Poznań, dnia Zamawiający Katarzyna Wołyniak Lazy Gato ul. Św. Marcin Poznań ZAPYTANIE OFERTOWE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Poznań, dnia 2.04.2013 Zamawiający Katarzyna Wołyniak Lazy Gato ul. Św. Marcin 40 61-807 Poznań ZAPYTANIE OFERTOWE"

Transkrypt

1 Poznań, dnia Zamawiający Katarzyna Wołyniak Lazy Gato ul. Św. Marcin Poznań ZAPYTANIE OFERTOWE 1. Informacje o Zamawiającym Katarzyna Wołyniak prowadzaca działalność gospodarczą pod nazwą Lazy Gato realizuje projekt pt. Stworzenie turystycznego serwisu internetowego skierowanego do mniejszości seksualnych (umowa NR UDA-POIG /11-00 zawarta z Wielkopolską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości Spółka z o.o.) współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Projekt realizowany jest w ramach Poddziałania 8.1 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej. Projekt realizowany jest w okresie r. W ramach projektu powstanie nowoczesny serwis społecznościowobranżowy, za pomocą które będą świadczone innowacyjne usługi w zakresie automatycznego kojarzenia usług turystycznych i organizowania e-podróży. 2. Opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia są : a. Reklama internetowa SEO i SEM (wykonanie zamówienia najpóźniej do 25 maja 2013), w tym: kompleksowa realizacji kampanii Facebook Ads w języku polskim i angielskim skierowanej na rynek polski i brytyjski, łącznie: minimum kliknięć, raport z działań w formie zrzutu z ekranu zawierającego raport systemowy Facebook. kompleksowa realizacja pozycjonowania SEO w wyszukiarkach Google:

2 zamieszczenie łącznie min. 80 linków odsyłających do portalu w polsko- i anglojęzycznych internetowych katalogach firm, forach internetowych, na stronach stronach z artykułami oraz w komentarzach pod artykułami na blogach i stronach tematycznych, raport końcowy zawierający odnośniki do stron, na których zostały zamieszczone linki pozycjonujące, oraz zrzuty z ekranu dla tych linków, które zostaną zatwierdzone i opublikowane. Reklama Google AdWords prowadzenie i bieżąca optymalizacja kampanii: min. 900 kliknięć pozyskanych wśród użytkowników polskojęzycznych (teksty reklamowe w języku polskim) łącznie min. 900 kliknięć pozyskanych wśród użytkowników anglojęzycznych i niemieckojęzycznych (teksty reklamowe w języku angielskim i niemieckim) raport końcowy w postaci zrzutu z ekranu zawierającego raport systemowy. 3. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków 3.1. Warunki udziału w postępowaniu. W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy, którzy wykażą, że spełniają warunki dotyczące możliwości wykonania wszystkich części zamówienia, oraz spełniają łącznie wszystkie poniższe warunki: a) wobec oferenta lub podmiotu, który reprezentuje oferent nie został orzeczony zakaz korzystania z dotacji, subwencji lub innych form wsparcia finansowego środkami publicznymi, b) wobec oferenta lub podmiotu, który reprezentuje oferent nie został orzeczony zakaz korzystania z pomocy organizacji międzynarodowych, których Rzeczpospolita Polska jest członkiem, c) wobec oferenta lub podmiotu, który reprezentuje oferent nie został orzeczony zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne, d) wobec oferenta lub podmiotu, który reprezentuje oferent nie jest prowadzone żadne postępowanie egzekucyjne i nie ogłoszono upadłości, e) sytuacja ekonomiczna i finansowa wobec oferenta lub podmiotu, który reprezentuje oferent pozwala na wykonanie oferty.

3 f) posiadania uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków. Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek dotyczący pkt. 3.1, jeśli przekaże niżej wymienione dokumenty: 1. Podpisany własnoręcznie formularz ofertowy, 2. Portfolio rozumiane jako wykaz wcześniej realizowanych projektów. Kserokopie dokumentów muszą być poświadczone za zgodność z oryginałem na każdej stronie (data, czytelny podpis, pieczęć firmowa). Wszelkie dodatkowe dokumenty załączone do formularza nie będą brane pod uwagę podczas procesu oceny oferty. 4. Opis sposobu przygotowania oferty 4.1. Wykaz dokumentów składających się na ofertę: a. Dokumenty wymienione w punkcie Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę Oferty składa się w jednym egzemplarzu w formie papierowej oraz drogą elektroniczną na adresy podane w punkcie Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem oferty Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu Wykonawca zobowiązany jest do wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do wyboru oferty 4.7 Nie dopuszcza się możliwości składania ofert częściowych. 5. Termin i miejsce składania ofert Ofertę, wraz z wymaganymi załącznikami wskazanymi w punkcie 4.1 należy przesłać w wersji elektronicznej, w formie skanu dokumentów w formacie.jpg podpisanych przez osoby upoważnione do reprezentowania Oferenta, na adres mailowy: lub w wersji papierowej podpisanej przez osoby upoważnione do reprezentowania Oferenta, listownie lub osobiście na adres: Katarzyna Wołyniak Lazy Gato ul. Św. Marcin Poznań

