1. Pakiety: Klassikk Personale Eksklusiv. 9 PLN (miesięcznie)

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "1. Pakiety: Klassikk Personale Eksklusiv. 9 PLN (miesięcznie)"

Transkrypt

1 TARYFA PROWIZJI I OPŁAT DLA BYŁYCH KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH BANKU DnB NORD POLSKA S.A. W OBSZARZE GETIN BANK PION BANKOWOŚCI DETALICZNEJ I KORPORACYJNEJ GETIN NOBLE BANK SA POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Jednostki i komórki organizacyjne Getin Noble Banku S.A. ( Bank ), pobierają prowizje i opłaty za świadczone usługi według stawek określonych w Taryfie Prowizji i Opłat dla byłych Klientów Indywidualnych Banku DnB NORD Polska S.A. w obszarze Getin Bank Pion Bankowości Detalicznej i Korporacyjnej Getin Noble Bank SA ( Taryfa ). 2. Prowizje i opłaty pobierane są z góry, w gotówce lub poprzez obciążenie rachunku Klienta, o ile Taryfa nie stanowi inaczej. W przypadku prowizji i opłat pobieranych z tytułu udzielonych kredytów i pożyczek, prowizje winny być uiszczone najpóźniej w momencie wypłaty kredytu lub pożyczki. 3. Na zlecenie Klienta Bank może wykonać inne czynności, niż ustalone w Taryfie, jednak zastrzega sobie jednocześnie prawo pobrania za nie prowizji lub opłat bankowych, w wysokości uzgodnionej z Klientem. 4. Bank pobiera należne prowizje i opłaty w złotych lub walutach wymienialnych. W przypadku przeliczeń, dokonuje się ich według kursów średnich NBP dla walut wymienialnych z dnia dokonania operacji, chyba że umowa z Klientem stanowi inaczej. 5. Wszystkie prowizje i opłaty zawarte w Taryfie pokrywa zleceniodawca czynności, chyba że umowa z Bankiem stanowi inaczej. 6. Wszystkie prowizje i opłaty zawarte w Taryfie dotyczą oferty j, nie dotyczą ofert promocyjnych. 7. Wpłaty oraz przelewy dokonywane w Oddziale na rzecz instytucji partnerskich Banku z tytułu zakupu produktów partnerskich sprzedawanych za pośrednictwem Banku zwolnione są z opłat. 8. Oprócz prowizji lub opłat wynikających z Taryfy, określonych w Rozdziałach 1-7 Bank pobiera prowizje i opłaty naliczane przez inne banki pośredniczące przy wykonaniu zlecenia, zgodnie z obowiązującymi taryfami tych banków oraz opłaty zryczałtowane, wymienione w Rozdziale 8 niniejszej Taryfy, stanowiące pokrycie ponoszonych przez Bank kosztów pocztowych, kurierskich i telekomunikacyjnych. 9. Kwoty pobieranych prowizji liczone i pobierane są z dokładnością do jednego grosza, wynikającą z zaokrąglenia arytmetycznego. 10. Przelewy w złotych na kwoty równe lub większe niż 1 mln PLN realizowane są przez system SORBNET, z wyłączeniem płatności do ZUS i organów podatkowych, które niezależnie od kwoty rozliczane są poprzez system ELIXIR. 11. Prowizje i opłaty pobrane zgodnie z Taryfą lub na podstawie odrębnych umów nie podlegają zwrotowi. pobierane z góry za usługi płatnicze, podlegają proporcjonalnemu zwrotowi w przypadku rozwiązania Umowy. 12. Rachunki służące do spłaty produktu hipotecznego (konto osobiste albo rachunek walutowy), są zwolnione z opłaty za ich prowadzenie. Zwolnienie z opłaty obejmuje okres spłaty produktu hipotecznego. W przypadku rachunków prowadzonych w ramach Pakietu, opłata za Pakiet obejmuje wszystkie produkty wchodzące w skład Pakietu z wyłączeniem rachunku służącego do spłaty produktu hipotecznego. 13. Rachunki służące wyłącznie do spłaty pożyczki gotówkowej (konto osobiste), są zwolnione z opłaty za ich prowadzenie. Zwolnienie z opłaty obejmuje okres spłaty pożyczki gotówkowej. DATA OBOWIĄZYWANIA Taryfa obowiązuje od r. ROZDZIAŁ 1 PAKIETY USŁUG BANKOWYCH 1. Pakiety: 1.Prowadzenie konta osobistego 2. Prowadzenie konta oszczędnościowego 3. Prowadzenie rachunków walutowych 4. Prowadzenie rachunku lokat terminowych (w PLN i w walutach obcych) 5. Wydanie i użytkowanie Kart debetowych 6. Abonament za bankowość elektroniczną 9 PLN (miesięcznie) 18 PLN (miesięcznie) 0 PLN/ 250 PLN 1) (kwartalnie) 1

