ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1 z dnia 15/09/2015

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1 z dnia 15/09/2015"

Transkrypt

1 inteon mobile sp. z o.o. ul. Obrzeżna Warszawa NIP Warszawa, 15/09/2015 ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1 z dnia 15/09/2015 I. Zamawiający inteon mobile sp. z o.o. ul. Obrzeżna Warszawa W związku z realizacją przez inteon mobile sp. z o. o. projektu pod nazwą Wdrożenie systemu B2B oferującego usługi SaaS Partnerom z branży m-commerce w ramach działania 8.2 Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B 8 osi priorytetowej Społeczeństwo informacyjne zwiększanie innowacyjności gospodarki Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, , zwracamy się z prośbą o przedstawienie Państwa oferty na: II. Przedmiot zamówienia Przedmiotem zamówienia jest zaplanowanie i wykonanie następujących działań promocyjnych dla kompleksowego rozwiązania informatycznego udostępnianego w formule SaaS, które będzie skierowane do użytkowników biznesowych (firm) i będzie oferowało odpowiedź na potrzeby biznesowych w obszarze m-commerce czyli udostępnienia sprzedaży internetowej (e-commerce) dla klientów końcowych wykorzystujących urządzenia mobilne: 1. Kampania promocyjna - Google Adwords: kampania reklamowa z dziennym limitem 90zł czas trwania 3 miesiące (wrzesień grudzień 2015 r.) 2. Kampania promocyjna - marketing: wysyłkę i do subskrybentów czas trwania 3 miesiące (wrzesień grudzień 2015 r.) 3. Kampania promocyjna - pozycjonowanie SEO: wpisy do 500 katalogów płatnych, pozycjonowanie poprzez budowę zaplecza czas trwania 3 miesiące (wrzesień grudzień 2015 r.) 4. Kampania promocyjna - social media: reklama na 2 portalach społecznościach z dziennym łącznym limitem 100 zł czas trwania 3 miesiące (wrzesień grudzień 2015 r.) 5. Kampania promocyjna - sms marketing: wysyłka SMS czas trwania 3 miesiące (wrzesień grudzień 2015 r.) III. Termin realizacji zamówienia Od 25 września 2015 r. do 24 grudnia 2015 r. IV. Warunki przygotowania oferty. a) ofertę wraz z załącznikami podpisują przez osoby uprawnione do reprezentowania firmy, b) oferta zawierać ma datę jej sporządzenia, dane teleadresowe Wykonawcy, termin ważności oferty (30 dni od daty upływu terminu składania ofert), c) ofertę sporządza się w języku polskim, d) zamówienie zostanie udzielone Wykonawcy po dokonaniu porównania i oceny wszystkich ofert, 1

