TARYFA OPŁAT I PROWIZJI DLA PRZEDSIĘBIORSTW

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "TARYFA OPŁAT I PROWIZJI DLA PRZEDSIĘBIORSTW"

Transkrypt

1

2 1. Otwarcie i prowadzenie rachunków bankowych Klienci Korporacyjni Rachunki bieŝące 1.1 otwarcie rachunku bankowego 1.2 zamknięcie rachunku bankowego 1.3 prowadzenie rachunku bankowego a vista 1.4 prowadzenie rachunku pomocniczego 100 / miesięcznie 30 / miesięcznie 100 / miesięcznie 10 / miesięcznie Rachunki lokat terminowych 1.5 otwarcie i prowadzenie rachunku bankowego lokaty terminowej 1.6 otwarcie i prowadzenie automatycznego rachunku lokaty overnight Uwagi: Odsetki są naliczane codziennie w oparciu o saldo dostępne zamknięcia dnia. Odsetki dopisywane są do rachunku w dniu zapadalności lokaty terminowej. Przy lokatach w PLN przekraczających kwotę ,- PLN, lokatach w USD przekraczających ,- USD i w przypadku lokat w innych walutach obcych przekraczających kwotę równowartości ,- EUR terminy lokat oraz wysokość oprocentowania są. Wyciągi bankowe (miesięcznie za rachunek) 1.7 wyciąg miesięczny 1.8 wyciągi tygodniowe 1.9 wyciągi dzienne 1.10 wyciągi typu SWIFT (MT940) Wystawienie zaświadczenia o prowadzeniu rachunku 1.11 według wzoru Banku 1.12 o treści uwzględniającej Ŝyczenia Klienta 1.13 wystawienie zaświadczenia potwierdzenia salda rachunku 1.14 wystawienie zaświadczenia o zamknięciu rachunku (na koniec współpracy) Wystawienie opinii bankowej na Ŝyczenie Klienta 1.15 według wzoru Banku 100 / miesięcznie 100 / miesięcznie Papierowe Elektroniczne Papierowe Elektroniczne / miesięcznie 200 / miesięcznie o treści uwzględniającej Ŝyczenia Klienta lub na Ŝyczenie innego banku min. 150 min.150

3 Dokonanie blokady lub ustanowienie zastawu na rachunku bankowym i wystawienie zaświadczenia o dokonaniu blokady lub ustanowieniu zastawu 1.17 według wzoru Banku 1.18 według wzoru określonego przez Klienta Realizacja tytułu egzekucyjnego 1.19 opłata za realizację tytułu egzekucyjnego Uwagi: Opłatę pobiera się z rachunku dłuŝnika za kaŝdą wyegzekwowaną kwotę. Dodatkowo pobierana jest opłata za przelew środków na rachunek wskazany przez organ egzekucyjny. Pełnomocnictwa 1.20 potwierdzenie pełnomocnictwa 1.21 ustanowienie pełnomocników (podmioty gospodarcze) 1.22 zmiana Karty Wzorów Podpisów Uwagi: Dopłata za wersję zaświadczenia lub opinii w języku angielskim lub niemieckim 50,-. Inne prowizje 1.23 komputerowy wydruk operacji na rachunku bankowym transakcje z 3 ostatnich miesięcy (takŝe w postaci PDF) 1.24 telefoniczne udzielanie informacji o saldzie rachunku 1.25 potwierdzenie zgodności danych dla audytorów / udzielanie informacji biegłemu rewidentowi Uwagi: Dopłata za wersję dokumentu określonego w p w języku angielskim lub niemieckim 100, wystawienie na Ŝyczenie Klienta dokumentu określonego w pkt. od 1.11 do 1.18 w trybie ekspresowym (realizacja w dniu złoŝenia prośby) 1.27 wprowadzenie zmiany danych dotyczących rachunku bankowego 1.28 wysłanie powiadomienia / monitu o saldzie debetowym na rachunku 1.29 wystawienie duplikatu umowy rachunku / KWP 1.30 potwierdzenie podpisów Klienta na dokumentach innego banku 10 / strona 10 / strona 30 / miesięcznie 0 / miesięcznie min. 200 min.200 opłaty zgodnie z Taryfą opłaty zgodnie z Taryfą Opłat i Prowizji Opłat i Prowizji powiększone o 50% powiększone o 50% Uwaga: Opłaty za poszczególne usługi (np. za ekspresowe wystawienie dokumentu, za wersję językową i in.) są sumowane i mogą być pobrane łączną kwotą.

4 2. Obsługa rachunków bankowych w systemie bankowości internetowej DZ Internet Klienci Korporacyjni Abonament miesięczny 2.1 abonament miesięczny za uŝytkowanie systemu DZ Internet Serwis systemu 2.2 czynności serwisowe wykonywane przez pracownika Banku (w tym dodatkowe szkolenia dla uŝytkowników) Opłaty dodatkowe 2.3 wydanie czytnika kart mikroprocesorowych 10 min. 200 min wydanie karty mikroprocesorowej wydanie czytnika zintegrowanego (typu pen-drive z wbudowaną kartą mikroprocesorową) 2.6 opłata za kody i powiadomienia SMS (za szt.) 2.7 dodanie / usunięcie uŝytkownika (wnioskowane w odrębnej Karcie Danych Identyfikacyjnych Klienta) 2.8 przeniesienie bazy danych / beneficjentów ,3 0, Przekazy pienięŝne Klienci Korporacyjni Przekazy krajowe wychodzące w złotych polskich 3.1 opłata za przekaz krajowy w złotych polskich 3.2 przekazy realizowane przez system SORBNET (powyŝej 1 mln. złotych) Uwaga: Nie dotyczy przelewów na rzecz ZUS i US. 3.3 przekazy realizowane przez system SORBNET na zlecenie klienta (na kwotę poniŝej 1 mln. złotych) 50 od 2 do , Uwaga: Nie dotyczy przelewów na rzecz ZUS i US.

5 Przekazy krajowe przychodzące 3.4 w złotych polskich 3.5 w walutach obcych Uwaga: W przypadku przychodzącego przelewu SEPA opłata jak w p Płatności masowe 3.6 wykonywanie czynności związanych z obsługą systemu płatności masowych Polecenie zapłaty 3.7 realizacja poleceń zapłaty (w ramach umowy z wierzycielem) 200 / miesięcznie 200 / miesięcznie 3.8 na rachunek wierzyciela (opłata pobierana od wierzyciela za kaŝde wysłane polecenie zapłaty) Z rachunku dłuŝnika (opłata pobierana od dłuŝnika za kaŝde wykonane polecenie zapłaty): 3.9 na rachunek wierzyciela prowadzony w Banku 3.10 na rachunek wierzyciela prowadzony w innym banku 3.11 za zwrot kwoty pojedynczego polecenia zapłaty na Ŝądanie dłuŝnika Zlecenia stałe 3.12 za ustanowienie / usunięcie zlecenia stałego 3.13 na rachunek prowadzony w Banku 3.14 na rachunek prowadzony w innym banku Składane w Składane w Składane w 2 2 Składane w 5 5 Przekazy wychodzące w walutach obcych (krajowe i zagraniczne) 3.15 opłata ze przekaz wychodzący w walucie obcej lub w 0,40% od kwoty przekazu (min. 70, maks. 300) 0,25% od kwoty przekazu (min. 30, maks. 150) 0,40% od kwoty przekazu (min. 70, maks. 300) 0,25% od kwoty przekazu (min. 30, maks. 150) PLN wysyłany za granicę (z wyłączeniem pkt. 3.16) Uwagi: Koszty bankowe są pokrywane zgodnie z dyspozycją przekazaną w zleceniu Klienta jeŝeli dyspozycja ta jest zgodna z postanowieniami Regulaminu, a w przeciwnym razie na zasadach ustalonych w Regulaminie. Wybór typu kosztów OUR moŝe wiązać się z poniesieniem przez nadawcę przelewu dodatkowych znacznych kosztów banku odbiorcy przelewu za przyspieszenie uznania rachunku banku odbiorcy lub innego dostawcy usług płatniczych odbiorcy Uwagi: Opłata pobierana dodatkowo do opłaty za realizację zlecenia określonego w pkt W przypadku zleceń określonych w pkt oraz pkt przyśpieszenie uznania rachunku dostawcy usług płatniczych odbiorcy nie jest moŝliwe