2 2. Pakiet NORDic 1. Prowadzenie konta osobistego 2. Prowadzenie konta oszczędnościowego 3. Prowadzenie jednego rachunku walutowego 4. Prowadzenie rachunku lokat terminowych (w PLN i w walutach 8 PLN obcych) (miesięcznie) 5. Wydanie i użytkowanie Kart debetowych 6. Abonament za bankowość elektroniczną 7. Przelew zagraniczny przychodzący gdy koszty pokrywa beneficjent 2) 8. Prowadzenie dodatkowych rachunków walutowych 3 PLN (miesięcznie od rachunku) 9. Realizacja przelewu wychodzącego za granicę 2) 10 PLN 3. Pakiet Konto Senior 3) Prowadzenie konta osobistego 3 PLN (miesięcznie) Uwaga - w zakresie czynności niewymienionych powyżej obowiązują opłaty i prowizje wymienione w kolejnych Rozdziałach. ROZDZIAŁ 2 RACHUNKI BANKOWE 1. Prowadzenie: 1) konta osobistego 10 PLN miesięcznie 2) konta oszczędnościowego 3) rachunku walutowego 6 PLN miesięcznie 4) rachunku a'vista w PLN 4) 6 PLN miesięcznie 2. Abonament za bankowość elektroniczną 0 PLN 6) / 3 PLN miesięcznie 3. Zmiana / odwołanie pełnomocnictwa do rachunku 5 PLN od dyspozycji 4. Wyciąg z rachunku: 1) miesięczny (przesyłany pocztą) 2) sporządzany po każdym dniu operacyjnym, w którym saldo rachunku uległo zmianie 5) 5 PLN od wyciągu 5. Zmiana rachunku z indywidualnego na wspólny lub odwrotnie 10 PLN od zmiany ROZDZIAŁ 3 OPERACJE W OBROCIE KRAJOWYM A. OPERACJE DOKONYWANE W RAMACH KONTA OSOBISTEGO ORAZ RACHUNKÓW WALUTOWYCH 1. Przelewy 1. Przelewy wewnętrzne 2. Przelewy zewnętrzne: 1) Bankowość internetowa 0,50 PLN 0,50 PLN 2) Bankowość telefoniczna 4 PLN 4 PLN 4 PLN 3) Oddział: a) druk standardowy 7 PLN 5 PLN 5 PLN b) druk niestandardowy 12 PLN 10 PLN 10 PLN 10 PLN 2

3 2. Zlecenia stałe 1. Ustanowienie/modyfikacja/usunięcie zlecenia stałego: 1) Bankowość internetowa 2) Bankowość telefoniczna 3) Oddział 5 PLN 3 PLN 3 PLN 2. Realizacja wewnętrznego zlecenia stałego w kwocie stałej 3. Realizacja zewnętrznego zlecenia stałego w kwocie stałej: 1) Bankowość internetowa 0,50 PLN 0,50 PLN 2) Bankowość telefoniczna 1 PLN 1 PLN 1 PLN 3) Oddział 3 PLN 1,50 PLN 1,50 PLN 3. Polecenia zapłaty 1. Odwołanie polecenia zapłaty 3 PLN 3 PLN 3 PLN 2. Realizacja polecenia zapłaty z rachunku Klienta (dłużnika) na rachunek wierzyciela prowadzony: 1) w Getin Noble Banku S.A. 2) w innym banku 1 PLN 1 PLN 1 PLN 4. SORBNET 1. Zlecenie realizowane w systemie SORBNET w kwocie równej i wyższej niż 1 mln PLN: 1) Bankowość internetowa 10 PLN 10 PLN 10 PLN 2) Oddział 20 PLN 20 PLN 20 PLN 2. Zlecenie realizowane w systemie SORBNET w kwocie mniejszej niż 1 mln PLN 50 PLN 5. Wpłaty gotówkowe 7) 1. Wpłaty gotówkowe 6. Wypłaty gotówkowe 1. Wypłaty gotówkowe 2. Niepodjęcie wypłaty gotówkowej w terminie uzgodnionym z Oddziałem Banku 0,30% od kwoty awizowanej wypłaty B. OPERACJE DOKONYWANE W RAMACH KONTA OSZCZĘDNOŚCIOWEGO 1. Przelewy 1. Przelewy wewnętrzne: 1) Bankowość internetowa 2) Bankowość telefoniczna 3) Oddział: a) druk standardowy 5 PLN 3 PLN 3 PLN b) druk niestandardowy 10 PLN 2. Przelewy zewnętrzne: 1) Bankowość internetowa 5 PLN 5 PLN 5 PLN 2) Bankowość telefoniczna 5 PLN 5 PLN 5 PLN 3

4 1. Przelewy 3) Oddział: a) druk standardowy 9 PLN 7 PLN 7 PLN b) druk niestandardowy 12 PLN 10 PLN 10 PLN 10 PLN 2. Zlecenia stałe realizowane poprzez Bankowość internetową 1. Ustanowienie/modyfikacja/usunięcie zlecenia stałego 2. Realizacja wewnętrznego zlecenia stałego w kwocie stałej 3 PLN 3 PLN 3 PLN 3. Realizacja zewnętrznego zlecenia stałego w kwocie stałej: 5 PLN 5 PLN 5 PLN 3. SORBNET 1. Zlecenie realizowane w systemie SORBNET w kwocie równej i wyższej niż 1 mln PLN: 1) Bankowość internetowa 10 PLN 10 PLN 10 PLN 2) Oddział 20 PLN 20 PLN 20 PLN 2. Zlecenie realizowane w systemie SORBNET w kwocie mniejszej niż 1 mln PLN 50 PLN 4. Wpłaty gotówkowe Wpłaty gotówkowe 5. Wypłaty gotówkowe 1. Wypłaty gotówkowe 2. Niepodjęcie wypłaty gotówkowej w terminie uzgodnionym z Oddziałem Banku 0,30% od kwoty awizowanej wypłaty ROZDZIAŁ 4 OPERACJE W OBROCIE ZAGRANICZNYM 1. Przelewy przychodzące 1. Przelew w walucie obcej przychodzący z innych banków na rzecz Klientów Banku: 1) gdy koszty pokrywa beneficjent 15 PLN od przelewu 2) gdy koszty pokrywa zleceniodawca 0,25% (min. 50 PLN, max. 200 PLN) od kwoty przelewu 2. Zwrot za granicę przelewu przychodzącego 50 PLN od operacji 3. Anulowanie przelewu przez bank zlecający (opłata pobierana od banku zlecającego) 100 PLN od operacji 4. Poszukiwanie przelewu przychodzącego z zagranicy na wniosek Klienta 20 PLN + koszty rzeczywiste od operacji 2. Przelewy wychodzące 1. Realizacja przelewu wysyłanego w walucie obcej do innego banku w kraju: 1) Bankowość internetowa 0,25% (min. 30 PLN, max. 200 PLN) od kwoty przelewu 4

