PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK TELEINFORMATYK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK TELEINFORMATYK"

Transkrypt

1 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ l SPORTU PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK TELEINFORMATYK SYMBOL CYFROWY 312 [ 02 ] Akceptuj: Zatwierdzam: Minister Infrastruktury Minister Edukacji Narodowej i Sportu

2 l. ZAŁOENIA PROGRAMOWO - ORGANIZACYJNE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE A. OPIS KWALIFIKACJI ABSOLWENTA W wyniku kształcenia w zawodzie absolwent powinien umie: 1) interpretowa podstawowe pojcia z zakresu mechaniki, elektrotechniki, elektroniki, teletransmisji oraz informatyki i posługiwa si nimi w dziedzinie teleinformatyki; 2) dobiera materiały przewodzce i elektroizolacyjne stosowane w budowie i instalowaniu urzdze teleinformatycznych; 3) obrabia rcznie i mechanicznie materiały stosowane w teleinformatyce; 4) wykonywa połczenia elementów i podzespołów mechanicznych, elektrycznych, elektronicznych oraz urzdze i sieci teleinformatycznych; 5) czyta i wykonywa rysunki techniczne elementów maszyn oraz elementów i podzespołów urzdze elektrycznych i elektronicznych sieci teleinformatycznych, a take ich schematy ideowe; 6) opisywa budow i charakteryzowa działanie komputera; 7) montowa, konfigurowa i eksploatowa komputery i ich podzespoły; 8) charakteryzowa i instalowa systemy operacyjne i oprogramowanie narzdziowe na stacjach roboczych i serwerach; 9) opisywa budow i działanie urzdze wewntrznych i peryferyjnych komputera oraz serwerów; 10) instalowa, konfigurowa i diagnozowa urzdzenia wewntrzne i peryferyjne komputera oraz serwerów; 11) opisywa budow i działanie systemów komunikacji przewodowej i bezprzewodowej; 1

3 12) opisywa i konfigurowa systemy operacyjne telefonów komórkowych; 13) regulowa i eksploatowa telefony komórkowe; 14) opisywa zasady budowy i eksploatacji sieci teleinformatycznych; 15) opisywa systemy łcznoci bezprzewodowej i stosowane w nich rozwizania technologiczne; 16) zabezpiecza komputery i serwery oraz dane operacyjne w systemach teleinformatycznych; 17) zbiera i analizowa informacje z zakresu teleinformatyki; 18) prowadzi gospodark elektroniczn; 19) obsługiwa komputery i specjalistyczne oprogramowanie sterujce prac urzdze teletransmisyjnych; 20) organizowa prac lokalnej sieci komputerowej w małych i rednich przedsibiorstwach; 21) uruchamia sie teleinformatyczn oraz tworzy proste programy sterujce sieciami teleinformatycznymi; 22) stosowa przepisy z zakresu ochrony danych i praw autorskich przy korzystaniu z informacji w sieciach; 23) dobiera metody pomiarowe i przyrzdy do pomiaru wielkoci elektrycznych i nieelektrycznych okrelajcych sprawno sprztu komputerowego i sieci teleinformatycznych; 24) wykonywa pomiary i interpretowa uzyskane wyniki; 25) standaryzowa i integrowa systemy teleinformatyczne; 26) standaryzowa stacje robocze i serwery; 27) eksploatowa systemy teleinformatyczne w oparciu o protokóły teletransmisyjne; 28) wykonywa przegldy i naprawy urzdze teleinformatycznych i sprztu 2

4 komputerowego; 29) prowadzi dokumentacj eksploatacyjn komputerów i sieci teleinformatycznych; 30) posługiwa si katalogami elementów, układów i urzdze teleinformatycznych oraz instrukcjami obsługi i dokumentacj serwisow; 31) oblicza i analizowa koszty eksploatacji komputerów i sieci; 32) realizowa zadania zawodowe z zastosowaniem wymogów prawnych dotyczcych produktów i usług oraz zna proces oceny zgodnoci CE; 33) sporzdza oferty cenowe sprzeday komputerów oraz urzdze i usług teleinformatycznych; 34) oblicza nalenoci dla klientów korzystajcych z usług sieci teleinformatycznych i obsługi serwisowej komputerów; 35) sporzdza oferty cenowe sprzeday telefonów komórkowych i usług telefonii komórkowej; 36) stosowa ustalone procedury w stanach awaryjnych, zagroenia i w przypadkach remontu urzdze teleinformatycznych; 37) stosowa przepisy bezpieczestwa i higieny pracy, ze szczególnym uwzgldnieniem pracy przy urzdzeniach elektrycznych, komputerowych i emitujcych pola elektromagnetyczne oraz ochrony rodowiska; 38) organizowa stanowisko pracy zgodnie z wymaganiami ergonomii; 39) komunikowa si w jzyku angielskim z zastosowaniem terminologii właciwej dla zawodu; 40) udziela pomocy przedmedycznej oraz posługiwa si sprztem ratunkowym i ratowniczym. Kształtowanie postaw przedsibiorczych oraz przygotowanie do wejcia na rynek pracy powinno przebiega zarówno w trakcie kształcenia zawodowego, jak i podczas realizacji zaj edukacyjnych Podstawy przedsibiorczoci. 3

5 B. SPECYFICZNE WYMAGANIA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE 1. Wymagania psychofizyczne właciwe dla zawodu: 1) zainteresowania informatyk i komunikacj sieciow; 2) poczucie dyscypliny i odpowiedzialnoci; 3) zdolno koncentracji, spostrzegawczo i podzielno uwagi; 4) wyobrania techniczna i konstrukcyjna; 5) gotowo do wykonywania prac trudnych; 6) umiejtno radzenia sobie ze stresem oraz nieuleganie frustracji; 7) zamiłowanie do dokładnej pracy, ładu i systematycznoci. 2. Absolwent szkoły kształccej w zawodzie technik teleinformatyk jest przygotowany do wykonywania nastpujcych zada zawodowych: 1) montowania komputerów; 2) instalowania systemów operacyjnych oraz oprogramowania uytkowego i narzdziowego w komputerach; 3) uruchamiania komputerów; 4) prowadzenia sprzeday podzespołów, zespołów i komputerów oraz oprogramowania; 5) prowadzenia dokumentacji eksploatacyjnej komputerów; 6) diagnozowania stanu technicznego komputerów; 7) dokonywania przegldów, napraw i modernizacji komputerów; 8) podłczania i instalowania urzdze wejcia wyjcia komputerów; 9) projektowania sieci komputerowych dla małych i rednich przedsibiorstw; 10) budowania sieci komputerowych; 11) instalowania oprogramowania sieciowego na serwerach; 12) uruchamiania sieci komputerowych; 13) podłczania sieci lokalnych do internetu; 14) zabezpieczenia komputerów i sieci przed zawirusowaniem; 15) dbania o bezpieczestwo informacji w sieciach komputerowych; 4

6 16) montowania łczy teletransmisyjnych oraz podzespołów i urzdze wchodzcych w skład sieci teleinformatycznej; 17) wymiany podzespołów i urzdze w sieciach teleinformatycznych; 18) obsługi i eksploatacji urzdze sieci teletransmisyjnych; 19) konserwacji biecej urzdze sieciowych; 20) monitorowania propagacji pakietów informacyjnych; 21) sprawdzania stanu technicznego łczy transmisyjnych oraz urzdze i podzespołów wchodzcych w skład sieci; 22) czytania i wykonywania rysunków technicznych elementów maszyn i urzdze mechanicznych, elementów maszyn i urzdze elektrycznych i elektronicznych oraz schematów montaowych stanowicych dokumentacj sieci teleinformatycznej; 23) organizowania pracy lokalnej sieci teleinformatycznej; 24) instalowania oprogramowania i uruchamiania telefonów komórkowych; 25) obsługi, diagnozowania i naprawy telefonów komórkowych; 26) prowadzenia dokumentacji rozliczeniowej sprzeday usług sieciowych; 27) obliczania i analizowania kosztów eksploatacji komputerów i sieci; 28) weryfikowania poszczególnych kategorii produktów i usług pod wzgldem oceny zgodnoci CE i spełniania wymaga dyrektyw; 29) sporzdzania ofert cenowych sprzeday urzdze i usług teleinformatycznych. 3. Absolwent szkoły kształccej w zawodzie technik teleinformatyk moe by zatrudniony w: 1) przedsibiorstwach korzystajcych z informacji w formie elektronicznej; 2) firmach montujcych i sprzedajcych komputery; 3) organach administracji publicznej i przedsibiorstwach eksploatujcych systemy teleinformatyczne; 4) firmach wiadczcych usługi teleinformatyczne w zakresie telekomunikacji oraz budowy i eksploatacji systemów teleinformatycznych; 5) rónych jednostkach, na stanowisku administratora sieci komputerowych; 5

