Strategie konkurencji stosowane przez banki w Polsce

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Strategie konkurencji stosowane przez banki w Polsce"

Transkrypt

1 w Agata Jonas Strategie konkurencji stosowane przez banki w Polsce l. Wprowadzenie Lata 90. to okres szybki ego rozwoju sektora bankowego w Polsce. Na proces ten złożyły s ię zmiany zarówno ilo śc iowe,j ak i jakościowe: wzrost liczby banków, prywatyzacja, której konsekwencją jest od 1997 r. dominacja kapitału zagranicznego w polski ej bankowo śc i, rozwój oferty produktowej banków oraz proponowanyc h form obsług i. Zmiany te spow odowa ł y wzrost poziomu konkurencji w sektorze bankowym. Obecni e zarówno bankowcy. jak i analitycy rynku u s łu g bankowych zgodnie twi erdzą. że jest on bardzo wysoki. Taka sytu acja wymaga od banków podejmowania spójnych d zi ałań. mają cyc h na celu skuteczne rywal izowanie z konkurentami i slosowanie przemyślanych strategii konkurencji. Celem strategii konkurencji jest wyszukanie takiej pozycji na rynku, w któ' rej firma najlepiej m oże s i ę bronić przed silami zewnętrznymi i w której postrzegana będzi e jako lepsza od konkurentów. Strategia konkurencj i jest k o mbina cją celów, do których firma zmi erza i ś rodk ów (zasad postępowan i a), za pomocą których stara s ię do nich doj ść l7, s. 236]. Wedłu g M. Portera, istni ej ą trzy rod zaje strategii prowadzącyc h do zdobyc ia przewagi rynkowej. Są lo [10J: - strategia najni ższyc h kosztów (cen), - strategia róż ni cowa nia. - strategia koncentracji. Artykuł jest próbą odpowiedzi na pytania. czy w d z iałaniac h banków m oż na dostrzec element y w skazujące na stosowanie powyższych strategii i które z nich są najbardziej popularne w ś ród polski ch banków.

2 JonOJ 2. Strategia najnliszych k.sztów W literaturze o pisującej działania banków opinie na temat znaczenia strategii kosztowych i cenowych w Iym sektorze są podzielone. 1. Harasim u waża np., że cena jest najrzadziej wykorzystywanym przez banki instrumentem do zdobywani a przewagi konk urencyjnej (6]. Podobnie stwierd za t akże M. Majcherek [8]. Odmiennego zdania jest K. Broda pi sząc, że 10 w ł aś ni e szeroko SIOsowana konku rencja cenowa doprowadziła do obni że nia poziomu realizowanej m a rży [l l. R ozważaj ąc problem slosowania przez banki w Polsce strategii cenowych. na l eży s t wierd z i ć, że możliwości k sz tałtowania swojej pozycj i konku rencyjnej za p o m ocą cen mają przede wszystkim duże banki, które s t os ując len instru ment, m og ą wywierać skuteczny wpływ na po s tępowanie konkurencji oraz o póź niać jej reakcje adaptacyjne. Banki mał e i ś rednie m ają ograniczoną swobodę k sz t ałtowania i zmian cen ze względu na niewielkie mo ż liwo śc i obniżani a kosztów oraz niebezpieczenstwo spowodowania d zia łan odwetowych ze strony konk urentów, mającyc h szersze możliwości modyfikowania swojej polityki cenowej. Skuteczne prowadzenie polityki cenowej wymaga więc posiadania przewagi w zakresie kosztów. O c h ęci zdobyc ia przez banki przewagi kosztowej św iad czyć m oże kilka przes łan ek. Zdobycie przewagi koszlowej wymaga dzialania na du życ h rynkal,; h, slwarzaj'lcych m oż li wości os i.u;n i ęc i a efektu skali, oraz na rynkach wielosegmentowych, umoż li w i ającyc h uzyskanie efektu ł ączenia produkcji. Dą żenie banków do uniwersalnego charakt eru św iad czy w ł aśnie o c hęc i d z iałania na takich rynkach. Choć część banków d z iał ającyc h w Polsce pows tał a jako banki wyspecjalizowane, np. Bank Ochrony Ś rodow i s ka, Bank Energetyki, to obecnie obserwuje s i ę proces ich uniwersali zacji. Na przykład Bank Ochrony Ś rodow i s k a tak o kreś la swoją mi sję dz i ała ni a: " J es t eś m y uniwersalnym (podkr. AJ.) banki em komercyjnym s pecjali zujący m s i ę w finansowej obs łud ze pr zed s ięw z ię ć z zakresu ochrony środowiska natural nego" [4J. Zac h ow uj ąc w i ęc swoj ą odrębność, bank pragnie św iad czyć u s łu gi dla wszystkic h segmentów rynku. Z na czącym pr zy kł a d e m dążen ia do uniwersal izacji jest Bank Handlowy, tradycyjnie zw ią za n y z obs łu gą podmiotów gospodarczych. Bank len w październiku 1998 r. wprowadził pi on ban k owośc i detal icznej o nazwie "handlobank". Podjęto l a k ą decyzję, gdy ż - w opinii Banku Handlowego - o g rupę kli enl ów detali cznych toczy się obecnie intensywna walka konkurencyjna. Wynika to s t ąd, że to w ła śn i e depozyty osób fizycznych stanowią n ajt ań sze źród ł o finansowania działalności kredytowej banków [II]. Banki o charakterze uniwersalnym przyw i ązują z nacz n ą wagę do poziomu kosztów swojej dzia łaln ości. Przy kł adem może być przyjęty przez Pekao SA projekt, który zak ł ada m.in. z n aczącą poprawę efek t yw n ośc i działania i rentowności banku oraz spadek kosztów. Do 2002 r. bank ten chce os iągnąć wartość ws k aź nika relacji kosztów do dochodów pon i żej 50% (w 1999 r. wskai-

3 stosowane banki IV Polsce nik ten wynosi ł 73%). W tym celu stworzono specjalny projekt za r zą d za ni a koszlami, którego wprowadzenie ma na celu zapewnienie konkurencyjnotki banku i poprawę jego wyni ków I [5]. Duży nacisk na poziom kaszlów wynika prawdopodobnie z raktu wysokiego, w porównaniu z bankami zagrani cznymi, ich poziomu w polskich bankach. W roz wa ża ni ach na tem at konkurencji cenowej w sektorze bankowym trzeba s l w ierd z i ć, że d ążeni e do o bni ż ki kosztów nie zawsze jest równoznaczne z c h ęc i ą stosowania n aj ni ższyc h cen 2. Wynika lo z kilku przyczyn: - ś w i adomości, że dla kjienlów podstawowe znaczenie, oprócz ceny, ma jako ść obsługi oraz w iary god n ość banku i zaufanie do niego, - n ie c h ęci do podejmowania dzia ł ań ofensy wnych z obawy przed re akcj ą konkurentów, - nastawieni a na konkurentów i porównywania jedynie poziomu kosztów. O zakresie konkurencji cenowej w sektorze bankowym mo że św iad czyć poziom z różn i cow ania cen. Po ni e wa ż banki komercyjne mają og r ani czo ną przez bank centralny s wobodę w k s ztałtowaniu stóp procentowych, do oceny r óżnic wz i ę to pod u wagę przede wszystkim niektóre prowizje i o płat y pobierane przez banki (tabela I). Wobec du żej i l ości zróżni co wa n yc h opiat i prow izj i w poszczególnych bankach. ich porównanie jest trudne. W sposób uproszczony m oż na tego d ok o n ać o kreś laj ąc np. koszt korl.ys!ania z przy kład owego pakietu podstawowych u s łu g ba nkowych, zw iąza n yc h z posiadaniem rachunku oszczędnośc iowo - ro z li czeni owego w różnyc h bankach 1. Pakiet ten t worzą n a s tępujące operacje. reali zowane w ramach posiadanego rachunku oszczędno śc i owo-roz li czen i owego: - dwukrotna w y płata po 400 z ł z bankomatu nie nal eżącego do wystawcy kart y - banku, w którym klient pos iada rachunek. - wy plata z bankomatu nale żącego do banku, w którym klien t posiada rachunek, - real izacja trzech z l ece ń s tał yc h, - przelew pi e ni ęd zy ze swojego konta do innej in styt ucji, - skorzystani e z moż li wośc i sprawdzenia stanu swojego konta przez telefon. Po u wzg l ęd ni en i u op Iaty za prowadzeni e ROR. kli enci d o konują cy tych operacji w marcu 2001 r. za płac ili w pr zy kład owyc h bankach: w Pekao SA 38,50 zl. w WBK 34,60 z ł, w Banku Ślą s kim 22,50 z ł, w PKO BP 2 I,O zl, w BPH 15,50 z ł. I Wspomniany projekt jest jednym z czlerech stworzonych w banku. pod wspólną nazwij "operacja klient". O pozostalych projektach będzie mowa w dalszej części pracy. 2 O najniższych cenach moina mówić jedynie w odniesieniu do kredytów i prowizji. W wypadku lokat konkurencja polega na oferowaniu jak najwy7.5zcgo oprocentowania. W obu grupach jednak czynnikiem pozwal ającym na Stosowanie takiej strategii jest niski poziom koszlów. l Ten sposób analizy kosztów korlystania z usług bankowych stosowany jest CZęSIO w celu oceny oferty poszczególnych banków. Wykorzystuje s i ę go także jako jedno z kryteriów tworzenia rankingu banków.

