UCHWAŁA NR 265/2016 ZARZĄDU POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 30 grudnia 2016 r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "UCHWAŁA NR 265/2016 ZARZĄDU POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 30 grudnia 2016 r."

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR 265/2016 ZARZĄDU POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 30 grudnia 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Toruńskiego na rok 2016 Na podstawie art. 12 pkt 5, 8 lit. d i pkt 9, art ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (T.j. Dz. U. z 2016r. poz.814 z późn. zm. 1) ) oraz art. art. 212, art. 233 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (T.j. Dz. U. z 2016 r. poz z późn. zm. 2) ) uchwala się, co następuje: 1. W Uchwale Nr XIV/76/2015 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 30 grudnia 2015 r. zmienionej Uchwałą Nr XV/79/2016 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 4 lutego 2016 roku, Uchwałą Nr XVI/92/2016 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 31 marca 2016 r., Uchwałą Nr 176/2016 Zarządu Powiatu Toruńskiego z dnia 13 kwietnia 2016 r., Uchwałą Nr XVII/104/2016 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 19 maja 2016 r., Uchwałą Nr XIX/110/2016 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 23 czerwca 2016 r., Uchwałą Nr 200/2016 Zarządu Powiatu Toruńskiego z dnia 28 lipca 2016 r, Uchwałą Nr XX/115/2016 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 24 sierpnia 2016 r., Uchwałą Nr XXI/126/2016 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 29 września 2016 r., Uchwałą Nr 240/2016 Zarządu Powiatu Toruńskiego z dnia 26 października 2016 r., Uchwałą Nr XXIII/141/2016 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 24 listopada 2016 r. oraz Uchwałą Nr XXIV/145/2016 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Toruńskiego na rok 2016 wprowadza się następujące zmiany: 1) W załączniku nr 2 do uchwały budżetowej na rok 2016 dokonuje się zmian pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach wydatków bieżących, w poszczególnych działach, - stanowiące załącznik nr 1 do niniejszej uchwały; 2) załącznik nr 5 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały; 3) informacja o zmianach budżetu Powiatu Toruńskiego stanowi załącznik nr 3 do niniejszej uchwały. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko Pomorskiego. Przewodniczący posiedzenia Starosta Toruński Mirosław Graczyk 1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz ) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U z 2016 r. poz Id: F9AF2E71-E E8-CB5AE1F97F19. Podpisany Strona 1

2 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 265/2016 ZARZĄDU POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 30 grudnia 2016 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 010 Rolnictwo i łowiectwo Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa Zakup usług pozostałych Leśnictwo Gospodarka leśna Różne wydatki na rzecz osób fizycznych Zakup usług pozostałych Nadzór nad gospodarką leśną Zakup usług pozostałych Transport i łączność , , Drogi publiczne powiatowe , , Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne , , Składki na Fundusz Pracy , , Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Id: F9AF2E71-E E8-CB5AE1F97F19. Podpisany Strona 2

3 4260 Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Podatek od nieruchomości Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych , , Turystyka Zadania w zakresie upowszechniania turystyki Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego Gospodarka mieszkaniowa , , Gospodarka gruntami i nieruchomościami , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,00 Id: F9AF2E71-E E8-CB5AE1F97F19. Podpisany Strona 3

4 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne , , Składki na Fundusz Pracy 7 091, , Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług remontowych , , Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 8 635, , Podatek od nieruchomości Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego Pozostała działalność Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Działalność usługowa , , Zadania z zakresu geodezji i kartografii , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne Id: F9AF2E71-E E8-CB5AE1F97F19. Podpisany Strona 4

5 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne , , Składki na Fundusz Pracy , , Zakup usług pozostałych Podróże służbowe krajowe Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , Nadzór budowlany , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników , , Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , Składki na Fundusz Pracy 8 855, , Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia ,00 272, , Zakup środków żywności 507,00 507, Zakup energii , , Zakup usług remontowych 2 072, , Zakup usług zdrowotnych 494,00 494, Zakup usług pozostałych ,00-306, , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 6 836,00-242, , Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 738,00 738, Podróże służbowe krajowe 4430 Różne opłaty i składki 4 686,00 276, , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 9 112, ,00 Id: F9AF2E71-E E8-CB5AE1F97F19. Podpisany Strona 5

6 4480 Podatek od nieruchomości 2 044, , Szkolenia członków korpusu służby cywilnej Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 359,00 359, Pozostała działalność Wynagrodzenia bezosobowe Zakup usług pozostałych Administracja publiczna , , Urzędy wojewódzkie , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne , , Składki na Fundusz Pracy , , Podróże służbowe krajowe Podróże służbowe zagraniczne Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 8 889, , Rady powiatów Różne wydatki na rzecz osób fizycznych Zakup materiałów i wyposażenia Zakup środków żywności Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Starostwa powiatowe , , Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , ,00 Id: F9AF2E71-E E8-CB5AE1F97F19. Podpisany Strona 6

7 2900 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Stypendia różne 3 425, , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , Składki na Fundusz Pracy , , Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup środków żywności Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Zakup usług obejmujacych tłumaczenia Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe , , Podróże służbowe krajowe Podróże służbowe zagraniczne Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , Opłaty na rzecz budżetu państwa Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego Id: F9AF2E71-E E8-CB5AE1F97F19. Podpisany Strona 7

8 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej , , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , , Kwalifikacja wojskowa , , Różne wydatki na rzecz osób fizycznych Składki na ubezpieczenia społeczne 1 375, , Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia 8 252, , Zakup usług zdrowotnych 8 035, , Zakup usług pozostałych 769,00 769, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe Podróże służbowe krajowe Promocja jednostek samorządu terytorialnego , , Wynagrodzenia bezosobowe 4210 Zakup materiałów i wyposażenia , , Zakup środków żywności Zakup usług pozostałych , , Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 145,00 145, Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe 4 113, ,00 Id: F9AF2E71-E E8-CB5AE1F97F19. Podpisany Strona 8

9 4210 Zakup materiałów i wyposażenia , , Zakup energii 4270 Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Podróże służbowe krajowe 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Pozostała działalność Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Wynagrodzenia osobowe pracowników 7 673, , Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 357, , Składki na ubezpieczenia społeczne 1 319, , Składki na ubezpieczenia społeczne 405,00 405, Składki na Fundusz Pracy 188,00 188, Składki na Fundusz Pracy 58,00 58, Zakup materiałów i wyposażenia 4300 Zakup usług pozostałych Podróże służbowe krajowe 648,00 648, Podróże służbowe krajowe 152,00 152, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Obrona narodowa Pozostałe wydatki obronne Id: F9AF2E71-E E8-CB5AE1F97F19. Podpisany Strona 9

