Łączny wymiar godzin. Przedmioty fundamentalne (F)

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Łączny wymiar godzin. Przedmioty fundamentalne (F)"

Transkrypt

1 Załącznik nr 3 do Uchwały nr 172/2019 Senatu APS z dnia 26 czerwca 2019 r. Kierunek: PEDAGOGIKA (PE) Studia stacjonarne pierwszego stopnia Plan studiów od 2019/2020 Rok studiów Kod jednostki organizacyjnej AK-0F-PRP Przedsiębiorczość i rynek pracy I ZAL-OCENA 1 15 AK-0F-WUI Warsztaty umiejętności interpersonalnych I ZAL 1 15 Historia wychowania I 60 EGZ AK-0F-BHP Bezpieczeństwo i higiena pracy I ZAL 1 15 AK-0F-FEL Filozofia z elementami logiki I EGZ Podstawy psychologii I 30 EGZ Podstawy pedagogiki I 30 EGZ Biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania I 45 EGZ AK-0F-WZP Wybrane zagadnienia prawa I ZAL-OCENA 1 15 Wprowadzenie w kształcenie akademickie I 15 ZAL 1 15 AK-0F-TEI Technologia informacyjna I ZAL-OCENA F-WF1 Wychowanie fizyczne - 1 I ZAL F-JEZ1 Język obcy - 1 I ZAL 2 30 AK-0F-PAN Psychospołeczne aspekty niepełnosprawności I ZAL-OCENA F-WF2 Wychowanie fizyczne - 2 I ZAL 0 30 AK-0F-POP Pierwsza pomoc przedmedyczna I ZAL-OCENA 1 15 Teoretyczne podstawy wychowania I 45 EGZ F-JEZ2 Język obcy - 2 I ZAL 2 30 Psychologia rozwoju człowieka I 45 EGZ Podstawy socjologii I 30 EGZ 3 30 Dydaktyka I 60 EGZ Kierunki pedagogiki współczesnej II 60 EGZ Psychologia społeczna i wychowawcza II 45 EGZ Socjologia edukacji II 60 EGZ Metody badań pedagogicznych II 30 ZAL-OCENA F-JEZ3 Język obcy - 3 II ZAL 2 30 Edukacja integracyjna i włączająca II 30 EGZ 2 30 fundamentalne (F) Strona 1 z 10

2 Pedagogika społeczna II 60 EGZ AK-0F-ETY Etyka II ZAL-OCENA F-JEZ4 Język obcy - 4 II EGZ 2 30 Seminarium dyplomowe licencjackie - 1 II 30 ZAL 2 30 Seminarium dyplomowe licencjackie - 2 III 30 ZAL 4 30 Wprowadzenie do pedeutologii III 30 ZAL-OCENA 2 30 Kultura języka polskiego III 30 ZAL-OCENA 2 30 Edukacja na rzecz różnorodności kulturowej III 30 EGZ 4 30 AK-0F-ETZ Etyka zawodu III ZAL-OCENA 1 15 Seminarium dyplomowe licencjackie - 3 i złożenie pracy III 30 ZAL 6 30 RAZEM ŁĄCZNIE 1230 Fakultety dla wszystkich specjalności Fakultet w języku obcym III 15 ZAL-OCENA 2 15 Fakultety dla specjalności nienauczycielskich Fakultet (wykłady lub ćwiczenia) II 30 ZAL-OCENA 2 Fakultet (wykłady lub ćwiczenia) III 30 ZAL-OCENA 2 Rok Kod jednostki studiów organizacyjnej specjalność nienauczycielska: ANIMACJA SPOŁECZNO-KULTUROWA (ASK) przedmioty specjalnościowe (S) Podstawowe zagadnienia sztuki plastycznej I 15 ZAL-OCENA 1 15 Podstawowe zagadnienia sztuki muzycznej I 15 ZAL-OCENA 1 15 Podstawowe zagadnienia sztuki słowa i dramy I 15 ZAL-OCENA 1 15 Wprowadzenie do wiedzy o kulturze I 30 EGZ 2 30 Podstawy animacji społeczno-kulturowej II 60 EGZ Diagnozowanie potrzeb kulturalnych społeczności II 30 EGZ Kultura bycia II 30 ZAL-OCENA 3 30 Metodyka organizacji i prowadzenia zajęć w zakresie wybranej dziedziny (jeden przedmiot do wyboru): Metodyka organizacji i prowadzenia zajęć w zakresie plastyki Metodyka organizacji i prowadzenia zajęć w zakresie muzyki Metodyka organizacji i prowadzenia zajęć w zakresie sztuki słowa i dramy II 60 EGZ Animacja czasu wolnego II 45 EGZ Organizacja i działanie instytucji kultury i organizacji pozarządowych II 30 ZAL-OCENA 2 30 Projekt animacji kultury - wprowadzenie teoretyczne II 15 EGZ 2 15 Prawo autorskie w działalności kulturalnej II 15 ZAL-OCENA 2 15 Warsztat menadżera kultury III 30 ZAL-OCENA Strona 2 z 10

3 Ekonomia społeczna III 15 ZAL 2 15 Projekt animacji kultury - praktyka działania III 30 ZAL-OCENA 3 30 Trening kreatywności - warsztat III 30 ZAL-OCENA 2 30 Marketing wartości społecznych oraz fundraising III 30 ZAL-OCENA 3 30 Edukacja międzykulturowa III 45 EGZ Trening umiejętności komunikacyjnych w pracy animatora kultury III 30 ZAL-OCENA 3 30 Współpraca międzysektorowa i wolontariat III 45 ZAL-OCENA Kręgi alternatyw społeczno-kulturowych III 30 ZAL-OCENA 2 30 Praca z grupą w pracy animatora - warsztat III 30 ZAL-OCENA 3 30 Wykorzystanie nowoczesnych technologii i programów multimedialnych w edukacji III 15 ZAL-OCENA 2 15 Metody promocji działań kulturalnych i kontakt z mediami. III 30 ZAL-OCENA 3 30 Praktyka pedagogiczna w placówkach wypoczynku i czasu wolnego dzieci i młodzieży (40 godz.) I 40 ZAL 2 Praktyka pedagogiczna śródroczna w placówkach kultury (60 godz.) II 60 ZAL 3 Praktyka pedagogiczna śródroczna w ośrodkach inicjatyw lokalnych i organizacjach pozarządowych (60 godz.) III 60 ZAL Praktyki ŁĄCZNIE Rok studiów Kod jednostki organizacyjnej specjalność nienauczycielska: EDUKACJA DOROSŁYCH I BHP (EDB) przedmioty specjalnościowe (S) Wybrane problemy andragogiki I 60 EGZ Regulacje prawne w zakresie BHP i ochrony pracy II 60 EGZ Rozwój zawodowy nauczyciela II 15 ZAL-OCENA 1 15 Podstawy przygotowania ogólnotechnicznego II 45 EGZ Zagrożenia BHP na stanowisku pracy II 60 EGZ Kształcenie ustawiczne dorosłych II 60 EGZ Wprowadzenie do pedagogiki pracy II 15 ZAL-OCENA 1 15 Etyka zawodowa andragoga II 15 ZAL-OCENA 1 15 Podstawy ergonomii III 30 EGZ Metodyka szkoleń w zakresie BHP III 75 EGZ Metodyka kształcenia dorosłych III 75 EGZ Organizacja i kierowanie edukacją dorosłych III 45 ZAL-OCENA Profilaktyka BHP w procesach pracy III 45 ZAL-OCENA Kariera zawodowa III 30 ZAL-OCENA Strona 3 z 10

4 Samokształcenie III 30 ZAL-OCENA E-learning III 30 ZAL-OCENA 2 30 Warsztat pracy andragoga III 30 ZAL-OCENA 2 30 Praktyka asystencka wprowadzająca (ciągła) w Centrach Kształcenia Ustawicznego lub szkołach dla pracujących (40 godz.) I 40 ZAL 2 Praktyka asystencko-pedagogiczna (śródroczna) w Centrach Kształcenia Ustawicznego lub szkołach dla pracujących (50 godz.) II 50 ZAL 3 Praktyka pedagogiczna dydaktyczna (śródroczna) w Centrach Kształcenia Ustawicznego lub szkołach dla pracujących (50 godz.) III 50 ZAL 3 Praktyka specjalistyczna (ciągła) w zakresie BHP w służbach BHP w zakładach pracy (30 godz.) III 30 ZAL Praktyki ŁĄCZNIE Rok Kod jednostki studiów organizacyjnej specjalność nienauczycielska: EDUKACJA MEDIALNA (EME) przedmioty specjalnościowe (S) Pedagogika medialna I 45 EGZ Media w dyskursie społecznym i pedagogicznym I 15 ZAL-OCENA 1 15 Prawne aspekty mediów I 15 ZAL-OCENA 1 15 Medialne źródła zmiany społecznej i kulturowej II 15 EGZ 2 15 Edukacyjne zastosowania komputerów II 45 EGZ Dziennikarstwo internetowe w praktyce edukacyjnej II 30 ZAL-OCENA 2 30 Język mediów II 45 ZAL-OCENA Dziecko jako użytkownik i twórca w mediach społecznościowych II 30 EGZ Internet jako przestrzeń praktyk edukacyjnych i kulturowych II 45 EGZ Projektowanie i komunikacja wizualna II 30 ZAL-OCENA 3 30 Warsztat realizatora edukacyjnych etiud filmowych II 30 ZAL-OCENA 3 30 Zagrożenia mediów cyfrowych III 45 EGZ Aktywizacja, kreatywność i współpraca on line - trening umiejętności III 30 ZAL-OCENA 3 30 Media w doskonaleniu kwalifikacji zawodowych III 15 EGZ 2 15 Nauczanie na odległość III 45 EGZ Kreowanie wizerunku w mediach III 15 ZAL-OCENA 1 15 Fotografia jako narzędzie edukacyjne III 15 ZAL-OCENA 2 15 Warsztat badacza w środowisku cyfrowym III 30 ZAL-OCENA 3 30 Edukacja filmowa III 30 ZAL-OCENA 3 30 Medialna promocja wydarzeń edukacyjnych III 30 ZAL-OCENA 2 30 Etyka mediów III 15 EGZ 2 15 Strona 4 z 10

