PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK TELEINFORMATYK

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK TELEINFORMATYK"

Transkrypt

1 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ l SPORTU PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK TELEINFORMATYK SYMBOL CYFROWY 312 [ 02 ] Akceptuj: Zatwierdzam: Minister Infrastruktury Minister Edukacji Narodowej i Sportu

2 l. ZAŁOENIA PROGRAMOWO - ORGANIZACYJNE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE A. OPIS KWALIFIKACJI ABSOLWENTA W wyniku kształcenia w zawodzie absolwent powinien umie: 1) interpretowa podstawowe pojcia z zakresu mechaniki, elektrotechniki, elektroniki, teletransmisji oraz informatyki i posługiwa si nimi w dziedzinie teleinformatyki; 2) dobiera materiały przewodzce i elektroizolacyjne stosowane w budowie i instalowaniu urzdze teleinformatycznych; 3) obrabia rcznie i mechanicznie materiały stosowane w teleinformatyce; 4) wykonywa połczenia elementów i podzespołów mechanicznych, elektrycznych, elektronicznych oraz urzdze i sieci teleinformatycznych; 5) czyta i wykonywa rysunki techniczne elementów maszyn oraz elementów i podzespołów urzdze elektrycznych i elektronicznych sieci teleinformatycznych, a take ich schematy ideowe; 6) opisywa budow i charakteryzowa działanie komputera; 7) montowa, konfigurowa i eksploatowa komputery i ich podzespoły; 8) charakteryzowa i instalowa systemy operacyjne i oprogramowanie narzdziowe na stacjach roboczych i serwerach; 9) opisywa budow i działanie urzdze wewntrznych i peryferyjnych komputera oraz serwerów; 10) instalowa, konfigurowa i diagnozowa urzdzenia wewntrzne i peryferyjne komputera oraz serwerów; 11) opisywa budow i działanie systemów komunikacji przewodowej i bezprzewodowej; 1

3 12) opisywa i konfigurowa systemy operacyjne telefonów komórkowych; 13) regulowa i eksploatowa telefony komórkowe; 14) opisywa zasady budowy i eksploatacji sieci teleinformatycznych; 15) opisywa systemy łcznoci bezprzewodowej i stosowane w nich rozwizania technologiczne; 16) zabezpiecza komputery i serwery oraz dane operacyjne w systemach teleinformatycznych; 17) zbiera i analizowa informacje z zakresu teleinformatyki; 18) prowadzi gospodark elektroniczn; 19) obsługiwa komputery i specjalistyczne oprogramowanie sterujce prac urzdze teletransmisyjnych; 20) organizowa prac lokalnej sieci komputerowej w małych i rednich przedsibiorstwach; 21) uruchamia sie teleinformatyczn oraz tworzy proste programy sterujce sieciami teleinformatycznymi; 22) stosowa przepisy z zakresu ochrony danych i praw autorskich przy korzystaniu z informacji w sieciach; 23) dobiera metody pomiarowe i przyrzdy do pomiaru wielkoci elektrycznych i nieelektrycznych okrelajcych sprawno sprztu komputerowego i sieci teleinformatycznych; 24) wykonywa pomiary i interpretowa uzyskane wyniki; 25) standaryzowa i integrowa systemy teleinformatyczne; 26) standaryzowa stacje robocze i serwery; 27) eksploatowa systemy teleinformatyczne w oparciu o protokóły teletransmisyjne; 28) wykonywa przegldy i naprawy urzdze teleinformatycznych i sprztu 2

4 komputerowego; 29) prowadzi dokumentacj eksploatacyjn komputerów i sieci teleinformatycznych; 30) posługiwa si katalogami elementów, układów i urzdze teleinformatycznych oraz instrukcjami obsługi i dokumentacj serwisow; 31) oblicza i analizowa koszty eksploatacji komputerów i sieci; 32) realizowa zadania zawodowe z zastosowaniem wymogów prawnych dotyczcych produktów i usług oraz zna proces oceny zgodnoci CE; 33) sporzdza oferty cenowe sprzeday komputerów oraz urzdze i usług teleinformatycznych; 34) oblicza nalenoci dla klientów korzystajcych z usług sieci teleinformatycznych i obsługi serwisowej komputerów; 35) sporzdza oferty cenowe sprzeday telefonów komórkowych i usług telefonii komórkowej; 36) stosowa ustalone procedury w stanach awaryjnych, zagroenia i w przypadkach remontu urzdze teleinformatycznych; 37) stosowa przepisy bezpieczestwa i higieny pracy, ze szczególnym uwzgldnieniem pracy przy urzdzeniach elektrycznych, komputerowych i emitujcych pola elektromagnetyczne oraz ochrony rodowiska; 38) organizowa stanowisko pracy zgodnie z wymaganiami ergonomii; 39) komunikowa si w jzyku angielskim z zastosowaniem terminologii właciwej dla zawodu; 40) udziela pomocy przedmedycznej oraz posługiwa si sprztem ratunkowym i ratowniczym. Kształtowanie postaw przedsibiorczych oraz przygotowanie do wejcia na rynek pracy powinno przebiega zarówno w trakcie kształcenia zawodowego, jak i podczas realizacji zaj edukacyjnych Podstawy przedsibiorczoci. 3