4 Jonas Tabela 1. Prowizje i opiaty w wybranych bankach od indywidualnych klientówstan w I kwanal e r. (w z ł ) Bank KorlY- Wyplata z bankomatu Przelewy Prowakrajowe Udzielenie Jedno stanic n ależącego do dzenie zlecenie z uslug do innego banku kredytu ROR s tał e na telefon innej banku (na mies.) wystawcy instytucji karty Bank Śląski 3, , , ,OOzl 100 Bank Zachodni 3, , bd bd ,00 BGZ niema 001,50 0, bd bd 000,50 BOS 200 2,00 1, " bd bd 000,50 polączenic BPB 2,50 2,50 0,00 2, zł 1, Invest Bank niema bd bd 000,50 Kredyl Bank 0, ,00 bd bd! PBK bd bd bd od 1,00 Pekao SA ,00 0,00-1, ,00 3% 1.00 PKO BP 2,00 0,50 0, ,00 1,5% 000,50 WBK nic ma ,00 0,00 3% bd ZrocHo: opracowanie własne na podstawie materiałów informacyjnych banków. Z pow yższego zestawienia wyn ika, że z róż ni co wanie opiat w poszczególnych bankach jest stosunkowo du że - korzystanie z tych samych uslug w Banku BPH jest ponaddwukrotn ie tansze ni ż w Pekao SA. Takie zróżnico wanie opiat św iad czyć m oże o św iadomym k sz tałt owani u polityki cen przez niektóre banki i ch ęci zjednania sobie w ten sposób klientów. Ni e musi jednak oznaczać istni enia silnej konkurencj i cenowej. Św i adczy o tym ch oc i ażby brak reakcj i w postaci obni że nia cen ze strony innych banków na ni skie opiaty w Banku Prze m ys ł owo- H and l owym. Wzra stające w bankach koszty i c hę ć zwię k sze nia o s iąga n ego zysku prowadzi bowiem, co mo żn a zao b se rwować, do d z iałań wręcz odwrotnych. O gó lną tenden cją jest obecnie podnoszenie opiat oraz wprowadzani e ich za czy nn ośc i do tej pory bezp ł a t n e (np. pobranie gotówki w kasie swojego banku czy o p ł aty za połączenia telefoni czne do tej pory oplacane przez bank). Jak wynika z p owyższyc h ro z ważań. cena jest istotnym instrument em wykorzystywanym przez banki w celu pozyskania klientów. D z i a ł ania banków z mi e rz ające do obniże ni a kosztów wydają s i ę jednak bardziej wyn ikać z koni ecz n ośc i spowodowanej ich wysokim obec ni e poziomem, n iż ze św ia domego dąże ni a do uzyskania przewagi konkurencyjnej w zakresie kosztów i cen.

5 stosowalle baliki w Polsce 3. Strategia różnicowania Według wielu autorów, warunki w sektorze bankowym sp rzyjają tworzeniu specyficznych strategii różnicowania jako sposobu osiągania trwałych korzyśc i w ś rednio długim okresie [2, s. 255]. Dzieje s ię lak z ki lku powodów. Po pierwsze. wraz z obserwowanym wzrostem popytu na usługi finansowe, ro ś ni e św i adomość i oczekiwania oraz wymagania klientów. Sytuacja taka sprzyja tworzeniu coraz bardziej z ł ożony c h produktów oraz dywersyfikacji oferty banków. Po drugie, dla klientów banków. podobnie jak w wypadku więk szośc i u s łu g, istotnymi elementami, obok jakości i róż norodnośc i samych u s łu g, jest proces ich św iad czenia i jako ść obs łu gi. Fakt len pozwa ł a bankom. które posiadają typową s trukturę produktów, nie wyróżniającą s ię w stosunku do oferty banków konkurencyjnych. na budowanie przewagi na podstawie róż nicowania warunków i form obsł u gi. Zdobyta w ten sposób przewaga może okazać s ię, wobec braku ochrony prawnej produktów, trwalsza niż ta zbudowana na wyjątkowośc i oferty. Trzecim czynnikiem, sp rzyjającym stosowaniu strategii opartych na dostarczaniu unikatowych korzyści, są znacznie zróż ni cowane potrleby klientów. szczególnie instytucjonalnych, pozwalające na różn i cowanie oferty i dostosowywanie jej do indywidualnych potrzeb tej grupy kl ientów. Istnieje wiele sposobów realizacji strategii róż ni cowa nia. Pon i żej przedstawiono przykłady dwóch odmiennych sposobów dz iał ań. zm i erzającyc h do zdobycia przewagi konkurencyjnej poprzez wyróżnienie banku. Pierwszy stanowi deklaracja zawarta w st rategii banku Pekao SA: "Bank Pekao SA będzie dla klienta bankiem pierwszego wyboru, a odróżniać s ię będ z ie od konkurencji przede wszystki m wysoką, trudną do skopiowania jakośc ią" [12). Wraz z tą deklaracją bank podjął pracę nad wspomnianymi już czterema projektami pod wspólną nazwą "operacja klient". Projekty te. obok problemów zarządzan ia kosztami i wzrostu sprzedaży poprzez unowocze ś nianie i zwiększenie e fektywnośc i kanałów dystrybucji, dotyczą podniesienia jakośc i i e fektywności obsługi klientów oraz budowy nowej kultury banku. Ustalenia strategiczne stanowią. że jednym z nadrzęd n ych celów banku jest najwyższa j akość i profesjonalizm, traktowane jako warunki k o nkurencyj no śc i banku l5]. Bank ten dostrzega więc znaczenie jako śc i obs łu g i i świadom i e j ą rozwija. c hcąc za jej pomocą wyróżni ć bank i uzy s kać przewagę konkuren cyjną. Odmienny sposób realizacji strategii różnicowania przyją ł Bank Austria Creditanstalt Polska SA. Bank ten, działając zarówno na rynku klientów instytucjonalnych.jak i indywidualnych. stara s ię ofe rować unikatow~ł w polskim systemie bankowym pełną ofertę produktową. Obejmuje ona: serwi s typowy dla banku komercyjnego, wraz z takimi u sługa mi, jak zarząd zanie portfelem klienta, u s łu g i brokerskie, u s ługi powiernicze, s przedaż jednostek uczestnictwa we w ła s n ym funduszu powierniczym, profesjonalne u sługi kon sultingowe i menedżers kie. Oferta banku wzbogacana jest tak że poprzez u s ługi proponowane klientom przez zależne od banku... siostrzane" instytucje: bi uro makler-

6 Agara jol/as skie. firmę doradczą, finnę l easingową. firmę handlową, fundusz inwestycyjny l3]. Chcąc na stałe wyróżnić się poprzez komplek sowość i nowoc zesność oferty, bank realizuje strategię ciągłego wprowadzania nowych usłu g i coraz lepszego ich dostosowywania do polrzeb kl ientów. Bank Austria Creditanstalt Poł s ka może budowa ć swoją przewagę na podstawie tych elementów przede wszystkim dz i ęki posiadaniu nowoczesnej technologii i dostęp u do know~how I będącego w posiadaniu banku macierzystego. W ten sposób może wprowadzać takie usługi,jak niedo s tępnajeszcze w żadnym polskim banku mo żliwo ść bez ~ pośredniego zarządzania zasobami finansowymi poprzez system home bank ing tak że poza granicami kraju. Mimo istnienia przedstawionych przykładów wydaje się, że św iad ome dzia ~ łania banków w celu wyróżnienia s ię nie są na polskim rynku usłu g bankowych zjawiskiem powszechnie stosowanym. Świadczyć może o tym kilka faktów. Po pierwsze. istnieje stosu nkowo niewielkie zróżni cowan ie ofen polskich banków. W pewien sposób różnicują swoją ofertę jedynie banki skutecznie adaptujące nowoczesne formy technologii. R óż ni cowanie ofeny produktowej jest trudne prly braku ochrony patentowej i szerokich możliwościach kopiowania dzialall przez banki konkurencyjne. Istnieje jednak, co za uwa ży l i zaczyna real i zować bank Pekao SA, możliwość wyróżnien i a banku poprlez jakość obs łu g i. Zdoby~ cie przewagi na podstawie tego elementu wymaga inwestowania w pracow ni ~ ków banku i św iadom ego tworzenia kultury organizacji. Tymczasem. jak wynika z niektórych badań, banki na ogól poświęcają mało uwagi spójnemu systemowi szkoleń i marketingowi wewnętrznemu. a tak że skupi eniu pracow~ ników wokół misji i celów strategicznych swoich instytucji II J. CO więcej, pra~ cowni cy częs t o nie wiedzą,jakajes t misja i strategia banku oraz jak ważna jest dla o kreślenia pozycji banku na rynku poprawa jakości obsługi. Jest \O drugi argument św iad czący o niestosowaniu prlez banki strategii różnicowania. Trzecim, obok sze rok ości oferty i jakości obsługi. elementem wykorzysty~ wanym przy różnicowaniu może być wizerunek. Banki d u że, takie jak Bank Handlowy. PKO BP czy Pekao SA, mają ukształtowany wizerunek stanowiący ni ewątp li wie wyraźn y atut w rywalizacji rynkowej. Wykreowanie tego wize~ runku nie jest jednak wy łącz n ą zas ługą świadomych działań tych banków, lecz w dużym stopniu wypływa z ich historii i zajmowanej pozycji na rynk u. Ś le ~ dząc ich d zia łania promocyjne, trudno dopatrzyć się w nich św iad omego kształtowania wizerunku, który jednoznacznie wyróżniałby bank. Banki, kreu ~ j'lc swój image. kładą bowiem nacisk przede wszystkim na bezpieczellstwo i pewność [9l Tymczasem cechy te powinny c harakt eryzować wszystkie banki. Trudno więc przypuszczać, że za ich pomoc ą banki chcą zbudować swój specyriczny wizerunek i to przy trudnym do przyjęcia za ł ożeni u niesolidności banków konkurencyjnych. Powyższe argumenty nie dowodzą oczyw i śc i e, że banki nie s tarają s i ę odróżnić od konkurentów. Pokazują jednak, że są to działania, poza przed sta~ wionymi wyjątkami, nie w pełni spójne i kompleksowe. Uzasadniona w tej