7 6) firmach projektujcych i wdraajcych nowoczesne rozwizania teleinformatyczne; 7) firmach montujcych i naprawiajcych telefony komórkowe. 4. Szkoła realizujca kształcenie w zawodzie technik teleinformatyk powinna posiada nastpujce pomieszczenia dydaktyczne: 1) dwie pracownie informatyczne; 2) pracowni elektroniki i techniki cyfrowej; 3) laboratorium sprztu komputerowego i teleinformatycznego. Stanowiska komputerowe powinny spełnia nastpujce minimalne wymagania sprztowe: 1) procesor Pentium IV 3 GHz; 2) płyta główna z szyn 800 MHz; 3) dysk twardy 80 GB; 4) karta graficzna 128 MB pamici; 5) pami operacyjna RAM 1GB; 6) napd dyskietek; 7) napdy DVD/CD RW; 8) napdy DVD RW, po 2 szt. w kadej z pracowni; 9) monitor 17. Kade stanowisko komputerowe w sieci lokalnej powinno mie przydzielony adres IP i umoliwia komunikacje z pozostałymi komputerami w tej samej sieci w ramach przydzielonych uprawnie, z moliwoci dostpu do internetu. Obydwie pracownie informatyczne powinny by wyposaone w: 1) stanowiska komputerowe jedno stanowisko dla jednego ucznia, połczone z serwerem w sie, z dostpem do internetu; 2) licencjonowane oprogramowanie systemy operacyjne Windows i Linuks, programy antywirusowe i zabezpieczajce komputery oraz edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny, programy graficzny; 6

8 3) oprogramowanie systemowe sieciowe: a) NOVELL NETWARE 6 PL, b) Linux, c) Microsoft Windows 2000 PRO, lub XP PRO d) Microsoft Windows Serwer; 4) noniki informacji: a) płyty CD R, b) płyty CD RW, c) płyty DVD R, d) płyty DVD RW, e) dyskietki; 5) dyski przenone; 6) drukarki laserowe - szt. 2; 7) drukarki atramentowe - szt. 2; 8) skanery szt.2; 9) tablety graficzne - szt.2; 10) kamery video szt. 8; 11) projektor cyfrowy szt.1; 12) materiały eksploatacyjne. Pracownia elektroniki i techniki cyfrowej powinna by wyposaona w: 1) elementy i podzespoły elektryczne i elektroniczne: a) diody, b) tranzystory, c) układy analogowe i cyfrowe, d) wyłczniki stykowe i bezstykowe, e) przewody; 2) materiały przewodzce i nieprzewodzce; 3) wzmacniacze; 4) generatory; 5) urzdzenia elektroakustyczne; 6) urzdzenia zapisu i odtwarzania dwiku; 7

9 7) przetworniki A/C i C/A; 8) blok mikroprocesorowy; 9) układy do badania podstawowych funktorów cyfrowych; 10) układy do wicze z urzdzeniami nadawczo-odbiorczymi: a) anteny, b) nadajniki, c) odbiorniki, d) analogowe linie transmisyjne, e) sieci analogowe; 11) układy transmisji szeregowej i równoległej; 12) przekaniki prdu stałego, przemiennego, elektroniczne, czasowe; 13) układy prostownicze; 14) mierniki analogowe i cyfrowe; 15) generatory funkcji; 16) oscyloskopy o pamie 20 MHz z sondami pomiarowymi; 17) stanowiska do obróbki przewodów kabli oraz montau podzespołów i urzdze elektrycznych i elektronicznych; 18) dokumentacj techniczn urzdze elektronicznych; 19) stanowiska komputerowe do opracowywania wyników. Laboratorium sprztu komputerowego i teleinformatycznego powinno by wyposaone w: 1) stanowiska komputerowe; 2) elementy i podzespoły komputera: a) obudowa, b) płyta główna, c) procesor, d) dysk twardy, e) pamici RAM, f) karta graficzna, g) karta dwikowa, h) głoniki, i) karta telewizyjna i radiowa, j) napd DVD ROM, k) napd CD RW, 8

10 l) napd DVD RW, m) kamera video, n) karta łcznoci bezprzewodowej, o) karta sieciowa, p) modem, q) monitor, r) klawiatura, s) mysz komputerowa, t) czytnik kart, u) przewody sieciowe, v) przewody zasilajce; 3) lokaln sie komputerow LAN z serwerami i modemem faksowym; 4) sie komputerow bezprzewodow w standardach bluetooth oraz WLAN (WiFi); 5) sie komputerow wiatłowodow; 6) stanowiska komputerowe połczone z serwerem w sie, z dostpem do internetu; 7) licencjonowane oprogramowanie system operacyjny Windows i Linuks, programy antywirusowe i zabezpieczajce komputery oraz programy narzdziowe; 8) oprogramowanie systemowe sieciowe: a) NOVELL NETWARE 6 PL, b) Linux, c) Microsoft Windows 2000 PRO lub XP PRO, d) Microsoft LAN Manager; 9) serwery sieciowe 2 sztuki; 10) elementy sieci: a) modemy, b) routery, c) switche, d) huby, e) mosty, f) konwerter noników, g) łczniki, h) konektory, i) przewody sieciowe: skrtka, wiatłowody; 9

11 11) stanowiska telefonii komputerowej; 12) telefony (z klawiatur tonow lub działajce w sieci z integracj usług ISDN); 13) stanowiska telefonii bezprzewodowej; 14) anteny telefonii komórkowej; 15) stanowisko z przekanikami radiowymi dla telefonii komórkowej; 16) stanowisko do programowania telefonów komórkowych; 17) elementy stacji bazowej telefonii komórkowej; 18) telewizyjn anten satelitarn; 19) monitor telewizyjny; 20) materiały eksploatacyjne; 21) dyski przenone; 22) noniki informacji: a) płyty CD R, b) płyty CD RW, c) płyty DVD R, d) płyty DVD RW, e) dyskietki; 23) narzdzia i przyrzdy do montau urzdze komputerowych; 24) narzdzia i przyrzdy do montau sieci: a) przewodowych, b) bezprzewodowych, c) wiatłowodowych; 25) przyrzdy i urzdzenia pomiarowe dla sieci; 26) dokumentacj techniczn i serwisow urzdze teleinformatycznych. 5. Zakres umiejtnoci i treci kształcenia, wynikajcy z opisu kwalifikacji absolwenta, został ujty w czterech blokach programowych: 1) mechatronika; 2) urzdzenia komputerowe; 3) łczno teleinformatyczna; 4) społeczno prawny. 10

12 II. PODZIAŁ GODZIN NA BLOKI PROGRAMOWE Nazwa bloku programowego Minimalna liczba godzin w okresie kształcenia w % * Mechatronika 20 Urzdzenia komputerowe 35 Łczno teleinformatyczna 35 Społeczno prawny 5 Razem 95 ** * Podział godzin na bloki programowe dotyczy kształcenia wyłcznie w szkołach dla młodziey. ** Pozostałe 5% jest przeznaczone do rozdysponowania przez autorów programów nauczania na dostosowanie kształcenia do potrzeb rynku pracy. 11

13 III. BLOKI PROGRAMOWE BLOK: MECHATRONIKA 1. Cele kształcenia Ucze w wyniku kształcenia powinien umie: 1) wyjania podstawowe pojcia z zakresu mechaniki, elektrotechniki i elektroniki wykorzystywane w realizacji zada zawodowych; 2) czyta i wykonywa szkice i rysunki techniczne elementów maszyn i urzdze elektrycznych i elektronicznych oraz ich schematy ideowe; 3) stosowa normy oraz dokumentacje i instrukcje techniczne elementów i podzespołów elektronicznych; 4) dobiera materiały przewodzce i elektroizolacyjne; 5) obrabia rcznie i mechanicznie materiały stosowane w teletransmisji i informatyce; 6) wyjania działanie podstawowych elementów i podzespołów układów elektronicznych i charakteryzowa ich parametry; 7) wyjania zasady przetwarzania analogowo - cyfrowego i cyfrowo - analogowego; 8) okrela i interpretowa zjawiska zwizane z przesyłaniem sygnałów analogowych i cyfrowych oraz fal radiowych; 9) analizowa działanie podstawowych elementów i układów cyfrowych oraz charakteryzowa ich podstawowe parametry; 10) opisywa działanie mikroprocesora i jego bloków; 11) wyjania rol i działanie poszczególnych bloków systemu mikroprocesorowego; 12) wykonywa połczenia elementów i urzdze mechanicznych, elektrycznych i elektronicznych; 13) mierzy wielkoci elektryczne i nieelektryczne oraz interpretowa otrzymane wyniki; 12

