TARYFA OPŁAT I PROWIZJI DLA PRZEDSIĘBIORSTW

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "TARYFA OPŁAT I PROWIZJI DLA PRZEDSIĘBIORSTW"

Transkrypt

1

2 1. Otwarcie i prowadzenie rachunków bankowych Klienci Korporacyjni Rachunki bieŝące 1.1 otwarcie rachunku bankowego 1.2 zamknięcie rachunku bankowego 1.3 prowadzenie rachunku bankowego a vista 1.4 prowadzenie rachunku pomocniczego 100 / miesięcznie 30 / miesięcznie 100 / miesięcznie 10 / miesięcznie Rachunki lokat terminowych 1.5 otwarcie i prowadzenie rachunku bankowego lokaty terminowej 1.6 otwarcie i prowadzenie automatycznego rachunku lokaty overnight Uwagi: Odsetki są naliczane codziennie w oparciu o saldo dostępne zamknięcia dnia. Odsetki dopisywane są do rachunku w dniu zapadalności lokaty terminowej. Przy lokatach w PLN przekraczających kwotę ,- PLN, lokatach w USD przekraczających ,- USD i w przypadku lokat w innych walutach obcych przekraczających kwotę równowartości ,- EUR terminy lokat oraz wysokość oprocentowania są. Wyciągi bankowe (miesięcznie za rachunek) 1.7 wyciąg miesięczny 1.8 wyciągi tygodniowe 1.9 wyciągi dzienne 1.10 wyciągi typu SWIFT (MT940) Wystawienie zaświadczenia o prowadzeniu rachunku 1.11 według wzoru Banku 1.12 o treści uwzględniającej Ŝyczenia Klienta 1.13 wystawienie zaświadczenia potwierdzenia salda rachunku 1.14 wystawienie zaświadczenia o zamknięciu rachunku (na koniec współpracy) Wystawienie opinii bankowej na Ŝyczenie Klienta 1.15 według wzoru Banku 100 / miesięcznie 100 / miesięcznie Papierowe Elektroniczne Papierowe Elektroniczne / miesięcznie 200 / miesięcznie o treści uwzględniającej Ŝyczenia Klienta lub na Ŝyczenie innego banku min. 150 min.150

3 Dokonanie blokady lub ustanowienie zastawu na rachunku bankowym i wystawienie zaświadczenia o dokonaniu blokady lub ustanowieniu zastawu 1.17 według wzoru Banku 1.18 według wzoru określonego przez Klienta Realizacja tytułu egzekucyjnego 1.19 opłata za realizację tytułu egzekucyjnego Uwagi: Opłatę pobiera się z rachunku dłuŝnika za kaŝdą wyegzekwowaną kwotę. Dodatkowo pobierana jest opłata za przelew środków na rachunek wskazany przez organ egzekucyjny. Pełnomocnictwa 1.20 potwierdzenie pełnomocnictwa 1.21 ustanowienie pełnomocników (podmioty gospodarcze) 1.22 zmiana Karty Wzorów Podpisów Uwagi: Dopłata za wersję zaświadczenia lub opinii w języku angielskim lub niemieckim 50,-. Inne prowizje 1.23 komputerowy wydruk operacji na rachunku bankowym transakcje z 3 ostatnich miesięcy (takŝe w postaci PDF) 1.24 telefoniczne udzielanie informacji o saldzie rachunku 1.25 potwierdzenie zgodności danych dla audytorów / udzielanie informacji biegłemu rewidentowi Uwagi: Dopłata za wersję dokumentu określonego w p w języku angielskim lub niemieckim 100, wystawienie na Ŝyczenie Klienta dokumentu określonego w pkt. od 1.11 do 1.18 w trybie ekspresowym (realizacja w dniu złoŝenia prośby) 1.27 wprowadzenie zmiany danych dotyczących rachunku bankowego 1.28 wysłanie powiadomienia / monitu o saldzie debetowym na rachunku 1.29 wystawienie duplikatu umowy rachunku / KWP 1.30 potwierdzenie podpisów Klienta na dokumentach innego banku 10 / strona 10 / strona 30 / miesięcznie 0 / miesięcznie min. 200 min.200 opłaty zgodnie z Taryfą opłaty zgodnie z Taryfą Opłat i Prowizji Opłat i Prowizji powiększone o 50% powiększone o 50% Uwaga: Opłaty za poszczególne usługi (np. za ekspresowe wystawienie dokumentu, za wersję językową i in.) są sumowane i mogą być pobrane łączną kwotą.

