OGŁOSZENIE O ZAMIARZE PRZEPROWADZENIA DIALOGU TECHNICZNEGO

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OGŁOSZENIE O ZAMIARZE PRZEPROWADZENIA DIALOGU TECHNICZNEGO"

Transkrypt

1 Centrum Projektów Europejskich Warszawa, ul. Domaniewska 39a tel. (22) ; fax (22) NIP ; REGON Znak sprawy: CPE-II /KB/14 Warszawa, 12 lutego 2014 r. OGŁOSZENIE O ZAMIARZE PRZEPROWADZENIA DIALOGU TECHNICZNEGO Dotyczy: zaproszenia do przeprowadzenia dialogu technicznego poprzedzającego ewentualne postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w oparciu o przepisy art. 31a 31c ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.), którego przedmiotem będzie wsparcie użytkowników w prowadzeniu i rozbudowie w ramach posiadanej platformy, serwisu internetowego pl by ua.eu 1

2 I. INFORMACJE OGÓLNE 1. Dialog techniczny prowadzony jest na podstawie art. 31a 31c ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.). 2. Celem dialogu technicznego jest pozyskanie przez Zapraszającego informacji, które mogą być wykorzystane do przygotowania opisu przedmiotu zamówienia w zakresie wystarczającym do wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. 3. Ilekroć w niniejszym ogłoszeniu jest mowa o: a. Zapraszającym należy rozumieć przez to Centrum Projektów Europejskich (CPE), ul. Domaniewska 39a, Warszawa, wejście E, piętro III; b. Uczestniku należy rozumieć przez to podmioty dopuszczone do niniejszego dialogu technicznego; c. Dialogu należy rozumieć przez to dialog techniczny uregulowany przepisami art. 31a 31c ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.); d. Komisji należy rozumieć przez to zespół osób powołany przez właściwe organy Zapraszającego wg wewnętrznych uregulowań, w celu przeprowadzenia niniejszego dialogu technicznego. 4. Dialog techniczny prowadzony jest w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji oraz równe traktowanie potencjalnych podmiotów w nim uczestniczących oraz oferowanych przez nich rozwiązań. 5. Przeprowadzenie dialogu technicznego nie zobowiązuje Zapraszającego do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w przedmiotowym zakresie. 6. Wybór wykonawcy może zostać dokonany w trakcie odrębnego postępowania prowadzonego na podstawie Prawa zamówień publicznych. II. PRZEDMIOT DIALOGU TECHNICZNEGO Dialog będzie dotyczył w szczególności: 1. Dodanie nowych funkcjonalności i aplikacji do obecnego serwisu w związku z zakończeniem kontraktowania projektów i koniecznością pokazywania postępów we wdrażaniu każdego ze 117 projektów (117 mikroserwisów opartych na wspólnym szablonie). Dodatkowe potrzeby funkcjonalne: możliwość łączenia projektów w grupy o tej samej tematyce (mikroserwisy tematyczne zaciągające informacje z pojedynczych projektów); stworzenie interaktywnej mapy pokazującej lokalizację 116 projektów na obszarze Polski, Białorusi i Ukrainy, stworzenie multimedialnych prezentacji pokazujących rezultaty wdrażanych projektów, stworzenie narzędzi ułatwiających kontakt pomiędzy partnerami projektów, pomiędzy projektami oraz ich beneficjentami/ interesariuszami z wykorzystaniem możliwości, jakie dają media społecznościowe; 2. Technologia, środowisko działania serwisu, omówienie możliwości rozwiązanie typu LAMP, gdzie silnik serwisu jest tworzony w PHP, dane składowane w bazie MySQL, webserwer typu Apache, zarządzanie pod systemem Linux; 3. Dobór odpowiednich parametrów hostingu, zamieszczanie materiałów multimedialnych; 4. Webability czytelność strony (wiarygodność, estetyka); 5. Design, czy większe przestrzenie i czcionki czy mniejsze; 6. Content management system (edytowanie treści na stronie); 7. Aplikacje do ograniczonego dostępu do danych (BackOffice); 2