2 e) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych i wariantowych. Jeden Wykonawca może złożyć jedną ofertę. W przypadku złożenia kilku ofert przez jednego Wykonawcę w różnym czasie, ocenie podlega oferta złożona jako pierwsza. W przypadku złożenia kilku ofert w sposób uniemożliwiający stwierdzenie, która oferta została złożona jako pierwsza, Zamawiający odrzuci wszystkie oferty tego Wykonawcy, f) W przypadku chęci zapoznania się przez Oferenta z detalicznymi założeniami projektu Wykonawca zgłosi taką potrzebę najpóźniej na 4 dni przed terminem składania ofert, Zamawiający zaproponuje podpisanie umowy o zachowaniu poufności i zaproponuje termin spotkania w swojej siedzibie w celu omówienia zakresu projektu. V. Miejsce i termin składania oferty ul. Obrzeżna 5, Warszawa a) termin składania ofert 23 września 2015 r., godz. 15:00 b) oferty w formie pisemnej należy składać osobiście, drogą pocztową na adres siedziby Zamawiającego lub em na adres decyduje data i godzina wpływu oferty do siedziby Zamawiającego VI. Dokumentacja składanej oferty oraz warunki udziału w postępowaniu O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki: 1. Złożą wypełniony oraz podpisany Formularz Oferty; 2. Nie mają powiązań kapitałowych ani osobowych z Zamawiającym; 3. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie przedmiotu zamówienia; 4. Posiadają niezbędną wiedzę i potencjał techniczny oraz doświadczenie w realizacji porównywalnych projektów promocyjnych. 5. Posiadają niezbędne zasoby osobowo techniczne. 6. Złożą oświadczenie o zobowiązaniu do przeniesienia na Zamawiającego wszelkich majątkowych praw autorskich do wszystkich elementów zamówienia. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu będzie przeprowadzona w oparciu o przedłożone przez Wykonawcę dokumenty i oświadczenia. Oferty Wykonawców, którzy przedłożą dokumenty potwierdzające spełnianie wymaganych warunków zostaną dopuszczone do oceny. W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu Wykonawca składa: 1. Formularz Oferty (Załącznik nr 1); 2. Oświadczenie o posiadaniu wiedzy, doświadczenia i potencjału technicznego (Załącznik nr 2); 3. Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych (Załącznik nr 3). VII. Kryteria oceny ofert oraz ich opis 1. Zamawiający dokona wyboru oferty najkorzystniejszej ekonomicznie, dochowując zasad uczciwej konkurencji, efektywności, jawności i przejrzystości, a ponadto w sposób bezstronny i obiektywny. Za najkorzystniejszą ofertę uznana zostanie oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów biorąc pod uwagę cenę, gwarancję najwyższej jakości wykonania systemu informatycznego potwierdzoną okresem bezpłatnej gwarancji i okresem bezpłatnym obsługi powdrożeniowej. 2. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami: a) kryterium cena łączna cena netto - 100%, Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą końcową ocenę. 2

3 VIII. Informacje dodatkowe 1. Termin związania ofertą: 30 dni od daty upływu terminu składania ofert. 2. Zamawiający zastrzega, iż może wymagać dla podpisania umowy złożenia zabezpieczenia prawidłowego wykonania umowy w wysokości 10% wartości przedmiotu zamówienia. 3. Zamawiający w przypadku: a) Niewpłynięcia żadnej oferty, b) Wpłynięcia wyłącznie ofert niespełniających wymagań ogłoszenia, c) Wpłynięcia ofert, które przekraczają środki przeznaczone na realizację zadania, d) Zaoferowania przez Wykonawców cen ofert rażąco odbiegających od stawek rynkowych, może unieważnić niniejsze postępowanie ofertowe. 3. Wybór oferty zgodnie z powyższymi kryteriami nastąpi w dniu 23 września 2015 r., do godz. 17:00. 3

4 Pieczęć firmowa Załącznik nr 1 FORMULARZ OFERTY W związku z zapytaniem ofertowym inteon mobile sp. z o.o. z dnia 15 września 2015 r. dotyczącym promocji projektu pod nazwą Wdrożenie systemu B2B oferującego usługi SaaS w obszarze wykorzystywania technologii mobilnych przez MŚP w ramach działania 8.2 Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B 8 osi priorytetowej Społeczeństwo informacyjne zwiększanie innowacyjności gospodarki Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, , przedkładamy następującą ofertę, zobowiązując się jednocześnie do jej wykonania na poniższych warunkach oraz zgodnie z treścią i postanowieniami zapytania ofertowego. I. Dane Wykonawcy II. Oferta 1. Kampania promocyjna - Google Adwords czas trwania 3 miesiące (wrzesień grudzień 2015 r.) - kwota netto:.. (słownie:..) PLN, t.j. 2. Kampania promocyjna - marketing czas trwania 3 miesiące (wrzesień grudzień 2015 r.) - kwota netto:.. (słownie:..) PLN, t.j. 3. Kampania promocyjna - pozycjonowanie SEO czas trwania 3 miesiące (wrzesień grudzień 2015 r.) - kwota netto:.. (słownie:..) PLN, t.j. 4. Kampania promocyjna - social media czas trwania 3 miesiące (wrzesień grudzień 2015 r.) - kwota netto:.. (słownie:..) PLN, t.j. 5. Kampania promocyjna - sms marketing czas trwania 3 miesiące (wrzesień grudzień 2015 r.) - kwota netto:.. (słownie:..) PLN, t.j. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia za całkowitą kwotę netto:.. (słownie:..) PLN, t.j. III. Oświadczenia 1) Oświadczamy, iż zapoznaliśmy się z warunkami udziału w postępowaniu ofertowym, określonymi i nie wnosimy do nich uwag i zastrzeżeń. 2) Oświadczamy, iż spełniamy wszystkie warunki określone w zapytaniu ofertowym. 4

