TARYFA PROWIZJI I OPŁAT DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "TARYFA PROWIZJI I OPŁAT DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH"

Transkrypt

1 TARYFA PROWIZJI I OPŁAT DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

2 SPIS TREŚCI Postanowienia ogólne 4 ROZDZIAŁ 1. PAKIETY USŁUG BANKOWYCH 4 1. Pakiety: Klassikk,, 4 2. Pakiet 5 3. Pakiet Konto Senior 5 ROZDZIAŁ 2. RACHUNKI BANKOWE 5 ROZDZIAŁ 3. OPERACJE W OBROCIE KRAJOWYM 5 A. Operacje dokonywane w ramach konta osobistego oraz rachunków walutowych: 5 1. Przelewy 6 2. Zlecenia stałe 6 3. Polecenia zapłaty 6 4. SORBNET 6 5. Wpłaty gotówkowe 6 6. Wypłaty gotówkowe 7 B. Operacje dokonywane w ramach konta oszczędnościowego: 1. Przelewy 7 2. Zlecenia stałe realizowane poprzez Bankowość internetową 7 3. SORBNET 8 4. Wpłaty gotówkowe 8 5. Wypłaty gotówkowe 8 ROZDZIAŁ 4. OPERACJE W OBROCIE ZAGRANICZNYM 8 1. Przelewy przychodzące 8 2. Przelewy wychodzące 9 3. Obrót czekowy 9 4. Operacje wymiany walut (gotówka na gotówkę) 10 ROZDZIAŁ 5. KARTY PŁATNICZE Karty debetowe: Maestro, VISA, VISA Classic, VISA Prestige, MasterCard Debit Integracja Karta kredytowa: MasterCard, VISA Silver Karta kredytowa: Integracja Karta kredytowa: VISA Gold Karta kredytowa: MasterCard World Integracja Karta kredytowa: VISA Platinum 14 ROZDZIAŁ 6. KREDYTY I POŻYCZKI 15 ROZDZIAŁ 7. BANKOWE PAPIERY WARTOŚCIOWE (BPW) 16 ROZDZIAŁ 8. POZOSTAŁE CZYNNOŚCI BANKOWE Wydanie dokumentów bankowych Inne czynności 16 ROZDZIAŁ 9. OPŁATY TELEKOMUNIKACYJNE 16 2 DATA OBOWIĄZYWANIA Taryfa obowiązuje: 1. Od dnia zawarcia umowy (dla umów zawartych po ). 2. Od (dla umów zawartych do włącznie). 3

