuszki 3A, 1Maja 5 i 3Maja 69a) ,24 zł, - odsetek od nieterminowych wpłat ,72 zł, - opłaty za cmentarz komunalny ,69 zł, - pozostałych dochodów (wpłaty za wieczyste użytkowanie gruntu, wpis do księgi wieczystej i inne) ,30 zł. Dz. 710 Działalność usługowa ,34 zł ============================================================================ rozdz prace geodezyjne i kartograficzne ,22 zł Wpłaty związane ze zmianą klasyfikacji gruntów. rozdz pozostała działalność ,12 zł Wpłaty stanowiły: - kary za nieterminowe prac konserwatorskich na terenie Domów Tkaczy ,37 zł, - dochody z najmu i dzierżawy Domów Tkaczy oraz opłaty za media od najemców ,75 zł. Dz. 750 Administracja publiczna ,46 zł ============================================================================ rozdz urzędy wojewódzkie 303,80 zł Dochody z tytułu udostępnienia danych osobowych. rozdz rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) ,26 zł Dochody w tym rozdziale stanowiła dotacja ze środków unijnych na realizację projektu pn. Młodzieżowy Bank Pracy. rozdz urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) ,24 zł Dochody w tym rozdziale stanowiły: - wpłaty za wydawanie zezwoleń (koncesja TAXI, sprzedaż owoców) 5.370,00 zł, - zwrot odszkodowań z ubezpieczeń majątku ,63 zł, - grzywny i kary pieniężne od osób prawnych za nieterminowe wywiązanie się z umowy ,75 zł, - koszty upomnień i opłaty sądowe ,90 zł, - współfinansowanie z Powiatowego Urzędu Pracy pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych ,90 zł, - odsetki od środków na rachunkach bankowych 945,41 zł, - różne wpłaty (zwroty za rozmowy telefoniczne, zaliczki na poczet postępowania egzekucyjnego, prowizja od podatku i składek ZUS) 9.653,57 zł, - dotacja ze środków unijnych na realizację projektu Akademia dobrego rządzenia 7.200,00 zł, - wpływy z rozliczeń lat ubiegłych i inne dochody ,08 zł,

63 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 63 Poz rozdz promocja jednostek samorządu terytorialnego ,41 zł Wpłaty z tytułu promocji firm podczas świąt i imprez miejskich. rozdz pozostała działalność ,75 zł Dochody stanowiły wpływy z działalności Ilustrowanego Tygodnika Zgierskiego, w tym: - wpływy ze sprzedaży tygodnika ,83 zł, - wpływy ze sprzedaży ogłoszeń i reklam ,94 zł, - pozostałe 193,98 zł. Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa ,26 zł ============================================================================ rozdz Straż gminna ,26 zł Dochody stanowiły: - wpływy z mandatów wystawionych przez Straż Miejską ,99 zł, - wpływy z tytułu konwoju środków pieniężnych 3.000,00 zł, - pozostałe wpływy (m.in. odsetki od środków na rachunkach bankowych) 351,27 zł. Dz. 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem ,71 zł ============================================================================ rozdz wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych ,20 zł W tym: - wpływy z karty podatkowej ,38 zł, - odsetki od nieterminowych wpłat 6.387,82 zł, rozdz wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych ,03 zł - W tym: - podatek od nieruchomości ,73 zł, - podatek rolny 369,76 zł, - podatek leśny ,24 zł, - podatek od środków transportowych ,51 zł, - zaległości z podatków zniesionych ,12 zł, - podatek od czynności cywilnoprawnych ,00 zł, - wpływy z różnych opłat 642,40 zł, - odsetki od nieterminowych wpłat ,27 zł, rozdz wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych i opłat lokalnych od osób fizycznych ,22 zł - W tym: - podatek od nieruchomości ,05 zł,

64 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 64 Poz podatek rolny ,00 zł, - podatek leśny 2.011,65 zł, - podatek od środków transportowych ,64 zł, - podatek od spadków i darowizn ,98 zł, - opłata od posiadania psów 3.815,00 zł, - opłata targowa ,50 zł, - podatek od czynności cywilnoprawnych ,89 zł, - zaległości z podatków zniesionych ,74 zł, - wpływy z różnych opłat ,30 zł, - odsetki od nieterminowych wpłat ,47 zł, rozdz wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw ,83 zł Dochody stanowiły: - wpływy z opłaty skarbowej ,31 zł, - wpływy z opłat za sprzedaż alkoholu ,69 zł, - wpływy za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych i gminnych ,05 zł, - odsetki 5.883,14 zł, - opłaty adiacenckie 3.932,64 zł, - wpis do rejestru żłobków 350,00 zł, rozdz udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa ,43 zł - dochody przekazywane bezpośrednio z Ministerstwa Finansów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych ,00 zł, - udziały gminy w podatku dochodowym od osób prawnych ,43 zł. Dz. 758 Różne rozliczenia ,72 zł ============================================================================ rozdz część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego ,00 zł Subwencja na częściowe utrzymanie szkół podstawowych, gimnazjów oraz liceum samorządowego rozdz część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin ,00 zł Środki stanowią uzupełnienie dochodów własnych. rozdz różne rozliczenia finansowe ,72 zł W tym: - rekompensaty za zwolnienia ustawowe w podatku od nieruchomości będących w posiadaniu zakładów pracy chronionej z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ,00 zł, - środki niezrealizowanych wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego ,00 zł pozostałe odsetki ,72 zł.

65 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 65 Poz Dz. 801 Oświata i wychowanie ,05 zł ============================================================================ rozdz szkoły podstawowe 4.470,24 zł W tym: - odsetki od środków na rachunkach bankowych 1.590,79 zł, - dochody z wynajmu sal i innych umów 2.713,77 zł, - wpływy z rachunku dochodów własnych 56,51 zł, - pozostałe dochody 109,17 zł, rozdz przedszkola ,14 zł Dochody stanowiły: - wpływy z czesnego ,69 zł, - odsetki bankowe 1.601,90 zł, - wpływy z rachunku dochodów własnych 8.013,55 zł, rozdz gimnazja 2.482,41 zł Dochody w tym rozdziale stanowiły: - wpływy z rachunku dochodów własnych 12,48 zł, - różne dochody 1.145,33 zł, - odsetki od środków na rachunkach bankowych 1.324,60 zł, rozdz licea ogólnokształcące 183,12 zł Dochody stanowiły odsetki od środków na rachunkach bankowych i środki na rachunku dochodów własnych. rozdz pozostała działalność ,14 zł W tym: - środki przekazane przez Zespół Szkół Nr 1 im. Jakuba Stefana Cezaka w Zgierzu z tytułu partycypacji w kosztach utrzymania lokalu Związku Nauczycielstwa Polskiego 5.917,90 zł, - dotacje rozwojowe dla placówek oświatowych dochody w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki ,68 zł, - środki z Narodowego Centrum Kultury na dofinansowanie programu rozwoju chórów szkolnych Śpiewająca Polska 2.332,21 zł, - dotacja z budżetu państwa na sfinansowanie prac komisji egzaminacyjnej do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego 1.584,00 zł, - pozostałe odsetki 2.263,35 zł. Dz. 851 Ochrona zdrowia 698,92 zł ============================================================================ rozdz przeciwdziałanie alkoholizmowi 698,92 zł

66 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 66 Poz W tym: - zwrot niewykorzystanych dotacji przez Stowarzyszenie Abstynentów Klubu STPO 400,64 zł, - zwrot wpłaty za sprzedaż alkoholu 267,54 zł, - odsetki 30,74 zł. Dz. 852 Pomoc społeczna ,79 zł ============================================================================ rozdz ośrodki wsparcia ,70 zł Dochody stanowiły wpłaty osób korzystających z wyżywienia w Domu Dziennego Pobytu przy ul. Jakuba Cezaka w Zgierzu, rozdz świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ,09 zł W tym: - dochody związane z realizacją zadań zleconych - w zakresie świadczeń rodzinnych ,69 zł, - wpływy z tytułu zwrotów z wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego ,95 zł, - zaliczka alimentacyjna ,96 zł, - odsetki i wpływy z różnych opłat 2.214,50 zł, rozdz składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej ,00 zł Dochody stanowiła dotacja z budżetu państwa z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne. rozdz zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne ,70 zł W tym: - dotacja z budżetu państwa na wypłatę zasiłków okresowych z pomocy społecznej ,40 zł, - wpływy z różnych dochodów i opłat 1.259,30 zł, rozdz zasiłki stałe ,32 zł W tym: - dotacja z budżetu państwa na wypłatę zasiłków stałych przez MOPS ,77 zł, - pozostałe dochody i opłaty 4.945,55 zł, rozdz ośrodki pomocy społecznej ,33 zł W tym: - dotacja z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących MOPS ,33 zł, - dotacja ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn. Jestem potrzebny, chcę być potrzebny ,40 zł,

67 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 67 Poz odsetki od środków na rachunku bankowym 8.623,60 zł, - wpływy z różnych dochodów i opłat 4.784,33 zł, rozdz usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze ,91 zł W tym: - wpływy z tytułu odpłatności za wykonywane usługi opiekuńcze ,75 zł, - 5% dochodów związanych z realizacją zadań zleconych z tytułu odpłatności za wykonywanie usług opiekuńczych 65,16 zł, rozdz pozostała działalność ,74 zł W tym: - odsetki od środków na rachunku bankowym 8.623,60 zł, - dotacja z budżetu państwa na realizację programu Pomoc państwa w zakresie dożywiania ,00 zł. Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej ,45 zł ============================================================================ rozdz żłobki ,53 zł Wpływy stanowiły: - opłaty za żłobek ,03 zł, - darowizna od sponsora na zakup zabawek 500,00 zł, - inne wpływy i odsetki bankowe 1.983,50 zł, rozdz pozostała działalność ,92 zł W tym: - odpłatność pensjonariuszy za pobyt w Domu Pomocy Społecznej ,92 zł, - darowizny od sponsorów na organizację imprezy Gwiazdka ,00 zł. Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza ,48 zł ============================================================================= rozdz pomoc materialna dla uczniów ,48 zł Dotacja z budżetu państwa na pomoc dla uczniów o charakterze socjalnym. Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ,49 zł ============================================================================= rozdz gospodarka odpadami 4.599,16 zł W tym: - zwrot kosztów parkowania wraków samochodowych 4.296,89 zł, - odsetki 302,27 zł, rozdz wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie

68 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 68 Poz ze środowiska ,53 zł Wpływy stanowiły: - opłaty i kary za korzystanie ze środowiska ,30 zł, - kary za odprowadzanie ścieków poprodukcyjnych 50,00 zł, - wpływy za wydawane koncesje i licencje 2.673,59 zł, - darowizny na cele związane z ochroną środowiska 4.027,64 zł, rozdz wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych 9.104,48 zł Dochody w tym rozdziale stanowiły wpływy z opłaty produktowej otrzymane z WFOŚiGW na podstawie ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej (Dz. U. Nr 63, poz. 639, z późn. zm.) rozdz pozostała działalność 6.615,32 zł Dochody stanowiły: - dywidenda za 2010 r. od PGE S.A. oraz dopłata do akcji po zmarłej Irenie Majchrzak 5.853,32 zł, - opłaty z tytułu opieki nad zwierzętami 750,00 zł, - odsetki 12,00 zł. Dz. 926 Kultura fizyczna ,29 zł ============================================================================ rozdz instytucje kultury fizycznej ,29 zł W tym: - odpłatności uczestników za udział w imprezach sportowych organizowanych przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji ,00 zł, - odsetki od środków na rachunku bankowym 1.003,09 zł, - inne wpływy (w tym zwrot podatku VAT) ,06 zł, - wpływy z tytułu udostępniania obiektów sportowych (korty, sala gimnastyczna, basen, sprzęt pływający, lodowisko, park linowy i inne) ,14 zł. DOCHODY MAJĄTKOWE ,11 zł Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo ,83 zł rozdz pozostała działalność ,83 zł Wpływy stanowiły dochody ze sprzedaży gruntów ,83 zł (między innymi: przy ul. Benzantronowej 4 i 6, Krzysztofa Kamila Baczyńskiego 2-4, Łódzkiej 19, Łęczyckiej 98A, Radosnej 12 i 28 oraz pod garażami przy ul. Parzęczewskiej) Dz. 600 Transport i łączność ,00 zł rozdz drogi publiczne gminne ,00 zł

69 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 69 Poz Wpływy z tytułu partycypacji mieszkańców w budowie dróg gminnych (ul. Lucjana Szenwalda, Jana Kochanowskiego i Leszczynowa) ,00 zł. Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa ,08 zł rozdz gospodarka gruntami i nieruchomościami ,08 zł Dochody z tytułu: - przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntu w prawo własności ,16 zł, - nabycia prawa własności nieruchomości ,92 zł (sprzedano 49 lokali mieszkalnych oraz nieruchomość przy ul. Wiosny Ludów). Dz. 710 Działalność usługowa ,05 zł rozdz pozostała działalność ,05 zł. Dochody stanowiły refundację środków z Norweskiego Mechanizmu Finansowego na zadanie Rewitalizacja i rozwój historycznego kompleksu architektury drewnianej miasta Zgierza ,05 zł. Dz. 750 Administracja publiczna ,00 zł rozdz urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) ,00 zł. Dochody z tytułu wpływów ze sprzedaży składników majątkowych ,00 zł (sprzedaż linii kablowych przy ul. Bazylijskiej). Dz. 758 Różne rozliczenia ,15 zł rozdz różne rozliczenia finansowe ,15 zł. Środki z tytułu niezrealizowanych wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego ,15 zł. Dz. 801 Oświata i wychowanie ,00 zł rozdz pozostała działalność ,00 zł. Dochody z tytułu środków unijnych pozyskanych na realizację zadania pn. Budowa wielofunkcyjnej sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 12 w Zgierzu ,00 zł.

70 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 70 Poz WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH ZADAŃ WŁASNYCH WYDATKI BIEŻĄCE ,66 zł Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo 2.738,74 zł ============================================================================ rozdz izby rolnicze 1.460,56 zł Wydatki stanowią przekazanie 2% podatku rolnego na działalność izb rolniczych. rozdz pozostała działalność 1.278,18 zł Usługi weterynaryjne. Dz. 020 Leśnictwo ,00 zł ============================================================================ rozdz pozostała działalność ,00 zł Środki wydatkowano na prace porządkowe w lesie komunalnym Góry Wilamowskie oraz ich nadzór (w tym wynagrodzenia bezosobowe 3.700,00 zł). Dz. 600 Transport i łączność ,74 zł ============================================================================= rozdz lokalny transport zbiorowy ,14 zł Środki wydatkowano na: - dotację podmiotową do miejskiej komunikacji autobusowej (MUK) ,00 zł, - koszty funkcjonowania na terenie Zgierza komunikacji tramwajowej linii 16 i ,14 zł, rozdz drogi publiczne powiatowe ,05 zł Środki wydatkowano na: - naprawy cząstkowe jezdni asfaltobetonem ,46 zł, - oczyszczanie nawierzchni i utrzymanie zieleni pasa drogowego ,15 zł, - energia elektryczna 3.460,44 zł, rozdz drogi publiczne gminne ,55 zł Środki wydatkowano na: - bieżące utrzymanie dróg miejskich ,67 zł, - zakup materiałów na naprawy jezdni ,88 zł.

71 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 71 Poz Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa ,60 zł ============================================================================ rozdz zakłady gospodarki mieszkaniowej ,51 zł Środki wydatkowano na: - koszty energii cieplnej i innych mediów (centralne ogrzewanie, ciepła woda, gaz, olej opałowy w komunalnych zasobach mieszkaniowych) ,73 zł, - remonty we wspólnotach mieszkaniowych, remonty zasobu komunalnego, konserwacje i naprawy azartu oraz domofonów ,62 zł, - koszty administrowania zasobami komunalnymi ,47 zł, - wywóz nieczystości i ścieków oraz obsługa kotłowni przy ul. Długiej 29 i inne ,16 zł, - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego ,53 zł, rozdz gospodarka gruntami i nieruchomościami ,47 zł Środki wydatkowano na: - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 9.480,00 zł, - zakup materiałów książek obiektu budowlanego i budowlanych tablic ostrzegawczych 281,04 zł, - zakup energii elektrycznej i cieplnej ,16 zł, - usługi remontowe 1.618,48 zł, - opłaty za administrowanie, czynsze za budynki i lokale oraz pomieszczenia garażowe ,25 zł, - wyceny nieruchomości i lokali, inwentaryzację techniczną zasobów mieszkaniowych, ekspertyza techniczna dachu Łaźni Miejskiej ,50 zł, - usługi reklamowe, ogłoszenia, obwieszczenia ,32 zł, - opłatę wieczystego użytkowania gruntów Gminy Miasto Zgierz na rzecz Starostwa Powiatowego w Zgierzu ,35 zł, - sprzątanie i karczowanie terenu, wycinka drzew, wywóz śmieci ,76 zł, - należności i odszkodowania za nieruchomości przejęte na cele komunikacji ,00 zł, - opłaty za wypisy, wyrysy i mapy geodezyjne 2.623,95 zł, - pomiary geofizyczne działek 2.460,00 zł, - opłaty za akt notarialny (wypis) 9.809,25 zł, - pozostałe wydatki ,41 zł, rozdz pozostała działalność ,62 zł Wydatki stanowiły głównie wypłaty kaucji mieszkaniowych. Dz. 710 Działalność usługowa ,42 zł ============================================================================ rozdz plany zagospodarowania przestrzennego ,28 zł Kwotę wydatkowano na: - wynagrodzenia Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej oraz aktualizację lokalnego programu rewitalizacji centrum Zgierza ,80 zł, - projekty decyzji o warunkach zabudowy, map oraz plany miejscowe i inne ,48 zł.