5 B. SPECYFICZNE WYMAGANIA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE 1. Wymagania psychofizyczne właciwe dla zawodu: 1) zainteresowania informatyk i komunikacj sieciow; 2) poczucie dyscypliny i odpowiedzialnoci; 3) zdolno koncentracji, spostrzegawczo i podzielno uwagi; 4) wyobrania techniczna i konstrukcyjna; 5) gotowo do wykonywania prac trudnych; 6) umiejtno radzenia sobie ze stresem oraz nieuleganie frustracji; 7) zamiłowanie do dokładnej pracy, ładu i systematycznoci. 2. Absolwent szkoły kształccej w zawodzie technik teleinformatyk jest przygotowany do wykonywania nastpujcych zada zawodowych: 1) montowania komputerów; 2) instalowania systemów operacyjnych oraz oprogramowania uytkowego i narzdziowego w komputerach; 3) uruchamiania komputerów; 4) prowadzenia sprzeday podzespołów, zespołów i komputerów oraz oprogramowania; 5) prowadzenia dokumentacji eksploatacyjnej komputerów; 6) diagnozowania stanu technicznego komputerów; 7) dokonywania przegldów, napraw i modernizacji komputerów; 8) podłczania i instalowania urzdze wejcia wyjcia komputerów; 9) projektowania sieci komputerowych dla małych i rednich przedsibiorstw; 10) budowania sieci komputerowych; 11) instalowania oprogramowania sieciowego na serwerach; 12) uruchamiania sieci komputerowych; 13) podłczania sieci lokalnych do internetu; 14) zabezpieczenia komputerów i sieci przed zawirusowaniem; 15) dbania o bezpieczestwo informacji w sieciach komputerowych; 4

6 16) montowania łczy teletransmisyjnych oraz podzespołów i urzdze wchodzcych w skład sieci teleinformatycznej; 17) wymiany podzespołów i urzdze w sieciach teleinformatycznych; 18) obsługi i eksploatacji urzdze sieci teletransmisyjnych; 19) konserwacji biecej urzdze sieciowych; 20) monitorowania propagacji pakietów informacyjnych; 21) sprawdzania stanu technicznego łczy transmisyjnych oraz urzdze i podzespołów wchodzcych w skład sieci; 22) czytania i wykonywania rysunków technicznych elementów maszyn i urzdze mechanicznych, elementów maszyn i urzdze elektrycznych i elektronicznych oraz schematów montaowych stanowicych dokumentacj sieci teleinformatycznej; 23) organizowania pracy lokalnej sieci teleinformatycznej; 24) instalowania oprogramowania i uruchamiania telefonów komórkowych; 25) obsługi, diagnozowania i naprawy telefonów komórkowych; 26) prowadzenia dokumentacji rozliczeniowej sprzeday usług sieciowych; 27) obliczania i analizowania kosztów eksploatacji komputerów i sieci; 28) weryfikowania poszczególnych kategorii produktów i usług pod wzgldem oceny zgodnoci CE i spełniania wymaga dyrektyw; 29) sporzdzania ofert cenowych sprzeday urzdze i usług teleinformatycznych. 3. Absolwent szkoły kształccej w zawodzie technik teleinformatyk moe by zatrudniony w: 1) przedsibiorstwach korzystajcych z informacji w formie elektronicznej; 2) firmach montujcych i sprzedajcych komputery; 3) organach administracji publicznej i przedsibiorstwach eksploatujcych systemy teleinformatyczne; 4) firmach wiadczcych usługi teleinformatyczne w zakresie telekomunikacji oraz budowy i eksploatacji systemów teleinformatycznych; 5) rónych jednostkach, na stanowisku administratora sieci komputerowych; 5

7 6) firmach projektujcych i wdraajcych nowoczesne rozwizania teleinformatyczne; 7) firmach montujcych i naprawiajcych telefony komórkowe. 4. Szkoła realizujca kształcenie w zawodzie technik teleinformatyk powinna posiada nastpujce pomieszczenia dydaktyczne: 1) dwie pracownie informatyczne; 2) pracowni elektroniki i techniki cyfrowej; 3) laboratorium sprztu komputerowego i teleinformatycznego. Stanowiska komputerowe powinny spełnia nastpujce minimalne wymagania sprztowe: 1) procesor Pentium IV 3 GHz; 2) płyta główna z szyn 800 MHz; 3) dysk twardy 80 GB; 4) karta graficzna 128 MB pamici; 5) pami operacyjna RAM 1GB; 6) napd dyskietek; 7) napdy DVD/CD RW; 8) napdy DVD RW, po 2 szt. w kadej z pracowni; 9) monitor 17. Kade stanowisko komputerowe w sieci lokalnej powinno mie przydzielony adres IP i umoliwia komunikacje z pozostałymi komputerami w tej samej sieci w ramach przydzielonych uprawnie, z moliwoci dostpu do internetu. Obydwie pracownie informatyczne powinny by wyposaone w: 1) stanowiska komputerowe jedno stanowisko dla jednego ucznia, połczone z serwerem w sie, z dostpem do internetu; 2) licencjonowane oprogramowanie systemy operacyjne Windows i Linuks, programy antywirusowe i zabezpieczajce komputery oraz edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny, programy graficzny; 6

8 3) oprogramowanie systemowe sieciowe: a) NOVELL NETWARE 6 PL, b) Linux, c) Microsoft Windows 2000 PRO, lub XP PRO d) Microsoft Windows Serwer; 4) noniki informacji: a) płyty CD R, b) płyty CD RW, c) płyty DVD R, d) płyty DVD RW, e) dyskietki; 5) dyski przenone; 6) drukarki laserowe - szt. 2; 7) drukarki atramentowe - szt. 2; 8) skanery szt.2; 9) tablety graficzne - szt.2; 10) kamery video szt. 8; 11) projektor cyfrowy szt.1; 12) materiały eksploatacyjne. Pracownia elektroniki i techniki cyfrowej powinna by wyposaona w: 1) elementy i podzespoły elektryczne i elektroniczne: a) diody, b) tranzystory, c) układy analogowe i cyfrowe, d) wyłczniki stykowe i bezstykowe, e) przewody; 2) materiały przewodzce i nieprzewodzce; 3) wzmacniacze; 4) generatory; 5) urzdzenia elektroakustyczne; 6) urzdzenia zapisu i odtwarzania dwiku; 7