3 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Jednostki i komórki organizacyjne Banku DnB NORD Polska S.A. ( Bank ), pobierają prowizje i opłaty za świadczone usługi według stawek określonych w Taryfie prowizji i opłat bankowych Banku DnB NORD Polska S.A. dla Klientów indywidualnych ( Taryfa ). 2. Prowizje i opłaty pobierane są z góry, w gotówce lub poprzez obciążenie rachunku Klienta, o ile Taryfa nie stanowi inaczej. W przypadku prowizji i opłat pobieranych z tytułu udzielonych kredytów i pożyczek, prowizje winny być uiszczone najpóźniej w momencie wypłaty kredytu lub pożyczki. 3. Na zlecenie Klienta Bank może wykonać inne czynności, niż ustalone w Taryfie, jednak zastrzega sobie jednocześnie prawo pobrania za nie prowizji lub opłat bankowych, w wysokości uzgodnionej z Klientem. 4. Bank pobiera należne prowizje i opłaty w złotych lub walutach wymienialnych. W przypadku przeliczeń, dokonuje się ich według kursów średnich NBP dla walut wymienialnych z dnia dokonania operacji, chyba że umowa z Klientem stanowi inaczej. 5. Wszystkie prowizje i opłaty zawarte w Taryfie pokrywa zleceniodawca czynności, chyba że umowa z Bankiem stanowi inaczej. 6. Wszystkie prowizje i opłaty zawarte w Taryfie dotyczą oferty j, nie dotyczą ofert promocyjnych. 7. Wpłaty oraz przelewy dokonywane w Oddziale na rzecz instytucji partnerskich Banku z tytułu zakupu produktów partnerskich sprzedawanych za pośrednictwem Banku zwolnione są z opłat. 8. Oprócz prowizji lub opłat wynikających z Taryfy, określonych w Rozdziałach 1-8, Bank pobiera prowizje i opłaty naliczane przez inne banki pośredniczące przy wykonaniu zlecenia, zgodnie z obowiązującymi taryfami tych banków oraz opłaty zryczałtowane, wymienione w Rozdziale 9 niniejszej Taryfy, stanowiące pokrycie ponoszonych przez Bank kosztów pocztowych, kurierskich i telekomunikacyjnych. 9. Kwoty pobieranych prowizji liczone i pobierane są z dokładnością do jednego grosza, wynikającą z zaokrąglenia arytmetycznego. 10. Przelewy w złotych na kwoty równe lub większe niż 1 mln PLN realizowane są przez system SORBNET, z wyłączeniem płatności do ZUS i organów podatkowych, które niezależnie od kwoty rozliczane są poprzez system ELIXIR. 11. Prowizje i opłaty pobrane zgodnie z Taryfą lub na podstawie odrębnych umów nie podlegają zwrotowi. 12. Rachunki służące do spłaty produktu hipotecznego (konto osobiste albo rachunek walutowy), są zwolnione z opłaty za ich prowadzenie. Zwolnienie z opłaty obejmuje okres spłaty produktu hipotecznego. W przypadku rachunków prowadzonych w ramach Pakietu, opłata za Pakiet obejmuje wszystkie produkty wchodzące w skład Pakietu z wyłączeniem rachunku służącego do spłaty produktu hipotecznego. 13. Rachunki służące wyłącznie do spłaty pożyczki gotówkowej (konto osobiste), są zwolnione z opłaty za ich prowadzenie. Zwolnienie z opłaty obejmuje okres spłaty pożyczki gotówkowej. ROZDZIAŁ 1: PAKIETY USŁUG BANKOWYCH 4 1. Pakiety: 1. Otwarcie i prowadzenie konta osobistego 2. Otwarcie i prowadzenie konta oszczędnościowego 3. Otwarcie i prowadzenie rachunków walutowych 4. Otwarcie i prowadzenie rachunku lokat terminowych (w PLN i w walutach obcych) 5. Wydanie i użytkowanie Kart debetowych 6. Abonament za bankowość elektroniczną 9 PLN (miesięcznie) 18 PLN (miesięcznie) 0 PLN / 2 1) (kwartalnie) 2. Pakiet 1. Otwarcie i prowadzenie konta osobistego 2. Otwarcie i prowadzenie konta oszczędnościowego 3. Otwarcie i prowadzenie jednego rachunku walutowego 4. Otwarcie i prowadzenie rachunku lokat terminowych (w PLN i w walutach obcych) 5. Wydanie i użytkowanie Kart debetowych 6. Abonament za bankowość elektroniczną 7. Przelew zagraniczny przychodzący, gdy koszty pokrywa beneficjent 2) 8. Prowadzenie dodatkowych rachunków walutowych 3. Pakiet Konto Senior 3) Otwarcie i prowadzenie konta osobistego ROZDZIAŁ 2: RACHUNKI BANKOWE 1. Otwarcie: 1) konta osobistego 2) konta oszczędnościowego: a) z wniesieniem minimalnego wkładu b) bez wniesienia minimalnego wkładu 10 PLN jednorazowo 3) rachunku walutowego 2. Prowadzenie: 1) konta osobistego 10 PLN miesięcznie 2) konta oszczędnościowego 3) rachunku walutowego 6 PLN miesięcznie 4) rachunku a vista w PLN 4) 6 PLN miesięcznie 3. Abonament za bankowość elektroniczną 0 PLN 6) / 3 PLN miesięcznie 4. Zmiana / odwołanie pełnomocnictwa do rachunku 5 PLN od dyspozycji 5. Wyciąg z rachunku: 1) miesięczny (przesyłany pocztą) 2) sporządzany po każdym dniu operacyjnym, w którym saldo rachunku uległo zmianie 5) 6. Zmiana rachunku z indywidualnego na wspólny lub odwrotnie ROZDZIAŁ 3: OPERACJE W OBROCIE KRAJOWYM A. OPERACJE DOKONYWANE W RAMACH KONTA OSOBISTEGO ORAZ RACHUNKÓW WALUTOWYCH 1. Przelewy 1. Przelewy wewnętrzne 2. Przelewy zewnętrzne: 8 PLN (miesięcznie) 3 PLN (miesięcznie od rachunku) 9. Realizacja przelewu wychodzącego za granicę 2) 10 PLN 3 PLN (miesięcznie) Uwaga - w zakresie czynności nie wymienionych powyżej obowiązują opłaty i prowizje wymienione w kolejnych Rozdziałach. 5 PLN od wyciągu 10 PLN od zmiany 1) Bankowość internetowa 0, 0, 5

4 6 2) Bankowość telefoniczna 4 PLN 4 PLN 4 PLN 3) Oddział: 2. Zlecenia stałe 1. Ustanowienie/ modyfikacja/usunięcie zlecenia stałego: 1) Bankowość internetowa 2) Bankowość telefoniczna 3) Oddział 5 PLN 3 PLN 3 PLN 2. Realizacja wewnętrznego zlecenia stałego w kwocie stałej 3. Realizacja zewnętrznego zlecenia stałego w kwocie stałej: 1) Bankowość internetowa 0, 0, 2) Bankowość telefoniczna 1 PLN 1 PLN 1 PLN 3) Oddział 3 PLN 1, 1, 3. Polecenia zapłaty 1. Odwołanie polecenia zapłaty 2. Realizacja polecenia zapłaty z rachunku Klienta (dłużnika) na rachunek wierzyciela prowadzony: 1) w Banku DnB NORD Polska S.A. 3 PLN 3 PLN 3 PLN 2) w innym banku 1 PLN 1 PLN 1 PLN 4. SORBNET a) druk standardowy 7 PLN 5 PLN 5 PLN b) druk niestandardowy 1. Zlecenie realizowane w systemie SORBNET w kwocie równej i wyższej niż 1 mln PLN: 1) Bankowość internetowa 10 PLN 10 PLN 10 PLN 2) Oddział 20 PLN 20 PLN 20 PLN 2. Zlecenie realizowane w systemie SORBNET w kwocie mniejszej niż 1 mln PLN 5. Wpłaty gotówkowe 7) 1. Wpłaty gotówkowe w banknotach PLN i walut obcych: 12 PLN 10 PLN 10 PLN 10 PLN 1) na rachunek własny 2) na rachunek osoby trzeciej 2. Wpłaty gotówkowe w postaci bilonu PLN i walut obcych 8) : 6. Wypłaty gotówkowe B. OPERACJE DOKONYWANE W RAMACH KONTA OSZCZĘDNOŚCIOWEGO 1. Przelewy 1. Przelewy wewnętrzne: 2. Zlecenia stałe realizowane poprzez Bankowość internetową 1. Ustanowienie/ modyfikacja/usunięcie zlecenia stałego 2. Realizacja wewnętrznego zlecenia stałego w kwocie stałej 3. Realizacja zewnętrznego zlecenia stałego w kwocie stałej 1) Bankowość internetowa 2) Bankowość telefoniczna 3) Oddział: a) druk standardowy 5 PLN 3 PLN 3 PLN b) druk niestandardowy 2. Przelewy zewnętrzne: 10 PLN 1) Bankowość internetowa 5 PLN 5 PLN 5 PLN 2) Bankowość telefoniczna 5 PLN 5 PLN 5 PLN 3) Oddział: a) druk standardowy 9 PLN 7 PLN 7 PLN b) druk niestandardowy 1. Wypłaty gotówkowe 2. Wypłaty gotówkowe w kwocie powyżej PLN (lub równowartości w walutach obcych), nie zgłoszone co najmniej 2 dni robocze przed realizacją 3. Niepodjęcie wypłaty gotówkowej w terminie uzgodnionym z Oddziałem Banku 0,50% (min. 10 PLN) 1) na rachunek własny 2) na rachunek osoby trzeciej 60% (min. 10 PLN) 0,30% 0,30% 12 PLN 10 PLN 10 PLN 10 PLN 3 PLN 3 PLN 3 PLN 5 PLN 5 PLN 5 PLN 7

