Tabela Opłat i Prowizji

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Tabela Opłat i Prowizji"

Transkrypt

1 Tabela Opłat i Prowizji rachunków bankowych prowadzonych dla Klientów indywidualnych w Polbank EFG Typ rachunku Rachunek Mistrzowskie Konto Osobiste (do r. nazywany Rachunkiem Gotówkowym) Rachunek Ale! Konto Rachunek Pomagający (dotyczy Rachunków otwartych od r.) Rachunek Codzienny oszczędnościowy Rachunek Podstawowy w PLN w PLN nie nie 1.1. Otwarcie Rachunku Podstawowego w PLN 1.2. Zamknięcie Rachunku Podstawowego w PLN 1.. Otwarcie Rachunku Dodatkowego 1.4. Zamknięcie Rachunku Dodatkowego Miesięczna opłata za prowadzenie Rachunku Podstawowego w PLN jest pobierana ostatniego dnia roboczego każdego miesiąca W przypadku zamknięcia Rachunku Podstawowego w PLN w trakcie miesiąca kalendarzowego, opłata pobierana jest proporcjonalnie za ilość dni kalendarzowych, w czasie, których rachunek był prowadzony, poprzedzających dzień zamknięcia. Miesięczna opłata pobierana jest dla średniego miesięcznego salda w wysokości: 2,00 zł 6,00 zł 2. od 10 do 999,99 zł. od 100 Nagroda pieniężna w ramach sprzedaży premiowej należna Klientowi od Banku i wypłacana poprzez uznanie Rachunku Podstawowego kwotą tej nagrody do 0 dnia następnego miesiąca kalendarzowego, jeśli kalendarzowym pobrano opłatę za prowadzenie tego Rachunku Podstawowego w PLN (nie powodując przekroczenia stanu dostępnych środków na rachunku) oraz nie został on zamknięty przed wypłatą nagrody pieniężnej oraz został obciążony transakcjami wskazanymi w pkt Minimalna wartość transakcji i minimalna ilość transakcji uprawniająca do naliczenia nagrody pieniężnej 1.6. Prowadzenie Rachunku Dodatkowego 1.7. Otwarcie Rachunku Dodatkowego w PLN ( Rachunku Lokaty, o którym mowa w pkt. 1.8.) 1.8. Otwarcie Rachunku Lokaty: w placówce w Serwisie Telefonicznym Polbank w Bankowości Internetowej Polbank Korzystanie z Serwisu Telefonicznego Polbank Korzystanie z Bankowości Internetowej Polbank Wydanie Karty i jej wznowienie ( sytuacji z pkt. 2..) 1. Miesięczna opłata za Kartę za dany miesiąc kalendarzowy pobierana jest trzeciego Dnia roboczego następnego miesiąca kalendarzowego (lub kolejnego Dnia roboczego, jeśli trzeci Dzień roboczy wypada w poniedziałek). Nagroda pieniężna w ramach sprzedaży premiowej należna Klientowi od Banku i wypłacana poprzez uznanie Rachunku Podstawowego kwotą tej nagrody do 0 dnia następnego miesiąca kalendarzowego, jeśli kalendarzowym pobrano opłatę za posiadanie Karty do tego rachunku (nie powodując przekroczenia stanu dostępnych środków na rachunku) oraz rachunek ten nie został zamknięty przed wypłatą nagrody pieniężnej oraz zaksięgowano na tym rachunku transakcje wskazane w pkt Minimalna wartość transakcji lub ilość transakcji uprawniająca do naliczenia nagrody pieniężnej 4,00 zł 4,00 zł 4,00 zł 4,00 zł 5 transakcji bezgotówkowych Kartą 2 transakcje bezgotówkowe Kartą 2.. Wydanie Karty w miejsce zastrzeżonej 2.4. Odtworzenie kodu PIN Karty 2.5. Zmiana kodu PIN Karty w bankomacie Banku. Przelewy wychodzące.1. Przelewy wewnętrzne w placówce w Serwisie Telefonicznym Polbank w Bankowości Internetowej Polbank24 kalendarzowym, bez względu na kanał realizacji: pierwszy:,.2. Przelewy zewnętrzne wychodzące w PLN ( przelewów pilnych, o których mowa w pkt..4.).2.1. w placówce 7,00 zł 7,00 zł 1 1. w Serwisie Telefonicznym Polbank24,00 zł,00 zł w Bankowości Internetowej Polbank24 1 Przelewy zewnętrzne wychodzące zagraniczne w PLN oraz : USD, AUD, CAD, EUR, CHF, GBP, JPY, CZK, DKK, NOK, SEK, HUF (w tym przelew transgraniczny) w placówce ( przelewów pilnych) 25) 25) 25).4. Dodatkowa opłata za wykonanie w trybie pilnym przelewu krajowego (za pośrednictwem systemu SORBNET).4.1. dla kwoty przelewu co najmniej 1 milion zł.4.2. dla kwoty przelewu poniżej 1 miliona zł Dodatkowa opłata za wykonanie w trybie pilnym przelewu wychodzącego zagranicznego w PLN oraz : USD, AUD, CAD, EUR, CHF, GBP, JPY, CZK, DKK, NOK, SEK, HUF (z bieżącą datą waluty) Dodatkowa opłata za płatności niespełniające wymogów STP czyli ie, które nie mogą zostać rozliczone automatycznie ze względu na brak BIC (kod SWIFT identyfikujący bank beneficjenta) i/lub numeru rachunku w formie IBAN (International Bank Account Number) i/lub podanie dodatkowych instrukcji dotyczących przekazu.7. Sporządzenie na życzenie Klienta informacji o statusie realizacji przelewu zagranicznego (min. 5) (min. 5) (min. 5).8. Opłata za przelew środków z tytułu realizacji zajęcia egzekucyjnego na rachunku w placówce w Serwisie Telefonicznym Polbank wewnętrznego 4. zewnętrznego w PLN 2,00 zł 2,00 zł 4.. Modyfikacja lub anulowanie Zlecenia stałego wewnętrznego w placówce w Serwisie Telefonicznym Polbank w placówce 4,00 zł 4,00 zł w Serwisie Telefonicznym Polbank24 4,00 zł 4,00 zł 1 z 5

2 5. Wypłaty (Bankomat Euronet to bankomat oznaczony logo Euronet zlokalizowany w Polsce, z wyjątkiem bankomatów Euronetu umiejscowionych w placówkach innych banków) pozostałe bankomaty w kraju 5,00 zł 5,00 zł bankomaty za granicą pierwsza 5. druga i kolejna Nieodebranie wypłaty gotówkowej (o której mowa w pkt 10.2.) w placówce w terminie Dni roboczych od dnia zdeklarowanego terminu odbioru wyplaty 0,5% min. 5 0,5% min. 5 0,5% min. 5 0,5% min w placówce 15,00 zł 15,00 zł 15,00 zł 15,00 zł w Serwisie Telefonicznym Polbank24 15,00 zł 15,00 zł 15,00 zł w Bankowości Internetowej Polbank w placówce 15,00 zł 15,00 zł 15,00 zł 6. w Serwisie Telefonicznym Polbank24 15,00 zł 15,00 zł 6.. Sprawdzenie salda rachunku w bankomacie: bankomat Banku inny bankomat (o ile a usługa jest dostępna) 1,00 zł 1,00 zł wystawionego w ciągu ostatnich miesięcy kalendarzowych wystawionego w ciągu ostatnich 4 lub więcej miesięcy kalendarzowych 29,00 zł 29,00 zł 29,00 zł 29,00 zł 6.5. Za sporządzenie zdefiniowanych w niniejszej Tabeli: zaświadczeń, referencji bankowych, potwierdzeń transakcji lub duplikatów dokumentów, dotyczących Konta osoby, której Umowa Konta z Bankiem została rozwiązana, Bank pobiera opłatę zgodną z aktualną na dzień złożenia dyspozycji Tabelą Opłat i Prowizji dla Klientów indywidualnych w Polbank EFG 7. Inne opłaty i prowizje 7.1. Oprocentowanie w przypadku niedopuszczalnego przekroczenia stanu dostępnych środków (oprocentowanie jest naliczane kalendarzowego, w którym przekroczenie ww. stanu nastąpiło, za każdy dzień przekroczenia ww. stanu i jest pobierane przez Bank pierwszego Dnia roboczego następującego po dniu naliczenia tego oprocentowania). 15% (w skali roku) 15% (w skali roku) 15% (w skali roku) 15% (w skali roku) 7.2. Ustanowienie lub modyfikacja dyspozycji na wypadek śmierci Wystawienie zaświadczeń i referencji bankowych dotyczących Konta 29,00 zł 29,00 zł 29,00 zł 29,00 zł 7.4. Blokada środków na rachunku (w tym Rachunku Lokaty) na rzecz osoby trzeciej z tytułu zabezpieczenia zawieranych umów przez Klienta potwierdzonego za zgodność z oryginałem przez pracownika Banku w formie wydruku z systemu Banku bez potwierdzenia za zgodność z oryginałem przez pracownika Banku 15,00 zł 15,00 zł 15,00 zł 15,00 zł 8. Dzienne limity transakcji (limity obejmują transakcje w PLN oraz, w przypadku których pod uwagę bierze się ich równowartość w PLN) Typ limitu Mistrzowskie Konto Osobiste, od r., Rachunkach Codzienny życzenie Klienta) Mistrzowskie Konto Osobiste, od r., Rachunkach Codzienny Ale! Konto lub od r. życzenie Przedstawiciela Ale! Konto lub Pomagających otwartych od r przelewy wewnętrzne, z wyłączeniem przelewów pomiędzy Rachunkami Klienta , 00 zł przelewy zewnętrzne do innego banku w kraju , 00 zł spłata własnej karty kredytowej Klienta w Banku spłata karty kredytowej innego Klienta w Banku spłata karty kredytowej w innym Banku Dzienny limit transakcji dokonywanych przez Serwis Telefoniczny Polbank24 ( otwarcia Rachunku Lokaty) Dzienne limity transakcji dokonywanych przy pomocy Karty (limity dotyczą Karty bez względu na liczbę Rachunków dołączonych do Karty) Mistrzowskie Konto Osobiste (na życzenie Klienta) Ale! Konto życzenia Przedstawiciela dzienny limit wypłat gotówkowych w bankomatach dzienny limit liczby wypłat gotówkowych w bankomatach dzienny limit transakcji bezgotówkowych (w tym transakcji wskazanych w pkt ) , 00 zł dzienny limit liczby transakcji bezgotówkowych (w tym transakcji wskazanych w pkt ) dzienny limit transakcji zbliżeniowych Kartą (jeśli Bank udostępnia ą usługę) dzienny limit liczby transakcji zbliżeniowych Kartą (jeśli Bank udostępnia ą usługę) Linia Wspierająca Rachunek Mistrzowskie Konto Osobiste Rachunek Ale! Konto Rachunek Pomagający 1,5% udostępnionego 9.1. Prowizja za uruchomienie Linii Limitu Kredytu 9.2. Opłata roczna 1,5% Limitu Kredytu 9.. Opłata za podwyższenie Limitu Kredytu (na wniosek Klienta) 10 Minimalna kwota Automatycznego przelewu wykonywanego z Rachunku Mistrzowskie Konto Osobiste lub Rachunku na Rachunek Kwota wypłaty gotówkowej w placówce, która musi być zgłoszona na Dni robocze przed jej dokonaniem i więcej lub równowartość w walucie obcej 10.. Liczba dodatkowych Rachunków (Mistrzowskie Konto Osobiste, i ch łącznie), które mogą być dołączone do Karty 7 Minimalne średnie miesięczne saldo środków Klienta na jego wszystkich Rachunkach lub w innych produktach w ramach usług świadczonych przez Bank lub za pośrednictwem Banku na rzecz Klienta wymagane do prowadzenia Rachunku Maksymalna liczba Rachunków Mocno ch lub Rachunków Codzienny, które mogą być otwarte dla jednego Klienta (do Rachunku Mistrzowskie Konto Osobiste, Rachunku lub Rachunku Pomagającego) Rachunek Codzienny Rachunki dostępne dla Małoletniego Rachunek Ale! Konto, Rachunek Pomagający oraz Rachunki Lokat określone w Tabeli Oprocentowania Średnie miesięczne saldo stanowi iloraz sumy sald na rachunku na koniec każdego dnia kalendarzowym i liczby dni w tym miesiącu kalendarzowym W przypadku, gdy Klient zawarł z Bankiem Umowę o kredyt hipoteczny w okresie, kiedy obsługa kredytu hipotecznego prowadzona jest za pośrednictwem Rachunku Pomagającego, Bank nie pobiera opłat z tytułu przelewów zewnętrznych w PLN i wypłat z Rachunku, o ile czynności te pozostają w związku z zawartą Umową o kredyt hipoteczny 11. Dodatkowe usługi do rachunków bankowych prowadzonych dla Klientów indywidualnych w Polbank EFG Pakiety Twój Asystent opłata za objęcie ochroną ubezpieczeniową w ramach Umowy Ubezpieczenia Grupowego Polbank Assistance dla Posiadaczy Mistrzowskiego Konta Osobistego i Ale!Konta w Polbank EFG Twój Asystent Start (Usługa dostępna dla posiadaczy rachunków za prowadzenie, których w poprzednim miesiącu rozliczeniowym została pobrana opłata (nie powodując przekroczenia stanu dostępnych środków na rachunku) lub opłata nie została pobrana ze względu na spełnienie warunków, o których mowa w pkt..) Twój Asystent Extra 5,00 zł 11.. Twój Asystent 50+ (Dostępny dla Klientów powyżej 50. roku życia). 5,00 zł Twój Ale!Asystent 5,00 zł 2 z 5