5 3) Zobowiązujemy się do przeniesienia na Zamawiającego przeniesienia pełni autorskich praw majątkowych do wszelkich utworów, w rozumieniu Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. 4) Oświadczamy, iż.. (firma Wykonawcy) znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie przedmiotu zamówienia. 5) Termin związania niniejszą ofertą wynosi 30 dni od daty upływu terminu składania ofert.. Podpis/y składającego/składających ofertę* *Podpis/y składającego/składających ofertę musi być tożsamy z osobą lub osobami reprezentującymi Wykonawcę 5

6 Załącznik nr 2 OŚWIADCZENIE o posiadaniu wiedzy, doświadczenia i potencjału technicznego oraz posiadaniu niezbędnych zasobów osobowych Niniejszym oświadczam/y, iż. (firma Wykonawcy) posiada wiedzę i doświadczenie niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia.. Podpis/y składającego/składających ofertę* *Podpis/y składającego/składających ofertę musi być tożsamy z osobą lub osobami reprezentującymi Wykonawcę 6

7 Załącznik nr 3 Zamawiający: inteon mobile sp. z o.o. ul. Obrzeżna Warszawa OŚWIADCZENIE o braku występowania powiązań z Zamawiającym Wykonawca składający oświadczenie (nazwa, adres, NIP): Oświadczam/y, że podmiot, który reprezentuję/my, a który ubiega się o udzielenie zamówienia w ramach niniejszego postępowania ofertowego, nie jest powiązany z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Niniejsze oświadczenie oznacza, że.. (firma Wykonawcy) nie jest powiązany/a z Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy osobowo lub kapitałowo, w szczególności poprzez: - uczestnictwo w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej; - posiadanie udziałów lub co najmniej 5% akcji; - pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika; - pozostawanie w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności w wyborze Wykonawcy, w szczególności pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli... Podpis/y składającego/składających oświadczenie* *Podpis/y składającego/składających oświadczenie musi być tożsamy z osobą lub osobami reprezentującymi Wykonawcę 7

Zapytanie ofertowe dot. zakupu modułu rozliczeń

Zapytanie ofertowe dot. zakupu modułu rozliczeń Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Zapytanie ofertowe dot. zakupu modułu rozliczeń Gdańsk, 01.08.2014r.

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY do Zapytania ofertowego nr POIG4.4/01/04/2015 r. z dnia 17. kwietnia 2015 r.

FORMULARZ OFERTOWY do Zapytania ofertowego nr POIG4.4/01/04/2015 r. z dnia 17. kwietnia 2015 r. Załącznik nr 1 FORMULARZ OFERTOWY do Zapytania ofertowego nr POIG4.4/01/04/2015 r. z dnia 17. kwietnia 2015 r. Zamawiający Neurosoft spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Robotnicza 72 53-608 Wrocław

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 1/2015 z dnia 16.03.2015 na promocję projektu kanałami elektronicznymi.

