Taryfa prowizji i opłat dla Klientów w CaixaBank, S.A. (Spółka Akcyjna) Oddział w Polsce

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Taryfa prowizji i opłat dla Klientów w CaixaBank, S.A. (Spółka Akcyjna) Oddział w Polsce"

Transkrypt

1 Taryfa prowizji i opłat dla Klientów w CaixaBank, S.A. (Spółka Akcyjna) Oddział w Polsce ()

2 SPIS TREŚCI: 1. WARUNKI OGÓLNE 3 2. RACHUNKI BIEŻĄCE 5 3. PRZELEWY KRAJOWE 6 4. PRZELEWY ZAGRANICZNE 7 5. INTERNETOWY SYSTEM BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ 8 6. KREDYTY 9 7. GWARANCJE AKREDYTYWY INNE USŁUGI

3 1. WARUNKI OGÓLNE 1.1. Stawki prowizji i opłat określone w niniejszej Taryfie mają zastosowanie do czynności bankowych świadczonych w Polsce przez CaixaBank, S.A. (Spółka Akcyjna) Oddział w Polsce ( la Caixa ) na rzecz klientów indywidualnych oraz klientów instytucjonalnych (łącznie klienci indywidualni i klienci instytucjonalni określani dalej jako Klienci ), z wyłączeniem bezpośrednich operacji międzybankowych realizowanych wspólnie z innymi instytucjami kredytowymi, w stosunku do których obowiązują odrębne taryfy la Caixa zastrzega sobie prawo do: a) określania i obciążania Klientów opłatami za operacje i usługi bankowe nie wykazane w niniejszej Taryfie, b) określania i obciążania klientów opłatami w wyższej wysokości niż kwoty wskazane w niniejszej Taryfie, w przypadku operacji lub usług szczególnie skomplikowanych lub obarczonych dodatkowym ryzykiem, lub niestandardowych, w każdym przypadku po uprzednim zawiadomieniu Klienta o rodzaju opłaty oraz jej wysokości, jeżeli Klient wyrazi zgodę na poniesienie tego rodzaju opłaty lub opłaty w wysokości określonej przez la Caixa Dla operacji lub usług o charakterze wyjątkowym, niestandardowym lub jednorazowym, nieujętych w niniejszej Taryfie, które zrealizuje la Caixa na żądanie klienta, ustalone zostaną odrębne stawki prowizji lub opłat oraz warunki ich pobierania przez la Caixa Dla potrzeb transakcji kupna/sprzedaży walut będzie miał zastosowanie kurs podany przez la Caixa na moment dokonania transakcji, o ile dla danej transakcji nie został wynegocjowany inny kurs Niniejsza Taryfa dostępna jest w siedzibie la Caixa oraz na stronie internetowej: la Caixa zastrzega sobie prawo do dokonywania w dowolnym momencie zmian w niniejszej Taryfie, w przypadku, gdy zaistnieje co najmniej jedna z poniższych okolliczności: a) zmiana rodzaju lub formy usług świadczonych przez la Caixa, których dotyczą opłaty lub prowizje przewidziane w niniejszej Taryfie, b) zmiany innych czynników, które bezpośrednio lub pośrednio wpływają na wysokość kosztów danej usługi świadczonej przez la Caixa, c) zmiany warunków rynkowych mających wpływ na wysokość lub zasady ustalania prowizji lub opłat przewidzianych w niniejszej Taryfie. Wszelkie informacje dotyczące wprowadzanych zmian zostaną udostępnione Klientom w siedzibie la Caixa oraz na stronie internetowej: Opłata lub prowizja ustalona w walucie rachunku, a pobierana w PLN, będzie przeliczana na PLN według kursu kupna zgodnie z tabelą kursów obowiązującą w la Caixa w dniu pobrania opłaty lub prowizji Opłata lub prowizja ustalona w PLN, a pobierana w walucie rachunku, będzie przeliczana na tę walutę według kursu sprzedaży zgodnie z tabelą kursów obowiązującą w la Caixa w dniu pobrania opłaty lub prowizji

