Zaproszenie do złożenia ofert na. Obsługa multimedialna portalu Wspieramy e-biznes w ramach realizacji konferencji ICT SUMMIT.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zaproszenie do złożenia ofert na. Obsługa multimedialna portalu Wspieramy e-biznes w ramach realizacji konferencji ICT SUMMIT."

Transkrypt

1 Warszawa, dnia 18 listopada 2014 r. Zaproszenie do złożenia ofert na Obsługa multimedialna portalu Wspieramy e-biznes w ramach realizacji konferencji ICT SUMMIT p/427/dkz/2014 Szacunkowa wartość zamówienia: poniżej euro I. ZAMAWIAJĄCY Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ul. Pańska 81/ Warszawa, woj. Mazowieckie REGON NIP tel. (22) , fax (22) Osoba do kontaktów w sprawie zaproszenia: Piotr Tyrakowski Departament Komunikacji Zewnętrznej tel.: (22) II. INFORMACJA O ŹRÓDLE FINANSOWANIA Zamówienie będzie finansowane w ramach realizowanego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości trzeciego etapu projektu systemowego 8.1 POIG Wspieramy e-biznes budowa systemowej konkurencyjności w sferze e-gospodarki wokół beneficjentów działań 8.1 i 8.2 POIG realizowanego pod nadzorem Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji. III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest: 3.1. przeprowadzenie transmisji internetowych online konferencji ICT SUMMIT, wraz z zapewnieniem zasięgu w mediach, 3.2. zarejestrowanie prelekcji podczas konferencji, 3.3. obsługa multimedialna portalu Wspieramy e-biznes. IV. TERMIN REALIZACJI Termin organizacji konferencji ICT SUMMIT: 3-4 grudnia 2014 r. Termin realizacji: 20 grudnia 2014 r. V. TERMINY PŁATNOŚCI Zamawiający wyznacza termin płatności zgodnie z zapisami zawartymi w Załączniku nr 2 Istotne Postanowienia Umowy. VI. Warunki udziału w postępowaniu str. 1

2 O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące: 6.1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; 6.2. posiadania wiedzy i doświadczenia, tj. w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, wykonali należycie co najmniej 10 transmisji online, przy czym: a) czas trwania przekazu internetowego co najmniej 5 transmisji był nie krótszy niż 4 godziny zegarowe w przypadku każdej transmisji; b) w przypadku co najmniej 5 transmisji zapewniono możliwość jednoczesnego, niezakłóconego korzystania dla użytkowników; c) w przypadku co najmniej 3 transmisji Wykonawca był odpowiedzialny również za przygotowanie merytoryczne materiałów (w formie np. wywiadów, reportaży, itp.), które zostały wyemitowane; d) w przypadku co najmniej 3 transmisji udokumentuje jej oglądanie (w czasie trwania transmisji) przez min użytkowników; e) wykaże się zrealizowaniem co najmniej 2 równoległych transmisji; f) prześle adresy internetowe co najmniej 3 materiałów z transmisji on-line, które zrealizował, a w których zamawiający będzie mógł ocenić: animowany wzór intra, animowany wzór outra, belka informacyjna, wykorzystanie w produkcji Picture in Picture (okno w oknie), funkcjonalności m.in. pobierania prezentacji/materiału video bezpośrednio z komputera prowadzącego; g) posiada gotowy formularz pozwalający użytkownikom na zadawanie pytań w czasie trwania transmisji w formie moderowanego czatu dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj.: co najmniej 19 osobami, które będą pełnić następujące role: a) Kierownik produkcji 1 osoba, która: posiada co najmniej wykształcenie wyższe, posiada co najmniej 2. letnie doświadczenie w realizowaniu materiałów filmowych, na stanowisku redaktora serwisu internetowego lub programu telewizyjnego lub programu radiowego o tematyce zbieżnej z tematyką portalu Wspieramy e-biznes (internet, nowe technologie, biznes), potwierdzone koordynowaniem co najmniej 3 projektów relacji telewizyjnych lub internetowych transmisji o tematyce biznesowej, posiada znajomość problematyki e-gospodarki w tym dotyczącej społeczeństwa informacyjnego, nowoczesnych technologii B2B, e-usług, itp., b) Dziennikarz 1 osoba, która posiada: co najmniej wykształcenie wyższe, co najmniej 2. letnie doświadczenie na stanowisku dziennikarza serwisu internetowego, telewizyjnego lub radiowego o tematyce zbieżnej z tematyką portalu Wspieramy e-biznes (internet, nowe technologie, biznes), znajomość problematyki e-gospodarki (w tym dotyczącej społeczeństwa informacyjnego, nowoczesnych technologii B2B, e-usług, itp.), nienaganną dykcję i schludny wygląd, pozwalający na prowadzenie programu o charakterze biznesowym, bardzo dobra znajomość języka angielskiego pozwalająca przeprowadzać wywiady telewizyjne na żywo. c) Realizator transmisji/montażysta 4 osoby, z których każdy posiada: co najmniej roczne doświadczenie w realizacji transmisji na żywo w Internecie lub innych mediach (radio, telewizja), montowaniu dostarczonych materiałów do założonych formatów emisyjnych. d) Operator kamery 8 osób, z których każdy posiada: str. 2