5 Medialne techniki perswazji - identyfikacja i krytyka III 30 EGZ Trening relacji z mediami III 30 ZAL-OCENA Metodyka wykorzystywania mediów w edukacji III 45 EGZ Praktyka asystencka w instytucjach medialnych - redakcje programów informacyjnych i edukacyjnych TVP, telewizji komercyjnych oraz stacji radiowych, redakcje prasowe, wydawnictwa (40 godz.) I 40 ZAL 2 Praktyka asystencko-pedagogiczna w działach medialnych placówek edukacyjnych oraz w instytucjach medialnych (60 godz.) Praktyka zawodowa w placówkach o charakterze edukacyjnym - szkoły podstawowe, szkoły średnie, szkoły wyższe (60 godz.) II 60 ZAL 3 III 60 ZAL Praktyki ŁĄCZNIE Rok studiów Kod jednostki organizacyjnej specjalność nienauczycielska: PSYCHOPEDAGOGIKA KREATYWNOŚCI (PKR) przedmioty specjalnościowe (S) Podstawy psychologii twórczości I 30 EGZ Warsztaty budowania zespołu I 15 ZAL 1 15 Techniki efektywnego uczenia się I 30 ZAL-OCENA 1 30 Trening kreatywności I 30 ZAL-OCENA 1 30 Psychologia twórczości II 30 EGZ Pedagogika twórczości II 45 EGZ Metodyka treningu kreatywności II 45 ZAL-OCENA 3 45 Dydaktyka twórczości II 30 EGZ Diagnoza potencjału twórczego II 45 EGZ Warsztaty dramy kreatywnej II 15 ZAL-OCENA 2 15 Jakościowe badania twórczości II 30 ZAL-OCENA 4 30 Metodyka kształcenia twórczego w edukacji szkolnej II 30 ZAL-OCENA 3 30 Metodyka kształcenia twórczego w edukacji przedszkolnej III 30 ZAL-OCENA 3 30 Metodyka j twórczego rozwiązywania problemów III 45 ZAL-OCENA Marketing wartości społecznych i fundraising III 30 ZAL-OCENA 3 30 Proseminarium - analiza danych ilościowych III 30 ZAL-OCENA 3 30 Pedagogika zdolności III 30 EGZ ZAL-OCENA Projektowanie i prowadzenie działań wspierających rozwój kreatywności III Współczesne kierunki badań twórczości - konwersatorium III 15 ZAL-OCENA 2 15 Elementy historii sztuki - konwersatorium III 30 ZAL-OCENA 2 30 Pedagogika alternatywna III 15 EGZ 1 15 Strona 5 z 10

6 Metodyka projektowania oraz prowadzenia szkoleń i warsztatów III 30 EGZ 3 30 Warsztaty autoprezentacji i wystąpień publicznych III 15 ZAL-OCENA 1 15 Warsztaty plastyczne III 15 ZAL-OCENA 1 15 Warsztaty dziennikarskie III 15 ZAL-OCENA 1 15 Warsztat pracy pedagoga szkolnego III 15 ZAL-OCENA 2 15 Tutoring i mentoring w pracy edukacyjnej III 15 ZAL-OCENA 2 15 Praktyka asystencka w publicznych oraz niepublicznych ośrodkach edukacji i kultury (40 godz.) I 40 ZAL 2 Praktyka asystencko-pedagogiczna (60 godz.) II 60 ZAL 3 Praktyka zawodowa (60 godz.) III 60 ZAL Praktyki ŁĄCZNIE Rok studiów Kod jednostki organizacyjnej specjalność nauczycielska: PEDAGOGIKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA (POW) przedmioty specjalnościowe (S) Wybrane problemy społeczne I 30 ZAL-OCENA 3 30 Elementy polityki społecznej I 30 EGZ 2 30 Teoria pracy opiekuńczo-wychowawczej II 30 EGZ 2 30 Podstawy prawne pracy opiekuńczo-wychowawczej II 15 ZAL-OCENA 1 15 Wprowadzenie do pracy socjalnej II 30 EGZ 2 30 Rodzina - teorie, modele, przemiany II 30 EGZ Wybrane instytucje wsparcia dziecka i rodziny II 30 EGZ 2 30 Opieka zastępcza II 30 ZAL-OCENA 3 30 Organizacje pozarządowe w pracy z dzieckiem i rodziną II 15 ZAL-OCENA 1 15 Warsztaty kompetencji wychowawczych II 30 ZAL-OCENA 2 30 Diagnostyka i poradnictwo wychowawcze II 30 ZAL-OCENA 2 30 Wybrane modele pracy z dzieckiem i rodziną - 1 II 30 ZAL-OCENA 2 30 Opieka nad małym dzieckiem - 1 II 30 ZAL-OCENA 2 30 Indywidualizacja pracy z uczniem - diagnoza funkcjonalna i wsparcie personalne II 30 ZAL-OCENA 2 30 Opieka nad małym dzieckiem - 2 III 30 EGZ 3 30 Wybrane modele pracy z dzieckiem i rodziną - 2 III 30 ZAL-OCENA 3 30 Szkoła i środowisko III 15 EGZ 2 15 Kultura szkoły III 15 ZAL-OCENA 2 15 Rodzina i szkoła III 30 EGZ Praca opiekuńczo-wychowawcza w szkole III 15 ZAL-OCENA 1 15 Diagnostyka rozwoju dzieci i młodzieży III 30 ZAL-OCENA Warsztat pracy pedagoga-wychowawcy - 1 III 30 ZAL-OCENA 3 30 war. / war. / Strona 6 z 10

7 Prawo oświatowe III 15 ZAL-OCENA 1 15 Emisja głosu III 15 ZAL-OCENA 1 15 Warsztat pracy pedagoga-wychowawcy - 2 III 30 ZAL-OCENA 2 30 Profilaktyka w pracy opiekuńczo-wychowawczej III 30 EGZ Wyzwania opieki nad seniorem III 30 ZAL-OCENA 2 30 Diagnozowanie środowiska III 30 ZAL-OCENA 3 30 Projekt socjalny w pracy opiekuńczo-wychowawczej III 30 EGZ 3 30 Edukacyjne zastosowania mediów cyfrowych III 30 ZAL-OCENA 2 30 Praktyka asystencko-pedagogiczna w placówkach opiekuńczowychowawczych (40 godz.) I 40 ZAL 2 Praktyka pedagogiczna w placówkach edukacyjnych w zakresie pracy opiekuńczo-wychowawczej (60 godz.) II 60 ZAL 3 Praktyka pedagogiczna zawodowa w placówkach opiekuńczowychowawczych (60 godz.) III 60 ZAL Praktyki ŁĄCZNIE Rok studiów Kod jednostki organizacyjnej Algorytmika I 15 ZAL-OCENA 1 15 Zastosowanie algorytmów I 15 ZAL-OCENA 1 15 Użytkowanie komputerów I 30 ZAL 1 30 Pedagogika zdolności I 15 ZAL-OCENA 1 15 Podstawy prakseologii I 15 ZAL-OCENA 1 15 Informatyka w edukacji wczesnoszkolnej II 15 ZAL-OCENA 1 15 Seminarium twórczości II 30 ZAL-OCENA 2 30 Informatyka II 30 EGZ 3 30 Dydaktyka informatyki II 30 EGZ 3 30 Dydaktyka ucznia zdolnego II 15 ZAL-OCENA 1 15 Metody heurystyczne II 15 ZAL-OCENA 1 15 Metodyka nauczania informatyki w edukacji wczesnoszkolnej II 30 ZAL-OCENA 2 30 Podstawy programowania II 30 ZAL-OCENA 2 30 Grafika komputerowa II 30 ZAL-OCENA 1 30 Oprogramowanie dydaktyczne II 30 ZAL-OCENA 2 30 specjalność nauczycielska: PEDAGOGIKA INFORMATYKI I PEDAGOGIKA ZDOLNOŚCI (PIZ) przedmioty specjalnościowe (S) war. / war. / Strona 7 z 10