4 1.9. Opłaty i prowizje przewidziane w niniejszej Taryfie są pobierane na zasadach i w terminach określonych w umowie zawartej z Klientem, dotyczącej transakcji lub czynności, której dana prowizja lub opłata dotyczy, lub w regulaminie dotyczącym danego rodzaju czynności

5 2. RACHUNKI BIEŻĄCE Prowadzenie rachunku bieżącego: Rachunek bieżący w PLN Rachunek bieżący w EUR Rachunek bieżący w USD Rachunek bieżący w GBP Rachunek bieżący w CZK Rachunek bieżący w RON PLN 30,00 miesięcznie EUR 2,00 miesięcznie USD 2,50 miesięcznie GBP 1,80 miesięcznie CZK 175,00 miesięcznie RON 30,00 miesięcznie Wydanie zaświadczenia o stanie środków na rachunku PLN 30,00 Wydanie dodatkowego wyciągu PLN 20,00 za każdy rachunek Blokada środków na rachunku na żądanie klienta PLN 100,00-5 -

6 3. PRZELEWY KRAJOWE Przelew wewnętrzny w PLN między rachunkami w la Caixa (przelew na rachunek własny i na rachunki osób trzecich) Przelew krajowy w PLN do innego banku (Elixir) PRZELEWY ZREALIZOWANE W LA CAIXA PLN 0,50 za przelew PLN 8,00 za przelew PRZELEWY ZREALIZOWANE POPRZEZ INTERNETOWY SYSTEM BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ Bez opłat 2,50 PLN za przelew Przelew krajowy w PLN (SORBNET2 ) PLN 30,00 za przelew 15,00 PLN za przelew Przelew krajowy w PLN (stała dyspozycja) PLN 20,00 za przelew Bez opłat - 6 -

7 4. PRZELEWY ZAGRANICZNE PRZELEWY ZREALIZOWANE W LA CAIXA PRZELEWY ZREALIZOWANE POPRZEZ INTERNETOWY SYSTEM BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ Przelew SEPA 1 EUR 7,50 EUR 5,00 Przelew w EUR do krajów poza UE (od kwoty przelewu) Przelew w walucie obcej (innej niż EUR) do Hiszpanii (od kwoty przelewu) Przelew w walucie obcej (innej niż EUR) do pozostalych krajów (od kwoty przelewu) 0,4% (min. EUR 20,00 - maks. EUR 300,00) 0,3% (min. EUR 15,00 - maks. EUR 200,00) 0,4% (min. EUR 20,00 - maks. EUR 300,00) 0,2% (min. EUR 10,00 - maks. EUR 150,00) 0,15% (min. EUR 7,50 - maks. EUR 100,00) 0,2% (min. EUR 10,00 - maks. EUR 150,00) Dodatkowa opłata za tryb ekspresowy 2 EUR 100,00 Opłata dodatkowa za niespełnienie warunków STP (niewystarczające lub błędne dane) za każdy wysłany przelew EUR 10,00 1 Przelew realizowany w walucie EUR i wysyłany na rachunek beneficjenta w banku na terytorium UE (w tym do innego banku krajowego) oraz: - z podanym kodem BIC banku beneficjenta - z podanym w standardzie IBAN numerem rachunku beneficjenta - z okresleniem opcji kosztów SHA (tzn. koszty banku wysyłającego pokrywa zleceniodawca, a koszty banków trzecich pokrywa beneficjent) 2 Data waluty D dla EUR i USD z dnia transakcji, w przypadku innych walut pierwszego dnia roboczego dla danej waluty