10 4170 Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Komendy wojewódzkie Policji Zakup materiałów i wyposażenia Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej Zakup materiałów i wyposażenia Pozostała działalność Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Wymiar sprawiedliwości Nieodpłatna pomoc prawna Zakup usług pozostałych Obsługa długu publicznego , ,00 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek , ,00 samorządu terytorialnego 8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek , ,00 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa , ,00 lub jednostkę samorządu terytorialnego 8030 Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji , , Różne rozliczenia , ,00 Id: F9AF2E71-E E8-CB5AE1F97F19. Podpisany Strona 10

11 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego , , Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie , , Różne rozliczenia finansowe Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych Zwroty dotyczące rozliczeń z Komisją Europejską Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych Rezerwy ogólne i celowe , , Rezerwy , , Oświata i wychowanie , , Szkoły podstawowe specjalne , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , Składki na Fundusz Pracy , , Zakup środków dydaktycznych i książek 2 616, , Zakup energii 11,00 11, Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 19,00 19, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , Gimnazja specjalne , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , Składki na ubezpieczenia społeczne , ,00 Id: F9AF2E71-E E8-CB5AE1F97F19. Podpisany Strona 11

12 4120 Składki na Fundusz Pracy , , Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup środków żywności 2 187, , Zakup środków dydaktycznych i książek , , Zakup energii , , Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych , , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 2 313, , Podróże służbowe krajowe 1 411, , Różne opłaty i składki 5 302, , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , Podatek od nieruchomości 87,00 87, Opłaty na rzecz budżetu państwa 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Licea ogólnokształcące ,00-865, , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00-284, , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , Składki na ubezpieczenia społeczne ,00-266, , Składki na Fundusz Pracy ,00-315, Zakup materiałów i wyposażenia Id: F9AF2E71-E E8-CB5AE1F97F19. Podpisany Strona 12

13 4211 Zakup materiałów i wyposażenia Zakup środków dydaktycznych i książek Zakup środków dydaktycznych i książek 4 385, , Zakup energii Zakup usług pozostałych , , Zakup usług pozostałych , , Podróże służbowe krajowe Podróże służbowe zagraniczne 5 638, , Różne opłaty i składki 908,00 908, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , Szkoły zawodowe , , , Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy ,00-836, , Składki na Fundusz Pracy Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 4170 Wynagrodzenia bezosobowe , , Wynagrodzenia bezosobowe Id: F9AF2E71-E E8-CB5AE1F97F19. Podpisany Strona 13

14 4210 Zakup materiałów i wyposażenia , , Zakup materiałów i wyposażenia Zakup środków żywności 3 236, , Zakup środków dydaktycznych i książek Zakup energii Zakup usług remontowych , , Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Zakup usług pozostałych , , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych , , Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe Podróże służbowe krajowe Podróże służbowe zagraniczne Podróże służbowe zagraniczne 4430 Różne opłaty i składki , , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , Podatek od nieruchomości 596,00 596, Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 983,00 983, Opłaty na rzecz budżetu państwa 174,00 174, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 3 358, , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 592,00 592, Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Id: F9AF2E71-E E8-CB5AE1F97F19. Podpisany Strona 14

15 80132 Szkoły artystyczne , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , Składki na Fundusz Pracy , , Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 192,00 192, Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia , , Zakup środków żywności 1 488, , Zakup środków dydaktycznych i książek Zakup energii Zakup usług remontowych , , Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych , , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 2 447, , Podróże służbowe krajowe 1 499, , Podróże służbowe zagraniczne Różne opłaty i składki 1 584, , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , Opłaty na rzecz budżetu państwa 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 1 028, , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 2 276, , Szkoły zawodowe specjalne , ,00 Id: F9AF2E71-E E8-CB5AE1F97F19. Podpisany Strona 15

16 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , Składki na Fundusz Pracy Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli , , Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Zakup usług pozostałych , , Podróże służbowe krajowe 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej , , Stołówki szkolne i przedszkolne , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 558, , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 103, , Składki na Fundusz Pracy 4 871,00-372, , Zakup materiałów i wyposażenia Zakup środków żywności Zakup energii Zakup usług remontowych 4280 Zakup usług zdrowotnych 4300 Zakup usług pozostałych Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,00 Id: F9AF2E71-E E8-CB5AE1F97F19. Podpisany Strona 16

17 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych ,00 149, ,00 oraz szkołach artystycznych 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 6 085, , Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 127, , Składki na ubezpieczenia społeczne , , Składki na Fundusz Pracy 2 371, , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 5 011, , Kwalifikacyjne kursy zawodowe ,00 85, , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 73, , Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 12, , Składki na Fundusz Pracy 2 163, , Zakup środków dydaktycznych i książek Zakup usług pozostałych Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 6 756, , Pozostała działalność , , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00-512, , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , Składki na ubezpieczenia społeczne ,00-588, , Składki na Fundusz Pracy , , Wynagrodzenia bezosobowe 4 752, , Zakup materiałów i wyposażenia , , Zakup środków żywności Zakup energii 5 935, ,00 Id: F9AF2E71-E E8-CB5AE1F97F19. Podpisany Strona 17

18 4270 Zakup usług remontowych 365,00 365, Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych , , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , Podatek od nieruchomości 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 5 079, , Ochrona zdrowia , , Szpitale ogólne Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych , ,00 obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne , , Pomoc społeczna , , Placówki opiekuńczo-wychowawcze Świadczenia społeczne Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego Domy pomocy społecznej , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ,00-971, Wynagrodzenia osobowe pracowników , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , ,00 Id: F9AF2E71-E E8-CB5AE1F97F19. Podpisany Strona 18

19 4120 Składki na Fundusz Pracy , , , Wynagrodzenia bezosobowe ,00 133, , Zakup materiałów i wyposażenia ,00 499, , Zakup środków żywności ,00-741, , Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych , , Zakup energii , , , Zakup usług remontowych , , Zakup usług zdrowotnych ,00-603, , Zakup usług pozostałych , , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych ,00-802, Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki , , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , , Podatek od nieruchomości Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego , , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej , , Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , , Ośrodki wsparcia , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 142,00 142, Wynagrodzenia osobowe pracowników , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,00 Id: F9AF2E71-E E8-CB5AE1F97F19. Podpisany Strona 19

20 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne , , Składki na Fundusz Pracy , , Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia , , Zakup środków żywności 3 056, , Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych 349,00 349, Zakup energii ,00 903, , Zakup usług remontowych 7 165,00 194, , Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych ,00 236, , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 5 662,00-155, , Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 4410 Podróże służbowe krajowe 4430 Różne opłaty i składki 9 815, , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00-61, , Podatek od nieruchomości 4 009,00-8, , Opłaty na rzecz budżetu państwa 179,00 179, Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego , , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych 753,00 753, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Rodziny zastępcze , , Świadczenia społeczne , ,00 Id: F9AF2E71-E E8-CB5AE1F97F19. Podpisany Strona 20