3 co najmniej roczne doświadczenie w przygotowywaniu materiałów filmowych, w tym reportaży i wywiadów, transmisji internetowych, dobrą znajomość obsługi sprzętu wideo. e) Realizator dźwięku 4 osoby, z których każda posiada: co najmniej roczne doświadczenie w przygotowywaniu materiałów filmowych, w tym reportaży i wywiadów, transmisji internetowych, dobrą znajomość obsługi sprzętu audio. f) Grafik/webmaster 1 osoba, która posiada co najmniej 2. letnie doświadczenie w przygotowaniu materiałów graficznych do wykorzystania w materiałach multimedialnych oraz internecie, w tym banerów, infografik, animacji przy wykorzystaniu popularnych pakietów oprogramowania; 6.4. sytuacji ekonomicznej i finansowej. UWAGA: Jedna osoba może zostać wskazana do realizacji prac przewidzianych zamówieniem w więcej niż w jednej roli. Do jednej roli może być wskazana także więcej niż jedna osoba. Zamawiający wymaga udziału w pracach nad realizacją zamówienia co najmniej 19 osób. Wykonawca może zaproponować większą liczbę osób gwarantującą w jego ocenie bezkolizyjną realizację wszystkich zadań. VII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY Oferta powinna zawierać: 7.1. Dane teleadresowe firmy wraz ze wskazaną osobą do kontaktu w sprawie oferty (numer telefonu i osoby kontaktowej), numer NIP oraz REGON firmy Kopię aktualnego KRS lub wpisu do ewidencji działalności gospodarczej Propozycję całkowitej ceny brutto za realizację zamówienia Adresy internetowe co najmniej 3 materiałów z transmisji on-line, które zrealizował Opis koncepcji realizacji zamówienia obejmujący: 1) Koncepcję merytoryczna wykonania wywiadów i reportaży: a) Oczekiwania, atrakcyjność, motywację i korzyści dla grupy docelowej, b) Zauważalność przekazu wyróżnienie się filmów spośród innych materiałów filmowych o podobnej tematyce oraz łatwość do zapamiętania, unikalność i wyjątkowość, przekaz jasny, dynamiczny i atrakcyjny. c) Kompletność, czytelność i prostota przekazu (nieskomplikowany pomysł, jednoznaczny i łatwy do zrozumienia przez grupę docelową przy niewielkim zaangażowaniu uwagi). d) Perswazyjność przekazu posługiwanie się argumentami, językiem i obrazem atrakcyjnym i przekonującym dla grup docelowych. e) Wiarygodność (sposób przekazu budzi zaufanie do przekazywanych treści). 2) Propozycję organizacji zamówienia, w tym: a) listę osób realizujących zamówienie, b) podział zadań i odpowiedzialności pomiędzy osoby realizujące zamówienie, c) ryzyka i zagrożenia związane z realizacją prac, d) propozycje przeciwdziałania i zapobiegania ryzykom oraz wskazane zasoby możliwe do wykorzystania w ramach realizacji zamówienia, które Wykonawca może oddelegować w przypadku wystąpienia ryzyka, środki i procedury przewidziane przez Wykonawcę celem zapewnienia niezagrożonej realizacji całości prac), e) wykaz sprzętu realizacyjnego, który zapewni Zamawiającemu maksymalizację efektów założonych działań oraz pełne wykorzystanie założonego czasu transmisji niezależnie od długości poszczególnych materiałów. 3) Działania promocyjne i informacyjne, w tym: str. 3