8 5. INTERNETOWY SYSTEM BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ Przyznanie dostępu do internetowego systemu bankowości elektronicznej Opłata miesięczna za dostęp do internetowego systemu bankowości elektronicznej Bez opłat Bez opłat Zmiana kodu identyfikacyjnego PLN 200,00 Wydanie tokena Bez opłat Kolejne wydanie tokena PLN 300,00-8 -

9 6. KREDYTY Prowizja przygotowawcza za udzielenie kredytu - od kwoty kredytu maks. 3% min. PLN 1.000,00 Prowizja za wcześniejszą spłatę kredytu - od kwoty kredytu maks. 5%, min. PLN 1.000,00 Zmiana warunków kredytu (w tym podwyższenie i/lub przedłużenie limitu) - od kwoty kredytu Prowizja z tytułu niewykorzystanego salda udzielonego kredytu - od niewykorzystanej kwoty kredytu Wydanie zaświadczenia dotyczącego wybranych warunków umowy kredytowej Sporządzenie harmonogramu spłaty kredytu na wniosek kredytobiorcy maks. 5%, min. PLN 1.000,00 maks. 5% p.a. PLN 50,00 za dokument PLN 20,00 za dokument - 9 -

10 7. GWARANCJE PRZYGOTOWAWCZA ZA WYSTAWIENIE GWARANCJI 1 OD ZAANGAŻOWANIA BANKU Z TYTULU UDZIELONEJ GWARANCJI (KWARTALNIE LUB ZA FAKTYCZNY OKRES WYKORZYSTANIA) % MIN. % MIN. Gwarancja maks. 3% kwoty gwarancji PLN 1.000,00 maks. 2% od kwoty gwarancji PLN 500,00 Zmiana warunków gwarancji / limitu maks. 3% min. PLN 1.000,00 od wartości gwarancji lub obowiązującego limitu gwarancyjnego Realizacja roszczenia z gwarancji w przypadku realizacji roszczenia z gwarancji zostanie pobrana jednorazowo kwota PLN 1.000,00 Pozostałe czynności maks. PLN 100,00 1 Pobierana od każdej wystawionej gwarancji

11 8. AKREDYTYWY 8.1. AKREDYTYWA OBCA Awizowanie akredytywy PLN 250,00 1 Badanie dokumentów - od kwoty dokumentów 0,2% min. PLN 150,00 1 Prezentacja dokumentów niezgodnych z warunkami akredytywy - pobierana od Beneficjenta w momencie wypłaty PLN 300,00 1 Przesłanie dokumentów do banku importera (opłata za kuriera) PLN 200,00 1 Podwyższenie kwoty akredytywy od podwyższonej kwoty 0,2% min. PLN 150,00 za każdy rozpoczęty kwartał 1 Inne zmiany akredytywy PLN 150,00 1 Realizacja płatności akredytywy - od kwoty akredytywy 0,2% min. PLN 300,00 1 Anulowanie lub spisanie akredytywy przed terminem wygaśnięcia PLN 100,00 1 Przeniesienie akredytywy na wtórnych beneficjentów PLN 100,00 1 Potwierdzenie akredytywy Stawka negocjowana indywidualnie 1 Ekwiwalent w walucie akredytywy

12 8.2. AKREDYTYWA WŁASNA Otwarcie akredytywy - od kwoty akredytywy 0,15% min. PLN 150,00 za każdy rozpoczęty kwartał 1 Badanie dokumentów - od kwoty dokumentów 0,2% min. PLN 300,00 1 Prezentacja dokumentów niezgodnych z warunkami akredytywy - pobierana w momencie zapłaty PLN 300,00 1 Indos/Cesja PLN 200,00 1 Podwyższenie kwoty akredytywy - od podwyższonej kwoty 0,15% min. PLN 150,00 za każdy rozpoczęty kwartał 1 Inne zmiany akredytywy PLN 150,00 1 Realizacja płatności z akredytywy - od kwoty akredytywy 0,2% min. PLN 300,00 1 Anulowanie lub spisanie akredytywy przed terminem wygaśnięcia Rozpatrzenie wniosku o limit pod akredytywę/podwyższenie limitu - (od kwoty przyznanego limitu) PLN 250,00 1 0,3% min. PLN 1.000, Ekwiwalent w walucie akredytywy

