Kod jednostki organizacyjnej

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Kod jednostki organizacyjnej"

Transkrypt

1 Kierunek: PEDAGOGIKA SPECJALNA (PC) Studia stacjonarne drugiego stopnia Plan studiów od 2019/2020 Załącznik nr 3 do Uchwały nr 171/2019 Senatu APS z dnia 26 czerwca 2019 r. fundamentalne (F) AK-0F-BHP Bezpieczeństwo i higiena pracy I 15 ZAL 1 15 Współczesne koncepcje pedagogiki specjalnej I 30 EGZ 4 30 Współczesne problemy psychologii I 15 ZAL-OCENA 2 15 AK-0F-WFN Współczesne nurty filozofii I 15 ZAL-OCENA 1 15 Psychopatologia rozwoju I 30 EGZ 3 30 Diagnostyka psychopedagogiczna I 15 EGZ 2 15 Etyczne problemy współczesności I 15 ZAL-OCENA 2 15 Prawne podstawy edukacji, rehabilitacji, resocjalizacji I 15 ZAL-OCENA 2 15 Antropologia kulturowa I 30 EGZ 3 30 Seminarium dyplomowe magisterskie - 1 I 30 ZAL 2 30 Badawczy projekt specjalnościowy - 1 I 30 ZAL 2 30 Badawczy projekt specjalnościowy - 2 I 30 ZAL-OCENA 2 30 Metodologia badań społecznych z elementami statystyki Etyka zawodu pedagoga specjalnego Wybrane zagadnienia neuropatologii Kod jednostki organizacyjnej I 45 ZAL-OCENA I 30 ZAL-OCENA I 15 ZAL-OCENA 2 15 Wybrane systemy i metody wsparcia I 15 EGZ 2 15 Społeczne problemy współczesnego świata - konwersatorium w języku obcym - 1 (jedeno do wyboru) I 15 ZAL-OCENA 2 15 Edukacja zdrowotna I 15 ZAL 1 15 Seminarium dyplomowe magisterskie - 2 I 30 ZAL 4 30 Społeczne problemy współczesnego świata - konwersatorium w języku obcym - 2 (jedno do wyboru) Rehabilitacja społeczna i zawodowa II 30 EGZ 4 30 Rok studiów sem. zimowy sem. letni Strona 1 z 12

2 Seminarium dyplomowe magisterskie - 3 II 30 ZAL 6 30 AK-0F-PCZ Prawa człowieka II 15 ZAL-OCENA 1 15 Seminarium dyplomowe magisterskie - 4 i złożenie pracy II 30 ZAL 8 30 RAZEM ŁĄCZNIE 555 fundamentalne (F) - różne kierunki od PC (C1) Pedagogika specjalna I 30 EGZ 3 30 Dydaktyka specjalna II 30 ZAL-OCENA 4 30 RAZEM ŁĄCZNIE 60 fundamentalne (F) - kontynuacja kierunku PC (C2) Socjologia niepełnosprawności I 15 ZAL-OCENA 1 15 Integracja społeczna I 15 ZAL-OCENA 2 15 Autorstwo życia a niepełnosprawność II 30 EGZ RAZEM ŁĄCZNIE 60 Fakultety dla wszystkich specjalności Fakultet (wykłady lub ćwiczenia) II 30 ZAL-OCENA 2 30 specjalność nauczycielska (kontynuacja specjalności) : LOGOPEDIA (LOGo) przedmioty specjalnościowe (S) Kod jednostki organizacyjnej Wybrane zagadnienia z neuropsychologii I 15 EGZ 1 15 Diagnoza i terapia logopedyczna osób z NMPK I 30 EGZ Patofonetyka I ZAL-OCENA Diagnoza i terapia logopedyczna osób z wadą słuchu I 30 EGZ Diagnoza i terapia logopedyczna osób z autyzmem I 30 EGZ Diagnoza i terapia logopedyczna osób z dyzartrią I 30 EGZ Dysfagia II 30 ZAL-OCENA Diagnoza i terapia logopedyczna osób z afazją II 45 EGZ Rozszerzona diagnoza logopedyczna II 45 EGZ Komunikacja u osób ze sprzężonymi zaburzeniami II 30 ZAL-OCENA Wczesne wspomaganie rozwoju dzieci z zespołami genetycznymi II ZAL-OCENA Usprawnianie po laryngektomii II 30 EGZ Wczesna interwencja logopedyczna II ZAL-OCENA Rok studiów sem. zimowy sem. letni Strona 2 z 12

3 Psychogenne zaburzenia mowy Praktyka pedagogiczna specjalistyczna w gabinetach logopedycznych w placówkach kształcenia specjalnego oraz poradniach specjalistycznych (40 godz.) I 40 ZAL 2 Praktyka pedagogiczna dyplomowa w gabinetach logopedycznych w placówkach kształcenia specjalnego oraz poradniach specjalistycznych (60 godz.) II 60 ZAL ŁĄCZNIE 390 specjalność nauczycielska (kwalifikacja): EDUKACJA INTEGRACYJNA I WŁĄCZAJĄCA (EIWw) przedmioty specjalnościowe (S) Kod jednostki Rok organizacyjnej studiów Kształcenie integracyjne i włączające I 30 EGZ Wielospecjalistyczna ocena poziomu funkcjonowania ucznia I 30 EGZ Programy wychowawcze w edukacji włączającej I 30 EGZ Metodyka wspomagania rozwoju poznawczego w grupach integracyjnych I 30 EGZ Doradztwo edukacyjno-zawodowe dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi I 30 EGZ Metody współpracy z rodziną I 15 ZAL-OCENA 1 Metodyka pracy edukacyjno-terapeutycznej z uczniem z niepełnosprawnością intelektualną Metodyka pracy edukacyjno-terapeutycznej z uczniem z wadą słuchu Metodyka pracy edukacyjno-terapeutycznej z uczniem z dysfunkcją wzroku Metodyka pracy edukacyjno-terapeutycznej z uczniem z autyzmem Metodyka pracy edukacyjno-terapeutycznej z uczniem z niepełnosprawnością ruchową Metodyka pracy edukacyjno-terapeutycznej z uczniem niedostosowanym społecznie lub zagrożonym niedostosowaniem społecznym 15 Metodyka pracy z uczniem w grupie zróżnicowanej II 45 EGZ Konstruowanie indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych II 15 ZAL-OCENA 5 15 Praktyka pedagogiczna w przedszkolu integracyjnym (40 godz.) I 40 ZAL 2 Praktyka pedagogiczna w szkole podstawowej integracyjnej w klasach I-III (20 godz.) II 20 ZAL 1 Praktyka pedagogiczna dyplomowa w szkole podstawowej integracyjnej w klasach I-III (40 godz.) II 40 ZAL 2 ŁĄCZNIE Strona 3 z 12

4 specjalność nauczycielska (kwalifikacja): EDUKACJA I REHABILITACJA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ (ERIw) przedmioty specjalnościowe (S) Kod jednostki Rok organizacyjnej studiów Moduł podstawowy teoretycznych Psychologia kliniczna osób z niepełnosprawnością intelektualną I 30 EGZ Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną I 30 EGZ Moduł diagnostyczny Diagnoza funkcjonalna II 45 EGZ Moduł metodyczno- praktyczny Kształcenie integracyjne i włączające I 15 ZAL-OCENA 1 15 Metodyka kształcenia i wychowania uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w przedszkolu I 15 ZAL-OCENA 2 15 Metodyka kształcenia i wychowania uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim w szkole podstawowej - 1 I 45 ZAL Metodyka kształcenia i wychowania uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim w szkole podstawowej - 2 II 45 EGZ Metodyka kształcenia i wychowania uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym, znacznym w szkole podstawowej II 45 EGZ Konstruowanie programów edukacyjno-terapeutycznych Metodyka zajęć rewalidacyjno-wychowawczych Metodyka pracy opiekuńczo-wychowawczej Praktyka asystencko-pedagogiczna w placówkach kształcenia integracyjnego / kształcenia specjalnego - przedszkola, szkoły podstawowe (40 godz.) I 40 ZAL 2 Praktyka pedagogiczna dyplomowa w szkole podstawowej specjalnej dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym, znacznym (20 godz.) II 20 ZAL 1 Praktyka pedagogiczna dyplomowa w klasach I-III szkoły podstawowej specjalnej dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim (20 godz.) II 20 ZAL ŁĄCZNIE specjalność nauczycielska (kwalifikacja): TERAPIA PEDAGOGICZNA (TPEw) przedmioty specjalnościowe (S) Strona 4 z 12