4 2. Obsługa rachunków bankowych w systemie bankowości internetowej DZ Internet Klienci Korporacyjni Abonament miesięczny 2.1 abonament miesięczny za uŝytkowanie systemu DZ Internet Serwis systemu 2.2 czynności serwisowe wykonywane przez pracownika Banku (w tym dodatkowe szkolenia dla uŝytkowników) Opłaty dodatkowe 2.3 wydanie czytnika kart mikroprocesorowych 10 min. 200 min wydanie karty mikroprocesorowej wydanie czytnika zintegrowanego (typu pen-drive z wbudowaną kartą mikroprocesorową) 2.6 opłata za kody i powiadomienia SMS (za szt.) 2.7 dodanie / usunięcie uŝytkownika (wnioskowane w odrębnej Karcie Danych Identyfikacyjnych Klienta) 2.8 przeniesienie bazy danych / beneficjentów ,3 0, Przekazy pienięŝne Klienci Korporacyjni Przekazy krajowe wychodzące w złotych polskich 3.1 opłata za przekaz krajowy w złotych polskich 3.2 przekazy realizowane przez system SORBNET (powyŝej 1 mln. złotych) Uwaga: Nie dotyczy przelewów na rzecz ZUS i US. 3.3 przekazy realizowane przez system SORBNET na zlecenie klienta (na kwotę poniŝej 1 mln. złotych) 50 od 2 do , Uwaga: Nie dotyczy przelewów na rzecz ZUS i US.

5 Przekazy krajowe przychodzące 3.4 w złotych polskich 3.5 w walutach obcych Uwaga: W przypadku przychodzącego przelewu SEPA opłata jak w p Płatności masowe 3.6 wykonywanie czynności związanych z obsługą systemu płatności masowych Polecenie zapłaty 3.7 realizacja poleceń zapłaty (w ramach umowy z wierzycielem) 200 / miesięcznie 200 / miesięcznie 3.8 na rachunek wierzyciela (opłata pobierana od wierzyciela za kaŝde wysłane polecenie zapłaty) Z rachunku dłuŝnika (opłata pobierana od dłuŝnika za kaŝde wykonane polecenie zapłaty): 3.9 na rachunek wierzyciela prowadzony w Banku 3.10 na rachunek wierzyciela prowadzony w innym banku 3.11 za zwrot kwoty pojedynczego polecenia zapłaty na Ŝądanie dłuŝnika Zlecenia stałe 3.12 za ustanowienie / usunięcie zlecenia stałego 3.13 na rachunek prowadzony w Banku 3.14 na rachunek prowadzony w innym banku Składane w Składane w Składane w 2 2 Składane w 5 5 Przekazy wychodzące w walutach obcych (krajowe i zagraniczne) 3.15 opłata ze przekaz wychodzący w walucie obcej lub w 0,40% od kwoty przekazu (min. 70, maks. 300) 0,25% od kwoty przekazu (min. 30, maks. 150) 0,40% od kwoty przekazu (min. 70, maks. 300) 0,25% od kwoty przekazu (min. 30, maks. 150) PLN wysyłany za granicę (z wyłączeniem pkt. 3.16) Uwagi: Koszty bankowe są pokrywane zgodnie z dyspozycją przekazaną w zleceniu Klienta jeŝeli dyspozycja ta jest zgodna z postanowieniami Regulaminu, a w przeciwnym razie na zasadach ustalonych w Regulaminie. Wybór typu kosztów OUR moŝe wiązać się z poniesieniem przez nadawcę przelewu dodatkowych znacznych kosztów banku odbiorcy przelewu za przyspieszenie uznania rachunku banku odbiorcy lub innego dostawcy usług płatniczych odbiorcy Uwagi: Opłata pobierana dodatkowo do opłaty za realizację zlecenia określonego w pkt W przypadku zleceń określonych w pkt oraz pkt przyśpieszenie uznania rachunku dostawcy usług płatniczych odbiorcy nie jest moŝliwe

6 3.17 przekazy składane w w walucie EUR do banków krajowych uczestników systemu EuroELIXIR Uwagi: Dotyczy przekazów spełniających łącznie następujące warunki: - rachunek beneficjenta w formacie IBAN - kod BIC banku beneficjenta - wpisany we właściwym polu - data waluty D przelew SEPA Uwagi: Przelew SEPA to przelew w EUR spełniający łącznie następujące warunki: - przelew złoŝony w na formatce Przelew SEPA w systemie DZ Internet. - rachunek beneficjenta w formacie IBAN - kod BIC banku beneficjenta - wpisany we właściwym polu - bank beneficjenta jest uczestnikiem SEPA Credit Transfer - koszty bankowe dzielone stronami opcja SHA - data waluty TOMORROW (D+1) Wykaz banków SEPA dostępny jest na stronie: za przyspieszenie księgowania obciąŝenia rachunku klienta 3.20 za uzupełnienie/zmianę warunków teleadresowych przelewu po jego złoŝeniu przez klienta Przekazy zagraniczne przychodzące w złotych polskich i w walutach obcych 3.21 na rachunek Klienta w Banku 3.22 na rachunek w innym banku krajowym 3.23 przychodzący przelew SEPA Przekazy wewnętrzne w złotych polskich i w walutach obcych 3.24 pomiędzy rachunkami tego samego klienta 3.25 pomiędzy rachunkami róŝnych klientów 5 5 Przekazy w komunikatów MT udostępnienie usługi Uwagi: Za realizację przekazów w ramach usługi Klient ponosi standardowe opłaty zgodnie z Taryfą Opłat i Prowizji. Inne prowizje 3.27 złoŝenie dyspozycji przelewu faksem za kaŝdą transakcję 3.28 administrowanie przelewem w przypadku braku środków na rachunku Klienta 45 + koszt przekazu w koszt przekazu w 5

