TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK ZACHODNI WBK S.A. ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA FIRM

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK ZACHODNI WBK S.A. ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA FIRM"

Transkrypt

1 Załącznik nr 1 do Zarządzenia Członka Zarządu Banku nr 104/2014 z dnia 20 marca 2014 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK ZACHODNI WBK S.A. ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA FIRM

2 2 CZĘŚĆ II A - OPŁATY I PROWIZJE POBIERANE ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA PRZEDSIĘBIORSTW I KORPORACJI (obowiązuje od dnia 1 maja 2014 r.) SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ I. Postanowienia ogólne...3 ROZDZIAŁ II. Rachunki rozliczeniowe...5 ROZDZIAŁ III. Rachunki powiernicze i ESCROW...11 ROZDZIAŁ IV. Lokaty terminowe...12 ROZDZIAŁ V. Usługi okołorachunkowe...13 ROZDZIAŁ VI. Usługi Bankowości Elektronicznej...14 ROZDZIAŁ VII. Karty płatnicze...16 ROZDZIAŁ VIII. Inne instrument płatnicze...20 ROZDZIAŁ IX. Czynności w obrocie dewizowym...21 ROZDZIAŁ X. Transakcje handlowe...25 ROZDZIAŁ XI. Kredyty I usługi kredytowe...29 ROZDZIAŁ XII. Rachunki depozytowe papierów wartościowych prowadzone w Centrali BZ WBK oraz pozostałe czynności związane z obsługą transakcji Skarbu...34 ROZDZIAŁ XIII. Potwierdzenia, duplikaty, zaświadczenia, opinie, informacje...34 ROZDZIAŁ XIV. Inne opłaty I prowizje...36 ZAŁĄCZNIK NR 1. Produkty i usługi BZ WBK dla przedsiębiorstw i korporacji wycofane z oferty BZ WBK ZAŁĄCZNIK NR 2. Produkty i usługi byłego Kredyt Banku dla przedsiębiorstw i korporacji wycofane z oferty BZ WBK...46

3 3 ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Bank Zachodni WBK S.A., zwany dalej BZ WBK, pobiera opłaty i prowizje zgodnie z niniejszą Taryfą opłat i prowizji pobieranych przez Bank Zachodni WBK S.A. za czynności bankowe dla firm Część II A, zwaną dalej Taryfą opłat i prowizji / Taryfą, obejmującą opłaty i prowizje za czynności bankowe dla przedsiębiorstw i korporacji będących Klientami Pionu Bankowości Biznesowej i Korporacyjnej lub Pionu Global Banking & Markets. Niniejsza Taryfa nie obowiązuje w stosunku do czynności, do których ma zastosowanie Taryfa opłat i prowizji pobieranych przez Bank Zachodni WBK S.A. za czynności bankowe dla firm - Część II B. 2. Opłaty i prowizje ustalane są w złotych polskich lub w walutach obcych. 3. W przypadku operacji wyraŝonych w walutach obcych, podstawą ustalania wysokości opłat i prowizji jest: a) równowartość w złotych polskich kwoty operacji - w przypadku opłat i prowizji wyraŝonych w złotych polskich, b) kwota operacji - w przypadku opłat i prowizji wyraŝonych w walutach obcych. W przypadku opłat i prowizji wyraŝonych w złotych polskich przeliczenie następuje wg kursu średniego NBP, obowiązującego w dniu pobrania opłaty/prowizji, z wyjątkiem opłat/prowizji od operacji związanych z: - poleceniami wypłaty przeliczanych wg kursu średniego NBP z dnia poprzedniego, - obsługą kredytów i gwarancji dewizowych wystawionych przez BZ WBK - przeliczanych po kursie kupna/sprzedaŝy dla dewiz BZ WBK, - obsługą linii wielocelowej/wielowalutowej/wielopodmiotowej - przeliczanych po kursie średnim BZ WBK, - skupem/sprzedaŝą walut w kasie BZ WBK - przeliczanych po kursie kupna/sprzedaŝy dla pieniędzy BZ WBK, - skupem wierzytelności eksportowych (forfaiting) przeliczanych po kursie średnim NBP z dnia realizacji płatności, - realizacją w walucie wymienialnej inkasa, akredytywy oraz gwarancji awizowanych wystawionych przez inny bank na rzecz Klienta BZ WBK przeliczanych po kursie kupna/sprzedaŝy dla dewiz BZ WBK. 4. W przypadku kosztów banków zagranicznych wyraŝonych w innej walucie niŝ waluta, w której zostaną pobrane, przeliczenie następuje wg kursu średniego NBP, obowiązującego w dniu pobrania kosztów, z wyjątkiem kosztów operacji związanych z realizacją w walucie wymienialnej inkasa, akredytyw oraz gwarancji awizowanych, pośrednich, potwierdzonych przeliczanych po kursie sprzedaŝy dla dewiz BZ WBK. 5. Opłaty i prowizje pobierane są: a) w dniu złoŝenia lub wykonania dyspozycji lub b) cyklicznie ostatniego dnia danego miesiąca kalendarzowego - a jeŝeli ostatni dzień miesiąca przypada w dniu wolnym od pracy BZ WBK wtedy opłaty i prowizje są pobierane w ostatnim dniu roboczym BZ WBK danego miesiąca - zasada ta dotyczy następujących opłat i prowizji: - opłaty za prowadzenie rachunku rozliczeniowego, liczonej za kaŝdy rozpoczęty miesiąc kalendarzowy prowadzenia rachunku wg stawki z dnia poprzedzającego dzień pobrania opłaty, - opłat pobieranych sumarycznie (zbiorczo) za transakcje (przelewy, polecenia zapłaty, wpłaty gotówki przez Posiadacza na rachunek własny, wypłaty gotówki z rachunku dokonywane w placówkach BZ WBK i jako wypłata elektroniczna) oraz za wyciągi w formie papierowej i potwierdzenia operacji wtórniki/załączniki - dołączane do tych wyciągów - zrealizowane/wygenerowane w okresie od ostatniego dnia roboczego BZ WBK poprzedniego miesiąca włącznie do dnia poprzedzającego ostatni dzień roboczy BZ WBK bieŝącego miesiąca, liczonych wg stawki z dnia pobrania opłaty, z zastrzeŝeniem, Ŝe powyŝsza zasada cyklicznego pobierania opłat nie dotyczy opłat i prowizji określonych w niniejszej Taryfie opłat i prowizji jako dodatkowe ; lub c) w innych terminach, wskazanych w niniejszej Taryfie opłat i prowizji przy poszczególnych opłatach i prowizjach lub w umowach zawartych pomiędzy Klientem a BZ WBK. 6. Opłaty i prowizje pobierane cyklicznie w przypadku zamknięcia rachunku w trakcie trwania cyklu zostaną pobrane w dniu zamknięcia rachunku.

4 4 7. NaleŜne opłaty i prowizje pokrywa zleceniodawca operacji bankowych, chyba Ŝe strony danej operacji umówiły się inaczej lub w złoŝonej dyspozycji określono inaczej, a BZ WBK to aprobuje. 8. Kwoty pobieranych opłat i prowizji podlegają zaokrągleniu na zasadach ogólnie obowiązujących. 9. Poza opłatami i prowizjami wymienionymi w niniejszej Taryfie opłat i prowizji pobiera się: a) opłaty i prowizje pobrane przez banki pośredniczące przy wykonaniu zlecenia, b) opłaty i prowizje telekomunikacyjne i pocztowe w obrocie krajowym i zagranicznym, c) opłaty za przesyłki przekazane na zlecenie klienta pocztą kurierską. 10. Opłaty i prowizje za czynności bankowe nie są pobierane od: a) operacji związanych ze spłatą wierzytelności BZ WBK lub jego spółek zaleŝnych, bez względu na ich formę, z wyjątkiem spłat kredytu rewolwingowego i kredytu w rachunku bieŝącym, b) wypłat gotówki wiąŝących się z zamknięciem rachunku rozliczeniowego, c) wpłat gotówki dokonywanych przez klienta BZ WBK z tytułu zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych, jeŝeli zapłata podatku jest związana z usługami świadczonymi przez BZ WBK. 11. Opłaty i prowizje dotyczące rachunków rozliczeniowych, wymienione w rozdziałach nie zawierających podziału na taryfy cenowe, obowiązują dla rachunków prowadzonych we wszystkich rodzajach taryf cenowych. 12. Rachunek bieŝący funkcjonujący na indywidualnie ustalonych warunkach jest to rachunek, za obsługę którego pobierane są opłaty i prowizje w innej wysokości lub w inny sposób niŝ określono w niniejszej Taryfie opłat i prowizji. 13. Opłaty za przelewy na rachunek w innym banku nie dotyczą przekazania środków w walucie obcej na rachunki w innych bankach krajowych oraz przekazania środków na rachunki w bankach zagranicznych opłaty za realizację tych transakcji pobierane są zgodnie ze stawkami dotyczącymi poleceń wypłaty. 14. Opłaty i prowizje za przelewy / wpłaty gotówki / zlecenia płatnicze / polecenia zapłaty dokonywane na rachunek w BZ WBK dotyczą równieŝ ww. transakcji realizowanych na rachunki spółek zaleŝnych BZ WBK oraz placówek partnerskich BZ WBK tj. placówek agencyjnych BZ WBK działających pod oznaczeniem Bank Zachodni WBK Partner. 15. O ile w poszczególnych rozdziałach niniejszej Taryfy opłat i prowizji lub innych regulacjach nie określono inaczej, opłaty i prowizje obowiązujące w placówkach BZ WBK dotyczą równieŝ czynności bankowych dla firm realizowanych w placówkach partnerskich BZ WBK. 16. Bank w okresie obowiązywania umowy zastrzega sobie prawo dokonywania wszelkich zmian w Taryfie, w szczególności wysokości opłat i prowizji. Zmiana wysokości opłat i prowizji uzaleŝniona jest od zmiany przynajmniej jednego z następujących czynników: a) stopnia pracochłonności oraz zakresu i formy realizacji określonych czynności/usług, b) następujących instrumentów finansowych rynku pienięŝnego i kapitałowego: stopy oprocentowania kredytu redyskontowego NBP, stopy oprocentowania kredytu lombardowego NBP, sposobu naliczania rezerwy obowiązkowej Banków, stawek stóp procentowych obowiązujących na rynku międzybankowym, rentowności bonów skarbowych emitowanych przez Ministra Finansów, rentowności bonów pienięŝnych emitowanych przez NBP. Ponadto w okresie obowiązywania umowy Bank zastrzega sobie prawo wprowadzenia nowych opłat i prowizji. 17. BZ WBK nie będzie zawiadamiał Klientów o takich zmianach niniejszej Taryfy opłat i prowizji, które polegać będą wyłącznie na wprowadzeniu nowych typów produktów lub usług do oferty BZ WBK oraz w przypadku zmian w zakresie produktów, w przedmiocie których Klienta nie wiąŝe z BZ WBK umowa..