4 a) działania promocyjne przeprowadzone na portalu/portalach, na którym odbywa się emisja, z wykorzystaniem treści otrzymanych przez Zamawiającego, b) działania promocyjne przeprowadzone w pozostałych mediach, z wykorzystaniem treści otrzymanych przez Zamawiającego, c) inne działania promocyjne, w tym realizacja dodatkowych materiałów multimedialnych maksymalizujących efekt założonych działań. 4) Portal (lub grupa portali) biznesowy (kategoria Biznes Finanse Prawo lub Nowe technologie wg badania Megapanel PBI/Gemius), w ramach którego/których prowadzona będzie emisja, w tym: a) zasięg zgodnie z badaniem Gemius Traffic za marzec 2014, z których przynajmniej jeden jest nie mniejszy niż użytkowników (real users), b) prognozowaną oglądalność wszystkich materiałów; c) zasięg działań promocyjnych na portalu/portalach, na którym będzie transmisja Ofertę należy przygotować na Formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik nr Wykonawca wskaże w ofercie te części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom. VIII. KRYTERIA OCENY OFERT Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierować się następującymi kryteriami i ich znaczeniem oraz w następujący sposób będzie oceniać oferty w poszczególnych kryteriach: L.p. Kryterium/podkryterium Maksymalna liczba punktów w podkryterium Maksymalna liczba punktów (waga) 1. Cena 15 2 Ocena dotychczasowych transmisji ocena 20 doświadczenia 3 Koncepcja realizacji zamówienia, w tym: 40 a. Koncepcja merytoryczna wykonania 27 wywiadów i reportaży b. Organizacja zamówienia 3 c. Koncepcja działań promocyjnych i 10 informacyjnych 4. Prognozowany zasięg działań promocyjnych 5 5. Prognozowany zasięg emisji transmisji W kryterium Cena najwyższą liczbę punktów (15) otrzyma oferta zawierająca najniższą cenę brutto, a każda następna odpowiednio zgodnie ze wzorem: 8.2. W kryterium Ocena dotychczasowych transmisji ocena doświadczenia oferta może uzyskać maksymalnie 20 punktów. Ocenie poddane zostaną udostępnione online przez Oferenta 3 materiały z transmisji on-line, które zrealizował. Punkty zostaną przyznanie łącznie dla wszystkich materiałów zgodnie z następującymi zasadami: (skala 0-7 pkt.) za efektowność animowanych wzorów intra, str. 4