13 9. INNE USŁUGI Potwierdzenie wykonania przelewu PLN 20,00 Pozostałe czynności, które nie zostały wskazane w Taryfie, lub w stosunku do których prowizje/opłaty nie zostały ustalone w odrębnych umowach maks. PLN 100,00 Wydanie opinii bankowej PLN 100,00 Wyciągi w formacie SWIFT MT 940 Koszty korespondencji Koszty z tytułu ekspresowego dostarczenia korespondencji PLN 100,00 miesięcznie za usługę zgodnie z aktualnie obowiązującym cennikiem dostawcy usług zgodnie z aktualnie obowiązującym cennikiem dostawcy usług Wpłaty gotówkowe Na rachunek własny od kwoty wpłaty 0,5% min. PLN 50,00 Na rachunek osób trzecich od kwoty wpłaty 1% min. PLN 50,

Tabela Opłat i Prowizji

Tabela Opłat i Prowizji Tabela Opłat i Prowizji dla Podmiotów Gospodarczych Raiffeisen Bank Polska S.A. RB_O_073_09_0 Tabela obowiązuje od 0.03.0 www.raiffeisenpolbank.com Spis treści OGÓLNE ZASADY POBIERANIA OPŁAT I PROWIZJI

Bardziej szczegółowo

Tabela opłat i prowizji bankowych dla Klientów Biznesowych prowadzących księgi rachunkowe

Tabela opłat i prowizji bankowych dla Klientów Biznesowych prowadzących księgi rachunkowe Tabela opłat i prowizji bankowych dla Klientów Biznesowych prowadzących księgi rachunkowe Obowiązuje od dnia 01.03.2013 r. 1. Niniejsza Tabela opłat i prowizji bankowych dla Klientów Biznesowych, zwana

Bardziej szczegółowo

Tabela Opłat i Prowizji dla Podmiotów Gospodarczych

Tabela Opłat i Prowizji dla Podmiotów Gospodarczych Tabela Opłat i Prowizji dla Podmiotów Gospodarczych Raiffeisen Polbank Obowiązuje od 3 czerwca 2013 r. 1 Spis treści OGÓLNE ZASADY POBIERANIA OPŁAT I PROWIZJI... 3 CZĘŚĆ I CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z PROWADZENIEM

Bardziej szczegółowo

Tabela opłat i prowizji bankowych dla Klientów Biznesowych prowadzących księgi rachunkowe

Tabela opłat i prowizji bankowych dla Klientów Biznesowych prowadzących księgi rachunkowe Tabela opłat i prowizji bankowych dla Klientów Biznesowych prowadzących księgi rachunkowe Obowiązuje od dnia 20.04.2015 r. Spis treści: ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne... 2 ROZDZIAŁ II Obsługa rachunków

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji dla przedsiębiorców oraz innych podmiotów w Meritum Banku

Taryfa opłat i prowizji dla przedsiębiorców oraz innych podmiotów w Meritum Banku Taryfa opłat i prowizji dla przedsiębiorców oraz innych podmiotów w Banku (obowiązuje od dnia 1 lipca 2015 roku do 26 października 2015 r. W przypadku przesunięcia terminu fuzji operacyjnej z 26 października

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH TARYFA PROWIZJI I OPŁAT DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH SPIS TREŚCI Postanowienia ogólne 4 ROZDZIAŁ 1. PAKIETY USŁUG BANKOWYCH 4 1. Pakiety: Klassikk,, 4 2. Pakiet 5 3. Pakiet Konto Senior 5 ROZDZIAŁ 2. RACHUNKI