5 3. SORBNET 1. Zlecenie realizowane w systemie SORBNET w kwocie równej i wyższej niż 1 mln PLN: 1) Bankowość internetowa 10 PLN 10 PLN 10 PLN 2) Oddział 20 PLN 20 PLN 20 PLN 2. Zlecenie realizowane w systemie SORBNET w kwocie mniejszej niż 1 mln PLN 4. Wpłaty gotówkowe 1. Wpłaty gotówkowe w banknotach PLN: 1) na rachunek własny 2) na rachunek osoby trzeciej 2. Wpłaty gotówkowe w postaci bilonu PLN: 0,50% (min. 10 PLN) 1) na rachunek własny 2) na rachunek osoby trzeciej 5. Wypłaty gotówkowe 60% (min. 10 PLN) 1. Wypłaty gotówkowe 2. Wypłaty gotówkowe w kwocie powyżej PLN, nie zgłoszone co najmniej 2 dni robocze przed realizacją 3. Niepodjęcie wypłaty gotówkowej w terminie uzgodnionym z Oddziałem Banku 0,30% 0,30% ROZDZIAŁ 4: OPERACJE W OBROCIE ZAGRANICZNYM 1. Przelewy przychodzące 1. Przelew w walucie obcej przychodzący z innych banków na rzecz Klientów Banku: 1) gdy koszty pokrywa beneficjent 15 PLN od przelewu 2) gdy koszty pokrywa zleceniodawca 2. Zwrot za granicę przelewu przychodzącego 3. Anulowanie przelewu przez bank zlecający (opłata pobierana od banku zlecającego) 0,25% (min., max. 200 PLN) od kwoty przelewu od operacji 100 PLN od operacji 4. Poszukiwanie przelewu przychodzącego z zagranicy na wniosek Klienta 2. Przelewy wychodzące 1. Realizacja przelewu wysyłanego w walucie obcej do innego banku w kraju: 1) Bankowość internetowa 2) Oddział 2. Realizacja przelewu wysyłanego w walucie obcej lub w PLN do banku zagranicznego: 1) Bankowość internetowa 2) Oddział 3. Realizacja przelewu SEPA w Bankowości internetowej 9) 4. dodatkowe: 1) koszty banku zagranicznego (gdy wszystkie koszty pokrywa zleceniodawca przelewu - opcja kosztowa OUR) 3. Obrót czekowy 1. Przyjęcie do inkasa czeków 2. Dodatkowa opłata za przyjęcie do inkasa czeków: 1) w EUR płatnych na terenie Niemiec 2) w EUR płatnych w pozostałych państwach EUGiW 3) w GBP płatnych na terenie Wielkiej Brytanii 0,25% (min. 30 PLN,max. 200 PLN) od kwoty przelewu 0,25% (min. 30 PLN,max. 200 PLN) od kwoty przelewu 0,25% (min. 30 PLN,max. 200 PLN) od kwoty przelewu 0,25% (min. 30 PLN,max. 200 PLN) od kwoty przelewu 10 PLN od przelewu 40 PLN od zlecenia 2) SWIFT 10 PLN od zlecenia 5. Dodatkowa opłata za realizację przelewu pilnego: 1) data waluty D=0 dla EUR oraz USD 2) data waluty D+1 dla pozostałych walut 6. Anulowanie lub zmiana dyspozycji na zlecenie Klienta 7. Postępowanie wyjaśniające w sprawie realizacji przelewu wychodzącego za granicę: 0,10% (min. 100 PLN) od operacji 0,10% (min. 100 PLN) od operacji 40 PLN + koszty banku zagranicznego; od każdej zmiany 1) do 1 roku od daty transakcji od operacji 2) powyżej 1 roku od daty transakcji 100 PLN od operacji 8. Brak kodu BIC, SWIFT, nieprawidłowy format rachunku beneficjenta lub nieprawidłowa nazwa beneficjenta 20 PLN + koszty rzeczywiste od operacji 20 PLN + koszty banku zagranicznego od operacji 0,50% (min. 80 PLN,max. 500 PLN) od kwoty czeku równowartość 2 EUR od czeku równowartość 4 EUR od czeku równowartość 4 GBP od czeku 8 9

