TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Kałuszynie za czynności i usługi bankowe

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Kałuszynie za czynności i usługi bankowe"

Transkrypt

1 Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 34/2013 Zarządu BS w Kałuszynie z dnia r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Kałuszynie za czynności i usługi bankowe Tekst jednolity Kałuszyn, wrzesień 2013 r. 1

2 Spis treści Zasady pobierania prowizji i opłat bankowych...3 Rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe w złotych dla osób fizycznych...5 Rachunki bieżące w złotych dla podmiotów gospodarczych...5 Rachunki bieżące w złotych dla rolników...6 Rachunki oszczędnościowe i lokaty terminowe...7 Inne opłaty bankowe...8 Prowizje i opłaty od działalności kredytowej Opłaty i prowizje związane z wydawaniem, obsługą i funkcjonowaniem kart wewnętrznych Opłaty i prowizje związane z wydawaniem, obslugą i funkcjonowaniem kart Visa Classic Debetowa Opłaty i prowizje związane z wydawaniem, obslugą i funkcjonowaniem kart Visa Business Debetowa Rachunki walutowe Realizacja (skup) przekazów w obrocie dewizowym, otrzymanych z banków krajowych i zagranicznych, w tym świadczenia emerytalno - rentowe Realizacja (sprzedaż) przekazów w obrocie dewizowym

3 Zakres operacji i usług bankowych przedstawionych w TARYFIE PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Kałuszynie za czynności i usługi bankowe zwanej dalej Taryfą dotyczy osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej rezydentów i nierezydentów oraz osób prawnych, jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, lecz posiadających zdolność prawną oraz osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą rezydentów i nierezydentów. Zasady pobierania prowizji i opłat bankowych 1. Nie pobiera się opłat za prowadzenie rachunku w pierwszym i ostatnim miesiącu posiadania rachunku. 2. Prowizje i opłaty od posiadaczy rachunków bankowych prowadzonych w Banku Spółdzielczym pobierane są z tych rachunków w dniu dokonania operacji bankowej lub wpłacane w gotówce w kasie. 3. Od klientów nie będących klientami Banku prowizje i opłaty pobierane są w gotówce w kasach Banku Spółdzielczego w dniu dokonania operacji bankowej 4. Prowizje i opłaty pobierane są: 1) miesięcznie na koniec miesiąca lub w innych okresach rozliczeniowych 2) po wykonaniu usługi, w którym Klient złożył dyspozycję wykonania usługi; 3) zbiorczo na koniec miesiąca za wykonane usługi w danym miesiącu; 4) zgodnie z zawartą umową. 3. Bank nie realizuje wpłat i wypłat w walutach obcych w bilonie. W przypadku konieczności wypłat bilonu, Bank przelicza kwotę na złote polskie i wydaje klientowi równowartość tej kwoty. 4. Pobrane prowizje i opłaty nie podlegają zwrotowi w przypadku odstąpienia lub ich anulowania z przyczyn, za które Bank Spółdzielczy nie ponosi odpowiedzialności (z wyłączeniem prowizji za udzielenie konsumenckiego). 5. W przypadku, gdy Taryfa określa wysokość prowizji i opłat w granicach od, do oraz od do Zarząd Banku ustala indywidualnie wysokość pobieranych prowizji i opłat w podanych granicach. 6. Kierownicy jednostek organizacyjnych mogą ustalić odmienne stawki zgodnie z nadanymi im uprawnieniami przez Zarząd Banku. 7. Wszelkie prowizje i opłaty bankowe pokrywa zleceniodawca operacji chyba, że zawarte umowy stanowią inaczej. 8. Obowiązek ustalania poprawnej wysokości prowizji i opłat od wpłat i wypłat gotówkowych oraz ich pobrania obciąża pracownika przyjmującego dowód wpłaty lub dokument wypłaty od klienta. Fakt pobrania prowizji odnotowuje się na wszystkich odcinkach dowodu. 9. Kwoty pobieranych prowizji i opłat podlegają zaokrągleniu do jednego grosza na zasadach ogólnych. Dotyczy to również kwot prowizji i opłat pobieranych w PLN od operacji dokonywanych w obrocie dewizowym. Kwoty pobierane w walucie obcej są zaokrąglane wg analogicznych zasad. 10. Nie pobiera się prowizji i opłat od: 1) wpłat i wypłat na rachunki lokat terminowych, o ile Taryfa nie przewiduje inaczej, 2) wpłat na poczet spłat odsetek i kredytów w rachunku kredytowym, spłat innych zobowiązań zaciągniętych w Banku Spółdzielczym oraz wypłat kredytów realizowanych w gotówce, 3

4 3) wpłat na cele społeczno użyteczne na rzecz organizacji i fundacji, oraz których wniesienie upoważnia ofiarodawcę na mocy przepisów szczególnych do uzyskania ulgi w podatku dochodowym, 4) wpłat na rachunki bankowe w przypadku, gdy z umowy zawartej z posiadaczem rachunku wynika, że opłatę uiszcza odbiorca należności. 11. Za operacje dewizowe zlecone przez rezydentów i nierezydentów pobiera się dodatkowo prowizje i opłaty podane przez banki pośredniczące i inne podmioty finansowe przy wykonywaniu zlecenia oraz poniesione koszty kurierskie i telekomunikacyjne. 12. Opłaty i prowizje od czynności bankowych w obrocie dewizowym ustalane są w walucie polskiej. W sytuacji, gdy podstawę naliczania prowizji określonej procentowo stanowi kwota w walucie obcej, opłata/prowizja ustalona w PLN pobierana jest od klienta w walucie obcej, do przeliczania stosowany jest kurs średni NBP z dnia pobrania należności. 13. Opłaty i prowizje nie zapłacone przez stronę zagraniczną w ciągu trzech miesięcy od daty wysłania wezwania do zapłaty obciążają stronę krajową. 14. Bank może ustalić i pobierać zryczałtowane opłaty na pokrycie kosztów naliczanych przez pośredniczące banki zagraniczne. 15. Za usługi nietypowe i nie przewidziane w Taryfie Zarząd Banku Spółdzielczego może ustalić opłatę wg rzeczywistych kosztów lub według umowy z klientem, bądź wyrazić zgodę na odstąpienie od jej pobrania, o ile jest to racjonalnie uzasadnione i nie jest sprzeczne z interesem Banku Spółdzielczego. 16. Taryfa nie jest równoznaczna z ofertą Banku. Istnienie określonej pozycji w Taryfie nie zobowiązuje Banku do sprzedaży produktu/usługi, której dotyczy. 17. Powyższa regulacja ma charakter ogólny obowiązujący wszystkich Klientów. Odmienne postanowienia mogą wynikać z umów zawieranych z Bankiem. 4

5 I. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE W ZŁOTYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH Lp. Rodzaj czynności i usług Tryb pobrania Stawka obowiązująca w PLN 1 Otwarcie rachunku 0,00 zł. 2. Prowadzenie rachunku miesięcznie 4,00 zł 3. Wpłaty gotówkowe na rachunek za wpłatę 0,00 zł. 4. Wypłaty gotówkowe z rachunku za wypłatę 0,00 zł. 5. Realizacja przelewu na rachunek prowadzony BS Kałuszyn 2,00 zł. 5.1 Na rachunki własne 0,00 zł 6. Realizacja przelewu na rachunek prowadzony w innym Banku (nie dotyczy Oddziału w Kotuniu) 6.1. Realizacja przelewu w Oddziale Kotuń na rachunek prowadzony w innym Banku 7. Przelew na rachunek w innym banku krajowym w systemie SORBNET - w placówce Banku lub przez Internet Banking 8. Realizacja każdego przelewu za pośrednictwem Internet Banking (nie dotyczy Sorbnet) 3,50 zł. 3,00 zł. 20,00 zł. 0,90 zł w Filii w Siedlcach 0,00 zł. 9. Realizacja zlecenia stałego II. ( nie dotyczy przelewów na rachunki własne) 2,50 zł. RACHUNKI BIEŻĄCE W ZŁOTYCH DLA PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH 1 Otwarcie pierwszego rachunku 0,00 zł. 2 Otwarcie następnego (dodatkowego) rachunku na wyodrębnienie środków na określone cele 3. Prowadzenie rachunku (nie dot. Filii Siedlce) miesięcznie 30,00 zł. 20,00 zł. 4. Prowadzenie rachunku w Filii Siedlce miesięcznie 5,00 zł. 5. Wpłaty gotówkowe na rachunek za wpłatę 0,50% min. 3,00 zł 5

