Człowiek najlepsza inwestycja

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Człowiek najlepsza inwestycja"

Transkrypt

1 Strona1 ZAPYTANIE O CENĘ dotyczące wyboru Wykonawcy do świadczenia usługi przeprowadzenia szkoleń z zakresu marketingu dla Uczestników Projektu (zwanych dalej: UP) w ramach prowadzonych przez nich spółdzielni socjalnych w projekcie pn. Niezależna Sieć Spółdzielni Socjalnych, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VI Rynek Pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.2. Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia. Źródło finansowania: środki projektu, Zadanie 4 Doradztwo specjalistyczne, Poz. 31 Szkolenie wyjazdowe marketing dla Spółdzielni Socjalnych trener. W związku z realizacją projektu pn. Niezależna Sieć Spółdzielni Socjalnych, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VI Rynek Pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.2. Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia, realizując zasadę efektywnego zarządzania finansami, zapraszamy do złożenia oferty na świadczenie usługi obejmującej przeprowadzenie szkoleń z zakresu marketingu dla UP w ramach prowadzonych przez nich spółdzielni socjalnych. I. Zamawiający: Firma 4C Centrum Ekonomii Społecznej Krzysztof Musiatowicz, ul. Janosika 8, Szczecin, NIP: , REGON: II. Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest usługa obejmująca przeprowadzenie szkoleń z zakresu marketingu dla UP w ramach prowadzonych przez nich spółdzielni socjalnych, na podstawie umowy cywilnoprawnej, dla dwóch grup, w wymiarze łącznym 48 godzin [2 grupy (15 osobowe) x 3 dni x 8 godzin/dziennie], organizowanych w dwóch terminach: I grupa: października 2014 r. II grupa: 3-5 listopada 2014 r.

2 Strona2 1. Zakres szkolenia będzie obejmował co najmniej zagadnienia dotyczące: marketingu (podstawowe pojęcia, narzędzia marketingu), strategii marketingowej firmy i usługi (opracowanie strategii marketingowej, analiza SWOT), planu marketingowego (zasady opracowania i prezentacji), badań marketingowych (rodzaje badań, dobór badań pod kątem klienta, system wywiadu marketingowego), budowania wizerunku firmy, public relations, psychologii zachowań konsumenckich, komunikacji i wywierania wpływu, komunikacji marketingowej w biznesie, budowania zespołu pracowniczego, zarządzania zespołem ludzkim. 2. Zakres obowiązków Wykonawcy: a. przeprowadzenie szkoleń z zakresu marketingu dla UP w ramach prowadzonych przez nich spółdzielni socjalnych, b. dokumentowanie własnych działań w ramach realizacji przedmiotu zamówienia, c. opracowanie narzędzi/materiałów dydaktycznych na potrzeby zadań stanowiących przedmiot zamówienia. III. Wymagania wobec Wykonawcy: 1. O wykonanie zamówienia mogą ubiegać się osoby fizyczne, które spełniają poniższe wymogi: a. wykształcenie wyższe zgodne z przedmiotem zamówienia, b. wiedza i doświadczenie zawodowe zgodne z przedmiotem zamówienia, potwierdzone stosownymi certyfikatami/zaświadczeniami (do oferty należy dołączyć kopie certyfikatów/zaświadczeń i referencji z przeprowadzonych min. 10 szkoleń z zakresu tematyki przedmiotu zamówienia). 2. Wymagania pożądane (niewymagane): a. posiadanie prawa jazdy kat. B.