5 5 ROZDZIAŁ II RACHUNKI ROZLICZENIOWE I. RACHUNKI BIEśĄCE I RACHUNKI BIEśĄCE WALUTOWE L.p. Wyszczególnienie czynności Taryfa Korporacyjna Otwarcie rachunku Bez opłat 2. Prowadzenie rachunku (miesięcznie) 60 zł 3. Przelewy 1) Przelew złoŝony w placówce BZ WBK: a) przelew na rachunek w BZ WBK 30 zł UWAGA: Opłaty nie pobiera się w przypadku przelewów realizowanych na rachunki kredytowe i lokaty terminowe. b) Przelew ELIXIR 1) 30 zł c) Przelew SORBNET 1) 30 zł d) Opłata dodatkowa za przelew SORBNET o wartości poniŝej 1 mln zł 40 zł 2) Przelew złoŝony za pośrednictwem usług bankowości elektronicznej: a) przelew na rachunek własny w BZ WBK Bez opłat UWAGA: Dotyczy przelewów, w których zleceniodawcą przelewu i odbiorcą środków jest ta sama Firma (ten sam CIF oznaczający numer Klienta). b) przelew na rachunek obcy w BZ WBK 2 zł UWAGA: Opłaty nie pobiera się za przelew na rachunki w BZ WBK o numerach rozliczeniowych: , , , , za przelewy tego typu pobierana jest opłata wskazana w ppkt 2a).

6 6 c) Przelew ELIXIR 1) 2 zł d) Przelew Express ELIXIR 1) 10 zł e) Przelew SORBNET 1) 15 zł f) Opłata dodatkowa za Przelew SORBNET o wartości poniŝej 1 mln zł 20 zł g) Przelew24 1) 0,50 zł 4. Zlecenia stałe 1) Definiowanie / zmiana / usunięcie zlecenia stałego w placówce BZ WBK 20 zł 2) Realizacja zlecenia na rachunek w BZ WBK Bez opłat 3) Realizacja zlecenia na rachunek w innym banku 1) 2 zł 5. Polecenia zapłaty 1) 1) Aktywacja usługi polecenia zapłaty 150 zł 2) Uznanie rachunku odbiorcy (wierzyciela) z tytułu realizacji polecenia zapłaty 2 zł 3) Przekazanie odbiorcy (wierzycielowi) komunikatu o odmowie realizacji polecenia zapłaty przez bank płatnika - za kaŝdy komunikat odmowy 2 zł 4) Realizacja polecenia zapłaty z rachunku płatnika: a) na rachunek odbiorcy w BZ WBK Bez opłat

7 7 b) na rachunek odbiorcy w innym banku 2 zł UWAGA: Opłaty wymienione w pkt 1) -3) pobierane są od odbiorcy (wierzyciela), opłaty wymienione w pkt 4) pobierane są od płatnika (dłuŝnika). 6. Wpłaty gotówki 1) Wpłata posiadacza rachunku: a) otwarta - realizowana w placówce BZ WBK 0,55% min. 15 zł b) zamknięta - realizowana: - w kasie placówki BZ WBK 0,5% min. 10 zł - w skarbcu nocnym 0,4% min. 10 zł - w Centrum Obsługi Gotówki 0,3% min. 10 zł c) we wpłatomacie BZ WBK (dotyczy wpłat w PLN) 0,2% min. 2 zł 2) Wpłata pocztowa zamknięta wg umowy 3) Wpłata zamknięta - usługi związane z konwojowaniem wartości pienięŝnych wg umowy 4) Opłaty i prowizje dodatkowe: a) wpłata bilonu w walutach wymienialnych 60% b) wpłata bilonu w złotych polskich powyŝej 50 sztuk 0,5% min. 10 zł

8 8 c) skarbiec nocny : - opakowania słuŝące do odprowadzania gotówki (np. woreczki do monet, portfele, kasety), cena zakupu + 10 % - wydanie karty magnetycznej / klucza do skarbca nocnego. 50 zł za kartę / klucz d) wpłata zamknięta przygotowana niezgodnie z zapisami umowy/deklaracji (np.+ niepoprawne przygotowanie bezpiecznej koperty, dokonanie wpłaty nieuporządkowanej) 40 zł UWAGA: Opłatę pobiera się po dokonaniu rozliczenia wpłaty 7. Wypłaty gotówki 1) Wypłata gotówki w placówce BZ WBK 0,55% min. 10 zł 2) Wypłata nieawizowana (prowizja dodatkowa do pkt 1, liczona od róŝnicy między kwotą wypłacaną a kwotą wyznaczoną do awizowania). 0,15 % 3 ) Wypłata zamknięta - usługi związane z konwojowaniem wartości pienięŝnych wg umowy 4) Nieodebranie awizowanej, wcześniej zgłoszonej wypłaty gotówki (od kwoty niepodjętej) 0,15 % 5) Wypłata elektroniczna - uruchomienie usługi 150 zł 6) Wypłata elektroniczna - prowizja za kaŝdą zrealizowaną wypłatę elektroniczną liczona od wartości transakcji 0,5% min. 10 zł UWAGA: Opłaty i prowizje za wypłatę gotówki przy uŝyciu kart płatniczych określone zostały w rozdziale VII. 8. Czeki w obrocie krajowym 1) 1) Zamówienie blankietów czekowych (za jeden blankiet) 2 zł

9 9 2) Wysłanie blankietów czekowych pocztą 6 zł 3) Potwierdzenie czeku 15 zł 4) Inkaso czeków 20 zł UWAGA: Opłata za zamówienie blankietów czekowych i wysłanie zamówionych blankietów pocztą pobierana jest w momencie przyjęcia zamówienia. 9. Wyciąg z rachunku 1) w formie elektronicznej wysyłany w ramach usług bankowości elektronicznej - ewyciąg UWAGA: ewyciąg jest dostępny dla klientów korzystających z usług bankowości elektronicznej za pośrednictwem Internetu. bez opłat 2) w formie komunikatu SWIFT - pobierana sumarycznie w pierwszym dniu roboczym kolejnego miesiąca za komunikaty wysłane w poprzednim miesiącu, z datą waluty przypadającą w ostatnim dniu roboczym miesiąca: a) w formie komunikatu MT940 (za jeden komunikat) 10 zł b) w formie komunikatu MT941 lub MT942 - miesięczna opłata ryczałtowa za pakiet do sztuk komunikatów w miesiącu, pobierana za kaŝdy typ komunikatu (od kaŝdego rachunku) UWAGA: Za kaŝde następne rozpoczęte sztuk komunikatów w danym miesiącu dodatkowo pobierana jest opłata w wysokości 200 zł. Wyciąg w formie komunikatu SWIFT MT941 i MT942 dostępny będzie w ofercie BZ WBK od 1 lipca 2014 r. 200 zł 3) w formie papierowej (za kaŝdy wygenerowany wyciąg) : a) wysyłany listem zwykłym raz w miesiącu lub rzadziej bez opłat b) wysyłany listem zwykłym częściej niŝ raz w miesiącu lub po kaŝdej zmianie salda 10 zł

10 10 c) odbierany w placówce BZ WBK 15 zł 4) załącznik (dokument oryginalny) lub wtórnik potwierdzenie pojedynczej operacji dołączane do wyciągu (za kaŝdą pozycję na wyciągu) 1 zł 5) przechowywanie wyciągów przez okres dłuŝszy niŝ 1 miesiąc (za kaŝdy rozpoczęty miesiąc) 100 zł 1) Usługa niedostępna dla Rachunków bieŝących walutowych. II. RACHUNKI PŁACOWE L.p. Wyszczególnienie czynności Taryfa dla Rachunku Płacowego Otwarcie rachunku 200 zł 2. Prowadzenie rachunku (miesięcznie) 150 zł 3. Przelew złoŝony za pośrednictwem usług bankowości elektronicznej 1) Przelew na rachunek w BZ WBK wg umowy 2) Przelew ELIXIR wg umowy UWAGA: W przypadku braku ustaleń indywidualnej stawki obowiązuje opłata standardowa o wartości wskazanej w Taryfie Korporacyjnej w podrozdziale I. 4. Wyciąg z rachunku 1) w formie elektronicznej wysyłany w ramach usług bankowości elektronicznej (e-wyciąg) bez opłat

11 11 UWAGA: ewyciąg jest dostępny dla klientów korzystających z usług bankowości elektronicznej za pośrednictwem Internetu. 2) w formie papierowej wysyłany listem zwykłym lub odbierany w placówce BZ WBK bez opłat 3) załącznik (dokument oryginalny) lub wtórnik potwierdzenie pojedynczej operacji dołączane do wyciągu (za kaŝdą pozycję na wyciągu) 1 zł 4) przechowywanie wyciągów przez okres dłuŝszy niŝ 1 miesiąc (za kaŝdy rozpoczęty miesiąc) 100 zł UWAGA: Za pozostałe czynności i usługi dostępne dla Rachunku płacowego i/lub związane z jego obsługą nie wymienione powyŝej, BZ WBK pobiera opłaty wskazane w podrozdziale I dotyczącym Rachunków bieŝących. UWAGA: 1) Niniejszy Rozdział dotyczy następujących rachunków rozliczeniowych: Rachunków bieŝących, Rachunków bieŝących walutowych oraz Rachunków płacowych : a) otwartych w placówce BZWBK lub przy udziale placówki BZWBK lub przy udziale jednostki centralnej, które przed dniem połączenia Banku Zachodniego WBK S.A. i Kredyt Banku S.A. były placówką lub jednostką centralną BZ WBK, b) otwartych po dniu r. w placówce BZWBK lub przy udziale placówki BZWBK lub przy udziale jednostki centralnej BZ WBK, które przed dniem połączenia Banku Zachodniego WBK S.A. i Kredyt Banku S.A. były placówką lub jednostką centralną Kredyt Banku S.A. a takŝe innych rachunków otwartych w tych placówkach (lub przy udziale tych placówek) lub jednostkach centralnych, dla których nie ma zastosowania Załącznik nr 2. 2) Taryfa Korporacyjna obowiązuje dla Rachunków bieŝących i Rachunków bieŝących walutowych, w tym m.in. dla: a) rachunków prowadzonych poprzednio w innych taryfach cenowych, dla których zgodnie z wnioskiem Posiadacza rachunku nastąpiła zmiana taryfy cenowej na Taryfę Korporacyjną, b) rachunków prowadzonych na indywidualnie ustalonych warunkach, w tym równieŝ w wycofanej z oferty Taryfie Negocjowanej (prowadzonej przed r. jako Taryfa Standardowa), dla której w dniu r. decyzją BZ WBK nastąpiła zmiana nazwy taryfy cenowej na Taryfa Korporacyjna. 3) Taryfa dla Rachunku Płacowego obowiązuje dla Rachunków płacowych w tym m.in. dla: a) rachunków prowadzonych poprzednio w innych taryfach cenowych, dla których zgodnie z wnioskiem Posiadacza rachunku nastąpiła zmiana rodzaju rachunku i/lub taryfy cenowej na Taryfę dla Rachunku Płacowego, b) rachunków prowadzonych na indywidualnie ustalonych warunkach. Opłaty określone w tej taryfie cenowej pobierane są z innego rachunku wskazanego przez Posiadacza. ROZDZIAŁ III RACHUNKI POWIERNICZE I ESCROW L.p. Wyszczególnienie czynności Stawka Otwarcie i prowadzenie rachunku powierniczego, rachunku powierniczego dla dewelopera, mieszkaniowego rachunku powierniczego dla dewelopera wg umowy