8 Modelowanie informatyczne II 30 ZAL-OCENA 1 30 Projektowanie multimedialnych pomocy edukacyjnych II 30 ZAL-OCENA 2 30 Diagnozowanie zdolności II 30 ZAL-OCENA 2 30 Indywidualizacja pracy z uczniem - diagnoza funkcjonalna i wsparcie personalne II 30 ZAL-OCENA 2 30 Reguły treningu twórczości III 30 EGZ 3 30 Metodyka nauczania informatyki III 30 ZAL-OCENA 2 30 Grafika wektorowa i 3d III 30 EGZ 3 30 Narzędzia informatyczne w procesie kształcenia III 30 ZAL-OCENA 2 30 Tworzenie stron internetowych III 30 EGZ 3 30 Dydaktyka twórczości III 30 EGZ 3 30 Trening twórczości z komputerem III 15 EGZ 2 15 Prawo oświatowe III 15 ZAL-OCENA 1 15 Emisja głosu III 15 ZAL-OCENA 1 15 Rozwijanie uzdolnień informatycznych i twórczych III 15 EGZ 1 15 Sieci i bezpieczeństwo informatyczne III 30 EGZ 3 30 Technologie wspomagające ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi III 15 ZAL-OCENA 2 15 Laboratorium innowacji III 15 ZAL-OCENA 1 15 Warsztat metodyczny pedagoga szkolnego III 30 ZAL-OCENA 2 30 Komputer w pracy badawczej nauczyciela III 30 EGZ 3 30 Świat wartości III 15 EGZ 2 15 Edukacyjne zastosowania mediów cyfrowych III 30 ZAL-OCENA 2 30 Praktyka asystencko-pedagogiczna w szkole (40 godz.) I 40 ZAL 2 Praktyka asystencko-pedagogiczna w zakresie pracy wychowawczej ZAL pedagoga szkolnego (40 godz.) II 40 2 Praktyka asystencko-dydaktyczna nauczania technologii ZAL informacyjnej/informatyki w szkole (20 godz.) II 20 1 Praktyka pedagogiczna w zakresie pracy wychowawczej pedagoga ZAL szkolnego (40 godz.) III 40 2 Praktyka dydaktyczna nauczania technologii informacyjnej/informatyki w szkole (40 godz.) III 40 ZAL Praktyki ŁĄCZNIE specjalność nienauczycielska: ANIMACJA SPOŁECZNO-KULTUROWA (ASK) Strona 8 z 10

9 spec. Fakultety I rok, II sem II rok, III sem II rok, IV sem III rok, V sem III rok, VI sem Suma specjalność nienauczycielska: EDUKACJA DOROSŁYCH I BHP (EDB) spec. Fakultety I rok, II sem II rok, III sem II rok, IV sem III rok, V sem III rok, VI sem Suma specjalność nienauczycielska: EDUKACJA MEDIALNA (EME) spec. Fakultety I rok, II sem II rok, III sem II rok, IV sem III rok, V sem III rok, VI sem Strona 9 z 10

10 Suma specjalność nienauczycielska: PSYCHOPEDAGOGIKA KREATYWNOŚCI (PKR) spec. Fakultety I rok, II sem II rok, III sem II rok, IV sem III rok, V sem III rok, VI sem Suma specjalność nauczycielska: PEDAGOGIKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA (POW) spec. Fakultety I rok, II sem II rok, III sem II rok, IV sem III rok, V sem III rok, VI sem Suma specjalność nauczycielska: PEDAGOGIKA INFORMATYKI I PEDAGOGIKA ZDOLNOŚCI (PIZ) spec. Fakultety I rok, II sem II rok, III sem II rok, IV sem III rok, V sem III rok, VI sem Suma Strona 10 z 10

Łączny wymiar godzin

Łączny wymiar godzin Załącznik nr 5 do Uchwały nr 172/2019 Senatu APS z dnia 26 czerwca 2019 r. Kierunek: PEDAGOGIKA (PE) Studia niestacjonarne pierwszego stopnia Plan od 2019/2020 Przedmioty fundamentalne (F) AK-0F-PRP Przedsiębiorczość

Bardziej szczegółowo

Przedmioty fundamentalne (F)

Przedmioty fundamentalne (F) Załącznik nr 4 do Uchwały nr 172/2019 Senatu APS z dnia 26 czerwca 2019 r. Kierunek: PEDAGOGIKA (PE) Studia stacjonarne drugiego stopnia Plan od 2019/2020 AK-0F-BHP Bezpieczeństwo i higiena pracy I 00000000

Bardziej szczegółowo

Przedmioty fundamentalne (F)

Przedmioty fundamentalne (F) Kierunek: PEDAGOGIKA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA (PW) Studia stacjonarne jednolite magisterskie Plan studiów: 2019/2020 Załącznik nr 3 do Uchwały nr 174/2019 Senatu APS z dnia 26 czerwca 2019 r. Kod

Bardziej szczegółowo

Przedmioty fundamentalne (F)

Przedmioty fundamentalne (F) Załącznik nr 6 do Uchwały nr 172/2019 Senatu APS z dnia 26 czerwca 2019 r. Kierunek: PEDAGOGIKA (PE) Studia niestacjonarne drugiego stopnia Plan od 2019/2020 AK-0F-BHP Bezpieczeństwo i higiena pracy I

Bardziej szczegółowo

Przedmioty fundamentalne (F)

Przedmioty fundamentalne (F) Załącznik nr 4 do Uchwały nr 174/2019 Senatu APS z dnia 26 czerwca 2019 r. Kierunek: PEDAGOGIKA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA (PW) Studia niestacjonarne jednolite magisterskie Plan studiów od 2019/2020

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET W BIAŁYMSTOKU WYDZIAŁ: PEDAGOGIKI I PSYCHOLOGII NAZWA MODUŁU/

UNIWERSYTET W BIAŁYMSTOKU WYDZIAŁ: PEDAGOGIKI I PSYCHOLOGII NAZWA MODUŁU/ UNIWERSYTET W BIAŁYMSTOKU WYDZIAŁ: PEDAGOGIKI I PSYCHOLOGII PLAN STUDIÓW KIERUNEK: PEDAGOGIKA SPECJALNA poziom kształcenia: jednolite magisterskie dyscyplina: pedagogika obowiązuje od roku akad. 2019/2020

Bardziej szczegółowo

Studia licencjackie stacjonarne Wczesna Edukacja specjalność nauczycielska I ROK 2012/2013

Studia licencjackie stacjonarne Wczesna Edukacja specjalność nauczycielska I ROK 2012/2013 Studia licencjackie stacjonarne Wczesna Edukacja specjalność nauczycielska I ROK Teoretyczne podstawy wychowania do psychologii Podstawy dydaktyki ogólnej do socjologii Biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania

Bardziej szczegółowo

Pedagogika I rok I stopnia studia niestacjonarne I II semestr- tok ogólny

Pedagogika I rok I stopnia studia niestacjonarne I II semestr- tok ogólny Pedagogika I rok I stopnia studia niestacjonarne I II semestr- tok ogólny systemie USOS Nazwa przedmiotu zajęć Liczba godzin Liczba punktów 1 1900-104-TOn1 Biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania wykład

Bardziej szczegółowo

Pedagogika ogólna I rok I stopnia, studia stacjonarne

Pedagogika ogólna I rok I stopnia, studia stacjonarne Pedagogika ogólna I rok I stopnia, studia stacjonarne I semestr tok ogólny Nazwa przedmiotu zajęć Liczba godzin Liczba 1 1900-10-TOs1 Biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania wykład 15 ćwiczenia 30 1900-110-TOs1

Bardziej szczegółowo

Kierunek PEDAGOGIKA studia II stopnia, profil ogólnoakademicki, 2014/2015 Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna z Edukacją medialną Rok 1

Kierunek PEDAGOGIKA studia II stopnia, profil ogólnoakademicki, 2014/2015 Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna z Edukacją medialną Rok 1 Kierunek PEDAGOGIKA studia II stopnia, profil ogólnoakademicki, 014/015 Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna z Edukacją medialną Rok 1 1 Antropologia kulturowa 1 Logika 1 3 Metodologia badań społecznych

Bardziej szczegółowo

Pedagogika ogólna I rok I stopnia, studia stacjonarne

Pedagogika ogólna I rok I stopnia, studia stacjonarne Pedagogika ogólna I rok I stopnia, studia stacjonarne I semestr tok ogólny Nazwa przedmiotu zajęć Liczba godzin Liczba 1 1900-104-TOs1 Biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania wykład 15 4 ćwiczenia 30