21 3117 Świadczenia społeczne 3119 Świadczenia społeczne 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe , , Zakup usług pozostałych Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego Podróże służbowe krajowe 5 665, , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 188, , Powiatowe centra pomocy rodzinie , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , Składki na Fundusz Pracy 8 653,00 75, , Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia , , Zakup środków żywności Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych 502,00 502, Zakup usług pozostałych Id: F9AF2E71-E E8-CB5AE1F97F19. Podpisany Strona 21

22 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4 049,00-595, , Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe , , Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki 792,00 792, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Pozostała działalność , , Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 3039 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 3119 Świadczenia społeczne 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników , , Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 444, , Składki na ubezpieczenia społeczne 2 372, , Składki na ubezpieczenia społeczne 246,00 246, Składki na Fundusz Pracy 333,00 333, Składki na Fundusz Pracy 35,00 35, Zakup materiałów i wyposażenia Zakup materiałów i wyposażenia 9 629, , Zakup materiałów i wyposażenia 997,00 997, Zakup energii Zakup usług zdrowotnych 4289 Zakup usług zdrowotnych 4300 Zakup usług pozostałych Id: F9AF2E71-E E8-CB5AE1F97F19. Podpisany Strona 22

23 4307 Zakup usług pozostałych 4309 Zakup usług pozostałych 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 1 231, , Podróże służbowe krajowe 4419 Podróże służbowe krajowe 4447 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 377,00 377, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 39,00 39, Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych , , Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , , Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne , , Składki na Fundusz Pracy 1 287, , Wynagrodzenia bezosobowe , , Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych 53,00 53, Zakup usług pozostałych , , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 37-35,00 335, Podróże służbowe krajowe 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 829, , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej , ,00 Id: F9AF2E71-E E8-CB5AE1F97F19. Podpisany Strona 23

24 85333 Powiatowe urzędy pracy , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2 309, , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , Składki na Fundusz Pracy Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 131,00 131, Zakup materiałów i wyposażenia , , Zakup energii , , Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych 1 093, , Zakup usług pozostałych , , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 3 709, , Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe , , Podróże służbowe krajowe 4430 Różne opłaty i składki 4 661, , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , Podatek od nieruchomości 7 458, , Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego , , Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 266,00 266, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 243,00 243, Pozostała działalność 2910 Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 3037 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych Id: F9AF2E71-E E8-CB5AE1F97F19. Podpisany Strona 24

25 3039 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 3119 Świadczenia społeczne 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne 4127 Składki na Fundusz Pracy 4129 Składki na Fundusz Pracy 4217 Zakup materiałów i wyposażenia 4219 Zakup materiałów i wyposażenia 4287 Zakup usług zdrowotnych 4289 Zakup usług zdrowotnych 4307 Zakup usług pozostałych 4309 Zakup usług pozostałych 4417 Podróże służbowe krajowe 4419 Podróże służbowe krajowe 4447 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4449 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4560 Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 854 Edukacyjna opieka wychowawcza , , Świetlice szkolne , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,00 Id: F9AF2E71-E E8-CB5AE1F97F19. Podpisany Strona 25

26 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne , , Składki na Fundusz Pracy 2 371, , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 974, , Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe , , Zakup materiałów i wyposażenia , , Zakup środków żywności 1 495, , Zakup środków dydaktycznych i książek Zakup energii Zakup usług remontowych 2 281, , Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 6 991, , Podróże służbowe krajowe 741,00 741, Różne opłaty i składki 682,00 682, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , Opłaty na rzecz budżetu państwa 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Id: F9AF2E71-E E8-CB5AE1F97F19. Podpisany Strona 26

27 85410 Internaty i bursy szkolne , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , , Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy 5 379, , Wynagrodzenia bezosobowe 4210 Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Pomoc materialna dla uczniów Stypendia dla uczniów Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze , , Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , Składki na ubezpieczenia społeczne 4 391, , Składki na Fundusz Pracy 626,00 626,00 Id: F9AF2E71-E E8-CB5AE1F97F19. Podpisany Strona 27

28 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 728, , Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 9 227, , Zakup usług pozostałych 3 672, , Podróże służbowe krajowe 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 5 555, , Pozostała działalność , , Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne 838,00 838, Składki na Fundusz Pracy Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , ,00 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za , ,00 korzystanie ze środowiska 2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia , , Zakup środków żywności Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Id: F9AF2E71-E E8-CB5AE1F97F19. Podpisany Strona 28

29 6639 Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 567,00 567, Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , , Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego Biblioteki Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Pozostała działalność , , Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego Składki na ubezpieczenia społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy 4170 Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia , , Zakup środków żywności , , Zakup środków dydaktycznych i książek 901,00 901, Zakup usług pozostałych , , Różne opłaty i składki 898,00 898, Kultura fizyczna Obiekty sportowe , , Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług pozostałych Id: F9AF2E71-E E8-CB5AE1F97F19. Podpisany Strona 29

30 4430 Różne opłaty i składki Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , Zadania w zakresie kultury fizycznej Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia , , Zakup środków żywności Zakup usług pozostałych Różne opłaty i składki 101,00 101, Pozostała działalność , , Zakup usług pozostałych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,00 Razem: , ,00 Strona 25 z 25 Id: F9AF2E71-E E8-CB5AE1F97F19. Podpisany Strona 30

31 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 265/2016 ZARZĄDU POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 30 grudnia 2016 r. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 1.DOCHODY BUDŻETOWE W 2016 ROKU Dział Rozdział Wyszczególnienie Dotacje celowe Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane 0 przez powiat j.w j.w j.w j.w j.w j.w j.w j.w j.w j.w j.w j.w Ogółem Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat WYDATKI BUDŻETOWE Z DOTACJI CELOWEJ W 2016 ROKU..010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa Zakup usług pozostałych GOSPODARKA MIESZKANIOWA Gospodarka gruntami i nieruchomościami Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Id: F9AF2E71-E E8-CB5AE1F97F19. Podpisany Strona 31

32 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup pozostałych usług Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Podatek od nieruchomości Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA Zadania z zakresu geodezji i kartografii Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup pozostałych usług Nadzór budowlany Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Wynagrodzenie osobowe członków korpusu służby cywilnej Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup środków żywności Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup pozostałych usług Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia 738 garażowe 4410 Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Podatek od nieruchomości Szkolenia pracowników korpusu służby cywilnej Administracja publiczna Urzędy Wojewódzkie Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Podróże służbowe krajowe Id: F9AF2E71-E E8-CB5AE1F97F19. Podpisany Strona 32

33 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Kwalifikacja wojskowa Różne wydatki na rzecz osób fizycznych Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 4410 Podróże służbowe krajowe OBRONA NARODOWA Pozostałe wydatki obronne Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia 500 garażowe 4700 Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej OŚWIATA I WYCH0WANIE 0 Zespół Szkół Specjalnych w Chełmży Gimnazja specjalne Zakup pomocy naukowych, dykaktycznych, książek 4300 Zakup usług pozostałych Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe WYMIAR SPRWIEDLIWOŚCI Pozostałe wydatki obronne Zakup materiałów i wyposażenia 4300 Zakup usług pozostałych OŚWIATA I WYCH0WANIE Szkoły podstawowe specjalne Zakup środków dydaktycznych i książek Gimnazja specjalne Zakup środków dydaktycznych i książek OCHRONA ZDROWIA Składki na ubezpiecz. zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 4130 Składki na ubezpieczenia zdrowotne Różne opłaty i składki Pozostałe odsetki 0 *PUP w Chełmży Składki na ubezpieczenia zdrowotne Różne opłaty i składki Pozostałe odsetki 0 Id: F9AF2E71-E E8-CB5AE1F97F19. Podpisany Strona 33

UCHWAŁA NR XVII/104/2016 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 19 maja 2016 r.