6 3.17 przekazy składane w w walucie EUR do banków krajowych uczestników systemu EuroELIXIR Uwagi: Dotyczy przekazów spełniających łącznie następujące warunki: - rachunek beneficjenta w formacie IBAN - kod BIC banku beneficjenta - wpisany we właściwym polu - data waluty D przelew SEPA Uwagi: Przelew SEPA to przelew w EUR spełniający łącznie następujące warunki: - przelew złoŝony w na formatce Przelew SEPA w systemie DZ Internet. - rachunek beneficjenta w formacie IBAN - kod BIC banku beneficjenta - wpisany we właściwym polu - bank beneficjenta jest uczestnikiem SEPA Credit Transfer - koszty bankowe dzielone stronami opcja SHA - data waluty TOMORROW (D+1) Wykaz banków SEPA dostępny jest na stronie: za przyspieszenie księgowania obciąŝenia rachunku klienta 3.20 za uzupełnienie/zmianę warunków teleadresowych przelewu po jego złoŝeniu przez klienta Przekazy zagraniczne przychodzące w złotych polskich i w walutach obcych 3.21 na rachunek Klienta w Banku 3.22 na rachunek w innym banku krajowym 3.23 przychodzący przelew SEPA Przekazy wewnętrzne w złotych polskich i w walutach obcych 3.24 pomiędzy rachunkami tego samego klienta 3.25 pomiędzy rachunkami róŝnych klientów 5 5 Przekazy w komunikatów MT udostępnienie usługi Uwagi: Za realizację przekazów w ramach usługi Klient ponosi standardowe opłaty zgodnie z Taryfą Opłat i Prowizji. Inne prowizje 3.27 złoŝenie dyspozycji przelewu faksem za kaŝdą transakcję 3.28 administrowanie przelewem w przypadku braku środków na rachunku Klienta 45 + koszt przekazu w koszt przekazu w 5

7 Postępowanie wyjasniające, anulowanie płatności, zmiana instrukcji płatniczej, awiz transakcji, poszukiwanie wpłat 3.29 transakcje zagraniczne do 3 miesięcy 3.30 transakcje zagraniczne powyŝej 3 miesięcy 3.31 transakcje krajowe do 3 miesięcy 3.32 transakcje krajowe powyŝej 3 miesięcy 3.33 inne /niestandardowe reklamacje koszty banków koszty banków 60 + koszty banków 80 + koszty banków min koszty banków koszty banków 60 + koszty banków 80 + koszty banków min odzyskanie kwoty transakcji płatniczej wykonanej zgodnie z unikalnym identyfikatorem, ale na rzecz osoby niezamierzonej przez klienta koszty banków koszty banków 4. Operacje gotówkowe Klienci Korporacyjni Wpłaty w zamkniętej 4.1 prowizja od wpłat dokonywanych w zamkniętej 5. Obrót czekowy Klienci Korporacyjni 5.1 wystawienie czeku bankierskiego w USD, EUR, GBP przyjęcie czeku zagranicznego do inkasa 0,25% od kwoty czeku (min. 100, maks. 300) + ewentualne koszty banków zagranicznych 0,25% od kwoty czeku (min. 100, maks. 300) + ewentualne koszty banków zagranicznych 5.3 przyjęcie czeku krajowego do inkasa 5.4 zwrot czeku zagranicznego przyjętego do inkasa ewentualne koszty banków zagranicznych ewentualne koszty banków zagranicznych 5.5 zwrot czeku krajowego przyjętego do inkasa lub skupu

8 6. Mieszkaniowe Rachunki Powiernicze Klienci Korporacyjni 6.1 otwarcie i prowadzenie Zamkniętego Mieszkaniowego Rachunku Powierniczego 7. Kredyty Klienci Korporacyjni 7.1 prowizja przygotowawcza od 1%, płatna od kwoty udzielonego kredytu od 1%, płatna od kwoty udzielonego kredytu 7.2 prowizja od zaangaŝowania 7.3 aneks do umowy kredytowej od 1% p.a., płatna od niewykorzystanej kwoty kredytu 0,50% (min. 500) od kwoty kredytu od 1% p.a., płatna od niewykorzystanej kwoty kredytu 0,50% (min. 500) od kwoty kredytu 7.4 rozliczenie kredytu po jego spłacie lub na Ŝyczenie klienta opłata za przekazanie w pisemnej, na wniosek kredytobiorcy starającego się o kredyt, wyjaśnienia dotyczącego dokonanej przez Bank oceny zdolności kredytowej Kwota kredytu do 2mln PLN 200 Kwota kredytu powyŝej 2mln PLN 0,01% kwoty kredytu (maks. 500) Kwota kredytu do 2mln PLN 200 Kwota kredytu powyŝej 2mln PLN 0,01% kwoty kredytu (maks. 500) Uwagi: MarŜa oraz prowizje od transakcji kredytowych ustalane są indywidualnie przez Komitet Kredytowy dla kaŝdego kredytu zaleŝnie od charakteru kredytu, jego skali i zdolności kredytowej kredytobiorcy. WyŜej wymienione prowizje naleŝy traktować jako standardowe. 8. Operacje dokumentowe i gwarancje Klienci Korporacyjni Akredytywa dokumentowa importowa 8.1 otwarcie akredytywy 8.2 podwyŝszenie kwoty akredytywy 8.3 przedłuŝenie terminu waŝności akredytywy 0,25% od maksymanlej kwoty akredytywy za kaŝdy rozpoczęty 3-0,25% od kwoty podwyŝszenia za kaŝdy 3-0,25% od salda akredytywy za nowy rozpoczęty 3-miesięczny okres waŝności 0,25% od maksymanlej kwoty akredytywy za kaŝdy rozpoczęty 3-0,25% od kwoty podwyŝszenia za kaŝdy 3-0,25% od salda akredytywy za nowy rozpoczęty 3-miesięczny okres waŝności 8.4 odroczenie płatności Uwagi: Opłata pobierana z góry, za kaŝdy rozpoczęty miesiąc od dnia wydania dokumentów płatnikowi, od kwoty zaprezentowanych dokumentów. 0,1% od kwoty dokumentów (min. 150) 0,1% od kwoty dokumentów (min. 150)

9 8.5 wypłata z akredytywy 8.6 uniewaŝnienie akredytywy 8.7 prezentowanie dokumentów niezgodnych z warunkami akredytywy (prowizja pobierana od beneficjenta akredytywy) 8.8 indosowanie lub dokonanie cesji dokumentów transportowych lub ubezpieczeniowych wystawionych na Bank 8.9 inna zmiana warunków 8.10 przygotowanie projektu akredytywy na zlecenie Klienta min. 300 min. 300 Akredytywa dokumentowa eksportowa 8.11 awizacja otwarcia/zmiany akredytywy niepotwierdzonej 8.12 potwierdzenie akredytywy Uwagi: Prowizja pobierana dodatkowo do prowizji określonej w punkcie ,25% od maksymalnej kwoty akredytywy za kaŝdy rozpoczęty 3-0,25% od maksymalnej kwoty akredytywy za kaŝdy rozpoczęty podwyŝszenie kwoty akredytywy potwierdzonej 8.14 przedłuŝenie terminu waŝności akredytywy potwierdzonej 8.15 negocjacja dokumentów w ramach akredytywy potwierdzonej 8.16 prezentowanie dokumentów niezgodnych z warunkami akredytywy (dodatkowo do punktu 8.15) Uwagi: Opłatę pobiera się od beneficjenta. 0,25% od kwoty podwyŝszenia za kaŝdy 3-0,25% od salda akredytywy za kaŝdy 3-0,20% od kwoty prezentowanych dokumentów równowartość 200 w walucie akredytywy + opłaty banku zagraniczengo 0,25% od kwoty podwyŝszenia za kaŝdy 3-0,25% od salda akredytywy za kaŝdy 3-0,20% od kwoty prezentowanych dokumentów równowartość 200 w walucie akredytywy + opłaty banku zagraniczengo 8.17 sprawdzenie dokumentów na zlecenie Klienta w ramach akredytywy niepotwierdzonej min. 300 min. 300