Bardziej szczegółowo

Pedagogika I rok I stopnia studia niestacjonarne I II semestr- tok ogólny

Pedagogika I rok I stopnia studia niestacjonarne I II semestr- tok ogólny Pedagogika I rok I stopnia studia niestacjonarne I II semestr- tok ogólny 1 1900-104-TOn1 Biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania wykład 15 4 Z/O 1900-111-TOn1 Etyka dla pedagoga wykład 15 3 Z/O 1900-112-TOn1

Bardziej szczegółowo

Kod jednostki org. Łączny wymiar godzin. Liczba punktów ECTS. sem. zimowy. sem. letni. Rok studiów. Forma zaliczenia. Kod i nazwa przedmiotu

Kod jednostki org. Łączny wymiar godzin. Liczba punktów ECTS. sem. zimowy. sem. letni. Rok studiów. Forma zaliczenia. Kod i nazwa przedmiotu Załącznik nr 2 do Uchwały nr 161/2019 Senatu Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej z dnia 16 maja 2019r. Kierunek: PSYCHOLOGIA (PY) Studia jednolite magisterskie stacjonarne (DM-PY)

Bardziej szczegółowo

P l a n s t u d i ó w

P l a n s t u d i ó w P l a n s t u d i ó w Wydział prowadzący kierunek studiów: Kierunek studiów: (nazwa kierunku musi być adekwatna do zawartości programu kształcenia a zwłaszcza do zakładanych efektów kształcenia) Poziom

Bardziej szczegółowo

P l a n s t u d i ó w

P l a n s t u d i ó w Załącznik nr 3 do uchwały Nr 5 Senatu UMK z dnia 5 lutego 2019 r. P l a n s t u d i ó w Wydział prowadzący studia: Nauk Pedagogicznych Kierunek na którym są prowadzone studia: (nazwa kierunku musi być

Bardziej szczegółowo

P l a n s t u d i ó w. Pedagogika medialna

P l a n s t u d i ó w. Pedagogika medialna P l a n s t u d i ó w Wydział prowadzący kierunek studiów: Kierunek studiów: (nazwa kierunku musi być adekwatna do zawartości programu kształcenia a zwłaszcza do zakładanych efektów kształcenia) Poziom

Bardziej szczegółowo

Seminarium lub Konwersatorium do wybranego wykładu S/K 16 Pedagogika ogólna W 16 Moduł nauk pedagogicznych II

Seminarium lub Konwersatorium do wybranego wykładu S/K 16 Pedagogika ogólna W 16 Moduł nauk pedagogicznych II Studia niestacjonarne II stopnia specjalność Animator kultury i doradca edukacyjno-zawodowy w społeczeństwie wielokulturowym Nazwa modułu Przedmioty Liczba Liczba Forma Rok Forma Liczba godzin punktów

Bardziej szczegółowo

Łączny wymiar godzin. Liczba punktów ECTS. Kod jednostki org. Forma zaliczenia. Rok studiów. Kod i nazwa przedmiotu

Łączny wymiar godzin. Liczba punktów ECTS. Kod jednostki org. Forma zaliczenia. Rok studiów. Kod i nazwa przedmiotu Załącznik nr 3 do Uchwały nr 161/2019 Senatu Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej z dnia 16 maja 2019r. Kierunek: PSYCHOLOGIA (PY) Studia jednolite magisterskie niestacjonarne (ZM-PY)

Bardziej szczegółowo

P l a n s t u d i ó w

P l a n s t u d i ó w Załącznik nr 3 do uchwały Nr 5 Senatu UMK z dnia 5 lutego 2019 r. P l a n s t u d i ó w Wydział prowadzący studia: Nauk Pedagogicznych Kierunek na którym są prowadzone studia: (nazwa kierunku musi być

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW KIERUNEK: PEDAGOGIKA poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia obowiązuje od roku akad. 2019/2020

PLAN STUDIÓW KIERUNEK: PEDAGOGIKA poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia obowiązuje od roku akad. 2019/2020 UNIWERSYTET W BIAŁYMSTOKU WYDZIAŁ: PEDAGOGIKI I PSYCHOLOGII dyscyplina: pedagogika profil kształcenia: OGÓLNOAKADEMICKI forma studiów: STACJONARNE Plan studiów zatwierdzono na Radzie Wydziału dnia 21 marca

Bardziej szczegółowo

P l a n s t u d i ó w

P l a n s t u d i ó w Załącznik nr 3 do uchwały Nr 5 Senatu UMK z dnia 5 lutego 2019 r. P l a n s t u d i ó w Wydział prowadzący studia: Nauk Pedagogicznych Kierunek na którym są prowadzone studia: (nazwa kierunku musi być

Bardziej szczegółowo

P l a n s t u d i ó w

P l a n s t u d i ó w Załącznik nr 3 do uchwały Nr 5 Senatu UMK z dnia 5 lutego 2019 r. P l a n s t u d i ó w Wydział prowadzący studia: Nauk Pedagogicznych Kierunek na którym są prowadzone studia: (nazwa kierunku musi być

Bardziej szczegółowo

Kierunek PEDAGOGIKA studia II stopnia. Kierunek PEDAGOGIKA studia II stopnia, profil ogólnoakademicki, 2014/2015

Kierunek PEDAGOGIKA studia II stopnia. Kierunek PEDAGOGIKA studia II stopnia, profil ogólnoakademicki, 2014/2015 , profil ogólnoakademicki, 2014/2015 Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna z Edukacją medialną Rok 1 1 Antropologia kulturowa 1 2 Logika 1 3 Metodologia badań społecznych 4 4 Współczesne problemy socjologii

Bardziej szczegółowo

Pedagogika I rok II stopnia studia niestacjonarne

Pedagogika I rok II stopnia studia niestacjonarne Pedagogika I rok II stopnia studia niestacjonarne I-II semestr tok ogólny w systemie USOS Nazwa przedmiotu zajęć 1 1900-102-n2 Antropologia kulturowa wykład 10 4 Z//O 1900-117-n2 Badania historyczne w

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK PEDAGOGICZNYCH

WYDZIAŁ NAUK PEDAGOGICZNYCH Oferta edukacyjna APS skrót 2014-03-26 WYDZIAŁ NAUK PEDAGOGICZNYCH Kierunek PEDAGOGIKA studia stacjonarne 1. Animacja społeczno kulturowa (nauczycielska) 2. Edukacja dorosłych i BHP 3. Doradztwo zawodowe

Bardziej szczegółowo

Kod jednostki org. Łączny wymiar godzin. Rok studiów. Przedmioty fundamentalne

Kod jednostki org. Łączny wymiar godzin. Rok studiów. Przedmioty fundamentalne Kierunek: PRACA SOCJALNA (PS) Studia pierwszego stopnia stacjonarne Plany 2019-2020 Załącznik nr 2 do Uchwały nr 162/2019 Senatu Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej z dnia 16 maja

Bardziej szczegółowo

PEDAGOGIKA PRACY Z DORADZTWEM ZAWODOWYM (studia II stopnia stacjonarne)

PEDAGOGIKA PRACY Z DORADZTWEM ZAWODOWYM (studia II stopnia stacjonarne) Oznaczenia: przedmioty podstawowe i kierunkowe PEDAGOGIKA PRACY Z DORADZTWEM ZAWODOWYM (studia II stopnia stacjonarne) przedmioty obowiązkowe realizowane wg Uchwały Senatu UO przedmioty specjalnościowe

Bardziej szczegółowo

Studia drugiego stopnia. Część wspólna dla wszystkich kierunków. Studium kierunkowe. Studium kształcenia specjalnościowego

Studia drugiego stopnia. Część wspólna dla wszystkich kierunków. Studium kierunkowe. Studium kształcenia specjalnościowego Wydział Pedagogiczny UW Studia drugiego stopnia Programy kształcenia Moduł nauk pedagogicznych Część wspólna dla wszystkich kierunków Studium kierunkowe Liczba ECTS: 10 Godziny - nakład pracy studenta:

Bardziej szczegółowo

Pedagogika ogólna I rok I stopnia, studia stacjonarne

Pedagogika ogólna I rok I stopnia, studia stacjonarne Pedagogika ogólna I rok I stopnia, studia stacjonarne I semestr tok ogólny Forma zaliczenia 1 1900-10-TOs1 Biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania wykład 1 1900-110-TOs1 tyka dla pedagoga konwersatorium

Bardziej szczegółowo

Kod jednostki org. Rok studiów. Przedmioty fundamentalne. Warsztaty krytycznego myślenia I 30 ZO 2 30

Kod jednostki org. Rok studiów. Przedmioty fundamentalne. Warsztaty krytycznego myślenia I 30 ZO 2 30 Kierunek: Socjologia (SC) Studia pierwszego stopnia stacjonarne Plany 2019-2020 Załącznik nr 2 do Uchwały nr 163/2019 Senatu Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej z dnia 16 maja 2019r.