6 4. Operacje wymiany walut (gotówka na gotówkę) 10) 1. Wymiana waluty na inną walutę 1) dla banknotów 2, od operacji 2) dla monet ROZDZIAŁ 5: KARTY PŁATNICZE 1. Karty debetowe: Maestro, VISA, VISA Classic, VISA Prestige, MasterCard Debit Integracja 10 4) w USD płatnych na terenie USA równowartość 2 USD od czeku 3. Sprzedaż czeków bankierskich 4. Zwrot niewykorzystanych czeków bankierskich 60% (min. 5 PLN) od kwoty waluty wymienianej (płatne w PLN) 1. Wydanie Karty 19 PLN 2. Opłata roczna za Kartę począwszy od drugiego roku użytkowania 3. Wypłata gotówki w: 1) bankomatach Banku BZ WBK S.A. i Euronet 2) pozostałych bankomatach w kraju 3) bankomatach za granicą 4. Wydanie nowej Karty w miejsce zastrzeżonej 5. Opłata za zmianę 6. Sprawdzenie salda 7. Wysyłka Karty oraz numeru PIN za pośrednictwem kuriera (za każdą przesyłkę) 8. Pakiet ubezpieczeń Bezpieczna Gotówka 9. Opłata za przewalutowanie transakcji zagranicznych 11) 12) na walutę Karty 19 PLN 1 PLN (min. 5 PLN) (min. 5 PLN) 0,50% (min. 25 PLN, max. 2) od kwoty czeku (min. 5 PLN) (min. 5 PLN) 30 PLN od czeku (min. 5 PLN) 19 PLN 2 PLN 2 PLN 2 PLN (od wartości transakcji) 2. Karty kredytowe: MasterCard, VISA Silver 1. Opłata za wydanie (pobierana po aktywacji): 3. Karta kredytowa: Integracja 1. Opłata za wydanie (pobierana po aktywacji): 60 PLN 60 PLN 30 PLN 15 PLN 30 PLN 30 PLN 15 PLN 10 PLN 2. Opłata roczna pobierana począwszy od drugiego roku użytkowania: 3. Wydanie nowej Karty w miejsce zastrzeżonej 4. Wypłata gotówki w bankomatach w kraju i zagranicą 5. Przelew z rachunku karty kredytowej 6. Opłata za zmianę 7. Sprawdzenie salda 8. Wydanie tymczasowej Karty poza granicami kraju 9. Awaryjna wypłata gotówki za granicą 60 PLN 13) 60 PLN 13) 30 PLN 13) 15 PLN 13) 30 PLN 14) 30 PLN 14) 15 PLN 14) 10 PLN 14) (min. 5 PLN) 2,00% (min. 5 PLN) równowartość 250 USD równowartość 175 USD 10. Automatyczna spłata 11. Wysyłka Karty oraz za pośrednictwem kuriera (za każdą przesyłkę) 12. Opłata za przewalutowanie transakcji zagranicznych 11) 12) na walutę Karty A. Ubezpieczenia 1. Pakiet Bezpieczna Karta i Dokumenty 2. Pakiet Bezpieczna Podróż (od wartości transakcji) 4, 3. Ubezpieczenie NNW 3, 4. Ubezpieczenie spłaty Zadłużenia 0,30% Zadłużenia na koniec Cyklu Rozliczeniowego 60 PLN 11

7 30 PLN 2. Opłata roczna pobierana począwszy od drugiego roku użytkowania: 3. Wydanie nowej Karty w miejsce zastrzeżonej 4. Wypłata gotówki w bankomatach w kraju i zagranicą 5. Przelew z rachunku karty kredytowej 6. Opłata za zmianę 7. Sprawdzenie salda 8. Wydanie tymczasowej Karty poza granicami kraju 9. Awaryjna wypłata gotówki za granicą 60 PLN 13) 60 PLN 13) 30 PLN 13) 15 PLN 13) 30 PLN 14) 30 PLN 14) 15 PLN 14) 10 PLN 14) (min. 5 PLN) 2,00% (min. 5 PLN) równowartość 250 USD równowartość 175 USD 10. Automatyczna spłata 11. Wysyłka Karty oraz za pośrednictwem kuriera (za każda przesyłkę) A. Ubezpieczenia 1. Pakiet Bezpieczna Karta i Dokumenty 2. Pakiet Bezpieczna Podróż 4, 3. Ubezpieczenie NNW 3, 4. Ubezpieczenie spłaty Zadłużenia 4. Karta kredytowa: VISA Gold Opłata za wydanie (pobierana po aktywacji): 0,30% Zadłużenia na koniec Cyklu Rozliczeniowego 200 PLN 200 PLN PLN 100 PLN 100 PLN 75 PLN 2. Opłata roczna pobierana począwszy od drugiego roku użytkowania: 200 PLN 15) 200 PLN 15) 1 15) 100 PLN 15) 100 PLN 16) 100 PLN 16) 75 PLN 16) 16) 3. Wydanie nowej Karty w miejsce zastrzeżonej 4. Wypłata gotówki w bankomatach w kraju i zagranicą 5. Przelew z rachunku karty kredytowej 6. Opłata za zmianę 7. Sprawdzenie salda 8. Wydanie tymczasowej Karty poza granicami kraju 9. Awaryjna wypłata gotówki za granicą (min. 5 PLN) 2,00% (min. 5 PLN) równowartość 250 USD równowartość 175 USD 10. Automatyczna spłata 11. Wysyłka Karty oraz za pośrednictwem kuriera (za każda przesyłkę) 12. Opłata za przewalutowanie transakcji zagranicznych 10) 11) na walutę Karty A. Ubezpieczenia 1. Pakiet Bezpieczna Karta i Dokumenty 2. Pakiet Bezpieczna Podróż (od wartości transakcji) 3. Ubezpieczenie NNW 3, 4. Ubezpieczenie spłaty Zadłużenia 5. Karta kredytowa: MasterCard World Integracja 1. Opłata za wydanie (pobierana po aktywacji): 2. Opłata roczna pobierana począwszy od drugiego roku użytkowania: 0,30% Zadłużenia na koniec Cyklu Rozliczeniowego 60 PLN 17) / 200 PLN 30 PLN 17) / 100 PLN 200 PLN 15) 17), 18) 60 PLN 100 PLN 16) 17), 19) 30 PLN 200 PLN 15) 17), 18) 60 PLN 100 PLN 16) 17), 19) 30 PLN 1 15) 17), 18) 30 PLN 75 PLN 16) 17), 19) 15 PLN 100 PLN 15) 17), 18) 15 PLN 16) 17), 19) 10 PLN 13