5 2. Przelewy wychodzące 2) Oddział 0,25% (min. 30 PLN, max. 200 PLN) od kwoty przelewu 2. Realizacja przelewu wysyłanego w walucie obcej lub w PLN do banku zagranicznego: 1) Bankowość internetowa 0,25% (min. 30 PLN, max. 200 PLN) od kwoty przelewu 2) Oddział 0,25% (min. 30 PLN, max. 200 PLN) od kwoty przelewu 3. Realizacja przelewu SEPA w Bankowości internetowej 8) 10 PLN od przelewu 4. dodatkowe: 1) koszty banku zagranicznego (gdy wszystkie koszty pokrywa zleceniodawca przelewu - opcja kosztowa OUR) 40 PLN od zlecenia 2) wydanie potwierdzenia SWIFT 10 PLN od zlecenia 5. Dodatkowa opłata za realizację przelewu pilnego: 1) data waluty D=0 dla EUR oraz USD 0,10% (min. 100 PLN) od operacji 2) data waluty D+1 dla pozostałych walut 0,10% (min. 100 PLN) od operacji 6. Zmiana dyspozycji lub wystąpienie o zwrot przelewu na zlecenie Klienta 40 PLN + koszty banku zagranicznego od każdej zmiany 7. Postępowanie wyjaśniające w sprawie realizacji przelewu wychodzącego za granicę: 1) do 1 roku od daty transakcji 50 PLN od operacji 2) powyżej 1 roku od daty transakcji 100 PLN od operacji 8. Brak kodu BIC, SWIFT, nieprawidłowy format rachunku beneficjenta lub nieprawidłowa nazwa beneficjenta 20 PLN + koszty banku zagranicznego od operacji 3. Obrót czekowy 1. Przyjęcie do inkasa czeków 0,50% (min. 80 PLN, max 500 PLN) od kwoty czeku 2. Dodatkowa opłata za przyjęcie do inkasa czeków: 1) w EUR płatnych na terenie Niemiec równowartość 2 EUR od czeku 2) w EUR płatnych w pozostałych państwach EUGiW równowartość 4 EUR od czeku 3) w GBP płatnych na terenie Wielkiej Brytanii równowartość 4 GBP od czeku 4) w USD płatnych na terenie USA równowartość 2 USD od czeku 3. Sprzedaż czeków bankierskich 0,50% (min. 25 PLN, max 250 PLN) od kwoty czeku 4. Zwrot niewykorzystanych czeków bankierskich 30 PLN od czeku ROZDZIAŁ 5 KARTY PŁATNICZE 1. Karty debetowe: VISA Classic, VISA Prestige, MasterCard Debit Integracja 1. Wydanie Karty / wydanie Duplikatu / wydanie nowej Karty w miejsce zastrzeżonej 19 PLN 2. Opłata miesięczna za użytkowanie Karty pobierana począwszy od drugiego roku użytkowania 2 PLN 3. Wypłata gotówki w: 1) bankomatach Banku BZ WBK S.A. i Euronet 1 PLN 2) bankomatach i kasach innych banków oraz instytucji w kraju (w złotych) 3) bankomatach i kasach innych banków oraz instytucji w kraju (w walucie obcej) oraz w bankomatach i kasach innych banków oraz instytucji za granicą 3,00% kwoty wypłaty 3,00%kwoty wypłaty 3,00% kwoty wypłaty 3,00% kwoty wypłaty 3,00% kwoty wypłaty 5

