KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ECTS) KIERUNEK PEDAGOGIKA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ECTS) KIERUNEK PEDAGOGIKA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA"

Transkrypt

1 KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ECTS) KIERUNEK PEDAGOGIKA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Legnica 2011/2012

2 Kierunek Pedagogika, studia pierwszego stopnia Opis kierunku i specjalności Studia na kierunku Pedagogika trwają sześć semestrów i kończą się uzyskaniem tytułu zawodowego licencjata. Plan studiów obejmuje przedmioty kształcenia: ogólnego, podstawowego, kierunkowego oraz przedmioty specjalnościowe, związane z daną specjalnością studiów. Absolwenci kierunku Pedagogika dysponują rzetelnym przygotowaniem teoretycznym i praktycznym w ramach wybranej specjalności pedagogicznej. Posiadają kompetencje do swobodnego poruszania się na współczesnym rynku pracy, w realiach życia społecznogospodarczego oraz do pozyskiwania środków na realizację programów, projektów edukacyjnych i pomocowych. W toku studiów nabywają: umiejętności do naukowej refleksji nad rzeczywistością społeczną, umiejętności do samodzielnego wykonywania podstawowych badań i analiz w działalności oświatowej i społecznej. Posiadają umiejętności w zakresie samokształcenia i samodoskonalenia. Mogą kontynuować naukę na studiach magisterskich. Na kierunku Pedagogika studenci mają do wyboru jedną z czterech specjalności: pedagogikę opiekuńczą z promocją zdrowia, resocjalizację i pomoc postpenitencjarną, zintegrowaną edukację wczesnoszkolną z językiem angielskim, edukację wczesnoszkolną i wychowanie przedszkolne. Wybór specjalności kształcenia następuje na II roku studiów (po trzecim semestrze). W przypadku zintegrowanej edukacji wczesnoszkolnej z językiem angielskim oraz edukacji wczesnoszkolnej i wychowania przedszkolnego wyboru tych specjalności należy dokonać przy składaniu dokumentów podczas rekrutacji na studia w PWSZ im. Witelona w Legnicy. Specjalności* Pedagogika opiekuńcza z promocją zdrowia Celem kształcenia na specjalności pedagogika opiekuńcza z promocją zdrowia jest przygotowanie specjalistów do podjęcia pracy edukacyjnej (wychowawczej, opiekuńczej i kompensacyjnej) z dziećmi i młodzieżą pozbawioną trwale lub czasowo opieki rodziców lub pochodzącą ze środowisk niewydolnych wychowawczo. Rozszerzenie kompetencji absolwenta o promocję zdrowia pozwala na przygotowanie się do podejmowania działań edukacyjnych w zakresie edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia w odniesieniu do podopiecznych, wychowanków i ich rodzin, jak i różnorodnych grup społecznych na poziomie lokalnym i regionalnym. Absolwent tej specjalności legitymuje się szerokimi kompetencjami pedagogicznymi w zakresie znajomości prawidłowego rozwoju dzieci i młodzieży oraz czynników mających wpływ na ten rozwój; w zakresie podejmowania działań profilaktycznych i promocji zdrowia; w zakresie metod diagnozowania potrzeb opiekuńczych dzieci i rodzin; w zakresie metod pracy w różnych instytucjach opiekuńczych i leczniczych; w zakresie umiejętności terapeutycznych w procesie rehabilitacji osób niepełnosprawnych; w zakresie tworzenia projektów, programów edukacyjnych i profilaktycznych. Katalog przedmiotów / Pakiet informacyjny ECTS 2011/2012 2

3 Resocjalizacja i pomoc postpenitencjarna Specjalność resocjalizacja i pomoc postpenitencjarna wyposaża przyszłego pedagoga w kompetencje do pracy z osobami nieletnimi i dorosłymi, przebywającymi w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i resocjalizacyjnych, a także do pracy z osobami opuszczającymi zakłady karne w ramach ich readaptacji społecznej. Przygotowuje absolwenta do pracy w poradniach specjalistycznych, służbie zdrowia i sądownictwie. Absolwent nabywa umiejętności w zakresie diagnozy niedostosowania społecznego, pracy z indywidualnym przypadkiem oraz grupą wychowawczą, z zastosowaniem kulturotechniki, socjotechniki i psychotechniki. Specjalność przygotowuje do konstruowania lokalnych strategii pomocy postpenitencjarnej, co jest zgodne z zadaniami instytucji samorządowych. Kompetencje te będą także kształtowane i uzupełniane w trakcie praktyk, prowadzonych zarówno w instytucjach wymiaru sprawiedliwości, jak i w placówkach resocjalizacyjnych, interwencyjnych oraz socjalnych. Zintegrowana edukacja wczesnoszkolna z językiem angielskim Absolwent po ukończeniu 3-letnich studiów licencjackich jest przygotowany do realizacji zadań wychowawczych, dydaktycznych i opiekuńczych szkoły na I etapie kształcenia (klasy I-III). Dysponuje wiedzą ogólnopedagogiczną, psychologiczną i socjologiczną niezbędną do podjęcia zadań z zakresu kształcenia i wychowania oraz wiedzą profesjonalną - uzyskaną w ramach przedmiotów kierunkowych i specjalnościowych - pozwalającą na rozwój zawodowy i doskonalenie własnego warsztatu pracy. Legitymuje się znajomością języka angielskiego zbliżoną do znajomości języka ojczystego, czyli na poziomie biegłości C1 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy. Absolwent po uzyskaniu tytułu licencjata na kierunku pedagogika, specjalność: zintegrowana edukacja wczesnoszkolna z językiem angielskim może być zatrudniony w charakterze nauczyciela - wychowawcy w szkole podstawowej na I etapie edukacji oraz nauczyciela języka angielskiego w przedszkolu i w klasach I-III.Specjalność ta prowadzona jest tylko na studiach stacjonarnych. Edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne Absolwent trzyletnich studiów licencjackich: specjalność edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne przygotowany jest do realizacji dydaktycznych i wychowawczych zadań szkoły podstawowej w klasach I-III oraz przedszkola. Absolwent tej specjalności nauczycielskiej posiada kwalifikacje do pracy w różnych typach placówek wychowania przedszkolnego, w klasach I III szkoły podstawowej, we wszystkich typach placówek zajmujących się wychowaniem i kształceniem dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Przygotowany jest również do prowadzenia zajęć z dziećmi w grupach integracyjnych (np. zajęcia korekcyjno kompensacyjne). Posiada wszechstronną i komplementarną wiedzę z zakresu pedagogiki oraz dysponuje rzetelnym przygotowaniem teoretycznym i praktycznym o charakterze interdyscyplinarnym (pedagogika, pedagogika wczesnoszkolna, psychologia, psychologia dziecka w rozwoju przedszkolnym i wczesnoszkolnym, metodyka nauczania wczesnoszkolnego oraz metodyki integracyjne, socjologia, filozofia), niezbędnym do rozumienia społeczno-kulturowego kontekstu kształcenia i wychowania oraz organizowania własnego rozwoju zawodowego i doskonalenia warsztatu pracy. * uruchomienie specjalności uwarunkowane jest odpowiednia liczbą kandydatów Katalog przedmiotów / Pakiet informacyjny ECTS 2011/2012 3

4 Wymagania wstępne Minimalnym wymaganiem dla kandydata na studia na kierunku Pedagogika jest posiadanie świadectwa maturalnego. W procesie rekrutacji uwzględnia się oceny uzyskane przez kandydatów na egzaminach maturalnych z języka polskiego, języka obcego oraz jednego z wybranych przedmiotów: biologii, historii lub wiedzy o społeczeństwie. Egzamin końcowy Egzamin dyplomowy jest egzaminem ustnym. Na egzaminie student powinien wykazać się ogólną wiedzą studiowanego kierunku/specjalności oraz wiedzą związaną z pracą dyplomową. Zasady określenia ostatecznego wyniku studiów opisane są w Regulaminie Studiów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy. Ostateczny wynik studiów stanowi sumę: 0,6 średniej arytmetycznej ocen ze wszystkich egzaminów i zaliczeń z uwzględnieniem ocen niedostatecznych - uzyskanych w ciągu całego okresu studiów (łącznie z semestrami powtarzanymi oraz wznowionymi), 0,2 oceny pracy dyplomowej oraz 0,2 oceny egzaminu dyplomowego. Zasady oceniania i egzaminowania Ogólne zasady egzaminowania i zaliczania studiowanych przedmiotów są szczegółowo opisane w Regulaminie Studiów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy. Metody oceny poszczególnych przedmiotów podane są w odpowiednich kartach przedmiotów. Koordynator ECTS i programu Erasmus dr Wiesława Troszczyńska-Nakonieczna tel.: Katalog przedmiotów / Pakiet informacyjny ECTS 2011/2012 4

5 Kierunek: Pedagogika Specjalność: Resocjalizacja i pomoc postpenitencjarna Nabór 2011 stacjonarne Rok I Lp. 1 2 Nazwa przedmiotu Liczba Semestr 1 Semestr 2 Forma ECTS ECTS godzin w ć l p s w ć l p s zaliczenia Przedmioty kształcenia ogólnego Podstawy ergonomii, bezpieczeństwa i higieny pracy zaliczenie Biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania zaliczenie Przedmioty podstawowe 3 Wybrane zagadnienia z filozofii egz. (1) 4 Wprowadzenie do socjologii egz. (1) 5 Wprowadzenie do psychologii egz. (1) 6 Wprowadzenie do pedagogiki zaliczenie 7 Socjologia wychowania zaliczenie 8 Pojęcia i systemy pedagogiczne egz. (2) Przedmioty kierunkowe 9 Historia wychowania egz. (1) 10 Teoretyczne podstawy wychowania egz. (2) 11 Pedagogika społeczna egz. (2) 12 Podstawy poradoznawstwa zaliczenie 13 Podstawy logopedii zaliczenie zaliczenie 14 Praktyka zawodowa bez oceny Razem liczba godzin profilu dyplomowania/ects: Razem liczba godzin/etcs: Razem liczba godzin w semestrze (roku): BHP - I semestr 4h PRZYSPOSOBIENIE BIBLIOTECZNE - I semestr 4h Liczba egzaminów: Katalog przedmiotów / Pakiet informacyjny ECTS 2011/2012 5

6 Kierunek: Pedagogika Specjalność: Resocjalizacja i pomoc postpenitencjarna Nabór 2011 stacjonarne Rok II Lp. Nazwa przedmiotu Liczba Semestr 3 Semestr 4 Forma ECTS ECTS godzin w ć l p s w ć l p s zaliczenia Przedmioty kształcenia ogólnego 1 Technologie informacyjne zaliczenie 2 Język obcy zaliczenie 3 Wychowanie fizyczne zaliczenie bez oceny Przedmioty podstawowe 4 Psychologia rozwojowa i osobowości egz. (3) 5 Etyka egz. (3) 6 Psychologia kliniczna zaliczenie Przedmioty kierunkowe 7 Teoretyczne podstawy kształcenia egz. (3) 8 Komunikacja społeczna zaliczenie 9 Wprowadzenie do pedagogiki resocjalizacyjnej zaliczenie 10 Surdopedagogika zaliczenie 11 Wprowadzenie do pedagogiki opiekuńczej egz.(3) 12 Metodologia badań społecznych zaliczenie 13 Wprowadzenie do pedagogiki specjalnej zaliczenie 14 Trening umiejętności interpersonalnych zaliczenie Razem liczba godzin wspólnych/ects: Przedmioty specjalnościowe 1 Pedagogika resocjalizacyjna zaliczenie 2 Elementy kryminalistyki i kryminologii egz. (4) 3 Patologie społeczne egz. (4) 4 Profilaktyka zagrożeń rozwoju dzieci i młodzieży egz. (4) 5 Teoria i praktyka negocjacji i mediacji zaliczenie 6 Współczesne teorie resocjalizacji egz.(4) 7 Placówki resocjalizacyjne w Polsce zaliczenie 8 Resocjalizacja w środowisku otwartym zaliczenie 9 Metody badań pedagogicznych zaliczenie 10 Seminarium dyplomowe zaliczenie 11 Socjoterapia zaliczenie zaliczenie 12 Praktyki zawodowe bez oceny Razem liczba godzin przedmiotów specjalnościowych/ects: Razem liczba godzin/ects: Razem liczba godzin: w semestrze (roku): Liczba egzaminów: Katalog przedmiotów / Pakiet informacyjny ECTS 2011/2012 6

7 Kierunek: Pedagogika Specjalność: Resocjalizacja i pomoc postpenitencjarna Nabór 2011 stacjonarne Rok III Lp. Nazwa przedmiotu Liczba Semestr 5 Semestr 6 Forma ECTS ECTS godzin w ć l p s w ć l p s zaliczenia Przedmioty kształcenia ogólnego 1 Język obcy egz. (6) 2 Ochrona własności intelektualnej zaliczenie Przedmioty kierunkowe 3 Wykład do wyboru (1) zaliczenie 4 Wykład do wyboru (2) zaliczenie Razem liczba godzin wspólnych/ects: Przedmioty specjalnościowe 5 Elementy prawa karnego i karnego wykonawczego egz. (5) 6 Elementy prawa socjalnego, rodzinnego i opiekuńczego egz. (5) 7 Prawne podstawy resocjalizacji zaliczenie 8 Metodyka pracy resocjalizacyjnej egz. (5) 9 Media w edukacji zaliczenie 10 Psychologia społeczna (przedmiot kierunkowy) egz. (5) 11 Seminarium dyplomowe zaliczenie 12 Diagnostyka i diagnoza w resocjalizacji zaliczenie 13 Kształcenie w procesie resocjalizacji zaliczenie 14 System penitencjarny postpenitencjarny w Polsce zaliczenie 15 Praca terapeutyczna z rodziną z elementami interwencji kryzysowej zaliczenie 16 Pedagogika penitencjarna egz. (6) 17 Wprowadzenie do metodyki pracy kuratora sądowego zaliczenie Indywidualny program oddziaływań 18 resocjalizacyjnych zaliczenie 19 Budowanie gminnego systemu pomocy pospenitencjarnej zaliczenie 20 Praca pedagogiczna z osobami skazanymi zaliczenie 21 Metodyka zajęć korekcyjnokompensacyjnych zaliczenie 22 Praktyki zawodowe Zaliczenie bez oceny 23 Praca dyplomowa 10 zaliczenie Razem liczba godzin przedmiotów specjalnościowych/ects: Razem liczba godzin/ects: Razem liczba godzin: w semestrze (roku): Liczba egzaminów: Katalog przedmiotów / Pakiet informacyjny ECTS 2011/2012 7