UCHWAŁA NR XVII/104/2016 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 19 maja 2016 r. UCHWAŁA NR XVII/104/2016 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 19 maja 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Toruńskiego na rok 2016 Na podstawie art. 12 pkt 5, 8 lit. d i pkt 9, art.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVI/162/2017 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 30 marca 2017 r.

UCHWAŁA NR XXVI/162/2017 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 30 marca 2017 r. UCHWAŁA NR XXVI/162/2017 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 30 marca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Toruńskiego na rok 2017 Na podstawie art. 12 pkt 5, 8 lit. d i pkt 9,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXV/156/2017 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 23 lutego 2017 r.

UCHWAŁA NR XXV/156/2017 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 23 lutego 2017 r. UCHWAŁA NR XXV/156/2017 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 23 lutego 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Toruńskiego na rok 2017 Na podstawie art. 12 pkt 5, 8 lit. d i pkt 9,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 200/2016 ZARZĄDU POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 28 lipca 2016 r.

UCHWAŁA NR 200/2016 ZARZĄDU POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 28 lipca 2016 r. UCHWAŁA NR 200/2016 ZARZĄDU POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 28 lipca 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Toruńskiego na rok 2016 Na podstawie art. 12 pkt 5, 8 lit. d i pkt 9, art.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXIII/141/2016 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 24 listopada 2016 r.

UCHWAŁA NR XXIII/141/2016 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 24 listopada 2016 r. UCHWAŁA NR XXIII/141/2016 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 24 listopada 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Toruńskiego na rok 2016 Na podstawie art. 12 pkt 5, 8 lit. d i pkt

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XX/115/2016 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 24 sierpnia 2016 r.

UCHWAŁA NR XX/115/2016 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 24 sierpnia 2016 r. UCHWAŁA NR XX/115/2016 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 24 sierpnia 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Toruńskiego na rok 2016 Na podstawie art. 12 pkt 5, 8 lit. d i pkt 9,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVII/171/2017 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 17 maja 2017 r.

UCHWAŁA NR XXVII/171/2017 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 17 maja 2017 r. UCHWAŁA NR XXVII/171/2017 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 17 maja 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Toruńskiego na rok 2017 Na podstawie art. 12 pkt 5, 8 lit. d i pkt 9,

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu powiatu na rok 2016

Wydatki budżetu powiatu na rok 2016 Załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej na rok 2016 Wydatki budżetu powiatu na rok 2016 Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 50 000,00 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków budżetu powiatu na 2016 rok

Plan wydatków budżetu powiatu na 2016 rok Plan wydatków budżetu powiatu na 2016 rok Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące 1 Rodzaj zadania: 2 3 Własne 4 5 6 wydatki jednostek budżetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 z tego:

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW NA 2018 ROK

PLAN WYDATKÓW NA 2018 ROK PLAN WYDATKÓW NA 2018 ROK Załącznik nr 2 - stan na 28 marca 2018 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 22 000,00 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 2

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 81/2019 ZARZĄDU POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 15 maja 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Toruńskiego na rok 2019

UCHWAŁA NR 81/2019 ZARZĄDU POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 15 maja 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Toruńskiego na rok 2019 UCHWAŁA NR 81/2019 ZARZĄDU POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 15 maja 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Toruńskiego na rok 2019 Na podstawie art. 12 pkt 5, 8 lit. d i pkt 9, art.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXIV/225/2017 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 21 grudnia 2017 r.

UCHWAŁA NR XXXIV/225/2017 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 21 grudnia 2017 r. UCHWAŁA NR XXXIV/225/2017 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 21 grudnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Toruńskiego na rok 2017 Na podstawie art. 12 pkt 5, 8 lit. d i pkt

Bardziej szczegółowo

Wydatki Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego

Wydatki Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego Załącznik nr 2 do informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2017 roku Wydatki Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego 010 Rolnictwo i łowiectwo 52 000,00 40 000,00 76,92 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXIII/218/2017 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 30 listopada 2017 r.

UCHWAŁA NR XXXIII/218/2017 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 30 listopada 2017 r. UCHWAŁA NR XXXIII/218/2017 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 30 listopada 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Toruńskiego na rok 2017 Na podstawie art. 12 pkt 5, 8 lit. d i pkt

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków budzetu Powiatu Węgorzewskiego na 2017 r

Plan wydatków budzetu Powiatu Węgorzewskiego na 2017 r Plan wydatków budzetu Powiatu Węgorzewskiego na 2017 r Załącznik Nr 2 do uchwały Rady Powiatu Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 5 000,00 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU KONIŃSKIEGO NA ROK 2019

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU KONIŃSKIEGO NA ROK 2019 PLAN WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU KONIŃSKIEGO NA ROK 2019 Rodzaj: ZADANIA WŁASNE 010 Rolnictwo i łowiectwo 83 890,00 01008 Melioracje wodne 80 000,00 2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/33/2019 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 28 marca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Toruńskiego na rok 2019

UCHWAŁA NR V/33/2019 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 28 marca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Toruńskiego na rok 2019 UCHWAŁA NR V/33/2019 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 28 marca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Toruńskiego na rok 2019 Na podstawie art. 12 pkt 5, 8 lit. d i pkt 9, art.

Bardziej szczegółowo

Zmiany w planie wydatków dla Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego na 2018 rok

Zmiany w planie wydatków dla Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego na 2018 rok Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego Nr XXXVIII/293/2018 z dnia 27.02.2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej powiatu na 2018 rok Zmiany w planie wydatków dla Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego

Bardziej szczegółowo

Planowane wydatki na rok 2016

Planowane wydatki na rok 2016 Planowane wydatki na rok 2016 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIII/92/15 Rady Powiatu Gostyńskiego z dnia 17 grudnia 2015 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 020 Leśnictwo 67 146,00 02001 Gospodarka

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXII/203/2017 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 26 października 2017 r.

