Zapytanie ofertowe na przygotowanie aplikacji Słownik Innowacji dostępnej na Portalu Innowacji

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zapytanie ofertowe na przygotowanie aplikacji Słownik Innowacji dostępnej na Portalu Innowacji www.pi.gov.pl."

Transkrypt

1 Warszawa, 30 października 2013 roku DRP /13-KB Zapytanie ofertowe na przygotowanie aplikacji Słownik Innowacji dostępnej na Portalu Innowacji Szacunkowa wartość zamówienia: poniżej euro (zamówienie nieobjęte procedurą zamówienia publicznego w rozumieniu ustawy Prawo Zamówień Publicznych) I. INFORMACJE PODSTAWOWE Przedmiotem zamówienia jest realizacja usługi polegającej na przygotowaniu nowej aplikacji Słownik Innowacji. Dostarczona aplikacja będzie wykorzystywana przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości na potrzeby Portalu Innowacji (www.pi.gov.pl). CPV Usługi programowania pakietów oprogramowania Portal Innowacji w sieci internet funkcjonuje od grudnia 2005 roku. Jego celem jest prezentowanie informacji o podejmowanych działaniach proinnowacyjnych w Polsce. Portal jest przede wszystkim skierowany do osób zaangażowanych w tworzenie innowacji lub wspieranie tego procesu. Główne grupy odbiorców treści dostarczanych przez Portal Innowacji to: przedsiębiorcy, pracownicy instytucji otoczenia biznesu wspierających przedsiębiorczość w Polsce, naukowcy i pracownicy wyższych uczelni, pracownicy firm doradczych, studenci, urzędnicy zajmujący się wspieraniem innowacji na różnych szczeblach administracji. Poza bieżącymi informacjami na Portalu Innowacji znajdują się również różne narzędzia i bazy danych. Wśród najbardziej popularnych należy wymienić: Bibliotekę Portalu Innowacji, Mapę Klastrów, Bazę Instytucji Otoczenia Biznesu, Leksykon Własności Przemysłowej i Intelektualnej, czy Słownik Pojęć z zakresu innowacji i transferu technologii. II. ZAMAWIAJĄCY Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ul. Pańska 81/83, Warszawa, woj. mazowieckie REGON NIP: fax (22) Osoba do kontaktów w sprawie zapytania: Krzysztof Buczek Departament Rozwoju Przedsiębiorczości i Innowacyjności tel.: (22) , 1