8 3. Wydanie nowej Karty w miejsce zastrzeżonej 4. Wypłata gotówki w bankomatach w kraju i zagranicą 5. Przelew z rachunku karty kredytowej 6. Opłata za zmianę 7. Sprawdzenie salda 8. Wydanie tymczasowej Karty poza granicami kraju 9. Awaryjna wypłata gotówki za granicą (min. 5 PLN) 2,00% (min. 5 PLN) równowartość 250 USD równowartość 175 USD 10. Automatyczna spłata 11. Wysyłka Karty oraz za pośrednictwem kuriera (za każda przesyłkę) A. Ubezpieczenia 1. Pakiet Bezpieczna Karta i Dokumenty 2. Pakiet Bezpieczna Podróż 4, 3. Ubezpieczenie NNW 3, 4. Pakiet Platinum 5. Ubezpieczenie spłaty Zadłużenia 6. Karta kredytowa: VISA Platinum Opłata za wydanie (pobierana po aktywacji): 0,30% Zadłużenia na koniec Cyklu Rozliczeniowego 600 PLN 600 PLN 400 PLN 200 PLN 300 PLN 300 PLN 200 PLN 100 PLN 2. Opłata roczna pobierana począwszy od drugiego roku użytkowania: 3. Wydanie nowej Karty w miejsce zastrzeżonej 4. Wypłata gotówki w bankomatach w kraju i za granicą 5. Przelew z rachunku karty kredytowej 600 PLN 20) 600 PLN 20) 400 PLN 20) 200 PLN 20) 300 PLN 21) 300 PLN 21) 200 PLN 21) 100 PLN 21) (min. 5 PLN) 2,00% (min. 5 PLN) 6. Opłata za zmianę 7. Sprawdzenie salda 8. Wydanie tymczasowej Karty poza granicami kraju 9. Awaryjna wypłata gotówki za granicą równowartość 250 USD równowartość 175 USD 10. Automatyczna spłata 11. Wysyłka Karty oraz za pośrednictwem kuriera (za każda przesyłkę) 12. Opłata za przewalutowanie transakcji zagranicznych 10) 11) na walutę Karty A. Ubezpieczenia 1. Pakiet Bezpieczna Karta i Dokumenty 2. Pakiet Bezpieczna Podróż (od wartości transakcji) 3. Pakiet Platinum 4. Ubezpieczenie NNW 5. Ubezpieczenie spłaty Zadłużenia ROZDZIAŁ 6: KREDYTY I POŻYCZKI 22) 1. Prowizja za gotowość od niewykorzystanej kwoty udzielonego kredytu Linia na zakup papierów wartościowych 2. Prowizja od podwyższenia kwoty kredytu/pożyczki: 0,30% Zadłużenia na koniec Cyklu Rozliczeniowego max. 2,00% p.a. (płatna miesięcznie w terminach spłaty odsetek) od kwoty niewykorzystanego kredytu 1) dla pożyczki gotówkowej od kwoty podwyższenia 2) dla pożyczki w koncie 1,25% od kwoty podwyższenia 3) inne 0,50% od kwoty podwyższenia 3. Prowizja od przedłużenia terminu spłaty kredytu/pożyczki: 1) dla pożyczki gotówkowej 1,50% od kwoty pozostałej do spłaty 2) dla pożyczki w koncie 4. Opłata za wprowadzenie aneksem zmian do umowy kredytu/ pożyczki na wniosek Kredytobiorcy 5. Prowizja od wcześniejszej spłaty: 1,50% (min. ) od kwoty pozostałej do spłaty 1 jednorazowo 1) kredytów konsumenckich 2) innych kredytów i pożyczek nie będących kredytami konsumenckimi 6. Zmiana waluty kredytu na wniosek Klienta 1,00% od kwoty spłaconej przed terminem 2,00% jednorazowo od kwoty przewalutowania 15