4 z dopiskiem OFERTA PO IG PORTAL do dnia 11 kwietnia 2013 do godz. 14:00 6. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami 1. Każdy Wykonawca ma prawo zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści zawartych w niniejszym zapytaniu. 2. Zamawiający udzieli wyjaśnień wszystkim zainteresowanym drogą elektroniczną, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego wpłynie do Zamawiającego nie później niż do dnia 9 kwietnia Osobą ze strony Zamawiającego uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami jest Agata Kowalczyk w godzinach od 10:00 do 17:00 od poniedziałku do piątku Tel ; 7. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert. Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie następujących kryteriów oceny ofert: a. Ocenie merytorycznej poddaje zostaną tylko kompletne formularze ofertowe, opracowane w oparciu o wzory określone w punkcie 4.1. b. Oferty zostaną ocenione w kolejności zgodnej z numeracją nadawaną podczas przyjmowania ofert w biurze Zamawiającego. c. Oferty będą oceniane 2-etapowo: Pierwszy etap: weryfikacja formalna oferty, w tym jej kompletność i zgodność ze wzorami załączonymi do niniejszego zapytania ofertowego d. Oferty, które spełnią kryteria formalne oceniane będą pod kątem następujących kryteriów: I. Cena oferty musi być podana w PLN, liczbowo, w kwocie netto (doliczenie podatku VAT nastąpi zgodnie z przepisami). Wszystkie koszty zawiązane z realizacją niniejszego zamówienia powinny być skalkulowane w cenie oferty maksymalnie 60 punktów do uzyskania za kryterium weryfikacja na podstawie formularza ofertowego. II. Doświadczenie Oferenta mierzone liczbą zrealizowanych kampanii SEO lub SEM. e. Oferta może maksymalnie uzyskać 100 punktów f. Ocena dokonana zostanie przez Komisję, dnia 12 kwietnia 2013 o godz. 13:00, w skład której wchodzić będzie 2 przedstawicieli Zamawiającego.

5 g. Ocena dokonana przez Komisję na charakter ostateczny. h. W przypadku nie wybrania Wykonawcy, w szczególności w przypadku braku ofert, Zamawiający dopuszcza możliwość ponownego rozpoczęcia procedury. 8. Tryb ogłoszenia wyników postępowania Informacja o wynikach oceny zostanie przekazana Oferentom mailowo do dnia 12 kwietnia Termin związania z ofertą: 25 kwietnia 2013r. 10. Załączniki: a. Formularz ofertowy.

Poznań, dnia 30.10.2012 Zamawiający Katarzyna Wołyniak Lazy Gato Jana Henryka Dąbrowskiego 9/11 lok. 4, 60-838 Poznań ZAPYTANIE OFERTOWE

Poznań, dnia 30.10.2012 Zamawiający Katarzyna Wołyniak Lazy Gato Jana Henryka Dąbrowskiego 9/11 lok. 4, 60-838 Poznań ZAPYTANIE OFERTOWE Poznań, dnia 30.10.2012 Zamawiający Katarzyna Wołyniak Lazy Gato Jana Henryka Dąbrowskiego 9/11 lok. 4, 60-838 Poznań ZAPYTANIE OFERTOWE 1. Informacje o Zamawiającym a. Katarzyna Wołyniak prowadząca działalność

Bardziej szczegółowo

Projekt Fundamenty efektywności współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE

Projekt Fundamenty efektywności współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE Zamawiający NIP 5213554877 REGON 142211994 ZAPYTANIE OFERTOWE 1. Założenia Zgodnie z Zasadą konkurencyjności w rozumieniu Wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach

Bardziej szczegółowo

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Poznań, dnia 10.07.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 3 dot. zorganizowania i realizacji szkolenia zawodowego pt. Adobe Photoshop, Adobe Illustrator w ramach projektu pt. Nazwa projektu: Zmiana na lepsze nr

Bardziej szczegółowo

w ramach projektu Wzornictwo-Biznes-Zysk nr umowy o dofinansowanie POIG.05.02.00-00-001/14

w ramach projektu Wzornictwo-Biznes-Zysk nr umowy o dofinansowanie POIG.05.02.00-00-001/14 Zapytanie ofertowe dotyczące: świadczenia usługi SEO-SEM dla Portalu: www.projekt-wbz.com.pl w ramach projektu Wzornictwo-Biznes-Zysk nr umowy o dofinansowanie POIG.05.02.00-00-001/14 Warszawa, 02.02.2015