5 Teoretyczno-metodyczne podstawy terapii pedagogicznej I 10 EGZ 1 10 Neuropsychologiczne aspekty funkcjonowania ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi I 10 EGZ 1 10 Logopedyczne aspekty trudności szkolnych I 10 EGZ 1 10 Wybrane zagadnienia z wiedzy o języku w terapii pedagogicznej I 10 ZAL-OCENA 1 10 Obserwacja w pracy terapeutycznej I 10 ZAL-OCENA 1 10 Proseminarium specjalnościowe - tutoring I 10 ZAL-OCENA 1 10 Metodyka nauczania czytania i pisania I 15 ZAL-OCENA 1 15 Metodyka nauczania matematyki na I i II etapie edukacji Terapia trudności wychowawczych I 15 ZAL-OCENA 2 15 I 10 ZAL-OCENA 2 10 Etiopatogeneza i diagnoza ucznia ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się (szkoła) II 30 EGZ 3 30 Diagnoza specyficznych trudności w praktyce poradni psychologiczno-pedagogicznej II 15 EGZ 2 15 Metody pracy z uczniem ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu (cykl 2) II 30 ZAL-OCENA 2 30 Metody pracy z uczniem ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się matematyki (cykl 2) Podstawy prawne dla konstruowania programów pomocy psychologiczno-pedagogicznej (cykl 1) II 10 ZAL-OCENA 2 10 Metodyka zajęć korekcyjno-kompensacyjnych (cykl 2) II 45 EGZ 4 45 Metody pracy z uczniem z zaburzeniami zachowania (cykl 1) Warsztaty umiejętności społecznych Diagnoza małego dziecka z zaburzeniami rozwoju psychoruchowego (cykl 1) II 15 EGZ 4 15 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka (cykl 2) II 15 EGZ 4 15 Psychopedagogizacja rodziców (cykl 2) II 10 ZAL-OCENA 4 10 Praktyka asystencko-pedagogiczna w placówkach edukacyjnych / w poradniach psychologiczno-pedagogicznych (40 godz.) Kod jednostki organizacyjnej I 40 ZAL 2 Praktyka pedagogiczna dyplomowa w poradniach psychologiczno-pedagogicznych lub w II 60 ZAL 3 szkołach (60 godz.) ŁĄCZNIE specjalność nienauczycielska (kwalifikacja): REHABILITACJA OSÓB ZE SPRZĘŻONĄ NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ (RONw) przedmioty specjalnościowe (S) Kod jednostki Rok Rok studiów Strona 5 z 12

6 Podstawy teoretyczne rehabilitacji osób ze sprzężoną niepełnosprawnością I 15 EGZ 2 15 Diagnoza funkcjonalna i konstruowanie programów I 60 EGZ Współpraca z rodzicami i formy wsparcia rodziny I 30 ZAL-OCENA Wybrane programy, metody rehabilitacji, terapii osób ze sprzężoną niepełnosprawnością Nowoczesne technologie w rehabilitacji osób ze złożoną niepełnosprawnością Metodyka wspomagania rozwoju dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym Aranżacja przestrzeni terapeutycznej Kod jednostki organizacyjnej I 15 ZAL-OCENA 3 15 II 30 ZAL-OCENA II 15 ZAL-OCENA 4 15 Metodyka wspomagania osób ze sprzężoną niepełnosprawnością II 15 EGZ 3 15 Metodyka wspomagania rozwoju osób z głęboką wieloraką niepełnosprawnością II 60 ZAL-OCENA Rok studiów Metodyka wspomagania osób głuchoniewidomych II 45 ZAL-OCENA Profesjonalizm w rehabilitacji osób ze złożoną niepełnosprawnością II 15 ZAL-OCENA 4 15 Praktyka pedagogiczna w placówkach edukacyjnych i rehabilitacyjnych dla osób ze sprzężoną niepełnosprawnością (40 godz.) I 40 ZAL 2 Praktyka pedagogiczna dyplomowa w placówkach edukacyjnych i rehabilitacyjnych dla osób II 60 ZAL 3 ze sprzężoną niepełnosprawnością (60 godz.) ŁĄCZNIE specjalność nienauczycielska (kontynuacja) : PEDAGOGIKA RESOCJALIZACYJNA Z PROFILAKTYKĄ SPOŁECZNĄ (PRPo) przedmioty specjalnościowe (S) Kod jednostki Rok organizacyjnej studiów Moduł podstaw teoretycznych Współczesne koncepcje resocjalizacji I 45 EGZ Prawa nieletnich w procesie wychowania i resocjalizacji II 30 EGZ Nierówności społeczne - konteksty teoretyczne i praktyczne II 15 EGZ 2 15 Wybrane problemy przestępczości dziewcząt i kobiet Moduł diagnostyczny Współczesne patologie społeczne I 60 EGZ Moduł metodyczno-praktyczny Metody kreatywnej resocjalizacji I 45 EGZ Mediacje i negocjacje społeczne II 15 ZAL-OCENA 4 15 Strona 6 z 12

7 Warsztat tworzenia projektów profilaktycznych II 15 ZAL-OCENA 4 15 Metody pracy ze sprawcą przemocy II 15 ZAL-OCENA 4 15 Asystent rodzinny - warsztat II 15 ZAL-OCENA 4 15 Metodyka oddziaływań resocjalizacyjnych w środowisku zamkniętym II 30 ZAL-OCENA 4 30 Komunikacja interpersonalna Praktyka asystencko-pedagogiczna w placówkach środowiskowych, resocjalizacyjnych, w sądzie - kuratela (40 godz.) I 40 ZAL 2 Praktyka pedagogiczna dyplomowa w placówkach środowiskowych, resocjalizacyjnych, w sądzie - kuratela (60 godz.) II 60 ZAL ŁĄCZNIE specjalność nienauczycielska (kwalifikacja) : PEDAGOGIKA RESOCJALIZACYJNA Z PROFILAKTYKĄ SPOŁECZNĄ (PRPw) przedmioty specjalnościowe (S) Kod jednostki Rok organizacyjnej studiów Moduł podstaw teoretycznych Pedagogika resocjalizacyjna I 45 EGZ Psychologia nieprzystosowanych społecznie I 15 ZAL-OCENA 2 15 Prawa nieletnich w procesie wychowania i resocjalizacji II 30 EGZ Człowiek w instytucji totalnej Moduł diagnostyczny Patologie społeczne I 30 EGZ Diagnoza w resocjalizacji Moduł metodyczno-praktyczny Profilaktyka społeczna I 30 EGZ Metodyka oddziaływań resocjalizacyjnych II 45 EGZ Metodyka pracy kuratora sądowego II 15 ZAL-OCENA 5 15 Przestępczość i postępowanie w sprawie nieletnich II 45 EGZ Kształcenie w procesie resocjalizacji Terapia w procesie resocjalizacji Praktyka asystencko-pedagogiczna w placówkach środowiskowych, resocjalizacyjnych, w sądzie - kuratela (40 godz.) I 40 ZAL 2 Praktyka pedagogiczna dyplomowa w placówkach środowiskowych, resocjalizacyjnych, w sądzie - kuratela (60 godz.) II 60 ZAL ŁĄCZNIE specjalność nauczycielska (kwalifikacja) : REHABILITACJA WZROKU OSÓB SŁABOWIDZĄCYCH (RWSw) przedmioty specjalnościowe (S) Strona 7 z 12

8 Wczesna interwencja dzieci z dysfunkcją wzroku I 30 ZAL-OCENA 2 30 Rozwój widzenia i zaburzenia rozwoju widzenia I 30 EGZ 2 30 Metody oceny widzenia u małych dzieci i dzieci z niesprawnością sprzężoną I 15 EGZ 2 15 Metody rozwijania widzenia u małych dzieci i dzieci z niesprawnością złożoną I 15 EGZ 2 15 Metody oceny i rehabilitacji wzroku słabowidzących dzieci w wieku szkolnym I 60 EGZ Psychologiczne i społeczne aspekty rehabilitacji osób słabowidzących II 30 ZAL-OCENA Metody oceny i rehabilitacji wzroku słabowidzącej młodzieży i dorosłych II 45 EGZ Metodyka czynności życia codziennego osób z dysfunkcją wzroku II 15 ZAL-OCENA 6 15 Planowanie i dokumentowanie pracy rehabilitanta wzroku II 30 ZAL 5 30 Metody oceny widzenia dla potrzeb orientacji poruszania się osób słabowidzących II 15 ZAL-OCENA 4 15 Problemy integracji sensorycznej u dzieci z dysfunkcją wzroku Profesjonalizm w rehabilitacji wzroku Praktyka asystencka z rehabilitacji wzroku (40 godz.) I 40 ZAL 2 Praktyka pedagogiczna dyplomowa w poradniach, szkołach i przedszkolach dla osób z dysfunkcją wzroku (60 godz.) II 60 ZAL ŁĄCZNIE Kod jednostki organizacyjnej Kod jednostki organizacyjnej Teoretyczne podstawy diagnozy i terapii autyzmu I 15 EGZ 3 15 Metodyka rewalidacji indywidualnej uczniów z lekką niepełnosprawnością intelektualną I 30 ZAL-OCENA Funkcjonalna diagnoza osób z autyzmem I (rozpoznawanie ryzyka autyzmu oraz rozpoznawanie potrzeb i możliwości rozwojowych dziecka do 6 r.ż.) I 15 ZAL-OCENA 2 15 Funkcjonalna diagnoza osób z autyzmem II (wielospecjalistyczna ocena poziomu funkcjonowania ucznia) I 15 ZAL-OCENA 1 15 Metody terapii autyzmu I 30 EGZ Metodyka nauczania i wychowania uczniów z umiarkowaną i znaczną niepełnosprawnością intelektualną w szkołach przysposabiających do pracy II 30 ZAL-OCENA Rok studiów specjalność nauczycielska (kontynuacja ERI, PNI, OLI) : EDUKACJA I REHABILITACJA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ I AUTYZMEM (ERAo) - przedmioty specjalnościowe (S) Rok studiów sem. zimowy sem. zimowy sem. letni sem. letni Strona 8 z 12