7 stosowane banki w Polsce sytuacji wydaje s i ę konkluzja, że strategia róż n icowania ni e zajmuje istotnego miejsca w strategiach konkurowania banków działającyc h na polskim rynku. 4. Strategia koncentracll Jak wynika z wcześniejszych rozważań. prawie wszystkie banki działające w Polsce dążą do poszerzeni a zasięg u swojego dz i ałania i uzyskania uniwersalnego charakteru. Nie można więc mówić o stosowaniu przez nie st rategii koncentracji. Początkowo koncentracja była bankom niejako narzucona poprzez np. geograficznie wyznaczony dla banków obszar działania. Tak że część banków w momencie powstawania za kładała koncentrację swoich działań na wybranych segmentach, np. Bank Energetyki. Bank Rozwoju Cukrownictwa, Bud-Bank i inne. Z czasem banki te zaczęły bądź budować s i eć placówek na terenach dotychczas ni e obs łu giwa ny c h i o b ej mować zasięgie m ca łą Polskę, bądź, obsłu gując nadal wybrany przez siebie segment, poszerzać zakres dz i ałalności o inne produkty. P rzyczyną tego zjawiska jest fakt, źe koncentracja na atrakcyjnych, niew ielkich segmentach rynku jest ryzykowna ze względu na możliwość pojawieni a s i ę konkurent ów i wzrostu poziomu rywa li zacji. Przyk ł ady stosowania strategii koncentracji w Polsce dotyczą więc przede wszystkim banków zagrani cznych, będących częśc ią wię k szej organizacji, np. Bank ING obs ł uguje jedynie duże przedsiębiorstwa, częs to dz i ałające na rynkach międzynarodowych. Zamiast strategii koncentracji, w i ększość banków uniwersa ln yc h skupia swoje działania na segmentacji rynku i dostosowywaniu oferty do potrzeb naj korzystniejszych segmentów. Segmentacja ta ograniczana jest jednak najczęściej do dokonania podstawowych podz i ałów i nieznacznego modyfikowania oferty dla wybranych segmentów, np. tworzenia specjalnych ofert dla indywidualn ych zamożnych klientów czy dużyc h firm. Tymczasem umiejętnie stosowana segmentacja może stać s ię elementem wyrózniającym bank w wybranych segmentach i pod stawą omawianej wcześniej strategii różnicowania. Identyfikacja ni e obs ł ugiwanej dotychczas ni szy rynkowej lub jej stworzeni e poprzez okreś l e ni e specyficznych potrzeb segmentu pozwala na zajęcie pozycji lidera. Obecnie ni ek tóre banki, szukając nie obsług i wanych lub obsługiwanych ni e w ła śc i w i e segmentów rynku, t wo rzą specj a ln ą ofertę dla mł odzieży lub dla małych i średni ch firm. Przyk ład em zainteresowania pierwszym segmentem są np.: Konto dla m łodz i eży Kredyt Banku, Graffiti konto młodych PKO BP czy Eurokonto Junior Pekao SA. Do mał yc h i ś rednich firm kierują swoje oferty PKO BP - pakiet Biznes Partner i Pekao SA - Eurokonto Business i Eurokonto Lider. Trzeba jednak zaznaczyć, że oferty wymienionych banków dla poszczególnych segmentów nieznacznie różnią się od siebie. Ciekawym przyk ł adem stworzenia niszy rynk owej była dzia ł alność PKO BP w ś ród młodzieży szko ł nej. Bank ten był prekursorem w dziedzinie nawyków oszczędzania oraz oswajania młod zieży ze św iat e m finansów. Mimo ki l-

8 Jonw; kud z i es ię c iol e tni ego istnienia na rynku nikt do tej pory nie s kopiował podstawowego produktu przeznaczonego dla tego segmentu, jakim by ł y k s ią żeczki SKa. Fakt ten jest ewenementem na rynku u s łu g bankowych. Na l eży jednak zada ć pytanie, czy dotychczasowe doświadczenia w obsłudze młodzieży szkolnej PKO BP są ohecnie dostatecznie wykorzystane przez bank. Mając tak orygina lny produkt i "wy łą cz n ość" na doświad cze nie w o b s łud ze tego segmentu. bank powi ni en szczególnie dbać o rozwój kont aktów z nim i d z i ęki temu starać s i ę pozy s kiwać lojalnych w przysz ł ośc i klientów 4 5. Zakończenie Pod s um ow uj ąc rozważa nia na temat strategii podstawowych konkurencji stosowanych przez banki, pod kreś li ć nal eży dwa fakl y. Po pierwsze, banki nie og rani czają s i ę do stosowania jed nej, wybranej strategii. Wida ć 10 c h oc iażb y na przy kład zie banku Pekao SA, który oc hron ę i umocni enie swojej obecnej pozycji na rynku widzi zarówno w obni ża niu i stałym kontrolowaniu kosztów działalności. jak i w poprawie jakości ob s łu g i i uczynieniu z niej trudnego do na ś l ad owa n i a elementu w y róż niającego bank. J ednocześ nie jako pi erwszy wprowadzi I na polski rynek bankowy wiele innowacji produktowych i technologicznych. Po drugie, przedstawione w artykule konkretne przy kł ady dz i ałan banków doty czą przede wszystkim banków du życ h, mającyc h u g run towaną pozycj ę na rynk u. S t a ł o s ię tak dlatego, że banki te c hętniej ud z ielają o sobie informacji. Wydaje s i ę jednak. że św iadczy to także o tym, że te w ła śn i e banki o kreś lają sposób i ki erunki konkurowania w sektorze. Bankom mniejszym pozostaje jedynie stosowanie strategii naś l adownictwa i dostosowanie do warunków dyk towanych przez liderów rynkowych. Litera tura [[ [ Broda K.. Determinanty przewagi kollkllrellcyjnej w JeklOrz-e IIsl!lg bankowych. Zeszyty Naukowe AE w Katowicach, Katowice nr 145. l21 Canals 1.. Smltegie konkllrencji 1\1 el.ropejskiej bankowości. PWN. Warszawa t997. [31 Encyklopedia banków. Bank Austria Creditanstalt.. Bank" nr 6. [4] Encyklopedia IJanków. Bank Ochrony Srodowiska... Bank" t998. nr [2. [5] Encyklopedia b(lilków. Pekao SA, " Bank" nr 4 i Harasim J. Cena jako element slrategii marketingowej..,bank" nr t t. [7] LeksykolI marketingu. pod red. 1. Altkoma i T. Kramem. PWE. Warszawa Opinie na temat produktu, jakim byty k si ą żecz ki SKO. są bardw ró żnc. ZarLUca się im pncdc wszystkim zbyt niskie. w stosunku do poziomu innaej i w latach 90.. oprocentowanie. Nie wnikając w sam,! ocenę produktu. pozostaje faktem. że posiadanie go w ofercie prąnios lo PKO BP znaczne. stanowi'lcc jego wy l ącznosć. doświadcze n ie w 7.akresie obslugi m l odzieży szkol nej. Wydaje się jednak. że prlynajmniej do tej pory PKO BP nie stara się z niego s k orzystać.