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Zapytanie ofertowe

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Zapytanie ofertowe Strona1 Zapytanie ofertowe Kurs/szkolenie - Auditor wewnętrzny Zintegrowanego Systemu Zarządzania Bydgoszcz, dnia 13 listopada 2013 roku Strona2 UŻYTE W ZAPYTANIU OFERTOWYM TERMINY Zamawiający - CIECH

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Zapytanie ofertowe na - wynajem sali wraz ze niezbędnym wyposażeniem i sprzętem multimedialnym, zapewnienie cateringu, na realizację usługi wykładów szkolenia zawodowego pt. Programy magazynowo-sprzedażowe

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr POIG 8.2/03/2014

Zapytanie ofertowe nr POIG 8.2/03/2014 Złotokłos, dnia 31.01.2014 r. Zapytanie ofertowe nr POIG 8.2/03/2014 Zapraszamy do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia, którego przedmiotem jest aktualizacja i rozbudowa posiadanego

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Nr postępowania: BKK/8.1/1/07/2012 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia W związku z realizacją w ramach działania 8.1 PO IG projektu Zwiększenie podaży usług elektronicznych dla MSP branży budowlanej

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/2014

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/2014 Katowice, 28.01.2014 r. Polisafe sp.z o.o. sp.k. Ul. Korfantego 105 40-160 Katowice ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/2014 Dotyczy projektu pn. Poprawa konkurencyjności agencji ubezpieczeniowej poprzez wdrożenie

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja!

Człowiek najlepsza inwestycja! Opole, 02-05- 2013 ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/05/2013 na realizację usługi polegającej na zarządzaniu projektem pn. Akademia Lidera Zarządzanie, Ludzie, Rozwój realizowanym w partnerstwie (3 partnerów). Projekt

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ROZWOJU INNOWACYJNEJ GOSPODARKI. Zapytanie ofertowe

FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ROZWOJU INNOWACYJNEJ GOSPODARKI. Zapytanie ofertowe KSENS Waldemar Kardasz ul. Urocza 11 15-240 Białystok tel. + 48 508 111 323 Waldek.kardasz@ksens.pl www.ksens.pl Białystok, 07.04.2014 Zapytanie ofertowe I. ZAMAWIAJĄCY KSENS Waldemar Kardasz ul. Urocza

Bardziej szczegółowo

IM.JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO 00-178 WARSZAWA UL.STAWKI 14

IM.JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO 00-178 WARSZAWA UL.STAWKI 14 ZESPÓŁ SZKÓŁ POLIGRAFICZNYCH IM.JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO 00-178 WARSZAWA UL.STAWKI 14 Warszawa, dnia 05.09.2014r. ZAPYTANIE OFERTOWE 1/2014 Niniejsze zapytanie ma formę rozeznania rynku i nie stanowi zapytania

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE na przeprowadzenie szkolenia zawodowego: SQL w MySQL

ZAPYTANIE OFERTOWE na przeprowadzenie szkolenia zawodowego: SQL w MySQL Nr FAE/14/pokl/2015 Przemyśl dnia 28 kwietnia 2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE na przeprowadzenie szkolenia zawodowego: SQL w MySQL w trybie zgodnym z zasadą konkurencyjności dla potrzeb projektu FANINA w restrukturyzacji

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej: http://www.chodkowska.edu.pl, www.badaniairozwoj.eu

Adres strony internetowej: http://www.chodkowska.edu.pl, www.badaniairozwoj.eu Nr zamówienia: 02/06/BRP/2013 ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 28 czerwca 2013 r. SEKCJA I. ZAMAWIAJĄCY Wyższa Szkoła Zarządzania i Prawa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie Al. Jerozolimskie 200 02-486 Warszawa

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Poznań, dn. 09.06.2015 r. Zamawiający:

ZAPYTANIE OFERTOWE. Poznań, dn. 09.06.2015 r. Zamawiający: Zamawiający: SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny ul.: Chodakowska 19/31 kod, miejscowość: 03-815 Warszawa NIP: 118-01-97-245 REGON: 011947981 Poznań, dn. 09.06.2015 r. Zamawiający zaprasza do udziału

Bardziej szczegółowo

System B2B wspierający działalność firmy windykacyjnej

System B2B wspierający działalność firmy windykacyjnej Strona1 Kraków, dnia 23 maja 2013 roku ZAPYTANIE OFERTOWE PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Zakup licencji oprogramowania, analizy, szkolenia oraz promocja dla potrzeb realizacji projektu p.n.: System B2B wspierający