8 Kierunek: Pedagogika Specjalność: Resocjalizacja i pomoc postpenitencjarna Nabór 2011 niestacjonarne Rok I Lp. 1 2 Nazwa przedmiotu Liczba Semestr 1 Semestr 2 Forma ECTS ECTS godzin w ć l p s w ć l p s zaliczenia Przedmioty kształcenia ogólnego Podstawy ergonomii, bezpieczeństwa i higieny pracy zaliczenie Biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania zaliczenie Przedmioty podstawowe 3 Wybrane zagadnienia z filozofii egz. (1) 4 Wprowadzenie do socjologii egz. (1) 5 Wprowadzenie do psychologii egz. (1) 6 Wprowadzenie do pedagogiki zaliczenie 7 Socjologia wychowania zaliczenie 8 Pojęcia i systemy pedagogiczne egz. (2) Przedmioty kierunkowe 9 Historia wychowania egz. (1) 10 Teoretyczne podstawy wychowania egz. (2) 11 Pedagogika społeczna egz. (2) 12 Podstawy poradoznawstwa zaliczenie 13 Podstawy logopedii zaliczenie 14 Praktyki zawodowe zaliczenie bez oceny Razem liczba godzin profilu dyplomowania/ects: Razem liczba godzin/etcs: Razem liczba godzin w semestrze (roku): Liczba egzaminów: BHP - I semestr 4h PRZYSPOSOBIENIE BIBLIOTECZNE - I semestr 4h Katalog przedmiotów / Pakiet informacyjny ECTS 2011/2012 8

9 Kierunek: Pedagogika Specjalność: Resocjalizacja i pomoc postpenitencjarna Nabór 2011 niestacjonarne Rok II Lp. Nazwa przedmiotu Liczba Semestr 3 Semestr 4 Forma ECTS ECTS godzin w ć l p s w ć l p s zaliczenia Przedmioty kształcenia ogólnego 1 Technologie informacyjne zaliczenie 2 Język obcy zaliczenie 3 Wychowanie fizyczne zaliczenie bez oceny Przedmioty podstawowe 4 Psychologia rozwojowa i osobowości egz. (3) 5 Etyka egz. (3) 6 Psychologia kliniczna zaliczenie Przedmioty kierunkowe 7 Teoretyczne podstawy kształcenia egz. (3) 8 Komunikacja społeczna zaliczenie 9 Wprowadzenie do pedagogiki resocjalizacyjnej zaliczenie 10 Surdopedagogika zaliczenie 11 Wprowadzenie do pedagogiki opiekuńczej egz. (3) 12 Metodologia badań społecznych zaliczenie 13 Wprowadzenie do pedagogiki specjalnej zaliczenie 14 Trening umiejętności interpersonalnych zaliczenie Razem liczba godzin wspólnych/ects: Przedmioty specjalnościowe 1 Pedagogika resocjalizacyjna zaliczenie 2 Elementy kryminalistyki i kryminologii egz. (4) 3 Patologie społeczne egz. (4) 4 Profilaktyka zagrożeń rozwoju dzieci i młodzieży egz. (4) 5 Teoria i praktyka negocjacji i mediacji zaliczenie 6 Współczesne teorie resocjalizacji egz. (4) 7 Placówki resocjalizacyjne w Polsce zaliczenie 8 Resocjalizacja w środowisku otwartym zaliczenie 9 Metody badań pedagogicznych zaliczenie 10 Seminarium dyplomowe zaliczenie 11 Socjoterapia zaliczenie zaliczenie 12 Praktyki bez oceny Razem liczba godzin przedmiotów specjalnościowych/ects: Razem liczba godzin/ects: Razem liczba godzin: w semestrze (roku): Liczba egzaminów: Katalog przedmiotów / Pakiet informacyjny ECTS 2011/2012 9

10 Kierunek: Pedagogika Specjalność: Resocjalizacja i pomoc postpenitencjarna Nabór 2011 niestacjonarne Rok III Lp. Nazwa przedmiotu Liczba Semestr 5 Semestr 6 Forma ECTS ECTS godzin w ć l p s w ć l p s zaliczenia Przedmioty kształcenia ogólnego 1 Język obcy egz. (6) 2 Ochrona własności intelektualnej zaliczenie Przedmioty kierunkowe 3 Wykład do wyboru (1) zaliczenie 4 Wykład do wyboru (2) zaliczenie Razem liczba godzin wspólnych/ects: Przedmioty specjalnościowe 5 Elementy prawa karnego i karnego wykonawczego egz. (5) 6 Elementy prawa socjalnego, rodzinnego i opiekuńczego egz. (5) 7 Prawne podstawy resocjalizacji zaliczenie 8 Metodyka pracy resocjalizacyjnej egz. (5) 9 Media w edukacji zaliczenie 10 Psychologia społeczna (przedmiot kierunkowy) egz. (5) 11 Seminarium dyplomowe zaliczenie 12 Diagnostyka i diagnoza w resocjalizacji zaliczenie 13 Kształcenie w procesie resocjalizacji zaliczenie 14 System penitencjarny postpenitencjarny w Polsce zaliczenie 15 Praca terapeutyczna z rodziną z elementami interwencji kryzysowej zaliczenie 16 Pedagogika penitencjarna egz. (6) 17 Wprowadzenie do metodyki pracy kuratora sądowego zaliczenie Indywidualny program oddziaływań 18 resocjalizacyjnych zaliczenie 19 Budowanie gminnego systemu pomocy pospenitencjarnej zaliczenie 20 Praca pedagogiczna z osobami skazanymi zaliczenie 21 Metodyka zajęć korekcyjno-kompensacyjnych zaliczenie zaliczenie 22 Praktyki bez oceny 23 Praca dyplomowa 10 zaliczenie Razem liczba godzin przedmiotów specjalnościowych/ects: Razem liczba godzin/ects: Razem liczba godzin: w semestrze (roku): Liczba egzaminów: Katalog przedmiotów / Pakiet informacyjny ECTS 2011/

11 Kierunek: Pedagogika Specjalność: Pedagogika opiekuńcza z promocją zdrowia, Nabór 2011 stacjonarne Rok I Lp. 1 2 Nazwa przedmiotu Liczba Semestr 1 Semestr 2 Forma ECTS ECTS godzin w ć l p s w ć l p s zaliczenia Przedmioty kształcenia ogólnego Podstawy ergonomii, bezpieczeństwa i higieny pracy zaliczenie Biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania zaliczenie Przedmioty podstawowe 3 Wybrane zagadnienia z filozofii egz. (1) 4 Wprowadzenie do socjologii egz. (1) 5 Wprowadzenie do psychologii egz. (1) 6 Wprowadzenie do pedagogiki zaliczenie 7 Socjologia wychowania zaliczenie 8 Pojęcia i systemy pedagogiczne egz. (2) Przedmioty kierunkowe 9 Historia wychowania egz. (1) 10 Teoretyczne podstawy wychowania egz. (2) 11 Pedagogika społeczna egz. (2) 12 Podstawy poradoznawstwa zaliczenie 13 Podstawy logopedii zaliczenie zaliczenie 14 Praktyki zawodowe bez oceny Razem liczba godzin profilu dyplomowania/ects: Razem liczba godzin/etcs: Razem liczba godzin w semestrze (roku): Liczba egzaminów: BHP - I semestr 4h PRZYSPOSOBIENIE BIBLIOTECZNE - I semestr 4h Katalog przedmiotów / Pakiet informacyjny ECTS 2011/

12 Kierunek: Pedagogika Specjalność: Pedagogika opiekuńcza z promocją zdrowia, Nabór 2011 stacjonarne Rok II Lp. Nazwa przedmiotu Liczba Semestr 3 Semestr 4 Forma ECTS ECTS godzin w ć l p s w ć l p s zaliczenia Przedmioty kształcenia ogólnego 1 Technologie informacyjne zaliczenie 2 Język obcy zaliczenie 3 Wychowanie fizyczne zaliczenie bez oceny Przedmioty podstawowe 4 Psychologia rozwojowa i osobowości egz. (3) 5 Etyka egz. (3) 6 Psychologia kliniczna zaliczenie Przedmioty kierunkowe 7 Teoretyczne podstawy kształcenia egz. (3) 8 Komunikacja społeczna zaliczenie 9 Wprowadzenie do pedagogiki resocjalizacyjnej zaliczenie 10 Surdopedagogika zaliczenie 11 Wprowadzenie do pedagogiki opiekuńczej egz.(3) 12 Metodologia badań społecznych zaliczenie 13 Wprowadzenie do pedagogiki specjalnej zaliczenie 14 Trening umiejętności interpersonalnych zaliczenie Razem liczba godzin wspólnych/ects: Przedmioty specjalnościowe 1 Andragogika egz. (4) 2 Metodyka pracy opiekuńczo-wychowawczej zaliczenie 3 Promocja zdrowia z edukacją zdrowotną egz. (4) 4 Patologie społeczne egz. (4) 5 Socjoterapia zaliczenie 6 Teoria i praktyka mediacji i negocjacji zaliczenie 7 Metodyka profilaktyki zdrowia zaliczenie 8 Seminarium dyplomowe zaliczenie 9 Metody badań pedagogicznych zaliczenie zaliczenie 10 Praktyki zawodowe bez oceny Razem liczba godzin przedmiotów specjalnościowych/ects: Razem liczba godzin/ects: Razem liczba godzin: w semestrze (roku): Liczba egzaminów: Katalog przedmiotów / Pakiet informacyjny ECTS 2011/

13 Kierunek: Pedagogika Specjalność: Pedagogika opiekuńcza z promocją zdrowia, Nabór 2011 stacjonarne Rok III Lp. Nazwa przedmiotu Liczba Semestr 5 Semestr 6 Forma ECTS ECTS godzin w ć l p s w ć l p s zaliczenia Przedmioty kształcenia ogólnego 1 Język obcy egz. (6) 2 Ochrona własności intelektualnej zaliczenie Przedmioty kierunkowe 3 Wykład do wyboru (1) zaliczenie 4 Wykład do wyboru (2) zaliczenie Razem liczba godzin wspólnych/ects: Przedmioty specjalnościowe 5 Podstawy prawa rodzinnego i opiekuńczego zaliczenie 6 Instytucje i placówki opiekuńcze zaliczenie 7 Pedagogika rodziny egz. (5) 8 Podstawy gerontologii egz. (5) 9 Psychologia zdrowia egz. (5) 10 Profilaktyka zagrożeń rozwoju dzieci i młodzieży egz. (5) 11 Poradnictwo wychowawcze i rodzinne zaliczenie 12 Ochrona praw dziecka i rodziny egz. (6) Metodyka zajęć korekcyjnokompensacyjnych zaliczenie 14 Praca z osobami niepełnosprawnymi zaliczenie 15 Warsztaty umiejętności wychowawczych zaliczenie 16 Seminarium dyplomowe zaliczenie 17 Diagnoza i terapia pedagogiczna zaliczenie 18 Media w edukacji zaliczenie zaliczenie 19 Praktyki zawodowe bez oceny 20 Praca dyplomowa 10 zaliczenie Razem liczba godzin przedmiotów specjalnościowych/ects: Razem liczba godzin/ects: Razem liczba godzin: w semestrze (roku): Liczba egzaminów: Katalog przedmiotów / Pakiet informacyjny ECTS 2011/

14 Kierunek: Pedagogika Specjalność: Pedagogika opiekuńcza z promocją zdrowia, Nabór 2011 niestacjonarne Rok I Lp. 1 2 Nazwa przedmiotu Liczba Semestr 1 Semestr 2 Forma ECTS ECTS godzin w ć l p s w ć l p s zaliczenia Przedmioty kształcenia ogólnego Podstawy ergonomii, bezpieczeństwa i higieny pracy zaliczenie Biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania zaliczenie Przedmioty podstawowe 3 Wybrane zagadnienia z filozofii egz. (1) 4 Wprowadzenie do socjologii egz. (1) 5 Wprowadzenie do psychologii egz. (1) 6 Wprowadzenie do pedagogiki zaliczenie 7 Socjologia wychowania zaliczenie 8 Pojęcia i systemy pedagogiczne egz. (2) Przedmioty kierunkowe 9 Historia wychowania egz. (1) 10 Teoretyczne podstawy wychowania egz. (2) 11 Pedagogika społeczna egz. (2) 12 Podstawy poradoznawstwa zaliczenie 13 Podstawy logopedii zaliczenie zaliczenie 14 Praktyki zawodowe bez oceny Razem liczba godzin profilu dyplomowania/ects: Razem liczba godzin/etcs: Razem liczba godzin w semestrze (roku)/ects: BHP - I semestr 4h PRZYSPOSOBIENIE BIBLIOTECZNE - I semestr 4h Liczba egzaminów: Katalog przedmiotów / Pakiet informacyjny ECTS 2011/