2 III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Informacje wstępne 1.1 Zadaniem wykonawcy będzie przygotowanie i wdrożenie nowej aplikacji: Słownik Innowacji dla Portalu Innowacji funkcjonującego w sieci Internet pod adresem Stworzenie Słownika Innowacji ma na celu zintegrowanie treści zgromadzonych dotychczas w dwóch odrębnych aplikacjach: (I) Słowniku pojęć "Innowacje i transfer technologii" (http://www.pi.gov.pl/parp/data/slownik/slownik.html) oraz (II) Leksykonie własności przemysłowej i intelektualnej (http://www.pi.gov.pl/parp/data/leksykon/leksykon.html). 1.2 Wszystkie działania będą wykonywane we współpracy z Zamawiającym, który będzie przekazywał Wykonawcy niezbędne informacje do realizacji zamówienia. 1.3 Termin zakończenia realizacji zamówienia: 10 grudnia 2013 roku. 1.4 Wykonawca zapozna się z obecnie funkcjonującymi wersjami aplikacji: Słownik pojęć "Innowacje i transfer technologii" (http://www.pi.gov.pl/parp/data/slownik/slownik.html) oraz Leksykon własności przemysłowej i intelektualnej (http://www.pi.gov.pl/parp/data/leksykon/leksykon.html), dostępnymi na Portalu Innowacji (PI). Analiza ma na celu zapoznanie Wykonawcy z obecnymi funkcjonalnościami w/w narzędzi oraz zasadami ich działania. Ostateczny produkt musi posiadać wszystkie już istniejące funkcje w/w aplikacji oraz dodatkowe tj.: zaawansowana wyszukiwarka pojęć (m.in. możliwość wyszukiwania po fragmentach słów), layout graficzny zgodny z najnowszymi trendami prezentacji treści w internecie oraz księgą wizualizacji PARP, możliwość indeksowania pojąć (indeksacji stron w wyszukiwarkach internetowych) zamieszczonych w słowniku przez wyszukiwarki Google, Bing itp., możliwość zarządzania zawartością treści aplikacji. 1.5 Wykonawca zobowiązany jest do przekazania kodów źródłowych oraz szczegółowej dokumentacji projektu (dokumentacja instalacyjna, eksploatacji i techniczna). Dokumentacja powinna zostać przekazana na 3 dni robocze przed rozpoczęciem testów oprogramowania. 1.6 Wykonawca wraz z Zamawiającym odbędzie spotkanie, na którym: zostaną przedstawione przez Wykonawcę wyniki analizy o której mowa w pkt. 1. ZZW, zostanie ustalony szczegółowy harmonogram realizacji projektu z zastrzeżeniem, że całość prac zostanie zakończona do dnia 10 grudnia br., 2. Wdrożenie 2.1 Wykonawca przygotowaną aplikację zamieści na wcześniej przygotowanym środowisku testowym, które będzie odzwierciedleniem środowiska produkcyjnego. Po akceptacji Zamawiający przy wsparciu Wykonawcy i w oparciu o wcześniej przygotowaną dokumentację instalacyjną umieści aplikację na serwerach produkcyjnych PARP. 2

3 2.2 Zaproponowane rozwiązanie nie może być uzależnione od zastosowania dedykowanego fizycznego środowiska serwerowego i musi umożliwiać działanie w ramach maszyn wirtualnych hostowanych na serwerach posiadanych przez Zamawiającego. 2.3 E-Dostępność W aplikacji należy zapewnić spełnienie wymagań wytycznych zawartych w rozporządzeniu Rady Ministrów z 12 kwietnia 2012 ws. Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz.U. z 2012 r., poz. 526) Technologia zastosowana do budowy interfejsu Interfejs powinien być dostosowany przede wszystkim do przeglądarek: Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera, Safari w wersjach wspieranych przez ich producentów Wymagane jest od Wykonawcy zapewnienie 100% funkcjonalności interfejsu użytkownika w powyższych przeglądarkach oraz do przeglądarek na urządzeniach mobilnych co najmniej: Safari (mobile safari), Android Browser, Opera Mini, BlackBerry, Nokia Browser, Maxthon Mobile, SeaMonkey w wersjach wspieranych przez ich producentów Wymagania techniczne szablonu graficznego Szablon wykonany zostanie zgodnie z zasadami Responsive Web Design (RWD), Dopuszcza się możliwość użycia m.in. języka skryptowego JavaScript, Ajax i innych po stronie użytkownika w celu polepszenia funkcjonalności interfejsu użytkownika, 2.6. Wymagania w zakresie jakości Zamawiający oczekuje od Wykonawcy szczególnej współpracy w zakresie jakości i bezpieczeństwa kodu wytwarzanego podczas realizacji zamówienia. Wykonawca, prowadząc prace programistyczne, będzie zobowiązany stosować się do minimalnych wymogów Zamawiającego: realizowanie funkcjonalności oprogramowania przede wszystkim za pomocą dostępnych, bezpłatnych bibliotek, wykorzystywanie bibliotek stabilnych, bezpiecznych i aktualnych, niestosowanie polskich znaków diakrytycznych ani innych wykraczających poza standard ASCII w kodzie aplikacji oraz strukturze bazy danych, stosowanie się do zaleceń wzorca projektowego MVC, spójna i przejrzysta struktura kodu, kategoryzowanie obiektów i szablonów, stosowanie zasady DRY (Don t Repeat Yourself) unikanie wykonywania tej samej pracy w różnych miejscach systemu, stosowanie technik minimalizujących podatność na ataki typu SQL Injection, XSS, Command Injection, 3. Testowanie i odbiór aplikacji 3.1 Wykonawca przygotuje scenariusze testów i przedstawi je do akceptacji Zamawiającemu. Zamawiający w terminie 4 dni może zgłosić uwagi i zastrzeżenia. Wykonawca uwzględni wszystkie uwagi i zastrzeżenia zgłoszone przez Zamawiającego i w terminie 2 dni przekaże Zamawiającemu do akceptacji poprawione scenariusze testów. 3.2 Zgodnie z zaakceptowanymi scenariuszami testów Wykonawca wraz z Zamawiającym przeprowadzi testy aplikacji. Zamawiający zastrzega możliwość przeprowadzenia testów wg własnych scenariuszy. 3

