TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK ZACHODNI WBK S.A. ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA FIRM

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK ZACHODNI WBK S.A. ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA FIRM"

Transkrypt

1 Załącznik nr 1 do Zarządzenia Członka Zarządu Banku nr 104/2014 z dnia 20 marca 2014 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK ZACHODNI WBK S.A. ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA FIRM

2 2 CZĘŚĆ II A - OPŁATY I PROWIZJE POBIERANE ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA PRZEDSIĘBIORSTW I KORPORACJI (obowiązuje od dnia 1 maja 2014 r.) SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ I. Postanowienia ogólne...3 ROZDZIAŁ II. Rachunki rozliczeniowe...5 ROZDZIAŁ III. Rachunki powiernicze i ESCROW...11 ROZDZIAŁ IV. Lokaty terminowe...12 ROZDZIAŁ V. Usługi okołorachunkowe...13 ROZDZIAŁ VI. Usługi Bankowości Elektronicznej...14 ROZDZIAŁ VII. Karty płatnicze...16 ROZDZIAŁ VIII. Inne instrument płatnicze...20 ROZDZIAŁ IX. Czynności w obrocie dewizowym...21 ROZDZIAŁ X. Transakcje handlowe...25 ROZDZIAŁ XI. Kredyty I usługi kredytowe...29 ROZDZIAŁ XII. Rachunki depozytowe papierów wartościowych prowadzone w Centrali BZ WBK oraz pozostałe czynności związane z obsługą transakcji Skarbu...34 ROZDZIAŁ XIII. Potwierdzenia, duplikaty, zaświadczenia, opinie, informacje...34 ROZDZIAŁ XIV. Inne opłaty I prowizje...36 ZAŁĄCZNIK NR 1. Produkty i usługi BZ WBK dla przedsiębiorstw i korporacji wycofane z oferty BZ WBK ZAŁĄCZNIK NR 2. Produkty i usługi byłego Kredyt Banku dla przedsiębiorstw i korporacji wycofane z oferty BZ WBK...46

3 3 ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Bank Zachodni WBK S.A., zwany dalej BZ WBK, pobiera opłaty i prowizje zgodnie z niniejszą Taryfą opłat i prowizji pobieranych przez Bank Zachodni WBK S.A. za czynności bankowe dla firm Część II A, zwaną dalej Taryfą opłat i prowizji / Taryfą, obejmującą opłaty i prowizje za czynności bankowe dla przedsiębiorstw i korporacji będących Klientami Pionu Bankowości Biznesowej i Korporacyjnej lub Pionu Global Banking & Markets. Niniejsza Taryfa nie obowiązuje w stosunku do czynności, do których ma zastosowanie Taryfa opłat i prowizji pobieranych przez Bank Zachodni WBK S.A. za czynności bankowe dla firm - Część II B. 2. Opłaty i prowizje ustalane są w złotych polskich lub w walutach obcych. 3. W przypadku operacji wyraŝonych w walutach obcych, podstawą ustalania wysokości opłat i prowizji jest: a) równowartość w złotych polskich kwoty operacji - w przypadku opłat i prowizji wyraŝonych w złotych polskich, b) kwota operacji - w przypadku opłat i prowizji wyraŝonych w walutach obcych. W przypadku opłat i prowizji wyraŝonych w złotych polskich przeliczenie następuje wg kursu średniego NBP, obowiązującego w dniu pobrania opłaty/prowizji, z wyjątkiem opłat/prowizji od operacji związanych z: - poleceniami wypłaty przeliczanych wg kursu średniego NBP z dnia poprzedniego, - obsługą kredytów i gwarancji dewizowych wystawionych przez BZ WBK - przeliczanych po kursie kupna/sprzedaŝy dla dewiz BZ WBK, - obsługą linii wielocelowej/wielowalutowej/wielopodmiotowej - przeliczanych po kursie średnim BZ WBK, - skupem/sprzedaŝą walut w kasie BZ WBK - przeliczanych po kursie kupna/sprzedaŝy dla pieniędzy BZ WBK, - skupem wierzytelności eksportowych (forfaiting) przeliczanych po kursie średnim NBP z dnia realizacji płatności, - realizacją w walucie wymienialnej inkasa, akredytywy oraz gwarancji awizowanych wystawionych przez inny bank na rzecz Klienta BZ WBK przeliczanych po kursie kupna/sprzedaŝy dla dewiz BZ WBK. 4. W przypadku kosztów banków zagranicznych wyraŝonych w innej walucie niŝ waluta, w której zostaną pobrane, przeliczenie następuje wg kursu średniego NBP, obowiązującego w dniu pobrania kosztów, z wyjątkiem kosztów operacji związanych z realizacją w walucie wymienialnej inkasa, akredytyw oraz gwarancji awizowanych, pośrednich, potwierdzonych przeliczanych po kursie sprzedaŝy dla dewiz BZ WBK. 5. Opłaty i prowizje pobierane są: a) w dniu złoŝenia lub wykonania dyspozycji lub b) cyklicznie ostatniego dnia danego miesiąca kalendarzowego - a jeŝeli ostatni dzień miesiąca przypada w dniu wolnym od pracy BZ WBK wtedy opłaty i prowizje są pobierane w ostatnim dniu roboczym BZ WBK danego miesiąca - zasada ta dotyczy następujących opłat i prowizji: - opłaty za prowadzenie rachunku rozliczeniowego, liczonej za kaŝdy rozpoczęty miesiąc kalendarzowy prowadzenia rachunku wg stawki z dnia poprzedzającego dzień pobrania opłaty, - opłat pobieranych sumarycznie (zbiorczo) za transakcje (przelewy, polecenia zapłaty, wpłaty gotówki przez Posiadacza na rachunek własny, wypłaty gotówki z rachunku dokonywane w placówkach BZ WBK i jako wypłata elektroniczna) oraz za wyciągi w formie papierowej i potwierdzenia operacji wtórniki/załączniki - dołączane do tych wyciągów - zrealizowane/wygenerowane w okresie od ostatniego dnia roboczego BZ WBK poprzedniego miesiąca włącznie do dnia poprzedzającego ostatni dzień roboczy BZ WBK bieŝącego miesiąca, liczonych wg stawki z dnia pobrania opłaty, z zastrzeŝeniem, Ŝe powyŝsza zasada cyklicznego pobierania opłat nie dotyczy opłat i prowizji określonych w niniejszej Taryfie opłat i prowizji jako dodatkowe ; lub c) w innych terminach, wskazanych w niniejszej Taryfie opłat i prowizji przy poszczególnych opłatach i prowizjach lub w umowach zawartych pomiędzy Klientem a BZ WBK. 6. Opłaty i prowizje pobierane cyklicznie w przypadku zamknięcia rachunku w trakcie trwania cyklu zostaną pobrane w dniu zamknięcia rachunku.

