TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK ZACHODNI WBK S.A. ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA FIRM

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK ZACHODNI WBK S.A. ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA FIRM"

Transkrypt

1 opłat i prowizji pobieranych przez Bank Zachodni WBK S.A. za czynności bankowe dla firm TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK ZACHODNI WBK S.A. ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA FIRM

2 opłat i prowizji pobieranych przez Bank Zachodni WBK S.A. za czynności bankowe dla firm 2 CZĘŚĆ I A TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA MAŁYCH FIRM Obowiązuje od dnia 1 czerwca 2014 r. SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE... 3 ROZDZIAŁ II RACHUNKI BIEśĄCE... 5 ROZDZIAŁ III RACHUNKI POWIERNICZE ROZDZIAŁ IV LOKATY TERMINOWE ROZDZIAŁ V USŁUGI BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ ROZDZIAŁ VI KARTY PŁATNICZE ROZDZIAŁ VII INNE INSTRUMENTY PŁATNICZE ROZDZIAŁ VIII CZYNNOŚCI W OBROCIE DEWIZOWYM ROZDZIAŁ IX TRANSAKCJE HANDLOWE ROZDZIAŁ X KREDYTY I USŁUGI KREDYTOWE ROZDZIAŁ XI RACHUNKI DEPOZYTOWE PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH PROWADZONE W CENTRALI BZ WBK ORAZ POZOSTAŁE CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z OBSŁUGĄ TRANSAKCJI SKARBU ROZDZIAŁ XII INNE OPŁATY I PROWIZJE ZAŁĄCZNIK NR 1 UBEZPIECZENIA ZAŁĄCZNIK NR 2 RACHUNKI ROZLICZENIOWE WYCOFANE Z OFERTY DLA MAŁYCH FIRM... 23

3 opłat i prowizji pobieranych przez Bank Zachodni WBK S.A. za czynności bankowe dla firm 3 ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1. Bank Zachodni WBK S.A., zwany dalej BZ WBK / Bankiem, pobiera opłaty i prowizje zgodnie z niniejszą Taryfą opłat i prowizji pobieranych przez Bank Zachodni WBK S.A. za czynności bankowe dla firm Część I A, zwaną dalej Taryfą dla Małych Firm. dla Małych Firm nie obowiązuje w stosunku do czynności wykonywanych przez Bank na podstawie następujących umów zawartych / zawieranych w placówce Banku (lub przy udziale placówki Banku) lub przy udziale obsługującej Klientów jednostki centralnej, która przed dniem połączenia Banku Zachodniego WBK S.A. i Kredyt Banku S.A. była placówką lub obsługującą Klientów jednostką centralną Kredyt Banku S.A. (dla których znajduje zastosowanie opłat i prowizji pobieranych przez Bank Zachodni WBK S.A. za czynności bankowe dla firm - odpowiednio Część I B albo I C): a) Umów Ramowych (dotyczących otwarcia i prowadzenia rachunków oraz świadczenia innych usług bankowych) i zawieranych na ich postawie umów dotyczących poszczególnych usług bankowych, b) innych umów o usługę bankową, o ile danego Klienta w dniu zawarcia umowy o tę usługę wiąŝe z Bankiem zawarta umowa o usługę bankową, która została zawarta w placówce Banku (lub przy udziale placówki Banku) lub przy udziale obsługującej Klientów jednostki centralnej, która przed dniem połączenia Banku Zachodniego WBK S.A. i Kredyt Banku S.A., była placówką lub obsługującą Klientów jednostką centralną Kredyt Banku S.A. przed dniem 8 lipca 2013 r., a w przypadku umów zawieranych na podstawie Umowy Ramowej, o której mowa w pkt. a) równieŝ od dnia 8 lipca 2013 r. Lista placówek i obsługujących Klientów jednostek centralnych, które przed dniem połączenia Banku Zachodniego WBK S.A. i Kredyt Banku S.A., były placówkami lub obsługującymi Klientów jednostkami centralnymi Kredyt Banku S.A. dostępna jest na stronach 2. Opłaty i prowizje ustalane są lub w walutach. 3. W przypadku operacji wyraŝonych w walutach, podstawą ustalania wysokości opłat i prowizji jest: a) równowartość kwoty operacji - w przypadku opłat i prowizji wyraŝonych, b) kwota operacji - w przypadku opłat i prowizji wyraŝonych w walutach. W przypadku opłat i prowizji wyraŝonych przeliczenie następuje wg kursu średniego NBP, obowiązującego w dniu pobrania opłaty/prowizji, z wyjątkiem opłat / prowizji od operacji związanych z: - poleceniami wypłaty - przeliczanych wg kursu średniego NBP z dnia poprzedniego, - obsługą kredytów i gwarancji dewizowych wystawionych przez BZ WBK - przeliczanych po kursie kupna / sprzedaŝy dla dewiz BZ WBK, - skupem / sprzedaŝą walut w kasie BZ WBK - przeliczanych po kursie kupna / sprzedaŝy dla pieniędzy BZ WBK, - skupem wierzytelności eksportowych (forfaiting) - przeliczanych po kursie średnim NBP z dnia realizacji płatności, - realizacją w walucie wymienialnej inkasa, akredytywy oraz gwarancji awizowanych wystawionych przez inny bank na rzecz Klienta BZ WBK - przeliczanych po kursie kupna / sprzedaŝy dla dewiz BZ WBK. PowyŜsze kursy stosuje się odpowiednio do przeliczenia kwoty operacji, z wyłączeniem transakcji dokonywanych przy uŝyciu kart płatniczych. 4. W przypadku kosztów banków zagranicznych wyraŝonych w innej walucie niŝ waluta, w której zostaną pobrane, przeliczenie następuje wg kursu średniego NBP, obowiązującego w dniu pobrania kosztów, z wyjątkiem kosztów operacji związanych z realizacją w walucie wymienialnej inkasa, akredytyw oraz gwarancji awizowanych, pośrednich, potwierdzonych przeliczanych po kursie sprzedaŝy dla dewiz BZ WBK. 5. Opłaty i prowizje pobierane są: a) w dniu złoŝenia lub wykonania dyspozycji lub b) w cyklach miesięcznych ostatniego dnia danego miesiąca dotyczy opłat i prowizji: za prowadzenie rachunku, przelewy (w tym opłata dodatkowa za przelew w systemie SORBNET o wartości poniŝej 1 mln zł), polecenia zapłaty (z wyłączeniem prowizji za: złoŝenie dyspozycji cofnięcia zgody na realizację, odwołania niewykonanego lub zwrot zrealizowanego polecenia zapłaty - złoŝonej w placówce BZ WBK, które są pobierane zgodnie z ppkt a), wpłaty gotówki przez posiadacza na rachunek własny, wypłaty gotówki z rachunku dokonywane w placówkach BZ WBK, wyciągi oraz potwierdzenia operacji dołączane do wyciągu, lub c) w innych terminach, wskazanych w niniejszej Taryfie opłat i prowizji przy poszczególnych opłatach i prowizjach lub w umowach zawartych pomiędzy klientem a BZ WBK. Opłaty lub prowizje pobierane cyklicznie w przypadku rozwiązania umowy, której dotyczą, pobierane są w ostatnim dniu obowiązywania tej umowy. Dotyczy to takŝe przypadku, w którym opłata lub prowizja pobierana jest z innego rachunku klienta. 6. Zasada cyklicznego pobierania opłat i prowizji, o której mowa w pkt 5. ppkt b), jest realizowana (z zastrzeŝeniem opisanym w pkt 7.) w następujący sposób: a) W cyklach miesięcznych pobierana jest opłata miesięczna za prowadzenie rachunku liczona za kaŝdy rozpoczęty miesiąc kalendarzowy prowadzenia rachunku oraz opłata sumaryczna za transakcje wykonane oraz wyciągi i potwierdzenia operacji dołączane do wyciągu, wysyłane lub odbierane w placówce w okresie od pierwszego dnia danego miesiąca do ostatniego dnia tego miesiąca włącznie; b) Zasada cyklicznego pobierania opłat i prowizji nie dotyczy opłat i prowizji określonych w niniejszej Taryfie opłat i prowizji jako dodatkowe (z uwzględnieniem wyjątków określonych powyŝej). 7. W przypadku złoŝenia przez Klienta dyspozycji zmiany taryfy cenowej, opłaty i prowizje, o których mowa w pkt 5. ppkt b) i pkt 6., zostaną pobrane wg nowej taryfy cenowej za cały miesiąc kalendarzowy, w jakim nastąpiła zmiana taryfy. 8. NaleŜne opłaty i prowizje pokrywa zleceniodawca operacji bankowych, chyba Ŝe strony danej operacji umówiły się inaczej lub w złoŝonej dyspozycji określono inaczej, a BZ WBK to aprobuje. 9. Kwoty pobieranych opłat i prowizji podlegają zaokrągleniu na zasadach ogólnie obowiązujących.

4 opłat i prowizji pobieranych przez Bank Zachodni WBK S.A. za czynności bankowe dla firm Poza opłatami i prowizjami wymienionymi w niniejszej Taryfie opłat i prowizji pobiera się: a) opłaty i prowizje pobrane przez banki pośredniczące przy wykonaniu zlecenia, b) opłaty i prowizje telekomunikacyjne i pocztowe w obrocie krajowym i zagranicznym, c) opłaty za przesyłki przekazane na zlecenie klienta pocztą kurierską. 11. Opłaty i prowizje za czynności bankowe nie są pobierane od: a) operacji związanych ze spłatą wierzytelności BZ WBK lub jego spółek zaleŝnych, bez względu na ich formę, z wyjątkiem spłat kredytu rewolwingowego i kredytu w rachunku bieŝącym, b) wypłat gotówki wiąŝących się z zamknięciem rachunku rozliczeniowego, c) wpłat gotówki dokonywanych przez klienta BZ WBK z tytułu zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych, jeŝeli zapłata podatku jest związana z usługami świadczonymi przez BZ WBK. 12. Opłaty i prowizje dotyczące rachunków rozliczeniowych, wymienione w rozdziałach nie zawierających podziału na taryfy cenowe, obowiązują dla rachunków prowadzonych we wszystkich rodzajach taryf cenowych. 13. Rachunek bieŝący funkcjonujący na indywidualnie ustalonych warunkach jest to rachunek, którego oprocentowanie jest inne niŝ standardowe lub za obsługę którego pobierane są opłaty i prowizje w innej wysokości lub w inny sposób niŝ określono w niniejszej Taryfie opłat i prowizji (dotyczy opłat i prowizji, wskazanych w pkt 5. ppkt b). Spośród wszystkich rachunków klienta prowadzonych funkcjonujących na indywidualnie ustalonych warunkach rachunkiem pierwszym jest ten rachunek, dla którego ustalono wysokość opłaty za prowadzenie na poziomie najbardziej zbliŝonym do opłaty podstawowej (rachunek o najmniejszej uldze). 14. Dla potrzeb niniejszej Taryfy opłat i prowizji wartość średniego salda na rachunku rozliczeniowym oblicza się jako sumę sald na koniec kaŝdego dnia na danym rachunku w okresie od ostatniego dnia poprzedniego miesiąca do przedostatniego dnia bieŝącego miesiąca włącznie (dotyczy opłat, o których mowa w pkt 5. ppkt b), podzielona przez odpowiednią ilość dni. 15. Opłaty za przelewy na rachunek w innym banku nie dotyczą przekazania środków w walucie obcej na rachunki w innych bankach krajowych oraz przekazania środków na rachunki w bankach zagranicznych opłaty za realizację tych transakcji pobierane są zgodnie ze stawkami dotyczącymi poleceń wypłaty. 16. Opłaty i prowizje za przelewy / wpłaty gotówki / zlecenia płatnicze / polecenia zapłaty dokonywane na rachunek w BZ WBK dotyczą równieŝ ww. transakcji realizowanych na rachunki spółek zaleŝnych BZ WBK oraz placówek partnerskich BZ WBK tj. placówek agencyjnych BZ WBK działających pod oznaczeniem Bank Zachodni WBK Partner. 17. O ile w poszczególnych rozdziałach niniejszej Taryfy opłat i prowizji lub innych regulacjach nie określono inaczej, opłaty i prowizje obowiązujące w placówkach BZ WBK dotyczą równieŝ czynności bankowych dla firm realizowanych w placówkach partnerskich BZ WBK. 18. Bank w okresie obowiązywania umowy zastrzega sobie prawo dokonywania wszelkich zmian w Taryfie, w szczególności wysokości opłat i prowizji. Zmiana wysokości opłat i prowizji uzaleŝniona jest od zmiany przynajmniej jednego z następujących czynników: a) stopnia pracochłonności oraz zakresu i formy realizacji określonych czynności / usług, b) instrumentów finansowych rynku pienięŝnego i kapitałowego: stopy oprocentowania kredytu redyskontowego NBP, stopy oprocentowania kredytu lombardowego NBP, sposobu naliczania rezerwy obowiązkowej Banków, stawek stóp procentowych obowiązujących na rynku międzybankowym, rentowności bonów skarbowych emitowanych przez Ministra Finansów, rentowności bonów pienięŝnych emitowanych przez NBP. Ponadto w okresie obowiązywania umowy Bank zastrzega sobie prawo wprowadzenia nowych opłat i prowizji. 19. BZ WBK nie będzie zawiadamiał klientów o takich zmianach niniejszej Taryfy opłat i prowizji, które polegać będą wyłącznie na wprowadzeniu nowych typów produktów lub usług do oferty BZ WBK oraz w przypadku zmian w zakresie produktów, w przedmiocie których, Klienta nie wiąŝe z Bankiem umowa.