12 12 2. Otwarcie i prowadzenie rachunku ESCROW 1) wg umowy 1) Dotyczy równieŝ niedostępnych w ofercie BZ WBK rachunków zastrzeŝonych, które zostały otwarte w placówce BZWBK lub przy udziale placówki BZWBK lub przy udziale jednostki centralnej BZ WBK, które przed dniem połączenia Banku Zachodniego WBK S.A. i Kredyt Banku S.A. były placówką lub jednostką centralną Kredyt Banku S.A. ROZDZIAŁ IV LOKATY TERMINOWE L.p. Wyszczególnienie czynności Stawka Prowadzenie rachunku lokaty bez opłat 2. Realizacja usługi cyklicznego otwierania rachunków lokat (opłata miesięczna) UWAGA: Opłata nie dotyczy dyspozycji cyklicznego otwierania rachunków lokat złoŝonych przed dniem r. w placówce BZ WBK lub przy udziale placówki BZ WBK lub przy udziale jednostki centralnej BZWBK, które przed dniem połączenia Banku Zachodniego WBK S.A. i Kredyt Banku S.A. były placówką lub jednostką centralną Banku Zachodniego S.A. 30 zł Opłata naliczana jest za kaŝdy rachunek bieŝący, z którego przeksięgowane są środki na rachunek lokaty i o ile klient nie określi inaczej pobierana jest z tego rachunku bieŝącego. 3. Wpłata gotówki na rachunek lokaty zgodnie z Rozdziałem II podrozdziałem I pkt 6 4. ZłoŜenie dyspozycji przelewu środków z rachunku lokaty na rachunek prowadzony w innym banku UWAGA: Dotyczy zadysponowania odsetkami lub kapitałem w terminach udostępniania odsetek lub z upływem okresu umownego. 8 zł 5. Przelew środków pochodzących z likwidacji rachunku lokaty przed upływem okresu umownego na rachunek prowadzony w innym banku 8 zł 6. Wyciąg z rachunku lokaty Bez opłat 7. Przechowywanie wyciągów przez okres dłuŝszy niŝ 1 miesiąc (za kaŝdy rozpoczęty miesiąc) zgodnie z Rozdziałem II podrozdziałem I

13 13 pkt 9 ppkt 5) ROZDZIAŁ V USŁUGI OKOŁORACHUNKOWE L.p. Wyszczególnienie czynności Stawka Elektroniczna Identyfikacja NaleŜności (EIN) 1) Aktywacja usługi 150 zł 2) Uznanie rachunku pomocniczego z tytułu transakcji otrzymanej w ramach usługi EIN wg umowy 3) Udostępnienie archiwalnych (starszych niŝ 1 miesiąc) raportów opłata za kaŝdy raport dzienny 10 zł 2. Kompensacyjne rozliczanie odsetek (Cash Pooling wirtualny) wg umowy 3. Konsolidacja sald 1) Aktywacja usługi min. 300 zł 2) Świadczenie usługi - opłata pobierana od kaŝdego rachunku objętego usługą (miesięcznie) min. 50 zł / 150 zł 1) 1) UWAGA: Opłata 150 zł jest pobierana miesięcznie z dołu i ma zastosowanie do tych rachunków, które zostały otwarte w placówce BZ WBK lub przy udziale placówki BZ WBK lub przy udziale jednostki centralnej BZ WBK, które przed dniem połączenia Banku Zachodniego WBK S.A. i Kredyt Banku S.A. były placówką lub jednostką centralną Kredyt Banku S.A., jeŝeli opłata ta była z tych rachunków pobierana w dniu, od którego do tych rachunków ma zastosowanie niniejsza Taryfa opłat i prowizji.

14 14 4. Cash Pooling rzeczywisty 1) Aktywacja usługi min zł 2) Świadczenie usługi opłata pobierana od kaŝdego rachunku uczestnika objętego usługą (miesięcznie) min. 400 zł ROZDZIAŁ VI USŁUGI BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ L.p. Wyszczególnienie czynności Stawka ibiznes24 1) Opłata abonamentowa za udostępnienie i korzystanie z usługi (za kaŝdy rozpoczęty miesiąc kalendarzowy): a) profil usługi rozszerzony 200 zł 2) Narzędzia do autoryzacji (opłata jednorazowa): a) karta procesorowa 100 zł b) token 70 zł c) wysłanie smskodu na Ŝądanie klienta 0,20 zł 3) Czytnik lub wymiana czytnika 100 zł

15 15 4) Wizyta serwisowa usługi ibiznes24 na Ŝyczenie Klienta 300 zł 5) Wizyta szkoleniowa: a) pierwsza po aktywowaniu usługi bez opłat b) kolejna 500 zł UWAGA: Opłaty i prowizje wymienione w ppkt 1)-4) są pobierane przez BZ WBK do 5-tego dnia miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, którego dotyczą, wg stawki z dnia pobrania opłaty. 2. MINIBANK24 1) Udostępnienie usługi 300 zł 2) Opłata abonamentowa (pobierana z góry za dany miesiąc do 5-tego kaŝdego miesiąca) 120 zł 3) Pierwsze trzy karty procesorowe bez opłat 4) Kolejna karta procesorowa 60 zł 5) Pierwsze dwa czytniki bez opłat 6) Kolejny czytnik lub wymiana czytnika 100 zł 7) Serwis usługi Minibank24 związany z niewłaściwym korzystaniem z usługi lub wynikający z przyczyn nie leŝących po stronie BZ WBK 250 zł 3. Bezpieczny Transfer Pliku (BTP) 1) Pierwsze dwie karty procesorowe bez opłat

16 16 2) Kolejna karta procesorowa 60 zł 3) Pierwszy czytnik bez opłat 4) Kolejny czytnik 100 zł 5) Serwis systemu BTP związany z niewłaściwym korzystaniem z systemu lub wynikający z przyczyn nie leŝących po stronie BZ WBK 250 zł 4. Usługa telefoniczna realizowana przez Centrum Obsługi Biznesu 1) Udostępnienie i korzystanie z usługi bez opłat UWAGA: Za wykonanie dyspozycji, transakcji i realizację wniosków złoŝonych za pośrednictwem usług bankowości elektronicznej pobierane są opłaty i prowizje wymienione w pozostałych rozdziałach niniejszej Taryfy opłat i prowizji. ROZDZIAŁ VII KARTY PŁATNICZE L.p. Wyszczególnienie czynności Karta Visa Business Electron BZ WBK Karta Visa Business BZ WBK z indywidualnym limitem wydatków Karta Visa Business BZ WBK charge Karta Visa Business Gold BZ WBK charge Karta Visa Business w EUR BZ WBK Karta MasterCard Corporate Debit BZ WBK Karta MasterCard Corporate Charge BZ WBK Karta MasterCard Corporate Executive Charge BZ WBK Opłata za kartę wydaną do rachunku prowadzonego w taryfie:

17 17 1) Taryfa Korporacyjna bez opłat / 6 zł** 130 zł * 130 zł * 300 zł * 25 EUR * 150 zł * 250 zł * 350 zł * 2) Taryfy wycofane z oferty: a) Taryfa Biznes Pakiet MINI bez opłat / 7 zł*** 130 zł * 130 zł * 300 zł * b Taryfa Biznes Pakiet OPTI bez opłat / 6 zł** 130 zł * 130 zł * 300 zł * c) Taryfa Biznes Pakiet MAXI bez opłat / 5 zł** 130 zł * 130 zł * 300 zł * d) inna taryfa cenowa niŝ wymieniona w ppkt a), b) i c) bez opłat / 6 zł** 130 zł * 130 zł * 300 zł * 25 EUR * 150 zł * 250 zł * 350 zł * UWAGA: * Opłata roczna ** Opłata pobierana jest w cyklach miesięcznych w przypadku nierozliczenia przez BZ WBK w poprzednim miesiącu kalendarzowym transakcji bezgotówkowych dokonanych przy uŝyciu karty, na co najmniej 500 zł. *** Opłata pobierana jest w cyklach miesięcznych w przypadku nierozliczenia przez BZ WBK w poprzednim miesiącu kalendarzowym transakcji bezgotówkowych dokonanych przy uŝyciu karty, na co najmniej 400 zł. 2. Prowizja przygotowawcza naliczana od kwoty przyznanego limitu do autoryzacji (płatna jednorazowo) - - 1% 1% - - 1% 1% UWAGA: Prowizja przygotowawcza nie dotyczy kart wznawianych a w przypadku złoŝenia wniosku o więcej niŝ jedną kartę płatniczą jest pobierana od sumy przyznanych limitów. 3. Wyprodukowanie nowej karty w trybie 30 zł 50 zł 50 zł bez opłat 15 EUR 50 zł 50 zł bez opłat

