Przygotowanie i przeprowadzenie e-seminariów związanych z działalnością e-punktu

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Przygotowanie i przeprowadzenie e-seminariów związanych z działalnością e-punktu"

Transkrypt

1 DRP /12-PC Warszawa, 14 sierpnia 2012 r. Zaproszenie do składania ofert na: Przygotowanie i przeprowadzenie e-seminariów związanych z działalnością e-punktu Szacunkowa wartość zamówienia: poniżej euro (zamówienie nieobjęte procedurą zamówienia publicznego w rozumieniu ustawy Prawo Zamówień Publicznych) 1. INFORMACJE PODSTAWOWE Od 1 września 2010 r. przy Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości funkcjonuje Punkt kontaktowy do spraw e-handlu dla usługodawców i usługobiorców - e-punkt. E-PUNKT został powołany na podstawie rozporządzenia z dnia 17 sierpnia 2010 r. w sprawie utworzenia punktu kontaktowego dla administracji oraz punktu kontaktowego dla usługodawców i usługobiorców, implementującego art. 19 ust. 4 Dyrektywy 2000/31/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 8 czerwca 2000 r. w sprawie niektórych aspektów prawnych usług społeczeństwa informacyjnego, w szczególności handlu elektronicznego w ramach rynku wewnętrznego (dyrektywa o handlu elektronicznym). E-PUNKT świadczy usługi informacyjne przedsiębiorcom i ich klientom z zakresu prawa obrotu elektronicznego, w tym wsparcie informacyjne w sytuacjach spornych. Do głównych zadań e-punktu należą: szerzenie wiedzy na temat prawa obrotu elektronicznego w celu ułatwienia prowadzenia działalności gospodarczej z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych przez przedsiębiorców oraz pomoc w bezpiecznym i swobodnym korzystaniu z ofert tych przedsiębiorców przez ich klientów. Zadania te e-punkt realizuje poprzez podejmowanie takich działań, jak e-seminaria dla przedsiębiorców, publikacja materiałów edukacyjnych na temat prawa Internetu, prowadzenie strony internetowej e-punktu pod adresem na której udostępniane są informacje i porady z zakresu prawa obrotu elektronicznego.

2 2. ZAMAWIAJĄCY Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ul. Pańska 81/83, Warszawa, woj. mazowieckie REGON Osoba do kontaktów w sprawie zaproszenia: NIP: Paweł Chaber, Departament Rozwoju fax (22) Przedsiębiorczości i Innowacyjności, PARP tel: Krzysztof Buczek, Departament Rozwoju Przedsiębiorczości i Innowacyjności, PARP tel: OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 3.1. Zakres przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia są następujące zadania: Przygotowanie merytoryczne i przeprowadzenie trzech e-seminariów a) W trakcie seminariów muszą zostać omówione m.in. następujące zagadnienia: Nowa dyrektywa konsumencka a zakupy przez Internet a) Wprowadzenie do prawa konsumenckiego b) Prawo konsumenckie w Polsce c) Założenia Dyrektywy 2011/83/UE w zakresie e-commerce d) Najważniejsze zmiany wynikające z nowej dyrektywy dla konsumentów i sprzedawców e) Ocena zmian, które zostaną wprowadzone Dyrektywą szansa czy zagrożenie dla polskich e-sklepów? Marketing i reklama w Internecie a) Prawo reklamy w obrocie elektronicznym b) Oferty promocyjne, konkursy i hazard w Internecie c) Prawo konkurencji w Internecie d) Zagadnienia cybersquatying u i typosquatting u e) Internet jako medium działań marketingowych f) Optymalizacja strony pod kątem wyszukiwarek internetowych g) Statystyki odwiedzin 2