6 6. Wypłaty gotówkowe z rachunku ( w tym za wypłatę 0,50% min 3,00 zł wypłaty na podstawie czeku) 7. Realizacja przelewu na rachunek 2,00 zł prowadzony w BS Kałuszyn 7.1. na rachunki własne 0,00 zł. 8. Realizacja przelewu na rachunek 3,50 zł. prowadzony w innym Banku (nie dotyczy Oddziału w Kotuniu) 8.1 Realizacja przelewu w Oddziale Kotuń 3,00 zł. na rachunek prowadzony w innym Banku 9. Realizacja każdego przelewu za 0,90 zł. pośrednictwem Internet Banking(nie dotyczy Sorbnet) 9.1. W Filii w Siedlcach 0,00 zł. 11. Przelew na rachunek w innym banku 20,00 zł. krajowym w systemie SORBNET - w placówce Banku lub przez Internet Banking 12. Realizacja zlecenia stałego 2,50 zł. ( nie dotyczy przelewów na rachunki własne) 13. Wpłata dokonana za pomocą wrzutni nocnej za wpłatę 0,20% min. 3,00zł max. 50,00zł 14. Prowizja od wpłat może być pobierana w innych wysokościach (w ramach negocjacji) jeśli stanowi inaczej indywidualna umowa. III. RACHUNKI BIEŻĄCE W ZŁOTYCH DLA ROLNIKÓW 1. Otwarcie pierwszego rachunku 0,00 zł. 2. Otwarcie następnego (dodatkowego) 30,00 zł. rachunku na wyodrębnienie środków na określone cele 3. Prowadzenie rachunku miesięcznie 7,00 zł. 5. Wpłaty gotówkowe na rachunek za wpłatę 0,10% min. 3,00 zł 6

7 6. Wypłaty gotówkowe z rachunku za wypłatę 0,10% min 3,00 zł 7. Realizacja przelewu na rachunek 2,00 zł. prowadzony w BS Kałuszyn 7.1. na rachunki własne 0,00 zł. 8. Realizacja przelewu na rachunek 3,50 zł. prowadzony w innym Banku (nie dotyczy Oddziału w Kotuniu) 8.1. Realizacja przelewu w Oddziale Kotuń 3,00 zł. na rachunek prowadzony w innym Banku 9. Realizacja każdego przelewu za 0,90 zł. pośrednictwem Internet Banking 9.1 w Filii w Siedlcach 0,00 zł. 11. Przelew na rachunek w innym banku 20,00 zł. krajowym w systemie SORBNET - w placówce Banku 12. Realizacja zlecenia stałego 2,50 zł. ( nie dotyczy przelewów na rachunki własne) 13. Prowizja od wpłat i wypłat może być pobierana w innych wysokościach (w ramach negocjacji) jeśli stanowi inaczej indywidualna umowa. IV. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWE I LOKATY TERMINOWE 1. Otwarcie rachunku oszczędnościowego 0,00 zł. Extra Konto 2. Prowadzenie rachunku miesięcznie 0,00 zł. 3. Wpłaty gotówkowe na rachunek za wpłatę 0,00 zł 4. Wypłaty gotówkowe lub bezgotówkowe z rachunku Extra Konto 4.1. pierwsza wypłata gotówkowa lub za wypłatę/za 0,00 zł. bezgotówkowa w miesiącu przelew 4.2 druga i kolejne wypłaty gotówkowe lub za wypłatę/za 10,00 zł. bezgotówkowe w miesiącu przelew 5. Za wydanie książeczki a vista 10,00 zł 6. Dokonanie cesji rachunku lokaty 20,00 zł 7

8 terminowej, rachunku oszczędnościowego, wkładu mieszkaniowego 7. Za czynności związane z zastrzeżeniem: książeczek oszczędnościowych, czeków, dokumentu tożsamości przez klienta Banku 8. Za umorzenie książeczki oszczędnościowej terminowej i a vista V. INNE OPŁATY BANKOWE 1. Wpłaty gotówkowe w Centrali Kałuszyn 30,00 zł 10,00 zł 1.1. Do kwoty zł. za wpłatę 2,50 zł Powyżej kwoty zł. za wpłatę 0,5% max 100 zł. 2. Wpłaty gotówkowe w Oddziale Kotuń i Filii w Siedlcach 2.1. do kwoty zł. za wpłatę 1,70 zł powyżej kwoty zł. za wpłatę 0,5% max 100 zł. 2.2 za telefon TP S.A za wpłatę 1,50 zł. 2.3 za energię elektryczną za wpłatę 1,50 zł. 3. Wpłaty gotówkowe w Filii w Mrozach 3.1. do kwoty zł. za wpłatę 1,90 zł powyżej kwoty zł. za wpłatę 0,5% max 100 zł. 4. Wpłaty na ZGK w O/Kotuń za wpłatę 1,50 zł 5. Wpłata na rachunki bankowe z przeznaczeniem na działalność charytatywną i związane ze zdarzeniami klęsk żywiołowych i wypadkami losowymi 6. Za wysłanie wyciągów bankowych pocztą (listem poleconym) za wpłatę 0,00 % za przesyłkę 10,00 zł 8

9 7. Za sporządzenie odpisów obrotów na jednym rachunku Uwaga: za każdy poprzedni rok opłatę podwyższa się odpowiednio o połowę stawki podstawowej 7.1. Za sporządzenie odpisu dokumentu do wyciągu za stronę za stronę 5,00 zł 5,00 zł 8. Za potwierdzenie przelewu za dokument 10,00 zł 9. Za wydanie blankietu czeku za czek 1,00 zł 10. Potwierdzenie czeku 10,00 zł 11. Za przyjęcie dyspozycji (oświadczenia posiadacza rachunku w sprawie przeznaczenia wkładu na wypadek jego śmierci) przyjęcie dyspozycji 30,00 zł 11.2 przyjęcie zmiany tej dyspozycji 20,00 zł 12. Zmiana karty wzorów podpisów 7,00 zł 13. Za wydanie na wniosek klienta zaświadczenia związanego z posiadaniem rachunku (m.in. numeru rachunku, wysokości salda, obrotach na rachunku lub braku posiadania rachunku) 14. Dokonanie blokady środków na ROR lub rachunku lokaty terminowej z tytułu zabezpieczenia zobowiązań w innym banku 15. Realizacja tytułu wykonawczego oraz dokumentu mającego moc takiego dokumentu z rachunku bankowego - za każdy przelew na rzecz uprawnionego do prowadzenia egzekucji (opłata pobierana z rachunku dłużnika, przy realizacji każdego przekazu na rzecz organu występującego z egzekucją) 16. Za czynności związane z zastrzeżeniem dokumentu tożsamości dokonane przez osobę nie będącą klientem Banku 30,00 zł 50,00 zł 1% min. 15,00 zł. max 100 zł. 40,00 zł ( z podatkiem VAT) 9

10 17. Za wydanie duplikatu umowy o prowadzenie rachunku 18. Za przesłanie na wniosek klienta dokumentów listem poleconym 19. Usługa SMS Banking miesięcznie 30,00 zł 20,00 zł 3,00 zł 20. Informacja o wysokości salda na za wysłany sms 0,30 zł rachunku za pomocą usługi SMS 21. Usługa Bankofon miesięcznie 5,00 zł 22. Abonament miesięczny za korzystanie z systemu Internet-Banking wysyłanie hasła aktywacyjnego lub hasła jednorazowego za pomocą SMS Abonament miesięczny za korzystanie z systemu Home Banking i Internet Banking dla Firm za jedno stanowisko Za przyjęcie przez pracownika podpisu poza siedzibą Banku Za czynności związane z odblokowaniem lub generacją nowego hasła do Internet Banking Za odrzucenie polecenia zapłaty miesięcznie za wysłany sms miesięcznie 0,00 zł 0,30 zł 50,00 zł 50,00 zł + koszty delegacji 5,00 zł 3,50 zł. 27. Za udzielanie telefonicznej informacji o saldzie rachunku na podstawie ustalonego hasła 28. Za czynności nietypowe nie przewidziane w taryfie prowizji pobierane są opłaty w wysokości ustalonej przez pracownika we własnym zakresie 29. Przyjęcie nie sortowanego (nie zrolowanego) bilonu 30. Wypłaty z rachunków na zlecenie do wypłaty" 31. Opłaty mogą być pobierane w innych miesięcznie 5,00 zł 10,00 zł 50,00 zł 1,00% nie mniej niż 5,00 zł. za wypłatę 1,00% min.10,00 zł max. 50,00 zł 10