4 3.3 W przypadku negatywnego zakończenia testów, Wykonawca usunie wszystkie błędy i niezgodności oraz przedstawi poprawioną aplikację do ponownych testów. 3.4 W przypadku pozytywnego zakończenia testów, zostanie podpisany protokół testów. 3.5 Po pozytywnym zakończeniu wszystkich testów Wykonawca sporządzi raport z testów i przedłoży do akceptacji Zamawiającemu. Zamawiający w terminie 2 dni może zgłosić uwagi i zastrzeżenia do raportu. Wykonawca uwzględni wszystkie uwagi i zastrzeżenia zgłoszone przez Zamawiającego i w terminie 2 dni przekaże Zamawiającemu do akceptacji poprawiony raport z testów. 3.6 Przygotowując harmonogram pracy, Wykonawca musi zabezpieczyć 8 dni roboczych na przeprowadzenie testów i naniesienie poprawek do aplikacji. 3.7 Po zaakceptowaniu raportu z testów Zamawiający przy wsparciu Wykonawcy i w oparciu o wcześniej przygotowaną dokumentację instalacyjną dokona instalacji aplikacji na serwerach produkcyjnych Zamawiającego. 3.8 Po zainstalowaniu aplikacji na serwerach produkcyjnych Zamawiającego, Zamawiający dokona weryfikacji poprawności funkcjonowania wdrożonej aplikacji. W przypadku błędów w funkcjonowaniu aplikacja zostanie przekazana Wykonawcy w celu naniesienia poprawek. Poprawiona aplikacja musi ponownie przejść proces testowania i akceptacji. W przypadku prawidłowego funkcjonowania aplikacji w środowisku produkcyjnym zostanie podpisany protokół odbioru. 4. Wizualizacja 4.1. Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania zasad wizualizacji zgodnie z systemem identyfikacji wizualnej PARP, dostępnej na stronie: 5. Serwis gwarancyjny 5.1 Wykonawca będzie zobowiązany do zapewnienia serwisu gwarancyjnego dla aplikacji przez okres 12 miesięcy licząc od dnia jej odbioru (tj. podpisania przez Zamawiającego protokołu odbioru). 5.2 Specyfikacja serwisu gwarancyjnego: Wykonawca gwarantuje Zamawiającemu, że aplikacja jest wolna od wad oraz sprawna w działaniu, w ramach gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do nieodpłatnego usuwania wszelkich Wad w funkcjonowaniu aplikacji, zgodnie z procedurami serwisu gwarancyjnego określonymi w niniejszym dziale, Zamawiający ma obowiązek zgłosić wady objęte gwarancją niezwłocznie po ich wykryciu, do Wykonawcy, termin gwarancji dla aplikacji ulega przedłużeniu o czas, w ciągu którego Zamawiający nie mógł z niej korzystać, 4