3 8. Określenie jak długo wykonawca będzie świadczył usługi i wsparcie dla serwisu; 9. Zakres edytowania serwisu; 10. Określenie przeglądarek, w których ma być wyświetlana strona, dostosowanie do Internetu mobilnego; 11. Kod strony: wyposażony w możliwość zbierania statystyk aktywności użytkowników (liczby odwiedzin, odsłon, mapa zachowań na stronie); 12. Dodatkowe usługi: biuletyn informacyjny (e-newsletter), tworzenie animacji komputerowych, integracja serwisu z mediami społecznościowymi i zarządzanie kontami w mediach społecznościowych, zakup zdjęć z baz. III. ZASADY PROWADZENIA DIALOGU 1. Dialog techniczny zostaje wszczęty z chwilą zamieszczenia ogłoszenia o zamiarze przeprowadzenia dialogu na stronie internetowej Zapraszającego 2. Za przygotowanie i przeprowadzenie Dialogu odpowiada Komisja. 3. Przewodniczący Komisji, po publikacji ogłoszenia, może pisemnie, telefonicznie lub poprzez pocztę elektroniczną bezpośrednio poinformować o wszczęciu dialogu technicznego znane sobie podmioty, które w ramach prowadzonej działalności świadczą usługi będące przedmiotem Dialogu. 4. Wnioski o dopuszczenie do udziału w Dialogu składa się w trybie, terminie i miejscu określonym w niniejszym ogłoszeniu. 5. Komisja przeprowadza weryfikację pod względem formalnym złożonych wniosków o dopuszczenie do Dialogu. 6. Przewodniczący Komisji zaprasza podmioty do udziału w dialogu technicznym przekazując im informacje na temat terminu i miejsca spotkania. 7. Zapraszający zastrzega sobie możliwość przeprowadzenia Dialogu z podmiotami, które zostaną wybrane na podstawie ustalonych kryteriów. 8. Termin spotkania może zostać przesunięty jedynie po wyrażeniu zgody przez obie strony, z zastrzeżeniem, że wyznaczenie nowego terminu nie spowoduje znaczącego wydłużenia procedury Dialogu. 9. Termin prowadzenia dialogu technicznego może ulec wydłużeniu w przypadku nieosiągnięcia celów określonych w przedmiocie dialogu technicznego. O fakcie przedłużenia terminu zostaną powiadomione podmioty uczestniczące w dialogu technicznym. 10. W toku prowadzonego postępowania Komisja przygotowuje odpowiedzi na pisma składane przez podmioty uczestniczące w Dialogu. 11. Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje mogą być przekazywane pomiędzy Zapraszającym oraz Uczestnikami droga elektroniczną lub faksem. Każda ze stron na żądanie drugiej potwierdza niezwłocznie fakt jej otrzymania. 12. Dialog techniczny będzie prowadzony w formie bezpośrednich, indywidualnych spotkań z Uczestnikami. 13. Z każdego spotkania Zapraszający będzie sporządzał stosowną notatkę. 14. Zamawiający dopuszcza możliwość nagrywania przebiegu spotkań w celu zachowania istotnych informacji. IV. WYMAGANE DOKUMENTY W celu dopuszczenia do dialogu technicznego Uczestnik złoży: 3