3 Tabela Opłat i Prowizji rachunków bankowych prowadzonych dla Klientów indywidualnych w Polbank EFG Rachunek Rachunek z Pakietem Polbank Concierge oszczędnościowo-rozliczeniowy Rachunek Podstawowy w PLN nie 1.1. Otwarcie Rachunku Podstawowego w PLN 1.2. Zamknięcie Rachunku Podstawowego w PLN 1.. Otwarcie Rachunku Dodatkowego 1.4. Zamknięcie Rachunku Dodatkowego Miesięczna opłata za prowadzenie Rachunku Podstawowego w PLN jest pobierana ostatniego dnia roboczego każdego miesiąca W przypadku zamknięcia Rachunku Podstawowego w PLN w trakcie miesiąca kalendarzowego, opłata pobierana jest proporcjonalnie za ilość dni kalendarzowych, w czasie, których rachunek był prowadzony, poprzedzających dzień zamknięcia. Miesięczna opłata pobierana jest dla średniego miesięcznego salda w wysokości: 2. od 10 do 999,99 zł 2. od 100 Nagroda pieniężna w ramach sprzedaży premiowej należna Klientowi od Banku i wypłacana poprzez uznanie Rachunku Podstawowego kwotą tej nagrody do 0 dnia następnego miesiąca kalendarzowego, jeśli kalendarzowym pobrano opłatę za prowadzenie tego Rachunku Podstawowego w PLN (nie powodując do r.: 2 przekroczenia stanu dostępnych środków na rachunku) oraz nie został on zamknięty przed wypłatą nagrody pieniężnej oraz został obciążony transakcjami wskazanymi w pkt Minimalna wartość transakcji i minimalna ilość transakcji uprawniająca do naliczenia 5 transakcji bezgotówkowych Kartą (o nr początkowym xxx xxxx lub xx xxxx xxxx) nagrody pieniężnej na łączną kwotę nie niższą niż Prowadzenie Rachunku Dodatkowego 1.7. Otwarcie Rachunku Dodatkowego w PLN ( Rachunku Lokaty, o którym mowa w pkt. 1.8.) 1.8. Otwarcie Rachunku Lokaty w placówce w Serwisie Telefonicznym Polbank w Bankowości Internetowej Polbank Korzystanie z Serwisu Telefonicznego Polbank Korzystanie z Bankowości Internetowej Polbank Wydanie Karty i jej wznowienie ( sytuacji z pkt. 2..) Miesięczna opłata za Kartę za dany miesiąc kalendarzowy pobierana jest trzeciego Dnia roboczego następnego miesiąca kalendarzowego (lub kolejnego Dnia roboczego, jeśli trzeci Dzień roboczy wypada w poniedziałek). 1. Nagroda pieniężna w ramach sprzedaży premiowej należna Klientowi od Banku i wypłacana poprzez uznanie Rachunku Podstawowego kwotą tej nagrody do 0 dnia następnego miesiąca kalendarzowego, jeśli kalendarzowym pobrano opłatę za posiadanie Karty do tego rachunku (nie powodując przekroczenia stanu dostępnych środków na rachunku) oraz rachunek ten nie został zamknięty przed wypłatą nagrody pieniężnej oraz zaksięgowano na tym rachunku transakcje wskazane w pkt Minimalna wartość transakcji lub ilość transakcji uprawniająca do naliczenia nagrody pieniężnej 2.. Wydanie Karty w miejsce zastrzeżonej 2.4. Odtworzenie kodu PIN Karty 2.5. Zmiana kodu PIN Karty w bankomacie Banku. Przelewy wychodzące.1. Przelewy wewnętrzne.1.1. w placówce.1.2. w Serwisie Telefonicznym Polbank w Bankowości Internetowej Polbank24.2. Przelewy zewnętrzne wychodzące w PLN ( przelewów pilnych, o których mowa pkt..4.) w.2.1. w placówce 7,00 zł. w Serwisie Telefonicznym Polbank24,00 zł.2.. w Bankowości Internetowej Polbank24 Przelewy zewnętrzne wychodzące zagraniczne w PLN oraz : USD, AUD, CAD, EUR, CHF, GBP, JPY, CZK, DKK, NOK, SEK, HUF (w tym przelew 25) transgraniczny) w placówce ( przelewów pilnych).4. Dodatkowa opłata za wykonanie w trybie pilnym przelewu krajowego (za pośrednictwem systemu SORBNET).4.1. dla kwoty przelewu co najmniej 1 milion zł.4.2. dla kwoty przelewu poniżej 1 miliona zł 5.5. Dodatkowa opłata za wykonanie w trybie pilnym przelewu wychodzącego zagranicznego w PLN oraz : USD, AUD, CAD, EUR, CHF, GBP, 5 JPY, CZK, DKK, NOK, SEK, HUF (z bieżącą datą waluty).6. Dodatkowa opłata za płatności nie spełniające wymogów STP czyli ie, które nie mogą zostać rozliczone automatycznie ze względu na brak BIC (kod SWIFT identyfikujący bank beneficjenta) i/lub numeru rachunku w formie IBAN (International Bank Account Number) i/lub podanie dodatkowych instrukcji dotyczących przekazu.7. Sporządzenie na życzenie Klienta informacji o statusie realizacji przelewu zagranicznego (min. 5).8. Opłata za przelew środków z tytułu realizacji zajęcia egzekucyjnego na rachunku w placówce w Serwisie Telefonicznym Polbank w Bankowości Internetowej Polbank w placówce 6. w Serwisie Telefonicznym Polbank Sprawdzenie salda rachunku w bankomacie: bankomat Banku inny bankomat (o ile a usługa jest dostępna) 1,00 zł wystawionego w ciągu ostatnich miesięcy kalendarzowych wystawionego w ciągu ostatnich 4 lub więcej miesięcy kalendarzowych 29,00 zł Za sporządzenie zdefiniowanych w niniejszej Tabeli: zaświadczeń, referencji bankowych, potwierdzeń transakcji lub duplikatów dokumentów, dotyczących Konta 6.5. osoby, której Umowa Konta z Bankiem została rozwiązana, Bank pobiera opłatę zgodną z aktualną na dzień złożenia dyspozycji Tabelą Opłat i Prowizji dla Klientów indywidualnych w Polbank EFG Inne opłaty i prowizje 7. Oprocentowanie w przypadku niedopuszczalnego przekroczenia stanu dostępnych środków (oprocentowanie jest naliczane kalendarzowego, 7.1. w którym przekroczenie ww. stanu nastąpiło, za każdy dzień przekroczenia ww. 15% (w skali roku) stanu i jest pobierane przez Bank pierwszego Dnia roboczego następującego po dniu naliczenia tego oprocentowania) Ustanowienie lub modyfikacja dyspozycji na wypadek śmierci Wystawienie zaświadczeń i referencji bankowych dotyczących Konta 29,00 zł 7.4. Blokada środków na rachunku (w tym Rachunku Lokaty) na rzecz osoby trzeciej z 5 tytułu zabezpieczenia zawieranych umów przez Klienta potwierdzonego za zgodność z oryginałem przez pracownika Banku w formie wydruku z systemu Banku bez potwierdzenia za zgodność 15,00 zł z oryginałem przez pracownika Banku Dzienne limity transakcji (limity obejmują transakcje w PLN oraz, w przypadku których pod uwagę bierze się ich równowartość 8. w PLN) życzenie Typ limitu Klienta) na Rachunku na Rachunku przelewy wewnętrzne, z wyłączeniem przelewów pomiędzy Rachunkami Klienta przelewy zewnętrzne do innego banku w kraju spłata własnej karty kredytowej Klienta w Banku spłata karty kredytowej innego Klienta w Banku spłata karty kredytowej w innym Banku Dzienny limit transakcji dokonywanych przez Serwis Telefoniczny Polbank24 ( otwarcia Rachunku Lokaty) xxx xxxx xxx xxxx Dzienne limity transakcji dokonywanych przy pomocy Karty (limity dotyczą Karty lub xxx xxxx lub xx xxxx xxxx 8.. bez względu na liczbę Rachunków dołączonych do Karty) (na życzenie (na życzenie Klienta) Klienta) dzienny limit wypłat gotówkowych w bankomatach dzienny limit liczby wypłat gotówkowych w bankomatach dzienny limit transakcji bezgotówkowych (w tym transakcji wskazanych w pkt ) dzienny limit liczby transakcji bezgotówkowych (w tym transakcji wskazanych w pkt ) dzienny limit transakcji zbliżeniowych Kartą (jeśli Bank udostępnia ą usługę) 250,00 50 zł dzienny limit liczby transakcji zbliżeniowych Kartą (jeśli Bank udostępnia ą usługę) Linia Wspierająca 9.1. Prowizja za uruchomienie Linii 1,0% Kredytu udostępnionego Limitu 9.2. Opłata roczna 1,0% Limitu Kredytu 9.. Opłata za podwyższenie Limitu Kredytu (na wniosek Klienta) 10 Minimalna kwota Automatycznego przelewu wykonywanego z Rachunku Mistrzowskie 1 Konto Osobiste lub Rachunku na Rachunek Kwota wypłaty gotówkowej w placówce, która musi być zgłoszona i więcej lub równowartość w walucie obcej na Dni robocze przed jej dokonaniem 10.. Liczba dodatkowych Rachunków (Mistrzowskie Konto Osobiste, 7 i ch łącznie), które mogą być dołączone do Karty Minimalne średnie miesięczne saldo środków Klienta na jego wszystkich Rachunkach lub w innych produktach w ramach usług świadczonych przez Bank lub za pośrednictwem Banku na rzecz Klienta wymagane do prowadzenia Rachunku w placówce w Serwisie Telefonicznym Polbank wewnętrznego 4. zewnętrznego w PLN 4.. Modyfikacja lub anulowanie Zlecenia stałego wewnętrznego w placówce w Serwisie Telefonicznym Polbank24 Maksymalna liczba Rachunków Mocno ch lub Rachunków Codzienny 10.5., które mogą być otwarte dla jednego Klienta (do Rachunku Mistrzowskie Konto Osobiste, Rachunku lub Rachunku Pomagającego) Rachunki dostępne dla Małoletniego Rachunek Ale! Konto, Rachunek Pomagający oraz Rachunki Lokat określone w Tabeli Oprocentowania Średnie miesięczne saldo stanowi iloraz sumy sald na rachunku na koniec każdego miesiącu kalendarzowym i liczby dni w tym miesiącu kalendarzowym dnia w danym w placówce w Serwisie Telefonicznym Polbank24 5. Wypłaty numerze początkowym o xxx xxxx xxx xxxx lub xxx xxxx lub xx xxxx xxxx (Bankomat Euronet to bankomat oznaczony logo Euronet zlokalizowany w Polsce, z wyjątkiem bankomatów Euronetu umiejscowionych w placówkach innych banków) pozostałe bankomaty w kraju 5,00 zł bankomaty za granicą 1 Od do : 1 od do : od : pierwsza 5. druga i kolejna Nieodebranie wypłaty gotówkowej (o której mowa w pkt 10.2.) 0,5% 0,5% 5.. w placówce w terminie Dni roboczych od dnia zdeklarowanego terminu odbioru wyplaty min. 5 min Rachunek może być prowadzony w ramach Umowy Konta, jeśli spełniony zostanie przynajmniej jeden z poniższych warunków: a) średnie miesięczne saldo środków Klienta na jego Rachunkach lub w innych produktach w ramach usług świadczonych przez Bank lub za pośrednictwem Banku na rzecz Klienta, kalendarzowym, nie może być mniejsze od wysokości kwoty minimalnej określonej w punkcie 10.4 powyżej wyrażonej w PLN (lub jej równowartości w walucie obcej obliczonej według kursu średniego Narodowego Banku Polskiego) lub b) Klient zadeklaruje ulokowanie w Banku lub za pośrednictwem Banku środków pieniężnych w wysokości, o której mowa w lit. a) powyżej. 2. Klient jest zobowiązany do wpłaty środków na Rachunek w przypadku określonym w pkt. 1 lit. b) powyżej w okresie 0 dni od dnia otwarcia Rachunku.. Posiadacz Rachunku jest zobowiązany do utrzymywania średniego miesięcznego salda środków na Rachunkach lub w innych produktach w ramach usług świadczonych przez Bank lub za pośrednictwem Banku na rzecz Klienta przez cały okres posiadania Rachunku w wysokości określonej w pkt 1 lit. a) powyżej. 4. Rachunek może być prowadzony przez Bank na rzecz Współposiadaczy pod warunkiem, że przynajmniej jeden ze Współposiadaczy spełnia warunki określone w pkt. 1 powyżej. 5. Bank ma prawo do zamknięcia Rachunku w przypadku nieprzestrzegania przez posiadacza Rachunku warunku określonego w pkt. 1 lit. a powyżej, z zachowaniem 0-dniowego okresu wypowiedzenia. z 5