10 8.18 przeniesienie akredytywy na wtórnego beneficjenta 0,25% od maksymalnej kwoty przeniesienia za pierwszy rozpoczęty lub pełny 3-miesięczny okres waŝności 0,25% od maksymalnej kwoty przeniesienia za pierwszy rozpoczęty lub pełny 3-miesięczny okres waŝności 8.19 uniewaŝnienie akredytywy 8.20 monitorowanie zapłaty na zlecenie Klienta (pisemny monit do banku importera) Uwagi: W przypadku jednoczesnych zmian warunków akredytywy pobiera się jedną prowizję - wyŝszą. W przypadku uniewaŝnienia akredytywy lub niewykorzystania jej w całości prowizje nie podlegają zwrotowi. Gwarancje bankowe 8.21 awizowanie beneficjentowi gwarancji obcej bez potwierdzenia 8.22 wystawienie gwarancji, potwierdzenie gwarancji obcej, podwyŝszenie gwarancji 8.23 przedłuŝenie terminu waŝności 8.24 inna zmiana warunków gwarancji 8.25 wypłata roszczenia z gwarancji 8.26 wystawienie gwarancji na rzecz American Express (min. 600) (min. 600) (min. 600) (min. 600) 0,20% od kwoty roszczenia 0,20% od kwoty roszczenia 2% od kwoty gwarancji 2% od kwoty gwarancji 8.27 awal na wekslu (min. 600) (min. 600) 8.28 sporządzenie na zlecenie Klienta treści gwarancji innej niŝ wzory obowiązujące w Banku 8.29 przekazanie roszczenia w imieniu Klienta w ramach gwarancji wystawionej przez inny bank Uwagi: W przypadku jednoczesnych zmian warunków gwarancji pobiera się jedną prowizję - wyŝszą. W przypadku uniewaŝnienia gwarancji prowizje nie podlegają zwrotowi. Inkaso dokumentowe importowe 8.30 wydanie dokumentów za zapłatę lub zaakceptowanie trat 8.31 inkaso weksli własnych, trat 8.32 wydanie dokumentów bez inkasowania naleŝności (franco) 8.33 zmiana warunków inkasa 8.34 zwrot dokumentów niezainkasowanych 8.35 złoŝenie weksla do protestu 8.36 indosowanie lub dokonanie cesji dokumentów transportowych lub ubezpieczeniowych wystawionych na Bank 0,20% (min. 200, maks. 500) 0,20% (min. 200, maks. 500) 0,20% (min. 200, maks. 500) 0,20% (min. 200, maks. 500) koszt protestu koszt protestu

11 8.37 przekazanie dokumentów inkasowych do realizacji w innym banku 8.38 realizacja częściowej płatności inkasa 8.39 na zlecenie Klienta przesłanie potwierdzenia zapłaty za inkaso do Klienta lub podawcy 8.40 monitorowanie zapłaty na zlecenie banku podawcy inkasa (pisemny monit do Klienta) 50 za kaŝdą 50 za kaŝdą realizację płatności realizację płatności Inkaso dokumentowe eksportowe 8.41 wysyłka dokumentów do inkasa 8.42 zmiana warunków inkasa 8.43 monitorowanie zapłaty na zlecenie Klienta (pisemny monit do banku płatnika) Uwagi: W przypadku inkasa częściowego pobiera się prowizję liczoną od zrealizowanej kwoty inkasa plus opłaty za zwrot niezainkasowanych dokumentów. 0,20% (min. 200) 0,20% (min. 200) 9. Kaucje Klienci Korporacyjni 9.1 przyjmowanie, prowadzenie i zwrot kaucji 9.2 pozostałe operacje zgodnie z Taryfą Opłat i Prowizji zgodnie z Taryfą Opłat i Prowizji 10. Pośrednictwo w zakupie i sprzedaŝy bonów skarbowych Klienci Korporacyjni 10.1 otwarcie konta depozytowego bonów skarbowych 10.2 prowadzenie konta depozytowego bonów skarbowych 10.3 miesięczny wyciąg z konta depozytowego bonów skarbowych 10.4 realizacja zlecenia kupna bonów skarbowych na rynku pierwotnym w procentach od wartości nominalnej w (PLN) bonów skarbowych: od ,- do ,- od ,- do ,- od ,- do ,- powyŝej ,- 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 10.5 realizacja zleceń kupna / sprzedaŝy bonów skarbowych na rynku wtórnym

12 Dokonanie blokady bonów skarbowych na koncie depozytowym (niezwiązanej ze złoŝeniem zlecenia sprzedaŝy) i wystawienie zaświadczenia o dokonaniu blokady: 10.6 według wzoru Banku 10.7 według wzoru określonego przez Klienta 10.8 przemieszczenie bonów skarbowych przez Klienta na inne konto depozytowe 10.9 anulowanie przez Klienta zlecenia zakupu lub sprzedaŝy bonów skarbowych, o ile zlecenie nie zostało zrealizowane 11. Inne produkty treasury Klienci Korporacyjni 11.1 lokaty / produkty strukturyzowane prowizje indywidualne prowizje indywidualne odrębne dla odrębne dla poszczególnych lokat / poszczególnych lokat / produktów produktów strukturyzowanych (z strukturyzowanych (z moŝliwością negocjowania) moŝliwością negocjowania) 11.2 operacje wykonywane za pośrednictwem Departamentu Skarbu 12. Karty płatnicze Klienci Korporacyjni Visa Business Charge 12.1 wydanie Karty 12.2 wznowienie Karty 12.3 roczne uŝytkowanie Karty 12.4 wydanie duplikatu Karty Wypłata gotówki: 12.5 w kraju 12.6 za granicą 12.7 dokonywanie transakcji bezgotówkowych 12.8 rozliczenie Operacji dokonanych przy uŝyciu Karty od wartości Operacji 12.9 wydanie Karty zastępczej w przypadku utraty Karty za granicą awaryjna wypłata gotówki za granicą wydanie duplikatu zestawienia Operacji ,2% 1,2% równowartość 250 USD równowartość 250 USD równowartość 175 USD równowartość 175 USD

13 12.12 przesłanie na Ŝyczenie Klienta kopii dowodu Operacji opłata za ubezpieczenie Karty / miesięcznie 6 / miesięcznie Visa Business Electron wydanie Karty wznowienie Karty roczne uŝytkowanie pierwszej karty do rachunku roczne uŝytkowanie Karty wydanie duplikatu Karty Wypłata gotówki: w kraju za granicą dokonywanie transakcji bezgotówkowych awaryjna wypłata gotówki za granicą wydanie duplikatu zestawienia Operacji przesłanie na Ŝyczenie Klienta kopii dowodu Operacji opłata za ubezpieczenie Karty 7 7 równowartość 175 USD równowartość 175 USD / miesięcznie 6 / miesięcznie Uwagi: W przypadku transakcji zagranicznych dokonanych w innej walucie niŝ EUR do wartości transakcji doliczana jest automatycznie prowizja za przewalutowanie transakcji w wysokości 2% wartości transakcji. 13. Pozostałe prowizje Klienci Korporacyjni 13.1 Wysłanie wyciągów PDF na adresy (podane w umowie Odszukanie transakcji archiwalnych (powyŝej 3 miesięcy): 13.2 do pięciu transakcji 13.3 powyŝej pięciu transakcji 10 / miesięcznie 10 / miesięcznie Zryczałtowane prowizje 13.4 przesłanie komunikatu SWIFT-em Przesłanie komunikatu faksem: 13.5 na terenie Polski 13.6 do kraju europejskiego 13.7 do pozostałych krajów / strona 5 / strona 10 / strona 10 / strona 15 / strona 15 / strona

14 Prowizje zawarte w Taryfie obowiązują od Wszystkie prowizje podane są w złotych polskich (PLN), jeŝeli nie zaznaczono inaczej przesłanie dokumentów pocztą kurierską (DHL itp.) w zaleŝności od wagi 13.9 prowizje za inne, niewymienione w Taryfie Opłat i Prowizji, usługi bankowe zgodnie z rzeczywistym kosztem (min.100) według indywidualnych uzgodnień zgodnie z rzeczywistym kosztem (min.100) według indywidualnych uzgodnień Wysłanie potwierdzenia wykonania zlecenia płatniczego w faksowej lub na terenie Polski do kraju europejskiego do pozostałych krajów Inne prowizje odwołanie zlecenia odblokowanie uŝytkownika systemu, powtórne wydanie hasła dostępu automatyczne wysyłanie potwierdzeń zleceń zagranicznych w za wydanie potwierdzenia wykonania zlecenia płatniczego w Banku (niezwłocznie po zaksięgowaniu) Uwagi: Opłata pobierana dodatkowo do zlecenia składanego w za wystawienie potwierdzenia realizacji przelewu w innej niŝ wtórnik przelewu za wysłanie archiwalnych tabel kursowych 2 / tabelę 2 / tabelę za archiwalne wyciągi powyŝej 3 mies. min. 50 min za wyciągi odbierane w Banku za powtórne przesłanie wyciągu 5 5

15 TARYFA OPŁAT I PR PRZEDSIĘBIORSTW J IDLA

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI DLA BYŁYCH KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH DZ BANK POLSKA S.A.