14 14) korzysta z katalogu elementów i układów cyfrowych; 15) diagnozowa stan elementów, układów i urzdze elektronicznych; 16) posługiwa si narzdziami do montau elementów i układów elektronicznych; 17) wykonywa pomiary elementów i układów cyfrowych; 18) rozrónia typowe uszkodzenia elementów i układów elektronicznych i cyfrowych; 19) montowa, łczy l uruchamia proste układy cyfrowe; 20) montowa i uruchamia układy wywietlania informacji cyfrowej; 21) posługiwa si testerem układów cyfrowych; 22) stosowa przepisy bezpieczestwa i higieny pracy, ze szczególnym uwzgldnieniem pracy przy urzdzeniach elektrycznych, emitujcych pole elektromagnetyczne; 23) organizowa stanowisko pracy zgodnie z wymaganiami ergonomii, przepisami bezpieczestwa pracy, ochrony przeciwporaeniowej i ochrony rodowiska, 24) komunikowa si w jzyku angielskim z zastosowaniem terminologii właciwej dla zawodu. 2. Treci kształcenia (działy programowe) Treci kształcenia s ujte w nastpujcych działach programowych: 1) podstawowe pojcia z zakresu mechaniki, elektrotechniki, elektroniki, teletransmisji oraz informatyki; 2) przepływ prdu elektrycznego, pole elektryczne i elektromagnetyczne; 3) fale dwikowe i elektromagnetyczne; 4) szkicowanie i rysunki techniczne elementów maszyn i urzdze elektronicznych; 5) oznakowanie i przeznaczenie elementów i podzespołów elektronicznych; 6) materiały przewodzce, elektroizolacyjne i teletransmisyjne; 7) obróbka rczna i mechaniczna materiałów; 8) układy elektroniczne i ich parametry; 13

15 9) technika analogowa i cyfrowa; 10) rodzaje sygnałów analogowych i cyfrowych; 11) podstawy teorii sygnałów analogowych i cyfrowych; 12) elementy i układy cyfrowe; 13) system mikroprocesorowy; 14) połczenia elementów elektrycznych, elektronicznych, mechanicznych i urzdze oraz układów teletransmisyjnych; 15) pomiar wielkoci elektrycznych i nieelektrycznych; 16) przetwarzanie analogowo cyfrowe i cyfrowo analogowe; 17) budowa i działanie mikroprocesora; 18) dobór elementów i układów cyfrowych; 19) kontrola i ocena elementów, układów i urzdze elektronicznych; 20) narzdzia do montau elementów i układów elektronicznych; 21) przyrzdy pomiarowe oraz pomiary elementów i układów cyfrowych; 22) uszkodzenia elementów i układów cyfrowych; 23) monta i uruchamianie układów cyfrowych; 24) monta i uruchamianie układów wywietlania informacji cyfrowej; 25) tester układów cyfrowych; 26) protokoły, sprawozdania, notatki i korespondencja słubowa; 27) emisja pola elektromagnetycznego; 28) przepisy bezpieczestwa i higieny pracy, ochrony przeciwporaeniowej i ochrony rodowiska; 29) podstawy ergonomii; 30) terminologia zawodowa i słownictwo w jzyku angielskim. 14

16 BLOK: URZDZENIA KOMPUTEROWE 1. Cele kształcenia Ucze w wyniku kształcenia powinien umie: 1) opisywa budow i zasad działania komputerów; 2) opisywa budow i zasady działania podzespołów i urzdze wewntrznych i peryferyjnych komputerów; 3) posługiwa si systemami operacyjnymi komputera; 4) posługiwa si oprogramowaniem uytkowym i narzdziowym komputera; 5) zabezpiecza komputery, serwery i szyfrowa ich dane; 6) charakteryzowa parametry poszczególnych standardów zapisów i przesyłania informacji stosowanych w informatyce; 7) montowa urzdzenia wewntrzne i peryferyjne komputera oraz instalowa do nich oprogramowanie; 8) instalowa i konfigurowa oprogramowanie w komputerach; 9) wyszukiwa i przetwarza informacje składowane w komputerze; 10) korzysta z dokumentacji technicznej komputera i jego podzespołów; 11) okrela właciwoci sygnałów i ich przetwarzanie, kodowanie oraz sterowanie ; 12) chroni informacje w systemie komputera i zapobiega zawirusowaniu sieci; 13) testowa i nadzorowa łcza sieciowe; 14) bada i programowa urzdzenia zapisu oraz odtwarzania dwiku i obrazu w urzdzeniach wewntrznych i peryferyjnych komputera; 15) analizowa działanie poszczególnych układów komputera oraz urzdze wewntrznych i peryferyjnych komputera na podstawie uzyskanych wyników pomiaru; 16) rozrónia typowe uszkodzenia komputera oraz urzdze wewntrznych i peryferyjnych komputera; 15

17 17) dokonywa napraw i regulacji komputera oraz urzdze wewntrznych i peryferyjnych komputera; 18) opisywa budow i działanie telefonii komórkowej; 19) regulowa i eksploatowa telefony komórkowe; 20) sporzdza kalkulacj kosztów eksploatacji komputerów oraz urzdze wewntrznych i peryferyjnych komputera; 21) sporzdza oferty sprzeday komputerów i urzdze wewntrznych i peryferyjnych komputera; 22) sporzdza kalkulacj kosztów konserwacji oraz napraw komputerów i urzdze wewntrznych i peryferyjnych komputera; 23) stosowa ustalone procedury w stanach awaryjnych, zagroenia, utraty danych w urzdzeniach komputerowych; 24) stosowa przepisy bezpieczestwa i higieny pracy, ze szczególnym uwzgldnieniem pracy przy urzdzeniach elektrycznych, emitujcych pole elektromagnetyczne; 25) organizowa komputerowe stanowiska zgodnie z zasadami ergonomii oraz przepisami bezpieczestwa pracy, ochrony przeciwporaeniowej i ochrony rodowiska; 26) komunikowa si w jzyku angielskim stosujc terminologi właciw dla zawodu. 16

18 2. Treci kształcenia (działy programowe) Treci kształcenia s ujte w nastpujcych działach programowych: 1) podstawowe pojcia z zakresu teorii i przetwarzania informacji; 2) budowa i działanie komputera; 3) budowa i działanie podzespołów komputera; 4) noniki informacji; 5) urzdzenia wewntrzne i peryferyjne komputera i ich budowa; 6) zastosowanie urzdze wewntrznych i peryferyjnych komputera; 7) systemy operacyjne komputera; 8) oprogramowanie uytkowe komputera; 9) oprogramowanie narzdziowe komputera; 10) techniki zabezpieczania i szyfrowania przesyłanych danych; 11) techniki zapisu informacji w komputerach; 12) monta urzdze wewntrznych i peryferyjnych komputera; 13) uruchamianie urzdze wewntrznych i peryferyjnych komputera; 14) instalacja oprogramowania w komputerach; 15) składowanie i wyszukiwanie oraz przetwarzanie informacji; 16) badanie parametrów komputera i jego oprogramowania; 17) sygnały w komputerze; 18) techniki ochrony informacji w komputerze; 19) programy antywirusowe; 20) połczenie komputera z sieci; 21) kontrola i regulacja urzdze zapisu i odtwarzania dwiku i obrazu; 22) badanie i pomiary parametrów serwera oraz urzdze wewntrznych i peryferyjnych komputera; 23) eksploatacja komputera; 24) uszkodzenia komputera; 25) naprawa i regulacja komputera; 17

19 26) uszkodzenia urzdze wewntrznych i peryferyjnych komputera; 27) naprawa i regulacja urzdze wewntrznych i peryferyjnych komputera; 28) budowa i działanie telefonii komórkowej; 29) eksploatacja telefonów komórkowych; 30) wykrywanie uszkodze i naprawa telefonów komórkowych; 31) materiały eksploatacyjne; 32) koszty eksploatacji komputerów i jego urzdze wewntrznych i peryferyjnych; 33) prawo popytu i poday na rynku komputerowym; 34) koszty konserwacji i napraw komputerów oraz urzdze wewntrznych i peryferyjnych; 35) protokoły, sprawozdania, notatki i korespondencja słubowa; 36) wpływ emisji pola elektromagnetycznego na zdrowie człowieka; 37) procedury postpowania w czasie awarii i zagroenia utraty danych; 38) przepisy bezpieczestwa i higieny pracy, ochrony przeciwporaeniowej i ochrony rodowiska; 39) terminologia i słownictwo w jzyku angielskim. 18

20 BLOK: ŁCZNO TELEINFORMATYCZNA 1. Cele kształcenia Ucze w wyniku kształcenia powinien umie: 1) okrela zasady budowy i eksploatacji sieci łcznoci teleinformatycznej, przewodowej i bezprzewodowej; 2) omawia zasady funkcjonowania i organizacji sieci teleinformatycznych; 3) czyta i wykonywa rysunki i szkice sieci teleinformatycznej; 4) posługiwa si schematami sieci teleinformatycznej i zestawia podzespoły w sieci; 5) opisywa budow i zasady działania systemów teleinformatycznych; 6) instalowa i konfigurowa oprogramowanie na serwerach sieciowych; 7) posługiwa si sieciowymi systemami operacyjnymi; 8) organizowa i zarzdza prac sieci w małych i rednich przedsibiorstwach; 9) posługiwa si zasadami adresacji sieci; 10) monitorowa routing w sieci teleinformatycznej; 11) administrowa komputerow sieci lokaln; 12) standaryzowa stacje robocze dla sieci LAN; 13) identyfikowa uszkodzenia w sieciach LAN, z zastosowaniem rónych metod; 14) usuwa uszkodzenia w sieciach LAN; 15) identyfikowa uszkodzenia w sieciach WAN i likwidowa ich przyczyny; 16) identyfikowa skutki zakłóce w sieci teleinformatycznej i skutecznie im przeciwdziała; 17) testowa i nadzorowa łcza teleinformatyczne; 18) okrela właciwoci sygnałów i ich przetwarzanie, kodowanie oraz sterowanie ich przepływem; 19) zestawia i konfigurowa dowolne łcze teleinformatyczne; 20) integrowa systemy teleinformatyczne rónych standardów; 19