9 ROZDZIAŁ 7: BANKOWE PAPIERY WARTOŚCIOWE (BPW) 1. Otwarcie rachunku BPW 23) 5 PLN jednorazowo 2. Zakup/wykup BPW 3. Wystawienie świadectwa depozytowego BPW 4. Opłata za przeksięgowanie BPW pomiędzy rachunkami BPW 5. Przelew środków/wypłata gotówkowa z tytułu wykupu BPW 15 PLN od świadectwa 15 PLN od operacji ROZDZIAŁ 8: POZOSTAŁE CZYNNOŚCI BANKOWE 1. Wydanie dokumentów bankowych 1. Wydanie zaświadczenia, pokwitowania, potwierdzenia, informacji/opinii bankowej 2. Wydanie wydruku historii rachunku Klienta: 30 PLN od wydanego dokumentu 1) za dowolny okres bieżącego roku 6 PLN za stronę 2) za dowolny okres poprzedniego roku 12 PLN za stronę 3. Wydanie duplikatów dokumentów (wyciąg z rachunku bankowego, certyfikat ubezpieczeniowy, dokumenty kredytowe, harmonogram spłat) 2. Inne czynności 1. Dokonanie blokady środków na rachunku bankowym z tytułu zabezpieczenia umów zawieranych: 15 PLN od duplikatu 1) z Bankiem DnB NORD Polska S.A. 2) z innymi bankami od jednej blokady 2. Cesja praw do rachunku 25 PLN od cesji 3. Przyjęcie dyspozycji Posiadacza rachunku w sprawie przeznaczenia wkładu na wypadek śmierci 4. Realizacja tytułu wykonawczego lub dokumentu mającego moc takiego tytułu z rachunku bankowego dłużnika 5. Wykonanie przelewu na zlecenie i rzecz organu egzekucyjnego 6. Najem skrytki sejfowej na okres: 30 PLN od dyspozycji od dyspozycji 10 PLN od operacji 1) jednego miesiąca miesięcznie 2) jednego roku 500 PLN rocznie ROZDZIAŁ 9: OPŁATY TELEKOMUNIKACYJNE Wydanie kopii komunikatu SWIFT 10 PLN od potwierdzenia 2. Przesyłka pocztowa na zlecenie Klienta: 1) Przesyłka zwykła - w Polsce 5 PLN od przesyłki 2) Przesyłka zwykła - do krajów europejskich 3) Przesyłka zwykła - do krajów pozaeuropejskich 10 PLN od przesyłki 15 PLN od przesyłki 4) Dodatkowa opłata za przesyłkę poleconą, lotniczą / priorytet 3. Przesyłka kurierska na zlecenie Klienta 4. Wysłanie faxu do innego banku: 1) w Polsce j.w. + 5 PLN od przesyłki opłata zgodna z cennikiem firmy kurierskiej a) za pierwszą stronę 10 PLN za stronę b) za każdą następną stronę 5 PLN za stronę 2) za granicą: DEFINICJE: a) za pierwszą stronę 15 PLN za stronę b) za każdą następną stronę 10 PLN za stronę Obrót krajowy przelewy wewnętrzne oraz operacje wykonywane w PLN pomiędzy bankami w Polsce. Obrót zagraniczny operacje wykonywane w walutach obcych (innych niż PLN), także pomiędzy bankami w Polsce, oraz operacje wykonywane w PLN wysyłane do banków zagranicznych. Przelew wewnętrzny przelew na inny rachunek prowadzony w Banku. Przelew zewnętrzny przelew na inny rachunek prowadzony w innym banku w Polsce. WYJAŚNIENIA 1) W przypadku nie zasilenia rachunku wymaganymi wpływami lub nie utrzymania wymagalnych aktywów w Banku lub w innych podmiotach finansowych (jeżeli aktywa zostały nabyte za pośrednictwem Banku), pobierana jest kwartalna opłata rekompensacyjna. Warunki korzystania z Pakietu podawane są w Komunikacie. 2) Dotyczy przelewów w obszarze Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Szwajcarii. Przewalutowania będą rozliczane po kursie standardowym, na zasadach ogólnych - to znaczy po kursach walut obowiązujących w Banku w momencie przyjęcia przez Bank zlecenia lub dyspozycji kwalifikujących się do wykonania w danym dniu. 3) Dotyczy umów zawartych przed r. (tj. przed dniem wycofania pakietu z oferty Banku). 4) Dotyczy umów zawartych przed r. (tj. przed dniem wycofania usługi z oferty Banku). 5) Dotyczy umów zawartych przed r. (tj. przed dniem wycofania usługi z oferty Banku). 6) Zwolnieni z opłaty abonamentowej są posiadacze rachunku korzystający wyłącznie z konta oszczędnościowego. 7) Prowizji nie pobiera się od wpłat gotówkowych dokonywanych na prowadzone w Banku: rachunki fundacji i stowarzyszeń lub rachunki służące do spłaty pożyczki gotówkowej lub produktu hipotecznego w sytuacji gdy wpłacający jest pożyczkobiorcą lub kredytobiorcą. 8) Bank nie prowadzi skupu i sprzedaży, przyjmowania wpłat na rachunki i dokonywania wypłat waluty obcej w bilonie oraz zamiany walut wymienialnych w bilonie na banknoty i odwrotnie. Wyjątek stanowi dokonywanie spłaty raty kredytów hipotecznych w walucie EUR. 9) Przelew w walucie EUR, realizowany w standardzie SEPA, do banku zagranicznego będącego uczestnikiem systemu rozliczeń systemu SEPA. Opłata obowiązuje od chwili uruchomienia usługi przez Bank. 10) Nie pobiera się opłaty w sytuacjach, w których inicjatorem wypłaty w innej walucie jest Bank. 11) Opłata jest pobierana przy przewalutowaniu transakcji zagranicznych dokonanych kartami VISA. 12) Sposób przewalutowania reguluje Umowa Karty. 13) Opłata nie jest pobierana pod warunkiem realizacji Kartą Główną Transakcji bezgotówkowych średniomiesięcznie na kwotę minimum PLN przez okres 17

10 14) Opłata nie jest pobierana pod warunkiem realizacji Kartą Dodatkową Transakcji bezgotówkowych średniomiesięcznie na kwotę minimum 500 PLN przez okres 15) Opłata nie jest pobierana pod warunkiem realizacji Kartą Główną Transakcji bezgotówkowych średniomiesięcznie na kwotę minimum PLN przez okres 16) Opłata nie jest pobierana pod warunkiem realizacji Kartą Dodatkową Transakcji bezgotówkowych średniomiesięcznie na kwotę minimum PLN przez okres 17) Dotyczy umów zawartych przed r. (tj. kart kredytowych MasterCard Integracja zastąpionych kartą MasterCard World Integracja). 18) Opłata nie jest pobierana pod warunkiem realizacji Kartą Główną Transakcji bezgotówkowych średniomiesięcznie na kwotę minimum PLN przez okres 19) Opłata nie jest pobierana pod warunkiem realizacji Kartą Dodatkową Transakcji bezgotówkowych średniomiesięcznie na kwotę minimum 500 PLN przez okres 20) Opłata nie jest pobierana pod warunkiem realizacji Kartą Główną Transakcji bezgotówkowych średniomiesięcznie na kwotę minimum PLN przez okres 21) Opłata nie jest pobierana pod warunkiem realizacji Kartą Dodatkową Transakcji bezgotówkowych średniomiesięcznie na kwotę minimum PLN przez okres 22) Dotyczy produktów kredytowych, których umowa kredytowa była podpisana przed r. z zastrzeżeniem, że jeżeli dana opłata lub prowizja jest wpisana w umowie pierwszeństwo mają zapisy umowy. Bank zastrzega sobie prawo stosowania innych opłat i prowizji w przypadku przeprowadzenia promocji produktowych i cenowych. 23) Zwolnieni z opłaty są posiadacze Pakietu oraz posiadacze rachunku papierów wartościowych w Biurze Maklerskim Banku