9 Metody wspierania rozwoju komunikacji Metodyka wczesnego wspomagania rozwoju dziecka z autyzmem II 30 ZAL-OCENA Metodyka kształcenia i wychowania uczniów z autyzmem w szkole podstawowej II 30 EGZ Rehabilitacja społeczna i zawodowa osób z niepełnosprawnością intelektualną i autyzmem II 30 EGZ Współpraca z rodziną dziecka z autyzmem II 15 ZAL-OCENA 1 15 Wspieranie osoby z niepełnosprawnością intelektualną i autyzmem w dorosłym życiu Konstruowanie programów terapeutycznych dla dzieci, młodzieży i dorosłych osób z autyzmem Metodyka terapii zajęciowej II 30 ZAL-OCENA 3 30 Praktyka pedagogiczna w szkołach ponadpodstawowych dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim (20 godz.) I 20 ZAL 1 Praktyka pedagogiczna w placówkach prowadzących zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju dzieci z autyzmem (20 godz.) II 20 ZAL 1 Praktyka pedagogiczna dyplomowa w szkole podstawowej w klasach I-III, w których prowadzona jest edukacja dzieci z autyzmem - szkoły specjalne lub szkoły/klasy integracyjne (40 godz.) II 40 ZAL ŁĄCZNIE specjalność nauczycielska: SURDOPEDAGOGIKA Z TERAPIĄ PEDAGOGICZNĄ (STP) przedmioty specjalnościowe (S) Kod jednostki Rok organizacyjnej studiów Surdopedagogika I 15 EGZ 2 15 Podstawy audiologii i techniczne środki korekcyjne I 30 EGZ Psychologiczne aspekty funkcjonowania osób z wadą słuchu I 15 ZAL-OCENA 1 15 Nauka o języku I 15 ZAL-OCENA 1 15 Podstawy logopedii z fonetyką I 30 ZAL-OCENA Konwersatorium z języka migowego - 1 I 15 ZAL-OCENA 3 15 Podstawy terapii pedagogicznej Konwersatorium z języka migowego - 2 II 45 ZAL-OCENA Metodyka pracy surdologopedycznej II 15 EGZ 4 15 Metodyka wychowania przedszkolnego dziecka z wadą słuchu II 30 EGZ Metodyka edukacji wczesnoszkolnej dziecka z wadą słuchu II 30 EGZ Metodyka pracy korekcyjno-kompensacyjnej dziecka z wadą słuchu Diagnoza i terapia ucznia z wadą słuchu z trudnościami w uczeniu się czytania i pisania II 15 EGZ 3 15 Strona 9 z 12

10 Diagnoza i terapia ucznia z wadą słuchu z trudnościami w uczeniu się matematyki II 15 EGZ 3 15 Projektowanie indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych dziecka Praktyka asystencka w poradniach rehabilitacyjnych, specjalnych przedszkolach dla dzieci z wadą słuchu (20 godz.) I 20 ZAL 1 Praktyka asystencko-pedagogiczna w specjalnych przedszkolach i szkołach dla dzieci z wadą słuchu (40 godz.) II 40 ZAL 2 Praktyka pedagogiczna dyplomowa w specjalnych szkołach dla dzieci z wadą słuchu (40 godz.) II 40 ZAL 2 ŁĄCZNIE Fakultety I rok, I sem I rok, II sem II rok, III sem II rok, IV sem Suma Fakultety I rok, I sem I rok, II sem II rok, III sem II rok, IV sem Suma Fakultety I rok, I sem I rok, II sem II rok, III sem II rok, IV sem Suma specjalność nauczycielska (kontynuacja) : LOGOPEDIA (LOGo) specjalność nauczycielska (kwalifikacja) : EDUKACJA INTEGRACYJNA I WŁĄCZAJĄCA (EIWw) specjalność nauczycielska (kwalifikacja) : EDUKACJA I REHABILITACJA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ (ERIw) Strona 10 z 12

11 Fakultety I rok, I sem I rok, II sem II rok, III sem II rok, IV sem Suma Fakultety I rok, I sem I rok, II sem II rok, III sem II rok, IV sem Suma Fakultety I rok, I sem I rok, II sem II rok, III sem II rok, IV sem Suma Fakultety I rok, I sem I rok, II sem II rok, III sem II rok, IV sem Suma specjalność nauczycielska (kwalifikacja) : TERAPIA PEDAGOGICZNA (TPEw) specjalność nienauczycielska (kwalifikacja): REHABILITACJA OSÓB ZE SPRZĘŻONĄ NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ (RONw) specjalność nienauczycielska (kontynuacja) : PEDAGOGIKA RESOCJALIZACYJNA Z PROFILAKTYKĄ SPOŁECZNĄ (PRPo) specjalność nienauczycielska (kwalifikacja) : PEDAGOGIKA RESOCJALIZACYJNA Z PROFILAKTYKĄ SPOŁECZNĄ (PRPw) specjalność nauczycielska (kwalifikacja): REHABILITACJA WZROKU OSÓB SŁABOWIDZĄCYCH (RWSw) Strona 11 z 12

12 Fakultety I rok, I sem I rok, II sem II rok, III sem II rok, IV sem Suma Fakultety I rok, I sem I rok, II sem II rok, III sem II rok, IV sem Suma Fakultety I rok, I sem I rok, II sem II rok, III sem II rok, IV sem Suma specjalność nauczycielska: EDUKACJA I REHABILITACJA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ I AUTYZMEM (ERAo) specjalność nauczycielska: SURDOPEDAGOGIKA Z TERAPIĄ PEDAGOGICZNĄ (STP) Strona 12 z 12

Język obcy Ćw ZOC. Wykład ogólnouczelniany W ZOC. II Język obcy Ćw ZOC 2 15 III Język obcy Ćw.

Język obcy Ćw ZOC. Wykład ogólnouczelniany W ZOC. II Język obcy Ćw ZOC 2 15 III Język obcy Ćw. Rok studiów Semestr Nazwa modułu Moduł ogólnouniwersytecki moduł treści podstawowych i kierunkowych Program studiów w roku akademickim 2017/2018 Kierunek: Pedagogika Specjalna Poziom kształcenia: studia

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET W BIAŁYMSTOKU WYDZIAŁ: PEDAGOGIKI I PSYCHOLOGII NAZWA MODUŁU/

UNIWERSYTET W BIAŁYMSTOKU WYDZIAŁ: PEDAGOGIKI I PSYCHOLOGII NAZWA MODUŁU/ UNIWERSYTET W BIAŁYMSTOKU WYDZIAŁ: PEDAGOGIKI I PSYCHOLOGII PLAN STUDIÓW KIERUNEK: PEDAGOGIKA SPECJALNA poziom kształcenia: jednolite magisterskie dyscyplina: pedagogika obowiązuje od roku akad. 2019/2020

Bardziej szczegółowo

Przedmioty fundamentalne (F)

Przedmioty fundamentalne (F) Załącznik nr 6 do Uchwały nr 172/2019 Senatu APS z dnia 26 czerwca 2019 r. Kierunek: PEDAGOGIKA (PE) Studia niestacjonarne drugiego stopnia Plan od 2019/2020 AK-0F-BHP Bezpieczeństwo i higiena pracy I

Bardziej szczegółowo

Przedmioty fundamentalne (F)

Przedmioty fundamentalne (F) Kierunek: PEDAGOGIKA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA (PW) Studia stacjonarne jednolite magisterskie Plan studiów: 2019/2020 Załącznik nr 3 do Uchwały nr 174/2019 Senatu APS z dnia 26 czerwca 2019 r. Kod

Bardziej szczegółowo

Przedmioty fundamentalne (F)

Przedmioty fundamentalne (F) Załącznik nr 4 do Uchwały nr 174/2019 Senatu APS z dnia 26 czerwca 2019 r. Kierunek: PEDAGOGIKA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA (PW) Studia niestacjonarne jednolite magisterskie Plan studiów od 2019/2020

Bardziej szczegółowo

Przedmioty fundamentalne (F)

Przedmioty fundamentalne (F) Załącznik nr 4 do Uchwały nr 172/2019 Senatu APS z dnia 26 czerwca 2019 r. Kierunek: PEDAGOGIKA (PE) Studia stacjonarne drugiego stopnia Plan od 2019/2020 AK-0F-BHP Bezpieczeństwo i higiena pracy I 00000000

Bardziej szczegółowo

Ogółem zoc / E ECTS W Ć S WT PZ W Ć S WT PZ

Ogółem zoc / E ECTS W Ć S WT PZ W Ć S WT PZ Ogółem PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA IM. WITELONA PLAN STUDIÓW W LEGNICY dla studentów rozpoczynających naukę w roku akademickim 2016/2017 WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH I HUMANISTYCZNYCH Kierunek: Pedagogika

Bardziej szczegółowo

Nazwa przedmiotu Forma zajęć Liczba godzin Liczba Forma punktów ECTS zaliczenia 1 Wykład 30 5 E. Wykład 15 2 E

Nazwa przedmiotu Forma zajęć Liczba godzin Liczba Forma punktów ECTS zaliczenia 1 Wykład 30 5 E. Wykład 15 2 E PDAGOGIKA SPCJALNA I rok studia stacjonarne I stopnia I semestr - tok ogólny 1900-101-PSs1 1900-102-PSs1 1900-102a-PSs1 Nazwa przedmiotu zajęć Liczba godzin Liczba punktów CTS 1 Podstawy filozofii Wykład

Bardziej szczegółowo

Ogółem liczba godzin z tego sem I sem II. Ogółem zoc / E ECTS W Ć S WT PZ W Ć S WT PZ