4 Rachunki wycofane z oferty Banku Typ rachunku Rachunek Pomagający (dotyczy Rachunków otwartych do r.) Rachunek Mocno z oferty r.) Rachunek z oferty r.) Rachunek Premiowany z oferty r.) oszczędnościowy oszczędnościowy oszczędnościowy Rachunek Podstawowy w PLN nie w PLN nie 1.1. Otwarcie Rachunku Podstawowego w PLN 1.2. Zamknięcie Rachunku Podstawowego w PLN 1.. Otwarcie Rachunku Dodatkowego 1.4. Zamknięcie Rachunku Dodatkowego Miesięczna opłata za prowadzenie Rachunku Podstawowego w PLN jest pobierana ostatniego dnia roboczego każdego miesiąca W przypadku zamknięcia Rachunku Podstawowego w PLN w trakcie miesiąca kalendarzowego, opłata pobierana jest proporcjonalnie za ilość dni kalendarzowych, w czasie, których rachunek był prowadzony, poprzedzających dzień zamknięcia. Miesięczna opłata pobierana jest dla średniego miesięcznego salda w wysokości: 2. od 10 do 999,99 zł. od 100 Nagroda pieniężna w ramach sprzedaży premiowej należna Klientowi od Banku i wypłacana poprzez uznanie Rachunku Podstawowego kwotą tej nagrody do 0 dnia następnego miesiąca kalendarzowego, jeśli kalendarzowym pobrano opłatę za prowadzenie tego Rachunku Podstawowego w PLN (nie powodując przekroczenia stanu dostępnych środków na rachunku) oraz nie został on zamknięty przed wypłatą nagrody pieniężnej oraz został obciążony transakcjami wskazanymi w pkt Minimalna wartość transakcji lub ilość transakcji uprawniająca do naliczenia nagrody pieniężnej 1.6. Prowadzenie Rachunku Dodatkowego 1.7. Otwarcie Rachunku Dodatkowego w PLN ( Rachunku Lokaty, o którym mowa w pkt. 1.8.) 1.8. Otwarcie Rachunku Lokaty w placówce w Serwisie Telefonicznym Polbank w Bankowości Internetowej Polbank Korzystanie z Serwisu Telefonicznego Polbank Korzystanie z Bankowości Internetowej Polbank Wydanie Karty i jej wznowienie ( sytuacji z pkt. 2..) Miesięczna opłata za Kartę za dany miesiąc kalendarzowy pobierana jest trzeciego Dnia roboczego następnego miesiąca kalendarzowego (lub kolejnego Dnia roboczego, jeśli trzeci Dzień roboczy wypada w poniedziałek). 4,00 zł 1. Nagroda pieniężna w ramach sprzedaży premiowej należna Klientowi od Banku i wypłacana poprzez uznanie Rachunku Podstawowego kwotą tej nagrody do 0 dnia następnego miesiąca kalendarzowego, jeśli kalendarzowym pobrano opłatę za posiadanie Karty do tego rachunku (nie powodując przekroczenia stanu dostępnych środków na rachunku) oraz rachunek ten nie został zamknięty przed wypłatą nagrody pieniężnej oraz zaksięgowano na tym 4,00 zł rachunku transakcje wskazane w pkt Minimalna wartość transakcji lub ilość transakcji uprawniająca do naliczenia nagrody pieniężnej 5 transakcji bezgotówkowych Kartą 2.. Wydanie Karty w miejsce zastrzeżonej 2.4. Odtworzenie kodu PIN Karty 2.5. Zmiana kodu PIN Karty w bankomacie Banku. Przelewy wychodzące.1. Przelewy wewnętrzne w placówce w Serwisie Telefonicznym Polbank24 w Bankowości Internetowej Polbank24 kalendarzowym, bez względu na kanał realizacji: pierwszy:,.2. Przelewy zewnętrzne wychodzące w PLN ( przelewów pilnych, o których mowa w pkt..4.) kalendarzowym, bez względu na kanał realizacji: pierwszy:,.2.1. w placówce w Serwisie Telefonicznym Polbank w Bankowości Internetowej Polbank Przelewy zewnętrzne wychodzące zagraniczne w PLN oraz : USD, AUD, CAD, EUR, CHF, GBP, JPY, CZK, DKK, NOK, SEK, HUF (w tym przelew transgraniczny) w placówce ( przelewów pilnych) 25).4. Dodatkowa opłata za wykonanie w trybie pilnym przelewu krajowego (za pośrednictwem systemu SORBNET).4.1. dla kwoty przelewu co najmniej 1 milion zł.4.2. dla kwoty przelewu poniżej 1 miliona zł 5.5. Dodatkowa opłata za wykonanie w trybie pilnym przelewu wychodzącego zagranicznego w PLN oraz : USD, AUD, CAD, EUR, CHF, GBP, JPY, CZK, DKK, NOK, SEK, HUF (z bieżącą datą waluty) 5.6. Dodatkowa opłata za płatności niespełniające wymogów STP czyli ie, które nie mogą zostać rozliczone automatycznie ze względu na brak BIC (kod SWIFT identyfikujący bank beneficjenta) i/lub numeru rachunku w formie IBAN (International Bank Account Number) i/lub podanie dodatkowych instrukcji dotyczących przekazu.7. Sporządzenie na życzenie Klienta informacji o statusie realizacji przelewu zagranicznego (min. 5).8. Opłata za przelew środków z tytułu realizacji zajęcia egzekucyjnego na rachunku w placówce w Serwisie Telefonicznym Polbank wewnętrznego 4. zewnętrznego w PLN 4.. Modyfikacja lub anulowanie Zlecenia stałego wewnętrznego w placówce w Serwisie Telefonicznym Polbank w placówce w Serwisie Telefonicznym Polbank24 4 z 5