72 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 72 Poz Realizacja wydatków w 2012 r. zgodnie z uchwałą Nr XVIII/169/11 Rady Miasta Zgierza z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie ustalenia wykazu niezrealizowanych kwot wydatków zamieszczonych w budżecie miasta Zgierza, które nie wygasają z upływem roku budżetowego ,00 zł. - Plan miejscowy Miasto Tkaczy ,00 zł, - Plan miejscowy rejon ulicy Młodzieżowej ,00 zł, - Plan miejscowy rejon ulic: Ozorkowska, Romantyczna, Kwiatowa i Boboli 9.000,00 zł, - Plan miejscowy rejon ulicy Sosnowej 4.500,00 zł, rozdz prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) ,96 zł Środki wydatkowano na: - zakup programu geodezyjnego Bank Osnów 2.706,00 zł, - mapę do celów lokalizacji 80,00 zł, - przegląd plotera Color Wave 996,30 zł, - konserwację i naprawę ksero 1.675,26 zł, - mapy do celów lokalizacji, wypisy z ewidencji gruntów, podział działek ,40 zł, rozdz cmentarze ,00 zł Środki wydatkowano na remont pomieszczenia socjalnego i sanitarnego w budynku administracyjnym cmentarza komunalnego przy ulicy Konstantynowskiej. rozdz pozostała działalność ,18 zł Wydatki zrealizowano na: - dotację dla instytucji prowadzącej Dom Turysty ,00 zł, - wynagrodzenia dla artystów podczas Pikniku Parku Kulturowego Miasto Tkaczy ,00 zł, - zakup wyposażenia (urządzenia do sprzątania, gaśnice, telewizory) ,31 zł, - zakup energii elektrycznej ,17 zł, - zakup usług pozostałych (opłaty za wodę i ścieki, ochronę obiektów, usługi transportowe, serwis latarń) ,24 zł, - opłaty za usługi internetowe 1.223,00 zł, - zakup usług telefonii stacjonarnej 107,46 zł. Dz. 720 Informatyka ,84 zł ============================================================================= rozdz pozostała działalność ,84 zł Środki wydatkowano na: - zakup wyposażenia, materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych ,65 zł, - obsługę i modernizację programów i sprzętu komputerowego ,62 zł, - naprawę i konserwacje sprzętu informatycznego i telekomunikacyjnego ,45 zł, - opłaty za usługi internetowe ,50 zł, - zakup usług telefonii komórkowej ,03 zł,

73 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 73 Poz zakup usług telefonii stacjonarnej ,59 zł. Dz. 750 Administracja publiczna ,12 zł ============================================================================ rozdz rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) ,93 zł Środki wydatkowano na: - diety przewodniczącego i radnych Rady Miasta Zgierza ,04 zł, - koszty związane z organizacją sesji Rady Miasta Zgierza (zakup artykułów spożywczych, baterii do dyktafonów, zakup papieru ksero) 7.013,36 zł, - zakup artykułów biurowych 968,63 zł, - zakup nagród na konkursy skierowane do młodzieży 644,19 zł, - zakup kwiatów na uroczystości miejskie 259,00 zł, - zakup artykułów spożywczych na debaty dla młodzieży 515,37 zł, - zakup nagrody na Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy 99,00 zł, - wydruk plakatów na akcje,, Akcja Reakcja oraz bieżącą działalność MRMZ 616,89 zł, - realizację projektu pn. Młodzieżowy Bank Pracy finansowanego z Narodowej Agencji Programu,,Młodzież w działaniu 7.442,45 zł, rozdz urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) ,65 zł Środki wydatkowano na: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,86 zł, - wynagrodzenia bezosobowe ,00 zł, - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ,00 zł, - koszty postępowania sądowego ,46 zł, - odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych ,77 zł, - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,93 zł, - ubezpieczenie samochodu służbowego, opłata RTV i pozostałe ,60 zł, - koszty ubezpieczenia majątku miasta ,00 zł, - opłaty na rzecz budżetu państwa za wydanie interpretacji indywidualnej 200,00 zł, - dofinansowanie do okularów 6.800,00 zł, - ekwiwalent na odzież roboczą 2.976,49 zł, - zakup materiałów (materiały biurowe, środki czystości, paliwo, artykuły elektryczne i hydrauliczne, odzież robocza) ,46 zł, - zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego ,23 zł, - zakup mebli, sprzętu biurowego ,94 zł, - zakup prasy i książek ,63 zł, - realizację projektu pn. Akademia dobrego rządzenia w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego 6.000,00 zł, - koszty energii elektrycznej, wody, gazu i ogrzewania budynku Urzędu Miasta i Urzędu Stanu Cywilnego ,41 zł, - wywóz nieczystości ,46 zł, - prace remontowe i naprawcze urządzeń i sprzętu ,61 zł, - usługi telefonii stacjonarnej 1.233,98 zł, - usługi pocztowe ,32 zł,

74 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 74 Poz druki, pisma firmowe, pieczątki 8.119,53 zł, - kursy, konferencje, dofinansowanie do dokształcania 9.979,70 zł, - podróże służbowe krajowe ,41 zł, - podróże służbowe zagraniczne ,50 zł, - obsługa prawna ,00 zł, - czynności egzekucyjne ,95 zł, - ochrona budynku Urzędu Stanu Cywilnego i Urzędu Miasta Zgierza ,39 zł, - szkolenia pracowników ,71 zł, - ekspertyz analiz i opinii 7.995,00 zł, - prowizje i opłaty bankowe, koszty badań lekarskich, opłatę skarbową, ogłoszenia, pozostałe usługi ,31 zł, rozdz promocja jednostek samorządu terytorialnego ,13 zł Wydatki stanowiły: - wynagrodzenia bezosobowe ,00 zł, - druk kalendarzy promocyjnych miasta na 2011 rok 2.460,00 zł, - organizacja koncertu XIX Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy realizacja dźwięku podczas imprezy plenerowej 4.500,00 zł, - Święto Miasta Zgierza - koncert KORY, opłata dla ZAiKS, usługa gastronomiczna i hotelarska dla artystów ,60 zł, - Święto Miasta Zgierza zakupy związane z organizacją imprezy: sznurek do identyfikatorów, artykuły spożywcze, kwiaty dla artystki, ubezpieczenie imprezy masowej 984,11 zł, - Święto Miasta Zgierza - obsługa techniczna w zakresie realizacji oświetlenia, nagłośnienia, sceny, zabezpieczenia medycznego, wydruk: plakatów, ulotek i banera; pokaz fajerwerków, transport, montaż i demontaż zapór policyjnych celem zabezpieczenia imprezy masowej, wynajem i obsługa kabin WC, sprzątanie terenu w trakcie i po zakończeniu imprezy, przejazdy rikszą, fizyczna ochrona imprezy ,30 zł, - Święto Miasta Zgierza - stroje sportowe dla ekipy Miasta Zgierza biorącej udział w charytatywnym meczu piłki nożnej 1.640,00 zł, - współpraca z miastami partnerskimi usługa gastronomiczna i hotelarska dla oficjalnych delegacji z miast partnerskich; Glauchau, Hodmezovasarhely, Kupciszek, Kieżmarku, Orzysza, Supraśla, Gminy Zgierz podczas obchodów Święta Miasta Zgierza ,12 zł, - namiotu z nadrukami: herb miasta, logo UMZ, adresy stron internetowych 2.520,00 zł, - banera z nadrukami: Urząd Miasta Zgierza, logo UMZ 356,70 zł, - Zakończenie Lata - obsługa techniczna w zakresie realizacji oświetlenia, nagłośnienia, sceny, zabezpieczenia medycznego; fizyczna ochrona imprezy; usługa noclegowa i gastronomiczna; opłata ZAiKS, ubezpieczenie imprezy masowej ,18 zł, - Zgierskie Spotkanie Wigilijne organizacja imprezy: obsługa techniczna w zakresie sceny i nagłośnienia, potrawy wigilijne i upominki dla mieszkańców 9.584,89 zł, - promocja miasta stworzenie redakcji Internetowego Radia Zgierz i emisja programów promujących miasto 8.000,00 zł, - promocja miasta i urzędu w Internecie INET (wizytówka z logo, grafiką i zdjęciami na pf. pl) 2.460,00 zł, - promocja miasta podczas zawodów i spotkań sportowych - ogólnopolskich: w piłce ręcznej kobiet i w piłce nożnej dziewcząt, zawodów łuczniczych, w piłce nożnej mężczyzn, ,00 zł,

75 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 75 Poz reklama miasta w Gazecie Wyborczej na stronie, Gospodarka Regionu i Łodzi wywiad z Prezydentem Miasta Zgierza, Reklama Święta Miasta Zgierza w TVP3 i Gazecie Wyborczej ,00 zł, - reklama Gminy Miasto Zgierz w Polskich Książkach Telefonicznych (reklama na dwóch stronach w sekcji Twój Region, w Internecie poprzez umieszczenie danych teleadresowych, herbu i wizytówki z opisem Urzędu oraz linki do stron www) ,00 zł, - promocja miasta podczas IX Rajdu Przedsiębiorcy Zawsze Razem 1.000,00 zł, - organizacja imprez: Zgierski Pokaz Mody, Lato w Parku 1.572,56 zł, - Jarmark wojewódzki - organizacja stoiska UMZ, druk ulotek, tablicy informacyjnej 1.525,20 zł, - organizacja Pierwszego Zgierskiego Forum Gospodarczego dla przedsiębiorców z terenu miasta 2.200,00 zł, - wydarzenie promocyjne w Parku Kulturowym Miasto Tkaczy szkolenie Rewitalizacja miast organizacja i finanse 1.680,00 zł, - gadżety promocyjne miasta Zgierza ,03 zł, - gadżetów ze znakiem towarowym Jeż z miasta Zgierza 3.862,20 zł, - druk plakatów: miesięczne wydarzenia kulturalne i sportowe w mieście; 16 Dni Przeciwko Przemocy wobec Kobiet 1.115,92 zł, - nagroda rzeczowa dla p. Delfiny Sędzickiej za koncert dla mieszkańców miasta w noc sylwestrową 498,99 zł, - Zakończenie Lata zakupy związane z organizacją imprezy: artykuły spożywcze, puchary 2.559,49 zł, - Paka dla uczniaka zakup artykułów szkolnych dla podopiecznych MOPS oraz stowarzyszenia Pomocna Dłoń 182,95 zł, -,,X Ogólnopolski Festiwal Muzyki Rockowej Zderzak zakup nagrody i artykułów spożywczych 998,25 zł, -,,Dzień seniora zakup artykułów spożywczych 170,77 zł, -,,I Ogólnopolskie Zawody Breakdance zakup pucharów 406,80 zł, - współpraca z miastami partnerskimi zakup artykułów reklamowych: figurek jeża wykonanych z siana, pierników w kształcie domków, grafik Widoki Zgierza, zakup aparatu fotograficznego dla dzieci w polskiej szkole na Litwie 2.959,00 zł, - zakup artykułów reklamowych 1.211,16 zł, -,,Zgierskie Walentynki zakup okolicznościowych balonów do dekoracji imprez walentynkowych w mieście oraz lizaków dla dzieci występujących podczas tych imprez 271,22 zł, - opłata za dzierżawę gruntów leśnych pod witacz przy ulicy Łódzkiej 143,69 zł, - opłata za udział załogi Urzędu Miasta Zgierza w IX Rajdzie Przedsiębiorcy,,Zawsze Razem 240,00 zł, - opracowanie wniosku i studium wykonalności przez firmę zewnętrzną do projektu pn.,,miasto Tkaczy marką regionu łódzkiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata , współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego ,00 zł, rozdz pozostała działalność ,41 zł Środki w wysokości ,17 zł dla Ilustrowanego Tygodnika Zgierskiego zostały wydatkowane na: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane (w tym honoraria) ,86 zł, - nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 880,00 zł, - druk gazety i kalendarza ,18 zł, - koszty materiałów biurowych, środków czystości, tonerów i innych ,87 zł,

76 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 76 Poz opłaty za energię i wodę 5.482,09 zł, - usługa graficzna ,00 zł, - usługi pocztowe, usługi porządkowe 1.052,10 zł, - opłaty za czynsz, telefon i dostęp do sieci Internet, opłata roczna za radio 3.194,90 zł, - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 5.469,65 zł, - zakup usług remontowych 900,00 zł, - opłaty czynszowe na pomieszczenia biurowe 1.310,96 zł, - kolportaż ITZ 8.620,00 zł, - pozostałe wydatki 374,56 zł. Biuro Rady Miasta Zgierza wydatkowało kwotę ,94 zł na diety przewodniczących Zarządu Rad Osiedli jednostek pomocniczych i diety pozostałych członków Rad Osiedli. Środki dla Rad Osiedli jednostek pomocniczych w wysokości 8.758,30 zł zostały wydatkowane na zakup materiałów biurowych i wyposażenia oraz opłaty za utrzymanie lokalu Rady, z tego: Rada Osiedla Przybyłów 871,63 zł, Rada Osiedla Podleśna 184,32 zł, Rada Osiedla Rudunki 899,60 zł, Rada Osiedla Proboszczewice-Lućmierz 169,46 zł, Rada Osiedla Nowe Miasto 521,93 zł, Rada Osiedla 650-lecia 3.034,30 zł, Rada Osiedla Krzywie-Chełmy 1.324,69 zł, Rada Osiedla Chełmy-Adelmówek 180,13 zł, Rada Osiedla Stare Miasto 307,49 zł, Rada Osiedla Piaskowice-Aniołów 299,43 zł, Rada Osiedla Kurak 965,32 zł. Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa ,06 zł ============================================================================= rozdz Ochotnicze straże pożarne ,93 zł Środki wydatkowano na: - wypłatę ekwiwalentu za udział w akcjach i działaniach ratowniczych 1.060,49 zł, - zakup materiałów, sprzętu i odzieży do prowadzenia akcji ratowniczych i inne 3.213,04 zł, - opłaty za energię elektryczną i wodę 1.608,85 zł, - opłaty związane z podłączeniem instalacji uprzywilejowania w samochodzie bojowym 150,06 zł, - zakup usług telefonii stacjonarnej 613,61 zł, - polisę ubezpieczeniową dla strażaków oraz remizy strażackiej i sprzętu 4.135,00 zł, - opłaty za okresowe badania strażaków 1.289,00 zł, - konserwacja systemu alarmowego, abonamenty za monitoring remizy strażackiej i systemu powiadamiania strażaków 1.421,88 zł, rozdz obrona cywilna ,39 zł Kwotę wydano na potrzeby magazynu OC:

77 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 77 Poz wymiana zasilania zapasowego oraz podcentrali systemu sygnalizacji włamania i napadu w magazynie ,39 zł, - pozwolenie na używanie częstotliwości radiowej 500,00 zł, rozdz Straż gminna (miejska) ,55 zł Środki wydatkowano na Straż Miejską: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,72 zł, - ekwiwalent za pranie odzieży i sorty mundurowe ,94 zł, - zakup oleju grzewczego ,00 zł, - zakup środków czystości, artykułów biurowych i innych ,52 zł, - zakup paliwa ,90 zł, - opłaty za energię elektryczną i wodę ,30 zł, - zakup akcesoriów komputerowych, w tym licencji ,31 zł, - wywóz nieczystości, opłata za ścieki, przeglądy techniczne, naprawa sprzętu, remonty samochodów oraz opłaty bankowe, pocztowe i inne ,81 zł, - różne opłaty i składki 1.492,00 zł (opłaty za używanie programów księgowo-płacowych, opłata ewidencyjna) - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,22 zł, - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ,00 zł, - zakup usług zdrowotnych 4.161,00 zł, - podróże służbowe krajowe 1.174,36 zł, - opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej i stacjonarnej ,24 zł, - zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych ,10 zł, - zakup znaków D51 do fotoradaru 9.140,13 zł, -szkolenia pracowników 1.260,00 zł, rozdz zarządzanie kryzysowe ,19 zł Środki wydatkowano na: - zakup 100 łóżek polowych wraz z kompletem pościeli ,07 zł, - konserwacja rejestratora rozmów i stacji meteorologicznej1.428,50 zł, - instalacji elektrycznej ,01 zł, - usuwanie skutków huraganów 8.149,61 zł, - projekt instalacji przeciwpożarowej ,00 zł. Dz. 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem ,32 zł ============================================================================ rozdz pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych ,32 zł Kwotę wydatkowano na: - inkaso i wynagrodzenia bezosobowe związane z doręczaniem decyzji podatkowych, wydatki rzeczowe związane z poborem podatków ,32 zł.

78 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 78 Poz Dz. 757 Obsługa długu publicznego ,92 zł ============================================================================ rozdz obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego ,92 zł Środki wydatkowano na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek. Dz. 758 Różne rozliczenia ,67 zł rozdz rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego 1.151,67 zł. Współfinansowanie wydatków z tytułu korzystania z punktu skupu zwierząt padłych w Ozorkowie. rozdz różne rozliczenia finansowe 9.631,00 zł. Zwrot części oświatowej subwencji ogólnej do budżetu państwa za rok rozdz rezerwy ogólne i celowe Rezerwa budżetowa na 2011 r. zaplanowana została w wysokości ,00 zł, w tym: a) ogólna ,00 zł, b) celowa ,00 zł, - z zakresu oświaty i edukacyjnej opieki wychowawczej na wydatki bieżące ,00 zł, - z zakresu zarządzania kryzysowego ,00 zł. Rezerwa ogólna w trakcie roku zwiększona o ,70 zł z tytułu zmniejszenia wydatków, tj. do kwoty ,70 zł, rozdysponowana została w wysokości ,00 zł na niżej wymienione zadania: ,00 zł - wydatki na zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości na zadanie Budowa wielofunkcyjnej sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 12 w Zgierzu, ,00 zł - koszty wyżywienia i badania lekarskie osadzonych, ,00 zł - obsługa prawna, ,00 zł - obsługa szaletu publicznego Plac Kilińskiego, ,00 zł - Rada Osiedla Podleśna naprawa placu zabaw, ,00 zł - Rada Osiedla Krzywie - Chełmy naprawa placu zabaw, ,00 zł - wystawienie przy pasażu majora Waleriana Łukasińskiego obelisku ku jego czci, ,00 zł - w tym: 2.000,00 zł na organizację Powiatowych Zawodów Sportowo-Pożarniczych Ochotniczych Straży Pożarnych Powiatu Zgierskiego, ,00 zł na opracowanie organizacji ruchu dla wytypowanych przez Straż Miejską w Zgierzu dróg będących własnością Gminy Miasto Zgierz, ,00 zł - w tym: 3.000,00 zł podróże służbowe zagraniczne, 2.000,00 zł utrzymanie Parku Kulturowego Miasto Tkaczy, ,00 zł - z rezerwy ogólnej przesunięcie środków do rezerwy celowej z zakresu oświaty i edukacyjnej opieki wychowawczej na zwrot subwencji oświatowej za rok 2010, ,00 zł - wydatki Kancelarii Urzędu. Kwota ,70 zł stanowi niewykorzystaną część rezerwy ogólnej za 2011 r.