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW KIERUNEK: PEDAGOGIKA poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia obowiązuje od roku akad. 2019/2020

PLAN STUDIÓW KIERUNEK: PEDAGOGIKA poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia obowiązuje od roku akad. 2019/2020 UNIWERSYTET W BIAŁYMSTOKU WYDZIAŁ: PEDAGOGIKI I PSYCHOLOGII dyscyplina: pedagogika profil kształcenia: OGÓLNOAKADEMICKI forma studiów: NIESTACJONARNE Plan studiów zatwierdzono na Radzie Wydziału dnia 21

Bardziej szczegółowo

PEDAGOGIKA PRACY Z PORADNICTWEM I BEZPIECZEŃSTWEM PRACY (studia I stopnia stacjonarne) Oznaczenia: przedmioty podstawowe i kierunkowe

PEDAGOGIKA PRACY Z PORADNICTWEM I BEZPIECZEŃSTWEM PRACY (studia I stopnia stacjonarne) Oznaczenia: przedmioty podstawowe i kierunkowe PEDAGOGIKA PRACY Z PORADNICTWEM I BEZPIECZEŃSTWEM PRACY (studia I stopnia stacjonarne) Oznaczenia: przedmioty podstawowe i kierunkowe przedmioty obowiązkowe realizowane wg Uchwały Senatu UO przedmioty

Bardziej szczegółowo

Studia stacjonarne Nabór 2012 I ROK I II I II. ECTS ECTS Filozofia 30 30 Filozofia E 2 3

Studia stacjonarne Nabór 2012 I ROK I II I II. ECTS ECTS Filozofia 30 30 Filozofia E 2 3 Nabór 0 I ROK I II I II w ć w ć w ć ECTS ECTS Filozofia Filozofia E 3 w ECTS Etyka i deontologia pedagoga Etyka i deontologia pedagoga Psychologia ogólna Psychologia ogólna E 3 Psychologia rozwojowa i

Bardziej szczegółowo

praktyczne Seminaria Zajęcia Zo/1 E/ Teoria literatury E/

praktyczne Seminaria Zajęcia Zo/1 E/ Teoria literatury E/ Forma zalicz. Ogółem Ćwiczenia Seminaria Zajęcia praktyczne UNIWERSYTET im. A. MICKIEWICZA w Poznaniu WYDZIAŁ PEDAGOGICZNO-ARTYSTYCZNY w Kaliszu PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH ważny od 1.X.201 r. Kierunek:

Bardziej szczegółowo

Rozkład godzin Forma zalicz. praktyczne. Seminaria Zajęcia. Zo/1 E/ Teoria literatury E/

Rozkład godzin Forma zalicz. praktyczne. Seminaria Zajęcia. Zo/1 E/ Teoria literatury E/ UNIWERSYTET im. A. MICKIEWICZA w Poznaniu WYDZIAŁ PEDAGOGICZNO-ARTYSTYCZNY w Kaliszu PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH ważny od 1.X.2019 r. Kierunek: Filologia polska Studia pierwszego stopnia Liczba godzin Rozkład

Bardziej szczegółowo

Kod jednostki org. Łączny wymiar godzin. Rok studiów. Przedmioty fundamentalne

Kod jednostki org. Łączny wymiar godzin. Rok studiów. Przedmioty fundamentalne Kierunek: PRACA SOCJALNA (PS) Studia pierwszego stopnia niestacjonarne Plany 2019-2020 Załącznik nr 3 do Uchwały nr 162/2019 Senatu Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej z dnia 16 maja

Bardziej szczegółowo

ważny od 1.X.2018 r. Kierunek: Edukacja wczesnoszkolna z przedszkolną z językiem angielskim praktyczne Seminaria Zajęcia

ważny od 1.X.2018 r. Kierunek: Edukacja wczesnoszkolna z przedszkolną z językiem angielskim praktyczne Seminaria Zajęcia Forma zalicz. Ogółem Ćwiczenia Seminaria Zajęcia praktyczne UNIWERSYTET im. A. MICKIEWICZA w Poznaniu WYDZIAŁ PEDAGOGICZNO-ARTYSTYCZNY w Kaliszu PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH ważny od 1.X.2018 r. Kierunek:

Bardziej szczegółowo

praktyczne Seminaria Zajęcia

praktyczne Seminaria Zajęcia Forma zalicz. Ogółem Ćwiczenia Seminaria Zajęcia praktyczne UNIWERSYTET im. A. MICKIEWICZA w Poznaniu WYDZIAŁ PEDAGOGICZNO-ARTYSTYCZNY w Kaliszu PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH ( wg krajowych ram kwalifikacji

Bardziej szczegółowo

Pedagogika I rok II stopnia studia niestacjonarne

Pedagogika I rok II stopnia studia niestacjonarne Pedagogika I rok II stopnia studia niestacjonarne I-II semestr tok ogólny w systemie USOS Nazwa przedmiotu zajęć 1 1900-102-n2 Antropologia kulturowa wykład 10 4 Z//O 1900-117-n2 Badania historyczne w

Bardziej szczegółowo

Pedagogika I rok II stopnia studia niestacjonarne

Pedagogika I rok II stopnia studia niestacjonarne Pedagogika I rok II stopnia studia niestacjonarne I-II semestr tok ogólny w systemie USOS zajęć 1 1900-102-n2 Antropologia kulturowa wykład 10 4 Z//O 1900-117-n2 Badania historyczne w pedagogice konwersatorium

Bardziej szczegółowo

PEDAGOGIKA PRACY Z PORADNICTWEM I BEZPIECZEŃSTWEM PRACY (studia I stopnia niestacjonarne) Oznaczenia: przedmioty podstawowe i kierunkowe

PEDAGOGIKA PRACY Z PORADNICTWEM I BEZPIECZEŃSTWEM PRACY (studia I stopnia niestacjonarne) Oznaczenia: przedmioty podstawowe i kierunkowe PEDAGOGIKA PRACY Z PORADNICTWEM I BEZPIECZEŃSTWEM PRACY (studia I stopnia niestacjonarne) Oznaczenia: przedmioty podstawowe i kierunkowe przedmioty obowiązkowe realizowane wg Uchwały Senatu UO przedmioty

Bardziej szczegółowo

PEDAGOGIKA PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH

PEDAGOGIKA PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH PEDAGOGIKA PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH 2018/2019 Lp Nazwa modułu kształcenia Wykład (liczba godzin) Ćwiczenia/ seminaria (liczba godzin) Laboratoriu m/ Pracowania (liczba godzin) Konwersator ium Projekty

Bardziej szczegółowo

PEDAGOGIKA PLAN STUDIÓW NIESTACJONARNYCH

PEDAGOGIKA PLAN STUDIÓW NIESTACJONARNYCH PEDAGOGIKA PLAN STUDIÓW NIESTACJONARNYCH 2018/2019 Lp Nazwa modułu kształcenia Wykład (liczba godzin) Ćwiczenia/ seminaria (liczba godzin) Laboratorium/ Pracowania (liczba godzin) Konwersat orium Projekty

Bardziej szczegółowo

Pedagogika medialna I rok I stopnia studia stacjonarne 2018/2019

Pedagogika medialna I rok I stopnia studia stacjonarne 2018/2019 Pedagogika medialna I rok I stopnia studia stacjonarne 2018/2019 I semestr w systemie USOS BHP/ lementy bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii (szkolenie ogólne) zajęć godzin w trybie stacj. godzin

Bardziej szczegółowo

Studia niestacjonarne Nabór 2012 I ROK

Studia niestacjonarne Nabór 2012 I ROK Studia niestacjonarne Nabór 2012 I ROK I II I II Filozofia 18 18 Filozofia 2 3 tyka i deontologia pedagoga 18 tyka i deontologia pedagoga 2 Psychologia ogólna 18 18 Psychologia ogólna 2 3 Psychologia rozwojowa

Bardziej szczegółowo

Pedagogika I rok II stopnia studia niestacjonarne

Pedagogika I rok II stopnia studia niestacjonarne Pedagogika I rok II stopnia studia niestacjonarne I-II semestr tok ogólny w systemie USOS zajęć 1 1900-102-n2 Antropologia kulturowa wykład 10 4 Z//O 1900-117-n2 Badania historyczne w pedagogice konwersatorium

Bardziej szczegółowo

Przedmioty/moduły. Emisja głosu 1 0,5 1 0,5. Ochrona własności intelektualnej 1 0,5 1 0,5. Technologia informacyjna 3 1,5 3 1,5

Przedmioty/moduły. Emisja głosu 1 0,5 1 0,5. Ochrona własności intelektualnej 1 0,5 1 0,5. Technologia informacyjna 3 1,5 3 1,5 PROGRAM STUDIÓW - część A I INFORMACJE OGÓLNE 1. Nazwa jednostki prowadzącej kierunek: WYDZIAŁ PEDAGOGIKI I PSYCHOLOGII 2. Nazwa kierunku: PEDAGOGIKA 3. Oferowane specjalności: animacja kultury z arteterapią,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 67/2016/17 RADY WYDZIAŁU PEDAGOGICZNEGO UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO

UCHWAŁA NR 67/2016/17 RADY WYDZIAŁU PEDAGOGICZNEGO UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO Poz. 35 UCHWAŁA NR 67/2016/17 RADY WYDZIAŁU PEDAGOGICZNEGO UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie zmian w programach studiów I i II stopnia Na podstawie Rozporządzenia Ministra Nauki

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW. Nazwa modułu/przedmiotu Forma zajęć Liczba godzin

PLAN STUDIÓW. Nazwa modułu/przedmiotu Forma zajęć Liczba godzin PLAN STUDIÓW Wydział prowadzący kierunek studiów: Wydział Politologii i Studiów Międzynarodowych Kierunek studiów: Poziom kształcenia: Profil kształcenia: Forma studiów: Specjalność: semestrów: 6 : 180

Bardziej szczegółowo

Ogółem zoc / E ECTS W Ć S WT PZ W Ć S WT PZ

Ogółem zoc / E ECTS W Ć S WT PZ W Ć S WT PZ Ogółem PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA IM. WITELONA PLAN STUDIÓW W LEGNICY dla studentów rozpoczynających naukę w roku akademickim 2016/2017 WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH I HUMANISTYCZNYCH Kierunek: Pedagogika

Bardziej szczegółowo

RAMOWY PROGRAM STUDIÓW NA KIERUNKU PEDAGOGIKA STUDIA LICENCJACKIE semestr I

RAMOWY PROGRAM STUDIÓW NA KIERUNKU PEDAGOGIKA STUDIA LICENCJACKIE semestr I NA semestr I W C L W C L P W C L W C L P 1 Filozofia (filozofia) Z Z 30 15 Z Z 30 15 4 2 Socjologia (socjologia) E 45 E 30 5 3 Pedagogika ogólna (pojęcia i systemy pedagogiczne) E Z 30 15 E Z 20 10 5 4

Bardziej szczegółowo

Pedagogika I rok I stopnia studia niestacjonarne I II semestr- tok ogólny

Pedagogika I rok I stopnia studia niestacjonarne I II semestr- tok ogólny Pedagogika I rok I stopnia studia niestacjonarne I II semestr- tok ogólny systemie USOS Nazwa przedmiotu zajęć Liczba godzin Liczba punktów 1 1900-104-TOn1 Biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania wykład

Bardziej szczegółowo

Plan studiów stacjonarnych I stopnia filologii polskiej o profilu praktycznym prowadzonych łącznie przez WPA i WFPiK UAM na WPA w Kaliszu

Plan studiów stacjonarnych I stopnia filologii polskiej o profilu praktycznym prowadzonych łącznie przez WPA i WFPiK UAM na WPA w Kaliszu Plan studiów stacjonarnych I stopnia filologii polskiej o profilu praktycznym prowadzonych łącznie przez WPA i WFPiK UAM na WPA w Kaliszu A. Przedmioty podstawowe / kierunkowe: rok I, semestr I Przedmioty

Bardziej szczegółowo

praktyczne Seminaria Zajęcia

praktyczne Seminaria Zajęcia Forma zalicz. Ogółem Ćwiczenia Seminaria Zajęcia praktyczne UNIWERSYTET im. A. MICKIEWICZA w Poznaniu WYDZIAŁ PEDAGOGICZNO-ARTYSTYCZNY w Kaliszu PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH ( wg krajowych ram kwalifikacji

Bardziej szczegółowo

Pedagogika ogólna I rok I stopnia, studia stacjonarne

Pedagogika ogólna I rok I stopnia, studia stacjonarne Pedagogika ogólna I rok I stopnia, studia stacjonarne I semestr tok ogólny Forma zaliczenia 1 1900-10-TOs1 Biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania wykład 15 1900-110-TOs1 tyka dla pedagoga konwersatorium

Bardziej szczegółowo

Kierunek: PEDAGOGIKA Specjalność: RESOCJALIZACYJNA (studia II stopnia stacjonarne)

Kierunek: PEDAGOGIKA Specjalność: RESOCJALIZACYJNA (studia II stopnia stacjonarne) Kierunek: PEDAGOGIKA Specjalność: RESOCJALIZACYJNA (studia II stopnia stacjonarne) Oznaczenia: Przedmioty podstawowe i kierunkowe Przedmioty obowiązkowe realizowane wg Uchwały Senatu UO Przedmioty specjalnościowe

Bardziej szczegółowo

Ogółem liczba godzin z tego sem I sem II. Ogółem zoc / E ECTS W Ć S WT PZ W Ć S WT PZ

Ogółem liczba godzin z tego sem I sem II. Ogółem zoc / E ECTS W Ć S WT PZ W Ć S WT PZ Ogółem PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA IM. WITELONA PLAN STUDIÓW W LEGNICY dla studentów rozpoczynających naukę w roku akademickim 2016/2017 WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH I HUMANISTYCZNYCH Kierunek: Pedagogika

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH PEDAGOGIKA SPECJALNA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA EDUKACJA I REHABILITACJA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ

PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH PEDAGOGIKA SPECJALNA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA EDUKACJA I REHABILITACJA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH PEDAGOGIKA SPECJALNA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA EDUKACJA I REHABILITACJA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ Lp NAZWA PRZEDMIOTU EGZAMIN PRACA KONTROLNA RAZEM GODZINY ZAJĘĆ

Bardziej szczegółowo

1. Metodologia pedagogiki i badań pedagogicznych W E Metodologia pedagogiki i badań pedagogicznych Ćw. Z 9

1. Metodologia pedagogiki i badań pedagogicznych W E Metodologia pedagogiki i badań pedagogicznych Ćw. Z 9 Załącznik nr Pedagogika wczesnoszkolna I ROK STUDIÓW: I Semestr: Plan studiów NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH: PEDAGOGIKA II stopień Studia niestacjonarne I Pedagogika ogólna O 1 Metodologia pedagogiki i

Bardziej szczegółowo

E SPECJALNOŚCIOWE I DYPL. 240 270 510 47 4 4 12 4 4 11 4 5 12 4 5 12

E SPECJALNOŚCIOWE I DYPL. 240 270 510 47 4 4 12 4 4 11 4 5 12 4 5 12 część wspólna dla wszystkich specjalności Lp Moduły przedmiotowe Obowiązuje od roku akademickiego: 2010 / 2011 Suma godzin / ECTS Sem. I Sem. II Sem. III Sem. IV Sem. V Sem. VI A OGÓLNE 30 195 225 8 2

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW. Wydział prowadzący kierunek studiów: Kierunek studiów: Poziom kształcenia: Profil kształcenia: Forma studiów: Specjalność:

PLAN STUDIÓW. Wydział prowadzący kierunek studiów: Kierunek studiów: Poziom kształcenia: Profil kształcenia: Forma studiów: Specjalność: PLAN STUDIÓW Wydział prowadzący kierunek studiów: Kierunek studiów: Poziom kształcenia: Profil kształcenia: studiów: Specjalność: semestrów: 6 : 180 Łączna liczba dydaktycznych: 1800 Wydział Politologii

Bardziej szczegółowo

P l a n s t u d i ó w

P l a n s t u d i ó w P l a n s t u d i ó w ydział prowadzący studia: Kierunek na którym są prowadzone studia: (nazwa kierunku musi być adekwatna do zawartości programu studiów a zwłaszcza do zakładanych efektów uczenia się)

Bardziej szczegółowo

Seminarium lub Konwersatorium do wybranego wykładu S/K 16 Pedagogika ogólna W 16 Moduł nauk pedagogicznych II

Seminarium lub Konwersatorium do wybranego wykładu S/K 16 Pedagogika ogólna W 16 Moduł nauk pedagogicznych II Studia niestacjonarne II stopnia specjalność Wczesne nauczanie języka angielskiego Nazwa modułu Przedmioty Liczba Liczba Forma Rok Forma Liczba godzin punktów zaliczen studiów Nazwa zajęć godzin łącznie

Bardziej szczegółowo

Rok 3 Lp Przedmiot ECTS 1 Teoretyczne podstawy kształcenia 3 2 Pedagogika społeczna 2

Rok 3 Lp Przedmiot ECTS 1 Teoretyczne podstawy kształcenia 3 2 Pedagogika społeczna 2 Kierunek PEDAGOGIKA studia I stopnia, profil ogólnoakademicki, 2014/2015 Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna z Warsztatem współpracy z rodziną Rok 1 1 Język obcy 4 2 Wychowanie fizyczne 0 3 Technologie

Bardziej szczegółowo

DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA

DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA załącznik nr do Uchwały nr 3/07 RWNHiS z dnia 03 Semestralny plan studiów stacjonarnych kierunek: DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA specjalność: EVENT I KREOWANIE WIZERUNKU (obowiązujący od roku akademickiego

Bardziej szczegółowo

Język obcy Ćw ZOC. Wykład ogólnouczelniany W ZOC. II Język obcy Ćw ZOC 2 15 III Język obcy Ćw.