9 7) przetworniki A/C i C/A; 8) blok mikroprocesorowy; 9) układy do badania podstawowych funktorów cyfrowych; 10) układy do wicze z urzdzeniami nadawczo-odbiorczymi: a) anteny, b) nadajniki, c) odbiorniki, d) analogowe linie transmisyjne, e) sieci analogowe; 11) układy transmisji szeregowej i równoległej; 12) przekaniki prdu stałego, przemiennego, elektroniczne, czasowe; 13) układy prostownicze; 14) mierniki analogowe i cyfrowe; 15) generatory funkcji; 16) oscyloskopy o pamie 20 MHz z sondami pomiarowymi; 17) stanowiska do obróbki przewodów kabli oraz montau podzespołów i urzdze elektrycznych i elektronicznych; 18) dokumentacj techniczn urzdze elektronicznych; 19) stanowiska komputerowe do opracowywania wyników. Laboratorium sprztu komputerowego i teleinformatycznego powinno by wyposaone w: 1) stanowiska komputerowe; 2) elementy i podzespoły komputera: a) obudowa, b) płyta główna, c) procesor, d) dysk twardy, e) pamici RAM, f) karta graficzna, g) karta dwikowa, h) głoniki, i) karta telewizyjna i radiowa, j) napd DVD ROM, k) napd CD RW, 8

10 l) napd DVD RW, m) kamera video, n) karta łcznoci bezprzewodowej, o) karta sieciowa, p) modem, q) monitor, r) klawiatura, s) mysz komputerowa, t) czytnik kart, u) przewody sieciowe, v) przewody zasilajce; 3) lokaln sie komputerow LAN z serwerami i modemem faksowym; 4) sie komputerow bezprzewodow w standardach bluetooth oraz WLAN (WiFi); 5) sie komputerow wiatłowodow; 6) stanowiska komputerowe połczone z serwerem w sie, z dostpem do internetu; 7) licencjonowane oprogramowanie system operacyjny Windows i Linuks, programy antywirusowe i zabezpieczajce komputery oraz programy narzdziowe; 8) oprogramowanie systemowe sieciowe: a) NOVELL NETWARE 6 PL, b) Linux, c) Microsoft Windows 2000 PRO lub XP PRO, d) Microsoft LAN Manager; 9) serwery sieciowe 2 sztuki; 10) elementy sieci: a) modemy, b) routery, c) switche, d) huby, e) mosty, f) konwerter noników, g) łczniki, h) konektory, i) przewody sieciowe: skrtka, wiatłowody; 9

11 11) stanowiska telefonii komputerowej; 12) telefony (z klawiatur tonow lub działajce w sieci z integracj usług ISDN); 13) stanowiska telefonii bezprzewodowej; 14) anteny telefonii komórkowej; 15) stanowisko z przekanikami radiowymi dla telefonii komórkowej; 16) stanowisko do programowania telefonów komórkowych; 17) elementy stacji bazowej telefonii komórkowej; 18) telewizyjn anten satelitarn; 19) monitor telewizyjny; 20) materiały eksploatacyjne; 21) dyski przenone; 22) noniki informacji: a) płyty CD R, b) płyty CD RW, c) płyty DVD R, d) płyty DVD RW, e) dyskietki; 23) narzdzia i przyrzdy do montau urzdze komputerowych; 24) narzdzia i przyrzdy do montau sieci: a) przewodowych, b) bezprzewodowych, c) wiatłowodowych; 25) przyrzdy i urzdzenia pomiarowe dla sieci; 26) dokumentacj techniczn i serwisow urzdze teleinformatycznych. 5. Zakres umiejtnoci i treci kształcenia, wynikajcy z opisu kwalifikacji absolwenta, został ujty w czterech blokach programowych: 1) mechatronika; 2) urzdzenia komputerowe; 3) łczno teleinformatyczna; 4) społeczno prawny. 10

12 II. PODZIAŁ GODZIN NA BLOKI PROGRAMOWE Nazwa bloku programowego Minimalna liczba godzin w okresie kształcenia w % * Mechatronika 20 Urzdzenia komputerowe 35 Łczno teleinformatyczna 35 Społeczno prawny 5 Razem 95 ** * Podział godzin na bloki programowe dotyczy kształcenia wyłcznie w szkołach dla młodziey. ** Pozostałe 5% jest przeznaczone do rozdysponowania przez autorów programów nauczania na dostosowanie kształcenia do potrzeb rynku pracy. 11

13 III. BLOKI PROGRAMOWE BLOK: MECHATRONIKA 1. Cele kształcenia Ucze w wyniku kształcenia powinien umie: 1) wyjania podstawowe pojcia z zakresu mechaniki, elektrotechniki i elektroniki wykorzystywane w realizacji zada zawodowych; 2) czyta i wykonywa szkice i rysunki techniczne elementów maszyn i urzdze elektrycznych i elektronicznych oraz ich schematy ideowe; 3) stosowa normy oraz dokumentacje i instrukcje techniczne elementów i podzespołów elektronicznych; 4) dobiera materiały przewodzce i elektroizolacyjne; 5) obrabia rcznie i mechanicznie materiały stosowane w teletransmisji i informatyce; 6) wyjania działanie podstawowych elementów i podzespołów układów elektronicznych i charakteryzowa ich parametry; 7) wyjania zasady przetwarzania analogowo - cyfrowego i cyfrowo - analogowego; 8) okrela i interpretowa zjawiska zwizane z przesyłaniem sygnałów analogowych i cyfrowych oraz fal radiowych; 9) analizowa działanie podstawowych elementów i układów cyfrowych oraz charakteryzowa ich podstawowe parametry; 10) opisywa działanie mikroprocesora i jego bloków; 11) wyjania rol i działanie poszczególnych bloków systemu mikroprocesorowego; 12) wykonywa połczenia elementów i urzdze mechanicznych, elektrycznych i elektronicznych; 13) mierzy wielkoci elektryczne i nieelektryczne oraz interpretowa otrzymane wyniki; 12