5 opłat i prowizji pobieranych przez Bank Zachodni WBK S.A. za czynności bankowe dla firm 5 ROZDZIAŁ II Rachunki bieŝące L.p. Wyszczególnienie czynności Rachunki: MOBI ***** MINI OPTI MAXI Optimum w walutach dla Wolnych Zawodów* dla Agrobiznesu** z Terminalem*** Prowadzenie rachunku (miesięcznie) Opłata uzaleŝniona od średniego miesięcznego salda na rachunku: Opłata uzaleŝniona od średniego miesięcznego salda na rachunku: 1) Opłata w okresie promocyjnym 3) dla Posiadaczy rachunków w PLN, którzy w dniu otwarcia rachunku prowadzili działalność gospodarczą krócej niŝ 12 miesięcy bez opłat (saldo równe 5000 zł lub wyŝsze) 10 zł (saldo poniŝej 5000 zł) - 15 zł 25 zł 1) 60 zł 2) 25 zł 1) 2) 30 zł bez opłat - przez 6 miesięcy bez opłat - przez 6 miesięcy bez opłat - przez 6 miesięcy - bez opłat przez 6 miesięcy 1) Posiadacze rachunku bieŝącego w Taryfie Biznes OPTI mają prawo do zwolnienia z opłaty za prowadzenie dodatkowych rachunków bieŝących dostępnych w ramach Biznes u OPTI: - 1 rachunek w EUR w Taryfie Biznes Optimum oraz - 1 rachunek w PLN w Taryfie Biznes OPTI. 2) Posiadacze rachunku bieŝącego w Taryfie Biznes MAXI mają prawo do zwolnienia z opłaty za prowadzenie dodatkowych rachunków bieŝących dostępnych w ramach Biznes u MAXI: - 1 rachunku w EUR, USD, GBP lub CHF w Taryfie Biznes Optimum oraz - 50 rachunków w PLN w Taryfie Biznes MAXI. 3) Okres promocyjny liczony jest od dnia otwarcia rachunku. 2. Przelewy bez opłat (saldo równe 5000 zł lub wyŝsze) 10 zł (saldo poniŝej 5000 zł) - bez opłat Negocjowana **** i walutach 60 zł / 150 zł (dotyczy pierwszego rachunku bieŝącego w PLN funkcjonującego na indywidualnie ustalonych warunkach) - - 1) Przelew złoŝony w placówce BZ WBK: a) na rachunek w BZ WBK 1) 10 zł 5 zł 4 zł 3 zł bez opłat 3 zł bez opłat 4 zł 4 zł b) na rachunek w innym banku - realizowany w systemie ELIXIR 10 zł 9 zł 7 zł 7 zł - 7 zł 7 zł 8 zł 8 zł - realizowany w systemie SORBNET 20 zł 20 zł 20 zł 20 zł - 20 zł 20 zł 20 zł 20 zł 2) Opłata dodatkowa za przelew w systemie SORBNET o wartości poniŝej 1 mln zł 40 zł 40 zł 40 zł 40 zł - 40 zł 40 zł 40 zł 40 zł

6 opłat i prowizji pobieranych przez Bank Zachodni WBK S.A. za czynności bankowe dla firm 6 L.p. Wyszczególnienie czynności Rachunki: MOBI ***** MINI OPTI MAXI Optimum w walutach dla Wolnych Zawodów* dla Agrobiznesu** z Terminalem*** Negocjowana **** i walutach 3) Przelew złoŝony za pośrednictwem usług bankowości elektronicznej: a) na rachunek w BZ WBK bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat b) na rachunek w innym banku - realizowany w systemie ELIXIR bez opłat 2) / 1 zł - realizowany w systemie SORBNET c) realizowany w systemie Express ELIXIR d) realizowany w systemie Przelew24 4) Opłata dodatkowa za przelew w systemie SORBNET o wartości poniŝej 1 mln zł bez opłat 2) / 1,50 zł bez opłat 2) / 1 zł bez opłat 2) / 0,70 zł - 1 zł 1 zł bez opłat 2) / 1 zł 15 zł 15 zł 15 zł 15 zł 15 zł 15 zł 15 zł 15 zł 5 zł 5 zł 5 zł 5 zł - 5 zł 5 zł 10 zł 10 zł 0,50 zł 0,50 zł 0,50 zł 0,50 zł - 0,50 zł 0,50 zł 0,50 zł 0,50 zł 20 zł 20 zł 20 zł 20 zł - 20 zł 20 zł 20 zł 20 zł 1) Opłaty za przelewy na rachunek w BZ WBK nie pobiera się w przypadku przelewów z rachunków w PLN realizowanych na rachunki kredytowe i lokaty terminowe oraz przelewów realizowanych z rachunków prowadzonych w walutach. 2) Dotyczy przelewów na rachunki ZUS i organów podatkowych. 3. Zlecenia stałe złoŝone w placówce BZ WBK lub za pośrednictwem usług bankowości elektronicznej 1) Realizacja zlecenia na rachunek w BZ WBK bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat 2) Realizacja zlecenia na rachunek w innym banku 1,50 zł 1,50 zł 1,50 zł 1,50 zł - 1,50 zł 1,50 zł 1,50 zł 1,50 zł 4. Definiowanie, zmiana, usunięcie zlecenia stałego realizowane 3 zł 3 zł 3 zł 3 zł 3 zł 3 zł 3 zł 3 zł 3 zł w placówce BZWBK 5. Polecenia zapłaty 1) Uznanie rachunku odbiorcy (wierzyciela) z tytułu realizacji 2 zł 2 zł 2 zł 2 zł - 2 zł 2 zł 2 zł 2 zł polecenia zapłaty 2) Przekazanie odbiorcy (wierzycielowi) komunikatu o odmowie realizacji polecenia 2 zł 2 zł 2 zł 2 zł - 2 zł 2 zł 2 zł 2 zł zapłaty przez bank płatnika - za kaŝdy komunikat odmowy 3) Realizacja polecenia zapłaty z rachunku płatnika na rachunek odbiorcy prowadzony: 2 zł

7 opłat i prowizji pobieranych przez Bank Zachodni WBK S.A. za czynności bankowe dla firm 7 L.p. Wyszczególnienie czynności Rachunki: MOBI ***** MINI OPTI MAXI Optimum w walutach dla Wolnych Zawodów* dla Agrobiznesu** z Terminalem*** Negocjowana **** i walutach a) w BZ WBK bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat - bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat b) w innym banku 2 zł 2 zł 2 zł 2 zł - 2 zł 2 zł 2 zł 2 zł 4) Odwołanie niewykonanego polecenia zapłaty lub zwrot zrealizowanego polecenia 2 zł 2 zł 2 zł 2 zł - 2 zł 2 zł 2 zł 2 zł zapłaty 5) Cofnięcie zgody na realizację polecenia zapłaty 5 zł 5 zł 5 zł 5 zł - 5 zł 5 zł 5 zł 5 zł Uwaga: Opłaty wymienione w pkt 1) i 2) pobierane są od odbiorcy (wierzyciela), opłaty wymienione w pkt 3), 4) i 5) pobierane są od płatnika (dłuŝnika). 6. Wpłata gotówki 1) Wpłata posiadacza rachunku: a) otwarta realizowana w placówce BZ WBK 0,5% min. 10 zł 0,5% min. 10 zł 0,5% min. 10 zł 0,5% min. 10 zł 0,5% min. 10 zł 0,5% min. 10 zł bez opłat 0,5% min. 10 zł 0,5% min. 10 zł b) zamknięta realizowana - w kasie placówki BZ WBK 0,5% min. 10 zł 0,5% min. 10 zł 0,5% min. 10 zł 0,5% min. 10 zł 0,5% min. 10 zł 0,5% min. 10 zł bez opłat 0,5% min. 10 zł 0,5% min. 10 zł - w skarbcu nocnym 0,5% min. 10 zł 0,5% min. 10 zł 0,5% min. 10 zł 0,5% min. 10 zł 0,5% min. 10 zł 0,5% min. 10 zł bez opłat 0,4% min. 10 zł 0,4% min. 10 zł - w Centrum Obsługi Gotówki 0,5% min. 10 zł 0,5% min. 10 zł 0,5% min. 10 zł 0,5% min. 10 zł 0,5% min. 10 zł 0,5% min. 10 zł bez opłat 0,3% min. 10 zł 0,3% min. 10 zł c) we wpłatomacie (dotyczy wpłat w PLN) 0,2% min. 2 zł 0,2% min. 2 zł 0,2% min. 2 zł 0,2% min. 2 zł 0,2% min. 2 zł 0,2% min. 2 zł 0,2% min. 2 zł 0,2% min. 2 zł 0,2% min. 2 zł 2) Wpłata realizowana w placówce BZ WBK w imieniu własnym wpłacającego nie będącego 0,5% min. 10 zł 0,5% min. 10 zł 0,5% min. 10 zł 0,5% min. 10 zł 0,5% min. 10 zł 0,5% min. 10 zł 0,5% min. 10 zł 0,5% min. 10 zł 0,5% min. 10 zł posiadaczem rachunku 3) Wpłata pocztowa zamknięta 0,15% min. 6 zł 0,15% min. 6 zł 0,15% min. 6 zł 0,15% min. 6 zł 0,15% min. 6 zł 0,15% min. 6 zł 0,15% min. 6 zł 0,15% min. 6 zł 0,15% min. 6 zł 4) Wpłata zamknięta - usługi związane z konwojowaniem wg umowy wg umowy wg umowy wg umowy wg umowy wg umowy wg umowy wg umowy wg umowy wartości pienięŝnych 5) Opłaty i prowizje dodatkowe: a) wpłata bilonu w walutach wymienialnych % % b) wpłata bilonu powyŝej 50 sztuk 0,5% min. 10 zł 0,5% min. 10 zł 0,5% min. 10 zł 0,5% min. 10 zł 0,5% min. 10 zł 0,5% min. 10 zł 0,5% min. 10 zł 0,5% min. 10 zł 0,5% min. 10 zł c) skarbiec nocny - opakowania słuŝące do odprowadzania gotówki (np. woreczki do monet, portfele, kasety) i klucze do skarbca nocnego, itp.

8 opłat i prowizji pobieranych przez Bank Zachodni WBK S.A. za czynności bankowe dla firm 8 L.p. Wyszczególnienie czynności Rachunki: d) wpłata zamknięta - przygotowana niezgodnie z zapisami umowy /deklaracji (np. niepoprawne przygotowanie bezpiecznej koperty, dokonanie wpłaty nieuporządkowanej) 7. Wypłata gotówki w placówce BZ WBK 1) Wypłata nieawizowana (prowizja dodatkowa) MOBI ***** MINI OPTI MAXI Optimum w walutach dla Wolnych Zawodów* dla Agrobiznesu** z Terminalem*** Negocjowana **** i walutach 40 zł 40 zł 40 zł 40 zł 40 zł 40 zł 40 zł 40 zł 40 zł 0,3% min. 6 zł 0,3% min. 6 zł 0,3% min. 6 zł 0,3% min. 6 zł 0,3% min. 6 zł 0,3% min. 6 zł 0,3% min. 6 zł 0,3% min. 10 zł 0,3% min. 10 zł 0,15% 0,15% 0,15% 0,15% 0,15% 0,15% 0,15% 0,15% 0,15% 1) Prowizja wskazana w pkt 1) liczona jest takŝe od róŝnicy między kwotą wypłacaną a kwotą wyznaczoną do awizowania. 2) Opłaty i prowizje za wypłatę gotówki przy uŝyciu kart płatniczych określone zostały w rozdziale VI. 8. Niepodjęcie kwoty wypłaty awizowanej w uzgodnionym 0,15% 0,15% 0,15% 0,15% 0,15% 0,15% 0,15% 0,15% 0,15% terminie (od kwoty niepodjętej) 9. Wypłata zamknięta - usługi związane z konwojowaniem wg umowy wg umowy wg umowy wg umowy wg umowy wg umowy wg umowy wg umowy wg umowy wartości pienięŝnych 10. Czeki w obrocie krajowym 1) Zamówienie blankietów czekowych (za jeden blankiet) 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł - 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 2) Wysłanie blankietów czekowych pocztą 6 zł 6 zł 6 zł 6 zł - 6 zł 6 zł 6 zł 6 zł 3) Potwierdzenie czeku 15 zł 15 zł 15 zł 15 zł - 15 zł 15 zł 15 zł 15 zł 4) Inkaso czeków 20 zł 20 zł 20 zł 20 zł - 20 zł 20 zł 20 zł 20 zł Opłata za zamówienie blankietów czekowych i wysłanie zamówionych blankietów pocztą pobierana jest w momencie przyjęcia zamówienia. 11. Wyciąg z rachunku 1) ewyciąg wysyłany w formie elektronicznej w ramach usługi bankowości elektronicznej 2) w formie komunikatu SWIFT MT940 (za jeden komunikat) 3) w formie papierowej (za kaŝdy wygenerowany wyciąg): a) wysyłany listem zwykłym raz w miesiącu lub rzadziej Klientom nie posiadającym usługi bankowości elektronicznej BZWBK24 Internet bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat 10 zł 10 zł 10 zł 10 zł 10 zł 10 zł 10 zł 10 zł 10 zł bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat

9 opłat i prowizji pobieranych przez Bank Zachodni WBK S.A. za czynności bankowe dla firm 9 L.p. Wyszczególnienie czynności Rachunki: MOBI ***** MINI OPTI MAXI Optimum w walutach dla Wolnych Zawodów* dla Agrobiznesu** z Terminalem*** Negocjowana **** b) wysyłany listem zwykłym raz w miesiącu lub rzadziej Klientom posiadającym usługę bankowości 5 zł 5 zł 5 zł 5 zł 5 zł 5 zł 5 zł 5 zł 5 zł elektroniczne BZWBK24 Internet c) wysyłany listem zwykłym częściej niŝ raz w miesiącu 5 zł 5 zł 5 zł 5 zł 5 zł 5 zł 5 zł 5 zł 5 zł lub po kaŝdej zmianie salda d) odbierany w placówce BZ WBK 15 zł 15 zł 15 zł 15 zł 15 zł 15 zł 15 zł 15 zł 15 zł e) wysyłany listem poleconym 15 zł 15 zł 15 zł 15 zł 15 zł 15 zł 15 zł 10 zł 10 zł 4) duplikat wyciągu 5 zł 5 zł 5 zł 5 zł 5 zł 5 zł 5 zł 5 zł 5 zł 5) załącznik (dokument oryginalny) lub wtórnik potwierdzenie pojedynczej operacji dołączane do 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł wyciągu (za kaŝdą pozycję na wyciągu) 6) przechowywanie wyciągów przez okres dłuŝszy niŝ 1 miesiąc (za kaŝdy rozpoczęty miesiąc) 10 zł 10 zł 10 zł 10 zł 10 zł 10 zł 10 zł 10 zł 10 zł 1) Opłata za wyciąg wysyłany listem poleconym dotyczy rachunków, dla których ta forma otrzymywania wyciągów stosowana była przed r. Od dnia r. usługa nie jest dostępna. i walutach 12. Zmiana taryfy cenowej w jakiej rachunek jest prowadzony (nie dotyczy przejścia z / na Taryfę Negocjowaną obowiązującą dla rachunków prowadzonych na indywidualnie ustalonych bez opłat 100 zł 100 zł 100 zł 100 zł 100 zł 100 zł 100 zł bez opłat warunkach oraz przejścia z Taryfy Biznes MOBI na pozostałe taryfy cenowe będące w ofercie Banku) * Obowiązuje dla rachunków bieŝących prowadzonych na standardowych warunkach dla posiadaczy Biznes u dla Wolnych Zawodów. ** Obowiązuje dla rachunków bieŝących prowadzonych na standardowych warunkach dla posiadaczy Agro u. *** Obowiązuje dla rachunków bieŝących prowadzonych na standardowych warunkach dla posiadaczy Biznes u z Terminalem. jest dostępny w ofercie od 20 stycznia 2014 r. **** Obowiązuje dla rachunków bieŝących prowadzonych na indywidualnie ustalonych warunkach w tym równieŝ dla rachunków, które w dniu poprzedzającym dzień r. były prowadzone na indywidualnie ustalonych warunkach w Taryfie Standardowej. ***** Obowiązuje dla rachunków bieŝących prowadzonych na standardowych warunkach dla posiadaczy Biznes u MOBI.