Język obcy Ćw ZOC. Wykład ogólnouczelniany W ZOC. II Język obcy Ćw ZOC 2 15 III Język obcy Ćw. Rok studiów Semestr Nazwa modułu Moduł ogólnouniwersytecki moduł treści podstawowych i kierunkowych Program studiów w roku akademickim 2017/2018 Kierunek: Pedagogika Specjalna Poziom kształcenia: studia

Bardziej szczegółowo

Kierunek PEDAGOGIKA studia I stopnia. Kierunek PEDAGOGIKA studia I stopnia, profil ogólnoakademicki, 2014/2015

Kierunek PEDAGOGIKA studia I stopnia. Kierunek PEDAGOGIKA studia I stopnia, profil ogólnoakademicki, 2014/2015 , profil ogólnoakademicki, 2014/2015 Diagnoza i terapia pedagogiczna z Edukacją zdrowotną Rok 1 1 Język obcy 4 2 Wychowanie fizyczne 0 3 Technologie informacyjne 3 4 Teoretyczne podstawy wychowania 11

Bardziej szczegółowo

FILOLOGIA POLSKA studia stacjonarne drugiego stopnia rok akademicki 2016/2017

FILOLOGIA POLSKA studia stacjonarne drugiego stopnia rok akademicki 2016/2017 I rok (6 grup dziekańskich) FILOLOGIA POLSKA studia stacjonarne drugiego stopnia rok akademicki 2016/2017 Z E - zaliczenie - egzamin 09.0 1. seminarium magisterskie 30 Z 4 30 Z 4 09.2 2. kultura literacka

Bardziej szczegółowo

praktyczne Seminaria Zajęcia

praktyczne Seminaria Zajęcia Forma zalicz. Ogółem Ćwiczenia Seminaria Zajęcia praktyczne UNIWERSYTET im. A. MICKIEWICZA w Poznaniu WYDZIAŁ PEDAGOGICZNO-ARTYSTYCZNY w Kaliszu PLAN STUDIÓW NIESTACJONARNYCH ważny od 1.X.2018 r. Kierunek:Pedagogika

Bardziej szczegółowo

Studia niestacjonarne pierwszego stopnia Kierunek: Pedagogika (profil ogólnoakademicki) Rok studiów: I Rok akad. 2017/2018

Studia niestacjonarne pierwszego stopnia Kierunek: Pedagogika (profil ogólnoakademicki) Rok studiów: I Rok akad. 2017/2018 (profil ogólnoakademicki) Rok studiów: I * Semestr 1 Semestr 2 - łącznie z przedmiotami dla danej specjalności 1 Filozoficzne podstawy pedagogiki 9 9 WZ/ZO 4 2 Wstęp do pedagogiki 3 Teoretyczne podstawy

Bardziej szczegółowo

Nazwa przedmiotu Forma zajęć Liczba godzin Liczba Forma punktów ECTS zaliczenia 1 Wykład 30 5 E. Wykład 15 2 E

Nazwa przedmiotu Forma zajęć Liczba godzin Liczba Forma punktów ECTS zaliczenia 1 Wykład 30 5 E. Wykład 15 2 E PDAGOGIKA SPCJALNA I rok studia stacjonarne I stopnia I semestr - tok ogólny 1900-101-PSs1 1900-102-PSs1 1900-102a-PSs1 Nazwa przedmiotu zajęć Liczba godzin Liczba punktów CTS 1 Podstawy filozofii Wykład

Bardziej szczegółowo

3 15 15 E 05.9 pedagogicznej 2 Metodyka pracy korekcyjno kompensacyjnej z dzieckiem z trudnościami w nauce czytania i pisania

3 15 15 E 05.9 pedagogicznej 2 Metodyka pracy korekcyjno kompensacyjnej z dzieckiem z trudnościami w nauce czytania i pisania Opisy przedmiotów ECTS dla specjalności Edukacja elementarna ze specjalnością dodatkową do wyboru: język obcy lub terapia psychopedagogiczna forma studiów - stacjonarne nabór 2015 2018 Semestr I (limit

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW DLA KIERUNKU: Pedagogika - licencjat (niestacjonarne) część wspólna dla wszystkich specjalności

PLAN STUDIÓW DLA KIERUNKU: Pedagogika - licencjat (niestacjonarne) część wspólna dla wszystkich specjalności część wspólna dla wszystkich specjalności Data wydruku: Data sporządzenia: Sem. V Sem. VI Lp Moduły przedmiotowe A OGÓLNE 30 95 5 8 30 35 4 20 1 20 1 20 2 2 Język angielski 80 80 5 20 1 20 1 20 1 20 2

Bardziej szczegółowo

Moduł Przedmiot Status modułu Wykłady Ćwiczenia Laboratorium Konwersatorium ECTS

Moduł Przedmiot Status modułu Wykłady Ćwiczenia Laboratorium Konwersatorium ECTS Rok I Program studiów stacjonarnych I stopnia dla kierunku dziennikarstwo i medioznawstwo, specjalność public relations i marketing medialny dla studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2014/2015

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH DRUGIEGO STOPNIA

PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH DRUGIEGO STOPNIA Lp. Wydział: NAUK SPOŁECZNYCH Kierunek: PEDAGOGIKA Rodzaj zajęć: I W/WS II Przedmiot kod forma zal. po semestrze * C/K/L/P/ PZ/S III PW/PE/KZ PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH DRUGIEGO STOPNIA I rok semestr 2

Bardziej szczegółowo

STUDIA STACJONARNE JEDNOLITE MAGISTERSKIE, KIERUNEK: PSYCHOLOGIA MODUŁY WSPÓLNE DLA WSZYSTKICH SPECJALNOŚCI

STUDIA STACJONARNE JEDNOLITE MAGISTERSKIE, KIERUNEK: PSYCHOLOGIA MODUŁY WSPÓLNE DLA WSZYSTKICH SPECJALNOŚCI PODSTAWOWY/KIERUNKOWY OGÓLNOUCZELNIANY STUDIA STACJONARNE JEDNOLITE MAGISTERSKIE, KIERUNEK: PSYCHOLOGIA MODUŁY WSPÓLNE DLA WSZYSTKICH SPECJALNOŚCI (ogólnouczelniany; podstawowy/kierunkowy; dyplomowy) Nazwa

Bardziej szczegółowo

PLAN NAUCZANIA Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 110/2006 LATA STUDIÓW: 2004 2005 2005 2006

PLAN NAUCZANIA Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 110/2006 LATA STUDIÓW: 2004 2005 2005 2006 PAŃSTWOWA WYśSZA SZKOŁA ZAWODOWA W RACIBORZU PLAN NAUCZANIA Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 110/2006 LATA STUDIÓW: 2004 2005 2005 2006 2006-2007 STUDIA STACJONARNE KIERUNEK: SOCJOLOGIA (PRZEDMIOTY KSZTAŁCENIA

Bardziej szczegółowo

(kod modułu: MK_1 oraz nazwa modułu) wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich i studentów. Przedmioty/moduły

(kod modułu: MK_1 oraz nazwa modułu) wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich i studentów. Przedmioty/moduły PROGRAM STUDIÓW - część A I INFORMACJE OGÓLNE 1. Nazwa jednostki prowadzącej kierunek: WYDZIAŁ PEDAGOGIKI I PSYCHOLOGII 2. Nazwa kierunku: PEDAGOGIKA 3. Poziom kształcenia: STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA 4.

Bardziej szczegółowo

WYKAZ PRZEDMIOTÓW (STUDIA NIESTACJONARNE I STOPNIA) Semestr I, II, III - wszystkie specjalności obowiązują jednakowe przedmioty

WYKAZ PRZEDMIOTÓW (STUDIA NIESTACJONARNE I STOPNIA) Semestr I, II, III - wszystkie specjalności obowiązują jednakowe przedmioty WYKAZ PRZEDMIOTÓW (STUDIA NIESTACJONARNE I STOPNIA) Semestr I, II, III - wszystkie specjalności obowiązują jednakowe przedmioty Semestr I zimowy rok 1 Pedagogika ogólna Psychologia ogólna Socjologia ogólna

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW NIESTACJONARNYCH PEDAGOGIKA SPECJALNA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA EDUKACJA I REHABILITACJA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ

PLAN STUDIÓW NIESTACJONARNYCH PEDAGOGIKA SPECJALNA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA EDUKACJA I REHABILITACJA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ PLAN STUDIÓW NIESTACJONARNYCH PEDAGOGIKA SPECJALNA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA EDUKACJA I REHABILITACJA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ Lp NAZWA PRZEDMIOTU EGZAMIN PRACA KONTROLN A RAZEM GODZINY