Bardziej szczegółowo

1. Pakiety: Klassikk Personale Eksklusiv. 9 PLN (miesięcznie)

1. Pakiety: Klassikk Personale Eksklusiv. 9 PLN (miesięcznie) TARYFA PROWIZJI I OPŁAT DLA BYŁYCH KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH BANKU DnB NORD POLSKA S.A. W OBSZARZE GETIN BANK PION BANKOWOŚCI DETALICZNEJ I KORPORACYJNEJ GETIN NOBLE BANK SA POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Jednostki

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU

BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu Nr 35/2015 z dnia 23.04.2015 r. BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W PIEŃSKU DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Pieńsk, kwiecień

Bardziej szczegółowo

A vista (3) (w tym kontynuacja Konta Lokacyjnego Plus Standard, oferty: Mistrzowskiego będącego w ofercie Banku do

A vista (3) (w tym kontynuacja Konta Lokacyjnego Plus Standard, oferty: Mistrzowskiego będącego w ofercie Banku do TABELA OPROCENTOWANIA, OPŁAT, PROWIZJI I LIMITÓW TRANSAKCYJNYCH W RAIFFEISEN BANK POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA DLA: KONTA OSOBISTEGO, KONTA LOKACYJNEGO ORAZ LIMITU ZADŁUŻENIA W KONCIE OSOBISTYM Typ rachunku bankowego

Bardziej szczegółowo

Warszawa, listopad 2014 r.

Warszawa, listopad 2014 r. Załącznik do Uchwały Nr 61/11/AB/DZS/2014 Zarządu Banku BPS S.A. z dnia 12 listopada 2014 roku dla Umów zawartych do dnia 15.07.2012 r. Warszawa, listopad 2014 r. Spis treści: SPIS TREŚCI:... 2 ZASADY

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych BSZK w Kraśniku dla klientów instytucjonalnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych BSZK w Kraśniku dla klientów instytucjonalnych Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 3/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego Ziemi Kraśnickiej w Kraśniku z dnia 15.01.2014 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych BSZK w Kraśniku dla klientów instytucjonalnych Kraśnik,

Bardziej szczegółowo

A vista (3) (w tym kontynuacja Konta Lokacyjnego Plus Standard, oferty: Mistrzowskiego będącego w ofercie Banku do

A vista (3) (w tym kontynuacja Konta Lokacyjnego Plus Standard, oferty: Mistrzowskiego będącego w ofercie Banku do Tabela oprocentowania, opłat, prowizji i limitów transakcyjnych w Raiffeisen Bank Polska Spółka Akcyjna dla:, Konta Lokacyjnego oraz Limitu zadłużenia w Koncie Osobistym Typ rachunku bankowego Konta Osobiste

Bardziej szczegółowo

Konta Osobiste Konta Lokacyjne Plus (1) Konto Lokacyjne. Konto Comfort (2) Konto Premium Konto walutowe A'vista Konto Lokacyjne Plus Standard

Konta Osobiste Konta Lokacyjne Plus (1) Konto Lokacyjne. Konto Comfort (2) Konto Premium Konto walutowe A'vista Konto Lokacyjne Plus Standard TABELA OPROCENTOWANIA, OPŁAT, PROWIZJI I LIMITÓW TRANSAKCYJNYCH W RAIFFEISEN BANK POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA DLA: KONTA OSOBISTEGO, KONTA LOKACYJNEGO ORAZ LIMITU ZADŁUŻENIA W KONCIE OSOBISTYM Konta Osobiste

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI MAZOVIA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO DLA FIRM

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI MAZOVIA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO DLA FIRM Przyjęto Uchwałą nr 74/2015 Zarządu Mazovia Banku Spółdzielczego z dnia 27 maja 2015 TARYFA OPŁAT I PROWIZJI TEKST JEDNOLITY Obowiązuje od dnia 1 czerwca 2015 Mazovia Bank Spółdzielczy Strona 1 z 10 SPIS

Bardziej szczegółowo

A. DLA WYMARZONEGO KONTA, WYMARZONEGO KONTA LOKACYJNEGO ORAZ LIMITU ZADŁUŻENIA W KONCIE OSOBISTYM O NAZWIE: WYMARZONE KONTO 1.