Bardziej szczegółowo

V. Termin związania ofertą Oferent jest związany ofertą w terminie do 30 dni od dnia złożenia oferty.

V. Termin związania ofertą Oferent jest związany ofertą w terminie do 30 dni od dnia złożenia oferty. OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA WYKONANIE USŁUGI PROMOCJI I POZYCJONOWANIAW WYSZUKIWARCE GOOGLE.PL WITRYN FIRM KLASTRA FIRM INFORMATYCZNYCH WSCHODNIEJ POLSKI NA PIERWSZEJ STRONIE WYNIKOWEJ, PROMOCJI I POZYCJONOWANIA

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 8.1/1/2014 na Wykonanie systemu informatycznego platformy e-usługi wraz z generatorem aplikacji mobilnych (I i II etap)

Zapytanie ofertowe nr 8.1/1/2014 na Wykonanie systemu informatycznego platformy e-usługi wraz z generatorem aplikacji mobilnych (I i II etap) Kraków, 26.02.2014r. Zapytanie ofertowe nr 8.1/1/2014 na Wykonanie systemu informatycznego platformy e-usługi wraz z generatorem aplikacji mobilnych (I i II etap) Zakup dokonywany jest w związku z realizacją

Bardziej szczegółowo

Wielkopolska Izba Rzemieślnicza w Poznaniu

Wielkopolska Izba Rzemieślnicza w Poznaniu Wielkopolska Izba Rzemieślnicza w Poznaniu 61-874 Poznań, al. Niepodległości 2, http://www.irpoznan.com.pl tel. 61 859-35-35, fax. 61 852-13-16, e-mail: irpoznan@irpoznan.com.pl NIP 777-00-04-888, REGON

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ. Znak postępowania: CEZAMAT/ZP06/2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe dotyczące wynajmu biura projektu z dnia 9 października 2013 r.

Zapytanie ofertowe dotyczące wynajmu biura projektu z dnia 9 października 2013 r. Zapytanie ofertowe dotyczące wynajmu biura projektu z dnia 9 października 2013 r. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 70220000-9 Usługi wynajmu lub leasingu nieruchomości innych niż mieszkalne 1. NAZWA I ADRES

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. znak sprawy: 5/DI/PN/2015

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. znak sprawy: 5/DI/PN/2015 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA znak sprawy: 5/DI/PN/2015 Zamawiający: Adres do korespondencji: Przedmiot zamówienia: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR TM/6/2014

ZAPYTANIE OFERTOWE NR TM/6/2014 Izabelin-Laski, dnia 11.09.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NR TM/6/2014 W związku z realizacją przez, projektu: Stworzenie innowacyjnego, zintegrowanego systemu kompleksowej obsługi lokalizacji obiektów i optymalizacji

Bardziej szczegółowo

Usługa kompleksowa wdrożenia ISO 27001 i Ochrony Danych Osobowych wraz z oprogramowaniem wspierającym RZ/55/ZN/2013/PLNG

Usługa kompleksowa wdrożenia ISO 27001 i Ochrony Danych Osobowych wraz z oprogramowaniem wspierającym RZ/55/ZN/2013/PLNG SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU NIEPUBLICZNYM PROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Usługa kompleksowa wdrożenia ISO 27001 i Ochrony Danych Osobowych wraz z oprogramowaniem

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Nr postępowania: ZP/4/5.3-2/2011 Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Nr postępowania: ZP/4/5.3-2/2011 Przedmiot zamówienia: Zamawiający: Krakowski Park Technologiczny Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, al. Jana Pawła II 41 L, 31-864 Kraków, KRS nr: 000058058, Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie Wydział XI Gospodarczy

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/40/2013. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/40/2013. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych) ZATWIERDZAM DYREKTOR GENERALNY Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej Cezary Pyl /-/ Warszawa, dnia 10 października 2013 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/40/2013

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 20-5.1 POIG/SKL z dnia 10.04.2015r.

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 20-5.1 POIG/SKL z dnia 10.04.2015r. Bielsko Biała, dn. 10.04.2015r. Szanowni Państwo, W związku z uruchomieniem projektu Wzmocnienie potencjału Śląskiego Klastra Lotniczego w celu zwiększenia konkurencyjności polskich przedsiębiorstw lotniczych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy: 11/IAM/2013/06. postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy: 11/IAM/2013/06. postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na Instytut Adama Mickiewicza ul. Mokotowska 25 00-560 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy: 11/IAM/2013/06 postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na Usługi analityki

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY: Zespół Szkół Nr 18 01-882 Warszawa ul. Żeromskiego 18 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Postępowanie nr 2/ZS18/2014

ZAMAWIAJĄCY: Zespół Szkół Nr 18 01-882 Warszawa ul. Żeromskiego 18 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Postępowanie nr 2/ZS18/2014 ZAMAWIAJĄCY: Zespół Szkół Nr 18 01-882 Warszawa ul. Żeromskiego 18 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie nr 2/ZS18/2014 o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Usługa polegająca na wdrożeniu i utrzymaniu Zintegrowanego Systemu Informatycznego klasy

Bardziej szczegółowo