Ogółem liczba godzin z tego sem I sem II. Ogółem zoc / E ECTS W Ć S WT PZ W Ć S WT PZ Ogółem PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA IM. WITELONA PLAN STUDIÓW W LEGNICY dla studentów rozpoczynających naukę w roku akademickim 2016/2017 WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH I HUMANISTYCZNYCH Kierunek: Pedagogika

Bardziej szczegółowo

Dopuszczalny deficyt punktów

Dopuszczalny deficyt punktów Lp. Nazwa przedmiotu Forma zajęć Forma zaliczenia Liczba godzin zajęć 1. Wstęp do pedagogiki wyk. egz. 15 2 2. Wstęp do pedagogiki ćw. z-o 15 1 3. Systemy pedagogiczne 4. Systemy pedagogiczne ćw. z-o 15

Bardziej szczegółowo

Kierunek PEDAGOGIKA studia II stopnia. Kierunek PEDAGOGIKA studia II stopnia, profil praktyczny, 2016/2017

Kierunek PEDAGOGIKA studia II stopnia. Kierunek PEDAGOGIKA studia II stopnia, profil praktyczny, 2016/2017 Kierunek PEDAGOGIKA, profil praktyczny, 06/07 Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna z diagnozą i terapią pedagogiczną i innowacyjnymi metodami terapii dziecka w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym Rok

Bardziej szczegółowo

Łączny wymiar godzin

Łączny wymiar godzin Załącznik nr 5 do Uchwały nr 172/2019 Senatu APS z dnia 26 czerwca 2019 r. Kierunek: PEDAGOGIKA (PE) Studia niestacjonarne pierwszego stopnia Plan od 2019/2020 Przedmioty fundamentalne (F) AK-0F-PRP Przedsiębiorczość

Bardziej szczegółowo

PEDAGOGIKA SPECJALNA I rok studia stacjonarne I stopnia

PEDAGOGIKA SPECJALNA I rok studia stacjonarne I stopnia PDAGGIKA SPCJALNA I rok studia stacjonarne I stopnia I semestr - tok ogólny CTS Forma zaliczenia 1 1900-101-PSs1 Podstawy filozofii Wykład 15 5 1900-10-PSs1 Podstawy socjologii Wykład 15 5 1900-105-PSs1

Bardziej szczegółowo

Kierunek PEDAGOGIKA studia II stopnia. Kierunek PEDAGOGIKA studia II stopnia, profil ogólnoakademicki, 2014/2015

Kierunek PEDAGOGIKA studia II stopnia. Kierunek PEDAGOGIKA studia II stopnia, profil ogólnoakademicki, 2014/2015 , profil ogólnoakademicki, 2014/2015 Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna z Edukacją medialną Rok 1 1 Antropologia kulturowa 1 2 Logika 1 3 Metodologia badań społecznych 4 4 Współczesne problemy socjologii

Bardziej szczegółowo

F-WA1 Wykład monograficzny kierunkowy w języku angielskim F-WN1 Wykład monograficzny kierunkowy w języku niemieckim - 1

F-WA1 Wykład monograficzny kierunkowy w języku angielskim F-WN1 Wykład monograficzny kierunkowy w języku niemieckim - 1 Kierunek: PEDAGOGIKA SPECJALNA (PC) Studia stacjonarne drugiego stopnia (DU-PC-1) Plany 2016/2017 Zał. Nr 14 do Uchwały Nr 629/15-16 RWNP z dnia 24.02.2016 r. Kod jednostki organizacyjnej Rok studiów MODUŁ

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH PEDAGOGIKA SPECJALNA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA EDUKACJA I REHABILITACJA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ

PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH PEDAGOGIKA SPECJALNA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA EDUKACJA I REHABILITACJA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH PEDAGOGIKA SPECJALNA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA EDUKACJA I REHABILITACJA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ Lp NAZWA PRZEDMIOTU EGZAMIN PRACA KONTROLNA RAZEM GODZINY ZAJĘĆ

Bardziej szczegółowo

PEDAGOGIKA SPECJALNA I rok studia stacjonarne I stopnia

PEDAGOGIKA SPECJALNA I rok studia stacjonarne I stopnia PDAGOGIKA SPCJALNA I rok studia stacjonarne I stopnia I semestr - tok ogólny systemie USOS Nazwa przedmiotu Forma zajęć Liczba godzin Liczba punktów CTS Forma zaliczenia 1 1900-101-PSs1 Podstawy filozofii

Bardziej szczegółowo

3 15 15 E 05.9 pedagogicznej 2 Metodyka pracy korekcyjno kompensacyjnej z dzieckiem z trudnościami w nauce czytania i pisania

3 15 15 E 05.9 pedagogicznej 2 Metodyka pracy korekcyjno kompensacyjnej z dzieckiem z trudnościami w nauce czytania i pisania Opisy przedmiotów ECTS dla specjalności Edukacja elementarna ze specjalnością dodatkową do wyboru: język obcy lub terapia psychopedagogiczna forma studiów - stacjonarne nabór 2015 2018 Semestr I (limit

Bardziej szczegółowo

Studia stacjonarne Nabór 2012 I ROK I II I II. ECTS ECTS Filozofia 30 30 Filozofia E 2 3

Studia stacjonarne Nabór 2012 I ROK I II I II. ECTS ECTS Filozofia 30 30 Filozofia E 2 3 Nabór 0 I ROK I II I II w ć w ć w ć ECTS ECTS Filozofia Filozofia E 3 w ECTS Etyka i deontologia pedagoga Etyka i deontologia pedagoga Psychologia ogólna Psychologia ogólna E 3 Psychologia rozwojowa i

Bardziej szczegółowo

Kod jednostki org. Łączny wymiar godzin. Liczba punktów ECTS. sem. zimowy. sem. letni. Rok studiów. Forma zaliczenia. Kod i nazwa przedmiotu

Kod jednostki org. Łączny wymiar godzin. Liczba punktów ECTS. sem. zimowy. sem. letni. Rok studiów. Forma zaliczenia. Kod i nazwa przedmiotu Załącznik nr 2 do Uchwały nr 161/2019 Senatu Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej z dnia 16 maja 2019r. Kierunek: PSYCHOLOGIA (PY) Studia jednolite magisterskie stacjonarne (DM-PY)

Bardziej szczegółowo

Kierunek PEDAGOGIKA studia II stopnia, profil ogólnoakademicki, 2014/2015 Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna z Edukacją medialną Rok 1

Kierunek PEDAGOGIKA studia II stopnia, profil ogólnoakademicki, 2014/2015 Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna z Edukacją medialną Rok 1 Kierunek PEDAGOGIKA studia II stopnia, profil ogólnoakademicki, 014/015 Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna z Edukacją medialną Rok 1 1 Antropologia kulturowa 1 Logika 1 3 Metodologia badań społecznych

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW DLA KIERUNKU: Pedagogika - licencjat (niestacjonarne) część wspólna dla wszystkich specjalności

PLAN STUDIÓW DLA KIERUNKU: Pedagogika - licencjat (niestacjonarne) część wspólna dla wszystkich specjalności część wspólna dla wszystkich specjalności Data wydruku: Data sporządzenia: Sem. V Sem. VI Lp Moduły przedmiotowe A OGÓLNE 30 95 5 8 30 35 4 20 1 20 1 20 2 2 Język angielski 80 80 5 20 1 20 1 20 1 20 2

Bardziej szczegółowo

Łączny wymiar godzin. Liczba punktów ECTS. Kod jednostki org. Forma zaliczenia. Rok studiów. Kod i nazwa przedmiotu

Łączny wymiar godzin. Liczba punktów ECTS. Kod jednostki org. Forma zaliczenia. Rok studiów. Kod i nazwa przedmiotu Załącznik nr 3 do Uchwały nr 161/2019 Senatu Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej z dnia 16 maja 2019r. Kierunek: PSYCHOLOGIA (PY) Studia jednolite magisterskie niestacjonarne (ZM-PY)

Bardziej szczegółowo

E SPECJALNOŚCIOWE I DYPL. 240 270 510 47 4 4 12 4 4 11 4 5 12 4 5 12

E SPECJALNOŚCIOWE I DYPL. 240 270 510 47 4 4 12 4 4 11 4 5 12 4 5 12 część wspólna dla wszystkich specjalności Lp Moduły przedmiotowe Obowiązuje od roku akademickiego: 2010 / 2011 Suma godzin / ECTS Sem. I Sem. II Sem. III Sem. IV Sem. V Sem. VI A OGÓLNE 30 195 225 8 2

Bardziej szczegółowo

Edukacja elementarna i integracyjna

Edukacja elementarna i integracyjna wykłady realizowane wspólnie z profilem ogólnoakademickim Forma zaliczenia Egz/ zal po sem. Humanistyczny/Pedagogigki Wydział/Instytut/Katedra PLAN STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA KIERUNEK: PEDAGOGIKA STUDIA

Bardziej szczegółowo

P l a n s t u d i ó w

P l a n s t u d i ó w P l a n s t u d i ó w Wydział realizujący kształcenie: Nauk Pedagogicznych Kierunek na którym są prowadzone studia: (nazwa kierunku musi być adekwatna do zawartości programu studiów a zwłaszcza do zakładanych

Bardziej szczegółowo

PEDAGOGIKA SPECJALNA specjalność: edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną I rok studia stacjonarne

PEDAGOGIKA SPECJALNA specjalność: edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną I rok studia stacjonarne I rok studia stacjonarne 2019/2020 1 Filozofia w pracy pedagoga 11-F-1S-s 5 Zo 3 2 sychologia ogólna 11-SO-1S-s 15 E 15 Zo 4 3 edagogika ogólna 11-EO-1S-s 15 E 30 Zo 4 4 Socjologia 11-SOC-1S-s 5 Zo 4 5