79 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 79 Poz Rezerwa celowa z zakresu oświaty zwiększona o ,00 zł, tj. do kwoty ,00 zł rozdysponowana została w wysokości ,25 zł na wydatki bieżące jednostek oświatowych. Kwota ,75 zł stanowi niewykorzystaną część rezerwy celowej za 2011 r. Rezerwa celowa z zakresu zarządzania kryzysowego wykorzystana została w wysokości ,00 zł. Kwota ,00 zł stanowi niewykorzystaną część rezerwy celowej za 2011 rok. Dz. 801 Oświata i wychowanie ,66 zł ============================================================================ rozdz szkoły podstawowe ,26 zł Środki wydatkowano na: - wynagrodzenia i składniki od nich naliczane ,49 zł, - odprawy nauczycieli ,30 zł, - zakup pomocy dydaktycznych, naukowych i książek ,03 zł, - zakup materiałów i wyposażenia ,00 zł, - zakup energii ,43 zł, - zakup usług obejmujących ekspertyz, analiz i opinii ,69 zł, - opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej i komórkowej ,30 zł, - opłaty pocztowe, prowizje i inne ,45 zł, - wywóz nieczystości ,99 zł, - zakup usług zdrowotnych ,00 zł, - zakup usług dostępu do sieci Internet 1.403,90 zł, - naprawy i konserwacje instalacji oraz sprzętu (remonty kuchni, wymiana okien, drzwi, remonty korytarzy, łazienek i inne) ,05 zł, - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ,00 zł, - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,49 zł, - szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej 5.294,80 zł, - pozostałe koszty utrzymania szkół ,94 zł, - dotacja dla I Społecznej Szkoły Podstawowej ,40 zł, rozdz oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych ,49 zł Środki wydatkowano na: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla nauczycieli klas O w szkołach Nr 1, 4, 10, 11 i ,89 zł, - dotację podmiotową dla I Społecznej Szkoły Podstawowej TPZ w związku z utworzeniem klasy O ,60 zł (uczęszczało 12 uczniów), rozdz przedszkola ,93 zł W 2011 roku funkcjonowało w Zgierzu 11 miejskich przedszkoli oraz Niepubliczne Przedszkola Promyczek i Bim Bam Bom. Do przedszkoli uczęszczało 1310 dzieci. Wydatki miejskich przedszkoli ,71 zł, w tym:

80 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 80 Poz wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,02 zł, - zakup materiałów i wyposażenia oraz pomocy naukowych i książek ,41 zł, - remonty w placówkach ,62 zł, - zakup energii i wody ,25 zł, - zakup usług pozostałych (opłaty, abonamenty, czynsze, wywóz nieczystości) ,07 zł, - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,44 zł, - zakup usług telefonii stacjonarnej ,28 zł, - ekspertyzy, analizy, projekty 4.384,99 zł, - pozostałe koszty utrzymania placówek ,63 zł. Środki w wysokości ,22 zł wydatkowano na: - dotację dla Niepublicznego Przedszkola Promyczek ,00 zł, - dotację dla Niepublicznego Przedszkola Bim Bam Bom ,40 zł, - dotację przeznaczoną na realizację porozumień w sprawie zwrotu kosztów pobytu dziecka mieszkańca Zgierza w przedszkolu w innej gminie ,82 zł, rozdz gimnazja ,27 zł Środki w wysokości ,27 zł wydatkowano w trzech gimnazjach. Kwotę przeznaczono na: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,94 zł, - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek ,02 zł, - zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości, materiały biurowe, materiały do remontów i konserwacji, leki, paliwa i inne) ,68 zł, - opłaty za energię elektryczną, cieplną, gaz i wodę ,59 zł, - zakup usług remontowych ,83 zł, - abonament RTV, opłaty pocztowe i bankowe wywóz nieczystości i inne ,03 zł, - zakup usług zdrowotnych 4.330,00 zł, - wydatki związane z bhp ,02 zł, - podróże służbowe krajowe 753,65 zł, - szkolenia pracowników 998,30 zł opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej ,61 zł, - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00 zł, - ekspertyzy, analizy i opinie 4.407,60 zł. Środki w wysokości ,00 zł wydatkowano na: - dotację dla Społecznego Gimnazjum TPZ (36 uczniów) ,00 zł, - dotację dla Prywatnego Gimnazjum Awans (17 uczniów) ,00 zł, rozdz dowożenie uczniów do szkół ,45 zł Środki przeznaczono na dowóz i opiekę podczas dowozu niepełnosprawnych dzieci do szkół. rozdz licea ogólnokształcące ,66 zł Kwota stanowiła wydatki Samorządowego Liceum Ogólnokształcącego im. Romualda Traugutta.

81 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 81 Poz W roku 2011 do szkoły uczęszczało 384 uczniów. Kwotę wydatkowano na: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,40 zł, - zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości, materiały biurowe, materiały do remontów i konserwacji, leki i inne) ,21 zł, - usługi remontowe i konserwacje ,81 zł, - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00 zł, - pozostałe koszty utrzymania placówki ,24 zł, rozdz dokształcanie i doskonalenie nauczycieli ,62 zł Środki wydatkowano na dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli we wszystkich szkołach i przedszkolach. W szkołach wydatkowano kwotę ,99 zł, w tym na: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla doradców metodycznych ,28 zł, - zakup materiałów biurowych, szkoleniowych, wyposażenia, prenumeraty ,17 zł, - podróże służbowe krajowe 1.222,82 zł, - szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej ,44 zł, - zakup usług pozostałych ,28 zł. W przedszkolach wydatkowano kwotę ,63 zł na: - zakup materiałów biurowych, szkoleniowych, wyposażenia, prenumeraty ,18 zł, - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 570,00 zł, - podróże służbowe krajowe 55,00 zł, - różne opłaty i składki 70,00 zł, - szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej ,02 zł, - zakup usług pozostałych 77,43 zł, rozdz stołówki szkolne i przedszkolne ,78 zł Środki wydatkowano na wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników administracji i obsługi zatrudnionych w stołówkach 8 szkół podstawowych i 3 gimnazjów. rozdz pozostała działalność ,20 zł Zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranej w nadmiernej wysokości na kwotę ,31 zł na przedsięwzięcie pn. Budowa wielofunkcyjnej sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 12 w Zgierzu. Środki w wysokości ,49 zł wykorzystane zostały na: - wydatki związane z prowadzeniem chóru w SP Nr 11 w ramach programu Narodowego Centrum Kultury Śpiewająca Polska (wynagrodzenia i składki od nich naliczane) 5.830,46 zł, - wynagrodzenia bezosobowe (m.in. wynagrodzenie instruktorów za prowadzenie zajęć sportowych i na basenie, logopedów w SP Nr 1) ,00 zł, - zakup energii 8.170,26 zł, - wydatki na usługi pozostałe związane z realizacją porozumień dotyczących między innymi kosztów utrzymania lokalu NSZZ Solidarność Pracowników Oświaty, współfinansowanie kosztów utrzymania

82 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 82 Poz Zgierskiego Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego oraz prowadzenia Pracowniczej Kasy Zapomogowo Pożyczkowej środowiska nauczycieli w Zgierzu ,50 zł, - nauka pływania dla uczniów szkół podstawowych i SLO w Zgierzu ,00 zł, - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów ,00 zł, - zakup usług remontowych ,12 zł, - zakup materiałów i wyposażenia 3.976,60 zł, - pozostałe wydatki (m.in. ogłoszenia, usługa transportowa, cateringowa, opłata za prawo użytkowania programu Sigma Optivum i inne) ,55 zł. Wydatki związane z realizacją projektu finansowego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic jakości usług edukacyjnych ,40 zł. Dz. 851 Ochrona zdrowia ,49 zł ============================================================================ rozdz lecznictwo ambulatoryjne ,00 zł Środki wydatkowano na: - zakup usług zdrowotnych w zakresie świadczeń udzielanych przez Poradnię Kardiologiczną przy Miejskim Zespole Przychodni Rejonowych ,00 zł, - zakup usług zdrowotnych w zakresie świadczeń udzielanych przez Poradnię Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży przy Miejskim Zespole Przychodni Rejonowych ,00 zł, rozdz zwalczanie narkomanii ,00 zł Środki wydatkowano na: - organizację warsztatów edukacyjnych dla młodzieży zgierskich szkół, - prowadzenie punktu konsultacyjnego w zakresie przeciwdziałania narkomanii, - wydatki związane z profilaktyką wśród dzieci, - dofinansowanie obozów sportowych dla młodzieży, zakończenia wakacji (koncert), dofinansowanie wigilii miejskiej, rozdz przeciwdziałanie alkoholizmowi ,31 zł - dotacje dla Stowarzyszenia Abstynentów Klubu STOP, Fundacji ARKA i Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej ,00 zł, - środki wykorzystano na diety członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych ,00 zł, - wydatki związane z wydawaniem opinii przez lekarzy biegłych w przedmiocie uzależnienia na podstawie badań i obserwacji, z prowadzeniem zajęć psychoterapeutycznych w ramach opieki poszpitalnej, z organizacją zajęć sportowych w szkołach w okresie ferii zimowych w ramach akcji Zima w mieście, z prowadzeniem świetlicy opiekuńczo-wychowawczej przy SP 1 i SP 11, z organizacją zajęć wakacyjnych w szkołach w okresie wakacji akcji Lato w mieście ,60 zł, - zakup czasopism dla szkół i bibliotek dotyczących realizowania gminnych programów

83 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 83 Poz profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i innych uzależnień, zakup artykułów biurowych na potrzeby zajęć z zakresu profilaktyki i uzależnień oraz biletów do kina i teatru, sali zabaw dla dzieci uczestniczących w zajęciach organizowanych przez świetlice opiekuńczo-wychowawcze przy SP1 i SP 11, zakup zestawów upominkowych dla dzieci ze świetlic opiekuńczo-wychowawczych przy SP1 i SP11, realizujących program wyrównywania szans edukacyjnych oraz zapobiegania patologiom w środowisku szkolnym 6.457,85 zł, - zakup artykułów spożywczych dla dzieci ze świetlicy opiekuńczo-wychowawczej Wesoła Gromada przy SP 1 i SP 11 oraz paczek świątecznych dla dla dzieci z Domu Dziecka, Szpitala Wojewódzkiego i zgierskich Stowarzyszeń ,03 zł, - prowadzenie poradnictwa psychologicznego zawodowego dla osób uzależnionych i współuzależnionych 3.840,00 zł, - dofinansowanie dla dzieci biorących udział w zajęciach organizowanych w okresie ferii zimowych i wakacji 5.856,00 zł, - sfinansowanie kolonii letnich do Władysławowa dla dzieci z terenu miasta Zgierza ,00 zł, - dofinansowanie zawodników o niskim standardzie materialnym uczestniczących w Międzynarodowym Turnieju Piłki Ręcznej w Czechach 3.945,43 zł, - sfinansowanie karnetów do sali zabaw z okazji Dnia Dziecka dla dzieci z terenu miasta Zgierza 7.000,00 zł, - pomoc psychologiczna dla rodzin będących w kryzysie emocjonalnym TRAD SZANSA ,00 zł, - dofinansowanie korzystania z pływalni przez dzieci ze świetlic opiekuńczo-wychowawczych przy SP 1 i SP ,00 zł, - dofinansowanie zajęć sportowo-profilaktycznych 9.000,00 zł, - szkolenia członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 344,40 zł, - porady terapeutyczne dla dzieci i młodzieży z terenu miasta Zgierza 1.980,00 zł, - zakup artykułów spożywczych na wigilię dla osób bezdomnych 844,00 zł, - koszty postępowań sądowych i prokuratorskich dotyczących spraw realizowanych przez Miejską Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 1.980,00 zł, rozdz pozostała działalność ,18 zł Środki wydatkowano na: - konkurs Ośmiu Wspaniałych znaczków pozłacanych i posrebrzanych dla laureatów XVII Edycji Ogólnopolskiego Samorządowego Konkursu Nastolatków, wydatki związane z wyjazdem zgierskich laureatów i opiekunów na Ogólnopolską Galę do Wałbrzycha, koszty przejazdu zgierskiego laureata z opiekunami na eliminacje ogólnopolskie do Warszawy 1.773,36 zł, - remont Miejskiego Żłobka ,00 zł, - remont holu z rejestracją w Przychodni Rejonowej Nr 3 przy ulicy Łęczyckiej 24a ,46 zł, - realizacja umów zlecenia za badania mutacji genu BRCA1 (w tym wynagrodzenia bezosobowe 4.000,00 zł) 7.984,00 zł, - transport materiału genetycznego z badań BRCA1 do Międzynarodowego Centrum Nowotworów Dziedzicznych w Szczecinie 350,29 zł, - badania okulistyczne uczniów w szkołach samorządowych w ramach programu Ratujmy Wzrok Dzieciom ,00 zł, - roczna składka członkowska dla Stowarzyszenia Zdrowych Miast Polskich i opłaty za udział w konferencji Stowarzyszenia ZMP 1.246,00 zł, - dotacja dla Zgierskiego Koła Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym

84 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 84 Poz ,00 zł, - zakup nagród rzeczowych, książek i kwiatów dla laureatów konkursów 1.348,00 zł, - zakup artykułów piśmiennych i zabawek z przeznaczeniem na paczki świąteczne dla dzieci z Oddziału Pediatrii i Oddziału Noworodków Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Zgierzu 213,07 zł. Realizacja wydatków w 2012 r. zgodnie z uchwałą Nr XVIII/169/11 Rady Miasta Zgierza z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie ustalenia wykazu niezrealizowanych kwot wydatków zamieszczonych w budżecie miasta Zgierza, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2011: - remont gabinetów lekarskich w Przychodni Rejonowej Nr 4 przy ulicy Leopolda Staffa 10 w Zgierzu ,00 zł. Dz. 852 Pomoc społeczna ,99 zł ============================================================================ rozdz ośrodki wsparcia ,45 zł Środki zostały wydatkowane na funkcjonowanie Domu Dziennego Pobytu w Zgierzu: - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 699,38 zł, - wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,62 zł, - zakup materiałów biurowych, środków czystości, materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego, prasy 9.798,90 zł, - koszty energii, wody i gazu ,76 zł, - zakup środków żywnościowych ,97 zł, - zakup usług zdrowotnych 92,00 zł, - opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej i komórkowej oraz dostępu do sieci internetowej 1.904,20 zł, - usługi remontowe 861,00 zł, - ubezpieczenie budynku 400,00 zł, - koszty opłat (w tym: usługi transportowe, pocztowe, radiowo-telewizyjne, wywóz śmieci, koszty ścieków) 7.588,62 zł, - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 6.883,00 zł, rozdz zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 3.288,00 zł Środki zostały wydatkowane na: - prowadzenie terapii dla rodzin zagrożonych przemocą (wynagrodzenia) 2.000,00 zł, - szkolenia i kursy 550,00 zł, - materiały profilaktyczne Reaguj na przemoc 738,00 zł, rozdz świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ,79 zł Środki zostały wydatkowane na: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,40 zł, - zakup energii cieplnej, elektrycznej i wody 3.744,38 zł, - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 8.478,00 zł, - opłaty z tytułu zakupu usług pocztowych, RTV, bankowych, transportowych, informatycznych, wywóz śmieci, ścieki, konserwacje drukarek i inne 7.998,01 zł,

85 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 85 Poz rozdz składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej ,83 zł Środki wydatkowano na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne dla 301 osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej. rozdz zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe ,36 zł Z pomocy skorzystało 2948 osób. Kwotę wydatkowano na: - zasiłki celowe ,33 zł, - zasiłki celowe specjalne ,39 zł, - zasiłki okresowe 776,62 zł, - pochówki ,00 zł, - bilet kredytowany 27,20 zł, - opał 1.987,51 zł, - wypłata świadczeń społecznych ,31 zł (w tym: wkład własny w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w kwocie ,91 zł), rozdz dodatki mieszkaniowe ,33 zł W 2011 roku wypłacono 856 dodatków mieszkaniowych. rozdz zasiłki stałe ,22 zł W 2011 roku wypłacono zasiłki stałe 344 osobom. rozdz ośrodki pomocy społecznej ,21 zł Wydatki w tym rozdziale realizowano ze środków własnych gminy ( ,81 zł) oraz dotacji z budżetu państwa ( ,00 zł) dotacji z Europejskiego Funduszu Społecznego ( ,40 zł) na: - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń ,42 zł, - wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,74 zł (w tym wynagrodzenia bezosobowe ,00 zł), - zakup sprzętu i wyposażenia ,32 zł, - energię elektryczną, cieplną i wodę ,88 zł, - zakup usług remontowych 3.260,37 zł, - zakup usług zdrowotnych 2.680,53 zł, - zakup usług pozostałych/transport, wywóz śmieci, ścieki, abonament RTV, prowizje bankowe, przesyłki skredytowane, usługi oprogramowania, usługi kominiarskie, hydrauliczne, kosztorysy inwestycyjne, usługi BHP i inne ,38 zł, - zakupu usług telefonii stacjonarnej i komórkowej i stacjonarnej ,69 zł, - podróże służbowe krajowe 604,60 zł, - różne opłaty i składki (ubezpieczenie Długa 56,77) 726,86 zł, - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00 zł,