4 1. Wypełniony wniosek o dopuszczenie do dialogu technicznego, zgodnie z wzorem załącznika nr 1 do niniejszego ogłoszenia. 2. Wykaz (zgodnie z wzorem załącznika nr 2 do niniejszego ogłoszenia) wykonanych należycie w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania wniosków, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej dwóch usług polegających na prowadzeniu i rozbudowie serwisu internetowego przez okres minimum 6 miesięcy (każda z usług) oraz załączy dokumenty potwierdzające, że usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie. 3. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem upływu składania wniosków. 4. Dokumenty należy przedstawić w formie oryginałów albo kopii poświadczonych przez Uczestnika za zgodność z oryginałem, 5. Wszelkie czynności Uczestnika związane ze złożeniem wymaganych dokumentów (w tym m.in.: składanie oświadczeń woli w imieniu Uczestnika, poświadczanie kserokopii dokumentów za zgodność z oryginałem) muszą być dokonywane przez upoważnionych przedstawicieli Uczestnika. 6. W przypadku dokonywania czynności związanych ze złożeniem wymaganych dokumentów przez osobę(y) nie wymienioną(e) w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) Uczestnika do oferty należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie za zgodność z oryginałem, 7. Poświadczenie za zgodność z oryginałem winno być sporządzone w sposób umożliwiający identyfikacje podpisu. 8. Dokumenty sporządzone w języku obcym należy złożyć wraz z ich tłumaczeniem na język polski. 9. Zapraszający wezwie Uczestników, którzy w określonym terminie nie złożą wyżej wymaganych przez Zapraszającego dokumentów lub którzy nie złożą pełnomocnictw, albo którzy złożą dokumenty zawierające błędy lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym przez siebie terminie, chyba że mimo ich złożenia wniosek Uczestnika podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. V. TERMIN I MIEJSCE PROWADZENIA DIALOGU 1. Wnioski o dopuszczenie do udziału w Dialogu w formie pisemnej należy przesłać pocztą lub złożyć w sekretariacie w siedzibie Zapraszającego w Warszawie przy ul. Domaniewskiej 39a, w terminie do dnia 24 lutego 2014 r. 2. Pożądany termin przeprowadzenia dialogu technicznego do dnia 18 marca 2014 r. 3. Osoba uprawniona ze strony Zapraszającego do kontaktów z Uczestnikami: Andrzej Słodki, tel , do korespondencji: 4. Miejsce prowadzenia dialogu technicznego: Centrum Projektów Europejskich, Warszawa, ul. Domaniewska 39a, wejście E, piętro III. VI. INFORMACJE KOŃCOWE 1. Za udział w dialogu technicznym uczestniczące podmioty nie otrzymują wynagrodzenia oraz nie otrzymują zwrotu kosztów związanych z przygotowaniem i udziałem w dialogu technicznym. 4

5 2. Dialog techniczny będzie prowadzony w języku polskim. 3. Prowadzony dialog ma charakter jawny, z zastrzeżeniem pkt Zapraszający nie ujawni informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumienie ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503, z późn. zm.), jeżeli podmiot uczestniczący w dialogu, nie później niż przed przekazaniem informacji zastrzegł, ze przekazywane konkretne informacje nie mogą być udostępniane innym podmiotom. 5. Poprzez udział w dialogu technicznym podmioty uczestniczące udzielają zgody na wykorzystanie informacji przekazywanych w trakcie niniejszego dialogu technicznego na potrzeby związane z przeprowadzeniem zamówienia publicznego w zakresie uznanym przez Zapraszającego za niezbędny. 6. Ogłoszenie nie stanowi zaproszenia do złożenia oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego (Dz. U poz. 121), ani nie jest ogłoszeniem o zamówieniu w rozumieniu przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U poz. 907 z późn. zm) 7. Podmioty uczestniczące w Dialogu zostaną poinformowane o jego zakończeniu. 8. Zapraszający zastrzega sobie prawo do zakończenia dialogu technicznego na każdym jego etapie bez podania przyczyn. 9. Podmiotom, które uczestniczyły w dialogu technicznym zostaną zwrócone na ich wniosek wszelkie złożone przez nie plany, rysunki, modele, próbki, wzory, programy komputerowe oraz podobne materiały. 5