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI DLA BYŁYCH KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH DZ BANK POLSKA S.A. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI DLA BYŁYCH KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH DZ BANK POLSKA S.A. Taryfa obowiązuje od 01 lutego 2014 roku Opłaty i prowizje podane są w złotych polskich (PLN), jeżeli nie zaznaczono inaczej.

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI DEWIZOWEJ

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI DEWIZOWEJ TARYFA OPŁAT I PROWIZJI obowiązująca od dnia 1 marca 2012 r. SPIS TREŚCI: za obsługę rachunków walutowych płatnych na każde żądanie i oszczędnościowo rozliczeniowych...2 przekazy w obrocie dewizowym...3

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI DEWIZOWEJ

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI DEWIZOWEJ TARYFA OPŁAT I PROWIZJI SPIS TREŚCI: za obsługę rachunków walutowych płatnych na każde żądanie i oszczędnościowo rozliczeniowych...2 przekazy w obrocie dewizowym...3 za obsługę rachunków terminowych lokat

Bardziej szczegółowo

Tabela opłat, prowizji i oprocentowania BIZ Banku w Obszarze Bankowości Korporacyjnej

Tabela opłat, prowizji i oprocentowania BIZ Banku w Obszarze Bankowości Korporacyjnej Tabela opłat, prowizji i oprocentowania BIZ Banku w Obszarze Bankowości Korporacyjnej Obowiązuje od 9 czerwca 2014r. BIZ Bank jest nazwą handlową FM Banku PBP S.A. Rachunek bankowy Otwarcie rachunku bankowego

Bardziej szczegółowo

IV ROZLICZENIA PIENIĘŻNE W WALUTACH WYMIENIALNYCH

IV ROZLICZENIA PIENIĘŻNE W WALUTACH WYMIENIALNYCH 1. Przelewy zagraniczne 1.1 Realizacja przelewów w trybie standardowym: 1.1.1 SEPA 1.1.2 Regulowany 45 zł 1.1.3 polecenie wypłaty 1 1.2 Realizacja przelewów w trybie niestandardowym 2 1.2.1 w EUR, USD

Bardziej szczegółowo

I. Rachunki bankowe klientów instytucjonalnych

I. Rachunki bankowe klientów instytucjonalnych I. Rachunki bankowe klientów instytucjonalnych załącznik Nr 2 do Umowy produktów i usług bankowych Lp korzyści Rodzaj usługi (czynności) warunek korzystania z pakietu Otwarcie pierwszego rachunku pomocniczego

Bardziej szczegółowo

Pakiet Wygodny Plus. Pakiet Komfortowy. Pakiet Wygodny. 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł

Pakiet Wygodny Plus. Pakiet Komfortowy. Pakiet Wygodny. 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł RACHUNKI BANKOWE TAB. 1 y Lp. Agro 1. Opłata za 1) 0 zł 2) 15 zł/0 zł 3) 50 zł/0 zł 3) 30 zł 100 zł 10 zł/0 zł 3) 30 zł/0 zł 3) 20 zł 60 zł 2. Otwarcie rachunku bieżącego/pomocniczego jednorazowo 3. Prowadzenie

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Tabela opłat i prowizji dotycząca rachunków bieżących i pomocniczych

Rozdział I Tabela opłat i prowizji dotycząca rachunków bieżących i pomocniczych Rozdział I Tabela opłat i prowizji dotycząca rachunków bieżących i pomocniczych obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Barcinie od dnia 01.01.2015r. po Aneksie nr 1 z dnia 29.01.2014r. obowiązującym od dnia

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat dla Klientów w CaixaBank, S.A. (Spółka Akcyjna) Oddział w Polsce

Taryfa prowizji i opłat dla Klientów w CaixaBank, S.A. (Spółka Akcyjna) Oddział w Polsce Taryfa prowizji i opłat dla Klientów w CaixaBank, S.A. (Spółka Akcyjna) Oddział w Polsce () www.lacaixa.pl SPIS TREŚCI: 1. WARUNKI OGÓLNE 3 2. RACHUNKI BIEŻĄCE 5 3. PRZELEWY KRAJOWE 6 4. PRZELEWY ZAGRANICZNE

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe - waluty wymienialne

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe - waluty wymienialne Załacznik do Uchwały 80/2014 Zarządu Banku z dnia 17.11.2014 Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe - waluty wymienialne WYSZCZEGÓLNIONE CZYNNOŚCI STAWKA Podstawowa Minimalna Maksymalna

Bardziej szczegółowo

TABELA OPŁAT I PROWIZJI KONTO SPÓŁKA PLUS KREDYT (dla jednostek organizacyjnych) wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 26 czerwca 2015 r.

TABELA OPŁAT I PROWIZJI KONTO SPÓŁKA PLUS KREDYT (dla jednostek organizacyjnych) wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 26 czerwca 2015 r. Duma Przedsiębiorcy 1/5 TABELA OPŁAT I PROWIZJI KONTO SPÓŁKA PLUS KREDYT (dla jednostek organizacyjnych) wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 26 czerwca 2015 r. Wysokość opłat Opłaty podstawowe Otwarcie Rachunku

Bardziej szczegółowo

Rozdział III Tabela opłat i prowizji dotycząca osób fizycznych

Rozdział III Tabela opłat i prowizji dotycząca osób fizycznych Rozdział III Tabela opłat i prowizji dotycząca osób fizycznych obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Barcinie od dnia 01.01.2015r. po Aneksie nr 1 z dnia 29.01.2014r. obowiązującym od dnia 01.02.2015r.

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W WALUTACH WYMIENIALNYCH

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W WALUTACH WYMIENIALNYCH Spółdzielcza Grupa Bankowa Bank Spółdzielczy Duszniki TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W WALUTACH WYMIENIALNYCH SZAMOTUŁY, MARZEC 2015 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Prowizje i opłaty ustalane

Bardziej szczegółowo

Wysokość opłat Opłaty podstawowe Otwarcie Rachunku Rozliczeniowego. Otwarcie Rachunku Pomocniczego

Wysokość opłat Opłaty podstawowe Otwarcie Rachunku Rozliczeniowego. Otwarcie Rachunku Pomocniczego Duma Przedsiębiorcy 1/5 TABELA OPŁAT I PROWIZJI KONTO FIRMA I EMERYTURA PLUS dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 2 lutego 2015 r. Wysokość opłat

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 89/2015 Zarządu BS w Wysokiej z dnia 24 sierpnia 2015 roku

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 89/2015 Zarządu BS w Wysokiej z dnia 24 sierpnia 2015 roku Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 89/2015 Zarządu BS w Wysokiej z dnia 24 sierpnia 2015 roku TARYFA OPŁAT I PROWIZJI dotycząca rachunków oszczędnościowych, oszczędnościowo-rozliczeniowych, bieżących i pomocniczych

Bardziej szczegółowo

TABELA OPŁAT I PROWIZJI KONTO IDEALNA FIRMA (dla jednostek organizacyjnych) wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 26 czerwca 2015 r.