UCHWAŁA NR XXXII/203/2017 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 26 października 2017 r. UCHWAŁA NR XXXII/203/2017 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 26 października 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Toruńskiego na rok 2017 Na podstawie art. 12 pkt 5, 8 lit. d i

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 452/2018 ZARZĄDU POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 9 maja 2018 r.

UCHWAŁA NR 452/2018 ZARZĄDU POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 9 maja 2018 r. UCHWAŁA NR 452/2018 ZARZĄDU POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 9 maja 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Toruńskiego na rok 2018 Na podstawie art. 12 pkt 5, 8 lit. d i pkt 9, art.

Bardziej szczegółowo

Zmiany w planie wydatków dla Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego na 2018 rok

Zmiany w planie wydatków dla Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego na 2018 rok Załącznik Nr 2 do Uchwały Zarządu Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego Nr 530/2018 z dnia 10.05.2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej powiatu na 2018 rok Zmiany w planie wydatków dla Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW NA 2018 ROK

PLAN WYDATKÓW NA 2018 ROK PLAN WYDATKÓW NA 2018 ROK Załącznik nr 2 - stan na 30 sierpnia 2018 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 22 000,00 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 118/2019 ZARZĄDU POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 24 lipca 2019 r.

UCHWAŁA NR 118/2019 ZARZĄDU POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 24 lipca 2019 r. UCHWAŁA NR 118/2019 ZARZĄDU POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 24 lipca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Toruńskiego na rok 2019 Na podstawie art. 12 pkt 5, 8 lit. d i pkt 9, art.

Bardziej szczegółowo

Wydatki na dzień r. Dział Rozdział Paragraf Treść ,00

Wydatki na dzień r. Dział Rozdział Paragraf Treść ,00 Wydatki na dzień 30.04.2015 r. Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 020 Leśnictwo 02001 Gospodarka leśna 150 700,00 3030 Różne

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH PRZEZ POWIAT HRUBIESZOWSKI W I PÓŁROCZU 2013 roku

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH PRZEZ POWIAT HRUBIESZOWSKI W I PÓŁROCZU 2013 roku dział Klasyfikacja budżetowa rozdział paragraf Załącznik Nr 2 do Infromacji Zarządu Powiatu w Hrubieszowie o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2013 roku REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH PRZEZ

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VI/43/2019 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 18 kwietnia 2019 r.

UCHWAŁA NR VI/43/2019 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 18 kwietnia 2019 r. UCHWAŁA NR VI/43/2019 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 18 kwietnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Toruńskiego na rok 2019 Na podstawie art. 12 pkt 5, 8 lit. d i pkt 9,

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW STAROSTWA POWIATOWEGO NA 2011 ROK

PLAN WYDATKÓW STAROSTWA POWIATOWEGO NA 2011 ROK Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 17/11 Starosty Kieleckiego z dnia 7 marca 2011r. PLAN WYDATKÓW STAROSTWA POWIATOWEGO NA 2011 ROK Dział Rozdział Nazwa Wydatki 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 26.000 01005 Prace

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 121/2019 ZARZĄDU POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 7 sierpnia 2019 r.

UCHWAŁA NR 121/2019 ZARZĄDU POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 7 sierpnia 2019 r. UCHWAŁA NR 121/2019 ZARZĄDU POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 7 sierpnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Toruńskiego na rok 2019 Na podstawie art. 12 pkt 5, 8 lit. d i pkt 9,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 135/2019 ZARZĄDU POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 11 września 2019 r.

UCHWAŁA NR 135/2019 ZARZĄDU POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 11 września 2019 r. UCHWAŁA NR 135/2019 ZARZĄDU POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 11 września 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Toruńskiego na rok 2019 Na podstawie art. 12 pkt 5, 8 lit. d i pkt 9,

Bardziej szczegółowo

Wydatki w układzie klasyfikacji budżetowej w roku 2018

Wydatki w układzie klasyfikacji budżetowej w roku 2018 Załącznik nr 2 do uchwały nr LV/413/2017 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 20 grudnia 2017 r. Zakres: Plan pierwotny Plan wydatków dla Powiatu Średzkiego na 2018 rok 010 Rolnictwo i łowiectwo 50 000,00 01009

Bardziej szczegółowo

Wydatki Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego

Wydatki Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego Załącznik nr 2 do sprawozdania z wykonania budżetu za 2010 rok Wydatki Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego 010 Rolnictwo i łowiectwo 75 000,00 74 229,60 98,97 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Melioracje wodne ,00

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Melioracje wodne ,00 PLAN WYDATKÓW NA 2019 ROK Załącznik nr 2 - stan na 31 stycznia 2019 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 20 000,00 01008 Melioracje wodne 20 000,00 2830 Dotacja celowa z budżetu

Bardziej szczegółowo

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wydatki na dzień 31.10.2014 r. Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 30 000,00 020 Leśnictwo 02001 Gospodarka leśna 146 600,00

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Melioracje wodne ,00

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Melioracje wodne ,00 PLAN WYDATKÓW NA 2019 ROK Załącznik nr 2 - stan na 31 maja 2019 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 20 000,00 01008 Melioracje wodne 20 000,00 2830 Dotacja celowa z budżetu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIV/76/2015 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 30 grudnia 2015 r.

UCHWAŁA NR XIV/76/2015 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 30 grudnia 2015 r. UCHWAŁA NR XIV/76/2015 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Toruńskiego na rok 2016 Na podstawie art. 12 pkt. 5, 8 lit. c oraz lit. d ustawy z dnia 5

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW NA 2018 ROK

PLAN WYDATKÓW NA 2018 ROK PLAN WYDATKÓW NA 2018 ROK Załącznik nr 2 - stan na 13 listopada 2018 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 22 000,00 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej

Wydatki budżetu według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej Załącznik Nr 2 do uchwały Rady Powiatu w Międzyrzeczu Nr z dnia. Wydatki budżetu według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków budżetu miasta Łomża na 2017 rok

Plan wydatków budżetu miasta Łomża na 2017 rok Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 29/XXXIV/16 Rady Miejskiej Łomży z dnia 14.12.216r. Plan wydatków budżetu miasta Łomża na 217 rok Rodzaj zadania: Poroz. z AR Z tego z tego: z tego: Dział Rozdział Nazwa Plan

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa ,00

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa ,00 WYDATKI ZAŁ.-2 Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 20 000,00 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 20 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 20 000,00 020 Leśnictwo

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH PRZEZ POWIAT HRUBIESZOWSKI W I PÓŁROCZU 2014 roku

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH PRZEZ POWIAT HRUBIESZOWSKI W I PÓŁROCZU 2014 roku Załącznik Nr 2 do Infromacji Zarządu Powiatu w Hrubieszowie o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2014 roku REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH PRZEZ POWIAT HRUBIESZOWSKI W I PÓŁROCZU 2014 roku

Bardziej szczegółowo

Zestawienie nr 15 - plan wydatków w podziale na poszczególne jednostki budżetowe powiatu.

