Andrzej Kansy, Towarzystwo Naukowe Płockie, Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku. Internet w służbie samorządu

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Andrzej Kansy, Towarzystwo Naukowe Płockie, Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku. Internet w służbie samorządu"

Transkrypt

1 Andrzej Kansy, Internet służbe samorządu, Rocznk Samorządoy 2013, tom 2, ISSN: , ss Andrzej Kansy, Toarzysto Naukoe Płocke, Szkoła Wyższa m. Pała Włodkoca Płocku Internet służbe samorządu Internet n the servce of the local government tekst przesłany do redakcj 26 paźdzernka 2013 roku, zrecenzoany 17 lutego 2014 roku, zaakceptoany do druku 1 marca 2014 roku Streszczene: W artykule poruszono zagadnene możlośc ykorzystyana pracy samorządoej treśc zaartych Internece. Zeryfkoano przypuszczene, że Internet może być dla samorządocó przydatnym narzędzem do pozyskana uporządkoanych nformacj. Ponadto skazano sersy nternetoe, z których najczęścej korzystają osoby zązane z samorządem terytoralnym. Słoa kluczoe: Internet, samokształcene, samorządocy Summary: In ths artcle there s rased a subject of possblty of usng the ork of local content on the Internet. There as verfed the assumpton that the Internet can be a useful tool for local governments to obtan structured nformatons. Moreover there ere ponted the Internet servces, of hch people assocated th local government are the bggest group of all people usng t. Key ords: Internet, self-study, local government 98

2 Andrzej Kansy 1. Wproadzene Jednym z arunkó rozoju społeczeństa nformacyjnego jest zbudoane sprane dzałającej admnstracj publcznej, co ąże sę z konecznoścą ykorzystana spółczesnych możlośc technologcznych 1. Należy do nch elektronczna admnstracja (e-admnstracja), którą stanoą zntegroane rozązana z zakresu nformatyk, pozalające udoskonalać admnstroane oraz śadczyć usług publczne2. Wykorzystane technolog telenformatycznych procese zarządzana samorządam może płyać na zmnejszene kosztó ch funkcjonoana, a także odegrać ażną rolę ożyanu demokracj lokalnej4. Zasadność obrana tego kerunku poterdzono przyjmując Europejską agendę cyfroą jako jeden z sedmu projektó przeodnch strateg Europa Agenda cyfroa ma na celu uzyskane trałych korzyśc ekonomcznych społecznych z jednoltego rynku cyfroego oparcu o szybk bardzo szybk nternet nteroperacyjne aplkacje 5. Jednakże dążenu do uspranana admnstracj ne należy zapomnać o rol samokształcena osób pracujących samorządach zakrese edzy przydatnej pracy. Jest to szczególne ażne sytuacj, gdy elu urzędnkó cągle myl elektronczną skrzynkę podaczą ze skrzynką e-maloą. Należy zgodzć sę z Jakubem Kaśnym, który sterdzł, że rozój e-admnstracj łączene ten sposób obyatel proces decyzyjny są przesądzone. Uprzedno należy jednak pokonać szereg barer pranych organzacyjnych oraz ykazać sę cerploścą oczekanu na dokonane sę zman kulturoych społecznych. Jednakże ne ma ątplośc, że admnstracja publczna będze coraz ększym zakrese ykorzystyała Internet jako narzędze nterakcj 6. Jak zauażył Józef Półturzyck Danej uczestnk pracy samokształcenoej był samotny sam ypracoyał odpoedne cele, metody organzację sej dzałalnośc. Współcześne toarzyszy mu ele nstytucj sperających ułatających realzację procesu samokształcena. Ważną rolę spełnają poradne samokształcenoe oraz materały metodyczne skazók do samodzelnej nauk 7. Rozój technolog telenformatycznych perszej dekadze XXI eku sprał, że także Internet stał sę narzędzem o znacznym potencjale zakrese samodzelnego pozyskana nformacj uzupełnana edzy. Procesom tym sprzyja stały zrost loścoy cyfroych 99