6 CPE-II /KB/14 ZAŁĄCZNIK NR 1 WNIOSEK o dopuszczenie do udziału w dialogu technicznym (pieczęć Wykonawcy) Ja niżej podpisany/my niżej podpisani..., będąc upoważnionym/i/ do reprezentowania Wykonawcy: Nr faksu... ; Nr telefonu...; . działając w imieniu ww. podmiotu zgłaszam chęć udziału w dialogu technicznym poprzedzającym ewentualne postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem będzie wsparcie użytkowników w prowadzeniu i rozbudowie w ramach posiadanej platformy, serwisu internetowego pl-by-ua.eu Osoba uprawniona do kontaktów ze strony Uczestnika: Imię i Nazwisko Adres Adres Nr telefonu Nr faksu..., dn r.... (podpis/y osoby/osób uprawnionej/ych) 6

7 CPE-II /KB/14 ZAŁĄCZNIK NR 2 WYKAZ USŁUG (w ciągu trzech ostatnich lat przed upływem terminu składania wniosków, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie) Lp. Przedmiot zamówienia Odbiorca 1 Data wykonania usługi Wartość usługi 2..., dn r.... (podpis/y osoby/osób uprawnionej/ych) 7

Osoba wyznaczona do kontaktów: p. Stanisław Jastrzębski tel. +48 785 919 888 Adres e-mail: s.jastrzebski@kpts.com.pl

Osoba wyznaczona do kontaktów: p. Stanisław Jastrzębski tel. +48 785 919 888 Adres e-mail: s.jastrzebski@kpts.com.pl Ogłoszenie o dialogu technicznym poprzedzającym ogłoszenie postępowania w sprawie organizacji systemu dostaw paliwa skroplonego gazu ziemnego (LNG) na potrzeby własne Zamawiającego. Kujawsko-Pomorski Transport

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy: 11/IAM/2013/06. postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy: 11/IAM/2013/06. postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na Instytut Adama Mickiewicza ul. Mokotowska 25 00-560 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy: 11/IAM/2013/06 postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na Usługi analityki

Bardziej szczegółowo

Zamawiający. Narodowe Centrum Kultury ul. Płocka 13, 01 231 Warszawa tel. 22 2 100 100, faks 22 2 100 101

Zamawiający. Narodowe Centrum Kultury ul. Płocka 13, 01 231 Warszawa tel. 22 2 100 100, faks 22 2 100 101 Zamawiający Narodowe Centrum Kultury ul. Płocka 13, 01 231 Warszawa tel. 22 2 100 100, faks 22 2 100 101 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w przetargu nieograniczonym na zaprojektowanie, wykonanie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana w dalszej części SIWZ) na

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana w dalszej części SIWZ) na Cena za SIWZ 20,00 zł brutto Opłata pocztowa 13,50 zł Zamawiający: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny 42-200 Częstochowa, ul. Bialska 104/118 Znak sprawy: DAZ.26.065.2015 SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

na zakup usług dostępu do sieci Internet oraz hostingu portalu internetowego i poczty e-mail Zamawiającego na zasobach własnych Wykonawcy

na zakup usług dostępu do sieci Internet oraz hostingu portalu internetowego i poczty e-mail Zamawiającego na zasobach własnych Wykonawcy SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ na zakup usług dostępu do sieci Internet oraz hostingu portalu internetowego i poczty e-mail Zamawiającego na zasobach własnych Wykonawcy I.

Bardziej szczegółowo

Nazwa zamówienia publicznego:

Nazwa zamówienia publicznego: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lubaczowie 37-600 Lubaczów, ul. Mickiewicza 168 ZP-III-343/ 7/2014 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY: Zespół Szkół Nr 18 01-882 Warszawa ul. Żeromskiego 18 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Postępowanie nr 2/ZS18/2014

ZAMAWIAJĄCY: Zespół Szkół Nr 18 01-882 Warszawa ul. Żeromskiego 18 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Postępowanie nr 2/ZS18/2014 ZAMAWIAJĄCY: Zespół Szkół Nr 18 01-882 Warszawa ul. Żeromskiego 18 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie nr 2/ZS18/2014 o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