11 VI. wysokościach, jeżeli stanowi inaczej indywidualna umowa rachunku. PROWIZJE I OPŁATY OD DZIAŁALNOŚCI KREDYTOWEJ 1. Prowizja z tytułu przyznania 1.1. płatniczego z terminem spłaty do 30 dni 1.2. pozostałe kredyty: do 24 miesięcy powyżej 24 miesięcy preferencyjnego obrotowego preferencyjnego inwestycyjnego od kredytów obrotowych dla rolników na środki obrotowe i drobny sprzęt szybka gotówka w rachunku bieżącym rolników Od kredytów na zakup kolektorów słonecznych z dotacją odnawialnego dla posiadaczy rachunków oszczędnościoworozliczeniowych 0,50% 2,00% 3,00% 1,00% 1,00% 2,00% 5,00% 2,00% min. 20,00 zł 2,00% od 0,50% 3,00% za przedłużenie umowy w wysokości, 11

12 . odnawialnego w ROR na następny okres jak za udzielenie 2. Promesa udzielenia od 0,50% 3,00% 3. Zmiana warunków umowy kredytowej od salda od 1,00% - 3,00% kredytowego będącego przedmiotem zmian 4. Za sporządzenie aneksu do umowy za aneks 50,00 zł 5. Za odroczenie spłaty raty raty 2,00% min. 50,00 zł 6. Za sporządzenie wniosku z 70,00 zł ustanowieniem rejestru zastawu 7. Sporządzenie wniosku o zdjęcie 40,00 zł zastawu 8. Za wysłanie upomnienia, wezwania do 15,00 zł zapłaty 9. Za wydanie zaświadczenia/opinii o 70,00 zł wysokości zadłużenia kredytowego 10. Za wydanie duplikatu umowy 50,00 zł kredytowej lub kopii innego dokumentu z dokumentacji kredytowej 11. Sporządzenie wniosku o ustanowienie oraz o wykreślenie hipoteki na prośbę 50,00 zł klienta 12. Za analizę wniosku kredytowego kwocie (nie dotyczy Szybkiej gotówki i kredytów preferencyjnych) w kwocie do zł. włącznie 40 zł powyżej zł. 90 zł powyżej zł. 120 zł. 13. Opłata za analizę wniosku o kredyt obrotowy preferencyjny 1,00% 14. Opłata za przygotowanie i analizę 1,00% 12

13 wniosku preferencyjnego inwestycyjnego 15. Za sporządzenie notatki z wizji lokalnej 50,00 zł kredytowej 16. Prowizja za udzielenie gwarancji za każdy od 0,50% - 2,00% rozpoczęty kwartał 17. Opłata za analizę dokumentacji dotyczącej udzielenia gwarancji od 350,00 zł 500,00 zł 18. Opłata za administrowanie kredytem opłata roczna, Od 0,00% do1,00% inwestycyjnym (opłata pobierana jest od salda pozostałego do spłaty ) pobierana w ciężar rachunku każdorazowo po upływie okresu jednego roku kredytowania 19. Prowizja rekompensacyjna od raty od 0,00% - 0,50% przedterminowej spłaty raty kapitału powyżej 5 000,00 przy spłacie na 30 dni i więcej przed terminem wynikającym z harmonogramu spłat. (Prowizja nie pobiera się od kredytów, do których stosuje się Ustawę o kredycie konsumenckim.) 20. Prowizja od postawionego do dyspozycji kredytobiorcy i przez niego nie wykorzystanego nie dotyczy w ROR (Uwaga: prowizja naliczana i pobierana w okresach miesięcznych w stosunku rocznym) do 20% miesięcznie od 0,50% kwoty nie wykorzystanej powyżej 20% do 50% miesięcznie od 1,50% kwoty nie wykorzystanej powyżej 50% miesięcznie od 2,00% 13

14 kwoty nie wykorzystanej 21. Wypis z księgi wieczystej - koszty 30,00 zł postępowania wieczysto księgowego 22. Prowizja za uzasadnienie odmowy 200,00 zł udzielenia 23. Protokół z przeglądu księgi wieczystej 50,00 zł 24. Za czynności w postępowaniu 100,00 zł wieczysto-księgowym koszty postępowania wieczysto-księgowego 25. Zlecenie ustalenia wartości rynkowej nieruchomości będącej wg poniesionych kosztów + 20,00zł zabezpieczeniem przez rzeczoznawcę majątkowego 26. Przygotowanie, sporządzenie i przekazanie do Biura Informacji Kredytowej S.A. wniosku Klienta o usunięcie jego danych w rachunku zapisanym w bazie BIK S.A. przed terminem określonym w art.105a ust.4 Prawa bankowego lub przed upływem okresu dostosowawczego (art.6 ustawy o zmianie ustawy o ochronie informacji stawka za standardową pojedynczą korektę danych wg obowiązującego cennika BIK S.A zł niejawnych - DZ.U. z 2005r.Nr 85,poz.727) 27. Prowizje i opłaty od działalności kredytowej mogą być pobierane w innych wysokościach (w ramach negocjacji), jeżeli stanowi inaczej indywidualna umowa. VII. OPŁATY I PROWIZJE ZWIĄZANE Z WYDAWANIEM, OBSŁUGĄ I FUNKCJONOWANIEM KART WEWNĘTRZNYCH 1. Opłaty związane z wydawaniem i obsługą kart: 1.1. wydanie nowej karty 0,00 zł 14

15 1.2. wydanie i obsługa karty wznowionej 0,00 zł 1.3. wydanie duplikatu karty 0,00 zł 1.4. powtórne generowanie/odblokowanie 4,00 zł numeru PIN 1.5. opłata za posiadanie karty- od każdej miesięcznie 2,00 zł karty wydanej do rachunku 1.6. wyjaśnienie szczegółów transakcji 6,00 zł wątpliwej 1.7. wypłata gotówki w bankomatach 0,00 zł. należących do sieci BS Kałuszyn VIII. OPŁATY I PROWIZJE ZWIĄZANE Z WYDAWANIEM, OBSŁUGĄ I FUNKCJONOWANIEM KARTY VISA CLASSIC DEBETOWA i MASTERCARD 1. Opłaty związane z wydawanie i obsługą kart: 1.1. opłata za wydanie nowej karty 0,00 zł 1.2. opłata za wznowienie karty 29,00 zł 1.3. opłata za wydanie duplikatu karty 15,00 zł 1.4. powtórne generowanie i wysyłka 8,00 zł numeru PIN na wniosek Użytkownika karty 1.5. opłata miesięczna za posiadanie karty- 4,00 zł od każdej karty wydanej do rachunku 1.6. Telefoniczne odblokowanie numeru PIN 8,00 zł na wniosek Użytkownika 1.7. zmiana danych użytkownika karty 3,00 zł 1.8. awaryjna wypłata gotówki za granicą po 1000,00 zł utracie karty 2. Pozostałe opłaty: 2.1. wyjaśnienie szczegółów transakcji wątpliwej 2.2. czasowa blokada lub odblokowanie karty 3. Opłaty i prowizje pobierane w cyklu dziennym, obciążające Posiadacza 6,00 zł 12,00 zł 15

16 rachunku, do którego została wydana karta Visa Clasic Debetowa/MasterCard 3.1. wypłata gotówki we wskazanych bankomatach Zrzeszenia Banku BPS i innych banków krajowych zgodnie z zawartymi umowami, 0,00 zł wypłata gotówki w bankomatach 4,00 zł obcego banku w kraju 3.3. wypłata gotówki w bankomatach za granicą 2,00% wartości transakcji, min. 10,00 zł 3.4. wypłata w placówkach Poczty Polskiej 5,00 zł 3.5. płatność kartą we wskazanych kasach 0,50% min. 3,00 zł Zrzeszenia Banku BPS S.A płatność kartą w punktach handlowousługowych 0,00 zł. w kraju i za granicą 3.7. sprawdzenie salda w bankomacie 2,00 zł X. OPŁATY I PROWIZJE ZWIĄZANE Z WYDAWANIEM, OBSŁUGĄ I FUNKCJONOWANIEM KART VISA BUSINESS DEBETOWA 1. Opłaty i prowizje związane z wydawaniem kart VISA Business Debetowa: 1.1 opłata za wydanie nowej karty 0,00 zł 1.2. opłata za wznowienie karty 30,00 zł 1.3. opłata za wydanie duplikatu karty 15,00 zł 1.4. powtórne generowanie i wysyłka 8,00 zł numeru PIN na wniosek Użytkownika karty 1.5. opłata miesięczna za posiadanie karty- 5,00 zł od każdej karty wydanej do rachunku 1.6. Telefoniczne odblokowanie numeru PIN 8,00 zł na wniosek Użytkownika 1.7. zmiana danych użytkownika karty 3,00 zł 1.8. awaryjna wypłata gotówki za granicą po 1000,00 zł 16