5 5. Wypłaty (Bankomat Euronet to bankomat oznaczony logo Euronet zlokalizowany w Polsce, z wyjątkiem bankomatów Euronetu umiejscowionych w placówkach innych banków) pozostałe bankomaty w kraju 5,00 zł bankomaty za granicą pierwsza 5. druga i kolejna Nieodebranie wypłaty gotówkowej (o której mowa w pkt 10.2.) w placówce w terminie Dni roboczych od dnia zdeklarowanego terminu odbioru wyplaty 0,5% min. 5 0,5% min. 5 0,5% min. 5 0,5% min w placówce 15,00 zł 15,00 zł 15,00 zł 15,00 zł w Serwisie Telefonicznym Polbank24 15,00 zł 15,00 zł 15,00 zł w Bankowości Internetowej Polbank w placówce 15,00 zł 15,00 zł 6. w Serwisie Telefonicznym Polbank24 15,00 zł 6.. Sprawdzenie salda rachunku w bankomacie: bankomat Banku inny bankomat (o ile a usługa jest dostępna) 1,00 zł wystawionego w ciągu ostatnich miesięcy kalendarzowych wystawionego w ciągu ostatnich 4 lub więcej miesięcy kalendarzowych 29,00 zł 29,00 zł 29,00 zł 29,00 zł 6.5. Za sporządzenie zdefiniowanych w niniejszej Tabeli: zaświadczeń, referencji bankowych, potwierdzeń transakcji lub duplikatów dokumentów, dotyczących Konta osoby, której Umowa Konta z Bankiem została rozwiązana, Bank pobiera opłatę zgodną z aktualną na dzień złożenia dyspozycji Tabelą Opłat i Prowizji dla Klientów indywidualnych w Polbank EFG 7. Inne opłaty i prowizje 7.1. Oprocentowanie w przypadku niedopuszczalnego przekroczenia stanu dostępnych środków (oprocentowanie jest naliczane kalendarzowego, w którym przekroczenie ww. stanu nastąpiło, za każdy dzień przekroczenia ww. stanu i jest pobierane przez Bank pierwszego Dnia roboczego następującego po dniu naliczenia tego oprocentowania). 15% (w skali roku) 15% (w skali roku) 15% (w skali roku) 15% (w skali roku) 7.2. Ustanowienie lub modyfikacja dyspozycji na wypadek śmierci Wystawienie zaświadczeń i referencji bankowych dotyczących Konta 29,00 zł 29,00 zł 29,00 zł 29,00 zł 7.4. Blokada środków na rachunku (w tym Rachunku Lokaty) na rzecz osoby trzeciej z tytułu zabezpieczenia zawieranych umów przez Klienta potwierdzonego za zgodność z oryginałem przez pracownika Banku w formie wydruku z systemu Banku bez potwierdzenia za zgodność z oryginałem przez pracownika Banku 15,00 zł 15,00 zł 15,00 zł 15,00 zł 8. Dzienne limity transakcji (limity obejmują transakcje w PLN oraz, w przypadku których pod uwagę bierze się ich równowartość w PLN) Typ limitu do r., Mocno ch, ch, Premiowanych życzenie Klienta) do r., Mocno ch, ch, Premiowanych na Rachunkach do r. życzenie Przedstawiciela do r przelewy wewnętrzne, z wyłączeniem przelewów pomiędzy Rachunkami Klienta , 00 zł przelewy zewnętrzne do innego banku w kraju , 00 zł spłata własnej karty kredytowej Klienta w Banku spłata karty kredytowej innego Klienta w Banku spłata karty kredytowej w innym Banku Dzienny limit transakcji dokonywanych przez Serwis Telefoniczny Polbank24 ( otwarcia Rachunku Lokaty) Dzienne limity transakcji dokonywanych przy pomocy Karty (limity dotyczą Karty bez względu na liczbę Rachunków dołączonych do Karty) Oszczędzającego życzenie Klienta) dzienny limit wypłat gotówkowych w bankomatach dzienny limit liczby wypłat gotówkowych w bankomatach dzienny limit transakcji bezgotówkowych (w tym transakcji wskazanych w pkt ) dzienny limit liczby transakcji bezgotówkowych (w tym transakcji wskazanych w pkt ) dzienny limit transakcji zbliżeniowych Kartą (jeśli Bank udostępnia ą usługę) dzienny limit liczby transakcji zbliżeniowych Kartą (jeśli Bank udostępnia ą usługę) Linia Wspierająca Rachunek Pomagający Rachunek Mocno Rachunek 9.1. Prowizja za uruchomienie Linii 9.2. Opłata roczna 9.. Opłata za podwyższenie Limitu Kredytu (na wniosek Klienta) Minimalna kwota Automatycznego przelewu wykonywanego z Rachunku Mistrzowskie Konto Osobiste lub Rachunku na Rachunek 1 Kwota wypłaty gotówkowej w placówce, która musi być zgłoszona na Dni robocze przed jej dokonaniem i więcej lub równowartość w walucie obcej 10.. Liczba dodatkowych Rachunków (Mistrzowskie Konto Osobiste, i ch łącznie), które mogą być dołączone do Karty 7 Minimalne średnie miesięczne saldo środków Klienta na jego wszystkich Rachunkach lub w innych produktach w ramach usług świadczonych przez Bank lub za pośrednictwem Banku na rzecz Klienta wymagane do prowadzenia Rachunku Maksymalna liczba Rachunków Mocno ch lub Rachunków Codzienny, które mogą być otwarte dla jednego Klienta (do Rachunku Mistrzowskie Konto Osobiste, Rachunku lub Rachunku Pomagającego) Rachunek Premiowany Rachunki dostępne dla Małoletniego Rachunek Ale! Konto, Rachunek Pomagający oraz Rachunki Lokat określone w Tabeli Oprocentowa Średnie miesięczne saldo stanowi iloraz sumy sald na rachunku na koniec każdego dnia kalendarzowym i liczby dni w tym miesiącu kalendarzowym W przypadku, gdy Klient zawarł z Bankiem Umowę o kredyt hipoteczny w okresie, kiedy obsługa kredytu hipotecznego prowadzona jest za pośrednictwem Rachunku Pomagającego, Bank nie pobiera opłat z tytułu przelewów zewnętrznych w PLN i wypłat z Rachunku, o ile czynności te pozostają w związku z zawartą Umową o kredyt hipoteczny 5 z 5 Pol TOiP-Ind+BO

Tabela Opłat i Prowizji

Tabela Opłat i Prowizji Tabela Opłat i Prowizji rachunków bankowych prowadzonych dla Klientów indywidualnych w Raiffeisen Bank Polska S.A. Typ Rachunku Typ operacji Mistrzowskie Konto Osobiste (do 31.10.2010 r. nazywany Rachunkiem

Bardziej szczegółowo

Tabela Opłat i Prowizji

Tabela Opłat i Prowizji Tabela Opłat i Prowizji rachunków bankowych prowadzonych dla Klientów indywidualnych w Polbank EFG Typ Rachunku Typ operacji Mistrzowskie Konto Osobiste (do 31.10.2010 r. nazywany Rachunkiem Gotówkowym)

Bardziej szczegółowo

Tabela Opłat i Prowizji rachunków bankowych prowadzonych dla Klientów indywidualnych w Raiffeisen Bank Polska S.A.

Tabela Opłat i Prowizji rachunków bankowych prowadzonych dla Klientów indywidualnych w Raiffeisen Bank Polska S.A. Tabela Opłat i Prowizji rachunków bankowych prowadzonych dla Klientów indywidualnych w Raiffeisen Bank Polska S.A. Rachunki wycofane z oferty Banku Typ Typ L.p. Typ operacji Rachunek Mistrzowskie Konto

Bardziej szczegółowo

Tabela Opłat i Prowizji rachunków bankowych prowadzonych dla Klientów indywidualnych w Raiffeisen Bank Polska S.A.

Tabela Opłat i Prowizji rachunków bankowych prowadzonych dla Klientów indywidualnych w Raiffeisen Bank Polska S.A. Tabela Opłat i Prowizji rachunków bankowych prowadzonych dla Klientów indywidualnych w Raiffeisen Bank Polska S.A. Rachunki wycofane z oferty Banku Typ Typ L.p. Typ operacji Rachunek Mistrzowskie Konto

Bardziej szczegółowo

Taryfa Opłat, Prowizji i Oprocentowania Kantoru Walutowego dla Klientów Indywidualnych

Taryfa Opłat, Prowizji i Oprocentowania Kantoru Walutowego dla Klientów Indywidualnych Taryfa Opłat, Prowizji i Oprocentowania Kantoru Walutowego dla Klientów Indywidualnych 1 Postanowienia ogólne 1. Taryfa Opłat, Prowizji i Oprocentowania Kantoru Walutowego dla Klientów Indywidualnych,

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH POSTANOWIENIA OGÓLNE 1

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 TARYFA PROWIZJI I OPŁAT DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH SPIS TREŚCI POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 ROZDZIAŁ 1. PAKIETY USŁUG BANKOWYCH 2 1. Pakiety: Klassikk, Personale, Eksklusiv 2 2. Pakiet NORDic 2 3. Pakiet Konto

Bardziej szczegółowo

LP Rodzaj opłaty Opłata

LP Rodzaj opłaty Opłata LP Rodzaj opłaty Opłata 1. Rejestracja w Rkantor.com 1.1 Zamknięcie konta użytkownika Rkantor.com 2. 2.1 PRZELEWY Przelewy w PLN 2.1.1 Przelew w PLN do wszystkich banków współpracujących z Rkantor.com

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT Banku Spółdzielczego w Radzyniu Podlaskim

KOMUNIKAT Banku Spółdzielczego w Radzyniu Podlaskim KLIENCI DETALICZNI KOMUNIKAT Banku Spółdzielczego w Radzyniu Podlaskim I. RACHUNKI W PLN: Minimalna wysokość wkładu oraz wpłat na książeczkę oszczędnościową a vista (nie 100,00 PLN dotyczy Szkolnych Kas

Bardziej szczegółowo

Taryfa Opłat, Prowizji i Oprocentowania Kantoru Walutowego dla Klientów Indywidualnych

Taryfa Opłat, Prowizji i Oprocentowania Kantoru Walutowego dla Klientów Indywidualnych Taryfa Opłat, Prowizji i Oprocentowania Kantoru Walutowego dla Klientów Indywidualnych 1 Postanowienia ogólne 1. Taryfa Opłat, Prowizji i Oprocentowania Kantoru Walutowego dla Klientów Indywidualnych,

Bardziej szczegółowo

Prowadzenie rachunków bankowych, obsługa Kart oraz korzystanie z Elektronicznych Kanałów Dostępu osoby małoletnie

Prowadzenie rachunków bankowych, obsługa Kart oraz korzystanie z Elektronicznych Kanałów Dostępu osoby małoletnie Prowadzenie rachunków bankowych, obsługa Kart oraz korzystanie z Elektronicznych Kanałów Dostępu osoby małoletnie Rozdział 1 Rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe konto Junior plan taryfowy * ) warunkiem

Bardziej szczegółowo

LP Rodzaj opłaty Opłata

LP Rodzaj opłaty Opłata LP Rodzaj opłaty Opłata 1. Rejestracja w Rkantor.com bezpłatnie 1.1 Zamknięcie konta użytkownika Rkantor.com bezpłatnie 2. 2.1 PRZELEWY Przelewy w PLN 2.1.1 Przelew w PLN do wszystkich banków współpracujących

Bardziej szczegółowo

TABELA OPŁAT I PROWIZJI KONTO IDEALNA FIRMA (dla jednostek organizacyjnych) wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 26 czerwca 2015 r.

TABELA OPŁAT I PROWIZJI KONTO IDEALNA FIRMA (dla jednostek organizacyjnych) wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 26 czerwca 2015 r. Duma Przedsiębiorcy 1/5 TABELA OPŁAT I PROWIZJI KONTO IDEALNA FIRMA (dla jednostek organizacyjnych) wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 26 czerwca 2015 r. Opłaty podstawowe Otwarcie Rachunku Rozliczeniowego

Bardziej szczegółowo

KLIENCI INDYWIDUALNI

KLIENCI INDYWIDUALNI Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w walucie krajowej KLIENCI INDYWIDUALNI ROZDZIAŁ I USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH PODSTAWOWY DO 30-GO ROKU ŻYCIA 1.1 Za otwarcie rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego

Bardziej szczegółowo

TABELA OPŁAT I PROWIZJI KONTO SPÓŁKA PLUS KREDYT (dla jednostek organizacyjnych) wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 26 czerwca 2015 r.

TABELA OPŁAT I PROWIZJI KONTO SPÓŁKA PLUS KREDYT (dla jednostek organizacyjnych) wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 26 czerwca 2015 r. Duma Przedsiębiorcy 1/5 TABELA OPŁAT I PROWIZJI KONTO SPÓŁKA PLUS KREDYT (dla jednostek organizacyjnych) wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 26 czerwca 2015 r. Wysokość opłat Opłaty podstawowe Otwarcie Rachunku

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI DLA BYŁYCH KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH DZ BANK POLSKA S.A.