10 opłat i prowizji pobieranych przez Bank Zachodni WBK S.A. za czynności bankowe dla firm 10 ROZDZIAŁ III Rachunki powiernicze L.p. Wyszczególnienie czynności Stawka Prowadzenie rachunku powierniczego wg umowy ROZDZIAŁ IV Lokaty terminowe L.p. Wyszczególnienie czynności Stawka Prowadzenie rachunku lokaty bez opłat 2. Wpłata gotówki na rachunek lokaty bez opłat 3. Wpłata bilonu w walutach wymienialnych 60% 4. Wpłata bilonu powyŝej 50 sztuk 0,5% min. 10 zł 5. Wypłata gotówki z rachunku lokaty walutowej 0,25% min. 7 zł 6. ZłoŜenie dyspozycji przelewu środków z rachunku lokaty na rachunek prowadzony w innym banku (dotyczy zadysponowania odsetkami lub kapitałem w terminach udostępniania odsetek lub z upływem okresu umownego) 7 zł 7. Przelew środków pochodzących z likwidacji rachunku lokaty przed upływem okresu umownego na rachunek prowadzony w innym banku 7 zł 8. Wyciąg z rachunku lokaty bez opłat 9. Duplikat wyciągu 5 zł 10. Przechowywanie wyciągów przez okres dłuŝszy niŝ 1 miesiąc (za kaŝdy rozpoczęty miesiąc) 10 zł ROZDZIAŁ V Usługi Bankowości elektronicznej L.p. Wyszczególnienie czynności Stawka MINIBANK24 usługa nie jest dostępna w ofercie Banku od 1 stycznia 2014 r. 1) Opłata abonamentowa (pobierana z góry za dany miesiąc do 5-tego kaŝdego miesiąca) 120 zł 2) Pierwsze trzy karty procesorowe bez opłat 3) Kolejna karta procesorowa 60 zł 4) Pierwsze dwa czytniki bez opłat 5) Kolejny czytnik lub wymiana czytnika 100 zł 6) Serwis usługi Minibank24 związany z niewłaściwym korzystaniem z usługi lub wynikający z przyczyn nie leŝących po stronie BZ WBK 250 zł 2. BZWBK24 1) Dostęp do usług bankowości elektronicznej BZWBK24: a) usługi BZWBK24 bez opłat b) usługi BZWBK24 Mini Firma bez opłat c) usługi BZWBK24 pakiet Moja Firma plus (za kaŝdy rozpoczęty miesiąc) 55 zł 2) Korzystanie z usługi BZWBK24 Mini Firma a) pierwszy UŜytkownik usługi BZWBK24 Mini Firma bez opłat

11 opłat i prowizji pobieranych przez Bank Zachodni WBK S.A. za czynności bankowe dla firm 11 b) kolejny UŜytkownik usługi BZWBK24 Mini Firma (za kaŝdy rozpoczęty miesiąc korzystania z usługi) 5 zł 3) Wydanie tokena 70 zł 4) Wysłanie smskodu na Ŝądanie klienta 0,20 zł Wysłanie pierwszych 5-ciu smskodów w danym miesiącu jest bezpłatne. 5) Wysłanie informacji w formie komunikatu sms w ramach usługi BZWBK24 sms (za jeden komunikat) 0,50 zł 6) Zmiana usługi BZWBK24 Moja Firma plus na usługę BZWBK24 Mini Firma 150 zł Opłaty, o których mowa w ppkt 1), 2), 4) i 5), pobierane są 5-go dnia miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, którego dotyczą. 3. ibiznes24 1) Opłata abonamentowa za udostępnienie i korzystanie z usługi (za kaŝdy rozpoczęty miesiąc kalendarzowy): a) profil usługi rozszerzony 200 zł 2) Narzędzia do autoryzacji: a) karta procesorowa 100 zł b) token (opłata jednorazowa) 70 zł c) wysłanie smskodu na Ŝądanie klienta 0,20 zł 3) Czytnik lub wymiana czytnika 100 zł 4) Wizyta serwisowa usługi ibiznes24 na Ŝyczenie Klienta 300 zł 5) Wizyta szkoleniowa: a) pierwsza po aktywowaniu usługi bez opłat b) kolejna 500 zł Opłaty i prowizje wymienione w ppkt 1) - 4) są pobierane przez BZ WBK do 5-tego dnia miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, którego dotyczą, wg stawki z dnia pobrania opłaty. 4. Alerty24 Moje Pieniądze 1) korzystanie z pakietu (za kaŝdy rozpoczęty miesiąc) 10 zł 2) wysłanie alertu w formie komunikatu sms (za jeden komunikat) 0,30 zł 1) W ramach opłaty za korzystanie z pakietu Alerty24 Moje Pieniądze dostępnych jest 20 alertów w formie komunikatów sms i nieograniczona ilość alertów w formie komunikatów . Opłata wskazana w ppkt 2) jest pobierana za kaŝdy dodatkowy alert, przekraczający ilość alertów dostępnych w ramach opłaty za korzystanie z pakietu. 2) Opłaty, o których mowa w pkt 3. pobierane są 5-go dnia miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, którego dotyczą. 5. Bezpieczny Transfer Pliku (BTP) 1) Pierwsze dwie karty procesorowe bez opłat 2) Kolejna karta procesorowa 60 zł 3) Pierwszy czytnik bez opłat 4) Kolejny czytnik 100 zł 5) Serwis systemu BTP związany z niewłaściwym korzystaniem z systemu lub wynikający z przyczyn nie leŝących po stronie BZ WBK 250 zł Za wykonanie dyspozycji, transakcji i realizację wniosków złoŝonych za pośrednictwem usług bankowości elektronicznej pobierane są opłaty i prowizje wymienione w pozostałych rozdziałach niniejszej Taryfy opłat i prowizji. ROZDZIAŁ VI Karty płatnicze L.p. Wyszczególnienie czynności Karta Visa Business Electron BZ WBK Karta MasterCard Business Debit BZ WBK a) Karta Visa Business BZ WBK z indywidualnym limitem wydatków Karta Visa Business BZ WBK charge Karta MasterCard Business BZ WBK charge b) Karta Visa Business Gold BZ WBK charge Karta Visa Business w EUR BZ WBK Opłata za kartę: 1) wydaną do rachunku w PLN prowadzonego w Taryfie: a) Biznes MINI bez opłat / 7 zł *** bez opłat / 7 zł *** 130 zł * 130 zł * 130 zł * 300 zł * - b) Biznes OPTI oraz Biznes MOBI bez opłat / 6 zł ** bez opłat / 6 zł **

12 opłat i prowizji pobieranych przez Bank Zachodni WBK S.A. za czynności bankowe dla firm 12 L.p. Wyszczególnienie czynności c) Biznes MAXI oraz dla Agrobiznesu 2) wydaną do rachunku prowadzonego w innej taryfie cenowej niŝ wymieniona w ppkt 1) Karta Visa Business Electron BZ WBK Karta MasterCard Business Debit BZ WBK a) bez opłat / 5 zł ** bez opłat / 6 zł ** bez opłat / 35 zł * (opłata obowiązuje do r.) bez opłat / 6 zł ** bez opłat / 6 zł ** (opłata obowiązuje od r.) Karta Visa Business BZ WBK z indywidualnym limitem wydatków Karta Visa Business BZ WBK charge Karta MasterCard Business BZ WBK charge b) Karta Visa Business Gold BZ WBK charge Karta Visa Business w EUR BZ WBK 130 zł * 130 zł * 130 zł * 300 zł * 25 EUR * * Opłata roczna. ** Opłata pobierana jest w cyklach miesięcznych w przypadku nierozliczenia przez BZ WBK w poprzednim miesiącu kalendarzowym transakcji bezgotówkowych dokonanych przy uŝyciu karty, na co najmniej 500 zł. *** Opłata pobierana jest w cyklach miesięcznych w przypadku nierozliczenia przez BZ WBK w poprzednim miesiącu kalendarzowym transakcji bezgotówkowych dokonanych przy uŝyciu karty, na co najmniej 400 zł. 2. Prowizja przygotowawcza naliczana od kwoty przyznanego limitu do autoryzacji % 1% 1% - (płatna jednorazowo) Prowizja przygotowawcza nie dotyczy kart wznawianych a w przypadku złoŝenia wniosku o więcej niŝ jedną kartę płatniczą jest pobierana od sumy przyznanych limitów. 3. Wyprodukowanie nowej karty w trybie ekspresowym (do 5 dni roboczych od dnia podpisania przez klienta umowy o kartę płatniczą) 30 zł 30 zł 50 zł 50 zł 50 zł bez opłat 15 EUR 4. Wydanie duplikatu karty 10 zł 10 zł 10 zł 10 zł 10 zł 10 zł 2,50 EUR 5. Wydanie karty zastępczej za granicą - wg stawek organizacji Visa International, równowartość 148 EUR 2) aktualnie 185 USD 1) równowartość 2) bez opłat 148 EUR wg stawek organizacji Visa International, aktualnie 185 USD 1) 6. Wypłata gotówki kartą 1) w bankomatach sieci BZWBK24 bez opłat bez opłat 3% min. 5 zł 3% min. 5 zł 3% min. 5 zł 3% min. 5 zł 3% min.1,50 EUR 2) w kraju: w bankomatach poza siecią BZWBK24, w placówkach BZ WBK, w placówkach partnerskich BZ WBK oraz w terminalach innych instytucji w kraju bez opłat * / 5 zł ** / 3,5% min. 5 zł 3,5% min. 5 zł 3,5% min. 5 zł 3,5% min. 5 zł 3,5% min. 5 zł 3,5% min. 5 zł 3,5% min.1,50 EUR 3) w bankomatach i terminalach innych instytucji za granicą 4% min. 10 zł 4% min. 10 zł 4% min. 10 zł 4% min. 10 zł 4% min. 10 zł 4% min. 10 zł 4% min. 3 EUR 4) w ramach usługi cash back bez opłat bez opłat * Dotyczy kart wydanych do rachunków prowadzonych w Taryfie Biznes MAXI oraz w Taryfie dla Agrobiznesu. ** Dotyczy kart wydanych do rachunków prowadzonych w Taryfie Biznes OPTI oraz w Taryfie Biznes MOBI. 7. Awaryjna wypłata gotówki poza wg stawek granicami kraju w przypadku wg stawek organizacji organizacji Visa utraty karty Visa International, równowartość wg stawek organizacji Visa International, równowartość International, aktualnie 103 USD 95 EUR 2) aktualnie 103 USD 1) 2) bez opłat 95 EUR aktualnie 103 1) USD 1) 8. Dokonanie transakcji bez opłat bez opłat bez opłat 1,2% 1,2% 1,2% bez opłat

13 opłat i prowizji pobieranych przez Bank Zachodni WBK S.A. za czynności bankowe dla firm 13 L.p. Wyszczególnienie czynności bezgotówkowej 9. Przewalutowanie transakcji zagranicznej dokonanej w walucie innej niŝ EUR (opłata doliczana jest automatycznie do wartości transakcji) Karta Visa Business Electron BZ WBK Karta MasterCard Business Debit BZ WBK a) Karta Visa Business BZ WBK z indywidualnym limitem wydatków Karta Visa Business BZ WBK charge Karta MasterCard Business BZ WBK charge b) Karta Visa Business Gold BZ WBK charge Karta Visa Business w EUR BZ WBK 2,8% bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat 10. Generowanie zestawienia transakcji 1) dla firmy (zbiorcze) 5zł 5zł bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat 2) dla uŝytkownika karty 7 zł 7 zł 7 zł bez opłat bez opłat bez opłat 1,35 EUR 11. Sprawdzenie dostępnych środków w bankomatach 12. Zmiana numeru PIN w bankomatach sieci BZWBK Wygenerowanie nowego numeru PIN do wydanej karty na wniosek uŝytkownika 2,5 zł 2,5 zł 2,5 zł bez opłat bez opłat bez opłat 0,5 EUR 8,50 zł 8,50 zł 8,50 zł 8,50 zł 8,50 zł 8,50 zł 2 EUR 10 zł 10 zł 10 zł 10 zł 10 zł 10 zł 2,50 EUR 1) Przeliczenie następuje po kursie sprzedaŝy dewiz obowiązującym w BZ WBK w dniu rozliczenia opłaty przez Visa International. 2) Przeliczenie następuje po kursie sprzedaŝy dewiz obowiązującym w BZ WBK w dniu rozliczenia opłaty przez MasterCard. a) Karta jest dostępna w ofercie od 9 czerwca 2014 r. b) Karta jest dostępna w ofercie od 23 czerwca 2014 r. ROZDZIAŁ VII Inne instrumenty płatnicze Opłaty i prowizje za czynności bankowe związane z innymi instrumentami płatniczymi pobierane są zgodnie z Taryfą Opłat i Prowizji pobieranych przez Bank Zachodni WBK S.A. za czynności bankowe dla firm - Instrumenty pieniądza elektronicznego i inne elektroniczne instrumenty płatnicze". ROZDZIAŁ VIII Czynności w obrocie dewizowym L.p. Wyszczególnienie czynności Stawka Polecenia wypłaty 1) Polecenia wypłaty przychodzące na rachunek w BZ WBK: a) SEPA 5 zł b) pozostałe 10 zł Opłaty wskazane w pkt 1) nie dotyczą transakcji, których koszty BZ WBK ponosi płatnik (zleceniodawca) opłaty za tego typu transakcje pobierane są zgodnie z Taryfą Opłat i Prowizji dla Banków. 2) Polecenia wypłaty wychodzące: a) złoŝone za pośrednictwem usług bankowości elektronicznej: - SEPA 5 zł - pozostałe 0,2%, min. 20 zł maks. 200 zł

14 opłat i prowizji pobieranych przez Bank Zachodni WBK S.A. za czynności bankowe dla firm 14 b) złoŝone w placówce BZ WBK 0,25%, min. 60 zł maks. 250 zł 3) Opłaty i prowizje dodatkowe do poleceń wypłaty wychodzących: a) wysłanie polecenia wypłaty (z wyłączeniem poleceń wypłaty SEPA) w trybie: - pilnym - transakcja realizowana w placówce BZ WBK lub za pośrednictwem usług bankowości elektronicznej (płatność w EUR, USD, GBP i PLN, z wyłączeniem płatności zgodnych z Ustawą o Usługach Płatniczych w EUR, dla których zastosowanie będą miały tylko opłaty z pkt.2) 0,1%, min. 5 zł maks. 100 zł - ekspresowym - transakcja realizowana za pośrednictwem usług bankowości elektronicznej (płatność w EUR, USD, GBP i PLN z wyłączeniem poleceń wypłaty Target) 0,2%, min. 10 zł maks.180 zł - ekspresowym - transakcja realizowana w placówce BZ WBK (płatność w EUR, USD, GBP i PLN z wyłączeniem poleceń wypłaty Target) 0,3%, min. 20 zł maks.180 zł - ekspresowym dla polecenia wypłaty Target - transakcja realizowana za pośrednictwem usług bankowości elektronicznej 0,2%, min. 10 zł maks.180 zł - ekspresowym dla polecenia wypłaty Target - transakcja realizowana w placówce BZ WBK 0,3%, min. 20 zł maks.180 zł powiększona o 20 zł b) wysłanie polecenia wypłaty do innego banku na rachunek odbiorcy w innym formacie niŝ format IBAN (za kaŝdy komunikat) 20 zł c) zryczałtowana opłata, gdy koszty banków pośredniczących i banku odbiorcy ponosi płatnik (zleceniodawca), dla poleceń wypłaty w walucie: - EUR - polecenia wypłaty o wartości równej 1000 EUR lub niŝszej 15 EUR - EUR - polecenia wypłaty o wartości wyŝszej niŝ 1000 EUR 25 EUR - USD 30 USD - GBP 12 GBP - AUD 25 AUD - CAD 20 CAD - CHF 55 CHF - DKK 70 DKK - NOK 130 NOK - SEK 100 SEK - CZK 600 CZK - JPY 3500 JPY - PLN 120 PLN -INNE 75 PLN W przypadku, gdy koszty banków pośredniczących trzykrotnie przekroczą kwotę ryczałtu, BZ WBK moŝe obciąŝyć klienta dodatkowo kwotą róŝnicy pomiędzy wysokością ryczałtu a kosztami rzeczywistymi. PowyŜsza zasada nie ma zastosowania w przypadku płatności, do których znajduje zastosowanie Ustawa o usługach płatniczych. 4) Elektroniczne potwierdzenie polecenia wypłaty: a) zawarcie i aktywacja umowy 20 zł b) potwierdzenie polecenia wypłaty (za sztukę) 3 zł 5) Wydanie kopii polecenia wypłaty komunikatu SWIFT (za kaŝdy komunikat) 15 zł 6) Usługa dotycząca realizacji przychodzących komunikatów MT101: a) zawarcie umowy o realizację komunikatów MT101 i aktywacja usługi 200 zł b) realizacja polecenia przelewu lub polecenia wypłaty na podstawie przychodzącego komunikatu MT101 wg umowy 7) Czynności niestandardowe dotyczące poleceń wypłaty - zlecenie potwierdzenia uznania rachunku odbiorcy poleceniem wypłaty wysłanym koszty banków trzecich + 50 zł z BZ WBK, zmiany szczegółów polecenia wypłaty wysłanego z BZ WBK, anulowania polecenia wypłaty wysłanego z BZ WBK Opłata pobierana jest za kaŝdą czynność wskazaną w pkt. 7) 8) Odwołanie polecenia wypłaty wychodzącego nie wysłanego z BZ WBK 25 zł 9) Zwrot polecenia wypłaty wysłanego z BZ WBK wykonany przez bank trzeci koszty banków trzecich + 50 zł 2. Czeki w obrocie dewizowym 1) Realizacja czeków: a) inkaso 0,15%, min. 150 zł maks. 500 zł + koszty naliczone przez bank wystawcy i banki pośredniczące