Bardziej szczegółowo

Kod jednostki organizacyjnej

Kod jednostki organizacyjnej Kierunek: PEDAGOGIKA SPECJALNA (PC) Studia stacjonarne drugiego stopnia Plan studiów od 2019/2020 Załącznik nr 3 do Uchwały nr 171/2019 Senatu APS z dnia 26 czerwca 2019 r. fundamentalne (F) AK-0F-BHP

Bardziej szczegółowo

Forma zaliczenia Polski system medialny obowiązkowe 24-2 Z 4. Wykłady. Ćwiczenia. Wykłady. Wyk. - E Polski system medialny

Forma zaliczenia Polski system medialny obowiązkowe 24-2 Z 4. Wykłady. Ćwiczenia. Wykłady. Wyk. - E Polski system medialny Rok I semestr I Program studiów niestacjonarnych (zaoczne) I stopnia dla kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna dla studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 201/2016 Polski system

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Edukacji Zdrowotnej i Nauk Społecznych

Wyższa Szkoła Edukacji Zdrowotnej i Nauk Społecznych została założona w 2002 roku. Jest uczelnią niepubliczną wpisana do rejestru MNiSW pod nr 236 (polon.nauka.gov.pl). Obecnie siedzibą uczelni jest Łódż, a od 1 października 2017 roku siedziba zostanie przeniesiona

Bardziej szczegółowo

Specjalność: doradztwo wizerunkowe i rzecznikostwo. A_przedmioty ogólne i specjalnościowe I rok II rok III rok

Specjalność: doradztwo wizerunkowe i rzecznikostwo. A_przedmioty ogólne i specjalnościowe I rok II rok III rok 1. Nazwa kierunku komunikacja promocyjna i kryzysowa 2. Cykl rozpoczęcia 2017/2018Z 3. Poziom kształcenia studia pierwszego stopnia 4. Profil kształcenia praktyczny 5. Forma prowadzenia studiów stacjonarna

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW NIESTACJONARNYCH DRUGIEGO STOPNIA

PLAN STUDIÓW NIESTACJONARNYCH DRUGIEGO STOPNIA Lp. Wydział: NAUK SPOŁECZNYCH Kierunek: PEDAGOGIKA Rodzaj zajęć: I W/WS II Przedmiot kod forma zal. po semestrze * C/K/L/P/ PZ/S III PW/PE/KZ PLAN STUDIÓW NIESTACJONARNYCH DRUGIEGO STOPNIA Rozkład godzin

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH DRUGIEGO STOPNIA

PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH DRUGIEGO STOPNIA Wydział Humanistyczny Filologia polska PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH DRUGIEGO STOPNIA Rodzaj zajęć: I W/WS II C/K/L/P/ PZ/S III PW/PE /KZ Rozkład godzin Lp. Przedmiot kod Razem Razem godz. ECTS 1 semestr

Bardziej szczegółowo

Zal. z Wykład 15 2 człowieka. Wykład konwers. Zajęcia laboratoryjne

Zal. z Wykład 15 2 człowieka. Wykład konwers. Zajęcia laboratoryjne I semestr PRACA SOCJALNA I ROK, STUDIA NIESTACJONARNE I STOPNIA Nazwa przedmiotu Liczba godzin Liczba punktów 1900-100-PRSn1 Wybrane zagadnienia z filozofii społecznej 1900-101-PRSn1 Wprowadzenie do pedagogiki

Bardziej szczegółowo

Edukacja elementarna i integracyjna

Edukacja elementarna i integracyjna wykłady realizowane wspólnie z profilem ogólnoakademickim Forma zaliczenia Egz/ zal po sem. Humanistyczny/Pedagogigki Wydział/Instytut/Katedra PLAN STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA KIERUNEK: PEDAGOGIKA STUDIA

Bardziej szczegółowo

Animacja zabawy Etyka zawodowa i ochrona własności intelektualnej

Animacja zabawy Etyka zawodowa i ochrona własności intelektualnej -learning PLAN STUDIÓ UKŁADZI SMSTRALNYM Semestr I Zajęcia dydaktyczne obligatoryjne iedza o języku 15 10 25 x 2 Podstawy edukacji matematycznej 40 40 x 4 Podstawy edukacji środowiskowej 35 35 x 4 Plastyka

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW W UKŁADZIE ROCZNYM

PLAN STUDIÓW W UKŁADZIE ROCZNYM -learning Rok I Zajęcia dydaktyczne obligatoryjne PLAN STUDIÓ UKŁADZI ROCZNYM iedza o języku 9 6 15 x 2 Literatura i media dla dzieci 9 9 1 Podstawy edukacji matematycznej 24 24 x 4 Podstawy edukacji środowiskowej

Bardziej szczegółowo

Kierunek PEDAGOGIKA studia II stopnia. Kierunek PEDAGOGIKA studia II stopnia, profil praktyczny, 2016/2017

Kierunek PEDAGOGIKA studia II stopnia. Kierunek PEDAGOGIKA studia II stopnia, profil praktyczny, 2016/2017 Kierunek PEDAGOGIKA, profil praktyczny, 06/07 Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna z diagnozą i terapią pedagogiczną i innowacyjnymi metodami terapii dziecka w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym Rok

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW. Zal. po sem. RAZEM ĆWICZENIA KONWERSATORIA LABORATORIA

PLAN STUDIÓW. Zal. po sem. RAZEM ĆWICZENIA KONWERSATORIA LABORATORIA UNIWERSYTET W BIAŁYMSTOKU PLAN STUDIÓW WYDZIAŁ: PEDAGOGIKI I PSYCHOLOGII KIERUNEK: PEDAGOGIKA poziom kształcenia: studia drugiego stopnia dyscyplina: Pedagogika obowiązuje od roku akad. 2019/2020 profil

Bardziej szczegółowo

Studia niestacjonarne pierwszego stopnia Kierunek: Pedagogika (profil ogólnoakademicki) Rok studiów: I Rok akad. 2018/2019

Studia niestacjonarne pierwszego stopnia Kierunek: Pedagogika (profil ogólnoakademicki) Rok studiów: I Rok akad. 2018/2019 Kierunek: Pedagogika (profil ogólnoakademicki) * Semestr 1 Semestr 2 - łącznie z przedmiotami dla danej specjalności 1 Filozoficzne podstawy pedagogiki 9 9 WZ/ZO 4 2 Wstęp do pedagogiki 3 Teoretyczne podstawy

Bardziej szczegółowo

Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie Studia podyplomowe Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna. Edycja I - 2011/2012

Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie Studia podyplomowe Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna. Edycja I - 2011/2012 Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie Studia podyplomowe Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna. Edycja I - 11/12 Uprawnienia: Studia kwalifikacyjne, tzn. nadające kwalifikacje do zajmowania

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW W UKŁADZIE ROCZNYM

PLAN STUDIÓW W UKŁADZIE ROCZNYM PLAN STUDIÓ UKŁADZI ROCZNYM Rok I Zajęcia dydaktyczne obligatoryjne /- iedza o języku 5 5 10 2 Literatura i media dla dzieci 5 5 1 Podstawy edukacji matematycznej 10 8 18 x 3 Podstawy edukacji środowiskowej

Bardziej szczegółowo

Pedagogika - I rok II stopnia studia stacjonarne

Pedagogika - I rok II stopnia studia stacjonarne Pedagogika - I rok II stopnia studia stacjonarne I semestr - tok ogólny 1900-122-s2 1900-117-s2 Współczesne problemy socjologii Badania historyczne w pedagogice zajęć 1 wykład 15 3 konwersatorium 15 3

Bardziej szczegółowo

PLAN NAUCZANIA LATA STUDIÓW:

PLAN NAUCZANIA LATA STUDIÓW: PAŃSTWOWA WYśSZA SZKOŁA ZAWODOWA W RACIBORZU PLAN NAUCZANIA LATA STUDIÓW: 2005 2006 2006 2007 2007-2008 STUDIA STACJONARNE Załącznik do Uchwały Nr 121/2006 z dnia 27 09 2006 r. KIERUNEK: SOCJOLOGIA (PRZEDMIOTY

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW. Nazwa modułu/przedmiotu Forma zajęć Liczba godzin

PLAN STUDIÓW. Nazwa modułu/przedmiotu Forma zajęć Liczba godzin PLAN STUDIÓW Wydział prowadzący kierunek studiów: Wydział Politologii i Studiów Międzynarodowych Kierunek studiów: Poziom kształcenia: Profil kształcenia: studiów: Specjalność: semestrów: 6 : 180 Łączna

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW W UKŁADZIE SEMESTRALNYM Semestr I Zajęcia dydaktyczne obligatoryjne

PLAN STUDIÓW W UKŁADZIE SEMESTRALNYM Semestr I Zajęcia dydaktyczne obligatoryjne PLAN STUDIÓ UKŁADZI SMSTRALNYM Semestr I /- iedza o języku 9 6 15 2 Podstawy edukacji matematycznej 12 12 24 x 3 Podstawy edukacji środowiskowej 12 9 21 2 Plastyka w edukacji dziecka 9 15 24 2 Muzyka w

Bardziej szczegółowo