3 h) SEO i pozycjonowanie i) Kampanie linków sponsorowanych j) PR internetowy k) Formy reklamy internetowej l) Newsletter m) Marketing wirusowy n) Blog firmowy o) Problem spamu p) Ochrona danych osobowych q) Rynek mobile r) Mierzenie rezultatów kampanii reklamowych Perspektywy rozwoju e-biznesu (czynniki stanowiące szanse i bariery prowadzenia działalności) a) Internetowy handel transgraniczny Możliwości usprawnień Rozwiązania na przyszłość b) Social media w e-commerce Możliwości wykorzystania mediów społecznościowych w działalności gospodarczej Czy jest to rozwiązanie dla każdego? Co powinien zawierać regulamin portalu społecznościowego? Jaki jest zakres ochrony wizerunku w Internecie? Zasady przetwarzania danych osobowych przez właściciela serwisu społecznościowego c) Prawa autorskie w Internecie Wykorzystanie zdjęć katalogowych producenta Kopiowanie opisów sprzedawanych produktów Kopiowanie regulaminu sklepu internetowego Ochrona autorskich praw majątkowych Odpowiedzialność z tytułu naruszenia osobistych praw autorskich Przeniesienie praw autorskich do zdjęć Umowa licencji na korzystanie z cudzych zdjęć i opisów Co powinna zawierać umowa licencyjna? Umowa przenosząca prawa do utworów b) Każde seminarium musi prowadzić przynajmniej dwóch ekspertów w charakterze prelegentów. Zadaniem prelegentów będzie zaprezentowanie tematyki seminarium z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej. c) Seminaria będą nagrywane w siedzibie PARP, transmitowane na żywo on-line poprzez strony internetowe Zamawiającego. d) Każde seminarium będzie trwało 150 min., z uwzględnieniem czasu potrzebnego na przywitanie i zakończenie seminarium oraz dwie 10-minutowe przerwy. 3

4 e) Zakres zadania o którym mowa w punkcie obejmuje każdorazowo: 1. Przygotowanie przez Wykonawcę szczegółowej propozycji scenariusza każdego seminarium wraz z krótkim opisem poszczególnych tematów w podziale na bloki tematyczne i przypisany im czas. Szczegółowy przebieg seminarium, w szczególności poruszane tematy, musi uzyskać akceptację Zamawiającego. Zamawiający zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian do programu przedstawionego przez Wykonawcę. 2. Przygotowanie przez Wykonawcę prezentacji w formacie.ppt na tematy objęte tematyką seminarium w oparciu o fachową wiedzę ekspertów. Wykonawca musi zapewnić, że prezentacje będą czytelne, zrozumiałe oraz użyteczne dla docelowych odbiorców seminarium przedsiębiorcy z sektora MSP z branży e-usługowej oraz internauty będącego osobą prywatną. Prezentacje muszą być napisane poprawnie pod względem językowym i stylistycznym, nie mogą zawierać kolokwializmów i wyrażeń slangowych. Ponadto muszą uzupełniać wykład, obrazować omawianą tematykę oraz być zgodne z aktualnym stanem prawnym i faktycznym. Prezentowany materiał musi być pozbawiony znaków i loga Wykonawcy oraz innych form reklamy i promocji Wykonawcy, a także znaków lub loga innych podmiotów, na które Zamawiający nie wyraził zgody. 3. Przeprowadzenie każdego seminarium przez ekspertów, zgodnie ze scenariuszem, o którym mowa w ppkt. 1. Wykonawca musi zapewnić, że seminaria przeprowadzone zostaną w sposób czytelny, zrozumiały oraz użyteczny dla docelowych odbiorców seminarium. W trakcie prowadzenia seminarium, eksperci muszą posługiwać się poprawną polszczyzną, a także nie mogą używać kolokwializmów i wyrażeń slangowych. W czasie seminarium oglądający uczestnicy będą mieli możliwość zadawania pytań. 4. Udzielenie przez ekspertów prowadzących seminarium odpowiedzi na pytania uczestników pojawiające się w trakcie seminarium. W przypadku braku możliwości udzielenia odpowiedzi w trakcie trwania seminarium ze względu na szczegółowość pytania lub ograniczenia czasowe, Wykonawca zobowiązany będzie do opracowania odpowiedzi w formie pisemnej i dostarczenia ich w terminie nie dłuższym niż 2 dni od przeprowadzenia seminarium. 5. Przygotowanie krótkiego podsumowania z przeprowadzonego seminarium w formie pisemnej. Informacja musi liczyć od do znaków ze spacjami. Wykonawca zobowiązany będzie do dostarczenia informacji w terminie nie dłuższym niż 2 dni od przeprowadzenia seminarium. f) Wymogi dotyczące ekspertów Eksperci, których Wykonawca wyznaczy do zaprezentowania tematyki każdego seminarium muszą mieć przynajmniej 2-letnie doświadczenie zawodowe związane z tematyką objętą zakresem seminarium. Eksperci muszą ponadto posiadać predyspozycje do prowadzenia wystąpień i jasnego przekazu informacji, a także doświadczenie w zakresie prowadzenia seminariów szkoleniowych. 4