5 (skala 0-7 pkt.) za efektowność animowanych wzorów outra, (skala 0-2 pkt.) za efektowność belek informacyjnych, (skala 0-2 pkt.) za efektowność wykorzystania w produkcji Picture in Picture (okno w oknie), (skala 0-2 pkt.) za wykorzystanie funkcjonalności m.in. pobierania prezentacji/materiału video bezpośrednio z komputera prowadzącego W kryterium Koncepcja realizacji zamówienia oferta może uzyskać maksymalnie 40 punktów. Punkty zostaną przyznane zgodnie z następującymi zasadami dla poszczególnych podkryteriów: a) Koncepcja merytoryczna wykonania wywiadów i reportaży (skala 0-27 pkt) Ocenie podlegać będzie koncepcja merytoryczna wykonania wywiadów i reportaży, o których mowa w Zadaniu 5 SOPZ, zgodnie z poniższymi podkryteriami: (skala 0-7 pkt.) Poprawne rozumienie założeń merytorycznych materiałów, analiza grupy docelowej, jej potrzeb, oczekiwań i motywacji oraz korzyści, które są uznawane przez nią za atrakcyjne. (skala 0-7 pkt.) Zauważalność przekazu wyróżnienie się filmów spośród innych materiałów filmowych o podobnej tematyce oraz łatwość do zapamiętania, pomysł posiada walor unikalności i jest wyjątkowy, jasny, dynamiczny i atrakcyjny. (skala 0-5 pkt.) Kompletność, czytelność i prostota przekazu (pomysł jest nieskomplikowany, jednoznaczny i łatwy do zrozumienia przez grupę docelową przy niewielkim zaangażowaniu uwagi). (skala 0-4 pkt.) Perswazyjność przekazu posługiwanie się argumentami, językiem i obrazem atrakcyjnym i przekonującym dla grup docelowych. (skala 0-4 pkt.) Wiarygodność (sposób przekazu budzi zaufanie do przekazywanych treści). b) Organizacja zamówienia (skala 0-3 pkt.) W ramach oceny organizacji zamówienia zostanie oceniona organizacja zespołu wykonującego zadania. Najwyższą liczbę punktów (3) otrzyma oferta Wykonawcy, który zaproponuje najlepszą propozycję organizacji zamówienia, obejmującą co najmniej takie elementy jak: podział zadań i odpowiedzialności pomiędzy osoby realizujące zamówienie, przedstawione ryzyka i zagrożenia związane z realizacją prac, propozycje przeciwdziałania i zapobiegania ryzykom oraz wskazane zasoby możliwe do wykorzystania w ramach realizacji zamówienia, które Wykonawca może oddelegować w przypadku wystąpienia ryzyka, środki i procedury przewidziane przez Wykonawcę celem zapewnienia niezagrożonej realizacji całości prac, wykaz sprzętu realizacyjnego, który zapewni Zamawiającemu maksymalizację efektów założonych działań. c) Koncepcja działań promocyjnych i informacyjnych (skala 0-10 pkt.) W ramach oceny koncepcji przeprowadzenia działań promocyjnych i informacyjnych zostaną ocenione elementy, którymi posłuży się Wykonawca do realizacji tych działań. najwyższą liczba punktów (10) zostanie przyznanych Wykonawcy, który zaproponuje w ofercie wykorzystanie takich elementów jak: artykuły, newslettery, formy graficzne, inne elementy maksymalizujące oczekiwany efekt działań promocyjnych i informacyjnych, w powiązaniu z celem zamówienia i osiągnieciem wskaźników jakościowych i ilościowych, oraz uzasadnieniem dla zastosowania innych str. 5