21 21) korzysta z dokumentacji technicznej, czyta normy i instrukcje robocze sieci teleinformatycznych; 22) charakteryzowa sygnały oraz dobiera do nich odpowiednie łcza teleinformatyczne; 23) opisywa budow i działanie telewizji satelitarnej; 24) wyjania działanie i zastosowanie osprztu antenowego oraz instalacji kablowych dla telewizji satelitarnej; 25) identyfikowa na schematach ideowych i charakteryzowa poszczególne bloki funkcjonalne nadajników i odbiorników radiowych oraz telewizyjnych; 26) opisywa budow i działanie telefonów stacjonarnych i komórkowych; 27) opisywa budow i działanie nadajnika telefonii komórkowej; 28) wyjania działanie i zastosowanie osprztu antenowego dla telefonii komórkowej; 29) charakteryzowa funkcje elementów regulacyjnych stosowanych w urzdzeniach komputerowych w zakresie zapisu oraz odtwarzania dwiku i obrazu; 30) bada i programowa urzdzenia komputerowe w zakresie zapisu oraz odtwarzania dwiku i obrazu; 31) analizowa działanie poszczególnych układów i urzdze na podstawie uzyskanych wyników pomiaru; 32) diagnozowa błdy transmisji w systemach teleinformatycznych i ustala przyczyny ich powstawania; 33) montowa i uruchamia urzdzenia teletechniki dla sieci teleinformatycznych; 34) korzysta z katalogów elementów, układów i urzdze teleinformatycznych; 35) bada bloki funkcjonalne odbiorników radiofonicznych, analizowa sposoby działania poszczególnych układów; 36) mierzy parametry sieci teleinformatycznych; 37) oblicza i analizowa koszty eksploatacji urzdze i sieci teleinformatycznych oraz sporzdza oferty cenowe przy ich sprzeday; 38) sporzdza oferty cenowe usług teleinformatycznych i telewizji satelitarnej; 39) posługiwa si narzdziami do montau elementów, urzdze i sieci teleinformatycznych; 20

22 41) samodzielnie podejmowa decyzje i komunikowa si z uytkownikami systemów teleinformatycznych; 42) realizowa zadania zawodowe z zastosowaniem wymogów prawnych dotyczcych produktów i usług oraz zna proces oceny zgodnoci CE; 43) opisywa rodzaje licencji stosowanych na produkty i usługi teleinformatyczne; 48) stosowa przepisy bezpieczestwa i higieny pracy, ze szczególnym uwzgldnieniem pracy przy urzdzeniach elektrycznych, emitujcych pole elektromagnetyczne; 49) organizowa stanowisko pracy zgodnie z wymaganiami ergonomii, przepisami bezpieczestwa pracy, ochrony przeciwporaeniowej i ochrony rodowiska; 50) stosowa ustalone procedury w stanach awaryjnych, w przypadkach zagroenia i przebudowy urzdze teleinformatycznych; 51) komunikowa si w jzyku angielskim z zastosowaniem terminologii właciwej dla zawodu. 2. Treci kształcenia (działy programowe) Treci kształcenia s ujte w nastpujcych działach programowych: 1) podstawowe pojcia z zakresu telekomunikacji i informatyki; 2) pojcia teleinformatyki; 3) teoria sygnałów; 4) gospodarka czstotliwociami; 5) architektura systemu teleinformatycznego; 6) sieci lokalne LAN; 7) sieci rozległe WAN; 8) Internet; 9) budowa sieci teleinformatycznych przewodowych; 10) budowa sieci teleinformatycznych bezprzewodowych; 11) łczno satelitarna; 12) zasady funkcjonowania sieci teleinformatycznych; 13) architektura sieci klient serwer; 14) przepływ informacji wg modelu OSI; 21

23 15) usługi w sieciach teleinformatycznych; 16) konwergencja sieci teleinformatycznych; 17) dokumentacja sieci teleinformatycznych; 18) system okablowania strukturalnego; 19) sie strukturalna; 20) zestawianie elementów sieci; 21) budowa systemów teleinformatycznych; 22) sieciowe systemy operacyjne; 23) instalacja i konfigurowanie oprogramowania sieciowego na serwerach; 24) protokoły komunikacyjne zarzdzania sieciami teleinformatycznymi; 25) platformy zarzdzania sieciami teleinformatycznymi; 26) zarzdzanie w technologii webowej i intranety zarzdzania; 27) ustawianie adresów sieciowych IP; 28) protokoły sieciowe; 29) administrowanie komputerow sieci lokaln; 30) stacje robocze w sieci LAN; 31) uruchamianie stacji roboczych; 32) uruchamianie sieci; 33) routing w sieciach teleinformatycznych; 34) monitoring łcza teleinformatycznego; 35) uszkodzenia w sieciach LAN; 36) wyszukiwanie i naprawa uszkodze w sieciach LAN; 37) identyfikacja uszkodze w sieciach teleinformatycznych; 38) naprawa uszkodze w sieciach teleinformatycznych; 39) zakłócenia w sieciach; 40) eksploatacja sieci teleinformatycznych; 41) składowanie, archiwizacja i systemy ochrony informacji w sieciach teleinformatycznych; 42) programy antywirusowe; 43) sygnały w sieciach teleinformatycznych; 44) zestawianie łcza teleinformatycznego; 45) wpływ wyboru łcza teleinformatycznego na jako sygnałów; 46) integracja systemów teleinformatycznych o rónych standardach; 22

24 47) wymiana elementów w sieciach teleinformatycznych; 48) telewizja satelitarna; 49) osprzt antenowy telewizji satelitarnej; 50) odbiorniki i nadajniki radiowe; 51) odbiorniki i nadajniki telewizyjne; 52) telefony stacjonarne i komórkowe; 53) nadajnik telefonii komórkowej; 54) osprzt antenowy telefonii komórkowej; 55) urzdzenia zapisu i odtwarzania dwiku i obrazu; 56) programowanie urzdze zapisu i odtwarzania dwiku i obrazu; 57) kontrola pracy układów i urzdze teleinformatycznych; 58) błdy przesyłu w sieciach teleinformatycznych; 59) urzdzenia teletechniki; 60) katalogi elementów, układów i urzdze teleinformatycznych; 61) bloki funkcjonalne odbiorników radiofonicznych; 62) pomiary parametrów w sieciach teleinformatycznych; 63) koszty eksploatacji urzdze i sieci teleinformatycznych; 64) analiza cenowa usług w sieciach teleinformatycznych; 65) narzdzia monterskie do montau urzdze i sieci teleinformatycznych; 66) protokoły, sprawozdania, notatki i korespondencja słubowa; 67) wymogi prawne dotyczce wyrobów i usług; 68) licencje oprogramowania; 69) przepisy bezpieczestwa i higieny pracy przy urzdzeniach teleinformatycznych; 70) przepisy ochrony przeciwporaeniowej i ochrony rodowiska; 71) podstawy ergonomii; 72) wpływ emisji pola elektromagnetycznego w teleinformatyce; 73) procedury postpowania w czasie awarii ; 74) terminologia zawodowa i słownictwo w jzyku angielskim. 23

25 BLOK: SPOŁECZNO - PRAWNY 1. Cele kształcenia Ucze w wyniku procesu kształcenia powinien umie: 1) wyjania mechanizmy funkcjonowania teleinformatyki w gospodarce rynkowej; 2) okrela rol pastwa w informatyzacji kraju i gospodarce elektronicznej; 3) charakteryzowa formy prawno organizacyjne przedsibiorstw teleinformatycznych; 4) opisywa dokumenty niezbdne do podejmowania i prowadzenia działalnoci gospodarczej; 5) opisywa podstawowe wskaniki ekonomiczne w firmie handlujcej sprztem komputerowym i przedsibiorstwie teleinformatycznym; 6) przestrzega zasad etycznego postpowania w yciu zawodowym; 7) interpretowa i stosowa przepisy Kodeksu pracy dotyczce praw i obowizków pracownika, pracodawcy oraz warunków pracy; 8) sporzdza dokumenty zwizane z poszukiwaniem pracy i z zatrudnieniem; 9) stosowa metody aktywnego poszukiwania pracy; 10) korzysta z praw bezrobotnego; 11) podnosi kwalifikacje zawodowe; 12) przestrzega przepisów bezpieczestwa i higieny pracy, ochrony przeciwporaeniowej i ochrony rodowiska w czasie realizacji zada zawodowych; 13) organizowa komputerowe stanowisko pracy zgodnie z zasadami ergonomii; 14) przewidywa i ocenia zagroenia dla zdrowia i ycia wystpujce w rodowisku pracy, a w szczególnoci zwizane z wystpujcym promieniowaniem elektromagnetycznym; 24

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK MECHATRONIK

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK MECHATRONIK Załcznik nr 9 PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK MECHATRONIK SYMBOL CYFROWY 311[50] I. ZAŁOENIA PROGRAMOWO-ORGANIZACYJNE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE A. OPIS KWALIFIKACJI ABSOLWENTA W wyniku

