TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH w BANKU SPÓŁDZIELCZYM w BIELSKU PODLASKIM

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH w BANKU SPÓŁDZIELCZYM w BIELSKU PODLASKIM"

Transkrypt

1 Załącznik do Uchwały nr 44/2013 z dnia r. Zarządu Banku Spółdzielczego w Bielsku Podlaskim TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH w BANKU SPÓŁDZIELCZYM w BIELSKU PODLASKIM Tekst ujednolicony, zawiera zmiany wprowadzone uchwałami: I zmiana -Uchwała nr 65/2013 z dnia r. II zmiana -Uchwała nr 17/2014 z dnia r. III zmiana -Uchwała nr 34/2014 z dnia r. IV zmiana -Uchwała nr 65/2014 z dnia r. V zmiana -Uchwała nr 38/2015 z dnia r. Opracowanie: Bobel Piotr/Łukaszuk Krzysztof Taryfa opłat i prowizji bankowych w Banku Spółdzielczym w Bielsku Podlaskim V zmiana. 1

2 SPIS TREŚCI: ZASADY OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH... 3 A. KLIENCI INDYWIDUALNI... 4 I. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE (W PLN)... 4 II. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWE... 6 III. RACHUNKI TERMINOWYCH LOKAT OSZCZĘDNOŚCIOWYCH... 7 IV. KREDYTY KONSUMPCYJNE (W PLN)... 7 V. KREDYTY HIPOTECZNE (W PLN)... 8 B. PODMIOTY GOSPODARCZE... 8 I. RACHUNKI BIEŻĄCE I POMOCNICZE... 8 II. RACHUNKI LOKACYJNE III. KREDYTY OBROTOWE (W PLN) IV. KREDYTY INWESTYCYJNE (W PLN) V. GWARANCJE (W PLN) C. ROLNICY I. RACHUNKI BIEŻĄCE I POMOCNICZE (W PLN) II. RACHUNKI LOKACYJNE (W PLN) III. KREDYTY OBROTOWE (W PLN) IV. KREDYTY INWESTYCYJNE (W PLN) D. CZYNNOŚCI POZOSTAŁE I. POZOSTAŁE CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z RACHUNKAMI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWYMI, BIEŻĄCYMI I POMOCNICZYMI, OSZCZĘDNOŚCIOWYMI, LOKACYJNYMI I KREDYTOWYMI (W PLN) II. CZYNNOŚCI KASOWE W ZŁOTYCH (W PLN) III. PRZEKAZY W OBROCIE DEWIZOWYM (W PLN) Taryfa opłat i prowizji bankowych w Banku Spółdzielczym w Bielsku Podlaskim V zmiana. 2

3 Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych 1. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Bielsku Podlaskim zwana dalej Taryfą ma zastosowanie do usług bankowych świadczonych w placówkach Banku Spółdzielczego w Bielsku Podlaskim, zwanego dalej Bankiem. 2. Opłaty i prowizje pobierane są: 1) po wykonaniu usługi lub na koniec dnia, w którym Klient złożył dyspozycję wykonania usługi, 2) miesięcznie lub w innych okresach rozliczeniowych, 3) zbiorczo - za wykonane usługi w trakcie okresu rozliczeniowego, 4) zgodnie z zawartą umową. 3. Od posiadaczy rachunków opłaty pobierane są z tych rachunków, w pozostałych przypadkach podlegają wpłacie gotówkowej w kasie. 4. Bank nie realizuje wpłat i wypłat w walutach obcych w bilonie. W przypadku konieczności wypłat bilonu, Bank przelicza kwotę na złote polskie i wydaje Klientowi równowartość tej kwoty. 5. W przypadku, gdy Taryfa określa wysokość prowizji i opłat w granicach od, do oraz od do wysokość pobieranych opłat i prowizji ustalana jest indywidualnie w podanych granicach. 6. Wszelkie opłaty i prowizje bankowe pokrywa zleceniodawca operacji chyba, że zawarte umowy stanowią inaczej. 7. Kwoty pobieranych prowizji i opłat podlegają zaokrągleniu do pełnych dziesiątek groszy na zasadach ogólnych. Dotyczy to również kwot prowizji i opłat pobieranych w złotych od operacji dokonywanych w obrocie dewizowym. Kwoty pobierane w walucie obcej są zaokrąglane według analogicznych zasad. 8. Za operacje dewizowe zlecone przez rezydentów i nierezydentów pobiera się dodatkowo opłaty i prowizje lub koszty podane przez banki pośredniczące, bank zrzeszający i inne podmioty finansowe przy wykonaniu zlecenia oraz poniesione przez Bank koszty kurierskie i telekomunikacyjne. 9. W przypadku transakcji realizowanych w walucie obcej, lub gdy podstawę naliczania prowizji stanowi kwota w walucie obcej, opłata/prowizja w złotych jest ustalana według kursu średniego NBP obowiązującego w dniu pobrania należności. 10. Klient decyduje o rodzaju systemu rozliczeniowego, którym realizuje przelew. 11. Za usługi nietypowe i nieprzewidziane w Taryfie Bank może ustalić opłatę według rzeczywistych kosztów lub według umowy z Klientem, bądź wyrazić zgodę na odstąpienie od jej pobrania. Decyzję o ustaleniu opłaty i jej wysokości (lub o odstąpieniu od jej pobierania) podejmuje kolegialnie dwóch członków Zarządu Banku lub członek Zarządu i Naczelnik. 12. Taryfa nie jest równoznaczna z ofertą Banku. Istnienie określonej pozycji w Taryfie nie zobowiązuje Banku do sprzedaży produktu/usługi, której dotyczy. 13. Powyższa regulacja ma charakter ogólny obowiązujący wszystkich Klientów. Odmienne postanowienia mogą wynikać z umów zawieranych z Bankiem. 14. Kwoty wyrażone w PLN są kwotami brutto (zawierają podatek VAT). Taryfa opłat i prowizji bankowych w Banku Spółdzielczym w Bielsku Podlaskim V zmiana. 3