5 Eksperci muszą przekazać oświadczenia o wyrażeniu zgody na rozpowszechnianie wizerunku, utrwalonego w ramach nagranej prezentacji, zgodnie z art. 81 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Zamawiający dopuszcza przeprowadzenie wszystkich seminariów przez dwóch tych samych ekspertów, o ile Wykonawca wykaże ich niezbędną wiedzę i doświadczenie w tematyce danego seminarium Usługa polegająca na obsłudze technicznej nagrywania dźwięku i obrazu trzech powyżej opisanych seminariów i transmisji on-line (streaming video) poprzez strony internetowe Zamawiającego, utrwalenie nagrania oraz jego montaż w celu umieszczenia materiałów z seminarium na stronach internetowych Zamawiającego. a) W skład zadania wchodzi każdorazowo: 1. Zapewnienie obsługi realizatorskiej nagrywania obrazu i dźwięku z seminarium. 2. Przeprowadzenie transmisji on-line seminarium w internecie wraz z zapewnieniem dostępu do transmisji na stronach internetowych Zamawiającego. 3. Przygotowanie zmontowanego materiału filmowego z nagrania seminarium. b) Zakres zadania, o którym mowa w punkcie ppkt. a) 1 obejmuje: 1. Zapewnienie przez Wykonawcę profesjonalnego sprzętu: przynajmniej dwóch kamer, przynajmniej 4 mikrofonów, statywów, oświetlenia, komputera przetwarzającego obraz i dźwięk, umożliwiającego zarejestrowanie oraz transmisję on-line danych w sposób bezproblemowy i zapewniający dobrą jakość oraz synchronizację audiowizualną (płynny odbiór transmisji audio i video). 2. Zapewnienie przez Wykonawcę profesjonalnej obsługi sprzętu podczas transmitowanego on-line wydarzenia oraz montażu urządzeń i okablowania niezbędnych do przeprowadzenia nagrania oraz transmisji. c) Zakres zadania, o którym mowa w punkcie lit. a), pkt. 2 obejmuje: 1. Zapewnienie przez Wykonawcę odpowiedniego sprzętu oraz oprogramowania do przeprowadzenia transmisji z wykorzystaniem łączy zapewnionych przez Zamawiającego. 2. Zapewnienie przez Wykonawcę odpowiedniego oprogramowania do odbioru transmisji przez użytkowników. Dostarczone przez Wykonawcę oprogramowanie będzie pozbawione znaków i loga Wykonawcy oraz innych form reklamy i promocji Wykonawcy, a także znaków lub loga innych podmiotów, na które Zamawiający nie wyraził zgody, a ponadto będzie możliwy do zaimplementowania na stronach internetowych Zamawiającego. 3. Zapewnienie przez Wykonawcę odpowiedniej jakości transmitowanego dźwięku i obrazu oraz niezawodności i nieprzerwanej dostępności transmisji on-line w trakcie seminarium. 4. Zapewnienie przez Wykonawcę użytkownikom transmisji możliwości aktywnego udziału w dyskusji poprzez zadawanie pytań i umieszczanie komentarzy 5