14 14) korzysta z katalogu elementów i układów cyfrowych; 15) diagnozowa stan elementów, układów i urzdze elektronicznych; 16) posługiwa si narzdziami do montau elementów i układów elektronicznych; 17) wykonywa pomiary elementów i układów cyfrowych; 18) rozrónia typowe uszkodzenia elementów i układów elektronicznych i cyfrowych; 19) montowa, łczy l uruchamia proste układy cyfrowe; 20) montowa i uruchamia układy wywietlania informacji cyfrowej; 21) posługiwa si testerem układów cyfrowych; 22) stosowa przepisy bezpieczestwa i higieny pracy, ze szczególnym uwzgldnieniem pracy przy urzdzeniach elektrycznych, emitujcych pole elektromagnetyczne; 23) organizowa stanowisko pracy zgodnie z wymaganiami ergonomii, przepisami bezpieczestwa pracy, ochrony przeciwporaeniowej i ochrony rodowiska, 24) komunikowa si w jzyku angielskim z zastosowaniem terminologii właciwej dla zawodu. 2. Treci kształcenia (działy programowe) Treci kształcenia s ujte w nastpujcych działach programowych: 1) podstawowe pojcia z zakresu mechaniki, elektrotechniki, elektroniki, teletransmisji oraz informatyki; 2) przepływ prdu elektrycznego, pole elektryczne i elektromagnetyczne; 3) fale dwikowe i elektromagnetyczne; 4) szkicowanie i rysunki techniczne elementów maszyn i urzdze elektronicznych; 5) oznakowanie i przeznaczenie elementów i podzespołów elektronicznych; 6) materiały przewodzce, elektroizolacyjne i teletransmisyjne; 7) obróbka rczna i mechaniczna materiałów; 8) układy elektroniczne i ich parametry; 13

15 9) technika analogowa i cyfrowa; 10) rodzaje sygnałów analogowych i cyfrowych; 11) podstawy teorii sygnałów analogowych i cyfrowych; 12) elementy i układy cyfrowe; 13) system mikroprocesorowy; 14) połczenia elementów elektrycznych, elektronicznych, mechanicznych i urzdze oraz układów teletransmisyjnych; 15) pomiar wielkoci elektrycznych i nieelektrycznych; 16) przetwarzanie analogowo cyfrowe i cyfrowo analogowe; 17) budowa i działanie mikroprocesora; 18) dobór elementów i układów cyfrowych; 19) kontrola i ocena elementów, układów i urzdze elektronicznych; 20) narzdzia do montau elementów i układów elektronicznych; 21) przyrzdy pomiarowe oraz pomiary elementów i układów cyfrowych; 22) uszkodzenia elementów i układów cyfrowych; 23) monta i uruchamianie układów cyfrowych; 24) monta i uruchamianie układów wywietlania informacji cyfrowej; 25) tester układów cyfrowych; 26) protokoły, sprawozdania, notatki i korespondencja słubowa; 27) emisja pola elektromagnetycznego; 28) przepisy bezpieczestwa i higieny pracy, ochrony przeciwporaeniowej i ochrony rodowiska; 29) podstawy ergonomii; 30) terminologia zawodowa i słownictwo w jzyku angielskim. 14

16 BLOK: URZDZENIA KOMPUTEROWE 1. Cele kształcenia Ucze w wyniku kształcenia powinien umie: 1) opisywa budow i zasad działania komputerów; 2) opisywa budow i zasady działania podzespołów i urzdze wewntrznych i peryferyjnych komputerów; 3) posługiwa si systemami operacyjnymi komputera; 4) posługiwa si oprogramowaniem uytkowym i narzdziowym komputera; 5) zabezpiecza komputery, serwery i szyfrowa ich dane; 6) charakteryzowa parametry poszczególnych standardów zapisów i przesyłania informacji stosowanych w informatyce; 7) montowa urzdzenia wewntrzne i peryferyjne komputera oraz instalowa do nich oprogramowanie; 8) instalowa i konfigurowa oprogramowanie w komputerach; 9) wyszukiwa i przetwarza informacje składowane w komputerze; 10) korzysta z dokumentacji technicznej komputera i jego podzespołów; 11) okrela właciwoci sygnałów i ich przetwarzanie, kodowanie oraz sterowanie ; 12) chroni informacje w systemie komputera i zapobiega zawirusowaniu sieci; 13) testowa i nadzorowa łcza sieciowe; 14) bada i programowa urzdzenia zapisu oraz odtwarzania dwiku i obrazu w urzdzeniach wewntrznych i peryferyjnych komputera; 15) analizowa działanie poszczególnych układów komputera oraz urzdze wewntrznych i peryferyjnych komputera na podstawie uzyskanych wyników pomiaru; 16) rozrónia typowe uszkodzenia komputera oraz urzdze wewntrznych i peryferyjnych komputera; 15

17 17) dokonywa napraw i regulacji komputera oraz urzdze wewntrznych i peryferyjnych komputera; 18) opisywa budow i działanie telefonii komórkowej; 19) regulowa i eksploatowa telefony komórkowe; 20) sporzdza kalkulacj kosztów eksploatacji komputerów oraz urzdze wewntrznych i peryferyjnych komputera; 21) sporzdza oferty sprzeday komputerów i urzdze wewntrznych i peryferyjnych komputera; 22) sporzdza kalkulacj kosztów konserwacji oraz napraw komputerów i urzdze wewntrznych i peryferyjnych komputera; 23) stosowa ustalone procedury w stanach awaryjnych, zagroenia, utraty danych w urzdzeniach komputerowych; 24) stosowa przepisy bezpieczestwa i higieny pracy, ze szczególnym uwzgldnieniem pracy przy urzdzeniach elektrycznych, emitujcych pole elektromagnetyczne; 25) organizowa komputerowe stanowiska zgodnie z zasadami ergonomii oraz przepisami bezpieczestwa pracy, ochrony przeciwporaeniowej i ochrony rodowiska; 26) komunikowa si w jzyku angielskim stosujc terminologi właciw dla zawodu. 16