18 18 ekspresowym (do 5 dni roboczych od dnia podpisania przez klienta umowy o kartę płatniczą) 4. Wydanie duplikatu karty 10 zł 10 zł 10 zł 10 zł 2,50 EUR 10 zł 10 zł 10 zł 5. Wydanie karty zastępczej za granicą - wg stawek organizacji Visa International, aktualnie 185 USD w złotych polskich 1) bez opłat wg stawek organizacji Visa International, aktualnie 185 USD w złotych polskich 1) 148 EUR 148 EUR 148 EUR 6. Wypłata gotówki kartą 1) w bankomatach sieci BZWBK24 bez opłat 3% min. 5 zł 3% min. 5 zł 3% min. 5 zł 3% min.1,50 EUR 3% min. 5 zł 3% min. 5 zł 3% min. 5 zł 2) w kraju: w bankomatach poza siecią BZWBK24, w placówkach BZ WBK, w placówkach partnerskich BZ WBK oraz w terminalach innych instytucji w kraju bez opłat * / 5 zł ** / 3,5% min. 5 zł 3,5% min. 5 zł 3,5% min. 5 zł 3,5% min. 5 zł 3,5% min.1,50 EUR 3,5% min. 5 zł 3,5% min. 5 zł 3,5% min. 5 zł 3) w bankomatach i terminalach innych instytucji za granicą 4% min. 10 zł 4% min. 10 zł 4% min. 10 zł 4% min. 10 zł 4% min. 3 EUR 4% min. 10 zł 4% min. 10 zł 4% min. 10 zł 4) w ramach usługi cash back bez opłat UWAGA: * Dotyczy kart wydanych do rachunków prowadzonych w Taryfie Biznes Pakiet MAXI. ** Dotyczy kart wydanych do rachunków prowadzonych w Taryfie Biznes Pakiet OPTI.

19 19 7. Awaryjna wypłata gotówki poza granicami kraju w przypadku utraty karty wg stawek organizacji Visa International, aktualnie 103 USD w złotych polskich 1) bez opłat wg stawek organizacji Visa International, aktualnie 103 USD w złotych polskich 1) 95 EUR 95 EUR 95 EUR 8. Dokonanie transakcji bezgotówkowej bez opłat bez opłat 1,2% 1,2% bez opłat bez opłat 1,2% 1,2% 9. Przewalutowanie transakcji zagranicznej dokonanej w walucie innej niŝ EUR (opłata doliczana jest automatycznie do wartości transakcji) 2,8% bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat 10. Generowanie zestawienia transakcji 1) dla firmy (zbiorcze) 5 zł bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat 2) dla uŝytkownika karty 7 zł 7 zł bez opłat bez opłat 1,35 EUR 7 zł bez opłat bez opłat 11 Sprawdzenie dostępnych środków w bankomatach 2,50 zł 2,50 zł bez opłat bez opłat 0,50 EUR 2,50 zł bez opłat bez opłat 12 Zmiana numeru PIN w bankomatach sieci BZWBK24 8,50 zł 8,50 zł 8,50 zł 8,50 zł 2 EUR 8,50 zł 8,50 zł 8,50 zł 13 Wygenerowanie nowego numeru PIN do wydanej karty na wniosek uŝytkownika 10 zł 10 zł 10 zł 10 zł 2,50 EUR 10 zł 10 zł 10 zł

20 Ubezpieczenia do kart płatniczych 2) 1) Pakiet Ubezpieczeń Finansowych Pewne Pieniądze - opłata miesięczna za udostępnienie ubezpieczenia 3 zł UWAGA: UŜytkownik Karty przystępujący do ubezpieczenia przy zawarciu umowy o nową kartę nie ponosi opłaty za ubezpieczenie przez pierwsze 2 miesiące od dnia objęcia ochroną ubezpieczeniową. 2) Ubezpieczenie Bezpieczne Pieniądze Business - bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat 3) Ubezpieczenie podróŝne dla karty Karta Visa Business Electron BZ WBK bez opłat ) Ubezpieczenie podróŝne dla kart innych Karta Visa Business Electron BZ WBK - bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat 5) Ubezpieczenie nieuczciwego wykorzystania karty bez opłat bez opłat bez opłat 1) Przeliczenie następuje po kursie sprzedaŝy dewiz obowiązującym w BZ WBK w dniu rozliczenia opłaty przez Visa International. 2) Szczegółowe informacje dotyczące ochrony ubezpieczeniowej określone są w odpowiednich dla danego ubezpieczenia Warunkach ubezpieczenia. ROZDZIAŁ VIII INNE INSTRUMENTY PŁATNICZE Opłaty i prowizje za czynności bankowe związane z innymi instrumentami płatniczymi pobierane są zgodnie z Taryfą Opłat i Prowizji pobieranych przez Bank Zachodni WBK S.A. za czynności bankowe dla firm - Instrumenty pieniądza elektronicznego i inne elektroniczne instrumenty płatnicze". ROZDZIAŁ IX

21 21 CZYNNOŚCI W OBROCIE DEWIZOWYM L.p. Wyszczególnienie czynności Stawka Polecenia wypłaty 1) Polecenia wypłaty przychodzące na rachunek w BZ WBK: a) SEPA 5 zł b) pozostałe 10 zł 2) Polecenia wypłaty wychodzące: a) złoŝone za pośrednictwem usług bankowości elektronicznej: - SEPA 5 zł - pozostałe 0,20%, min. 20 zł maks.200 zł b) złoŝone w placówce BZ WBK 0,25%, min. 60 zł maks.250 zł 3) Opłaty i prowizje dodatkowe do poleceń wypłaty wychodzących: a) Wysłanie polecenia wypłaty (z wyłączeniem poleceń wypłaty SEPA) w trybie: - pilnym - transakcja realizowana w placówce BZ WBK lub za pośrednictwem usług bankowości elektronicznej 0,10%, min. 5 zł maks. 100 zł (płatność w EUR, USD, GBP i PLN, z wyłączeniem płatności zgodnych z Ustawą o usługach płatniczych w EUR, dla których zastosowanie

22 22 będą miały tylko opłaty z pkt.2) - ekspresowym - transakcja realizowana za pośrednictwem usług bankowości elektronicznej 0,20%, min. 10 zł maks.180 zł (płatność w EUR, USD, GBP i PLN, z wyłączeniem poleceń wypłaty TARGET) - ekspresowym - transakcja realizowana w placówce BZ WBK (płatność w EUR, USD, GBP i PLN, z wyłączeniem poleceń wypłaty TARGET) 0,30%, min. 20 zł maks.180 zł - ekspresowym dla polecenia wypłaty TARGET - transakcja realizowana za pośrednictwem usług bankowości elektronicznej 0,20%, min.10 zł maks.180 zł - ekspresowym dla polecenia wypłaty TARGET - transakcja realizowana w placówce BZ WBK 0,30%, min. 20 zł maks.180 zł powiększona o 20 zł b) Wysłanie polecenia wypłaty do innego banku na rachunek odbiorcy w innym formacie niŝ format IBAN (za kaŝdy komunikat) 20 zł c) Zryczałtowana opłata, gdy koszty banków pośredniczących i banku odbiorcy ponosi płatnik (zleceniodawca), dla poleceń wypłaty w walucie: - EUR - polecenia wypłaty o wartości równej 1000 EUR lub niŝszej 15 EUR - EUR - polecenia wypłaty o wartości wyŝszej niŝ 1000 EUR 25 EUR - USD 30 USD - GBP 12 GBP - AUD 25 AUD - CAD 20 CAD

23 23 - CHF 55 CHF - DKK 70 DKK - NOK 130 NOK - SEK 100 SEK - CZK 600 CZK - JPY 3500 JPY - PLN 120 PLN - INNE 75 PLN UWAGA: W przypadku, gdy koszty banków pośredniczących trzykrotnie przekroczą kwotę ryczałtu, BZ WBK moŝe obciąŝyć klienta dodatkowo kwotą róŝnicy pomiędzy wysokością ryczałtu a kosztami rzeczywistymi. PowyŜsza zasada nie ma zastosowania w przypadku płatności, do których znajduje zastosowanie Ustawa o usługach płatniczych. 4) Elektroniczne potwierdzenie polecenia wypłaty: a) Zawarcie i aktywacja umowy 20 zł b) Potwierdzenie polecenia wypłaty (za sztukę) 3 zł 5) Wydanie kopii polecenia wypłaty komunikatu SWIFT (za kaŝdy komunikat) 15 zł 6) Usługa dotycząca realizacji przychodzących komunikatów MT101:

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK ZACHODNI WBK S.A. ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA FIRM

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK ZACHODNI WBK S.A. ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA FIRM opłat i prowizji pobieranych przez Bank Zachodni WBK S.A. za czynności bankowe dla firm TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK ZACHODNI WBK S.A. ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA FIRM opłat i prowizji pobieranych

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK ZACHODNI WBK S.A. ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA FIRM

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK ZACHODNI WBK S.A. ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA FIRM opłat i prowizji pobieranych przez Bank Zachodni WBK S.A. za czynności bankowe dla firm TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK ZACHODNI WBK S.A. ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA FIRM opłat i prowizji pobieranych

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK ZACHODNI WBK S.A. ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA FIRM

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK ZACHODNI WBK S.A. ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA FIRM TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK ZACHODNI WBK S.A. ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA FIRM opłat i prowizji pobieranych przez Bank Zachodni WBK S.A. za czynności bankowe dla firm 2 CZĘŚĆ I A TARYFA

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK ZACHODNI WBK S.A. ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA FIRM

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK ZACHODNI WBK S.A. ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA FIRM Załącznik do Zarządzenia Członka Zarządu Banku nr 441/2015 z dnia 20 lipca 2015 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK ZACHODNI WBK S.A. ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA FIRM 2 CZĘŚĆ II - OPŁATY I PROWIZJE

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK ZACHODNI WBK S.A. ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA FIRM

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK ZACHODNI WBK S.A. ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA FIRM opłat i prowizji pobieranych przez Bank Zachodni WBK S.A. za czynności bankowe dla firm TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK ZACHODNI WBK S.A. ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA FIRM 1 opłat i prowizji

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK ZACHODNI WBK S.A. ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA FIRM

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK ZACHODNI WBK S.A. ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA FIRM opłat i prowizji pobieranych przez Bank Zachodni WBK S.A. za czynności bankowe dla firm TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK ZACHODNI WBK S.A. ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA FIRM opłat i prowizji pobieranych

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI DEWIZOWEJ

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI DEWIZOWEJ TARYFA OPŁAT I PROWIZJI obowiązująca od dnia 1 marca 2012 r. SPIS TREŚCI: za obsługę rachunków walutowych płatnych na każde żądanie i oszczędnościowo rozliczeniowych...2 przekazy w obrocie dewizowym...3

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK ZACHODNI WBK S.A. ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA FIRM

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK ZACHODNI WBK S.A. ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA FIRM Załącznik nr 1 do Zarządzenia Członka Zarządu Banku 327/2012 z dnia 23 sierpnia 2012 TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK ZACHODNI WBK S.A. ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA FIRM CZĘŚĆ II OPŁATY I PROWIZJE

Bardziej szczegółowo

TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w KrzyŜanowicach od dnia 01.08.2009r.

TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w KrzyŜanowicach od dnia 01.08.2009r. TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w KrzyŜanowicach od dnia 01.08.2009r. I. RACHUNKI BANKOWE OSÓB PRAWNYCH, PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH ORAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI DLA BYŁYCH KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH DZ BANK POLSKA S.A.

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI DLA BYŁYCH KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH DZ BANK POLSKA S.A. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI DLA BYŁYCH KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH DZ BANK POLSKA S.A. Taryfa obowiązuje od 01 lutego 2014 roku Opłaty i prowizje podane są w złotych polskich (PLN), jeżeli nie zaznaczono inaczej.

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH 18.06.2012 rok SPIS TREŚCI: 1) dla rachunków bieżących, pomocniczych, agrokonto... 2 2) dla rachunków zakładowych kas zapomogowo pożyczkowych... 3 3)

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH TARYFA PROWIZJI I OPŁAT DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH SPIS TREŚCI Postanowienia ogólne 3 ROZDZIAŁ 1. PAKIETY USŁUG BANKOWYCH 3 1. Pakiety: Klassikk, Personale, Eksklusiv 3 2. Pakiet NORDic 4 3. Pakiet Konto

Bardziej szczegółowo

Pakiet Wygodny Plus. Pakiet Komfortowy. Pakiet Wygodny. 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł

Pakiet Wygodny Plus. Pakiet Komfortowy. Pakiet Wygodny. 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł RACHUNKI BANKOWE TAB. 1 y Lp. Agro 1. Opłata za 1) 0 zł 2) 15 zł/0 zł 3) 50 zł/0 zł 3) 30 zł 100 zł 10 zł/0 zł 3) 30 zł/0 zł 3) 20 zł 60 zł 2. Otwarcie rachunku bieżącego/pomocniczego jednorazowo 3. Prowadzenie

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI DEWIZOWEJ

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI DEWIZOWEJ TARYFA OPŁAT I PROWIZJI SPIS TREŚCI: za obsługę rachunków walutowych płatnych na każde żądanie i oszczędnościowo rozliczeniowych...2 przekazy w obrocie dewizowym...3 za obsługę rachunków terminowych lokat

Bardziej szczegółowo

1. Pakiety: Klassikk Personale Eksklusiv. 9 PLN (miesięcznie)

1. Pakiety: Klassikk Personale Eksklusiv. 9 PLN (miesięcznie) TARYFA PROWIZJI I OPŁAT DLA BYŁYCH KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH BANKU DnB NORD POLSKA S.A. W OBSZARZE GETIN BANK PION BANKOWOŚCI DETALICZNEJ I KORPORACYJNEJ GETIN NOBLE BANK SA POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Jednostki

Bardziej szczegółowo

Taryfa Opłat, Prowizji i Oprocentowania Kantoru Walutowego dla Klientów Indywidualnych

Taryfa Opłat, Prowizji i Oprocentowania Kantoru Walutowego dla Klientów Indywidualnych Taryfa Opłat, Prowizji i Oprocentowania Kantoru Walutowego dla Klientów Indywidualnych 1 Postanowienia ogólne 1. Taryfa Opłat, Prowizji i Oprocentowania Kantoru Walutowego dla Klientów Indywidualnych,

Bardziej szczegółowo

I. Rachunki bankowe klientów instytucjonalnych

I. Rachunki bankowe klientów instytucjonalnych I. Rachunki bankowe klientów instytucjonalnych załącznik Nr 2 do Umowy produktów i usług bankowych Lp korzyści Rodzaj usługi (czynności) warunek korzystania z pakietu Otwarcie pierwszego rachunku pomocniczego

Bardziej szczegółowo

ROLNICZA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA 1 Otwarcie i prowadzenie rachunku; - otwarcie rachunku - prowadzenie rachunku

ROLNICZA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA 1 Otwarcie i prowadzenie rachunku; - otwarcie rachunku - prowadzenie rachunku TARYFA PROWIZJI I OPŁAT obowiązująca od 09/2012r. USŁUGI DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH ( wyciąg) OBSŁUGA RACHUNKÓW ROZLICZENIOWYCH LP WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI TRYB POBIERANIA OPŁATY POZAROLNICZA DZIAŁALNOŚĆ

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH POSTANOWIENIA OGÓLNE 1

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 TARYFA PROWIZJI I OPŁAT DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH SPIS TREŚCI POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 ROZDZIAŁ 1. PAKIETY USŁUG BANKOWYCH 2 1. Pakiety: Klassikk, Personale, Eksklusiv 2 2. Pakiet NORDic 2 3. Pakiet Konto

Bardziej szczegółowo

Tabela opłat, prowizji i oprocentowania BIZ Banku w Obszarze Bankowości Korporacyjnej

Tabela opłat, prowizji i oprocentowania BIZ Banku w Obszarze Bankowości Korporacyjnej Tabela opłat, prowizji i oprocentowania BIZ Banku w Obszarze Bankowości Korporacyjnej Obowiązuje od 9 czerwca 2014r. BIZ Bank jest nazwą handlową FM Banku PBP S.A. Rachunek bankowy Otwarcie rachunku bankowego

Bardziej szczegółowo

Tabela prowizji produktów bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów instytucjonalnych

Tabela prowizji produktów bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów instytucjonalnych Załącznik nr 2 do Uchwały nr 39/2013 Zarządu Banku Spółdzielczego z dnia 12.06.2013 r. Tabela prowizji produktów bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów instytucjonalnych dla umów

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W WALUTACH WYMIENIALNYCH

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W WALUTACH WYMIENIALNYCH Spółdzielcza Grupa Bankowa Bank Spółdzielczy Duszniki TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W WALUTACH WYMIENIALNYCH SZAMOTUŁY, MARZEC 2015 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Prowizje i opłaty ustalane

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ II - Rachunki bankowe i rozliczenia pieniężne 2.1 Klienci instytucjonalni Rachunki i rozliczenia złotowe

ROZDZIAŁ II - Rachunki bankowe i rozliczenia pieniężne 2.1 Klienci instytucjonalni Rachunki i rozliczenia złotowe ROZDZIAŁ II - Rachunki bankowe i rozliczenia pieniężne 1 Klienci instytucjonalni 1 Rachunki i rozliczenia złotowe Lp. Rodzaj usług (czynności) Stawka 1 Rachunek rozliczeniowy: Biznes Net Mój Biznes Biznes

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Pucku

Bank Spółdzielczy w Pucku Bank Spółdzielczy w Pucku WYCIĄG Z TARYFY PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BS W PUCKU ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE KLIENT INDYWIDUALNY OBRÓT OSZCZĘDNOŚCIOWY W ZŁOTYCH Obowiązujący od 01.10.2015r. RACHUNKI

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Tabela opłat i prowizji dotycząca rachunków bieżących i pomocniczych

Rozdział I Tabela opłat i prowizji dotycząca rachunków bieżących i pomocniczych Rozdział I Tabela opłat i prowizji dotycząca rachunków bieżących i pomocniczych obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Barcinie od dnia 01.01.2015r. po Aneksie nr 1 z dnia 29.01.2014r. obowiązującym od dnia

Bardziej szczegółowo

Proste Konto Osobiste / MeritumKonto Junior Lp. Rodzaj czynności / usługi Tryb pobierania prowizji / opłaty

Proste Konto Osobiste / MeritumKonto Junior Lp. Rodzaj czynności / usługi Tryb pobierania prowizji / opłaty Szczegółowy wykaz zmian w Taryfie Opłat i Prowizji dla Klienta Indywidualnego w Meritum Banku ICB S.A obowiązującej od dnia 12 czerwca 2012 r. dla Klientów, którzy złożyli wniosek o otwarcie rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego

Bardziej szczegółowo

Cennik usług prowizje i opłaty

Cennik usług prowizje i opłaty Cennik usług prowizje i opłaty Otwarcie i prowadzenie konta Otwarcie konta Premium Student 1) Junior Miesięczna opłata za prowadzenie konta 0 2) /15 PLN 0 2) /7 PLN 2 PLN 2 PLN Minimalna kwota środków

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH TARYFA PROWIZJI I OPŁAT DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH SPIS TREŚCI Postanowienia ogólne 4 ROZDZIAŁ 1. PAKIETY USŁUG BANKOWYCH 4 1. Pakiety: Klassikk,, 4 2. Pakiet 5 3. Pakiet Konto Senior 5 ROZDZIAŁ 2. RACHUNKI

Bardziej szczegółowo

TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia 24.10.2012r.

TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia 24.10.2012r. TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia 24.10.2012r. I. RACHUNKI BANKOWE OSÓB PRAWNYCH, PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH ORAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji dla Klienta indywidualnego w Meritum Banku ICB S.A.

Taryfa opłat i prowizji dla Klienta indywidualnego w Meritum Banku ICB S.A. Taryfa opłat i prowizji dla Klienta indywidualnego w Meritum Banku ICB S.A. (w przypadku wniosków złożonych od 1 maja 2014 r. obowiązuje od dnia zawarcia umowy, w przypadku umów zawartych do dnia 30 kwietnia

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat dla Klientów w CaixaBank, S.A. (Spółka Akcyjna) Oddział w Polsce

Taryfa prowizji i opłat dla Klientów w CaixaBank, S.A. (Spółka Akcyjna) Oddział w Polsce Taryfa prowizji i opłat dla Klientów w CaixaBank, S.A. (Spółka Akcyjna) Oddział w Polsce () www.lacaixa.pl SPIS TREŚCI: 1. WARUNKI OGÓLNE 3 2. RACHUNKI BIEŻĄCE 5 3. PRZELEWY KRAJOWE 6 4. PRZELEWY ZAGRANICZNE

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK ZACHODNI WBK S.A. ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA LUDNOŚCI. Obowiązuje od dnia 29 stycznia 2007 r.