6 w okienku czatu, dostępnego obok okna transmisji, udostępnionego również prelegentom. 5. Zapewnienie przez Wykonawcę transferu umożliwiającego w tym samym czasie odtwarzanie transmisji on-line przez minimum 1000 użytkowników. 6. Dostarczenie przez Wykonawcę raportu podsumowującego aktywność internautów biorących udział w wydarzeniu (liczba połączeń, średni czas połączenia, lokalizacja połączenia, etc.). Wykonawca dostarczy raport w formacie danych xls. d) Zakres zadania, o którym mowa w punkcie lit. a), pkt. 3 obejmuje: 1. Utrwalenie oraz montaż nagrania z każdego wydarzenia. Materiał powinien być podzielony na kilka krótszych części tematycznych odpowiadających określonym zagadnieniom poruszanym podczas seminarium, zgodnie ze wskazówkami Zamawiającego. 2. Materiał filmowy przekazany będzie na nośniku DVD w formatach: Skompresowanym, umożliwiającym umieszczenie materiału w serwisie W lepszej jakości, w formacie avi lub mpeg. e) Wymagania techniczne Wykonawca musi zapewnić, że wszelkie aspekty wykonywanej usługi będą kompatybilne ze standardowym wyposażeniem oraz oprogramowaniem. W szczególności musi zapewnić, że usługa będzie współpracować z aktualnymi wersjami przeglądarek MS Internet Explorer, Firefox, Chrome, Opera oraz Safari oraz z systemami operacyjnymi Windows, Linux oraz Mac OS X Terminy realizacji zamówienia 1. W terminie do 5 dni od podpisania umowy z Zamawiającym, Wykonawca musi przedstawić: ostateczną propozycję zakresu tematycznego 3 seminariów, wraz z opisem poruszanej w nich problematyki oraz szczegółowym scenariuszem, listę prelegentów przypisanych do przeprowadzenia konkretnego seminarium, wraz z załączonym życiorysem, uwzględniającym informacje określone w pkt ppkt. e) i f). 2. Zamawiający będzie miał możliwość zgłaszania uwag lub zastrzeżeń. Propozycje Wykonawcy muszą uzyskać akceptację Zamawiającego. 3. Wykonawca powinien uwzględnić wszystkie uwagi lub zastrzeżenia Zamawiającego i przekazać nową wersję propozycji zakresu tematycznego seminariów lub listy prelegentów lub odnieść się do uwag w terminie 2 dni. 6

7 4. Wykonawca przekaże Zamawiającemu uzgodniony z Zamawiającym szczegółowy scenariusz każdego seminarium, o którym mowa w pkt lit. e), w terminie nie późniejszym, niż 10 dni przed datą każdego seminarium. 5. Wykonawca przekaże Zamawiającemu uzgodnioną z Zamawiającym prezentację w terminie nie późniejszym niż 10 dni przed datą każdego seminarium. 6. Pierwsze z seminariów musi odbyć się najpóźniej 28 września 2012 r. Pozostałe dwa seminaria odbędą się w pierwszej połowie października 2012 r. oraz w pierwszej połowie listopada 2012 r. Termin każdego z seminarium zostanie ustalony wspólnie z Wykonawcą, przy założeniu, że wszystkie 3 e-seminaria muszą zostać zorganizowane przed 30 listopada 2012 roku. 7. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany wcześniej ustalonego terminu przeprowadzenia seminarium o nie więcej niż 7 dni, w terminie nie późniejszym, niż na 14 dni przed pierwotnie zaplanowanym terminem. 8. W dniu przeprowadzenia seminarium Wykonawca musi zapewnić: przybycie obsługi technicznej, realizującej zadania określone w pkt , nie później niż 60 min. przed planowanym rozpoczęciem transmisji, przybycie prelegentów, realizującej zadania określone w pkt , nie później niż 30 min. przed planowanym rozpoczęciem transmisji. 9. Termin przekazania raportu podsumowującego aktywność internautów biorących udział w wydarzeniu, przekazania zmontowanego materiału filmowego, podsumowania z przeprowadzonego seminarium w formie pisemnej oraz odpowiedzi na pytania, o których mowa w pkt lit. e), wynosi 2 dni od daty transmisji. Zamawiający w ciągu 2 dni od daty dostarczenia materiału filmowego przekaże Wykonawcy decyzję o jego przyjęciu lub określeniu zmian i poprawek, które Wykonawca musi dokonać w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, nie dłuższym niż 2 dni. 10. Wykonawca zobowiązany jest do realizacji prac objętych niniejszym zamówieniem od dnia podpisania umowy do dnia 7 grudnia 2012 r. 11. Podstawą do wystawienia faktury będzie podpisany przez Zamawiającego protokół odbioru zamówienia. 12. Płatność na rzecz Wykonawcy nastąpi najpóźniej w ciągu 14 dni kalendarzowych od otrzymania przez Zamawiającego poprawnej faktury, na numer rachunku wskazany w fakturze Prawa autorskie Wykonawca przekaże Zamawiającemu autorskie prawa majątkowe do wszystkich materiałów powstałych w ramach zamówienia. Wartość autorskich praw majątkowych zostanie wskazana w Ofercie Wykonawcy oraz w umowie. 7