17 utracie karty 1.9. awaryjne wydanie karty za granicą po utracie karty 2. Pozostałe opłaty: 1500,00 zł 2.1. wyjaśnienie szczegółów transakcji 6,00 zł wątpliwej 2.2. czasowa blokada lub odblokowanie 12,00 zł karty 3. Opłaty i prowizje pobierane w cyklu dziennym, obciążające Posiadacza rachunku, do którego została wydana karta VISA Business Debetowa 3.1. wypłata gotówki we wskazanych 0,00 zł. bankomatach Zrzeszenia Banku BPS i innych banków krajowych zgodnie z zawartymi umowami, 3.2. wypłata gotówki w bankomatach 4,00 zł obcego banku w kraju 3.3. wypłata gotówki w bankomatach za 2,00% min. 10,00 zł granicą 3.4. wypłata w placówkach Poczty Polskiej 5,00 zł 3.5. płatność kartą we wskazanych kasach 0,5% min. 3,00 zł Zrzeszenia Banku BPS S.A płatność kartą w punktach handlowousługowych 0,00 zł. w kraju i za granicą 3.7. sprawdzenie salda w bankomacie 2,00 zł XI. RACHUNKI WALUTOWE 1. Dla osób fizycznych 1.1. Otwarcie rachunku walutowego, płatnego na każde żądanie 0,00 zł 1.2. Prowadzenie rachunku dla każdej miesięcznie waluty 10,00 zł Wpłata gotówkowa na rachunek 1.3. walutowy dokonana w walucie obcej lub 0,00 zł. w złotych 17

18 1.4. Wypłata gotówkowa z rachunku walutowego w walucie lub w złotych do równowartości 5.000,00 EUR dziennie 0,10% min 3,00 zł powyżej 5.000,00 EUR dziennie 0,20% XII. Dla podmiotów gospodarczych i innych jednostek organizacyjnych otwarcie rachunku walutowego, płatnego na każde żądanie 0,00 zł prowadzenie rachunku dla każdej miesięcznie waluty 20,00 zł Wpłata gotówkowa na rachunek dokonana w walucie obcej lub w złotych 0,20% min. 3,00 zł Wypłata gotówkowa z rachunku 0,20% walutowego- w walucie lub w złotych min. 3,00 zł REALIZACJA (SKUP) PRZEKAZÓW W OBROCIE DEWIZOWYM, 1 OTRZYMANYCH Z BANKÓW KRAJOWYCH I ZAGRANICZNYCH, W TYM ŚWIADCZENIA EMERYTALNO - RENTOWE 1. Przelewy SEPA 2 15,00 zł Przelewy regulowane ,00 zł Polecenia wypłaty 4 0,10% 3. min 20,00 zł max 70,00 zł Opłata Non-STP pobierana w 4. sytuacji, gdy zleceniodawca nie określi w zleceniu wykonania polecenia wypłaty: - kodu BIC banku beneficjenta lub - numeru rachunku bankowego beneficjenta w strukturze IBAN, gdy polecenie wypłaty jest kierowane do kraju, w którym ten standard obowiązuje Uwaga: opłatę pobiera się niezależnie od prowizji pobranej zgodnie z pkt. 3 30,00 zł 18

19 Zlecenie poszukiwania przekazu w obrocie dewizowym (postępowanie 5. wyjaśniające wykonane na zlecenie 85,00 zł + koszty klienta) banków trzecich Opłaty nie pobiera się jeśli przyczyną postępowania był błąd BS lub BPS S.A. XIII. REALIZACJA (SPRZEDAŻ) PRZEKAZÓW W OBROCIE DEWIZOWYM 1. Przelewy SEPA 15,00 zł 2. Przelewy regulowane 40,00 zł Polecenia wypłaty 3. Uwaga: niezależnie od prowizji pobiera 0,30% min. 40,00 zł zryczałtowane koszty banków max 200,00 zł pośredniczących określone w pkt. 9, w przypadku opcji kosztowej OUR Opłata Non-STP pobierana w 4. sytuacji, gdy zleceniodawca nie określi w zleceniu wykonania polecenia wypłaty: - kodu BIC banku beneficjenta lub - numeru rachunku bankowego beneficjenta w strukturze IBAN, gdy 30,00 zł polecenie wypłaty jest kierowane do kraju, w którym ten standard obowiązuje. Uwaga: opłatę pobiera się niezależnie od prowizji pobranej zgodnie z pkt. 3. Walutowe przekazy krajowe pomiędzy 5. rachunkami walutowymi prowadzonymi 20,00 zł w Grupie BPS Realizacja (sprzedaż) przelewów regulowanych poleceń wypłaty w trybie 6. niestandardowym: Uwaga: opłatę wyszczególnioną w pkt i 6.2. pobiera się niezależnie od prowizji pobieranej zgodnie z pkt.2 i W trybie pilnym w EUR, USD, GBP 120,00 zł 6.2. W trybie przyspieszonym w PLN, 80,00 zł 19

20 USD, GBP 7. Zmiany/korekty/odwołanie zrealizowanego przekazu w obrocie dewizowym, wykonane na zlecenie Klienta 85,00 zł + koszty banków trzecich Wydanie na prośbę Klienta zaświadczenia potwierdzającego 8. wykonanie przekazu w obrocie dewizowym. 15,00 zł Uwaga: przekazywane wyłącznie w formie elektronicznej Zryczałtowane koszty banków 9. pośredniczących pobierane z góry od poleceń wypłaty przy kwotach do 5.000,00EUR lub jej równowartości w innej walucie 80,00 zł wymienialnej - przy kwotach powyżej 5.000,00 EUR 9.2. lub jej równowartości w innej walucie 130,00 zł wymienialnej 10. Reklamacja przekazu w obrocie dewizowym 85,00 zł + koszty banków trzecich 1 Przekaz w obrocie dewizowym: transakcja płatnicza, obejmująca polecenie wypłaty, przelew regulowany i przelew SEPA. 2 Przelew SEPA: transakcja płatnicza realizowana przez banki działające na terytorium Unii Europejskiej oraz Norwegii, Islandii, Lichtensteinu i Szwajcarii, które podpisały umowę o przystąpieniu do polecenia Przelewu SEPA, spełniająca następujące warunki: 1) waluta transakcji EUR; 2) zawiera prawidłowy numer rachunku bankowego beneficjenta oraz zleceniodawcy w standardzie IBAN, prawidłowy kod BIC; 3) koszty SHA ; 4) nie zawiera jakichkolwiek dodatkowych instrukcji płatniczych; 5) Bank zleceniodawcy i bank beneficjenta przelewu są uczestnikami Polecenia Przelewu SEPA-SCT (SEPA Credit Transfer). Link do wykazu banków SEPA jest dostępny na stronie internetowej 20

21 www. bankbps.pl). 3 Przelew regulowany: transakcja płatnicza realizowana przez banki działające na terytorium Unii Europejskiej oraz Norwegii, Islandii i Lichtensteinu, spełniające następujące warunki: 1) waluta transakcji EUR; 2) kwota transakcji mniejsza lub równa EUR ; 3) zawiera prawidłowy numer rachunku bankowego beneficjenta oraz zleceniodawcy w standardzie IBAN, prawidłowy kod BIC; 4) koszty SHA. 4 Polecenie wypłaty: skierowana do lub otrzymana z innego banku krajowego lub zagranicznego bądź krajowej instytucji płatniczej lub zagranicznej instytucji płatniczej instrukcja płatnicza polecająca dokonanie przelewu określonej kwoty pieniężnej na rzecz wskazanego odbiorcy (beneficjenta). 21

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Kałuszynie za czynności i usługi bankowe

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Kałuszynie za czynności i usługi bankowe Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 12/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Kałuszynie z dnia 19.03.2015 r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Kałuszynie za czynności i usługi

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Kałuszynie za czynności i usługi bankowe

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Kałuszynie za czynności i usługi bankowe Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 4/2016 Zarządu BS w Kałuszynie z dnia 22.01.2016 r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Kałuszynie za czynności i usługi bankowe Kałuszyn,