5 5.2.5 w wypadku niewywiązywania się Wykonawcy z zobowiązań gwarancyjnych przez czas dłuższy niż 7 dni roboczych, Zamawiający ma prawo skorzystać, na koszt Wykonawcy, z usług zastępczych bez utraty prawa gwarancji, przez Wadę należy rozumieć uszkodzenie lub błędne działanie jednego (lub więcej) komponentów aplikacji, ograniczające jej wydajność lub funkcjonalność lub uniemożliwiające Zamawiającemu korzystanie z niej, W zależności od stopnia ważności wyróżnia się następujące rodzaje Wad: Awaria jest to brak działania lub błędne działanie lub zakłócenie jednego (lub więcej) komponentów aplikacji, uniemożliwiające realizację procesów biznesowych Zamawiającego przez aplikację - brak możliwości świadczenia usług przez aplikację. Awarią jest całkowite zaprzestanie lub błędne działanie elementu składowego aplikacji, uszkodzenie danych, utrata danych itp Błąd oznacza zakłócenie pracy aplikacji, ograniczające lub utrudniające jej użytkowanie, wymuszające na użytkowniku dodatkowy nakład pracy Usterka to zakłócenie pracy aplikacji, wpływające na jej funkcjonalność, ale nie powodujące ograniczeń aplikacji w zakresie realizacji procesów biznesowych Zamawiającego - świadczenia usług przez aplikację: np. błędy interfejsu graficznego (niepowodujące zafałszowania treści). Usterki nie wymuszają na użytkownikach dodatkowych czynności. 5.3 Procedury serwisu gwarancyjnego: Zgłaszanie i obsługa błędów będą realizowane przy wykorzystaniu systemu Mantis, należącego do Zamawiającego Efektywna reakcja Wykonawcy następuje nie dłużej niż w ciągu 2 dni roboczych od dnia zgłoszenia Awarii, Błędu lub Usterki Usunięcie Awarii aplikacji wraz z odtworzeniem danych musi nastąpić w ciągu 1 dnia roboczego od zgłoszenia przez Zamawiającego Usunięcie Błędu nastąpi nie dłużej niż w ciągu 3 dni roboczych od zgłoszenia Błędu Usunięcie Usterki nastąpi nie dłużej niż w terminie do 5 dni roboczych od zgłoszenia Usterki Przeprowadzenie testów i/lub innych czynności sprawdzających poprawność działania aplikacji po dokonaniu naprawy. Zamawiający przy wsparciu Wykonawcy wdroży poprawki na serwerach produkcyjnych PARP Wykonawca niezwłocznie po usunięciu Wady sporządzi protokół usunięcia Wady, w którym określi przyczyny wystąpienia oraz procedurę usunięcia Wady Koszt usługi serwisu gwarancyjnego będzie wliczony do oferty cenowej i nieobjęty dodatkowymi opłatami ze strony Zamawiającego. IV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 1. Oferta powinna być przygotowana w języku polskim oraz zawierać następujące elementy: 1.1 nazwa i dane teleadresowe Wykonawcy (w tym numer NIP) wraz ze wskazaną osobą do kontaktu w sprawie oferty oraz koordynatorem prac w trakcie realizacji zamówienia (imię i nazwisko, telefon, ); 1.2 opis doświadczenia Wykonawcy związanego ze świadczeniem usług polegających na przygotowywaniu aplikacji lub stron internetowych, których funkcjonalności mają podobny charakter z przedmiotem zamówienia, w tym: wykaz zrealizowanych, w okresie od dnia 1 stycznia 2010 roku do dnia złożenia oferty, minimum dwóch projektów o podobnym charakterze (wykaz musi zawierać informacje o wykonanej usłudze i zawierać, w formie plików graficznych w formacie jpg, zrzutów 5