15 opłat i prowizji pobieranych przez Bank Zachodni WBK S.A. za czynności bankowe dla firm 15 b) rozrachunek z regresem 40 zł + koszty naliczone przez bank wystawcy i banki pośredniczące c) skrócony rozrachunek z regresem 60 zł + koszty naliczone przez bank wystawcy i banki pośredniczące 2) Nieopłacenie czeku przez trasata 30 zł + koszty naliczone przez bank wystawcy i banki pośredniczące 1) Czeki realizowane są tylko wówczas, gdy podawca czeku posiada konto w BZ WBK. 2) W przypadku realizacji czeków płatnych w tym samym banku i w tej samej walucie, przyjętych od jednego podawcy na jednej liście prowizja pobierana jest od łącznej wartości czeków z zachowaniem progów kwotowych. ROZDZIAŁ IX Transakcje handlowe L.p. Wyszczególnienie czynności Stawka Inkaso własne 1) Wysyłka dokumentów lub weksli do inkasa 0,2%, min.150 zł maks. 500 zł 2) Wydanie dokumentów bez zapłaty / zwrot dokumentów niezainkasowanych / anulowanie dokumentów 100 zł 3) Zmiana warunków inkasa 100 zł 2. Inkaso obce 1) Wydanie dokumentów za zapłatę inkasa lub akcept weksla trasowanego lub wystawienie weksla własnego lub spełnienie innych warunków 0,2%, min. 200 zł maks. 800 zł 2) Wydanie zaakceptowanego weksla trasowanego lub weksla własnego nabywcy za zapłatę 0,2%, min. 200 zł maks. 800 zł 3) Uzyskanie akceptu weksla trasowanego i jego zwrot do podawcy 0,2%, min. 200 zł maks. 800 zł 4) Wydanie dokumentów bez zapłaty / zwrot dokumentów niezainkasowanych / anulowanie dokumentów 100 zł 5) Indosowanie dokumentów wystawionych na Bank lub wydanie oświadczenia upowaŝniającego do odbioru towaru 200 zł 6) Przedstawienia weksla do protestu Prowizja powiększona jest o poniesione przez Bank koszty i opłaty 250 zł 7) Zmiana warunków inkasa 100 zł 3. Akredytywa obca 1) Awizowanie akredytywy obcej 300 zł 2) Potwierdzenie akredytywy obcej zgodnie z decyzją Banku Prowizje liczone są: a) za kaŝdy rozpoczęty 3-miesięczny okres waŝności akredytywy z włączeniem okresu ewentualnego odroczenia płatności, b) od wartości akredytywy włącznie z ewentualną tolerancją 3) Zmiana warunków akredytywy a) podwyŝszenie kwoty lub przedłuŝenie terminu waŝności akredytywy: - obcej przeniesionej, - obcej potwierdzonej. Prowizja za przedłuŝenie terminu waŝności pobierana jest za kaŝdy następny, rozpoczęty 3-miesięczny okres waŝności od salda akredytywy, o ile przedłuŝenie wykracza poza okres, za który prowizja została juŝ pobrana. W przypadku podwyŝszenia kwoty akredytywy prowizja pobierana jest od kwoty podwyŝszenia. b) inna zmiana warunków akredytywy, w tym uniewaŝnienie akredytywy 0,2% min. 250 zł zgodnie z decyzją Banku 4) Sprawdzenie dokumentów na zlecenie Klienta w ramach akredytywy niepotwierdzonej 300 zł 5) Wstępne sprawdzenie zgodności dokumentu z warunkami akredytywy na zlecenie Klienta (od kaŝdego dokumentu) 30 zł 6) Wypłata z akredytywy (od kwoty dokumentów) 0,25%, min. 250 zł maks. 600 zł 7) Przeniesienie akredytywy obcej Prowizje pobiera się od pierwszego beneficjenta, o ile nie ustalono inaczej 0,2% min. 250 zł 8) Nadzór za odroczoną płatnością 200 zł 200 zł

16 opłat i prowizji pobieranych przez Bank Zachodni WBK S.A. za czynności bankowe dla firm 16 9) Przeniesienie wpływów 100 zł 4. Forfaiting (skup wierzytelności eskportowych) wg umowy + VAT 5. Akredytywa własna 1) Otwarcie akredytywy własnej Prowizje liczone są: a) za kaŝdy rozpoczęty 3-miesięczny okres waŝności akredytywy z włączeniem okresu ewentualnego odroczenia płatności, b) od wartości akredytywy włącznie z ewentualną tolerancją kwoty, c) pobierane są z góry za cały okres waŝności akredytywy z włączeniem okresu ewentualnego odroczenia płatności. 2) PodwyŜszenie kwoty lub przedłuŝenie terminu waŝności Uwaga: Prowizja za przedłuŝenie terminu waŝności pobierana jest za kaŝdy następny, rozpoczęty 3-miesięczny okres waŝności akredytywy, o ile przedłuŝenie wykracza poza okres, za który prowizja została juŝ pobrana. W przypadku podwyŝszenia kwoty akredytywy prowizja pobierana jest od kwoty podwyŝszenia. 3) Inna zmiana warunków akredytywy: a) w tym równieŝ przedłuŝenie terminu jej waŝności, jeŝeli przedłuŝenie to mieści się w okresie, za który prowizję juŝ pobrano b) uniewaŝnienie lub spisanie niewykorzystanego salda akredytywy W przypadku jednoczesnych zmian warunków określonych w pkt 2) 3) pobiera się jedną prowizję wyŝszą. 0,2% min. 250 zł 0,2% min. 250 zł 4) Badanie dokumentów niezgodnych z warunkami akredytywy - prowizję wlicza się w cięŝar rachunku beneficjenta 250 zł 5) Nadzór nad odroczoną płatnością 200 zł 6) Wypłata z akredytywy od kwoty dokumentów 0,2% min. 200 zł 7) Indosowanie dokumentów wystawionych na Bank lub wydanie oświadczenia upowaŝniającego do odbioru towaru 200 zł 6. Gwarancja obca / Akredytywa standby obca (SBLC) 1) Awizowanie i/lub rejestracja gwarancji obcej / SBLC lub zmiany do gwarancji obcej / SBLC 300 zł 2) Sprawdzenie autentyczności gwarancji obcej / SBLC lub zmiany do gwarancji obcej / SBLC 300 zł 3) Sprawdzenie roszczenia i/lub dokumentów na zlecenie Klienta 300 zł 4) Potwierdzenie bankowi prawomocności złoŝonych na roszczeniu podpisów na zlecenie Klienta 300 zł 5) Wypłata z gwarancji (prowizja liczona od kwoty Ŝądania zapłaty) 0,25%, min. 200 zł maks. 600 zł 7. Gwarancja własna / Akredytywa standby własna (SBLC) / Regwarancja własna / Awal 1) Prowizja przygotowawcza za udzielenie gwarancji, regwarancji, SBLC i awalu min. 1% nie mniej niŝ 500 zł * 1) Prowizja przygotowawcza naliczana jest od kwoty zlecanej usługi bankowej. 2) Prowizja płatna jest jednorazowo w dniu zawarcia umowy. 3) W przypadku udzielenia limitu na gwarancje prowizja przygotowawcza moŝe być naliczana i płatna jednorazowo od kwoty przyznanego limitu lub od kaŝdej wystawionej gwarancji w dniu jej wydania albo zarówno od kwoty limitu, jak i od kaŝdej wystawionej gwarancji. 2) Korzystanie z gwarancji, regwarancji, SBLC i awalu (za kaŝdy rozpoczęty 3-miesięczny okres waŝności zobowiązania) 0,5% - 5% min. 300 zł * Prowizja naliczana jest od kwoty transakcji i pobierana jest w pierwszym dniu kaŝdego okresu prowizyjnego. 3) PodwyŜszenie kwoty gwarancji / regwarancji / awalu / SBLC 0,5% - 5% min. 300 zł * 1. JeŜeli podwyŝszenie wchodzi w okres 3-miesięczny juŝ opłacony, prowizję pobiera się od kwoty podwyŝszenia według stawki ustalonej przy udzieleniu. 2. Za nowy 3-miesięczny okres waŝności prowizję pobiera się jak od nowej gwarancji. 4) Inna zmiana warunków gwarancji własnej / SBLC, w tym równieŝ przedłuŝenie terminu waŝności, jeŝeli przedłuŝenie to następuje w okresie, za który pobrano prowizję 200 zł * W przypadku jednoczesnych zmian warunków gwarancji określonych w pkt 2) 3) pobiera się jedną prowizję wyŝszą. 5) Wypłata z gwarancji / regwarancji / awalu / SBLC - od kwoty roszczenia 0,5% min. 200 zł * 8. Opłaty i prowizje dodatkowe 1) Koszty telekomunikacyjne 50 zł opłata ryczałtowa pobierana jednorazowo z góry od pojedynczej transakcji: inkasa, akredytywy, forfaitingu oraz gwarancji, regwarancji / SBLC. * lub równowartość tej kwoty w innej walucie ROZDZIAŁ X Kredyty i usługi kredytowe L.p. Wyszczególnienie czynności Stawka Rozpatrzenie wniosku o udzielenie kredytu / usługi kredytowej bez opłat 200 zł

17 opłat i prowizji pobieranych przez Bank Zachodni WBK S.A. za czynności bankowe dla firm Prowizja przygotowawcza (z tytułu udzielenia lub odnowienia na kolejny okres kredytu / usługi kredytowej): 1) kredyty obrotowe i inwestycyjne z wyłączeniem kredytów dla jednostek samorządu terytorialnego: a) kredyt w wysokości do 200 tys. zł włącznie * min. 3,5% b) kredyt w wysokości powyŝej 200 tys. zł do 500 tys. zł włącznie * min. 2% c) kredyt w wysokości powyŝej 500 tys. zł * min. 1% 2) kredyty obrotowe i inwestycyjne dla jednostek samorządu terytorialnego min. 0,5% 3) pozostałe kredyty i usługi kredytowe min. 1% nie mniej niŝ 500 zł * 1) Prowizja przygotowawcza naliczana jest od kwoty udzielonego kredytu / usługi kredytowej. 2) Prowizja płatna jest jednorazowo w dniu zawarcia umowy kredytowej. 3) W przypadku udzielenia kredytu na finansowanie płatności z tytułu akredytyw oraz zabezpieczenie akredytyw otwartych przez BZ WBK prowizja naliczana jest za cały okres waŝności umowy. 3. Prowizja za korzystanie z limitu debetowego 1,25% Stawka dla miesiąca kalendarzowego. Prowizja liczona od kwoty wykorzystanego limitu jako iloczyn prowizji dziennej oraz liczby dni roku obrachunkowego określonego w postaci ilorazu 365/365 (366/365 w roku przestępnym), z dokładnością do 0,0001%. Prowizja jest pobierana w miesiącu następującym po miesiącu, w którym nastąpiło wykorzystanie limitu debetowego. 4. Prowizja za Automatyczne wydłuŝenia Okresu kredytowania - prowizja płatna jest w dniu Automatycznego wydłuŝenia Okresu kredytowania 2,5% Automatyczne wydłuŝenie Okresu kredytowania oznacza przesunięcie terminu spłaty kredytu w rachunku bieŝącym o jeden rok na dotychczasowych warunkach, bez konieczności zawierania pisemnego aneksu do umowy. 5. Prowizja za gotowość (w stosunku rocznym) min. 2% 1) Prowizja za gotowość dotyczy kredytów obrotowych i inwestycyjnych i pobierana jest od róŝnicy pomiędzy kredytem postawionym do dyspozycji a wykorzystanym. Prowizja w stosunku rocznym liczona jest jako iloczyn prowizji dziennej za gotowość oraz ilości dni roku obrachunkowego określonej w umowie kredytowej. Prowizja za gotowość dzienna oraz w stosunku rocznym ustalana jest z dokładnością do 0,0001%. 2) Prowizji nie pobiera się od kredytów na finansowanie płatności z tytułu akredytyw i zabezpieczenie akredytyw otwartych przez BZ WBK oraz kredytów na finansowanie płatności z tytułu warunkowego skupu czeków. 6. Prowizja za wcześniejszą spłatę kredytu min. 3% Prowizja za wcześniejszą spłatę kredytu dotyczy kredytów obrotowych i inwestycyjnych z wyłączeniem kredytów w rachunku bieŝącym / walutowym oraz kredytów rewolwingowych. Naliczana jest od kwoty spłacanej przed terminem określonym w harmonogramie spłat. 7. Zmiana warunków umowy kredytu / usługi kredytowej 1) podwyŝszenie kwoty lub wydłuŝenie terminu obowiązywania umowy / prolongata spłaty raty kredytu / kredytu / usługi kredytowej min. 1,5% nie mniej niŝ 200 zł * 2) inne zmiany (np. wydłuŝenie terminu dostępności transzy / kredytu, zmiana zabezpieczenia) min. 500 zł * 1) Prowizja pobierana jest jednorazowo i liczona jest od kwoty objętej aneksem / kwoty podwyŝszenia / kwoty prolongaty. 2) W przypadku dokonywania jednocześnie kilku zmian warunków umowy pobiera się jedną prowizję wyŝszą. 3) Prowizji nie pobiera się w sytuacji: a) gdy zmiana warunków umowy wynika z ich dostosowania do przepisów prawa powszechnie obowiązujących (tzw. regulacje zewnętrzne), b) gdy zmiana umowy polega na zwiększeniu kwoty hipoteki w związku objęciem zabezpieczeniem tą hipoteką innego produktu kredytowego. 8. Rozpatrzenie wniosku i udzielenie promesy kredytu / usługi kredytowej (prowizja liczona od kwoty przyrzeczonej; w przypadku udzielenia kredytu / usługi kredytowej zaliczana na poczet prowizji przygotowawczej) min. 0, 25% nie mniej niŝ 1000 zł 9. Prowizja za nie utrzymanie wpływów, wymieniona w umowie kredytowej 0,08% Uwaga: 1) Prowizja pobierana miesięcznie od kwoty uruchomionego kredytu z uwzględnieniem dokonanych spłat na ostatni dzień miesiąca poprzedzającego weryfikację utrzymania miesięcznych wpływów. Dotyczy kredytów: inwestycyjnych, obrotowych, Biznes Ekspres, Biznes Ekspres EBI, Biznes Ekspres Hipoteka. 2) Prowizja pobierana miesięcznie od wysokości limitu kredytowego na ostatni dzień miesiąca poprzedzającego weryfikację utrzymania miesięcznych wpływów. Dotyczy kredytu w rachunku bieŝącym. 10. Sporządzenie zaświadczenia o zdolności kredytowej: 1) klienta o zaangaŝowaniu kredytowym do 1 mln zł 200 zł 2) klienta o zaangaŝowaniu kredytowym powyŝej 1 mln zł 400 zł 11. Sporządzenie pisemnego wyjaśnienia dotyczącego dokonanej oceny zdolności kredytowej: 1) kredyt o wartości do 1 mln zł 150 zł 2) kredyt o wartości powyŝej 1 mln zł 300 zł 12. Sporządzenie: 1) przyrzeczenia wydania zgody na bezobciąŝeniowe wyodrębnienie: a) jednego lokalu/nieruchomości 100 zł b) więcej niŝ jednego lokalu / nieruchomości 500 zł 2) zgody na bezobciąŝeniowe wyodrębnienie: a) jednego lokalu/nieruchomości 100 zł b) więcej niŝ jednego lokalu/nieruchomości 1000 zł 13. Restrukturyzacja zadłuŝenia - prowizja za sporządzenie aneksów / umów / umów przejęcia długu / umów przystąpienia do długu / porozumień / 1% - 5%, min. 200 zł