86 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 86 Poz koszty postępowania sądowego 539,99 zł, - szkolenia pracowników 4.568,03 zł, - realizację programu pn.,,jestem potrzebny, chcę być potrzebny współfinansowanego z EFS w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki ,40 zł, rozdz usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze ,00 zł Dysponentem środków był Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. Świadczenia usług opiekuńczych realizował Polski Komitet Pomocy Społecznej w Zgierzu. Z usług skorzystały 122 osoby. rozdz pozostała działalność ,80 zł Środki wydatkowano na: - realizację programu Pomoc państwa w zakresie dożywiania (z pomocy skorzystało 2990 osób) ,50 zł, - prace społecznie użyteczne wykonywane przez osoby bezrobotne ,30 zł. Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej ,65 zł ============================================================================ rozdz żłobki ,88 zł - wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,21 zł, - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,63 zł, - zakup pomocy dydaktycznych, materiałów i wyposażenia, prenumerata, artykuły chemiczne, zakup kaloryferów, zakup łóżeczek, stolików, krzeseł dla dzieci, garnków, kasy fiskalnej ,81 zł, - pokrycie kosztów energii elektrycznej i cieplnej, wody i gazu ,25 zł, - zakup artykułów spożywczych ,90 zł, - zakup usług remontowych 979,19 zł, - zakup usług telefonii stacjonarnej 2.354,55 zł, - podróże służbowe krajowe 128,40 zł, - szkolenia 1.047,50 zł, - zakup odzieży ochronnej 3.886,95 zł, - zakup usług medycznych, leki i materiały medyczne 1.076,96 zł, - pozostałe wydatki ,53 zł, rozdz pozostała działalność ,77 zł Środki w kwocie ,43 zł wydatkowano na: - dopłaty za pobyt pensjonariuszy w Domu Pomocy Społecznej w Zgierzu oraz w domach pomocy społecznej na terenie innych gmin (z pomocy skorzystało 81 osób) ,43 zł, - zakup środków żywności dla dzieci z najuboższych rodzin 6.680,00 zł. Środki w kwocie ,00 zł wykorzystano na częściowe pokrycie kosztów dostarczania żywności w ramach pomocy żywnościowej dla najuboższych mieszkańców miasta. Rady Osiedli zrealizowały wydatki na kwotę ,34 zł, z tego:

87 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 87 Poz Rada Osiedla Rudunki ,13 zł, Rada Osiedla Przybyłów 2.498,66 zł, Rada Osiedla Podleśna 2.997,82 zł, Rada Osiedla Nowe Miasto 2.300,00 zł, Rada Osiedla 650-lecia 3.292,98 zł, Rada Osiedla Proboszczewice - Lućmierz 545,99 zł, Rada Osiedla Chełmy-Adelmówek 2.499,52 zł, Rada Osiedla Stare Miasto 2.891,52 zł, Rada Osiedla Piaskowice-Aniołów 986,67 zł, Rada Osiedla Kurak 1.496,05 zł. Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza ,71 zł ============================================================================ rozdz świetlice szkolne ,73 zł Wydatki stanowiły wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla nauczycieli i pracowników obsługi świetlic we wszystkich szkołach podstawowych. rozdz wczesne wspomaganie rozwoju dziecka ,64 zł Wydatki przeznaczone dla Miejskiego Przedszkola Nr 3 (w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla nauczycieli i pracowników administracyjno-obsługowych ,64 zł). rozdz kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży ,00 zł Środki wydatkowano na organizację letniego wypoczynku dla dzieci i młodzieży. rozdz pomoc materialna dla uczniów ,34 zł Środki wydatkowano na pokrycie kosztów udzielania edukacyjnej pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów, w tym: - stypendia socjalne dla uczniów najuboższych i dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci w ramach programu Wyprawka szkolna ,34 zł, - stypendia dla uczniów za dobre wyniki w nauce ,00 zł. Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ,37 zł ============================================================================ rozdz gospodarka ściekowa i ochrona wód ,20 zł Środki wydatkowano na likwidację dzikich wycieków i zalanych pasów dróg miejskich oraz odbudowę i udrożnienie rowów odwadniających drogi miejskie. rozdz gospodarka odpadami ,31 zł Środki wydatkowano na:

88 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 88 Poz odbiór przeterminowanych leków z aptek i ich utylizacja 3.681,49 zł, - koszty parkowania samochodów wycofanych z eksploatacji ,78 zł, - nagrody dla uczniów szkół podstawowych w Zgierzu uczestniczących w konkursach ekologicznych 2.909,28 zł, - zakup książki,,gospodarka Odpadami 176,76 zł, rozdz oczyszczanie miast i wsi ,47 zł Środki wydatkowano na: - zimowe utrzymanie miasta, oczyszczanie ulic, chodników, placów i miejsc publicznych stanowiących własność miasta ,11 zł, - obsługa energetyczna szaletu przy Placu Jana Kilińskiego 2.416,90 zł, - badania lekarskie osadzonych 525,00 zł, - zakup odzieży ochronnej, środków czystości, drobnych narzędzi i materiałów pomocniczych do prac wykonywanych przez osadzonych ,21 zł, - różne opłaty i składki 526,25 zł, rozdz utrzymanie zieleni w miastach i gminach ,61 zł Środki wydatkowano na: - nasadzenia bylin i kwiatów jednorocznych, konserwacja drzew, utrzymanie terenów zielonych ,60 zł, - zakup roślin jednorocznych ,23 zł. Realizacja wydatków w 2012 r. zgodnie z uchwałą Nr XVIII/169/11 Rady Miasta Zgierza z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie ustalenia wykazu niezrealizowanych kwot wydatków zamieszczonych w budżecie miasta Zgierza, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2011: - Rewitalizacja zieleni miejskiej w obszarze ulic Juliana Tuwima i Leopolda Staffa w Zgierzu ,78 zł, rozdz schroniska dla zwierząt ,42 zł Kwotę wydatkowano na: - transport i łapanie bezpańskich zwierząt ,45 zł, - obsługę weterynaryjną w lecznicy w Zgierzu 8.457,10 zł, - pobyt zwierząt w schronisku w Pabianicach ,00 zł, - pobyt zwierząt w Fundacji Medor ,00 zł, - pobyt kotów w hotelu dla zwierząt 5.693,37 zł, - zakup czytnika do czipów 1.200,00 zł, - inne wydatki (zlecenia, usługa hostingu) 553,50 zł, rozdz oświetlenie ulic, placów i dróg ,94 zł Kwotę wydatkowano na: - zakup energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia ulic miasta ,35 zł, - konserwację punktów świetlnych ,06 zł,

89 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 89 Poz instalację dodatkowych opraw oświetleniowych i montaż iluminacji świetlnych ,53 zł, rozdz zakłady gospodarki komunalnej ,50 zł Środki z tego rozdziału stanowiły dofinansowanie kosztów administrowania budynku łaźni miejskiej przy ulicy Łęczyckiej 24. rozdz pozostała działalność ,92 zł Środki wydatkowano na: - wynagrodzenia bezosobowe 4.420,00 zł, - zakup wody do zdrojów ulicznych, fontanny i szaletu ,02 zł, - zakup usług (w tym opłata za ścieki) ,33 zł, - konserwację i naprawy kanalizacji deszczowej ,58 zł, - różne opłaty i składki (w tym opłaty do Urzędu Marszałkowskiego za korzystanie ze środowiska) ,55 zł, - pozostałe wydatki (przełącznik do fontanny przy Placu Jana Kilińskiego) 157,44 zł. Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego ,02 zł ============================================================================ rozdz domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby ,00 zł Dotacja z budżetu miasta dla Miejskiego Ośrodka Kultury została wykorzystana na: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,61 zł, - zakup materiałów biurowych i środków czystości, uzupełnienie wyposażenia, koszty związane z utrzymaniem budynku ,12 zł, - opłaty za energię i wodę ,65 zł, - koszty remontów i konserwacji ,78 zł, - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,98 zł, - pozostałe wydatki (usługi pocztowe, szkolenia pracowników, monitoring, wywóz śmieci, opłata za telefon, konkursy, zajęcia rekreacyjne, podróże służbowe) ,86 zł, rozdz biblioteki ,00 zł Kwotę dotacji dla Miejsko-Powiatowej Biblioteki Publicznej im. Bolesława Prusa wydatkowano na: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,05 zł, - wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń 3.227,37 zł, - wynagrodzenia bezosobowe 9.270,00 zł, - remonty bieżące i przeglądy/wymiana instalacji elektrycznej i założenie płytek gresowych w wypożyczalni Biblioteki Głównej, monitoring, przegląd techniczny, drobne remonty i konserwacje ,01 zł, - zakup usług telefonii stacjonarnej 6.911,85 zł, - zakup zbiorów bibliotecznych ,00 zł, - czynsze ,04 zł, - energię elektryczną, c.o., wodę i ścieki ,99 zł, - prenumeratę prasy ,77 zł,

90 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 90 Poz zakup wyposażenia i materiałów remontowych/ stoliki komputerowe, monitory, komputery, drukarki, niszczarki, gaśnice, ekran projekcyjny, lada biblioteczna, pozostałe drobne wyposażenie ,07 zł, - nadzór bhp 3.690,00 zł, - licencje programów bibliotecznych, utrzymanie domeny, strony www system informacji prawnej on-line 6.539,25 zł, - serwis programu Kadry-Płace 2.460,00 zł, - konfigurację baz danych w pakiecie,,mak 7.084,80 zł, - podróże służbowe krajowe 737,74 zł, - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,56 zł, - dokształcanie pracowników, szkolenia bieżące, pozostałe różne drobne wydatki 2.613,50 zł, rozdz muzea ,00 zł Dotację dla Muzeum Miasta Zgierza wydatkowano na: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,02 zł, - materiały i wyposażenie ,94 zł, - podróże służbowe krajowe 4.427,54 zł, - usługi remontowe 803,26 zł, - zakup usług telefonii stacjonarnej 1.511,80 zł, - usługi pozostałe ,24 zł, - zakup energii elektrycznej i wody ,92 zł, - koszty organizacji wystaw ,36 zł, - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 9.024,92 zł, rozdz pozostała działalność ,02 zł Środki wydatkowano na organizację: - koncertu kolęd w wykonaniu zespołu Golec uorkiestra ,79 zł, - Regionalnych Eliminacji do Ogólnopolskiego Festiwalu Twórczości Teatralno-Muzycznej Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie Albertiana ,95 zł, - imprezy ogólnopolskiej pod nazwą IV Zgierskie Spotkania Taneczne,,Drgania przestrzeni 9.603,84 zł, - świąt, rocznic i uroczystości miejskich o charakterze patriotycznym: 20 marca - 69 rocznica rozstrzelania stu Polaków w Zgierzu, Dzień Katyński, Narodowe Święto Konstytucji 3 Maja, 91 rocznica Bitwy Warszawskiej i Święto Wojska Polskiego, Narodowe Święto Niepodległości i Niepodległościowy Piknik Wojskowy organizowany w ramach Narodowego Święta Niepodległości ,00 zł (w tym wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5.070,00 zł), - imprezy pod nazwą,,zgierskie Kaziuki 8.830,56 zł (w tym wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2.350,00 zł), - koncertów muzyki klasycznej, operowej, chóralnej, rockowej we współpracy z Akademia Muzyczną w Łodzi koncerty z cyklu,,spotkania z muzyką, Parafią Ewangelicko Augsburską w Zgierzu, Społeczną Szkołą Muzyczną II stopnia Towarzystwa Przyjaciół Zgierza, Młodzieżowym Domem Kultury w Zgierzu, Towarzystwem Śpiewaczym,,Lutnia i konkursów muzycznych wspólnie z Państwową Szkołą Muzyczną I stopnia w Zgierzu ,58 zł (w tym wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1.700,00 zł), - uroczystości miejskich: koncertu i spektaklu słowno muzycznego w szóstą rocznicę śmierci

91 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 91 Poz Jana Pawła II oraz koncertu z okazji Dnia Błogosławionego Jana Pawła II 4.350,00 zł (w tym wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3.780,00 zł), - pokrycie kosztów transportu zespołów artystycznych na festiwale, przeglądy i konkursy o charakterze regionalnym i ogólnopolskim (zespoły taneczne Spółdzielczego Domu Kultury,,SEM ) 3.500,00 zł, - XIV Międzynarodowego Festiwalu Filmów Przyrodniczych im. Władysława Puchalskiego 3.777,50 zł, - spotkań z literaturą, warsztatów literackich, plastycznych, plenerowych działań artystycznych, modelarskich, konkursów graficznych, okolicznościowych, akcji plastycznych (realizowanych wspólnie z Pedagogiczną Biblioteką Wojewódzką Filia w Zgierzu, Stowarzyszeniem Artystów,,Młyn, Klubem Modelarskim Radarek, Młodzieżowym Domem Kultury), konkursów o tematyce historycznej realizowanych z Towarzystwem Przyjaciół Zgierza, wystaw plastycznych (Przegląd Twórczości Plastyków Amatorów Zgierzan organizowany wspólnie ze Spółdzielczym Domem Kultury,,SEM ) 4.384,78 zł, - stoiska Miasta Zgierza na,,8. Jarmark Wojewódzki w Łodzi 2.532,26 zł, - uroczystości oraz imprez okolicznościowych o charakterze miejskim i regionalnym: Przegląd Twórczości Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie,,Sami o Sobie - wspólnie z Polskim Stowarzyszeniem na rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Zgierzu, imprezy artystyczne adresowane do osób starszych z okazji Dnia Inwalidy, Dnia Seniora, Dnia Matki, spotkanie wigilijne wspólnie ze Związkiem Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Zgierzu 1.574,20 zł, - skład i druk wydawnictwa Zgierskie zeszyty regionalne Tom VI 1.500,00 zł, - mapy do celów lokalizacyjnych w związku ze wzniesieniem obelisku mjr Waleriana Łukasińskiego, wystawienie obelisku mjr. Waleriana Łukasinskiego ,90 zł, - plansz wystawowych pt.,,z Bogactwa Ziemi Obiecanej wystawa przygotowana z okazji Zgromadzenia Ogólnego Państwowej Akademii Nauk w Warszawie 3.000,00 zł, - zakup aparatu fotograficznego wraz z kartą pamięci w związku z jubileuszem dziesięciolecia powierzenia Miejskiej Bibliotece Publicznej zadań biblioteki zadań biblioteki powiatowej 385,00 zł, - naświetlenie i druk w cyklu miesięcznym afiszy informacyjnych pt. Sezon kulturalno sportowo rekreacyjny w Zgierzu 7.463,64 zł, - dotację dla stowarzyszenia Zgierski Uniwersytet Trzeciego Wieku - zadania publicznego pod nazwą Inicjatywy na rzecz środowiska osób trzeciego wieku ,00 zł. Rady Osiedli zrealizowały wydatki związane z zakupem słodyczy, nagród i upominków w związku z organizowanymi imprezami z okazji Dnia Dziecka, Dnia Kobiet, Dnia Babci i Dziadka, Dnia Seniora oraz piknikami osiedlowymi, a także z okazji organizacji wycieczek i zakupu wiązanek z okazji świąt państwowych na kwotę ,02 zł, z tego: Rada Osiedla Przybyłów 2.804,04 zł, Rada Osiedla Rudunki 2.988,75 zł, Rada Osiedla Podleśna 1.947,99 zł, Rada Osiedla Nowe Miasto 2.580,61 zł, Rada Osiedla 650-lecia 1.648,24 zł, Rada Osiedla Chełmy-Adelmówek 1.192,82 zł, Rada Osiedla Stare Miasto 2.899,84 zł, Rada Osiedla Piaskowice-Aniołów 2.692,06 zł, Rada Osiedla Kurak 3.421,80 zł,

92 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 92 Poz Rada Osiedla Krzywie-Chełmy 4.699,31 zł, Rada Osiedla Proboszczewice-Lućmierz 3.611,56 zł (w tym: wynagrodzenia bezosobowe 600,00 zł). Dz. 926 Kultura fizyczna ,34 zł ============================================================================ rozdz instytucje kultury fizycznej ,40 zł Koszty funkcjonowania Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji zostały wydatkowane na: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,73 zł, - świadczenia dla pracowników ,69 zł, - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ,00 zł, - koszty energii elektrycznej, cieplnej, wody ,94 zł, - zakup materiałów do napraw bieżących i remontów, materiałów biurowych, papierniczych, prenumeraty, środków czystości, środków do konserwacji wody, - zakup paliwa do kosiarek i inne ,52 zł, - szkolenia pracowników 3.646,60 zł, - opłaty i usługi pozostałe, w tym monitoring i ochrona Malinki, konserwacja boisk Orlik ochrona parku linowego, półkolonie i inne ,85 zł, - zakup usług zdrowotnych 1.790,00 zł, - podróże służbowe krajowe 6.432,61 zł, - zakup usług telefonii komórkowej i stacjonarnej ,19 zł, - zakup usług internetowych 804,34 zł, - zakup usług remontowych ,93 zł, - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00 zł, rozdz zadania w zakresie kultury fizycznej ,00 zł Kwota została zrealizowana na dotację dla zgierskich stowarzyszeń kultury fizycznej na prowadzenie zajęć w poszczególnych dyscyplinach sportu zgodnie z zawartymi umowami, w tym: - Międzyszkolny Klub Sportowy ,00 zł, - Miejski Klub Piłkarski Boruta ,00 zł, - Zgierski Klub Sportowy Włókniarz ,00 zł, - Zgierskie Towarzystwo Atletyczne ,00 zł, - Stowarzyszenie Koszykówki MAG-RYS ,00 zł, - Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy Zgierz ,00 zł, - Uczniowski Klub Sportowy Lisy ,00 zł, - Uczniowski Klub Sportowy Piątka ,00 zł, - Klub Sportowy Boruta ,00 zł, - Towarzystwo Gimnastyczne Sokół 7.000,00 zł, - Uczniowski Międzyszkolny Klub Sportowy ,00 zł, rozdz pozostała działalność ,94 zł Kwotę ,04 zł przeznaczono na: - nagrody, dyplomy, plakietki i puchary w organizowanych imprezach sportowo rekreacyjnych, m.in.: halowe turnieje piłki nożnej chłopców i dziewcząt organizowane przez Miejski Klub Piłkarski,