1. Nazwa i adres Zamawiającego. Główny Inspektor Ochrony Środowiska, zw. dalej Zamawiającym

1. Nazwa i adres Zamawiającego. Główny Inspektor Ochrony Środowiska, zw. dalej Zamawiającym 1. Nazwa i adres Zamawiającego Główny Inspektor Ochrony Środowiska, zw. dalej Zamawiającym Adres: Główny Inspektorat Ochrony Środowiska ul. Wawelska 52/54 00-922 Warszawa NIP: 526-16-50-857 Godziny urzędowania:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ. Znak postępowania: CEZAMAT/ZP06/2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1 65-057 Zielona Góra ul. Podgórna 7 tel. +48 /68/456 52 00, 320 20 37 fax +48 /68/456 52 96 www.lubuskie.pl DA.III.272.2.36.2015 Zielona Góra, 07.07.2015 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Znak sprawy: MCK.272.1.2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę wyposażenia Miejskiego Centrum

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Wynajem autobusów i autokarów wraz z kierowcą 2015/S 152-281434. Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe.

Polska-Warszawa: Wynajem autobusów i autokarów wraz z kierowcą 2015/S 152-281434. Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe. 1/14 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:281434-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Wynajem autobusów i autokarów wraz z kierowcą 2015/S 152-281434 Ogłoszenie o

Bardziej szczegółowo

BZU.IG.2291-39/15 UWAGI DOTYCZĄCE SIWZ

BZU.IG.2291-39/15 UWAGI DOTYCZĄCE SIWZ BZU.IG.2291-39/15 SIWZ Spis treści Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego... 3 Rozdział 2. Tryb udzielenia zamówienia oraz informacje o postępowaniu... 3 Rozdział 3. Opis przedmiotu zamówienia... 3 Rozdział

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Rawa Mazowiecka, Al. Konstytucji 3 Maja 32, 96-200 Rawa Mazowiecka, woj. łódzkie, tel. 046 8144241, faks 046 8144241.

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Rawa Mazowiecka, Al. Konstytucji 3 Maja 32, 96-200 Rawa Mazowiecka, woj. łódzkie, tel. 046 8144241, faks 046 8144241. Rawa Mazowiecka: Uszczelnienie spękanych nawierzchni bitumicznych poprzez pojedyncze powierzchniowe utrwalenie grysami bazaltowymi frakcji 2/5 mm o ilości kruszywa 8 dm3/m2 i emulsją asfaltowo-kationową

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie oprogramowania 2015/S 144-266437. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie oprogramowania 2015/S 144-266437. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/12 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:266437-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi w zakresie oprogramowania 2015/S 144-266437 Ogłoszenie o zamówieniu Usługi

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi Zamieszczenie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi I.1) NAZWA I ADRES: Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kowalewie

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ZAMIARZE PRZEPROWADZENIA DIALOGU TECHNICZNEGO

INFORMACJA O ZAMIARZE PRZEPROWADZENIA DIALOGU TECHNICZNEGO CENTRALA Departament Zakupów i Administracji ul. Szczęśliwicka 62 00-973 Warszawa Tel.: +48 (22) 4749007 www.pkp.pl INFORMACJA O ZAMIARZE PRZEPROWADZENIA DIALOGU TECHNICZNEGO Spis treści I. Wstęp... 2

Bardziej szczegółowo

Modernizacja platformy zabezpieczeń Crossbeam

Modernizacja platformy zabezpieczeń Crossbeam CENTRUM USŁUG INFORMATYCZNYCH WE WROCŁAWIU ul. Namysłowska 8 50-304 Wrocław SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej: SIWZ) Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Modernizacja

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe dotyczące wynajmu biura projektu z dnia 9 października 2013 r.