15 Kierunek: Pedagogika Specjalność: Pedagogika opiekuńcza z promocją zdrowia, Nabór 2011 niestacjonarne Rok II Lp. Nazwa przedmiotu Liczba Semestr 3 Semestr 4 Forma ECTS ECTS godzin w ć l p s w ć l p s zaliczenia Przedmioty kształcenia ogólnego 1 Technologie informacyjne zaliczenie 2 Język obcy zaliczenie 3 Wychowanie fizyczne zaliczenie bez oceny Przedmioty podstawowe 4 Psychologia rozwojowa i osobowości egz. (3) 5 Etyka egz. (3) 6 Psychologia kliniczna zaliczenie Przedmioty kierunkowe 7 Teoretyczne podstawy kształcenia egz. (3) 8 Komunikacja społeczna zaliczenie 9 Wprowadzenie do pedagogiki resocjalizacyjnej zaliczenie 10 Surdopedagogika zaliczenie 11 Wprowadzenie do pedagogiki opiekuńczej egz. (3) 12 Metodologia badań społecznych zaliczenie 13 Wprowadzenie do pedagogiki specjalnej zaliczenie 14 Trening umiejętności interpersonalnych zaliczenie Razem liczba godzin wspólnych/ects: Przedmioty specjalnościowe 1 Andragogika egz. (4) 2 Metodyka pracy opiekuńczo-wychowawczej zaliczenie 3 Promocja zdrowia z edukacją zdrowotną egz. (4) 4 Patologie społeczne egz. (4) 5 Socjoterapia zaliczenie 6 Teoria i praktyka mediacji i negocjacji zaliczenie 7 Metodyka profilaktyki zdrowia zaliczenie 8 Seminarium dyplomowe zaliczenie 9 Metody badań pedagogicznych zaliczenie zaliczenie 10 Praktyki zawodowe bez oceny Razem liczba godzin przedmiotów specjalnościowych/ects: Razem liczba godzin/ects: Razem liczba godzin: w semestrze (roku): Liczba egzaminów: Katalog przedmiotów / Pakiet informacyjny ECTS 2011/

16 Kierunek: Pedagogika Specjalność: Pedagogika opiekuńcza z promocją zdrowia, Nabór 2011 niestacjonarne Rok III Lp. Nazwa przedmiotu Liczba Semestr 5 Semestr 6 Forma ECTS ECTS godzin w ć l p s w ć l p s zaliczenia Przedmioty kształcenia ogólnego 1 Język obcy egz. (6) 2 Ochrona własności intelektualnej zaliczenie Przedmioty kierunkowe 3 Wykład do wyboru (1) zaliczenie 4 Wykład do wyboru (2) zaliczenie Razem liczba godzin wspólnych/ects: Przedmioty specjalnościowe 5 Podstawy prawa rodzinnego i opiekuńczego zaliczenie 6 Instytucje i placówki opiekuńcze zaliczenie 7 Pedagogika rodziny egz. (5) 8 Podstawy gerontologii egz. (5) 9 Psychologia zdrowia egz. (5) 10 Profilaktyka zagrożeń rozwoju dzieci i młodzieży egz. (5) 11 Poradnictwo wychowawcze i rodzinne zaliczenie 12 Ochrona praw dziecka i rodziny egz. (6) 13 Metodyka zajęć korekcyjno-kompensacyjnych zaliczenie 14 Praca z osobami niepełnosprawnymi zaliczenie 15 Warsztaty umiejętności wychowawczych zaliczenie 16 Seminarium dyplomowe zaliczenie 17 Diagnoza i terapia pedagogiczna zaliczenie 18 Media w edukacji zaliczenie zaliczenie 19 Praktyki zawodowe bez oceny 20 Praca dyplomowa 10 zaliczenie Razem liczba godzin przedmiotów specjalnościowych/ects: Razem liczba godzin/ects: Razem liczba godzin: w semestrze (roku): Liczba egzaminów: Katalog przedmiotów / Pakiet informacyjny ECTS 2011/

17 Kierunek: Pedagogika Specjalność: Zintegrowana edukacja wczesnoszkolna z językiem angielskim, Nabór 2011 stacjonarne Rok I Lp. Nazwa przedmiotu Liczba Semestr 1 Semestr 2 Forma ECTS ECTS godzin w ć l p s w ć l p s zaliczenia Przedmioty kształcenia ogólnego 1 Ochrona własności intelektualnej zaliczenie 2 Biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania zaliczenie Przedmioty podstawowe 3 Wprowadzenie do socjologii egz. (1) 4 Wprowadzenie do psychologii egz. (1) 5 Wprowadzenie do pedagogiki zaliczenie 6 Socjologia wychowania zaliczenie 7 Pojęcia i systemy pedagogiczne egz. (2) Przedmioty kierunkowe 8 Historia wychowania egz. (1) 9 Teoretyczne podstawy wychowania egz. (2) 10 Pedagogika rodziny zaliczenie 11 Metodyka pracy opiekuńczo-wychowawczej zaliczenie 12 Podstawy logopedii zaliczenie 13 Emisja głosu zaliczenie Razem liczba godzin wspólnych/ects: Przedmioty specjalnościowe 14 PNJA- lektorat prasy anglojęzycznej zaliczenie 15 PNJA-gramatyka praktyczna zaliczenie 16 PNJA-komunikacja ustna zaliczenie 17 PNJA-ćwiczenia leksykalne zaliczenie 18 PNJA-ćwiczenia redakcyjne zaliczenie Razem liczba godzin przedmiotów specjalnościowych/ects: Razem liczba godzin/ects: Razem liczba godzin: w semestrze (roku): Liczba egzaminów: BHP - I semestr 4h PRZYSPOSOBIENIE BIBLIOTECZNE - I semestr 4h Katalog przedmiotów / Pakiet informacyjny ECTS 2011/

18 Kierunek: Pedagogika Specjalność: Zintegrowana edukacja wczesnoszkolna z językiem angielskim, Nabór 2011 stacjonarne Rok II Lp. Nazwa przedmiotu Liczba Semestr 3 Semestr 4 Forma ECTS ECTS godzin w ć l p s w ć l p s zaliczenia Przedmioty kształcenia ogólnego 1 Technologie informacyjne zaliczenie 2 Wychowanie fizyczne zaliczenie bez oceny 3 Podstawy ergonomii, BHP zaliczenie Przedmioty podstawowe 4 Psychologia rozwojowa i osobowości egz. (3) 5 Etyka egz.(3) 6 Psychologia kliniczna zaliczenie Przedmioty kierunkowe 7 Teoretyczne podstawy kształcenia egz. (3) 8 Metodologia badań społecznych zaliczenie Razem liczba godzin wspólnych/ects: Przedmioty specjalnościowe 1 PNJA- lektorat prasy anglojęzycznej zaliczenie 2 PNJA-gramatyka praktyczna zaliczenie 3 PNJA-komunikacja ustna zaliczenie 4 PNJA-ćwiczenia leksykalne zaliczenie 5 PNJA-ćwiczenia redakcyjne zaliczenie 6 PNJA- fonetyka zaliczenie 7 Metodyka nauczania języka angielskiego zaliczenie 8 Seminarium dyplomowe zaliczenie 9 Podstawy kształcenia językowego zaliczenie 10 Podstawy kształcenia matematycznego zaliczenie 11 Pedagogika wczesnoszkolna zaliczenie 12 Metodyka edukacji wczesnoszkolnej zaliczenie 13 Edukacja muzyczna z metodyką zaliczenie 14 Edukacja polonistyczna z metodyką zaliczenie 15 Edukacja matematyczna z metodyką zaliczenie 16 Literatura dziecięca zaliczenie 17 Praktyka pedagogiczna zaliczenie Razem liczba godzin przedmiotów specjalnościowych/ects: Razem liczba godzin/ects: Razem liczba godzin: w semestrze (roku): Liczba egzaminów: Katalog przedmiotów / Pakiet informacyjny ECTS 2011/

19 Kierunek: Pedagogika Specjalność: Zintegrowana edukacja wczesnoszkolna z językiem angielskim, Nabór 2011 stacjonarne Rok III Lp. Nazwa przedmiotu Liczba Semestr 5 Semestr 6 Forma ECTS ECTS godzin w ć l p s w ć l p s zaliczenia Przedmioty podstawowe 1 Wybrane zagadnienia z filozofii egz. (5) Przedmioty kierunkowe 2 Pedagogika społeczna egz. (5) 3 Poradnictwo wychowawcze zaliczenie 4 Metody badań pedagogicznych zaliczenie Podstawy organizacji i zarządzania oświatą zaliczenie z elementami prawa oświatowego 6 Diagnostyka pedagogiczna zaliczenie Razem liczba godzin wspólnych/ects: Przedmioty specjalnościowe 1 PNJA-komunikacja ustna zaliczenie 2 Metodyka nauczania języka angielskiego egz. (6) 3 Wprowadzenie do kultury amerykańskiej zaliczenie 4 Wprowadzenie do kultury brytyjskiej zaliczenie 5 PNJA- sprawności zintegrowane zaliczenie 6 Seminarium dyplomowe zaliczenie 7 Edukacja środowiskowa z metodyką zaliczenie 8 Edukacja muzyczna z metodyką zaliczenie Edukacja plastyczno-techniczna z zaliczenie metodyką 10 Edukacja polonistyczna z metodyką zaliczenie 11 Edukacja matematyczna z metodyką zaliczenie 12 Edukacja zdrowotna z metodyką zaliczenie 13 Metodyka wychowania fizycznego zaliczenie 14 Metodyka pracy z grupą zaliczenie 15 Wprowadzenie do terapii pedagogicznej zaliczenie 16 Metodyka pracy reedukacyjnej zaliczenie 17 Praktyka pedagogiczna zaliczenie 18 Praca dyplomowa 10 zaliczenie Razem liczba godzin przedmiotów specjalnościowych/ects: Razem liczba godzin/ects: Razem liczba godzin: w semestrze (roku): Liczba egzaminów: Katalog przedmiotów / Pakiet informacyjny ECTS 2011/

20 Kierunek: Pedagogika Specjalność: Edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne, Nabór 2011 stacjonarne Rok I Lp. Nazwa przedmiotu Liczba Semestr 1 Semestr 2 Forma ECTS ECTS godzin w ć s p inne w ć s p inne zaliczenia Przedmioty ogólne 1 Ochrona własności intelektualnej zaliczenie Biomedyczne podstawy rozwoju i zaliczenie wychowania 3 Język obcy zaliczenie Przedmioty podstawowe 4 Wprowadzenie do socjologii Egz. (1) 5 Wprowadzenie do psychologii Egz. (1) 6 Wprowadzenie do pedagogiki zaliczenie 7 Socjologia wychowania zaliczenie 8 Pojęcia i systemy pedagogiczne Egz. (2) Przedmioty kierunkowe 9 Historia wychowania Egz. (1) 10 Teoretyczne podstawy wychowania Egz. (2) 11 Pedagogika rodziny zaliczenie 12 Metodyka pracy opiekuńczowychowawczej zaliczenie 13 Historia myśli pedagogicznej zaliczenie 14 Podstawy logopedii zaliczenie 15 Emisja głosu zaliczenie Razem liczba godzin wspólnych/ects: Przedmioty specjalnościowe 16 Psychologia dziecka w wieku przed - i wczesnoszkolnym Egz. (1) 17 Komunikacja interpersonalna zaliczenie Razem liczba godzin przedmiotów specjalnościowych/ects: Razem liczba godzin/ects: Razem liczba godzin: w semestrze (roku): Liczba egzaminów: BHP - I semestr 4h PRZYSPOSOBIENIE BIBLIOTECZNE - I semestr 4h Katalog przedmiotów / Pakiet informacyjny ECTS 2011/

21 Kierunek: Pedagogika Specjalność: Edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne, Nabór 2011 stacjonarne Rok II Lp. Nazwa przedmiotu Liczba Semestr 3 Semestr 4 Forma ECTS ECTS godzin w ć s p inne w ć s p inne zaliczenia Przedmioty ogólne 1 Technologie informacyjne zaliczenie 2 Wychowanie fizyczne zal. b.o. 3 Podstawy ergonomii i BHP zaliczenie 4 Język obcy zaliczenie Przedmioty podstawowe 5 Psychologia rozwojowa i osobowości Egz.(3) 6 Etyka Egz. (3) 7 Psychologia kliniczna zaliczenie Przedmioty kierunkowe 8 Teoretyczne podstawy kształcenia Egz. (3) 9 Metody badań pedagogicznych zaliczenie 10 Metodologia badań społecznych zaliczenie Razem liczba godzin wspólnych/ects: Przedmioty specjalnościowe 11 Pedagogika przedszkolna Egz. (3) 12 Metodyka edukacji przedszkolnej zaliczenie 13 Pedagogika zabawy zaliczenie 14 Literatura dziecięca zaliczenie 15 Seminarium dyplomowe zaliczenie 16 Pedagogika wczesnoszkolna zaliczenie 17 Metodyka edukacji wczesnoszkolnej Egz. (4) 18 Eduk. muzyczna z metodyką zaliczenie 19 Eduk. Polon. z metodyką zaliczenie 20 Eduk. Matem. z metodyką zaliczenie 21 Praktyka pedagogiczna zaliczenie Razem liczba godzin przedmiotów specjalnościowych/ects: Razem liczba godzin/ects: Razem liczba godzin: w semestrze (roku): Liczba egzaminów: Katalog przedmiotów / Pakiet informacyjny ECTS 2011/