93 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 93 Poz ZKS Włókniarz oraz Miejski Uczniowski Klub Sportowy, powiatowy turniej piłki nożnej gimnazjów, zawody pływackie Memoriał Zawora, zawody łucznicze o Puchar Prezydenta Miasta Zgierza z okazji Święta Miasta, Indywidualne Mistrzostwa Zgierza w Tenisie Stołowym i inne ,67 zł, - koszty związane z organizacją i uczestnictwem w imprezach sportowych (m.in. rajdy: Śnieżynkowy, Do Zgierza, Szlakiem Miejsc Pamięci Narodowej, Szlakiem Walk 24 Pułku Strzelców Kaniowskich ) ,37 zł, - stypendia sportowe Prezydenta Miasta Zgierza za wybitne osiągnięcia sportowe ,00 zł, - nagrody o charakterze szczególnym ,00 zł. Rady Osiedli zrealizowały wydatki na kwotę 2.312,90 zł, z tego: Rada Osiedla Przybyłów 1.512,90 zł, Rada Osiedla Krzywie-Chełmy 800,00 zł. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU ZA 2011 ROK W ZAKRESIE ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH GMINIE ORAZ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ LUB UMÓW Z JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO DOCHODY: Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie planowane w kwocie ,00 zł w trakcie wykonywania budżetu zwiększone zostały o ,47 zł, tj. do kwoty ,47 zł. Dotacje zwiększono: w Dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo o ,47 zł, w Dziale 750 Administracja publiczna o ,00 zł, w Dziale 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa o ,00 zł, sądownictwa o ,00 zł, w Dziale 851 Ochrona zdrowia o 2.297,00 zł, w Dziale 852 Pomoc społeczna o ,00 zł. Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień lub umów z jednostkami samorządu terytorialnego planowane w kwocie ,00 zł w trakcie wykonywania budżetu zmniejszone zostały o ,00 zł, tj. do kwoty ,00 zł, z tego: - plan zwiększono: w Dziale 710 Działalność usługowa o 3.000,00 zł, w Dziale 750 Administracja publiczna o 7.353,00 zł, w Dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o ,00 zł, w Dziale 926 Kultura fizyczna o ,00 zł, ,00 zł - plan zmniejszono: w Dziale 600 Transport i łączność o ,00 zł, ,00 zł ,00 zł = ,00 zł.

94 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 94 Poz WYDATKI: Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie: ,87 zł ============================================================================ Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo ,47 zł ============================================================================= rozdz pozostała działalność ,47 zł Kwota została wydatkowana na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej wraz z kosztami związanymi z postępowaniem w sprawie. Dz. 750 Administracja publiczna ,04 zł ============================================================================= rozdz urzędy wojewódzkie ,00 zł Kwota została wydatkowana na: - częściowe pokrycie wynagrodzeń dla pracowników wykonujących zadania zlecone z zakresu administracji ,00 zł, - zakup paliwa na dowóz dowodów osobistych na trasie Urząd Miasta Zgierza komenda Policji w Zgierzu 295,00 zł, - zakup materiałów na wyposażenie akcji kurierskiej 500,00 zł, rozdz spis powszechny i inne ,04 zł Środki wydatkowano na: - nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń dla rachmistrzów spisowych ,78 zł, - zakup materiałów i wyposażenia dla rachmistrzów 348,26 zł. Dz. 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa ,74 zł ============================================================================ rozdz urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i ochrony prawa 9.728,60 zł Kwota wydatkowana została w Wydziale Spraw Obywatelskich na: - zakup bębna do telefaksu 479,00 zł, - naprawę kserokopiarki faksu 1.043,30 zł, - wynagrodzenia pracownika z tytułu prowadzenia rejestru wyborców 1.900,00 zł, - tablicy 738,00 zł, - szkolenie pracowników 600,00 zł, - zakup kopert dowodowych i formularzy meldunkowych 1.378,22 zł, - zakup papieru 3.590,08 zł, rozdz wybory do Sejmu i Senatu ,14 zł

95 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 95 Poz W tym: - diety i ryczałty członków komisji wyborczych ,73 zł, - obsługa informatyczna i administracyjna komisji wyborczych ,00 zł, - pozostałe wydatki związane z wyborami ,41 zł, rozdz wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie 2.000,00 zł. Środki wydatkowano w całości na niszczenie dokumentów z wyborów samorządowych z 2010 r. Dz. 851 Ochrona zdrowia 2.297,00 zł ============================================================================ rozdz pozostała działalność 2.297,00 zł Wydatki realizował Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej im. Bł. Ojca Rafała Chylińskiego. Środki wydatkowano na sfinansowanie kosztów wydawania przez gminę decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe. Dz. 852 Pomoc społeczna ,62 zł ============================================================================ Wydatki realizował Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej im. Bł. Ojca Rafała Chylińskiego. rozdz świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ,62 zł Środki wydatkowano na świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalno-rentowe z ubezpieczenia społecznego, w tym na: - wynagrodzenia i pochodne oraz składki na ubezpieczenia podopiecznych (129 osób) ,49 zł, - wypłatę zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami (3571 osób) ,40 zł, - wypłatę zasiłków pielęgnacyjnych (1077 osób) ,00 zł, - wypłatę świadczeń pielęgnacyjnych (166 osób) ,60 zł, - fundusz alimentacyjny (602 osoby) ,00 zł, - zakup usług remontowych 235,95 zł, - zakup energii 4.172,30 zł, - pozostałe usługi (opłaty, prowizje) ,71 zł, - koszty postępowań egzekucyjnych 1.730,35 zł, - szkolenia pracowników 1.418,72 zł, - zakup usług telekomunikacyjnych 2.372,00 zł, - zakup materiałów i wyposażenia ,30 zł, - pozostałe wydatki 972,80 zł, rozdz składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej ,00 zł

96 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 96 Poz Środki wydatkowano na opłacenie składek dla osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej (94 osoby). rozdz ośrodki pomocy społecznej ,00 zł Wydatki stanowiły wynagrodzenia 3 osób wykonujących obowiązki opiekuna prawnego w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej im. Bł. Ojca Rafała Chylińskiego ,00 zł oraz pozostałe wydatki - 268,00 zł. rozdz usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze ,00 zł Środki wydatkowano na specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone osobom samotnym i samotnie zamieszkałym (4 osoby). Rozdz usuwanie skutków klęsk żywiołowych 5.000,00 zł Środki wydatkowano na wypłacenie rodzinom rolniczym poszkodowanym w 2011 roku w wyniku huraganów, deszczy nawalnych lub przymrozków wiosennych zgodnie z realizacją programu pomocy dla rodzin rolniczych (rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2011 r.). rozdz pozostała działalność ,00 zł Środki wydatkowano na wypłatę zasiłku pielęgnacyjnego dla 143 osób. Zadania realizowane na podstawie porozumień lub umów z jednostkami samorządu terytorialnego: ,00 zł ============================================================================ Dz. 600 Transport i łączność ,00 zł ============================================================================= rozdz drogi publiczne powiatowe ,00 zł Środki wydatkowano zgodnie z zawartym porozumieniem na administrowanie drogami powiatowymi na terenie miasta Zgierza, w tym: - oczyszczanie nawierzchni i utrzymanie zieleni pasa drogowego ,03 zł, - zakup energii dla sygnalizacji świetlnej 2.235,67 zł, - naprawy cząstkowe jezdni asfaltobetonem ,30 zł. Dz. 710 Działalność usługowa 3.000,00 zł rozdz cmentarze 3.000,00 zł Środki wydatkowano na porządkowanie miejsc pamięci, grobów i mogił wojennych oraz dekoracje na 1 listopada. Dz. 750 Administracja publiczna 7.353,00 zł ============================================================================= rozdz starostwa powiatowe 7.353,00 zł Środki wydatkowano na częściowe pokrycie wynagrodzeń i pochodnych pracowników realizujących zadania

97 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 97 Poz powierzone. Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego ,00 zł ============================================================================ rozdz biblioteki ,00 zł Środki wydatkowano na potrzeby bieżące związane z funkcjonowaniem Miejsko-Powiatowej Biblioteki Publicznej im. Bolesława Prusa w Zgierzu rozdz pozostała działalność ,00 zł Środki wydatkowano na wystawienie obelisku ku czci mjr. Waleriana Łukasińskiego przy Pasażu jego imienia. Dz. 926 Kultura fizyczna ,00 zł ============================================================================= rozdz instytucje kultury fizycznej ,00 zł Środki wydatkowano na zorganizowanie Igrzysk Młodzieży Szkolnej jako imprezy z zakresu kultury fizycznej i sportu o zasięgu powiatowym, w tym zakup pucharów, transport dzieci oraz koszty sędziów i lekarzy. CZĘŚĆ OPISOWA DO SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA BUDŻETU W ZAKRESIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH ZA ROK 2011 REALIZOWANYCH W OKRESIE ROCZNYM ZADANIA WŁASNE Dział 600 Transport i łączność ,70 zł rozdział drogi publiczne gminne ,70 zł - budowa ulicy Kardynała Stefana Wyszyńskiego zł. Wykonano obustronne pobocza z destruktu asfaltowego odcinek dł. 340 mb, - parking przy ulicy 1 Maja (dz. 61) roboty drogowe ,96 zł. Wykonano parking o pow. 300 m², nawierzchnia z kostki brukowej i obrzeży betonowych. - przebudowa ulicy Leszczynowej - inwestycja z udziałem mieszkańców ,70 zł. Wykonano nawierzchnię asfaltową na podbudowie z kruszywa - odcinek dł. 460 mb, pas jezdni szer. 5 m, pobocze obustronne szer. 1 m z destruktu asfaltowego. - przebudowa ulicy Lucjana Szenwalda i ulicy Jana Kochanowskiego - inwestycja z udziałem mieszkańców ,40 zł. Wykonano nawierzchnię asfaltową na istniejącej podbudowie z kruszywa. Ulica Lucjana Szenwalda odcinek dł. 70 mb, pas jezdni szer. 5 m nakłady w wysokości ,75 zł. Ulica Jana Kochanowskiego odcinek dł. 160 mb, pas jezdni szer. 5 m nakłady w wysokości ,65 zł. - chodnika w ulicy Rajmunda Rembielińskiego ,64 zł. Wybudowano chodnik z płyt betonowych odcinek dł. 110 mb wraz z wjazdami bramowymi z kostki brukowej.

98 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 98 Poz Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa ,00 zł rozdział zakłady gospodarki mieszkaniowej ,00 zł - zaprojektowanie i węzła cieplnego c.o. dla budynku przy ulicy Sokołowskiej ,00 zł. Wykonano modernizację wewnętrznej instalacji c.o oraz ciepłej wody użytkowej, wykonano rozdzielacz ciepła oraz wygrodzono nową kotłownię, zainstalowano regulatory ciepła. Dział 720 Informatyka ,40 zł rozdział pozostała działalność ,40 zł - zakup i montaż urządzeń klimatyzacyjnych ,40 zł. Zakupiono i zamontowano urządzenia klimatyzacyjne w pomieszczeniach Wydziału Informatyki i Telekomunikacji oraz w pokoju I z-cy Prezydenta Miasta Zgierza. Dział 750 Administracja publiczna ,00 zł rozdział urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) ,00 zł - poprawa stanu technicznego ochrony przeciwpożarowej budynku Urzędu Miasta Zgierza ,00 zł. Nakłady poniesione w roku ,00 zł. Rozliczenie inwestycji w 2011 r. zgodnie z uchwałą Nr XVIII/169/11 Rady Miasta Zgierza z dnia r. w sprawie ustalenia wykazu niezrealizowanych kwot wydatków zamieszczonych w budżecie miasta Zgierza, które nie wygasają z upływem roku budżetowego ,00 zł. Zakończenie inwestycji do r. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa ,50 zł rozdział Straż gminna (miejska) 9.781,00 zł - systemu przeciwpożarowego w budynku Straży Miejskiej 5.781,00 zł. Zainstalowano czujniki przeciwpożarowe wraz z alarmem w pomieszczeniach budynku Straży Miejskiej. - zakup zestawu komputerowego 4.000,00 zł. Zakupiono zestaw komputerowy dla potrzeb Straży Miejskiej. rozdział Zarządzanie kryzysowe ,50 zł - zakup i montaż systemu alarmowania i ostrzegania ludności w Zgierzu ,50 zł. Zakupiono 3 nowe syreny, oraz zainstalowano nowy, cyfrowy system sterowania syrenami w mieście. Dział 801 Oświata i wychowanie 6.998,70 zł rozdział gimnazja 6.998,70 zł - zakup zmywarki 6.998,70 zł. Zakupiono zmywarkę do stołówki szkolnej w Gimnazjum nr 1. Dział 851 Ochrona zdrowia ,00 zł rozdział przeciwdziałanie alkoholizmowi ,00 zł - plac zabaw dla dzieci w Parku Miejskim ,00 zł. Nakłady poniesione w roku zł - dokumentacja projektowa i program funkcjonalno-użytkowy placu zabaw dla dzieci. Rozliczenie inwestycji w 2011 r. zgodnie z uchwałą Nr XVIII/169/11 Rady Miasta Zgierza z dnia r. w sprawie ustalenia wykazu niezrealizowanych kwot wydatków zamieszczonych w budżecie miasta Zgierza, które nie wygasają z upływem roku budżetowego

99 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 99 Poz ,00 zł. Zakończenie inwestycji do r. Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 4.143,87 zł rozdział Żłobki 4.143,87 zł - zakup obieraczki do ziemniaków 4.143,87 zł. Zakupiono obieraczkę do ziemniaków na potrzeby Żłobka Miejskiego. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ,00 zł rozdział oświetlenie ulic, placów i dróg ,00 zł - oświetlenie ulicy Marii Pawlikowskiej- Jasnorzewskiej ,00 zł. Nakłady poniesione w roku ,00 zł. Rozliczenie inwestycji w 2011 r. zgodnie z uchwałą Nr XVIII/169/11 Rady Miasta Zgierza z dnia r. w sprawie ustalenia wykazu niezrealizowanych kwot wydatków zamieszczonych w budżecie miasta Zgierza, które nie wygasają z upływem roku budżetowego ,00 zł. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego ,30 zł rozdz muzea ,30 zł - remont konserwatorski zabytkowego budynku Muzeum Miasta Zgierza ,30 zł. Wykonano remont dachu oraz instalacji systemu wentylacji w budynku Muzeum Miasta Zgierza. Dział 926 Kultura fizyczna ,00 zł rozdz instytucje kultury fizycznej ,00 zł - zakup i montaż wymiennika ciepła do kolektorów słonecznych ,00 zł. Montaż węzła wymiennikowego dla ciepłej wody użytkowej i podgrzewania wody basenowej.