8 4. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 4.1. Oferta powinna być przygotowana w języku polskim oraz zawierać: a) nazwa i dane teleadresowe Wykonawcy wraz z wskazaną osobą do kontaktu w sprawie oferty (imię i nazwisko, telefon, ); b) opis propozycji realizacji zamówienia z uwzględnieniem elementów wymienionych w pkt 3., w szczególności propozycji przebiegu seminarium, wraz z opisem poszczególnych tematów w podziale na bloki tematyczne i przypisanym im zakresem czasu; c) opis doświadczenia i kwalifikacji prelegentów, w postaci życiorysu uwzględniającego: - wykształcenie i doświadczenie zawodowe lub naukowe; - kwalifikacje oraz doświadczenie w prowadzeniu prezentacji, wykładów i szkoleń, związanych z tematyką danego seminarium, z wyszczególnieniem liczby ww. wystąpień przeprowadzonych w ostatnich 2 latach (minimum 5), wraz z określeniem odbiorców; - doświadczenie w prowadzeniu prezentacji, wykładów i szkoleń transmitowanych on-line; d) opis doświadczenia Wykonawcy związanego ze świadczeniem usług polegających na obsłudze technicznej nagrywania dźwięku i obrazu (transmisji on-line), w tym: - opis sprzętu przeznaczonego do realizacji zamówienia, którym dysponuje Wykonawca; - prezentacja działań związanych ze świadczeniem usług polegających na obsłudze technicznej nagrywania dźwięku i obrazu (transmisji on-line); e) zestawienie cenowe jednostkowego przygotowania każdego seminarium, z wyszczególnieniem poszczególnych pozycji kosztorysowych uwzględniających ceny brutto, zgodnie z poniższą tabelą. 8

9 Lp. Zadanie 1. Przygotowanie merytoryczne i przeprowadzenie seminarium wraz z odpowiedzią na pytania pojawiające się w ich trakcie 2. Obsługa realizatorska nagrywania obrazu i dźwięku z seminarium oraz przeprowadzenie transmisji on-line 3. Przygotowanie zmontowanego materiału filmowego z nagrania seminarium 4. Wartość przekazania autorskich praw majątkowych Wartość seminarium (poz. 1-4) Łączna wartość przekazanych autorskich praw majątkowych Cena zadania brutto w PLN I seminarium II seminarium III seminarium Łączna wartość zamówienia f) wskazanie ewentualnych podwykonawców, realizujących zamówienie w imieniu Wykonawcy, g) kopia, potwierdzona za zgodność z oryginałem, aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeśli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesiące przed upływem terminu składania ofert; h) W przypadku dostarczenia oferty pocztą elektroniczną powinien to być skan oryginału oferty podpisany przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy. Załączniki powinny być skanem oryginału lub skanem kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy Ofertę należy przygotować w wersji elektronicznej lub tradycyjnej i przesłać odpowiednio: a) drogą ową na adres (otrzymanie oferty zostanie potwierdzone niezwłocznie w u zwrotnym) b) lub w wersji tradycyjnej (papierowej) na adres: 9

10 Paweł Chaber Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, DRP ul. Pańska 81/ Warszawa Nieprzekraczalny termin złożenia oferty: 24 sierpnia 2012 roku do godz. 10:00. Bliższych informacji na temat realizacji w/w zamówienia udziela: Paweł Chaber (tel , Krzysztof Buczek (tel , Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Departament Rozwoju Przedsiębiorczości i Innowacyjności. 5. OCENA OFERT 5.1. Ocenie poddane zostaną tylko te oferty, które zawierać będą wszystkie elementy określone w pkt Do oceny nie zostaną dopuszczone oferty przesłane po terminie określonym w punkcie Kryteria oceny ofert: Kryterium oceny ofert Cena (oferta z najniższą ceną otrzyma maksymalną liczbę punktów - ocenie podlegać będzie cena brutto oferty) Propozycja realizacji zamówienia i portfolio prelegentów Doświadczenie Wykonawcy związane ze świadczeniem usług polegających na obsłudze technicznej nagrywania dźwięku i obrazu (transmisji on-line) SUMA 100 Maksymalna ilość punktów w danym kryterium