6 ekranu zawierających wykonane prace oraz link do działającej aplikacji/strony - jeśli jest to możliwe); referencje od Zleceniodawców (jeśli Wykonawca posiada); 1.3 cenę (brutto) z wyodrębnioną wartością autorskich praw majątkowych; 1.4 oświadczenie o posiadaniu niezbędnego sprzętu oraz korzystaniu wyłącznie z legalnego oprogramowania do realizacji zamówienia; 1.5 kopia, potwierdzona za zgodność z oryginałem, aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeśli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesiące przed upływem terminu składania ofert niezbędne do późniejszego zawarcia umowy; 1.6 w przypadku dostarczenia oferty pocztą elektroniczną powinien to być skan oryginału oferty podpisanej przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy. Załączniki powinny być skanem oryginału lub skanem kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy. 2. Ofertę należy przygotować w wersji elektronicznej lub tradycyjnej i przesłać odpowiednio: 2.1 drogą ową na adres (otrzymanie oferty zostanie potwierdzone niezwłocznie w u zwrotnym) 2.2 lub w wersji tradycyjnej (papierowej) na adres: Krzysztof Buczek Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, DRP ul. Pańska 81/ Warszawa 3. Nieprzekraczalny termin złożenia oferty: 5 listopada 2013 roku do godz. 9: Bliższych informacji na temat realizacji zamówienia udziela: Krzysztof Buczek (tel , V. OCENA OFERT 1. Ocenie poddane zostaną tylko te oferty, które zawierać będą wszystkie wymogi formalne. 2. Kryteria oceny ofert: Kryterium oceny ofert Maksymalna liczba punktów w danym kryterium Cena 60 Doświadczenie Wykonawcy 40 Uwagi Ocenie podlegać będzie cena brutto oferty zgodnie ze wzorem: (najniższa cena brutto z otrzymanych ofert)/(cena brutto danej oferty) x 60. Oferta z najniższą ceną otrzyma maksymalną liczbę punktów. Wykonawca, zgodnie z pkt. IV.1.2 Zapytania przedstawi w ofercie minimum 2 zrealizowane projekty o podobnym charakterze. Za każdy 6

7 zrealizowany projekt oferta otrzyma 10 pkt. Max liczba punktów możliwa do otrzymania w tym kryterium wynosi 40 pkt. SUMA 100 x VI. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WSPÓŁPRACY ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCĄ 1. W trakcie realizacji zamówienia, kontakty robocze przedstawiciela Zamawiającego z przedstawicielem Wykonawcy (koordynatorem) będą odbywać się drogą elektroniczną oraz telefonicznie. 2. W specyficznych sytuacjach, gdzie taki kontakt nie będzie wystarczający, Wykonawca będzie zobowiązany do osobistego stawienia się w siedzibie Zamawiającego, w godzinach pracy Agencji, w celu omówienia z Zamawiającym poprawek, jeśli Zamawiający uzna to za konieczne. 3. Wykonawca przekaże Zamawiającemu, osobiście lub drogą pocztową, wersje ostateczną aplikacji. Materiał zostanie przekazany na nośniku DVD lub flash. VII. DODATKOWE INFORMACJE 1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do nie wybrania żadnego Wykonawcy. 2. Zamawiający nie dopuszcza realizacji zamówienia przez podwykonawców, realizujących je w imieniu Wykonawcy. 3. Ilekroć w zaproszeniu do składania ofert mowa jest o dniach, Zamawiający rozumie przez to dni robocze, tj. dni od poniedziałku do piątku, w godzinach pracy od 8:00 do 16:00, z wyłączeniem dni wolnych od pracy. 4. W celu realizacji zamówienia z wybranym Wykonawcą zostanie podpisana umowa, której wzór stanowi załącznik do niniejszego Zaproszenia. Załączniki: Załącznik nr 1 Wzór umowy Paulina Zadura-Lichota Dyrektor Departament Rozwoju Przedsiębiorczości i Innowacyjności Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości 7