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK ZACHODNI WBK S.A. ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA LUDNOŚCI. Obowiązuje od dnia 29 stycznia 2007 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK ZACHODNI WBK S.A. ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA LUDNOŚCI Obowiązuje od dnia 29 stycznia 2007 r. SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE...3 ROZDZIAŁ II RACHUNKI

Bardziej szczegółowo

Dział VIII. Rachunki bankowe dla klientów instytucjonalnych

Dział VIII. Rachunki bankowe dla klientów instytucjonalnych Dział VIII. Rachunki bankowe dla klientów instytucjonalnych WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI dla firm dla osób 1. Otwarcie rachunku 1) głównego jednorazowo w dniu 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 2) pomocniczego

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH 01.02.2014 rok SPIS TREŚCI: I. dla czynności kasowych... 2 II. za obsługę rachunków bieżących, pomocniczych, AGROKONTO... 3 III. za obsługę rachunków

Bardziej szczegółowo

TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia 01.01.2015r.

TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia 01.01.2015r. TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia 01.01.2015r. I. RACHUNKI BANKOWE OSÓB PRAWNYCH, PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH ORAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI DLA PRZEDSIĘBIORSTW

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI DLA PRZEDSIĘBIORSTW 1. Otwarcie i prowadzenie rachunków bankowych Klienci Korporacyjni Rachunki bieŝące 1.1 otwarcie rachunku bankowego 1.2 zamknięcie rachunku bankowego 1.3 prowadzenie rachunku bankowego a vista 1.4 prowadzenie

Bardziej szczegółowo

Rachunki bankowe klientów instytucjonalnych

Rachunki bankowe klientów instytucjonalnych Rachunki bankowe klientów instytucjonalnych Załącznik nr 30 do Taryfy prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe Lp korzyści Rodzaj usługi (czynności) warunek korzystania z pakietu Otwarcie pierwszego

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Szczucinie

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Szczucinie Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Szczucinie Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 10/2014 Zarządu BS Szczucin z dnia 28.11.2014r. Rozdział I Rachunki bankowe i rozliczenia pienięŝne Dla

Bardziej szczegółowo

Wysokość opłat Opłaty podstawowe Otwarcie Rachunku Rozliczeniowego. Otwarcie Rachunku Pomocniczego

Wysokość opłat Opłaty podstawowe Otwarcie Rachunku Rozliczeniowego. Otwarcie Rachunku Pomocniczego Duma Przedsiębiorcy 1/5 TABELA OPŁAT I PROWIZJI KONTO FIRMA TO JA Z PREMIĄ 1 dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, wprowadzona w dnia 30 lipca 2015 r. Wysokość opłat Opłaty podstawowe

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starym Sączu dla Klientów Instytucjonalnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starym Sączu dla Klientów Instytucjonalnych Załącznik nr 2 do Uchwały nr 02/01/O/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Starym Sączu z dnia 28.01.2015 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starym Sączu obowiązuje od 13 kwietnia

Bardziej szczegółowo

Tabela Opłat i Prowizji

Tabela Opłat i Prowizji Tabela Opłat i Prowizji rachunków bankowych prowadzonych dla Klientów indywidualnych w Polbank EFG Typ rachunku Rachunek Mistrzowskie Konto Osobiste (do 1.10.2010 r. nazywany Rachunkiem Gotówkowym) Rachunek

Bardziej szczegółowo

TABELA OPŁAT I PROWIZJI KONTO SPÓŁKA PLUS KREDYT (dla jednostek organizacyjnych) wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 26 czerwca 2015 r.

TABELA OPŁAT I PROWIZJI KONTO SPÓŁKA PLUS KREDYT (dla jednostek organizacyjnych) wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 26 czerwca 2015 r. Duma Przedsiębiorcy 1/5 TABELA OPŁAT I PROWIZJI KONTO SPÓŁKA PLUS KREDYT (dla jednostek organizacyjnych) wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 26 czerwca 2015 r. Wysokość opłat Opłaty podstawowe Otwarcie Rachunku

Bardziej szczegółowo

Wysokość opłat Opłaty podstawowe Otwarcie Rachunku Rozliczeniowego. Otwarcie Rachunku Pomocniczego

Wysokość opłat Opłaty podstawowe Otwarcie Rachunku Rozliczeniowego. Otwarcie Rachunku Pomocniczego Duma Przedsiębiorcy 1/5 TABELA OPŁAT I PROWIZJI KONTO FIRMA I EMERYTURA PLUS dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 2 lutego 2015 r. Wysokość opłat

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe świadczone w walucie wymienialnej klientom Banku Spółdzielczego w Jarocinie

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe świadczone w walucie wymienialnej klientom Banku Spółdzielczego w Jarocinie Załącznik nr 1 do Uchwały nr 534/2015 Zarządu BS w Jarocinie z dnia 02.07.2015 r. Taryfa za czynności i usługi bankowe świadczone w walucie wymienialnej klientom Banku obowiązuje od 13.07.2015 r. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

TABELA OPŁAT I PROWIZJI KONTO IDEALNA FIRMA (dla jednostek organizacyjnych) wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 26 czerwca 2015 r.

TABELA OPŁAT I PROWIZJI KONTO IDEALNA FIRMA (dla jednostek organizacyjnych) wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 26 czerwca 2015 r. Duma Przedsiębiorcy 1/5 TABELA OPŁAT I PROWIZJI KONTO IDEALNA FIRMA (dla jednostek organizacyjnych) wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 26 czerwca 2015 r. Opłaty podstawowe Otwarcie Rachunku Rozliczeniowego

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ II - Rachunki bankowe i rozliczenia pieniężne 2.1 Klienci instytucjonalni 2.1.1 Rachunki i rozliczenia złotowe

ROZDZIAŁ II - Rachunki bankowe i rozliczenia pieniężne 2.1 Klienci instytucjonalni 2.1.1 Rachunki i rozliczenia złotowe ROZDZIAŁ II - Rachunki bankowe i rozliczenia pieniężne 1 Klienci instytucjonalni 1 Rachunki i rozliczenia złotowe Lp. Rodzaj usług (czynności) Stawka 1 Rachunek rozliczeniowy: Biznes Net Mój Biznes Biznes

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT PAKIET BIZNES DEBIUT 18 (WYCIĄG)

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT PAKIET BIZNES DEBIUT 18 (WYCIĄG) TARYFA PROWIZJI I OPŁAT PAKIET BIZNES DEBIUT 18 (WYCIĄG) CZĘŚĆ I. DZIAŁ I. Pakiety produktowo-cenowe oferta produktowa Według stanu na dzień 01 kwietnia 2014 r. Lp. Nazwa prowizji lub opłaty Stawka obowiązująca

Bardziej szczegółowo

WYKAZ NAJWAŻNIEJSZYCH ZMIAN (wprowadzanych z dniem połączenia działalności operacyjnej Alior Banku i Meritum Banku)

WYKAZ NAJWAŻNIEJSZYCH ZMIAN (wprowadzanych z dniem połączenia działalności operacyjnej Alior Banku i Meritum Banku) WYKAZ NAJWAŻNIEJSZYCH ZMIAN (wprowadzanych z dniem połączenia działalności operacyjnej Alior Banku i Banku) Rachunki bieżące i pomocnicze Numer rachunku bankowego (NRB) Nazwy produktów Dokumenty regulujące

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH OD KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH W BSR W KRAKOWIE Obowiązuje od dnia 24.10.2012r.

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH OD KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH W BSR W KRAKOWIE Obowiązuje od dnia 24.10.2012r. Obowiązuje od dnia 24.0.202r. RACHUNKI WALUTOWE I OPERACJE DEWIZOWE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH 5. RACHUNKI WALUTOWE PŁATNE NA KAŻDE ŻĄDANIE I TERMINOWE. Otwarcie rachunku walutowego, płatnego na każde

Bardziej szczegółowo

Rodzaj czynności/usługi

Rodzaj czynności/usługi TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE ORAZ ZA WYKONYWANIE INNYCH CZYNNOŚCI, POBIERANYCH OD KLIENTÓW PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W SOKÓŁCE Część II. Klienci indywidualni 1. Otwarcie rachunku 2. Prowadzenie

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI MAZOVIA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI MAZOVIA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Przyjęto Uchwałą nr 97/2015 Zarządu Mazovia Banku Spółdzielczego z dnia 12 sierpnia 2015 roku TARYFA OPŁAT I PROWIZJI TEKST JEDNOLITY Obowiązuje od dnia 17 sierpnia 2015 roku Mazovia Bank Spółdzielczy

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT PAKIET NASZA WSPÓLNOTA SREBRNA (WYCIĄG)

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT PAKIET NASZA WSPÓLNOTA SREBRNA (WYCIĄG) TARYFA PROWIZJI I OPŁAT PAKIET NASZA WSPÓLNOTA SREBRNA (WYCIĄG) CZĘŚĆ I. DZIAŁ I. Pakiety produktowo-cenowe oferta produktowa Według stanu na dzień 01 kwietnia 2014 r. Lp. Nazwa prowizji lub opłaty Stawka

Bardziej szczegółowo

I. RACHUNKI BANKOWE I ROZLICZENIA PIENIĘŻNE

I. RACHUNKI BANKOWE I ROZLICZENIA PIENIĘŻNE Lp. Tytuł opłaty/prowizji Obowiązująca stawka/% I. RACHUNKI BANKOWE I ROZLICZENIA PIENIĘŻNE 1. Otwieranie rachunku bankowego dla klientów instytucjonalnych (jednorazowo), z wyłączeniem rolników bieżącego

Bardziej szczegółowo

Taryfa Opłat, Prowizji i Oprocentowania Kantoru Walutowego dla Przedsiębiorców i Innych Podmiotów

Taryfa Opłat, Prowizji i Oprocentowania Kantoru Walutowego dla Przedsiębiorców i Innych Podmiotów Taryfa Opłat, Prowizji i Oprocentowania Kantoru Walutowego dla Przedsiębiorców i Innych Podmiotów 1 Postanowienia ogólne Postanowienia ogólne 1. Taryfa Opłat, Prowizji i Oprocentowania Kantoru Walutowego

Bardziej szczegółowo

Rozdział III Tabela opłat i prowizji dotycząca osób fizycznych

Rozdział III Tabela opłat i prowizji dotycząca osób fizycznych Rozdział III Tabela opłat i prowizji dotycząca osób fizycznych obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Barcinie od dnia 01.01.2015r. po Aneksie nr 1 z dnia 29.01.2014r. obowiązującym od dnia 01.02.2015r.