18 2. Treci kształcenia (działy programowe) Treci kształcenia s ujte w nastpujcych działach programowych: 1) podstawowe pojcia z zakresu teorii i przetwarzania informacji; 2) budowa i działanie komputera; 3) budowa i działanie podzespołów komputera; 4) noniki informacji; 5) urzdzenia wewntrzne i peryferyjne komputera i ich budowa; 6) zastosowanie urzdze wewntrznych i peryferyjnych komputera; 7) systemy operacyjne komputera; 8) oprogramowanie uytkowe komputera; 9) oprogramowanie narzdziowe komputera; 10) techniki zabezpieczania i szyfrowania przesyłanych danych; 11) techniki zapisu informacji w komputerach; 12) monta urzdze wewntrznych i peryferyjnych komputera; 13) uruchamianie urzdze wewntrznych i peryferyjnych komputera; 14) instalacja oprogramowania w komputerach; 15) składowanie i wyszukiwanie oraz przetwarzanie informacji; 16) badanie parametrów komputera i jego oprogramowania; 17) sygnały w komputerze; 18) techniki ochrony informacji w komputerze; 19) programy antywirusowe; 20) połczenie komputera z sieci; 21) kontrola i regulacja urzdze zapisu i odtwarzania dwiku i obrazu; 22) badanie i pomiary parametrów serwera oraz urzdze wewntrznych i peryferyjnych komputera; 23) eksploatacja komputera; 24) uszkodzenia komputera; 25) naprawa i regulacja komputera; 17

19 26) uszkodzenia urzdze wewntrznych i peryferyjnych komputera; 27) naprawa i regulacja urzdze wewntrznych i peryferyjnych komputera; 28) budowa i działanie telefonii komórkowej; 29) eksploatacja telefonów komórkowych; 30) wykrywanie uszkodze i naprawa telefonów komórkowych; 31) materiały eksploatacyjne; 32) koszty eksploatacji komputerów i jego urzdze wewntrznych i peryferyjnych; 33) prawo popytu i poday na rynku komputerowym; 34) koszty konserwacji i napraw komputerów oraz urzdze wewntrznych i peryferyjnych; 35) protokoły, sprawozdania, notatki i korespondencja słubowa; 36) wpływ emisji pola elektromagnetycznego na zdrowie człowieka; 37) procedury postpowania w czasie awarii i zagroenia utraty danych; 38) przepisy bezpieczestwa i higieny pracy, ochrony przeciwporaeniowej i ochrony rodowiska; 39) terminologia i słownictwo w jzyku angielskim. 18

20 BLOK: ŁCZNO TELEINFORMATYCZNA 1. Cele kształcenia Ucze w wyniku kształcenia powinien umie: 1) okrela zasady budowy i eksploatacji sieci łcznoci teleinformatycznej, przewodowej i bezprzewodowej; 2) omawia zasady funkcjonowania i organizacji sieci teleinformatycznych; 3) czyta i wykonywa rysunki i szkice sieci teleinformatycznej; 4) posługiwa si schematami sieci teleinformatycznej i zestawia podzespoły w sieci; 5) opisywa budow i zasady działania systemów teleinformatycznych; 6) instalowa i konfigurowa oprogramowanie na serwerach sieciowych; 7) posługiwa si sieciowymi systemami operacyjnymi; 8) organizowa i zarzdza prac sieci w małych i rednich przedsibiorstwach; 9) posługiwa si zasadami adresacji sieci; 10) monitorowa routing w sieci teleinformatycznej; 11) administrowa komputerow sieci lokaln; 12) standaryzowa stacje robocze dla sieci LAN; 13) identyfikowa uszkodzenia w sieciach LAN, z zastosowaniem rónych metod; 14) usuwa uszkodzenia w sieciach LAN; 15) identyfikowa uszkodzenia w sieciach WAN i likwidowa ich przyczyny; 16) identyfikowa skutki zakłóce w sieci teleinformatycznej i skutecznie im przeciwdziała; 17) testowa i nadzorowa łcza teleinformatyczne; 18) okrela właciwoci sygnałów i ich przetwarzanie, kodowanie oraz sterowanie ich przepływem; 19) zestawia i konfigurowa dowolne łcze teleinformatyczne; 20) integrowa systemy teleinformatyczne rónych standardów; 19

21 21) korzysta z dokumentacji technicznej, czyta normy i instrukcje robocze sieci teleinformatycznych; 22) charakteryzowa sygnały oraz dobiera do nich odpowiednie łcza teleinformatyczne; 23) opisywa budow i działanie telewizji satelitarnej; 24) wyjania działanie i zastosowanie osprztu antenowego oraz instalacji kablowych dla telewizji satelitarnej; 25) identyfikowa na schematach ideowych i charakteryzowa poszczególne bloki funkcjonalne nadajników i odbiorników radiowych oraz telewizyjnych; 26) opisywa budow i działanie telefonów stacjonarnych i komórkowych; 27) opisywa budow i działanie nadajnika telefonii komórkowej; 28) wyjania działanie i zastosowanie osprztu antenowego dla telefonii komórkowej; 29) charakteryzowa funkcje elementów regulacyjnych stosowanych w urzdzeniach komputerowych w zakresie zapisu oraz odtwarzania dwiku i obrazu; 30) bada i programowa urzdzenia komputerowe w zakresie zapisu oraz odtwarzania dwiku i obrazu; 31) analizowa działanie poszczególnych układów i urzdze na podstawie uzyskanych wyników pomiaru; 32) diagnozowa błdy transmisji w systemach teleinformatycznych i ustala przyczyny ich powstawania; 33) montowa i uruchamia urzdzenia teletechniki dla sieci teleinformatycznych; 34) korzysta z katalogów elementów, układów i urzdze teleinformatycznych; 35) bada bloki funkcjonalne odbiorników radiofonicznych, analizowa sposoby działania poszczególnych układów; 36) mierzy parametry sieci teleinformatycznych; 37) oblicza i analizowa koszty eksploatacji urzdze i sieci teleinformatycznych oraz sporzdza oferty cenowe przy ich sprzeday; 38) sporzdza oferty cenowe usług teleinformatycznych i telewizji satelitarnej; 39) posługiwa si narzdziami do montau elementów, urzdze i sieci teleinformatycznych; 20