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Kałuszynie za czynności i usługi bankowe

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Kałuszynie za czynności i usługi bankowe TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Kałuszynie za czynności i usługi bankowe Tekst jednolity Kałuszyn, październik 2012 r. 1 Spis treści Zasady pobierania prowizji i

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Kałuszynie za czynności i usługi bankowe:

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Kałuszynie za czynności i usługi bankowe: TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Kałuszynie za czynności i usługi bankowe: I. WPŁATY 1. Na rachunki bieżące prowadzone w BS Kałuszyn od 0,00 do 0,50% nie mniej niż

Bardziej szczegółowo

3. Wpłaty dokonywane w C/Banku na rachunki bankowe prowadzone przez inne banki:

3. Wpłaty dokonywane w C/Banku na rachunki bankowe prowadzone przez inne banki: TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Kałuszynie za czynności i usługi bankowe: /Tekst jednolity obowiązujący od 11.03.2011r./ WPŁATY I. 1. Na rachunki bieżące prowadzone

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Kałuszynie za czynności i usługi bankowe

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Kałuszynie za czynności i usługi bankowe Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 64/2017 Zarządu BS w Kałuszynie z dnia 14.06.2017 r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Kałuszynie za czynności i usługi bankowe Kałuszyn,

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Kałuszynie za czynności i usługi bankowe

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Kałuszynie za czynności i usługi bankowe Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 1/2017 Zarządu BS w Kałuszynie z dnia 02.01.2017 r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Kałuszynie za czynności i usługi bankowe Kałuszyn,

Bardziej szczegółowo

Rozdział III Tabela opłat i prowizji dotycząca osób fizycznych

Rozdział III Tabela opłat i prowizji dotycząca osób fizycznych Rozdział III Tabela opłat i prowizji dotycząca osób fizycznych obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Barcinie od dnia 01.01.2015r. po Aneksie nr 1 z dnia 29.01.2014r. obowiązującym od dnia 01.02.2015r.

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Tabela opłat i prowizji dotycząca rachunków bieżących i pomocniczych

Rozdział I Tabela opłat i prowizji dotycząca rachunków bieżących i pomocniczych Rozdział I Tabela opłat i prowizji dotycząca rachunków bieżących i pomocniczych obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Barcinie od dnia 01.01.2015r. po Aneksie nr 1 z dnia 29.01.2014r. obowiązującym od dnia

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 89/2015 Zarządu BS w Wysokiej z dnia 24 sierpnia 2015 roku

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 89/2015 Zarządu BS w Wysokiej z dnia 24 sierpnia 2015 roku Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 89/2015 Zarządu BS w Wysokiej z dnia 24 sierpnia 2015 roku TARYFA OPŁAT I PROWIZJI dotycząca rachunków oszczędnościowych, oszczędnościowo-rozliczeniowych, bieżących i pomocniczych

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żyrakowie dla klientów indywidualnych Żyraków, marzec 2013r.

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żyrakowie dla klientów indywidualnych Żyraków, marzec 2013r. Załącznik nr 1 do Uchwały nr 5/2013 Zarządu Banku Spółdzielczego w Żyrakowie z dnia 20.03.2013r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żyrakowie Żyraków, marzec 2013r. Spis treści Taryfa

Bardziej szczegółowo

TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia 24.10.2012r.

TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia 24.10.2012r. TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia 24.10.2012r. I. RACHUNKI BANKOWE OSÓB PRAWNYCH, PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH ORAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Sierpcu dla Rolników Indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Sierpcu dla Rolników Indywidualnych Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Sierpcu dla Rolników Indywidualnych Załącznik do Uchwały Nr 31/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Sierpcu z dnia 21 marca 2014r. Z a s a d y p

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku. Spółdzielczego w Sierpcu. dla Klientów instytucjonalnych. Załącznik do Uchwały nr 29/2014 Zarządu Banku

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku. Spółdzielczego w Sierpcu. dla Klientów instytucjonalnych. Załącznik do Uchwały nr 29/2014 Zarządu Banku Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Sierpcu dla Klientów instytucjonalnych Załącznik do Uchwały nr 29/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Sierpcu z dnia 21 marca 2014r. Z a s a d y

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU

BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu Nr 96/2012 z dnia 17.12.2012 r. BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W PIEŃSKU DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Pieńsk, grudzień

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI MAZOVIA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI MAZOVIA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Przyjęto Uchwałą nr 97/2015 Zarządu Mazovia Banku Spółdzielczego z dnia 12 sierpnia 2015 roku TARYFA OPŁAT I PROWIZJI TEKST JEDNOLITY Obowiązuje od dnia 17 sierpnia 2015 roku Mazovia Bank Spółdzielczy

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W AUGUSTOWIE ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W WALUCIE KRAJOWEJ

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W AUGUSTOWIE ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W WALUCIE KRAJOWEJ Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 46 / 2012 Zarządu BS Augustów z dnia 22.10.2012r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W AUGUSTOWIE ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W WALUCIE KRAJOWEJ

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI DEWIZOWEJ

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI DEWIZOWEJ TARYFA OPŁAT I PROWIZJI obowiązująca od dnia 1 marca 2012 r. SPIS TREŚCI: za obsługę rachunków walutowych płatnych na każde żądanie i oszczędnościowo rozliczeniowych...2 przekazy w obrocie dewizowym...3

Bardziej szczegółowo

Pakiet Wygodny Plus. Pakiet Komfortowy. Pakiet Wygodny. 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł

Pakiet Wygodny Plus. Pakiet Komfortowy. Pakiet Wygodny. 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł RACHUNKI BANKOWE TAB. 1 y Lp. Agro 1. Opłata za 1) 0 zł 2) 15 zł/0 zł 3) 50 zł/0 zł 3) 30 zł 100 zł 10 zł/0 zł 3) 30 zł/0 zł 3) 20 zł 60 zł 2. Otwarcie rachunku bieżącego/pomocniczego jednorazowo 3. Prowadzenie

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Sierpcu dla Klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Sierpcu dla Klientów indywidualnych Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Sierpcu dla Klientów indywidualnych Załącznik do Uchwały nr 30/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Sierpcu z dnia 21 marca 2014r. Z a s a d y p

Bardziej szczegółowo

WYCIĄG Z TARYFY PROWIZJJI I OPŁAT BANKOWYCH

WYCIĄG Z TARYFY PROWIZJJI I OPŁAT BANKOWYCH WYCIĄG Z TARYFY PROWIZJJI I OPŁAT BANKOWYCH Prowadzenie rachunków rozliczeniowych bieżących i pomocniczych, rachunków lokat terminowych oraz przeprowadzanie rozliczeń pieniężnych osób prawnych, jednostek

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Pszczynie Pszczyna Rynek 6

Bank Spółdzielczy w Pszczynie Pszczyna Rynek 6 Bank Spółdzielczy w Pszczynie 43-200 Pszczyna Rynek 6 R O K Z A Ł O Ż E N I A 1 9 0 7 www.bspszczyna.pl e-mail: bspszczyna@bspszczyna.pl tel. 032 210 36 39, 032 210 35 91 G R U P A B P S B a n k i S p

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU

BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU Załącznik Nr 2 do Uchwały Zarządu Nr 96/2012 z dnia 17.12.2012 r. BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W PIEŃSKU DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Pieńsk, grudzień

Bardziej szczegółowo

B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y w Nowym Targu

B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y w Nowym Targu Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu Banku Spółdzielczego w Nowym Targu nr 06/VIII/201 z dnia 23 sierpnia 2015 B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y w Nowym Targu T A R Y F A prowizji i opłat bankowych OBOWIĄZUJE

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI MAZOVIA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI MAZOVIA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Przyjęto Uchwałą nr 85/2016 Zarządu Mazovia Banku Spółdzielczego z dnia 20 lipca 2016 roku TARYFA OPŁAT I PROWIZJI TEKST JEDNOLITY Obowiązuje od dnia 26 lipca 2016 roku Mazovia Bank Spółdzielczy Strona

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU

BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu Nr 60/2013 z dnia 30.07.2013 r. BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W PIEŃSKU DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Pieńsk, lipiec

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH W PODLASKIM BANKU SPÓŁDZIELCZYM W KNYSZYNIE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH W PODLASKIM BANKU SPÓŁDZIELCZYM W KNYSZYNIE TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH W PODLASKIM BANKU SPÓŁDZIELCZYM W KNYSZYNIE Tekst jednolity 1 KLIENCI INDYWIDUALNI Rozdział I. Obrót gotówkowy Tabela 1. Wpłaty 1 Od wpłat gotówkowych na rachunki w innych

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI. dotycząca rachunków bieżących, pomocniczych i rozliczeń pieniężnych

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI. dotycząca rachunków bieżących, pomocniczych i rozliczeń pieniężnych Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 73/2011 Zarządu BS w Wysokiej z dnia 18 lipca 2011 TARYFA OPŁAT I PROWIZJI dotycząca rachunków bieżących, pomocniczych i rozliczeń pieniężnych obowiązująca w Banku spółdzielczym

Bardziej szczegółowo

TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia 01.01.2015r.

TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia 01.01.2015r. TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia 01.01.2015r. I. RACHUNKI BANKOWE OSÓB PRAWNYCH, PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH ORAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Głogówku

Bank Spółdzielczy w Głogówku Bank Spółdzielczy w Głogówku Grupa BPS Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 74/2013/Z Zarządu Banku Spółdzielczego w Głogówku z dnia 29.08.2013 r. Obowiązuje od 1 września 2013 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji w złotych dla rachunków bankowych klientów instytucjonalnych. Wysokość

Taryfa opłat i prowizji w złotych dla rachunków bankowych klientów instytucjonalnych. Wysokość Taryfa opłat i prowizji w złotych dla rachunków bankowych klientów instytucjonalnych Załącznik do Uchwały nr 16/BS/2014 Lp. Tytuł opłaty/prowizji opłaty/prowizji opłaty/prowizji opłaty/prowizji Rachunki

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych Załącznik nr 2 do Uchwały nr 15/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Starachowicach z dnia 05 marca 2015 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Głogówku

Bank Spółdzielczy w Głogówku Załącznik do Uchwały Nr Zarządu Banku Spółdzielczego w Głogówku z dnia Bank Spółdzielczy w Głogówku Grupa BPS Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 74/2013/Z Zarządu Banku Spółdzielczego w Głogówku z dnia 29.08.2013

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI DEWIZOWEJ

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI DEWIZOWEJ TARYFA OPŁAT I PROWIZJI SPIS TREŚCI: za obsługę rachunków walutowych płatnych na każde żądanie i oszczędnościowo rozliczeniowych...2 przekazy w obrocie dewizowym...3 za obsługę rachunków terminowych lokat

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W J A W O R Z N I E

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W J A W O R Z N I E TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W J A W O R Z N I E Obowiązuje od dnia 13 lutego 2017 r. Z A R Z Ą D I. KREDYTY 1. Rozpatrzenie wniosku o udzielenie kredytu 2. Prowizja

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W AUGUSTOWIE ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W WALUCIE KRAJOWEJ

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W AUGUSTOWIE ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W WALUCIE KRAJOWEJ Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 69 / 2016 Zarządu BS Augustów z dnia 31.10.2016r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W AUGUSTOWIE ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W WALUCIE KRAJOWEJ

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Sierpcu dla Klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Sierpcu dla Klientów indywidualnych Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Sierpcu dla Klientów indywidualnych Załącznik do Uchwały nr 3/2016 Zarządu Banku Spółdzielczego w Sierpcu z dnia 12.01.2016r. Z a s a d y p o b

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W J A W O R Z N I E

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W J A W O R Z N I E TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W J A W O R Z N I E Obowiązuje od dnia 1 czerwca 2015 r. Z A R Z Ą D 2 I. KREDYTY 1. Rozpatrzenie wniosku o udzielenie kredytu 2. Prowizja

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU

BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu Nr 35/2015 z dnia 23.04.2015 r. BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W PIEŃSKU DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Pieńsk, kwiecień

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łopusznie dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łopusznie dla klientów indywidualnych BANK SPÓŁDZIELCZY W ŁOPUSZNIE Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łopusznie dla klientów indywidualnych Łopuszno, 2015 r. Spis treści: Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych...

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W J A W O R Z N I E

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W J A W O R Z N I E TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W J A W O R Z N I E Obowiązuje od dnia 1 lutego 2018 r. Z A R Z Ą D I. KREDYTY 1. Rozpatrzenie wniosku o udzielenie kredytu 2. Prowizja od

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łobżenicy obowiązująca od dnia 09.01.2013 r.

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łobżenicy obowiązująca od dnia 09.01.2013 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łobżenicy obowiązująca od dnia 09.01.2013 r. Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu nr 3/2013 z dnia 09.01.2013 r. I. Rachunki bieżące i pomocnicze 1.

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Głogówku

Bank Spółdzielczy w Głogówku Załącznik do Uchwały Nr Zarządu Banku Spółdzielczego w Głogówku z dnia Bank Spółdzielczy w Głogówku Grupa BPS Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 60/205/Z Zarządu Banku Spółdzielczego w Głogówku z dnia 9.06.205

Bardziej szczegółowo

Taryfa Opłat i Prowizji za czynności i usługi bankowe. Spółdzielczego Banku Rozwoju

Taryfa Opłat i Prowizji za czynności i usługi bankowe. Spółdzielczego Banku Rozwoju Spółdzielczego Banku Rozwoju Firmy i Instytucje Obowiązuje od 20 czerwca 2013 r. ZASADY POBIERANIA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH: Taryfa opłat i prowizji Spółdzielczego Banku Rozwoju zwana dalej Taryfą określa

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Siemiatyczach

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Siemiatyczach Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 36/1/BS/Z/15 Zarządu Banku Spółdzielczego w Siemiatyczach z dnia 26 października 2015 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Siemiatyczach Siemiatycze,

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych Załącznik nr 7 do Uchwały nr 22/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Starachowicach z dnia 29 kwietnia 2015 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Głogówku

Bank Spółdzielczy w Głogówku Bank Spółdzielczy w Głogówku Grupa BPS Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 126/2016/Z Zarządu Banku Spółdzielczego w Głogówku z dnia 28.10.2016r. obowiązuje od dnia 02.11.2016 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W JANOWIE LUBELSKIM DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH. Janów Lubelski, listopad 2017

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W JANOWIE LUBELSKIM DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH. Janów Lubelski, listopad 2017 Załącznik nr 1 do uchwały nr 76/112017 Zarządu Banku Spółdzielczego w Janowie Lubelskim z dnia 24.11.2017 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W JANOWIE LUBELSKIM DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W PRUDNIKU

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W PRUDNIKU Załącznik do Uchwały Zarządu Banku Spółdzielczego w Prudniku z dnia 30.09.2014 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W PRUDNIKU Dla klientów indywidualnych Tekst jednolity Prudnik,

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI. dotycząca rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych konto STUDENT

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI. dotycząca rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych konto STUDENT Załącznik Nr 3A do Uchwały Nr 73/2011 Zarządu BS w Wysokiej dnia 18.07.2011 wprowadzony Uchwałą Nr 59/12 Zarządu BS w Wysokiej dnia 25.06.2012r TARYFA OPŁAT I PROWIZJI dotycząca rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Siemiatyczach

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Siemiatyczach Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 79/BS/Z/14 Zarządu Banku Spółdzielczego w Siemiatyczach z dnia 08.12.2014 r. Tekst jednolity uwzględniający zmiany wprowadzone uchwałami: Nr 12/BS/Z/15 z dnia 05.03.2015 r.,

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żyrakowie dla klientów instytucjonalnych Żyraków, marzec 2013r.

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żyrakowie dla klientów instytucjonalnych Żyraków, marzec 2013r. Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 5/2013 Zarządu Banku Spółdzielczego w Żyrakowie z dnia 20.03.2013r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żyrakowie Żyraków, marzec 2013r. Spis treści 1.

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU

BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu Nr 53/2015 z dnia 23.06.2015 r. BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W PIEŃSKU DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Pieńsk, wrzesień

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU

BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU Załącznik Nr 2 do Uchwały Zarządu Nr 53/2015 z dnia 23.06.2015 r. BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W PIEŃSKU DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Pieńsk, wrzesień

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W MIEDŹNEJ

BANK SPÓŁDZIELCZY W MIEDŹNEJ BANK SPÓŁDZIELCZY W MIEDŹNEJ Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 4/16/2012 Zarządu BS w Miedźnej z dnia 20.09.2012r Tekst ujednolicony uwzględnia zmiany wprowadzone: Uchwałą Nr 5/55/2013 Zarządu BS w Miedźnej

Bardziej szczegółowo

I. Rachunki bankowe klientów instytucjonalnych

I. Rachunki bankowe klientów instytucjonalnych I. Rachunki bankowe klientów instytucjonalnych załącznik Nr 2 do Umowy produktów i usług bankowych Lp korzyści Rodzaj usługi (czynności) warunek korzystania z pakietu Otwarcie pierwszego rachunku pomocniczego

Bardziej szczegółowo

TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w KrzyŜanowicach od dnia 01.08.2009r.

TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w KrzyŜanowicach od dnia 01.08.2009r. TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w KrzyŜanowicach od dnia 01.08.2009r. I. RACHUNKI BANKOWE OSÓB PRAWNYCH, PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH ORAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH OD KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH W BSR W KRAKOWIE Obowiązuje od dnia 24.10.2012r.

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH OD KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH W BSR W KRAKOWIE Obowiązuje od dnia 24.10.2012r. Obowiązuje od dnia 24.0.202r. RACHUNKI WALUTOWE I OPERACJE DEWIZOWE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH 5. RACHUNKI WALUTOWE PŁATNE NA KAŻDE ŻĄDANIE I TERMINOWE. Otwarcie rachunku walutowego, płatnego na każde

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Nidzicy. Taryfa opłat i prowizji bankowych dla klientów indywidualnych

Bank Spółdzielczy w Nidzicy. Taryfa opłat i prowizji bankowych dla klientów indywidualnych Bank Spółdzielczy w Nidzicy Taryfa opłat i prowizji bankowych dla klientów indywidualnych Nidzica, lipiec 2015 Spis treści: Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych.. 3 KONTA OSOBISTE 4 Tab. 1 Rachunek

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Załącznik do Uchwały nr 110/31/2013 Zarządu Banku Spółdzielczego w Wilamowicach z dnia 13.09.2013r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH PAŹDZIERNIK, 2013r. Zasady pobierania

Bardziej szczegółowo

3) awizowanie wypłaty gotówkowej z rachunku Bez opłat Bez opłat 4) wypłaty gotówkowe nieawizowane powyżej 30.000,- zł (prowizja dodatkowa)

3) awizowanie wypłaty gotówkowej z rachunku Bez opłat Bez opłat 4) wypłaty gotówkowe nieawizowane powyżej 30.000,- zł (prowizja dodatkowa) L.p. 8. Rachunki Oszczędnościowo Rozliczeniowe ROR, Net-ROR Tytuł prowizji/opłaty ROR Stawka w zł - 1 - - 2 - - 3 - Net-ROR Stawka w zł 1. Otwarcie rachunku jednorazowo 2. Prowadzenie rachunku miesięcznie

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych Załącznik nr 6 do Uchwały nr 43/2012 Zarządu Banku Spółdzielczego w Starachowicach z dnia 17.10.2012 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łobżenicy obowiązująca od dnia 15.04.2015 r.

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łobżenicy obowiązująca od dnia 15.04.2015 r. Załącznik nr do Uchwały Zarządu BS Łobżenica z dnia 5.0205 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łobżenicy obowiązująca od dnia 5.0205 r. I. Rachunki bieżące i pomocnicze. Otwarcie

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Głogówku

Bank Spółdzielczy w Głogówku Bank Spółdzielczy w Głogówku Grupa BPS Załącznik do Uchwały Nr 26/2017/Z Zarządu Banku Spółdzielczego w Głogówku z dnia 10.03.2017r. obowiązuje od dnia 1 czerwca 2017r. za wyjątkiem TAB. 8, która obowiązuje

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ PBS LUBACZÓW ZA CZYNNOŚCI BANKOWE I USŁUGI O CHARAKTERZE NIEBANKOWYM

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ PBS LUBACZÓW ZA CZYNNOŚCI BANKOWE I USŁUGI O CHARAKTERZE NIEBANKOWYM Załącznik nr 1 do Uchwały nr 10/2013 Zarządu Powiatowego Banku Spółdzielczego w Lubaczowie z dnia 28.03.2013 r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ PBS LUBACZÓW ZA CZYNNOŚCI BANKOWE I USŁUGI O CHARAKTERZE

Bardziej szczegółowo

Tabela prowizji produktów bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych Starachowice, kwiecień 2012 r

Tabela prowizji produktów bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych Starachowice, kwiecień 2012 r Załącznik do Uchwały nr 20/2012 r. Zarządu Banku Spółdzielczego z dnia 21.03.20121r. Tabela prowizji produktów bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych Starachowice,

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ A OSOBY FIZYCZNE

CZĘŚĆ A OSOBY FIZYCZNE CZĘŚĆ A OSOBY FIZYCZNE Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym w Bargłowie Kościelnym obowiązująca od dnia 01 lutego 2013 r. L.p. Rodzaj usługi (czynności) Stawka obowiązująca

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Nr 5/15/Z/2017 Zarządu Banku Spółdzielczego w Zaleszanach z dnia 26 maja 2017 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W ZALESZANACH ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Białej

Bank Spółdzielczy w Białej Bank Spółdzielczy w Białej Tekst jednolity Uchwała Zarządu Nr 29 /2015 z dnia 30-03-2015 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W BIAŁEJ ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W WIELOPLU SKRZ.

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W WIELOPLU SKRZ. Załącznik do Uchwały nr 1/5/Z/2008 Zarządu BS z dnia 26022008 TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W WIELOPLU SKRZ. ROZDZIAŁ I OBSŁUGA RACHUNKÓW BANKOWYCH BIEŻĄCYCH,

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów instytucjonalnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów instytucjonalnych Załącznik nr 1 do Uchwały nr 36/2016 Zarządu Banku Spółdzielczego w Starachowicach z dnia 16.05.2016r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Starachowice, maj 2016r. SPIS TREŚCI Zasady pobierania opłat i prowizji

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łobżenicy obowiązująca od dnia 26.02.2015 r.

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łobżenicy obowiązująca od dnia 26.02.2015 r. Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu nr 09/2015 z dnia 25.02015r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łobżenicy obowiązująca od dnia 26.02015 r. I. Rachunki bieżące i pomocnicze 1. Otwarcie

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Narolu. dla klientów instytucjonalnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Narolu. dla klientów instytucjonalnych Załącznik do Uchwały nr 17/2016 Zarządu z dnia 29.06.2016r.. Obowiązuje od 01.07.2016r. Narol, 2016r. Spis treści: ZASADY POBIERANIA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH... 3 ROZDZIAŁ I. RACHUNKI BANKOWE... 4 I.

Bardziej szczegółowo

Proste Konto Osobiste / MeritumKonto Junior Lp. Rodzaj czynności / usługi Tryb pobierania prowizji / opłaty

Proste Konto Osobiste / MeritumKonto Junior Lp. Rodzaj czynności / usługi Tryb pobierania prowizji / opłaty Szczegółowy wykaz zmian w Taryfie Opłat i Prowizji dla Klienta Indywidualnego w Meritum Banku ICB S.A obowiązującej od dnia 12 czerwca 2012 r. dla Klientów, którzy złożyli wniosek o otwarcie rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Rabie Wyżnej GRUPA BPS

Bank Spółdzielczy w Rabie Wyżnej GRUPA BPS Bank Spółdzielczy w Rabie Wyżnej GRUPA BPS Załącznik do Protokołu nr 12/2013 Zarządu Banku Spółdzielczego w Rabie Wyżnej z dnia 23.05.2013r. obowiązuje od 01 czerwca 2013r. Taryfa opłat i prowizji bankowych

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Głogówku

Bank Spółdzielczy w Głogówku Bank Spółdzielczy w Głogówku Grupa BPS Załącznik nr do Uchwały Nr 60/05/Z Zarządu Banku Spółdzielczego w Głogówku z dnia 9.06.05 r. obowiązuje od dnia 0.07.05 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku

Bardziej szczegółowo

Tabela prowizji produktów bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów instytucjonalnych

Tabela prowizji produktów bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów instytucjonalnych Załącznik nr 2 do Uchwały nr 39/2013 Zarządu Banku Spółdzielczego z dnia 12.06.2013 r. Tabela prowizji produktów bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów instytucjonalnych dla umów

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Narolu. dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Narolu. dla klientów indywidualnych Załącznik do Uchwały nr 17/2016 Zarządu z dnia 29.06.2016r.. BANK SPÓŁDZIELCZY W NAROLU Obowiązuje od 01.07.2016r. Narol, 2016 Spis treści: Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych... 3 Rozdział I.