4 A. KLIENCI INDYWIDUALNI I. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE (w PLN) RACHUNKI POL-KONTO Pozostałe Standard VIP Student Junior Senior Partner PKZP/RR 1 Otwarcie rachunku jednorazowo Prowadzenie rachunku miesięcznie Likwidacja rachunku: jednorazowo Wpłata gotówki na rachunek od operacji Wypłata gotówki z rachunku od operacji Przelewy: w Banku do innego banku w systemie ELIXIR przez IB w systemie ELIXIR 0,50 0, ,50 0,50 0, do innego banku w systemie SORBNET w kwocie równej lub większej od 1 mln PLN do innego banku w systemie SORBNET w kwocie mniejszej za przelew od 1 mln PLN przez IB w systemie SORBNET natychmiastowy: do innego banku krajowego w systemie BlueCash (1 przelew w miesiącu bezpłatnie) natychmiastowy: do innego banku krajowego w systemie BlueCash przez IB (1 przelew w miesiącu bezpłatnie) 7 Zlecenia stałe: przyjęcie/zmiana za czynność realizacja spłata kredytu w Banku za zlecenie realizacja w systemie IB 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0 0, odwołanie za czynność Polecenie zapłaty: przyjęcie za czynność realizacja od operacji odwołanie za czynność Informacja o rachunku typu: Na hasło miesięcznie Bankofon Internet Banking (IB) miesięcznie, za każdy rachunek SMS Banking miesięcznie, za każdy numer telefoniczny 2,50 2, ,50 2,50 2,50 Taryfa opłat i prowizji bankowych w Banku Spółdzielczym w Bielsku Podlaskim V zmiana. 4

5 RACHUNKI POL-KONTO 10 Uruchomienie/zmiana limitu debetowego w rachunku jednorazowo KARTY PŁATNICZE VISA Classic Debetowa 1 Wydanie nowej karty jednorazowo Wznowienie karty jednorazowo Opłata za użytkowanie karty miesięcznie Wydanie duplikatu karty jednorazowo Zmiana numeru PIN od operacji Transakcja bezgotówkowa od transakcji Transakcje gotówkowe: w bankomatach Grupy BPS w bankomatach w kraju w bankomatach za granicą od transakcji w punktach akceptujących kartę w kraju w punktach akceptujących kartę za granicą w placówkach Poczty Polskiej Sprawdzenie salda od transakcji 2,0 2,0 2,0-2,0 2,0-9 Zmiana danych Użytkownika od wniosku Powtórne generowanie i wysyłka PIN od wniosku Awaryjna wypłata gotówki za granicą po utracie karty jednorazowo Rozpatrzenie nieuzasadnionej reklamacji jednorazowo Zastrzeżenie na wniosek posiadacza jednorazowo Wypłata Cashback jednorazowo VISA PayWave/MasterCard Paypass 1 Wydanie nowej karty jednorazowo Wznowienie karty jednorazowo Opłata za użytkowanie karty miesięcznie Wydanie duplikatu karty jednorazowo Zmiana numeru PIN od operacji Transakcja bezgotówkowa od transakcji Transakcje gotówkowe: w bankomatach Grupy BPS w bankomatach w kraju w bankomatach za granicą od transakcji w punktach akceptujących kartę w kraju w punktach akceptujących kartę za granicą w placówkach Poczty Polskiej Sprawdzenie salda od transakcji Zmiana danych Użytkownika od wniosku Powtórne generowanie i wysyłka PIN od wniosku Awaryjna wypłata gotówki za granicą po utracie karty jednorazowo Pozostałe Taryfa opłat i prowizji bankowych w Banku Spółdzielczym w Bielsku Podlaskim V zmiana. 5

6 RACHUNKI POL-KONTO 12 Rozpatrzenie nieuzasadnionej reklamacji jednorazowo Zastrzeżenie na wniosek posiadacza jednorazowo Ubezpieczenie Bezpieczna Karta miesięcznie Wypłata Cashback jednorazowo Identyfikacyjna BS 1 Wydanie nowej karty jednorazowo Wznowienie karty jednorazowo Opłata za użytkowanie karty miesięcznie Wydanie duplikatu karty od wniosku Zmiana numeru PIN od operacji Transakcja bezgotówkowa od transakcji Transakcja gotówkowa od transakcji Sprawdzenie salda od transakcji Zmiana danych Użytkownika od wniosku Powtórne generowanie i wysyłka PIN od operacji Rozpatrzenie nieuzasadnionej reklamacji jednorazowo Zastrzeżenie na wniosek posiadacza jednorazowo II. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWE RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWE Złotowe Walutowe POL-Efekt A vista w EUR w USD 1 Otwarcie rachunku jednorazowo Prowadzenie rachunku miesięcznie Likwidacja rachunku Wpłata gotówki na rachunek od operacji Wypłata gotówki z rachunku lub przelew: pierwsza wypłata lub przelew w miesiącu od operacji druga i kolejna wypłata lub przelew 0,2%, min Informacja o rachunku typu: Na hasło miesięcznie Bankofon Internet Banking (IB) miesięcznie, za każdy rachunek SMS Banking miesięcznie, za 2,50 2,50 2,50 2,50 każdy numer telefoniczny KARTY PŁATNICZE Identyfikacyjna BS 1 Wydanie nowej karty jednorazowo Pozostałe Taryfa opłat i prowizji bankowych w Banku Spółdzielczym w Bielsku Podlaskim V zmiana. 6