Bardziej szczegółowo

Katowice, styczeń 2016r.

Katowice, styczeń 2016r. Załącznik nr 2 do Uchwały Zarządu Nr 5/2016 z dnia 12 stycznia 2016 roku ŚLĄSKI BANK SPÓŁDZIELCZY SILESIA w KATOWICACH Taryfa opłat i prowizji dla klientów instytucjonalnych Katowice, styczeń 2016r. Zasady

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych dla klientów Banku Spółdzielczego w Ozorkowie

Taryfa opłat i prowizji bankowych dla klientów Banku Spółdzielczego w Ozorkowie Załącznik do Uchwały nr 01/10/215 Zarządu Banku Spółdzielczego w Ozorkowie z dnia 09.10.2015 Taryfa opłat i prowizji bankowych dla klientów Banku Spółdzielczego w Ozorkowie Zasady pobierania opłat i prowizji

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY w Białej

BANK SPÓŁDZIELCZY w Białej BANK SPÓŁDZIELCZY w Białej Załącznik nr 2 do Uchwały Zarządu nr 8/2009 z dnia 23-02-2009 r. /2008Aneks nr 2 Uchwała Zarządu BS w Białej Nr 23/200 TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY

Bardziej szczegółowo

1) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa, mogących mieć wpływ na wysokość prowizji i opłat,

1) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa, mogących mieć wpływ na wysokość prowizji i opłat, Tabela Opłat i Prowizji BIZ Banku, Obszar Klienta Indywidualnego Postanowienia ogólne 1. BIZ Bank - FM Bank PBP S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Domaniewska 39a, 02-672 Warszawa, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

WYCIĄG Z TARYFY PROWIZJJI I OPŁAT BANKOWYCH

WYCIĄG Z TARYFY PROWIZJJI I OPŁAT BANKOWYCH WYCIĄG Z TARYFY PROWIZJJI I OPŁAT BANKOWYCH Prowadzenie rachunków rozliczeniowych bieżących i pomocniczych, rachunków lokat terminowych oraz przeprowadzanie rozliczeń pieniężnych osób prawnych, jednostek

Bardziej szczegółowo

Wyciąg z Taryfy prowizji i opłat za czynności bankowe dotyczące obsługi rachunków klientów instytucjonalnych w Banku Spółdzielczego w Raszynie

Wyciąg z Taryfy prowizji i opłat za czynności bankowe dotyczące obsługi rachunków klientów instytucjonalnych w Banku Spółdzielczego w Raszynie Wyciąg z Taryfy prowizji i opłat za czynności bankowe dotyczące obsługi rachunków klientów instytucjonalnych w Banku Spółdzielczego w Raszynie Zasady opłat i prowizji bankowych PAKIETY BIZNES, EBIZNES,

Bardziej szczegółowo

1) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa, mogących mieć wpływ na wysokość prowizji i opłat,

1) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa, mogących mieć wpływ na wysokość prowizji i opłat, Tabela Opłat i Prowizji BIZ Banku, Obszar Klienta Indywidualnego Postanowienia ogólne 1. BIZ Bank - FM Bank PBP S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Domaniewska 39a, 02-672 Warszawa, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI MAZOVIA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO DLA ROLNIKÓW

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI MAZOVIA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO DLA ROLNIKÓW Przyjęto Uchwałą nr 74/2015 Zarządu Mazovia Banku Spółdzielczego z dnia 27 maja 2015 roku TARYFA OPŁAT I PROWIZJI TEKST JEDNOLITY Obowiązuje od dnia 1 czerwca 2015 roku Mazovia Bank Spółdzielczy Strona

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH OBSŁUGA RACHUNKÓW OSZCZEDNOSCIWO- ROZLICZENIOWYCH

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH OBSŁUGA RACHUNKÓW OSZCZEDNOSCIWO- ROZLICZENIOWYCH TARYFA PROWIZJI I OPŁAT USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH OBSŁUGA RACHUNKÓW OSZCZEDNOSCIWO- ROZLICZENIOWYCH LP WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI TRYB POBIERANIA 1 Otwarcie i prowadzenie rachunku; - otwarcie

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W DĄBROWIE TARNOWSKIEJ DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W DĄBROWIE TARNOWSKIEJ DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Załącznik nr 1 Do uchwały Zarządu Banku z dnia 11-05-2015 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W DĄBROWIE TARNOWSKIEJ DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH 1 2012 rok Zasady pobierania opłat i prowizji

Bardziej szczegółowo

Tabela Opłat i Prowizji dla Klientów biznesowych - oferta Rachunków i Kart

Tabela Opłat i Prowizji dla Klientów biznesowych - oferta Rachunków i Kart Tabela Opłat i Prowizji dla Klientów biznesowych - oferta Rachunków i Kart (obowiązuje od dnia 19 grudnia 2016 roku) Postanowienia ogólne 1. Tabela Opłat i Prowizji dla Klientów biznesowych oferta Rachunków

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat obowiązująca we Wschodnim Banku Spółdzielczym w Chełmie dla stowarzyszeń, fundacji i związków

Taryfa prowizji i opłat obowiązująca we Wschodnim Banku Spółdzielczym w Chełmie dla stowarzyszeń, fundacji i związków Taryfa prowizji i opłat obowiązująca we Wschodnim Banku Spółdzielczym w Chełmie dla stowarzyszeń, fundacji i związków Chełm 0 /6 Taryfa prowizji i opłat obowiązująca we Wschodnim Banku Spółdzielczym w

Bardziej szczegółowo

Dział II. Usługi dla klientów indywidualnych

Dział II. Usługi dla klientów indywidualnych Wyciąg z "Taryfy prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe waluty wymienialne" (opłaty pobierane przez SGB Bank S.A.) obowiązuje od 31 października 2016 roku Dział I. Postanowienia ogólne 1. SGBBank

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe świadczone w walucie wymienialnej klientom Banku Spółdzielczego w Jarocinie

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe świadczone w walucie wymienialnej klientom Banku Spółdzielczego w Jarocinie . Taryfa za czynności i usługi bankowe świadczone w walucie wymienialnej klientom Banku obowiązuje od 15.09.2015 r. 1 Postanowienia ogólne Taryfa za czynności i usługi bankowe świadczone w 1. Bank Spółdzielczy

Bardziej szczegółowo

Taryfa Opłat, Prowizji i Oprocentowania Kantoru Walutowego dla Klientów Indywidualnych

Taryfa Opłat, Prowizji i Oprocentowania Kantoru Walutowego dla Klientów Indywidualnych Taryfa Opłat, Prowizji i Oprocentowania Kantoru Walutowego dla Klientów Indywidualnych 1 Postanowienia ogólne 1. Taryfa Opłat, Prowizji i Oprocentowania Kantoru Walutowego dla Klientów Indywidualnych,

Bardziej szczegółowo

Obowiązuje od 01.05.2015r.

Obowiązuje od 01.05.2015r. III RACHUNKI BIEŻĄCE PODMIOTÓW INSTYTUCJONALNYCH Obowiązuje od 01052015r Rozdział 1 Obsługa rachunków rozliczeniowych Lp Wyszczególnienie czynności Tryb pobierania Stawka obowiązująca 1 Otwarcie rachunku

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starym Sączu dla Klientów Indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starym Sączu dla Klientów Indywidualnych Załącznik nr 1 do Uchwały nr 02/06/O/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Starym Sączu z dnia 18.06.2015 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starym Sączu obowiązuje od 01 września

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANE OD KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Obowiązuje od 01-01-2015r.

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANE OD KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Obowiązuje od 01-01-2015r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANE OD KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Obowiązuje od 01-01-2015r. Dział 1 RACHUNKI BANKOWE TABELA 1 RACHUNKI ROZLICZENIOWE 1. Otwarcie rachunku (jednorazowo)

Bardziej szczegółowo

SPÓŁDZIELCZY BANK RZEMIOSŁA I ROLNICTWA ZRZESZONY W BANKU POLSKIEJ SPÓŁDZIELCZOŚCI S.A.

SPÓŁDZIELCZY BANK RZEMIOSŁA I ROLNICTWA ZRZESZONY W BANKU POLSKIEJ SPÓŁDZIELCZOŚCI S.A. SPÓŁDZIELCZY BANK RZEMIOSŁA I ROLNICTWA ZRZESZONY W BANKU POLSKIEJ SPÓŁDZIELCZOŚCI S.A. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Obowiązuje od 25 maja 2015 r. SPIS

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żyrakowie dla klientów indywidualnych Żyraków, marzec 2013r.

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żyrakowie dla klientów indywidualnych Żyraków, marzec 2013r. Załącznik nr 1 do Uchwały nr 5/2013 Zarządu Banku Spółdzielczego w Żyrakowie z dnia 20.03.2013r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żyrakowie Żyraków, marzec 2013r. Spis treści Taryfa

Bardziej szczegółowo

Tabela opłat i prowizji kont dla osób fizycznych obowiązująca od dnia 5 października 2014 r.

Tabela opłat i prowizji kont dla osób fizycznych obowiązująca od dnia 5 października 2014 r. Tabela opłat i prowizji kont dla osób fizycznych obowiązująca od dnia 5 października 2014 r. konta 1 I KONTO Prowadzenie konta - opłata miesięczna 1) 0 zł 4 zł 8 zł 16 zł 0 zł Prowadzenie konta w przypadku

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych DNB Bank Polska S.A. dla klientów instytucjonalnych (obsługiwanych w systemie Midas)

Taryfa opłat i prowizji bankowych DNB Bank Polska S.A. dla klientów instytucjonalnych (obsługiwanych w systemie Midas) Taryfa opłat i prowizji bankowych DNB Bank Polska S.A. dla klientów instytucjonalnych (obsługiwanych w systemie Midas) Warszawa, obowiązuje od 14 kwietnia 2014 r. Spis treści I. Rachunki, informacja o

Bardziej szczegółowo

prowadzony jest przez okres dłuŝszy niŝ 15 dni.

prowadzony jest przez okres dłuŝszy niŝ 15 dni. DZIAŁ I. PROWIZJE I OPŁATY POBIERANE PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W STALOWEJ WOLI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE - PODMIOTY GOSPODARCZE I INNE JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE ROZDZIAŁ I. RACHUNKI BIEśĄCE I POMOCNICZE W ZŁOTYCH

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe - waluty wymienialne

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe - waluty wymienialne Załacznik do Uchwały 80/2014 Zarządu Banku z dnia 17.11.2014 Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe - waluty wymienialne WYSZCZEGÓLNIONE CZYNNOŚCI STAWKA Podstawowa Minimalna Maksymalna

Bardziej szczegółowo

1) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa, mogących mieć wpływ na wysokość prowizji i opłat,

1) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa, mogących mieć wpływ na wysokość prowizji i opłat, Tabela Prowizji i Opłat bankowych pobieranych od Klientów indywidualnych w FM Bank PBP S.A. Postanowienia ogólne 1. Na zlecenie Klienta FM Bank PBP S.A. zwany dalej Bankiem może wykonać inne czynności

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE - WALUTY WYMIENIALNE obowiązuje od 31 października 2016r.

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE - WALUTY WYMIENIALNE obowiązuje od 31 października 2016r. 1.. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 1. 13. 14. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE - WALUTY WYMIENIALNE obowiązuje od 31 października 016r. Dział I. Postanowienia ogólne SGB-Bank S.A. pobiera

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Pucku

Bank Spółdzielczy w Pucku RACHUNKI BANKOWE LP Bank Spółdzielczy w Pucku WYCIĄG Z TARYFY PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W PUCKU ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE KLIENT INDYWIDUALNY OBRÓT OSZCZĘDNOŚCIOWY W ZŁOTYCH

Bardziej szczegółowo

Wyciąg z Taryfy prowizji i opłat za czynności bankowe dotyczące obsługi rachunków klientów instytucjonalnych w Banku Spółdzielczego w Raszynie

Wyciąg z Taryfy prowizji i opłat za czynności bankowe dotyczące obsługi rachunków klientów instytucjonalnych w Banku Spółdzielczego w Raszynie Wyciąg z Taryfy prowizji i opłat za czynności bankowe dotyczące obsługi rachunków klientów instytucjonalnych w Banku Spółdzielczego w Raszynie RACHUNKI BANKOWE bieżący/pomocniczy TAB. 2 Pozostałe rachunki

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI. dotycząca rachunków bieżących, pomocniczych i rozliczeń pieniężnych

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI. dotycząca rachunków bieżących, pomocniczych i rozliczeń pieniężnych Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 73/2011 Zarządu BS w Wysokiej z dnia 18 lipca 2011 TARYFA OPŁAT I PROWIZJI dotycząca rachunków bieżących, pomocniczych i rozliczeń pieniężnych obowiązująca w Banku spółdzielczym

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żyrakowie dla klientów instytucjonalnych Żyraków, marzec 2013r.

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żyrakowie dla klientów instytucjonalnych Żyraków, marzec 2013r. Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 5/2013 Zarządu Banku Spółdzielczego w Żyrakowie z dnia 20.03.2013r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żyrakowie Żyraków, marzec 2013r. Spis treści 1.

Bardziej szczegółowo

TABELA OPŁAT I PROWIZJI IGORIA TRADE S.A.

TABELA OPŁAT I PROWIZJI IGORIA TRADE S.A. TABELA OPŁAT I PROWIZJI IGORIA TRADE S.A. SPIS TREŚCI: 1. ROZDZIAŁ I. OPŁATY OGÓLNE... 2 2. ROZDZIAŁ II. WPŁATY I WYPŁATY... 3 2.1. POLSKA... 3 2.1.1. WPŁATY... 3 2.1.2. WYPŁATY... 4 2.1.2.1. WYPŁATY DO

Bardziej szczegółowo

Tabela opłat i prowizji kont dla osób fizycznych

Tabela opłat i prowizji kont dla osób fizycznych k/toip/01/2016 Tabela opłat i prowizji kont dla osób fizycznych obowiązująca od dnia 11 marca 2016 r. Pakiet konta 1 PREMIUM Pakiet depozytowy I KONTO Prowadzenie konta opłata miesięczna 1) 0 zł 4,90 zł

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK ZACHODNI WBK S.A. ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA LUDNOŚCI. Obowiązuje od dnia 27.04.2011

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK ZACHODNI WBK S.A. ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA LUDNOŚCI. Obowiązuje od dnia 27.04.2011 TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK ZACHODNI WBK S.A. ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA LUDNOŚCI Obowiązuje od dnia 27.04.2011 SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE...3 ROZDZIAŁ II RACHUNKI BANKOWE...5

Bardziej szczegółowo

Wpłata gotówkowa na konto innego Klienta Banku 7 zł 7 zł

Wpłata gotówkowa na konto innego Klienta Banku 7 zł 7 zł Tabela opłat i prowizji kont dla osób fizycznych obowiązująca od dnia 5 października 2014 r. (dla pakietów kont wycofanych z oferty) Pakiet konta I KONTO Prowadzenie konta - opłata miesięczna 1) 1. w przypadku

Bardziej szczegółowo

Darmowe konta bankowe tylko na www.darmowe-konta.pl Taryfa Opłat i Prowizji Alior Banku S.A. dla Klientów Indywidualnych

Darmowe konta bankowe tylko na www.darmowe-konta.pl Taryfa Opłat i Prowizji Alior Banku S.A. dla Klientów Indywidualnych Taryfa Opłat i Prowizji Alior Banku S.A. dla Klientów Indywidualnych Obowiązuje: posiadaczy rachunków, którzy zawarli umowę produktu po 24 września 2010 r. od dnia zawarcia umowy z Bankiem, 2. posiadaczy

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Rabie Wyżnej GRUPA BPS

Bank Spółdzielczy w Rabie Wyżnej GRUPA BPS Bank Spółdzielczy w Rabie Wyżnej GRUPA BPS Załącznik do Protokołu nr 12/2013 Zarządu Banku Spółdzielczego w Rabie Wyżnej z dnia 23.05.2013r. obowiązuje od 01 czerwca 2013r. Taryfa opłat i prowizji bankowych

Bardziej szczegółowo

Kanał dostępu (sposób wykonania operacji) Kanały samoobsługowe. Kanały samoobsługowe. Konsultant. Kanały samoobsługowe. Kanały samoobsługowe

Kanał dostępu (sposób wykonania operacji) Kanały samoobsługowe. Kanały samoobsługowe. Konsultant. Kanały samoobsługowe. Kanały samoobsługowe Obowiązuje od 9 września 2013 r. Taryfa prowizji i opłat bankowych PKO Banku Polskiego dla kont Inteligo prywatnych (indywidualnych i wspólnych) i firmowych, dla Klientów, którzy zawarli umowę rachunku

Bardziej szczegółowo

Tabela prowizji za czynności bankowe oraz opłat za inne czynności w obszarze Getin Banku dla Klientów indywidualnych byłego Get Banku S.A.

Tabela prowizji za czynności bankowe oraz opłat za inne czynności w obszarze Getin Banku dla Klientów indywidualnych byłego Get Banku S.A. Tabela prowizji za czynności bankowe oraz opłat za inne czynności w obszarze Getin Banku dla Klientów indywidualnych byłego Get Banku S.A. Rachunki bankowe konto osobiste Na WWW Walutowe konto osobiste

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Jasionce dla klientów instytucjonalnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Jasionce dla klientów instytucjonalnych Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 32/a/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Jasionce z dnia 28.11.2014 Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Jasionce dla klientów instytucjonalnych Listopad

Bardziej szczegółowo

Tabela Opłat & Prowizji dla banków będących Klientami ING Banku Śląskiego S.A oraz dla banków trzecich. ING Bank Śląski S.A.

Tabela Opłat & Prowizji dla banków będących Klientami ING Banku Śląskiego S.A oraz dla banków trzecich. ING Bank Śląski S.A. Tabela Opłat & Prowizji dla banków będących Klientami ING Banku Śląskiego S.A oraz dla banków trzecich ING Bank Śląski S.A. Lipiec 2016 Postanowienia ogólne 1. Niniejsza Tabela opłat i prowizji dla Banków,

Bardziej szczegółowo

0,2% nie mniej niż 5,00 zł - od kwoty operacji 4/ wnoszonych na rachunki z tytułu spłaty kredytu w rachunku kredytowym, otwarcia lokaty

0,2% nie mniej niż 5,00 zł - od kwoty operacji 4/ wnoszonych na rachunki z tytułu spłaty kredytu w rachunku kredytowym, otwarcia lokaty WYCIĄG Z TARYFY PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH W POWSZECHNEJ KASIE OSZCZĘDNOŚCI BANKU POLSKIM SPÓŁCE AKCYJNEJ DLA POSIADACZY RACHUNKÓW BIZNES PAKIET BIZNES DEBIUT OBOWIĄZUJĄCY OD DNIA 1 MAJA 2009 R. Część

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK ZACHODNI WBK S.A. ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA LUDNOŚCI. Obowiązuje od dnia 06.04.2012

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK ZACHODNI WBK S.A. ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA LUDNOŚCI. Obowiązuje od dnia 06.04.2012 TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK ZACHODNI WBK S.A. ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA LUDNOŚCI Obowiązuje od dnia 06.04.2012 SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE...3 ROZDZIAŁ II RACHUNKI BANKOWE...5

Bardziej szczegółowo

III RACHUNKI BANKOWE DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH TAB. 2 Pozostałe rachunki

III RACHUNKI BANKOWE DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH TAB. 2 Pozostałe rachunki bieżący lokaty 1. Otwarcie rachunku jednorazowo 0 zł 0 zł 0 zł wg umowy z Klientem 0 zł 2. Prowadzenie rachunku: 1) 2.1 dla rolnika ryczałtowego nie prowadzącego działów specjalnych miesięcznie 12) 5 zł

Bardziej szczegółowo

Prowadzenie rachunków bankowych, obsługa Kart oraz korzystanie z Elektronicznych Kanałów Dostępu osoby pełnoletnie

Prowadzenie rachunków bankowych, obsługa Kart oraz korzystanie z Elektronicznych Kanałów Dostępu osoby pełnoletnie standardowy aktywny internetowy* ) senior** ) student*** ) Prowadzenie rachunków bankowych, obsługa Kart oraz korzystanie z Elektronicznych Kanałów Dostępu osoby pełnoletnie Rozdział 1 Rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe

Bardziej szczegółowo

Obowiązuje od dnia 1 listopada 2014 r.

Obowiązuje od dnia 1 listopada 2014 r. Załącznik do Uchwały nr 148/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Czarnkowie z dnia 31.10. 2014 r. BANK SPÓŁDZIELCZY W CZARNKOWIE TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZWIĄZANYCH Z FUNKCJONOWANIEM KART PŁATNICZYCH I KREDYTOWYCH

Bardziej szczegółowo