Zapytanie ofertowe nr 1/2015 z dnia 16.03.2015 na promocję projektu kanałami elektronicznymi. Zapytanie ofertowe nr 1/2015 z dnia 16.03.2015 na promocję projektu kanałami elektronicznymi. 1. Zamawiający SRTime sp. j. Pawłowski & Jelonek ul. Mickiewicza 59 40-085 Katowice NIP 9542474897 REGON 278229112

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 03/POIG 8.1/2013

Zapytanie ofertowe nr 03/POIG 8.1/2013 POLIXEL Sp. z o.o. Ul. Grunwaldzka 224M/11 60-166 Poznań NIP: 779-240-57-90 KRS: 0000421677 REGON: 302119233 Poznań, dnia 2 grudnia 2013 r. Zapytanie ofertowe nr 03/POIG 8.1/2013 Tytuł Projektu Budowa

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NA USŁUGI MARKETINGOWE. Działania 8.1: Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej.

ZAPYTANIE OFERTOWE NA USŁUGI MARKETINGOWE. Działania 8.1: Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej. Wrocław, dnia 29-07-2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NA USŁUGI MARKETINGOWE Zapytanie dotyczy realizowanego projektu w ramach: Działania 8.1: Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej.

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: Warszawa, dnia 20.01.2014 r. Portalwymiany.pl Sp. z o.o. ul. Ostródzka 74G 03-289 Warszawa. zaprasza do składania ofert w odpowiedzi na:

Zamawiający: Warszawa, dnia 20.01.2014 r. Portalwymiany.pl Sp. z o.o. ul. Ostródzka 74G 03-289 Warszawa. zaprasza do składania ofert w odpowiedzi na: Zamawiający: Warszawa, dnia 20.01.2014 r. Portalwymiany.pl Sp. z o.o. ul. Ostródzka 74G 03-289 Warszawa zaprasza do składania ofert w odpowiedzi na: ZAPYTANIE OFERTOWE nr POIG.8.1/02 Niniejsze zapytanie

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NA USŁUGI MARKETINGOWE. Działania 8.1: Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej.

ZAPYTANIE OFERTOWE NA USŁUGI MARKETINGOWE. Działania 8.1: Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej. Wrocław, dnia 13-03-2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NA USŁUGI MARKETINGOWE Zapytanie dotyczy realizowanego projektu w ramach: Działania 8.1: Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej.

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe 1/5/2012

Zapytanie ofertowe 1/5/2012 17 maja 2012 r. Zapytanie ofertowe 1/5/2012 Action Centrum Edukacyjne Sp. z o.o. ( Organizator Przetargu ) zaprasza do udziału w przetargu na wybór wykonawcy, który świadczyć będzie usługę księgowe w ramach

Bardziej szczegółowo

Usług organizacji wyjazdu w celu wyszukiwania i doboru. partnerów na rynku niemieckim

Usług organizacji wyjazdu w celu wyszukiwania i doboru. partnerów na rynku niemieckim C.T. SERVICE sp. z o.o. ul. Jedności 9 05-506 Lesznowola NIP 586-21-02-652 Lesznowola, 03.06.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NR 5/6.1/2015 W związku z realizacją przez C.T. Service Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Kraków, dnia 23.01.2012r.

ZAPYTANIE OFERTOWE. Kraków, dnia 23.01.2012r. Kraków, dnia 23.01.2012r. Zamawiający ul. A. Mickiewicza 47, 70-385 Szczecin Adres do korespondencji: Tel./fax: 012 626 00 95 ZAPYTANIE OFERTOWE 1. Założenia W związku z realizacją projektu Przedsiębiorco

Bardziej szczegółowo

zakupu, dostawy i zainstalowania dodatkowej licencji do systemu planowania i zarządzania produkcją - 1 szt

zakupu, dostawy i zainstalowania dodatkowej licencji do systemu planowania i zarządzania produkcją - 1 szt Olkusz, dn. 05.03.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją projektu pt. Wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji nawozów i stymulatorów w formie mikro-granulatu w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

REMIX Spółka Akcyjna ul. Poznańska 36 66-200 Świebodzin Tel. 68 475 54 00 Fax. 68 475 54 04 Świebodzin, 23 czerwca 2015