100 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 100 Poz INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY MIASTO ZGIERZ NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2011 ROKU Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Miasto Zgierz obejmuje zbiór danych dotyczących majątku według stanu na dzień 31 grudnia 2011 r. i przygotowana została zgodnie z wymogami określonymi w art. 267 ustęp 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.). Założeniem niniejszego opracowania jest publikacja danych o przysługujących Gminie Miasto Zgierz: - prawach własności, - innych niż własność prawach majątkowych (w tym w szczególności o ograniczonych prawach rzeczowych, użytkowaniu wieczystym, udziałach w spółkach, akcjach), a ponadto przedstawienie danych dotyczących: - posiadania składników majątkowych w formie dzierżawy, najmu, użyczenia, - zmian w stanie mienia komunalnego, w stosunku do danych wykazanych w złożonej informacji według stanu na dzień 31 grudnia 2010 r., - dochodów uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz wykonywania posiadania, - innych zdarzeń mających wpływ na stan mienia komunalnego. Pełna i rzetelna informacja może stanowić podstawę do podejmowania trafnych decyzji o przeznaczeniu i sposobie wykorzystania składników majątkowych oraz kreowania optymalnej polityki gospodarczej miasta. Gmina Miasto Zgierz realizuje swoje zadania określone przepisami ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.). Gospodarowanie majątkiem Gminy Miasto Zgierz określają również przepisy: - ustawy z dnia 10 maja 1990 r. - przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 32, poz. 191, z późn. zm.), - ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223, z późn. zm.), - ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2011 r. Nr 45, poz. 236), - ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651, z późn. zm.), - rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2010 r. w sprawie Klasyfikacji Środków Trwałych (Dz. U. Nr 242, poz. 1622), - rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2010 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 128, poz. 861, z późn. zm.). Odnosząc się do art. 43 ustawy o samorządzie gminnym mienie komunalne stanowi własność i inne prawa majątkowe należące do poszczególnych gmin i ich związków oraz mienie innych gminnych osób prawnych, w tym przedsiębiorstw. Na mienie komunalne Gminy Miasto Zgierz składają się aktywa trwałe i obrotowe, czyli kontrolowane przez jednostkę zasoby majątkowe o wiarygodnie określonej wartości, powstałe w wyniku przeszłych zdarzeń. Zgodnie z przytoczoną wyżej ustawą o rachunkowości oraz przepisami rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej aktywa trwałe stanowią:

101 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 101 Poz wartości niematerialne i prawne, - rzeczowe aktywa trwałe, w tym: - środki trwałe (m.in. grunty, prawo użytkowania wieczystego gruntu, budynki i budowle, maszyny i urządzenia, ulepszenia w obcych środkach trwałych, inwentarz żywy), - środki trwałe w budowie (inwestycje rozpoczęte), - środki przekazane na inwestycje (zaliczki na środki trwałe w budowie), - inwestycje, - należności długoterminowe, - długoterminowe aktywa finansowe, - wartości mienia po zlikwidowanych przedsiębiorstwach komunalnych oraz jednostkach. Sporządzona informacja w celu zachowania pełnego obrazu stanu majątkowego obejmuje również dane o aktywach obrotowych. Ich znaczenie w strukturze majątku jednostki samorządu terytorialnego jest zdecydowanie mniejsze niż aktywów trwałych, jednak stanowią one również mienie komunalne. Do grupy aktywów obrotowych zalicza się: - należności krótkoterminowe, - aktywa finansowe. Informację o stanie mienia komunalnego sporządzono w oparciu o aktualne dane opracowane przez Wydział Księgowości i Wydział Finansowy oraz na bazie danych przekazanych przez jednostki organizacyjne Gminy Miasto Zgierz. Dane zamieszczone są w układzie tabelarycznym. Zestawienia zawierają informację o stanie ilościowym i wartościowym. W ramach wskazania zmian w zakresie mienia komunalnego uzyskane dane według stanu na dzień 31 grudnia 2011 r. zostały porównane do danych z 31 grudnia 2010 r. I. Dane o majątku komunalnym i jego oraz porównanie stanu na dzień r. ze stanem na dzień r. Tabela 1. Składniki majątkowe według grup środków trwałych w wartości brutto (Urząd Miasta Zgierza). Lp. Treść Grupa r. Zwiększenia Zmniejszenia r. I Rzeczowe składniki majątku trwałego , , , ,96 1 Grunty , , , ,76 2 Budynki i lokale I , , , ,86 3 Obiekty inżynierii lądowej i wodnej II , , , ,29 4 Kotły, maszyny energetyczne III , ,00 0, ,74 5 Maszyny, urządzenia, aparaty IV , , , ,81 6 Specjalistyczne maszyny, urządzenia, aparaty V ,84 0, , ,74 7 Urządzenia techniczne VI , , , ,18 8 Środki transportu VII , , , ,00 9 Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie VIII , , , ,58 II Pozostałe środki trwałe (013) , , , ,05 III Środki trwałe w budowie, , , , ,85 w tym współfinansowane ze środków Unii Europejskiej , , , ,70 IV Pozostałe mienie: 0,00 0,00 0,00 0,00 księgozbiór 0,00 0,00 0,00 0,00 pomoce naukowe 0,00 0,00 0,00 0,00 eksponaty muzealne 0,00 0,00 0,00 0,00 V Wartości niematerialne i prawne , , , ,25 VI Długotrwałe aktywa finansowe , ,00 0, ,27 Razem , , , ,38

102 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 102 Poz Tabela 1a. Składniki majątkowe według grup środków trwałych w wartości brutto (jednostki organizacyjne). Lp. Treść Grupa Zwiększenia Zmniejszenia I Rzeczowe składniki majątku trwałego , , , ,46 1 Grunty 0 748,07 0,00 0,00 748,07 2 Budynki i lokale I , ,60 0, ,48 3 Obiekty inżynierii lądowej i wodnej II ,07 0,00 0, ,07 4 Kotły, maszyny energetyczne III ,23 0,00 0, ,23 5 Maszyny, urządzenia, aparaty IV , , , ,56 6 Specjalistyczne maszyny, urządzenia, aparaty V , ,00 0, ,26 7 Urządzenia techniczne VI , ,30 0, ,08 8 Środki transportu VII ,74 0,00 0, ,74 9 Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie VIII , , , ,97 II Pozostałe środki trwałe (013) , , , ,88 III Środki trwałe w budowie, 0,00 0,00 0,00 0,00 w tym współfinansowane ze środków Unii Europejskiej 0,00 0,00 0,00 0,00 IV Pozostałe mienie: , , , ,73 księgozbiór , , , ,68 pomoce naukowe , ,50 0, ,05 eksponaty muzealne ,00 0,00 0, ,00 V Wartości niematerialne i prawne , , , ,70 VI Długotrwałe aktywa finansowe 0,00 0,00 0,00 0,00 Razem , , , ,77 Tabela 1b. Składniki majątkowe Gminy Miasto Zgierz według grup środków trwałych w wartości brutto na r. Lp. Treść Grupa Urząd Miasta Zgierza Jednostki organizacyjne Razem I Rzeczowe składniki majątku trwałego , , ,42 1 Grunty ,76 748, ,83 2 Budynki i lokale I , , ,34 3 Obiekty inżynierii lądowej i wodnej II , , ,36 4 Kotły, maszyny energetyczne III , , ,97 5 Maszyny, urządzenia, aparaty IV , , ,37 6 Specjalistyczne maszyny, urządzenia, aparaty V , , ,00 7 Urządzenia techniczne VI , , ,26 8 Środki transportu VII , , ,74 9 Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie VIII , , ,55 II Pozostałe środki trwałe (013) , , ,93 III Środki trwałe w budowie, ,85 0, ,85 w tym współfinansowane ze środków Unii Europejskiej ,70 0, ,70 IV Pozostałe mienie: 0, , ,73 księgozbiór 0, , ,68 pomoce naukowe 0, , ,05 eksponaty muzealne 0, , ,00

103 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 103 Poz V Wartości niematerialne i prawne , , ,95 VI Długotrwałe aktywa finansowe ,27 0, ,27 Razem , , ,15 W mieniu komunalnym Gminy Miasto Zgierz w 2011 r. największy udział miały rzeczowe składniki majątku trwałego i stanowiły 86,95%. W ramach rzeczowych składników majątku trwałego znaczącą pozycję zajęły budynki 46,42%, obiekty inżynierii lądowej i wodnej 32,44% i grunty 15,77%. Strukturę wartościową mienia komunalnego wg poszczególnych grup klasyfikacji środków trwałych w wartości brutto przedstawia wykres nr 1, a strukturę wg poszczególnych składników majątkowych przedstawia wykres nr 2.

104 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 104 Poz Wartość rzeczowych składników majątku trwałego według cen ewidencyjnych brutto Gminy Miasto Zgierz na dzień 31 grudnia 2011 r. wynosiła ,42 zł, w tym gruntów ,83 zł, których formę dysponowania oraz strukturę własności przedstawia poniższy wykaz: Lp. Struktura własności gruntów Ilość na r. Ilość na r. 1 Grunty stanowiące własność Gminy Miasto Zgierz 526 ha 624 ha 2 Grunty stanowiące własność Gminy Miasto Zgierz oddane w użytkowanie 1,25 ha 1,25 ha 3 Grunty stanowiące własność Gminy Miasto Zgierz oddane w użytkowanie wieczyste 82 ha 81 ha 4 Grunty stanowiące własność Gminy Miasto Zgierz oddane w administrowanie jednostkom organizacyjnym miasta 114 ha 114 ha Oprócz środków sklasyfikowanych w powyższych grupach Gmina Miasto Zgierz posiadała: - środki trwałe w budowie na kwotę ,85 zł, w tym środki trwałe w budowie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w wysokości ,70 zł, - długotrwałe aktywa finansowe na kwotę ,27 zł. Łączna wartość mienia komunalnego Gminy Miasto Zgierz na dzień 31 grudnia 2011 r. w wartości ewidencyjnej brutto wyniosła ,15 zł i wzrosła w porównaniu ze stanem na dzień r. o ,81 zł, co stanowi wzrost o 4,79%. Nakłady finansowe na środki trwałe w budowie poniesione w okresie od r. do r. wyniosły ,18 zł i dotyczyły: nazwa zadania inwestycyjnego nr zadania nakłady inwestycyjne Budowa ulicy Wincentego Witosa WPF ,10 Przebudowa ulicy Leszczynowej - inwestycja z udziałem mieszkańców ,70 Przebudowa ul. Lucjana Szenwalda i ul. Jana Kochanowskiego - inwestycja z udziałem mieszkańców ,40 Parking przy ulicy 1 Maja (dz. 61) - roboty drogowe ,96

105 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 105 Poz Parking przy ulicy Powstańców Śląskich - roboty drogowe - WPF ,50 Wykonanie chodnika w ulicy Rajmunda Rembielińskiego ,64 Budowa ulicy Kardynała Stefana Wyszyńskiego ,00 Budowa ulicy Bardowskiego i Szarych Szeregów ,00 Budowa ulicy Bazylijskiej na odcinku od ul. Gałczyńskiego do torów PKP ,58 Budowa odwodnienia ulicy Zawiszy wraz z ulicami przyległymi oraz ich utwardzenie ,16 Przebudowa ciągu ulic Juliana Tuwima - Leopolda Staffa w Zgierzu ,00 Utwardzenie nawierzchni ulicy księdza Stanisława Suchowolca - WPF ,50 Rewitalizacja i rozwój historycznego kompleksu architektury drewnianej miasta Zgierza ,64 Rewitalizacja historycznego centrum miasta Zgierza ,00 Budowa wielofunkcyjnej sali gimnastycznej przy SP ,10 Budowa oświetlenia ul. Kocidłowska ,00 Budowa oświetlenia ul. Czarna ,00 Budowa oświetlenia ul. Pomorska ,00 Budowa oświetlenia ul. Kołobrzeska i Jodłowa ,00 Zakup i montaż centralnego systemu podtrzymania zasilania energetycznego ,00 Zakup i montaż systemu alarmowania i ostrzegania ludności w Zgierzu ,50 Zakup i montaż urządzeń klimatyzacyjnych ,40 Zaprojektowanie i węzła cieplnego c.o. dla budynku przy ulicy Sokołowskiej ,00 Plac zabaw dla dzieci w Parku Miejskim ,00 Razem ,18 Szczegóły o strukturze zwiększeń i zmniejszeń w wartości majątku gminy przedstawiają poniższe tabele nr 2 i 2a oraz wykresy nr 3, 4, 5 i 6. Tabela 2. Zestawienie zmian w wartości brutto środków trwałych Urzędzie Miasta Zgierza w okresie od r. do r. Lp. Tytuł Grupa 0 Grupa I Grupa II Grupa III Grupa IV Grupa V Grupa VI Grupa VII Grupa VIII I Zwiększenie wartości, w tym: , , , , ,57 0, , , ,76 1 Zakup , , , ,00 2 Przyjęcie z inwestycji , , , , , ,76 3 Inwentaryzacja ,80 4 Darowizny , , , ,56 5 Modernizacja 6 Przyjęcie od innych jednostek II Zmniejszenie wartości, w tym: , , ,59 0, , , , , ,20 1 Sprzedaż , , ,59 2 Darowizna 3 Przekazanie do innych jednostek 390,40 4 Likwidacja fizyczna 5 611, , , , , ,20 5 Inwentaryzacja 9 056, , ,00

106 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 106 Poz Analizując dane zawarte w tabeli nr 2 i wykresie nr 3 można stwierdzić, iż największym źródłem pozyskiwania majątku przez jednostkę budżetową Urząd Miasta Zgierza było przyjęcie z inwestycji 63,52% oraz darowizny 36,26%, które stanowiły 99,78% źródeł pozyskiwania majątku. W przypadku zmniejszeń wartości majątku największy udział stanowiła sprzedaż 70,34% oraz likwidacja fizyczna 18,30%. Tabela 2a. Zestawienie zmian w wartości brutto środków trwałych jednostek organizacyjnych Miasta Zgierza w okresie od r. do r. Lp. Tytuł Grupa 0 Grupa I Grupa II Grupa III Grupa IV Grupa V Grupa VI Grupa VII Grupa VIII I Zwiększenie wartości, w tym: 0, ,60 0,00 0, , , ,30 0, ,96 1 Zakup 4 144, , ,52 2 Przyjęcie z inwestycji 4 000, ,00 3 Inwentaryzacja , , ,44 4 Darowizny 5 Modernizacja 6 Przyjęcie od innych jednostek 4 182,00 II Zmniejszenie wartości, w tym: 0,00 0,00 0,00 0, ,57 0,00 0,00 0, ,64

107 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 107 Poz Sprzedaż 2 Darowizna 3 Przekazanie do innych jednostek 4 Likwidacja fizyczna , ,64 5 Inwentaryzacja ,74 Największym źródłem pozyskiwania majątku przez jednostki organizacyjne był zakup 45,41%. Zmniejszenia środków trwałych nastąpiły głównie w wyniku inwentaryzacji 64,26%. II. Analiza udziałów Gminy Miasto Zgierz w spółkach prawa handlowego. Gmina Miasto Zgierz posiada udziały w następujących spółkach prawa handlowego: Międzygminna Komunikacja Tramwajowa Spółka z o.o. w Łodzi, Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Zgierzu, Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Spółka z o.o. w Zgierzu,

Strona 1 z 5. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Miasta Działdowo. Dochody budżetu gminy na 2014 rok. Klasyfikacja Treść Przewidywane wykonanie 2013

Strona 1 z 5. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Miasta Działdowo. Dochody budżetu gminy na 2014 rok. Klasyfikacja Treść Przewidywane wykonanie 2013 Dochody budżetu gminy na 2014 rok Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Miasta Działdowo z dnia Dochody bieżące Dochody majątkowe Razem zestawienie 59 197 547,90 69 035 598,00 116,62% 51 024 830,00 18 010

Bardziej szczegółowo

DOCHODY - zadania własne

DOCHODY - zadania własne DOCHODY - zadania własne Dział Rozdział Nazwa Plan Zwiększenie Zmniejszenie 6 Transport i łączność 13 318 45 38 342 524 9 12 831 892 64 Lokalny transport zbiorowy 3 73 3 73 92 Pozostałe odsetki 73 73 615

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów Gminy Oleśnica na 29.09.2006

Plan dochodów Gminy Oleśnica na 29.09.2006 Plan dochodów Gminy Oleśnica na 29.09.2006 Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Ogółem 010 Rolnictwo i łowiectwo 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 6339 Dotacje celowe otrzymane z budżetu

Bardziej szczegółowo

DOCHODY WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ W 2015 ROKU

DOCHODY WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ W 2015 ROKU Załącznik nr 2. do Uchwały Nr III/9/2014 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 29 grudnia 2014 r. DOCHODY WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ W 2015 ROKU Dział Rozdział Paragraf Treść 020 Leśnictwo Kwota 1 300,00

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA ROK 2013

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA ROK 2013 BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA ROK 2013 Część tabelaryczna CIESZYN, MARZEC 2014 ROK 1 Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Cieszyna za 2013 rok Spis treści

Bardziej szczegółowo

Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp.

Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp. Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp. Gorzów Wlkp. 30 marca 2012 roku 2 4 Spis treści Dochody...7 Część tabelaryczna...9 Zmiany budżetu miasta dokonane w 2011 roku...42 Dochody według źródeł część opisowa...46

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA RADOMSKO. z dnia 30 marca 2016 r. z wykonania budżetu Miasta Radomsko za 2015 r.

SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA RADOMSKO. z dnia 30 marca 2016 r. z wykonania budżetu Miasta Radomsko za 2015 r. SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA RADOMSKO z dnia 30 marca 2016 r. z wykonania budżetu Miasta Radomsko za 2015 r. Na podstawie: 1) art. 30 ust. 1, ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 16 kwietnia 2012 r. Poz. 1176 ZARZĄDZENIE NR 404/2012 PREZYDENTA MIASTA SUWAŁK z dnia 26 marca 2012 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr XLIX/324/05 w sprawie dokonania zmiany Budżetu Miasta na 2005 rok

Uchwała nr XLIX/324/05 w sprawie dokonania zmiany Budżetu Miasta na 2005 rok Uchwała nr XLIX/324/05 w sprawie dokonania zmiany Budżetu Miasta na 2005 rok Uchwała nr XLIX/324/05 w sprawie dokonania zmiany Budżetu Miasta na 2005 rok UCHWAŁA Nr XLIX/324/05 RADY MIEJSKIEJ DZIERŻONIOWA

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU Dochody budżetu miasta według działów prezentuje poniższe zestawienie:

REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU Dochody budżetu miasta według działów prezentuje poniższe zestawienie: REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU Dochody budżetu miasta według działów prezentuje poniższe zestawienie: Wyszczególnienie Plan (po zmianach) Wykonanie Wskaźnik (3:2) Struktura zł

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO. Gdańsk, dnia 30 lipca 2009 r. Nr 99

WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO. Gdańsk, dnia 30 lipca 2009 r. Nr 99 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 30 lipca 2009 r. Nr 99 TREŚĆ: Poz: UCHWAŁY RADY MIASTA GDAŃSKA: 1991 Nr XXXV/979/09 z dnia 23 kwietnia 2009 roku w sprawie rozpatrzenia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 129/2015 PREZYDENTA MIASTA SUWAŁK. z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu miasta za 2014 rok

ZARZĄDZENIE NR 129/2015 PREZYDENTA MIASTA SUWAŁK. z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu miasta za 2014 rok ZARZĄDZENIE NR 129/2015 PREZYDENTA MIASTA SUWAŁK z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu miasta za 2014 rok Na podstawie art. 267 i art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XIV.90.2015 RADY POWIATU ZIELONOGÓRSKIEGO

UCHWAŁA Nr XIV.90.2015 RADY POWIATU ZIELONOGÓRSKIEGO UCHWAŁA Nr XIV.90.2015 RADY POWIATU ZIELONOGÓRSKIEGO z dnia 3 grudnia 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 25 lipca 2013 r. Poz. 8437

Warszawa, dnia 25 lipca 2013 r. Poz. 8437 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 25 lipca 2013 r. Poz. 8437 ZARZĄDZENIE Nr 61/2013 BURMISTRZA MIASTA SOCHACZEW z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania

Bardziej szczegółowo

Budżet na rok 2015: Dochody

Budżet na rok 2015: Dochody Gmina Rybczewice Załącznik nr 1 do Uchwały Nr IV/24/2015 Rady Gminy Rybczewice z dnia 28 stycznia 2015 r. Budżet na rok 2015: Dochody Symbol Nazwa Plan 2015 kol. 1 kol. 2 kol. 3 Dochody razem 10 151 301

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA DOCHODÓW GMINY NA DZIE 31 grudnia 2013 roku.