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE MONTER MECHATRONIK

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE MONTER MECHATRONIK MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE MONTER MECHATRONIK SYMBOL CYFROWY 725 [03] Akceptuj: Zatwierdzam: Minister Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej Minister

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE ELEKTROMECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE ELEKTROMECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE ELEKTROMECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH SYMBOL CYFROWY 724 [02] Akceptuj: Zatwierdzam: Minister Gospodarki i Pracy Minister

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE ELEKTROMECHANIK

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE ELEKTROMECHANIK MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE ELEKTROMECHANIK SYMBOL CYFROWY 724 [05] Akceptuj: Zatwierdzam: Minister Gospodarki Minister Edukacji Narodowej I. ZAŁOENIA PROGRAMOWO-ORGANIZACYJNE

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE MECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH SYMBOL CYFROWY 723 [04]

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE MECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH SYMBOL CYFROWY 723 [04] PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE MECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH SYMBOL CYFROWY 723 [04] I. ZAŁOENIA PROGRAMOWO ORGANIZACYJNE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE A. OPIS KWALIFIKACJI ABSOLWENTA W wyniku kształcenia

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK LOGISTYK

MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK LOGISTYK MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK LOGISTYK Symbol cyfrowy 342 [04] Akceptuj: Zatwierdzam: Minister Infrastruktury Minister Edukacji Narodowej i

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK OBSŁUGI TURYSTYCZNEJ

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK OBSŁUGI TURYSTYCZNEJ Załcznik nr 10 PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK OBSŁUGI TURYSTYCZNEJ SYMBOL CYFROWY 341[05] I. OPIS ZAWODU 1. W wyniku kształcenia w zawodzie absolwent powinien umie: 1) przestrzega przepisów

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK MECHANIK

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK MECHANIK Załcznik nr 8 PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK MECHANIK SYMBOL CYFROWY 311[20] I. ZAŁOENIA PROGRAMOWO ORGANIZACYJNE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE A. OPIS KWALIFIKACJI ABSOLWENTA W wyniku kształcenia

Bardziej szczegółowo

Technik teleinformatyk 351103 Technik telekomunikacji 352203

Technik teleinformatyk 351103 Technik telekomunikacji 352203 Technik teleinformatyk 351103 Technik telekomunikacji 352203 Czym zajmuje się Technik teleinformatyk? - poznaje podstawy działania sieci komputerowych - uczy się konfigurować komputery i instalować systemy

Bardziej szczegółowo

"Otwórz się na nowy wymiar" ("Open up to a new dimension")

Otwórz się na nowy wymiar (Open up to a new dimension) Program szkolenia uczestników w ramach programu Erasmus+ akcja KA1 Mobilność osób uczących się i kadry w ramach kształcenia zawodowego "Otwórz się na nowy wymiar" ("Open up to a new dimension") Miejsce:

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: technik elektronik Symbol cyfrowy: 311[07] STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Realizacja programu nauczania w zawodzie technik elektronik, powinna si odbywa w placówce

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: technik informatyk Symbol cyfrowy: 312 [01] STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W szkole kształccej w zawodzie technik informatyk niezbdne s nastpujce pracownie: I.

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK TECHNOLOGII DREWNA

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK TECHNOLOGII DREWNA PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK TECHNOLOGII DREWNA SYMBOL CYFROWY 311[32] I. ZAŁOENIA PROGRAMOWO ORGANIZACYJNE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE A. OPIS KWALIFIKACJI ABSOLWENTA W wyniku kształcenia

Bardziej szczegółowo

Kształcimy zawodowo od 95 lat

Kształcimy zawodowo od 95 lat Kształcimy zawodowo od 95 lat Technik informatyk: montuje oraz eksploatuje komputer i urządzenia peryferyjne (dowolne części komputera lub urządzenia z nim współpracujące), projektuje i wykonuje lokalne

Bardziej szczegółowo

Zmiany w informatorze technik us ug pocztowych i telekomunikacyjnych 421[01]

Zmiany w informatorze technik us ug pocztowych i telekomunikacyjnych 421[01] Technik usug pocztowych i telekomunikacyjnych errata sierpie 2011 Zmiany w informatorze technik usug pocztowych i telekomunikacyjnych 421[01] Strona 13 punkt 1.2. otrzymuje brzmienie: 1.2. stosowa akty

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE ZEGARMISTRZ

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE ZEGARMISTRZ Załącznik nr 10 PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE ZEGARMISTRZ SYMBOL CYFROWY 731[05] I. OPIS ZAWODU 1. W wyniku kształcenia w zawodzie absolwent powinien umieć: 1) interpretować podstawowe zjawiska

Bardziej szczegółowo

Technik Informatyk. ZSP Jasieniec

Technik Informatyk. ZSP Jasieniec Technik Informatyk ZSP Jasieniec Informatyka to bardzo nowoczesna i dynamicznie rozwijająca się dziedzina wiedzy. Wykorzystywana jest niemal we wszystkich sferach naszego życia od nauki, poprzez przemysłu,

Bardziej szczegółowo

Podstawa programowa Technik elektryk PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK ELEKTRYK SYMBOL CYFROWY 311[08]

Podstawa programowa Technik elektryk PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK ELEKTRYK SYMBOL CYFROWY 311[08] PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK ELEKTRYK SYMBOL CYFROWY 311[08] I. OPIS ZAWODU 1. W wyniku kształcenia w zawodzie absolwent powinien umieć: 1) analizować i interpretować podstawowe zjawiska

Bardziej szczegółowo

Program szkolenia uczestników w ramach programu mobilności Leonardo da Vinci "Ty nad poziomy...- praca bez granic"

Program szkolenia uczestników w ramach programu mobilności Leonardo da Vinci Ty nad poziomy...- praca bez granic Program szkolenia uczestników w ramach programu mobilności Leonardo da Vinci "Ty nad poziomy...- praca bez granic" Miejsce: Fundação Escola Profissional de Setúbal - Portugalia Termin: maj 2013, maj 2014

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE MECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH 723103 Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r.

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE MECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH 723103 Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r. PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE MECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH 723103 Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r. Celem kształcenia zawodowego jest przygotowanie uczących się

Bardziej szczegółowo

Zmiany w informatorze technik organizacji us ug gastronomicznych 341[07]

Zmiany w informatorze technik organizacji us ug gastronomicznych 341[07] Technik organizacji usug gastronomicznych errata sierpie 2011 Zmiany w informatorze technik organizacji usug gastronomicznych 341[07] Strona 22 punkt 3. otrzymuje brzmienie: 3. Bezpiecznie wykonywa zadania

Bardziej szczegółowo

Technik informatyk. 3) efekty kształcenia właściwe dla kwalifikacji wyodrębnionych w zawodzie technik informatyk

Technik informatyk. 3) efekty kształcenia właściwe dla kwalifikacji wyodrębnionych w zawodzie technik informatyk Technik informatyk Technik informatyk potwierdzając kwalifikacje wchodzące w skład tego zawodu, uzyskuje wiedzę i umiejętności niezbędne do pracy w trzech obszarach branży informatycznej. E12 - montaż

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK DŹWIĘKU

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK DŹWIĘKU Załącznik nr 3 PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK DŹWIĘKU SYMBOL CYFROWY 313[08] I. OPIS ZAWODU 1. W wyniku kształcenia w zawodzie absolwent powinien umieć: 1) posługiwać się terminologią

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK CYFROWYCH PROCESÓW GRAFICZNYCH

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK CYFROWYCH PROCESÓW GRAFICZNYCH Załącznik nr 2 PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK CYFROWYCH PROCESÓW GRAFICZNYCH SYMBOL CYFROWY 311[51] I. OPIS ZAWODU 1. W wyniku kształcenia w zawodzie absolwent powinien umieć: 1) posługiwać

Bardziej szczegółowo

Zmiany w informatorze technik organizacji produkcji filmowej i telewizyjnej 313[07]

Zmiany w informatorze technik organizacji produkcji filmowej i telewizyjnej 313[07] Technik organizacji produkcji filmowej i telewizyjnej errata sierpie 2011 Zmiany w informatorze technik organizacji produkcji filmowej i telewizyjnej 313[07] Strona 13 punkt 1.1. otrzymuje brzmienie: 1.2.

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK SPEDYTOR

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK SPEDYTOR MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK SPEDYTOR SYMBOL CYFROWY 311[44] Obecnie: 342 [02] Akceptuj: Zatwierdzam: Minister Infrastruktury Minister Edukacji

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK CYFROWYCH PROCESÓW GRAFICZNYCH

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK CYFROWYCH PROCESÓW GRAFICZNYCH MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK CYFROWYCH PROCESÓW GRAFICZNYCH SYMBOL CYFROWY 311 [51] Akceptuję: Zatwierdzam: Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Wydział Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, KOWEZiU STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: monter instrumentów muzycznych Symbol cyfrowy: 731 [02] 1. Wyposaenie ogólnodydaktyczne

Bardziej szczegółowo

Technik informatyk Symbol 351203

Technik informatyk Symbol 351203 Technik informatyk Symbol 351203 Kwalifikacje: E.12. - Montaż i eksploatacja komputerów osobistych oraz urządzeń peryferyjnych. E.13. - Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami.