9 baliki IV Polsce {8J Majcherek M., Bankowe slralegie konklirencji. Bankowe ABC, "Bank i Kredyt" 1999, nr 12. [9\ Orlowska B., Sprzedawanie piel/iędzy, "Businessman Magaz.ine" 1996, nr I. IlOJ Porter M., Strategia konkurencji. Metody analizy sektorów i konkurentów, PWE, Warsz.awa {III [12\ Th e Competitive Strategies of Polish Banks The Polish banking seclor is now imensely competiti ve. To survive, growand compete a bank mu SI take coordinated action and apply we ll thoughl out strategies. This aniele aims to decide which or the three basic compelilion strategies most nearly represent the operational mode of Polish banks. Analysis of Ihe material gathered suggests Ih:lt only some of the banks are consciously pursuing compelilion strategies. In the majority or banks, elements bolh of 10west cost and cost differentiation strategies are evidem.

1 8 / m S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu M E C H A N I K - O P E R A T O R P O J A Z D Ó W I M A S Z Y N R O L N I C Z Y C H K o d z k l a s y f i k a c j i

Bardziej szczegółowo

Regulamin programu "Kredyt Hipoteczny Banku BPH. Obowiązuje od dnia: 26.11.2014 r.

Regulamin programu Kredyt Hipoteczny Banku BPH. Obowiązuje od dnia: 26.11.2014 r. Regulamin programu "Kredyt Hipoteczny Banku BPH Obowiązuje od dnia: 26.11.2014 r. 1 Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Zakres Przedmiotowy Niniejszy Regulamin określa zasady ustalania warunków cenowych

Bardziej szczegółowo

Dobrze służy ludziom. Nowa odsłona Banku BGŻ. Warszawa, 13 marca, 2012 r.

Dobrze służy ludziom. Nowa odsłona Banku BGŻ. Warszawa, 13 marca, 2012 r. Dobrze służy ludziom Nowa odsłona Banku BGŻ Warszawa, 13 marca, 2012 r. Kim jesteśmy dziś Prawie 400 oddziałów w 90 proc. powiatów w Polsce Bank lokalnych społeczności, wspierający rozwój polskich przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

1 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu B L A C H A R Z Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji zawodów

Bardziej szczegółowo

7 4 / m S t a n d a r d w y m a g a ± û e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu K U C H A R Z * * (dla absolwent¾w szk¾ ponadzasadniczych) K o d z k l a s y f i k a c j i z a w o d ¾ w i s p e c

Bardziej szczegółowo

Raport_Inter_2009_converted52:Layout 1 4/20/09 1:02 PM Page 18 Ubezpieczenia {

Raport_Inter_2009_converted52:Layout 1 4/20/09 1:02 PM Page 18 Ubezpieczenia { { Ubezpieczenia Klienci InterRisk SA Vienna Insurance Group to zarówno osoby fizyczne, jak firmy, przedsiębiorstwa i szkoły. Oferujemy im ponad 150 produktów ubezpieczeniowych. Nasze ubezpieczenia zapewniają

Bardziej szczegółowo

8 6 / m S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu E L E K T R Y K K o d z k l a s y f i k a c j i z a w o d ó w i s p e c j a l n o ś c i d l a p o t r z e b r y n k

Bardziej szczegółowo

6 0 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu K R A W I E C Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji zawodów

Bardziej szczegółowo

Burmis 'Z Miasta. Janusz. w sprawie dokonania zmian w uchwale budżetowej na 2013 rok. Miasta Maków Mazowiecki

Burmis 'Z Miasta. Janusz. w sprawie dokonania zmian w uchwale budżetowej na 2013 rok. Miasta Maków Mazowiecki ZARZĄDZENIE Nr 270/2013 BURMISTRZA MIASTA MAKÓW MAZOWIECKI Z DNIA 23 SIERPNIA 2013 r. w sprawie dokonania zmian w uchwale budżetowej na 2013 rok. Miasta Maków Mazowiecki Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt

Bardziej szczegółowo

Konkurencyjność sektora banków spółdzielczych w Polsce. Anna Rosa Katedra Finansów Wydział Nauk Ekonomicznych Politechnika Koszalińska

Konkurencyjność sektora banków spółdzielczych w Polsce. Anna Rosa Katedra Finansów Wydział Nauk Ekonomicznych Politechnika Koszalińska Konkurencyjność sektora banków spółdzielczych w Polsce Anna Rosa Katedra Finansów Wydział Nauk Ekonomicznych Politechnika Koszalińska Struktura prezentacji Banki spółdzielcze charakterystyka Konkurencja

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Rozdział 1. Współczesna bankowość komercyjna 12. Rozdział 2. Modele organizacji działalności banków komercyjnych 36

SPIS TREŚCI. Rozdział 1. Współczesna bankowość komercyjna 12. Rozdział 2. Modele organizacji działalności banków komercyjnych 36 SPIS TREŚCI Część I. Organizacja i strategie działalności banków komercyjnych Rozdział 1. Współczesna bankowość komercyjna 12 1.1. Pojęcie i cechy... 13 1.2. Determinanty rozwoju współczesnych banków komercyjnych...

Bardziej szczegółowo

DANE MAKROEKONOMICZNE (TraderTeam.pl: Rafa Jaworski, Marek Matuszek) Lekcja IV

DANE MAKROEKONOMICZNE (TraderTeam.pl: Rafa Jaworski, Marek Matuszek) Lekcja IV DANE MAKROEKONOMICZNE (TraderTeam.pl: Rafa Jaworski, Marek Matuszek) Lekcja IV Stopa procentowa Wszelkie prawa zastrze one. Kopiowanie i rozpowszechnianie ca ci lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek

Bardziej szczegółowo

Tabela oprocentowania produktów bankowych Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim

Tabela oprocentowania produktów bankowych Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim Załącznik do Uchwały nr 62/2011 Zarządu Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim z dnia 04 października 2011 r. POWIATOWY BANK SPÓŁDZIELCZY W SOKOŁOWIE PODLASKIM Tabela oprocentowania produktów

Bardziej szczegółowo

MIROSŁAWA CAPIGA. m #

MIROSŁAWA CAPIGA. m # MIROSŁAWA CAPIGA m # Katowice 2008 SPIS TREŚCI WSTĘP 11 CZĘŚĆ I DWUSZCZEBLOWOŚĆ SYSTEMU BANKOWEGO W POLSCE Rozdział 1 SPECYFIKA SYSTEMU BANKOWEGO 15 1.1. System bankowy jako element rynkowego systemu finansowego

Bardziej szczegółowo

Ogólna charakterystyka kontraktów terminowych

Ogólna charakterystyka kontraktów terminowych Jesteś tu: Bossa.pl Kurs giełdowy - Część 10 Ogólna charakterystyka kontraktów terminowych Kontrakt terminowy jest umową pomiędzy dwiema stronami, z których jedna zobowiązuje się do nabycia a druga do

Bardziej szczegółowo

2 3 / m S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu L A K I E R N I K S A M O C H O D O W Y Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy

Bardziej szczegółowo

Sektor MSP w Polsce Joanna Drozdek Warszawa, 9 listopada 2004 r.

Sektor MSP w Polsce Joanna Drozdek Warszawa, 9 listopada 2004 r. Podkomitet Monitoruj cy ds. Ma ych i rednich Przedsi biorstw Sektor MSP w Polsce Joanna Drozdek jdrozdek@prywatni.pl Warszawa, 9 listopada 2004 r. Przedsi biorstwa MSP to ponad 99,8% polskich przedsi biorstw

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie bankowości internetowej w zarządzaniu finansami przedsiębiorstw

Wykorzystanie bankowości internetowej w zarządzaniu finansami przedsiębiorstw dr Beata Świecka Wykorzystanie bankowości internetowej w zarządzaniu finansami przedsiębiorstw Bankowość (BI) skierowana jest głównie do klientów indywidualnych oraz małych i średnich podmiotów gospodarczych.