18 opłat i prowizji pobieranych przez Bank Zachodni WBK S.A. za czynności bankowe dla firm 18 ugód, związanych z restrukturyzacją zadłuŝenia wynikającego z wykorzystania kredytu/ usługi kredytowej: Prowizja za restrukturyzację zadłuŝenia jest prowizją dodatkową, pobieraną jednorazowo niezaleŝnie od pozostałych opłat i prowizji określonych w niniejszym rozdziale. Liczona jest od kwoty zadłuŝenia podlegającego restrukturyzacji lub kwoty objętej aneksem. * lub równowartość tej kwoty w innej walucie 1) Niniejszy rozdział dotyczy następujących kredytów / usług kredytowych: a) kredytów obrotowych i inwestycyjnych w tym m.in. kredytów płatniczych, kredytów w rachunku bieŝącym / walutowym, kredytów obrotowych w rachunku kredytowym, kredytów na prefinansowanie kontraktu eksportowego, kredytów na działalność gospodarczą Biznes Ekspres, Biznes Ekspres EBI i Biznes Ekspres Hipoteka, kredytów inwestycyjnych, kredytów inwestycyjnych na przedsięwzięcia termomodernizacyjne, kredytów developerskich w rachunku kredytowym, kredytów na inwestycje mieszkaniowe / komercyjne oraz zakup gruntów, kredytów / poŝyczek na uwolnienie kapitału ze zrealizowanej inwestycji lub budowy - tzw. Equity Release, b) pozostałych kredytów i usług kredytowych w tym m.in. kredytów na zakup papierów wartościowych w obrocie pierwotnym i podczas pierwszej oferty publicznej, limitu kredytowego na finansowanie wierzytelności eksportowych, wykupu wierzytelności. 2) W przypadków kredytów obrotowych i inwestycyjnych udzielanych jednostkom samorządu terytorialnego pobierana jest tylko prowizja przygotowawcza od tej grupy klientów BZ WBK nie pobiera pozostałych opłat i prowizji kredytowych. 3) W przypadku kredytów udzielanych we współpracy z ARiMR suma prowizji za rozpatrzenie wniosku i prowizji przygotowawczej nie moŝe przekroczyć stawki prowizji za udzielenie kredytu określonej w umowie zawartej pomiędzy BZ WBK a ARiMR. Wysokość aktualnej prowizji podana jest na stronach w sekcji kredytów preferencyjnych. ROZDZIAŁ XI Rachunki depozytowe papierów wartościowych prowadzone w Centrali BZ WBK oraz pozostałe czynności związane z obsługą transakcji Skarbu L.p. Wyszczególnienie czynności Stawka Konto depozytowe papierów wartościowych 1) Otwarcie i prowadzenie konta, realizacja transakcji na rynku wtórnym, sporządzenie i wysłanie informacji o stanie portfela lub wyciągu z konta, bez opłat blokada papierów wartościowych na koncie, przemieszczanie papierów wartościowych między portfelami) 2. Pozostałe czynności związane z obsługą transakcji Skarbu 1) Sporządzenie historii obrotów na rachunku rozliczeniowym (za kaŝdy rozpoczęty miesiąc) 10 zł ROZDZIAŁ XII Inne opłaty i prowizje L.p. Wyszczególnienie czynności Stawka Wpłata gotówki przez firmę 1) Wpłata na rachunek osoby fizycznej prowadzony w BZ WBK bez opłat 2) Wpłata na rachunek podmiotu gospodarczego prowadzony w BZ WBK (z wyłączeniem rachunków wymienionych w rozdziałach: II, III, IV i XI) 0,5% min. 10 zł 3) Wpłata na rachunek prowadzony w innym banku 1% min. 10 zł 4) Opłaty i prowizje dodatkowe: a) wpłata bilonu w walutach wymienialnych 60% b) wpłata bilonu powyŝej 50 sztuk 0,5% min. 10 zł c) skarbiec nocny - opakowania słuŝące do odprowadzania gotówki (np. woreczki do monet, portfele, kasety), klucze do skarbca nocnego, itp. + 30% 2. Skup / sprzedaŝ walut wymienialnych 0,3% 1) BZ WBK nie prowadzi skupu/sprzedaŝy walut wymienialnych w bilonie. 2) Prowizji nie pobiera się w przypadku skupu / sprzedaŝy dokonywanej przy wpłatach i wypłatach na/z rachunki/ów bankowe/ych prowadzone/nych w BZ WBK oraz przy wpłatach związanych z zakupem i wypłatach związanych z odkupieniem jednostek uczestnictwa w Funduszach Inwestycyjnych Arka. 3) W przypadku jednoczesnego skupu jednej waluty wymienialnej i sprzedaŝy innej waluty wymienialnej prowizję pobiera się tylko raz za skup waluty. 3. Wymiana banknotów / bilonu na banknoty / bilon o innych nominałach (dotyczy wyłącznie złotych, prowizja liczona jest od kwoty wymiany):

19 opłat i prowizji pobieranych przez Bank Zachodni WBK S.A. za czynności bankowe dla firm 19 1) do 5 sztuk bez opłat 2) od 6 do 50 sztuk 0,2% min. 5 zł 3) powyŝej 50 sztuk (od kwoty wymiany) 0,5% min.10 zł 4. Sporządzenie na wniosek klienta potwierdzenia realizacji jednej transakcji 20 zł 1) Opłata nie jest pobierana za potwierdzenie realizacji transakcji dokonanej w placówce BZ WBK, gdy potwierdzenie jest odbierane bezpośrednio po wykonaniu tej transakcji. 2) Opłaty za potwierdzenia zamówione za pośrednictwem usług bankowości elektronicznej BZWBK24 pobierane są 5-go dnia miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, w którym zamówienie zostało złoŝone. 5. Sporządzenie historii obrotów na rachunku (za kaŝdy rozpoczęty miesiąc) 20 zł 6. Sporządzenie informacji, zaświadczenia (z wyłączeniem zaświadczeń, o których mowa w rozdziale X), opinii o kliencie (z wyłączeniem opinii dla audytora opisanych w punkcie 7), odpisu, kserokopii lub innego dokumentu (w tym ujawniającego tajemnicę bankową) dotyczącego jednego klienta: 1) na wniosek klienta lub innego upowaŝnionego zleceniodawcy (z wyłączeniem wniosków, o których mowa w ppkt 2, 3 i 4) 50 zł 2) na wniosek komornika złoŝony za pośrednictwem aplikacji OGNIVO wg umowy zawartej pomiędzy BZ WBK a KIR 3) na wniosek innego banku 30 zł 4) na wniosek uprawnionego organu, np. komornika lub sądu cywilnego 70 zł 1) Opłatę ponosi zleceniodawca. 2) Opłaty nie pobiera się od osób, organów i instytucji zwolnionych z tej opłaty na mocy odrębnych przepisów prawa. 3) Opłatę wskazaną w ppkt 1) i 3) pobiera się w dniu przyjęcia dyspozycji sporządzenia dokumentu. Opłatę wskazaną w ppkt 2) pobiera się zgodnie z umową zawartą pomiędzy BZ WBK a KIR. 7. Sporządzenie opinii dla audytora klienta 150 zł 8. Weksle w obrocie krajowym 1) Przedstawienie weksla do zapłaty 50 zł 2) Inkaso weksli (od jednego weksla) 50 zł 3) Przedstawienie weksla do protestu 100 zł + koszty opłat notarialnych Opłata wymieniona w pkt 1) pobierana jest od wystawcy weksla (posiadacza rachunku w BZ WBK). Opłaty wymienione w pkt. 2) i 3) pobierane są od zleceniodawcy. 9. Najem kasety / skrytki sejfowej, przechowywanie depozytu rzeczowego (opłata pobierana z góry): 1) miesięcznie 50 zł 2) rocznie 400 zł 10. Dokonanie blokady środków na rachunku bankowym (wszystkie czynności): 1) z tytułu zabezpieczenia umów zawartych między posiadaczem rachunku a BZ WBK 20 zł 2) pozostałe 50 zł 11. Cesja środków (za kaŝdą czynność) 30 zł 12. Wysłanie monitu 30 zł 13. Obsługa zajęcia egzekucyjnego / zabezpieczającego z rachunku bankowego 1) Przyjęcie do realizacji zajęcia egzekucyjnego / zabezpieczającego z rachunku bankowego - za kaŝde zajęcie 30 zł 2) Realizacja zajęcia egzekucyjnego / zabezpieczającego 60 zł Opłatę pobiera się za kaŝdą wyegzekwowaną kwotę, z wyłączeniem kwot mniejszych niŝ 30 zł, przekazywanych na zlecenie organu egzekucyjnego w celu uzupełnienia do wcześniej zrealizowanego zajęcia egzekucyjnego / zabezpieczającego. Dodatkowo za przelew środków na rachunek wskazany przez organ egzekucyjny pobierana jest opłata w wysokości jak za przelew złoŝony w placówce BZWBK (odpowiednio: przelew realizowany w systemie ELIXIR lub przelew na rachunek w BZWBK). 14. Udostępnianie środków stanowiących naleŝność z tytułu nierozliczonych gwarantowanych transakcji sprzedaŝy papierów wartościowych za pośrednictwem Domu Maklerskiego BZ WBK S.A. (od wartości udostępnionych środków stanowiących naleŝność) 0,2% 15. ZastrzeŜenie / odwołanie zastrzeŝenia w Systemie DZ blankietów czekowych, czeków, dokumentów, rachunków i innych (niezaleŝnie od ilości zastrzeganych dokumentów) 20 zł 16. Czynności niestandardowe dotyczące przekazania środków w formie wpłaty gotówki, przelewu, zlecenia stałego na rachunek w BZ WBK lub w innym banku krajowym, zlecenie: anulowania transakcji, poszukiwania środków nieotrzymanych przez odbiorcę, zwrotu 25 zł środków, zapytanie o datę zaksięgowania środków w banku odbiorcy 17. Elektroniczna Identyfikacja NaleŜności 1) Aktywacja usługi 150 zł 2) Uznanie rachunku pomocniczego z tytułu transakcji otrzymanej w ramach usługi wg umowy 3) Sporządzenie aneksu do umowy 25 zł 4) Generowanie raportu za okres powyŝej 1 miesiąca wstecz (opłata jest pobierana za kaŝdy raport dzienny) 5 zł 18. Inne usługi nieprzewidziane w Taryfie opłat i prowizji lub szczególnie pracochłonne wg umowy