6 1. Karty debetowe: VISA Classic, VISA Prestige, MasterCard Debit Integracja 4. Opłata za przewalutowanie Transakcji na Walutę Karty 9) 3,00% (od wartości Transakcji) 5. Zmiana Numeru PIN w bankomacie 6. Sprawdzenie Salda dostępnego w bankomacie 7. Opłata miesięczna za pakiet ubezpieczeń "Bezpieczna Gotówka" 2 PLN 2 PLN 2 PLN 2. Karta kredytowa: VISA Silver 1. Opłata za wydanie (pobierana po aktywacji): 1) Karty Głównej 60 PLN 60 PLN 30 PLN 15 PLN 2) Karty Dodatkowej 30 PLN 30 PLN 15 PLN 10 PLN 2. Opłata roczna pobierana począwszy od drugiego roku użytkowania: 1) Karty Głównej 0 PLN / 60 PLN 10) 0 PLN / 60 PLN 10) 0 PLN / 30 PLN 10) 0 PLN / 15 PLN 10) 2) Karty Dodatkowej 0 PLN / 30 PLN 11) 0 PLN / 30 PLN 11) 0 PLN / 15 PLN 11) 0 PLN / 10 PLN 11) 3. Wydanie Duplikatu / wydanie nowej Karty w miejsce zastrzeżonej 4. Wypłata gotówki 3,00% kwoty wypłaty 5. Opłata za przewalutowanie Transakcji na Walutę Karty 9) 3,00% (kwoty Transakcji) 6. Przelew z Rachunku Karty 2,00% kwoty przelewu 7. Zmiana Numeru PIN w bankomacie 8. Sprawdzenie Salda dostępnego w bankomacie 9. Automatyczna spłata 10. Opłata miesięczna za pakiet ubezpieczeń: 1) Bezpieczna Karta i Dokumenty 2) Bezpieczna Podróż 4,50 PLN 3) Ubezpieczenie NNW 3,50 PLN 4) Ubezpieczenie spłaty zadłużenia 0,30% Zadłużenia na koniec Cyklu Rozliczeniowego 3. Karta kredytowa: VISA Gold 1. Opłata za wydanie (pobierana po aktywacji): 1) Karty Głównej 200 PLN 200 PLN 150 PLN 100 PLN 2) Karty Dodatkowej 100 PLN 100 PLN 75 PLN 50 PLN 2. Opłata roczna pobierana począwszy od drugiego roku użytkowania: 1) Karty Głównej 0 PLN / 200 PLN 10)) 0 PLN / 200 PLN 10) 0 PLN / 150 PLN 10 0 PLN / 100 PLN 10) 2) Karty Dodatkowej 0 PLN /100 PLN 11 0 PLN / 100 PLN 11) 0 PLN / 75 PLN 11 0 PLN / 50 PLN 11) 3. Wydanie Duplikatu / wydanie nowej Karty w miejsce zastrzeżonej 4. Wypłata gotówki 3,00% kwoty wypłaty 5. Opłata za przewalutowanie Transakcji na Walutę Karty 9) 3,00% (kwoty Transakcji) 6. Przelew z Rachunku Karty 2,00% kwoty przelewu 7. Zmiana Numeru PIN w bankomacie 8. Sprawdzenie Salda dostępnego w bankomacie 9. Automatyczna spłata 10. Opłata miesięczna za pakiet ubezpieczeń: 1) Bezpieczna Karta i Dokumenty 2) Bezpieczna Podróż 3) Ubezpieczenie NNW 3,50 PLN 6

7 3. Karta kredytowa: VISA Gold 4) Ubezpieczenie spłaty zadłużenia 0,30% kwoty zadłużenia na koniec Cyklu Rozliczeniowego 4. Karta kredytowa: MasterCard World Integracja 1. Opłata za wydanie (pobierana po aktywacji): 1) Karty Głównej 60 PLN 12) / 200 PLN 2) Karty Dodatkowej 30 PLN 12) / 100 PLN 2. Opłata roczna pobierana począwszy od drugiego roku użytkowania: 1) Karty Głównej 0 PLN / 200 PLN 10) 0 0 PLN / 200 PLN 10) 0 PLN / 60 PLN 12,10) PLN / 60 PLN 12,10) 2) Karty Dodatkowej 0 PLN /100 PLN 11) 0 0 PLN / 100 PLN 11) 0 PLN / 30 PLN 12,11) PLN / 30 PLN 12,11) 3. Wydanie Duplikatu / wydanie nowej Karty w miejsce zastrzeżonej 4. Wypłata gotówki 3,00% kwoty wypłaty 5. Przelew z Rachunku Karty 2,00%kwoty przelewu 6. Zmiana Numeru PIN w bankomacie 7. Sprawdzenie Salda dostępnego w bankomacie 8. Automatyczna spłata 9. Opłata miesięczna za pakiet ubezpieczeń: 1) Bezpieczna Karta i Dokumenty 2) Bezpieczna Podróż 4,50 PLN 3) Platinum 4) Ubezpieczenie NNW 3,50 PLN 5) Ubezpieczenie spłaty zadłużenia 0,30% Zadłużenia na koniec Cyklu Rozliczeniowego 0 PLN / 150 PLN 10) 0 PLN / 30 PLN 14,12) 0 PLN / 75 PLN 11) 0 PLN / 15 PLN 12,11) 0 PLN / 100 PLN 10) 0 PLN / 15 PLN 12,10) 0 PLN / 50 PLN 11) 0 PLN / 10 PLN 12,11) 5. Karta kredytowa: VISA Platinum 1. Opłata za wydanie (pobierana po aktywacji): 1) Karty Głównej 600 PLN 600 PLN 400 PLN 200 PLN 2) Karty Dodatkowej 300 PLN 300 PLN 200 PLN 100 PLN 2. Opłata roczna pobierana począwszy od drugiego roku użytkowania: 1) Karty Głównej 0 PLN / 600 PLN 10) 0 PLN / 600 PLN 10) 0 PLN / 400 PLN 10) 0 PLN / 200 PLN 10) 2) Karty Dodatkowej 0 PLN / 300 PLN 11) 0 PLN / 300 PLN 11) 0 PLN / 200 PLN 11) 0 PLN / 100 PLN 11) 3. Wydanie Duplikatu / wydanie nowej Karty w miejsce zastrzeżonej 4. Wypłata gotówki 3,00% kwoty wypłaty 5. Opłata za przewalutowanie Transakcji na Walutę Karty 11) 3,00% (od wartości Transakcji) 6. Przelew z Rachunku Karty 2,00%kwoty przelewu 7. Zmiana Numeru PIN w bankomacie 8. Sprawdzenie Salda dostępnego w bankomacie 9. Automatyczna spłata 10. Opłata miesięczna za pakiet ubezpieczeń: 1) Bezpieczna Karta i Dokumenty 2) Bezpieczna Podróż 3) Platinum 4) Ubezpieczenie NNW 5) Ubezpieczenie spłaty zadłużenia 0,30% kwoty zadłużenia na koniec Cyklu Rozliczeniowego 7