TABELA OPŁAT I PROWIZJI KONTO IDEALNA FIRMA (dla jednostek organizacyjnych) wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 26 czerwca 2015 r. Duma Przedsiębiorcy 1/5 TABELA OPŁAT I PROWIZJI KONTO IDEALNA FIRMA (dla jednostek organizacyjnych) wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 26 czerwca 2015 r. Opłaty podstawowe Otwarcie Rachunku Rozliczeniowego

Bardziej szczegółowo

Tabela prowizji produktów bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów instytucjonalnych

Tabela prowizji produktów bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów instytucjonalnych Załącznik nr 2 do Uchwały nr 39/2013 Zarządu Banku Spółdzielczego z dnia 12.06.2013 r. Tabela prowizji produktów bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów instytucjonalnych dla umów

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych DNB Bank Polska S.A. dla klientów instytucjonalnych (obsługiwanych w systemie Midas)

Taryfa opłat i prowizji bankowych DNB Bank Polska S.A. dla klientów instytucjonalnych (obsługiwanych w systemie Midas) Taryfa opłat i prowizji bankowych DNB Bank Polska S.A. dla klientów instytucjonalnych (obsługiwanych w systemie Midas) Warszawa, obowiązuje od 14 kwietnia 2014 r. Spis treści I. Rachunki, informacja o

Bardziej szczegółowo

Wysokość opłat Opłaty podstawowe Otwarcie Rachunku Rozliczeniowego. Otwarcie Rachunku Pomocniczego

Wysokość opłat Opłaty podstawowe Otwarcie Rachunku Rozliczeniowego. Otwarcie Rachunku Pomocniczego Duma Przedsiębiorcy 1/5 TABELA OPŁAT I PROWIZJI KONTO FIRMA TO JA Z PREMIĄ 1 dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, wprowadzona w dnia 30 lipca 2015 r. Wysokość opłat Opłaty podstawowe

Bardziej szczegółowo

Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Choszcznie TABELA OPŁAT I PROWIZJI ZA USŁUGI BANKOWE W WALUCIE WYMIENIALNEJ

Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Choszcznie TABELA OPŁAT I PROWIZJI ZA USŁUGI BANKOWE W WALUCIE WYMIENIALNEJ DZIAŁ II Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Choszcznie TABELA OPŁAT I PROWIZJI ZA USŁUGI BANKOWE W WALUCIE WYMIENIALNEJ w Gospodarczym Banku Spółdzielczym w Choszcznie obowiązuje od 31 października 016 roku

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w walutach wymienialnych w Banku Spółdzielczym w Grodzisku Wielkopolskim

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w walutach wymienialnych w Banku Spółdzielczym w Grodzisku Wielkopolskim Załącznik do Uchwały nr 117/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Grodzisku Wielkopolskim z dnia 24.11.2015 r. Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w walutach wymienialnych w Banku Spółdzielczym

Bardziej szczegółowo

TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w KrzyŜanowicach od dnia 01.08.2009r.

TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w KrzyŜanowicach od dnia 01.08.2009r. TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w KrzyŜanowicach od dnia 01.08.2009r. I. RACHUNKI BANKOWE OSÓB PRAWNYCH, PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH ORAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH 18.06.2012 rok SPIS TREŚCI: 1) dla rachunków bieżących, pomocniczych, agrokonto... 2 2) dla rachunków zakładowych kas zapomogowo pożyczkowych... 3 3)

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych DNB Bank Polska S.A. dla klientów instytucjonalnych (obsługiwanych w systemie Midas)

Taryfa opłat i prowizji bankowych DNB Bank Polska S.A. dla klientów instytucjonalnych (obsługiwanych w systemie Midas) Taryfa opłat i prowizji bankowych DNB Bank Polska S.A. dla klientów instytucjonalnych (obsługiwanych w systemie Midas) Warszawa, obowiązuje od 1 listopada 2014 r. Spis treści I. Rachunki, informacja o

Bardziej szczegółowo

Dział VIII. Rachunki bankowe dla klientów instytucjonalnych

Dział VIII. Rachunki bankowe dla klientów instytucjonalnych Dział VIII. Rachunki bankowe dla klientów instytucjonalnych WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI dla firm dla osób 1. Otwarcie rachunku 1) głównego jednorazowo w dniu 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 2) pomocniczego

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku DnB NORD Polska S.A. dla klientów instytucjonalnych obsługiwanych w systemie Midas

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku DnB NORD Polska S.A. dla klientów instytucjonalnych obsługiwanych w systemie Midas Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku DnB NORD Polska S.A. dla klientów instytucjonalnych obsługiwanych w systemie Midas Warszawa, 16 luty 2012 Spis treści I. Rachunki, informacja o rachunkach... 2 II.

Bardziej szczegółowo

Tabela prowizji za czynności bankowe oraz opłat za inne czynności w obszarze Getin Banku dla Klientów indywidualnych byłego Get Banku S.A.

Tabela prowizji za czynności bankowe oraz opłat za inne czynności w obszarze Getin Banku dla Klientów indywidualnych byłego Get Banku S.A. Tabela prowizji za czynności bankowe oraz opłat za inne czynności w obszarze Getin Banku dla Klientów indywidualnych byłego Get Banku S.A. Rachunki bankowe konto osobiste Na WWW Walutowe konto osobiste

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH TARYFA PROWIZJI I OPŁAT DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH SPIS TREŚCI Postanowienia ogólne 3 ROZDZIAŁ 1. PAKIETY USŁUG BANKOWYCH 3 1. Pakiety: Klassikk, Personale, Eksklusiv 3 2. Pakiet NORDic 4 3. Pakiet Konto

Bardziej szczegółowo

Obowiązuje od 01.05.2015r.

Obowiązuje od 01.05.2015r. III RACHUNKI BIEŻĄCE PODMIOTÓW INSTYTUCJONALNYCH Obowiązuje od 01052015r Rozdział 1 Obsługa rachunków rozliczeniowych Lp Wyszczególnienie czynności Tryb pobierania Stawka obowiązująca 1 Otwarcie rachunku

Bardziej szczegółowo

WYCIĄG Z TARYFY PROWIZJJI I OPŁAT BANKOWYCH

WYCIĄG Z TARYFY PROWIZJJI I OPŁAT BANKOWYCH WYCIĄG Z TARYFY PROWIZJJI I OPŁAT BANKOWYCH Prowadzenie rachunków rozliczeniowych bieżących i pomocniczych, rachunków lokat terminowych oraz przeprowadzanie rozliczeń pieniężnych osób prawnych, jednostek

Bardziej szczegółowo

Wpłata gotówkowa na konto innego Klienta Banku 7 zł 7 zł

Wpłata gotówkowa na konto innego Klienta Banku 7 zł 7 zł Tabela opłat i prowizji kont dla osób fizycznych obowiązująca od dnia 5 października 2014 r. (dla pakietów kont wycofanych z oferty) Pakiet konta I KONTO Prowadzenie konta - opłata miesięczna 1) 1. w przypadku

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH OD KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH W BSR W KRAKOWIE Obowiązuje od dnia 24.10.2012r.

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH OD KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH W BSR W KRAKOWIE Obowiązuje od dnia 24.10.2012r. Obowiązuje od dnia 24.0.202r. RACHUNKI WALUTOWE I OPERACJE DEWIZOWE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH 5. RACHUNKI WALUTOWE PŁATNE NA KAŻDE ŻĄDANIE I TERMINOWE. Otwarcie rachunku walutowego, płatnego na każde

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat dla klientów Bankowości Korporacyjnej

Taryfa prowizji i opłat dla klientów Bankowości Korporacyjnej Taryfa prowizji i opłat dla klientów Bankowości Korporacyjnej (poprzednio Taryfa prowizji i opłat dla przedsiębiorstw) obowiązuje od 8 sierpnia 2016 r. (dotyczy klientów obsługiwanych w oddziałach, będących

Bardziej szczegółowo

TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia 24.10.2012r.

TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia 24.10.2012r. TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia 24.10.2012r. I. RACHUNKI BANKOWE OSÓB PRAWNYCH, PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH ORAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łobżenicy obowiązująca od dnia 09.01.2013 r.

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łobżenicy obowiązująca od dnia 09.01.2013 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łobżenicy obowiązująca od dnia 09.01.2013 r. Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu nr 3/2013 z dnia 09.01.2013 r. I. Rachunki bieżące i pomocnicze 1.

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI MAZOVIA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI MAZOVIA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Przyjęto Uchwałą nr 97/2015 Zarządu Mazovia Banku Spółdzielczego z dnia 12 sierpnia 2015 roku TARYFA OPŁAT I PROWIZJI TEKST JEDNOLITY Obowiązuje od dnia 17 sierpnia 2015 roku Mazovia Bank Spółdzielczy

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Pucku

Bank Spółdzielczy w Pucku Bank Spółdzielczy w Pucku WYCIĄG Z TARYFY PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BS W PUCKU ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE KLIENT INDYWIDUALNY OBRÓT OSZCZĘDNOŚCIOWY W ZŁOTYCH Obowiązujący od 01.10.2015r. RACHUNKI

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI. dotycząca rachunków bieżących, pomocniczych i rozliczeń pieniężnych

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI. dotycząca rachunków bieżących, pomocniczych i rozliczeń pieniężnych Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 73/2011 Zarządu BS w Wysokiej z dnia 18 lipca 2011 TARYFA OPŁAT I PROWIZJI dotycząca rachunków bieżących, pomocniczych i rozliczeń pieniężnych obowiązująca w Banku spółdzielczym

Bardziej szczegółowo

Dział II. Usługi dla klientów indywidualnych

Dział II. Usługi dla klientów indywidualnych Wyciąg z "Taryfy prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe waluty wymienialne" (opłaty pobierane przez SGB Bank S.A.) obowiązuje od 31 października 2016 roku Dział I. Postanowienia ogólne 1. SGBBank

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE- WALUTA WYMIENIALNA- KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W TCZEWIE. - tekst ujednolicony

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE- WALUTA WYMIENIALNA- KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W TCZEWIE. - tekst ujednolicony Załącznik nr uchały nr 73/01 Zarzadu Banku Spółdzielczego w Tczewie z dnia 0.09.01 r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE- WALUTA WYMIENIALNA- KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W TCZEWIE -

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI MAZOVIA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO DLA ROLNIKÓW

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI MAZOVIA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO DLA ROLNIKÓW Przyjęto Uchwałą nr 74/2015 Zarządu Mazovia Banku Spółdzielczego z dnia 27 maja 2015 roku TARYFA OPŁAT I PROWIZJI TEKST JEDNOLITY Obowiązuje od dnia 1 czerwca 2015 roku Mazovia Bank Spółdzielczy Strona

Bardziej szczegółowo

Tabela opłat i prowizji kont dla osób fizycznych obowiązująca od dnia 5 października 2014 r.