Bardziej szczegółowo

Zawód: stolarz meblowy I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z ak res wi ad omoś c i i u mi ej ę tn oś c i wł aś c i wyc h d

Zawód: stolarz meblowy I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z ak res wi ad omoś c i i u mi ej ę tn oś c i wł aś c i wyc h d 4 6 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu S T O L A R Z M E B L O W Y Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji

Bardziej szczegółowo

Zawód: monter instalacji i urządzeń sanitarnych I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z ak res w iadomoś ci i umieję tnoś ci

Zawód: monter instalacji i urządzeń sanitarnych I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z ak res w iadomoś ci i umieję tnoś ci 8 8 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu M O N T E R I N S T A L A C J I I U R Z Ą D Z E Ń S A N I T A R N Y C H Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś

Bardziej szczegółowo

Tabela oprocentowania produktów bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach

Tabela oprocentowania produktów bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach Załącznik nr 1 do Uchwały nr 21/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Starachowicach z dnia 25 kwiecień 2014 r. Tabela oprocentowania produktów bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach obowiązuje

Bardziej szczegółowo

1 0 2 / m S t a n d a r d w y m a g a ñ - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu R A D I E S T E T A Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln o ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji

Bardziej szczegółowo

1 0 2 / c S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n c z e l a d n i c z y dla zawodu R A D I E S T E T A Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji

Bardziej szczegółowo

1. Oprocentowanie LOKATY TERMINOWE L.P. Nazwa Lokaty Okres umowny Oprocentowanie w skali roku. 4. Lokata CLOUD-BIZNES 4 miesiące 3,00%/2,00% 1

1. Oprocentowanie LOKATY TERMINOWE L.P. Nazwa Lokaty Okres umowny Oprocentowanie w skali roku. 4. Lokata CLOUD-BIZNES 4 miesiące 3,00%/2,00% 1 Duma Przedsiębiorcy 1/6 TABELA OPROCENTOWANIA AKTUALNIE OFEROWANYCH LOKAT BANKOWYCH W PLN DLA OSÓB FICZYCZNYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ (Zaktualizowana w dniu 24 kwietnia 2015 r.) 1. Oprocentowanie

Bardziej szczegółowo

Tarnowskie Góry, 29 sierpnia 2013 PREZENTACJA WYNIKÓW ZA I PÓŁROCZE 2013 GRUPY KAPITAŁOWEJ PRAGMA INKASO S.A.

Tarnowskie Góry, 29 sierpnia 2013 PREZENTACJA WYNIKÓW ZA I PÓŁROCZE 2013 GRUPY KAPITAŁOWEJ PRAGMA INKASO S.A. PREZENTACJA WYNIKÓW ZA I PÓŁROCZE 2013 GRUPY KAPITAŁOWEJ PRAGMA INKASO S.A. Struktura Grupy na dzień 30.06.2013 Podmioty Grupy PRAGMA INKASO S.A. lider rynku windykacji wierzytelnościami B2B o wysokich

Bardziej szczegółowo

Wyciąg z taryfy prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe dla Klientów Banku Spółdzielczego Ziemi Kaliskiej Stan aktualny na dzień 01.03.2011r.

Wyciąg z taryfy prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe dla Klientów Banku Spółdzielczego Ziemi Kaliskiej Stan aktualny na dzień 01.03.2011r. CZĘŚĆ 1 prowizje i opłaty za czynności i usługi bankowe pobierane od OSÓB FIZYCZNYCH DZIAŁ I RACHUNKI. ROZDZIAŁ I - Rachunek Oszczędnościowo Rozliczeniowy ROR. OTWARCIE I PROWADZENIE STANDARD JUNIOR (osoby

Bardziej szczegółowo

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Z a ł» c z n i k n r 5 d o S p e c y f i k a c j i I s t o t n y c h W a r u n k Zó aw m ó w i e n i a Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 0 1 1 2 0 14 W Z Ó R U M O W Y z a w a r t a w Gd y n

Bardziej szczegółowo

2.1. Identyfikacja Interesariuszy. G4 25a

2.1. Identyfikacja Interesariuszy. G4 25a 16 17 2.1. Identyfikacja Interesariuszy Gru py In te re sa riu szy zo sta y wy bra ne w opar ciu o ana li z dzia al - no Êci ope ra cyj nej Gru py Ban ku Mil len nium. W wy ni ku pro ce su ma - po wa nia

Bardziej szczegółowo

Instrumenty wsparcia ze środków Funduszu Termomodernizacji i Remontów

Instrumenty wsparcia ze środków Funduszu Termomodernizacji i Remontów Instrumenty wsparcia ze środków Funduszu Termomodernizacji i Remontów Tomasz Makowski Specjalista Bank Gospodarstwa Krajowego Warszawa, 27 listopada 2015 r. Z BGK przyszłość zaczyna się dziś Misją BGK

Bardziej szczegółowo

BIZNES PLAN PRZEDSIĘWZIĘCIA (obowiązuje od dnia 28.11.2011 r.)

BIZNES PLAN PRZEDSIĘWZIĘCIA (obowiązuje od dnia 28.11.2011 r.) BIZNES PLAN PRZEDSIĘWZIĘCIA (obowiązuje od dnia 28.11.2011 r.) I. INFORMACJE OGÓLNE Pełna nazwa Wnioskodawcy/Imię i nazwisko II. OPIS DZIAŁALNOŚCI I PRZEDSIĘWZIĘCIA 1. KRÓTKI OPIS PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI

Bardziej szczegółowo

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa W Z Ó R U M O W Y z a w a r t a w G d y n i w d n i u 2 0 1 4 r po m i d z y G d y s k i m O r o d k i e m S p o r t u i R e k r e a c j i j e d n o s t k a b u d e t o w a ( 8 1-5 3 8 G d y n i a ), l

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe banków w I kwartale 2014 r. 1

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe banków w I kwartale 2014 r. 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 18 czerwca 2014 r. Informacja sygnalna Wyniki finansowe banków w I kwartale 2014 r. 1 W końcu marca 2014 r. działalność

Bardziej szczegółowo

Osoby młode na rynku produktów i usług bankowych. Dr Michał Buszko, mgr Malwina Chojnacka Katedra Zarządzania Finansami UMK w Toruniu

Osoby młode na rynku produktów i usług bankowych. Dr Michał Buszko, mgr Malwina Chojnacka Katedra Zarządzania Finansami UMK w Toruniu Osoby młode na rynku produktów i usług bankowych Dr Michał Buszko, mgr Malwina Chojnacka Katedra Zarządzania Finansami UMK w Toruniu Cel prezentacji Głównym celem niniejszej prezentacji jest ocena zjawiska

Bardziej szczegółowo

O czym będziemy dyskutować

O czym będziemy dyskutować Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Pokonać konkurentów rynkowe strategie przedsiębiorstw W jaki sposób firmy tworzą strategie? dr Magdalena Małkowska - Borowczyk Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu 19 kwietnia

Bardziej szczegółowo

Technologia i Zastosowania Satelitarnych Systemów Lokalizacyjnych GPS, GLONASS, GALILEO Szkolenie połączone z praktycznymi demonstracjami i zajęciami na terenie polig onu g eodezyjneg o przeznaczone dla

Bardziej szczegółowo

Atuty współpracy banków lokalnych i samorządów. Mirosław Potulski Bank Polskiej Spółdzielczości S.A.

Atuty współpracy banków lokalnych i samorządów. Mirosław Potulski Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. Atuty współpracy banków lokalnych i samorządów Mirosław Potulski Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. Bankowość spółdzielcza w Polsce 576 banków spółdzielczych Ponad 4,4 tys. placówek, tj. ok. 30% wszystkich

Bardziej szczegółowo

Ranking funduszy inwestycyjnych i emerytal czerwiec 200

Ranking funduszy inwestycyjnych i emerytal czerwiec 200 Ranking funduszy inwestycyjnych i emerytal czerwiec 200 W ostatnim miesiącu powiększyło się grono podmiotów uczestniczących w ach ch funduszy inwestycyjnych. Wystarczająco długą historią mógł się poszczycić

Bardziej szczegółowo

Część I. ORGANIZACJA I STRATEGIE DZIAŁALNOŚCI BANKÓW KOMERCYJNYCH

Część I. ORGANIZACJA I STRATEGIE DZIAŁALNOŚCI BANKÓW KOMERCYJNYCH Spis treści Część I. ORGANIZACJA I STRATEGIE DZIAŁALNOŚCI BANKÓW KOMERCYJNYCH Rozdział 1. Współczesna bankowość komercyjna 1.1. Pojęcie i cechy 1.2. Determinanty rozwoju współczesnych banków 1.3. Model

Bardziej szczegółowo

u Spis treści: Nr 80 6 p a ź d z i e rn i k 2 0 0 6 I n f o r m a c j e p o d a t k o w e 2 P o s e l s k i p r o j e k t n o w e l i z a c j i 3 k o d e k s u p r a c y K o n s u l t a c j e s p o ł e

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 19 września 2014 r. Informacja sygnalna Wyniki finansowe banków w I półroczu 2014 r. 1 W końcu czerwca 2014 r. działalność

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Z a m a w i a j» c y G D Y S K I O R O D E K S P O R T U I R E K R E A C J I J E D N O S T K A B U D E T O W A 8 1 5 3 8 G d y n i a, u l O l i m p i j s k a 5k 9 Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I

Bardziej szczegółowo

BADANIE RYNKU. Prof. dr hab. Andrzej Pomykalski. Katedra Innowacji i Marketingu

BADANIE RYNKU. Prof. dr hab. Andrzej Pomykalski. Katedra Innowacji i Marketingu BADANIE RYNKU Prof. dr hab. Andrzej Pomykalski Katedra Innowacji i Marketingu LUDZIE MUSZĄ KUPOWAĆ. ale mogą wybierać Fazy procesu zarządzania marketingowego zawierają: Badanie rynku Analiza rynku docelowego

Bardziej szczegółowo

1 0 0 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu K O S M E T Y C Z K A * * (dla absolwentów szkół ponadzasadniczych) Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W NIECHOBRZU