7 RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWE 2 Wznowienie karty jednorazowo Opłata za użytkowanie karty miesięcznie Wydanie duplikatu karty od wniosku Zmiana numeru PIN od operacji Transakcja bezgotówkowa od transakcji Transakcja gotówkowa od transakcji Sprawdzenie salda od transakcji Zmiana danych Użytkownika od wniosku Powtórne generowanie i wysyłka PIN od operacji Rozpatrzenie nieuzasadnionej reklamacji jednorazowo Zastrzeżenie na wniosek posiadacza jednorazowo III. RACHUNKI TERMINOWYCH LOKAT OSZCZĘDNOŚCIOWYCH Jubileuszowe, Superlokata LOKATY OSZCZĘDNOŚCIOWE Standard, Standard EUR/USD, Dobry Procent, Sezonowe, WIBID, Internetowe, Skarbonka, Ennea, Triada, 1 Otwarcie rachunku jednorazowo 0 2 Prowadzenie rachunku miesięcznie 0 3 Likwidacja rachunku jednorazowo 0 4 Wpłata gotówki na rachunek od operacji 0 5 Wypłata gotówki z rachunku od operacji 0 6 Przelewy od operacji Zgodnie z TAB. A.I UWAGA: 1. Nie pobiera się opłaty za prowadzenie rachunku za miesiąc, w którym rachunek został otwarty. 2. Opłata pobierana za każdorazowe przekazanie środków w ramach zlecenia - nie pobiera się dodatkowej opłaty za przelew. 3. Przy realizacji polecenia zapłaty opłata jest pobierana z rachunku dłużnika. 4. Lista bankomatów dostępna jest na stronie internetowej Banku oraz Grupy BPS. IV. KREDYTY KONSUMPCYJNE (w PLN) 1 Rozpatrzenie wniosku o udzielenie kredytu za każdy wniosek 2 Prowizja z tytułu udzielenia kredytu jednorazowo, od kwoty kredytu posiadaczom rachunków w Banku - POL-Konto Sezonowy Promocja Optymalny 2,5%, min %, min % KREDYTY KONSUMPCYJNE 2% - 6%, min Na zakup kolektorów Autokredyt Konsolidacja Expresowy 2%, min. 100 Taryfa opłat i prowizji bankowych w Banku Spółdzielczym w Bielsku Podlaskim V zmiana. 7

8 KONSUMPCYJNE KREDYTY pozostałym osobom % 2% - 6%, min %, min Spłata kredytu/odsetek: w Banku od operacji 0 4 Uruchomienie kredytu na rachunek w jednorazowo innym banku Ubezpieczenie Życie Komfort - W zależności od wybranego pakietu ochrony. V. KREDYTY HIPOTECZNE (w PLN) - KREDYTY HIPOTECZNE Hipoteka Plus Mieszkaniowy 1 Rozpatrzenie wniosku o udzielenie kredytu za każdy wniosek 0 2 Prowizja z tytułu udzielenia kredytu jednorazowo, od kwoty kredytu 1,6% min ,0% min Spłata kredytu/odsetek: od operacji 0 4 Przygotowanie rachunku do obsługi za pośrednictwem sieci Internet za wniosek 10 5 Wydanie promesy od kwoty przyrzeczonej 0,2 %, min Uruchomienie kredytu na rachunek w innym banku jednorazowo 40 7 Prowizja za administrację rachunkiem kredytowym 6 miesięcznie 10 8 Ubezpieczenie majątkowe W zależności od zakresu i wysokości - ubezpieczenia. UWAGA: 1. Prowizja z tytułu przedłużenia Umowy kredytu na następny okres pobierana jest w dniu odnowienia kredytu w wysokości jak za udzielenie kredytu. 2. Prowizja z tytułu udzielenia kredytu nie podlega zwrotowi w razie rezygnacji Wnioskodawcy z kredytu. 3. Opłatę za każdy wysłany monit/wezwanie do Kredytobiorcy, Poręczycieli i innych osób będących dłużnikami Banku z tytułu zabezpieczenia kredytu pobiera się od Kredytobiorcy. 4. Opłaty za systemy informacyjne Na hasło/bankofon/internet Banking pobiera się zgodnie z zapisami w części: Rachunki. 5. W przypadku ubezpieczenia na życie kredytobiorcy (tabela IV poz. 6) Bank pobiera opłatę jednorazową ustalaną jako iloczyn kwoty kredytu, stawki oraz liczby miesięcy w okresie kredytowania. 6. Prowizja administracyjna określona w Tabeli V pkt 7 obowiązuje dla kredytów udzielanych od dnia r. Nie pobiera się prowizji w miesiącu uruchomienia kredytu. B. PODMIOTY GOSPODARCZE I. RACHUNKI BIEŻĄCE I POMOCNICZE Rachunki bieżące Rachunki pomocnicze Parafie i związki wyznaniowe Standard Biznes Prestiż Biznes Pro EUR/USD Pomocniczy Specjalny 1 Otwarcie rachunku jednorazowo Prowadzenie rachunku miesięcznie Likwidacja rachunku jednorazowo Wpłata gotówki na rachunek: Taryfa opłat i prowizji bankowych w Banku Spółdzielczym w Bielsku Podlaskim V zmiana. 8