Tabela opłat i prowizji kont dla osób fizycznych obowiązująca od dnia 5 października 2014 r. Tabela opłat i prowizji kont dla osób fizycznych obowiązująca od dnia 5 października 2014 r. konta 1 I KONTO Prowadzenie konta - opłata miesięczna 1) 0 zł 4 zł 8 zł 16 zł 0 zł Prowadzenie konta w przypadku

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH POSTANOWIENIA OGÓLNE 1

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 TARYFA PROWIZJI I OPŁAT DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH SPIS TREŚCI POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 ROZDZIAŁ 1. PAKIETY USŁUG BANKOWYCH 2 1. Pakiety: Klassikk, Personale, Eksklusiv 2 2. Pakiet NORDic 2 3. Pakiet Konto

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe - waluty wymienialne tekst jednolity - obowiązuje od 3 listopada 2016 r.

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe - waluty wymienialne tekst jednolity - obowiązuje od 3 listopada 2016 r. Załącznik nr 7 do "Zasad przyjmowania zleceń w zakresie niektórych czynności dewizowych wykonywanych przez Spółdzielczy Bank Ludowy w Zakrzewie" Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe -

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE - WALUTY WYMIENIALNE obowiązuje od 31 października 2016r.

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE - WALUTY WYMIENIALNE obowiązuje od 31 października 2016r. 1.. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 1. 13. 14. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE - WALUTY WYMIENIALNE obowiązuje od 31 października 016r. Dział I. Postanowienia ogólne SGB-Bank S.A. pobiera

Bardziej szczegółowo

TABELA OPŁAT I PROWIZJI DLA RACHUNKÓW PROWADZONYCH W ZŁOTYCH POLSKICH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 28 czerwca 2016 r.

TABELA OPŁAT I PROWIZJI DLA RACHUNKÓW PROWADZONYCH W ZŁOTYCH POLSKICH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 28 czerwca 2016 r. 1/8 TABELA OPŁAT I PROWIZJI DLA RACHUNKÓW PROWADZONYCH W ZŁOTYCH POLSKICH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 28 czerwca 2016 r. Opłaty podstawowe Otwarcie Rachunku 0,00 0,00

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych DNB Bank Polska S.A. dla klientów instytucjonalnych (obsługiwanych w systemie Midas)

Taryfa opłat i prowizji bankowych DNB Bank Polska S.A. dla klientów instytucjonalnych (obsługiwanych w systemie Midas) Taryfa opłat i prowizji bankowych DNB Bank Polska S.A. dla klientów instytucjonalnych (obsługiwanych w systemie Midas) Warszawa, obowiązuje od 15 kwietnia 2015 r. Spis treści I. Rachunki, informacja o

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W DĄBROWIE TARNOWSKIEJ DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W DĄBROWIE TARNOWSKIEJ DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Załącznik nr 1 Do uchwały Zarządu Banku z dnia 11-05-2015 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W DĄBROWIE TARNOWSKIEJ DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH 1 2012 rok Zasady pobierania opłat i prowizji

Bardziej szczegółowo

1. Otwarcie rachunku bez opłat bez opłat bez opłat. 3 0,20 % nie mniej niż 1,50 zł - 3

1. Otwarcie rachunku bez opłat bez opłat bez opłat. 3 0,20 % nie mniej niż 1,50 zł - 3 Rozdział. Załącznik do Uchwały nr 45/204 Zarządu BS z dnia.0.204 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Czarnkowie od klientów instytucjonalnych ( rachunki, lokaty,

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU

BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu Nr 35/2015 z dnia 23.04.2015 r. BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W PIEŃSKU DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Pieńsk, kwiecień

Bardziej szczegółowo

Tabela opłat i prowizji kont dla osób fizycznych

Tabela opłat i prowizji kont dla osób fizycznych k/toip/02/2014 Tabela opłat i prowizji kont dla osób fizycznych obowiązująca od dnia 5 października 2014 r. Pakiet konta I KONTO 1 PREMIUM Prowadzenie konta opłata miesięczna 1) 0 zł 4 zł 8 zł 16 zł 0

Bardziej szczegółowo

Prowadzenie rachunków bankowych, obsługa Kart oraz korzystanie z Elektronicznych Kanałów Dostępu osoby małoletnie

Prowadzenie rachunków bankowych, obsługa Kart oraz korzystanie z Elektronicznych Kanałów Dostępu osoby małoletnie Prowadzenie rachunków bankowych, obsługa Kart oraz korzystanie z Elektronicznych Kanałów Dostępu osoby małoletnie Rozdział 1 Rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe konto Junior plan taryfowy * ) warunkiem

Bardziej szczegółowo

B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y w Nowym Targu

B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y w Nowym Targu Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu Banku Spółdzielczego w Nowym Targu nr 06/VIII/201 z dnia 23 sierpnia 2015 B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y w Nowym Targu T A R Y F A prowizji i opłat bankowych OBOWIĄZUJE

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Szczucinie

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Szczucinie Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Szczucinie Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 10/2014 Zarządu BS Szczucin z dnia 28.11.2014r. Rozdział I Rachunki bankowe i rozliczenia pienięŝne Dla

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat za czynności bankowe wykonywane na rzecz klientów instytucjonalnych (w ramach bankowości detalicznej)

Taryfa prowizji i opłat za czynności bankowe wykonywane na rzecz klientów instytucjonalnych (w ramach bankowości detalicznej) Taryfa prowizji i opłat za czynności bankowe wykonywane na rzecz klientów instytucjonalnych (w ramach bankowości detalicznej) Obowiązuje od 15 kwietnia 2015 r. scan 1/6 9220 CZĘŚĆ A Klienci Biznesowi (MIKROPRZEDSIĘBIORSTWA)

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI. dotycząca rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych konto STUDENT

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI. dotycząca rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych konto STUDENT Załącznik Nr 3A do Uchwały Nr 73/2011 Zarządu BS w Wysokiej dnia 18.07.2011 wprowadzony Uchwałą Nr 59/12 Zarządu BS w Wysokiej dnia 25.06.2012r TARYFA OPŁAT I PROWIZJI dotycząca rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łobżenicy obowiązująca od dnia 15.04.2015 r.

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łobżenicy obowiązująca od dnia 15.04.2015 r. Załącznik nr do Uchwały Zarządu BS Łobżenica z dnia 5.0205 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łobżenicy obowiązująca od dnia 5.0205 r. I. Rachunki bieżące i pomocnicze. Otwarcie

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI MAZOVIA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO DLA FIRM

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI MAZOVIA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO DLA FIRM Przyjęto Uchwałą nr 74/2015 Zarządu Mazovia Banku Spółdzielczego z dnia 27 maja 2015 TARYFA OPŁAT I PROWIZJI TEKST JEDNOLITY Obowiązuje od dnia 1 czerwca 2015 Mazovia Bank Spółdzielczy Strona 1 z 10 SPIS

Bardziej szczegółowo

1. Pakiety: Klassikk Personale Eksklusiv. 9 PLN (miesięcznie)

1. Pakiety: Klassikk Personale Eksklusiv. 9 PLN (miesięcznie) TARYFA PROWIZJI I OPŁAT DLA BYŁYCH KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH BANKU DnB NORD POLSKA S.A. W OBSZARZE GETIN BANK PION BANKOWOŚCI DETALICZNEJ I KORPORACYJNEJ GETIN NOBLE BANK SA POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Jednostki

Bardziej szczegółowo

ROLNICZA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA 1 Otwarcie i prowadzenie rachunku; - otwarcie rachunku - prowadzenie rachunku

ROLNICZA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA 1 Otwarcie i prowadzenie rachunku; - otwarcie rachunku - prowadzenie rachunku TARYFA PROWIZJI I OPŁAT obowiązująca od 09/2012r. USŁUGI DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH ( wyciąg) OBSŁUGA RACHUNKÓW ROZLICZENIOWYCH LP WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI TRYB POBIERANIA OPŁATY POZAROLNICZA DZIAŁALNOŚĆ

Bardziej szczegółowo

Obowiązuje od 01.06.2015r.