7 Postępowanie wyjasniające, anulowanie płatności, zmiana instrukcji płatniczej, awiz transakcji, poszukiwanie wpłat 3.29 transakcje zagraniczne do 3 miesięcy 3.30 transakcje zagraniczne powyŝej 3 miesięcy 3.31 transakcje krajowe do 3 miesięcy 3.32 transakcje krajowe powyŝej 3 miesięcy 3.33 inne /niestandardowe reklamacje koszty banków koszty banków 60 + koszty banków 80 + koszty banków min koszty banków koszty banków 60 + koszty banków 80 + koszty banków min odzyskanie kwoty transakcji płatniczej wykonanej zgodnie z unikalnym identyfikatorem, ale na rzecz osoby niezamierzonej przez klienta koszty banków koszty banków 4. Operacje gotówkowe Klienci Korporacyjni Wpłaty w zamkniętej 4.1 prowizja od wpłat dokonywanych w zamkniętej 5. Obrót czekowy Klienci Korporacyjni 5.1 wystawienie czeku bankierskiego w USD, EUR, GBP przyjęcie czeku zagranicznego do inkasa 0,25% od kwoty czeku (min. 100, maks. 300) + ewentualne koszty banków zagranicznych 0,25% od kwoty czeku (min. 100, maks. 300) + ewentualne koszty banków zagranicznych 5.3 przyjęcie czeku krajowego do inkasa 5.4 zwrot czeku zagranicznego przyjętego do inkasa ewentualne koszty banków zagranicznych ewentualne koszty banków zagranicznych 5.5 zwrot czeku krajowego przyjętego do inkasa lub skupu

8 6. Mieszkaniowe Rachunki Powiernicze Klienci Korporacyjni 6.1 otwarcie i prowadzenie Zamkniętego Mieszkaniowego Rachunku Powierniczego 7. Kredyty Klienci Korporacyjni 7.1 prowizja przygotowawcza od 1%, płatna od kwoty udzielonego kredytu od 1%, płatna od kwoty udzielonego kredytu 7.2 prowizja od zaangaŝowania 7.3 aneks do umowy kredytowej od 1% p.a., płatna od niewykorzystanej kwoty kredytu 0,50% (min. 500) od kwoty kredytu od 1% p.a., płatna od niewykorzystanej kwoty kredytu 0,50% (min. 500) od kwoty kredytu 7.4 rozliczenie kredytu po jego spłacie lub na Ŝyczenie klienta opłata za przekazanie w pisemnej, na wniosek kredytobiorcy starającego się o kredyt, wyjaśnienia dotyczącego dokonanej przez Bank oceny zdolności kredytowej Kwota kredytu do 2mln PLN 200 Kwota kredytu powyŝej 2mln PLN 0,01% kwoty kredytu (maks. 500) Kwota kredytu do 2mln PLN 200 Kwota kredytu powyŝej 2mln PLN 0,01% kwoty kredytu (maks. 500) Uwagi: MarŜa oraz prowizje od transakcji kredytowych ustalane są indywidualnie przez Komitet Kredytowy dla kaŝdego kredytu zaleŝnie od charakteru kredytu, jego skali i zdolności kredytowej kredytobiorcy. WyŜej wymienione prowizje naleŝy traktować jako standardowe. 8. Operacje dokumentowe i gwarancje Klienci Korporacyjni Akredytywa dokumentowa importowa 8.1 otwarcie akredytywy 8.2 podwyŝszenie kwoty akredytywy 8.3 przedłuŝenie terminu waŝności akredytywy 0,25% od maksymanlej kwoty akredytywy za kaŝdy rozpoczęty 3-0,25% od kwoty podwyŝszenia za kaŝdy 3-0,25% od salda akredytywy za nowy rozpoczęty 3-miesięczny okres waŝności 0,25% od maksymanlej kwoty akredytywy za kaŝdy rozpoczęty 3-0,25% od kwoty podwyŝszenia za kaŝdy 3-0,25% od salda akredytywy za nowy rozpoczęty 3-miesięczny okres waŝności 8.4 odroczenie płatności Uwagi: Opłata pobierana z góry, za kaŝdy rozpoczęty miesiąc od dnia wydania dokumentów płatnikowi, od kwoty zaprezentowanych dokumentów. 0,1% od kwoty dokumentów (min. 150) 0,1% od kwoty dokumentów (min. 150)