20 opłat i prowizji pobieranych przez Bank Zachodni WBK S.A. za czynności bankowe dla firm 20 ZAŁĄCZNIK NR 1 Ubezpieczenia Obowiązuje do r. Postanowienia ogólne: 1) Nie zapewnienie środków na rachunku bankowym wskazanym do poboru opłaty za ubezpieczenie w wysokości wystarczającej do pobrania przez BZ WBK opłat określonych w niniejszym Załączniku będzie skutkowało brakiem lub zakończeniem ochrony ubezpieczeniowej zgodnie z zapisami odpowiednich Warunków ubezpieczenia. 2) Szczegółowe informacje dotyczące ochrony ubezpieczeniowej oraz definicji Udziału i Salda zadłuŝenia określone są w odpowiednich dla danego ubezpieczenia Warunkach ubezpieczenia. Wyszczególnienie Stawka Ubezpieczenia do kart płatniczych: 1) Ubezpieczeń Finansowych Pewne Pieniądze do kart Visa Business Electron BZ WBK - opłata miesięczna za udostępnienie ubezpieczenia 2 zł UŜytkownik Karty przystępujący do ubezpieczenia przy zawarciu umowy o nową kartę nie ponosi opłaty za ubezpieczenie przez pierwsze 2 miesiące od dnia objęcia ochroną ubezpieczeniową. 2) Ubezpieczenie Bezpieczne Pieniądze Business do kart firmowych z wyłączeniem kart Visa Business Electron BZ WBK bez opłat 3) Ubezpieczenie podróŝne dedykowane do kart Visa Business Electron BZ WBK bez opłat 4) Ubezpieczenie podróŝne dedykowane do pozostałych kart firmowych z wyłączeniem kart Visa Business Electron BZ WBK bez opłat 2. Ubezpieczenie Biznes Gwarant Kredytobiorców (opłata za udostępnienie ubezpieczenia): 1) Kredyty na działalność gospodarczą Biznes Ekspres, Kredyty Biznes Ekspres Hipoteka, Kredyty obrotowe, Kredyty inwestycyjne (z wyłączeniem Biznes Hipoteka): a) kredyty o okresie kredytowania do 36 miesięcy - opłata jednorazowa Okres trwania kredytu (liczba dni) / 365* Opłata roczna gdzie: Opłata roczna = Suma iloczynów Podstaw naliczenia składki ubezpieczeniowej 1) i Wskaźników składki ubezpieczeniowej 2) b) kredyty o okresie kredytowania powyŝej 36 miesięcy: - pierwsza opłata (jednorazowa) za okres od postawienia kredytu do Okres trwania kredytu (liczba dni / 365* Opłata roczna dyspozycji do dnia, w którym upływa 36 miesiąc trwania umowy gdzie: Opłata roczna = Suma iloczynów Podstaw naliczenia składki ubezpieczeniowej 1) i Wskaźników składki ubezpieczeniowej 2) kredytu, - kolejna opłata (roczna) pobierana w okresie od dnia następującego po dniu, w którym upłynął 36 miesiąc trwania umowy kredytu do dnia Opłata roczna = Suma iloczynów Podstaw naliczenia składki ubezpieczeniowej 1) i Wskaźników składki ubezpieczeniowej 2) zakończenia umowy kredytu. 2) Kredyty w rachunku bieŝącym - opłata jednorazowa Okres trwania kredytu (liczba dni) / 365 * Opłata roczna gdzie: Opłata roczna = Suma iloczynów Podstaw naliczenia składki ubezpieczeniowej 3) i Wskaźników składki ubezpieczeniowej 4) 1) Podstawa naliczenia składki ubezpieczeniowej: - śmierć, Całkowita niezdolność do pracy, Iloczyn Udziału i sumy Salda zadłuŝenia i niewykorzystanej kwoty kredytu wynikającej z Umowy kredytu na dzień naliczania opłaty za ubezpieczenie Biznes Gwarant bez uwzględnienia kwoty opłaty za udostępnienie ubezpieczenia - Czasowa niezdolność do pracy wskutek Nieszczęśliwego wypadku, Rata kapitałowa przypadająca na dzień naliczania opłaty za Ubezpieczenie Biznes Gwarant zgodna z pierwszym harmonogramem spłat Pobyt w szpitalu. 2) Wskaźnik składki ubezpieczeniowej: - śmierć, 1,749% - Całkowita niezdolność do pracy, 0,141% - Czasowa niezdolność do pracy wskutek Nieszczęśliwego wypadku, 3,89% - Pobyt w szpitalu. 10,01% 3) Podstawa naliczenia składki ubezpieczeniowej: - śmierć, Całkowita niezdolność do pracy, Iloczyn Udziału i kwoty postawionego do dyspozycji kredytu, wynikającej z Umowy kredytu bez uwzględnienia kwoty opłaty za udostępnienie ubezpieczenia - Czasowa niezdolność do pracy wskutek Nieszczęśliwego wypadku, Postawiona do dyspozycji kwota kredytu wynikająca z Umowy kredytu bez uwzględnienia kwoty opłaty za udostępnienie ubezpieczenia Pobyt w szpitalu. 4) Wskaźnik składki ubezpieczeniowej: - śmierć, 1,749% - Całkowita niezdolność do pracy, 0,141% - Czasowa niezdolność do pracy wskutek Nieszczęśliwego wypadku, 0,144% - Pobyt w szpitalu. 0,369%

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK ZACHODNI WBK S.A. ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA FIRM

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK ZACHODNI WBK S.A. ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA FIRM opłat i prowizji pobieranych przez Bank Zachodni WBK S.A. za czynności bankowe dla firm TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK ZACHODNI WBK S.A. ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA FIRM opłat i prowizji pobieranych

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK ZACHODNI WBK S.A. ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA FIRM

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK ZACHODNI WBK S.A. ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA FIRM TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK ZACHODNI WBK S.A. ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA FIRM opłat i prowizji pobieranych przez Bank Zachodni WBK S.A. za czynności bankowe dla firm 2 CZĘŚĆ I A TARYFA

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK ZACHODNI WBK S.A. ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA FIRM

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK ZACHODNI WBK S.A. ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA FIRM opłat i prowizji pobieranych przez Bank Zachodni WBK S.A. za czynności bankowe dla firm TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK ZACHODNI WBK S.A. ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA FIRM opłat i prowizji pobieranych

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK ZACHODNI WBK S.A. ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA FIRM

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK ZACHODNI WBK S.A. ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA FIRM opłat i prowizji pobieranych przez Bank Zachodni WBK S.A. za czynności bankowe dla firm TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK ZACHODNI WBK S.A. ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA FIRM 1 opłat i prowizji

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK ZACHODNI WBK S.A. ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA FIRM

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK ZACHODNI WBK S.A. ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA FIRM Załącznik nr 1 do Zarządzenia Członka Zarządu Banku nr 104/2014 z dnia 20 marca 2014 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK ZACHODNI WBK S.A. ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA FIRM 2 CZĘŚĆ II A - OPŁATY

Bardziej szczegółowo

Pakiet Wygodny Plus. Pakiet Komfortowy. Pakiet Wygodny. 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł

Pakiet Wygodny Plus. Pakiet Komfortowy. Pakiet Wygodny. 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł RACHUNKI BANKOWE TAB. 1 y Lp. Agro 1. Opłata za 1) 0 zł 2) 15 zł/0 zł 3) 50 zł/0 zł 3) 30 zł 100 zł 10 zł/0 zł 3) 30 zł/0 zł 3) 20 zł 60 zł 2. Otwarcie rachunku bieżącego/pomocniczego jednorazowo 3. Prowadzenie

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH TARYFA PROWIZJI I OPŁAT DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH SPIS TREŚCI Postanowienia ogólne 3 ROZDZIAŁ 1. PAKIETY USŁUG BANKOWYCH 3 1. Pakiety: Klassikk, Personale, Eksklusiv 3 2. Pakiet NORDic 4 3. Pakiet Konto

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK ZACHODNI WBK S.A. ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA FIRM

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK ZACHODNI WBK S.A. ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA FIRM Załącznik do Zarządzenia Członka Zarządu Banku nr 441/2015 z dnia 20 lipca 2015 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK ZACHODNI WBK S.A. ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA FIRM 2 CZĘŚĆ II - OPŁATY I PROWIZJE

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI DEWIZOWEJ

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI DEWIZOWEJ TARYFA OPŁAT I PROWIZJI obowiązująca od dnia 1 marca 2012 r. SPIS TREŚCI: za obsługę rachunków walutowych płatnych na każde żądanie i oszczędnościowo rozliczeniowych...2 przekazy w obrocie dewizowym...3

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH 18.06.2012 rok SPIS TREŚCI: 1) dla rachunków bieżących, pomocniczych, agrokonto... 2 2) dla rachunków zakładowych kas zapomogowo pożyczkowych... 3 3)

Bardziej szczegółowo

TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w KrzyŜanowicach od dnia 01.08.2009r.

TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w KrzyŜanowicach od dnia 01.08.2009r. TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w KrzyŜanowicach od dnia 01.08.2009r. I. RACHUNKI BANKOWE OSÓB PRAWNYCH, PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH ORAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH POSTANOWIENIA OGÓLNE 1

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 TARYFA PROWIZJI I OPŁAT DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH SPIS TREŚCI POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 ROZDZIAŁ 1. PAKIETY USŁUG BANKOWYCH 2 1. Pakiety: Klassikk, Personale, Eksklusiv 2 2. Pakiet NORDic 2 3. Pakiet Konto

Bardziej szczegółowo

Taryfa Opłat, Prowizji i Oprocentowania Kantoru Walutowego dla Klientów Indywidualnych

Taryfa Opłat, Prowizji i Oprocentowania Kantoru Walutowego dla Klientów Indywidualnych Taryfa Opłat, Prowizji i Oprocentowania Kantoru Walutowego dla Klientów Indywidualnych 1 Postanowienia ogólne 1. Taryfa Opłat, Prowizji i Oprocentowania Kantoru Walutowego dla Klientów Indywidualnych,

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ II - Rachunki bankowe i rozliczenia pieniężne 2.1 Klienci instytucjonalni Rachunki i rozliczenia złotowe

ROZDZIAŁ II - Rachunki bankowe i rozliczenia pieniężne 2.1 Klienci instytucjonalni Rachunki i rozliczenia złotowe ROZDZIAŁ II - Rachunki bankowe i rozliczenia pieniężne 1 Klienci instytucjonalni 1 Rachunki i rozliczenia złotowe Lp. Rodzaj usług (czynności) Stawka 1 Rachunek rozliczeniowy: Biznes Net Mój Biznes Biznes

Bardziej szczegółowo

I. Rachunki bankowe klientów instytucjonalnych

I. Rachunki bankowe klientów instytucjonalnych I. Rachunki bankowe klientów instytucjonalnych załącznik Nr 2 do Umowy produktów i usług bankowych Lp korzyści Rodzaj usługi (czynności) warunek korzystania z pakietu Otwarcie pierwszego rachunku pomocniczego

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK ZACHODNI WBK S.A. ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA FIRM

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK ZACHODNI WBK S.A. ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA FIRM Załącznik nr 1 do Zarządzenia Członka Zarządu Banku 327/2012 z dnia 23 sierpnia 2012 TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK ZACHODNI WBK S.A. ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA FIRM CZĘŚĆ II OPŁATY I PROWIZJE

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI DLA BYŁYCH KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH DZ BANK POLSKA S.A.

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI DLA BYŁYCH KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH DZ BANK POLSKA S.A. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI DLA BYŁYCH KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH DZ BANK POLSKA S.A. Taryfa obowiązuje od 01 lutego 2014 roku Opłaty i prowizje podane są w złotych polskich (PLN), jeżeli nie zaznaczono inaczej.

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W WALUTACH WYMIENIALNYCH

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W WALUTACH WYMIENIALNYCH Spółdzielcza Grupa Bankowa Bank Spółdzielczy Duszniki TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W WALUTACH WYMIENIALNYCH SZAMOTUŁY, MARZEC 2015 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Prowizje i opłaty ustalane

Bardziej szczegółowo

1. Pakiety: Klassikk Personale Eksklusiv. 9 PLN (miesięcznie)

1. Pakiety: Klassikk Personale Eksklusiv. 9 PLN (miesięcznie) TARYFA PROWIZJI I OPŁAT DLA BYŁYCH KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH BANKU DnB NORD POLSKA S.A. W OBSZARZE GETIN BANK PION BANKOWOŚCI DETALICZNEJ I KORPORACYJNEJ GETIN NOBLE BANK SA POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Jednostki

Bardziej szczegółowo

Tabela prowizji produktów bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów instytucjonalnych

Tabela prowizji produktów bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów instytucjonalnych Załącznik nr 2 do Uchwały nr 39/2013 Zarządu Banku Spółdzielczego z dnia 12.06.2013 r. Tabela prowizji produktów bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów instytucjonalnych dla umów

Bardziej szczegółowo

ROLNICZA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA 1 Otwarcie i prowadzenie rachunku; - otwarcie rachunku - prowadzenie rachunku

ROLNICZA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA 1 Otwarcie i prowadzenie rachunku; - otwarcie rachunku - prowadzenie rachunku TARYFA PROWIZJI I OPŁAT obowiązująca od 09/2012r. USŁUGI DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH ( wyciąg) OBSŁUGA RACHUNKÓW ROZLICZENIOWYCH LP WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI TRYB POBIERANIA OPŁATY POZAROLNICZA DZIAŁALNOŚĆ

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI DEWIZOWEJ

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI DEWIZOWEJ TARYFA OPŁAT I PROWIZJI SPIS TREŚCI: za obsługę rachunków walutowych płatnych na każde żądanie i oszczędnościowo rozliczeniowych...2 przekazy w obrocie dewizowym...3 za obsługę rachunków terminowych lokat

Bardziej szczegółowo

Tabela opłat, prowizji i oprocentowania BIZ Banku w Obszarze Bankowości Korporacyjnej

Tabela opłat, prowizji i oprocentowania BIZ Banku w Obszarze Bankowości Korporacyjnej Tabela opłat, prowizji i oprocentowania BIZ Banku w Obszarze Bankowości Korporacyjnej Obowiązuje od 9 czerwca 2014r. BIZ Bank jest nazwą handlową FM Banku PBP S.A. Rachunek bankowy Otwarcie rachunku bankowego

Bardziej szczegółowo

Proste Konto Osobiste / MeritumKonto Junior Lp. Rodzaj czynności / usługi Tryb pobierania prowizji / opłaty

Proste Konto Osobiste / MeritumKonto Junior Lp. Rodzaj czynności / usługi Tryb pobierania prowizji / opłaty Szczegółowy wykaz zmian w Taryfie Opłat i Prowizji dla Klienta Indywidualnego w Meritum Banku ICB S.A obowiązującej od dnia 12 czerwca 2012 r. dla Klientów, którzy złożyli wniosek o otwarcie rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji dla Klienta indywidualnego w Meritum Banku ICB S.A.

Taryfa opłat i prowizji dla Klienta indywidualnego w Meritum Banku ICB S.A. Taryfa opłat i prowizji dla Klienta indywidualnego w Meritum Banku ICB S.A. (w przypadku wniosków złożonych od 1 maja 2014 r. obowiązuje od dnia zawarcia umowy, w przypadku umów zawartych do dnia 30 kwietnia

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Tabela opłat i prowizji dotycząca rachunków bieżących i pomocniczych

Rozdział I Tabela opłat i prowizji dotycząca rachunków bieżących i pomocniczych Rozdział I Tabela opłat i prowizji dotycząca rachunków bieżących i pomocniczych obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Barcinie od dnia 01.01.2015r. po Aneksie nr 1 z dnia 29.01.2014r. obowiązującym od dnia

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK ZACHODNI WBK S.A. ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA LUDNOŚCI. Obowiązuje od dnia 29 stycznia 2007 r.

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK ZACHODNI WBK S.A. ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA LUDNOŚCI. Obowiązuje od dnia 29 stycznia 2007 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK ZACHODNI WBK S.A. ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA LUDNOŚCI Obowiązuje od dnia 29 stycznia 2007 r. SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE...3 ROZDZIAŁ II RACHUNKI

Bardziej szczegółowo

TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia 01.01.2015r.

TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia 01.01.2015r. TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia 01.01.2015r. I. RACHUNKI BANKOWE OSÓB PRAWNYCH, PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH ORAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ II - Rachunki bankowe i rozliczenia pieniężne 2.1 Klienci instytucjonalni 2.1.1 Rachunki i rozliczenia złotowe

ROZDZIAŁ II - Rachunki bankowe i rozliczenia pieniężne 2.1 Klienci instytucjonalni 2.1.1 Rachunki i rozliczenia złotowe ROZDZIAŁ II - Rachunki bankowe i rozliczenia pieniężne 1 Klienci instytucjonalni 1 Rachunki i rozliczenia złotowe Lp. Rodzaj usług (czynności) Stawka 1 Rachunek rozliczeniowy: Biznes Net Mój Biznes Biznes

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH TARYFA PROWIZJI I OPŁAT DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH SPIS TREŚCI Postanowienia ogólne 4 ROZDZIAŁ 1. PAKIETY USŁUG BANKOWYCH 4 1. Pakiety: Klassikk,, 4 2. Pakiet 5 3. Pakiet Konto Senior 5 ROZDZIAŁ 2. RACHUNKI

Bardziej szczegółowo

Tabela Opłat i Prowizji dla Klientów biznesowych - oferta Rachunków i Kart

Tabela Opłat i Prowizji dla Klientów biznesowych - oferta Rachunków i Kart Tabela Opłat i Prowizji dla Klientów biznesowych - oferta Rachunków i Kart (obowiązuje od dnia 19 grudnia 2016 roku) Postanowienia ogólne 1. Tabela Opłat i Prowizji dla Klientów biznesowych oferta Rachunków

Bardziej szczegółowo

TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia 24.10.2012r.

TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia 24.10.2012r. TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia 24.10.2012r. I. RACHUNKI BANKOWE OSÓB PRAWNYCH, PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH ORAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Szczucinie

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Szczucinie Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Szczucinie Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 10/2014 Zarządu BS Szczucin z dnia 28.11.2014r. Rozdział I Rachunki bankowe i rozliczenia pienięŝne Dla

Bardziej szczegółowo

Dział VIII. Rachunki bankowe dla klientów instytucjonalnych

Dział VIII. Rachunki bankowe dla klientów instytucjonalnych Dział VIII. Rachunki bankowe dla klientów instytucjonalnych WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI dla firm dla osób 1. Otwarcie rachunku 1) głównego jednorazowo w dniu 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 2) pomocniczego

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Pucku

Bank Spółdzielczy w Pucku Bank Spółdzielczy w Pucku WYCIĄG Z TARYFY PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BS W PUCKU ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE KLIENT INDYWIDUALNY OBRÓT OSZCZĘDNOŚCIOWY W ZŁOTYCH Obowiązujący od 01.10.2015r. RACHUNKI

Bardziej szczegółowo

Wysokość opłat Opłaty podstawowe Otwarcie Rachunku Rozliczeniowego. Otwarcie Rachunku Pomocniczego

Wysokość opłat Opłaty podstawowe Otwarcie Rachunku Rozliczeniowego. Otwarcie Rachunku Pomocniczego Duma Przedsiębiorcy 1/5 TABELA OPŁAT I PROWIZJI KONTO FIRMA I EMERYTURA PLUS dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 2 lutego 2015 r. Wysokość opłat

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starym Sączu dla Klientów Instytucjonalnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starym Sączu dla Klientów Instytucjonalnych Załącznik nr 2 do Uchwały nr 02/01/O/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Starym Sączu z dnia 28.01.2015 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starym Sączu obowiązuje od 13 kwietnia

Bardziej szczegółowo

TABELA OPŁAT I PROWIZJI KONTO SPÓŁKA PLUS KREDYT (dla jednostek organizacyjnych) wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 26 czerwca 2015 r.

TABELA OPŁAT I PROWIZJI KONTO SPÓŁKA PLUS KREDYT (dla jednostek organizacyjnych) wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 26 czerwca 2015 r. Duma Przedsiębiorcy 1/5 TABELA OPŁAT I PROWIZJI KONTO SPÓŁKA PLUS KREDYT (dla jednostek organizacyjnych) wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 26 czerwca 2015 r. Wysokość opłat Opłaty podstawowe Otwarcie Rachunku

Bardziej szczegółowo

WYKAZ NAJWAŻNIEJSZYCH ZMIAN (wprowadzanych z dniem połączenia działalności operacyjnej Alior Banku i Meritum Banku)

WYKAZ NAJWAŻNIEJSZYCH ZMIAN (wprowadzanych z dniem połączenia działalności operacyjnej Alior Banku i Meritum Banku) WYKAZ NAJWAŻNIEJSZYCH ZMIAN (wprowadzanych z dniem połączenia działalności operacyjnej Alior Banku i Banku) Rachunki bieżące i pomocnicze Numer rachunku bankowego (NRB) Nazwy produktów Dokumenty regulujące

Bardziej szczegółowo

Cennik usług prowizje i opłaty

Cennik usług prowizje i opłaty Cennik usług prowizje i opłaty Otwarcie i prowadzenie konta Otwarcie konta Premium Student 1) Junior Miesięczna opłata za prowadzenie konta 0 2) /15 PLN 0 2) /7 PLN 2 PLN 2 PLN Minimalna kwota środków

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI DLA PRZEDSIĘBIORSTW

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI DLA PRZEDSIĘBIORSTW 1. Otwarcie i prowadzenie rachunków bankowych Klienci Korporacyjni Rachunki bieŝące 1.1 otwarcie rachunku bankowego 1.2 zamknięcie rachunku bankowego 1.3 prowadzenie rachunku bankowego a vista 1.4 prowadzenie

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT PAKIET BIZNES DEBIUT 18 (WYCIĄG)

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT PAKIET BIZNES DEBIUT 18 (WYCIĄG) TARYFA PROWIZJI I OPŁAT PAKIET BIZNES DEBIUT 18 (WYCIĄG) CZĘŚĆ I. DZIAŁ I. Pakiety produktowo-cenowe oferta produktowa Według stanu na dzień 01 kwietnia 2014 r. Lp. Nazwa prowizji lub opłaty Stawka obowiązująca

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI MAZOVIA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI MAZOVIA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Przyjęto Uchwałą nr 97/2015 Zarządu Mazovia Banku Spółdzielczego z dnia 12 sierpnia 2015 roku TARYFA OPŁAT I PROWIZJI TEKST JEDNOLITY Obowiązuje od dnia 17 sierpnia 2015 roku Mazovia Bank Spółdzielczy

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI MAZOVIA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO DLA ROLNIKÓW

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI MAZOVIA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO DLA ROLNIKÓW Przyjęto Uchwałą nr 74/2015 Zarządu Mazovia Banku Spółdzielczego z dnia 27 maja 2015 roku TARYFA OPŁAT I PROWIZJI TEKST JEDNOLITY Obowiązuje od dnia 1 czerwca 2015 roku Mazovia Bank Spółdzielczy Strona

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT PAKIET NASZA WSPÓLNOTA SREBRNA (WYCIĄG)

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT PAKIET NASZA WSPÓLNOTA SREBRNA (WYCIĄG) TARYFA PROWIZJI I OPŁAT PAKIET NASZA WSPÓLNOTA SREBRNA (WYCIĄG) CZĘŚĆ I. DZIAŁ I. Pakiety produktowo-cenowe oferta produktowa Według stanu na dzień 01 kwietnia 2014 r. Lp. Nazwa prowizji lub opłaty Stawka

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe - waluty wymienialne

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe - waluty wymienialne Załacznik do Uchwały 80/2014 Zarządu Banku z dnia 17.11.2014 Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe - waluty wymienialne WYSZCZEGÓLNIONE CZYNNOŚCI STAWKA Podstawowa Minimalna Maksymalna

Bardziej szczegółowo

Rachunki bankowe klientów instytucjonalnych

Rachunki bankowe klientów instytucjonalnych Rachunki bankowe klientów instytucjonalnych Załącznik nr 30 do Taryfy prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe Lp korzyści Rodzaj usługi (czynności) warunek korzystania z pakietu Otwarcie pierwszego

Bardziej szczegółowo

Taryfa Opłat, Prowizji i Oprocentowania Kantoru Walutowego dla Przedsiębiorców i Innych Podmiotów

Taryfa Opłat, Prowizji i Oprocentowania Kantoru Walutowego dla Przedsiębiorców i Innych Podmiotów Taryfa Opłat, Prowizji i Oprocentowania Kantoru Walutowego dla Przedsiębiorców i Innych Podmiotów 1 Postanowienia ogólne Postanowienia ogólne 1. Taryfa Opłat, Prowizji i Oprocentowania Kantoru Walutowego

Bardziej szczegółowo

Wysokość opłat Opłaty podstawowe Otwarcie Rachunku Rozliczeniowego. Otwarcie Rachunku Pomocniczego

Wysokość opłat Opłaty podstawowe Otwarcie Rachunku Rozliczeniowego. Otwarcie Rachunku Pomocniczego Duma Przedsiębiorcy 1/5 TABELA OPŁAT I PROWIZJI KONTO FIRMA TO JA Z PREMIĄ 1 dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, wprowadzona w dnia 30 lipca 2015 r. Wysokość opłat Opłaty podstawowe

Bardziej szczegółowo

Tabela prowizji za czynności bankowe oraz opłat za inne czynności w obszarze Getin Banku dla Klientów indywidualnych byłego Get Banku S.A.

Tabela prowizji za czynności bankowe oraz opłat za inne czynności w obszarze Getin Banku dla Klientów indywidualnych byłego Get Banku S.A. Tabela prowizji za czynności bankowe oraz opłat za inne czynności w obszarze Getin Banku dla Klientów indywidualnych byłego Get Banku S.A. Rachunki bankowe konto osobiste Na WWW Walutowe konto osobiste

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe świadczone w walucie wymienialnej klientom Banku Spółdzielczego w Jarocinie

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe świadczone w walucie wymienialnej klientom Banku Spółdzielczego w Jarocinie . Taryfa za czynności i usługi bankowe świadczone w walucie wymienialnej klientom Banku obowiązuje od 15.09.2015 r. 1 Postanowienia ogólne Taryfa za czynności i usługi bankowe świadczone w 1. Bank Spółdzielczy

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe świadczone w walucie wymienialnej klientom Banku Spółdzielczego w Jarocinie

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe świadczone w walucie wymienialnej klientom Banku Spółdzielczego w Jarocinie Załącznik nr 1 do Uchwały nr 534/2015 Zarządu BS w Jarocinie z dnia 02.07.2015 r. Taryfa za czynności i usługi bankowe świadczone w walucie wymienialnej klientom Banku obowiązuje od 13.07.2015 r. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat dla Klientów w CaixaBank, S.A. (Spółka Akcyjna) Oddział w Polsce

Taryfa prowizji i opłat dla Klientów w CaixaBank, S.A. (Spółka Akcyjna) Oddział w Polsce Taryfa prowizji i opłat dla Klientów w CaixaBank, S.A. (Spółka Akcyjna) Oddział w Polsce () www.lacaixa.pl SPIS TREŚCI: 1. WARUNKI OGÓLNE 3 2. RACHUNKI BIEŻĄCE 5 3. PRZELEWY KRAJOWE 6 4. PRZELEWY ZAGRANICZNE

Bardziej szczegółowo

1) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa, mogących mieć wpływ na wysokość prowizji i opłat,

1) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa, mogących mieć wpływ na wysokość prowizji i opłat, Tabela Opłat i Prowizji BIZ Banku, Obszar Klienta Indywidualnego Postanowienia ogólne 1. BIZ Bank - FM Bank PBP S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Domaniewska 39a, 02-672 Warszawa, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH 01.02.2014 rok SPIS TREŚCI: I. dla czynności kasowych... 2 II. za obsługę rachunków bieżących, pomocniczych, AGROKONTO... 3 III. za obsługę rachunków

Bardziej szczegółowo

TABELA OPŁAT I PROWIZJI KONTO IDEALNA FIRMA (dla jednostek organizacyjnych) wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 26 czerwca 2015 r.

TABELA OPŁAT I PROWIZJI KONTO IDEALNA FIRMA (dla jednostek organizacyjnych) wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 26 czerwca 2015 r. Duma Przedsiębiorcy 1/5 TABELA OPŁAT I PROWIZJI KONTO IDEALNA FIRMA (dla jednostek organizacyjnych) wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 26 czerwca 2015 r. Opłaty podstawowe Otwarcie Rachunku Rozliczeniowego

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starym Sączu dla Klientów Indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starym Sączu dla Klientów Indywidualnych Załącznik nr 1 do Uchwały nr 02/06/O/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Starym Sączu z dnia 18.06.2015 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starym Sączu obowiązuje od 01 września

Bardziej szczegółowo

Wyciąg z Taryfy prowizji i opłat za czynności bankowe dotyczące obsługi rachunków klientów instytucjonalnych w Banku Spółdzielczego w Raszynie

Wyciąg z Taryfy prowizji i opłat za czynności bankowe dotyczące obsługi rachunków klientów instytucjonalnych w Banku Spółdzielczego w Raszynie Wyciąg z Taryfy prowizji i opłat za czynności bankowe dotyczące obsługi rachunków klientów instytucjonalnych w Banku Spółdzielczego w Raszynie Zasady opłat i prowizji bankowych PAKIETY BIZNES, EBIZNES,

Bardziej szczegółowo

Rodzaj czynności/usługi

Rodzaj czynności/usługi TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE ORAZ ZA WYKONYWANIE INNYCH CZYNNOŚCI, POBIERANYCH OD KLIENTÓW PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W SOKÓŁCE Część II. Klienci indywidualni 1. Otwarcie rachunku 2. Prowadzenie

Bardziej szczegółowo

1) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa, mogących mieć wpływ na wysokość prowizji i opłat,

1) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa, mogących mieć wpływ na wysokość prowizji i opłat, Tabela Opłat i Prowizji BIZ Banku, Obszar Klienta Indywidualnego Postanowienia ogólne 1. BIZ Bank - FM Bank PBP S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Domaniewska 39a, 02-672 Warszawa, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat obowiązująca we Wschodnim Banku Spółdzielczym w Chełmie dla stowarzyszeń, fundacji i związków

Taryfa prowizji i opłat obowiązująca we Wschodnim Banku Spółdzielczym w Chełmie dla stowarzyszeń, fundacji i związków Taryfa prowizji i opłat obowiązująca we Wschodnim Banku Spółdzielczym w Chełmie dla stowarzyszeń, fundacji i związków Chełm 0 /6 Taryfa prowizji i opłat obowiązująca we Wschodnim Banku Spółdzielczym w

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W DĄBROWIE TARNOWSKIEJ DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W DĄBROWIE TARNOWSKIEJ DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Załącznik nr 1 Do uchwały Zarządu Banku z dnia 11-05-2015 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W DĄBROWIE TARNOWSKIEJ DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH 1 2012 rok Zasady pobierania opłat i prowizji

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANE OD KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Obowiązuje od 01-01-2015r.

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANE OD KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Obowiązuje od 01-01-2015r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANE OD KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Obowiązuje od 01-01-2015r. Dział 1 RACHUNKI BANKOWE TABELA 1 RACHUNKI ROZLICZENIOWE 1. Otwarcie rachunku (jednorazowo)

Bardziej szczegółowo

Wyciąg z Taryfy prowizji i opłat za czynności bankowe dotyczące obsługi rachunków klientów instytucjonalnych w Banku Spółdzielczego w Raszynie

Wyciąg z Taryfy prowizji i opłat za czynności bankowe dotyczące obsługi rachunków klientów instytucjonalnych w Banku Spółdzielczego w Raszynie Wyciąg z Taryfy prowizji i opłat za czynności bankowe dotyczące obsługi rachunków klientów instytucjonalnych w Banku Spółdzielczego w Raszynie RACHUNKI BANKOWE bieżący/pomocniczy TAB. 2 Pozostałe rachunki

Bardziej szczegółowo

Tabela Opłat i Prowizji

Tabela Opłat i Prowizji Tabela Opłat i Prowizji rachunków bankowych prowadzonych dla Klientów indywidualnych w Polbank EFG Typ rachunku Rachunek Mistrzowskie Konto Osobiste (do 1.10.2010 r. nazywany Rachunkiem Gotówkowym) Rachunek

Bardziej szczegółowo

Darmowe konta bankowe tylko na www.darmowe-konta.pl Taryfa Opłat i Prowizji Alior Banku S.A. dla Klientów Indywidualnych

Darmowe konta bankowe tylko na www.darmowe-konta.pl Taryfa Opłat i Prowizji Alior Banku S.A. dla Klientów Indywidualnych Taryfa Opłat i Prowizji Alior Banku S.A. dla Klientów Indywidualnych Obowiązuje: posiadaczy rachunków, którzy zawarli umowę produktu po 24 września 2010 r. od dnia zawarcia umowy z Bankiem, 2. posiadaczy

Bardziej szczegółowo

obowiązuje od 01.10.2014 r.

obowiązuje od 01.10.2014 r. Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 95/2014 Zarządu Banku Taryfa opłat i prowizji bankowych w Banku Spółdzielczym w Krasnymstawie dla klientów instytucjonalnych obowiązuje od 01.10.2014 r. Zarejestrowany w Sądzie

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat bankowych w mbanku w Polsce dla firm. (obowiązuje od 5.09.2013 r.)