22 Kierunek: Pedagogika Specjalność: Edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne, Nabór 2011 stacjonarne Rok III Lp. Nazwa przedmiotu Liczba Semestr 5 Semestr 6 Forma ECTS ECTS godzin w ć s p inne w ć s p inne zaliczenia Przedmioty podstawowe 1 Wybrane zagadnienia z filozofii Egz. (5) Przedmioty kierunkowe 2 Pedagogika społeczna Egz. (5) 3 Poradnictwo wychowawcze zaliczenie 4 Podst. Org. i zarz. Ośw. z element. prawa oświatowego zaliczenie 5 Diagnostyka pedagogiczna zaliczenie Razem liczba godzin wspólnych/ects: Przedmioty specjalnościowe 6 Prawo rodzinne i prawa dziecka zaliczenie 7 Pedeutologia zaliczenie 8 Wprowadzenie do pedagogiki specjalnej Egz. (5) 9 Seminarium dyplomowe zaliczenie 10 Eduk. środowiskowa z metodyką zaliczenie 11 Eduk. muzyczna z metodyką zaliczenie Eduk. plastyczno-techniczna z zaliczenie metodyką 13 Eduk. polonistyczna z metodyką zaliczenie 14 Eduk. matematyczna z metodyką zaliczenie 15 Eduk. zdrowotna z metodyką zaliczenie 16 Eduk. wychowania fizycznego zaliczenie 17 Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza Egz. (6) 18 Metodyka pracy z grupą zaliczenie Wprowadzenie do terapii zaliczenie pedagogicznej Metodyka pracy korekcyjnokompensacyjnej zaliczenie Warsztaty umiejętności zaliczenie wychowawczych 22 Kultura żywego słowa zaliczenie 23 Wykład do wyboru zaliczenie 24 Praktyka pedagogiczna zaliczenie 25 Praca dyplomowa 10 zaliczenie Razem liczba godzin przedmiotów specjalnościowych/ects: Razem liczba godzin/ects: Razem liczba godzin: w semestrze (roku): Liczba egzaminów: Katalog przedmiotów / Pakiet informacyjny ECTS 2011/

23 Kierunek: Pedagogika Specjalność: Praca socjalna, Nabór 2010 stacjonarne Rok I Lp. 1 2 Nazwa przedmiotu Liczba Semestr 1 Semestr 2 Forma ECTS ECTS godzin w ć l p s w ć l p s zaliczenia Przedmioty kształcenia ogólnego Podstawy ergonomii, bezpieczeństwa i higieny pracy zaliczenie Biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania zaliczenie Przedmioty podstawowe 3 Wybrane zagadnienia z filozofii egz. (1) 4 Wprowadzenie do socjologii egz. (1) 5 Wprowadzenie do psychologii egz. (1) 6 Wprowadzenie do pedagogiki zaliczenie 7 Socjologia wychowania zaliczenie 8 Pojęcia i systemy pedagogiczne egz. (2) Przedmioty kierunkowe 9 Historia wychowania egz. (1) 10 Teoretyczne podstawy wychowania egz. (2) 11 Pedagogika społeczna egz. (2) 12 Podstawy poradoznawstwa zaliczenie 13 Podstawy logopedii zaliczenie zaliczenie 14 Praktyki zawodowe bez oceny Razem liczba godzin profilu dyplomowania/ects: Razem liczba godzin/etcs: Razem liczba godzin w semestrze (roku): Liczba egzaminów: BHP - I semestr 4h PRZYSPOSOBIENIE BIBLIOTECZNE - I semestr 4h Katalog przedmiotów / Pakiet informacyjny ECTS 2011/

24 Kierunek: Pedagogika Specjalność: Praca socjalna, Nabór 2010 stacjonarne Rok II Lp. Nazwa przedmiotu Liczba Semestr 3 Semestr 4 Forma ECTS ECTS godzin w ć l p s w ć l p s zaliczenia Przedmioty kształcenia ogólnego 1 Technologie informacyjne zaliczenie 2 Język obcy zaliczenie 3 Wychowanie fizyczne zaliczenie bez oceny Przedmioty podstawowe 4 Psychologia rozwojowa i osobowości egz. (3) 5 Etyka egz. (3) 6 Psychologia kliniczna zaliczenie Przedmioty kierunkowe 7 Teoretyczne podstawy kształcenia egz. (3) 8 Komunikacja społeczna zaliczenie 9 Wprowadzenie do pedagogiki resocjalizacyjnej zaliczenie 10 Surdopedagogika zaliczenie 11 Wprowadzenie do pedagogiki opiekuńczej egz.(3) 12 Metodologia badań społecznych zaliczenie 13 Wprowadzenie do pedagogiki specjalnej zaliczenie 14 Trening umiejętności interpersonalnych zaliczenie Razem liczba godzin wspólnych/ects: Przedmioty specjalnościowe 1 Andragogika egz. (4) 2 Pedagogika pracy zaliczenie 3 Aksjologia pracy socjalnej zaliczenie 4 Komunikacja interpersonalna w pracy socjalnej zaliczenie 5 Metody badań pedagogicznych zaliczenie System prawny pomocy społecznej w 6 Polsce-pomoc świadczona obywatelom egz. (4) polskim oraz cudzoziemcom 7 Teoretyczne podstawy pracy socjalnej egz.(4) 8 Seminarium dyplomowe zaliczenie 9 Patologie społeczne egz. (4) 10 Podstawy wiedzy o rozwoju biopsychicznym człowieka w cyklu życia zaliczenie 11 Socjoterapia zaliczenie zaliczenie 12 Praktyki zawodowe bez oceny Razem liczba godzin przedmiotów specjalnościowych/ects: Razem liczba godzin/ects: Razem liczba godzin: w semestrze (roku): Liczba egzaminów: Katalog przedmiotów / Pakiet informacyjny ECTS 2011/

25 Kierunek: Pedagogika Specjalność: Praca socjalna, Nabór 2010 stacjonarne Rok III Lp. Nazwa przedmiotu Liczba Semestr 5 Semestr 6 Forma ECTS ECTS godzin w ć l p s w ć l p s zaliczenia Przedmioty kształcenia ogólnego 1 Język obcy egz. (6) 2 Ochrona własności intelektualnej zaliczenie Przedmioty kierunkowe 3 Wykład do wyboru (1) zaliczenie 4 Wykład do wyboru (2) zaliczenie Razem liczba godzin wspólnych/ects: Przedmioty specjalnościowe 5 Elementy teorii organizacji i zarządzania zaliczenie 6 Struktura i organizacja pomocy społecznej zaliczenie 7 Prawo rodzinne i opiekuńcze w Polsce, system świadczeń rodzinnych i postępowanie egz. (5) wobec dłużników alimentacyjnych 8 Podstawy gerontologii egz. (5) 9 Psychologia społeczna egz. (5) 10 Metodyka pracy socjalnej zaliczenie 11 Seminarium dyplomowe zaliczenie 12 Projekt socjalny zaliczenie 13 Superwizja pracy socjalnej egz. (6) Promocja zatrudnienia-instytucje rynku pracy 14 i zatrudnienie socjalne-organizacja i zaliczenie podstawy prawne 15 Działalność pożytku publicznego i wolontariat-podstawy prawne i zaliczenie charakterystyka socjologiczna 16 Wspieranie zatrudnienia oraz rehabilitacja osób niepełnosprawnych-organizacja i zaliczenie podstawy prawne 17 Organizowanie społeczności lokalnej oraz zasady funkcjonowania samorządu zaliczenie terytorialnego 18 Media w edukacji zaliczenie zaliczenie 19 Praktyki zawodowe bez oceny 20 Praca dyplomowa 10 zaliczenie Razem liczba godzin przedmiotów specjalnościowych/ects: Razem liczba godzin/ects: Razem liczba godzin: w semestrze (roku): Liczba egzaminów: Katalog przedmiotów / Pakiet informacyjny ECTS 2011/

26 Kierunek: Pedagogika Specjalność: Praca socjalna, Nabór 2010 niestacjonarne Rok I Lp. 1 2 Nazwa przedmiotu Liczba Semestr 1 Semestr 2 Forma ECTS ECTS godzin w ć l p s w ć l p s zaliczenia Przedmioty kształcenia ogólnego Podstawy ergonomii, bezpieczeństwa i higieny pracy zaliczenie Biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania zaliczenie Przedmioty podstawowe 3 Wybrane zagadnienia z filozofii egz. (1) 4 Wprowadzenie do socjologii egz. (1) 5 Wprowadzenie do psychologii egz. (1) 6 Wprowadzenie do pedagogiki zaliczenie 7 Socjologia wychowania zaliczenie 8 Pojęcia i systemy pedagogiczne egz. (2) Przedmioty kierunkowe 9 Historia wychowania egz. (1) 10 Teoretyczne podstawy wychowania egz. (2) 11 Pedagogika społeczna egz. (2) 12 Podstawy poradoznawstwa zaliczenie 13 Podstawy logopedii zaliczenie zaliczenie 14 Praktyki zawodowe bez oceny Razem liczba godzin profilu dyplomowania/ects: Razem liczba godzin/etcs: Razem liczba godzin w semestrze (roku): Liczba egzaminów: BHP - I semestr 4h PRZYSPOSOBIENIE BIBLIOTECZNE - I semestr 4h Katalog przedmiotów / Pakiet informacyjny ECTS 2011/

27 Kierunek: Pedagogika Specjalność: Praca socjalna, Nabór 2010 niestacjonarne Rok II Lp. Nazwa przedmiotu Liczba Semestr 3 Semestr 4 Forma ECTS ECTS godzin w ć l p s w ć l p s zaliczenia Przedmioty kształcenia ogólnego 1 Technologie informacyjne zaliczenie 2 Język obcy zaliczenie 3 Wychowanie fizyczne zaliczenie bez oceny Przedmioty podstawowe 4 Psychologia rozwojowa i osobowości egz. (3) 5 Etyka egz. (3) 6 Psychologia kliniczna zaliczenie Przedmioty kierunkowe 7 Teoretyczne podstawy kształcenia egz. (3) 8 Komunikacja społeczna zaliczenie 9 Wprowadzenie do pedagogiki resocjalizacyjnej zaliczenie 10 Surdopedagogika zaliczenie 11 Wprowadzenie do pedagogiki opiekuńczej egz. (3) 12 Metodologia badań społecznych zaliczenie 13 Wprowadzenie do pedagogiki specjalnej zaliczenie 14 Trening umiejętności interpersonalnych zaliczenie Razem liczba godzin wspólnych/ects: Przedmioty specjalnościowe 1 Andragogika egz.(4) 2 Pedagogika pracy zaliczenie 3 Aksjologia pracy socjalnej zaliczenie 4 Komunikacja interpersonalna w pracy socjalnej zaliczenie 5 Metody badań pedagogicznych zaliczenie System prawny pomocy społecznej w Polscepomoc 6 świadczona obywatelom polskim oraz egz. (4) cudzoziemcom 7 Teoretyczne podstawy pracy socjalnej egz. (4) 8 Seminarium dyplomowe zaliczenie 9 Patologie społeczne egz. (4) 10 Podstawy wiedzy o rozwoju biopsychicznym człowieka w cyklu życia zaliczenie 11 Socjoterapia zaliczenie zaliczenie 12 Praktyki zawodowe bez oceny Razem liczba godzin przedmiotów specjalnościowych/ects: Razem liczba godzin/ects: Razem liczba godzin: w semestrze (roku): Liczba egzaminów: Katalog przedmiotów / Pakiet informacyjny ECTS 2011/

28 Kierunek: Pedagogika Specjalność: Praca socjalna, Nabór 2010 niestacjonarne Rok III Lp. Nazwa przedmiotu Liczba Semestr 5 Semestr 6 Forma ECTS ECTS godzin w ć l p s w ć l p s zaliczenia Przedmioty kształcenia ogólnego 1 Język obcy egz. (6) 2 Ochrona własności intelektualnej zaliczenie Przedmioty kierunkowe 3 Wykład do wyboru (1) zaliczenie 4 Wykład do wyboru (2) zaliczenie Razem liczba godzin wspólnych/ects: Przedmioty specjalnościowe 5 Elementy teorii organizacji i zarządzania zaliczenie 6 Struktura i organizacja pomocy społecznej zaliczenie 7 Prawo rodzinne i opiekuńcze w Polsce, system świadczeń rodzinnych i postępowanie wobec egz. (5) dłużników alimentacyjnych 8 Podstawy gerontologii egz. (5) 9 Psychologia społeczna egz. (5) 10 Metodyka pracy socjalnej zaliczenie 11 Projekt socjalny zaliczenie 12 Superwizja pracy socjalnej egz. (6) 13 Seminarium dyplomowe zaliczenie Promocja zatrudnienia-instytucje rynku pracy i 14 zatrudnienie socjalne-organizacja i podstawy zaliczenie prawne 15 Działalność pożytku publicznego i wolontariatpodstawy prawne i charakterystyka zaliczenie socjologiczna 16 Wspieranie zatrudnienia oraz rehabilitacja osób niepełnosprawnych-organizacja i zaliczenie podstawy prawne 17 Organizowanie społeczności lokalnej oraz zasady funkcjonowania samorządu zaliczenie terytorialnego 18 Media w edukacji zaliczenie zaliczenie 19 Praktyki zawodowe bez oceny 20 Praca dyplomowa 10 zaliczenie Razem liczba godzin przedmiotów specjalnościowych/ects: Razem liczba godzin/ects: Razem liczba godzin: w semestrze (roku): Liczba egzaminów: Katalog przedmiotów / Pakiet informacyjny ECTS 2011/