9 8.5 wypłata z akredytywy 8.6 uniewaŝnienie akredytywy 8.7 prezentowanie dokumentów niezgodnych z warunkami akredytywy (prowizja pobierana od beneficjenta akredytywy) 8.8 indosowanie lub dokonanie cesji dokumentów transportowych lub ubezpieczeniowych wystawionych na Bank 8.9 inna zmiana warunków 8.10 przygotowanie projektu akredytywy na zlecenie Klienta min. 300 min. 300 Akredytywa dokumentowa eksportowa 8.11 awizacja otwarcia/zmiany akredytywy niepotwierdzonej 8.12 potwierdzenie akredytywy Uwagi: Prowizja pobierana dodatkowo do prowizji określonej w punkcie ,25% od maksymalnej kwoty akredytywy za kaŝdy rozpoczęty 3-0,25% od maksymalnej kwoty akredytywy za kaŝdy rozpoczęty podwyŝszenie kwoty akredytywy potwierdzonej 8.14 przedłuŝenie terminu waŝności akredytywy potwierdzonej 8.15 negocjacja dokumentów w ramach akredytywy potwierdzonej 8.16 prezentowanie dokumentów niezgodnych z warunkami akredytywy (dodatkowo do punktu 8.15) Uwagi: Opłatę pobiera się od beneficjenta. 0,25% od kwoty podwyŝszenia za kaŝdy 3-0,25% od salda akredytywy za kaŝdy 3-0,20% od kwoty prezentowanych dokumentów równowartość 200 w walucie akredytywy + opłaty banku zagraniczengo 0,25% od kwoty podwyŝszenia za kaŝdy 3-0,25% od salda akredytywy za kaŝdy 3-0,20% od kwoty prezentowanych dokumentów równowartość 200 w walucie akredytywy + opłaty banku zagraniczengo 8.17 sprawdzenie dokumentów na zlecenie Klienta w ramach akredytywy niepotwierdzonej min. 300 min. 300

10 8.18 przeniesienie akredytywy na wtórnego beneficjenta 0,25% od maksymalnej kwoty przeniesienia za pierwszy rozpoczęty lub pełny 3-miesięczny okres waŝności 0,25% od maksymalnej kwoty przeniesienia za pierwszy rozpoczęty lub pełny 3-miesięczny okres waŝności 8.19 uniewaŝnienie akredytywy 8.20 monitorowanie zapłaty na zlecenie Klienta (pisemny monit do banku importera) Uwagi: W przypadku jednoczesnych zmian warunków akredytywy pobiera się jedną prowizję - wyŝszą. W przypadku uniewaŝnienia akredytywy lub niewykorzystania jej w całości prowizje nie podlegają zwrotowi. Gwarancje bankowe 8.21 awizowanie beneficjentowi gwarancji obcej bez potwierdzenia 8.22 wystawienie gwarancji, potwierdzenie gwarancji obcej, podwyŝszenie gwarancji 8.23 przedłuŝenie terminu waŝności 8.24 inna zmiana warunków gwarancji 8.25 wypłata roszczenia z gwarancji 8.26 wystawienie gwarancji na rzecz American Express (min. 600) (min. 600) (min. 600) (min. 600) 0,20% od kwoty roszczenia 0,20% od kwoty roszczenia 2% od kwoty gwarancji 2% od kwoty gwarancji 8.27 awal na wekslu (min. 600) (min. 600) 8.28 sporządzenie na zlecenie Klienta treści gwarancji innej niŝ wzory obowiązujące w Banku 8.29 przekazanie roszczenia w imieniu Klienta w ramach gwarancji wystawionej przez inny bank Uwagi: W przypadku jednoczesnych zmian warunków gwarancji pobiera się jedną prowizję - wyŝszą. W przypadku uniewaŝnienia gwarancji prowizje nie podlegają zwrotowi. Inkaso dokumentowe importowe 8.30 wydanie dokumentów za zapłatę lub zaakceptowanie trat 8.31 inkaso weksli własnych, trat 8.32 wydanie dokumentów bez inkasowania naleŝności (franco) 8.33 zmiana warunków inkasa 8.34 zwrot dokumentów niezainkasowanych 8.35 złoŝenie weksla do protestu 8.36 indosowanie lub dokonanie cesji dokumentów transportowych lub ubezpieczeniowych wystawionych na Bank 0,20% (min. 200, maks. 500) 0,20% (min. 200, maks. 500) 0,20% (min. 200, maks. 500) 0,20% (min. 200, maks. 500) koszt protestu koszt protestu