REALIZACJA DOCHODÓW GMINY NA DZIE 31 grudnia 2013 roku. za cznik Nr 1 do sprawozdania z wykonania bud etu gminy za 2013 rok. dzia plan wykonanie 010 Rolnictwo i owiectwo 447 343,01 464 275,65 103,79 01010 Infrastruktura wodoci gowa i sanitacyjna wsi 369 500,00

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 28 czerwca 2016 r. Poz. 3551 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU POWIATU W BIELSKU BIAŁEJ z dnia 29 marca 2016 r. w sprawie wykonania budżetu powiatu bielskiego

Bardziej szczegółowo

Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp.

Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp. Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp. Gorzów Wlkp. 20 marca 2009 roku Spis Treści Dochody...8 Część tabelaryczna oraz wykresy...10 Zmiany budżetu dokonane w 2008 roku...32 Dochody według źródeł - część opisowa...41

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 97/1167/16 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO. z dnia 29 marca 2016 r.

UCHWAŁA NR 97/1167/16 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO. z dnia 29 marca 2016 r. UCHWAŁA NR 97/1167/16 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO z dnia 29 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Województwa Lubuskiego za 2015 rok Na podstawie art. 267 ust.

Bardziej szczegółowo

Wykonanie budŝetu Gminy Borne Sulinowo za rok 2012 Część opisowa.

Wykonanie budŝetu Gminy Borne Sulinowo za rok 2012 Część opisowa. Wykonanie budŝetu Gminy Borne Sulinowo za rok 2012 Część opisowa. Zgodnie z art. 267 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

BUDŻET POWIATU PIASECZYŃSKIEGO

BUDŻET POWIATU PIASECZYŃSKIEGO Tabela nr 1 BUDŻET POWIATU PIASECZYŃSKIEGO PLAN DOCHODÓW NA 2014 ROK Dział Rozdz. Nazwa Nazwa Plan Zmiany Plan (w zł) po zmianach 010 Rolnictwo i łowiectwo 20 109 0 20 109 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe

Bardziej szczegółowo

Tabela Nr 1 Dochody budżetu Gminy Stanisławów na 2017 r.

Tabela Nr 1 Dochody budżetu Gminy Stanisławów na 2017 r. Tabela Nr 1 Dochody budżetu Gminy Stanisławów na 2017 r. w złotych Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 bieżące 010 Rolnictwo i łowiectwo 483 30 4 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 480

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY DZIERŻONIÓW w układzie działów, rozdziałów i paragrafów za 2011 rok

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY DZIERŻONIÓW w układzie działów, rozdziałów i paragrafów za 2011 rok Załącznik nr 1/1 do Zarządzenia Nr 187/30/12 Wójta Gminy Dzierżoniów z dnia 26 marca 2012 r. WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY DZIERŻONIÓW w układzie działów, rozdziałów i paragrafów za 2011 rok DOCHODY

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 33/13 WÓJTA GMINY RADZIŁÓW. z dnia 26 marca 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 33/13 WÓJTA GMINY RADZIŁÓW. z dnia 26 marca 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 33/13 WÓJTA GMINY RADZIŁÓW z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Radziłów za 2012 rok oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej

Bardziej szczegółowo

1) Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosił 45.675.270 zł, a wykonanie 48.248.289,96 zł zgodnie z załącznikami Nr 1 i Nr 3,

1) Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosił 45.675.270 zł, a wykonanie 48.248.289,96 zł zgodnie z załącznikami Nr 1 i Nr 3, 1 ZARZĄDZENIE NR 154/08 BURMISTRZA MIASTA BIELSK PODLASKI z dnia 19 marca 2008 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budŝetu miasta za 2007 r. Na podstawie art.199 ustawy z dnia 30 czerwca 2005

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 323/2013 ZARZĄDU POWIATU GRODZISKIEGO. z dnia 19 marca 2013 r.

UCHWAŁA NR 323/2013 ZARZĄDU POWIATU GRODZISKIEGO. z dnia 19 marca 2013 r. UCHWAŁA NR 323/2013 ZARZĄDU POWIATU GRODZISKIEGO z dnia 19 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za rok 2012. Na podstawie art.267 ust.1 pkt 1

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 252/3647/2014 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 26 sierpnia 2014 r.

UCHWAŁA Nr 252/3647/2014 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 26 sierpnia 2014 r. UCHWAŁA Nr 252/3647/2014 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 26 sierpnia 2014 r. informacja o przebiegu wykonania budżetu Województwa Podlaskiego i kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH za 2009 rok. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Wsk. %

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH za 2009 rok. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Wsk. % Załącznik Nr 1 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Świdnica za 2009 rok SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH za 2009 rok. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Wsk. % 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZÊDOWY WOJEWÓDZTWA MA OPOLSKIEGO

DZIENNIK URZÊDOWY WOJEWÓDZTWA MA OPOLSKIEGO DZIENNIK URZÊDOWY WOJEWÓDZTWA MA OPOLSKIEGO Kraków, dnia 28 kwietnia 2008 r. Nr 268 TREŒÆ: Poz.: Str. UCHWA A ZARZ DU WOJEWÓDZTWA MA OPOLSKIEGO: 1678 z dnia 6 marca 2008 r. w sprawie sprawozdania rocznego

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 23 lipca 2014 r. Poz. 3341 ZARZĄDZENIE NR 0050.24.2014 WÓJTA GMINY MŚCIWOJÓW. z dnia 28 marca 2014 r.

Wrocław, dnia 23 lipca 2014 r. Poz. 3341 ZARZĄDZENIE NR 0050.24.2014 WÓJTA GMINY MŚCIWOJÓW. z dnia 28 marca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 23 lipca 2014 r. Poz. 3341 ZARZĄDZENIE NR 0050.24.2014 WÓJTA GMINY MŚCIWOJÓW z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie przedłożenia sprawozdania rocznego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY GMINY SŁUPSK. z dnia... 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Słupsk na 2013 rok

UCHWAŁA NR... RADY GMINY SŁUPSK. z dnia... 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Słupsk na 2013 rok Projekt z dnia 4 grudnia 2012 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY GMINY SŁUPSK z dnia... 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Słupsk na 2013 rok Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit.

Bardziej szczegółowo

Oleśnica, 27 marca 2015 r. SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDśETU MIASTA OLEŚNICY ZA ROK 2014

Oleśnica, 27 marca 2015 r. SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDśETU MIASTA OLEŚNICY ZA ROK 2014 Oleśnica, 27 marca 2015 r. X SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDśETU MIASTA OLEŚNICY ZA ROK 2014 Zarządzenie Nr 68/VII /2015 Burmistrza Miasta Oleśnicy z dnia 27.03.2015 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV.16.2014 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁEJ. z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Biała na 2014 r.

UCHWAŁA NR IV.16.2014 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁEJ. z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Biała na 2014 r. UCHWAŁA NR IV.16.2014 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁEJ z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Biała na 2014 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2009 ROKU CIESZYN, SIERPIEŃ 2009 R.

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2009 ROKU CIESZYN, SIERPIEŃ 2009 R. BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2009 ROKU CIESZYN, SIERPIEŃ 2009 R. 2 WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2009 ROKU w układzie

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Grybów. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2009 rok. Marzec 2010 rok

Wójt Gminy Grybów. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2009 rok. Marzec 2010 rok Wójt Gminy Grybów Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2009 rok Marzec 2010 rok 2 Zestawienie tabelaryczne Nr 1 Dochody budżetu Gminy Grybów stanu na dzień 31 grudnia 2009 roku. Lp. DZIAŁ ROZDZIAŁ Wyszczególnienie

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 44/11 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 28 marca 2011roku.

Zarządzenie Nr 44/11 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 28 marca 2011roku. Zarządzenie Nr 44/11 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 28 marca 2011roku. w sprawie przedstawienia informacji i sprawozdań za 2010 rok. Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. za 2010 rok

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. za 2010 rok Zarząd Województwa Podlaskiego Załącznik 1 Uchwały Nr 21/182/2011 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 31 marca 2011 roku SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO za 2010 rok Białystok

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 18/15 WÓJTA GMINY KOŁAKI KOŚCIELNE z dnia 20 marca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 18/15 WÓJTA GMINY KOŁAKI KOŚCIELNE z dnia 20 marca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 18/15 WÓJTA GMINY KOŁAKI KOŚCIELNE z dnia 20 marca 2015 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Kołaki Kościelne za 2014 r. Na podstawie art. 267 i art.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD POWIATU SŁUPSKIEGO

ZARZĄD POWIATU SŁUPSKIEGO Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 32/2015 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 18 marca 2015 roku ZARZĄD POWIATU SŁUPSKIEGO SŁUPSK, marzec 2015 r. 2 Spis treści DANE OGÓLNE O BUDŻECIE...4 WYKONANIE BUDŻETU CZĘŚĆ

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XLIV/256/05 Rady Gminy Dobromierz z dnia 29 grudnia 2005r.

Uchwała Nr XLIV/256/05 Rady Gminy Dobromierz z dnia 29 grudnia 2005r. Uchwała Nr XLIV/256/05 Rady Gminy Dobromierz z dnia 29 grudnia 2005r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2005 rok Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j.

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 20/2008 Wójta Gminy Kruszyna z dnia 19.08.2008r

Zarządzenie nr 20/2008 Wójta Gminy Kruszyna z dnia 19.08.2008r Zarządzenie nr 20/2008 Wójta Gminy Kruszyna z dnia 19.08.2008r w sprawie przedłożenia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Kruszyna za I półrocze 2008. Na podstawie art. 198 ust. 1 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 8/2016 STAROSTY NOWODWORSKIEGO. z dnia 3 marca 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 8/2016 STAROSTY NOWODWORSKIEGO. z dnia 3 marca 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 8/2016 STAROSTY NOWODWORSKIEGO z dnia 3 marca 2016 r. w sprawie ustalenia proporcji rocznej struktury sprzedaży za 2015 rok dla celów korekty prawa odliczania podatku VAT naliczonego za

Bardziej szczegółowo

DOCHODY NA ZADANIA ZLECONE

DOCHODY NA ZADANIA ZLECONE Strona 1 SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY CEDYNIA za rok 2012 DOCHODY NA ZADANIA ZLECONE DZIAŁ/ ROZDZIAŁ OBJAŚNIENIA DO DZIAŁU ROZDZIAŁU I PARAGRAFU plan w zł i gr wykonanie wykon. w % 010 ROLNICTWO

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 82/15 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 20 sierpnia 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 82/15 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 20 sierpnia 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 82/15 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 20 sierpnia 2015 r. w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Raczki za pierwsze półrocze 2015 roku, informacji o przebiegu wykonania planów

Bardziej szczegółowo

DOCHODY 2015 ROK. Załącznik nr 1a do Zarządzenia Nr 87/2015 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 8 maja 2015 r.

DOCHODY 2015 ROK. Załącznik nr 1a do Zarządzenia Nr 87/2015 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 8 maja 2015 r. Załącznik nr 1a do Zarządzenia Nr 87/2015 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 8 maja 2015 r. DOCHODY 2015 ROK Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana 010 Rolnictwo i łowiectwo 4 934,76 0,00 01095

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 8 września 2005 r. Nr 122 TREŚĆ: : UCHWAŁA RADY POWIATU W OSTRÓDZIE: 1525 - Nr XXXIV/214/05 z dnia 26 kwietnia 2005 r. w sprawie rozpatrzenia

Bardziej szczegółowo

Zgodnie z planem finansowym

Zgodnie z planem finansowym Zgodnie z planem finansowym Dz. Rozdz. OKREŚLENIE Dochody w zł. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 2 113 499,25 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 1 930 968,25 0830 Wpływy z usług 922 150,00 0920

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA KRAŚNIK NA 2014 r. - ZMIANY

Załącznik nr 1 PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA KRAŚNIK NA 2014 r. - ZMIANY Załącznik nr 1 PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA KRAŚNIK NA 2014 r. - ZMIANY Dział Rozdz. Źródło dochodów Zmiana DOCHODY MAJĄTKOWE 2 249 000 15 396 000 17 645 000 0 0 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 0 5 040 000

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 127/11 Wójta Gminy Ostróda z dnia 14 listopada 2011r.

Zarządzenie Nr 127/11 Wójta Gminy Ostróda z dnia 14 listopada 2011r. Zarządzenie Nr 127/11 Wójta Gminy Ostróda z dnia 14 listopada 2011r. w sprawie: projektu uchwały budżetowej gminy na 2012 rok. Na podstawie art. 238 ust. 1 i ust 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr X/71/11 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 25 maja 2011 roku

Uchwała Nr X/71/11 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 25 maja 2011 roku Uchwała Nr X/71/11 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 25 maja 2011 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE PORÓWNAWCZE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻET MIASTA W LATACH 2014-2015 Przewidywane wykonanie Wyszczególnienie

ZESTAWIENIE PORÓWNAWCZE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻET MIASTA W LATACH 2014-2015 Przewidywane wykonanie Wyszczególnienie Dział rozdział ZESTAWIENIE PORÓWNAWCZE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻET MIASTA W LATACH 2014-2015 Przewidywane wykonanie Wyszczególnienie 2014 Tabela nr 3 do Uchwały Budżetowej na 2015 rok Plan 2015 propozycje

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXXIV/302/2014 RADY POWIATU ZIELONOGÓRSKIEGO

UCHWAŁA Nr XXXIV/302/2014 RADY POWIATU ZIELONOGÓRSKIEGO UCHWAŁA Nr XXXIV/302/2014 RADY POWIATU ZIELONOGÓRSKIEGO z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu na 2014 rok Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVI/761/12 RADY MIASTA BYDGOSZCZY. z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2013 rok

UCHWAŁA NR XXXVI/761/12 RADY MIASTA BYDGOSZCZY. z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2013 rok UCHWAŁA NR XXXVI/761/12 RADY MIASTA BYDGOSZCZY z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2013 rok Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 i 9 lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LVII/964/09 RADY MIEJSKIEJ W STALOWEJ WOLI z dnia 11 grudnia 2009 r. uchwała budżetowa Miasta Stalowa Wola na 2010 rok

UCHWAŁA NR LVII/964/09 RADY MIEJSKIEJ W STALOWEJ WOLI z dnia 11 grudnia 2009 r. uchwała budżetowa Miasta Stalowa Wola na 2010 rok UCHWAŁA NR LVII/964/09 RADY MIEJSKIEJ W STALOWEJ WOLI z dnia 11 grudnia 2009 r. uchwała budżetowa Miasta Stalowa Wola na 2010 rok Na podstawie art. 211, art. 212, art. 239, art. 264 ust. 3 i art. 266 ust.

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia 28 lutego 2014 r. Poz. 815 UCHWAŁA NR XXXIX.340.2014 RADY MIEJSKIEJ W SIENIAWIE. z dnia 27 lutego 2014 r.

Rzeszów, dnia 28 lutego 2014 r. Poz. 815 UCHWAŁA NR XXXIX.340.2014 RADY MIEJSKIEJ W SIENIAWIE. z dnia 27 lutego 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia 28 lutego 2014 r. Poz. 815 UCHWAŁA NR XXXIX.340.2014 RADY MIEJSKIEJ W SIENIAWIE z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie zmian w budżecie na 2014 rok

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 18 lipca 2014 r. Poz. 6969 UCHWAŁA NR LII/1522/2013 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY. z dnia 21 marca 2013 r.

Warszawa, dnia 18 lipca 2014 r. Poz. 6969 UCHWAŁA NR LII/1522/2013 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY. z dnia 21 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 18 lipca 2014 r. Poz. 6969 UCHWAŁA NR LII/1522/2013 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 21 marca 2013 r. w sprawie zmian w budżecie miasta

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 999/2013 PREZYDENTA MIASTA EŁKU. z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu miasta Ełku za 2012 rok.

ZARZĄDZENIE NR 999/2013 PREZYDENTA MIASTA EŁKU. z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu miasta Ełku za 2012 rok. ZARZĄDZENIE NR 999/2013 PREZYDENTA MIASTA EŁKU z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu miasta Ełku za 2012 rok. Na podstawie art.267 ustawy z dnia 27 sierpnioa 2009r.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO za 2007 rok

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO za 2007 rok Zarząd Województwa Podlaskiego Załącznik 1 Uchwały Nr 75/952/08 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 18 marca 2008 roku SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO za 2007 rok Białystok

Bardziej szczegółowo

Kielce, dnia 20 lipca 2015 r. Poz. 2268 UCHWAŁA NR XI/80/2015 RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ. z dnia 29 czerwca 2015 r.

Kielce, dnia 20 lipca 2015 r. Poz. 2268 UCHWAŁA NR XI/80/2015 RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ. z dnia 29 czerwca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Kielce, dnia 20 lipca 2015 r. Poz. 2268 UCHWAŁA NR XI/80/2015 RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ z dnia 29 czerwca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Skarżyska-Kamiennej

Bardziej szczegółowo

PLAN DOCHODÓW ROLNICTWO I ŁOWIECTWO WYTWARZANIE I ZAOPAT. W WODĘ TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ BUDŻET GMINY DYWITY NA 2007 ROK. Wykonanie 2007. % wyk.

PLAN DOCHODÓW ROLNICTWO I ŁOWIECTWO WYTWARZANIE I ZAOPAT. W WODĘ TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ BUDŻET GMINY DYWITY NA 2007 ROK. Wykonanie 2007. % wyk. BUDŻET GMINY DYWITY NA ROK PLAN po O1010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Infrastrukt. wodociąg. i sanitarna wsi 336 737,14 326 087,34 96,84% 222 284,00 211 634,20 95,21% 0580 Kary i odszkodowania 0,00 18 341,03

Bardziej szczegółowo

Dochody budżetu Gminy Rewal w roku 2013 (ogółem)

Dochody budżetu Gminy Rewal w roku 2013 (ogółem) Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego 3 Poz. 607 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXII/259/12 Rady Gminy Rewal z dnia 20.12. 2012r. Dochody budżetu Gminy Rewal w roku 2013 (ogółem) Dział Rozdział

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetowych za okres od 01.01.2004r.do 31.12.2004r.