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łopusznie dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łopusznie dla klientów indywidualnych Załącznik do Uchwały Nr 08/06/AB/DSP/2012 Zarządu Banku BPS S.A. z dnia 31 stycznia 2012 r. Załącznik do Uchwały Nr 2/61/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Łopusznie z dnia 17.12.2015 r. BANK SPÓŁDZIELCZY

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Głogówku

Bank Spółdzielczy w Głogówku Bank Spółdzielczy w Głogówku Grupa BPS Załącznik do Uchwały Nr 135/2017/Z Zarządu Banku Spółdzielczego w Głogówku z dnia 28.09.2017r. obowiązuje od dnia 02.10.2017r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU

BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu Nr 56/2016 z dnia 27.10.2016 r. BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W PIEŃSKU DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Pieńsk, lisopad

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI DEWIZOWEJ

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI DEWIZOWEJ SPIS TREŚCI: za obsługę rachunków walutowych bieżących... 2 przekazy w obrocie dewizowym... 3 za obsługę rachunków walutowych lokat terminowych... 4 skup i sprzedaż walut obcych w gotówce... 4 czeki w

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łopusznie dla klientów instytucjonalnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łopusznie dla klientów instytucjonalnych BANK SPÓŁDZIELCZY W ŁOPUSZNIE Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łopusznie dla klientów instytucjonalnych Łopuszno, 2014 r. Spis treści: SPIS TREŚCI:... 2 ZASADY POBIERANIA OPŁAT

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Głogówku

Bank Spółdzielczy w Głogówku Załącznik do Uchwały Nr Zarządu Banku Spółdzielczego w Głogówku z dnia Bank Spółdzielczy w Głogówku Grupa BPS Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 74/2013/Z Zarządu Banku Spółdzielczego w Głogówku z dnia 29.08.2013

Bardziej szczegółowo

obowiązuje od 01.08.2015 r.

obowiązuje od 01.08.2015 r. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 105/2015 Zarządu Banku Taryfa opłat i prowizji bankowych w Banku Spółdzielczym w Krasnymstawie dla klientów indywidualnych obowiązuje od 01.08.2015 r. Zarejestrowany w Sądzie

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI MAZOVIA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO DLA ROLNIKÓW

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI MAZOVIA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO DLA ROLNIKÓW Przyjęto Uchwałą nr 74/2015 Zarządu Mazovia Banku Spółdzielczego z dnia 27 maja 2015 roku TARYFA OPŁAT I PROWIZJI TEKST JEDNOLITY Obowiązuje od dnia 1 czerwca 2015 roku Mazovia Bank Spółdzielczy Strona

Bardziej szczegółowo

I. Zasady pobierania prowizji i opłat

I. Zasady pobierania prowizji i opłat Załącznik nr 1 Do Uchwały Zarządu BS nr 48 z dn.28-12-2011 Taryfa prowizji i opłat za czynności bankowe pobieranych od klientów BS w Sokołach I. Zasady pobierania prowizji i opłat 1. Prowizje od wpłat

Bardziej szczegółowo

I. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE, OSZCZĘDNOŚCIOWE ORAZ LOKAT TERMINOWYCH. Lp. Rodzaj usług (czynności) Tryb pobierania Stawka

I. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE, OSZCZĘDNOŚCIOWE ORAZ LOKAT TERMINOWYCH. Lp. Rodzaj usług (czynności) Tryb pobierania Stawka I. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE, OSZCZĘDNOŚCIOWE ORAZ LOKAT TERMINOWYCH Lp. Rodzaj usług (czynności) Tryb pobierania 1. Otwarcie rachunku: a) POL-Konto, b) POL-Konto START, c) płatnego na każde

Bardziej szczegółowo

obowiązuje od 01.12.2014 r.

obowiązuje od 01.12.2014 r. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 118/2014 Zarządu Banku Taryfa opłat i prowizji bankowych w Banku Spółdzielczym w Krasnymstawie dla klientów indywidualnych obowiązuje od 01.12.2014 r. Zarejestrowany w Sądzie

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W PRUDNIKU

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W PRUDNIKU Załącznik do Uchwały Zarządu Banku Spółdzielczego w Prudniku z dnia 31.10.2016 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W PRUDNIKU Dla klientów indywidualnych Tekst jednolity Prudnik,

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W JANOWIE LUBELSKIM DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH. Janów Lubelski, listopad 2017

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W JANOWIE LUBELSKIM DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH. Janów Lubelski, listopad 2017 Załącznik nr 2 do uchwały nr 76/11/2017 Zarządu Banku Spółdzielczego w Janowie Lubelskim z dnia 24.11.2017 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W JANOWIE LUBELSKIM DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

Bardziej szczegółowo

Taryfa Opłat i Prowizji za czynności i usługi bankowe. Spółdzielczego Banku Rozwoju

Taryfa Opłat i Prowizji za czynności i usługi bankowe. Spółdzielczego Banku Rozwoju Załącznik nr 2 do Uchwały nr 49/2015 Zarządu Spółdzielczego Banku Rozwoju z dnia 28.05.2015 r. Taryfa Opłat i Prowizji Spółdzielczego Banku Rozwoju KLIENT INDYWIDUALNY (zmiany naniesiono kolorem czerwonym)

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Głogówku

Bank Spółdzielczy w Głogówku Załącznik do Uchwały Nr Zarządu Banku Spółdzielczego w Głogówku z dnia Bank Spółdzielczy w Głogówku Grupa BPS Załącznik do Uchwały Nr 36/2016/Z Zarządu Banku Spółdzielczego w Głogówku z dnia 04.03.2016

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ PBS LUBACZÓW ZA CZYNNOŚCI BANKOWE I USŁUGI O CHARAKTERZE NIEBANKOWYM

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ PBS LUBACZÓW ZA CZYNNOŚCI BANKOWE I USŁUGI O CHARAKTERZE NIEBANKOWYM AZałącznik nr 12 do Uchwały nr 34/2012 Zarządu Powiatowego Banku Spółdzielczego w Lubaczowie z dnia 23.10.2012 r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ PBS LUBACZÓW ZA CZYNNOŚCI BANKOWE I USŁUGI O

Bardziej szczegółowo

Obowiązuje od 01.06.2015r.

Obowiązuje od 01.06.2015r. DZIAŁ II DEPOZYTY OSÓB FIZYCZNYCH Obowiązuje od 01062015r Lp Rozdział 1 Obsługa rachunków oszczędnościowych, oszczędnościowo-rozliczeniowych (ROR) Wyszczególnienie czynności 1 Otwarcie, i prowadzenie i

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Wilamowice, 2014r. Zasady pobierania opłat i prowizji za czynności bankowe dla klientów instytucjonalnych Zakres operacji i usług

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 21/Z/2015 Zarządu BS w Podegrodziu z dnia 21.04.2015 r. Bank Spółdzielczy w Podegrodziu TARYFA

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 21/Z/2015 Zarządu BS w Podegrodziu z dnia 21.04.2015 r. Bank Spółdzielczy w Podegrodziu TARYFA Bank Spółdzielczy w Podegrodziu Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 21/Z/2015 Zarządu BS w Podegrodziu z dnia 21.04.2015 r TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH Klientów instytucjonalnych w Banku Spółdzielczym w

Bardziej szczegółowo

WYCIĄG Z TARYFY OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W RUTCE-TARTAK (obowiązuje od 15-01-2015 r.) i

WYCIĄG Z TARYFY OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W RUTCE-TARTAK (obowiązuje od 15-01-2015 r.) i WYCIĄG Z TARYFY OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W RUTCE-TARTAK (obowiązuje od 15-01-2015 r.) i PROWADZENIE RACHUNKÓW W PLN ORAZ OPERACJE W OBROCIE KRAJOWYM POZYCJA Osoby fizyczne W PLN

Bardziej szczegółowo

I. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE KONTA OSOBISTE

I. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE KONTA OSOBISTE Lp. Rodzaj usług (czynności) Stawka obowiązująca I. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE KONTA OSOBISTE 1. Otwarcie rachunku. Bez opłat 2. Prowadzenie rachunku wraz z całodobowym dostępem do usługi Bankofon

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A Nr 27 / 2012 Zarządu Banku Spółdzielczego w Sokółce z dnia r.

U C H W A Ł A Nr 27 / 2012 Zarządu Banku Spółdzielczego w Sokółce z dnia r. U C H W A Ł A Nr 27 / 2012 Zarządu Banku Spółdzielczego w Sokółce z dnia 23.10.2012 r. W sprawie: zmiany Taryfy prowizji i opłat za czynności bankowe oraz za wykonywanie innych czynności, pobieranych od

Bardziej szczegółowo