11 8.37 przekazanie dokumentów inkasowych do realizacji w innym banku 8.38 realizacja częściowej płatności inkasa 8.39 na zlecenie Klienta przesłanie potwierdzenia zapłaty za inkaso do Klienta lub podawcy 8.40 monitorowanie zapłaty na zlecenie banku podawcy inkasa (pisemny monit do Klienta) 50 za kaŝdą 50 za kaŝdą realizację płatności realizację płatności Inkaso dokumentowe eksportowe 8.41 wysyłka dokumentów do inkasa 8.42 zmiana warunków inkasa 8.43 monitorowanie zapłaty na zlecenie Klienta (pisemny monit do banku płatnika) Uwagi: W przypadku inkasa częściowego pobiera się prowizję liczoną od zrealizowanej kwoty inkasa plus opłaty za zwrot niezainkasowanych dokumentów. 0,20% (min. 200) 0,20% (min. 200) 9. Kaucje Klienci Korporacyjni 9.1 przyjmowanie, prowadzenie i zwrot kaucji 9.2 pozostałe operacje zgodnie z Taryfą Opłat i Prowizji zgodnie z Taryfą Opłat i Prowizji 10. Pośrednictwo w zakupie i sprzedaŝy bonów skarbowych Klienci Korporacyjni 10.1 otwarcie konta depozytowego bonów skarbowych 10.2 prowadzenie konta depozytowego bonów skarbowych 10.3 miesięczny wyciąg z konta depozytowego bonów skarbowych 10.4 realizacja zlecenia kupna bonów skarbowych na rynku pierwotnym w procentach od wartości nominalnej w (PLN) bonów skarbowych: od ,- do ,- od ,- do ,- od ,- do ,- powyŝej ,- 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 10.5 realizacja zleceń kupna / sprzedaŝy bonów skarbowych na rynku wtórnym

12 Dokonanie blokady bonów skarbowych na koncie depozytowym (niezwiązanej ze złoŝeniem zlecenia sprzedaŝy) i wystawienie zaświadczenia o dokonaniu blokady: 10.6 według wzoru Banku 10.7 według wzoru określonego przez Klienta 10.8 przemieszczenie bonów skarbowych przez Klienta na inne konto depozytowe 10.9 anulowanie przez Klienta zlecenia zakupu lub sprzedaŝy bonów skarbowych, o ile zlecenie nie zostało zrealizowane 11. Inne produkty treasury Klienci Korporacyjni 11.1 lokaty / produkty strukturyzowane prowizje indywidualne prowizje indywidualne odrębne dla odrębne dla poszczególnych lokat / poszczególnych lokat / produktów produktów strukturyzowanych (z strukturyzowanych (z moŝliwością negocjowania) moŝliwością negocjowania) 11.2 operacje wykonywane za pośrednictwem Departamentu Skarbu 12. Karty płatnicze Klienci Korporacyjni Visa Business Charge 12.1 wydanie Karty 12.2 wznowienie Karty 12.3 roczne uŝytkowanie Karty 12.4 wydanie duplikatu Karty Wypłata gotówki: 12.5 w kraju 12.6 za granicą 12.7 dokonywanie transakcji bezgotówkowych 12.8 rozliczenie Operacji dokonanych przy uŝyciu Karty od wartości Operacji 12.9 wydanie Karty zastępczej w przypadku utraty Karty za granicą awaryjna wypłata gotówki za granicą wydanie duplikatu zestawienia Operacji ,2% 1,2% równowartość 250 USD równowartość 250 USD równowartość 175 USD równowartość 175 USD

13 12.12 przesłanie na Ŝyczenie Klienta kopii dowodu Operacji opłata za ubezpieczenie Karty / miesięcznie 6 / miesięcznie Visa Business Electron wydanie Karty wznowienie Karty roczne uŝytkowanie pierwszej karty do rachunku roczne uŝytkowanie Karty wydanie duplikatu Karty Wypłata gotówki: w kraju za granicą dokonywanie transakcji bezgotówkowych awaryjna wypłata gotówki za granicą wydanie duplikatu zestawienia Operacji przesłanie na Ŝyczenie Klienta kopii dowodu Operacji opłata za ubezpieczenie Karty 7 7 równowartość 175 USD równowartość 175 USD / miesięcznie 6 / miesięcznie Uwagi: W przypadku transakcji zagranicznych dokonanych w innej walucie niŝ EUR do wartości transakcji doliczana jest automatycznie prowizja za przewalutowanie transakcji w wysokości 2% wartości transakcji. 13. Pozostałe prowizje Klienci Korporacyjni 13.1 Wysłanie wyciągów PDF na adresy (podane w umowie Odszukanie transakcji archiwalnych (powyŝej 3 miesięcy): 13.2 do pięciu transakcji 13.3 powyŝej pięciu transakcji 10 / miesięcznie 10 / miesięcznie Zryczałtowane prowizje 13.4 przesłanie komunikatu SWIFT-em Przesłanie komunikatu faksem: 13.5 na terenie Polski 13.6 do kraju europejskiego 13.7 do pozostałych krajów / strona 5 / strona 10 / strona 10 / strona 15 / strona 15 / strona