11 6. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WSPÓŁPRACY ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCĄ W trakcie realizacji zamówienia, kontakty Zamawiającego z Wykonawcą będą odbywać się przy użyciu poczty elektronicznej oraz telefonicznie lub faksem. W specyficznych sytuacjach, gdzie taki kontakt nie będzie wystarczający, Wykonawca będzie zobowiązany do osobistego stawienia się w siedzibie Zamawiającego w celu omówienia z Zamawiającym poprawek, jeśli Zamawiający uzna to za konieczne. 7. DODATKOWE INFORMACJE 7.1 Zamawiający zastrzega sobie prawo do nie wybrania żadnego Wykonawcy. 7.2 Ilekroć w zaproszeniu do składania ofert mowa jest o dniach, Zamawiający rozumie przez to dni robocze, tj. dni od poniedziałku do piątku, w godzinach pracy od 8:00 do 16:00, z wyłączeniem dni wolnych od pracy. 7.3 W celu realizacji zamówienia z wybranym Wykonawcą zostanie podpisana umowa. 7.4 Treść niniejszego zaproszenia nie podlega negocjacjom. Paulina Zadura-Lichota Dyrektor Departament Rozwoju Przedsiębiorczości i Innowacyjności Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości 11

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Nr postępowania: ZP/4/5.3-2/2011 Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Nr postępowania: ZP/4/5.3-2/2011 Przedmiot zamówienia: Zamawiający: Krakowski Park Technologiczny Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, al. Jana Pawła II 41 L, 31-864 Kraków, KRS nr: 000058058, Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie Wydział XI Gospodarczy

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Dunina 24, 76-270 Ustka, woj. pomorskie, tel. 59 8147 197, faks 59 8147 197.

I. 1) NAZWA I ADRES: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Dunina 24, 76-270 Ustka, woj. pomorskie, tel. 59 8147 197, faks 59 8147 197. Ustka: Szkolenie pn. Sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej, w ramach projektu systemowego pn. Ty też możesz - Zadanie 1. Aktywna integracja Numer ogłoszenia: 269323-2013; data zamieszczenia: 11.12.2013 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

Kod CPV zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień: 80500000-9 usługi szkoleniowe

Kod CPV zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień: 80500000-9 usługi szkoleniowe Zapytanie ofertowe na wybór wykonawcy, do przeprowadzenia 4 dniowych zajęć warsztatowych z zakresu umiejętności komunikacji i współpracy z pacjentem, na terenie województwa mazowieckiego, w ramach Projektu

Bardziej szczegółowo

1 INFORMACJE PODSTAWOWE

1 INFORMACJE PODSTAWOWE Załącznik nr 4 do SIWZ znak sprawy: 7 /DI/PN/2015 Opis przedmiotu zamówienia 1 INFORMACJE PODSTAWOWE 1.1 Projekt Projekt System ulg i bonifikat skierowanych do rodzin wielodzietnych certyfikowany spersonalizowaną

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT (ZO) w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie zapytania ofertowego

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT (ZO) w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie zapytania ofertowego Postępowanie nr PW-BRK-381-0001-69-1/2015 ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT (ZO) w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na świadczenie usług prowadzenia warsztatów

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NA:

ZAPYTANIE OFERTOWE NA: ZAPYTANIE OFERTOWE NA: przygotowanie ekspertyzy Spółdzielczość uczniowska w Polsce jako jeden ze sposobów edukowania w zakresie przedsiębiorczości społecznej w systemie edukacji formalnej w ramach projektu

Bardziej szczegółowo

1. Nazwa i adres Zamawiającego. Główny Inspektor Ochrony Środowiska, zw. dalej Zamawiającym

1. Nazwa i adres Zamawiającego. Główny Inspektor Ochrony Środowiska, zw. dalej Zamawiającym 1. Nazwa i adres Zamawiającego Główny Inspektor Ochrony Środowiska, zw. dalej Zamawiającym Adres: Główny Inspektorat Ochrony Środowiska ul. Wawelska 52/54 00-922 Warszawa NIP: 526-16-50-857 Godziny urzędowania:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w przetargu nieograniczonym