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI DLA BYŁYCH KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH DZ BANK POLSKA S.A. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI DLA BYŁYCH KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH DZ BANK POLSKA S.A. Taryfa obowiązuje od 01 lutego 2014 roku Opłaty i prowizje podane są w złotych polskich (PLN), jeżeli nie zaznaczono inaczej.

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT Banku Spółdzielczego w Radzyniu Podlaskim

KOMUNIKAT Banku Spółdzielczego w Radzyniu Podlaskim KLIENCI DETALICZNI 5. I. RACHUNKI W PLN: KOMUNIKAT Banku Spółdzielczego w Radzyniu Podlaskim Minimalna wysokość wkładu oraz wpłat na książeczkę oszczędnościową a vista (nie dotyczy Szkolnych Kas Oszczędności)

Bardziej szczegółowo

Prowadzenie rachunków bankowych, obsługa Kart oraz korzystanie z Elektronicznych Kanałów Dostępu osoby pełnoletnie

Prowadzenie rachunków bankowych, obsługa Kart oraz korzystanie z Elektronicznych Kanałów Dostępu osoby pełnoletnie standardowy aktywny internetowy* ) senior** ) student*** ) Prowadzenie rachunków bankowych, obsługa Kart oraz korzystanie z Elektronicznych Kanałów Dostępu osoby pełnoletnie Rozdział 1 Rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe świadczone w walucie wymienialnej klientom Banku Spółdzielczego w Jarocinie

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe świadczone w walucie wymienialnej klientom Banku Spółdzielczego w Jarocinie . Taryfa za czynności i usługi bankowe świadczone w walucie wymienialnej klientom Banku obowiązuje od 15.09.2015 r. 1 Postanowienia ogólne Taryfa za czynności i usługi bankowe świadczone w 1. Bank Spółdzielczy

Bardziej szczegółowo

Darmowe konta bankowe tylko na www.darmowe-konta.pl Taryfa Opłat i Prowizji Alior Banku S.A. dla Klientów Indywidualnych

Darmowe konta bankowe tylko na www.darmowe-konta.pl Taryfa Opłat i Prowizji Alior Banku S.A. dla Klientów Indywidualnych Taryfa Opłat i Prowizji Alior Banku S.A. dla Klientów Indywidualnych Obowiązuje: posiadaczy rachunków, którzy zawarli umowę produktu po 24 września 2010 r. od dnia zawarcia umowy z Bankiem, 2. posiadaczy

Bardziej szczegółowo

Tabela prowizji za czynności bankowe oraz opłat za inne czynności w obszarze Getin Banku dla Klientów indywidualnych byłego Get Banku S.A.

Tabela prowizji za czynności bankowe oraz opłat za inne czynności w obszarze Getin Banku dla Klientów indywidualnych byłego Get Banku S.A. Tabela prowizji za czynności bankowe oraz opłat za inne czynności w obszarze Getin Banku dla Klientów indywidualnych byłego Get Banku S.A. Rachunki bankowe konto osobiste Na WWW Walutowe konto osobiste

Bardziej szczegółowo

Wypłata gotówkowa z konta

Wypłata gotówkowa z konta Konto walutowe w CHF i EUR Bank BNP Paribas Konto walutowe/n azwa Rachunek walutowy Czy aby otworzyć konto walutowe, trzeba mieć zwykły ROR? Miesięczny koszt prowadzenia konta walutowego franki i euro/opłata

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH TARYFA PROWIZJI I OPŁAT DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH SPIS TREŚCI Postanowienia ogólne 3 ROZDZIAŁ 1. PAKIETY USŁUG BANKOWYCH 3 1. Pakiety: Klassikk, Personale, Eksklusiv 3 2. Pakiet NORDic 4 3. Pakiet Konto

Bardziej szczegółowo

Dział VIII. Rachunki bankowe dla klientów instytucjonalnych

Dział VIII. Rachunki bankowe dla klientów instytucjonalnych Dział VIII. Rachunki bankowe dla klientów instytucjonalnych WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI dla firm dla osób 1. Otwarcie rachunku 1) głównego jednorazowo w dniu 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 2) pomocniczego

Bardziej szczegółowo

WYKAZ NAJWAŻNIEJSZYCH ZMIAN (wprowadzanych z dniem połączenia działalności operacyjnej Alior Banku i Meritum Banku)

WYKAZ NAJWAŻNIEJSZYCH ZMIAN (wprowadzanych z dniem połączenia działalności operacyjnej Alior Banku i Meritum Banku) WYKAZ NAJWAŻNIEJSZYCH ZMIAN (wprowadzanych z dniem połączenia działalności operacyjnej Alior Banku i Banku) Rachunki bieżące i pomocnicze Numer rachunku bankowego (NRB) Nazwy produktów Dokumenty regulujące

Bardziej szczegółowo

Rodzaj rachunku bankowego Wymarzone Konto Wymarzone Konto Lokacyjne (1) Konto Wymarzony Cel (1A) 1. OPROCENTOWANIE

Rodzaj rachunku bankowego Wymarzone Konto Wymarzone Konto Lokacyjne (1) Konto Wymarzony Cel (1A) 1. OPROCENTOWANIE TABELA OPROCENTOWANIA, OPŁAT, PROWIZJI I LIMITÓW TRANSAKCYJNYCH W RAIFFEISEN BANK POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA DLA KONTA OSOBISTEGO, KONTA LOKACYJNEGO ORAZ LIMITU ZADŁUŻENIA W KONCIE OSOBISTYM A. DLA WYMARZONEGO

Bardziej szczegółowo

Obowiązuje od 01.06.2015r.

Obowiązuje od 01.06.2015r. DZIAŁ II DEPOZYTY OSÓB FIZYCZNYCH Obowiązuje od 01062015r Lp Rozdział 1 Obsługa rachunków oszczędnościowych, oszczędnościowo-rozliczeniowych (ROR) Wyszczególnienie czynności 1 Otwarcie, i prowadzenie i

Bardziej szczegółowo

Pakiet Wygodny Plus. Pakiet Komfortowy. Pakiet Wygodny. 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł

Pakiet Wygodny Plus. Pakiet Komfortowy. Pakiet Wygodny. 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł RACHUNKI BANKOWE TAB. 1 y Lp. Agro 1. Opłata za 1) 0 zł 2) 15 zł/0 zł 3) 50 zł/0 zł 3) 30 zł 100 zł 10 zł/0 zł 3) 30 zł/0 zł 3) 20 zł 60 zł 2. Otwarcie rachunku bieżącego/pomocniczego jednorazowo 3. Prowadzenie

Bardziej szczegółowo

Taryfa Opłat, Prowizji i Oprocentowania Kantoru Walutowego dla Przedsiębiorców i Innych Podmiotów

Taryfa Opłat, Prowizji i Oprocentowania Kantoru Walutowego dla Przedsiębiorców i Innych Podmiotów Taryfa Opłat, Prowizji i Oprocentowania Kantoru Walutowego dla Przedsiębiorców i Innych Podmiotów 1 Postanowienia ogólne Postanowienia ogólne 1. Taryfa Opłat, Prowizji i Oprocentowania Kantoru Walutowego

Bardziej szczegółowo

Kanał dostępu (sposób wykonania operacji) Kanały samoobsługowe. Kanały samoobsługowe. Konsultant. Kanały samoobsługowe. Kanały samoobsługowe

Kanał dostępu (sposób wykonania operacji) Kanały samoobsługowe. Kanały samoobsługowe. Konsultant. Kanały samoobsługowe. Kanały samoobsługowe Obowiązuje od 9 września 2013 r. Taryfa prowizji i opłat bankowych PKO Banku Polskiego dla kont Inteligo prywatnych (indywidualnych i wspólnych) i firmowych, dla Klientów, którzy zawarli umowę rachunku

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI MAZOVIA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI MAZOVIA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Przyjęto Uchwałą nr 97/2015 Zarządu Mazovia Banku Spółdzielczego z dnia 12 sierpnia 2015 roku TARYFA OPŁAT I PROWIZJI TEKST JEDNOLITY Obowiązuje od dnia 17 sierpnia 2015 roku Mazovia Bank Spółdzielczy

Bardziej szczegółowo

Tabela opłat i prowizji kont dla osób fizycznych obowiązująca od dnia 18 lipca 2016 r.

Tabela opłat i prowizji kont dla osób fizycznych obowiązująca od dnia 18 lipca 2016 r. Tabela opłat i prowizji kont dla osób fizycznych obowiązująca od dnia 18 lipca 2016 r. 1 I KONTO Prowadzenie konta opłata 1 0zł 4,90 zł 9,90 zł 14,90 zł 0 zł miesięczna Prowadzenie konta w przypadku zapewnienia

Bardziej szczegółowo

Taryfa Opłat i Prowizji Alior Banku S.A. dla Klientów Indywidualnych. Postanowienia ogólne. Obowiązuje od 24 października 2012

Taryfa Opłat i Prowizji Alior Banku S.A. dla Klientów Indywidualnych. Postanowienia ogólne. Obowiązuje od 24 października 2012 Taryfa Opłat i Prowizji Alior Banku S.A. dla Klientów Indywidualnych Obowiązuje od 24 października 2012 Postanowienia ogólne 1. Taryfa Opłat i Prowizji Alior Banku S.A. dla Klientów Indywidualnych, zwana

Bardziej szczegółowo

Niniejszy dokument obejmuje:

Niniejszy dokument obejmuje: Niniejszy dokument obejmuje: Taryfa Opłat i Prowizji Alior Banku S.A. dla Klientów Indywidualnych obowiązująca: 1) Klientów, którzy podpisali Umowę od dnia 29 czerwca 2012r. od momentu zawarcia Umowy,

Bardziej szczegółowo

TABELA OPŁAT I PROWIZJI KONT DLA OSÓB FIZYCZNYCH

TABELA OPŁAT I PROWIZJI KONT DLA OSÓB FIZYCZNYCH TABELA OPŁAT I PROWIZJI KONT DLA OSÓB FIZYCZNYCH obowiązuje od dnia 18.07.2016 r. konta 1 I KONTO Prowadzenie konta opłata miesięczna 1 0 zł 4,90 zł 9,90 zł 14,90 zł 0 zł Prowadzenie konta w przypadku

Bardziej szczegółowo

Tabela opłat i prowizji kont dla osób fizycznych

Tabela opłat i prowizji kont dla osób fizycznych k/toip/01/2016 Tabela opłat i prowizji kont dla osób fizycznych obowiązująca od dnia 11 marca 2016 r. Pakiet konta 1 PREMIUM Pakiet depozytowy I KONTO Prowadzenie konta opłata miesięczna 1) 0 zł 4,90 zł

Bardziej szczegółowo

III RACHUNKI BANKOWE DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH TAB. 2 Pozostałe rachunki

III RACHUNKI BANKOWE DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH TAB. 2 Pozostałe rachunki bieżący lokaty 1. Otwarcie rachunku jednorazowo 0 zł 0 zł 0 zł wg umowy z Klientem 0 zł 2. Prowadzenie rachunku: 1) 2.1 dla rolnika ryczałtowego nie prowadzącego działów specjalnych miesięcznie 12) 5 zł

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe świadczone w walucie wymienialnej klientom Banku Spółdzielczego w Jarocinie

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe świadczone w walucie wymienialnej klientom Banku Spółdzielczego w Jarocinie Załącznik nr 1 do Uchwały nr 534/2015 Zarządu BS w Jarocinie z dnia 02.07.2015 r. Taryfa za czynności i usługi bankowe świadczone w walucie wymienialnej klientom Banku obowiązuje od 13.07.2015 r. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Taryfa Opłat i Prowizji Alior Banku S.A. dla Klientów Indywidualnych. (aktualne na dzień 29.10.2008r.)