8 6. Pozostałe opłaty 1. Dostarczenie Karty oraz Numeru PIN w trybie pilnym (przesyłka kurierska na terenie kraju; opłata pobierana za każdą przesyłkę niezależnie od opłaty za wydanie) 2. Awaryjne wydanie zastępczej Karty poza granicami kraju (w przypadku utraty Karty kredytowej) 3. Awaryjna wyplata gotówki poza granicami kraju (w przypadku utraty Karty kredytowej) 50 PLN równowartość 250 USD równowartość 175 USD ROZDZIAŁ 6 KREDYTY I POŻYCZKI 13) 1. Prowizja za gotowość od niewykorzystanej kwoty udzielonego kredytu "Linia na zakup papierów wartościowych" max. 2,00% p.a. (płatna miesięcznie w terminach spłaty odsetek) od kwoty niewykorzystanego kredytu 2. Prowizja od podwyższenia kwoty kredytu/pożyczki: 1) dla pożyczki gotówkowej 3,00% od kwoty podwyższenia 2) dla pożyczki w koncie 1,25% od kwoty podwyższenia 3) inne 0,50% od kwoty podwyższenia 3. Prowizja od przedłużenia terminu spłaty kredytu/pożyczki: 1) dla pożyczki gotówkowej 1,50% od kwoty pozostałej do spłaty 2) dla pożyczki w koncie 1,50% (min. 50 PLN) od kwoty pozostałej do spłaty 4. Opłata za wprowadzenie aneksem zmian do umowy kredytu/pożyczki na wniosek Kredytobiorcy 150 PLN jednorazowo 5. Prowizja od wcześniejszej spłaty: 1) kredytów konsumenckich 2) innych kredytów i pożyczek nie będących kredytami konsumenckimi 1,00% od kwoty spłaconej przed terminem 6. Zmiana waluty kredytu na wniosek Klienta 2,00% jednorazowo od kwoty przewalutowania ROZDZIAŁ 7 POZOSTAŁE CZYNNOŚCI BANKOWE 1. Wydanie dokumentów bankowych 1. Wydanie zaświadczenia, pokwitowania, potwierdzenia, informacji/opinii bankowej 30 PLN od wydanego dokumentu 2. Wydanie wydruku historii rachunku Klienta: 1) za dowolny okres bieżącego roku 6 PLN za stronę 2) za dowolny okres poprzedniego roku 12 PLN za stronę 3. Wydanie duplikatów dokumentów (wyciąg z rachunku bankowego, certyfikat ubezpieczeniowy, dokumenty kredytowe, harmonogram spłat) 15 PLN od duplikatu 2. Inne czynności 1. Dokonanie blokady środków na rachunku bankowym z tytułu zabezpieczenia umów zawieranych: 1) z Getin Noble Bank S.A. 2) z innymi bankami 50 PLN od jednej blokady 2. Cesja praw do rachunku 25 PLN od cesji 3. Przyjęcie dyspozycji Posiadacza rachunku w sprawie przeznaczenia wkładu na wypadek śmierci 30 PLN od dyspozycji 8