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK TELEINFORMATYK

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK TELEINFORMATYK Załącznik nr 8 PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK TELEINFORMATYK SYMBOL CYFROWY 312[02] I. OPIS ZAWODU 1. W wyniku kształcenia w zawodzie absolwent powinien umieć: 1) interpretować podstawowe

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Wydział Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, KOWEZiU STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: elektromechanik pojazdów samochodowych Symbol cyfrowy: 724[02] 1. Wyposaenie

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK INFORMATYK

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK INFORMATYK Załącznik nr 8 PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK INFORMATYK SYMBOL CYFROWY 312[01] I. OPIS ZAWODU 1. W wyniku kształcenia w zawodzie absolwent powinien umieć: 1) posługiwać się systemami

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: technik logistyk Symbol cyfrowy: 342 [04] STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Kształcenie w zawodzie technik logistyk powinno si odbywa zgodnie z podstaw programow

Bardziej szczegółowo

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik elektronik powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik elektronik powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE O pracow ano na podstaw ie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r. Technik elektronik 311408 Celem kształcenia zawodowego jest przygotowanie uczących się do życia w

Bardziej szczegółowo

Tabela efektów kształcenia. Kształcenie zawodowe teoretyczne

Tabela efektów kształcenia. Kształcenie zawodowe teoretyczne Tabela efektów kształcenia Nazwa przedmiotu / pracowni Podstawy konstrukcji maszyn Tabela przyporządkowania poszczególnym przedmiotom efektów kształcenia dla zawodu : technik pojazdów samochodowych ; symbol:

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE MONTER SIECI I URZĄDZEŃ TELEKOMUNIKACYJNYCH

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE MONTER SIECI I URZĄDZEŃ TELEKOMUNIKACYJNYCH Załączniki do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2010 r. ( poz. ) Załącznik nr 1 PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE MONTER SIECI I URZĄDZEŃ TELEKOMUNIKACYJNYCH SYMBOL CYFROWY 725[02]

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK BUDOWNICTWA SYMBOL CYFROWY 311[04]

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK BUDOWNICTWA SYMBOL CYFROWY 311[04] PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK BUDOWNICTWA SYMBOL CYFROWY 311[04] I. ZAŁOENIA PROGRAMOWO ORGANIZACYJNE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE A. OPIS KWALIFIKACJI ABSOLWENTA W wyniku kształcenia w

Bardziej szczegółowo

Autorzy opracowania (* oznacza współautorstwo):

Autorzy opracowania (* oznacza współautorstwo): Autorzy opracowania (* oznacza współautorstwo): Andrzej Bk 1.1; 1.2; 1.3*; 1.4; 1.5; 1.6; 1.7; 1.8; 2.1; 2.2; 2.3; 2.4.1; 2.4.2; 2.4.3; 2.4.4*; 2.4.5*; 2.4.6; 2.4.7*; 2.4.8*; 2.4.9; 2.5.1; 2.5.2; 2.5.3;

Bardziej szczegółowo

Zmiany w informatorze technik agrobiznesu 343[01]

Zmiany w informatorze technik agrobiznesu 343[01] Technik agrobiznesu errata sierpie 2011 Zmiany w informatorze technik agrobiznesu 343[01] Strona 23 punkt 3. otrzymuje brzmienie: 3. Bezpiecznie wykonywa zadania zawodowe zgodnie z przepisami bezpieczestwa

Bardziej szczegółowo

" # # Problemy budowy bezpiecznej i niezawodnej globalnej sieci szerokopasmowej dla słub odpowiadajcych za bezpieczestwo publiczne

 # # Problemy budowy bezpiecznej i niezawodnej globalnej sieci szerokopasmowej dla słub odpowiadajcych za bezpieczestwo publiczne !! " # # Problemy budowy bezpiecznej i niezawodnej globalnej sieci szerokopasmowej dla słub odpowiadajcych za bezpieczestwo publiczne Sie PIONIER Sieci regionalne i miejskie rodowiska naukowego baz dla

Bardziej szczegółowo

Zmiany w informatorze technik hotelarstwa 341[04]

Zmiany w informatorze technik hotelarstwa 341[04] Technik hotelarstwa errata sierpie 2011 Zmiany w informatorze technik hotelarstwa 341[04] Strona 13 punkt 1.1. otrzymuje brzmienie: 1.1. stosowa podstawowe pojcia i terminy z zakresu hotelarstwa, gastronomii

Bardziej szczegółowo

I. Efekty kształcenia kwalifikacji zawodowych E.7, E.8 i E.24

I. Efekty kształcenia kwalifikacji zawodowych E.7, E.8 i E.24 Podstawa programowa kształcenia w zawodzie Technik elektryk (311303) I. Efekty kształcenia kwalifikacji zawodowych E.7, E.8 i E.24 E.7 Montaż i konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznych 1. Montaż maszyn

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE MONTER IZOLACJI PRZEMYSŁOWYCH

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE MONTER IZOLACJI PRZEMYSŁOWYCH Załącznik nr 2 PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE MONTER IZOLACJI PRZEMYSŁOWYCH SYMBOL CYFROWY 713[09] I. OPIS ZAWODU 1. W wyniku kształcenia w zawodzie absolwent powinien umieć: 1) rozróŝniać

Bardziej szczegółowo

1. Budowa komputera schemat ogólny.

1. Budowa komputera schemat ogólny. komputer budowa 1. Budowa komputera schemat ogólny. Ogólny schemat budowy komputera - Klawiatura - Mysz - Skaner - Aparat i kamera cyfrowa - Modem - Karta sieciowa Urządzenia wejściowe Pamięć operacyjna

Bardziej szczegółowo

ZAKRES OBOWIZKÓW, UPRAWNIE I ODPOWIEDZIALNOCI PRACOWNIKA BIURA ZARZDU POWIATU STAROSTWA POWIATOWEGO W PABIANICACH

ZAKRES OBOWIZKÓW, UPRAWNIE I ODPOWIEDZIALNOCI PRACOWNIKA BIURA ZARZDU POWIATU STAROSTWA POWIATOWEGO W PABIANICACH ZAKRES OBOWIZKÓW, UPRAWNIE I ODPOWIEDZIALNOCI PRACOWNIKA BIURA ZARZDU POWIATU STAROSTWA POWIATOWEGO W PABIANICACH Nazwa stanowiska Obsada stanowiska Tytuł słubowy - Informatyk Powiatowy - Maciej Duniec

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK INFORMATYK SYMBOL CYFROWY 312[01]

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK INFORMATYK SYMBOL CYFROWY 312[01] Dziennik Ustaw Nr 154 11873 Poz. 1033 Załącznik nr 8 PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK INFORMATYK SYMBOL CYFROWY 312[01] I. OPIS ZAWODU 1. W wyniku kształcenia w zawodzie absolwent powinien

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK INFORMATYK

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK INFORMATYK Załącznik nr 8 PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK INFORMATYK SYMBOL CYFROWY 312[01] I. OPIS ZAWODU 1. W wyniku kształcenia w zawodzie absolwent powinien umieć: 1) posługiwać się systemami

Bardziej szczegółowo

Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r.

Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r. PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r. technik elektronik 311408 Celem kształcenia zawodowego jest przygotowanie uczących się do życia w warunkach

Bardziej szczegółowo

Urzdzenia techniki komputerowej Identyfikacja i charakteryzowanie urzdze zewntrznych komputera

Urzdzenia techniki komputerowej Identyfikacja i charakteryzowanie urzdze zewntrznych komputera Urzdzenia techniki komputerowej Identyfikacja i charakteryzowanie urzdze zewntrznych komputera Mobilne urzdzenia komputerowe Projekt współfinansowany ze rodków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Spis treci. Dzie 1. I Wprowadzenie (wersja 0911) II Dostp do danych biecych specyfikacja OPC Data Access (wersja 0911)

Spis treci. Dzie 1. I Wprowadzenie (wersja 0911) II Dostp do danych biecych specyfikacja OPC Data Access (wersja 0911) I Wprowadzenie (wersja 0911) Kurs OPC Integracja i Diagnostyka Spis treci Dzie 1 I-3 O czym bdziemy mówi? I-4 Typowe sytuacje I-5 Klasyczne podejcie do komunikacji z urzdzeniami automatyki I-6 Cechy podejcia

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE KOMINIARZ

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE KOMINIARZ Załącznik nr 2 PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE KOMINIARZ SYMBOL CYFROWY 714[02] I. OPIS ZAWODU 1. W wyniku kształcenia w zawodzie absolwent powinien umieć: 1) posługiwać się dokumentacją techniczną,

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE I KRYTERIA OCENIANIA Z PRZEDMIOTU URZĄDZENIA TECHNIKI KOMPUTEROWEJ

WYMAGANIA EDUKACYJNE I KRYTERIA OCENIANIA Z PRZEDMIOTU URZĄDZENIA TECHNIKI KOMPUTEROWEJ WYMAGANIA EDUKACYJNE I KRYTERIA OCENIANIA Z PRZEDMIOTU URZĄDZENIA TECHNIKI KOMPUTEROWEJ Klasa: Program: Wymiar: 1TIR Technikum, Technik Informatyk Program nauczania dla zawodu Technik Informatyk, 351203,