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w przetargu nieograniczonym Zamawiający: Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie ul. Stanisława Kostki Potockiego 10/16 02-958 Warszawa tel.: (22) 544 27 00 fax.: (22) 842 31 16 adres strony internetowej: www.wilanow-palac.pl Pełnomocnicy

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY które znajdą się w Umowie w sprawie zamówienia publicznego pn. Wykonanie i wdrożenie nowego portalu internetowego Banku Gospodarstwa Krajowego Umowa nr.. zawarta w Warszawie.

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura ograniczona

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura ograniczona 1/13 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:32574-2012:text:pl:html PL-Warszawa: Usługi w zakresie organizowania wystaw, targów i kongresów 2012/S 20-032574 Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO na podstawie art. 39 ustawy z 29 stycznia 2004 r. -

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Warszawa, dnia 29 lipca 2013 r. ZATWIERDZAM z up. DYREKTORA GENERALNEGO DYREKTOR BIURA DYREKTORA GENERALNEGO /-/ Bożenna Owsińska-Ciach SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/31/2013

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe Zakup aplikacji do zarzadzania urządzeniami mobilnymi oraz aplikacji REGIOKonduktor

Zapytanie ofertowe Zakup aplikacji do zarzadzania urządzeniami mobilnymi oraz aplikacji REGIOKonduktor "Przewozy Regionalne" sp. z o.o. ul. Wileńska 14 a, 03-414 Warszawa Postępowanie nr PR-23/2015 Zapytanie ofertowe Zakup aplikacji do zarzadzania urządzeniami mobilnymi oraz aplikacji REGIOKonduktor Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Projekt Umowa nr CUI/ZP/PN/.../2015

Projekt Umowa nr CUI/ZP/PN/.../2015 Projekt Umowa nr CUI/ZP/PN/.../2015 zawarta w dniu... we Wrocławiu pomiędzy: Gminą Wrocław, z siedzibą we Wrocławiu, pl. Nowy Targ 1-8, 50-141 Wrocław, działającą poprzez: Centrum Usług Informatycznych

Bardziej szczegółowo

Związek Gmin Barcja Plac Piłsudskiego 1 11-400 Kętrzyn Kętrzyn, dnia 25.08.2014r. Zapytanie ofertowe

Związek Gmin Barcja Plac Piłsudskiego 1 11-400 Kętrzyn Kętrzyn, dnia 25.08.2014r. Zapytanie ofertowe Związek Gmin Barcja Plac Piłsudskiego 1 11-400 Kętrzyn Kętrzyn, dnia 25.08.2014r... (pieczęć Zamawiającego) Znak sprawy ZGB.042.1.2.2.2014 Zapytanie ofertowe Postępowanie prowadzone w oparciu o art. 4

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy: 11/IAM/2013/06. postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy: 11/IAM/2013/06. postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na Instytut Adama Mickiewicza ul. Mokotowska 25 00-560 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy: 11/IAM/2013/06 postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na Usługi analityki

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy: WIF-212-1/2012 Warszawa, 2012-05-22 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Tryb postępowania: przetarg nieograniczony na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 27.02.2013 r. dotyczące

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 27.02.2013 r. dotyczące ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 27.02.2013 r. dotyczące stworzenia platformy internetowej oraz budowy informatycznej gry internetowej skierowanej do uczniów szkół ponadgimnazjalnych w ramach projektu: Innowacyjne

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT (ZO) w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie zapytania ofertowego

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT (ZO) w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie zapytania ofertowego Postępowanie nr PW-BRK-381-0001-69-2/2014 ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT (ZO) w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na świadczenie usług prowadzenia warsztatów

Bardziej szczegółowo

Polska-Grodzisk Mazowiecki: System informacji ruchu pasażerskiego 2014/S 183-322582. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Grodzisk Mazowiecki: System informacji ruchu pasażerskiego 2014/S 183-322582. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/13 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:322582-2014:text:pl:html Polska-Grodzisk Mazowiecki: System informacji ruchu pasażerskiego 2014/S 183-322582 Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