14 Prowizje zawarte w Taryfie obowiązują od Wszystkie prowizje podane są w złotych polskich (PLN), jeŝeli nie zaznaczono inaczej przesłanie dokumentów pocztą kurierską (DHL itp.) w zaleŝności od wagi 13.9 prowizje za inne, niewymienione w Taryfie Opłat i Prowizji, usługi bankowe zgodnie z rzeczywistym kosztem (min.100) według indywidualnych uzgodnień zgodnie z rzeczywistym kosztem (min.100) według indywidualnych uzgodnień Wysłanie potwierdzenia wykonania zlecenia płatniczego w faksowej lub na terenie Polski do kraju europejskiego do pozostałych krajów Inne prowizje odwołanie zlecenia odblokowanie uŝytkownika systemu, powtórne wydanie hasła dostępu automatyczne wysyłanie potwierdzeń zleceń zagranicznych w za wydanie potwierdzenia wykonania zlecenia płatniczego w Banku (niezwłocznie po zaksięgowaniu) Uwagi: Opłata pobierana dodatkowo do zlecenia składanego w za wystawienie potwierdzenia realizacji przelewu w innej niŝ wtórnik przelewu za wysłanie archiwalnych tabel kursowych 2 / tabelę 2 / tabelę za archiwalne wyciągi powyŝej 3 mies. min. 50 min za wyciągi odbierane w Banku za powtórne przesłanie wyciągu 5 5

15 TARYFA OPŁAT I PR PRZEDSIĘBIORSTW J IDLA

1. Abonament 10,- zł miesięcznie. 4. Udostępnienie tokena 10,- zł miesięcznie

1. Abonament 10,- zł miesięcznie. 4. Udostępnienie tokena 10,- zł miesięcznie Taryfa prowizji i opłat bankowych Banku DnB NORD Polska S.A. dla Klientów Instytucjonalnych obsługiwanych w systemie Bankmaster, załącznik do UZ z dn. 30.09.2009 r, obowiązuje od dnia 1 października 2009

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH W BS KRZESZOWICE DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH ORAZ ROLNIKÓW

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH W BS KRZESZOWICE DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH ORAZ ROLNIKÓW TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH W BS KRZESZOWICE DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH ORAZ ROLNIKÓW RACHUNKI BANKOWE DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH ORAZ ROLNIKÓW A-. RACHUNKI BIEŻĄCE I POMOCNICZE DLA KLIENTÓW

Bardziej szczegółowo

Tabela Opłat i Prowizji

Tabela Opłat i Prowizji Tabela Opłat i Prowizji dla Podmiotów Gospodarczych Raiffeisen Bank Polska S.A. RB_O_073_09_0 Tabela obowiązuje od 0.03.0 www.raiffeisenpolbank.com Spis treści OGÓLNE ZASADY POBIERANIA OPŁAT I PROWIZJI

Bardziej szczegółowo

TARYFA prowizji i opłat bankowych w Banku Spółdzielczym w Zatorze dla przedsiębiorców i innych klientów instytucjonalnych

TARYFA prowizji i opłat bankowych w Banku Spółdzielczym w Zatorze dla przedsiębiorców i innych klientów instytucjonalnych Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu Banku Spółdzielczego w Zatorze Nr 78 /2011 z dnia 112.2011r. I zmiana 12/2012 08.03.2012 II zmiana 20/2012 10.04.2012 III zmiana 23/2013 06.06.2013r. IV zmiana 50/2013

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Reszlu dla klientów instytucjonalnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Reszlu dla klientów instytucjonalnych Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Reszlu SPIS TREŚCI Rozdział I. RACHUNKI BANKOWE...... 4 Tab. 1. Rachunki bieŝące i pomocnicze dla podmiotów gospodarczych, rolników oraz dla podmiotów

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ II. PROWIZJE I OPŁATY POBIERANE PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY w STALOWEJ WOLI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE - OSOBY PRYWATNE

DZIAŁ II. PROWIZJE I OPŁATY POBIERANE PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY w STALOWEJ WOLI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE - OSOBY PRYWATNE DZIAŁ II. PROWIZJE I OPŁATY POBIERANE PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY w STALOWEJ WOLI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE - OSOBY PRYWATNE ROZDZIAŁ I. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE (ROR) 1. Otwarcie rachunku : - ROR

Bardziej szczegółowo

TARYFA. opłat i prowizji bankowych dla klientów instytucjonalnych. obowiązuje od 15 maja 2010 r.