4 4 7. NaleŜne opłaty i prowizje pokrywa zleceniodawca operacji bankowych, chyba Ŝe strony danej operacji umówiły się inaczej lub w złoŝonej dyspozycji określono inaczej, a BZ WBK to aprobuje. 8. Kwoty pobieranych opłat i prowizji podlegają zaokrągleniu na zasadach ogólnie obowiązujących. 9. Poza opłatami i prowizjami wymienionymi w niniejszej Taryfie opłat i prowizji pobiera się: a) opłaty i prowizje pobrane przez banki pośredniczące przy wykonaniu zlecenia, b) opłaty i prowizje telekomunikacyjne i pocztowe w obrocie krajowym i zagranicznym, c) opłaty za przesyłki przekazane na zlecenie klienta pocztą kurierską. 10. Opłaty i prowizje za czynności bankowe nie są pobierane od: a) operacji związanych ze spłatą wierzytelności BZ WBK lub jego spółek zaleŝnych, bez względu na ich formę, z wyjątkiem spłat kredytu rewolwingowego i kredytu w rachunku bieŝącym, b) wypłat gotówki wiąŝących się z zamknięciem rachunku rozliczeniowego, c) wpłat gotówki dokonywanych przez klienta BZ WBK z tytułu zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych, jeŝeli zapłata podatku jest związana z usługami świadczonymi przez BZ WBK. 11. Opłaty i prowizje dotyczące rachunków rozliczeniowych, wymienione w rozdziałach nie zawierających podziału na taryfy cenowe, obowiązują dla rachunków prowadzonych we wszystkich rodzajach taryf cenowych. 12. Rachunek bieŝący funkcjonujący na indywidualnie ustalonych warunkach jest to rachunek, za obsługę którego pobierane są opłaty i prowizje w innej wysokości lub w inny sposób niŝ określono w niniejszej Taryfie opłat i prowizji. 13. Opłaty za przelewy na rachunek w innym banku nie dotyczą przekazania środków w walucie obcej na rachunki w innych bankach krajowych oraz przekazania środków na rachunki w bankach zagranicznych opłaty za realizację tych transakcji pobierane są zgodnie ze stawkami dotyczącymi poleceń wypłaty. 14. Opłaty i prowizje za przelewy / wpłaty gotówki / zlecenia płatnicze / polecenia zapłaty dokonywane na rachunek w BZ WBK dotyczą równieŝ ww. transakcji realizowanych na rachunki spółek zaleŝnych BZ WBK oraz placówek partnerskich BZ WBK tj. placówek agencyjnych BZ WBK działających pod oznaczeniem Bank Zachodni WBK Partner. 15. O ile w poszczególnych rozdziałach niniejszej Taryfy opłat i prowizji lub innych regulacjach nie określono inaczej, opłaty i prowizje obowiązujące w placówkach BZ WBK dotyczą równieŝ czynności bankowych dla firm realizowanych w placówkach partnerskich BZ WBK. 16. Bank w okresie obowiązywania umowy zastrzega sobie prawo dokonywania wszelkich zmian w Taryfie, w szczególności wysokości opłat i prowizji. Zmiana wysokości opłat i prowizji uzaleŝniona jest od zmiany przynajmniej jednego z następujących czynników: a) stopnia pracochłonności oraz zakresu i formy realizacji określonych czynności/usług, b) następujących instrumentów finansowych rynku pienięŝnego i kapitałowego: stopy oprocentowania kredytu redyskontowego NBP, stopy oprocentowania kredytu lombardowego NBP, sposobu naliczania rezerwy obowiązkowej Banków, stawek stóp procentowych obowiązujących na rynku międzybankowym, rentowności bonów skarbowych emitowanych przez Ministra Finansów, rentowności bonów pienięŝnych emitowanych przez NBP. Ponadto w okresie obowiązywania umowy Bank zastrzega sobie prawo wprowadzenia nowych opłat i prowizji. 17. BZ WBK nie będzie zawiadamiał Klientów o takich zmianach niniejszej Taryfy opłat i prowizji, które polegać będą wyłącznie na wprowadzeniu nowych typów produktów lub usług do oferty BZ WBK oraz w przypadku zmian w zakresie produktów, w przedmiocie których Klienta nie wiąŝe z BZ WBK umowa..

5 5 ROZDZIAŁ II RACHUNKI ROZLICZENIOWE I. RACHUNKI BIEśĄCE I RACHUNKI BIEśĄCE WALUTOWE L.p. Wyszczególnienie czynności Taryfa Korporacyjna Otwarcie rachunku Bez opłat 2. Prowadzenie rachunku (miesięcznie) 60 zł 3. Przelewy 1) Przelew złoŝony w placówce BZ WBK: a) przelew na rachunek w BZ WBK 30 zł UWAGA: Opłaty nie pobiera się w przypadku przelewów realizowanych na rachunki kredytowe i lokaty terminowe. b) Przelew ELIXIR 1) 30 zł c) Przelew SORBNET 1) 30 zł d) Opłata dodatkowa za przelew SORBNET o wartości poniŝej 1 mln zł 40 zł 2) Przelew złoŝony za pośrednictwem usług bankowości elektronicznej: a) przelew na rachunek własny w BZ WBK Bez opłat UWAGA: Dotyczy przelewów, w których zleceniodawcą przelewu i odbiorcą środków jest ta sama Firma (ten sam CIF oznaczający numer Klienta). b) przelew na rachunek obcy w BZ WBK 2 zł UWAGA: Opłaty nie pobiera się za przelew na rachunki w BZ WBK o numerach rozliczeniowych: , , , , za przelewy tego typu pobierana jest opłata wskazana w ppkt 2a).

6 6 c) Przelew ELIXIR 1) 2 zł d) Przelew Express ELIXIR 1) 10 zł e) Przelew SORBNET 1) 15 zł f) Opłata dodatkowa za Przelew SORBNET o wartości poniŝej 1 mln zł 20 zł g) Przelew24 1) 0,50 zł 4. Zlecenia stałe 1) Definiowanie / zmiana / usunięcie zlecenia stałego w placówce BZ WBK 20 zł 2) Realizacja zlecenia na rachunek w BZ WBK Bez opłat 3) Realizacja zlecenia na rachunek w innym banku 1) 2 zł 5. Polecenia zapłaty 1) 1) Aktywacja usługi polecenia zapłaty 150 zł 2) Uznanie rachunku odbiorcy (wierzyciela) z tytułu realizacji polecenia zapłaty 2 zł 3) Przekazanie odbiorcy (wierzycielowi) komunikatu o odmowie realizacji polecenia zapłaty przez bank płatnika - za kaŝdy komunikat odmowy 2 zł 4) Realizacja polecenia zapłaty z rachunku płatnika: a) na rachunek odbiorcy w BZ WBK Bez opłat