Bardziej szczegółowo

Studia Podyplomowe. Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną - Oligofrenopedagogika

Studia Podyplomowe. Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną - Oligofrenopedagogika Studia Podyplomowe Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną - Oligofrenopedagogika I. Informacje ogólne II. III. IV. Rekrutacja Charakterystyka studiów kwalifikacyjnych Program

Bardziej szczegółowo

Studia licencjackie stacjonarne Wczesna Edukacja specjalność nauczycielska I ROK 2012/2013

Studia licencjackie stacjonarne Wczesna Edukacja specjalność nauczycielska I ROK 2012/2013 Studia licencjackie stacjonarne Wczesna Edukacja specjalność nauczycielska I ROK Teoretyczne podstawy wychowania do psychologii Podstawy dydaktyki ogólnej do socjologii Biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania

Bardziej szczegółowo

Kierunek PEDAGOGIKA studia I stopnia. Kierunek PEDAGOGIKA studia I stopnia, profil ogólnoakademicki, 2014/2015

Kierunek PEDAGOGIKA studia I stopnia. Kierunek PEDAGOGIKA studia I stopnia, profil ogólnoakademicki, 2014/2015 , profil ogólnoakademicki, 2014/2015 Diagnoza i terapia pedagogiczna z Edukacją zdrowotną Rok 1 1 Język obcy 4 2 Wychowanie fizyczne 0 3 Technologie informacyjne 3 4 Teoretyczne podstawy wychowania 11

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW NIESTACJONARNYCH PEDAGOGIKA SPECJALNA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA EDUKACJA I REHABILITACJA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ

PLAN STUDIÓW NIESTACJONARNYCH PEDAGOGIKA SPECJALNA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA EDUKACJA I REHABILITACJA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ PLAN STUDIÓW NIESTACJONARNYCH PEDAGOGIKA SPECJALNA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA EDUKACJA I REHABILITACJA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ Lp NAZWA PRZEDMIOTU EGZAMIN PRACA KONTROLN A RAZEM GODZINY

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK PEDAGOGICZNYCH

WYDZIAŁ NAUK PEDAGOGICZNYCH Oferta edukacyjna APS skrót 2014-03-26 WYDZIAŁ NAUK PEDAGOGICZNYCH Kierunek PEDAGOGIKA studia stacjonarne 1. Animacja społeczno kulturowa (nauczycielska) 2. Edukacja dorosłych i BHP 3. Doradztwo zawodowe

Bardziej szczegółowo

Wykład 15 3 egzamin. wykład 15 3 egzamin. Wykład 15 4 egzamin. Wykład Wykład 5 0 zaliczenie. Ćwiczenia 30 4

Wykład 15 3 egzamin. wykład 15 3 egzamin. Wykład 15 4 egzamin. Wykład Wykład 5 0 zaliczenie. Ćwiczenia 30 4 PEDAGOGIKA SPECJALNA II STOPNIA ST. STACJ. I semestr tok ogólny I rok 1900-101-PSs2 Metody zbierania danych Wykład 15 3 egzamin 1900-101a-PSs2 1900-117-PSs2 1900-103-PSs2 1900-104-PSs2 Metody analizy danych

Bardziej szczegółowo

PEDAGOGIKA PRACY Z PORADNICTWEM I BEZPIECZEŃSTWEM PRACY (studia I stopnia stacjonarne) Oznaczenia: przedmioty podstawowe i kierunkowe

PEDAGOGIKA PRACY Z PORADNICTWEM I BEZPIECZEŃSTWEM PRACY (studia I stopnia stacjonarne) Oznaczenia: przedmioty podstawowe i kierunkowe PEDAGOGIKA PRACY Z PORADNICTWEM I BEZPIECZEŃSTWEM PRACY (studia I stopnia stacjonarne) Oznaczenia: przedmioty podstawowe i kierunkowe przedmioty obowiązkowe realizowane wg Uchwały Senatu UO przedmioty

Bardziej szczegółowo

STUDIA NIESTACJONARNE II STOPNIA, KIERUNEK: PEDAGOGIKA MODUŁY WSPÓLNE DLA WSZYSTKICH SPECJALNOŚCI (ogólnouczelniany; podstawowy/kierunkowy; dyplomowy)

STUDIA NIESTACJONARNE II STOPNIA, KIERUNEK: PEDAGOGIKA MODUŁY WSPÓLNE DLA WSZYSTKICH SPECJALNOŚCI (ogólnouczelniany; podstawowy/kierunkowy; dyplomowy) STUDIA NIESTACJONARNE II STOPNIA, KIERUNEK: PEDAGOGIKA MODUŁY WSPÓLNE DLA WSZYSTKICH SPECJALNOŚCI (ogólnouczelniany; podstawowy/kierunkowy; dyplomowy) Nazwa modułu y Nazwa Semestr OGÓLNOUC ZELNIANY Kultura

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTY KIERUNKU Pedagogika GODZINY ZAJĘĆ I ROK w tym: Semestr I Semestr II

PRZEDMIOTY KIERUNKU Pedagogika GODZINY ZAJĘĆ I ROK w tym: Semestr I Semestr II OGÓŁEM PLAN STUDIÓW INSTYTUT Społeczno-Artystyczny KIERUNEK Pedagogika SPECJALNOŚĆ Edukacja wczesnoszkolna i edukacja przedszkolna SPECJALNOŚĆ Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z terapią pedagogiczną SPECJALNOŚĆ

Bardziej szczegółowo

PEDAGOGIKA PRACY Z PORADNICTWEM I BEZPIECZEŃSTWEM PRACY (studia I stopnia niestacjonarne) Oznaczenia: przedmioty podstawowe i kierunkowe

PEDAGOGIKA PRACY Z PORADNICTWEM I BEZPIECZEŃSTWEM PRACY (studia I stopnia niestacjonarne) Oznaczenia: przedmioty podstawowe i kierunkowe PEDAGOGIKA PRACY Z PORADNICTWEM I BEZPIECZEŃSTWEM PRACY (studia I stopnia niestacjonarne) Oznaczenia: przedmioty podstawowe i kierunkowe przedmioty obowiązkowe realizowane wg Uchwały Senatu UO przedmioty

Bardziej szczegółowo

Pakiet punktów ECTS dla specjalności Terapia psychopedagogiczna studia stacjonarne nabór 2011 2014

Pakiet punktów ECTS dla specjalności Terapia psychopedagogiczna studia stacjonarne nabór 2011 2014 Pakiet punktów ECTS dla specjalności Terapia psychopedagogiczna studia stacjonarne nabór 2011 2014 Semestr I (limit 30) I. Przedmioty obowiązkowe (limit 29) 1 Filozofia 6 45 15 E 08.1 2 Psychologia ogólna

Bardziej szczegółowo

ZAGADNIENIA NA EGZAMIN DYPLOMOWY DLA KIERUNKU PEDAGOGIKA STUDIA II STOPNIA. Rok akademicki 2018/2019

ZAGADNIENIA NA EGZAMIN DYPLOMOWY DLA KIERUNKU PEDAGOGIKA STUDIA II STOPNIA. Rok akademicki 2018/2019 ZAGADNIENIA NA EGZAMIN DYPLOMOWY DLA KIERUNKU PEDAGOGIKA STUDIA II STOPNIA Rok akademicki 2018/2019 OGÓLNE 1. Dziedziny wychowania (moralne, estetyczne, techniczne). 2. Koncepcje pedagogiki porównawczej

Bardziej szczegółowo

STUDIA STACJONARNE JEDNOLITE MAGISTERSKIE, KIERUNEK: PSYCHOLOGIA MODUŁY WSPÓLNE DLA WSZYSTKICH SPECJALNOŚCI

STUDIA STACJONARNE JEDNOLITE MAGISTERSKIE, KIERUNEK: PSYCHOLOGIA MODUŁY WSPÓLNE DLA WSZYSTKICH SPECJALNOŚCI PODSTAWOWY/KIERUNKOWY OGÓLNOUCZELNIANY STUDIA STACJONARNE JEDNOLITE MAGISTERSKIE, KIERUNEK: PSYCHOLOGIA MODUŁY WSPÓLNE DLA WSZYSTKICH SPECJALNOŚCI (ogólnouczelniany; podstawowy/kierunkowy; dyplomowy) Nazwa

Bardziej szczegółowo

Studia niestacjonarne Nabór 2012 I ROK

Studia niestacjonarne Nabór 2012 I ROK Studia niestacjonarne Nabór 2012 I ROK I II I II Filozofia 18 18 Filozofia 2 3 tyka i deontologia pedagoga 18 tyka i deontologia pedagoga 2 Psychologia ogólna 18 18 Psychologia ogólna 2 3 Psychologia rozwojowa

Bardziej szczegółowo

Pakiet punktów ECTS dla specjalności Terapia psychopedagogiczna studia niestacjonarne nabór

Pakiet punktów ECTS dla specjalności Terapia psychopedagogiczna studia niestacjonarne nabór Pakiet punktów ECTS dla specjalności Terapia psychopedagogiczna studia niestacjonarne nabór 2011-2014 Semestr I (limit 30) I. Przedmioty obowiązkowe (limit 30) 1 Filozofia 6 45 15 E 08.1 2 Psychologia

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTY/MODUŁY KIERUNKU PEDAGOGIKA OGÓŁEM. Forma oceny. samodzielna praca. z bespośrednim udziałem. nauczyciela akademickiego.