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK SZTUKATORSTWA I KAMIENIARSTWA ARTYSTYCZNEGO

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK SZTUKATORSTWA I KAMIENIARSTWA ARTYSTYCZNEGO Załącznik nr 8 PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK SZTUKATORSTWA I KAMIENIARSTWA ARTYSTYCZNEGO SYMBOL CYFROWY 347[10] I. OPIS ZAWODU 1. W wyniku kształcenia w zawodzie absolwent powinien

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE SPRZEDAWCA SYMBOL CYFROWY 522[01]

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE SPRZEDAWCA SYMBOL CYFROWY 522[01] PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE SPRZEDAWCA SYMBOL CYFROWY 522[01] I. ZAŁOENIA PROGRAMOWO ORGANIZACYJNE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE A. OPIS KWALIFIKACJI ABSOLWENTA W wyniku kształcenia w zawodzie

Bardziej szczegółowo

Zmiany w informatorze technik handlowiec 341[03]

Zmiany w informatorze technik handlowiec 341[03] Technik handlowiec errata sierpie 2011 Zmiany w informatorze technik handlowiec 341[03] Strona 16 punkt 2.1. otrzymuje brzmienie: 2.1. kalkulowa cen hurtow i detaliczn, kalkulowa cen hurtow i detaliczn,

Bardziej szczegółowo

Poszczególne punkty napisali (* oznacza współautorstwo):

Poszczególne punkty napisali (* oznacza współautorstwo): Poszczególne punkty napisali (* oznacza współautorstwo): Andrzej Bk 1.1; 1.2; 1.3*; 1.4; 1.5; 1.6; 1.7; 1.8; 2.1; 2.2; 2.3; 2.4.1; 2.4.2; 2.4.3*; 2.4.4; 2.4.5; 2.5.1; 2.5.2; 2.5.3*; 2.5.4*; 2.5.5; 2.6.1;

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: Zasadnicza Szkoła Zawodowa - 3-letni okres nauczania Zawód: Mechanik pojazdów samochodowych; symbol 723103 Podbudowa

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK ORGANIZACJI PRODUKCJI FILMOWEJ I TELEWIZYJNEJ

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK ORGANIZACJI PRODUKCJI FILMOWEJ I TELEWIZYJNEJ Załącznik nr 5 PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK ORGANIZACJI PRODUKCJI FILMOWEJ I TELEWIZYJNEJ SYMBOL CYFROWY 313[07] I. OPIS ZAWODU 1. W wyniku kształcenia w zawodzie absolwent powinien

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK ELEKTRONIK

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK ELEKTRONIK Załącznik nr 4 PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK ELEKTRONIK SYMBOL CYFROWY 311[07] I. OPIS ZAWODU 1. W wyniku kształcenia w zawodzie absolwent powinien umieć: 1) analizować i interpretować

Bardziej szczegółowo

Rok szkolny 2015/16 Sylwester Gieszczyk. Wymagania edukacyjne w technikum

Rok szkolny 2015/16 Sylwester Gieszczyk. Wymagania edukacyjne w technikum Lp. 1 Temat 1. Konfigurowanie urządzeń. Uzyskiwanie dostępu do sieci Internet 2 3 4 5 Symulatory programów konfiguracyjnych urządzeń Konfigurowanie urządzeń Konfigurowanie urządzeń sieci Funkcje zarządzalnych

Bardziej szczegółowo

MALARZ - TAPECIARZ 52 03

MALARZ - TAPECIARZ 52 03 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE MALARZ - TAPECIARZ 52 03 Obecnie: 714 [01] I. ZAŁOENIA PROGRAMOWO-ORGANIZACYJNE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE MALARZ - TAPECIARZ 1. OPIS

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: technik spedytor Symbol cyfrowy: 342[02] STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Realizacja treci kształcenia w zawodzie technik spedytor wymaga, aby szkoła posiadała odpowiedni

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: technik prac biurowych Symbol cyfrowy: 419 [01] STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Dla zapewnienia prawidłowego przebiegu procesu kształcenia w zawodzie technik prac

Bardziej szczegółowo

KSZTAŁCENIE W ZAKRESIE TELEKOMUNIKACJI W POLITECHNICE ŁÓDZKIEJ

KSZTAŁCENIE W ZAKRESIE TELEKOMUNIKACJI W POLITECHNICE ŁÓDZKIEJ Sławomir Hausman Michał Strzelecki Instytut Elektroniki Politechniki Łódzkiej ul. Wólczaska 223, 90-924 Łód [shausman, mstrzel]@p.lodz.pl www.pwt.et.put.poznan.pl 2005 Poznańskie Warsztaty Telekomunikacyjne

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ I II I II I II Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: Zasadnicza Szkoła Zawodowa - 3-letni okres nauczania /1//2/ Zawód: Mechanik automatyki przemysłowej i

Bardziej szczegółowo

Klasa I II III IV. Obowiązkowe zajęcia edukacyjne

Klasa I II III IV. Obowiązkowe zajęcia edukacyjne Przykładowy szkolny plan nauczania */przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: Technikum - 4-letni okres nauczania /1/ Zawód: technik mechatronik; symbol 311410 Podbudowa programowa: gimnazjum Kwalifikacje:

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: technik elektryk Symbol cyfrowy: 311[08] STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Dla pełnej realizacji podstawy programowej nauczania w zawodzie technik elektryk, szkoła

Bardziej szczegółowo

Program szkolenia KURS SPD i PD Administrator szkolnej pracowni internetowej Kurs MD1 Kurs MD2 Kurs MD3 (dla szkół ponadgimnazjalnych)

Program szkolenia KURS SPD i PD Administrator szkolnej pracowni internetowej Kurs MD1 Kurs MD2 Kurs MD3 (dla szkół ponadgimnazjalnych) Miejsce prowadzenia szkolenia Program szkolenia KURS SPD i PD Administrator pracowni internetowej Kurs MD1 Kurs MD2 Kurs MD3 (dla szkół ponadgimnazjalnych) Pracownie komputerowe znajdujące się w wyznaczonych

Bardziej szczegółowo

Jednostka centralna. Miejsca na napędy 5,25 :CD-ROM, DVD. Miejsca na napędy 3,5 : stacja dyskietek

Jednostka centralna. Miejsca na napędy 5,25 :CD-ROM, DVD. Miejsca na napędy 3,5 : stacja dyskietek Ćwiczenia 1 Budowa komputera PC Komputer osobisty (Personal Komputer PC) komputer (stacjonarny lub przenośny) przeznaczony dla pojedynczego użytkownika do użytku domowego lub biurowego. W skład podstawowego

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK HANDLOWIEC SYMBOL CYFROWY 341[03]

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK HANDLOWIEC SYMBOL CYFROWY 341[03] PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK HANDLOWIEC SYMBOL CYFROWY 341[03] I. ZAŁOENIA PROGRAMOWO ORGANIZACYJNE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE A. OPIS KWALIFIKACJI ABSOLWENTA W wyniku kształcenia w zawodzie

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół nr 2 w Nowym Dworze Gdańskim ul. Warszawska 54

Zespół Szkół nr 2 w Nowym Dworze Gdańskim ul. Warszawska 54 TECHNIK INFORMATYK 351203 Klasa III ( 4 tygodnie-punkty usługowe i serwisowe, dział obsługi informatycznej dowolnego przedsiębiorstwa, sklepy komputerowe) Kwalifikacja wyodrębniona w zawodzie: E.12. Montaż

Bardziej szczegółowo

Zmiany w informatorze technik dentystyczny 322[09]

Zmiany w informatorze technik dentystyczny 322[09] Zmiany w informatorze technik dentystyczny 322[09] Strona 20 punkt 3. otrzymuje brzmienie: 3. Bezpiecznie wykonywa zadania zawodowe zgodnie z przepisami bezpieczestwa i higieny pracy, ochrony przeciwpoarowej

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK OCHRONY RODOWISKA

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK OCHRONY RODOWISKA MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK OCHRONY RODOWISKA SYMBOL CYFROWY 311 [24] Akceptuj: Zatwierdzam: Minister Ochrony rodowiska, Zasobów Naturalnych i Lenictwa

Bardziej szczegółowo

Dwa lub więcej komputerów połączonych ze sobą z określonymi zasadami komunikacji (protokołem komunikacyjnym).