7 7 b) na rachunek odbiorcy w innym banku 2 zł UWAGA: Opłaty wymienione w pkt 1) -3) pobierane są od odbiorcy (wierzyciela), opłaty wymienione w pkt 4) pobierane są od płatnika (dłuŝnika). 6. Wpłaty gotówki 1) Wpłata posiadacza rachunku: a) otwarta - realizowana w placówce BZ WBK 0,55% min. 15 zł b) zamknięta - realizowana: - w kasie placówki BZ WBK 0,5% min. 10 zł - w skarbcu nocnym 0,4% min. 10 zł - w Centrum Obsługi Gotówki 0,3% min. 10 zł c) we wpłatomacie BZ WBK (dotyczy wpłat w PLN) 0,2% min. 2 zł 2) Wpłata pocztowa zamknięta wg umowy 3) Wpłata zamknięta - usługi związane z konwojowaniem wartości pienięŝnych wg umowy 4) Opłaty i prowizje dodatkowe: a) wpłata bilonu w walutach wymienialnych 60% b) wpłata bilonu w złotych polskich powyŝej 50 sztuk 0,5% min. 10 zł

8 8 c) skarbiec nocny : - opakowania słuŝące do odprowadzania gotówki (np. woreczki do monet, portfele, kasety), cena zakupu + 10 % - wydanie karty magnetycznej / klucza do skarbca nocnego. 50 zł za kartę / klucz d) wpłata zamknięta przygotowana niezgodnie z zapisami umowy/deklaracji (np.+ niepoprawne przygotowanie bezpiecznej koperty, dokonanie wpłaty nieuporządkowanej) 40 zł UWAGA: Opłatę pobiera się po dokonaniu rozliczenia wpłaty 7. Wypłaty gotówki 1) Wypłata gotówki w placówce BZ WBK 0,55% min. 10 zł 2) Wypłata nieawizowana (prowizja dodatkowa do pkt 1, liczona od róŝnicy między kwotą wypłacaną a kwotą wyznaczoną do awizowania). 0,15 % 3 ) Wypłata zamknięta - usługi związane z konwojowaniem wartości pienięŝnych wg umowy 4) Nieodebranie awizowanej, wcześniej zgłoszonej wypłaty gotówki (od kwoty niepodjętej) 0,15 % 5) Wypłata elektroniczna - uruchomienie usługi 150 zł 6) Wypłata elektroniczna - prowizja za kaŝdą zrealizowaną wypłatę elektroniczną liczona od wartości transakcji 0,5% min. 10 zł UWAGA: Opłaty i prowizje za wypłatę gotówki przy uŝyciu kart płatniczych określone zostały w rozdziale VII. 8. Czeki w obrocie krajowym 1) 1) Zamówienie blankietów czekowych (za jeden blankiet) 2 zł

9 9 2) Wysłanie blankietów czekowych pocztą 6 zł 3) Potwierdzenie czeku 15 zł 4) Inkaso czeków 20 zł UWAGA: Opłata za zamówienie blankietów czekowych i wysłanie zamówionych blankietów pocztą pobierana jest w momencie przyjęcia zamówienia. 9. Wyciąg z rachunku 1) w formie elektronicznej wysyłany w ramach usług bankowości elektronicznej - ewyciąg UWAGA: ewyciąg jest dostępny dla klientów korzystających z usług bankowości elektronicznej za pośrednictwem Internetu. bez opłat 2) w formie komunikatu SWIFT - pobierana sumarycznie w pierwszym dniu roboczym kolejnego miesiąca za komunikaty wysłane w poprzednim miesiącu, z datą waluty przypadającą w ostatnim dniu roboczym miesiąca: a) w formie komunikatu MT940 (za jeden komunikat) 10 zł b) w formie komunikatu MT941 lub MT942 - miesięczna opłata ryczałtowa za pakiet do sztuk komunikatów w miesiącu, pobierana za kaŝdy typ komunikatu (od kaŝdego rachunku) UWAGA: Za kaŝde następne rozpoczęte sztuk komunikatów w danym miesiącu dodatkowo pobierana jest opłata w wysokości 200 zł. Wyciąg w formie komunikatu SWIFT MT941 i MT942 dostępny będzie w ofercie BZ WBK od 1 lipca 2014 r. 200 zł 3) w formie papierowej (za kaŝdy wygenerowany wyciąg) : a) wysyłany listem zwykłym raz w miesiącu lub rzadziej bez opłat b) wysyłany listem zwykłym częściej niŝ raz w miesiącu lub po kaŝdej zmianie salda 10 zł

10 10 c) odbierany w placówce BZ WBK 15 zł 4) załącznik (dokument oryginalny) lub wtórnik potwierdzenie pojedynczej operacji dołączane do wyciągu (za kaŝdą pozycję na wyciągu) 1 zł 5) przechowywanie wyciągów przez okres dłuŝszy niŝ 1 miesiąc (za kaŝdy rozpoczęty miesiąc) 100 zł 1) Usługa niedostępna dla Rachunków bieŝących walutowych. II. RACHUNKI PŁACOWE L.p. Wyszczególnienie czynności Taryfa dla Rachunku Płacowego Otwarcie rachunku 200 zł 2. Prowadzenie rachunku (miesięcznie) 150 zł 3. Przelew złoŝony za pośrednictwem usług bankowości elektronicznej 1) Przelew na rachunek w BZ WBK wg umowy 2) Przelew ELIXIR wg umowy UWAGA: W przypadku braku ustaleń indywidualnej stawki obowiązuje opłata standardowa o wartości wskazanej w Taryfie Korporacyjnej w podrozdziale I. 4. Wyciąg z rachunku 1) w formie elektronicznej wysyłany w ramach usług bankowości elektronicznej (e-wyciąg) bez opłat

11 11 UWAGA: ewyciąg jest dostępny dla klientów korzystających z usług bankowości elektronicznej za pośrednictwem Internetu. 2) w formie papierowej wysyłany listem zwykłym lub odbierany w placówce BZ WBK bez opłat 3) załącznik (dokument oryginalny) lub wtórnik potwierdzenie pojedynczej operacji dołączane do wyciągu (za kaŝdą pozycję na wyciągu) 1 zł 4) przechowywanie wyciągów przez okres dłuŝszy niŝ 1 miesiąc (za kaŝdy rozpoczęty miesiąc) 100 zł UWAGA: Za pozostałe czynności i usługi dostępne dla Rachunku płacowego i/lub związane z jego obsługą nie wymienione powyŝej, BZ WBK pobiera opłaty wskazane w podrozdziale I dotyczącym Rachunków bieŝących. UWAGA: 1) Niniejszy Rozdział dotyczy następujących rachunków rozliczeniowych: Rachunków bieŝących, Rachunków bieŝących walutowych oraz Rachunków płacowych : a) otwartych w placówce BZWBK lub przy udziale placówki BZWBK lub przy udziale jednostki centralnej, które przed dniem połączenia Banku Zachodniego WBK S.A. i Kredyt Banku S.A. były placówką lub jednostką centralną BZ WBK, b) otwartych po dniu r. w placówce BZWBK lub przy udziale placówki BZWBK lub przy udziale jednostki centralnej BZ WBK, które przed dniem połączenia Banku Zachodniego WBK S.A. i Kredyt Banku S.A. były placówką lub jednostką centralną Kredyt Banku S.A. a takŝe innych rachunków otwartych w tych placówkach (lub przy udziale tych placówek) lub jednostkach centralnych, dla których nie ma zastosowania Załącznik nr 2. 2) Taryfa Korporacyjna obowiązuje dla Rachunków bieŝących i Rachunków bieŝących walutowych, w tym m.in. dla: a) rachunków prowadzonych poprzednio w innych taryfach cenowych, dla których zgodnie z wnioskiem Posiadacza rachunku nastąpiła zmiana taryfy cenowej na Taryfę Korporacyjną, b) rachunków prowadzonych na indywidualnie ustalonych warunkach, w tym równieŝ w wycofanej z oferty Taryfie Negocjowanej (prowadzonej przed r. jako Taryfa Standardowa), dla której w dniu r. decyzją BZ WBK nastąpiła zmiana nazwy taryfy cenowej na Taryfa Korporacyjna. 3) Taryfa dla Rachunku Płacowego obowiązuje dla Rachunków płacowych w tym m.in. dla: a) rachunków prowadzonych poprzednio w innych taryfach cenowych, dla których zgodnie z wnioskiem Posiadacza rachunku nastąpiła zmiana rodzaju rachunku i/lub taryfy cenowej na Taryfę dla Rachunku Płacowego, b) rachunków prowadzonych na indywidualnie ustalonych warunkach. Opłaty określone w tej taryfie cenowej pobierane są z innego rachunku wskazanego przez Posiadacza. ROZDZIAŁ III RACHUNKI POWIERNICZE I ESCROW L.p. Wyszczególnienie czynności Stawka Otwarcie i prowadzenie rachunku powierniczego, rachunku powierniczego dla dewelopera, mieszkaniowego rachunku powierniczego dla dewelopera wg umowy

12 12 2. Otwarcie i prowadzenie rachunku ESCROW 1) wg umowy 1) Dotyczy równieŝ niedostępnych w ofercie BZ WBK rachunków zastrzeŝonych, które zostały otwarte w placówce BZWBK lub przy udziale placówki BZWBK lub przy udziale jednostki centralnej BZ WBK, które przed dniem połączenia Banku Zachodniego WBK S.A. i Kredyt Banku S.A. były placówką lub jednostką centralną Kredyt Banku S.A. ROZDZIAŁ IV LOKATY TERMINOWE L.p. Wyszczególnienie czynności Stawka Prowadzenie rachunku lokaty bez opłat 2. Realizacja usługi cyklicznego otwierania rachunków lokat (opłata miesięczna) UWAGA: Opłata nie dotyczy dyspozycji cyklicznego otwierania rachunków lokat złoŝonych przed dniem r. w placówce BZ WBK lub przy udziale placówki BZ WBK lub przy udziale jednostki centralnej BZWBK, które przed dniem połączenia Banku Zachodniego WBK S.A. i Kredyt Banku S.A. były placówką lub jednostką centralną Banku Zachodniego S.A. 30 zł Opłata naliczana jest za kaŝdy rachunek bieŝący, z którego przeksięgowane są środki na rachunek lokaty i o ile klient nie określi inaczej pobierana jest z tego rachunku bieŝącego. 3. Wpłata gotówki na rachunek lokaty zgodnie z Rozdziałem II podrozdziałem I pkt 6 4. ZłoŜenie dyspozycji przelewu środków z rachunku lokaty na rachunek prowadzony w innym banku UWAGA: Dotyczy zadysponowania odsetkami lub kapitałem w terminach udostępniania odsetek lub z upływem okresu umownego. 8 zł 5. Przelew środków pochodzących z likwidacji rachunku lokaty przed upływem okresu umownego na rachunek prowadzony w innym banku 8 zł 6. Wyciąg z rachunku lokaty Bez opłat 7. Przechowywanie wyciągów przez okres dłuŝszy niŝ 1 miesiąc (za kaŝdy rozpoczęty miesiąc) zgodnie z Rozdziałem II podrozdziałem I

13 13 pkt 9 ppkt 5) ROZDZIAŁ V USŁUGI OKOŁORACHUNKOWE L.p. Wyszczególnienie czynności Stawka Elektroniczna Identyfikacja NaleŜności (EIN) 1) Aktywacja usługi 150 zł 2) Uznanie rachunku pomocniczego z tytułu transakcji otrzymanej w ramach usługi EIN wg umowy 3) Udostępnienie archiwalnych (starszych niŝ 1 miesiąc) raportów opłata za kaŝdy raport dzienny 10 zł 2. Kompensacyjne rozliczanie odsetek (Cash Pooling wirtualny) wg umowy 3. Konsolidacja sald 1) Aktywacja usługi min. 300 zł 2) Świadczenie usługi - opłata pobierana od kaŝdego rachunku objętego usługą (miesięcznie) min. 50 zł / 150 zł 1) 1) UWAGA: Opłata 150 zł jest pobierana miesięcznie z dołu i ma zastosowanie do tych rachunków, które zostały otwarte w placówce BZ WBK lub przy udziale placówki BZ WBK lub przy udziale jednostki centralnej BZ WBK, które przed dniem połączenia Banku Zachodniego WBK S.A. i Kredyt Banku S.A. były placówką lub jednostką centralną Kredyt Banku S.A., jeŝeli opłata ta była z tych rachunków pobierana w dniu, od którego do tych rachunków ma zastosowanie niniejsza Taryfa opłat i prowizji.

14 14 4. Cash Pooling rzeczywisty 1) Aktywacja usługi min zł 2) Świadczenie usługi opłata pobierana od kaŝdego rachunku uczestnika objętego usługą (miesięcznie) min. 400 zł ROZDZIAŁ VI USŁUGI BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ L.p. Wyszczególnienie czynności Stawka ibiznes24 1) Opłata abonamentowa za udostępnienie i korzystanie z usługi (za kaŝdy rozpoczęty miesiąc kalendarzowy): a) profil usługi rozszerzony 200 zł 2) Narzędzia do autoryzacji (opłata jednorazowa): a) karta procesorowa 100 zł b) token 70 zł c) wysłanie smskodu na Ŝądanie klienta 0,20 zł 3) Czytnik lub wymiana czytnika 100 zł

15 15 4) Wizyta serwisowa usługi ibiznes24 na Ŝyczenie Klienta 300 zł 5) Wizyta szkoleniowa: a) pierwsza po aktywowaniu usługi bez opłat b) kolejna 500 zł UWAGA: Opłaty i prowizje wymienione w ppkt 1)-4) są pobierane przez BZ WBK do 5-tego dnia miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, którego dotyczą, wg stawki z dnia pobrania opłaty. 2. MINIBANK24 1) Udostępnienie usługi 300 zł 2) Opłata abonamentowa (pobierana z góry za dany miesiąc do 5-tego kaŝdego miesiąca) 120 zł 3) Pierwsze trzy karty procesorowe bez opłat 4) Kolejna karta procesorowa 60 zł 5) Pierwsze dwa czytniki bez opłat 6) Kolejny czytnik lub wymiana czytnika 100 zł 7) Serwis usługi Minibank24 związany z niewłaściwym korzystaniem z usługi lub wynikający z przyczyn nie leŝących po stronie BZ WBK 250 zł 3. Bezpieczny Transfer Pliku (BTP) 1) Pierwsze dwie karty procesorowe bez opłat

16 16 2) Kolejna karta procesorowa 60 zł 3) Pierwszy czytnik bez opłat 4) Kolejny czytnik 100 zł 5) Serwis systemu BTP związany z niewłaściwym korzystaniem z systemu lub wynikający z przyczyn nie leŝących po stronie BZ WBK 250 zł 4. Usługa telefoniczna realizowana przez Centrum Obsługi Biznesu 1) Udostępnienie i korzystanie z usługi bez opłat UWAGA: Za wykonanie dyspozycji, transakcji i realizację wniosków złoŝonych za pośrednictwem usług bankowości elektronicznej pobierane są opłaty i prowizje wymienione w pozostałych rozdziałach niniejszej Taryfy opłat i prowizji. ROZDZIAŁ VII KARTY PŁATNICZE L.p. Wyszczególnienie czynności Karta Visa Business Electron BZ WBK Karta Visa Business BZ WBK z indywidualnym limitem wydatków Karta Visa Business BZ WBK charge Karta Visa Business Gold BZ WBK charge Karta Visa Business w EUR BZ WBK Karta MasterCard Corporate Debit BZ WBK Karta MasterCard Corporate Charge BZ WBK Karta MasterCard Corporate Executive Charge BZ WBK Opłata za kartę wydaną do rachunku prowadzonego w taryfie:

17 17 1) Taryfa Korporacyjna bez opłat / 6 zł** 130 zł * 130 zł * 300 zł * 25 EUR * 150 zł * 250 zł * 350 zł * 2) Taryfy wycofane z oferty: a) Taryfa Biznes Pakiet MINI bez opłat / 7 zł*** 130 zł * 130 zł * 300 zł * b Taryfa Biznes Pakiet OPTI bez opłat / 6 zł** 130 zł * 130 zł * 300 zł * c) Taryfa Biznes Pakiet MAXI bez opłat / 5 zł** 130 zł * 130 zł * 300 zł * d) inna taryfa cenowa niŝ wymieniona w ppkt a), b) i c) bez opłat / 6 zł** 130 zł * 130 zł * 300 zł * 25 EUR * 150 zł * 250 zł * 350 zł * UWAGA: * Opłata roczna ** Opłata pobierana jest w cyklach miesięcznych w przypadku nierozliczenia przez BZ WBK w poprzednim miesiącu kalendarzowym transakcji bezgotówkowych dokonanych przy uŝyciu karty, na co najmniej 500 zł. *** Opłata pobierana jest w cyklach miesięcznych w przypadku nierozliczenia przez BZ WBK w poprzednim miesiącu kalendarzowym transakcji bezgotówkowych dokonanych przy uŝyciu karty, na co najmniej 400 zł. 2. Prowizja przygotowawcza naliczana od kwoty przyznanego limitu do autoryzacji (płatna jednorazowo) - - 1% 1% - - 1% 1% UWAGA: Prowizja przygotowawcza nie dotyczy kart wznawianych a w przypadku złoŝenia wniosku o więcej niŝ jedną kartę płatniczą jest pobierana od sumy przyznanych limitów. 3. Wyprodukowanie nowej karty w trybie 30 zł 50 zł 50 zł bez opłat 15 EUR 50 zł 50 zł bez opłat

18 18 ekspresowym (do 5 dni roboczych od dnia podpisania przez klienta umowy o kartę płatniczą) 4. Wydanie duplikatu karty 10 zł 10 zł 10 zł 10 zł 2,50 EUR 10 zł 10 zł 10 zł 5. Wydanie karty zastępczej za granicą - wg stawek organizacji Visa International, aktualnie 185 USD w złotych polskich 1) bez opłat wg stawek organizacji Visa International, aktualnie 185 USD w złotych polskich 1) 148 EUR 148 EUR 148 EUR 6. Wypłata gotówki kartą 1) w bankomatach sieci BZWBK24 bez opłat 3% min. 5 zł 3% min. 5 zł 3% min. 5 zł 3% min.1,50 EUR 3% min. 5 zł 3% min. 5 zł 3% min. 5 zł 2) w kraju: w bankomatach poza siecią BZWBK24, w placówkach BZ WBK, w placówkach partnerskich BZ WBK oraz w terminalach innych instytucji w kraju bez opłat * / 5 zł ** / 3,5% min. 5 zł 3,5% min. 5 zł 3,5% min. 5 zł 3,5% min. 5 zł 3,5% min.1,50 EUR 3,5% min. 5 zł 3,5% min. 5 zł 3,5% min. 5 zł 3) w bankomatach i terminalach innych instytucji za granicą 4% min. 10 zł 4% min. 10 zł 4% min. 10 zł 4% min. 10 zł 4% min. 3 EUR 4% min. 10 zł 4% min. 10 zł 4% min. 10 zł 4) w ramach usługi cash back bez opłat UWAGA: * Dotyczy kart wydanych do rachunków prowadzonych w Taryfie Biznes Pakiet MAXI. ** Dotyczy kart wydanych do rachunków prowadzonych w Taryfie Biznes Pakiet OPTI.

19 19 7. Awaryjna wypłata gotówki poza granicami kraju w przypadku utraty karty wg stawek organizacji Visa International, aktualnie 103 USD w złotych polskich 1) bez opłat wg stawek organizacji Visa International, aktualnie 103 USD w złotych polskich 1) 95 EUR 95 EUR 95 EUR 8. Dokonanie transakcji bezgotówkowej bez opłat bez opłat 1,2% 1,2% bez opłat bez opłat 1,2% 1,2% 9. Przewalutowanie transakcji zagranicznej dokonanej w walucie innej niŝ EUR (opłata doliczana jest automatycznie do wartości transakcji) 2,8% bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat 10. Generowanie zestawienia transakcji 1) dla firmy (zbiorcze) 5 zł bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat 2) dla uŝytkownika karty 7 zł 7 zł bez opłat bez opłat 1,35 EUR 7 zł bez opłat bez opłat 11 Sprawdzenie dostępnych środków w bankomatach 2,50 zł 2,50 zł bez opłat bez opłat 0,50 EUR 2,50 zł bez opłat bez opłat 12 Zmiana numeru PIN w bankomatach sieci BZWBK24 8,50 zł 8,50 zł 8,50 zł 8,50 zł 2 EUR 8,50 zł 8,50 zł 8,50 zł 13 Wygenerowanie nowego numeru PIN do wydanej karty na wniosek uŝytkownika 10 zł 10 zł 10 zł 10 zł 2,50 EUR 10 zł 10 zł 10 zł

20 Ubezpieczenia do kart płatniczych 2) 1) Pakiet Ubezpieczeń Finansowych Pewne Pieniądze - opłata miesięczna za udostępnienie ubezpieczenia 3 zł UWAGA: UŜytkownik Karty przystępujący do ubezpieczenia przy zawarciu umowy o nową kartę nie ponosi opłaty za ubezpieczenie przez pierwsze 2 miesiące od dnia objęcia ochroną ubezpieczeniową. 2) Ubezpieczenie Bezpieczne Pieniądze Business - bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat 3) Ubezpieczenie podróŝne dla karty Karta Visa Business Electron BZ WBK bez opłat ) Ubezpieczenie podróŝne dla kart innych Karta Visa Business Electron BZ WBK - bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat 5) Ubezpieczenie nieuczciwego wykorzystania karty bez opłat bez opłat bez opłat 1) Przeliczenie następuje po kursie sprzedaŝy dewiz obowiązującym w BZ WBK w dniu rozliczenia opłaty przez Visa International. 2) Szczegółowe informacje dotyczące ochrony ubezpieczeniowej określone są w odpowiednich dla danego ubezpieczenia Warunkach ubezpieczenia. ROZDZIAŁ VIII INNE INSTRUMENTY PŁATNICZE Opłaty i prowizje za czynności bankowe związane z innymi instrumentami płatniczymi pobierane są zgodnie z Taryfą Opłat i Prowizji pobieranych przez Bank Zachodni WBK S.A. za czynności bankowe dla firm - Instrumenty pieniądza elektronicznego i inne elektroniczne instrumenty płatnicze". ROZDZIAŁ IX

21 21 CZYNNOŚCI W OBROCIE DEWIZOWYM L.p. Wyszczególnienie czynności Stawka Polecenia wypłaty 1) Polecenia wypłaty przychodzące na rachunek w BZ WBK: a) SEPA 5 zł b) pozostałe 10 zł 2) Polecenia wypłaty wychodzące: a) złoŝone za pośrednictwem usług bankowości elektronicznej: - SEPA 5 zł - pozostałe 0,20%, min. 20 zł maks.200 zł b) złoŝone w placówce BZ WBK 0,25%, min. 60 zł maks.250 zł 3) Opłaty i prowizje dodatkowe do poleceń wypłaty wychodzących: a) Wysłanie polecenia wypłaty (z wyłączeniem poleceń wypłaty SEPA) w trybie: - pilnym - transakcja realizowana w placówce BZ WBK lub za pośrednictwem usług bankowości elektronicznej 0,10%, min. 5 zł maks. 100 zł (płatność w EUR, USD, GBP i PLN, z wyłączeniem płatności zgodnych z Ustawą o usługach płatniczych w EUR, dla których zastosowanie

22 22 będą miały tylko opłaty z pkt.2) - ekspresowym - transakcja realizowana za pośrednictwem usług bankowości elektronicznej 0,20%, min. 10 zł maks.180 zł (płatność w EUR, USD, GBP i PLN, z wyłączeniem poleceń wypłaty TARGET) - ekspresowym - transakcja realizowana w placówce BZ WBK (płatność w EUR, USD, GBP i PLN, z wyłączeniem poleceń wypłaty TARGET) 0,30%, min. 20 zł maks.180 zł - ekspresowym dla polecenia wypłaty TARGET - transakcja realizowana za pośrednictwem usług bankowości elektronicznej 0,20%, min.10 zł maks.180 zł - ekspresowym dla polecenia wypłaty TARGET - transakcja realizowana w placówce BZ WBK 0,30%, min. 20 zł maks.180 zł powiększona o 20 zł b) Wysłanie polecenia wypłaty do innego banku na rachunek odbiorcy w innym formacie niŝ format IBAN (za kaŝdy komunikat) 20 zł c) Zryczałtowana opłata, gdy koszty banków pośredniczących i banku odbiorcy ponosi płatnik (zleceniodawca), dla poleceń wypłaty w walucie: - EUR - polecenia wypłaty o wartości równej 1000 EUR lub niŝszej 15 EUR - EUR - polecenia wypłaty o wartości wyŝszej niŝ 1000 EUR 25 EUR - USD 30 USD - GBP 12 GBP - AUD 25 AUD - CAD 20 CAD

23 23 - CHF 55 CHF - DKK 70 DKK - NOK 130 NOK - SEK 100 SEK - CZK 600 CZK - JPY 3500 JPY - PLN 120 PLN - INNE 75 PLN UWAGA: W przypadku, gdy koszty banków pośredniczących trzykrotnie przekroczą kwotę ryczałtu, BZ WBK moŝe obciąŝyć klienta dodatkowo kwotą róŝnicy pomiędzy wysokością ryczałtu a kosztami rzeczywistymi. PowyŜsza zasada nie ma zastosowania w przypadku płatności, do których znajduje zastosowanie Ustawa o usługach płatniczych. 4) Elektroniczne potwierdzenie polecenia wypłaty: a) Zawarcie i aktywacja umowy 20 zł b) Potwierdzenie polecenia wypłaty (za sztukę) 3 zł 5) Wydanie kopii polecenia wypłaty komunikatu SWIFT (za kaŝdy komunikat) 15 zł 6) Usługa dotycząca realizacji przychodzących komunikatów MT101:

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK ZACHODNI WBK S.A. ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA LUDNOŚCI Obowiązuje od dnia 1.02.2015 r.

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK ZACHODNI WBK S.A. ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA LUDNOŚCI Obowiązuje od dnia 1.02.2015 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK ZACHODNI WBK S.A. ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA LUDNOŚCI Obowiązuje od dnia 1.02.2015 r. 2 SPIS TREŚCI POSTANOWIENIA OGÓLNE... 3 CZĘŚĆ 1. PRODUKTY I USŁUGI BEDĄCE

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK ZACHODNI WBK S.A. ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA LUDNOŚCI Obowiązuje od dnia 17.08.2015 r.

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK ZACHODNI WBK S.A. ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA LUDNOŚCI Obowiązuje od dnia 17.08.2015 r. . TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK ZACHODNI WBK S.A. ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA LUDNOŚCI Obowiązuje od dnia 17.08.2015 r. 2 SPIS TREŚCI POSTANOWIENIA OGÓLNE... 3 CZĘŚĆ 1. PRODUKTY I USŁUGI

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK ZACHODNI WBK S.A. ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA LUDNOŚCI Obowiązuje od dnia 28.07.2014 r.

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK ZACHODNI WBK S.A. ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA LUDNOŚCI Obowiązuje od dnia 28.07.2014 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK ZACHODNI WBK S.A. ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA LUDNOŚCI Obowiązuje od dnia 28.07.2014 r. 2 SPIS TREŚCI POSTANOWIENIA OGÓLNE... 3 CZĘŚĆ 1. PRODUKTY I USŁUGI BEDĄCE

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK ZACHODNI WBK S.A. ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA LUDNOŚCI Obowiązuje od dnia 24.03.2014 r.

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK ZACHODNI WBK S.A. ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA LUDNOŚCI Obowiązuje od dnia 24.03.2014 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK ZACHODNI WBK S.A. ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA LUDNOŚCI Obowiązuje od dnia 24.03.2014 r. (zawiera również inne brzmienie wskazanych pozycji obowiązujące od 1.06.2014

Bardziej szczegółowo

TARYFA. opłat i prowizji bankowych dla klientów instytucjonalnych. obowiązuje od 15 maja 2010 r.

TARYFA. opłat i prowizji bankowych dla klientów instytucjonalnych. obowiązuje od 15 maja 2010 r. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 15/12/2008 Zarządu Banku Spółdzielczego w Limanowej z dnia 22 grudnia 2008 roku IX zmiana Uchwała Nr 11/04/2010 z 30.04.2010 r. TARYFA opłat i prowizji bankowych dla klientów

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Reszlu dla klientów instytucjonalnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Reszlu dla klientów instytucjonalnych Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Reszlu SPIS TREŚCI Rozdział I. RACHUNKI BANKOWE...... 4 Tab. 1. Rachunki bieŝące i pomocnicze dla podmiotów gospodarczych, rolników oraz dla podmiotów

Bardziej szczegółowo

TARYFA prowizji i opłat bankowych w Banku Spółdzielczym w Zatorze dla przedsiębiorców i innych klientów instytucjonalnych

TARYFA prowizji i opłat bankowych w Banku Spółdzielczym w Zatorze dla przedsiębiorców i innych klientów instytucjonalnych Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu Banku Spółdzielczego w Zatorze Nr 78 /2011 z dnia 112.2011r. I zmiana 12/2012 08.03.2012 II zmiana 20/2012 10.04.2012 III zmiana 23/2013 06.06.2013r. IV zmiana 50/2013

Bardziej szczegółowo

TABELA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK BPH S.A. ZA CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z OBSŁUGĄ KLIENTA KORPORACYJNEGO

TABELA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK BPH S.A. ZA CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z OBSŁUGĄ KLIENTA KORPORACYJNEGO TABELA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK BPH S.A. ZA CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z OBSŁUGĄ KLIENTA KORPORACYJNEGO Spis treści Zasady stosowania Tabeli... 4 I. OBSŁUGA RACHUNKÓW BANKOWYCH... 5 II. OPERACJE

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZILECZYM W ZAWADZKIEM DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH I ROLNIKÓW

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZILECZYM W ZAWADZKIEM DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH I ROLNIKÓW Załącznik do Uchwały Nr 105/55/2009 Zarządu BS w Zawadzkiem z dnia 15.10.2009 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZILECZYM W ZAWADZKIEM DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH I ROLNIKÓW

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji Banku Ochrony Środowiska S.A. za czynności bankowe w obrocie krajowym i zagranicznym dla korporacji i finansów publicznych

Taryfa opłat i prowizji Banku Ochrony Środowiska S.A. za czynności bankowe w obrocie krajowym i zagranicznym dla korporacji i finansów publicznych Obowiązuje od dnia 4 marca 2014 r. Taryfa opłat i prowizji Banku Ochrony Środowiska S.A. za czynności bankowe w obrocie krajowym i zagranicznym dla korporacji i finansów publicznych SPIS TREŚCI DZIAŁ I.

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 06 styczeń 2014 r.

Warszawa, 06 styczeń 2014 r. Warszawa, 06 styczeń 2014 r. dla Umów zawartych do 30.06.2012 Spis treści: Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych... 3 KONTA OSOBISTE... 4 TAB. 1 Rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe... 4 TAB.

Bardziej szczegółowo

Tabela opłat i prowizji

Tabela opłat i prowizji Tabela opłat i prowizji pobieranych przez Bank BPH Spółka Akcyjna za czynności związane z obsługą Klienta Korporacyjnego 2010 1 / 26 Spis treści Zasady stosowania Tabeli. 3 I. OBSŁUGA RACHUNKÓW BANKOWYCH

Bardziej szczegółowo

Taryfa podmioty instytucjonalne

Taryfa podmioty instytucjonalne 2015 Taryfa podmioty instytucjonalne Taryfa opłat i prowizji bankowych Nadwiślańskiego Banku Spółdzielczego w Solcu Zdroju dla klientów instytucjonalnych 2015-05-18 2 Załącznik do Uchwały Zarządu nr 7/2014

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Miliczu za czynności bankowe dla klientów instytucjonalnych

Taryfa opłat i prowizji pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Miliczu za czynności bankowe dla klientów instytucjonalnych Załącznik do Uchwały Zarządu Banku Spółdzielczego w Miliczu Nr 28/15 z dnia 23.02.2015r. BANK SPÓŁDZIELCZY W MILICZU Taryfa opłat i prowizji pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Miliczu za czynności bankowe

Bardziej szczegółowo

GETIN NOBLE BANK SA W WARSZAWIE TABELA PROWIZJI I OPROCENTOWANIA DLA KLIENTÓW FIRMOWYCH W OBSZARZE GETIN BANKU

GETIN NOBLE BANK SA W WARSZAWIE TABELA PROWIZJI I OPROCENTOWANIA DLA KLIENTÓW FIRMOWYCH W OBSZARZE GETIN BANKU GETIN NOBLE BANK SA W WARSZAWIE TABELA PROWIZJI I OPROCENTOWANIA DLA KLIENTÓW FIRMOWYCH W OBSZARZE GETIN BANKU Stan na 02.04.2012r. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Tabela prowizji i oprocentowania, zwana dalej

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat za czynności bankowe, pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Garwolinie od klientów instytucjonalnych

Taryfa prowizji i opłat za czynności bankowe, pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Garwolinie od klientów instytucjonalnych Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 30/2009 Zarządu Banku Spółdzielczego w Garwolinie. z dnia 19 października 2009 r. Taryfa prowizji i opłat za czynności bankowe, pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Garwolinie

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SZCZYTNIE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SZCZYTNIE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 39/RB/2015r. Zarządu Banku Spółdzielczego w Szczytnie z dnia 17 kwietnia 2015r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SZCZYTNIE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Bank Spółdzielczy Muszyna - Krynica Zdrój Grupa BPS Załącznik do Uchwały Nr 54/2015 dnia 01-06-2015r. Zarządu Banku Spółdzielczego Muszyna-Krynica Zdrój (obowiązuje od 01-08-2015r.) TARYFA OPŁAT I PROWIZJI

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji. Banku Ochrony Środowiska S.A. za czynności bankowe w obrocie. krajowym i zagranicznym dla

Taryfa opłat i prowizji. Banku Ochrony Środowiska S.A. za czynności bankowe w obrocie. krajowym i zagranicznym dla Taryfa opłat i prowizji Banku Ochrony Środowiska S.A. za czynności bankowe w obrocie krajowym i zagranicznym dla mikroprzedsiębiorstw i wspólnot mieszkaniowych od 22 października 2012r. INFOLINIA 801 355

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Lubawie dla klientów instytucjonalnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Lubawie dla klientów instytucjonalnych ZRZESZENIE BANKU POLSKIEJ SPÓŁDZIELCZOŚCI BANK SPÓŁDZIELCZY W LUBAWIE Rok założenia 1870 Załącznik do Uchwały Nr 88/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Lubawie z dnia 13 maja 2015 roku Taryfa opłat i prowizji

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Mińsku Mazowieckim dla klientów instytucjonalnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Mińsku Mazowieckim dla klientów instytucjonalnych Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 79/BS/2014 z dnia 17 grudnia 2014r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Mińsku Mazowieckim dla klientów instytucjonalnych STYCZEŃ 2015r. Spis treści: Zasady

Bardziej szczegółowo

Taryfa Prowizji i Opłat pobieranych przez Powiatowy Bank Spółdzielczy w Kędzierzynie Koźlu KLIENCI INSTYTUCJONALNI

Taryfa Prowizji i Opłat pobieranych przez Powiatowy Bank Spółdzielczy w Kędzierzynie Koźlu KLIENCI INSTYTUCJONALNI . Taryfa Prowizji i Opłat pobieranych przez Powiatowy Bank Spółdzielczy w Kędzierzynie Koźlu KLIENCI INSTYTUCJONALNI SPIS TREŚCI: ZASADY POBIERANIA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH... 3 Rozdział I Rachunki depozytowe...

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy Bank Rolników w Opolu

Bank Spółdzielczy Bank Rolników w Opolu Bank Spółdzielczy Bank Rolników w Opolu Załącznik Nr do Uchwały Nr 37/ZORK/15 Zarządu Banku Spółdzielczego Bank Rolników w Opolu z dnia 9.04.2015 r. obowiązuje od 15 czerwca 2015r. Taryfa opłat i prowizji

Bardziej szczegółowo

1. Abonament 10,- zł miesięcznie. 4. Udostępnienie tokena 10,- zł miesięcznie

1. Abonament 10,- zł miesięcznie. 4. Udostępnienie tokena 10,- zł miesięcznie Taryfa prowizji i opłat bankowych Banku DnB NORD Polska S.A. dla Klientów Instytucjonalnych obsługiwanych w systemie Bankmaster, załącznik do UZ z dn. 30.09.2009 r, obowiązuje od dnia 1 października 2009

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat bankowych Banku Spółdzielczego w PARCZEWIE dla klientów instytucjonalnych

Taryfa prowizji i opłat bankowych Banku Spółdzielczego w PARCZEWIE dla klientów instytucjonalnych Załącznik do Uchwały Nr 5 Zarządu Banku Spółdzielczego w Parczewie z dnia 28 listopada 2014r. Taryfa prowizji i opłat bankowych Banku Spółdzielczego w PARCZEWIE dla klientów instytucjonalnych (tekst jednolity

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy Bank Rolników w Opolu

Bank Spółdzielczy Bank Rolników w Opolu Bank Spółdzielczy Bank Rolników w Opolu Załącznik Nr do Uchwały Nr 37/ZORK/15 Zarządu Banku Spółdzielczego Bank Rolników w Opolu z dnia 9.04.2015 r. obowiązuje od 1 sierpnia 2015r. Taryfa opłat i prowizji

Bardziej szczegółowo

T A R Y F A prowizji i opłat bankowych pobieranych przez. Bank Spółdzielczy w Suchedniowie

T A R Y F A prowizji i opłat bankowych pobieranych przez. Bank Spółdzielczy w Suchedniowie Załącznik do uchwały Zarządu nr 8 /47/2014 z 02.12.2014r. zm. 7/1/2015 z 13.01.2015r. zm. 3/9/2015 z 05.03.2015r. zm. 3/10/2015 z 10.03.2015r. zm. /17/2015 z 06.05.2015r. T A R Y F A prowizji i opłat bankowych

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Łużyckiego Banku Spółdzielczego w Lubaniu dla klientów instytucjonalnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Łużyckiego Banku Spółdzielczego w Lubaniu dla klientów instytucjonalnych Załącznik do Uchwały Nr 62/Z/2015 Zarządu Łużyckiego Banku Spółdzielczego w Lubaniu z dnia 14.05.2015 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Łużyckiego Banku Spółdzielczego w Lubaniu obowiązuje od dnia 18.05.2015

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W IŁŻY

BANK SPÓŁDZIELCZY W IŁŻY BANK SPÓŁDZIELCZY W IŁŻY Taryfa opłat i prowizji za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym w Iłży, Oddziałach, Filiach i Punktach Kasowych dla klientów instytucjonalnych oraz rad rodziców i innych

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat obowiązująca we Wschodnim Banku Spółdzielczym w Chełmie dla klientów indywidualnych

Taryfa prowizji i opłat obowiązująca we Wschodnim Banku Spółdzielczym w Chełmie dla klientów indywidualnych Taryfa prowizji i opłat obowiązująca we Wschodnim Banku Spółdzielczym w Chełmie dla klientów indywidualnych Chełm 011 1/1 Taryfa prowizji i opłat obowiązująca we Wschodnim Banku Spółdzielczym w Chełmie

Bardziej szczegółowo