6 elementów maksymalizujących oczekiwany efekt działań kampanii promocyjnych i informacyjnej W kryterium Prognozowany zasięg działań promocyjnych najwyższą liczbę punktów (5) otrzyma oferta zawierająca najwyższe zasięgi działań promocyjnych. Liczba punktów dla każdej następnej oferty zostanie obliczona w następujący sposób: [( )] Przy czym: (c) zasięg działań promocyjnych na portalu/portalach, na którym będzie transmisja, wskazany w ofercie ocenianej (suma kolumny E tabeli formularza ofertowego), (d) zasięg działań promocyjnych na portalu/portalach, na którym będzie transmisja wskazany w ofercie najwyżej ocenionej w tym kryterium (suma kolumny E tabeli formularza ofertowego) W kryterium Prognozowany zasięg emisji transmisji najwyższą liczbę punktów (20) otrzyma oferta zawierająca najwyższe zasięgi emisji transmisji. Liczba punktów dla każdej następnej oferty zostanie obliczona w następujący sposób: [( )] Przy czym: (a) suma prognozowanych oglądalności wszystkich transmisji online oferty ocenianej (suma kolumny D w tabeli formularza ofertowego), (b) suma prognozowanych oglądalności wszystkich transmisji online oferty najwyżej ocenianej (suma kolumna D w tabeli formularza ofertowego); 8.6. Otrzymanie 0 pkt. w którymkolwiek z kryteriów/podkryteriów, o których mowa w pkt , będzie skutkowało odrzuceniem ocenianej oferty W każdym z kryteriów ocena będzie dokonana z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku Punkty otrzymane przez daną ofertę podczas oceny indywidualnej członków Komisji przetargowej zostaną do siebie dodane, a następnie podzielone przez liczbę oceniających. Wynik będzie liczbą punktów, jaką otrzymała dana oferta w danym kryterium Następnie punkty przyznane w poszczególnych kryteriach danej ofercie zostaną do siebie dodane Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta uzyskała największą liczbę punktów. IX. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT 9.1. Ofertę należy przygotować w wersji elektronicznej i przesłać odpowiednio drogą ową na adres (otrzymanie oferty zostanie potwierdzone niezwłocznie w u zwrotnym) Nieprzekraczalny termin dostarczenia oferty 21 listopada 2014 r. godz. 12:00. X. Zastrzeżenie o możliwości odwołania lub zmiany zaproszenia do złożenia ofert Zamawiający zastrzega sobie prawo zakończenia postępowania bez wyboru ofert Zamawiający może w dowolnej chwili zmienić treść zaproszenia do złożenia ofert Zamawiający poinformuje stosowne strony o powyższym fakcie za pośrednictwem tożsamego kanału dystrybucji zaproszenia do złożenia ofert. XI. Załączniki Załącznik nr 1: Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia. str. 6

7 11.2. Załącznik nr 2: Istotne postanowienia umowy Załącznik nr 3: Formularz oferty. str. 7

ZAPYTANIE OFERTOWE NA. Przygotowanie i przeprowadzenie kompleksowej kampanii promocyjnej portalu TechnicalEnglish.eu

ZAPYTANIE OFERTOWE NA. Przygotowanie i przeprowadzenie kompleksowej kampanii promocyjnej portalu TechnicalEnglish.eu Świlcza, dn. 19.12.2013r. DREAM/POIG/ZO/3/13 ZAPYTANIE OFERTOWE NA Przygotowanie i przeprowadzenie kompleksowej kampanii promocyjnej portalu TechnicalEnglish.eu DREAM/POIG/ZO/3/13 Szacunkowa wartość zamówienia:

Bardziej szczegółowo

(Tekst jednolity zapytania ofertowego z 05.09.2014 obowiązujący od 24-09-2014, w trybie rejestracji zmian) Zapytanie ofertowe

(Tekst jednolity zapytania ofertowego z 05.09.2014 obowiązujący od 24-09-2014, w trybie rejestracji zmian) Zapytanie ofertowe ECORYS Polska Sp. z o.o. Warszawa, 05.09.2014 r. ul. Łucka 2/4/6 00-845 Warszawa (Tekst jednolity zapytania ofertowego z 05.09.2014 obowiązujący od 24-09-2014, w trybie rejestracji zmian) Zapytanie ofertowe

Bardziej szczegółowo

Przygotowanie i przeprowadzenie e-seminariów związanych z działalnością e-punktu

Przygotowanie i przeprowadzenie e-seminariów związanych z działalnością e-punktu DRP-6.8-073-1/12-PC Warszawa, 14 sierpnia 2012 r. Zaproszenie do składania ofert na: Przygotowanie i przeprowadzenie e-seminariów związanych z działalnością e-punktu Szacunkowa wartość zamówienia: poniżej

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NA. Przygotowanie i przeprowadzenie kompleksowej kampanii promocyjnej portalu TechnicalEnglish.eu

ZAPYTANIE OFERTOWE NA. Przygotowanie i przeprowadzenie kompleksowej kampanii promocyjnej portalu TechnicalEnglish.eu Świlcza, dn. 25.04.2012r. DREAM/POIG/ZO/2/13 ZAPYTANIE OFERTOWE NA Przygotowanie i przeprowadzenie kompleksowej kampanii promocyjnej portalu TechnicalEnglish.eu DREAM/POIG/ZO/2/13 Szacunkowa wartość zamówienia:

Bardziej szczegółowo

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ul. Pańska 81/83 00-834 Warszawa

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ul. Pańska 81/83 00-834 Warszawa Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na realizację zamówienia Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Zaprojektowanie, wykonanie i wdroŝenie portalu wspierającego realizację działań 8.1 i 8.2

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia o wartości szacunkowej nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia o wartości szacunkowej nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia o wartości szacunkowej nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14.000 EURO w formie zapytania ofertowego na zadanie pn.: Produkcja filmu promocyjnego

Bardziej szczegółowo

Wykonanie i wdrożenie nowego portalu internetowego Banku Gospodarstwa Krajowego Sygnatura postępowania: BZP/79/DK/2012

Wykonanie i wdrożenie nowego portalu internetowego Banku Gospodarstwa Krajowego Sygnatura postępowania: BZP/79/DK/2012 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO na podstawie art. 39 ustawy z 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień

Bardziej szczegółowo

kampanię społeczną promującą czytelnictwo w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa

kampanię społeczną promującą czytelnictwo w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa Zamawiający Narodowe Centrum Kultury ul. Płocka 13, 01 231 Warszawa tel. 22 2 100 100, faks 22 2 100 101 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w przetargu nieograniczonym na kampanię społeczną promującą

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Zamówienie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 01/06/2012

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 01/06/2012 Warszawa, dnia 29 czerwca 2012 Warszawa, dnia.. 2012 ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 01/06/2012 I. ZAMAWIAJĄCY: 1.1. NAZWA I ADRES:, ul. Złota 61 lok 108, 00-819 Warszawa Adres strony internetowej zamawiającego:

Bardziej szczegółowo

POLSKA IZBA HANDLU Z siedzibą przy ul. Grażyny 15 lok. 120, 02-548 Warszawa NIP: 525-20-04-193, REGON: 012864197, KRS: 0000099228

POLSKA IZBA HANDLU Z siedzibą przy ul. Grażyny 15 lok. 120, 02-548 Warszawa NIP: 525-20-04-193, REGON: 012864197, KRS: 0000099228 Warszawa, dn. 31 października 2013r... (nazwa i adres firmy/ Oferenta) dotyczy zamówienia: organizacji konferencji informacyjnej dotyczącej projektu zgodnie z opisem zamówienia w ramach realizacji Projektu:

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. Warszawa, 18.08.2014 r.

Zapytanie ofertowe. Warszawa, 18.08.2014 r. Zapytanie ofertowe dotyczące: produkcji 16 spotów radiowych oraz emisji 16 kampanii radiowych w ramach projektu Wzornictwo-Biznes-Zysk nr umowy o dofinansowanie POIG.05.02.00-00-001/14 Warszawa, 18.08.2014

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiającym jest: Galeria Arsenał w Białymstoku 15-222 Białystok, ul. Adama Mickiewicza 2 tel. (+48 85) 744 76 42 faks (+48 85) 742 85 60 Podstawa prawna: Postępowanie

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Wrocław, dnia 18 lutego 2015 r. Numer referencyjny postępowania: ZP/PN/03/2015 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia do zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do składania ofert na realizację usług szkoleniowych świadczonych

Zaproszenie do składania ofert na realizację usług szkoleniowych świadczonych Zaproszenie do składania ofert na realizację usług szkoleniowych świadczonych w Projekcie Akademia Rozwoju Volkswagen Bank Polska S.A. współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Zamawiający: INSTYTUT METEOROLOGII I GOSPODARKI WODNEJ PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY ul. Podleśna 61 01-673 Warszawa Adres do korespondencji: ul. Podleśna

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA dla rozwoju Mazowsza Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Nr postępowania: ZP/4/5.3-2/2011 Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Nr postępowania: ZP/4/5.3-2/2011 Przedmiot zamówienia: Zamawiający: Krakowski Park Technologiczny Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, al. Jana Pawła II 41 L, 31-864 Kraków, KRS nr: 000058058, Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie Wydział XI Gospodarczy

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. II Przedmiot, cel i charakter prawny zamówienia