9 2. Inne czynności 4. Najem skrytki sejfowej na okres: 1) jednego miesiąca 50 PLN miesięcznie 2) jednego roku 500 PLN rocznie 5. Wpłaty gotówkowe osób trzecich (nie będących posiadaczami rachunku, na który dokonywana jest wpłata) na rachunek prowadzony dla klienta detalicznego w Getin Noble Bank SA 6. Wpłaty gotówkowe na rachunek w innym banku: 1) dokonywane wyłącznie w banknotach lub w banknotach i w bilonie, jeżeli bilonu jest do 50 sztuk 2) dokonywane w banknotach i bilonie lub wyłącznie w bilonie, jeżeli bilonu jest powyżej 50 sztuk 1,5% od kwoty wpłaty min. 10 z(pobierane od dokonującego wpłaty)ł 1,5% od kwoty wpłaty min. 10 z(pobierane od dokonującego wpłaty)ł ROZDZIAŁ 8 OPŁATY TELEKOMUNIKACYJNE 1. Wydanie kopii komunikatu SWIFT 10 PLN od potwierdzenia 2. Przesyłka pocztowa na zlecenie Klienta: 1) Przesyłka zwykła - w Polsce 5 PLN od przesyłki 2) Przesyłka zwykła - do krajów europejskich 10 PLN od przesyłki 3) Przesyłka zwykła - do krajów pozaeuropejskich 15 PLN od przesyłki 4) Dodatkowa opłata za przesyłkę poleconą, lotniczą / priorytet j.w. + 5 PLN od przesyłki 3. Przesyłka kurierska na zlecenie Klienta opłata zgodna z cennikiem firmy kurierskiej 4. Wysłanie faxu do innego banku: 1) w Polsce a) za pierwszą stronę 10 PLN za stronę b) za każdą następną stronę 5 PLN za stronę 2) za granicą: a) za pierwszą stronę 15 PLN za stronę b) za każdą następną stronę 10 PLN za stronę DEFINICJE: Obrót krajowy przelewy wewnętrzne oraz operacje wykonywane w PLN pomiędzy bankami w Polsce. Obrót zagraniczny operacje wykonywane w walutach obcych (innych niż PLN), także pomiędzy bankami w Polsce, oraz operacje wykonywane w PLN wysyłane do banków zagranicznych. Przelew wewnętrzny - przelew na inny rachunek prowadzony w Banku. Przelew zewnętrzny - przelew na inny rachunek prowadzony w innym banku w Polsce. WYJAŚNIENIA 1) W przypadku nie zasilenia rachunku wymaganymi wpływami lub nie utrzymania wymagalnych aktywów w Banku lub w innych podmiotach finansowych (jeżeli aktywa zostały nabyte za pośrednictwem Banku), pobierana jest kwartalna opłata rekompensacyjna. Warunki korzystania z Pakietu podawane są w Komunikacie. 2) Dotyczy przelewów w obszarze Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Szwajcarii. Przewalutowania będą rozliczane po kursie standardowym, na zasadach ogólnych - to znaczy po kursach walut obowiązujących w Banku w momencie przyjęcia przez Bank zlecenia lub dyspozycji kwalifikujących się do wykonania w danym dniu. 3) Dotyczy umów zawartych przed r. (tj. przed dniem wycofania pakietu z oferty Banku). 4) Dotyczy umów zawartych przed r. (tj. przed dniem wycofania usługi z oferty Banku). 5) Dotyczy umów zawartych przed r. (tj. przed dniem wycofania usługi z oferty Banku). 6) Zwolnieni z opłaty abonamentowej są posiadacze rachunku korzystający wyłącznie z konta oszczędnościowego lub karty kredytowej. 7) Bank nie prowadzi skupu i sprzedaży, przyjmowania wpłat na rachunki i dokonywania wypłat waluty obcej w bilonie oraz zamiany walut wymienialnych w bilonie na banknoty i odwrotnie. Wyjątek stanowi dokonywanie spłaty raty kredytów hipotecznych w walucie EUR. 9

10 8) Przelew w walucie EUR, realizowany w standardzie SEPA, do banku zagranicznego będącego uczestnikiem systemu rozliczeń systemu SEPA. Opłata obowiązuje od chwili uruchomienia usługi przez Bank. 9) Opłata, naliczana od wartości Transakcji w Walucie Karty, jest pobierana przy przewalutowaniu Transakcji zagranicznych dokonanych kartami VISA. Sposób przewalutowania reguluje Umowa Karty. 10) Opłata nie jest pobierana pod warunkiem realizacji Kartą główną Transakcji bezgotówkowych średniomiesięcznie na kwotę minimum: PLN - dotyczy kart kredytowych VISA Silver, MasterCard World Integracja (dla umów zawartych przed r., tj. kart kredytowych MasterCard Integracja zastąpionych kartą MasterCard World Integracja) PLN - dotyczy kart kredytowych VISA Gold, MasterCard World Integracja (dla umów zawartych po r.) PLN - dotyczy kart kredytowych VISA Platinum. przez okres 12 miesięcy bezpośrednio poprzedzających miesiąc pobrania opłaty. 11) Opłata nie jest pobierana pod warunkiem realizacji Kartą dodatkową Transakcji bezgotówkowych średniomiesięcznie na kwotę minimum: 500 PLN - dotyczy kart kredytowych VISA Silver, MasterCard World Integracja (dla umów zawartych przed r., tj. kart kredytowych MasterCard Integracja zastąpionych kartą MasterCard World Integracja) PLN - dotyczy kart kredytowych VISA Gold, MasterCard World Integracja (dla umów zawartych po r.) PLN - dotyczy kart kredytowych VISA Platinum. przez okres 12 miesięcy bezpośrednio poprzedzających miesiąc pobrania opłaty. 12) Dotyczy umów zawartych przed r. (tj. kart kredytowych MasterCard Integracja zastąpionych kartą MasterCard World Integracja). 13) Dotyczy produktów kredytowych, których umowa kredytowa była podpisana przed r. z zastrzeżeniem, że jeżeli dana opłata lub prowizja jest wpisana w umowie pierwszeństwo mają zapisy umowy. Bank zastrzega sobie prawo stosowania innych opłat i prowizji w przypadku przeprowadzenia promocji produktowych i cenowych..2013r. 10

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH POSTANOWIENIA OGÓLNE 1

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 TARYFA PROWIZJI I OPŁAT DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH SPIS TREŚCI POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 ROZDZIAŁ 1. PAKIETY USŁUG BANKOWYCH 2 1. Pakiety: Klassikk, Personale, Eksklusiv 2 2. Pakiet NORDic 2 3. Pakiet Konto

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Głogówku

Bank Spółdzielczy w Głogówku Bank Spółdzielczy w Głogówku Grupa BPS Załącznik nr do Uchwały Nr 60/05/Z Zarządu Banku Spółdzielczego w Głogówku z dnia 9.06.05 r. obowiązuje od dnia 0.07.05 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 06 styczeń 2014 r.

Warszawa, 06 styczeń 2014 r. Warszawa, 06 styczeń 2014 r. dla Umów zawartych do 30.06.2012 Spis treści: Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych... 3 KONTA OSOBISTE... 4 TAB. 1 Rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe... 4 TAB.

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji Banku BPH SA dla Klientów Indywidualnych dotyczy umów zawartych do dnia 31 grudnia 2009 r.