REMIX Spółka Akcyjna ul. Poznańska 36 66-200 Świebodzin Tel. 68 475 54 00 Fax. 68 475 54 04 Świebodzin, 23 czerwca 2015 REMIX Spółka Akcyjna ul. Poznańska 36 66-200 Świebodzin Tel. 68 475 54 00 Fax. 68 475 54 04 Świebodzin, 23 czerwca 2015 Zapytanie ofertowe nr POIG.01.04.II.4.2.2015 dotyczy zamówienia: na zakup surowców

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe dotyczące zapewnienia kompleksowej obsługi zadań związanych z realizacją projektu

Zapytanie ofertowe dotyczące zapewnienia kompleksowej obsługi zadań związanych z realizacją projektu Strona1 Dąbrowa, dnia 2 października 2012r. Zapytanie ofertowe dotyczące zapewnienia kompleksowej obsługi zadań związanych z realizacją projektu Niniejsze postępowanie ma charakter niepubliczny, jest prowadzone

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 8.1/1/2014 na Wykonanie systemu informatycznego platformy e-usługi wraz z generatorem aplikacji mobilnych (I i II etap)

Zapytanie ofertowe nr 8.1/1/2014 na Wykonanie systemu informatycznego platformy e-usługi wraz z generatorem aplikacji mobilnych (I i II etap) Kraków, 26.02.2014r. Zapytanie ofertowe nr 8.1/1/2014 na Wykonanie systemu informatycznego platformy e-usługi wraz z generatorem aplikacji mobilnych (I i II etap) Zakup dokonywany jest w związku z realizacją

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 7/POKL.8.1.1/2013

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 7/POKL.8.1.1/2013 ZAPYTANIE OFERTOWE NR 7/POKL.8.1.1/2013 Zielona Góra dnia 2014-01-23 Przeprowadzenie szkolenia Szkolenia na uprawnienia grupy 1,2,3 (kod CVP: 80530000-8) w ramach projektu pn. Szkolenia dla pracowników

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NA USŁUGI MARKETINGOWE. Działania 8.1: Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej.

ZAPYTANIE OFERTOWE NA USŁUGI MARKETINGOWE. Działania 8.1: Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej. Wrocław, dnia 13-03-2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NA USŁUGI MARKETINGOWE Zapytanie dotyczy realizowanego projektu w ramach: Działania 8.1: Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej.

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe dot. usługi promocji serwisu w wyszukiwarkach polskich i zagranicznych

Zapytanie ofertowe dot. usługi promocji serwisu w wyszukiwarkach polskich i zagranicznych Edotto Andrzej Lewna NIP: 5833153948, Warszawa, 12.05.2014r. Zapytanie ofertowe dot. usługi promocji serwisu w wyszukiwarkach polskich i zagranicznych W związku z realizacją projektu pt. Stworzenie innowacyjnej

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ Warszawa16 maja 2014. Zapytanie Ofertowe

DOTACJE NA INNOWACJE INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ Warszawa16 maja 2014. Zapytanie Ofertowe Warszawa16 maja 2014 Zapytanie Ofertowe Dotyczy: Umowy o dofinansowanie: UDA.POIG.08.02.00-14-068/13-00 Benefit Solution Finanse i Ubezpieczenia Sp. z o.o., realizując Projekt Wdrożenie systemu klasy B2B

Bardziej szczegółowo

ul. Leśna 1A, 46-053 Suchy Bór Adres korespondencyjny: ul. Ozimska 184, 45-310 Opole

ul. Leśna 1A, 46-053 Suchy Bór Adres korespondencyjny: ul. Ozimska 184, 45-310 Opole HR-Lang Sp.j. ul. Leśna A, 46-053 Suchy Bór Adres korespondencyjny: ul. Ozimska 84, 45-30 Opole Opole, 07.04.204r. ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczy projektu pt. Bazy danych szansą Dolnego Śląska finansowanego

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Zapytanie ofertowe na wynajem sali wraz ze niezbędnym wyposażeniem i sprzętem multimedialnym oraz zapewnienie cateringu w ramach projektu Z dojrzałością nam do twarzy! współfinansowanego ze środków Unii