29 Kierunek: Pedagogika Specjalność: Pedagogika opiekuńcza z promocją zdrowia, Nabór 2010 stacjonarne Rok I Lp. 1 2 Nazwa przedmiotu Liczba Semestr 1 Semestr 2 Forma ECTS ECTS godzin w ć l p s w ć l p s zaliczenia Przedmioty kształcenia ogólnego Podstawy ergonomii, bezpieczeństwa i higieny pracy zaliczenie Biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania zaliczenie Przedmioty podstawowe 3 Wybrane zagadnienia z filozofii egz. (1) 4 Wprowadzenie do socjologii egz. (1) 5 Wprowadzenie do psychologii egz. (1) 6 Wprowadzenie do pedagogiki zaliczenie 7 Socjologia wychowania zaliczenie 8 Pojęcia i systemy pedagogiczne egz. (2) Przedmioty kierunkowe 9 Historia wychowania egz. (1) 10 Teoretyczne podstawy wychowania egz. (2) 11 Pedagogika społeczna egz. (2) 12 Podstawy poradoznawstwa zaliczenie 13 Podstawy logopedii zaliczenie zaliczenie 14 Praktyki zawodowe bez oceny Razem liczba godzin profilu dyplomowania/ects: Razem liczba godzin/etcs: Razem liczba godzin w semestrze (roku): Liczba egzaminów BHP - I semestr 4h PRZYSPOSOBIENIE BIBLIOTECZNE - I semestr 4h Katalog przedmiotów / Pakiet informacyjny ECTS 2011/

E SPECJALNOŚCIOWE I DYPL. 240 270 510 47 4 4 12 4 4 11 4 5 12 4 5 12

E SPECJALNOŚCIOWE I DYPL. 240 270 510 47 4 4 12 4 4 11 4 5 12 4 5 12 część wspólna dla wszystkich specjalności Lp Moduły przedmiotowe Obowiązuje od roku akademickiego: 2010 / 2011 Suma godzin / ECTS Sem. I Sem. II Sem. III Sem. IV Sem. V Sem. VI A OGÓLNE 30 195 225 8 2

Bardziej szczegółowo

Studia licencjackie stacjonarne Wczesna Edukacja specjalność nauczycielska I ROK 2012/2013

Studia licencjackie stacjonarne Wczesna Edukacja specjalność nauczycielska I ROK 2012/2013 Studia licencjackie stacjonarne Wczesna Edukacja specjalność nauczycielska I ROK Teoretyczne podstawy wychowania do psychologii Podstawy dydaktyki ogólnej do socjologii Biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW DLA KIERUNKU: Pedagogika - licencjat (niestacjonarne) część wspólna dla wszystkich specjalności

PLAN STUDIÓW DLA KIERUNKU: Pedagogika - licencjat (niestacjonarne) część wspólna dla wszystkich specjalności część wspólna dla wszystkich specjalności Data wydruku: Data sporządzenia: Sem. V Sem. VI Lp Moduły przedmiotowe A OGÓLNE 30 95 5 8 30 35 4 20 1 20 1 20 2 2 Język angielski 80 80 5 20 1 20 1 20 1 20 2

Bardziej szczegółowo

Studia stacjonarne Nabór 2012 I ROK I II I II. ECTS ECTS Filozofia 30 30 Filozofia E 2 3

Studia stacjonarne Nabór 2012 I ROK I II I II. ECTS ECTS Filozofia 30 30 Filozofia E 2 3 Nabór 0 I ROK I II I II w ć w ć w ć ECTS ECTS Filozofia Filozofia E 3 w ECTS Etyka i deontologia pedagoga Etyka i deontologia pedagoga Psychologia ogólna Psychologia ogólna E 3 Psychologia rozwojowa i

Bardziej szczegółowo

P l a n s t u d i ó w

P l a n s t u d i ó w Załącznik nr 3 do uchwały Nr 5 Senatu UMK z dnia 5 lutego 2019 r. P l a n s t u d i ó w Wydział prowadzący studia: Nauk Pedagogicznych Kierunek na którym są prowadzone studia: (nazwa kierunku musi być

Bardziej szczegółowo

Ogółem zoc / E ECTS W Ć S WT PZ W Ć S WT PZ

Ogółem zoc / E ECTS W Ć S WT PZ W Ć S WT PZ Ogółem PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA IM. WITELONA PLAN STUDIÓW W LEGNICY dla studentów rozpoczynających naukę w roku akademickim 2016/2017 WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH I HUMANISTYCZNYCH Kierunek: Pedagogika

Bardziej szczegółowo

RAMOWY PROGRAM STUDIÓW NA KIERUNKU PEDAGOGIKA STUDIA LICENCJACKIE semestr I

RAMOWY PROGRAM STUDIÓW NA KIERUNKU PEDAGOGIKA STUDIA LICENCJACKIE semestr I NA semestr I W C L W C L P W C L W C L P 1 Filozofia (filozofia) Z Z 30 15 Z Z 30 15 4 2 Socjologia (socjologia) E 45 E 30 5 3 Pedagogika ogólna (pojęcia i systemy pedagogiczne) E Z 30 15 E Z 20 10 5 4

Bardziej szczegółowo

Ogółem liczba godzin z tego sem I sem II. Ogółem zoc / E ECTS W Ć S WT PZ W Ć S WT PZ

Ogółem liczba godzin z tego sem I sem II. Ogółem zoc / E ECTS W Ć S WT PZ W Ć S WT PZ Ogółem PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA IM. WITELONA PLAN STUDIÓW W LEGNICY dla studentów rozpoczynających naukę w roku akademickim 2016/2017 WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH I HUMANISTYCZNYCH Kierunek: Pedagogika

Bardziej szczegółowo

Dopuszczalny deficyt punktów

Dopuszczalny deficyt punktów Lp. Nazwa przedmiotu Forma zajęć Forma zaliczenia Liczba godzin zajęć 1. Wstęp do pedagogiki wyk. egz. 15 2 2. Wstęp do pedagogiki ćw. z-o 15 1 3. Systemy pedagogiczne 4. Systemy pedagogiczne ćw. z-o 15

Bardziej szczegółowo

P l a n s t u d i ó w

P l a n s t u d i ó w Załącznik nr 3 do uchwały Nr 5 Senatu UMK z dnia 5 lutego 2019 r. P l a n s t u d i ó w Wydział prowadzący studia: Nauk Pedagogicznych Kierunek na którym są prowadzone studia: (nazwa kierunku musi być

Bardziej szczegółowo

Kierunek PEDAGOGIKA studia I stopnia. Kierunek PEDAGOGIKA studia I stopnia, profil ogólnoakademicki, 2014/2015

Kierunek PEDAGOGIKA studia I stopnia. Kierunek PEDAGOGIKA studia I stopnia, profil ogólnoakademicki, 2014/2015 , profil ogólnoakademicki, 2014/2015 Diagnoza i terapia pedagogiczna z Edukacją zdrowotną Rok 1 1 Język obcy 4 2 Wychowanie fizyczne 0 3 Technologie informacyjne 3 4 Teoretyczne podstawy wychowania 11

Bardziej szczegółowo

Przedmioty w siatce: 12/13z Pedagogika Studia. I stopnia Moduł Język angielski British & American studies - elementy kultury angielskiej

Przedmioty w siatce: 12/13z Pedagogika Studia. I stopnia Moduł Język angielski British & American studies - elementy kultury angielskiej Studia I stopnia Moduł Język angielski British & American studies - elementy kultury angielskiej Content and language integrated learning Fonetyka praktyczna JA Gramatyka opisowa JA Literatura dziecięca

Bardziej szczegółowo

Studia niestacjonarne Nabór 2012 I ROK

Studia niestacjonarne Nabór 2012 I ROK Studia niestacjonarne Nabór 2012 I ROK I II I II Filozofia 18 18 Filozofia 2 3 tyka i deontologia pedagoga 18 tyka i deontologia pedagoga 2 Psychologia ogólna 18 18 Psychologia ogólna 2 3 Psychologia rozwojowa

Bardziej szczegółowo

KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ECTS) KIERUNEK TURYSTYKA I REKREACJA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ECTS) KIERUNEK TURYSTYKA I REKREACJA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ECTS) KIERUNEK TURYSTYKA I REKREACJA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Legnica 2011/2012 Kierunek Turystyka i rekreacja Organizacja turystyki i rekreacji Absolwent Państwowej

Bardziej szczegółowo

STUDIA NIESTACJONARNE II STOPNIA, KIERUNEK: PEDAGOGIKA MODUŁY WSPÓLNE DLA WSZYSTKICH SPECJALNOŚCI (ogólnouczelniany; podstawowy/kierunkowy; dyplomowy)

STUDIA NIESTACJONARNE II STOPNIA, KIERUNEK: PEDAGOGIKA MODUŁY WSPÓLNE DLA WSZYSTKICH SPECJALNOŚCI (ogólnouczelniany; podstawowy/kierunkowy; dyplomowy) STUDIA NIESTACJONARNE II STOPNIA, KIERUNEK: PEDAGOGIKA MODUŁY WSPÓLNE DLA WSZYSTKICH SPECJALNOŚCI (ogólnouczelniany; podstawowy/kierunkowy; dyplomowy) Nazwa modułu y Nazwa Semestr OGÓLNOUC ZELNIANY Kultura

Bardziej szczegółowo

Kierunek PEDAGOGIKA studia II stopnia. Kierunek PEDAGOGIKA studia II stopnia, profil ogólnoakademicki, 2014/2015

Kierunek PEDAGOGIKA studia II stopnia. Kierunek PEDAGOGIKA studia II stopnia, profil ogólnoakademicki, 2014/2015 , profil ogólnoakademicki, 2014/2015 Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna z Edukacją medialną Rok 1 1 Antropologia kulturowa 1 2 Logika 1 3 Metodologia badań społecznych 4 4 Współczesne problemy socjologii

Bardziej szczegółowo

Wpisany przez Marek Kowalczyk sobota, 14 sierpnia :44 - Poprawiony poniedziałek, 03 października :32

Wpisany przez Marek Kowalczyk sobota, 14 sierpnia :44 - Poprawiony poniedziałek, 03 października :32 Wydział Nauk o Zdrowiu i Nauk Społecznych KIERUNEK PEDAGOGIKA studia stacjonarne i niestacjonarne licencjackie (I stopnia) Specjalności: wychowanie przedszkolne z edukacją wczesnoszkolną pedagogika resocjalizacyjna

Bardziej szczegółowo

Pedagogika I rok I stopnia studia niestacjonarne I II semestr- tok ogólny

Pedagogika I rok I stopnia studia niestacjonarne I II semestr- tok ogólny Pedagogika I rok I stopnia studia niestacjonarne I II semestr- tok ogólny systemie USOS Nazwa przedmiotu zajęć Liczba godzin Liczba punktów 1 1900-104-TOn1 Biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania wykład

Bardziej szczegółowo

Pedagogika I rok I stopnia studia niestacjonarne I II semestr- tok ogólny

Pedagogika I rok I stopnia studia niestacjonarne I II semestr- tok ogólny Pedagogika I rok I stopnia studia niestacjonarne I II semestr- tok ogólny 1 1900-104-TOn1 Biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania wykład 15 4 Z/O 1900-111-TOn1 Etyka dla pedagoga wykład 15 3 Z/O 1900-112-TOn1

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET W BIAŁYMSTOKU WYDZIAŁ: PEDAGOGIKI I PSYCHOLOGII NAZWA MODUŁU/

UNIWERSYTET W BIAŁYMSTOKU WYDZIAŁ: PEDAGOGIKI I PSYCHOLOGII NAZWA MODUŁU/ UNIWERSYTET W BIAŁYMSTOKU WYDZIAŁ: PEDAGOGIKI I PSYCHOLOGII PLAN STUDIÓW KIERUNEK: PEDAGOGIKA SPECJALNA poziom kształcenia: jednolite magisterskie dyscyplina: pedagogika obowiązuje od roku akad. 2019/2020

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW NIESTACJONARNYCH PIERWSZEGO STOPNIA

PLAN STUDIÓW NIESTACJONARNYCH PIERWSZEGO STOPNIA Wydział: PEDAGOGICZNY I ARTYSTYCZNY Kierunek: PEDAGOGIKA od roku akademickiego 2013/2014 I W/WS II C/K/L/P/P Z/S PLAN STUDIÓW NIESTACJONARNYCH PIERWSZEGO STOPNIA III PW/PE/ KZ Rozkład godzin I rok II rok

Bardziej szczegółowo

RAMOWY PLAN STUDIÓW NA KIERUNKU: PEDAGOGIKA

RAMOWY PLAN STUDIÓW NA KIERUNKU: PEDAGOGIKA Informacje ogólne. RAMOWY PLAN studiów dla kierunku PEDAGOGIKA: ) planowany jest w formie studiów stacjonarnych i niestacjonarnych (opisanych tabelami odrębnie dla każdej formy) ) realizowany jest w ciągu

Bardziej szczegółowo

P l a n s t u d i ó w

P l a n s t u d i ó w Załącznik nr 3 do uchwały Nr 5 Senatu UMK z dnia 5 lutego 2019 r. P l a n s t u d i ó w Wydział prowadzący studia: Nauk Pedagogicznych Kierunek na którym są prowadzone studia: (nazwa kierunku musi być

Bardziej szczegółowo

P l a n s t u d i ó w

P l a n s t u d i ó w Załącznik nr 3 do uchwały Nr 5 Senatu UMK z dnia 5 lutego 2019 r. P l a n s t u d i ó w Wydział prowadzący studia: Nauk Pedagogicznych Kierunek na którym są prowadzone studia: (nazwa kierunku musi być