9 Parafie Rachunki bieżące Rachunki pomocnicze i związki wyznaniowe 0,3%, min. 5 0,3%, min ,3%, min. 5 0,3%, min. 5 0,3%, min kasowo - za pośrednictwem wrzutni od kwoty operacji 0,2%, min. 5 0,2%, min ,2%, min. 5 0,2%, min. 5 0,2%, min Wypłata gotówki z rachunku od kwoty 0,3%, min. 5 0,3%, min ,3%, min. 5 0,3%, min. 5 0,3%, min. 5 3 operacji 6 Przelewy: w Banku do innego banku w systemie ELIXIR za przelew przez IB w systemie ELIXIR 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0, przez HB w systemie ELIXIR do innego banku w systemie SORBNET za przelew w kwocie równej lub większej od 1 mln PLN do innego banku w systemie SORBNET za przelew w kwocie mniejszej od 1 mln PLN przez IB w systemie SORBNET za przelew natychmiastowy: do innego banku za przelew krajowego w systemie BlueCash (1 przelew w miesiącu bezpłatnie) natychmiastowy: do innego banku za przelew krajowego w systemie BlueCash przez IB (1 przelew w miesiącu bezpłatnie) 7 Zlecenia stałe przyjęcie/odwołanie/zmiana za czynność realizacja spłata kredytu w Banku za zlecenie realizacja w systemie IB 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 8 Polecenie zapłaty przyjęcie/odwołanie/zmiana za czynność realizacja za polecenie Informacja o rachunku typu: Na hasło miesięcznie Bankofon Internet Banking (IB) miesięcznie, za każdy rachunek Home Banking (HB) miesięcznie SMS Banking miesięcznie, za 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 każdy numer telefoniczny KARTY PŁATNICZE VISA BUSINESS Debetowa Taryfa opłat i prowizji bankowych w Banku Spółdzielczym w Bielsku Podlaskim V zmiana. 9

10 Rachunki bieżące Rachunki pomocnicze Parafie i związki wyznaniowe 1 Wydanie nowej karty jednorazowo Wznowienie karty jednorazowo Opłata za użytkowanie karty miesięcznie 2,50 2,50 2,50-2,50 2, Wydanie duplikatu karty jednorazowo Zmiana numeru PIN od operacji Transakcja bezgotówkowa od transakcji Transakcje gotówkowe: w bankomatach Grupy BPS w bankomatach w kraju w bankomatach za granicą od transakcji w punktach akceptujących kartę w kraju w punktach akceptujących kartę za granicą w placówkach Poczty Polskiej Sprawdzenie salda w bankomacie od transakcji Zmiana danych Użytkownika od wniosku Powtórne generowanie i wysyłka PIN od operacji Awaryjna wypłata gotówki za granicą po jednorazowo utracie karty 12 Rozpatrzenie nieuzasadnionej reklamacji jednorazowo Zastrzeżenie na wniosek posiadacza jednorazowo Zmiana wysokości limitu od operacji Wypłata Cashback jednorazowo Identyfikacyjna BS 1 Wydanie nowej karty jednorazowo Wznowienie karty jednorazowo Opłata za użytkowanie karty miesięcznie Wydanie duplikatu karty jednorazowo Zmiana numeru PIN od operacji Transakcja bezgotówkowa od transakcji Transakcja gotówkowa od transakcji Sprawdzenie salda w bankomacie od operacji Zmiana danych Użytkownika od wniosku Powtórne generowanie i wysyłka PIN od operacji Rozpatrzenie nieuzasadnionej reklamacji jednorazowo Zastrzeżenie na wniosek posiadacza jednorazowo Sprawdzenie salda w bankomacie od transakcji II. RACHUNKI LOKACYJNE Standard ON-LINE PROGRESS Taryfa opłat i prowizji bankowych w Banku Spółdzielczym w Bielsku Podlaskim V zmiana. 10

11 PLN EUR/USD 1 Otwarcie rachunku jednorazowo Prowadzenie rachunku miesięcznie Likwidacja rachunku jednorazowo Wpłata gotówki na rachunek od operacji Wypłata gotówki z rachunku od operacji Przelewy za przelew Zgodnie z TAB. B.I III. KREDYTY OBROTOWE (w PLN) w rachunku bieżącym Biznes Prestiż Biznes Pro kredytowym Rewolwingowy 1 Rozpatrzenie wniosku o udzielenie kredytu za każdy wniosek 0 2 Prowizja z tytułu udzielenia kredytu jednorazowo, od - do jednego roku 1,6% min. 250 kwoty kredytu - ponad 1 rok 2,0% min Prowizja za gotowość finansową od: środków postawionych do dyspozycji miesięcznie, niewykorzystanego limitu kredytu w rachunku od kwoty Spłata kredytu/odsetek: w Banku od operacji całości/części przed terminem od kwoty spłacanej IV. KREDYTY INWESTYCYJNE (w PLN) STAWKA 1 Rozpatrzenie wniosku o udzielenie kredytu za każdy wniosek 0 2 Prowizja z tytułu udzielenia kredytu - do 3 lat jednorazowo, od kwoty kredytu 1,8% min ponad 3 lata 2,3% min Spłata kredytu/odsetek od operacji/od kwoty spłacanej 0 V. GWARANCJE (w PLN) STAWKA 1 Rozpatrzenie wniosku o udzielenie gwarancji za każdy wniosek Udzielenie promesy gwarancji jednorazowo, od kwoty przyrzeczonej 2%, min Udzielenie gwarancji jednorazowo, od kwoty przyrzeczonej 2%, min Udzielenie gwarancji, regwarancji, poręczenia lub awalu wekslowego od kwoty przyrzeczonej za każdy rozpoczęty 3 1% miesięczny okres 5 Przyznanie limitu kwoty gwarancji jednorazowo, od kwoty przyznanego limitu 2% Taryfa opłat i prowizji bankowych w Banku Spółdzielczym w Bielsku Podlaskim V zmiana. 11