TARYFA. opłat i prowizji bankowych dla klientów instytucjonalnych. obowiązuje od 15 maja 2010 r. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 15/12/2008 Zarządu Banku Spółdzielczego w Limanowej z dnia 22 grudnia 2008 roku IX zmiana Uchwała Nr 11/04/2010 z 30.04.2010 r. TARYFA opłat i prowizji bankowych dla klientów

Bardziej szczegółowo

T A R Y F A prowizji i opłat bankowych pobieranych przez. Bank Spółdzielczy w Suchedniowie

T A R Y F A prowizji i opłat bankowych pobieranych przez. Bank Spółdzielczy w Suchedniowie Załącznik do uchwały Zarządu nr 8 /47/2014 z 02.12.2014r. zm. 7/1/2015 z 13.01.2015r. zm. 3/9/2015 z 05.03.2015r. zm. 3/10/2015 z 10.03.2015r. zm. /17/2015 z 06.05.2015r. T A R Y F A prowizji i opłat bankowych

Bardziej szczegółowo

PLN 18,00 PLN 38,00 PLN 78,00 zwalniającego z opłaty opisanego w punkcie 1.4 1

PLN 18,00 PLN 38,00 PLN 78,00 zwalniającego z opłaty opisanego w punkcie 1.4 1 Tabela opłat, oprocentowania i prowizji Pakietu Srebrnego, Złotego i Platynowego w Raiffeisen Bank Polska S.A. dla Klientów z segmentu Małych Przedsiębiorstw obowiązująca od dnia 01.07.2012. OPROCENTOWANIE/OPŁATY/PROWIZJE

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Mińsku Mazowieckim dla klientów instytucjonalnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Mińsku Mazowieckim dla klientów instytucjonalnych Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 79/BS/2014 z dnia 17 grudnia 2014r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Mińsku Mazowieckim dla klientów instytucjonalnych STYCZEŃ 2015r. Spis treści: Zasady

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji Banku Ochrony Środowiska S.A. za czynności bankowe w obrocie krajowym i zagranicznym dla korporacji i finansów publicznych

Taryfa opłat i prowizji Banku Ochrony Środowiska S.A. za czynności bankowe w obrocie krajowym i zagranicznym dla korporacji i finansów publicznych Obowiązuje od dnia 4 marca 2014 r. Taryfa opłat i prowizji Banku Ochrony Środowiska S.A. za czynności bankowe w obrocie krajowym i zagranicznym dla korporacji i finansów publicznych SPIS TREŚCI DZIAŁ I.

Bardziej szczegółowo

Tabela prowizji produktów bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów instytucjonalnych

Tabela prowizji produktów bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów instytucjonalnych Załącznik nr 2 do Uchwały nr 39/2013 Zarządu Banku Spółdzielczego z dnia 12.06.2013 r. Tabela prowizji produktów bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów instytucjonalnych dla umów

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZILECZYM W ZAWADZKIEM DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH I ROLNIKÓW

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZILECZYM W ZAWADZKIEM DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH I ROLNIKÓW Załącznik do Uchwały Nr 105/55/2009 Zarządu BS w Zawadzkiem z dnia 15.10.2009 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZILECZYM W ZAWADZKIEM DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH I ROLNIKÓW

Bardziej szczegółowo

TABELA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK BPH S.A. ZA CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z OBSŁUGĄ KLIENTA KORPORACYJNEGO

TABELA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK BPH S.A. ZA CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z OBSŁUGĄ KLIENTA KORPORACYJNEGO TABELA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK BPH S.A. ZA CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z OBSŁUGĄ KLIENTA KORPORACYJNEGO Spis treści Zasady stosowania Tabeli... 4 I. OBSŁUGA RACHUNKÓW BANKOWYCH... 5 II. OPERACJE

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Powiatowego Banku Spółdzielczego w Zamościu

Taryfa opłat i prowizji bankowych Powiatowego Banku Spółdzielczego w Zamościu POWIATOWY BANK SPÓŁDZIELCZY W ZAMOŚCIU Taryfa opłat i prowizji bankowych Powiatowego Banku Spółdzielczego w Zamościu tekst jednolity Zamość, 2015 r. Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych 1. Taryfa

Bardziej szczegółowo

GETIN NOBLE BANK SA W WARSZAWIE TABELA PROWIZJI I OPROCENTOWANIA DLA KLIENTÓW FIRMOWYCH W OBSZARZE GETIN BANKU

GETIN NOBLE BANK SA W WARSZAWIE TABELA PROWIZJI I OPROCENTOWANIA DLA KLIENTÓW FIRMOWYCH W OBSZARZE GETIN BANKU GETIN NOBLE BANK SA W WARSZAWIE TABELA PROWIZJI I OPROCENTOWANIA DLA KLIENTÓW FIRMOWYCH W OBSZARZE GETIN BANKU Stan na 02.04.2012r. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Tabela prowizji i oprocentowania, zwana dalej

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych BSZK w Kraśniku dla klientów instytucjonalnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych BSZK w Kraśniku dla klientów instytucjonalnych Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 3/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego Ziemi Kraśnickiej w Kraśniku z dnia 15.01.2014 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych BSZK w Kraśniku dla klientów instytucjonalnych Kraśnik,

Bardziej szczegółowo

Tabela opłat i prowizji

Tabela opłat i prowizji Tabela opłat i prowizji pobieranych przez Bank BPH Spółka Akcyjna za czynności związane z obsługą Klienta Korporacyjnego 2010 1 / 26 Spis treści Zasady stosowania Tabeli. 3 I. OBSŁUGA RACHUNKÓW BANKOWYCH