3 Strona3 IV. Termin i miejsce realizacji zamówienia: 1. Termin realizacji zamówienia: zgodnie z harmonogramem ustalonym przez Zamawiającego. Zamawiający zastrzega sobie, że harmonogram może ulec zmianie i zobowiązuje się do powiadomienia o tym Wykonawcę usług. 2. Miejsce wykonania zamówienia: teren województwa zachodniopomorskiego (dokładny adres zostanie podany przez Zleceniodawcę przed wykonaniem zlecenia). V. Kryterium oceny oferty i wybór Wykonawców: W trakcie oceny ofert będą brane pod uwagę następujące kryteria: Kryterium 1 Cena brutto za jedną godzinę szkolenia max. 60 pkt. Kryterium 2 Wykształcenie i doświadczenie zawodowe w zakresie prowadzenia szkoleń, zgodne z przedmiotem zamówienia max. 40 pkt. Oferty zostaną ocenione za pomocą systemu punktowego w oparciu o wzór matematyczny: S = K1 + K2 gdzie poszczególne symbole oznaczają: S suma uzyskanych punktów; K1 punkty za kryterium 1) K2 punkty za kryterium 2) Sposób przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium: Kryterium 1) Maksymalną ilość punktów uzyska oferta z najniższą ceną. Kolejne oferty będą otrzymywały o 2 pkt mniej. Jeżeli najniższa oferta będzie wartościowo wyższa od stawki przewidzianej w budżecie projektu Zamawiający ma prawo do unieważnienia postępowania i powtórzenia zapytania. Kryterium 2) Wykonawcy prowadzący szkolenia muszą przedstawić:

4 Strona4 a. certyfikaty profesjonalne potwierdzające odbyte szkolenia związane z przedmiotem zamówienia max. 10 pkt (1 certyfikat 1 pkt). b. branżowe uprawnienia zawodowe potwierdzające kwalifikacje zawodowe związane z przedmiotem zamówienia max. 10 pkt (1 uprawnienie 1 pkt). c. dokumenty potwierdzające doświadczenie w zakresie prowadzenia szkoleń zgodne z przedmiotem zamówienia (przeprowadzenie min. 10 szkoleń z zakresu tematyki przedmiotu zamówienia) max. 10 pkt (1 dokument potwierdzający 1 pkt). d. dokumenty potwierdzające wykształcenie wyższe zgodne z przedmiotem zamówienia max. 10 pkt (wykształcenie zgodne 10 pkt, wykształcenie niezgodne 0 pkt). VI. Oferta powinna zawierać: 1. Oferta cenowa powinna być złożona na formularzu: OFERTA, będącym załącznikiem nr 1 do zapytania o cenę na przeprowadzenie szkoleń z zakresu marketingu dla UP w ramach prowadzonych przez nich spółdzielni socjalnych. Oferta powinna być wyrażona cyfrowo i słownie oraz zawierać wszystkie koszty związane z wykonywanym zadaniem. 2. Życiorys z przebiegiem wykształcenia i doświadczenia zawodowego. 3. Kserokopia dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i doświadczenie zawodowe. VII. Miejsce i termin składania ofert: 1. Dokumenty w wersji papierowej należy składać w biurze projektu lub przesłać pocztą na adres siedziby Zamawiającego - ul. Janosika 8, w Szczecin w zamkniętej kopercie z napisem Niezależna Sieć Spółdzielni Socjalnych - trener. 2. Termin składania ofert upływa dnia r. o godzinie Liczy się data wpływu dokumentów do Zamawiającego. 3. Wykonawcy zostaną poinformowani ( lub telefonicznie) o wynikach postępowania. 4. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. 5. Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę. 6. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. 7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

5 Strona5 8. Niniejsze zapytanie o cenę nie jest zamówieniem i otrzymanie oferty nie powoduje powstania żadnych zobowiązań wobec stron. 9. Dodatkowe informacje można uzyskać w godzinach od 8.00 do 16.00, od poniedziałku do piątku w siedzibie biura projektu: ul. Janosika 8, Szczecin, telefonicznie pod numerem telefonu , lub za pośrednictwem poczty elektronicznej