PRZEDMIOTY/MODUŁY KIERUNKU PEDAGOGIKA OGÓŁEM. Forma oceny. samodzielna praca. z bespośrednim udziałem. nauczyciela akademickiego. PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA IM. JANA GRODKA W SANOKU ul. Mickiewicza, 8-500 Sanok PLAN STUDIÓW INSTYTUT Społęczno-Artystyczny KIERUNEK: Pedagogika SPECJALNOŚĆ: Logopedia i terapia pedagogiczna profil

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH DRUGIEGO STOPNIA

PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH DRUGIEGO STOPNIA Lp. Wydział: NAUK SPOŁECZNYCH Kierunek: PEDAGOGIKA Rodzaj zajęć: I W/WS II Przedmiot kod forma zal. po semestrze * C/K/L/P/ PZ/S III PW/PE/KZ PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH DRUGIEGO STOPNIA I rok semestr 2

Bardziej szczegółowo

Pedagogika I rok II stopnia studia niestacjonarne

Pedagogika I rok II stopnia studia niestacjonarne Pedagogika I rok II stopnia studia niestacjonarne I-II semestr tok ogólny w systemie USOS Nazwa przedmiotu zajęć 1 1900-102-n2 Antropologia kulturowa wykład 10 4 Z//O 1900-117-n2 Badania historyczne w

Bardziej szczegółowo

Łączny wymiar godzin. Przedmioty fundamentalne (F)

Łączny wymiar godzin. Przedmioty fundamentalne (F) Załącznik nr 3 do Uchwały nr 172/2019 Senatu APS z dnia 26 czerwca 2019 r. Kierunek: PEDAGOGIKA (PE) Studia stacjonarne pierwszego stopnia Plan studiów od 2019/2020 Rok studiów Kod jednostki organizacyjnej

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW. Zal. po sem. RAZEM ĆWICZENIA KONWERSATORIA LABORATORIA

PLAN STUDIÓW. Zal. po sem. RAZEM ĆWICZENIA KONWERSATORIA LABORATORIA UNIWERSYTET W BIAŁYMSTOKU PLAN STUDIÓW WYDZIAŁ: PEDAGOGIKI I PSYCHOLOGII KIERUNEK: PEDAGOGIKA poziom kształcenia: studia drugiego stopnia dyscyplina: Pedagogika obowiązuje od roku akad. 2019/2020 profil

Bardziej szczegółowo

Pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna Edukacja elementarna i integracyjna

Pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna Edukacja elementarna i integracyjna wykłady realizowane wspólnie z profilem ogólnoakademickim Forma zaliczenia Egz/ zal po sem. Humanistyczny/Pedagogigki Wydział/Instytut/Katedra PLAN STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA KIERUNEK: PEDAGOGIKA STUDIA

Bardziej szczegółowo

Pedagogika I rok II stopnia studia niestacjonarne

Pedagogika I rok II stopnia studia niestacjonarne Pedagogika I rok II stopnia studia niestacjonarne I-II semestr tok ogólny w systemie USOS zajęć 1 1900-102-n2 Antropologia kulturowa wykład 10 4 Z//O 1900-117-n2 Badania historyczne w pedagogice konwersatorium

Bardziej szczegółowo

P l a n s t u d i ó w

P l a n s t u d i ó w Załącznik nr 3 do uchwały Nr 5 Senatu UMK z dnia 5 lutego 2019 r. P l a n s t u d i ó w Wydział prowadzący studia: Nauk Pedagogicznych Kierunek na którym są prowadzone studia: (nazwa kierunku musi być

Bardziej szczegółowo

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka i wychowanie przedszkolne

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka i wychowanie przedszkolne Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej Kierunek: PEDAGOGIKA SPECJALNA Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka i wychowanie przedszkolne Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - wczesne, kompleksowe

Bardziej szczegółowo

Kod jednostki org. Łączny wymiar godzin. Rok studiów. Przedmioty fundamentalne

Kod jednostki org. Łączny wymiar godzin. Rok studiów. Przedmioty fundamentalne Kierunek: PRACA SOCJALNA (PS) Studia pierwszego stopnia stacjonarne Plany 2019-2020 Załącznik nr 2 do Uchwały nr 162/2019 Senatu Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej z dnia 16 maja

Bardziej szczegółowo

TS.400/21/ PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA IM. JANA GRODKA W SANOKU ul. Mickiewicza 21, Sanok

TS.400/21/ PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA IM. JANA GRODKA W SANOKU ul. Mickiewicza 21, Sanok OGÓŁM PLAN STUDIÓW INSTYTUT Społeczno - Artystyczny KIRUNK Pedagogika SPCJALNOŚĆ dukacja wczesnoszkolna i edukacja przedszkolna SPCJALNOŚĆ Pedagogika opiekuńczo - wychowawcza z terapią pedagogiczną SPCJALNOŚĆ

Bardziej szczegółowo

P l a n s t u d i ó w

P l a n s t u d i ó w Załącznik nr 3 do uchwały Nr 5 Senatu UMK z dnia 5 lutego 2019 r. P l a n s t u d i ó w Wydział prowadzący studia: Nauk Pedagogicznych Kierunek na którym są prowadzone studia: (nazwa kierunku musi być

Bardziej szczegółowo

Pedagogika - I rok II stopnia studia stacjonarne

Pedagogika - I rok II stopnia studia stacjonarne Pedagogika - I rok II stopnia studia stacjonarne I semestr - tok ogólny 1900-122-s2 1900-117-s2 Współczesne problemy socjologii Badania historyczne w pedagogice zajęć 1 wykład 15 3 konwersatorium 15 3

Bardziej szczegółowo

WYKAZ PRZEDMIOTÓW (STUDIA NIESTACJONARNE I STOPNIA) Semestr I, II, III - wszystkie specjalności obowiązują jednakowe przedmioty

WYKAZ PRZEDMIOTÓW (STUDIA NIESTACJONARNE I STOPNIA) Semestr I, II, III - wszystkie specjalności obowiązują jednakowe przedmioty WYKAZ PRZEDMIOTÓW (STUDIA NIESTACJONARNE I STOPNIA) Semestr I, II, III - wszystkie specjalności obowiązują jednakowe przedmioty Semestr I zimowy rok 1 Pedagogika ogólna Psychologia ogólna Socjologia ogólna

Bardziej szczegółowo

Organizowanie kształcenia specjalnego dla uczniów niepełnosprawnych w szkołach i placówkach

Organizowanie kształcenia specjalnego dla uczniów niepełnosprawnych w szkołach i placówkach Organizowanie kształcenia specjalnego dla uczniów niepełnosprawnych w szkołach i placówkach 1 Rozporządzenie MEN z dnia 24 lipca 2015r w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW NIESTACJONARNYCH DRUGIEGO STOPNIA

PLAN STUDIÓW NIESTACJONARNYCH DRUGIEGO STOPNIA Lp. Wydział: NAUK SPOŁECZNYCH Kierunek: PEDAGOGIKA Rodzaj zajęć: I W/WS II Przedmiot kod forma zal. po semestrze * C/K/L/P/ PZ/S III PW/PE/KZ PLAN STUDIÓW NIESTACJONARNYCH DRUGIEGO STOPNIA Rozkład godzin

Bardziej szczegółowo

Kod jednostki org. Łączny wymiar godzin. Rok studiów. Przedmioty fundamentalne

Kod jednostki org. Łączny wymiar godzin. Rok studiów. Przedmioty fundamentalne Kierunek: PRACA SOCJALNA (PS) Studia pierwszego stopnia niestacjonarne Plany 2019-2020 Załącznik nr 3 do Uchwały nr 162/2019 Senatu Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej z dnia 16 maja

Bardziej szczegółowo

Studia niestacjonarne pierwszego stopnia Kierunek: Pedagogika (profil ogólnoakademicki) Rok studiów: I Rok akad. 2017/2018

Studia niestacjonarne pierwszego stopnia Kierunek: Pedagogika (profil ogólnoakademicki) Rok studiów: I Rok akad. 2017/2018 (profil ogólnoakademicki) Rok studiów: I * Semestr 1 Semestr 2 - łącznie z przedmiotami dla danej specjalności 1 Filozoficzne podstawy pedagogiki 9 9 WZ/ZO 4 2 Wstęp do pedagogiki 3 Teoretyczne podstawy

Bardziej szczegółowo

P l a n s t u d i ó w

P l a n s t u d i ó w Załącznik nr 3 do uchwały Nr 5 Senatu UMK z dnia 5 lutego 2019 r. P l a n s t u d i ó w Wydział prowadzący studia: Nauk Pedagogicznych Kierunek na którym są prowadzone studia: (nazwa kierunku musi być

Bardziej szczegółowo

Pedagogika I rok II stopnia studia niestacjonarne

Pedagogika I rok II stopnia studia niestacjonarne Pedagogika I rok II stopnia studia niestacjonarne I-II semestr tok ogólny w systemie USOS Nazwa przedmiotu zajęć 1 1900-102-n2 Antropologia kulturowa wykład 10 4 Z//O 1900-117-n2 Badania historyczne w