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W LEŻAJSKU DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W LEŻAJSKU DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Załącznik nr 2 do Uchwały nr 9/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Leżajsku z dnia 17.03.2015r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W LEŻAJSKU DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH (W W CENTRALI

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji. Banku Ochrony Środowiska S.A. za czynności bankowe w obrocie. krajowym i zagranicznym dla

Taryfa opłat i prowizji. Banku Ochrony Środowiska S.A. za czynności bankowe w obrocie. krajowym i zagranicznym dla Taryfa opłat i prowizji Banku Ochrony Środowiska S.A. za czynności bankowe w obrocie krajowym i zagranicznym dla mikroprzedsiębiorstw i wspólnot mieszkaniowych od 22 października 2012r. INFOLINIA 801 355

Bardziej szczegółowo

Taryfa podmioty instytucjonalne

Taryfa podmioty instytucjonalne 2015 Taryfa podmioty instytucjonalne Taryfa opłat i prowizji bankowych Nadwiślańskiego Banku Spółdzielczego w Solcu Zdroju dla klientów instytucjonalnych 2015-05-18 2 Załącznik do Uchwały Zarządu nr 7/2014

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU

BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu Nr 35/2015 z dnia 23.04.2015 r. BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W PIEŃSKU DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Pieńsk, kwiecień

Bardziej szczegółowo

I. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE, OSZCZĘDNOŚCIOWE ORAZ LOKAT TERMINOWYCH. Lp. Rodzaj usług (czynności) Tryb pobierania Stawka

I. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE, OSZCZĘDNOŚCIOWE ORAZ LOKAT TERMINOWYCH. Lp. Rodzaj usług (czynności) Tryb pobierania Stawka I. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE, OSZCZĘDNOŚCIOWE ORAZ LOKAT TERMINOWYCH Lp. Rodzaj usług (czynności) Tryb pobierania 1. Otwarcie rachunku: a) POL-Konto, b) POL-Konto START, c) płatnego na każde

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łopusznie dla klientów instytucjonalnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łopusznie dla klientów instytucjonalnych BANK SPÓŁDZIELCZY W ŁOPUSZNIE Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łopusznie dla klientów instytucjonalnych Łopuszno, 2014 r. Spis treści: SPIS TREŚCI:... 2 ZASADY POBIERANIA OPŁAT

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy Bank Rolników w Opolu

Bank Spółdzielczy Bank Rolników w Opolu Bank Spółdzielczy Bank Rolników w Opolu Załącznik Nr do Uchwały Nr 37/ZORK/15 Zarządu Banku Spółdzielczego Bank Rolników w Opolu z dnia 9.04.2015 r. obowiązuje od 15 czerwca 2015r. Taryfa opłat i prowizji

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy Bank Rolników w Opolu

Bank Spółdzielczy Bank Rolników w Opolu Bank Spółdzielczy Bank Rolników w Opolu Załącznik Nr do Uchwały Nr 37/ZORK/15 Zarządu Banku Spółdzielczego Bank Rolników w Opolu z dnia 9.04.2015 r. obowiązuje od 1 sierpnia 2015r. Taryfa opłat i prowizji

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy Bank Rolników w Opolu

Bank Spółdzielczy Bank Rolników w Opolu Załącznik do Uchwały Nr Zarządu Banku Spółdzielczego w Głogówku z dnia Bank Spółdzielczy Bank Rolników w Opolu Załącznik do Uchwały Nr 36/ZORK/15 Zarządu Banku Spółdzielczego Bank Rolników w Opolu z dnia

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Nidzicy. Taryfa opłat i prowizji bankowych dla klientów instytucjonalnych

Bank Spółdzielczy w Nidzicy. Taryfa opłat i prowizji bankowych dla klientów instytucjonalnych Bank Spółdzielczy w Nidzicy Taryfa opłat i prowizji bankowych dla klientów instytucjonalnych Spis treści: Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych... 3 RACHUNKI BANKOWE... 4 Tab. 1 Rachunek rozliczeniowy

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W KĘTACH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH CZĘŚĆ I ZASADY POBIERANIA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W KĘTACH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH CZĘŚĆ I ZASADY POBIERANIA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH Załącznik do Uchwały Nr 97/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Kętach z dnia 15.07.2015 r. obowiązuje od 16.07.2015 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W KĘTACH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

Bardziej szczegółowo

Otwarcie, prowadzenie, uruchamianie usług:

Otwarcie, prowadzenie, uruchamianie usług: Tabela opłat i prowizji dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą Rozdział 1. Otwarcie, prowadzenie, uruchamianie usług: Lp. Tytuł opłaty/prowizji Wysokość opłaty/prowizji Biznes Standard Biznes

Bardziej szczegółowo