6 Strona6 Załącznik nr 1 do Zapytania o cenę (miejscowość i data) OFERTA Do: Firma 4C Centrum Ekonomii Społecznej Krzysztof Musiatowicz ul. Janosika 8, w Szczecin Dane dotyczące wykonawcy Nazwa Wykonawcy (imię i nazwisko/nazwa)... Adres (adres zamieszkania/siedziba)... Adres do korespondencji... Nr telefonu... nr faxu nr NIP*:... Ja..(imię i nazwisko) niżej podpisany(a) zgłaszam swoją kandydaturę na Wykonawcę usługi przeprowadzenia szkolenia z zakresu marketingu dla UP w ramach prowadzonych przez nich spółdzielni socjalnych w projekcie Niezależna Sieć Spółdzielni Socjalnych i proponuję następującą wysokość wynagrodzenia za wykonanie zadań określonych w punkcie II zapytania o cenę. Kwota brutto za 1 godzinę w PLN Nazwa usługi (wraz z ewentualnymi kosztami ZUS po stronie pracodawcy) Szkolenie z zakresu marketingu dla UP w ramach prowadzonych przez nich spółdzielni socjalnych Kwota brutto za 1 godz.:. PLN Słownie:.. PLN * jeśli dotyczy

7 Strona7 Zobowiązanie Wykonawcy: Odpowiadając na zapytanie o cenę dotyczące świadczenia usługi obejmującej przeprowadzenie szkoleń z zakresu marketingu dla UP w ramach prowadzonych przez nich spółdzielni socjalnych w projekcie pn. Niezależna Sieć Spółdzielni Socjalnych, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VI Rynek Pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.2. Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia, oświadczam, iż: w cenie mojej oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia; usługę stanowiącą przedmiot niniejszego zamówienia realizować będę w terminie/terminach uzgodnionych z Zamawiającym; gwarantuję niezmienność cen przez cały okres obowiązywania umowy; oświadczam, że ostateczne rozliczenie z Wykonawcą za świadczone usługi odbędzie się na podstawie faktycznej liczby zrealizowanych godzin; oświadczam, że zapoznałem się z treścią zapytania o cenę i nie wnoszę do niej zastrzeżeń oraz przyjmuję warunki w niej zawarte; w przypadku przyznania mi zamówienia, zobowiązuję się do zawarcia umowy w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego; wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia roku o Ochronie Danych Osobowych; Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z póź. zm.).", dnia...r... Czytelny podpis Oferenta

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/09/PO KL. Osoba, z którą można kontaktować się w sprawach związanych z zapytaniem: Jakub Borodziuk

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/09/PO KL. Osoba, z którą można kontaktować się w sprawach związanych z zapytaniem: Jakub Borodziuk Trzebiatów dnia 6 września 2013 r. I. Informacje ogólne o zamawiającym: ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/09/PO KL Zakład Elektryczno Metalowy BOEM Jan Borodziuk Mirosławice 14 72-320 Trzebiatów Tel. 091 387 2028

Bardziej szczegółowo

POKL.08.01.02-30-101/12

POKL.08.01.02-30-101/12 Poznań, 11 maja 2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 13/VI/ZNL/2015 dot. zorganizowania i realizacji szkolenia zawodowego pt. Księgowość + kadry i płace wraz z komputerową obsługą programów: Optima, Symfonia

Bardziej szczegółowo

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Poznań, dnia 10.07.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 3 dot. zorganizowania i realizacji szkolenia zawodowego pt. Adobe Photoshop, Adobe Illustrator w ramach projektu pt. Nazwa projektu: Zmiana na lepsze nr

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 24.03.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE

Warszawa, 24.03.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Warszawa, 24.03.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Zapytanie ofertowe ogłoszone w związku z realizacją projektu pt. Staże i szkolenia certyfikowane dla studentów Informatyki oraz Zarządzania WSISiZ oraz w oparciu

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe na Specjalistę ds. HR

Zapytanie ofertowe na Specjalistę ds. HR Zapytanie ofertowe na Specjalistę ds. HR W związku z realizacją projektu Kaizen Japońska jakość w Polsko-Japońskiej Wyższej Szkole Technik Komputerowych współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Nr postępowania: ZK/POKL/8.1.1/217/2013/5 Olsztyn, dnia 11.07.2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE

Nr postępowania: ZK/POKL/8.1.1/217/2013/5 Olsztyn, dnia 11.07.2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Nr postępowania: ZK/POKL/8.1.1/217/2013/5 Olsztyn, dnia 11.07.2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NA PRZEPROWADZENIE SZKOLENIA Lean Manufacturing zgodnie z zasadą konkurencyjności (CPV 80500000-9 Usługi szkoleniowe)

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT (ZO) w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie zapytania ofertowego

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT (ZO) w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie zapytania ofertowego Postępowanie nr PW-BRK-381-0001-69-1/2015 ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT (ZO) w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na świadczenie usług prowadzenia warsztatów

Bardziej szczegółowo

Biatel Bit S.A. Aleja Jana Pawła II 23, 00-854 Warszawa Oddział w Białymstoku ul. Ciołkowskiego 2/2A 15-245 Białystok

Biatel Bit S.A. Aleja Jana Pawła II 23, 00-854 Warszawa Oddział w Białymstoku ul. Ciołkowskiego 2/2A 15-245 Białystok Strona1 ZAMAWIAJĄCY: Biatel Bit S.A. Aleja Jana Pawła II 23, 00-854 Warszawa Oddział w Białymstoku ul. Ciołkowskiego 2/2A 15-245 Białystok ZAPYTANIE OFERTOWE NA PRZEPROWADZENIE SZKOLEŃ w ramach projektu

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAKUP USŁUG SZKOLENIOWYCH I EGZAMINACYJNYCH Z ZAKRESU TECHNOLOGII ITIL Foundation EXTRA ZGODNIE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI

ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAKUP USŁUG SZKOLENIOWYCH I EGZAMINACYJNYCH Z ZAKRESU TECHNOLOGII ITIL Foundation EXTRA ZGODNIE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAKUP USŁUG SZKOLENIOWYCH I EGZAMINACYJNYCH Z ZAKRESU TECHNOLOGII ITIL Foundation EXTRA ZGODNIE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI I INFORMACJE OGÓLNE 1. Zapytanie ofertowe na zakup usług

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE 1. OKREŚLENIE ZAMAWIAJĄCEGO 2. OKREŚLENIE TRYBU ZAMÓWIENIA

ZAPYTANIE OFERTOWE 1. OKREŚLENIE ZAMAWIAJĄCEGO 2. OKREŚLENIE TRYBU ZAMÓWIENIA 1 Katowice, 10 maja 2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Mając na uwadze zachowanie zasad konkurencyjności i równego traktowania Wykonawców w postępowaniu prowadzonym w ramach projektu nr WND-POKL.08.01.01-24-146/12

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT (ZO) w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie zapytania ofertowego

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT (ZO) w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie zapytania ofertowego Postępowanie nr PW-BRK-381-0001-69-2/2014 ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT (ZO) w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na świadczenie usług prowadzenia warsztatów

Bardziej szczegółowo

. Nowy Sącz, 27.06.2013 r.

. Nowy Sącz, 27.06.2013 r. . Nowy Sącz, 27.06.2013 r. (pieczęć nagłówkowa Wnioskodawcy) ZAPYTANIE OFERTOWE NR 5/2013 z dnia 27.06.2013 r. upublicznione dnia 27.06.2013 r. na stronie internetowej Beneficjenta: www.fundacjatarcza.pl

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 6/126/2010

Zapytanie ofertowe nr 6/126/2010 dotyczy: Projekt nr UDA-POKL.02.01.01-00-126/08 Zapytanie ofertowe nr 6/126/2010......... Gdańsk, dnia 25 lutego 2010 r. W imieniu Zamawiającego - Gdańskiej Fundacji Kształcenia Menedżerów z siedzibą w