Taryfa Opłat i Prowizji Alior Banku S.A. dla Klientów Indywidualnych. (aktualne na dzień 29.10.2008r.) Taryfa Opłat i Prowizji Alior Banku S.A. dla Klientów Indywidualnych (aktualne na dzień 29.10.2008r.) Spis treści Postanowienia ogólne:... 3 Rozdział I. Rachunki oszczędnościowo rozliczeniowe... 4 Rozdział

Bardziej szczegółowo

Bankowość Internetowa. Oddział Banku

Bankowość Internetowa. Oddział Banku TABELA OPŁAT I PROWIZJI DLA RACHUNKÓW PROWADZONYCH W ZŁOTYCH POLSKICH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH (wprowadzona w Idea Bank S.A. oddział Lion s Bank w Warszawie dnia 8 listopada 2016 r.) Opłaty podstawowe

Bardziej szczegółowo

Proste Konto Osobiste / MeritumKonto Junior Lp. Rodzaj czynności / usługi Tryb pobierania prowizji / opłaty

Proste Konto Osobiste / MeritumKonto Junior Lp. Rodzaj czynności / usługi Tryb pobierania prowizji / opłaty Szczegółowy wykaz zmian w Taryfie Opłat i Prowizji dla Klienta Indywidualnego w Meritum Banku ICB S.A obowiązującej od dnia 12 czerwca 2012 r. dla Klientów, którzy złożyli wniosek o otwarcie rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego

Bardziej szczegółowo

1/7. Bankowość Internetowa / Mobilna* Bankowość Telefoniczna. Oddział Banku

1/7. Bankowość Internetowa / Mobilna* Bankowość Telefoniczna. Oddział Banku 1/7 TABELA OPŁAT I PROWIZJI DLA RACHUNKÓW PROWADZONYCH W ZŁOTYCH POLSKICH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH, wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 8 listopada 2016 r. Opłaty podstawowe Otwarcie Rachunku 0,00 0,00

Bardziej szczegółowo

Bankowość Internetowa. Oddział Banku

Bankowość Internetowa. Oddział Banku TABELA OPŁAT I PROWIZJI DLA RACHUNKÓW PROWADZONYCH W ZŁOTYCH POLSKICH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH (wprowadzona w Idea Bank S.A. oddział Lion s Bank w Warszawie dnia 14 kwietnia 2017 r.) Opłaty podstawowe

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji dla Klienta indywidualnego w Meritum Banku ICB S.A.

Taryfa opłat i prowizji dla Klienta indywidualnego w Meritum Banku ICB S.A. Taryfa opłat i prowizji dla Klienta indywidualnego w Meritum Banku ICB S.A. (w przypadku wniosków złożonych od 1 maja 2014 r. obowiązuje od dnia zawarcia umowy, w przypadku umów zawartych do dnia 30 kwietnia

Bardziej szczegółowo

Taryfa Opłat i Prowizji Alior Sync dla Klientów Indywidualnych

Taryfa Opłat i Prowizji Alior Sync dla Klientów Indywidualnych W przypadku umów zawartych do 3 marca 203 od dnia czerwca 20 Taryfa Opłat i Prowizji Alior Sync dla Klientów Indywidualnych Postanowienia ogólne Taryfa Opłat i Prowizji Alior Sync dla Klientów Indywidualnych,

Bardziej szczegółowo

Tabela opłat i prowizji oraz czas realizacji przelewów dla klientów platformy wymiany walut

Tabela opłat i prowizji oraz czas realizacji przelewów dla klientów platformy wymiany walut Tabela opłat i prowizji oraz czas realizacji przelewów dla klientów platformy wymiany walut www.walutykantor24.pl Obowiązuje od 07.08.2017r. Spis treści: 1. Opłaty ogólne 5 Rejestracja konta w platformie

Bardziej szczegółowo

A. Dla Wymarzonego Konta, Wymarzonego Konta Lokacyjnego oraz Limitu zadłużenia w Koncie Osobistym o nazwie: Wymarzone Konto 1.

A. Dla Wymarzonego Konta, Wymarzonego Konta Lokacyjnego oraz Limitu zadłużenia w Koncie Osobistym o nazwie: Wymarzone Konto 1. Tabela oprocentowania, opłat, prowizji i limitów transakcyjnych w Raiffeisen Bank Polska Spółka Akcyjna dla, Konta Lokacyjnego oraz Limitu zadłużenia w Koncie Osobistym A. Dla Wymarzonego Konta, Wymarzonego

Bardziej szczegółowo

1/8. Bankowość Internetowa. Bankowość Telefoniczna

1/8. Bankowość Internetowa. Bankowość Telefoniczna 1/8 TABELA OPŁAT I PROWIZJI DLA RACHUNKÓW ROZLICZENIOWYCH PROWADZONYCH W ZŁOTYCH POLSKICH DLA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH Wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 4 lipca 2016 r. Opłaty podstawowe Otwarcie Rachunku

Bardziej szczegółowo

I. Rachunki bankowe klientów instytucjonalnych

I. Rachunki bankowe klientów instytucjonalnych I. Rachunki bankowe klientów instytucjonalnych załącznik Nr 2 do Umowy produktów i usług bankowych Lp korzyści Rodzaj usługi (czynności) warunek korzystania z pakietu Otwarcie pierwszego rachunku pomocniczego

Bardziej szczegółowo

Rodzaj czynności/usługi

Rodzaj czynności/usługi TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE ORAZ ZA WYKONYWANIE INNYCH CZYNNOŚCI, POBIERANYCH OD KLIENTÓW PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W SOKÓŁCE Część II. Klienci indywidualni 1. Otwarcie rachunku 2. Prowadzenie

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ I. KONTA, RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWE I LOKATY w ofercie

DZIAŁ I. KONTA, RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWE I LOKATY w ofercie DZIAŁ I. KONTA, RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWE I LOKATY w ofercie dotyczy Klientów obsługiwanych w oddziałach Banku, będących przed dniem połączenia oddziałami BGŻ S.A. obowiązuje od 17 września 2015 r. ) ROZDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

Obowiązuje od dnia 1 listopada 2014 r.

Obowiązuje od dnia 1 listopada 2014 r. Załącznik do Uchwały nr 148/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Czarnkowie z dnia 31.10. 2014 r. BANK SPÓŁDZIELCZY W CZARNKOWIE TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZWIĄZANYCH Z FUNKCJONOWANIEM KART PŁATNICZYCH I KREDYTOWYCH

Bardziej szczegółowo

Wysokość opłat Opłaty podstawowe Otwarcie Rachunku Rozliczeniowego. Otwarcie Rachunku Pomocniczego

Wysokość opłat Opłaty podstawowe Otwarcie Rachunku Rozliczeniowego. Otwarcie Rachunku Pomocniczego Duma Przedsiębiorcy 1/5 TABELA OPŁAT I PROWIZJI KONTO FIRMA I EMERYTURA PLUS dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 2 lutego 2015 r. Wysokość opłat

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ II - Rachunki bankowe i rozliczenia pieniężne 2.1 Klienci instytucjonalni 2.1.1 Rachunki i rozliczenia złotowe

ROZDZIAŁ II - Rachunki bankowe i rozliczenia pieniężne 2.1 Klienci instytucjonalni 2.1.1 Rachunki i rozliczenia złotowe ROZDZIAŁ II - Rachunki bankowe i rozliczenia pieniężne 1 Klienci instytucjonalni 1 Rachunki i rozliczenia złotowe Lp. Rodzaj usług (czynności) Stawka 1 Rachunek rozliczeniowy: Biznes Net Mój Biznes Biznes

Bardziej szczegółowo

Wysokość opłat Opłaty podstawowe Otwarcie Rachunku Rozliczeniowego. Otwarcie Rachunku Pomocniczego

Wysokość opłat Opłaty podstawowe Otwarcie Rachunku Rozliczeniowego. Otwarcie Rachunku Pomocniczego Duma Przedsiębiorcy 1/5 TABELA OPŁAT I PROWIZJI KONTO FIRMA TO JA Z PREMIĄ 1 dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, wprowadzona w dnia 30 lipca 2015 r. Wysokość opłat Opłaty podstawowe

Bardziej szczegółowo

Tabele Opłat i Prowizji Euro Banku S.A. Konto Osobiste i Karty Płatnicze

Tabele Opłat i Prowizji Euro Banku S.A. Konto Osobiste i Karty Płatnicze Tabele Opłat i Prowizji Euro Banku S.A. Konto Osobiste i Karty Płatnicze Tabela obowiązuje od dnia 13.11.2017 r. 1. dla pakietów kont uruchomionych od dnia 01.10.2016 r... 2 - Rachunki oszczędnościowe

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Pucku

Bank Spółdzielczy w Pucku RACHUNKI BANKOWE Bank Spółdzielczy w Pucku WYCIĄG Z TARYFY PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W PUCKU ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE KLIENT INSTYTUCJONALNY OBRÓT ROZLICZENIOWY W ZŁOTYCH

Bardziej szczegółowo

Tabela opłat i prowizji kont dla osób fizycznych obowiązująca od dnia 5 października 2014 r.

Tabela opłat i prowizji kont dla osób fizycznych obowiązująca od dnia 5 października 2014 r. Tabela opłat i prowizji kont dla osób fizycznych obowiązująca od dnia 5 października 2014 r. konta 1 I KONTO Prowadzenie konta - opłata miesięczna 1) 0 zł 4 zł 8 zł 16 zł 0 zł Prowadzenie konta w przypadku

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O PROWIZJACH I OPŁATACH POBIERANYCH ZA CZYNNOŚCI BANKOWE OD KLIENTÓW DETALICZNYCH

INFORMACJA O PROWIZJACH I OPŁATACH POBIERANYCH ZA CZYNNOŚCI BANKOWE OD KLIENTÓW DETALICZNYCH INFORMACJA O PROWIZJACH I OPŁATACH POBIERANYCH ZA CZYNNOŚCI BANKOWE OD KLIENTÓW DETALICZNYCH OBOWIĄZUJe OD 1 grudnia 011 r. KONTA, RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWE I LOKATY w ofercie Konto osobiste Konto osobiste

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI MAZOVIA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI MAZOVIA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Przyjęto Uchwałą nr 85/2016 Zarządu Mazovia Banku Spółdzielczego z dnia 20 lipca 2016 roku TARYFA OPŁAT I PROWIZJI TEKST JEDNOLITY Obowiązuje od dnia 26 lipca 2016 roku Mazovia Bank Spółdzielczy Strona

Bardziej szczegółowo

Tabela opłat i prowizji oraz czas realizacji przelewów dla klientów platformy wymiany walut Fritz Exchange

Tabela opłat i prowizji oraz czas realizacji przelewów dla klientów platformy wymiany walut Fritz Exchange Tabela opłat i prowizji oraz czas realizacji przelewów dla klientów platformy wymiany walut Fritz Exchange Obowiązuje od 05.02.2017r. Fritz Exchange 801 090 180 Spis treści: 1. Opłaty ogólne... 5 Rejestracja

Bardziej szczegółowo

Rodzaj rachunku bankowego Wymarzone Konto Wymarzone Konto Lokacyjne (1) Konto Wymarzony Cel (1A) 1. OPROCENTOWANIE

Rodzaj rachunku bankowego Wymarzone Konto Wymarzone Konto Lokacyjne (1) Konto Wymarzony Cel (1A) 1. OPROCENTOWANIE TABELA OPROCENTOWANIA, OPŁAT, PROWIZJI I LIMITÓW TRANSAKCYJNYCH W RAIFFEISEN BANK POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA DLA KONTA OSOBISTEGO, KONTA LOKACYJNEGO ORAZ LIMITU ZADŁUŻENIA W KONCIE OSOBISTYM A. DLA WYMARZONEGO

Bardziej szczegółowo

Proste Konto Osobiste / MeritumKonto Junior/ Lp.