12 STAWKA 6 Realizacja gwarancji od kwoty roszczenia 0,15%, min. 100 max C. ROLNICY I. RACHUNKI BIEŻĄCE I POMOCNICZE (w PLN) Rachunki bieżące RACHUNKI POMOCNICZE Standard Biznes Agro 1 Otwarcie rachunku jednorazowo Prowadzenie rachunku miesięcznie Likwidacja rachunku jednorazowo Wpłata gotówki na rachunek od operacji Wypłata gotówki z rachunku od operacji Przelewy: w Banku do innego banku w systemie ELIXIR przez IB w systemie ELIXIR 0,50 0,50 0, do innego banku w systemie SORBNET w kwocie równej lub większej od 1 mln PLN do innego banku w systemie SORBNET w kwocie mniejszej od 1 mln PLN za przelew przez IB w systemie SORBNET natychmiastowy: do innego banku krajowego w systemie BlueCash (1 przelew w miesiącu bezpłatnie) natychmiastowy: do innego banku krajowego w systemie BlueCash przez IB ( przelew w miesiącu bezpłatnie) 7 Zlecenia stałe przyjęcie/odwołanie/zmiana za czynność realizacja spłata kredytu w Banku za zlecenie realizacja w systemie IB 0,50 0,50 0,50 8 Polecenie zapłaty przyjęcie/odwołanie/zmiana za czynność realizacja za polecenie Informacja o rachunku typu: Na hasło miesięcznie Bankofon Internet Banking miesięcznie, za każdy rachunek SMS Banking miesięcznie, za każdy 2,50 2,50 2,50 numer telefoniczny KARTY PŁATNICZE Taryfa opłat i prowizji bankowych w Banku Spółdzielczym w Bielsku Podlaskim V zmiana. 12

13 Rachunki bieżące RACHUNKI POMOCNICZE VISA Classic Debetowa 1 Wydanie nowej karty jednorazowo Wznowienie karty jednorazowo Opłata za użytkowanie karty miesięcznie Wydanie duplikatu karty jednorazowo Zmiana numeru PIN od operacji Transakcja bezgotówkowa od transakcji Transakcje gotówkowe: w bankomatach Grupy BPS w bankomatach w kraju w bankomatach za granicą 6-6 od transakcji w punktach akceptujących kartę w kraju w punktach akceptujących kartę za granicą w placówkach Poczty Polskiej Sprawdzenie salda w bankomacie od transakcji Zmiana danych Użytkownika od wniosku Powtórne generowanie i wysyłka PIN od operacji Awaryjna wypłata gotówki za granicą po utracie karty jednorazowo Rozpatrzenie nieuzasadnionej reklamacji jednorazowo Zastrzeżenie na wniosek posiadacza jednorazowo Wypłata Cashback jednorazowo 0-0 Identyfikacyjna BS 1 Wydanie nowej karty jednorazowo Wznowienie karty jednorazowo Opłata za użytkowanie karty miesięcznie Wydanie duplikatu karty jednorazowo Zmiana numeru PIN od operacji Transakcja bezgotówkowa od transakcji Transakcja gotówkowa od transakcji Zmiana danych Użytkownika od wniosku Powtórne generowanie i wysyłka PIN od operacji Rozpatrzenie nieuzasadnionej reklamacji jednorazowo Zastrzeżenie na wniosek posiadacza jednorazowo VISA BUSINESS Debetowa 1 Wydanie nowej karty jednorazowo Wznowienie karty jednorazowo Opłata za użytkowanie karty miesięcznie Wydanie duplikatu karty jednorazowo Zmiana numeru PIN od operacji Transakcja bezgotówkowa od transakcji Transakcje gotówkowe: od transakcji Taryfa opłat i prowizji bankowych w Banku Spółdzielczym w Bielsku Podlaskim V zmiana. 13

14 Rachunki bieżące RACHUNKI POMOCNICZE w bankomatach Grupy BPS w bankomatach w kraju w bankomatach za granicą w punktach akceptujących kartę w kraju w punktach akceptujących kartę za granicą w placówkach Poczty Polskiej Sprawdzenie salda w bankomacie od transakcji 2,0 2,0 2,0 9 Zmiana danych Użytkownika od wniosku Powtórne generowanie i wysyłka PIN od operacji Awaryjna wypłata gotówki za granicą po utracie karty jednorazowo Rozpatrzenie nieuzasadnionej reklamacji jednorazowo Zastrzeżenie na wniosek posiadacza jednorazowo Zmiana wysokości limitu od operacji Wypłata Cashback jednorazowo 0-0 II. RACHUNKI LOKACYJNE (w PLN) Lokaty oszczędnościowe Standard, Unijna, ON-LINE, PROGRESS, Ennea 1 Otwarcie rachunku jednorazowo 0 2 Prowadzenie rachunku miesięcznie 0 3 Likwidacja rachunku jednorazowo 0 4 Wpłata gotówki na rachunek od operacji 0 5 Wypłata gotówki z rachunku od operacji 0 6 Przelewy za przelew Zgodnie z TAB. C.I III. KREDYTY OBROTOWE (w PLN) w rachunku bieżącym Biznes Agro kredytowym na zakup środków rzeczowych 1 Rozpatrzenie wniosku o udzielenie kredytu za każdy wniosek 0 2 Prowizja z tytułu udzielenia kredytu jednorazowo, od kwoty - do 1 roku 2,6% min. 250 kredytu - ponad 1 rok 3,1% min Prowizja za gotowość finansową od: środków postawionych do dyspozycji kredytobiorcy Miesięcznie, od kwoty niewykorzystanego limitu kredytu w rachunku kredytu Spłata całości lub części kredytu przed terminem od kwoty spłacanej Taryfa opłat i prowizji bankowych w Banku Spółdzielczym w Bielsku Podlaskim V zmiana. 14