1. Termin realizacji zamówienia przewidziany jest na okres: październik grudzień 2013.

1. Termin realizacji zamówienia przewidziany jest na okres: październik grudzień 2013. Biuro Informatyki Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ul. Pańska 81/83 00-834 Warszawa Zaproszenie do złożenia oferty Warszawa, 22.10.2013 r. Uprzejmie proszę o przedstawienie Państwa oferty na wdrożenie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1. Zakres Zadań Wykonawcy

Załącznik nr 1. Zakres Zadań Wykonawcy Zakres Zadań Wykonawcy Załącznik nr 1 1 Główne cele zamówienia Przedmiotem zamówienia jest stworzenie aplikacji na platformę mobilną działającą na systemie Android oraz ios, pracującej na urządzeniach

Bardziej szczegółowo

Przygotowanie i przeprowadzenie e-seminariów związanych z działalnością e-punktu

Przygotowanie i przeprowadzenie e-seminariów związanych z działalnością e-punktu DRP-6.8-073-1/12-PC Warszawa, 14 sierpnia 2012 r. Zaproszenie do składania ofert na: Przygotowanie i przeprowadzenie e-seminariów związanych z działalnością e-punktu Szacunkowa wartość zamówienia: poniżej

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr. z siedzibą w.., REGON NIP,

UMOWA nr. z siedzibą w.., REGON NIP, Wzór umowy Załącznik nr 19 do SIWZ UMOWA nr zawarta w dniu r. w Warszawie pomiędzy: Państwową Inspekcją Pracy Głównym Inspektoratem Pracy z siedzibą w Warszawie, ul. Krucza 38/42, 00-926 Warszawa, zwaną

Bardziej szczegółowo

OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WERSJA JEDNOLITA Z DNIA 1 LUTEGO 2013

OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WERSJA JEDNOLITA Z DNIA 1 LUTEGO 2013 OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WERSJA JEDNOLITA Z DNIA 1 LUTEGO 2013 Spis treści 1. Wprowadzenie... 3 1.1. Zastosowane skróty i pojęcia... 4 1.2. Cel zamówienia... 9 1.3. Przedmiot zamówienia... 9 2. Etapy

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego WZÓR. UMOWA Nr

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego WZÓR. UMOWA Nr WZÓR UMOWA Nr Załącznik nr 5 do SIWZ NA ZBUDOWANIE ZINTEGROWANEGO SYSTEMU INFORMATYCZNEGO ZA- RZĄDZANIA UCZELNIĄ W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU Wzmocnienie potencjału adaptacyjnego UWM w Olsztynie Zawarta

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY które znajdą się w Umowie w sprawie zamówienia publicznego pn. Wykonanie i wdrożenie nowego portalu internetowego Banku Gospodarstwa Krajowego Umowa nr.. zawarta w Warszawie.

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją projektu KAIZEN Japońska jakość w Polsko-Japońskiej Wyższej Szkole Technik Komputerowych, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR CUI/ZP/PN/.../2015

UMOWA NR CUI/ZP/PN/.../2015 UMOWA NR CUI/ZP/PN/.../2015 zawarta w dniu... pomiędzy: Gminą Wrocław z siedzibą we Wrocławiu, pl. Nowy Targ 1-8, działającą poprzez: Centrum Usług Informatycznych we Wrocławiu, jednostkę budżetową Gminy

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Warszawa, dnia 19.12.2013 r. Strona 1

ZAPYTANIE OFERTOWE. Warszawa, dnia 19.12.2013 r. Strona 1 ZAPYTANIE OFERTOWE Warszawa, dnia 19.12.2013 r. I. Zamawiający: Wyższa Szkoła Zarządzania i Prawa im. Heleny Chodkowskiej z siedzibą w Warszawie Aleje Jerozolimskie 200, 02-486 Warszawa NIP: 5222243421