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH POSTANOWIENIA OGÓLNE 1

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 TARYFA PROWIZJI I OPŁAT DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH SPIS TREŚCI POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 ROZDZIAŁ 1. PAKIETY USŁUG BANKOWYCH 2 1. Pakiety: Klassikk, Personale, Eksklusiv 2 2. Pakiet NORDic 2 3. Pakiet Konto

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 06 styczeń 2014 r.

Warszawa, 06 styczeń 2014 r. Warszawa, 06 styczeń 2014 r. dla Umów zawartych do 30.06.2012 Spis treści: Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych... 3 KONTA OSOBISTE... 4 TAB. 1 Rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe... 4 TAB.

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji Banku BPH SA dla Klientów Indywidualnych dotyczy umów zawartych do dnia 31 grudnia 2009 r.

Taryfa opłat i prowizji Banku BPH SA dla Klientów Indywidualnych dotyczy umów zawartych do dnia 31 grudnia 2009 r. Załącznik Nr 2 do Uchwały Zarządu Banku BPH SA Nr 262/2007 Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 11/PMiZP/2013 z dnia 7 lutego 2013 r. Taryfa opłat i prowizji Banku BPH SA dla Klientów Indywidualnych dotyczy

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Głogówku

Bank Spółdzielczy w Głogówku Bank Spółdzielczy w Głogówku Grupa BPS Załącznik nr do Uchwały Nr 60/05/Z Zarządu Banku Spółdzielczego w Głogówku z dnia 9.06.05 r. obowiązuje od dnia 0.07.05 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Głogówku

Bank Spółdzielczy w Głogówku Bank Spółdzielczy w Głogówku Grupa BPS Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 155/2014/Z Zarządu Banku Spółdzielczego w Głogówku z dnia 29.12.2014 r. obowiązuje od dnia 01.01.2015 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Krapkowicach. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Krapkowicach dla klientów indywidualnych

Bank Spółdzielczy w Krapkowicach. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Krapkowicach dla klientów indywidualnych Załącznik do Uchwały Nr 3/07/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Krapkowicach z dnia 31.07.2015r. Bank Spółdzielczy w Krapkowicach Taryfa obowiązuje w zakresie: - TAB. 11 od 05.08.2015r. - TAB.1 do TAB.10

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Stan na dzień 27.04.2015 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W RZESZOWIE ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA LUDNOŚCI Rzeszów SPIS TREŚCI I. RACHUNKI BANKOWE... 4 I. 1. RACHUNEK OSZCZĘDNOŚCIOWY

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji dla Klienta indywidualnego Meritum Banku

Taryfa opłat i prowizji dla Klienta indywidualnego Meritum Banku Taryfa opłat i prowizji dla Klienta indywidualnego Meritum Banku POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejsza Taryfa opłat i prowizji dla Klienta indywidualnego Meritum Banku(zwana dalej Taryfą ) określa wysokość

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Lubartowie od Klientów indywidualnych

Taryfa prowizji i opłat pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Lubartowie od Klientów indywidualnych Załącznik do Uchwały Nr 142/2014 Zarządu BS w Lubartowie z dnia 24 listopada 2014 roku Taryfa prowizji i opłat pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Lubartowie od Klientów indywidualnych (tekst jednolity

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W PRUDNIKU

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W PRUDNIKU Załącznik do Uchwały Zarządu Banku Spółdzielczego w Prudniku z dnia 15.01.2015 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W PRUDNIKU Dla klientów indywidualnych Tekst jednolity Prudnik,

Bardziej szczegółowo

Tabela opłat i prowizji bankowych. dla KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

Tabela opłat i prowizji bankowych. dla KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 122/2012 Zarządu PBS w Kwidzynie z dnia 24.10.2012r Tekst jednolity po zmianach 24.10.2013r Tabela opłat i prowizji bankowych Powiślańskiego Banku Spółdzielczego w Kwidzynie

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W BUSKU - ZDROJU TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W BUSKU ZDROJU DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

BANK SPÓŁDZIELCZY W BUSKU - ZDROJU TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W BUSKU ZDROJU DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH BANK SPÓŁDZIELCZY W BUSKU - ZDROJU Załącznik nr 1 do Uchwały nr 2/106/10 Zarządu Banku Spółdzielczego w Busku Zdroju z dnia 30 lipca 2010 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W BUSKU

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SZCZYTNIE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SZCZYTNIE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 39/RB/2015r. Zarządu Banku Spółdzielczego w Szczytnie z dnia 17 kwietnia 2015r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SZCZYTNIE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat bankowych dla klientów indywidualnych

Taryfa prowizji i opłat bankowych dla klientów indywidualnych Warszawski Bank Spółdzielczy Taryfa prowizji i opłat bankowych dla klientów indywidualnych www.bank-wbs.pl OF (od 05.06.2015) Załącznik do Uchwały Zarządu Banku nr 199/2013 z dnia 20.12013r. Zmiany: Uchwała