Zestawienie nr 15 - plan wydatków w podziale na poszczególne jednostki budżetowe powiatu. Zestawienie nr 15 - plan wydatków w podziale na poszczególne jednostki budżetowe powiatu. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 3 000,00 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW NA 2018 ROK

PLAN WYDATKÓW NA 2018 ROK PLAN WYDATKÓW NA 2018 ROK Załącznik nr 2 - stan na 03 grudnia 2018 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 22 000,00 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXII/121/2016 RADY POWIATU W OLECKU. z dnia 29 września 2016 r. w sprawie zmian budżetu powiatu na rok 2016

UCHWAŁA NR XXII/121/2016 RADY POWIATU W OLECKU. z dnia 29 września 2016 r. w sprawie zmian budżetu powiatu na rok 2016 UCHWAŁA NR XXII/121/2016 RADY POWIATU W OLECKU z dnia 29 września 2016 r. w sprawie zmian budżetu powiatu na rok 2016 Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu powiatu na rok 2015

Wydatki budżetu powiatu na rok 2015 Załącznik nr 2 do Uchwały budżetowej na 2015 rok Wydatki budżetu powiatu na rok 2015 Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 70 000,00 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXIV/152/2016 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 29 grudnia 2016 r.

UCHWAŁA NR XXIV/152/2016 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 29 grudnia 2016 r. UCHWAŁA NR XXIV/152/2016 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Toruńskiego na rok 2017 Na podstawie art. 12 pkt. 5, 8 lit. c oraz lit. d ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów Powiatu Kościańskiego na 2017 rok

Plan dochodów Powiatu Kościańskiego na 2017 rok Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXII/218/16 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 28.12.2016 r. dochodów Powiatu Kościańskiego na 2017 rok Dział 020 Leśnictwo 121 560 02001 Gospodarka leśna 121 560 2460 Środki

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków wg stanu na dzień r.

Plan wydatków wg stanu na dzień r. Plan wydatków wg stanu na dzień 31.07.2014 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 395 500,00 01008 Melioracje wodne 395 000,00 2900 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXI/167/2017 RADY POWIATU LEGNICKIEGO. z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia budżetu Powiatu Legnickiego na 2018 rok

UCHWAŁA NR XXXI/167/2017 RADY POWIATU LEGNICKIEGO. z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia budżetu Powiatu Legnickiego na 2018 rok UCHWAŁA NR XXXI/167/2017 RADY POWIATU LEGNICKIEGO z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia budżetu Powiatu Legnickiego na 2018 rok Na podstawie art. 12 pkt. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Olsztyn, dnia 23 marca 2017 r. Poz UCHWAŁA NR 191/2017 ZARZĄDU POWIATU W OLECKU. z dnia 21 marca 2017 r.

Olsztyn, dnia 23 marca 2017 r. Poz UCHWAŁA NR 191/2017 ZARZĄDU POWIATU W OLECKU. z dnia 21 marca 2017 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 23 marca 2017 r. Poz. 1283 UCHWAŁA NR 191/2017 ZARZĄDU POWIATU W OLECKU z dnia 21 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 522/2018 ZARZĄDU POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 7 listopada 2018 r.

UCHWAŁA NR 522/2018 ZARZĄDU POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 7 listopada 2018 r. UCHWAŁA NR 522/2018 ZARZĄDU POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 7 listopada 2018 r. w sprawie przyjęcia projektu budżetu Powiatu Toruńskiego na rok 2019 Na podstawie art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXIV/226/2017 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 21 grudnia 2017 r.

UCHWAŁA NR XXXIV/226/2017 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 21 grudnia 2017 r. UCHWAŁA NR XXXIV/226/2017 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Toruńskiego na rok 2018 Na podstawie art. 12 pkt. 5, 8 lit. c oraz lit. d ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 2/2018 ZARZĄDU POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 21 listopada 2018 r.

UCHWAŁA NR 2/2018 ZARZĄDU POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 21 listopada 2018 r. UCHWAŁA NR 2/2018 ZARZĄDU POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 21 listopada 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Toruńskiego na rok 2018 Na podstawie art. 12 pkt 5, 8 lit. d i pkt 9,

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków na 2016 rok

Plan wydatków na 2016 rok Plan wydatków na 2016 rok Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Powiatu Kolskiego Nr XV/107/2015 z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Kolskiego na 2016 rok Dział Rozdział Paragraf

Bardziej szczegółowo

Zestawienie nr 10 - planowane wydatki budżetu związane z realizacją zadań własnych

Zestawienie nr 10 - planowane wydatki budżetu związane z realizacją zadań własnych Zestawienie nr 10 - planowane wydatki budżetu związane z realizacją zadań własnych Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 020 Leśnictwo 202 000,00 02001 Gospodarka leśna 132 000,00 3030 Różne wydatki na

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków wg stanu na dzień r.

Plan wydatków wg stanu na dzień r. Plan wydatków wg stanu na dzień 31.12.2013 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 405 50 01008 Melioracje wodne 405 00 2710 2900 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLIII/267/2018 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 18 października 2018 r.

UCHWAŁA NR XLIII/267/2018 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 18 października 2018 r. UCHWAŁA NR XLIII/267/2018 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 18 października 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Toruńskiego na rok 2018 Na podstawie art. 12 pkt 5, 8 lit. d i

Bardziej szczegółowo

Zmiany planowanych dochodów w budżecie powiatu kościańskiego na rok 2016

Zmiany planowanych dochodów w budżecie powiatu kościańskiego na rok 2016 Załącznik Nr 1 Załącznik Nr 1 Zmiany planowanych dochodów w budżecie powiatu kościańskiego na rok 2016 Dział Rozdział Nazwa Plan Zmiana Plan po zmianach 600 Transport i łączność 5 211 945,00 111 581,00

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLII/259/2018 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 27 września 2018 r.

UCHWAŁA NR XLII/259/2018 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 27 września 2018 r. UCHWAŁA NR XLII/259/2018 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 27 września 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Toruńskiego na rok 2018 Na podstawie art. 12 pkt 5, 8 lit. d i pkt

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLI/257/2018 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 23 sierpnia 2018 r.

UCHWAŁA NR XLI/257/2018 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 23 sierpnia 2018 r. UCHWAŁA NR XLI/257/2018 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 23 sierpnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Toruńskiego na rok 2018 Na podstawie art. 12 pkt 5, 8 lit. d i pkt 9,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 400/2017 ZARZĄDU POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 13 listopada 2017 r.

UCHWAŁA NR 400/2017 ZARZĄDU POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 13 listopada 2017 r. UCHWAŁA NR 400/2017 ZARZĄDU POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 13 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia projektu budżetu Powiatu Toruńskiego na rok 2018 Na podstawie art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 207/2016 ZARZĄDU POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 17 sierpnia 2016 r.