Wykonanie dochodów budżetowych za okres od 01.01.2004r.do 31.12.2004r. Załącznik Nr 1 do sprawozdania za 2004 rok Wykonanie dochodów budżetowych za okres od 01.01.2004r.do 31.12.2004r. Dział Rozdział Nazwa Plan Wykonanie % wyk. 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 3 297 378,00 3 194

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY KONOPISKA za rok 2012

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY KONOPISKA za rok 2012 Załącznik do Zarządzenia Wójta nr 12 /2013 z dnia 25.03.2013r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Konopiska za rok 2012 INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY KONOPISKA za rok 2012 Ogólne dane

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO. Gorzów Wielkopolski, dnia 27 października 2009r. Nr 113 SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO. Gorzów Wielkopolski, dnia 27 października 2009r. Nr 113 SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU 15 20 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski, dnia 27 października 2009r. Nr 113 TREŚĆ: Poz.: SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU 1520 Zarządzenie Burmistrza Miasta Iłowa Nr 267/09 z

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVI/270/2012 RADY MIASTA SULEJÓWEK z dnia 13 grudnia 2012 r.

UCHWAŁA NR XXXVI/270/2012 RADY MIASTA SULEJÓWEK z dnia 13 grudnia 2012 r. UCHWAŁA NR XXXVI/270/2012 RADY MIASTA SULEJÓWEK z dnia 13 grudnia 2012 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Miasta Sulejówek na rok 2012. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

BUDŻET MIASTA TORUNIA NA ROK 2016

BUDŻET MIASTA TORUNIA NA ROK 2016 Druk nr 239 Projekt P z dnia 15.11.2015 r. BUDŻET MIASTA TORUNIA NA ROK 2016 Uchwała Rady Miasta Torunia nr 203/15 z dnia 17 grudnia 2015 r. UCHWAŁA RADY MIASTA TORUNIA UCHWAŁA NR 203 / 15 RADY MIASTA

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie 224/2009

Zarządzenie 224/2009 Zarządzenie 224/2009 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 12 listopada 2009 roku w sprawie: projektu uchwały budŝetowej na rok Na podstawie art. 179, art. 180 i art. 181 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r.

Bardziej szczegółowo

1b. Analiza wykonania dochodów wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej.

1b. Analiza wykonania dochodów wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. 1b. Analiza wykonania dochodów wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa Dochody zaplanowane w kwocie 7.000 zł

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 14 kwietnia 2010 r. Nr 48 TREŚĆ: Poz.: UCHWAŁY RAD GMIN: 835 Nr XXXVII/210/09 Rady Miejskiej w Reszlu z dnia 17 grudnia 2009 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV/16/10 RADY MIEJSKIEJ BIAŁEGOSTOKU. z dnia 20 grudnia 2010 r. w sprawie budżetu Miasta Białegostoku na 2011 rok.

UCHWAŁA NR IV/16/10 RADY MIEJSKIEJ BIAŁEGOSTOKU. z dnia 20 grudnia 2010 r. w sprawie budżetu Miasta Białegostoku na 2011 rok. UHWŁ NR IV/16/10 RDY MIEJSKIEJ IŁEGOSTOKU z dnia 20 grudnia 2010 r. w sprawie budżetu Miasta iałegostoku na 2011 rok. Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. "c" i "d" i lit. "i" oraz pkt 10 ustawy

Bardziej szczegółowo

Dochody budżetu. 010 - Rolnictwo i łowiectwo: Plan 441 425,00 zł Wykonanie 421 926,46 zł (95,58%)

Dochody budżetu. 010 - Rolnictwo i łowiectwo: Plan 441 425,00 zł Wykonanie 421 926,46 zł (95,58%) Dochody budżetu 010 - Rolnictwo i łowiectwo: Plan 441 425,00 zł Wykonanie 421 926,46 zł (95,58%) Zrealizowane dochody pochodzą z dotacji z budżetu państwa na realizację: - zadań zleconych z zakresu administracji

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 92/16 WÓJTA GMINY TUROŚL. z dnia 7 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 92/16 WÓJTA GMINY TUROŚL. z dnia 7 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 92/16 WÓJTA GMINY TUROŚL z dnia 7 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2015 r. Na podstawie art.267, 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 17 lipca 2015 r. Poz. 4466 UCHWAŁA NR IX/60/15 RADY GMINY NIEDŹWIEDŹ. z dnia 26 czerwca 2015 roku

Kraków, dnia 17 lipca 2015 r. Poz. 4466 UCHWAŁA NR IX/60/15 RADY GMINY NIEDŹWIEDŹ. z dnia 26 czerwca 2015 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 17 lipca 2015 r. Poz. 4466 UCHWAŁA NR IX/60/15 RADY GMINY NIEDŹWIEDŹ z dnia 26 czerwca 2015 roku w sprawie zmian w planowanych dochodach, przychodach

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO UCHWAŁY RAD GMIN:

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO UCHWAŁY RAD GMIN: DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKOMAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 8 sierpnia 2007 r. Nr 118 TREŚĆ: Poz.: UCHWAŁY RAD GMIN: 1653 Nr IV/13/07 Rady Gminy Janowo z dnia 30 stycznia 2007 r. w sprawie uchwalenia

Bardziej szczegółowo

NA 2003 ROK UCHWALONY W DNIU 30 GRUDNIA 2002 ROKU UCHWAŁĄ NR IV/55/2002 RADY MIASTA GDAŃSKA

NA 2003 ROK UCHWALONY W DNIU 30 GRUDNIA 2002 ROKU UCHWAŁĄ NR IV/55/2002 RADY MIASTA GDAŃSKA BUDŻET MIASTA GDAŃSKA NA 2003 ROK UCHWALONY W DNIU 30 GRUDNIA 2002 ROKU UCHWAŁĄ NR IV/55/2002 RADY MIASTA GDAŃSKA GDAŃSK 2003 SPIS TREŚCI Lp. Dz. Wyszczególnienie I II III IV V Uchwała Nr IV/55/2002 Rady

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXI/255/09 RADY MIEJSKIEJ W SOLCU KUJAWSKIM Z DNIA 25 LISTOPADA 2009 ROKU

UCHWAŁA NR XXXI/255/09 RADY MIEJSKIEJ W SOLCU KUJAWSKIM Z DNIA 25 LISTOPADA 2009 ROKU UCHWAŁA NR XXXI/255/09 RADY MIEJSKIEJ W SOLCU KUJAWSKIM Z DNIA 25 LISTOPADA 2009 ROKU W SPRAWIE: ZMIANY BUDŻETU MIASTA I GMINY SOLEC KUJAWSKI NA 2009 ROK. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 574/2016 PREZYDENTA MIASTA EŁKU. z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu miasta Ełku za 2015 rok.

ZARZĄDZENIE NR 574/2016 PREZYDENTA MIASTA EŁKU. z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu miasta Ełku za 2015 rok. ZARZĄDZENIE NR 574/2016 PREZYDENTA MIASTA EŁKU z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu miasta Ełku za 2015 rok. Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XV/170/15 RADY MIASTA KOŁOBRZEG. z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Miasto Kołobrzeg na 2015 r.

UCHWAŁA NR XV/170/15 RADY MIASTA KOŁOBRZEG. z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Miasto Kołobrzeg na 2015 r. UCHWAŁA NR XV/170/15 RADY MIASTA KOŁOBRZEG z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Miasto Kołobrzeg na 2015 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDŻETU. Powiatu Lipnowskiego na rok 2005

PROJEKT BUDŻETU. Powiatu Lipnowskiego na rok 2005 PROJEKT BUDŻETU Powiatu Lipnowskiego na rok 2005 Zestawienie załączników Załącznik Nr 1 Dochody i wydatki według działów 2 Dochody w pełnej szczegółowości 2a Dochody własne 2b Dochody własne Oświata 2c

Bardziej szczegółowo

1 W Uchwale Nr XVII/140/2004Rady Gminy w Mieścisku z dnia 28 grudnia 2004 roku w sprawie: Budżetu Gminy na 2005 r. wprowadza się następujące zmiany:

1 W Uchwale Nr XVII/140/2004Rady Gminy w Mieścisku z dnia 28 grudnia 2004 roku w sprawie: Budżetu Gminy na 2005 r. wprowadza się następujące zmiany: U C H W A Ł A Nr XIX/164/2005 Rady Gminy w Mieścisku z dnia 12 kwietnia 2005 roku w sprawie: zmian w budżecie Gminy Mieścisko na 2005 rok. Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVI/125/2016 RADY MIEJSKIEJ W RZEPINIE. z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej

UCHWAŁA NR XVI/125/2016 RADY MIEJSKIEJ W RZEPINIE. z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej UCHWAŁA NR XVI/125/2016 RADY MIEJSKIEJ W RZEPINIE z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj.

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 22 października 2012 r. Poz. 5178 UCHWAŁA NR XVIII/127/12 RADY GMINY MOSZCZENICA. z dnia 5 października 2012 r.

Kraków, dnia 22 października 2012 r. Poz. 5178 UCHWAŁA NR XVIII/127/12 RADY GMINY MOSZCZENICA. z dnia 5 października 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 22 października 2012 r. Poz. 5178 UCHWAŁA NR XVIII/127/12 RADY GMINY MOSZCZENICA w sprawie zmian budżetu Gminy Moszczenica na rok 2012 oraz zmian

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetu Powiatu za 2015 r. z podziałem na dochody bieżące i dochody majątkowe

Wykonanie dochodów budżetu Powiatu za 2015 r. z podziałem na dochody bieżące i dochody majątkowe Dział Rozdział Źródło dochodów 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 50 50 48 96,2% 01008 Melioracje wodne - 5 % -wy udział w dochodach S.P. 50 50 48 96,2% 020 LEŚNICTWO 111 315 111 315 106 120 95,3% 02001 Gospodarka

Bardziej szczegółowo

U Z A S A D N I E N I E DO PROJEKTU UCHWAŁY RADY MIASTA POZNANIA

U Z A S A D N I E N I E DO PROJEKTU UCHWAŁY RADY MIASTA POZNANIA U Z A S A D N I E N I E DO PROJEKTU UCHWAŁY RADY MIASTA POZNANIA w sprawie zmian w budŝecie miasta Poznania na rok 2012 W załączniku Nr 1 dotyczącym dochodów budŝetu wprowadza się następujące zmiany: klasyfikacja

Bardziej szczegółowo

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY OSTRÓWEK NA 2005 ROK

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY OSTRÓWEK NA 2005 ROK Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVIII/88/2005 Rady Gminy Ostrówek z dnia 05 lutego 2005 roku PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY OSTRÓWEK NA 2005 ROK DOCHODY OGÓŁEM: 5.464.120 9.035.492 816.081 1 Wpływy z podatków

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO UCHWAŁY RAD GMIN: UCHWAŁA Nr XXXIV/186/05 Rady Gminy Górowo Iławeckie z dnia 29 grudnia 2005 r.

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO UCHWAŁY RAD GMIN: UCHWAŁA Nr XXXIV/186/05 Rady Gminy Górowo Iławeckie z dnia 29 grudnia 2005 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKOMAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 26 czerwca 2006 r. Nr 84 TREŚĆ: : UCHWAŁY RAD GMIN: 1451 Nr XXXIV/186/05 Rady Gminy Górowo Iławeckie z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IX/44/2015 RADY GMINY SZTABIN. z dnia 17 września 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2015

UCHWAŁA NR IX/44/2015 RADY GMINY SZTABIN. z dnia 17 września 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2015 UCHWAŁA NR IX/44/2015 RADY GMINY SZTABIN z dnia 17 września 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2015 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj.

Bardziej szczegółowo

w złotych Dział Rozdział

w złotych Dział Rozdział 5 Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 147 / 680 / 11 Prezydenta Miasta Koszalina z dnia 15 grudnia 2011 r. ZMIANY PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW NA ZADANIA WŁASNE GMINY W 2011 ROKU w złotych Wyszczególnienie DYSPO

Bardziej szczegółowo

I. ZMIANY PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW W

I. ZMIANY PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW W Sprawozdanie Wójta Gminy Zapolice z dnia 30 marca 2015 r. z wykonania budżetu Gminy Zapolice za 2014 rok I. ZMIANY PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW W 2014 r. Budżet Gminy Zapolice na rok 2014 został przyjęty

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 22 1 stycznia 0001 2013 r. r. Poz. 834 0 UCHWAŁA NR XXX/499/12 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO. z dnia 17 grudnia 2012 roku

Kraków, dnia 22 1 stycznia 0001 2013 r. r. Poz. 834 0 UCHWAŁA NR XXX/499/12 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO. z dnia 17 grudnia 2012 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 22 1 stycznia 0001 2013 r. r. Poz. 834 0 UCHWAŁA NR XXX/499/12 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO z dnia 17 grudnia 2012 roku w sprawie budżetu Województwa

Bardziej szczegółowo

WYDATKI. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 8 238,00 01030 Izby rolnicze 8 238,00. 020 LEŚNICTWO 146 820,00 02001 Gospodarka leśna 146 820,00

WYDATKI. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 8 238,00 01030 Izby rolnicze 8 238,00. 020 LEŚNICTWO 146 820,00 02001 Gospodarka leśna 146 820,00 11 Ustala się planowane wydatki budżetu Gminy w układzie dział, rozdział, paragraf klasyfikacji budżetowej WYDATKI Dział Rozdział Wyszczególnienie Kwota zlecone Kwota 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 8 238,00

Bardziej szczegółowo

2. Przedstawić sprawozdanie, o którym mowa w pkt. 1 Radzie Gminy Białowieża i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku.

2. Przedstawić sprawozdanie, o którym mowa w pkt. 1 Radzie Gminy Białowieża i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku. ZARZĄDZENIE NR 91.2013 WÓJTA GMINY BIAŁOWIEŻA z dnia 14 marzec 2013r W sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu za 2012r. Na podstawie art.267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych

Bardziej szczegółowo

Układ wykonawczy 2010 r. Gmina Krapkowice

Układ wykonawczy 2010 r. Gmina Krapkowice Układ wykonawczy 2010 r. Gmina Krapkowice Zarządzenie Nr 379/2010 Burmistrza Krapkowice z 04 stycznia 2010 r. Zadania własne Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 396 350,00 01010

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR RG.0007.62.2015 RADY GMINY KOWALE OLECKIE. z dnia 12 sierpnia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kowale Oleckie na rok 2015

UCHWAŁA NR RG.0007.62.2015 RADY GMINY KOWALE OLECKIE. z dnia 12 sierpnia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kowale Oleckie na rok 2015 UCHWAŁA NR RG.0007.62.2015 RADY GMINY KOWALE OLECKIE z dnia 12 sierpnia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kowale Oleckie na rok 2015 Na podstawie art. art. 211, 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009

Bardziej szczegółowo

630 TURYSTYKA 19 000 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 50 543 242

630 TURYSTYKA 19 000 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 50 543 242 1.2.2. PLANOWANE DOCHODY BIEŻĄCE BUDŻETU MIASTA SZCZECIN NA 2012 ROK WEDŁUG ŹRÓDEŁ I GRUP RODZAJOWYCH Załącznik Nr 2 I. DOCHODY BIEŻĄCE WEDŁUG ŹRÓDEŁ Dział Wyszczególnienie Kwota (w zł) 010 ROLNICTWO I

Bardziej szczegółowo

Dochody i przychody budŝetowe plan i wykonanie 2004 roku

Dochody i przychody budŝetowe plan i wykonanie 2004 roku Dochody i przychody budŝetowe plan i wykonanie 2004 roku DZIAŁ, ROZDZIAŁ PARAGRAF KLASYFIKACJA BUDśETOWA PLAN w złotych WYKONA- NIE w złotych 020 Leśnictwo 02001 Gospodarka leśna 0750 Dochody z najmu i

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 1 kwietnia 2016 r. Poz. 1504 ZARZĄDZENIE NR 0050.15.2016 WÓJTA GMINY KLESZCZÓW z dnia 21 marca 2016 r. w sprawie informacji z wykonania budżetu Gminy

Bardziej szczegółowo

zmieniająca uchwałę nr 14/III/2010 Rady Gminy Czerwonak z dnia 16 grudnia 2010r. w sprawie budŝetu Gminy Czerwonak na 2011r.

zmieniająca uchwałę nr 14/III/2010 Rady Gminy Czerwonak z dnia 16 grudnia 2010r. w sprawie budŝetu Gminy Czerwonak na 2011r. U.R. 14/III/2010 U.R. 16/IV/2011 z dnia 20 stycznia 2011r. Zarządzenie nr 41/III/2011 z dnia 24 stycznia 2011r. Zarządzenie nr 62/III/2011z dnia 28 lutego 2011r Uchwała Nr... /VI/2011 Rady Gminy Czerwonak

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1. Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2014 roku

Załącznik Nr 1. Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2014 roku Załącznik Nr 1 Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2014 roku SIERPIEŃ 2014 SPIS TREŚCI Wstęp...1 Podstawowe dane o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2014 rok.3 Część tabelaryczna

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 172 / XXXVI / 2013 Rady Miasta Podkowy Le nej z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie uchwały bud etowej miasta na 2014 rok

Uchwała Nr 172 / XXXVI / 2013 Rady Miasta Podkowy Le nej z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie uchwały bud etowej miasta na 2014 rok Uchwała Nr 172 / XXXVI / 213 Rady Miasta Podkowy Le nej z dnia 19 grudnia 213 r. w sprawie uchwały bud etowej miasta na 214 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo