TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK ZACHODNI WBK S.A. ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA FIRM

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK ZACHODNI WBK S.A. ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA FIRM"

Transkrypt

1 opłat i prowizji pobieranych przez Bank Zachodni WBK S.A. za czynności bankowe dla firm TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK ZACHODNI WBK S.A. ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA FIRM 1

2 opłat i prowizji pobieranych przez Bank Zachodni WBK S.A. za czynności bankowe dla firm CZĘŚĆ I OPŁATY I PROWIZJE POBIERANE ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA MAŁYCH FIRM. Obowiązuje od dnia 9 lipca 2012 r. SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE... 3 ROZDZIAŁ II RACHUNKI BIEśĄCE... 5 ROZDZIAŁ III RACHUNKI POWIERNICZE... 8 ROZDZIAŁ IV LOKATY TERMINOWE... 9 ROZDZIAŁ V USŁUGI BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ... 9 ROZDZIAŁ VI KARTY PŁATNICZE ROZDZIAŁ VII INNE INSTRUMENTY PŁATNICZE ROZDZIAŁ VIII CZYNNOŚCI W OBROCIE DEWIZOWYM ROZDZIAŁ IX KREDYTY I USŁUGI KREDYTOWE ROZDZIAŁ X RACHUNKI DEPOZYTOWE PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH PROWADZONE W CENTRALI BZ WBK ORAZ POZOSTAŁE CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z OBSŁUGĄ TRANSAKCJI SKARBU ROZDZIAŁ XI INNE OPŁATY I PROWIZJE ZAŁĄCZNIK NR 1 UBEZPIECZENIA ZAŁĄCZNIK NR 2 RACHUNKI ROZLICZENIOWE WYCOFANE Z OFERTY DLA MAŁYCH FIRM

3 opłat i prowizji pobieranych przez Bank Zachodni WBK S.A. za czynności bankowe dla firm ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Bank Zachodni WBK S.A., zwany dalej BZ WBK, pobiera opłaty i prowizje za czynności bankowe dla Małych Firm zgodnie z częścią I niniejszej Taryfy Opłat i Prowizji. 2. Opłaty i prowizje ustalane są lub w walutach obcych. 3. W przypadku operacji wyraŝonych w walutach obcych, podstawą ustalania wysokości opłat i prowizji jest: a) równowartość kwoty operacji - w przypadku opłat i prowizji wyraŝonych, b) kwota operacji - w przypadku opłat i prowizji wyraŝonych w walutach obcych. W przypadku opłat i prowizji wyraŝonych przeliczenie następuje wg kursu średniego NBP, obowiązującego w dniu pobrania opłaty/prowizji, z wyjątkiem opłat/prowizji od operacji związanych z: - obsługą kredytów i gwarancji dewizowych (z wyłączeniem: gwarancji awizowanych, pośrednich, potwierdzonych) - przeliczanych po kursie kupna/sprzedaŝy dla dewiz BZ WBK, - skupem/sprzedaŝą walut w kasie BZ WBK - przeliczanych po kursie kupna/sprzedaŝy dla pieniędzy BZ WBK, - realizacją w walucie wymienialnej inkasa oraz akredytywy przeliczanych po kursie kupna/sprzedaŝy dla dewiz BZ WBK. 4. W przypadku kosztów banków zagranicznych wyraŝonych w innej walucie niŝ waluta, w której zostaną pobrane, przeliczenie następuje wg kursu średniego NBP, obowiązującego w dniu pobrania kosztów, z wyjątkiem kosztów operacji związanych z realizacją w walucie wymienialnej inkasa, akredytyw oraz gwarancji awizowanych, pośrednich, potwierdzonych przeliczanych po kursie sprzedaŝy dla dewiz BZ WBK. 5. Opłaty i prowizje pobierane są: a) w dniu złoŝenia lub wykonania dyspozycji lub b) w cyklach miesięcznych ostatniego dnia danego miesiąca lub w cyklach dwutygodniowych 15-tego dnia oraz ostatniego dnia danego miesiąca dotyczy opłat i prowizji: za prowadzenie rachunku, przelewy (w tym opłata dodatkowa za przelew w systemie SORBNET o wartości równej 1 mln zł lub niŝszej), polecenia zapłaty, wpłaty gotówkowe posiadacza na rachunek własny, wypłaty gotówkowe z rachunku dokonywane w oddziałach BZ WBK, wyciągi oraz potwierdzenia operacji dołączane do wyciągu, lub c) w innych terminach, wskazanych w niniejszej Taryfie opłat i prowizji przy poszczególnych opłatach i prowizjach lub w umowach zawartych pomiędzy klientem a BZ WBK. 6. Zasada cyklicznego pobierania opłat i prowizji, o której mowa w pkt 5. ppkt b), jest realizowana (z zastrzeŝeniem opisanym w pkt 7. i 15.) w następujący sposób: a) W cyklach miesięcznych pobierana jest opłata miesięczna za prowadzenie rachunku liczona za kaŝdy rozpoczęty miesiąc kalendarzowy prowadzenia rachunku oraz opłata sumaryczna za transakcje wykonane oraz wyciągi i potwierdzenia operacji dołączane do wyciągu, wysyłane lub odbierane w Oddziale w okresie od pierwszego dnia danego miesiąca do ostatniego dnia tego miesiąca włącznie. Zasada opisana w niniejszym podpunkcie dotyczy opłat i prowizji wymienionych w następujących taryfach cenowych: Biznes Minimum, Biznes Optimum, Biznes Maximum, Biznes MINI, Biznes OPTI, Biznes MAXI; b) W cyklach dwutygodniowych pobierana jest opłata za prowadzenie rachunku w wysokości połowy stawki miesięcznej, liczona za kaŝdy rozpoczęty cykl prowadzenia rachunku, oraz opłata sumaryczna za transakcje wykonane oraz wyciągi i potwierdzenia operacji dołączane do wyciągu, wysyłane lub odbierane w Oddziale, w danym cyklu tj. odpowiednio w okresie od pierwszego dnia danego miesiąca do 15-tego dnia tego miesiąca włącznie oraz od 16-tego dnia danego miesiąca do ostatniego dnia tego miesiąca włącznie. Zasada opisana w niniejszym podpunkcie dotyczy opłat wymienionych w taryfach cenowych innych niŝ wskazane w ppkt a); c) Zasada cyklicznego pobierania opłat i prowizji nie dotyczy opłat i prowizji określonych w niniejszej Taryfie opłat i prowizji jako dodatkowe (z uwzględnieniem wyjątków określonych powyŝej) oraz rachunków z zajęciem egzekucyjnym, na których realizację egzekucji rozpoczęto przed dniem r., które obciąŝane są opłatami po zakończeniu procesu egzekucji. 7. W przypadku złoŝenia przez Klienta dyspozycji zmiany taryfy cenowej z cyklem pobierania opłat miesięcznym na taryfę o takim samym cyklu pobierania opłat, opłaty i prowizje, o których mowa w pkt 5. ppkt b) i pkt 6, zostaną pobrane wg nowej taryfy cenowej za cały miesiąc kalendarzowy, w jakim nastąpiła zmiana taryfy. W przypadku złoŝenia przez Klienta dyspozycji zmiany taryfy cenowej z cyklem pobierania opłat dwutygodniowym na taryfę z cyklem pobierania opłat miesięcznym: a) jeŝeli dyspozycja zmiany jest złoŝona do 15-tego dnia miesiąca kalendarzowego włącznie, opłaty i prowizje, o których mowa w pkt 5. ppkt b) i pkt 6, zostaną pobrane wg nowej taryfy cenowej za cały miesiąc kalendarzowy, w jakim nastąpiła zmiana taryfy; b) jeŝeli dyspozycja zmiany jest złoŝona po 15-tym dniu miesiąca, opłaty i prowizje, o których mowa w pkt 5. ppkt b) i pkt 6, będą pobierane wg nowej taryfy cenowej począwszy od następnego miesiąca kalendarzowego. 8. NaleŜne opłaty i prowizje pokrywa zleceniodawca operacji bankowych, chyba Ŝe strony danej operacji umówiły się inaczej lub w złoŝonej dyspozycji określono inaczej, a BZ WBK to aprobuje. Opłaty i prowizje niezapłacone przez drugą stronę w ciągu trzech miesięcy, obciąŝają zleceniodawcę operacji bankowej. 9. Kwoty pobieranych opłat i prowizji podlegają zaokrągleniu na zasadach ogólnie obowiązujących. 10. Poza opłatami i prowizjami wymienionymi w niniejszej Taryfie opłat i prowizji pobiera się: a) opłaty i prowizje pobrane przez banki pośredniczące przy wykonaniu zlecenia, b) opłaty i prowizje telekomunikacyjne i pocztowe w obrocie krajowym i zagranicznym, c) opłaty za przesyłki przekazane na zlecenie klienta pocztą kurierską. 11. Opłaty i prowizje za czynności bankowe nie są pobierane od: a) operacji związanych ze spłatą wierzytelności BZ WBK lub jego spółek zaleŝnych, bez względu na ich formę, z wyjątkiem spłat kredytu rewolwingowego i kredytu w rachunku bieŝącym, b) wypłat gotówkowych wiąŝących się z zamknięciem rachunku rozliczeniowego, c) wpłat gotówkowych dokonywanych przez klienta BZ WBK z tytułu zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych, jeŝeli zapłata podatku jest związana z usługami świadczonymi przez BZ WBK. 3

4 opłat i prowizji pobieranych przez Bank Zachodni WBK S.A. za czynności bankowe dla firm 12. Opłaty i prowizje dotyczące rachunków rozliczeniowych, wymienione w rozdziałach nie zawierających podziału na taryfy cenowe, obowiązują dla rachunków prowadzonych we wszystkich rodzajach taryf cenowych. 13. Rachunek bieŝący funkcjonujący na indywidualnie ustalonych warunkach jest to rachunek, którego oprocentowanie jest inne niŝ standardowe lub za obsługę którego pobierane są opłaty i prowizje w innej wysokości lub w inny sposób niŝ określono w niniejszej Taryfie opłat i prowizji (dotyczy opłat i prowizji, wskazanych w pkt 5. ppkt b). Spośród wszystkich rachunków klienta prowadzonych w złotych funkcjonujących na indywidualnie ustalonych warunkach rachunkiem pierwszym jest ten rachunek, dla którego ustalono wysokość opłaty za prowadzenie na poziomie najbardziej zbliŝonym do opłaty podstawowej (rachunek o najmniejszej uldze). 14. Dla potrzeb niniejszej Taryfy opłat i prowizji wartość średniego salda na rachunku rozliczeniowym oblicza się w następujący sposób: a) dla opłat pobieranych 15-tego dnia kaŝdego miesiąca: jest to suma sald na koniec kaŝdego dnia na danym rachunku w okresie od ostatniego dnia poprzedniego miesiąca włącznie do 14-tego dnia bieŝącego miesiąca włącznie podzielona przez 15, b) dla opłat pobieranych ostatniego dnia kaŝdego miesiąca jest to suma sald na koniec kaŝdego dnia na danym rachunku w okresie: - od 15-tego dnia miesiąca włącznie do przedostatniego dnia miesiąca włącznie (dotyczy opłat pobieranych w cyklach dwutygodniowych, o których mowa w pkt 5. ppkt b), - od ostatniego dnia poprzedniego miesiąca do przedostatniego dnia bieŝącego miesiąca włącznie (dotyczy opłat pobieranych w cyklach miesięcznych, o których mowa w pkt 5. ppkt b), podzielona przez odpowiednią ilość dni. 15. Opłata za prowadzenie rachunku jest pobierana za kaŝdy rozpoczęty miesiąc kalendarzowy z zastrzeŝeniem, Ŝe w przypadku otwarcia rachunku po 15-tym dniu danego miesiąca oraz w przypadku zamknięcia rachunku przed 15-tym dniem danego miesiąca, opłata za prowadzenie rachunku w tym miesiącu jest pobierana w wysokości połowy stawki miesięcznej wymienionej w Taryfie opłat i prowizji dla danego rodzaju rachunku. PowyŜsza zasada zaniechania pobierania połowy stawki miesięcznej nie dotyczy rachunków, za prowadzenie, których pobierana jest opłata w cyklu miesięcznym. 16. Opłaty za przelewy na rachunek w innym banku nie dotyczą przekazania środków w walucie obcej na rachunki w innych bankach krajowych oraz przekazania środków na rachunki w bankach zagranicznych opłaty za realizację tych transakcji pobierane są zgodnie ze stawkami dotyczącymi poleceń wypłaty. 17. Opłaty i prowizje za przelewy / wpłaty gotówkowe / zlecenia płatnicze / polecenia zapłaty dokonywane na rachunek w BZ WBK dotyczą równieŝ ww. transakcji realizowanych na rachunki spółek zaleŝnych BZ WBK oraz placówek partnerskich BZ WBK tj. placówek agencyjnych BZ WBK działających pod oznaczeniem Bank Zachodni WBK Partner. 18. O ile w poszczególnych rozdziałach niniejszej Taryfy opłat i prowizji lub innych regulacjach nie określono inaczej, opłaty i prowizje obowiązujące w oddziałach BZ WBK dotyczą równieŝ czynności bankowych dla firm realizowanych w placówkach partnerskich BZ WBK. 19. BZ WBK nie będzie zawiadamiał klientów o takich zmianach niniejszej Taryfy opłat i prowizji, które polegać będą wyłącznie na wprowadzeniu nowych typów produktów lub usług do oferty BZ WBK oraz w przypadku zmian w zakresie produktów, w przedmiocie których, Klienta nie wiąŝe z Bankiem umowa. 4

5 opłat i prowizji pobieranych przez Bank Zachodni WBK S.A. za czynności bankowe dla firm ROZDZIAŁ II RACHUNKI BIEśĄCE L.p. Wyszczególnienie czynności Biznes MINI Biznes OPTI Biznes MAXI Biznes Optimum dla Wolnych Zawodów* dla Agrobiznesu** Rachunki: w walutach obcych Negocjowana*** i walutach obcych Prowadzenie rachunku (miesięcznie) 1) Opłata w okresie promocyjnym 3) dla Posiadaczy rachunków w PLN, którzy w dniu otwarcia rachunku prowadzili działalność gospodarczą krócej niŝ 12 miesięcy 9,99 zł 25 zł 1) 60 zł 2) 25 zł 1) 2) 30 zł 6 zł bez opłat - przez 9 miesięcy bez opłat - przez 9 miesięcy bez opłat - przez 9 miesięcy 1) Posiadacze rachunku bieŝącego w Taryfie Biznes OPTI mają prawo do zwolnienia z opłaty za prowadzenie dodatkowych rachunków bieŝących dostępnych w ramach Biznes u OPTI: - 1 rachunek w EUR w Taryfie Biznes Optimum oraz - 1 rachunek w PLN w Taryfie Biznes OPTI. 2) Posiadacze rachunku bieŝącego w Taryfie Biznes MAXI mają prawo do zwolnienia z opłaty za prowadzenie dodatkowych rachunków bieŝących dostępnych w ramach Biznes u MAXI: - 1 rachunku w EUR, USD, GBP lub CHF w Taryfie Biznes Optimum oraz - 50 rachunków w PLN w Taryfie Biznes MAXI. 3) Okres promocyjny liczony jest od dnia otwarcia rachunku. 2. Przelewy - 30 zł / 150 zł (dotyczy pierwszego rachunku bieŝącego w PLN funkcjonującego na indywidualnie ustalonych warunkach) bez opłat przez 6 miesięcy - - 1) Przelew złoŝony w oddziale BZ WBK: a) na rachunek w BZ WBK 1) 5 zł 4 zł 3 zł bez opłat 3 zł bez opłat 2 zł b) na rachunek w innym banku - realizowany w systemie ELIXIR 9 zł 7 zł 7 zł - 7 zł 7 zł 6 zł - realizowany w systemie SORBNET 15 zł 15 zł 15 zł 15 zł 15 zł 15 zł 15 zł 2) Przelew złoŝony za pośrednictwem usług bankowości elektronicznej: a) na rachunek w BZ WBK bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat b) na rachunek w innym banku - realizowany w systemie ELIXIR bez opłat 2) / 1,50 zł bez opłat 2) / 1,0 zł bez opłat 2) / 0,70 zł - 1 zł 1 zł 2 zł - realizowany w systemie SORBNET 1,50 zł 1,0 zł 0,70 zł 1 zł 1 zł 2 zł 3) Opłata dodatkowa za przelew w systemie SORBNET o wartości równej 1 mln zł lub niŝszej 95 zł 95 zł 95 zł - 95 zł 95 zł 95 zł 1) Opłaty za przelewy na rachunek w BZ WBK nie pobiera się w przypadku przelewów z rachunków w PLN realizowanych na rachunki kredytowe i lokaty terminowe oraz przelewów realizowanych z rachunków prowadzonych w walutach obcych. 2) Dotyczy przelewów na rachunki ZUS i organów podatkowych. 5

6 opłat i prowizji pobieranych przez Bank Zachodni WBK S.A. za czynności bankowe dla firm L.p. Wyszczególnienie czynności Biznes MINI Biznes OPTI Biznes MAXI Biznes Optimum dla Wolnych Zawodów* dla Agrobiznesu** Negocjowana*** Rachunki: w walutach obcych i walutach obcych 3. Zlecenia stałe i zmienne złoŝone w oddziale BZ WBK lub za pośrednictwem usług bankowości elektronicznej 1) Realizacja zlecenia na rachunek w BZ WBK bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat 2) Realizacja zlecenia na rachunek w innym banku: a) zlecenie stałe 1,50 zł 1,50 zł 1,50 zł - 1,50 zł 1,50 zł 1,50 zł b) zlecenie zmienne 5,0 zł 5,0 zł 5,0 zł - 5,0 zł 5,0 zł 5,0 zł 4. Polecenia zapłaty 1) Uznanie rachunku wierzyciela z tytułu realizacji polecenia zapłaty 0,30 zł 0,30 zł 0,30 zł - 0,30 zł 0,30 zł 0,30 zł 2) Przekazanie wierzycielowi komunikatu o odmowie realizacji polecenia zapłaty przez bank 1 zł 1 zł 1 zł - 1 zł 1 zł 1 zł dłuŝnika - za kaŝdy komunikat odmowy 3) Realizacja polecenia zapłaty z rachunku dłuŝnika na rachunek wierzyciela prowadzony: a) w BZ WBK bez opłat bez opłat bez opłat - bez opłat bez opłat bez opłat b) w innym banku 1 zł 1 zł 1 zł - 1 zł 1 zł 1 zł Uwaga: Opłaty wymienione w pkt 1) -2) pobierane są od wierzyciela, opłaty wymienione w pkt 3) pobierane są od dłuŝnika. 5. Wpłaty gotówkowe 1) Wpłata posiadacza rachunku realizowana: a) w oddziale BZ WBK 0,5% min. 6 zł 0,5% min. 5 zł 0,4% min. 4 zł 0,4% min. 4 zł 0,2% min. 4 zł 0,2% min. 2 zł 0,4% min. 4 zł b) we wpłatomacie (dotyczy wpłat w PLN) 0,2% min. 2 zł 0,2% min. 2 zł 0,2% min. 2 zł 0,2% min. 2 zł 0,2% min. 2 zł 0,2% min. 2 zł 0,2% min. 2 zł 2) Wpłata realizowana w imieniu własnym wpłacającego nie 0,5% min. 6 zł 0,5% min. 6 zł 0,5% min. 6 zł 0,5% min. 6 zł 0,5% min. 6 zł 0,5% min. 6 zł 0,5% min. 6 zł będącego posiadaczem rachunku 3) Opłaty i prowizje dodatkowe: a) wpłata bilonu w walutach wymienialnych % % b) wpłata bilonu powyŝej 50 sztuk (nie dotyczy wpłat w formie zamkniętej) 0,5% min. 10 zł 0,5% min. 10 zł 0,5% min. 10 zł 0,5% min. 10 zł 0,5% min. 10 zł 0,5% min. 10 zł 0,5% min. 10 zł 6

7 opłat i prowizji pobieranych przez Bank Zachodni WBK S.A. za czynności bankowe dla firm L.p. Wyszczególnienie czynności c) skarbiec nocny - opakowania słuŝące do odprowadzania gotówki (np. woreczki do monet, portfele, kasety) i klucze do skarbca nocnego, itp. Biznes MINI Biznes OPTI Biznes MAXI Biznes Optimum dla Wolnych Zawodów* dla Agrobiznesu** Rachunki: w walutach obcych Negocjowana*** i walutach obcych d) wpłata zamknięta - przygotowana niezgodnie z zapisami umowy/deklaracji (np. niepoprawne przygotowanie bezpiecznej koperty, dokonanie wpłaty nieuporządkowanej) 6. Wypłata gotówkowa w oddziale BZ WBK 1) Wypłata nieawizowana (prowizja dodatkowa) 1) Prowizja wskazana w pkt 1) liczona jest od róŝnicy między kwotą wypłacaną a kwotą wyznaczoną do awizowania. 2) Opłaty i prowizje za wypłatę gotówki przy uŝyciu kart płatniczych określone zostały w rozdziale VI. 40 zł 40 zł 40 zł 40 zł 40 zł 40 zł 40 zł 0,2% min. 6 zł 0,2% min. 5 zł 0,2% min. 4 zł 0,2% min. 4 zł 0,1% min. 4 zł 0,2% min. 2 zł 0,2% min. 4 zł 0,15 % 0,15 % 0,15 % 0,15 % 0,15 % 0,15 % 0,15 % 7. Niepodjęcie kwoty wypłaty awizowanej w uzgodnionym 0,15 % 0,15 % 0,15 % 0,15 % 0,15 % 0,15 % 0,15 % terminie (od kwoty niepodjętej) 8. Czeki w obrocie krajowym 1) Zamówienie blankietów czekowych (za jeden blankiet) 1 zł 1 zł 1 zł - 1 zł 1 zł 1 zł 2) Wysłanie blankietów czekowych pocztą 6 zł 6 zł 6 zł - 6 zł 6 zł 6 zł 3) Potwierdzenie czeku 15 zł 15 zł 15 zł - 15 zł 15 zł 15 zł 4) Inkaso czeków 20 zł 20 zł 20 zł - 20 zł 20 zł 20 zł Opłata za zamówienie blankietów czekowych i wysłanie zamówionych blankietów pocztą pobierana jest w momencie przyjęcia zamówienia. 9. Wyciąg z rachunku 1) ewyciąg wysyłany w formie elektronicznej w ramach usługi bankowości elektronicznej 2) w formie komunikatu SWIFT MT940 (za jeden komunikat) 3) w formie papierowej (za kaŝdy wygenerowany wyciąg): a) wysyłany listem zwykłym raz w miesiącu lub rzadziej Klientom nie posiadającym usługi bankowości elektronicznej BZWBK24 Internet bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat 5 zł 5 zł 5 zł 5 zł 5 zł 5 zł 5 zł bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat 7

8 opłat i prowizji pobieranych przez Bank Zachodni WBK S.A. za czynności bankowe dla firm L.p. Wyszczególnienie czynności Biznes MINI Biznes OPTI Biznes MAXI Biznes Optimum dla Wolnych Zawodów* dla Agrobiznesu** Negocjowana*** Rachunki: w walutach obcych i walutach obcych b) wysyłany listem zwykłym raz w miesiącu lub rzadziej Klientom posiadającym usługę 5 zł 5 zł 5 zł 5 zł 5 zł 5 zł 5 zł bankowości elektroniczne BZWBK24 Internet **** c) wysyłany listem zwykłym częściej niŝ raz w miesiącu lub 5 zł 5 zł 5 zł 5 zł 5 zł 5 zł 5 zł po kaŝdej zmianie salda d) odbierany w oddziale BZ WBK 10 zł 10 zł 10 zł 10 zł 10 zł 10 zł 5 zł e) wysyłany listem poleconym 15 zł 15 zł 15 zł 15 zł 15 zł 15 zł 10 zł 4) duplikat wyciągu 5 zł 5 zł 5 zł 5 zł 5 zł 5 zł 5 zł 5) załącznik (dokument oryginalny) lub wtórnik potwierdzenie pojedynczej operacji dołączane do 0,50 zł 0,50 zł 0,50 zł 0,50 zł 0,50 zł 0,50 zł 0,50 zł wyciągu (za kaŝdą pozycję na wyciągu) 6) przechowywanie wyciągów przez okres dłuŝszy niŝ 1 miesiąc (za kaŝdy rozpoczęty miesiąc) 10 zł 10 zł 10 zł 10 zł 10 zł 10 zł 10 zł 1) Opłata za wyciąg wysyłany listem poleconym dotyczy rachunków, dla których ta forma otrzymywania wyciągów stosowana była przed r. Od dnia r. usługa nie jest dostępna 10. Zmiana taryfy cenowej w jakiej rachunek jest prowadzony (nie dotyczy przejścia z / na Taryfę Negocjowaną 100 zł 100 zł 100 zł 100 zł 100 zł 100 zł bez opłat obowiązującą dla rachunków prowadzonych na indywidualnie ustalonych warunkach) * Obowiązuje dla rachunków bieŝących prowadzonych na standardowych warunkach dla posiadaczy Biznes u dla Wolnych Zawodów. ** Obowiązuje dla rachunków bieŝących prowadzonych na standardowych warunkach dla posiadaczy Agro u. *** Obowiązuje dla rachunków bieŝących prowadzonych na indywidualnie ustalonych warunkach w tym równieŝ dla rachunków, które w dniu poprzedzającym dzień r. były prowadzone na indywidualnie ustalonych warunkach w Taryfie Standardowej. **** Opłata obowiązuje od ROZDZIAŁ III RACHUNKI POWIERNICZE L.p. Wyszczególnienie czynności Stawka Prowadzenie rachunku powierniczego wg umowy 8

9 opłat i prowizji pobieranych przez Bank Zachodni WBK S.A. za czynności bankowe dla firm ROZDZIAŁ IV LOKATY TERMINOWE L.p. Wyszczególnienie czynności Stawka Prowadzenie rachunku lokaty bez opłat 2. Wpłata gotówkowa na rachunek lokaty bez opłat 3. Wpłata bilonu w walutach wymienialnych 60% 4. Wpłata bilonu powyŝej 50 sztuk 0,5% min. 10 zł 5. Wypłata gotówkowa z rachunku lokaty walutowej 0,25% min. 7 zł 6. ZłoŜenie dyspozycji przelewu środków z rachunku lokaty na rachunek prowadzony w innym banku (dotyczy 7 zł zadysponowania odsetkami lub kapitałem w terminach udostępniania odsetek lub z upływem okresu umownego) 7. Przelew środków pochodzących z likwidacji rachunku lokaty przed upływem okresu umownego na rachunek prowadzony 7 zł w innym banku 8. Wyciąg z rachunku lokaty bez opłat 9. Duplikat wyciągu 5 zł 10. Przechowywanie wyciągów przez okres dłuŝszy niŝ 1 miesiąc (za kaŝdy rozpoczęty miesiąc) 10 zł ROZDZIAŁ V USŁUGI BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ L.p. Wyszczególnienie czynności Stawka MINIBANK24 1) Udostępnienie usługi 300 zł 2) Opłata abonamentowa (pobierana z góry za dany miesiąc do 5-tego kaŝdego miesiąca) 120 zł 3) Pierwsze trzy karty procesorowe bez opłat 4) Kolejna karta procesorowa 60 zł 5) Pierwsze dwa czytniki bez opłat 6) Kolejny czytnik lub wymiana czytnika 100 zł 7) Serwis usługi Minibank24 związany z niewłaściwym korzystaniem z usługi lub wynikający z przyczyn nie leŝących po stronie BZ 250 zł WBK 2. BZWBK24 1) Dostęp do usług bankowości elektronicznej BZWBK24: a) usługi BZWBK24 bez opłat b) usługi BZWBK24 Mini Firma bez opłat c) usługi BZWBK24 pakiet Moja Firma plus (za kaŝdy rozpoczęty miesiąc) 55 zł 2) Korzystanie z usługi BZWBK24 Mini Firma: a) pierwszy UŜytkownik usługi BZWBK24 Mini Firma (za kaŝdy rozpoczęty miesiąc korzystania z usługi) bez opłat b) kolejny UŜytkownik usługi BZWBK24 Mini Firma (za kaŝdy rozpoczęty miesiąc korzystania z usługi) 5 zł 3) Wydanie tokena 70 zł 4) Wysłanie smskodu na Ŝądanie klienta 0,20 zł Wysłanie pierwszych 5-ciu smskodów w danym miesiącu jest bezpłatne. 5) Wysłanie informacji w formie komunikatu sms w ramach usługi BZWBK24 sms (za jeden komunikat) 0,30 zł 9

10 opłat i prowizji pobieranych przez Bank Zachodni WBK S.A. za czynności bankowe dla firm 6) Zmiana usługi BZWBK24 Moja Firma plus na usługę BZWBK24 Mini Firma 150 zł Opłaty, o których mowa w ppkt 1), 2), 4) i 5), pobierane są 5-go dnia miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, którego dotyczą. 3. Alerty24 Moje Pieniądze 1) korzystanie z pakietu (za kaŝdy rozpoczęty miesiąc) 10 zł 2) wysłanie alertu w formie komunikatu sms (za jeden komunikat) 0,30 zł 1) W ramach opłaty za korzystanie z pakietu Alerty24 Moje Pieniądze dostępnych jest 20 alertów w formie komunikatów sms i nieograniczona ilość alertów w formie komunikatów . Opłata wskazana w ppkt 2) jest pobierana za kaŝdy dodatkowy alert, przekraczający ilość alertów dostępnych w ramach opłaty za korzystanie z pakietu. 2) Opłaty, o których mowa w pkt 4, pobierane są 5-go dnia miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, którego dotyczą. 4. Bezpieczny Transfer Pliku (BTP) 1) Pierwsze dwie karty procesorowe bez opłat 2) Kolejna karta procesorowa 60 zł 3) Pierwszy czytnik bez opłat 4) Kolejny czytnik 100 zł 5) Serwis systemu BTP związany z niewłaściwym korzystaniem z systemu lub wynikający z przyczyn nie leŝących po stronie BZ 250 zł WBK Za wykonanie dyspozycji, transakcji i realizację wniosków złoŝonych za pośrednictwem usług bankowości elektronicznej pobierane są opłaty i prowizje wymienione w pozostałych rozdziałach niniejszej Taryfy opłat i prowizji. ROZDZIAŁ VI KARTY PŁATNICZE L.p. Wyszczególnienie czynności Karta Visa Business Electron BZ WBK Karta Visa Business BZ WBK z indywidualnym limitem wydatków Karta Visa Business BZ WBK charge Karta Visa Business Gold BZ WBK charge Karta Visa Business w EUR BZ WBK Opłata za kartę: 1) wydaną do rachunku w PLN prowadzonego w Taryfie: a) Biznes MINI bez opłat / 7 zł ** b) Biznes OPTI bez opłat / 5 zł ** c) Biznes MAXI bez opłat / 5 zł ** 2) wydaną do rachunku prowadzonego w innej taryfie cenowej niŝ wymieniona w ppkt 1) 130 zł * 130 zł * 300 zł * - bez opłat *** / 25 zł * 130 zł * 130 zł * 300 zł * 25 EUR * * Opłata roczna. ** Opłata miesięczna pobierana w przypadku nie rozliczenia przez Bank w poprzednim miesiącu kalendarzowym Ŝadnej transakcji bezgotówkowej dokonanej przy uŝyciu karty. *** Dotyczy pierwszej karty wydanej do rachunku dla danego UŜytkownika i obowiązuje w pierwszym roku korzystania z tej karty, jeŝeli w okresie 3 miesięcy od dnia podpisania umowy o kartę płatniczą zostaną dokonane i rozliczone przynajmniej 3 transakcje bezgotówkowe dokonane przy uŝyciu tej karty. 2. Prowizja przygotowawcza naliczana od kwoty - - 1% 1% - przyznanego limitu do autoryzacji (płatna jednorazowo) Prowizja przygotowawcza nie dotyczy kart wznawianych a w przypadku złoŝenia wniosku o więcej niŝ jedną kartę płatniczą jest pobierana od sumy przyznanych limitów. 3. Wyprodukowanie nowej karty w trybie ekspresowym (do 5 dni roboczych od dnia podpisania przez klienta umowy o kartę płatniczą) 30 zł 50 zł 50 zł bez opłat 15 EUR 10

11 opłat i prowizji pobieranych przez Bank Zachodni WBK S.A. za czynności bankowe dla firm 1) L.p. Wyszczególnienie czynności Karta Visa Business Electron BZ WBK Karta Visa Business BZ WBK z indywidualnym limitem wydatków Karta Visa Business BZ WBK charge Karta Visa Business Gold BZ WBK charge Karta Visa Business w EUR BZ WBK 4. Wydanie duplikatu karty 10 zł 10 zł 10 zł 10 zł 2,50 EUR 5. Wydanie karty zastępczej za granicą - 6. Wypłata gotówki kartą 1) w bankomatach sieci BZWBK24 2) w kraju: w bankomatach poza siecią BZWBK24, w placówkach BZ WBK, w placówkach partnerskich BZ WBK oraz w terminalach innych instytucji 3) w bankomatach i terminalach wg stawek organizacji Visa International, aktualnie 185 USD w złotych 1) bez opłat wg stawek organizacji Visa International, aktualnie 185 USD 1) bez opłat 3% min. 5 zł 3% min. 5 zł 3% min. 5 zł 3% min.1,50 EUR bez opłat * / 5 zł ** / 3,5% min. 5 zł 3,5% min. 5 zł 3,5% min. 5 zł 3,5% min. 5 zł 3,5% min.1,50 EUR 4% min. 10 zł 4% min. 10 zł 4% min. 10 zł 4% min. 10 zł 4% min. 3 EUR innych instytucji za granicą 4) w ramach usługi cash back bez opłat * Dotyczy kart wydanych do rachunków prowadzonych w Taryfie Biznes MAXI. ** Dotyczy kart wydanych do rachunków prowadzonych w Taryfie Biznes OPTI. 7. Awaryjna wypłata gotówki za granicą wg stawek organizacji Visa International, aktualnie 103 USD 1) bez opłat wg stawek organizacji Visa International, aktualnie 103 USD 1) 8. Dokonanie transakcji bezgotówkowej bez opłat bez opłat 1,2% 1,2% bez opłat 9. Przewalutowanie transakcji zagranicznej dokonanej w walucie innej niŝ EUR (opłata doliczana jest 2,8% bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat automatycznie do wartości transakcji) 10. Generowanie zestawienia transakcji 1) dla firmy (zbiorcze) 3 zł bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat 2) dla uŝytkownika karty 5 zł 5 zł bez opłat bez opłat 1 EUR 11. Sprawdzenie dostępnych środków w bankomatach 12. Zmiana numeru PIN w bankomatach sieci BZWBK Wygenerowanie nowego numeru PIN do wydanej karty na wniosek uŝytkownika 1,50 zł 1,50 zł bez opłat bez opłat 0,35 EUR 8,50 zł 8,50 zł 8,50 zł 8,50 zł 2 EUR 10 zł 10 zł 10 zł 10 zł 2,50 EUR Przeliczenie następuje po kursie sprzedaŝy dewiz obowiązującym w BZ WBK w dniu rozliczenia opłaty przez Visa International. 11

12 opłat i prowizji pobieranych przez Bank Zachodni WBK S.A. za czynności bankowe dla firm ROZDZIAŁ VII INNE INSTRUMENTY PŁATNICZE Opłaty i prowizje za czynności bankowe związane z innymi instrumentami płatniczymi pobierane są zgodnie z Taryfą Opłat i Prowizji pobieranych przez Bank Zachodni WBK S.A. za czynności bankowe dla firm - Instrumenty pieniądza elektronicznego i inne elektroniczne instrumenty płatnicze". ROZDZIAŁ VIII CZYNNOŚCI W OBROCIE DEWIZOWYM L.p. Wyszczególnienie czynności Stawka Polecenia wypłaty 1) Polecenia wypłaty otrzymywane: a) na rachunek w BZ WBK - spełniające kryteria SEPA 5 zł - pozostałe 10 zł b) na rachunek w innym banku 0,25%, min. 30 zł maks. 250 zł 1) W przypadku poleceń wypłaty otrzymywanych na rachunek w BZ WBK opłaty wskazane w pkt 1) lit. a) nie dotyczą transakcji, których koszty BZ WBK ponosi zleceniodawca opłaty za tego typu transakcje pobierane są zgodnie z Tabelą dla Banków. 2) W przypadku poleceń wypłaty otrzymywanych na rachunek w innym banku: a) gdy koszty BZ WBK ponosi zleceniodawca pobierana jest dodatkowa opłata w wysokości 150 zł, b) płatność przychodząca do równowartości 100 zł bez względu na opcję kosztową traktowana jest jak płatność, w której zleceniodawca ponosi koszty jej realizacji. 2) Polecenia wypłaty wysyłane: a) złoŝone za pośrednictwem usług bankowości elektronicznej: - spełniające kryteria SEPA 5 zł - pozostałe 0,20%, min. 9,50 zł maks.180 zł b) złoŝone w oddziale BZ WBK (w tym polecenie wypłaty spełniające kryteria SEPA, Target oraz polecenia wypłaty w walucie EUR, GBP lub USD przekazywane na rachunek banku beneficjenta z moŝliwością wypłaty środków czekiem) 3) Opłaty i prowizje dodatkowe do poleceń wypłaty wysyłanych: a) wysłanie polecenia wypłaty (z wyłączeniem poleceń wypłaty SEPA) w trybie: 0,25%, min. 9,50 zł maks.180 zł - pilnym - transakcja realizowana w oddziale BZ WBK lub za pośrednictwem usług bankowości elektronicznej (płatność w EUR, USD, GBP i 0,10%, min. 4,75 zł maks. 90 zł PLN, z wyłączeniem płatności w EUR zgodnych z Ustawą o Usługach Płatniczych dla których zastosowanie będą miały tylko opłaty z pkt.2) - ekspresowym - transakcja realizowana za pośrednictwem usług bankowości elektronicznej (płatność w EUR, USD, GBP i PLN) 0,20%, min. 9,50 zł maks.180 zł - ekspresowym - transakcja realizowana w oddziale BZ WBK (płatność w EUR, USD, GBP i PLN) 0,30%, min. 20 zł maks.180 zł - Target - transakcja w EUR realizowana za pośrednictwem usług bankowości elektronicznej 0,20%, min. 9,50 zł maks.180 zł - Target - transakcja w EUR realizowana w oddziale BZ WBK 1) 0,30%, min. 20 zł maks.180 zł powiększona o 20 zł b) wysłanie polecenia wypłaty do innego banku na rachunek beneficjenta w innym formacie niŝ format IBAN (za kaŝdy komunikat) 20 zł c) zryczałtowana opłata, gdy koszty banków pośredniczących i banku odbiorcy ponosi zleceniodawca, dla poleceń wypłaty w walucie: - EUR - polecenia wypłaty o wartości równej 1000 EUR lub niŝszej 5 EUR - EUR - polecenia wypłaty o wartości wyŝszej niŝ 1000 EUR 25 EUR - USD 30 USD - GBP 12 GBP - AUD 25 AUD - CAD 20 CAD - CHF 55 CHF 12

13 opłat i prowizji pobieranych przez Bank Zachodni WBK S.A. za czynności bankowe dla firm - DKK 70 DKK - NOK 130 NOK - SEK 100 SEK - CZK 270 CZK - JPY 3500 JPY - PLN 50 PLN -INNE 75 PLN W przypadku, gdy koszty banków pośredniczących trzykrotnie przekroczą kwotę ryczałtu, BZ WBK moŝe obciąŝyć klienta dodatkowo kwotą róŝnicy pomiędzy wysokością ryczałtu a kosztami rzeczywistymi. 4) Elektroniczne potwierdzenie polecenia wypłaty: a) zawarcie i aktywacja umowy 20 zł b) potwierdzenie polecenia wypłaty (za sztukę) 3 zł 5) Wydanie kopii polecenia wypłaty komunikatu SWIFT (za kaŝdy komunikat) 10 zł 6) Zawarcie umowy o realizację komunikatów MT101 i aktywacja usługi 200 zł 7) Czynności niestandardowe dotyczące poleceń wypłaty a w szczególności zlecenie: potwierdzenia wykonania polecenia wypłaty, poszukiwania polecenia wypłaty nieotrzymanego przez beneficjenta, zmiany szczegółów polecenia wypłaty wysłanego, anulowania polecenia wypłaty koszty banków trzecich + 50 zł wysłanego, zwrotu polecenia wypłaty wysłanego, wyjaśnienia kosztów polecenia wypłaty wysłanego / otrzymanego 2. Czeki w obrocie dewizowym 1) Realizacja czeków: a) inkaso 0,15%, min. 150 zł maks. 500 zł b) rozrachunek z regresem 30 zł c) skrócony rozrachunek z regresem 50 zł 2) Nieopłacenie czeku przez trasata (opłatę i koszty ponosi podawca czeku) 30 zł + koszty banku wystawcy czeku i banków pośredniczących 1) Czeki realizowane są tylko wówczas, gdy podawca czeku posiada konto w BZ WBK. 2) W przypadku realizacji czeków płatnych w tym samym banku i w tej samej walucie, przyjętych od jednego podawcy na jednej liście prowizja pobierana jest od łącznej wartości czeków z zachowaniem progów kwotowych. 3. Inkaso w obrocie zagranicznym 1) Inkaso dokumentów lub weksli 0,2% min. 150 zł maks. 500 zł 2) Przedstawienie weksla do akceptu 150 zł 3) Przedstawienie weksla do protestu 250 zł + poniesione koszty i opłaty 4) Zmiana warunków inkasa 100 zł 5) Wydanie dokumentów bez zapłaty / zwrot dokumentów niezainkasowanych / anulowanie dokumentów 100 zł 6) Indosowanie dokumentów wystawionych na BZ WBK lub wydanie oświadczenia upowaŝniającego do odbioru towaru 150 zł 4. Akredytywa w obrocie krajowym i zagranicznym 1) Otwarcie akredytywy własnej (z wyłączeniem akredytywy standby) lub przeniesienie akredytywy obcej 0,2% min. 250 zł 2) Otwarcie akredytywy standby 0,3% min. 300 zł 3) Potwierdzenie akredytywy obcej wg umowy, nie mniej niŝ 0,25% min. 300 zł Prowizje wskazane w pkt 1) 3): 1) liczone są: a) za kaŝdy rozpoczęty 3-miesięczny okres waŝności akredytywy z włączeniem okresu ewentualnego odroczenia płatności, b) od wartości akredytywy włącznie z ewentualnym odchyleniem kwoty, 2) pobierane są z góry za cały okres waŝności akredytywy z włączeniem okresu ewentualnego odroczenia płatności. 4) Awizowanie akredytywy obcej 300 zł 5) Wypłata z akredytywy (od kwoty dokumentów) a) akredytywa własna (z wyłączeniem akredytywy standby) 0,15%, min. 200 zł b) akredytywa obca lub akredytywa standby własna lub obca 0,2% min. 200 zł 6) Badanie dokumentów niezgodnych z warunkami akredytywy - prowizję wlicza się w cięŝar rachunku beneficjenta 250 zł 7) Indosowanie dokumentów wystawionych na BZ WBK lub wydanie oświadczenia upowaŝniającego do odbioru towaru 150 zł 8) Nadzór nad odroczoną płatnością 200 zł 13

14 opłat i prowizji pobieranych przez Bank Zachodni WBK S.A. za czynności bankowe dla firm 9) Zmiana warunków akredytywy: a) podwyŝszenie kwoty lub przedłuŝenie terminu waŝności akredytywy: - własnej lub obcej przeniesionej 0,2% min. 250 zł - standby własnej 0,3% min. 300 zł - obcej potwierdzonej wg umowy, nie mniej niŝ 0,25% min. 300 zł b) inna zmiana warunków akredytywy, w tym uniewaŝnienie akredytywy lub spisanie niewykorzystanego salda akredytywy własnej lub obcej, w 150 zł tym akredytywy standby oraz przedłuŝenie terminu waŝności akredytywy, jeŝeli przedłuŝenie mieści się w terminie, za który prowizja została juŝ pobrana Prowizja za przedłuŝenie terminu waŝności pobierana jest za kaŝdy następny, rozpoczęty 3-miesięczny okres waŝności akredytywy, o ile przedłuŝenie wykracza poza okres, za który prowizja została juŝ pobrana wg pkt.1) 3). W przypadku podwyŝszenia kwoty akredytywy prowizja pobierana jest od kwoty podwyŝszenia. 10) Sprawdzenie autentyczności akredytywy otrzymanej bezpośrednio przez beneficjenta 200 zł 5. Gwarancje obce awizowane 1) Awizowanie beneficjentowi gwarancji obcej lub zmiany do gwarancji obcej 300 zł 2) Sprawdzenie autentyczności gwarancji obcej lub zmiany do gwarancji obcej 300 zł 3) Wypłata z gwarancji (prowizja liczona od kwoty Ŝądania zapłaty) 0,20%, min. 200 zł 4) Wysłanie Ŝądania zapłaty (prowizję pobiera się, gdy nie nastąpi wypłata z gwarancji) 200 zł 6. Forfaiting (skup wierzytelności eksportowych) wg umowy, min. 300 zł 7. Opłaty i prowizje dodatkowe związane z obrotem dewizowym 1) Koszty telekomunikacyjne 30 zł opłata ryczałtowa pobierana z góry od pojedynczej usługi: inkasa, akredytywy, forfaitingu oraz gwarancji obcych awizowanych. 1) Dotyczy wybranych oddziałów BZ WBK, których wykaz dostępny jest w kaŝdym oddziale BZ WBK. ROZDZIAŁ IX KREDYTY I USŁUGI KREDYTOWE L.p. Wyszczególnienie czynności Stawka Rozpatrzenie wniosku o udzielenie kredytu / usługi kredytowej 0,5%, min. 100 zł maks zł 1) Prowizja nie dotyczy kredytów na zakup papierów wartościowych. 2) W przypadku pozytywnej decyzji kredytowej prowizja za rozpatrzenie wniosku pobierana jest na poczet prowizji przygotowawczej. 3) Prowizja nie jest pobierana od klientów, którym BZ WBK złoŝył ofertę kredytowania. 2. Prowizja przygotowawcza (z tytułu udzielenia lub odnowienia na kolejny okres kredytu / usługi kredytowej): 1) kredyty obrotowe i inwestycyjne z wyłączeniem kredytów dla jednostek samorządu terytorialnego: a) kredyt w wysokości do 50 tys. zł włącznie * min. 3,5% b) kredyt w wysokości powyŝej 50 tys. zł do 200 tys. zł włącznie * min. 3% c) kredyt w wysokości powyŝej 200 tys. zł do 500 tys. zł włącznie * min. 2% d) kredyt w wysokości powyŝej 500 tys. zł * min. 1% 2) kredyty obrotowe i inwestycyjne dla jednostek samorządu terytorialnego min. 0,5% 3) pozostałe kredyty i usługi kredytowe min. 1% nie mniej niŝ 500 zł *lub równowartość tej kwoty w innej walucie 1) Prowizja przygotowawcza naliczana jest od kwoty udzielonego kredytu / usługi kredytowej. 2) Prowizja płatna jest jednorazowo w dniu zawarcia umowy kredytowej. 3) W przypadku udzielenia limitu na gwarancje prowizja przygotowawcza moŝe być naliczana i płatna jednorazowo od kwoty przyznanego limitu lub od kaŝdej wystawionej gwarancji albo zarówno od kwoty limitu, jak i od kaŝdej wystawionej gwarancji. 4) W przypadku udzielenia kredytu na finansowanie płatności z tytułu akredytyw oraz zabezpieczenie akredytyw otwartych przez BZ WBK prowizja naliczana jest za cały okres waŝności umowy. 3. Prowizja za gotowość (w stosunku rocznym) min. 2% 14

15 opłat i prowizji pobieranych przez Bank Zachodni WBK S.A. za czynności bankowe dla firm 1) Prowizja za gotowość dotyczy kredytów obrotowych i inwestycyjnych i pobierana jest od róŝnicy pomiędzy kredytem postawionym do dyspozycji a wykorzystanym. Prowizja w stosunku rocznym liczona jest jako iloczyn prowizji dziennej za gotowość oraz ilości dni roku obrachunkowego określonej w umowie kredytowej. Prowizja za gotowość dzienna oraz w stosunku rocznym ustalana jest z dokładnością do 0,0001%. 2) Prowizji nie pobiera się od kredytów na finansowanie płatności z tytułu akredytyw i zabezpieczenie akredytyw otwartych przez BZ WBK oraz kredytów na finansowanie płatności z tytułu warunkowego skupu czeków. 4. Prowizja z tytułu wystawienia gwarancji, regwarancji, poręczenia lub awalu wekslowego (za kaŝdy rozpoczęty 3 miesięczny okres waŝności zobowiązania) Prowizja naliczana jest od kwoty gwarancji czynnej / poręczenia i pobierana jest z góry w pierwszym dniu okresu prowizyjnego. min. 2%, nie mniej niŝ 200 zł 5. Prowizja z tytułu wypłaty z gwarancji (od kwoty wypłacanej) 0,2%, min. 200 zł 6. Opłata za awizowanie beneficjentowi treści telegraficznego preawizu dotyczącego gwarancji 200 zł 7. Opłata z tytułu wysyłki gwarancji zagranicznych za pomocą SWIFT-u 100 zł 8. Prowizja za wcześniejszą spłatę kredytu min. 3% Prowizja za wcześniejszą spłatę kredytu dotyczy kredytów obrotowych i inwestycyjnych z wyłączeniem kredytów w rachunku bieŝącym / walutowym oraz kredytów rewolwingowych. Naliczana jest od kwoty spłacanej przed terminem określonym w harmonogramie spłat. 9. Zmiana warunków umowy kredytu / usługi kredytowej 1) podwyŝszenie kwoty lub wydłuŝenie terminu obowiązywania umowy / prolongata spłaty raty kredytu / kredytu / usługi kredytowej min. 1,5% nie mniej niŝ 200 zł 2) inne zmiany (np. wydłuŝenie terminu dostępności transzy / kredytu, zmiana zabezpieczenia) min. 500 zł 1) Prowizja pobierana jest jednorazowo i liczona jest od kwoty objętej aneksem / kwoty podwyŝszenia / kwoty prolongaty. 2) W przypadku dokonywania jednocześnie kilku zmian warunków umowy pobiera się jedną prowizję wyŝszą. 3) Prowizji nie pobiera się w sytuacji: a) gdy zmiana warunków umowy wynika z ich dostosowania do przepisów prawa powszechnie obowiązujących (tzw. regulacje zewnętrzne), b) gdy zmiana umowy polega na zwiększeniu kwoty hipoteki w związku objęciem zabezpieczeniem tą hipoteką innego produktu kredytowego. 10. Rozpatrzenie wniosku i udzielenie promesy kredytu / usługi kredytowej (prowizja liczona od kwoty przyrzeczonej; w przypadku udzielenia min. 0,1% nie mniej niŝ 1000 zł kredytu / usługi kredytowej zaliczana na poczet prowizji przygotowawczej) 11. Sporządzenie zaświadczenia o zdolności kredytowej: 1) klienta o zaangaŝowaniu kredytowym do 1 mln zł 200 zł 2) klienta o zaangaŝowaniu kredytowym powyŝej 1 mln zł 400 zł 12. Sporządzenie pisemnego wyjaśnienia dotyczącego dokonanej oceny zdolności kredytowej: 1) kredyt o wartości do 1 mln zł 150 zł 2) kredyt o wartości powyŝej 1 mln zł 300 zł 13. Sporządzenie: 1) przyrzeczenia wydania zgody na bezobciąŝeniowe wyodrębnienie: a) jednego lokalu/nieruchomości 100 zł b) więcej niŝ jednego lokalu/nieruchomości 500 zł 2) zgody na bezobciąŝeniowe wyodrębnienie: a) jednego lokalu/nieruchomości 100 zł b) więcej niŝ jednego lokalu/nieruchomości 1000 zł 14. Restrukturyzacja zadłuŝenia - prowizja za sporządzenie aneksów / umów / umów przejęcia długu / umów przystąpienia do długu / porozumień / 1% - 5%, min. 200 zł ugód, związanych z restrukturyzacją zadłuŝenia wynikającego z wykorzystania kredytu/ usługi kredytowej: Prowizja za restrukturyzację zadłuŝenia jest prowizją dodatkową, pobieraną jednorazowo niezaleŝnie od pozostałych opłat i prowizji określonych w niniejszym rozdziale. Liczona jest od kwoty zadłuŝenia podlegającego restrukturyzacji lub kwoty objętej aneksem. 1) Niniejszy rozdział dotyczy następujących kredytów / usług kredytowych: a) kredytów obrotowych i inwestycyjnych w tym m.in. kredytów płatniczych, kredytów w rachunku bieŝącym / walutowym, kredytów obrotowych w rachunku kredytowym, kredytów na prefinansowanie kontraktu eksportowego, kredytów na działalność gospodarczą Biznes Ekspres, Biznes Ekspres EBI i Biznes Ekspres Hipoteka, kredytów inwestycyjnych, kredytów inwestycyjnych na przedsięwzięcia termomodernizacyjne, kredytów developerskich w rachunku kredytowym, kredytów na inwestycje mieszkaniowe / komercyjne oraz zakup gruntów, kredytów / poŝyczek na uwolnienie kapitału ze zrealizowanej inwestycji lub budowy - tzw. Equity Release, b) pozostałych kredytów i usług kredytowych w tym m.in. kredytów na zakup papierów wartościowych w obrocie pierwotnym i podczas pierwszej oferty publicznej, limitu kredytowego na finansowanie wierzytelności eksportowych, wykupu wierzytelności, gwarancji, regwarancji i poręczeń (w tym poręczeń wekslowych) oraz limitu na gwarancje. 2) W przypadków kredytów obrotowych i inwestycyjnych udzielanych jednostkom samorządu terytorialnego pobierana jest tylko prowizja przygotowawcza od tej grupy klientów BZ WBK nie pobiera pozostałych opłat i prowizji kredytowych. 15

16 opłat i prowizji pobieranych przez Bank Zachodni WBK S.A. za czynności bankowe dla firm 3) W przypadku kredytów udzielanych we współpracy z ARiMR suma prowizji za rozpatrzenie wniosku, prowizji przygotowawczej i prowizji za gotowość nie moŝe przekroczyć stawki prowizji za udzielenie kredytu określonej w umowie zawartej pomiędzy BZ WBK a ARiMR. ROZDZIAŁ X RACHUNKI DEPOZYTOWE PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH PROWADZONE W CENTRALI BZ WBK ORAZ POZOSTAŁE CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z OBSŁUGĄ TRANSAKCJI SKARBU L.p. Wyszczególnienie czynności Stawka Konto depozytowe papierów wartościowych 1) Otwarcie i prowadzenie konta, realizacja transakcji na rynku wtórnym, sporządzenie i wysłanie informacji o stanie portfela lub wyciągu z konta, bez opłat blokada papierów wartościowych na koncie, przemieszczanie papierów wartościowych między portfelami) 2. Pozostałe czynności związane z obsługą transakcji Skarbu 1) Sporządzenie historii obrotów na rachunku rozliczeniowym (za kaŝdy rozpoczęty miesiąc) 10 zł ROZDZIAŁ XI INNE OPŁATY I PROWIZJE L.p. Wyszczególnienie czynności Stawka Wpłata gotówkowa firmy 1) Wpłata na rachunek osoby fizycznej prowadzony w BZ WBK bez opłat 2) Wpłata na rachunek podmiotu gospodarczego prowadzony w BZ WBK (z wyłączeniem rachunków wymienionych w rozdziałach: II, III, IV i X) 0,5% min. 6 zł 3) Wpłata na rachunek prowadzony w innym banku 1% min. 10 zł 4) Opłaty i prowizje dodatkowe: a) wpłata bilonu w walutach wymienialnych 60% b) wpłata bilonu powyŝej 50 sztuk 0,5% min. 10 zł c) skarbiec nocny - opakowania słuŝące do odprowadzania gotówki (np. woreczki do monet, portfele, kasety) i klucze do skarbca nocnego, itp. + 30% 2. Skup/ sprzedaŝ walut wymienialnych 0,3% 1) BZ WBK nie prowadzi skupu/sprzedaŝy walut wymienialnych w bilonie. 2) Prowizji nie pobiera się w przypadku skupu / sprzedaŝy dokonywanej przy wpłatach i wypłatach na/z rachunki/ów bankowe/ych prowadzone/nych w BZ WBK oraz przy wpłatach związanych z zakupem i wypłatach związanych z odkupieniem jednostek uczestnictwa w Funduszach Inwestycyjnych Arka. 3) W przypadku jednoczesnego skupu jednej waluty wymienialnej i sprzedaŝy innej waluty wymienialnej prowizję pobiera się tylko raz za skup waluty. 3. Wymiana banknotów / bilonu na banknoty / bilon o innych nominałach (dotyczy wyłącznie złotych, prowizja liczona jest od kwoty wymiany): 1) do 5 sztuk bez opłat 2) od 6 do 50 sztuk 0,2%, min. 5 zł 3) powyŝej 50 sztuk (od kwoty wymiany) 0,5%, min.10 zł 4. Sporządzenie na wniosek klienta potwierdzenia realizacji jednej transakcji: 1) potwierdzenie zamówione w oddziale BZ WBK, dotyczące transakcji dokonanej kartą płatniczą lub transakcji dokonanej za pośrednictwem usług bankowości elektronicznej 1 zł 2) pozostałe potwierdzenia zamówione w oddziale BZ WBK oraz za pośrednictwem usług bankowości elektronicznej 5 zł 1) Nie pobiera się opłaty za potwierdzenie zamówione w oddziale BZ WBK a dotyczące transakcji: a) dokonanej za pośrednictwem usług bankowości elektronicznej na rachunek ZUS lub organów podatkowych, b) dokonanej w oddziale BZ WBK, gdy potwierdzenie jest odbierane bezpośrednio po realizacji transakcji. 2) Opłaty za potwierdzenia zamówione za pośrednictwem usług bankowości elektronicznej BZWBK24 pobierane są 5-go dnia miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, w którym zamówienie zostało złoŝone. 5. Sporządzenie historii obrotów na rachunku (za kaŝdy rozpoczęty miesiąc) 10 zł 16

17 opłat i prowizji pobieranych przez Bank Zachodni WBK S.A. za czynności bankowe dla firm 6. Sporządzenie informacji, zaświadczenia (z wyłączeniem zaświadczeń, o których mowa w rozdziale IX), odpisu, kserokopii lub innego dokumentu (w tym ujawniającego tajemnicę bankową) dotyczącego jednego klienta: 1) na wniosek klienta lub innego upowaŝnionego zleceniodawcy (z wyłączeniem wniosków, o których mowa w ppkt 2 i 3) w oparciu o informacje z okresu: a) ostatnich dwunastu miesięcy 30 zł b) wcześniejszego niŝ ostatnie dwanaście miesięcy (za kaŝdy rozpoczęty rok) 50 zł 2) na wniosek komornika złoŝony za pośrednictwem aplikacji OGNIVO 1 zł 3) na wniosek innego banku 30 zł 1) Opłatę ponosi zleceniodawca. 2) Opłaty nie pobiera się od osób, organów i instytucji zwolnionych z tej opłaty na mocy odrębnych przepisów prawa. 3) Opłatę wskazaną w ppkt 1) i 3) pobiera się w dniu przyjęcia dyspozycji sporządzenia dokumentu. Opłatę wskazaną w ppkt 2) pobiera się zgodnie z umową zawartą pomiędzy BZ WBK a KIR. 7. Sporządzenie opinii dla audytora klienta 150 zł 8. Weksle w obrocie krajowym 1) Przedstawienie weksla do zapłaty 50 zł 2) Inkaso weksli (od jednego weksla) 50 zł 3) Przedstawienie weksla do protestu 100 zł + koszty opłat notarialnych Opłata wymieniona w pkt 1) pobierana jest od wystawcy weksla (posiadacza rachunku w BZ WBK). Opłaty wymienione w pkt. 2) i 3) pobierane są od zleceniodawcy. 9. Najem kasety / skrytki sejfowej, przechowywanie depozytu rzeczowego 1) miesięcznie 50 zł 2) rocznie 400 zł 10. Dokonanie blokady środków na rachunku bankowym (wszystkie czynności) 1) z tytułu zabezpieczenia umów zawartych między posiadaczem rachunku a BZ WBK bez opłat 2) pozostałe 30 zł 11. Cesja środków (za kaŝdą czynność) 30 zł 12. Wysłanie monitu 20 zł 13. Realizacja tytułu wykonawczego 30 zł Opłatę pobiera się za kaŝdą wyegzekwowaną kwotę, z wyłączeniem kwot mniejszych niŝ 30 zł, przekazywanych na zlecenie organu egzekucyjnego w celu uzupełnienia do wcześniej zrealizowanego zajęcia egzekucyjnego. Dodatkowo pobierana jest opłata za przelew środków na rachunek wskazany przez organ egzekucyjny. 14. Udostępnianie środków stanowiących naleŝność z tytułu nierozliczonych gwarantowanych transakcji sprzedaŝy papierów wartościowych za pośrednictwem Domu Maklerskiego BZ WBK S.A. (od wartości udostępnionych środków stanowiących naleŝność) 0,20% 15. ZastrzeŜenie w Systemie DZ blankietów czekowych, czeków, dokumentów toŝsamości, rachunków i innych (niezaleŝnie od ilości zastrzeganych dokumentów) 10 zł 16. Czynności niestandardowe dotyczące przekazania środków w formie wpłaty gotówkowej, przelewu, zlecenia stałego lub zmiennego na 25 zł rachunek w BZ WBK lub w innym banku krajowym, zlecenie: anulowania transakcji, poszukiwania środków nieotrzymanych przez odbiorcę, zwrotu środków, zapytanie o datę zaksięgowania środków w banku odbiorcy 17. Inne usługi nie przewidziane w Taryfie opłat i prowizji lub szczególnie pracochłonne wg umowy 17

18 opłat i prowizji pobieranych przez Bank Zachodni WBK S.A. za czynności bankowe dla firm ZAŁĄCZNIK NR 1 UBEZPIECZENIA Postanowienia ogólne: 1) Nie zapewnienie środków na rachunku bankowym w wysokości wystarczającej do pobrania przez BZ WBK opłat określonych w niniejszym Załączniku będzie skutkowało brakiem lub zakończeniem ochrony ubezpieczeniowej zgodnie z zapisami odpowiednich Warunków ubezpieczenia. 2) Szczegółowe informacje dotyczące ochrony ubezpieczeniowej oraz definicji Udziału i Salda zadłuŝenia określone są w odpowiednich dla danego ubezpieczenia Warunkach ubezpieczenia. Wyszczególnienie Stawka Ubezpieczenia do kart płatniczych: 1) Ubezpieczeń Finansowych Pewne Pieniądze do kart Visa Business Electron BZ WBK - opłata miesięczna za udostępnienie ubezpieczenia 2 zł UŜytkownik Karty przystępujący do ubezpieczenia przy zawarciu umowy o nową kartę nie ponosi opłaty za ubezpieczenie przez pierwsze 2 miesiące od dnia objęcia ochroną ubezpieczeniową. 2) Ubezpieczenie Bezpieczne Pieniądze Business do kart firmowych z wyłączeniem kart Visa Business Electron BZ WBK bez opłat 3) Ubezpieczenie podróŝne dedykowane do kart Visa Business Electron BZ WBK bez opłat 4) Ubezpieczenie podróŝne dedykowane do pozostałych kart firmowych z wyłączeniem kart Visa Business Electron BZ WBK bez opłat 2. Ubezpieczenie Biznes Gwarant Kredytobiorców (opłata za udostępnienie ubezpieczenia): 1) Kredyty na działalność gospodarczą Biznes Ekspres, Kredyty Biznes Ekspres Hipoteka, Kredyty obrotowe, Kredyty inwestycyjne (z wyłączeniem Biznes Hipoteka): a) kredyty o okresie kredytowania do 36 miesięcy - opłata Okres trwania kredytu (w miesiącach) / 12 * Opłata roczna jednorazowa gdzie: Opłata roczna = Suma iloczynów Podstaw naliczenia składki ubezpieczeniowej 1) i Wskaźników składki ubezpieczeniowej 2) b) kredyty o okresie kredytowania powyŝej 36 miesięcy: - pierwsza opłata (jednorazowa) za okres od postawienia kredytu Okres trwania kredytu (w miesiącach) / 12 * Opłata roczna do dyspozycji do dnia, w którym upływa 36 miesiąc trwania gdzie: umowy kredytu, Opłata roczna = Suma iloczynów Podstaw naliczenia składki ubezpieczeniowej 1) i Wskaźników składki ubezpieczeniowej 2) - kolejna opłata (roczna) pobierana w okresie od dnia Opłata roczna = Suma iloczynów Podstaw naliczenia składki ubezpieczeniowej 1) i Wskaźników składki ubezpieczeniowej 2) następującego po dniu, w którym upłynął 36 miesiąc trwania umowy kredytu do dnia zakończenia umowy kredytu. 2) Kredyty w rachunku bieŝącym - opłata roczna Opłata roczna = Suma iloczynów Podstaw naliczenia składki ubezpieczeniowej 3) i Wskaźników składki ubezpieczeniowej 4) 1) Podstawa naliczenia składki ubezpieczeniowej: - śmierć, Całkowita niezdolność do pracy, Iloczyn Udziału i sumy Salda zadłuŝenia i niewykorzystanej kwoty kredytu wynikającej z Umowy kredytu na dzień naliczania opłaty za ubezpieczenie Biznes Gwarant bez uwzględnienia kwoty opłaty za udostępnienie ubezpieczenia - Czasowa niezdolność do pracy wskutek Nieszczęśliwego wypadku, Rata kredytu przypadająca na dzień naliczania opłaty za Ubezpieczenie Biznes Gwarant zgodna z pierwszym harmonogramem spłat Pobyt w szpitalu. wyliczonym przy załoŝeniu rat malejących. Podstawa naliczenia opłaty nie moŝe być wyŝsza niŝ zł 2) Wskaźnik składki ubezpieczeniowej: - śmierć, 1,749% - Całkowita niezdolność do pracy, 0,141% - Czasowa niezdolność do pracy wskutek Nieszczęśliwego wypadku, 2,87% - Pobyt w szpitalu. 7,38% 3) Podstawa naliczenia składki ubezpieczeniowej: - śmierć, Całkowita niezdolność do pracy, Iloczyn Udziału i kwoty postawionego do dyspozycji kredytu, wynikającej z Umowy kredytu bez uwzględnienia kwoty opłaty za udostępnienie ubezpieczenia - Czasowa niezdolność do pracy wskutek Nieszczęśliwego wypadku, Postawiona do dyspozycji kwota kredytu wynikająca z Umowy kredytu bez uwzględnienia kwoty opłaty za udostępnienie ubezpieczenia. Pobyt w szpitalu. Podstawa naliczenia opłaty nie moŝe być wyŝsza niŝ zł. 4) Wskaźnik składki ubezpieczeniowej: - śmierć, 1,749% - Całkowita niezdolność do pracy, 0,141% - Czasowa niezdolność do pracy wskutek Nieszczęśliwego wypadku, 0,144% - Pobyt w szpitalu. 0,369% 18

19 opłat i prowizji pobieranych przez Bank Zachodni WBK S.A. za czynności bankowe dla firm ZAŁĄCZNIK NR 2 RACHUNKI ROZLICZENIOWE WYCOFANE Z OFERTY DLA MAŁYCH FIRM L.p. Wyszczególnienie czynności Rachunki: Standardowa* w walutach obcych Standardowa* Niebieska** Srebrna Elektroniczna** Srebrna Gotówkowa** Złota** Biznes Minimum*** Biznes Optimum*** Biznes Maximum*** Prowadzenie rachunku (miesięcznie) 30 zł 30 zł Opłata uzaleŝniona od średniego miesięcznego salda na rachunku: 60 zł 1) / 30 zł 60 zł 1) / 30 zł 100 zł 1) / 30 zł Opłata uzaleŝniona od średniego miesięcznego salda na rachunku: 25 zł 50 zł 15 zł (saldo równe zł lub wyŝsze) 24 zł (saldo od 5000 zł do 9999,99 zł) 10 zł (saldo powyŝej zł) / 30 zł (saldo równe zł lub niŝsze) 1) Opłata za prowadzenie rachunku pierwszego w danej taryfie cenowej. 30 zł (saldo poniŝej 5000zł) 2. Przelewy 1) Przelew złoŝony w oddziale BZ WBK: a) na rachunek w BZ WBK 1) bez opłat 3 zł 3 zł 3 zł 3 zł 3 zł 3 zł 3 zł 3 zł b) na rachunek w innym banku - realizowany w systemie ELIXIR - 8 zł 8 zł 8 zł 8 zł 8 zł 6 zł 3) / 7 zł 7 zł 7 zł - realizowany w systemie SORBNET - 15 zł 15 zł 15 zł 15 zł 15 zł 15 zł 15 zł 15 zł 2) Przelew złoŝony za pośrednictwem usług bankowości elektronicznej: a) na rachunek w BZ WBK bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat b) na rachunek w innym banku realizowany w systemie ELIXIR lub SORBNET - z rachunku o średnim saldzie: - równym zł lub - 2 zł 1 zł 2) / 1,60 zł 0,80 zł 2 zł 1 zł 1 zł 3) 1,50 zł 3) / / 3,50 zł wyŝszym 2,50 zł 1 zł 4) / 2 zł - od do ,99 zł - 2 zł 1 zł 2) / 1,60 zł 1,20 zł 2 zł 1,30 zł 1 zł 3) 1,50 zł 3) / / 3,50 zł 2,50 zł 1 zł 4) / 2 zł 19

20 opłat i prowizji pobieranych przez Bank Zachodni WBK S.A. za czynności bankowe dla firm L.p. Wyszczególnienie czynności Rachunki: - od do ,99 zł - od do 9 999,99 zł - od do 4 999,99 zł - poniŝej zł 3) Opłata dodatkowa za przelew w systemie SORBNET o wartości równej 1 mln zł lub niŝszej Standardowa* w walutach obcych Standardowa* Niebieska** Srebrna Elektroniczna** Srebrna Gotówkowa** Złota** Biznes Minimum*** - 2 zł 1 zł 2) / 1,60 zł 1,60 zł 2 zł 1,60 zł 1 zł 3) / 3,50 zł - 2 zł 1 zł 2) / 1,80 zł 2 zł 2 zł 2 zł 1 zł 3) / 3,50 zł - 2 zł 1,60 zł 2) / 2 zł 2 zł 2 zł 2 zł 1 zł 3) / 3,50 zł - 2 zł 2 zł 2 zł 2 zł 2 zł 1 zł 3) / 3,50 zł Biznes Optimum*** 1,50 zł 3) / 2,50 zł 1,50 zł 3) / 2,50 zł 1,50 zł 3) / 2,50 zł 1,50 zł 3) / 2,50 zł Biznes Maximum*** 1 zł 4) / 2 zł 1 zł 4) / 2 zł 1 zł 4) / 2 zł 1 zł 4) / 2 zł - 95 zł 95 zł 95 zł 95 zł 95 zł 95 zł 95 zł 95 zł 1) Opłaty za przelewy na rachunek w BZ WBK nie pobiera się w przypadku przelewów realizowanych na rachunki kredytowe i lokaty terminowe. 2) Dotyczy przelewów na rachunki ZUS i organów podatkowych. 3) Opłata za pierwsze 5 przelewów w danym miesiącu. 4) Opłata za pierwsze 20 przelewów w danym miesiącu. 3. Zlecenia stałe i zmienne złoŝone w Oddziale BZWBK lub za pośrednictwem usług bankowości elektronicznej 1) Realizacja zlecenia na rachunek w BZ WBK bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat 2) Realizacja zlecenia na rachunek w innym banku: a) zlecenie stałe - 1,50 zł 1,50 zł 1,50 zł 1,50 zł 1,50 zł 1,50 zł 1,50 zł 1,50 zł b) zlecenie zmienne - 5 zł 5 zł 5 zł 5 zł 5 zł 5 zł 5 zł 5 zł 4. Polecenia zapłaty 1) Uznanie rachunku wierzyciela z tytułu realizacji polecenia - 0,30 zł 0,30 zł 0,30 zł 0,30 zł 0,30 zł 0,30 zł 0,30 zł 0,30 zł zapłaty 2) Przekazanie wierzycielowi komunikatu o odmowie realizacji polecenia zapłaty - 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł przez bank dłuŝnika - za kaŝdy komunikat odmowy 3) Realizacja polecenia zapłaty z rachunku dłuŝnika na rachunek wierzyciela prowadzony: a) w BZ WBK - bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat b) w innym banku - 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł Uwaga: Opłaty wymienione w pkt 1) -2) pobierane są od wierzyciela, opłaty wymienione w pkt 3) pobierane są od dłuŝnika. 5. Wpłaty gotówkowe 20

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK ZACHODNI WBK S.A. ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA FIRM

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK ZACHODNI WBK S.A. ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA FIRM opłat i prowizji pobieranych przez Bank Zachodni WBK S.A. za czynności bankowe dla firm TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK ZACHODNI WBK S.A. ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA FIRM opłat i prowizji pobieranych

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK ZACHODNI WBK S.A. ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA FIRM

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK ZACHODNI WBK S.A. ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA FIRM opłat i prowizji pobieranych przez Bank Zachodni WBK S.A. za czynności bankowe dla firm TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK ZACHODNI WBK S.A. ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA FIRM opłat i prowizji pobieranych

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK ZACHODNI WBK S.A. ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA FIRM

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK ZACHODNI WBK S.A. ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA FIRM TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK ZACHODNI WBK S.A. ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA FIRM opłat i prowizji pobieranych przez Bank Zachodni WBK S.A. za czynności bankowe dla firm 2 CZĘŚĆ I A TARYFA

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK ZACHODNI WBK S.A. ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA FIRM

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK ZACHODNI WBK S.A. ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA FIRM opłat i prowizji pobieranych przez Bank Zachodni WBK S.A. za czynności bankowe dla firm TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK ZACHODNI WBK S.A. ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA FIRM opłat i prowizji pobieranych

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK ZACHODNI WBK S.A. ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA FIRM

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK ZACHODNI WBK S.A. ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA FIRM Załącznik nr 1 do Zarządzenia Członka Zarządu Banku nr 236/2011 z dnia 9 grudnia 2011 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK ZACHODNI WBK S.A. ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA FIRM Obowiązuje od dnia

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK ZACHODNI WBK S.A. ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA FIRM

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK ZACHODNI WBK S.A. ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA FIRM Załącznik do Zarządzenia Członka Zarządu Banku nr 443/2010 z dnia 21 października 2010 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK ZACHODNI WBK S.A. ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA FIRM Obowiązuje od dnia

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK ZACHODNI WBK S.A. ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA FIRM

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK ZACHODNI WBK S.A. ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA FIRM Załącznik do Zarządzenia Członka Zarządu Banku nr 167/2011 z dnia 14 kwietnia 2011 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK ZACHODNI WBK S.A. ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA FIRM Obowiązuje od dnia 4

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK ZACHODNI WBK S.A. ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA FIRM

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK ZACHODNI WBK S.A. ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA FIRM TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK ZACHODNI WBK S.A. ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA FIRM opłat i prowizji pobieranych przez Bank Zachodni WBK S.A. za czynności bankowe dla firm 2 CZĘŚĆ I A TARYFA

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK ZACHODNI WBK S.A. ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA FIRM

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK ZACHODNI WBK S.A. ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA FIRM opłat i prowizji pobieranych przez Bank Zachodni WBK S.A. za czynności bankowe dla firm TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK ZACHODNI WBK S.A. ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA FIRM opłat i prowizji pobieranych

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI DEWIZOWEJ

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI DEWIZOWEJ TARYFA OPŁAT I PROWIZJI obowiązująca od dnia 1 marca 2012 r. SPIS TREŚCI: za obsługę rachunków walutowych płatnych na każde żądanie i oszczędnościowo rozliczeniowych...2 przekazy w obrocie dewizowym...3

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK ZACHODNI WBK S.A. ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA FIRM

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK ZACHODNI WBK S.A. ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA FIRM Załącznik nr 1 do Zarządzenia Prezesa Zarządu Banku nr 3/2012 z dnia 30 stycznia 2012 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK ZACHODNI WBK S.A. ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA FIRM CZĘŚĆ II OPŁATY I

Bardziej szczegółowo

Pakiet Wygodny Plus. Pakiet Komfortowy. Pakiet Wygodny. 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł

Pakiet Wygodny Plus. Pakiet Komfortowy. Pakiet Wygodny. 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł RACHUNKI BANKOWE TAB. 1 y Lp. Agro 1. Opłata za 1) 0 zł 2) 15 zł/0 zł 3) 50 zł/0 zł 3) 30 zł 100 zł 10 zł/0 zł 3) 30 zł/0 zł 3) 20 zł 60 zł 2. Otwarcie rachunku bieżącego/pomocniczego jednorazowo 3. Prowadzenie

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH TARYFA PROWIZJI I OPŁAT DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH SPIS TREŚCI Postanowienia ogólne 3 ROZDZIAŁ 1. PAKIETY USŁUG BANKOWYCH 3 1. Pakiety: Klassikk, Personale, Eksklusiv 3 2. Pakiet NORDic 4 3. Pakiet Konto

Bardziej szczegółowo

TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w KrzyŜanowicach od dnia 01.08.2009r.

TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w KrzyŜanowicach od dnia 01.08.2009r. TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w KrzyŜanowicach od dnia 01.08.2009r. I. RACHUNKI BANKOWE OSÓB PRAWNYCH, PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH ORAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W WALUTACH WYMIENIALNYCH

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W WALUTACH WYMIENIALNYCH Spółdzielcza Grupa Bankowa Bank Spółdzielczy Duszniki TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W WALUTACH WYMIENIALNYCH SZAMOTUŁY, MARZEC 2015 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Prowizje i opłaty ustalane

Bardziej szczegółowo

I. Rachunki bankowe klientów instytucjonalnych

I. Rachunki bankowe klientów instytucjonalnych I. Rachunki bankowe klientów instytucjonalnych załącznik Nr 2 do Umowy produktów i usług bankowych Lp korzyści Rodzaj usługi (czynności) warunek korzystania z pakietu Otwarcie pierwszego rachunku pomocniczego

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK ZACHODNI WBK S.A. ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA FIRM

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK ZACHODNI WBK S.A. ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA FIRM Załącznik nr 1 do Zarządzenia Członka Zarządu Banku nr 104/2014 z dnia 20 marca 2014 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK ZACHODNI WBK S.A. ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA FIRM 2 CZĘŚĆ II A - OPŁATY

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH 18.06.2012 rok SPIS TREŚCI: 1) dla rachunków bieżących, pomocniczych, agrokonto... 2 2) dla rachunków zakładowych kas zapomogowo pożyczkowych... 3 3)

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH POSTANOWIENIA OGÓLNE 1

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 TARYFA PROWIZJI I OPŁAT DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH SPIS TREŚCI POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 ROZDZIAŁ 1. PAKIETY USŁUG BANKOWYCH 2 1. Pakiety: Klassikk, Personale, Eksklusiv 2 2. Pakiet NORDic 2 3. Pakiet Konto

Bardziej szczegółowo

Proste Konto Osobiste / MeritumKonto Junior Lp. Rodzaj czynności / usługi Tryb pobierania prowizji / opłaty

Proste Konto Osobiste / MeritumKonto Junior Lp. Rodzaj czynności / usługi Tryb pobierania prowizji / opłaty Szczegółowy wykaz zmian w Taryfie Opłat i Prowizji dla Klienta Indywidualnego w Meritum Banku ICB S.A obowiązującej od dnia 12 czerwca 2012 r. dla Klientów, którzy złożyli wniosek o otwarcie rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI DLA BYŁYCH KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH DZ BANK POLSKA S.A.

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI DLA BYŁYCH KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH DZ BANK POLSKA S.A. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI DLA BYŁYCH KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH DZ BANK POLSKA S.A. Taryfa obowiązuje od 01 lutego 2014 roku Opłaty i prowizje podane są w złotych polskich (PLN), jeżeli nie zaznaczono inaczej.

Bardziej szczegółowo

Taryfa Opłat, Prowizji i Oprocentowania Kantoru Walutowego dla Klientów Indywidualnych

Taryfa Opłat, Prowizji i Oprocentowania Kantoru Walutowego dla Klientów Indywidualnych Taryfa Opłat, Prowizji i Oprocentowania Kantoru Walutowego dla Klientów Indywidualnych 1 Postanowienia ogólne 1. Taryfa Opłat, Prowizji i Oprocentowania Kantoru Walutowego dla Klientów Indywidualnych,

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI DEWIZOWEJ

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI DEWIZOWEJ TARYFA OPŁAT I PROWIZJI SPIS TREŚCI: za obsługę rachunków walutowych płatnych na każde żądanie i oszczędnościowo rozliczeniowych...2 przekazy w obrocie dewizowym...3 za obsługę rachunków terminowych lokat

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK ZACHODNI WBK S.A. ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA FIRM

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK ZACHODNI WBK S.A. ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA FIRM Załącznik nr 1 do Zarządzenia Członka Zarządu Banku 327/2012 z dnia 23 sierpnia 2012 TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK ZACHODNI WBK S.A. ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA FIRM CZĘŚĆ II OPŁATY I PROWIZJE

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK ZACHODNI WBK S.A. ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA FIRM

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK ZACHODNI WBK S.A. ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA FIRM TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK ZACHODNI WBK S.A. ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA FIRM opłat i prowizji pobieranych przez Bank Zachodni WBK S.A. za czynności bankowe dla firm 2 CZĘŚĆ I A TARYFA

Bardziej szczegółowo

Tabela prowizji produktów bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów instytucjonalnych

Tabela prowizji produktów bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów instytucjonalnych Załącznik nr 2 do Uchwały nr 39/2013 Zarządu Banku Spółdzielczego z dnia 12.06.2013 r. Tabela prowizji produktów bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów instytucjonalnych dla umów

Bardziej szczegółowo

1. Pakiety: Klassikk Personale Eksklusiv. 9 PLN (miesięcznie)

1. Pakiety: Klassikk Personale Eksklusiv. 9 PLN (miesięcznie) TARYFA PROWIZJI I OPŁAT DLA BYŁYCH KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH BANKU DnB NORD POLSKA S.A. W OBSZARZE GETIN BANK PION BANKOWOŚCI DETALICZNEJ I KORPORACYJNEJ GETIN NOBLE BANK SA POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Jednostki

Bardziej szczegółowo

Dział III. Usługi dla klientów instytucjonalnych. Rozdział 1. Skup i sprzedaż wartości dewizowych 1

Dział III. Usługi dla klientów instytucjonalnych. Rozdział 1. Skup i sprzedaż wartości dewizowych 1 Dział III. Usługi dla klientów instytucjonalnych WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI STAWKA OBOWIĄZUJĄCA Podstawowa Minimalna Maksymalna W przypadku wyliczania prowizji i opłat metodą procentową do przeliczenia

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANA PRZEZ BANK BPS S.A. ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA INNYCH BANKÓW, INSTYTUCJI FINANSOWYCH I KREDYTOWYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANA PRZEZ BANK BPS S.A. ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA INNYCH BANKÓW, INSTYTUCJI FINANSOWYCH I KREDYTOWYCH TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANA PRZEZ BANK BPS S.A. ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA INNYCH BANKÓW, INSTYTUCJI FINANSOWYCH I KREDYTOWYCH Obowiązuje od 07 sierpnia 2017 r. ZASADY POBIERANIA OPŁAT I PROWIZJI ZA

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ II - Rachunki bankowe i rozliczenia pieniężne 2.1 Klienci instytucjonalni Rachunki i rozliczenia złotowe

ROZDZIAŁ II - Rachunki bankowe i rozliczenia pieniężne 2.1 Klienci instytucjonalni Rachunki i rozliczenia złotowe ROZDZIAŁ II - Rachunki bankowe i rozliczenia pieniężne 1 Klienci instytucjonalni 1 Rachunki i rozliczenia złotowe Lp. Rodzaj usług (czynności) Stawka 1 Rachunek rozliczeniowy: Biznes Net Mój Biznes Biznes

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK ZACHODNI WBK S.A. ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA FIRM

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK ZACHODNI WBK S.A. ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA FIRM Załącznik do Zarządzenia Członka Zarządu Banku nr 441/2015 z dnia 20 lipca 2015 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK ZACHODNI WBK S.A. ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA FIRM 2 CZĘŚĆ II - OPŁATY I PROWIZJE

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Pucku

Bank Spółdzielczy w Pucku RACHUNKI BANKOWE Bank Spółdzielczy w Pucku WYCIĄG Z TARYFY PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W PUCKU ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE KLIENT INSTYTUCJONALNY OBRÓT ROZLICZENIOWY W ZŁOTYCH

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji dla Klienta indywidualnego w Meritum Banku ICB S.A.

Taryfa opłat i prowizji dla Klienta indywidualnego w Meritum Banku ICB S.A. Taryfa opłat i prowizji dla Klienta indywidualnego w Meritum Banku ICB S.A. (w przypadku wniosków złożonych od 1 maja 2014 r. obowiązuje od dnia zawarcia umowy, w przypadku umów zawartych do dnia 30 kwietnia

Bardziej szczegółowo

ROLNICZA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA 1 Otwarcie i prowadzenie rachunku; - otwarcie rachunku - prowadzenie rachunku

ROLNICZA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA 1 Otwarcie i prowadzenie rachunku; - otwarcie rachunku - prowadzenie rachunku TARYFA PROWIZJI I OPŁAT obowiązująca od 09/2012r. USŁUGI DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH ( wyciąg) OBSŁUGA RACHUNKÓW ROZLICZENIOWYCH LP WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI TRYB POBIERANIA OPŁATY POZAROLNICZA DZIAŁALNOŚĆ

Bardziej szczegółowo

Taryfa Opłat, Prowizji i Oprocentowania Kantoru Walutowego dla Przedsiębiorców i Innych Podmiotów

Taryfa Opłat, Prowizji i Oprocentowania Kantoru Walutowego dla Przedsiębiorców i Innych Podmiotów Taryfa Opłat, Prowizji i Oprocentowania Kantoru Walutowego dla Przedsiębiorców i Innych Podmiotów 1 Postanowienia ogólne Postanowienia ogólne 1. Taryfa Opłat, Prowizji i Oprocentowania Kantoru Walutowego

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ II - Rachunki bankowe i rozliczenia pieniężne 2.1 Klienci instytucjonalni Rachunki i rozliczenia złotowe

ROZDZIAŁ II - Rachunki bankowe i rozliczenia pieniężne 2.1 Klienci instytucjonalni Rachunki i rozliczenia złotowe ROZDZIAŁ II - Rachunki bankowe i rozliczenia pieniężne 1 Klienci instytucjonalni 1 Rachunki i rozliczenia złotowe Lp. Rodzaj usług (czynności) Stawka 1 Rachunek rozliczeniowy: Biznes Net Mój Biznes Biznes

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK ZACHODNI WBK S.A. ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA LUDNOŚCI. Obowiązuje od dnia 29 stycznia 2007 r.

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK ZACHODNI WBK S.A. ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA LUDNOŚCI. Obowiązuje od dnia 29 stycznia 2007 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK ZACHODNI WBK S.A. ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA LUDNOŚCI Obowiązuje od dnia 29 stycznia 2007 r. SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE...3 ROZDZIAŁ II RACHUNKI

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ II - Rachunki bankowe i rozliczenia pieniężne 2.1 Klienci instytucjonalni 2.1.1 Rachunki i rozliczenia złotowe

ROZDZIAŁ II - Rachunki bankowe i rozliczenia pieniężne 2.1 Klienci instytucjonalni 2.1.1 Rachunki i rozliczenia złotowe ROZDZIAŁ II - Rachunki bankowe i rozliczenia pieniężne 1 Klienci instytucjonalni 1 Rachunki i rozliczenia złotowe Lp. Rodzaj usług (czynności) Stawka 1 Rachunek rozliczeniowy: Biznes Net Mój Biznes Biznes

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH TARYFA PROWIZJI I OPŁAT DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH SPIS TREŚCI Postanowienia ogólne 4 ROZDZIAŁ 1. PAKIETY USŁUG BANKOWYCH 4 1. Pakiety: Klassikk,, 4 2. Pakiet 5 3. Pakiet Konto Senior 5 ROZDZIAŁ 2. RACHUNKI

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA OGÓLNE. Rozdział I Proste Konto Osobiste/MeritumKonto Junior

POSTANOWIENIA OGÓLNE. Rozdział I Proste Konto Osobiste/MeritumKonto Junior Taryfa opłat i prowizji dla Klienta indywidualnego w Meritum Banku ICB S.A. (obowiązuje dla Klientów, którzy złożą wniosek o otwarcie/zamianę rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego lub zawrą umowę rachunku

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Tabela opłat i prowizji dotycząca rachunków bieżących i pomocniczych

Rozdział I Tabela opłat i prowizji dotycząca rachunków bieżących i pomocniczych Rozdział I Tabela opłat i prowizji dotycząca rachunków bieżących i pomocniczych obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Barcinie od dnia 01.01.2015r. po Aneksie nr 1 z dnia 29.01.2014r. obowiązującym od dnia

Bardziej szczegółowo

Tabela Opłat i Prowizji dla Klientów biznesowych - oferta Rachunków i Kart

Tabela Opłat i Prowizji dla Klientów biznesowych - oferta Rachunków i Kart Tabela Opłat i Prowizji dla Klientów biznesowych - oferta Rachunków i Kart (obowiązuje od dnia 19 grudnia 2016 roku) Postanowienia ogólne 1. Tabela Opłat i Prowizji dla Klientów biznesowych oferta Rachunków

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe - waluty wymienialne

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe - waluty wymienialne Załacznik do Uchwały 80/2014 Zarządu Banku z dnia 17.11.2014 Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe - waluty wymienialne WYSZCZEGÓLNIONE CZYNNOŚCI STAWKA Podstawowa Minimalna Maksymalna

Bardziej szczegółowo

Cennik usług prowizje i opłaty

Cennik usług prowizje i opłaty Cennik usług prowizje i opłaty Otwarcie i prowadzenie konta Otwarcie konta Premium Student 1) Junior Miesięczna opłata za prowadzenie konta 0 2) /15 PLN 0 2) /7 PLN 2 PLN 2 PLN Minimalna kwota środków

Bardziej szczegółowo

Kanał dostępu (sposób wykonania operacji) Kanały samoobsługowe. Kanały samoobsługowe. Konsultant. Kanały samoobsługowe. Kanały samoobsługowe

Kanał dostępu (sposób wykonania operacji) Kanały samoobsługowe. Kanały samoobsługowe. Konsultant. Kanały samoobsługowe. Kanały samoobsługowe Obowiązuje od 9 września 2013 r. Taryfa prowizji i opłat bankowych PKO Banku Polskiego dla kont Inteligo prywatnych (indywidualnych i wspólnych) i firmowych, dla Klientów, którzy zawarli umowę rachunku

Bardziej szczegółowo

Proste Konto Osobiste / MeritumKonto Junior/ Lp.

Proste Konto Osobiste / MeritumKonto Junior/ Lp. POSTANOWIENIA OGÓLNE Taryfa opłat i prowizji dla Klienta indywidualnego w Meritum Banku ICB S.A. obowiązuje od 1 maja 2014 r. w przypadku wniosków złożonych od 1 maja 2014 r. obowiązuje od 1 lipca 2014

Bardziej szczegółowo

TABELA OPŁAT I PROWIZJI KONTO SPÓŁKA PLUS KREDYT (dla jednostek organizacyjnych) wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 26 czerwca 2015 r.

TABELA OPŁAT I PROWIZJI KONTO SPÓŁKA PLUS KREDYT (dla jednostek organizacyjnych) wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 26 czerwca 2015 r. Duma Przedsiębiorcy 1/5 TABELA OPŁAT I PROWIZJI KONTO SPÓŁKA PLUS KREDYT (dla jednostek organizacyjnych) wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 26 czerwca 2015 r. Wysokość opłat Opłaty podstawowe Otwarcie Rachunku

Bardziej szczegółowo

I. RACHUNKI BIEŻĄCE I POMOCNICZE W PLN

I. RACHUNKI BIEŻĄCE I POMOCNICZE W PLN Lp. Rodzaj usług (czynności) Stawka obowiązująca I. RACHUNKI BIEŻĄCE I POMOCNICZE W PLN 1. Otwarcie rachunku: a) bieżącego lub pomocniczego, 20,00 zł. b) bieżącego lub pomocniczego dla rolników bez opłat

Bardziej szczegółowo

TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia 01.01.2015r.

TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia 01.01.2015r. TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia 01.01.2015r. I. RACHUNKI BANKOWE OSÓB PRAWNYCH, PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH ORAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W GŁOWNIE - WALUTY WYMIENIALNE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W GŁOWNIE - WALUTY WYMIENIALNE TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W GŁOWNIE - WALUTY WYMIENIALNE Obowiązuje od dnia 03.04.201r. SPIS TREŚCI Dział I. Postanowienia ogólne Dział II. Usługi dla

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI DEWIZOWEJ

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI DEWIZOWEJ SPIS TREŚCI: za obsługę rachunków walutowych bieżących... 2 przekazy w obrocie dewizowym... 3 za obsługę rachunków walutowych lokat terminowych... 4 skup i sprzedaż walut obcych w gotówce... 4 czeki w

Bardziej szczegółowo

na dzień r. miesięcznie za każdy rachunek 15,00 zł kwartalnie

na dzień r. miesięcznie za każdy rachunek 15,00 zł kwartalnie Wyciąg z TARYFY OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY WE WSCHOWIE ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA GOSPODARSTW ROLNYCH, PODMIOTÓW PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ ORAZ INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

Bardziej szczegółowo

TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia 24.10.2012r.

TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia 24.10.2012r. TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia 24.10.2012r. I. RACHUNKI BANKOWE OSÓB PRAWNYCH, PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH ORAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

Bardziej szczegółowo

Wysokość opłat Opłaty podstawowe Otwarcie Rachunku Rozliczeniowego. Otwarcie Rachunku Pomocniczego

Wysokość opłat Opłaty podstawowe Otwarcie Rachunku Rozliczeniowego. Otwarcie Rachunku Pomocniczego Duma Przedsiębiorcy 1/5 TABELA OPŁAT I PROWIZJI KONTO FIRMA I EMERYTURA PLUS dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 2 lutego 2015 r. Wysokość opłat

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Pucku

Bank Spółdzielczy w Pucku Bank Spółdzielczy w Pucku WYCIĄG Z TARYFY PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BS W PUCKU ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE KLIENT INDYWIDUALNY OBRÓT OSZCZĘDNOŚCIOWY W ZŁOTYCH Obowiązujący od 01.10.2015r. RACHUNKI

Bardziej szczegółowo

Dział VIII. Rachunki bankowe dla klientów instytucjonalnych

Dział VIII. Rachunki bankowe dla klientów instytucjonalnych Dział VIII. Rachunki bankowe dla klientów instytucjonalnych WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI dla firm dla osób 1. Otwarcie rachunku 1) głównego jednorazowo w dniu 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 2) pomocniczego

Bardziej szczegółowo

Rachunki bankowe klientów instytucjonalnych

Rachunki bankowe klientów instytucjonalnych Rachunki bankowe klientów instytucjonalnych Załącznik nr 30 do Taryfy prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe Lp korzyści Rodzaj usługi (czynności) warunek korzystania z pakietu Otwarcie pierwszego

Bardziej szczegółowo

TABELA OPŁAT I PROWIZJI KONTO IDEALNA FIRMA (dla jednostek organizacyjnych) wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 26 czerwca 2015 r.

TABELA OPŁAT I PROWIZJI KONTO IDEALNA FIRMA (dla jednostek organizacyjnych) wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 26 czerwca 2015 r. Duma Przedsiębiorcy 1/5 TABELA OPŁAT I PROWIZJI KONTO IDEALNA FIRMA (dla jednostek organizacyjnych) wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 26 czerwca 2015 r. Opłaty podstawowe Otwarcie Rachunku Rozliczeniowego

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starym Sączu dla Klientów Instytucjonalnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starym Sączu dla Klientów Instytucjonalnych Załącznik nr 2 do Uchwały nr 02/01/O/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Starym Sączu z dnia 28.01.2015 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starym Sączu obowiązuje od 13 kwietnia

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe świadczone w walucie wymienialnej klientom Banku Spółdzielczego w Jarocinie

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe świadczone w walucie wymienialnej klientom Banku Spółdzielczego w Jarocinie Załącznik nr 1 do Uchwały nr 534/2015 Zarządu BS w Jarocinie z dnia 02.07.2015 r. Taryfa za czynności i usługi bankowe świadczone w walucie wymienialnej klientom Banku obowiązuje od 13.07.2015 r. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Tabela prowizji za czynności bankowe oraz opłat za inne czynności w obszarze Getin Banku dla Klientów indywidualnych byłego Get Banku S.A.

Tabela prowizji za czynności bankowe oraz opłat za inne czynności w obszarze Getin Banku dla Klientów indywidualnych byłego Get Banku S.A. Tabela prowizji za czynności bankowe oraz opłat za inne czynności w obszarze Getin Banku dla Klientów indywidualnych byłego Get Banku S.A. Rachunki bankowe konto osobiste Na WWW Walutowe konto osobiste

Bardziej szczegółowo

na dzień r.

na dzień r. Wyciąg z TARYFY OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY WE WSCHOWIE ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA GOSPODARSTW ROLNYCH, PODMIOTÓW PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ ORAZ INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe - waluty wymienialne tekst jednolity - obowiązuje od 3 listopada 2016 r.

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe - waluty wymienialne tekst jednolity - obowiązuje od 3 listopada 2016 r. Załącznik nr 7 do "Zasad przyjmowania zleceń w zakresie niektórych czynności dewizowych wykonywanych przez Spółdzielczy Bank Ludowy w Zakrzewie" Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe -

Bardziej szczegółowo

Tabela Opłat i Prowizji

Tabela Opłat i Prowizji Tabela Opłat i Prowizji rachunków bankowych prowadzonych dla Klientów indywidualnych w Polbank EFG Typ rachunku Rachunek Mistrzowskie Konto Osobiste (do 1.10.2010 r. nazywany Rachunkiem Gotówkowym) Rachunek

Bardziej szczegółowo

Dział II. Usługi dla klientów indywidualnych

Dział II. Usługi dla klientów indywidualnych Wyciąg z "Taryfy prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe waluty wymienialne" (opłaty pobierane przez SGB Bank S.A.) obowiązuje od 31 października 2016 roku Dział I. Postanowienia ogólne 1. SGBBank

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w walutach wymienialnych w Banku Spółdzielczym w Grodzisku Wielkopolskim

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w walutach wymienialnych w Banku Spółdzielczym w Grodzisku Wielkopolskim Załącznik do Uchwały nr 88/2016 Zarządu BS w Grodzisku Wielkopolskim z dnia 17.10.2016 r. Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w walutach wymienialnych w Banku Spółdzielczym w Grodzisku

Bardziej szczegółowo

WYKAZ NAJWAŻNIEJSZYCH ZMIAN (wprowadzanych z dniem połączenia działalności operacyjnej Alior Banku i Meritum Banku)

WYKAZ NAJWAŻNIEJSZYCH ZMIAN (wprowadzanych z dniem połączenia działalności operacyjnej Alior Banku i Meritum Banku) WYKAZ NAJWAŻNIEJSZYCH ZMIAN (wprowadzanych z dniem połączenia działalności operacyjnej Alior Banku i Banku) Rachunki bieżące i pomocnicze Numer rachunku bankowego (NRB) Nazwy produktów Dokumenty regulujące

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe świadczone w walucie wymienialnej klientom Banku Spółdzielczego w Jarocinie

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe świadczone w walucie wymienialnej klientom Banku Spółdzielczego w Jarocinie . Taryfa za czynności i usługi bankowe świadczone w walucie wymienialnej klientom Banku obowiązuje od 15.09.2015 r. 1 Postanowienia ogólne Taryfa za czynności i usługi bankowe świadczone w 1. Bank Spółdzielczy

Bardziej szczegółowo

1/8. Bankowość Internetowa. Bankowość Telefoniczna

1/8. Bankowość Internetowa. Bankowość Telefoniczna 1/8 TABELA OPŁAT I PROWIZJI DLA RACHUNKÓW ROZLICZENIOWYCH PROWADZONYCH W ZŁOTYCH POLSKICH DLA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH Wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 4 lipca 2016 r. Opłaty podstawowe Otwarcie Rachunku

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH 01.02.2014 rok SPIS TREŚCI: I. dla czynności kasowych... 2 II. za obsługę rachunków bieżących, pomocniczych, AGROKONTO... 3 III. za obsługę rachunków

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH OD KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH W BSR W KRAKOWIE Obowiązuje od dnia 24.10.2012r.

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH OD KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH W BSR W KRAKOWIE Obowiązuje od dnia 24.10.2012r. Obowiązuje od dnia 24.0.202r. RACHUNKI WALUTOWE I OPERACJE DEWIZOWE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH 5. RACHUNKI WALUTOWE PŁATNE NA KAŻDE ŻĄDANIE I TERMINOWE. Otwarcie rachunku walutowego, płatnego na każde

Bardziej szczegółowo

WYCIĄG Z TARYFY PROWIZJJI I OPŁAT BANKOWYCH

WYCIĄG Z TARYFY PROWIZJJI I OPŁAT BANKOWYCH WYCIĄG Z TARYFY PROWIZJJI I OPŁAT BANKOWYCH Prowadzenie rachunków rozliczeniowych bieżących i pomocniczych, rachunków lokat terminowych oraz przeprowadzanie rozliczeń pieniężnych osób prawnych, jednostek

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starym Sączu dla Klientów Indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starym Sączu dla Klientów Indywidualnych Załącznik nr 1 do Uchwały nr 02/06/O/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Starym Sączu z dnia 18.06.2015 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starym Sączu obowiązuje od 01 września

Bardziej szczegółowo

Rozdział III Tabela opłat i prowizji dotycząca osób fizycznych

Rozdział III Tabela opłat i prowizji dotycząca osób fizycznych Rozdział III Tabela opłat i prowizji dotycząca osób fizycznych obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Barcinie od dnia 01.01.2015r. po Aneksie nr 1 z dnia 29.01.2014r. obowiązującym od dnia 01.02.2015r.

Bardziej szczegółowo

Wyciąg z Taryfy prowizji i opłat za czynności bankowe dotyczące obsługi rachunków klientów instytucjonalnych w Banku Spółdzielczego w Raszynie

Wyciąg z Taryfy prowizji i opłat za czynności bankowe dotyczące obsługi rachunków klientów instytucjonalnych w Banku Spółdzielczego w Raszynie Wyciąg z Taryfy prowizji i opłat za czynności bankowe dotyczące obsługi rachunków klientów instytucjonalnych w Banku Spółdzielczego w Raszynie RACHUNKI BANKOWE bieżący/pomocniczy TAB. 2 Pozostałe rachunki

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI MAZOVIA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI MAZOVIA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Przyjęto Uchwałą nr 97/2015 Zarządu Mazovia Banku Spółdzielczego z dnia 12 sierpnia 2015 roku TARYFA OPŁAT I PROWIZJI TEKST JEDNOLITY Obowiązuje od dnia 17 sierpnia 2015 roku Mazovia Bank Spółdzielczy

Bardziej szczegółowo

Wpłata gotówkowa na konto innego Klienta Banku 7 zł 7 zł

Wpłata gotówkowa na konto innego Klienta Banku 7 zł 7 zł Tabela opłat i prowizji kont dla osób fizycznych obowiązująca od dnia 5 października 2014 r. (dla pakietów kont wycofanych z oferty) Pakiet konta I KONTO Prowadzenie konta - opłata miesięczna 1) 1. w przypadku

Bardziej szczegółowo

Niniejszy dokument obejmuje:

Niniejszy dokument obejmuje: Niniejszy dokument obejmuje: Taryfa Opłat i Prowizji Alior Banku S.A. dla Klientów Indywidualnych obowiązująca: 1) Klientów, którzy podpisali Umowę od dnia 29 czerwca 2012r. od momentu zawarcia Umowy,

Bardziej szczegółowo

obowiązuje od 01.10.2014 r.

obowiązuje od 01.10.2014 r. Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 95/2014 Zarządu Banku Taryfa opłat i prowizji bankowych w Banku Spółdzielczym w Krasnymstawie dla klientów instytucjonalnych obowiązuje od 01.10.2014 r. Zarejestrowany w Sądzie

Bardziej szczegółowo

Wysokość opłat Opłaty podstawowe Otwarcie Rachunku Rozliczeniowego. Otwarcie Rachunku Pomocniczego

Wysokość opłat Opłaty podstawowe Otwarcie Rachunku Rozliczeniowego. Otwarcie Rachunku Pomocniczego Duma Przedsiębiorcy 1/5 TABELA OPŁAT I PROWIZJI KONTO FIRMA TO JA Z PREMIĄ 1 dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, wprowadzona w dnia 30 lipca 2015 r. Wysokość opłat Opłaty podstawowe

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Głogówku

Bank Spółdzielczy w Głogówku Bank Spółdzielczy w Głogówku Grupa BPS Załącznik do Uchwały Nr 135/2017/Z Zarządu Banku Spółdzielczego w Głogówku z dnia 28.09.2017r. obowiązuje od dnia 02.10.2017r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku

Bardziej szczegółowo

Wyciąg z Taryfy prowizji i opłat za czynności bankowe dotyczące obsługi rachunków klientów instytucjonalnych w Banku Spółdzielczego w Raszynie

Wyciąg z Taryfy prowizji i opłat za czynności bankowe dotyczące obsługi rachunków klientów instytucjonalnych w Banku Spółdzielczego w Raszynie Wyciąg z Taryfy prowizji i opłat za czynności bankowe dotyczące obsługi rachunków klientów instytucjonalnych w Banku Spółdzielczego w Raszynie Zasady opłat i prowizji bankowych PAKIETY BIZNES, EBIZNES,

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji za czynności i usługi bankowe świadczone w walucie wymienialnej w Powiatowym Banku Spółdzielczym w Gostyniu. Gostyń 2016 r.

Taryfa opłat i prowizji za czynności i usługi bankowe świadczone w walucie wymienialnej w Powiatowym Banku Spółdzielczym w Gostyniu. Gostyń 2016 r. Taryfa opłat i prowizji za czynności i usługi bankowe świadczone w walucie wymienialnej w Powiatowym Banku Spółdzielczym w Gostyniu Gostyń 2016 r. Postanowienia ogólne 1. Powiatowy Bank Spółdzielczy w

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat dla Klientów w CaixaBank, S.A. (Spółka Akcyjna) Oddział w Polsce

Taryfa prowizji i opłat dla Klientów w CaixaBank, S.A. (Spółka Akcyjna) Oddział w Polsce Taryfa prowizji i opłat dla Klientów w CaixaBank, S.A. (Spółka Akcyjna) Oddział w Polsce () www.lacaixa.pl SPIS TREŚCI: 1. WARUNKI OGÓLNE 3 2. RACHUNKI BIEŻĄCE 5 3. PRZELEWY KRAJOWE 6 4. PRZELEWY ZAGRANICZNE

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT PAKIET BIZNES DEBIUT 18 (WYCIĄG)

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT PAKIET BIZNES DEBIUT 18 (WYCIĄG) TARYFA PROWIZJI I OPŁAT PAKIET BIZNES DEBIUT 18 (WYCIĄG) CZĘŚĆ I. DZIAŁ I. Pakiety produktowo-cenowe oferta produktowa Według stanu na dzień 01 kwietnia 2014 r. Lp. Nazwa prowizji lub opłaty Stawka obowiązująca

Bardziej szczegółowo

Rodzaj czynności/usługi

Rodzaj czynności/usługi TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE ORAZ ZA WYKONYWANIE INNYCH CZYNNOŚCI, POBIERANYCH OD KLIENTÓW PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W SOKÓŁCE Część II. Klienci indywidualni 1. Otwarcie rachunku 2. Prowadzenie

Bardziej szczegółowo

Prowadzenie rachunków bankowych, obsługa Kart oraz korzystanie z Elektronicznych Kanałów Dostępu osoby pełnoletnie

Prowadzenie rachunków bankowych, obsługa Kart oraz korzystanie z Elektronicznych Kanałów Dostępu osoby pełnoletnie standardowy aktywny internetowy* ) senior** ) student*** ) Prowadzenie rachunków bankowych, obsługa Kart oraz korzystanie z Elektronicznych Kanałów Dostępu osoby pełnoletnie Rozdział 1 Rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W DĄBROWIE TARNOWSKIEJ DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W DĄBROWIE TARNOWSKIEJ DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Załącznik nr 1 Do uchwały Zarządu Banku z dnia 11-05-2015 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W DĄBROWIE TARNOWSKIEJ DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH 1 2012 rok Zasady pobierania opłat i prowizji

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI MAZOVIA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO DLA ROLNIKÓW

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI MAZOVIA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO DLA ROLNIKÓW Przyjęto Uchwałą nr 74/2015 Zarządu Mazovia Banku Spółdzielczego z dnia 27 maja 2015 roku TARYFA OPŁAT I PROWIZJI TEKST JEDNOLITY Obowiązuje od dnia 1 czerwca 2015 roku Mazovia Bank Spółdzielczy Strona

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH TARYFA PROWIZJI I OPŁAT DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH 2 SPIS TREŚCI Postanowienia ogólne 4 ROZDZIAŁ 1. PAKIETY USŁUG BANKOWYCH 4 1. Pakiety: Klassikk, Personale, Eksklusiv 4 2. Pakiet NORDic 5 3. Pakiet

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE - WALUTY WYMIENIALNE obowiązuje od 31 października 2016r.

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE - WALUTY WYMIENIALNE obowiązuje od 31 października 2016r. 1.. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 1. 13. 14. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE - WALUTY WYMIENIALNE obowiązuje od 31 października 016r. Dział I. Postanowienia ogólne SGB-Bank S.A. pobiera

Bardziej szczegółowo

IV. RACHUNKI BANKOWE KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH. 1. Otwarcie rachunku bez opłat 2. Prowadzenie rachunku miesięcznie

IV. RACHUNKI BANKOWE KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH. 1. Otwarcie rachunku bez opłat 2. Prowadzenie rachunku miesięcznie Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 23/2015 Zarządu BS w Golubiu-Dobrzyniu TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE I. ROZLICZENIA PIENIĘŻNE L.p. Wyszczególnienie

Bardziej szczegółowo

Tabela opłat i prowizji kont dla osób fizycznych obowiązująca od dnia 5 października 2014 r.

Tabela opłat i prowizji kont dla osób fizycznych obowiązująca od dnia 5 października 2014 r. Tabela opłat i prowizji kont dla osób fizycznych obowiązująca od dnia 5 października 2014 r. konta 1 I KONTO Prowadzenie konta - opłata miesięczna 1) 0 zł 4 zł 8 zł 16 zł 0 zł Prowadzenie konta w przypadku

Bardziej szczegółowo

IV ROZLICZENIA PIENIĘŻNE W WALUTACH WYMIENIALNYCH

IV ROZLICZENIA PIENIĘŻNE W WALUTACH WYMIENIALNYCH 1. Przelewy zagraniczne 1.1 Realizacja przelewów w trybie standardowym: 1.1.1 SEPA 1.1.2 Regulowany 45 zł 1.1.3 polecenie wypłaty 1 1.2 Realizacja przelewów w trybie niestandardowym 2 1.2.1 w EUR, USD

Bardziej szczegółowo

Darmowe konta bankowe tylko na www.darmowe-konta.pl Taryfa Opłat i Prowizji Alior Banku S.A. dla Klientów Indywidualnych

Darmowe konta bankowe tylko na www.darmowe-konta.pl Taryfa Opłat i Prowizji Alior Banku S.A. dla Klientów Indywidualnych Taryfa Opłat i Prowizji Alior Banku S.A. dla Klientów Indywidualnych Obowiązuje: posiadaczy rachunków, którzy zawarli umowę produktu po 24 września 2010 r. od dnia zawarcia umowy z Bankiem, 2. posiadaczy

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Głogówku

Bank Spółdzielczy w Głogówku Bank Spółdzielczy w Głogówku Grupa BPS Załącznik do Uchwały Nr 26/2017/Z Zarządu Banku Spółdzielczego w Głogówku z dnia 10.03.2017r. obowiązuje od dnia 1 czerwca 2017r. za wyjątkiem TAB. 8, która obowiązuje

Bardziej szczegółowo

SPÓŁDZIELCZY BANK RZEMIOSŁA I ROLNICTWA ZRZESZONY W BANKU POLSKIEJ SPÓŁDZIELCZOŚCI S.A.

SPÓŁDZIELCZY BANK RZEMIOSŁA I ROLNICTWA ZRZESZONY W BANKU POLSKIEJ SPÓŁDZIELCZOŚCI S.A. SPÓŁDZIELCZY BANK RZEMIOSŁA I ROLNICTWA ZRZESZONY W BANKU POLSKIEJ SPÓŁDZIELCZOŚCI S.A. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Obowiązuje od 25 maja 2015 r. SPIS

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK ZACHODNI WBK S.A. ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA LUDNOŚCI. Obowiązuje od dnia 27.04.2011

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK ZACHODNI WBK S.A. ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA LUDNOŚCI. Obowiązuje od dnia 27.04.2011 TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK ZACHODNI WBK S.A. ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA LUDNOŚCI Obowiązuje od dnia 27.04.2011 SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE...3 ROZDZIAŁ II RACHUNKI BANKOWE...5

Bardziej szczegółowo

0,2% nie mniej niż 5,00 zł - od kwoty operacji 4/ wnoszonych na rachunki z tytułu spłaty kredytu w rachunku kredytowym, otwarcia lokaty

0,2% nie mniej niż 5,00 zł - od kwoty operacji 4/ wnoszonych na rachunki z tytułu spłaty kredytu w rachunku kredytowym, otwarcia lokaty WYCIĄG Z TARYFY PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH W POWSZECHNEJ KASIE OSZCZĘDNOŚCI BANKU POLSKIM SPÓŁCE AKCYJNEJ DLA POSIADACZY RACHUNKÓW BIZNES PAKIET BIZNES DEBIUT OBOWIĄZUJĄCY OD DNIA 1 MAJA 2009 R. Część

Bardziej szczegółowo