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W NIECHOBRZU Załącznik nr 1 do uchwały nr 5/I/2013 Zarządu Banku Spółdzielczego w Niechobrzu z dnia 22.01.2013 r. BANK SPÓŁDZIELCZY W NIECHOBRZU. TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W NIECHOBRZU

Bardziej szczegółowo

1 9 / c S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n c z e l a d n i c z y dla zawodu M E C H A N I K P O J A Z D Ó W S A M O C H O D O W Y C H Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r

Bardziej szczegółowo

Miesięczne opłaty abonamentowa w promocji DIALOG bez ograniczeń

Miesięczne opłaty abonamentowa w promocji DIALOG bez ograniczeń Megaszybki internet o prędkości do 12 Mb/s i rozmowy bez ograniczeń w ramach abonamentu telefonicznego to nowa oferta promocyjna Telefonii DIALOG SA. Od 27 lutego Klienci wybrać mogą jedną z trzech opcji

Bardziej szczegółowo

Zawód: złotnik-j u b il e r I Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z a kr e s w ia d om oś c i i u m ie j ę tnoś c i w ła ś c i

Zawód: złotnik-j u b il e r I Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z a kr e s w ia d om oś c i i u m ie j ę tnoś c i w ła ś c i 1 5 / m S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n m i s t r z o w s k i Z Ł O dla zawodu T N I K -J U B I L E R K o d z k l a s y f i k a c j i z a w o d ó w i s p e c j a l n o ś c i d l a p o t r z

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Głogówku

Bank Spółdzielczy w Głogówku Bank Spółdzielczy w Głogówku Grupa BPS Załącznik do Uchwały Nr 148/2015/Z Zarządu Banku Spółdzielczego w Głogówku z dnia 29.12.2015r. obowiązuje od dnia 01.01.2016r. Tabela oprocentowania kredytów w Banku

Bardziej szczegółowo

Obcinanie gałęzi i ścinanie drzewa

Obcinanie gałęzi i ścinanie drzewa Obcinanie gałęzi i ścinanie drzewa Zasady bezpieczeństwa WAŻNE Przed użyciem piły należy uważnie przeczytać instrukcję obsługi, dołączoną do urządzenia. 1. Pi łę na le ży moc no trzy mać obiema rę ka mi.

Bardziej szczegółowo

4.3. Struktura bazy noclegowej oraz jej wykorzystanie w Bieszczadach

4.3. Struktura bazy noclegowej oraz jej wykorzystanie w Bieszczadach 4.3. Struktura bazy noclegowej oraz jej wykorzystanie w Bieszczadach Baza noclegowa stanowi podstawową bazę turystyczną, warunkującą w zasadzie ruch turystyczny. Dlatego projektując nowy szlak należy ją

Bardziej szczegółowo

BANK NAJLEPSZY DLA ROLNIKA

BANK NAJLEPSZY DLA ROLNIKA 2017 BANK NAJLEPSZY DLA ROLNIKA 2017 Martin & Jacob przygotował ranking Bank Najlepszy dla Rolnika. Wstęp Ranking Bank Najlepszy dla Rolnika jest pierwszym tego typu rankingiem w Polsce. Zrealizowała go

Bardziej szczegółowo

Oprocentowanie środków pieniężnych dla klientów instytucjonalnych z Segmentu Klientów Biznesowych (Mikroprzedsiębiorstw) Banku BGŻ BNP Paribas S.A.

Oprocentowanie środków pieniężnych dla klientów instytucjonalnych z Segmentu Klientów Biznesowych (Mikroprzedsiębiorstw) Banku BGŻ BNP Paribas S.A. Oprocentowanie środków pieniężnych dla klientów instytucjonalnych z Segmentu Klientów Biznesowych (Mikroprzedsiębiorstw) Banku BGŻ BNP Paribas S.A. z dnia 15 lutego 2016 r. Bank BGŻ BNP Paribas Spółka

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 08.01.2016 r.

Warszawa, 08.01.2016 r. Warszawa, 08.01.2016 r. INSTRUKCJA KORZYSTANIA Z USŁUGI POWIADOMIENIA SMS W SYSTEMIE E25 BANKU BPS S.A. KRS 0000069229, NIP 896-00-01-959, kapitał zakładowy w wysokości 354 096 542,00 złotych, który został

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji mikro i małych firm poprawa nastrojów polskich przedsiębiorców. Opole, 23 kwietnia 2015

Raport o sytuacji mikro i małych firm poprawa nastrojów polskich przedsiębiorców. Opole, 23 kwietnia 2015 Raport o sytuacji mikro i małych firm poprawa nastrojów polskich przedsiębiorców Opole, 23 kwietnia 2015 Piąty raport Banku Pekao SA o sytuacji mikro i małych firm innowacje tematem specjalnym 6 910 wywiadów

Bardziej szczegółowo

NOWA OFERTA RACHUNKÓW OSOBISTYCH PKO BANKU POLSKIEGO

NOWA OFERTA RACHUNKÓW OSOBISTYCH PKO BANKU POLSKIEGO NOWA OFERTA RACHUNKÓW OSOBISTYCH PKO BANKU POLSKIEGO Warszawa, 10 marca 2011 PKO Bank Polski liderem sektora Atrakcyjna oferta produktowa jako element Strategii Lider PKO BANK POLSKI wiodąca instytucja

Bardziej szczegółowo

II. WNIOSKI I UZASADNIENIA: 1. Proponujemy wprowadzić w Rekomendacji nr 6 także rozwiązania dotyczące sytuacji, w których:

II. WNIOSKI I UZASADNIENIA: 1. Proponujemy wprowadzić w Rekomendacji nr 6 także rozwiązania dotyczące sytuacji, w których: Warszawa, dnia 25 stycznia 2013 r. Szanowny Pan Wojciech Kwaśniak Zastępca Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego Pl. Powstańców Warszawy 1 00-950 Warszawa Wasz znak: DRB/DRB_I/078/247/11/12/MM W

Bardziej szczegółowo

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy BOŚ S.A. Warszawa, dn. 30.06.2010 r.

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy BOŚ S.A. Warszawa, dn. 30.06.2010 r. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy BOŚ S.A. Warszawa, dn. 30.06.2010 r. Wyniki BOŚ S.A. na tle konkurencji Zmiana 2009/2008 Wynik odsetkowy Wynik prowizyjny Suma bilansowa Zysk netto -18% -26% -16% -2% -32%

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 30.03.2015. ING Konto Funduszowe SFIO

Warszawa, 30.03.2015. ING Konto Funduszowe SFIO Warszawa, 30.03.2015 ING Konto Funduszowe SFIO ING BANK ŚLĄSKI od lat zachęca do oszczędzania. Jeden z wiodących banków dla klienta detalicznego: W obrębie oferty oszczędnościowej z ponad 8% udziałem w

Bardziej szczegółowo

1. Oprocentowanie LOKATY TERMINOWE L.P. Nazwa Lokaty Okres umowny Oprocentowanie w skali roku. 9 miesięcy 2,30%

1. Oprocentowanie LOKATY TERMINOWE L.P. Nazwa Lokaty Okres umowny Oprocentowanie w skali roku. 9 miesięcy 2,30% Duma Przedsiębiorcy 1/5 TABELA OPROCENTOWANIA AKTUALNIE OFEROWANYCH LOKAT BANKOWYCH W PLN DLA OSÓB FICZYCZNYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ (Zaktualizowana w dniu 27 kwietnia 2015 r.) 1. Oprocentowanie

Bardziej szczegółowo

P o l s k a j a k o k r a j a t a k ż e m y P o l a c y s t o i m y p r d s n s ą j a k i e j n i g d y n i e m i e l i ś m y i p e w n i e n i g d y m i e ć n i e b ę d e m y J a k o n o w i c o n k o

Bardziej szczegółowo

Z awó d: p o s a d z k a r z I. Etap teoretyczny ( część pisemna i ustna) egzamin obejmuje: Zakres wiadomości i umiejętności właściwych dla kwalifikac

Z awó d: p o s a d z k a r z I. Etap teoretyczny ( część pisemna i ustna) egzamin obejmuje: Zakres wiadomości i umiejętności właściwych dla kwalifikac 9 2 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i P O dla zawodu S A D Z K A R Z Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA LIBET S.A. 20 MAJA 2013 R.

PREZENTACJA LIBET S.A. 20 MAJA 2013 R. PREZENTACJA LIBET S.A. 20 MAJA 2013 R. Skuteczne zarządzanie Thomas Lehmann Prezes Zarządu Dyrektor Zarządzający Libet S.A. Udział w rynku Ireneusz Gronostaj Członek Zarządu Dyrektor Finansowy Libet S.A.

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW KREDYTOWYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM RZEMIOSŁA W RADOMIU Tekst jednolity - obowiązuje od 11.04.2016 r.