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 1 SIWZ Z ZAŁĄCZNIKAMI

ZAŁĄCZNIK NR 1 SIWZ Z ZAŁĄCZNIKAMI ZAŁĄCZNIK NR 1 SIWZ Z ZAŁĄCZNIKAMI Strona 1 z 58 ZAŁĄCZNIK NR 2 OFERTA WYKONAWCY Strona 2 z 58 ZAŁĄCZNIK NR 3 TESTY AKCEPTACYJNE I ODBIORY 1 TESTY AKCEPTACYJNE 1.1 Testy Akceptacyjne będą realizowane dla

Bardziej szczegółowo

Zamawiający. Narodowe Centrum Kultury ul. Płocka 13, 01 231 Warszawa tel. 22 2 100 100, faks 22 2 100 101

Zamawiający. Narodowe Centrum Kultury ul. Płocka 13, 01 231 Warszawa tel. 22 2 100 100, faks 22 2 100 101 Zamawiający Narodowe Centrum Kultury ul. Płocka 13, 01 231 Warszawa tel. 22 2 100 100, faks 22 2 100 101 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w przetargu nieograniczonym na zaprojektowanie, wykonanie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Załącznik nr 3 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 3 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. SŁOWNIK SKRÓTÓW I POJĘĆ... 5 2. CEL WDROŻENIA SYSTEMU LSI 2014-20... 6 3. WYMAGANIA SYSTEMU... 6 3.1 ZGODNOŚĆ Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do składania ofert

Zaproszenie do składania ofert Urząd Transportu Kolejowego al. Jerozolimskie 134 02 305 Warszawa Warszawa, dnia 1 czerwca 2015 r. Zaproszenie do składania ofert Zaproszenie do składania ofert nie jest ofertą w rozumieniu art. 66 Kodeksu

Bardziej szczegółowo

Centrum Projektów Europejskich 02-672 Warszawa, ul. Domaniewska 39a tel. (22) 378 31 00; fax (22) 201 97 25 NIP 701 015 88 87; REGON 141681456

Centrum Projektów Europejskich 02-672 Warszawa, ul. Domaniewska 39a tel. (22) 378 31 00; fax (22) 201 97 25 NIP 701 015 88 87; REGON 141681456 Centrum Projektów Europejskich 02-672 Warszawa, ul. Domaniewska 39a tel. (22) 378 31 00; fax (22) 201 97 25 NIP 701 015 88 87; REGON 141681456 Przetarg nieograniczony, znak: CPE-II-261-73/AR/13 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Umowa nr.. zawarta w Warszawie w dniu. pomiędzy:

Umowa nr.. zawarta w Warszawie w dniu. pomiędzy: Załącznik nr 1 do SIWZ Istotne postanowienia umowy które znajdą się w Umowie w sprawie zamówienia publicznego pn. Zakup usług profesjonalnego wsparcia użytkowników interfejsu ZSD3, będącego interfejsem

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Zamawiający: INSTYTUT METEOROLOGII I GOSPODARKI WODNEJ PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY ul. Podleśna 61 01-673 Warszawa Adres do korespondencji: ul. Podleśna

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. z dnia 27 czerwca 2014 roku

ZAPYTANIE OFERTOWE. z dnia 27 czerwca 2014 roku ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 27 czerwca 2014 roku Poznański Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości zaprasza do składania ofert na realizację przedmiotu niniejszego zapytania ofertowego. 1. ZAMAWIAJĄCY Zamawiający:

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zamówieniu

Ogłoszenie o zamówieniu Kielce, 25.03.2014 r. Ogłoszenie o zamówieniu w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: Stworzenie portalu aukcyjnego layout i funkcjonalność łącznie z wdrożeniem

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE Z DNIA 2.0 2014 R. ZGODNE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI

ZAPYTANIE OFERTOWE Z DNIA 2.0 2014 R. ZGODNE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI ZAPYTANIE OFERTOWE Z DNIA 2.0.04.201 2014 R. ZGODNE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI Zamawiający Fundacja Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości z siedzibą w Warszawie, 00-672 Warszawa, ul. Piękna 68, wpisaną