Zapytanie ofertowe. II Przedmiot, cel i charakter prawny zamówienia Zapytanie ofertowe I Zamawiający Poznański Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości Ul. Kościelna 21 60-536 Poznań Telefon: 61 665 76 70 Fax: 61 665 76 71 e-mail: info@paip.pl Poznański Akademicki Inkubator

Bardziej szczegółowo

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - Centrala 00-608 Warszawa, Al. Niepodległości 190

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - Centrala 00-608 Warszawa, Al. Niepodległości 190 Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - Centrala 00-608 Warszawa, Al. Niepodległości 190 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (zwana dalej SIWZ) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA GDAŃSKA WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA I EKONOMII ul. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk www.pg.gda.pl. Nr sprawy: ZP/386/018/U/12

POLITECHNIKA GDAŃSKA WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA I EKONOMII ul. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk www.pg.gda.pl. Nr sprawy: ZP/386/018/U/12 POLITECHNIKA GDAŃSKA WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA I EKONOMII ul. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk www.pg.gda.pl Nr sprawy: ZP/386/018/U/12 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) w postępowaniu o udzielenie

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 27.02.2013 r. dotyczące

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 27.02.2013 r. dotyczące ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 27.02.2013 r. dotyczące stworzenia platformy internetowej oraz budowy informatycznej gry internetowej skierowanej do uczniów szkół ponadgimnazjalnych w ramach projektu: Innowacyjne

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR PROJ.ZO/Z- 1/ WEDŁUG ZASADY KONKURENCYJNOŚCI

ZAPYTANIE OFERTOWE NR PROJ.ZO/Z- 1/ WEDŁUG ZASADY KONKURENCYJNOŚCI ZAPYTANIE OFERTOWE NR PROJ.ZO/Z- 1/ WEDŁUG ZASADY KONKURENCYJNOŚCI ZAMAWIAJĄCY: Indeks Consulting Sp. z o.o. ul. Ogrodowa 58 00-876 Warszawa ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA OFERTY W ZAPYTANIU OFERTOWYM Organizacja

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. (SIWZ) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. (SIWZ) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostrowi Mazowieckiej ul. 3 Maja 57 07-300 Ostrów Mazowiecka Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dla postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie

Bardziej szczegółowo

POKL.08.01.02-30-101/12

POKL.08.01.02-30-101/12 Poznań, 11 maja 2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 13/VI/ZNL/2015 dot. zorganizowania i realizacji szkolenia zawodowego pt. Księgowość + kadry i płace wraz z komputerową obsługą programów: Optima, Symfonia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Strona1 Nr sprawy: AZP-240/PN-p14/104/2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej nieprzekraczającej 200 000 EURO prowadzonego

Bardziej szczegółowo

M I N I S T E R S T W O E D U K A C J I N A R O D O W E J

M I N I S T E R S T W O E D U K A C J I N A R O D O W E J M I N I S T E R S T W O E D U K A C J I N A R O D O W E J DE-WZP.321.1.39.2014.JC SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) WYKONANIE AUDYTU ZEWNĘTRZNEGO I WYDANIE OPINII O ROCZNYM POŚWIADCZENIU

Bardziej szczegółowo

M I N I S T E R S T W O E D U K A C J I N A R O D O W E J

M I N I S T E R S T W O E D U K A C J I N A R O D O W E J M I N I S T E R S T W O E D U K A C J I N A R O D O W E J DE-WZP.321.1.39.2014.JC SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) WYKONANIE AUDYTU ZEWNĘTRZNEGO I WYDANIE OPINII O ROCZNYM POŚWIADCZENIU

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO ŚRODOWISKA BIURO DYREKTORA GENERALNEGO ul. Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa

MINISTERSTWO ŚRODOWISKA BIURO DYREKTORA GENERALNEGO ul. Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa MINISTERSTWO ŚRODOWISKA BIURO DYREKTORA GENERALNEGO ul. Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa działając w oparciu o ustawę z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych - Pzp (Dz.U. z 2010r. nr 113,

Bardziej szczegółowo