Bardziej szczegółowo

BAZUS Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie, ul. Wolska 11, NIP: 9461572590, REGON: 430666401

BAZUS Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie, ul. Wolska 11, NIP: 9461572590, REGON: 430666401 Zapytanie ofertowe nr 05/AE/2013 na przeprowadzenie usługi szkoleniowej z zakresu szkoleń branżowych informatycznych w ramach projektu Akademia EDUBAZUS" zgodnie z zasadą konkurencyjności 1. Informacje

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. 1. Zakres zadań Komisji Przyznającej Dotacje:

ZAPYTANIE OFERTOWE. 1. Zakres zadań Komisji Przyznającej Dotacje: ZAPYTANIE OFERTOWE NABÓR EKSPERTÓW ZEWNĘTRZNYCH DO PRACY W KOMISJI PRZYZNAJĄCEJ DOTACJE W RAMACH PROGRAMU MARKA LOKALNA SZANSĄ ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI NA SZLACHECKIM SZLAKU W WOJEWÓDZTWIE LUBELSKIM

Bardziej szczegółowo

Nr zapytania: MZU-3/2013 Warszawa, 05.02.2013 r.

Nr zapytania: MZU-3/2013 Warszawa, 05.02.2013 r. Nr zapytania: MZU-3/2013 Warszawa, 05.02.2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE na stanowisko Kierownika Merytorycznego Zadania: Wdrożenie Modelu Zarządzania Procesami Badawczymi Usługa doradcza w zakresie działalności

Bardziej szczegółowo

Wielkopolska Izba Rzemieślnicza w Poznaniu

Wielkopolska Izba Rzemieślnicza w Poznaniu Wielkopolska Izba Rzemieślnicza w Poznaniu 61-874 Poznań, al. Niepodległości 2, http://www.irpoznan.com.pl tel. 61 859-35-35, fax. 61 852-13-16, e-mail: irpoznan@irpoznan.com.pl NIP 777-00-04-888, REGON

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do składania ofert na realizację usług szkoleniowych świadczonych

Zaproszenie do składania ofert na realizację usług szkoleniowych świadczonych Zaproszenie do składania ofert na realizację usług szkoleniowych świadczonych w Projekcie Akademia Rozwoju Volkswagen Bank Polska S.A. współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 12/PDP/2014. Dotyczy: postępowania opartego na zasadach konkurencyjności mającego na celu wybór dostawcy

Zapytanie ofertowe nr 12/PDP/2014. Dotyczy: postępowania opartego na zasadach konkurencyjności mającego na celu wybór dostawcy Projekt Współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego: Program Operacyjny Kapitał Ludzki, VII. Promocja integracji społecznej, 7.2. Przeciwdziałanie wykluczeniu i

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAKUP USŁUG SZKOLENIOWYCH Z ZAKRESU TECHNOLOGII GOOGLE ZGODNIE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI

ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAKUP USŁUG SZKOLENIOWYCH Z ZAKRESU TECHNOLOGII GOOGLE ZGODNIE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAKUP USŁUG SZKOLENIOWYCH Z ZAKRESU TECHNOLOGII GOOGLE ZGODNIE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI I INFORMACJE OGÓLNE 1. Zapytanie ofertowe na zakup usług szkoleniowych z zakresu technologii

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie usługi szkoleniowej na terenie miasta Zamość z zakresu Marketing i sprzedaŝ w ramach projektu Akademia kreatywnych kobiet zgodnie z zasadą konkurencyjności. Identyfikator:

Bardziej szczegółowo

POLSKA IZBA HANDLU Z siedzibą przy ul. Grażyny 15 lok. 120, 02-548 Warszawa NIP: 525-20-04-193, REGON: 012864197, KRS: 0000099228

POLSKA IZBA HANDLU Z siedzibą przy ul. Grażyny 15 lok. 120, 02-548 Warszawa NIP: 525-20-04-193, REGON: 012864197, KRS: 0000099228 Warszawa, dn. 31 października 2013r... (nazwa i adres firmy/ Oferenta) dotyczy zamówienia: organizacji konferencji informacyjnej dotyczącej projektu zgodnie z opisem zamówienia w ramach realizacji Projektu:

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi Zamieszczenie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi I.1) NAZWA I ADRES: Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kowalewie

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 14 listopada 2013 roku

Białystok, dnia 14 listopada 2013 roku Białystok, dnia 14 listopada 2013 roku ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją projektu Centrum Inicjatyw Obywatelsko Społecznych w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych Grantu Blokowego Szwajcarsko

Bardziej szczegółowo

Centrum Szkolenia Igielski Logistyka Transport Mieczysława Igielska zaprasza do złożenia propozycji cenowej na usługę szkoleniową

Centrum Szkolenia Igielski Logistyka Transport Mieczysława Igielska zaprasza do złożenia propozycji cenowej na usługę szkoleniową Szczecin, dnia 18 lutego 2011 r. Z A P Y T A N I E O F E R T O W E w ramach projektu dofinansowanego z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego

Bardziej szczegółowo

1. Zamawiający: Keylite RW Polska sp. z o.o. ul. Al. Wojska Polskiego 27A, 18-300 Zambrów NIP 525-230-80-65 REGON 015814774

1. Zamawiający: Keylite RW Polska sp. z o.o. ul. Al. Wojska Polskiego 27A, 18-300 Zambrów NIP 525-230-80-65 REGON 015814774 1. Zamawiający: Keylite RW Polska sp. z o.o. ul. Al. Wojska Polskiego 27A, 18-300 Zambrów NIP 525-230-80-65 REGON 015814774 2. Numer zapytania ofertowego: Keylite/8.1.1/2012/2 3. Przedmiot zapytania ofertowego:

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE PROWADZENIE OBSŁUGI ROZLICZEŃ FINANSOWO-KSIĘGOWYCH PROJEKTU ZGODNIE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI

ZAPYTANIE OFERTOWE PROWADZENIE OBSŁUGI ROZLICZEŃ FINANSOWO-KSIĘGOWYCH PROJEKTU ZGODNIE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI ZAPYTANIE OFERTOWE PROWADZENIE OBSŁUGI ROZLICZEŃ FINANSOWO-KSIĘGOWYCH PROJEKTU ZGODNIE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI I INFORMACJE OGÓLNE 1. Zapytanie ofertowe na prowadzenie obsługi rozliczeń finansowo-księgowych

Bardziej szczegółowo

Człowiek - najlepsza inwestycja

Człowiek - najlepsza inwestycja Tel.: 022 49 20 08, 0 801 000 511, Fax: +48 22 49 29 85 NIP: 11-266-90-77, REGON: 140920781, KRS: 000027922, Kapitał zakładowy: 50 000 pln, opłacony gotówką w całości Warszawa 12.12.2011 ZAPROSZENIE DO

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 07/2014/16 na przeprowadzenie kursu: Obsługa techniczna i montaż stoiska z elementami BHP

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 07/2014/16 na przeprowadzenie kursu: Obsługa techniczna i montaż stoiska z elementami BHP Kielce, 19.12.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 07/2014/16 na przeprowadzenie kursu: Obsługa techniczna i montaż stoiska z elementami BHP w ramach Projektu Targi przyszłością regionu współfinansowanego ze

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE/SPECYFIKACJA ZAMÓWIENIA NR 2/GM/2012 z dnia 22.11.2012 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE/SPECYFIKACJA ZAMÓWIENIA NR 2/GM/2012 z dnia 22.11.2012 r. ZAPYTANIE OFERTOWE/SPECYFIKACJA ZAMÓWIENIA NR 2/GM/2012 z dnia 22.11.2012 r. Szanowni Państwo, Inspirations Media Witold Ryś zaprasza do składania ofert na zorganizowanie i przeprowadzenie kursów komputerowych

Bardziej szczegółowo