15 IV. KREDYTY INWESTYCYJNE (w PLN) Komercyjny Preferencyjny 1 Rozpatrzenie wniosku o udzielenie kredytu za każdy wniosek Prowizja z tytułu udzielenia kredytu - do 3 lat jednorazowo, od kwoty kredytu 1,9% min ,85% - ponad 3 lata 2,4% min Spłata kredytu i odsetek w Banku od operacji Spłata całości lub części kredytu przed terminem od kwoty spłacanej Prowizja administracyjna 1) od kwoty salda kredytu (kwartalnie) - 0,2% UWAGA: 1) Prowizja administracyjna (Część C. Rolnicy, Tabela IV. Kredyty inwestycyjne) jest naliczana od kwoty salda kredytu preferencyjnego w ostatnim dniu kwartału kalendarzowego, pobierana ostatniego dnia roboczego kończącego kwartał kalendarzowy, płatna najpóźniej do 15-go dnia kalendarzowego następującego po kwartale, za który pobierana jest prowizja. Prowizji nie pobiera się w roku kalendarzowym, w którym udzielono kredytu. Prowizji nie pobiera się od kredytów udzielonych przed dniem r. D. CZYNNOŚCI POZOSTAŁE I. POZOSTAŁE CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z RACHUNKAMI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWYMI, BIEŻĄCYMI I POMOCNICZYMI, OSZCZĘDNOŚCIOWYMI, LOKACYJNYMI I KREDYTOWYMI (w PLN) STAWKA 1 Sporządzenie wyciągu: pierwsze generowanie w miesiącu 0 za każdy wyciąg kolejne generowanie w miesiącu 5 2 Udostępnienie: wyciągu w formie papierowej odbieranego w placówce Banku za każdy wyciąg informacji nt. rachunku w formie komunikatu SMS 2.2a - do 10 komunikatów włącznie (miesięcznie) 0 za każdy komunikat 2.2b - za 11 komunikat i kolejne 0,29 3 Wysyłka wyciągu na wskazany adres: w formie papierowej (listem zwykłym w kraju na wskazany adres): za każdą przesyłkę w formie elektronicznej na wskazany adres 3.2a - raz w miesiącu 0 za każdy wyciąg 3.2b - częściej niż raz w miesiącu 0 4 Sporządzenie historii operacji na rachunku: za każdy rozpoczęty rok jednorazowo 50 5 Sporządzenie: odpisu dowodu księgowego za dokument kopii umów jednorazowo 50 6 Wydanie: potwierdzenie wykonania dyspozycji przelewu/zlecenia za dokument 50 Taryfa opłat i prowizji bankowych w Banku Spółdzielczym w Bielsku Podlaskim V zmiana. 15

16 STAWKA zaświadczenia potwierdzającego posiadanie rachunku (salda, obrotów itp.) zaświadczenia-zgody na wykreślenie hipoteki 1) zaświadczenia-zgody na zwolnienie z zastawu rejestrowego 1) informacji rachunkach z przeznaczeniem audytorom/biegłym rewidentom opinii bankowej o współpracy z Klientem oceny zdolności kredytowej Klienta harmonogramu spłaty kredytu konsumpcyjnego promesy udzielenia kredytu od kwoty przyrzeczonej 2% 7 Wydanie odpisu: odpisu z systemu informatycznego Centralnej Informacji Ksiąg Wieczystych odpisu z Krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej REGON za dokument odpisu z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej CEIDG odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego KRS 20 8 Wysłanie upomnienia/wezwania do zapłaty za upomnienie/wezwanie 20 9 Ustanowienie/odwołanie/zmiana pełnomocnictwa/karty wzorów podpisów (KWP) Ustanowienie/odwołanie/zmiana pełnomocnictwa do obsługi za pomocą IB/HB za dokument Ustanowienie/odwołanie/zmiana zapisu n/w śmierci Blokada środków z tytułu zabezpieczenia spłaty kredytu: w Banku, innych bankach, potwierdzenie dokonania blokady jednorazowo Zmiana: jednorazowo terminu spłaty rat kredytu od salda kredytu 1% min wysokości kwoty kredytu od różnicy kwot 1,5% min zabezpieczenia od salda kredytu 0,5% min innych postanowień umowy kredytu (nie wymienionych w pkt ) od każdego aneksu innych postanowień pozostałych umów (nie wymienionych w pkt ) od każdego aneksu 50 Przygotowanie, sporządzenie i przekazanie do Biura Informacji Kredytowej S.A. wniosku Klienta o usunięcie jego danych w rachunku zapisanym w bazie BIK S.A. przed terminem 14 określonym w art. 105a ust. 4 Prawa bankowego lub przed upływem okresu dostosowawczego (art. 6 ustawy o zmianie ustawy o ochronie informacji niejawnych - Dz. U. z 2005 r. Nr 85, poz. 727). 15 Inne operacje na rachunkach: zmiana rodzaju rachunku za dokument 20 + stawka za standardową pojedynczą korektę danych według obowiązującego cennika BIK S.A. 10 za wniosek przełączenie na system IB zamknięcie aktualnej listy haseł w IB od listy ponowne generowanie hasła dostępowego do IB za wniosek zmiana parametrów IB (nie dotyczy haseł jednorazowych w formie komunikatów SMS) 10 za wniosek zmiana parametrów SMS Banking 1 16 Inspekcja na miejscu u wnioskodawcy/kredytobiorcy jednorazowo Przygotowanie rachunku do obsługi za pośrednictwem: systemu Internet Banking jednorazowo 0 Taryfa opłat i prowizji bankowych w Banku Spółdzielczym w Bielsku Podlaskim V zmiana. 16

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łopusznie dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łopusznie dla klientów indywidualnych BANK SPÓŁDZIELCZY W ŁOPUSZNIE Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łopusznie dla klientów indywidualnych Łopuszno, 2015 r. Spis treści: Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych...