Bardziej szczegółowo

STUDIA PODYPLOMOWE: OLIGOFRENOPEDAGOGIKA. PRACA Z DZIECKIEM AUTYSTYCZNYM I Z ZESPOŁEM ASPERGERA

STUDIA PODYPLOMOWE: OLIGOFRENOPEDAGOGIKA. PRACA Z DZIECKIEM AUTYSTYCZNYM I Z ZESPOŁEM ASPERGERA STUDIA PODYPLOMOWE: OLIGOFRENOPEDAGOGIKA. PRACA Z DZIECKIEM AUTYSTYCZNYM I Z ZESPOŁEM ASPERGERA Kierownik studiów: tel.:... e-mail:... PODSTAWA PRAWNA Program studiów jest zgodny z zapisami Rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

STUDIA NIESTACJONARNE I STOPNIA, KIERUNEK: PEDAGOGIKA MODUŁY WSPÓLNE DLA WSZYSTKICH SPECJALNOŚCI (ogólnouczelniany; podstawowy/kierunkowy; dyplomowy)

STUDIA NIESTACJONARNE I STOPNIA, KIERUNEK: PEDAGOGIKA MODUŁY WSPÓLNE DLA WSZYSTKICH SPECJALNOŚCI (ogólnouczelniany; podstawowy/kierunkowy; dyplomowy) STUDIA NIESTACJONARNE I STOPNIA, KIERUNEK: PEDAGOGIKA MODUŁY WSPÓLNE DLA WSZYSTKICH SPECJALNOŚCI (ogólnouczelniany; podstawowy/kierunkowy; dyplomowy) Nazwa modułu y Nazwa Semestr OGÓLNOUCZELNIANY PODSTAWOWY/KIERUNKOWY

Bardziej szczegółowo

Seminarium lub Konwersatorium do wybranego wykładu S/K 16 Pedagogika ogólna W 16 Moduł nauk pedagogicznych II

Seminarium lub Konwersatorium do wybranego wykładu S/K 16 Pedagogika ogólna W 16 Moduł nauk pedagogicznych II Studia niestacjonarne II stopnia specjalność Wczesne nauczanie języka angielskiego Nazwa modułu Przedmioty Liczba Liczba Forma Rok Forma Liczba godzin punktów zaliczen studiów Nazwa zajęć godzin łącznie

Bardziej szczegółowo

P l a n s t u d i ó w

P l a n s t u d i ó w Załącznik nr 3 do uchwały Nr 5 Senatu UMK z dnia 5 lutego 2019 r. P l a n s t u d i ó w Wydział prowadzący studia: Nauk Pedagogicznych Kierunek na którym są prowadzone studia: (nazwa kierunku musi być

Bardziej szczegółowo

PEDAGOGIKA SPECJALNA specjalność: Terapia pedagogiczna dzieci i młodzieży z trudnościami w funkcjonowaniu psychospołecznym

PEDAGOGIKA SPECJALNA specjalność: Terapia pedagogiczna dzieci i młodzieży z trudnościami w funkcjonowaniu psychospołecznym I rok studia niestacjonarne 219-7-18 219/22 semestr 1 zimowy semestr 2 letni lp Nazwa modułu przypisy kod modułu F 1 Filozofia w pracy pedagoga 11-F-1S-n 2 sychologia ogólna 11-SO-1S-n 8 E 8 Zo 4 3 edagogika

Bardziej szczegółowo

Orzecznictwo w procesie diagnozy FASD

Orzecznictwo w procesie diagnozy FASD Orzecznictwo w procesie diagnozy FASD Barbara Woszczyna Tomaszowice 2015r. Według brytyjskiego raportu Warnocka, około 20% populacji uczniów to dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (Children with

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY SYSTEM POMOCY PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ W RADZIĄDZU

SZKOLNY SYSTEM POMOCY PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ W RADZIĄDZU SZKOLNY SYSTEM POMOCY PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ W RADZIĄDZU Podstawa prawna Rozporządzenie MEN z dnia 30 kwietnia 2013r.w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej

Bardziej szczegółowo

-Harmonogram sesji egzaminacyjnej w semestrze letnim 2013/2014 Kierunek: Pedagogika, sem. 2. studia I stopnia, stacjonarne. Sesja egzaminacyjna

-Harmonogram sesji egzaminacyjnej w semestrze letnim 2013/2014 Kierunek: Pedagogika, sem. 2. studia I stopnia, stacjonarne. Sesja egzaminacyjna -Harmonogram sesji egzaminacyjnej w semestrze letnim 2013/ Kierunek: Pedagogika, sem 2 studia I stopnia, stacjonarne 1606 Historia wychowania Dr R Kaczmarek 09:00-11:00 Socjologia wychowania Dr I Zychowicz

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA UDZIELANIA POMOCY PSYCHOLGICZNO PEDAGOGICZNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 W CZĘSTOCHOWIE

PROCEDURA UDZIELANIA POMOCY PSYCHOLGICZNO PEDAGOGICZNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 W CZĘSTOCHOWIE PROCEDURA UDZIELANIA POMOCY PSYCHOLGICZNO PEDAGOGICZNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 W CZĘSTOCHOWIE Podstawa prawna: - Rozporządzenie MEN z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie udzielania i organizacji pomocy

Bardziej szczegółowo

ważny od 1.X.2018 r. Kierunek: Edukacja wczesnoszkolna z przedszkolną z językiem angielskim praktyczne Seminaria Zajęcia

ważny od 1.X.2018 r. Kierunek: Edukacja wczesnoszkolna z przedszkolną z językiem angielskim praktyczne Seminaria Zajęcia Forma zalicz. Ogółem Ćwiczenia Seminaria Zajęcia praktyczne UNIWERSYTET im. A. MICKIEWICZA w Poznaniu WYDZIAŁ PEDAGOGICZNO-ARTYSTYCZNY w Kaliszu PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH ważny od 1.X.2018 r. Kierunek:

Bardziej szczegółowo

Studia Podyplomowe Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną Oligofrenopedagogika

Studia Podyplomowe Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną Oligofrenopedagogika Studia Podyplomowe Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną Oligofrenopedagogika I. Informacje ogólne II. Rekrutacja III. Charakterystyka studiów kwalifikacyjnych IV. Treści programowe

Bardziej szczegółowo

Aneks do programów studiów na kierunku: Pedagogika, specjalnoścl realizowane w lse

Aneks do programów studiów na kierunku: Pedagogika, specjalnoścl realizowane w lse Aneks do programów studiów na kierunku: Pedagogika, specjalnoścl realizowane w lse Zgodnie z uchwałą nr 83/0-06 Senatu Uniwersytetu Opolskiego w sprawie wprowadzenia programów kształcenia zgodnych z Ustawą

Bardziej szczegółowo

Opisy przedmiotów ECTS dla specjalności Pedagogika resocjalizacyjna forma studiów - niestacjonarne nabór

Opisy przedmiotów ECTS dla specjalności Pedagogika resocjalizacyjna forma studiów - niestacjonarne nabór Opisy przedmiotów ECTS dla specjalności Pedagogika resocjalizacyjna forma studiów - niestacjonarne nabór 2013 2016 Semestr I (limit 33) I. Przedmioty obowiązkowe (limit 33) 1 Filozofia 6 30 15 E 08.1 2

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW DRUGIEGO STOPNIA KIERUNEK: PEDAGOGIKA STUDIA STACJONARNE

PLAN STUDIÓW DRUGIEGO STOPNIA KIERUNEK: PEDAGOGIKA STUDIA STACJONARNE zajęcia realizowane z profilem praktycznym Forma zaliczenia Egz/ zal po sem. Humanistyczny/Pedagogigki Wydział/Instytut/Katedra PLAN STUDIÓW DRUGIEGO STOPNIA KIERUNEK: PEDAGOGIKA STUDIA STACJONARNE specjalność/i:

Bardziej szczegółowo

Opisy przedmiotów ECTS dla specjalności Logopedia szkolna z terapią pedagogiczną forma studiów - stacjonarne nabór

Opisy przedmiotów ECTS dla specjalności Logopedia szkolna z terapią pedagogiczną forma studiów - stacjonarne nabór Opisy przedmiotów ECTS dla specjalności Logopedia szkolna z terapią pedagogiczną forma studiów - stacjonarne nabór 2015 2018 Semestr I (limit 30) I. Przedmioty obowiązkowe (limit 28) 1 Filozofia 6 30 15

Bardziej szczegółowo

STUDIA STACJONARNE I STOPNIA, KIERUNEK: PEDAGOGIKA MODUŁY WSPÓLNE DLA WSZYSTKICH SPECJALNOŚCI (ogólnouczelniany; podstawowy/kierunkowy; dyplomowy)

STUDIA STACJONARNE I STOPNIA, KIERUNEK: PEDAGOGIKA MODUŁY WSPÓLNE DLA WSZYSTKICH SPECJALNOŚCI (ogólnouczelniany; podstawowy/kierunkowy; dyplomowy) STUDIA STACJONARNE I STOPNIA, KIERUNEK: PEDAGOGIKA MODUŁY WSPÓLNE DLA WSZYSTKICH SPECJALNOŚCI (ogólnouczelniany; podstawowy/kierunkowy; dyplomowy) Nazwa modułu y Nazwa Semestr OGÓLNOUCZELNIANY PODSTAWOWY/KIERUNKOWY

Bardziej szczegółowo

Pedagogika - I rok II stopnia studia stacjonarne

Pedagogika - I rok II stopnia studia stacjonarne Pedagogika - I rok II stopnia studia stacjonarne I semestr - tok ogólny 1900-122-s2 1900-117-s2 Współczesne problemy socjologii Badania historyczne w pedagogice zajęć 1 wykład 15 3 konwersatorium 15 3