Dwa lub więcej komputerów połączonych ze sobą z określonymi zasadami komunikacji (protokołem komunikacyjnym). Sieci komputerowe Dwa lub więcej komputerów połączonych ze sobą z określonymi zasadami komunikacji (protokołem komunikacyjnym). Zadania sieci - wspólne korzystanie z plików i programów - współdzielenie

Bardziej szczegółowo

Aga-Komputers 0-603-529-828

Aga-Komputers 0-603-529-828 Aga-Komputers 0-603-529-828 AK000 Diagnoza uszkodzenia sprzętu (1godz.) 60zł - Lokalizacja uszkodzenia, wycena naprawy AK001 Naprawa sprzętu (1 godz.) 60zł - Naprawa uszkodzonego sprzętu komputerowego,

Bardziej szczegółowo

Studium przypadku Case Study CCNA2-ROUTING

Studium przypadku Case Study CCNA2-ROUTING Na podstawie oryginału CISCO, przygotował: mgr in. Jarosław Szybiski Studium przypadku Case Study CCNA2-ROUTING Ogólne załoenia dla projektu Przegld i cele Podczas tego wiczenia uczestnicy wykonaj zadanie

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAZENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAZENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Wydział Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, KOWEZiU STANDARD WYPOSAZENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: kowal Symbol cyfrowy: 722 [04] 1. Wyposaenie ogólnodydaktyczne pracowni:

Bardziej szczegółowo

Trochę o zawodach, w których kształcimy

Trochę o zawodach, w których kształcimy Trochę o zawodach, w których kształcimy TECHNIK ELEKTRYK Dział elektryczności jest bardzo szeroką i ciągle rozwijającą się dziedziną nauki, w której każdy może znaleźć obszar zgodny z własnym zainteresowaniem,

Bardziej szczegółowo

Klasyfikacja zawodów szkolnictwa zawodowego przewiduje możliwość kształcenia w tym zawodzie również w szkole policealnej.

Klasyfikacja zawodów szkolnictwa zawodowego przewiduje możliwość kształcenia w tym zawodzie również w szkole policealnej. technik informatyk 351203 Klasyfikacja zawodów szkolnictwa zawodowego przewiduje możliwość kształcenia w tym zawodzie również w szkole policealnej. 1. CELE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Absolwent szkoły kształcącej

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK TYFLOINFORMATYK

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK TYFLOINFORMATYK Załącznik nr 9 PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK TYFLOINFORMATYK SYMBOL CYFROWY 312[03] I. OPIS ZAWODU 1. W wyniku kształcenia w zawodzie absolwent powinien umieć: 1) posługiwać się terminologią

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK ARCHIWISTA

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK ARCHIWISTA Załącznik nr 7 PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK ARCHIWISTA SYMBOL CYFROWY 348[02] I. OPIS ZAWODU 1. W wyniku kształcenia w zawodzie absolwent powinien umieć: 1) posługiwać się terminologią

Bardziej szczegółowo

Program praktyki zawodowej Praktyka zawodowa 312[01]T,SP/2004.06.14 - technik informatyk

Program praktyki zawodowej Praktyka zawodowa 312[01]T,SP/2004.06.14 - technik informatyk Program praktyki zawodowej Praktyka zawodowa 312[01]T,SP/2004.06.14 - technik informatyk 1. Cele kształcenia charakteryzować strukturę organizacyjną przedsiębiorstwa oraz służb informatycznych w przedsiębiorstwie,

Bardziej szczegółowo

Oferta dydaktyczna. INSTYTUTU METROLOGII, ELEKTRONIKI i INFORMATYKI

Oferta dydaktyczna. INSTYTUTU METROLOGII, ELEKTRONIKI i INFORMATYKI Oferta dydaktyczna INSTYTUTU METROLOGII, ELEKTRONIKI i INFORMATYKI Zielona Góra, 2015 Na Wydziale Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki prowadzone są studia: stacjonarne (dzienne), niestacjonarne (zaoczne).

Bardziej szczegółowo

Wstp. Odniesienie do podstawy programowej

Wstp. Odniesienie do podstawy programowej ! " 1 Wstp Praca dotyczy projektu midzyprzedmiotowego, jaki moe by zastosowany na etapie nauczania gimnazjum specjalnego. Powyszy projekt moe zosta przeprowadzony na zajciach z przedmiotów: informatyka

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ

MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TAPICER 43 03 Obecnie: 743 [03] Akceptuj: Zatwierdzam: Minister Gospodarki Minister Edukacji Narodowej 2 SPIS TRECI str. I. ZAŁOENIA

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE STOLARZ

MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE STOLARZ MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE STOLARZ 43 02 Obecnie: 742 [01] Akceptuj: Zatwierdzam: Minister Gospodarki Minister Edukacji Narodowej 2 SPIS TRECI str. I. ZAŁOENIA

Bardziej szczegółowo

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie elektryk powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie elektryk powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: Elektryk nr indeksu 741103 PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r. 1. CELE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie elektryk

Bardziej szczegółowo

SPIS TRECI podrcznika Podstawy Mechatroniki

SPIS TRECI podrcznika Podstawy Mechatroniki SPIS TRECI podrcznika Podstawy Mechatroniki 1 Istota mechatroniki 1.1 Synergia rónych zasad działania urzdze zintegrowanych w systemie mechatronicznym.... 12 1.2 Systemowe podejcie przy projektowaniu urzdze

Bardziej szczegółowo

Zmiany w informatorze higienistka stomatologiczna 322[03]

Zmiany w informatorze higienistka stomatologiczna 322[03] Zmiany w informatorze higienistka stomatologiczna 322[03] Strona 19 wiersze 20 21 otrzymuj brzmienie: 2.5. dobiera materiay, leki, narzdzia i urzdzenia stomatologiczne do rodzaju zabiegów higieniczno-profilaktycznych

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia z podstawy programowej Uczeń:

Efekty kształcenia z podstawy programowej Uczeń: USZCZEGÓŁOWIONE EFEKTY KSZTAŁCENIA Dla przedmiotu: Diagnostyka i naprawa urządzeń techniki komputerowej Technik informatyk 351203 Kwalifikacja pierwsza - (E.12) Montaż i eksploatacja komputerów osobistych

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK GEODETA

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK GEODETA MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK GEODETA SYMBOL CYFROWY 311[10] Akceptuj: Zatwierdzam: Minister Infrastruktury Minister Edukacji Narodowej i Sportu

Bardziej szczegółowo

Szkoła Policealna Nr 4 Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 w Białymstoku ul. Świętojańska 1

Szkoła Policealna Nr 4 Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 w Białymstoku ul. Świętojańska 1 Szkoła Policealna Nr 4 Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 w Białymstoku ul. Świętojańska 1 Kwalifikacje zawodowe Technik informatyk w 2 letnim cyklu kształcenia zdobywa 3 kwalifikacje zawodowe: Montaż i eksploatacja

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE MURARZ

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE MURARZ MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE MURARZ SYMBOL CYFROWY 712 [06] Akceptuj: Zatwierdzam: Minister Spraw Wewntrznych i Administracji Minister Edukacji Narodowej I.

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r.

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r. PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r. Elektryk 741103 Celem kształcenia zawodowego jest przygotowanie uczących się do życia w warunkach współczesnego

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: Zasadnicza Szkoła Zawodowa - 3-letni okres nauczania /1//2/ Zawód: Monter sieci i urządzeń telekomunikacyjnych ; symbol

Bardziej szczegółowo

Wydział Elektroniki w Mławie

Wydział Elektroniki w Mławie PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W CIECHANOWIE Wydział Elektroniki w Mławie www.elektronikawmlawie.pl WYDZIAŁ ELEKTRONIKI W MŁAWIE 06-500 Mława ul. Warszawska 52 tel. (23) 654 98 08 SPECJALNOŚCI KSZTAŁCENIA

Bardziej szczegółowo

Telekomunikacyjne Sieci

Telekomunikacyjne Sieci Telekomunikacyjne Sieci Szerokopasmowe Dr inż. Jacek Oko Wydział Elektroniki Instytut Telekomunikacji, Teleinformatyki i Akustyki Katedra Radiokomunikacji i Teleinformatyki Pracownia Sieci Telekomunikacyjnych

Bardziej szczegółowo

Poziomy wymagań Konieczny K Podstawowy- P Rozszerzający- R Dopełniający- D Uczeń: - zna rodzaje sieci - zna topologie sieciowe sieci

Poziomy wymagań Konieczny K Podstawowy- P Rozszerzający- R Dopełniający- D Uczeń: - zna rodzaje sieci - zna topologie sieciowe sieci WYMAGANIA EDUKACYJNE PRZEDMIOT: Administracja sieciowymi systemami operacyjnymi NUMER PROGRAMU NAUCZANIA (ZAKRES): 351203 1. Lp Dział programu Sieci komputerowe Poziomy wymagań Konieczny K Podstawowy-

Bardziej szczegółowo

OPIS WARUNKÓW TECHNICZNYCH. Część I

OPIS WARUNKÓW TECHNICZNYCH. Część I OPIS WARUNKÓW TECHNICZNYCH Część I ZAŁĄCZNIK Nr 3 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia Administrowanie, konserwację, i serwis sprzętu informatycznego pracującego w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania* Technikum - : Technik pojazdów samochodowych; 311513 K.1. K.2. K.3. III Przedmioty ogólnokształcące 360 300 150

Przykładowy szkolny plan nauczania* Technikum - : Technik pojazdów samochodowych; 311513 K.1. K.2. K.3. III Przedmioty ogólnokształcące 360 300 150 Przykładowy szkolny plan nauczania* Typ szkoły: Technikum - 4-letni okres nauczania /1/ Zawód: Technik pojazdów symbol 311513 Podbudowa programowa: gimnazjum Kwalifikacje: K.1. Diagnozowanie i naprawa

Bardziej szczegółowo