Obowiązuje od 01.06.2015r. DZIAŁ II DEPOZYTY OSÓB FIZYCZNYCH Obowiązuje od 01062015r Lp Rozdział 1 Obsługa rachunków oszczędnościowych, oszczędnościowo-rozliczeniowych (ROR) Wyszczególnienie czynności 1 Otwarcie, i prowadzenie i

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT PAKIET NASZA WSPÓLNOTA SREBRNA (WYCIĄG)

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT PAKIET NASZA WSPÓLNOTA SREBRNA (WYCIĄG) TARYFA PROWIZJI I OPŁAT PAKIET NASZA WSPÓLNOTA SREBRNA (WYCIĄG) CZĘŚĆ I. DZIAŁ I. Pakiety produktowo-cenowe oferta produktowa Według stanu na dzień 01 kwietnia 2014 r. Lp. Nazwa prowizji lub opłaty Stawka

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku. Spółdzielczego w Sierpcu. dla Klientów instytucjonalnych. Załącznik do Uchwały nr 29/2014 Zarządu Banku

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku. Spółdzielczego w Sierpcu. dla Klientów instytucjonalnych. Załącznik do Uchwały nr 29/2014 Zarządu Banku Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Sierpcu dla Klientów instytucjonalnych Załącznik do Uchwały nr 29/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Sierpcu z dnia 21 marca 2014r. Z a s a d y

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Głogówku

Bank Spółdzielczy w Głogówku Bank Spółdzielczy w Głogówku Grupa BPS Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 74/2013/Z Zarządu Banku Spółdzielczego w Głogówku z dnia 29.08.2013 r. Obowiązuje od 1 września 2013 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych

Bardziej szczegółowo

Prowadzenie rachunków bankowych, obsługa Kart oraz korzystanie z Elektronicznych Kanałów Dostępu osoby pełnoletnie

Prowadzenie rachunków bankowych, obsługa Kart oraz korzystanie z Elektronicznych Kanałów Dostępu osoby pełnoletnie standardowy aktywny internetowy* ) senior** ) student*** ) Prowadzenie rachunków bankowych, obsługa Kart oraz korzystanie z Elektronicznych Kanałów Dostępu osoby pełnoletnie Rozdział 1 Rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W AUGUSTOWIE ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W WALUCIE KRAJOWEJ

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W AUGUSTOWIE ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W WALUCIE KRAJOWEJ Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 46 / 2012 Zarządu BS Augustów z dnia 22.10.2012r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W AUGUSTOWIE ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W WALUCIE KRAJOWEJ

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE - WALUTY WYMIENIALNE. obowiązuje od 28 grudnia 2015 roku

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE - WALUTY WYMIENIALNE. obowiązuje od 28 grudnia 2015 roku Załącznik do Decyzji nr 149/015 Prezesa Zarządu SGB-Banku S.A. Ryszarda Lorka z dnia 17 grudnia 015 roku TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE - WALUTY WYMIENIALNE obowiązuje od 8 grudnia

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH 01.02.2014 rok SPIS TREŚCI: I. dla czynności kasowych... 2 II. za obsługę rachunków bieżących, pomocniczych, AGROKONTO... 3 III. za obsługę rachunków

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT PAKIET BIZNES DEBIUT 18 (WYCIĄG)

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT PAKIET BIZNES DEBIUT 18 (WYCIĄG) TARYFA PROWIZJI I OPŁAT PAKIET BIZNES DEBIUT 18 (WYCIĄG) CZĘŚĆ I. DZIAŁ I. Pakiety produktowo-cenowe oferta produktowa Według stanu na dzień 01 kwietnia 2014 r. Lp. Nazwa prowizji lub opłaty Stawka obowiązująca

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH TARYFA PROWIZJI I OPŁAT DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH SPIS TREŚCI Postanowienia ogólne 4 ROZDZIAŁ 1. PAKIETY USŁUG BANKOWYCH 4 1. Pakiety: Klassikk,, 4 2. Pakiet 5 3. Pakiet Konto Senior 5 ROZDZIAŁ 2. RACHUNKI

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Sierpcu dla Klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Sierpcu dla Klientów indywidualnych Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Sierpcu dla Klientów indywidualnych Załącznik do Uchwały nr 30/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Sierpcu z dnia 21 marca 2014r. Z a s a d y p

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Sierpcu dla Rolników Indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Sierpcu dla Rolników Indywidualnych Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Sierpcu dla Rolników Indywidualnych Załącznik do Uchwały Nr 31/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Sierpcu z dnia 21 marca 2014r. Z a s a d y p

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych Załącznik nr 2 do Uchwały nr 15/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Starachowicach z dnia 05 marca 2015 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Zarządu Nr 19/2015 z dnia 22 stycznia 2015 r. KDBS Bank

Załącznik do Uchwały Zarządu Nr 19/2015 z dnia 22 stycznia 2015 r. KDBS Bank KDBS Bank Załącznik do Uchwały Zarządu Nr 19/2015 z dnia 22 stycznia 2015 r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT za czynności i usługi bankowe dla przedsiębiorstw, rolników i klientów instytucjonalnych w Kujawsko-Dobrzyńskim

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łobżenicy obowiązująca od dnia 26.02.2015 r.

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łobżenicy obowiązująca od dnia 26.02.2015 r. Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu nr 09/2015 z dnia 25.02015r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łobżenicy obowiązująca od dnia 26.02015 r. I. Rachunki bieżące i pomocnicze 1. Otwarcie

Bardziej szczegółowo

Rozdział 2. Rachunki i rozliczenia bankowe dla klientów instytucjonalnych

Rozdział 2. Rachunki i rozliczenia bankowe dla klientów instytucjonalnych Rozdział 2. Rachunki i rozliczenia bankowe dla klientów instytucjonalnych Lp. Wyszczególnienie Stawka 1. Wpłaty kasowe: 1) Wpłaty gotówkowe na rachunki UG Celestynów oraz gminnych jednostek * organizac.

Bardziej szczegółowo

TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia 01.01.2015r.

TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia 01.01.2015r. TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia 01.01.2015r. I. RACHUNKI BANKOWE OSÓB PRAWNYCH, PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH ORAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

Bardziej szczegółowo

I. RACHUNKI BANKOWE I ROZLICZENIA PIENIĘŻNE

I. RACHUNKI BANKOWE I ROZLICZENIA PIENIĘŻNE Lp. Tytuł opłaty/prowizji Obowiązująca stawka/% I. RACHUNKI BANKOWE I ROZLICZENIA PIENIĘŻNE 1. Otwieranie rachunku bankowego dla klientów instytucjonalnych (jednorazowo), z wyłączeniem rolników bieżącego

Bardziej szczegółowo

Rodzaj czynności/usługi

Rodzaj czynności/usługi TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE ORAZ ZA WYKONYWANIE INNYCH CZYNNOŚCI, POBIERANYCH OD KLIENTÓW PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W SOKÓŁCE Część II. Klienci indywidualni 1. Otwarcie rachunku 2. Prowadzenie

Bardziej szczegółowo

1. Abonament 10,- zł miesięcznie. 4. Udostępnienie tokena 10,- zł miesięcznie

1. Abonament 10,- zł miesięcznie. 4. Udostępnienie tokena 10,- zł miesięcznie Taryfa prowizji i opłat bankowych Banku DnB NORD Polska S.A. dla Klientów Instytucjonalnych obsługiwanych w systemie Bankmaster, załącznik do UZ z dn. 30.09.2009 r, obowiązuje od dnia 1 października 2009

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Pucku

Bank Spółdzielczy w Pucku RACHUNKI BANKOWE LP Bank Spółdzielczy w Pucku WYCIĄG Z TARYFY PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W PUCKU ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE KLIENT INDYWIDUALNY OBRÓT OSZCZĘDNOŚCIOWY W ZŁOTYCH