Taryfa prowizji i opłat bankowych w mbanku w Polsce dla firm. (obowiązuje od 5.09.2013 r.) Taryfa prowizji i opłat bankowych w mbanku w Polsce dla firm (obowiązuje od 5.09.2013 r.) Spis treści: I. Rachunki bieżące... 3 1. Rachunek bieżący prowadzony w złotych polskich... 3 a) mbiznes konto...

Bardziej szczegółowo

1) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa, mogących mieć wpływ na wysokość prowizji i opłat,

1) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa, mogących mieć wpływ na wysokość prowizji i opłat, Tabela Prowizji i Opłat bankowych pobieranych od Klientów indywidualnych w FM Bank PBP S.A. Postanowienia ogólne 1. Na zlecenie Klienta FM Bank PBP S.A. zwany dalej Bankiem może wykonać inne czynności

Bardziej szczegółowo

Kanał dostępu (sposób wykonania operacji) Kanały samoobsługowe. Kanały samoobsługowe. Konsultant. Kanały samoobsługowe. Kanały samoobsługowe

Kanał dostępu (sposób wykonania operacji) Kanały samoobsługowe. Kanały samoobsługowe. Konsultant. Kanały samoobsługowe. Kanały samoobsługowe Obowiązuje od 9 września 2013 r. Taryfa prowizji i opłat bankowych PKO Banku Polskiego dla kont Inteligo prywatnych (indywidualnych i wspólnych) i firmowych, dla Klientów, którzy zawarli umowę rachunku

Bardziej szczegółowo

Sierpień 2015 r. www.pocztowy.pl

Sierpień 2015 r. www.pocztowy.pl TARYFA opłat i prowizji bankowych pobieranych za czynności związane z obsługą osób fizycznych prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą lub spółkę cywilną Sierpień 2015 r. www.pocztowy.pl ROZDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

Obowiązuje od 01.05.2015r.

Obowiązuje od 01.05.2015r. III RACHUNKI BIEŻĄCE PODMIOTÓW INSTYTUCJONALNYCH Obowiązuje od 01052015r Rozdział 1 Obsługa rachunków rozliczeniowych Lp Wyszczególnienie czynności Tryb pobierania Stawka obowiązująca 1 Otwarcie rachunku

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat bankowych w mbanku w Polsce dla firm. (obowiązuje od 21.10.2013 r.)

Taryfa prowizji i opłat bankowych w mbanku w Polsce dla firm. (obowiązuje od 21.10.2013 r.) Taryfa prowizji i opłat bankowych w mbanku w Polsce dla firm (obowiązuje od 21.10.2013 r.) 1 Spis treści: I. Rachunki bieżące... 3 1. Rachunek bieżący prowadzony w złotych polskich... 3 a) mbiznes konto...

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI MAZOVIA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO DLA FIRM

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI MAZOVIA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO DLA FIRM Przyjęto Uchwałą nr 74/2015 Zarządu Mazovia Banku Spółdzielczego z dnia 27 maja 2015 TARYFA OPŁAT I PROWIZJI TEKST JEDNOLITY Obowiązuje od dnia 1 czerwca 2015 Mazovia Bank Spółdzielczy Strona 1 z 10 SPIS

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH OD KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH W BSR W KRAKOWIE Obowiązuje od dnia 24.10.2012r.

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH OD KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH W BSR W KRAKOWIE Obowiązuje od dnia 24.10.2012r. Obowiązuje od dnia 24.0.202r. RACHUNKI WALUTOWE I OPERACJE DEWIZOWE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH 5. RACHUNKI WALUTOWE PŁATNE NA KAŻDE ŻĄDANIE I TERMINOWE. Otwarcie rachunku walutowego, płatnego na każde

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI. dotycząca rachunków bieżących, pomocniczych i rozliczeń pieniężnych

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI. dotycząca rachunków bieżących, pomocniczych i rozliczeń pieniężnych Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 73/2011 Zarządu BS w Wysokiej z dnia 18 lipca 2011 TARYFA OPŁAT I PROWIZJI dotycząca rachunków bieżących, pomocniczych i rozliczeń pieniężnych obowiązująca w Banku spółdzielczym

Bardziej szczegółowo

Tabela Opłat i Prowizji BIZ Banku, Obszar Klienta Indywidualnego

Tabela Opłat i Prowizji BIZ Banku, Obszar Klienta Indywidualnego Tabela Opłat i Prowizji BIZ Banku, Obszar Klienta Indywidualnego Postanowienia ogólne 1. BIZ Bank - FM Bank PBP S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Domaniewska 39a, 02-672 Warszawa, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

Tabela opłat i prowizji kont dla osób fizycznych obowiązująca od dnia 5 października 2014 r.

Tabela opłat i prowizji kont dla osób fizycznych obowiązująca od dnia 5 października 2014 r. Tabela opłat i prowizji kont dla osób fizycznych obowiązująca od dnia 5 października 2014 r. konta 1 I KONTO Prowadzenie konta - opłata miesięczna 1) 0 zł 4 zł 8 zł 16 zł 0 zł Prowadzenie konta w przypadku

Bardziej szczegółowo

Dział II. Usługi dla klientów indywidualnych

Dział II. Usługi dla klientów indywidualnych Wyciąg z "Taryfy prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe waluty wymienialne" (opłaty pobierane przez SGB Bank S.A.) obowiązuje od 31 października 2016 roku Dział I. Postanowienia ogólne 1. SGBBank

Bardziej szczegółowo

Tabela opłat i prowizji kont dla osób fizycznych

Tabela opłat i prowizji kont dla osób fizycznych k/toip/01/2016 Tabela opłat i prowizji kont dla osób fizycznych obowiązująca od dnia 11 marca 2016 r. Pakiet konta 1 PREMIUM Pakiet depozytowy I KONTO Prowadzenie konta opłata miesięczna 1) 0 zł 4,90 zł

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych DNB Bank Polska S.A. dla klientów instytucjonalnych (obsługiwanych w systemie Midas)

Taryfa opłat i prowizji bankowych DNB Bank Polska S.A. dla klientów instytucjonalnych (obsługiwanych w systemie Midas) Taryfa opłat i prowizji bankowych DNB Bank Polska S.A. dla klientów instytucjonalnych (obsługiwanych w systemie Midas) Warszawa, obowiązuje od 14 kwietnia 2014 r. Spis treści I. Rachunki, informacja o

Bardziej szczegółowo

WYCIĄG Z TARYFY PROWIZJJI I OPŁAT BANKOWYCH

WYCIĄG Z TARYFY PROWIZJJI I OPŁAT BANKOWYCH WYCIĄG Z TARYFY PROWIZJJI I OPŁAT BANKOWYCH Prowadzenie rachunków rozliczeniowych bieżących i pomocniczych, rachunków lokat terminowych oraz przeprowadzanie rozliczeń pieniężnych osób prawnych, jednostek

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI W ZŁOTYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI W ZŁOTYCH TARYFA OPŁAT I PROWIZJI W ZŁOTYCH (tekst jednolity wg stanu na dzień 14.09.2012 r.) Mosina, wrzesień 2012 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI W ZŁOTYCH Spis treści Postanowienia ogólne:... 3 R a c h u n k i b a

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT PAKIET BIZNES KOMFORT PLUS (WYCIĄG)

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT PAKIET BIZNES KOMFORT PLUS (WYCIĄG) TARYFA PROWIZJI I OPŁAT PAKIET BIZNES KOMFORT PLUS (WYCIĄG) CZĘŚĆ I. DZIAŁ I. Pakiety produktowo-cenowe oferta produktowa Według stanu na dzień 01 kwietnia 2014 r. Lp. Nazwa prowizji lub opłaty Stawka

Bardziej szczegółowo

Taryfa Opłat, Prowizji i Oprocentowania Kantoru Walutowego dla Klientów Indywidualnych

Taryfa Opłat, Prowizji i Oprocentowania Kantoru Walutowego dla Klientów Indywidualnych Taryfa Opłat, Prowizji i Oprocentowania Kantoru Walutowego dla Klientów Indywidualnych 1 Postanowienia ogólne 1. Taryfa Opłat, Prowizji i Oprocentowania Kantoru Walutowego dla Klientów Indywidualnych,

Bardziej szczegółowo

Cennik usług dla Klientów segmentu małych przedsiębiorstw

Cennik usług dla Klientów segmentu małych przedsiębiorstw Otwarcie rachunku bankowego Cennik usług dla Klientów segmentu małych przedsiębiorstw ważny od 1 grudnia 013 Rachunek Biznes Trade 1 bieżącego w bieżącego w walucie obcej dla rezydentów 3 bieżącego w walucie

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Międzyrzecu Podlaskim

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Międzyrzecu Podlaskim Załącznik nr 2 do Uchwały Zarządu BS nr 79/2012 z dnia 22-10-2012 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Międzyrzecu Podlaskim dla klientów instytucjonalnych Tekst jednolity Zmiany:

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ A. RACHUNKI BANKOWE, ROZLICZENIA BEZGOTÓWKOWE, GOTÓWKOWE, OBRÓT DEWIZOWY, BANKOWOŚĆ ELEKTRONICZNA, KARTY PŁATNICZE RACHUNKI

CZĘŚĆ A. RACHUNKI BANKOWE, ROZLICZENIA BEZGOTÓWKOWE, GOTÓWKOWE, OBRÓT DEWIZOWY, BANKOWOŚĆ ELEKTRONICZNA, KARTY PŁATNICZE RACHUNKI Rachunek CZĘŚĆ A. RACHUNKI BANKOWE, ROZLICZENIA BEZGOTÓWKOWE, GOTÓWKOWE, OBRÓT DEWIZOWY, BANKOWOŚĆ ELEKTRONICZNA, KARTY PŁATNICZE prowizja w % / opłata w PLN RACHUNKI Otwarcie: standard w PLN i walucie

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Nidzicy. Taryfa opłat i prowizji bankowych dla klientów indywidualnych

Bank Spółdzielczy w Nidzicy. Taryfa opłat i prowizji bankowych dla klientów indywidualnych Bank Spółdzielczy w Nidzicy Taryfa opłat i prowizji bankowych dla klientów indywidualnych Nidzica, lipiec 2015 Spis treści: Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych.. 3 KONTA OSOBISTE 4 Tab. 1 Rachunek

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat bankowych w mbanku w Polsce dla firm (obowiązuje od r.)

Taryfa prowizji i opłat bankowych w mbanku w Polsce dla firm (obowiązuje od r.) Taryfa prowizji i opłat bankowych w mbanku w Polsce dla firm (obowiązuje od 31.01.2013 r.) UWAGA: Wszystkie opłaty uwzględniają koszty związane z przesyłką pocztową. 1 Spis treści: I. Rachunek mbiznes

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żyrakowie dla klientów instytucjonalnych Żyraków, marzec 2013r.

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żyrakowie dla klientów instytucjonalnych Żyraków, marzec 2013r. Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 5/2013 Zarządu Banku Spółdzielczego w Żyrakowie z dnia 20.03.2013r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żyrakowie Żyraków, marzec 2013r. Spis treści 1.

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Głogówku

Bank Spółdzielczy w Głogówku Bank Spółdzielczy w Głogówku Grupa BPS Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 74/2013/Z Zarządu Banku Spółdzielczego w Głogówku z dnia 29.08.2013 r. Obowiązuje od 1 września 2013 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych dla klientów Banku Spółdzielczego w Ozorkowie

Taryfa opłat i prowizji bankowych dla klientów Banku Spółdzielczego w Ozorkowie Załącznik do Uchwały nr 01/10/215 Zarządu Banku Spółdzielczego w Ozorkowie z dnia 09.10.2015 Taryfa opłat i prowizji bankowych dla klientów Banku Spółdzielczego w Ozorkowie Zasady pobierania opłat i prowizji

Bardziej szczegółowo

Cennik usług dla Klientów segmentu małych przedsiębiorstw. Rachunek Biznes Trade

Cennik usług dla Klientów segmentu małych przedsiębiorstw. Rachunek Biznes Trade Otwarcie rachunku bankowego Cennik usług dla Klientów segmentu małych przedsiębiorstw ważny od 20 czerwca 2012 Rachunek Biznes Trade 1 bieżącego w 2 bieżącego w walucie obcej dla rezydentów bieżącego w

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE - WALUTY WYMIENIALNE obowiązuje od 31 października 2016r.

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE - WALUTY WYMIENIALNE obowiązuje od 31 października 2016r. 1.. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 1. 13. 14. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE - WALUTY WYMIENIALNE obowiązuje od 31 października 016r. Dział I. Postanowienia ogólne SGB-Bank S.A. pobiera

Bardziej szczegółowo

0,2% nie mniej niż 5,00 zł - od kwoty operacji 4/ wnoszonych na rachunki z tytułu spłaty kredytu w rachunku kredytowym, otwarcia lokaty

0,2% nie mniej niż 5,00 zł - od kwoty operacji 4/ wnoszonych na rachunki z tytułu spłaty kredytu w rachunku kredytowym, otwarcia lokaty WYCIĄG Z TARYFY PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH W POWSZECHNEJ KASIE OSZCZĘDNOŚCI BANKU POLSKIM SPÓŁCE AKCYJNEJ DLA POSIADACZY RACHUNKÓW BIZNES PAKIET BIZNES DEBIUT OBOWIĄZUJĄCY OD DNIA 1 MAJA 2009 R. Część

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żyrakowie dla klientów indywidualnych Żyraków, marzec 2013r.

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żyrakowie dla klientów indywidualnych Żyraków, marzec 2013r. Załącznik nr 1 do Uchwały nr 5/2013 Zarządu Banku Spółdzielczego w Żyrakowie z dnia 20.03.2013r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żyrakowie Żyraków, marzec 2013r. Spis treści Taryfa

Bardziej szczegółowo

Dział 1. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWE

Dział 1. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWE TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANE OD KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Obowiązuje od 01-01-2015r. Dział 1. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWE RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE (ROR) 1. Otwarcie rachunku

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe - waluty wymienialne tekst jednolity - obowiązuje od 3 listopada 2016 r.

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe - waluty wymienialne tekst jednolity - obowiązuje od 3 listopada 2016 r. Załącznik nr 7 do "Zasad przyjmowania zleceń w zakresie niektórych czynności dewizowych wykonywanych przez Spółdzielczy Bank Ludowy w Zakrzewie" Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe -

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Jasionce dla klientów instytucjonalnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Jasionce dla klientów instytucjonalnych Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 32/a/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Jasionce z dnia 28.11.2014 Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Jasionce dla klientów instytucjonalnych Listopad

Bardziej szczegółowo