Bardziej szczegółowo

Łączny. Liczba Kod jednostki Rok. Forma wymiar. punktów organizacyjnej studiów. godzin

Łączny. Liczba Kod jednostki Rok. Forma wymiar. punktów organizacyjnej studiów. godzin Kierunek: PEDAGOGIKA SPECJALNA (PC) Studia niestacjonarne drugiego stopnia (ZU-PC-1) Plany 2016/2017 Zał. Nr 15 do Uchwały Nr 629/15-16 RWNP z dnia 24.02.2016 r. I wyk. lab./ MODUŁ KSZTAŁCENIA KIERUNKOWEGO

Bardziej szczegółowo

Studia podyplomowe OLIGOFRENOPEDAGOGIKA - EDUKACJA I REWALIDACJA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH INTELEKTUALNIE (III semestr)

Studia podyplomowe OLIGOFRENOPEDAGOGIKA - EDUKACJA I REWALIDACJA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH INTELEKTUALNIE (III semestr) Studia podyplomowe OLIGOFRENOPEDAGOGIKA - EDUKACJA I REWALIDACJA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH INTELEKTUALNIE (III semestr) Termin: 25.03.2017; 22.04.2017 godz. 9:00 Czas trwania 3 semestry (kwalifikacyjne) Łączna

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH PIERWSZEGO STOPNIA

PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH PIERWSZEGO STOPNIA Wydział: NAUK SPOŁECZNYCH Kierunek: PEDAGOGIKA Rodzaj zajęć: I W/WS II Lp. Przedmiot kod C/K/L/P/P Z/S III PW/PE/KZ MODUŁ OGÓLNOUCZELNIANY Język obcy,,, 0 0.5 0 0.5 0 0.5 0 0.5 5 0 5 9 Wychowanie fizyczne.

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW KIERUNEK: PEDAGOGIKA poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia obowiązuje od roku akad. 2019/2020

PLAN STUDIÓW KIERUNEK: PEDAGOGIKA poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia obowiązuje od roku akad. 2019/2020 UNIWERSYTET W BIAŁYMSTOKU WYDZIAŁ: PEDAGOGIKI I PSYCHOLOGII dyscyplina: pedagogika profil kształcenia: OGÓLNOAKADEMICKI forma studiów: STACJONARNE Plan studiów zatwierdzono na Radzie Wydziału dnia 21 marca

Bardziej szczegółowo

PEDAGOGIKA SPECJALNA specjalność: Terapia pedagogiczna dzieci i młodzieży z trudnościami w funkcjonowaniu psychospołecznym

PEDAGOGIKA SPECJALNA specjalność: Terapia pedagogiczna dzieci i młodzieży z trudnościami w funkcjonowaniu psychospołecznym I rok studia stacjonarne 219/22 1 Filozofia w pracy pedagoga 11-F-1S-s 15 Zo 15 Zo 3 2 sychologia ogólna 11-SO-1S-s 15 E 15 Zo 4 3 edagogika ogólna 11-EO-1S-s 15 E 3 Zo 4 4 Socjologia 11-SOC-1S-s 15 Zo

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Uchwały nr 18/2012/2013 Senatu Akademickiego Ignatianum z dnia 21 maja 2013 r.

Załącznik nr 2 do Uchwały nr 18/2012/2013 Senatu Akademickiego Ignatianum z dnia 21 maja 2013 r. Szczegółowy plan studiów NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH: PSYCHOLOGIA I ROK STUDIÓW: 4. 5. 6. 7. Wstęp do psychologii Historia myśli psychologicznej I semestr: wykład+dwiczenia O E 50 6 wykład O E 30 4 Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

STUDIA PODYPLOMOWE NOWOŚĆ!!! OLIGOFRENOPEDAGOGIKA Z EDUKACJĄ WŁĄCZAJĄCĄ Special educational needs and disabilities (SEND)

STUDIA PODYPLOMOWE NOWOŚĆ!!! OLIGOFRENOPEDAGOGIKA Z EDUKACJĄ WŁĄCZAJĄCĄ Special educational needs and disabilities (SEND) STUDIA PODYPLOMOWE NOWOŚĆ!!! OLIGOFRENOPEDAGOGIKA Z EDUKACJĄ WŁĄCZAJĄCĄ Special educational needs and disabilities (SEND) Studia podyplomowe Oligofrenopedagogika z edukacją włączającą przygotowują pedagogów

Bardziej szczegółowo

Aneks do programów studiów na kierunku: Pedagogika, specjalnoścl realizowane w lse

Aneks do programów studiów na kierunku: Pedagogika, specjalnoścl realizowane w lse Aneks do programów studiów na kierunku: Pedagogika, specjalnoścl realizowane w lse Zgodnie z uchwałą nr 83/01-016 Senatu Uniwersytetu Opolskiego w sprawie wprowadzenia programów kształcenia zgodnych z

Bardziej szczegółowo

Pedagogika ogólna I rok I stopnia, studia stacjonarne

Pedagogika ogólna I rok I stopnia, studia stacjonarne Pedagogika ogólna I rok I stopnia, studia stacjonarne I semestr tok ogólny Forma zaliczenia 1 1900-10-TOs1 Biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania wykład 1 1900-110-TOs1 tyka dla pedagoga konwersatorium

Bardziej szczegółowo

KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ECTS) KIERUNEK PEDAGOGIKA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ECTS) KIERUNEK PEDAGOGIKA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ECTS) KIERUNEK PEDAGOGIKA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Legnica 2011/2012 Kierunek Pedagogika, studia pierwszego stopnia Opis kierunku i specjalności Studia na kierunku

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW Kierunek studiów: PRACA SOCJALNA, studia I stopnia, forma studiów: stacjonarne, profil praktyczny

PLAN STUDIÓW Kierunek studiów: PRACA SOCJALNA, studia I stopnia, forma studiów: stacjonarne, profil praktyczny Semestr I PLAN STUDIÓW Kierunek studiów: PRACA SOCJALNA, studia I stopnia, forma studiów: stacjonarne, profil praktyczny 1 Technologia informacyjna 30 30 z/o 2 2 Psychologia różnic indywidualnych i osobowości

Bardziej szczegółowo

Studia drugiego stopnia. Część wspólna dla wszystkich kierunków. Studium kierunkowe. Studium kształcenia specjalnościowego

Studia drugiego stopnia. Część wspólna dla wszystkich kierunków. Studium kierunkowe. Studium kształcenia specjalnościowego Wydział Pedagogiczny UW Studia drugiego stopnia Programy kształcenia Moduł nauk pedagogicznych Część wspólna dla wszystkich kierunków Studium kierunkowe Liczba ECTS: 10 Godziny - nakład pracy studenta:

Bardziej szczegółowo

OFERTA PORADNI PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ NR 2 W ŁOMŻY

OFERTA PORADNI PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ NR 2 W ŁOMŻY Ł o m ż y ń s k i e C e n t r u m R o z w o j u E d u k a c j i w Ł o m ż y P o r a d n i a P s y c h o l o g i c z n o - P e d a g o g i c z n a N r 2 ul. Polna 16, 18-400 Łomża tel./fax 86-215-03-18

Bardziej szczegółowo

OGÓLNOUCZELNIANY. 6 W 15 Zzo

OGÓLNOUCZELNIANY. 6 W 15 Zzo D YP L O M O W Y PODSTAWOWY/KIERUNKOWY OGÓLNOUCZELNIANY STUDIA STACJONARNE I STOPNIA, KIERUNEK: PRACA SOCJALNA MODUŁY WSPÓLNE DLA WSZYSTKICH SPECJALNOŚCI (ogólnouczelniany; podstawowy/kierunkowy; dyplomowy)

Bardziej szczegółowo

Pedagogika I rok II stopnia studia niestacjonarne

Pedagogika I rok II stopnia studia niestacjonarne Pedagogika I rok II stopnia studia niestacjonarne I-II semestr tok ogólny w systemie USOS zajęć 1 1900-102-n2 Antropologia kulturowa wykład 10 4 Z//O 1900-117-n2 Badania historyczne w pedagogice konwersatorium

Bardziej szczegółowo

Rok 3 Lp Przedmiot ECTS 1 Teoretyczne podstawy kształcenia 3 2 Pedagogika społeczna 2

Rok 3 Lp Przedmiot ECTS 1 Teoretyczne podstawy kształcenia 3 2 Pedagogika społeczna 2 Kierunek PEDAGOGIKA studia I stopnia, profil ogólnoakademicki, 2014/2015 Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna z Warsztatem współpracy z rodziną Rok 1 1 Język obcy 4 2 Wychowanie fizyczne 0 3 Technologie

Bardziej szczegółowo

P l a n s t u d i ó w

P l a n s t u d i ó w Załącznik nr 3 do uchwały Nr 5 Senatu UMK z dnia 5 lutego 2019 r. P l a n s t u d i ó w Wydział prowadzący studia: Nauk Pedagogicznych Kierunek na którym są prowadzone studia: (nazwa kierunku musi być

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW NIESTACJONARNYCH PIERWSZEGO STOPNIA

PLAN STUDIÓW NIESTACJONARNYCH PIERWSZEGO STOPNIA Wydział: NAUK SPOŁECZNYCH Kierunek: PEDAGOGIKA Rodzaj zajęć: I W/WS II C/K/L/P/P Z/S III PW/PE/KZ forma zal. po I rok II rok III rok Razem semestrze * Lp. Przedmiot kod semestr semestr semestr semestr

Bardziej szczegółowo