Proste Konto Osobiste / MeritumKonto Junior/ Lp. POSTANOWIENIA OGÓLNE Taryfa opłat i prowizji dla Klienta indywidualnego w Meritum Banku ICB S.A. obowiązuje od 1 maja 2014 r. w przypadku wniosków złożonych od 1 maja 2014 r. obowiązuje od 1 lipca 2014

Bardziej szczegółowo

miesięcy, w przeciwnym wypadku 180 PLN 0 PLN 0 PLN 0 PLN 0 PLN 0 PLN 0 PLN 0 PLN 0 PLN 10 PLN 10 PLN 10 PLN 10 PLN

miesięcy, w przeciwnym wypadku 180 PLN 0 PLN 0 PLN 0 PLN 0 PLN 0 PLN 0 PLN 0 PLN 0 PLN 10 PLN 10 PLN 10 PLN 10 PLN TABELA OPROCENTOWANIA, OPŁAT, PROWIZJI I LIMITÓW TRANSAKCYJNYCH W RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. DLA KART KREDYTOWYCH DLA UMÓW ZAWARTYCH PRZED 19 MAJA 2014 R.: KTÓRA ZASTĘPUJE TABELĘ OPROCENTOWANIA, OPŁAT,

Bardziej szczegółowo

A. DLA WYMARZONEGO KONTA, WYMARZONEGO KONTA LOKACYJNEGO ORAZ LIMITU ZADŁUŻENIA W KONCIE OSOBISTYM O NAZWIE: WYMARZONE KONTO 1.

A. DLA WYMARZONEGO KONTA, WYMARZONEGO KONTA LOKACYJNEGO ORAZ LIMITU ZADŁUŻENIA W KONCIE OSOBISTYM O NAZWIE: WYMARZONE KONTO 1. TABELA OPROCENTOWANIA, OPŁAT, PROWIZJI I LIMITÓW TRANSAKCYJNYCH W RAIFFEISEN BANK POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA DLA KONTA OSOBISTEGO, KONTA LOKACYJNEGO ORAZ LIMITU ZADŁUŻENIA W KONCIE OSOBISTYM A. DLA WYMARZONEGO

Bardziej szczegółowo

Tabela Opłat i Prowizji Konto Osobiste i Karty Płatnicze

Tabela Opłat i Prowizji Konto Osobiste i Karty Płatnicze Tabela Opłat i Prowizji Konto Osobiste i Karty Płatnicze Tabela obowiązuje od dnia 01.08.2017 r. dla pakietów kont uruchomionych do dnia 30.09.2016 r. Staard Active 8) Classic Prestige Junior Oszczędności

Bardziej szczegółowo

Kanał dostępu (sposób wykonania operacji) Telefon (serwis automatyczny) Telefon (konsultant) WWW 0 PLN 0 PLN 0 PLN WAP

Kanał dostępu (sposób wykonania operacji) Telefon (serwis automatyczny) Telefon (konsultant) WWW 0 PLN 0 PLN 0 PLN WAP Obowiązuje od 3 września 2012 r. do 2 stycznia 2013 r. Taryfa prowizji i opłat bankowych PKO Banku Polskiego dla kont Inteligo prywatnych (indywidualnych i wspólnych) i firmowych, dla Klientów, którzy

Bardziej szczegółowo

TABELA OPŁAT I PROWIZJI DLA RACHUNKÓW PROWADZONYCH W ZŁOTYCH POLSKICH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 28 czerwca 2016 r.

TABELA OPŁAT I PROWIZJI DLA RACHUNKÓW PROWADZONYCH W ZŁOTYCH POLSKICH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 28 czerwca 2016 r. 1/8 TABELA OPŁAT I PROWIZJI DLA RACHUNKÓW PROWADZONYCH W ZŁOTYCH POLSKICH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 28 czerwca 2016 r. Opłaty podstawowe Otwarcie Rachunku 0,00 0,00

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ II - Rachunki bankowe i rozliczenia pieniężne 2.1 Klienci instytucjonalni Rachunki i rozliczenia złotowe

ROZDZIAŁ II - Rachunki bankowe i rozliczenia pieniężne 2.1 Klienci instytucjonalni Rachunki i rozliczenia złotowe ROZDZIAŁ II - Rachunki bankowe i rozliczenia pieniężne 1 Klienci instytucjonalni 1 Rachunki i rozliczenia złotowe Lp. Rodzaj usług (czynności) Stawka 1 Rachunek rozliczeniowy: Biznes Net Mój Biznes Biznes

Bardziej szczegółowo

Konta Osobiste Konta Lokacyjne Plus (1) Konto Lokacyjne. Konto Comfort (2) Konto Premium Konto walutowe A'vista

Konta Osobiste Konta Lokacyjne Plus (1) Konto Lokacyjne. Konto Comfort (2) Konto Premium Konto walutowe A'vista TABELA OPROCENTOWANIA, OPŁAT, PROWIZJI I LIMITÓW TRANSAKCYJNYCH W RAIFFEISEN BANK POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA DLA: KONTA OSOBISTEGO, KONTA LOKACYJNEGO ORAZ LIMITU ZADŁUŻENIA W KONCIE OSOBISTYM Konta Osobiste

Bardziej szczegółowo

Taryfa Opłat i Prowizji Alior Banku S.A. dla Klientów Indywidualnych. Postanowienia ogólne

Taryfa Opłat i Prowizji Alior Banku S.A. dla Klientów Indywidualnych. Postanowienia ogólne Taryfa Opłat i Prowizji Alior Banku S.A. dla Klientów Indywidualnych Obowiązuje: 1. W przypadku umów zawartych do dnia 28 czerwca 2012 od dnia 1 sierpnia 2012, W przypadku umów zawartych od dnia 29 czerwca

Bardziej szczegółowo

Wyciąg z Tabeli Prowizji i Opłat dla osób fizycznych dla Pakietów rachunków i kont osobistych, za wyjątkiem db Konta Oszczędnościowego.

Wyciąg z Tabeli Prowizji i Opłat dla osób fizycznych dla Pakietów rachunków i kont osobistych, za wyjątkiem db Konta Oszczędnościowego. Wyciąg z Tabeli Prowizji i Opłat dla osób fizycznych dla ów rachunków i kont osobistych, za wyjątkiem Konta Oszczędnościowego. obowiązuje od 26 sierpnia 2011 roku Cześć I. Obsługa rachunku bankowego NET

Bardziej szczegółowo

Obowiązuje od dnia 1 lutego 2017 r.

Obowiązuje od dnia 1 lutego 2017 r. BANK SPÓŁDZIELCZY W CZARNKOWIE TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZWIĄZANYCH Z FUNKCJONOWANIEM KART PŁATNICZYCH I KREDYTOWYCH W WALUCIE KRAJOWEJ KLIENCI INDYWIDUALNI Obowiązuje od dnia 1 lutego 2017 r. 1. Prowizje

Bardziej szczegółowo

III RACHUNKI BANKOWE DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALONYCH TAB. 1 Pakiety

III RACHUNKI BANKOWE DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALONYCH TAB. 1 Pakiety TAB. 1 y od dnia 24.10.2012 r. Super 1. Opłata za 1) : miesięcznie 13) 0 15 35 10 15 10 2. Otwarcie rachunku bieżącego/pomocniczego 3. Prowadzenie rachunku 1) : 3.1 bieżącego w ramach u 3.2 pomocniczego

Bardziej szczegółowo

WYKAZ NAJWAŻNIEJSZYCH ZMIAN (wprowadzanych z dniem połączenia działalności operacyjnej Alior Banku i Meritum Banku)

WYKAZ NAJWAŻNIEJSZYCH ZMIAN (wprowadzanych z dniem połączenia działalności operacyjnej Alior Banku i Meritum Banku) WYKAZ NAJWAŻNIEJSZYCH ZMIAN (wprowadzanych z dniem połączenia działalności operacyjnej Alior Banku i Banku) Rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe Wprowadzana Nazwy produktów Dokumenty regulujące wysokość

Bardziej szczegółowo

1/7. Bankowość Internetowa / Mobilna* Bankowość Telefoniczna. Oddział Banku

1/7. Bankowość Internetowa / Mobilna* Bankowość Telefoniczna. Oddział Banku 1/7 TABELA OPŁAT I PROWIZJI DLA RACHUNKÓW PROWADZONYCH W ZŁOTYCH POLSKICH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH, wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 14 kwietnia 2017 r. Opłaty podstawowe Otwarcie Rachunku 0,00 0,00

Bardziej szczegółowo

Taryfa Opłat, Prowizji i Oprocentowania Kantoru Walutowego Alior Bank S.A. dla Klientów Indywidualnych

Taryfa Opłat, Prowizji i Oprocentowania Kantoru Walutowego Alior Bank S.A. dla Klientów Indywidualnych Taryfa Opłat, Prowizji i Oprocentowania Kantoru Walutowego Alior Bank S.A. dla Klientów Indywidualnych Dla umów zawartych od dnia 2 lipca 2016 obowiązuje od dnia podpisania Dla umów zawartych do dnia 1

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ II - Rachunki bankowe i rozliczenia pieniężne 2.1 Klienci instytucjonalni Rachunki i rozliczenia złotowe

ROZDZIAŁ II - Rachunki bankowe i rozliczenia pieniężne 2.1 Klienci instytucjonalni Rachunki i rozliczenia złotowe ROZDZIAŁ II - Rachunki bankowe i rozliczenia pieniężne 1 Klienci instytucjonalni 1 Rachunki i rozliczenia złotowe Lp. Rodzaj usług (czynności) Stawka 1 Rachunek rozliczeniowy: Biznes Net Mój Biznes Biznes

Bardziej szczegółowo

A vista (3) (w tym kontynuacja Konta Lokacyjnego Plus Standard, oferty: Mistrzowskiego będącego w ofercie Banku do

A vista (3) (w tym kontynuacja Konta Lokacyjnego Plus Standard, oferty: Mistrzowskiego będącego w ofercie Banku do Tabela oprocentowania, opłat, prowizji i limitów transakcyjnych w Raiffeisen Bank Polska Spółka Akcyjna dla:, Konta Lokacyjnego oraz Limitu zadłużenia w Koncie Osobistym Typ rachunku bankowego Konta Osobiste

Bardziej szczegółowo

Rachunek bieżący dla przedsiebiorstw, spółek i spółdzielni

Rachunek bieżący dla przedsiebiorstw, spółek i spółdzielni Dział X. Rachunki bankowe dla klientów instytucjonalnych obowiązuje od 01.08.2016 STAWKA OBOWIĄZUJĄCA WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI Tryb pobierania opłaty Rachunek bieżący dla rolników Rachunki organizacji

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji za czynności i usługi bankowe świadczone w walucie wymienialnej w Powiatowym Banku Spółdzielczym w Gostyniu. Gostyń 2016 r.