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Zambrowie dla klientów indywidualnych Część I

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Zambrowie dla klientów indywidualnych Część I Załącznik nr 1 do Uchwały Nr /2013 Zarządu Banku Spółdzielczego w Zambrowie z dnia. r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Zambrowie dla klientów indywidualnych Część I Zambrów, MARZEC

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Głogówku

Bank Spółdzielczy w Głogówku Bank Spółdzielczy w Głogówku Grupa BPS Załącznik nr do Uchwały Nr 60/05/Z Zarządu Banku Spółdzielczego w Głogówku z dnia 9.06.05 r. obowiązuje od dnia 0.07.05 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Głogówku

Bank Spółdzielczy w Głogówku Bank Spółdzielczy w Głogówku Grupa BPS Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 155/2014/Z Zarządu Banku Spółdzielczego w Głogówku z dnia 29.12.2014 r. obowiązuje od dnia 01.01.2015 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Jasionce dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Jasionce dla klientów indywidualnych Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 32/a /2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Jasionce z dnia 28.11.2014 Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Jasionce dla klientów indywidualnych Listopad

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Głogówku

Bank Spółdzielczy w Głogówku Załącznik do Uchwały Nr Zarządu Banku Spółdzielczego w Głogówku z dnia Bank Spółdzielczy w Głogówku Grupa BPS Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 60/205/Z Zarządu Banku Spółdzielczego w Głogówku z dnia 9.06.205

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żmigrodzie dla klientów indywidualnych. (Tekst jednolity)

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żmigrodzie dla klientów indywidualnych. (Tekst jednolity) BANK SPÓŁDZIELCZY W ŻMIGRODZIE Rok założenia 1950 Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żmigrodzie dla klientów indywidualnych (Tekst jednolity) Wprowadzona Uchwałą Zarządu Banku Spółdzielczego

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Głogówku

Bank Spółdzielczy w Głogówku Załącznik do Uchwały Nr Zarządu Banku Spółdzielczego w Głogówku z dnia Bank Spółdzielczy w Głogówku Grupa BPS Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 74/2013/Z Zarządu Banku Spółdzielczego w Głogówku z dnia 29.08.2013

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W IŁAWIE

BANK SPÓŁDZIELCZY W IŁAWIE BANK SPÓŁDZIELCZY W IŁAWIE Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 59/AB/2015 Zarządu BS w Iławie z dnia 03.07.2015 r. Taryfa prowizji i opłat pobieranych za czynności i usługi bankowe w walucie krajowej w Banku

Bardziej szczegółowo

Tabela prowizji i opłat za czynności bankowe w Banku Spółdzielczym w Tomaszowie Lubelskim

Tabela prowizji i opłat za czynności bankowe w Banku Spółdzielczym w Tomaszowie Lubelskim Załącznik do Uchwały nr 13/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Tomaszowie Lubelskim z dnia 19 lutego 2015 r. Stan na 01 maja 2015 r. Tabela prowizji i opłat za czynności bankowe w Banku Spółdzielczym w

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W MIEDŹNEJ

BANK SPÓŁDZIELCZY W MIEDŹNEJ BANK SPÓŁDZIELCZY W MIEDŹNEJ Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 4/16/2012 Zarządu BS w Miedźnej z dnia 20.09.2012r Tekst ujednolicony uwzględnia zmiany wprowadzone: Uchwałą Nr 5/55/2013 Zarządu BS w Miedźnej

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim. dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim. dla klientów indywidualnych POWIATOWY BANK SPÓŁDZIELCZY W SOKOŁOWIE PODLASKIM Taryfa opłat i prowizji bankowych Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim dla klientów indywidualnych Tekst obowiązuje od dnia 01.04.2014

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 06 styczeń 2014 r.

Warszawa, 06 styczeń 2014 r. Warszawa, 06 styczeń 2014 r. dla Umów zawartych do 30.06.2012 Spis treści: Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych... 3 KONTA OSOBISTE... 4 TAB. 1 Rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe... 4 TAB.

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W BUSKU - ZDROJU TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W BUSKU ZDROJU DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

BANK SPÓŁDZIELCZY W BUSKU - ZDROJU TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W BUSKU ZDROJU DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH BANK SPÓŁDZIELCZY W BUSKU - ZDROJU Załącznik nr 1 do Uchwały nr 2/106/10 Zarządu Banku Spółdzielczego w Busku Zdroju z dnia 30 lipca 2010 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W BUSKU

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Kałuszynie za czynności i usługi bankowe

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Kałuszynie za czynności i usługi bankowe TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Kałuszynie za czynności i usługi bankowe Tekst jednolity Kałuszyn, październik 2012 r. 1 Spis treści Zasady pobierania prowizji i

Bardziej szczegółowo

Stan aktualny na 20.05.2015 r.