Taryfa opłat i prowizji Banku BPH SA dla Klientów Indywidualnych dotyczy umów zawartych do dnia 31 grudnia 2009 r. Załącznik Nr 2 do Uchwały Zarządu Banku BPH SA Nr 262/2007 Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 11/PMiZP/2013 z dnia 7 lutego 2013 r. Taryfa opłat i prowizji Banku BPH SA dla Klientów Indywidualnych dotyczy

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Głogówku

Bank Spółdzielczy w Głogówku Bank Spółdzielczy w Głogówku Grupa BPS Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 155/2014/Z Zarządu Banku Spółdzielczego w Głogówku z dnia 29.12.2014 r. obowiązuje od dnia 01.01.2015 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji dla Klienta indywidualnego Meritum Banku

Taryfa opłat i prowizji dla Klienta indywidualnego Meritum Banku Taryfa opłat i prowizji dla Klienta indywidualnego Meritum Banku POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejsza Taryfa opłat i prowizji dla Klienta indywidualnego Meritum Banku(zwana dalej Taryfą ) określa wysokość

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Krapkowicach. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Krapkowicach dla klientów indywidualnych

Bank Spółdzielczy w Krapkowicach. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Krapkowicach dla klientów indywidualnych Załącznik do Uchwały Nr 3/07/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Krapkowicach z dnia 31.07.2015r. Bank Spółdzielczy w Krapkowicach Taryfa obowiązuje w zakresie: - TAB. 11 od 05.08.2015r. - TAB.1 do TAB.10

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat bankowych dla klientów indywidualnych

Taryfa prowizji i opłat bankowych dla klientów indywidualnych Warszawski Bank Spółdzielczy Taryfa prowizji i opłat bankowych dla klientów indywidualnych www.bank-wbs.pl OF (od 05.06.2015) Załącznik do Uchwały Zarządu Banku nr 199/2013 z dnia 20.12013r. Zmiany: Uchwała

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Lubartowie od Klientów indywidualnych

Taryfa prowizji i opłat pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Lubartowie od Klientów indywidualnych Załącznik do Uchwały Nr 142/2014 Zarządu BS w Lubartowie z dnia 24 listopada 2014 roku Taryfa prowizji i opłat pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Lubartowie od Klientów indywidualnych (tekst jednolity

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Jasionce dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Jasionce dla klientów indywidualnych Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 32/a /2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Jasionce z dnia 28.11.2014 Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Jasionce dla klientów indywidualnych Listopad

Bardziej szczegółowo

TARYFA opłat i prowizji oraz TABELA oprocentowania produktów bankowych

TARYFA opłat i prowizji oraz TABELA oprocentowania produktów bankowych Załącznik do Uchwały Nr 13/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Łososinie Dolnej z dnia 29.05.2015 r. TARYFA opłat i prowizji oraz TABELA oprocentowania produktów bankowych Obowiązuje od dnia 01.06.2015

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Zambrowie dla klientów indywidualnych Część I

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Zambrowie dla klientów indywidualnych Część I Załącznik nr 1 do Uchwały Nr /2013 Zarządu Banku Spółdzielczego w Zambrowie z dnia. r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Zambrowie dla klientów indywidualnych Część I Zambrów, MARZEC

Bardziej szczegółowo

Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych dla klientów indywidualnych

Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych dla klientów indywidualnych Załącznik do Uchwały nr 3/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Iłowej z dnia 09.01.2015r Zasady pobierania i prowizji bankowych dla klientów indywidualnych TEKST JEDNOLITY Zakres operacji i usług bankowych

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK ZACHODNI WBK S.A. ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA LUDNOŚCI Obowiązuje od dnia 17.08.2015 r.

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK ZACHODNI WBK S.A. ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA LUDNOŚCI Obowiązuje od dnia 17.08.2015 r. . TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK ZACHODNI WBK S.A. ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA LUDNOŚCI Obowiązuje od dnia 17.08.2015 r. 2 SPIS TREŚCI POSTANOWIENIA OGÓLNE... 3 CZĘŚĆ 1. PRODUKTY I USŁUGI

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Stan na dzień 27.04.2015 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W RZESZOWIE ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA LUDNOŚCI Rzeszów SPIS TREŚCI I. RACHUNKI BANKOWE... 4 I. 1. RACHUNEK OSZCZĘDNOŚCIOWY

Bardziej szczegółowo

Tabela Opłat i Prowizji BIZ Banku, Obszar Mikro i Małych Przedsiębiorstw

Tabela Opłat i Prowizji BIZ Banku, Obszar Mikro i Małych Przedsiębiorstw Tabela Opłat i Prowizji BIZ Banku, Obszar Mikro i Małych Przedsiębiorstw Postanowienia ogólne 1. Bank/BIZ Bank - FM Bank PBP S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Domaniewska 39a, 02-672 Warszawa, wpisany do

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SZCZYTNIE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SZCZYTNIE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 39/RB/2015r. Zarządu Banku Spółdzielczego w Szczytnie z dnia 17 kwietnia 2015r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SZCZYTNIE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W NOWYM SĄCZU TARYFA. opłat i prowizji bankowych dla klientów instytucjonalnych Banku Spółdzielczego w Nowym Sączu

BANK SPÓŁDZIELCZY W NOWYM SĄCZU TARYFA. opłat i prowizji bankowych dla klientów instytucjonalnych Banku Spółdzielczego w Nowym Sączu Załącznik do Uchwały Nr 18 z dnia 05.03.2015 r. Zarządu Banku Spółdzielczego w Nowym Sączu BANK SPÓŁDZIELCZY W NOWYM SĄCZU TARYFA opłat i prowizji bankowych dla klientów instytucjonalnych Banku Spółdzielczego

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W PRUDNIKU

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W PRUDNIKU Załącznik do Uchwały Zarządu Banku Spółdzielczego w Prudniku z dnia 15.01.2015 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W PRUDNIKU Dla klientów indywidualnych Tekst jednolity Prudnik,

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK ZACHODNI WBK S.A. ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA LUDNOŚCI Obowiązuje od dnia 1.02.2015 r.