A. DLA WYMARZONEGO KONTA, WYMARZONEGO KONTA LOKACYJNEGO ORAZ LIMITU ZADŁUŻENIA W KONCIE OSOBISTYM O NAZWIE: WYMARZONE KONTO 1. TABELA OPROCENTOWANIA, OPŁAT, PROWIZJI I LIMITÓW TRANSAKCYJNYCH W RAIFFEISEN BANK POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA DLA KONTA OSOBISTEGO, KONTA LOKACYJNEGO ORAZ LIMITU ZADŁUŻENIA W KONCIE OSOBISTYM A. DLA WYMARZONEGO

Bardziej szczegółowo

Obowiązuje od dnia 1 stycznia 2012 r. Bank Millennium SA ul. Żaryna 2 A 02-598 Warszawa www.bankmillennium.pl TeleMillennium: 801 31 31 31

Obowiązuje od dnia 1 stycznia 2012 r. Bank Millennium SA ul. Żaryna 2 A 02-598 Warszawa www.bankmillennium.pl TeleMillennium: 801 31 31 31 Bank Millennium SA ul. Żaryna 2 A 02-598 Warszawa www.bankmillennium.pl TeleMillennium: 801 31 31 31 CENNIK USŁUG dla Klientów Bankowości Przedsiębiorstw stanowiący również dokument określany w obowiązujących

Bardziej szczegółowo

Tabela opłat i prowizji bankowych dla Klientów Biznesowych nieprowadzących ksiąg rachunkowych

Tabela opłat i prowizji bankowych dla Klientów Biznesowych nieprowadzących ksiąg rachunkowych Tabela opłat i prowizji bankowych dla Klientów Biznesowych nieprowadzących ksiąg rachunkowych Obowiązuje od dnia 04.05.2015r. Spis treści: ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne... 2 ROZDZIAŁ II Obsługa rachunków

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łopusznie dla klientów instytucjonalnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łopusznie dla klientów instytucjonalnych BANK SPÓŁDZIELCZY W ŁOPUSZNIE Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łopusznie dla klientów instytucjonalnych Łopuszno, 2014 r. Spis treści: SPIS TREŚCI:... 2 ZASADY POBIERANIA OPŁAT

Bardziej szczegółowo

Tabela opłat, prowizji i oprocentowania BIZ Banku w Obszarze Bankowości Korporacyjnej

Tabela opłat, prowizji i oprocentowania BIZ Banku w Obszarze Bankowości Korporacyjnej Tabela opłat, prowizji i oprocentowania BIZ Banku w Obszarze Bankowości Korporacyjnej Obowiązuje od 9 czerwca 2014r. BIZ Bank jest nazwą handlową FM Banku PBP S.A. Rachunek bankowy Otwarcie rachunku bankowego

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI DLA PRZEDSIĘBIORSTW

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI DLA PRZEDSIĘBIORSTW 1. Otwarcie i prowadzenie rachunków bankowych Klienci Korporacyjni Rachunki bieŝące 1.1 otwarcie rachunku bankowego 1.2 zamknięcie rachunku bankowego 1.3 prowadzenie rachunku bankowego a vista 1.4 prowadzenie

Bardziej szczegółowo

TABELA OPŁAT I PROWIZJI PKO BANKU POLSKIEGO SA DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

TABELA OPŁAT I PROWIZJI PKO BANKU POLSKIEGO SA DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH TABELA OPŁAT I PROWIZJI PKO BANKU POLSKIEGO SA DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Spis treści Zasady generalne w zakresie pobierania opłat i prowizji bankowych tytułem operacji na rachunkach klientów instytucjonalnych