22 41) samodzielnie podejmowa decyzje i komunikowa si z uytkownikami systemów teleinformatycznych; 42) realizowa zadania zawodowe z zastosowaniem wymogów prawnych dotyczcych produktów i usług oraz zna proces oceny zgodnoci CE; 43) opisywa rodzaje licencji stosowanych na produkty i usługi teleinformatyczne; 48) stosowa przepisy bezpieczestwa i higieny pracy, ze szczególnym uwzgldnieniem pracy przy urzdzeniach elektrycznych, emitujcych pole elektromagnetyczne; 49) organizowa stanowisko pracy zgodnie z wymaganiami ergonomii, przepisami bezpieczestwa pracy, ochrony przeciwporaeniowej i ochrony rodowiska; 50) stosowa ustalone procedury w stanach awaryjnych, w przypadkach zagroenia i przebudowy urzdze teleinformatycznych; 51) komunikowa si w jzyku angielskim z zastosowaniem terminologii właciwej dla zawodu. 2. Treci kształcenia (działy programowe) Treci kształcenia s ujte w nastpujcych działach programowych: 1) podstawowe pojcia z zakresu telekomunikacji i informatyki; 2) pojcia teleinformatyki; 3) teoria sygnałów; 4) gospodarka czstotliwociami; 5) architektura systemu teleinformatycznego; 6) sieci lokalne LAN; 7) sieci rozległe WAN; 8) Internet; 9) budowa sieci teleinformatycznych przewodowych; 10) budowa sieci teleinformatycznych bezprzewodowych; 11) łczno satelitarna; 12) zasady funkcjonowania sieci teleinformatycznych; 13) architektura sieci klient serwer; 14) przepływ informacji wg modelu OSI; 21

23 15) usługi w sieciach teleinformatycznych; 16) konwergencja sieci teleinformatycznych; 17) dokumentacja sieci teleinformatycznych; 18) system okablowania strukturalnego; 19) sie strukturalna; 20) zestawianie elementów sieci; 21) budowa systemów teleinformatycznych; 22) sieciowe systemy operacyjne; 23) instalacja i konfigurowanie oprogramowania sieciowego na serwerach; 24) protokoły komunikacyjne zarzdzania sieciami teleinformatycznymi; 25) platformy zarzdzania sieciami teleinformatycznymi; 26) zarzdzanie w technologii webowej i intranety zarzdzania; 27) ustawianie adresów sieciowych IP; 28) protokoły sieciowe; 29) administrowanie komputerow sieci lokaln; 30) stacje robocze w sieci LAN; 31) uruchamianie stacji roboczych; 32) uruchamianie sieci; 33) routing w sieciach teleinformatycznych; 34) monitoring łcza teleinformatycznego; 35) uszkodzenia w sieciach LAN; 36) wyszukiwanie i naprawa uszkodze w sieciach LAN; 37) identyfikacja uszkodze w sieciach teleinformatycznych; 38) naprawa uszkodze w sieciach teleinformatycznych; 39) zakłócenia w sieciach; 40) eksploatacja sieci teleinformatycznych; 41) składowanie, archiwizacja i systemy ochrony informacji w sieciach teleinformatycznych; 42) programy antywirusowe; 43) sygnały w sieciach teleinformatycznych; 44) zestawianie łcza teleinformatycznego; 45) wpływ wyboru łcza teleinformatycznego na jako sygnałów; 46) integracja systemów teleinformatycznych o rónych standardach; 22

24 47) wymiana elementów w sieciach teleinformatycznych; 48) telewizja satelitarna; 49) osprzt antenowy telewizji satelitarnej; 50) odbiorniki i nadajniki radiowe; 51) odbiorniki i nadajniki telewizyjne; 52) telefony stacjonarne i komórkowe; 53) nadajnik telefonii komórkowej; 54) osprzt antenowy telefonii komórkowej; 55) urzdzenia zapisu i odtwarzania dwiku i obrazu; 56) programowanie urzdze zapisu i odtwarzania dwiku i obrazu; 57) kontrola pracy układów i urzdze teleinformatycznych; 58) błdy przesyłu w sieciach teleinformatycznych; 59) urzdzenia teletechniki; 60) katalogi elementów, układów i urzdze teleinformatycznych; 61) bloki funkcjonalne odbiorników radiofonicznych; 62) pomiary parametrów w sieciach teleinformatycznych; 63) koszty eksploatacji urzdze i sieci teleinformatycznych; 64) analiza cenowa usług w sieciach teleinformatycznych; 65) narzdzia monterskie do montau urzdze i sieci teleinformatycznych; 66) protokoły, sprawozdania, notatki i korespondencja słubowa; 67) wymogi prawne dotyczce wyrobów i usług; 68) licencje oprogramowania; 69) przepisy bezpieczestwa i higieny pracy przy urzdzeniach teleinformatycznych; 70) przepisy ochrony przeciwporaeniowej i ochrony rodowiska; 71) podstawy ergonomii; 72) wpływ emisji pola elektromagnetycznego w teleinformatyce; 73) procedury postpowania w czasie awarii ; 74) terminologia zawodowa i słownictwo w jzyku angielskim. 23