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW KREDYTOWYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM RZEMIOSŁA W RADOMIU Tekst jednolity - obowiązuje od 11.04.2016 r. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 44/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego Rzemiosła w Radomiu z dnia 27.04.2015 r. Aneks nr 1 Uchwała Nr 71/2015 z dn. 29.05.2015 r. Aneks nr 2 Uchwała Nr 115/2015 z dn. 308.2015

Bardziej szczegółowo

PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW

PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DAR 411/09/03/EK Warszawa, 17.06.2003 r. DECYZJA Nr DAR...8.../2003 Na podstawie art. 17 w związku z art. 12 ust. 1 i 3 pkt 1 ustawy z dnia 15 grudnia 2000

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH HEXA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH HEXA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 3/12/833/2016 Zarządu Hexa Banku Spółdzielczego z dnia 04.03.2016 (obowiązuje od 14.03.2016 r.) TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH HEXA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO Piątnica,

Bardziej szczegółowo

PRAWO ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALU

PRAWO ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALU PRAWO SPÓŁDZIELCZE I MIESZKANIOWE... Część 6, rozdział 1, punkt 4.1, str. 1 6.1.4. PRAWO ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALU 6.1.4.1. Usta no wie nie od ręb nej wła sno ści Z człon kiem spół dziel ni ubie ga ją

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA PRZYSTÑPIENIA DO KONKURSU BANK DOST PNY

DEKLARACJA PRZYSTÑPIENIA DO KONKURSU BANK DOST PNY DEKLARACJA PRZYSTÑPIENIA DO KONKURSU BANK DOST PNY OBS UGA ELEKTRONICZNA BANKU Konkurs realizowany przez oraz Narodowy Bank Polski Warszawa 2005 Projekt Bank Dost pny realizowany jest przez i Narodowy

Bardziej szczegółowo

biuro pośrednictwa Jak założyć kredytowego ABC BIZNESU

biuro pośrednictwa Jak założyć kredytowego ABC BIZNESU Jak założyć biuro pośrednictwa kredytowego ABC BIZNESU Jak założyć biuro pośrednictwa kredytowego ABC BIZNESU Spis treści 2 Pomysł na firmę / 3 1. Klienci biura pośrednictwa kredytowego / 4 2. Cele i zasoby

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI dr Magdalena Klimczuk-Kochańska

ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI dr Magdalena Klimczuk-Kochańska ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI dr Magdalena Klimczuk-Kochańska 1. WPROWADZENIE DO ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI 1 RODZAJE DZIAŁAŃ REALIZOWANYCH W PRZEDSIĘBIORSTWIE CHARAKTERYSTYKA I RODZAJE DZIAŁAŃ W PRZEDSIĘBIORSTWIE

Bardziej szczegółowo

Zawód: s t o l a r z I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: r e s m o ś c i i u m i e j ę t n o ś c i c i c h k i f i k j i m

Zawód: s t o l a r z I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: r e s m o ś c i i u m i e j ę t n o ś c i c i c h k i f i k j i m 4 3 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu S T O L A R Z Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji zawodów

Bardziej szczegółowo

9 7 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu F O T O G R A F Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji zawodów

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 0 5 32 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f W y k o n a n i e p r z e g l» d ó w k o n s e r w a c y j n o -

Bardziej szczegółowo

WZÓR PORÓWNANIA OFERT DLA PRZYKŁADOWYCH BANKÓW

WZÓR PORÓWNANIA OFERT DLA PRZYKŁADOWYCH BANKÓW Warszawa, 10.02.2016 Piotr Truchan M: 609 244 093 piotr.truchan@trufinanse.pl WZÓR PORÓWNANIA OFERT DLA PRZYKŁADOWYCH BANKÓW Przyjęta wartość zabezpieczenia Kwota kredytu hipotecznego 540.000zł netto 540.000zł

Bardziej szczegółowo

Biznesplan - Projekt "Gdyński Kupiec" SEKCJA A - DANE WNIOSKODAWCY- ŻYCIORYS ZAWODOWY WNIOSKODAWCY SEKCJA B - OPIS PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA

Biznesplan - Projekt Gdyński Kupiec SEKCJA A - DANE WNIOSKODAWCY- ŻYCIORYS ZAWODOWY WNIOSKODAWCY SEKCJA B - OPIS PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA Załącznik nr 5 do regulaminu Biznesplan - Projekt "Gdyński Kupiec" SEKCJA A - DANE WNIOSKODAWCY- ŻYCIORYS ZAWODOWY WNIOSKODAWCY SEKCJA B - OPIS PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA SEKCJA C - PLAN MARKETINGOWY/ANALIZA

Bardziej szczegółowo

Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Gdańsku

Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Gdańsku Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Gdańsku Gdańsk, dnia 03 listopada 2010 r. LGD-4101-019-003/2010 P/10/129 Pan Jacek Karnowski Prezydent Miasta Sopotu WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 2 ust.

Bardziej szczegółowo

Bieszczadzki Bank Spółdzielczy w Ustrzykach Dolnych. Taryfa opłat i prowizji bankowych BBS dla klientów indywidualnych

Bieszczadzki Bank Spółdzielczy w Ustrzykach Dolnych. Taryfa opłat i prowizji bankowych BBS dla klientów indywidualnych Załącznik do Uchwały Nr 44/A/Z/2015 Zarządu Bieszczadzkiego Banku Spółdzielczego w Ustrzykach Dolnych z dnia 27 marca 2015 r. Bieszczadzki Bank Spółdzielczy w Ustrzykach Dolnych Taryfa opłat i prowizji

Bardziej szczegółowo

Tabela oprocentowania produktów bankowych

Tabela oprocentowania produktów bankowych Załącznik do Uchwały Zarządu BS nr 4/2016 z dnia 05-02-2016 r. Tabela oprocentowania produktów bankowych w Banku Spółdzielczym w Międzyrzecu Podlaskim Tekst jednolity Zmiany: Uchwała nr 16/2016 z dnia

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W LEŚNICY

BANK SPÓŁDZIELCZY W LEŚNICY BANK SPÓŁDZIELCZY W LEŚNICY Tabela oprocentowania produktów bankowych Banku Spółdzielczego w Leśnicy obowiązująca od 01 czerwca 2016r. Strzelce Opolskie 2016r. Spis treści: Część A - KLIENCI INDYWIDUALNI...

Bardziej szczegółowo

Ranking kredytów gotówkowych.

Ranking kredytów gotówkowych. . Money.pl wybrał najlepsze oferty kredytów gotówkowych dostępne w 24 bankach. Wzięliśmy pod uwagę, nie tylko oprocentowanie i prowizje, ale także całkowity koszt pożyczki oraz konieczność wykupu ubezpieczenia.

Bardziej szczegółowo

Umowa kredytu. zawarta w dniu. zwanym dalej Kredytobiorcą, przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu.

Umowa kredytu. zawarta w dniu. zwanym dalej Kredytobiorcą, przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu. Umowa kredytu Załącznik nr 5 do siwz PROJEKT zawarta w dniu. między: reprezentowanym przez: 1. 2. a Powiatem Skarżyskim reprezentowanym przez: zwanym dalej Kredytobiorcą, przy kontrasygnacie Skarbnika

Bardziej szczegółowo

PRZYCHODY ZE SPRZED. TOWARÓW I PRODUKTÓW

PRZYCHODY ZE SPRZED. TOWARÓW I PRODUKTÓW JK-WZ-UW 33 I = ZYSK ŁĄCZNY Z PODSTAW OWEJ I POZOSTAŁ EJ DZIAŁALN OŚCI OPERACYJ NEJ A. PRZYCHODY ZE SPRZED. TOWARÓW I PRODUKTÓW (w tym SPRZEDAŻ MATERIAŁÓW) -B. KOSZTY SPRZEDANYCH TOWAR. I PRODUKT. I. WARTOŚĆ

Bardziej szczegółowo

Wyniki Banku BPH za II kw r.

Wyniki Banku BPH za II kw r. Wyniki Banku BPH za II kw. 2013 r. Rozwój zgodnie z oczekiwaniami 13 sierpnia 2013 r. 13 sierpnia 2013 r. Rozwój zgodnie z oczekiwaniami 1 Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja nie jest częścią jakiejkolwiek

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE INFORMACJI O WARUNKACH SPŁATY KREDYTÓW HIPOTECZNYCH WYRAŻONYCH W CHF (02.11.2015-06.11.2015)

ZESTAWIENIE INFORMACJI O WARUNKACH SPŁATY KREDYTÓW HIPOTECZNYCH WYRAŻONYCH W CHF (02.11.2015-06.11.2015) ZESTAWIE INFORMACJI O WARUNKACH SPŁATY KREDYTÓW HIPOTECZNYCH WYRAŻONYCH W CHF (02.11.2015-06.11.2015) Informacje prezentowane w zestawieniu dotyczą wyłącznie okresu 02.11.2015-06.11.2015. Nie obejmują

Bardziej szczegółowo

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Podsumowanie 2011 roku Kierunki Strategiczne na lata 2012-2015. 19 marca 2012 roku

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Podsumowanie 2011 roku Kierunki Strategiczne na lata 2012-2015. 19 marca 2012 roku BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Podsumowanie roku Kierunki Strategiczne na lata 2012-2015 19 marca 2012 roku / mln zł / / mln zł / wyniki podsumowanie Rozwój biznesu SEGMENT KORPORACYJNY Transakcje walutowe

Bardziej szczegółowo

T A B E L A OPROCENTOWANIA

T A B E L A OPROCENTOWANIA Załącznik do uchwały Zarządu Banku Nr 29/2011 z dnia 30 maja 2011 r. BANK SPÓŁDZIELCZY W SZCZEKOCINACH T A B E L A OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH SZCZEKOCINY, MAJ 2011 I. KLIENCI INDYWIDUALNI TABELA

Bardziej szczegółowo

Integracja Banków Pekao S.A. i BPH S.A. Warszawa, 16 listopada 2006 r.