Taryfa opłat i prowizji za czynności i usługi bankowe świadczone w walucie wymienialnej w Powiatowym Banku Spółdzielczym w Gostyniu. Gostyń 2016 r. Taryfa opłat i prowizji za czynności i usługi bankowe świadczone w walucie wymienialnej w Powiatowym Banku Spółdzielczym w Gostyniu Gostyń 2016 r. Postanowienia ogólne 1. Powiatowy Bank Spółdzielczy w

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Pucku

Bank Spółdzielczy w Pucku Bank Spółdzielczy w Pucku WYCIĄG Z TARYFY PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BS W PUCKU ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE KLIENT INDYWIDUALNY OBRÓT OSZCZĘDNOŚCIOWY W ZŁOTYCH Obowiązujący od 01.10.2015r. RACHUNKI

Bardziej szczegółowo

Konta Osobiste Konta Lokacyjne Plus (1) Konto Lokacyjne. Konto Comfort (2) Konto Premium Konto walutowe A'vista Konto Lokacyjne Plus Standard

Konta Osobiste Konta Lokacyjne Plus (1) Konto Lokacyjne. Konto Comfort (2) Konto Premium Konto walutowe A'vista Konto Lokacyjne Plus Standard TABELA OPROCENTOWANIA, OPŁAT, PROWIZJI I LIMITÓW TRANSAKCYJNYCH W RAIFFEISEN BANK POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA DLA: KONTA OSOBISTEGO, KONTA LOKACYJNEGO ORAZ LIMITU ZADŁUŻENIA W KONCIE OSOBISTYM Konta Osobiste

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI T-MOBILE USŁUGI BANKOWE DLA KLIENTóW INDYWIDUALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI T-MOBILE USŁUGI BANKOWE DLA KLIENTóW INDYWIDUALNYCH TARYFA OPŁAT I PROWIZJI T-MOBILE USŁUGI BANKOWE DLA KLIENTóW INDYWIDUALNYCH Postanowienia ogólne 1) Taryfa Opłat i Prowizji T-Mobile Usługi Bankowe dla Klientów Indywidualnych, zwana dalej Taryfą Opłat

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat dla Klientów w CaixaBank, S.A. (Spółka Akcyjna) Oddział w Polsce

Taryfa prowizji i opłat dla Klientów w CaixaBank, S.A. (Spółka Akcyjna) Oddział w Polsce Taryfa prowizji i opłat dla Klientów w CaixaBank, S.A. (Spółka Akcyjna) Oddział w Polsce () www.lacaixa.pl SPIS TREŚCI: 1. WARUNKI OGÓLNE 3 2. RACHUNKI BIEŻĄCE 5 3. PRZELEWY KRAJOWE 6 4. PRZELEWY ZAGRANICZNE

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w walutach wymienialnych w Banku Spółdzielczym w Grodzisku Wielkopolskim

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w walutach wymienialnych w Banku Spółdzielczym w Grodzisku Wielkopolskim Załącznik do Uchwały nr 88/2016 Zarządu BS w Grodzisku Wielkopolskim z dnia 17.10.2016 r. Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w walutach wymienialnych w Banku Spółdzielczym w Grodzisku

Bardziej szczegółowo

Tabela Opłat i Prowizji dla Klientów biznesowych - oferta Rachunków i Kart

Tabela Opłat i Prowizji dla Klientów biznesowych - oferta Rachunków i Kart Tabela Opłat i Prowizji dla Klientów biznesowych - oferta Rachunków i Kart (obowiązuje od dnia 19 grudnia 2016 roku) Postanowienia ogólne 1. Tabela Opłat i Prowizji dla Klientów biznesowych oferta Rachunków

Bardziej szczegółowo

WYCIĄG Z TARYFY PROWIZJJI I OPŁAT BANKOWYCH

WYCIĄG Z TARYFY PROWIZJJI I OPŁAT BANKOWYCH WYCIĄG Z TARYFY PROWIZJJI I OPŁAT BANKOWYCH Prowadzenie rachunków rozliczeniowych bieżących i pomocniczych, rachunków lokat terminowych oraz przeprowadzanie rozliczeń pieniężnych osób prawnych, jednostek

Bardziej szczegółowo

Tabela Opłat dla kredytów gotówkowych, kredytów konsolidacyjnych Santander Consumer Bank S.A. (dalej Bank) Obowiązuje od r.

Tabela Opłat dla kredytów gotówkowych, kredytów konsolidacyjnych Santander Consumer Bank S.A. (dalej Bank) Obowiązuje od r. I. OPŁATY: Tabela Opłat dla kredytów gotówkowych, kredytów konsolidacyjnych Santander Consumer Bank S.A. (dalej Bank) Obowiązuje od 02.04.2016 r. 1 Wystawienie opinii bankowej/ zaświadczenia/ kopii dokumentu

Bardziej szczegółowo

A vista (3) (w tym kontynuacja Konta Lokacyjnego Plus Standard, oferty: Mistrzowskiego będącego w ofercie Banku do

A vista (3) (w tym kontynuacja Konta Lokacyjnego Plus Standard, oferty: Mistrzowskiego będącego w ofercie Banku do TABELA OPROCENTOWANIA, OPŁAT, PROWIZJI I LIMITÓW TRANSAKCYJNYCH W RAIFFEISEN BANK POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA DLA: KONTA OSOBISTEGO, KONTA LOKACYJNEGO ORAZ LIMITU ZADŁUŻENIA W KONCIE OSOBISTYM Typ rachunku bankowego

Bardziej szczegółowo

Rozdział III Tabela opłat i prowizji dotycząca osób fizycznych

Rozdział III Tabela opłat i prowizji dotycząca osób fizycznych Rozdział III Tabela opłat i prowizji dotycząca osób fizycznych obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Barcinie od dnia 01.01.2015r. po Aneksie nr 1 z dnia 29.01.2014r. obowiązującym od dnia 01.02.2015r.

Bardziej szczegółowo

Taryfa Opłat, Prowizji i Oprocentowania Kantoru Walutowego Alior Bank S.A. dla Klientów Indywidualnych

Taryfa Opłat, Prowizji i Oprocentowania Kantoru Walutowego Alior Bank S.A. dla Klientów Indywidualnych Taryfa Opłat, Prowizji i Oprocentowania Kantoru Walutowego Alior Bank S.A. dla Klientów Indywidualnych Obowiązuje: w przypadku umów zawartych od 29 sierpnia 2015 od dnia zawarcia umowy, w przypadku umów

Bardziej szczegółowo

1) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa, mogących mieć wpływ na wysokość prowizji i opłat,

1) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa, mogących mieć wpływ na wysokość prowizji i opłat, Tabela Prowizji i Opłat bankowych pobieranych od Klientów indywidualnych w FM Bank PBP S.A. Postanowienia ogólne 1. Na zlecenie Klienta FM Bank PBP S.A. zwany dalej Bankiem może wykonać inne czynności

Bardziej szczegółowo

Tabela opłat i prowizji dla kart kredytowych Credit Agricole Bank Polska S.A. obowiązujące od dnia 12 kwietnia 2015 r.

Tabela opłat i prowizji dla kart kredytowych Credit Agricole Bank Polska S.A. obowiązujące od dnia 12 kwietnia 2015 r. RODZAJ KARTY I. OPŁATY I PROWIZJE Tabela opłat i prowizji dla kart kredytowych Credit Agricole Bank Polska S.A. obowiązujące od dnia 12 kwietnia 2015 r. Visa Gold MasterCard Gold Visa Silver MasterCard

Bardziej szczegółowo

Wpłata gotówkowa na konto innego Klienta Banku 7 zł 7 zł

Wpłata gotówkowa na konto innego Klienta Banku 7 zł 7 zł Tabela opłat i prowizji kont dla osób fizycznych obowiązująca od dnia 5 października 2014 r. (dla pakietów kont wycofanych z oferty) Pakiet konta I KONTO Prowadzenie konta - opłata miesięczna 1) 1. w przypadku

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI DEWIZOWEJ

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI DEWIZOWEJ SPIS TREŚCI: za obsługę rachunków walutowych bieżących... 2 przekazy w obrocie dewizowym... 3 za obsługę rachunków walutowych lokat terminowych... 4 skup i sprzedaż walut obcych w gotówce... 4 czeki w

Bardziej szczegółowo

1. Pakiety: Klassikk Personale Eksklusiv. 9 PLN (miesięcznie)

1. Pakiety: Klassikk Personale Eksklusiv. 9 PLN (miesięcznie) TARYFA PROWIZJI I OPŁAT DLA BYŁYCH KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH BANKU DnB NORD POLSKA S.A. W OBSZARZE GETIN BANK PION BANKOWOŚCI DETALICZNEJ I KORPORACYJNEJ GETIN NOBLE BANK SA POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Jednostki

Bardziej szczegółowo

Cennik usług prowizje i opłaty

Cennik usług prowizje i opłaty Cennik usług prowizje i opłaty Otwarcie i prowadzenie konta Otwarcie konta Premium Student 1) Junior Miesięczna opłata za prowadzenie konta 0 2) /15 PLN 0 2) /7 PLN 2 PLN 2 PLN Minimalna kwota środków

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZWIĄZANYCH Z FUNKCJONOWANIEM KART PŁATNICZYCH I KREDYTOWYCH W WALUCIE KRAJOWEJ - KLIENCI INSTYTUCJONALNI

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZWIĄZANYCH Z FUNKCJONOWANIEM KART PŁATNICZYCH I KREDYTOWYCH W WALUCIE KRAJOWEJ - KLIENCI INSTYTUCJONALNI Załącznik do Uchwały nr 149 /2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Czarnkowie z dnia 31.10. 2014 r. BANK SPÓŁDZIELCZY W CZARNKOWIE TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZWIĄZANYCH Z FUNKCJONOWANIEM KART PŁATNICZYCH I

Bardziej szczegółowo

Tabela opłat i prowizji dla kont dla osób fizycznych

Tabela opłat i prowizji dla kont dla osób fizycznych k/toip/01/2014 1 PREMIUM Pakiet Depozytowy I KONTO Prowadzenie konta opłata miesięczna 1) 0 zł 4 zł 0 zł 0 zł 0 zł Prowadzenie konta w przypadku braku regularnych wpływów opłata miesięczna 1) 8 zł 16 zł

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Pszczynie Pszczyna Rynek 6

Bank Spółdzielczy w Pszczynie Pszczyna Rynek 6 Bank Spółdzielczy w Pszczynie 43-200 Pszczyna Rynek 6 R O K Z A Ł O Ż E N I A 1 9 0 7 www.bspszczyna.pl e-mail: bspszczyna@bspszczyna.pl tel. 032 210 36 39, 032 210 35 91 G R U P A B P S B a n k i S p

Bardziej szczegółowo