Zapytanie ofertowe dotyczące wynajmu biura projektu z dnia 9 października 2013 r. Zapytanie ofertowe dotyczące wynajmu biura projektu z dnia 9 października 2013 r. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 70220000-9 Usługi wynajmu lub leasingu nieruchomości innych niż mieszkalne 1. NAZWA I ADRES

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/10/2015. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/10/2015. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych) Warszawa, 8 maja 2015 r. ZATWIERDZAM Zastępujący Dyrektora Generalnego Urzędu Patentowego RP /-/ Iwona Grodnicka-Lech SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/10/2015 Tryb postępowania:

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół Zawodowych im. kard. Stefana Wyszyńskiego 36-065 Dynów, ul. Polna 3

Zespół Szkół Zawodowych im. kard. Stefana Wyszyńskiego 36-065 Dynów, ul. Polna 3 Zespół Szkół Zawodowych im. kard. Stefana Wyszyńskiego 36-065 Dynów, ul. Polna 3 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem systemowym oraz sprzętu

Bardziej szczegółowo

W A R U N KÓ W Z AM Ó WI ENIA

W A R U N KÓ W Z AM Ó WI ENIA DOLNOŚLĄSKI URZĄD WOJEWÓDZKI Wrocław, dnia 22 listopada 2013 r. WE WROCŁAWIU DYREKTOR GENERALNY Jolanta Krupowicz Numer sprawy: S P E C YFIKACJA ISTOTNYCH W A R U N KÓ W Z AM Ó WI ENIA ( S I W Z ) Przetarg

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA Wrocław, 2014-10-17 DOSTAWA SPRZĘTU I OPROGRAMOWANIA KOMPUTEROWEGO, W TYM ROZBUDOWA SYSTEMU MEDYCZNEGO WRAZ Z WDROŻENIEM W RAMACH PROJEKTU E-ZDROWIE

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT (ZO) w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie zapytania ofertowego

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT (ZO) w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie zapytania ofertowego Postępowanie nr PW-BRK-381-0001-69-2/2014 ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT (ZO) w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na świadczenie usług prowadzenia warsztatów

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/40/2013. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/40/2013. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych) ZATWIERDZAM DYREKTOR GENERALNY Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej Cezary Pyl /-/ Warszawa, dnia 10 października 2013 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/40/2013

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO na podstawie art. 39 ustawy z 29 stycznia 2004 r. -

Bardziej szczegółowo

Przetarg nieograniczony na Dostawę oprogramowania, infrastruktury IT oraz komputerów do realizacji programu badawczego

Przetarg nieograniczony na Dostawę oprogramowania, infrastruktury IT oraz komputerów do realizacji programu badawczego Znak sprawy 74 /EZP/15 Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu ul. Marii Curie-Skłodowskiej 9 41-800 Zabrze SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony na Dostawę oprogramowania, infrastruktury

Bardziej szczegółowo

Zakup wsparcia serwisowego dla dwóch serwerów firmy ORACLE (SUN) M5000 na rok 2015

Zakup wsparcia serwisowego dla dwóch serwerów firmy ORACLE (SUN) M5000 na rok 2015 PGE Dystrybucja Oddział Skarżysko-Kamienna -Wydział Zamówień Nr postepowania 762/GL/LZA/AO/2014 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zakup wsparcia serwisowego dla dwóch serwerów firmy ORACLE (SUN)

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku 80-336 Gdańsk, ul. Kazimierza Górskiego 1, tel. 58-554-71-23, fax. 58-554-71-26 Znak sprawy: 23/0312/DN/UE SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe Zakup aplikacji do zarzadzania urządzeniami mobilnymi oraz aplikacji REGIOKonduktor

Zapytanie ofertowe Zakup aplikacji do zarzadzania urządzeniami mobilnymi oraz aplikacji REGIOKonduktor "Przewozy Regionalne" sp. z o.o. ul. Wileńska 14 a, 03-414 Warszawa Postępowanie nr PR-23/2015 Zapytanie ofertowe Zakup aplikacji do zarzadzania urządzeniami mobilnymi oraz aplikacji REGIOKonduktor Warszawa,

Bardziej szczegółowo