PL-Bydgoszcz: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2013/S 007-007689. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

PL-Bydgoszcz: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2013/S 007-007689. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/15 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:7689-2013:text:pl:html PL-Bydgoszcz: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2013/S 007-007689 Ogłoszenie o zamówieniu

Bardziej szczegółowo

Zakup oprogramowania do wirtualizacji stacji roboczych wraz z usługami towarzyszącymi

Zakup oprogramowania do wirtualizacji stacji roboczych wraz z usługami towarzyszącymi wirtualizacji stacji roboczych wraz z usługami towarzyszacymi Zamawiający: CENTRUM PRZETWARZANIA DANYCH MINISTERSTWA FINANSÓW 26-601 Radom, ul. Samorządowa 1 PN/7/14/VBC SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW

Bardziej szczegółowo

na zakup usług dostępu do sieci Internet oraz hostingu portalu internetowego i poczty e-mail Zamawiającego na zasobach własnych Wykonawcy

na zakup usług dostępu do sieci Internet oraz hostingu portalu internetowego i poczty e-mail Zamawiającego na zasobach własnych Wykonawcy SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ na zakup usług dostępu do sieci Internet oraz hostingu portalu internetowego i poczty e-mail Zamawiającego na zasobach własnych Wykonawcy I.

Bardziej szczegółowo

. Nowy Sącz, 27.06.2013 r.

. Nowy Sącz, 27.06.2013 r. . Nowy Sącz, 27.06.2013 r. (pieczęć nagłówkowa Wnioskodawcy) ZAPYTANIE OFERTOWE NR 5/2013 z dnia 27.06.2013 r. upublicznione dnia 27.06.2013 r. na stronie internetowej Beneficjenta: www.fundacjatarcza.pl

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług elektronicznych StuGO.pl za pośrednictwem serwisu www.stugo.pl

Regulamin świadczenia usług elektronicznych StuGO.pl za pośrednictwem serwisu www.stugo.pl Regulamin świadczenia usług elektronicznych StuGO.pl za pośrednictwem serwisu www.stugo.pl 1. Definicje Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia oznaczają: 1.1. StuGO.pl Artur Pawelec prowadzący działalność

Bardziej szczegółowo

Zamawiający. Narodowe Centrum Kultury ul. Płocka 13, 01 231 Warszawa tel. 22 2 100 100, faks 22 2 100 101

Zamawiający. Narodowe Centrum Kultury ul. Płocka 13, 01 231 Warszawa tel. 22 2 100 100, faks 22 2 100 101 Zamawiający Narodowe Centrum Kultury ul. Płocka 13, 01 231 Warszawa tel. 22 2 100 100, faks 22 2 100 101 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w przetargu nieograniczonym na zaprojektowanie, wykonanie

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dn. 29.04.2011 r. Nr postępowania: 10/1.18/2011

Warszawa, dn. 29.04.2011 r. Nr postępowania: 10/1.18/2011 Warszawa, dn. 29.04.2011 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NA: wynajem sali konferencyjnej wraz z usługą cateringową oraz noclegową w ramach projektu systemowego 1.18 Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy

Bardziej szczegółowo

ujednolicony Umowa Nr PN/4/15/VBC

ujednolicony Umowa Nr PN/4/15/VBC ujednolicony Załącznik C do SIWZ Wzór umowy Umowa Nr PN/4/15/VBC zawarta w dniu.- w Radomiu, zwana dalej Umową, pomiędzy: Skarbem Państwa Centrum Przetwarzania Danych Ministerstwa Finansów, jednostką budżetową

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Nr postępowania: BKK/8.1/1/07/2012 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia W związku z realizacją w ramach działania 8.1 PO IG projektu Zwiększenie podaży usług elektronicznych dla MSP branży budowlanej

Bardziej szczegółowo

BZU.IG.2291-39/15 UWAGI DOTYCZĄCE SIWZ

BZU.IG.2291-39/15 UWAGI DOTYCZĄCE SIWZ BZU.IG.2291-39/15 SIWZ Spis treści Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego... 3 Rozdział 2. Tryb udzielenia zamówienia oraz informacje o postępowaniu... 3 Rozdział 3. Opis przedmiotu zamówienia... 3 Rozdział

Bardziej szczegółowo