Bardziej szczegółowo

Projekt Umowa nr CUI/ZP/PN/.../2015

Projekt Umowa nr CUI/ZP/PN/.../2015 Projekt Umowa nr CUI/ZP/PN/.../2015 zawarta w dniu... we Wrocławiu pomiędzy: Gminą Wrocław, z siedzibą we Wrocławiu, pl. Nowy Targ 1-8, 50-141 Wrocław, działającą poprzez: Centrum Usług Informatycznych

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy: ZP 1727/13

Nr sprawy: ZP 1727/13 ELEKTRONICZNYCH USŁUG I DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ W ZZOZ W CIESZYNIE ZADANIA 1, 2, 3 I 5. Nr sprawy: ZP 1727/13 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA ZAAWANSOWANE ŚRODOWISKO INFORMATYCZNE DLA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego ZATWIERDZAM. data i podpis ZAMAWIAJĄCY Gmina

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 do SIWZ WZÓR UMOWY zawarta w Krakowie w dniu - - 2012 roku pomiędzy:

Załącznik nr 6 do SIWZ WZÓR UMOWY zawarta w Krakowie w dniu - - 2012 roku pomiędzy: Załącznik nr 6 do SIWZ WZÓR UMOWY zawarta w Krakowie w dniu - - 2012 roku pomiędzy: Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie, 31-002 ul. Kanonicza 12, 31-002 Kraków, NIP:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w przetargu nieograniczonym

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w przetargu nieograniczonym Zamawiający: Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie ul. Stanisława Kostki Potockiego 10/16 02-958 Warszawa tel.: (22) 544 27 00 fax.: (22) 842 31 16 adres strony internetowej: www.wilanow-palac.pl Pełnomocnicy

Bardziej szczegółowo

Wykonanie i wdrożenie nowego portalu internetowego Banku Gospodarstwa Krajowego Sygnatura postępowania: BZP/79/DK/2012

Wykonanie i wdrożenie nowego portalu internetowego Banku Gospodarstwa Krajowego Sygnatura postępowania: BZP/79/DK/2012 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO na podstawie art. 39 ustawy z 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień

Bardziej szczegółowo

Część IV SIWZ wzór umowy

Część IV SIWZ wzór umowy Część IV SIWZ wzór umowy UMOWA Na dostawę i wdrożenie w PSE S.A. informatycznego Systemu Elektronicznego Obiegu Dokumentów zawarta w dniu., w Konstancinie - Jeziornie, pomiędzy: Polskie Sieci Elektroenergetyczne

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. (projekt umowy) Umowa

UMOWA NR. (projekt umowy) Umowa UMOWA NR Załącznik nr 2 do SIWZ (projekt umowy) Umowa Zawarta dnia: w Warszawie pomiędzy: Polskie LNG S.A. z siedzibą w Świnoujściu, przy ul. Fińska 7, 72-602 Świnoujście, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE Zamawiający:

ZAPYTANIE OFERTOWE Zamawiający: ZAPYTANIE OFERTOWE I. Zamawiający: Wyższa Szkoła Zarządzania i Prawa im. Heleny Chodkowskiej z siedzibą w Warszawie Aleje Jerozolimskie 200, 02-486 Warszawa NIP: 5222243421 Adres strony internetowej:www.chodkowska.edu.pl

Bardziej szczegółowo

I. ZAMAWIAJĄCY: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA; Projekt i wykonanie strony www projektu. KRYTERIUM WYBORU PROJEKTU. IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA.

I. ZAMAWIAJĄCY: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA; Projekt i wykonanie strony www projektu. KRYTERIUM WYBORU PROJEKTU. IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA. Zapytanie ofertowe nr 1/11/2014 z dnia 17.11.2014r Dotyczy: zamówienia na wykonanie strony www Projektu pn: Równe szanse na starcieprzeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Psary w ramach działania

Bardziej szczegółowo