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Bank Spółdzielczy Muszyna - Krynica Zdrój Grupa BPS Załącznik do Uchwały Nr 54/2015 dnia 01-06-2015r. Zarządu Banku Spółdzielczego Muszyna-Krynica Zdrój (obowiązuje od 01-08-2015r.) TARYFA OPŁAT I PROWIZJI

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Krapkowicach dla klientów indywidualnych Spis treści:

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Krapkowicach dla klientów indywidualnych Spis treści: Załącznik do Uchwały Nr 1/02/2012 Zarządu Banku Spółdzielczego w Krapkowicach z dnia 29.02.2012r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Krapkowicach dla klientów indywidualnych Spis

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żmigrodzie dla klientów indywidualnych. (Tekst jednolity)

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żmigrodzie dla klientów indywidualnych. (Tekst jednolity) BANK SPÓŁDZIELCZY W ŻMIGRODZIE Rok założenia 1950 Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żmigrodzie dla klientów indywidualnych (Tekst jednolity) Wprowadzona Uchwałą Zarządu Banku Spółdzielczego

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Jasionce dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Jasionce dla klientów indywidualnych Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 32/a /2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Jasionce z dnia 28.11.2014 Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Jasionce dla klientów indywidualnych Listopad

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W MILICZU

BANK SPÓŁDZIELCZY W MILICZU BANK SPÓŁDZIELCZY W MILICZU Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Miliczu dla klientów indywidualnych Wprowadzona Uchwałą Zarządu BS Milicz nr 109/2010 z 28.12.2010r. (Tekst jednolity

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Zambrowie dla klientów indywidualnych Część I

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Zambrowie dla klientów indywidualnych Część I Załącznik nr 1 do Uchwały Nr /2013 Zarządu Banku Spółdzielczego w Zambrowie z dnia. r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Zambrowie dla klientów indywidualnych Część I Zambrów, MARZEC

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Lubawie dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Lubawie dla klientów indywidualnych ZRZESZENIE BANKU POLSKIEJ SPÓŁDZIELCZOŚCI BANK SPÓŁDZIELCZY W LUBAWIE Rok założenia 1870 Załącznik do Uchwały Nr120/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Lubawie z dnia 30 czerwca 2015 roku Taryfa opłat

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Mińsku Mazowieckim dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Mińsku Mazowieckim dla klientów indywidualnych Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 42/BS/2015 z dnia 06.05.2015r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Mińsku Mazowieckim dla klientów indywidualnych LIPIEC 2015 Spis treści: Zasady pobierania

Bardziej szczegółowo

TARYFA opłat i prowizji oraz TABELA oprocentowania produktów bankowych

TARYFA opłat i prowizji oraz TABELA oprocentowania produktów bankowych Załącznik do Uchwały Nr 13/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Łososinie Dolnej z dnia 29.05.2015 r. TARYFA opłat i prowizji oraz TABELA oprocentowania produktów bankowych Obowiązuje od dnia 01.06.2015

Bardziej szczegółowo

Tabela prowizji i opłat za czynności bankowe w Banku Spółdzielczym w Tomaszowie Lubelskim

Tabela prowizji i opłat za czynności bankowe w Banku Spółdzielczym w Tomaszowie Lubelskim Załącznik do Uchwały nr 13/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Tomaszowie Lubelskim z dnia 19 lutego 2015 r. Stan na 01 maja 2015 r. Tabela prowizji i opłat za czynności bankowe w Banku Spółdzielczym w

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W CIESZYNIE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W CIESZYNIE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Załącznik do uchwały Zarządu Banku Spółdzielczego w Cieszynie nr XXXII/1/2015 z dnia 02 lipca 2015r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W CIESZYNIE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH (obowiązuje od

Bardziej szczegółowo

Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych dla klientów indywidualnych

Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych dla klientów indywidualnych Załącznik do Uchwały nr 3/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Iłowej z dnia 09.01.2015r Zasady pobierania i prowizji bankowych dla klientów indywidualnych TEKST JEDNOLITY Zakres operacji i usług bankowych

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Kałuszynie za czynności i usługi bankowe

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Kałuszynie za czynności i usługi bankowe TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Kałuszynie za czynności i usługi bankowe Tekst jednolity Kałuszyn, październik 2012 r. 1 Spis treści Zasady pobierania prowizji i

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK ZACHODNI WBK S.A. ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA LUDNOŚCI Obowiązuje od dnia 17.08.2015 r.

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK ZACHODNI WBK S.A. ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA LUDNOŚCI Obowiązuje od dnia 17.08.2015 r. . TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK ZACHODNI WBK S.A. ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA LUDNOŚCI Obowiązuje od dnia 17.08.2015 r. 2 SPIS TREŚCI POSTANOWIENIA OGÓLNE... 3 CZĘŚĆ 1. PRODUKTY I USŁUGI

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Grybowie. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Grybowie dla klientów indywidualnych

Bank Spółdzielczy w Grybowie. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Grybowie dla klientów indywidualnych Bank Spółdzielczy w Grybowie Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Grybowie dla klientów indywidualnych obowiązująca od dnia 04 maja 2015 roku Grybów, 2015 rok SPIS TREŚCI Zasady pobierania

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI MAZOVIA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI MAZOVIA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Przyjęto Uchwałą nr 97/2015 Zarządu Mazovia Banku Spółdzielczego z dnia 12 sierpnia 2015 roku TARYFA OPŁAT I PROWIZJI TEKST JEDNOLITY Obowiązuje od dnia 17 sierpnia 2015 roku Mazovia Bank Spółdzielczy

Bardziej szczegółowo