Bardziej szczegółowo

Tabela Opłat i Prowizji BIZ Banku, Obszar Mikro i Małych Przedsiębiorstw

Tabela Opłat i Prowizji BIZ Banku, Obszar Mikro i Małych Przedsiębiorstw Tabela Opłat i Prowizji BIZ Banku, Obszar Mikro i Małych Przedsiębiorstw Postanowienia ogólne 1. Bank/BIZ Bank - FM Bank PBP S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Domaniewska 39a, 02-672 Warszawa, wpisany do

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH POSTANOWIENIA OGÓLNE 1

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 TARYFA PROWIZJI I OPŁAT DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH SPIS TREŚCI POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 ROZDZIAŁ 1. PAKIETY USŁUG BANKOWYCH 2 1. Pakiety: Klassikk, Personale, Eksklusiv 2 2. Pakiet NORDic 2 3. Pakiet Konto

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku. Spółdzielczego w Sierpcu. dla Klientów instytucjonalnych. Załącznik do Uchwały nr 29/2014 Zarządu Banku

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku. Spółdzielczego w Sierpcu. dla Klientów instytucjonalnych. Załącznik do Uchwały nr 29/2014 Zarządu Banku Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Sierpcu dla Klientów instytucjonalnych Załącznik do Uchwały nr 29/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Sierpcu z dnia 21 marca 2014r. Z a s a d y

Bardziej szczegółowo

Tabela Opłat i Prowizji BIZ Banku, Obszar Mikro i Małych Przedsiębiorstw

Tabela Opłat i Prowizji BIZ Banku, Obszar Mikro i Małych Przedsiębiorstw Tabela Opłat i Prowizji BIZ Banku, Obszar Mikro i Małych Przedsiębiorstw Postanowienia ogólne 1. Bank/BIZ Bank - FM Bank PBP S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Domaniewska 39a, 02-672 Warszawa, wpisany do

Bardziej szczegółowo

T A R Y F A prowizji i opłat bankowych pobieranych przez. Bank Spółdzielczy w Suchedniowie

T A R Y F A prowizji i opłat bankowych pobieranych przez. Bank Spółdzielczy w Suchedniowie Załącznik do uchwały Zarządu nr 8 /47/2014 z 02.12.2014r. zm. 7/1/2015 z 13.01.2015r. zm. 3/9/2015 z 05.03.2015r. zm. 3/10/2015 z 10.03.2015r. zm. /17/2015 z 06.05.2015r. T A R Y F A prowizji i opłat bankowych

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Głogówku

Bank Spółdzielczy w Głogówku Bank Spółdzielczy w Głogówku Grupa BPS Załącznik nr do Uchwały Nr 60/05/Z Zarządu Banku Spółdzielczego w Głogówku z dnia 9.06.05 r. obowiązuje od dnia 0.07.05 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Białej

Bank Spółdzielczy w Białej Bank Spółdzielczy w Białej Tekst jednolity Uchwała Zarządu Nr 29 /2015 z dnia 30-03-2015 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W BIAŁEJ ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

Bardziej szczegółowo

TABELA OPŁAT I PROWIZJI

TABELA OPŁAT I PROWIZJI Załącznik do Uchwały Nr 55/2015 z dnia 05.05.2015 r. Zarządu BS Nowy Dwór Mazowiecki TABELA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE WYKONYWANE W ZŁOTYCH I W WALUTACH WYMIENIALNYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W

Bardziej szczegółowo

TARYFA opłat i prowizji oraz TABELA oprocentowania produktów bankowych

TARYFA opłat i prowizji oraz TABELA oprocentowania produktów bankowych Załącznik do Uchwały Nr 13/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Łososinie Dolnej z dnia 29.05.2015 r. TARYFA opłat i prowizji oraz TABELA oprocentowania produktów bankowych Obowiązuje od dnia 01.06.2015

Bardziej szczegółowo