Bardziej szczegółowo

Pedagogika ogólna I rok I stopnia, studia stacjonarne

Pedagogika ogólna I rok I stopnia, studia stacjonarne Pedagogika ogólna I rok I stopnia, studia stacjonarne I semestr tok ogólny Forma zaliczenia 1 1900-10-TOs1 Biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania wykład 1 1900-110-TOs1 tyka dla pedagoga konwersatorium

Bardziej szczegółowo

Zal. z Wykład 15 2 człowieka. Wykład konwers. Zajęcia laboratoryjne

Zal. z Wykład 15 2 człowieka. Wykład konwers. Zajęcia laboratoryjne I semestr PRACA SOCJALNA I ROK, STUDIA NIESTACJONARNE I STOPNIA Nazwa przedmiotu Liczba godzin Liczba punktów 1900-100-PRSn1 Wybrane zagadnienia z filozofii społecznej 1900-101-PRSn1 Wprowadzenie do pedagogiki

Bardziej szczegółowo

WYKAZ PRZEDMIOTÓW (STUDIA NIESTACJONARNE I STOPNIA) Semestr I, II, III - wszystkie specjalności obowiązują jednakowe przedmioty

WYKAZ PRZEDMIOTÓW (STUDIA NIESTACJONARNE I STOPNIA) Semestr I, II, III - wszystkie specjalności obowiązują jednakowe przedmioty WYKAZ PRZEDMIOTÓW (STUDIA NIESTACJONARNE I STOPNIA) Semestr I, II, III - wszystkie specjalności obowiązują jednakowe przedmioty Semestr I zimowy rok 1 Pedagogika ogólna Psychologia ogólna Socjologia ogólna

Bardziej szczegółowo

Pedagogika ogólna I rok I stopnia, studia stacjonarne

Pedagogika ogólna I rok I stopnia, studia stacjonarne Pedagogika ogólna I rok I stopnia, studia stacjonarne I semestr tok ogólny Nazwa przedmiotu zajęć Liczba godzin Liczba 1 1900-104-TOs1 Biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania wykład 15 4 ćwiczenia 30

Bardziej szczegółowo

Pedagogika ogólna I rok I stopnia, studia stacjonarne

Pedagogika ogólna I rok I stopnia, studia stacjonarne Pedagogika ogólna I rok I stopnia, studia stacjonarne I semestr tok ogólny Nazwa przedmiotu zajęć Liczba godzin Liczba 1 1900-10-TOs1 Biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania wykład 15 ćwiczenia 30 1900-110-TOs1

Bardziej szczegółowo

(kod modułu: MK_1 oraz nazwa modułu) wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich i studentów. Przedmioty/moduły

(kod modułu: MK_1 oraz nazwa modułu) wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich i studentów. Przedmioty/moduły PROGRAM STUDIÓW - część A I INFORMACJE OGÓLNE 1. Nazwa jednostki prowadzącej kierunek: WYDZIAŁ PEDAGOGIKI I PSYCHOLOGII 2. Nazwa kierunku: PRACA SOCJALNA 3. Poziom kształcenia: STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

Bardziej szczegółowo

Studia niestacjonarne pierwszego stopnia Kierunek: Pedagogika (profil ogólnoakademicki) Rok studiów: I Rok akad. 2017/2018

Studia niestacjonarne pierwszego stopnia Kierunek: Pedagogika (profil ogólnoakademicki) Rok studiów: I Rok akad. 2017/2018 (profil ogólnoakademicki) Rok studiów: I * Semestr 1 Semestr 2 - łącznie z przedmiotami dla danej specjalności 1 Filozoficzne podstawy pedagogiki 9 9 WZ/ZO 4 2 Wstęp do pedagogiki 3 Teoretyczne podstawy

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ PEDAGOGICZNY CHRZEŚCIJAŃSKIEJ AKADEMII TEOLOGICZNEJ W WARSZAWIE

WYDZIAŁ PEDAGOGICZNY CHRZEŚCIJAŃSKIEJ AKADEMII TEOLOGICZNEJ W WARSZAWIE WYDZIAŁ PEDAGOGICZNY CHRZEŚCIJAŃSKIEJ AKADEMII TEOLOGICZNEJ W WARSZAWIE STUDIA W ROKU AKADEMICKIM 03/ Kierunek Specjalność Poziom kształcenia Praca socjalna Praca socjalna w służbach studia I stopnia (licencjackie)

Bardziej szczegółowo

Przedmioty/moduły. Emisja głosu 1 0,5 1 0,5. Ochrona własności intelektualnej 1 0,5 1 0,5. Technologia informacyjna 3 1,5 3 1,5

Przedmioty/moduły. Emisja głosu 1 0,5 1 0,5. Ochrona własności intelektualnej 1 0,5 1 0,5. Technologia informacyjna 3 1,5 3 1,5 PROGRAM STUDIÓW - część A I INFORMACJE OGÓLNE 1. Nazwa jednostki prowadzącej kierunek: WYDZIAŁ PEDAGOGIKI I PSYCHOLOGII 2. Nazwa kierunku: PEDAGOGIKA 3. Oferowane specjalności: animacja kultury z arteterapią,

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTY KIERUNKU Pedagogika GODZINY ZAJĘĆ I ROK w tym: Semestr I Semestr II

PRZEDMIOTY KIERUNKU Pedagogika GODZINY ZAJĘĆ I ROK w tym: Semestr I Semestr II OGÓŁEM PLAN STUDIÓW INSTYTUT Społeczno-Artystyczny KIERUNEK Pedagogika SPECJALNOŚĆ Edukacja wczesnoszkolna i edukacja przedszkolna SPECJALNOŚĆ Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z terapią pedagogiczną SPECJALNOŚĆ

Bardziej szczegółowo

Język obcy Ćw ZOC. Wykład ogólnouczelniany W ZOC. II Język obcy Ćw ZOC 2 15 III Język obcy Ćw.

Język obcy Ćw ZOC. Wykład ogólnouczelniany W ZOC. II Język obcy Ćw ZOC 2 15 III Język obcy Ćw. Rok studiów Semestr Nazwa modułu Moduł ogólnouniwersytecki moduł treści podstawowych i kierunkowych Program studiów w roku akademickim 2017/2018 Kierunek: Pedagogika Specjalna Poziom kształcenia: studia

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW K_W13, K_W15, K_W16, K_W17 K_U13, K_U14, K_U15, K_U17, K_U18, K_U19, K_U20 K_K01, K_K03, K_K08

PROGRAM STUDIÓW K_W13, K_W15, K_W16, K_W17 K_U13, K_U14, K_U15, K_U17, K_U18, K_U19, K_U20 K_K01, K_K03, K_K08 Załącznik nr 2 do Uchwały nr 18/2014 Rady Wydziału Pedagogiki i Psychologii z dnia 20.03.2014r. PROGRAM STUDIÓW I. INFORMACJE OGÓLNE 1. Nazwa jednostki prowadzącej kierunek: Wy d z i a ł P e d a g o g

Bardziej szczegółowo

Kierunek PEDAGOGIKA studia II stopnia. Kierunek PEDAGOGIKA studia II stopnia, profil praktyczny, 2016/2017

Kierunek PEDAGOGIKA studia II stopnia. Kierunek PEDAGOGIKA studia II stopnia, profil praktyczny, 2016/2017 Kierunek PEDAGOGIKA, profil praktyczny, 06/07 Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna z diagnozą i terapią pedagogiczną i innowacyjnymi metodami terapii dziecka w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym Rok

Bardziej szczegółowo

STUDIA NIESTACJONARNE I STOPNIA, KIERUNEK: PEDAGOGIKA MODUŁY WSPÓLNE DLA WSZYSTKICH SPECJALNOŚCI (ogólnouczelniany; podstawowy/kierunkowy; dyplomowy)

STUDIA NIESTACJONARNE I STOPNIA, KIERUNEK: PEDAGOGIKA MODUŁY WSPÓLNE DLA WSZYSTKICH SPECJALNOŚCI (ogólnouczelniany; podstawowy/kierunkowy; dyplomowy) STUDIA NIESTACJONARNE I STOPNIA, KIERUNEK: PEDAGOGIKA MODUŁY WSPÓLNE DLA WSZYSTKICH SPECJALNOŚCI (ogólnouczelniany; podstawowy/kierunkowy; dyplomowy) Nazwa modułu y Nazwa Semestr OGÓLNOUCZELNIANY PODSTAWOWY/KIERUNKOWY

Bardziej szczegółowo

3 15 15 E 05.9 pedagogicznej 2 Metodyka pracy korekcyjno kompensacyjnej z dzieckiem z trudnościami w nauce czytania i pisania

3 15 15 E 05.9 pedagogicznej 2 Metodyka pracy korekcyjno kompensacyjnej z dzieckiem z trudnościami w nauce czytania i pisania Opisy przedmiotów ECTS dla specjalności Edukacja elementarna ze specjalnością dodatkową do wyboru: język obcy lub terapia psychopedagogiczna forma studiów - stacjonarne nabór 2015 2018 Semestr I (limit

Bardziej szczegółowo

MK_1 OGÓLNOUCZELNIANY. WSKAŹNIKI ILOŚCIOWE - Punkty ECTS w ramach zajęć: Efekty kształcenia. Wiedza Umiejętności Kompetencje społeczne (symbole)

MK_1 OGÓLNOUCZELNIANY. WSKAŹNIKI ILOŚCIOWE - Punkty ECTS w ramach zajęć: Efekty kształcenia. Wiedza Umiejętności Kompetencje społeczne (symbole) PROGRAM STUDIÓW I INFORMACJE OGÓLNE 1. Nazwa jednostki prowadzącej kierunek: WYDZIAŁ PEDAGOGIKI I PSYCHOLOGII 2. Nazwa kierunku: PRACA SOCJALNA 3. Oferowane specjalności: 4. Poziom kształcenia: STUDIA

Bardziej szczegółowo

Pedagogika I rok I stopnia studia niestacjonarne I II semestr- tok ogólny

Pedagogika I rok I stopnia studia niestacjonarne I II semestr- tok ogólny Pedagogika I rok I stopnia studia niestacjonarne I II semestr- tok ogólny systemie USOS Nazwa przedmiotu zajęć Liczba godzin Liczba punktów 1 1900-104-TOn1 Biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania wykład

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW NIESTACJONARNYCH PIERWSZEGO STOPNIA

PLAN STUDIÓW NIESTACJONARNYCH PIERWSZEGO STOPNIA Wydział: NAUK SPOŁECZNYCH Kierunek: PEDAGOGIKA Rodzaj zajęć: I W/WS II C/K/L/P/P Z/S III PW/PE/KZ forma zal. po I rok II rok III rok Razem semestrze * Lp. Przedmiot kod semestr semestr semestr semestr

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH PIERWSZEGO STOPNIA

PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH PIERWSZEGO STOPNIA Wydział: NAUK SPOŁECZNYCH Kierunek: PEDAGOGIKA Rodzaj zajęć: I W/WS II Lp. Przedmiot kod C/K/L/P/P Z/S III PW/PE/KZ MODUŁ OGÓLNOUCZELNIANY Język obcy,,, 0 0.5 0 0.5 0 0.5 0 0.5 5 0 5 9 Wychowanie fizyczne.

Bardziej szczegółowo

Pedagogika ogólna I rok I stopnia, studia stacjonarne

Pedagogika ogólna I rok I stopnia, studia stacjonarne Pedagogika ogólna I rok I stopnia, studia stacjonarne I semestr tok ogólny Forma zaliczenia 1 1900-10-TOs1 Biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania wykład 15 1900-110-TOs1 tyka dla pedagoga konwersatorium

Bardziej szczegółowo

STUDIA STACJONARNE I STOPNIA, KIERUNEK: PEDAGOGIKA MODUŁY WSPÓLNE DLA WSZYSTKICH SPECJALNOŚCI (ogólnouczelniany; podstawowy/kierunkowy; dyplomowy)

STUDIA STACJONARNE I STOPNIA, KIERUNEK: PEDAGOGIKA MODUŁY WSPÓLNE DLA WSZYSTKICH SPECJALNOŚCI (ogólnouczelniany; podstawowy/kierunkowy; dyplomowy) STUDIA STACJONARNE I STOPNIA, KIERUNEK: PEDAGOGIKA MODUŁY WSPÓLNE DLA WSZYSTKICH SPECJALNOŚCI (ogólnouczelniany; podstawowy/kierunkowy; dyplomowy) Nazwa modułu y Nazwa Semestr OGÓLNOUCZELNIANY PODSTAWOWY/KIERUNKOWY

Bardziej szczegółowo

Nazwa przedmiotu Forma zajęć Liczba godzin Liczba Forma punktów ECTS zaliczenia 1 Wykład 30 5 E. Wykład 15 2 E

Nazwa przedmiotu Forma zajęć Liczba godzin Liczba Forma punktów ECTS zaliczenia 1 Wykład 30 5 E. Wykład 15 2 E PDAGOGIKA SPCJALNA I rok studia stacjonarne I stopnia I semestr - tok ogólny 1900-101-PSs1 1900-102-PSs1 1900-102a-PSs1 Nazwa przedmiotu zajęć Liczba godzin Liczba punktów CTS 1 Podstawy filozofii Wykład

Bardziej szczegółowo

(kod modułu: MK_1 oraz nazwa modułu) wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich i studentów. Przedmioty/moduły