Integracja Banków Pekao S.A. i BPH S.A. Warszawa, 16 listopada 2006 r. Integracja Banków Pekao S.A. i BPH S.A. Warszawa, 16 listopada 2006 r. 1 AGENDA 1 Kilka słów o integracji 2 Plan Podziału 3 Nowe Pekao niekwestionowany lider 4 Nowy BPH platforma wzrostu 5 Następne kroki

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy. Rola banku w gospodarce dr Julia Koralun-Bereźnicka. Organizatorzy EKONOMICZNY UNIWERSYTET DZIECIĘCY BANKI

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy. Rola banku w gospodarce dr Julia Koralun-Bereźnicka. Organizatorzy EKONOMICZNY UNIWERSYTET DZIECIĘCY BANKI Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Rola banku w gospodarce dr Julia Koralun-Bereźnicka Uniwersytet Gdański 5 kwietnia 2016 roku Organizatorzy EKONOMICZNY UNIWERSYTET DZIECIĘCY WWW.UNIWERSYTET-DZIECIECY.PL

Bardziej szczegółowo

Wynagrodzenia i świadczenia pozapłacowe specjalistów

Wynagrodzenia i świadczenia pozapłacowe specjalistów Wynagrodzenia i świadczenia pozapłacowe specjalistów Wynagrodzenia i podwyżki w poszczególnych województwach Średnie podwyżki dla specjalistów zrealizowane w 2010 roku ukształtowały się na poziomie 4,63%.

Bardziej szczegółowo

Tabela oprocentowania produktów bankowych w Banku Spółdzielczym w Andrespolu

Tabela oprocentowania produktów bankowych w Banku Spółdzielczym w Andrespolu Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu Nr 36.1/2012 Banku Spółdzielczego w Andrespolu z dnia 010. 2012 r. z późn. zmianami Tabela oprocentowania produktów bankowych w Banku Spółdzielczym w Andrespolu Andrespol,

Bardziej szczegółowo

NAUKI ŚCISŁE PRIORYTETEM SPOŁECZEŃSTWA OPARTEGO NA WIEDZY Mój pomysł na biznes

NAUKI ŚCISŁE PRIORYTETEM SPOŁECZEŃSTWA OPARTEGO NA WIEDZY Mój pomysł na biznes ZESPÓŁ SZKÓŁ HANDLOWO-EKONOMICZNYCH IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W BIAŁYMSTOKU NAUKI ŚCISŁE PRIORYTETEM SPOŁECZEŃSTWA OPARTEGO NA WIEDZY Mój pomysł na biznes Projekt zajęć Projekt współfinansowany przez Unię

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. na obsługę bankową realizowaną na rzecz Gminy Solec nad Wisłą

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. na obsługę bankową realizowaną na rzecz Gminy Solec nad Wisłą SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na obsługę bankową realizowaną na rzecz Gminy Solec nad Wisłą P r z e t a r g n i e o g r a n i c z o n y (do 60 000 EURO) Zawartość: Informacja ogólna Instrukcja

Bardziej szczegółowo

Bankowość mobilna w oczach %&'(')#*+,- Polaków./&'01-%2$013/./& 2-#1*0'#41+/)2'+#'#$'& *3-%-2+-)51'.-# Warszawa, 6*&+-)17$0*4189:;<:=;88&:

Bankowość mobilna w oczach %&'(')#*+,- Polaków./&'01-%2$013/./& 2-#1*0'#41+/)2'+#'#$'& *3-%-2+-)51'.-# Warszawa, 6*&+-)17$0*4189:;<:=;88&: Bankowość!"#$ mobilna w oczach %&'(')#*+,- Polaków./&'01-%2$013/./& 2-#1*0'#41+/)2'+#'#$'& *3-%-2+-)51'.-# Warszawa, 6*&+-)17$0*4189:;

Bardziej szczegółowo

ZASADY UDZIELANIA DOFINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW NARODOWEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

ZASADY UDZIELANIA DOFINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW NARODOWEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ Uchwała Rady Nadzorczej nr 161/08 z dnia 20.11.2008r. Uchwała Rady Nadzorczej nr 197/08 z dnia 18.12.2008r. Uchwała Rady Nadzorczej nr 23/09 z dnia 29.01.2009r. Uchwała Rady Nadzorczej nr 99/09 z dnia

Bardziej szczegółowo

Oferta finansowania dla podmiotów rozpoczynających działalność gospodarczą z gwarancją Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego

Oferta finansowania dla podmiotów rozpoczynających działalność gospodarczą z gwarancją Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego Oferta finansowania dla podmiotów rozpoczynających działalność gospodarczą z gwarancją Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego Dolnośląskie Spotkania Biznesowe, maj 2014 r. ZESPÓŁ PRODUKTÓW KREDYTOWYCH KLIENTA

Bardziej szczegółowo

Integracja Banków Pekao SA i BPH SA. Warszawa, 16 listopada 2006

Integracja Banków Pekao SA i BPH SA. Warszawa, 16 listopada 2006 Integracja Banków Pekao SA i BPH SA Warszawa, 16 listopada 2006 AGENDA 1 Kilka słów o Integracji 2 Plan Podziału 3 Nowe Pekao niekwestionowany lider 4 Nowy BPH platforma wzrostu 5 Następne kroki 1 PRZYGOTOWANIA

Bardziej szczegółowo

Banki Spółdzielcze naturalnym partnerem do współpracy z samorządami lokalnymi

Banki Spółdzielcze naturalnym partnerem do współpracy z samorządami lokalnymi Banki Spółdzielcze naturalnym partnerem do współpracy z samorządami lokalnymi Potencjał bankowości spółdzielczej w Polsce 562 Banki Spółdzielcze tj. 89% wszystkich banków w Polsce ponad 4,4 tys. placówek

Bardziej szczegółowo

Warsztaty Europejskie PKO Banku Polskiego SA. Dotacje unijne 2007 2013 od pomysłu do rozliczenia Z NAMI W UNII EUROPEJSKIEJ GRUPA KAPITAŁOWA PKO BP

Warsztaty Europejskie PKO Banku Polskiego SA. Dotacje unijne 2007 2013 od pomysłu do rozliczenia Z NAMI W UNII EUROPEJSKIEJ GRUPA KAPITAŁOWA PKO BP Warsztaty Europejskie PKO Banku Polskiego SA Dotacje unijne 2007 2013 od pomysłu do rozliczenia DLA FIRM Z NAMI W UNII EUROPEJSKIEJ PKO Bank Polski SA jest niekwestionowanym liderem na rynku finansowania

Bardziej szczegółowo

emszmal 3: Automatyczne księgowanie przelewów w menedżerze sprzedaży BaseLinker (plugin dostępny w wersji ecommerce)

emszmal 3: Automatyczne księgowanie przelewów w menedżerze sprzedaży BaseLinker (plugin dostępny w wersji ecommerce) emszmal 3: Automatyczne księgowanie przelewów w menedżerze sprzedaży BaseLinker (plugin dostępny w wersji ecommerce) Zastosowanie Rozszerzenie to dedykowane jest internetowemu menedżerowi sprzedaży BaseLinker.

Bardziej szczegółowo

Nasz kochany drogi BIK Nasz kochany drogi BIK

Nasz kochany drogi BIK Nasz kochany drogi BIK https://www.obserwatorfinansowy.pl/tematyka/bankowosc/biuro-informacji-kredytowej-bik-koszty-za r Biznes Pulpit Debata Biuro Informacji Kredytowej jest jedyną w swoim rodzaju instytucją na polskim rynku

Bardziej szczegółowo

WYNIKI FINANSOWE ZA 1 KWARTAŁ 2013

WYNIKI FINANSOWE ZA 1 KWARTAŁ 2013 WYNIKI FINANSOWE ZA 1 KWARTAŁ 2013 WIĘKSZA STABILNOŚĆ, WYJĄTKOWY POTENCJAŁ Warszawa, 10 maja 2013 ZYSK NETTO ZYSK NETTO (mln zł) -6.3% 710,6 665,5 1kw 12 1kw 13 ROE Znormalizowane 18.9% 17.3% Początek

Bardziej szczegółowo