Stan aktualny na 20.05.2015 r. Stan aktualny na 20.05.2015 r. SPIS TREŚCI Zasady pobierania prowizji i opłat bankowych 3 KONTA OSOBISTE Tab. 1 Rachunki bieżące i pomocnicze w złotych i w walutach wymienialnych 4 OSZCZĘDNOŚCI 1. Rachunki

Bardziej szczegółowo

Taryfa Opłat i Prowizji za czynności i usługi bankowe. Spółdzielczego Banku Rozwoju

Taryfa Opłat i Prowizji za czynności i usługi bankowe. Spółdzielczego Banku Rozwoju Załącznik nr 1 do Uchwały nr 49/2015 Zarządu Spółdzielczego Banku Rozwoju z dnia 28.05.2015 r. Taryfa Opłat i Prowizji Spółdzielczego Banku Rozwoju PODMIOTY GOSPODARCZE I GOSPODARSTWA ROLNE (zmiany naniesiono

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W PRUDNIKU

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W PRUDNIKU Załącznik do Uchwały Zarządu Banku Spółdzielczego w Prudniku z dnia 15.01.2015 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W PRUDNIKU Dla klientów indywidualnych Tekst jednolity Prudnik,

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych BSZK w Kraśniku dla klientów instytucjonalnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych BSZK w Kraśniku dla klientów instytucjonalnych Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 3/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego Ziemi Kraśnickiej w Kraśniku z dnia 15.01.2014 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych BSZK w Kraśniku dla klientów instytucjonalnych Kraśnik,

Bardziej szczegółowo

I. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE, OSZCZĘDNOŚCIOWE ORAZ LOKAT TERMINOWYCH. Lp. Rodzaj usług (czynności) Tryb pobierania Stawka

I. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE, OSZCZĘDNOŚCIOWE ORAZ LOKAT TERMINOWYCH. Lp. Rodzaj usług (czynności) Tryb pobierania Stawka I. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE, OSZCZĘDNOŚCIOWE ORAZ LOKAT TERMINOWYCH Lp. Rodzaj usług (czynności) Tryb pobierania 1. Otwarcie rachunku: a) POL-Konto, b) POL-Konto START, c) płatnego na każde

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W MILICZU

BANK SPÓŁDZIELCZY W MILICZU BANK SPÓŁDZIELCZY W MILICZU Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Miliczu dla klientów indywidualnych Wprowadzona Uchwałą Zarządu BS Milicz nr 109/2010 z 28.12.2010r. (Tekst jednolity

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy Bank Rolników w Opolu

Bank Spółdzielczy Bank Rolników w Opolu Bank Spółdzielczy Bank Rolników w Opolu Załącznik Nr do Uchwały Nr 37/ZORK/15 Zarządu Banku Spółdzielczego Bank Rolników w Opolu z dnia 9.04.2015 r. obowiązuje od 15 czerwca 2015r. Taryfa opłat i prowizji

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy Bank Rolników w Opolu

Bank Spółdzielczy Bank Rolników w Opolu Bank Spółdzielczy Bank Rolników w Opolu Załącznik Nr do Uchwały Nr 37/ZORK/15 Zarządu Banku Spółdzielczego Bank Rolników w Opolu z dnia 9.04.2015 r. obowiązuje od 1 sierpnia 2015r. Taryfa opłat i prowizji

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI PODLASKO-MAZURSKIEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ZABŁUDOWIE

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI PODLASKO-MAZURSKIEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ZABŁUDOWIE Załącznik do Uchwały Nr 125/2013 Zarządu Podlasko-Mazurskiego Banku Spółdzielczego w Zabłudowie z dnia 30.12.2013 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI PODLASKO-MAZURSKIEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ZABŁUDOWIE Grudzień,

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Białej

Bank Spółdzielczy w Białej Bank Spółdzielczy w Białej Tekst jednolity Uchwała Zarządu Nr 29 /2015 z dnia 30-03-2015 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W BIAŁEJ ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Powiatowego Banku Spółdzielczego w Zamościu

Taryfa opłat i prowizji bankowych Powiatowego Banku Spółdzielczego w Zamościu POWIATOWY BANK SPÓŁDZIELCZY W ZAMOŚCIU Taryfa opłat i prowizji bankowych Powiatowego Banku Spółdzielczego w Zamościu tekst jednolity Zamość, 2015 r. Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych 1. Taryfa

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Grybowie. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Grybowie dla klientów instytucjonalnych

Bank Spółdzielczy w Grybowie. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Grybowie dla klientów instytucjonalnych Bank Spółdzielczy w Grybowie Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Grybowie dla klientów instytucjonalnych obowiązująca od dnia 21 kwietnia 2015 roku Grybów, 2015 rok SPIS TREŚCI Rozdział

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Nidzicy. Taryfa opłat i prowizji bankowych dla klientów instytucjonalnych

Bank Spółdzielczy w Nidzicy. Taryfa opłat i prowizji bankowych dla klientów instytucjonalnych Bank Spółdzielczy w Nidzicy Taryfa opłat i prowizji bankowych dla klientów instytucjonalnych Spis treści: Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych... 3 RACHUNKI BANKOWE... 4 Tab. 1 Rachunek rozliczeniowy

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Grybowie. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Grybowie dla klientów indywidualnych

Bank Spółdzielczy w Grybowie. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Grybowie dla klientów indywidualnych Bank Spółdzielczy w Grybowie Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Grybowie dla klientów indywidualnych obowiązująca od dnia 04 maja 2015 roku Grybów, 2015 rok SPIS TREŚCI Zasady pobierania

Bardziej szczegółowo

Tabela opłat i prowizji Banku Spółdzielczego w Tychach

Tabela opłat i prowizji Banku Spółdzielczego w Tychach Tabela opłat i prowizji Banku Spółdzielczego w Tychach Załącznik nr 1 do Uchwały nr 68/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Tychach z dnia 03.10.2014 r. Tychy, październik 2014 r. Spis treści: ZASADY POBIERANIA

Bardziej szczegółowo