(kod modułu: MK_1 oraz nazwa modułu) wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich i studentów. Przedmioty/moduły PROGRAM STUDIÓW - część A I INFORMACJE OGÓLNE 1. Nazwa jednostki prowadzącej kierunek: WYDZIAŁ PEDAGOGIKI I PSYCHOLOGII 2. Nazwa kierunku: PRACA SOCJALNA 3. Oferowane specjalności: 4. Poziom kształcenia:

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW NIESTACJONARNYCH I STOPNIA DLA CYKLU KSZTAŁCENIA NA LATA KIERUNEK PRACA SOCJALNA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI I ROK Rodzaj zajęć

PLAN STUDIÓW NIESTACJONARNYCH I STOPNIA DLA CYKLU KSZTAŁCENIA NA LATA KIERUNEK PRACA SOCJALNA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI I ROK Rodzaj zajęć Kod przedmiotu PLAN STUDIÓW NIESTACJONARNYCH I STOPNIA DLA CYKLU KSZTAŁCENIA NA LATA 2017-2020 KIERUNEK PRACA SOCJALNA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI I ROK Nazwa przedmiotu Rodzaj zajęć SEMESTR I P1N[1]O_01 Elementy

Bardziej szczegółowo

Pedagogika I rok II stopnia studia niestacjonarne

Pedagogika I rok II stopnia studia niestacjonarne Pedagogika I rok II stopnia studia niestacjonarne I-II semestr tok ogólny w systemie USOS Nazwa przedmiotu zajęć 1 1900-102-n2 Antropologia kulturowa wykład 10 4 Z//O 1900-117-n2 Badania historyczne w

Bardziej szczegółowo

Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej Kierunek: PEDAGOGIKA SPECJALNA

Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej Kierunek: PEDAGOGIKA SPECJALNA Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej Kierunek: PEDAGOGIKA SPECJALNA Pedagogika resocjalizacyjna, pedagogika opiekuńczo wychowawcza SYLWETKA ABSOLWENTA: Pedagogika resocjalizacyjna przygotowuje

Bardziej szczegółowo

PEDAGOGIKA PRACY Z PORADNICTWEM I BEZPIECZEŃSTWEM PRACY (studia I stopnia niestacjonarne) Oznaczenia: przedmioty podstawowe i kierunkowe

PEDAGOGIKA PRACY Z PORADNICTWEM I BEZPIECZEŃSTWEM PRACY (studia I stopnia niestacjonarne) Oznaczenia: przedmioty podstawowe i kierunkowe PEDAGOGIKA PRACY Z PORADNICTWEM I BEZPIECZEŃSTWEM PRACY (studia I stopnia niestacjonarne) Oznaczenia: przedmioty podstawowe i kierunkowe przedmioty obowiązkowe realizowane wg Uchwały Senatu UO przedmioty

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW NIESTACJONARNYCH I STOPNIA DLA CYKLU KSZTAŁCENIA NA LATA 2014-2017 KIERUNEK PRACA SOCJALNA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI I ROK.

PLAN STUDIÓW NIESTACJONARNYCH I STOPNIA DLA CYKLU KSZTAŁCENIA NA LATA 2014-2017 KIERUNEK PRACA SOCJALNA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI I ROK. Rzeszów, 30.04.2014 r. PLAN STUDIÓW NIESTACJONARNYCH I STOPNIA DLA CYKLU KSZTAŁCENIA NA LATA 2014-2017 KIERUNEK PRACA SOCJALNA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI I ROK Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu Rodzaj zajęć

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW Kierunek studiów: PRACA SOCJALNA, studia I stopnia, forma studiów: stacjonarne, profil praktyczny

PLAN STUDIÓW Kierunek studiów: PRACA SOCJALNA, studia I stopnia, forma studiów: stacjonarne, profil praktyczny Semestr I PLAN STUDIÓW Kierunek studiów: PRACA SOCJALNA, studia I stopnia, forma studiów: stacjonarne, profil praktyczny 1 Technologia informacyjna 30 30 z/o 2 2 Psychologia różnic indywidualnych i osobowości

Bardziej szczegółowo

PEDAGOGIKA PRACY Z PORADNICTWEM I BEZPIECZEŃSTWEM PRACY (studia I stopnia stacjonarne) Oznaczenia: przedmioty podstawowe i kierunkowe

PEDAGOGIKA PRACY Z PORADNICTWEM I BEZPIECZEŃSTWEM PRACY (studia I stopnia stacjonarne) Oznaczenia: przedmioty podstawowe i kierunkowe PEDAGOGIKA PRACY Z PORADNICTWEM I BEZPIECZEŃSTWEM PRACY (studia I stopnia stacjonarne) Oznaczenia: przedmioty podstawowe i kierunkowe przedmioty obowiązkowe realizowane wg Uchwały Senatu UO przedmioty

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH PEDAGOGIKA SPECJALNA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA EDUKACJA I REHABILITACJA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ

PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH PEDAGOGIKA SPECJALNA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA EDUKACJA I REHABILITACJA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH PEDAGOGIKA SPECJALNA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA EDUKACJA I REHABILITACJA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ Lp NAZWA PRZEDMIOTU EGZAMIN PRACA KONTROLNA RAZEM GODZINY ZAJĘĆ

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW NIESTACJONARNYCH I STOPNIA DLA CYKLU KSZTAŁCENIA NA LATA KIERUNEK PRACA SOCJALNA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI I ROK Rodzaj zajęć

PLAN STUDIÓW NIESTACJONARNYCH I STOPNIA DLA CYKLU KSZTAŁCENIA NA LATA KIERUNEK PRACA SOCJALNA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI I ROK Rodzaj zajęć Kod przedmiotu PLAN STUDIÓW NIESTACJONARNYCH I STOPNIA DLA CYKLU KSZTAŁCENIA NA LATA 2016-2019 KIERUNEK PRACA SOCJALNA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI I ROK Nazwa przedmiotu Rodzaj zajęć Rzeszów, 21.06.2016 r.

Bardziej szczegółowo

PEDAGOGIKA SPECJALNA I rok studia stacjonarne I stopnia

PEDAGOGIKA SPECJALNA I rok studia stacjonarne I stopnia PDAGGIKA SPCJALNA I rok studia stacjonarne I stopnia I semestr - tok ogólny CTS Forma zaliczenia 1 1900-101-PSs1 Podstawy filozofii Wykład 15 5 1900-10-PSs1 Podstawy socjologii Wykład 15 5 1900-105-PSs1

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH I STOPNIA DLA CYKLU KSZTAŁCENIA NA LATA 2014-2017 KIERUNEK PRACA SOCJALNA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI I ROK.

PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH I STOPNIA DLA CYKLU KSZTAŁCENIA NA LATA 2014-2017 KIERUNEK PRACA SOCJALNA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI I ROK. Rzeszów, 30.04.2014 r. PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH I STOPNIA DLA CYKLU KSZTAŁCENIA NA LATA 2014-2017 KIERUNEK PRACA SOCJALNA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI I ROK Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu Rodzaj zajęć Razem

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW Kierunek studiów: PRACA SOCJALNA, studia I stopnia, forma studiów: niestacjonarne, profil praktyczny

PLAN STUDIÓW Kierunek studiów: PRACA SOCJALNA, studia I stopnia, forma studiów: niestacjonarne, profil praktyczny Semestr I PLAN STUDIÓW Kierunek studiów: PRACA SOCJALNA, studia I stopnia, forma studiów: niestacjonarne, profil praktyczny 1 Technologia informacyjna 20 20 z/o 2 2 Psychologia różnic indywidualnych i

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH I STOPNIA DLA CYKLU KSZTAŁCENIA NA LATA KIERUNEK PRACA SOCJALNA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI I ROK.

PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH I STOPNIA DLA CYKLU KSZTAŁCENIA NA LATA KIERUNEK PRACA SOCJALNA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI I ROK. Rzeszów, 21.06.2016 r. PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH I STOPNIA DLA CYKLU KSZTAŁCENIA NA LATA 2016-2019 KIERUNEK PRACA SOCJALNA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI I ROK Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu Rodzaj zajęć Razem

Bardziej szczegółowo

PEDAGOGIKA SPECJALNA I rok studia stacjonarne I stopnia

PEDAGOGIKA SPECJALNA I rok studia stacjonarne I stopnia PDAGOGIKA SPCJALNA I rok studia stacjonarne I stopnia I semestr - tok ogólny systemie USOS Nazwa przedmiotu Forma zajęć Liczba godzin Liczba punktów CTS Forma zaliczenia 1 1900-101-PSs1 Podstawy filozofii

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW KIERUNEK: PEDAGOGIKA poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia obowiązuje od roku akad. 2019/2020

PLAN STUDIÓW KIERUNEK: PEDAGOGIKA poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia obowiązuje od roku akad. 2019/2020 UNIWERSYTET W BIAŁYMSTOKU WYDZIAŁ: PEDAGOGIKI I PSYCHOLOGII dyscyplina: pedagogika profil kształcenia: OGÓLNOAKADEMICKI forma studiów: NIESTACJONARNE Plan studiów zatwierdzono na Radzie Wydziału dnia 21

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTY/MODUŁY KIERUNKU PEDAGOGIKA OGÓŁEM MODUŁY. Forma oceny. udziałem nauczyciela akademickiego. z bespośrednim. studenta

PRZEDMIOTY/MODUŁY KIERUNKU PEDAGOGIKA OGÓŁEM MODUŁY. Forma oceny. udziałem nauczyciela akademickiego. z bespośrednim. studenta PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA IM. JANA GRODKA W SANOKU ul. Mickiewicza, 8-00 Sanok PLAN STUDIÓW INSTYTUT Społeczno-Artystyczny KIERUNEK: Pedagogika SPECJALNOŚĆ: Pedagogika opiekuńczo wychowawcza z terapią

Bardziej szczegółowo

TS.400/21/ PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA IM. JANA GRODKA W SANOKU ul. Mickiewicza 21, Sanok

TS.400/21/ PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA IM. JANA GRODKA W SANOKU ul. Mickiewicza 21, Sanok OGÓŁM PLAN STUDIÓW INSTYTUT Społeczno - Artystyczny KIRUNK Pedagogika SPCJALNOŚĆ dukacja wczesnoszkolna i edukacja przedszkolna SPCJALNOŚĆ Pedagogika opiekuńczo - wychowawcza z terapią pedagogiczną SPCJALNOŚĆ

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW KIERUNEK: PEDAGOGIKA poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia obowiązuje od roku akad. 2019/2020

PLAN STUDIÓW KIERUNEK: PEDAGOGIKA poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia obowiązuje od roku akad. 2019/2020 UNIWERSYTET W BIAŁYMSTOKU WYDZIAŁ: PEDAGOGIKI I PSYCHOLOGII dyscyplina: pedagogika profil kształcenia: OGÓLNOAKADEMICKI forma studiów: STACJONARNE Plan studiów zatwierdzono na Radzie Wydziału dnia 21 marca

Bardziej szczegółowo

KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ECTS) KIERUNEK ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ECTS) KIERUNEK ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ) KIERUNEK ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Legnica 2011/2012 Kierunek: Zarządzanie i inżynieria produkcji, studia pierwszego stopnia

Bardziej szczegółowo

Rok 3 Lp Przedmiot ECTS

Rok 3 Lp Przedmiot ECTS Kierunek PEDAGOGIKA studia I stopnia, profil ogólnoakademicki, 014/015 Prewencja patologii i zagrożeń społecznych z Socjoterapią Rok 1 1 Język obcy 4 Wychowanie fizyczne 0 3 Technologie informacyjne 3

Bardziej szczegółowo

Łączny wymiar godzin

Łączny wymiar godzin Załącznik nr 5 do Uchwały nr 172/2019 Senatu APS z dnia 26 czerwca 2019 r. Kierunek: PEDAGOGIKA (PE) Studia niestacjonarne pierwszego stopnia Plan od 2019/2020 Przedmioty fundamentalne (F) AK-0F-PRP Przedsiębiorczość

Bardziej szczegółowo

Kierunek PEDAGOGIKA studia II stopnia, profil ogólnoakademicki, 2014/2015 Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna z Edukacją medialną Rok 1

Kierunek PEDAGOGIKA studia II stopnia, profil ogólnoakademicki, 2014/2015 Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna z Edukacją medialną Rok 1 Kierunek PEDAGOGIKA studia II stopnia, profil ogólnoakademicki, 014/015 Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna z Edukacją medialną Rok 1 1 Antropologia kulturowa 1 Logika 1 3 Metodologia badań społecznych

Bardziej szczegółowo

praktyczne Seminaria Zajęcia

praktyczne Seminaria Zajęcia Forma zalicz. Ogółem Ćwiczenia Seminaria Zajęcia praktyczne UNIWERSYTET im. A. MICKIEWICZA w Poznaniu WYDZIAŁ PEDAGOGICZNO-ARTYSTYCZNY w Kaliszu PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH ( wg krajowych ram kwalifikacji

Bardziej szczegółowo

KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ECTS) KIERUNEK ADMINISTRACJA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ECTS) KIERUNEK ADMINISTRACJA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ECTS) KIERUNEK ADMINISTRACJA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Legnica 2011/2012 Kierunek Administracja Administrowanie środowiskiem dawne Administrowanie ochroną środowiska:

Bardziej szczegółowo

PRACA SOCJALNA I ROK, STUDIA STACJONARNE I STOPNIA. Liczba godzin. Forma zajęć. Wykład 30 2 E

PRACA SOCJALNA I ROK, STUDIA STACJONARNE I STOPNIA. Liczba godzin. Forma zajęć. Wykład 30 2 E I semestr 1900-100a- 1900-101- 1900-102- 1900-112- 1900-10- 1900-104- 1900-105- 1900-106- 1900-107- 1900-108- 1900-109- 1900-eBHP 1900-120- 1900-121- PRACA SOCJALNA I ROK, STUDIA STACJONARN I STOPNIA Wybrane

Bardziej szczegółowo

P l a n s t u d i ó w

P l a n s t u d i ó w P l a n s t u d i ó w Wydział realizujący kształcenie: Nauk Pedagogicznych Kierunek na którym są prowadzone studia: (nazwa kierunku musi być adekwatna do zawartości programu studiów a zwłaszcza do zakładanych

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW K_W13, K_W15, K_W16, K_W17 K_U14, K_U18, K_U19, K_U20 K_K01

PROGRAM STUDIÓW K_W13, K_W15, K_W16, K_W17 K_U14, K_U18, K_U19, K_U20 K_K01 PROGRAM STUDIÓW I. INFORMACJE OGÓLNE 1. Nazwa jednostki prowadzącej kierunek: Wy d z i a ł P e d a g o g i k i i P s y c h o l o g i i U w B 2. Nazwa kierunku: P r a c a S o c j a l n a 3. O ferowane specjalności:

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH DRUGIEGO STOPNIA

PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH DRUGIEGO STOPNIA Lp. Wydział: NAUK SPOŁECZNYCH Kierunek: PEDAGOGIKA Rodzaj zajęć: I W/WS II Przedmiot kod forma zal. po semestrze * C/K/L/P/ PZ/S III PW/PE/KZ PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH DRUGIEGO STOPNIA I rok semestr 2

Bardziej szczegółowo

Studia niestacjonarne drugiego stopnia Kierunek: Pedagogika (profil ogólnoakademicki) Specjalność: od 2 semestru Rok studiów: I Rok akad.