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE 01/103/2014. Inwestycja w kadry wzrost potencjału Artsigma sp. z o.o. WND-POKL.08.01.01-20-103/13

ZAPYTANIE OFERTOWE 01/103/2014. Inwestycja w kadry wzrost potencjału Artsigma sp. z o.o. WND-POKL.08.01.01-20-103/13 Białystok, 08.01.2014 ZAPYTANIE OFERTOWE 01/103/2014 dotyczące świadczenia usług doradczych z zakresu e-biznesu, opracowania długoterminowej strategii marketingowej orazsocial Media Marketing w ramach

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY: ZAPYTANIE OFERTOWE. w sprawie udzielenie zamówienia na:

ZAMAWIAJĄCY: ZAPYTANIE OFERTOWE. w sprawie udzielenie zamówienia na: Warszawa, dnia 14 maja 2013 ZAMAWIAJĄCY: NESTOR Biuro Rachunkowe Artur Piętaszewski ul. F. Kawy 6/24 01-496 Warszawa Przedsiębiorstwo wpisane Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej

Bardziej szczegółowo

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE nr 4/IV/ZNL dot. zorganizowania i realizacji szkolenia zawodowego pt. Komputerowa obsługa magazynu w ramach projektu pt. Zmiana na lepsze nr POKL.08.01.02-30-101/12 Poznań, 25 lutego

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR CTT OZE 60.14/ POIG.05.01.00-00-137/11-00

ZAPYTANIE OFERTOWE NR CTT OZE 60.14/ POIG.05.01.00-00-137/11-00 Łódź, dnia 05.05. 2014 r. Dotyczy postępowania w trybie zapytania ofertowego w projekcie Budowa Centrum Transferu Technologii w obszarze Odnawialnych źródeł Energii współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/2014 z dnia 14.05.2014 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/2014 z dnia 14.05.2014 r. Chwałowice, 14.05.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/2014 z dnia 14.05.2014 r. I. Przedmiot zamówienia : Zapytanie ofertowe dotyczy usługi dostarczenia programu informatycznego obsługującego procesy produkcyjne

Bardziej szczegółowo

I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:

I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: Gorzów Wlkp., dnia 12 listopada 2013r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1 Firma Beata Szymkowiak działając jako Projektodawca w ramach projektu Okna otwarte na rozwój kompleksowy program podnoszenia kwalifikacji

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Wyższa Szkoła Humanitas Sosnowiec, 17 grudnia 2012r. ul. Kilińskiego 43 41-200 Sosnowiec www.humanitas.edu.pl Zapytanie ofertowe nr 5/ IH/ 2012 (dot. zamówienia na dostarczenie podręczników dla studentów

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe na Specjalistę ds. HR

Zapytanie ofertowe na Specjalistę ds. HR Zapytanie ofertowe na Specjalistę ds. HR W związku z realizacją projektu Kaizen Japońska jakość w Polsko-Japońskiej Wyższej Szkole Technik Komputerowych współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 20 maja 2014 roku. Zapytanie ofertowe zostanie zamieszczone na stronie http://www.przedszkole-awp.pl/

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 20 maja 2014 roku. Zapytanie ofertowe zostanie zamieszczone na stronie http://www.przedszkole-awp.pl/ Nr zamówienia: AWP/Z-01-20/05/2014 ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 20 maja 2014 roku SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Stowarzyszenie Oświatowo Edukacyjne Przyjaciele Nauki na Warmii LOG WARM 10-271 Olsztyn ul. Jagiellońska

Bardziej szczegółowo

POKL.08.01.02-30-101/12

POKL.08.01.02-30-101/12 Poznań, 11 maja 2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 13/VI/ZNL/2015 dot. zorganizowania i realizacji szkolenia zawodowego pt. Księgowość + kadry i płace wraz z komputerową obsługą programów: Optima, Symfonia

Bardziej szczegółowo