UCHWAŁA NR 207/2016 ZARZĄDU POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 17 sierpnia 2016 r. UCHWAŁA NR 207/2016 ZARZĄDU POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie przyjęcia informacji z wykonania budżetu Powiatu Toruńskiego za pierwsze półrocze 2016 r. Na podstawie art. 266 pkt.

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2016

WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2016 WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2016 Załącznik nr 3 do PROJEKTU Uchwały Nr.../.../... Rady Miejskiej Krzywinia z dnia...w sprawie uchwały budżetowej na rok 2016 Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR III/18/2018 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 20 grudnia 2018 r.

UCHWAŁA NR III/18/2018 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 20 grudnia 2018 r. UCHWAŁA NR III/18/2018 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 20 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Toruńskiego na rok 2018 Na podstawie art. 12 pkt 5, 8 lit. d i pkt 9,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 495/2014 ZARZĄDU POWIATU GRODZISKIEGO. z dnia 18 marca 2014 r.

UCHWAŁA NR 495/2014 ZARZĄDU POWIATU GRODZISKIEGO. z dnia 18 marca 2014 r. UCHWAŁA NR 495/2014 ZARZĄDU POWIATU GRODZISKIEGO z dnia 18 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za rok 2013. Na podstawie art.267 ust.1 pkt 1

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XX/130/16 RADY POWIATU W MOŃKACH. z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie budżetu powiatu monieckiego na rok 2017

UCHWAŁA NR XX/130/16 RADY POWIATU W MOŃKACH. z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie budżetu powiatu monieckiego na rok 2017 UCHWAŁA NR XX/130/16 RADY POWIATU W MOŃKACH z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie budżetu powiatu monieckiego na rok Na podstawie art. 12 pkt 5, pkt 8 lit. c oraz lit. d ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o

Bardziej szczegółowo

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za pierwsze półrocze 2013roku

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za pierwsze półrocze 2013roku Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za pierwsze półrocze 2013roku Grodzisk Wielkopolski, sierpień 2013rok. Część I Informacja z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za I półrocze

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVIII/163/2017 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO. z dnia 26 stycznia 2017 r.

UCHWAŁA NR XXXVIII/163/2017 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO. z dnia 26 stycznia 2017 r. UCHWAŁA NR XXXVIII/163/2017 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego na 2017 rok Na podstawie art. 12 pkt 5, pkt 8 lit.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 37/137/16 ZARZĄDU POWIATU ZGIERSKIEGO. z dnia 11 sierpnia 2016 r.

UCHWAŁA NR 37/137/16 ZARZĄDU POWIATU ZGIERSKIEGO. z dnia 11 sierpnia 2016 r. UCHWAŁA NR 37/137/16 ZARZĄDU POWIATU ZGIERSKIEGO z dnia 11 sierpnia 2016 r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Zgierskiego za I półrocze 2016 roku Na podstawie art. 32

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów budżetu Powiatu Złotoryjskiego na 2017 rok

Plan dochodów budżetu Powiatu Złotoryjskiego na 2017 rok Załącznik nr 1 do uchwały nr 51/2017 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 5 kwietnia 2017 r. Plan dochodów budżetu Powiatu Złotoryjskiego na 2017 rok Dział Paragraf Nazwa Kwota (zł)

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 14/76/13 ZARZĄDU POWIATU ZGIERSKIEGO. z dnia 28 marca 2013 r.

UCHWAŁA NR 14/76/13 ZARZĄDU POWIATU ZGIERSKIEGO. z dnia 28 marca 2013 r. UCHWAŁA NR 14/76/13 ZARZĄDU POWIATU ZGIERSKIEGO z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Zgierskiego za rok 2012 Na podstawie art. 60 ust. 1 ustawy z dnia 5

Bardziej szczegółowo

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 4370

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 4370 Wydatki na dzień 31.03.2013 r. Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 40 000,00 020 Leśnictwo 02001 Gospodarka leśna 149 750,00

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków budżetu miasta Łomża na 2015 rok

Plan wydatków budżetu miasta Łomża na 2015 rok Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 17/V/15 Rady Miejskiej Łomży z dnia 21.01.2015r. Plan wydatków budżetu miasta Łomża na 2015 rok Dział Rozdział Nazwa Plan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Własne 010 Rolnictwo i łowiectwo

Bardziej szczegółowo

Budżet na rok Zmiany planowanych dochodów w budżecie powiatu kościańskiego na rok Dział Rozdział Nazwa Plan Zmiana Plan po zmianach

Budżet na rok Zmiany planowanych dochodów w budżecie powiatu kościańskiego na rok Dział Rozdział Nazwa Plan Zmiana Plan po zmianach Załącznik Nr 1 Załącznik Nr 1 Budżet na rok 2017 Zmiany planowanych dochodów w budżecie powiatu kościańskiego na rok 2017 Dział Rozdział Nazwa Plan Zmiana Plan po zmianach 600 Transport i łączność 10 869

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 107/289/14 ZARZĄDU POWIATU W SULĘCINIE. z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za rok 2013

UCHWAŁA NR 107/289/14 ZARZĄDU POWIATU W SULĘCINIE. z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za rok 2013 UCHWAŁA NR 107/289/14 ZARZĄDU POWIATU W SULĘCINIE z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za rok 2013 Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt.1 i 3 oraz ust. 2 ustawy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVI\160\2016 RADY POWIATU KOZIENICKIEGO. z dnia 28 grudnia 2016 r. uchwała budżetowa na 2017 rok.

UCHWAŁA NR XXVI\160\2016 RADY POWIATU KOZIENICKIEGO. z dnia 28 grudnia 2016 r. uchwała budżetowa na 2017 rok. UCHWAŁA NR XXVI\160\2016 RADY POWIATU KOZIENICKIEGO z dnia 28 grudnia 2016 r. uchwała budżetowa na 2017 rok. Na podstawie art. 12 pkt.5 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 27 lipca 2018 r. Poz. 3936 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU POWIATU ZGIERSKIEGO w sprawie wykonania budżetu Powiatu Zgierskiego za rok 2017 Tabela wykonania dochodów

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR III\34\2018 RADY POWIATU KOZIENICKIEGO. z dnia 27 grudnia 2018 r. uchwała budżetowa na 2019 rok

UCHWAŁA NR III\34\2018 RADY POWIATU KOZIENICKIEGO. z dnia 27 grudnia 2018 r. uchwała budżetowa na 2019 rok UCHWAŁA NR III\34\2018 RADY POWIATU KOZIENICKIEGO z dnia 27 grudnia 2018 r. uchwała budżetowa na 2019 rok Na podstawie art. 12 pkt. 5 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U.