Studia niestacjonarne drugiego stopnia Kierunek: Pedagogika (profil ogólnoakademicki) Specjalność: od 2 semestru Rok studiów: I Rok akad. (profil ogólnoakademicki) Specjalność: od 2 semestru Semestr 2 1 Pedagogika ogólna 9 18 E WZ/ZO 4 2 Etyka pracy pedagoga 9 ZO 2 3 Innowacje i współczesne kierunki pedagogiczne 18 ZO 3 4 Socjologia edukacji

Bardziej szczegółowo

Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie Studia podyplomowe Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna. Edycja I - 2011/2012

Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie Studia podyplomowe Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna. Edycja I - 2011/2012 Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie Studia podyplomowe Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna. Edycja I - 11/12 Uprawnienia: Studia kwalifikacyjne, tzn. nadające kwalifikacje do zajmowania

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW NIESTACJONARNYCH PEDAGOGIKA SPECJALNA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA EDUKACJA I REHABILITACJA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ

PLAN STUDIÓW NIESTACJONARNYCH PEDAGOGIKA SPECJALNA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA EDUKACJA I REHABILITACJA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ PLAN STUDIÓW NIESTACJONARNYCH PEDAGOGIKA SPECJALNA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA EDUKACJA I REHABILITACJA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ Lp NAZWA PRZEDMIOTU EGZAMIN PRACA KONTROLN A RAZEM GODZINY

Bardziej szczegółowo

ważny od 1.X.2018 r. Kierunek: Edukacja wczesnoszkolna z przedszkolną z językiem angielskim praktyczne Seminaria Zajęcia

ważny od 1.X.2018 r. Kierunek: Edukacja wczesnoszkolna z przedszkolną z językiem angielskim praktyczne Seminaria Zajęcia Forma zalicz. Ogółem Ćwiczenia Seminaria Zajęcia praktyczne UNIWERSYTET im. A. MICKIEWICZA w Poznaniu WYDZIAŁ PEDAGOGICZNO-ARTYSTYCZNY w Kaliszu PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH ważny od 1.X.2018 r. Kierunek:

Bardziej szczegółowo

KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ECTS) KIERUNEK ZARZĄDZANIE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ECTS) KIERUNEK ZARZĄDZANIE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ) KIERUNEK ZARZĄDZANIE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Legnica 2011/2012 Kierunek: Zarządzanie Zarządzanie przedsiębiorstwem Absolwenci specjalności zarządzanie przedsiębiorstwem

Bardziej szczegółowo

Studia niestacjonarne pierwszego stopnia Kierunek: Pedagogika (profil ogólnoakademicki) Rok studiów: I Rok akad. 2018/2019

Studia niestacjonarne pierwszego stopnia Kierunek: Pedagogika (profil ogólnoakademicki) Rok studiów: I Rok akad. 2018/2019 Kierunek: Pedagogika (profil ogólnoakademicki) * Semestr 1 Semestr 2 - łącznie z przedmiotami dla danej specjalności 1 Filozoficzne podstawy pedagogiki 9 9 WZ/ZO 4 2 Wstęp do pedagogiki 3 Teoretyczne podstawy

Bardziej szczegółowo

PEDAGOGIKA PLAN STUDIÓW NIESTACJONARNYCH

PEDAGOGIKA PLAN STUDIÓW NIESTACJONARNYCH PEDAGOGIKA PLAN STUDIÓW NIESTACJONARNYCH 2018/2019 Lp Nazwa modułu kształcenia Wykład (liczba godzin) Ćwiczenia/ seminaria (liczba godzin) Laboratorium/ Pracowania (liczba godzin) Konwersat orium Projekty

Bardziej szczegółowo

PEDAGOGIKA PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH

PEDAGOGIKA PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH PEDAGOGIKA PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH 2018/2019 Lp Nazwa modułu kształcenia Wykład (liczba godzin) Ćwiczenia/ seminaria (liczba godzin) Laboratoriu m/ Pracowania (liczba godzin) Konwersator ium Projekty

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW DRUGIEGO STOPNIA KIERUNEK: PEDAGOGIKA STUDIA STACJONARNE

PLAN STUDIÓW DRUGIEGO STOPNIA KIERUNEK: PEDAGOGIKA STUDIA STACJONARNE zajęcia realizowane z profilem praktycznym Forma zaliczenia Egz/ zal po sem. Humanistyczny/Pedagogigki Wydział/Instytut/Katedra PLAN STUDIÓW DRUGIEGO STOPNIA KIERUNEK: PEDAGOGIKA STUDIA STACJONARNE specjalność/i:

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ STUDIÓW EDUKACYJNYCH

WYDZIAŁ STUDIÓW EDUKACYJNYCH WYDZIAŁ STUDIÓW EDUKACYJNYCH 1. Studia stacjonarne pierwszego stopnia Pedagogika specjalność doradztwo zawodowe i personalne a) - profil Pedagogika specjalność pedagogika opiekuńczo-wychowawcza a) - profil

Bardziej szczegółowo

Rok 3 Lp Przedmiot ECTS 1 Teoretyczne podstawy kształcenia 3 2 Pedagogika społeczna 2

Rok 3 Lp Przedmiot ECTS 1 Teoretyczne podstawy kształcenia 3 2 Pedagogika społeczna 2 Kierunek PEDAGOGIKA studia I stopnia, profil ogólnoakademicki, 2014/2015 Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna z Warsztatem współpracy z rodziną Rok 1 1 Język obcy 4 2 Wychowanie fizyczne 0 3 Technologie

Bardziej szczegółowo

Plan studiów. Sem. seminarium

Plan studiów. Sem. seminarium WNHS/AG/10- /16/1 Plan studiów Wydział prowadzący kierunek studiów: Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych Kierunek studiów: pedagogika Poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia Profil kształcenia:

Bardziej szczegółowo

Pedagogika I rok II stopnia studia niestacjonarne

Pedagogika I rok II stopnia studia niestacjonarne Pedagogika I rok II stopnia studia niestacjonarne I-II semestr tok ogólny w systemie USOS Nazwa przedmiotu zajęć 1 1900-102-n2 Antropologia kulturowa wykład 10 4 Z//O 1900-117-n2 Badania historyczne w

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTY/MODUŁY KIERUNKU PEDAGOGIKA MODUŁY. Forma oceny. z bespośrednim udziałem. samodzielna praca. nauczyciela akademickiego.

PRZEDMIOTY/MODUŁY KIERUNKU PEDAGOGIKA MODUŁY. Forma oceny. z bespośrednim udziałem. samodzielna praca. nauczyciela akademickiego. udziałem PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA M. JANA GRODKA W SANOKU ul. Mickiewicza, 8-00 Sanok PLAN STUDÓW NSTYTUT Społeczno-Artystyczny KERUNEK: Pedagogika SPECJALNOŚĆ: Pedagogika opiekuńczo wychowawcza

Bardziej szczegółowo

Przedmioty/moduły. Antropologia kulturowa Język obcy Specjalistyczny warsztat językowy

Przedmioty/moduły. Antropologia kulturowa Język obcy Specjalistyczny warsztat językowy PROGRAM STUDIÓW - część A I INFORMACJE OGÓLNE 1. Nazwa jednostki prowadzącej kierunek: WYDZIAŁ PEDAGOGIKI I PSYCHOLOGII 2. Nazwa kierunku: PEDAGOGIKA 3. Oferowane specjalności: animacja kultury z arteterapią,

Bardziej szczegółowo

Pedagogika. studia I stopnia

Pedagogika. studia I stopnia Pedagogika studia I stopnia Studia pozwalają zdobyć podstawową wiedzę pedagogiczną, historyczno-filozoficzną, socjologiczną i psychologiczną niezbędną do rozumienia społeczno-kulturowego kontekstu kształcenia,

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK PEDAGOGICZNYCH

WYDZIAŁ NAUK PEDAGOGICZNYCH Oferta edukacyjna APS skrót 2014-03-26 WYDZIAŁ NAUK PEDAGOGICZNYCH Kierunek PEDAGOGIKA studia stacjonarne 1. Animacja społeczno kulturowa (nauczycielska) 2. Edukacja dorosłych i BHP 3. Doradztwo zawodowe

Bardziej szczegółowo

OGÓLNOUCZELNIANY. 6 W 15 Zzo

OGÓLNOUCZELNIANY. 6 W 15 Zzo D YP L O M O W Y PODSTAWOWY/KIERUNKOWY OGÓLNOUCZELNIANY STUDIA STACJONARNE I STOPNIA, KIERUNEK: PRACA SOCJALNA MODUŁY WSPÓLNE DLA WSZYSTKICH SPECJALNOŚCI (ogólnouczelniany; podstawowy/kierunkowy; dyplomowy)

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2b do Uchwały nr 48/2016 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. rtm. Witolda Pileckiego w Oświęcimiu z dnia 26 września 2016 r.

Załącznik nr 2b do Uchwały nr 48/2016 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. rtm. Witolda Pileckiego w Oświęcimiu z dnia 26 września 2016 r. Załącznik nr 2b do Uchwały nr 48/2016 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. rtm. Witolda Pileckiego w Oświęcimiu z dnia 26 września 2016 r. Plan studiów na kierunku Pedagogika; PROFIL PRATYCZNY

Bardziej szczegółowo

(kod modułu: MK_1 oraz nazwa modułu) wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich i studentów. Przedmioty/moduły

(kod modułu: MK_1 oraz nazwa modułu) wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich i studentów. Przedmioty/moduły PROGRAM STUDIÓW - część A I INFORMACJE OGÓLNE 1. Nazwa jednostki prowadzącej kierunek: WYDZIAŁ PEDAGOGIKI I PSYCHOLOGII 2. Nazwa kierunku: PEDAGOGIKA 3. Poziom kształcenia: STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA 4.

Bardziej szczegółowo

Studia niestacjonarne drugiego stopnia Kierunek: Pedagogika (profil ogólnoakademicki) Specjalność: od 2 semestru Rok studiów: I Rok akad.

Studia niestacjonarne drugiego stopnia Kierunek: Pedagogika (profil ogólnoakademicki) Specjalność: od 2 semestru Rok studiów: I Rok akad. (profil ogólnoakademicki) Specjalność: od 2 semestru Semestr 1 Semestr 2 1 Pedagogika ogólna 9 18 E WZ/ZO 4 2 Etyka pracy pedagoga 9 ZO 2 3 Innowacje i współczesne kierunki pedagogiczne 18 ZO 3 4 Socjologia

Bardziej szczegółowo

Przedmioty/moduły. Antropologia kulturowa Język obcy Specjalistyczny warsztat językowy

Przedmioty/moduły. Antropologia kulturowa Język obcy Specjalistyczny warsztat językowy PROGRAM STUDIÓW - część A I INFORMACJE OGÓLNE 1. Nazwa jednostki prowadzącej kierunek: WYDZIAŁ PEDAGOGIKI I PSYCHOLOGII 2. Nazwa kierunku: PEDAGOGIKA 3. Oferowane specjalności: animacja kultury z arteterapią,

Bardziej szczegółowo

Kierunek Pedagogika - studia dzienne. semestr 1

Kierunek Pedagogika - studia dzienne. semestr 1 Program studiów na kierunku pedagogika dla wszystkich specjalnoci studia dzienne i zaoczne Zgodnie z uchwał Rady Głównej Szkolnictwa Wyszego wyrónia si dwa podstawowe bloki zaj: - blok I kanon obowizkowy

Bardziej szczegółowo

Opisy przedmiotów ECTS dla specjalności Pedagogika resocjalizacyjna forma studiów - niestacjonarne nabór

Opisy przedmiotów ECTS dla specjalności Pedagogika resocjalizacyjna forma studiów - niestacjonarne nabór Opisy przedmiotów ECTS dla specjalności Pedagogika resocjalizacyjna forma studiów - niestacjonarne nabór 2013 2016 Semestr I (limit 33) I. Przedmioty obowiązkowe (limit 33) 1 Filozofia 6 30 15 E 08.1 2

Bardziej szczegółowo