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI MAZOVIA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI MAZOVIA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Przyjęto Uchwałą nr 85/2016 Zarządu Mazovia Banku Spółdzielczego z dnia 20 lipca 2016 roku TARYFA OPŁAT I PROWIZJI TEKST JEDNOLITY Obowiązuje od dnia 26 lipca 2016 roku Mazovia Bank Spółdzielczy Strona

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych Załącznik nr 7 do Uchwały nr 22/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Starachowicach z dnia 29 kwietnia 2015 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych

Bardziej szczegółowo

Rozdział III. Przelew regulowany i przelew SEPA

Rozdział III. Przelew regulowany i przelew SEPA Warunki wykonywania przelewów regulowanych i przelewów SEPA w Banku Spółdzielczym w Stalowej Woli BIC Banku- Swift code Banku: POLUPLPR Bank Spółdzielczy dokonuje przelewów regulowanych i przelewów SEPA

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji Rozdział I. Rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe dla Klientów Indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji Rozdział I. Rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe dla Klientów Indywidualnych Taryfa opłat i prowizji Rozdział I. Rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe dla Klientów Indywidualnych Rodzaj czynności / usług Konto Osobiste dla Młodych Konto Osobiste dla Młodych 13+ 20+ Konto Standard

Bardziej szczegółowo

Rachunki bankowe klientów instytucjonalnych

Rachunki bankowe klientów instytucjonalnych Rachunki bankowe klientów instytucjonalnych Załącznik nr 30 do Taryfy prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe Lp korzyści Rodzaj usługi (czynności) warunek korzystania z pakietu Otwarcie pierwszego

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU

BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu Nr 53/2015 z dnia 23.06.2015 r. BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W PIEŃSKU DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Pieńsk, wrzesień

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W J A W O R Z N I E

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W J A W O R Z N I E TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W J A W O R Z N I E Obowiązuje od dnia 1 czerwca 2015 r. Z A R Z Ą D 2 I. KREDYTY 1. Rozpatrzenie wniosku o udzielenie kredytu 2. Prowizja

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat za czynności bankowe wykonywane na rzecz klientów instytucjonalnych (w ramach bankowości detalicznej)

Taryfa prowizji i opłat za czynności bankowe wykonywane na rzecz klientów instytucjonalnych (w ramach bankowości detalicznej) Taryfa prowizji i opłat za czynności bankowe wykonywane na rzecz klientów instytucjonalnych (w ramach bankowości detalicznej) Obowiązuje od 1 kwietnia 2015 r. scan 1/5 9220 Taryfa prowizji i opłat za czynności

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji dla Klienta indywidualnego w Meritum Banku ICB S.A.

Taryfa opłat i prowizji dla Klienta indywidualnego w Meritum Banku ICB S.A. Taryfa opłat i prowizji dla Klienta indywidualnego w Meritum Banku ICB S.A. (w przypadku wniosków złożonych od 1 maja 2014 r. obowiązuje od dnia zawarcia umowy, w przypadku umów zawartych do dnia 30 kwietnia

Bardziej szczegółowo

1) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa, mogących mieć wpływ na wysokość prowizji i opłat,

1) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa, mogących mieć wpływ na wysokość prowizji i opłat, Tabela Prowizji i Opłat bankowych pobieranych od Klientów indywidualnych w FM Bank PBP S.A. Postanowienia ogólne 1. Na zlecenie Klienta FM Bank PBP S.A. zwany dalej Bankiem może wykonać inne czynności

Bardziej szczegółowo

3) awizowanie wypłaty gotówkowej z rachunku Bez opłat Bez opłat 4) wypłaty gotówkowe nieawizowane powyżej 30.000,- zł (prowizja dodatkowa)

3) awizowanie wypłaty gotówkowej z rachunku Bez opłat Bez opłat 4) wypłaty gotówkowe nieawizowane powyżej 30.000,- zł (prowizja dodatkowa) L.p. 8. Rachunki Oszczędnościowo Rozliczeniowe ROR, Net-ROR Tytuł prowizji/opłaty ROR Stawka w zł - 1 - - 2 - - 3 - Net-ROR Stawka w zł 1. Otwarcie rachunku jednorazowo 2. Prowadzenie rachunku miesięcznie

Bardziej szczegółowo

Obsługa rachunków i obrót gotówkowy

Obsługa rachunków i obrót gotówkowy Część I. Podmioty gospodarcze i inne jednostki organizacyjne Załącznik do Uchwały Nr 17/2015 1. Otwarcie rachunku a) Bieżącego i pomocniczego w złotych lub w walutach wymienialnych (opłata jednorazowa)

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Reszlu dla klientów instytucjonalnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Reszlu dla klientów instytucjonalnych Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Reszlu SPIS TREŚCI Rozdział I. RACHUNKI BANKOWE...... 4 Tab. 1. Rachunki bieŝące i pomocnicze dla podmiotów gospodarczych, rolników oraz dla podmiotów

Bardziej szczegółowo

PROWADZENIE RACHUNKÓW W PLN ORAZ OPERACJE W OBROCIE KRAJOWYM

PROWADZENIE RACHUNKÓW W PLN ORAZ OPERACJE W OBROCIE KRAJOWYM Załącznik nr 1 Do uchwały nr 17/2006 Z dnia 07 grudnia 2006 TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W RUTCE-TARTAK PROWADZENIE RACHUNKÓW ORAZ OPERACJE W OBROCIE KRAJOWYM POZYCJA Osoby fizyczne

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ 2 prowizje i opłaty za czynności i usługi bankowe pobierane od KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH i ROLNIKÓW INDYWIDUALNYCH DZIAŁ I RACHUNKI.

CZĘŚĆ 2 prowizje i opłaty za czynności i usługi bankowe pobierane od KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH i ROLNIKÓW INDYWIDUALNYCH DZIAŁ I RACHUNKI. CZĘŚĆ 2 prowizje i opłaty za czynności i usługi bankowe pobierane od KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH i ROLNIKÓW INDYWIDUALNYCH DZIAŁ I RACHUNKI. ROZDZIAŁ I Rachunki Bieżące i Pomocnicze. OTWARCIE I PROWADZENIE

Bardziej szczegółowo

Usługi dla klientów Konta Inteligo

Usługi dla klientów Konta Inteligo Usługi dla klientów Konta Inteligo Część I. Tabela opłat i prowizji dla kont inteligo prywatnych (indywidualnych i wspólnych) obowiązuje od 1 października 2014 r. Prowizje i opłaty pobierane są zgodnie

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH W PODLASKIM BANKU SPÓŁDZIELCZYM W KNYSZYNIE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH W PODLASKIM BANKU SPÓŁDZIELCZYM W KNYSZYNIE TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH W PODLASKIM BANKU SPÓŁDZIELCZYM W KNYSZYNIE Tekst jednolity 1 KLIENCI INDYWIDUALNI Rozdział I. Obrót gotówkowy Tabela 1. Wpłaty 1 Od wpłat gotówkowych na rachunki w innych

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ II - Rachunki bankowe i rozliczenia pieniężne 2.1 Klienci instytucjonalni 2.1.1 Rachunki i rozliczenia złotowe

ROZDZIAŁ II - Rachunki bankowe i rozliczenia pieniężne 2.1 Klienci instytucjonalni 2.1.1 Rachunki i rozliczenia złotowe ROZDZIAŁ II - Rachunki bankowe i rozliczenia pieniężne 1 Klienci instytucjonalni 1 Rachunki i rozliczenia złotowe Lp. Rodzaj usług (czynności) Stawka 1 Rachunek rozliczeniowy: Biznes Net Mój Biznes Biznes

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT i PROWIZJI DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH OBSŁUGIWANYCH W SYSTEMIE BANKMASTER DNB BANK POLSKA S.A. SPIS TREŚCI POSTANOWIENIA OGÓLNE 1

TARYFA OPŁAT i PROWIZJI DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH OBSŁUGIWANYCH W SYSTEMIE BANKMASTER DNB BANK POLSKA S.A. SPIS TREŚCI POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 TARYFA OPŁAT i PROWIZJI DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH OBSŁUGIWANYCH W SYSTEMIE BANKMASTER DNB BANK POLSKA S.A. SPIS TREŚCI POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 ROZDZIAŁ 1. PAKIETY USŁUG BANKOWYCH 1 1. Pakiet ProAktiv

Bardziej szczegółowo