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK ZACHODNI WBK S.A. ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA LUDNOŚCI Obowiązuje od dnia 1.02.2015 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK ZACHODNI WBK S.A. ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA LUDNOŚCI Obowiązuje od dnia 1.02.2015 r. 2 SPIS TREŚCI POSTANOWIENIA OGÓLNE... 3 CZĘŚĆ 1. PRODUKTY I USŁUGI BEDĄCE

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK ZACHODNI WBK S.A. ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA LUDNOŚCI Obowiązuje od dnia 24.03.2014 r.

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK ZACHODNI WBK S.A. ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA LUDNOŚCI Obowiązuje od dnia 24.03.2014 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK ZACHODNI WBK S.A. ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA LUDNOŚCI Obowiązuje od dnia 24.03.2014 r. (zawiera również inne brzmienie wskazanych pozycji obowiązujące od 1.06.2014

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Krapkowicach dla klientów indywidualnych Spis treści:

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Krapkowicach dla klientów indywidualnych Spis treści: Załącznik do Uchwały Nr 1/02/2012 Zarządu Banku Spółdzielczego w Krapkowicach z dnia 29.02.2012r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Krapkowicach dla klientów indywidualnych Spis

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK ZACHODNI WBK S.A. ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA LUDNOŚCI Obowiązuje od dnia 28.07.2014 r.

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK ZACHODNI WBK S.A. ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA LUDNOŚCI Obowiązuje od dnia 28.07.2014 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK ZACHODNI WBK S.A. ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA LUDNOŚCI Obowiązuje od dnia 28.07.2014 r. 2 SPIS TREŚCI POSTANOWIENIA OGÓLNE... 3 CZĘŚĆ 1. PRODUKTY I USŁUGI BEDĄCE

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI MAZOVIA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI MAZOVIA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Przyjęto Uchwałą nr 97/2015 Zarządu Mazovia Banku Spółdzielczego z dnia 12 sierpnia 2015 roku TARYFA OPŁAT I PROWIZJI TEKST JEDNOLITY Obowiązuje od dnia 17 sierpnia 2015 roku Mazovia Bank Spółdzielczy

Bardziej szczegółowo

Tabela opłat i prowizji bankowych. dla KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

Tabela opłat i prowizji bankowych. dla KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 122/2012 Zarządu PBS w Kwidzynie z dnia 24.10.2012r Tekst jednolity po zmianach 24.10.2013r Tabela opłat i prowizji bankowych Powiślańskiego Banku Spółdzielczego w Kwidzynie

Bardziej szczegółowo

TABELA OPŁAT I PROWIZJI PKO BANKU POLSKIEGO SA DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

TABELA OPŁAT I PROWIZJI PKO BANKU POLSKIEGO SA DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH TABELA OPŁAT I PROWIZJI PKO BANKU POLSKIEGO SA DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Spis treści Zasady generalne w zakresie pobierania opłat i prowizji bankowych tytułem operacji na rachunkach klientów instytucjonalnych

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W BUSKU - ZDROJU TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W BUSKU ZDROJU DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

BANK SPÓŁDZIELCZY W BUSKU - ZDROJU TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W BUSKU ZDROJU DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH BANK SPÓŁDZIELCZY W BUSKU - ZDROJU Załącznik nr 1 do Uchwały nr 2/106/10 Zarządu Banku Spółdzielczego w Busku Zdroju z dnia 30 lipca 2010 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W BUSKU

Bardziej szczegółowo

I. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE, OSZCZĘDNOŚCIOWE ORAZ LOKAT TERMINOWYCH. Lp. Rodzaj usług (czynności) Tryb pobierania Stawka

I. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE, OSZCZĘDNOŚCIOWE ORAZ LOKAT TERMINOWYCH. Lp. Rodzaj usług (czynności) Tryb pobierania Stawka I. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE, OSZCZĘDNOŚCIOWE ORAZ LOKAT TERMINOWYCH Lp. Rodzaj usług (czynności) Tryb pobierania 1. Otwarcie rachunku: a) POL-Konto, b) POL-Konto START, c) płatnego na każde

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W CIESZYNIE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W CIESZYNIE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Załącznik do uchwały Zarządu Banku Spółdzielczego w Cieszynie nr XXXII/1/2015 z dnia 02 lipca 2015r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W CIESZYNIE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH (obowiązuje od

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Powiatowego Banku Spółdzielczego w Zamościu

Taryfa opłat i prowizji bankowych Powiatowego Banku Spółdzielczego w Zamościu POWIATOWY BANK SPÓŁDZIELCZY W ZAMOŚCIU Taryfa opłat i prowizji bankowych Powiatowego Banku Spółdzielczego w Zamościu tekst jednolity Zamość, 2015 r. Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych 1. Taryfa

Bardziej szczegółowo