25 BLOK: SPOŁECZNO - PRAWNY 1. Cele kształcenia Ucze w wyniku procesu kształcenia powinien umie: 1) wyjania mechanizmy funkcjonowania teleinformatyki w gospodarce rynkowej; 2) okrela rol pastwa w informatyzacji kraju i gospodarce elektronicznej; 3) charakteryzowa formy prawno organizacyjne przedsibiorstw teleinformatycznych; 4) opisywa dokumenty niezbdne do podejmowania i prowadzenia działalnoci gospodarczej; 5) opisywa podstawowe wskaniki ekonomiczne w firmie handlujcej sprztem komputerowym i przedsibiorstwie teleinformatycznym; 6) przestrzega zasad etycznego postpowania w yciu zawodowym; 7) interpretowa i stosowa przepisy Kodeksu pracy dotyczce praw i obowizków pracownika, pracodawcy oraz warunków pracy; 8) sporzdza dokumenty zwizane z poszukiwaniem pracy i z zatrudnieniem; 9) stosowa metody aktywnego poszukiwania pracy; 10) korzysta z praw bezrobotnego; 11) podnosi kwalifikacje zawodowe; 12) przestrzega przepisów bezpieczestwa i higieny pracy, ochrony przeciwporaeniowej i ochrony rodowiska w czasie realizacji zada zawodowych; 13) organizowa komputerowe stanowisko pracy zgodnie z zasadami ergonomii; 14) przewidywa i ocenia zagroenia dla zdrowia i ycia wystpujce w rodowisku pracy, a w szczególnoci zwizane z wystpujcym promieniowaniem elektromagnetycznym; 24

MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK LOGISTYK

MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK LOGISTYK MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK LOGISTYK Symbol cyfrowy 342 [04] Akceptuj: Zatwierdzam: Minister Infrastruktury Minister Edukacji Narodowej i

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK SPEDYTOR

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK SPEDYTOR MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK SPEDYTOR SYMBOL CYFROWY 311[44] Obecnie: 342 [02] Akceptuj: Zatwierdzam: Minister Infrastruktury Minister Edukacji

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK INFORMATYK

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK INFORMATYK MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK INFORMATYK SYMBOL CYFROWY 312 [01] Akceptuj: Zatwierdzam: Przewodniczcy Komitetu Bada Naukowych Minister Edukacji Narodowej

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK OBSŁUGI TURYSTYCZNEJ

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK OBSŁUGI TURYSTYCZNEJ Załcznik nr 10 PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK OBSŁUGI TURYSTYCZNEJ SYMBOL CYFROWY 341[05] I. OPIS ZAWODU 1. W wyniku kształcenia w zawodzie absolwent powinien umie: 1) przestrzega przepisów

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK ADMINISTRACJI

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK ADMINISTRACJI MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK ADMINISTRACJI SYMBOL CYFROWY 343 [01] Akceptuj Zatwierdzam Minister Spraw Wewntrznych i Administracji Minister Edukacji

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 15 czerwca 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 15 czerwca 2011 r. Dziennik Ustaw Nr 141 8594 Poz. 827 827 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 15 czerwca 2011 r. w sprawie podstaw programowych kształcenia w zawodach: monter sieci i urządzeń telekomunikacyjnych,

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE LUSARZ (37 03)

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE LUSARZ (37 03) MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE LUSARZ (37 03) OBECNIE: 722[03] Akceptuj: Zatwierdzam: Minister Gospodarki Minister Edukacji Narodowej SPIS TRECI str. PODSTAWA

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK RACHUNKOWOCI 341 [06]

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK RACHUNKOWOCI 341 [06] MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK RACHUNKOWOCI 341 [06] Obecnie: 412[01] Akceptuj: Zatwierdzam: Minister Finansów Minister Edukacji Narodowej I. ZAŁOENIA

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: technik teleinformatyk Symbol cyfrowy: 312 [02] Standard wyposaenia dydaktycznego pracowni kształcenia zawodowego moe zawiera wybrane

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK ORGANIZACJI USŁUG GASTRONOMICZNYCH

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK ORGANIZACJI USŁUG GASTRONOMICZNYCH MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK ORGANIZACJI USŁUG GASTRONOMICZNYCH SYMBOL CYFROWY 512 [03] Obecnie: 341 [07] Akceptuj: Zatwierdzam: Prezes Urzdu Kultury

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK INFORMATYK

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK INFORMATYK Załącznik nr 8 PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK INFORMATYK SYMBOL CYFROWY 312[01] I. OPIS ZAWODU 1. W wyniku kształcenia w zawodzie absolwent powinien umieć: 1) posługiwać się systemami

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE SPRZEDAWCA SYMBOL CYFROWY 522[01]

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE SPRZEDAWCA SYMBOL CYFROWY 522[01] PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE SPRZEDAWCA SYMBOL CYFROWY 522[01] I. ZAŁOENIA PROGRAMOWO ORGANIZACYJNE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE A. OPIS KWALIFIKACJI ABSOLWENTA W wyniku kształcenia w zawodzie

Bardziej szczegółowo

TECHNIK OBSŁUGI TURYSTYCZNEJ 24 06

TECHNIK OBSŁUGI TURYSTYCZNEJ 24 06 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK OBSŁUGI TURYSTYCZNEJ 24 06 Obecnie: 341 [05] I. ZAŁOENIA PROGRAMOWO-ORGANIZACYJNE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE 1. OPIS KWALIFIKACJI

Bardziej szczegółowo

Klasyfikacja zawodów szkolnictwa zawodowego przewiduje możliwość kształcenia w tym zawodzie również w szkole policealnej.

Klasyfikacja zawodów szkolnictwa zawodowego przewiduje możliwość kształcenia w tym zawodzie również w szkole policealnej. PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r. Technik informatyk 351203 Celem kształcenia zawodowego jest przygotowanie uczących się do życia w warunkach

Bardziej szczegółowo

Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r.

Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r. PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r. technik informatyk 351203 Celem kształcenia zawodowego jest przygotowanie uczących się do życia w warunkach

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r. Technik informatyk 351203 Celem kształcenia

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r. Technik informatyk 351203 Celem kształcenia PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r. Technik informatyk 351203 Celem kształcenia zawodowego jest przygotowanie uczących się do życia w warunkach

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK LOGISTYK

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK LOGISTYK Załącznik nr 4 PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK LOGISTYK SYMBOL CYFROWY 342[04] 1. OPIS ZAWODU 1. W wyniku kształcenia w zawodzie absolwent powinien umieć: 1) posługiwać się terminologią

Bardziej szczegółowo

Program szkolenia uczestników w ramach programu mobilności Leonardo da Vinci "Ty nad poziomy...- praca bez granic"

Program szkolenia uczestników w ramach programu mobilności Leonardo da Vinci Ty nad poziomy...- praca bez granic Program szkolenia uczestników w ramach programu mobilności Leonardo da Vinci "Ty nad poziomy...- praca bez granic" Miejsce: Fundação Escola Profissional de Setúbal - Portugalia Termin: maj 2013, maj 2014

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK EKSPLOATACJI PORTÓW I TERMINALI

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK EKSPLOATACJI PORTÓW I TERMINALI ZAŁĄCZNIK Nr 3 PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK EKSPLOATACJI PORTÓW I TERMINALI SYMBOL CYFROWY 342[03] I. OPIS ZAWODU 1. W wyniku kształcenia zawodzie absolwent powinien umieć: 1) określać

Bardziej szczegółowo

do przedmiotu INFORMATYKA

do przedmiotu INFORMATYKA Łuycka Wysza Szkoła Humanistyczna do przedmiotu INFORMATYKA AUTORZY : MGR BEATA ZIBA MGR DARIUSZ DOROZISKI MGR IN. WIESŁAW ROGOWSKI WYŁCZNIE DO UYTKU WEWNTRZNEGO ŁWSH COPY RIGHT 1 Spis Tre : 1. Pojcia

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK USŁUG KOSMETYCZNYCH

MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK USŁUG KOSMETYCZNYCH MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK USŁUG KOSMETYCZNYCH SYMBOL CYFROWY 514 [03] Akceptuj: Zatwierdzam: Minister Gospodarki Minister Edukacji Narodowej I.

Bardziej szczegółowo

Podstawa programowa kształcenia w zawodzie piekarz symbol cyfrowy 741[02]

Podstawa programowa kształcenia w zawodzie piekarz symbol cyfrowy 741[02] Podstawa programowa kształcenia w zawodzie piekarz symbol cyfrowy 741[02] I. ZAŁOśENIA PROGRAMOWO-ORGANIZACYJNE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE A. OPIS KWALIFIKACJI ABSOLWENTA W wyniku kształcenia w zawodzie absolwent

Bardziej szczegółowo

Załcznik nr 15 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Załcznik nr 15 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załcznik nr 15 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1 Spis treci: I. ELEKTRONICZNY SYSTEM OBIEGU DOKUMENTÓW (ESOD)... 3 II. ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA... 16 III. PORTAL INTERNETOWY DO ELEKTRONICZNEJ

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 4 lipca 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 4 lipca 2011 r. Dziennik Ustaw Nr 167 9745 Poz. 998 998 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 4 lipca 2011 r. w sprawie podstaw programowych kształcenia w zawodach: technik awionik, technik budownictwa

Bardziej szczegółowo

Dydaktyka przedmiotowa

Dydaktyka przedmiotowa Dr inż. Szymon Szewrański Dydaktyka przedmiotowa "Nauczyciel przedmiotów zawodowych w zakresie organizacji usług gastronomicznych i hotelarstwa oraz architektury krajobrazu - studia podyplomowe" projekt

Bardziej szczegółowo

INFORMATYCZNE SYSTEMY ZARZDZANIA EKSPLOATACJ OBIEKTÓW TECHNICZNYCH

INFORMATYCZNE SYSTEMY ZARZDZANIA EKSPLOATACJ OBIEKTÓW TECHNICZNYCH UNIWERSYTET WARMISKO MAZURSKI W OLSZTYNIE AKADEMIA TECHNICZNO ROLNICZA W BYDGOSZCZY NIZISKI Stanisław ÓŁTOWSKI Bogdan INFORMATYCZNE SYSTEMY ZARZDZANIA EKSPLOATACJ OBIEKTÓW TECHNICZNYCH OLSZTYN BYDGOSZCZ

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU SYMBOL CYFROWY 321[07]

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU SYMBOL CYFROWY 321[07] PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU SYMBOL CYFROWY 321[07] I. ZAŁOŻENIA PROGRAMOWO-ORGANIZACYJNE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE A. OPIS KWALIFIKACJI ABSOLWENTA 1. W wyniku

Bardziej szczegółowo

5. Łatwość części I etapu pisemnego według umiejętności i typów szkół - technika i szkoły policealne

5. Łatwość części I etapu pisemnego według umiejętności i typów szkół - technika i szkoły policealne 5. Łatwość części I etapu pisemnego według umiejętności i typów szkół - technika i szkoły policealne W tabelach przedstawiono wskaźniki łatwości poszczególnych umiejętności w etapie pisemnym - część I

Bardziej szczegółowo

I. ELEKTRONICZNY SYSTEM OBIEGU DOKUMENTÓW Zgodno oferowanego SYSTEMU z nastpujcymi przepisami prawnymi:

I. ELEKTRONICZNY SYSTEM OBIEGU DOKUMENTÓW Zgodno oferowanego SYSTEMU z nastpujcymi przepisami prawnymi: Załcznik nr 13 miejscowo..., data CHARAKTERYSTYKA PROPONOWANEGO ELEKTRONICZNEGO OBIEGU DOKUMENTÓW, ELEKTRONICZNEJ SKRZYNKI PODAWCZEJ, PORTALU INTERNETOWEGO DO ELEKTRONICZNEJ OBSŁUGI INTERESANTÓW Ponisz

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Uni Europejsk ze rodków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i rodowisko

Projekt współfinansowany przez Uni Europejsk ze rodków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i rodowisko Projekt współfinansowany przez Uni Europejsk ze rodków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i rodowisko Nr sprawy: RZP-II-WI/21/DZP-1/2014 Załcznik nr 8 do Ogłoszenia

Bardziej szczegółowo