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXI/183/16 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 29 grudnia 2016r

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXI/183/16 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 29 grudnia 2016r Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXI/183/16 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 29 grudnia 2016r PLAN WYDATKÓW NA 2017 ROK Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 63 700,00

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2017

WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2017 WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2017 Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXIV/166/2016 Rady Miejskiej Krzywinia z dnia 12 grudnia 2016 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2017 Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość

Bardziej szczegółowo

Plan finansowy Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2016 rok

Plan finansowy Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2016 rok Załącznik do zarządzenia Nr 1/2016 Starosty Gryfińskiego z dnia 25 stycznia D O C H O D Y Klasyfikacja budżetowa Plan finansowy Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2016 rok Planowane dochody na 600 Transport

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXIII/97/2016 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO. z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie budżetu na 2016 rok

UCHWAŁA NR XXIII/97/2016 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO. z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie budżetu na 2016 rok UCHWAŁA NR XXIII/97/2016 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie budżetu na 2016 rok Na podstawie art. 12 pkt. 5, pkt. 8 lit d pkt. 9 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE WYDATKÓW MIASTA OSTRÓDA ZA 2017 ROK. Plan z początkowej Uchwały Rady Miejskiej. Plan po zmianach

WYKONANIE WYDATKÓW MIASTA OSTRÓDA ZA 2017 ROK. Plan z początkowej Uchwały Rady Miejskiej. Plan po zmianach Załącznik nr 3 WYKONANIE WYDATKÓW MIASTA OSTRÓDA ZA 2017 ROK w złotych 010 Rolnictwo i łowiectwo 200,00 200,00 141,13 70,57 100,00 01030 Izby rolnicze 200,00 200,00 141,13 70,57 100,00 Wpłaty gmin na rzecz

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetowe na 2017 rok

Wydatki budżetowe na 2017 rok Wydatki budżetowe na 2017 rok Wydatki na 2017 rok Dział Rozdział Źródło dochodów w tym: Ogółem bieżące majątkowe 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 89 080,00 89 080,00 0,00 01008 Melioracje wodne 84 000,00 84 000,00

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 51/117/16 ZARZĄDU POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO. z dnia 22 marca 2016 r.

UCHWAŁA NR 51/117/16 ZARZĄDU POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO. z dnia 22 marca 2016 r. UCHWAŁA NR 51/117/16 ZARZĄDU POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO z dnia 22 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego za 2015 rok Na podstawie art. 32

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków budżetu miasta Łomża na 2018 rok

Plan wydatków budżetu miasta Łomża na 2018 rok Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 438/XLVIII/17 Rady Miejskiej Łomży z dnia 13 grudnia 2017r. Plan wydatków budżetu miasta Łomża na 2018 rok Rodzaj zadania: Poroz. z AR z tego: z tego: z tego: wydatki na w

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 13/38/2018 ZARZĄDU POWIATU TARNOBRZESKIEGO z dnia 20 marca 2018r

UCHWAŁA NR 13/38/2018 ZARZĄDU POWIATU TARNOBRZESKIEGO z dnia 20 marca 2018r UCHWAŁA NR 13/38/2018 ZARZĄDU POWIATU TARNOBRZESKIEGO z dnia 20 marca 2018r w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Tarnobrzeskiego za 2017 rok wraz ze sprawozdaniem

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu gminy na 2018 rok

Wydatki budżetu gminy na 2018 rok Wydatki budżetu gminy na 2018 rok Załącznik Nr 2 do uchwały Nr Rady Miejskiej w Czarnej Białostockiej z dnia w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Czarna Białostocka na rok 2018 Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 112/VII/2016 Rady Gminy Braniewo z dnia 21 grudnia 2016 roku

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 112/VII/2016 Rady Gminy Braniewo z dnia 21 grudnia 2016 roku Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 112/VII/216 Rady Gminy Braniewo z dnia 21 grudnia 216 roku wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z realizacją ich statutowych 1 Rolnictwo i łowiectwo 116411,25

Bardziej szczegółowo

Plan finansowy Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2017 rok

Plan finansowy Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2017 rok Załącznik do zarządzenia Nr 2/2017 Starosty Gryfińskiego z dnia 10 stycznia 2017 r. D O C H O D Y Klasyfikacja budżetowa 600 Transport i łączność 33 100,00 60004 Lokalny transport zbiorowy 3 100,00 0830

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU KONIŃSKIEGO NA ROK 2018

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU KONIŃSKIEGO NA ROK 2018 PLAN WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU KONIŃSKIEGO NA ROK 2018 Dz. Rozdz. Par. N a z w a Stan na 13.12.2018 r. Z A D A N I A W Ł A S N E P O W I A T U 95 709 093,43 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 53 490,00 01008 Melioracje

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków budżetu na rok 2015

Plan wydatków budżetu na rok 2015 Plan wydatków budżetu na rok 2015 Załącznik Nr 5 do uchwały Nr II/10/2014 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 30 grudnia 2014 roku Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 364 500,00

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 343/2017 ZARZĄDU POWIATU NOWODWORSKIEGO z dnia 24 sierpnia 2017 r.

UCHWAŁA NR 343/2017 ZARZĄDU POWIATU NOWODWORSKIEGO z dnia 24 sierpnia 2017 r. UCHWAŁA NR 343/2017 ZARZĄDU POWIATU NOWODWORSKIEGO z dnia 24 sierpnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie opracowania planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia 17 stycznia 2017 r. Poz. 223 UCHWAŁA NR XXXII/177/2016 RADY POWIATU NIŻAŃSKIEGO. z dnia 15 grudnia 2016 r.

Rzeszów, dnia 17 stycznia 2017 r. Poz. 223 UCHWAŁA NR XXXII/177/2016 RADY POWIATU NIŻAŃSKIEGO. z dnia 15 grudnia 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia 17 stycznia 2017 r. Poz. 223 UCHWAŁA NR XXXII/177/2016 RADY POWIATU NIŻAŃSKIEGO z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie budżetu Powiatu Niżańskiego

Bardziej szczegółowo

Plan finansowy wydatków Urzędu Miejskiego w Mirosławcu na 2019r.

Plan finansowy wydatków Urzędu Miejskiego w Mirosławcu na 2019r. Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 01030 Izby rolnicze 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów

Bardziej szczegółowo

Wydatki Gminy Strzegom na 2016 rok w układzie działów, rozdziałów i paragrafów

Wydatki Gminy Strzegom na 2016 rok w układzie działów, rozdziałów i paragrafów Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 113/15 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 29 grudnia 2015 r. Gminy Strzegom na 2016 rok w układzie działów, rozdziałów i paragrafów związane zadania 10 Rolnictwo i łowiectwo

Bardziej szczegółowo

Zestawienie z realizacji wydatków budżetu Powiatu Łomżyńskiego za I półrocze 2016 roku

Zestawienie z realizacji wydatków budżetu Powiatu Łomżyńskiego za I półrocze 2016 roku Załącznik Nr 2 do informacji Zarządu Powiatu Łomżyńskiego o przebiegu wykonania budżetu powiatu za I półrocze 2016 roku z dnia 29 sierpnia 2016 roku Rodzaj: Poroz. z JST Zestawienie z realizacji wydatków

Bardziej szczegółowo