3 Internet służbe... zasobó nformacj. Przeyższają one o trzy mlony razy nformacje, które ludzkość zdołała dotychczas zgromadzć e szystkch ksążkach śata8. Nc zatem dznego, że Internet udostępnając cyfroe repozytora z poodzenem przejmuje rolę tradycyjnej bblotek. Lanoo rosnąca lość treśc zameszczanych Internece oraz coraz szersza dostępność tego medum spraa, że uażane jest ono za ażne narzędze ułatające dostęp do nformacj9. Można zatem przypuszczać, że staje sę on także narzędzem służącym zdobyanu edzy rozumanej jako system nformacj oraz umejętność ch ykorzystana, a także czynnkem kształtującym użytkonkó. praconkó Internet odgrya samorządó ponadto ykonyanu stotną rolę admnstracj. sperającą Nabera to szczególnego znaczena obec stale rosnących ymagań meszkańcó poató gmn obec samorządocó. Dlatego koneczne jest, aby stale poszerzal on zasób sojej edzy kompetencj. Jest to też ymóg spółczesnej gospodark, której coraz ększe znaczene odgryają czynnk nemateralne, take jak edza. Nezykle ażne jest zatem, aby samorządocy umel szybko sposób kompetentny reagoać na zachodzące zmany. Wynka stąd cel nnejszego artykułu, czyl odpoedź na pytane o ykorzystane zdobyanu Internetu nformacj jako narzędza pomocnego służącego samodzelnemu samokształcenu śród samorządocó subregonu płockego. Interesujące ydaje sę także, jake sersy portale sperają omaaną populację procese admnstroana. Przed przystąpenem do przedstaena metodolog ynkó badań arto yjaśnć kluczoe pojęca, którym sę posłużono przedłożonej publkacj. Jednym z nch jest nformacja. Zdanem Wncentego Okona jest to każdy czynnk, który zmnejsza nepeność co do danego stanu rzeczy ułata steroane, tj. zmanę tego stanu nny 10. Istotnym pojęcem jest też edza, która zdanem badacza stano treśc utralone umyśle ludzkm rezultace gromadzena dośadczeń uczena sę 11. Na potrzeby artykułu przyjęto defncję samokształcena za Józefem Półturzyckm. Autor ten samokształcene przedstał, jako proces ośatoy proadzony śadome aktyne przez osoby podejmujące określone poznacze kształcące. Jako uzupełnene arto podać defncję zadana

4 Andrzej Kansy Wncentego Okona, który za samokształcene uznał ykształcene poprzez dzałalność, której cele, treść, arunk środk ustala sam podmot 13. Sprecyzoana ymagają także pojęca praconk samorządoy radny. Z ustay z dna 28 lstopada o praconkach samorządoych14 ynka, że praconkam samorządoym są osoby zatrudnone : urzędach marszałkoskch ojeódzkch samorządoych jednostkach organzacyjnych, starostach poatoych oraz poatoych jednostkach organzacyjnych, urzędach gmn, jednostkach pomocnczych gmn, gmnnych jednostkach budżetoych, a także samorządoych zakładach budżetoych, burach zązkó jednostek samorządu terytoralnego oraz samorządoych zakładó budżetoych utorzonych przez te zązk, burach jednostek admnstracyjnych jednostek samorządu terytoralnego (art. 2 ustay). Do kategor praconkó samorządoych ne zalcza sę praconkó zatrudnonych jednostkach ymenonych poyżej, których status określają odrębne przepsy (art. 3). Wątplośc ystępujące podczas kalfkacj praconkó do kategor praconkó samorządoych, a mające soje źródło neprecyzyjnośc postanoeń ustay przedstał, skazując lteraturę przedmotu Jakub Szmt15. Jednakże przeproadzonym sondażu ne brały udzału osoby będące praconkam jednostek, o których moa artykule trzecm ymenonej ustay. Radny natomast to przedstacel ładzy lokalnej, członek yberalnych organó samorządoych. W zależnośc od szczebla rozróżnamy radnych ojeódzkch, poatoych, gmnnych oraz radnych jednostek pomocnczych, np. sołect, dzelnc, osedl Ops ynk badań W poszukanach odpoedz na postaone pytana zastosoano metodę sondażu dagnostycznego, która zdanem Lucjana Turosa posada duże znaczene badanach procesu, struktury, przebegu skutkó samokształcena dorosłych17. Do przeproadzena sondażu użyto kestonarusza ankety. Zaarte nej pytana mały skłonć badanych do pogłębonej refleksj na temat samokształcena, dzęk czemu spodzeano sę pozyskać materał o dużej artośc poznaczej, gdyż odzercedlający dośadczena zązane ze śadomym celoym pojmoanym jako koneczność życoa szansa sukcesu samokształcenem,

5 Internet służbe... Sondaż śród praconkó oraz radnych samorządu terytoralnego przeproadzono okrese od 8 styczna do 14 lutego 2013 roku na terene poató subregonu płockego, tj. płockego, serpeckego, gostynńskego masta Płock na praach poatu19. W tym celu skeroano prośbę o pomoc ykonanu badana śród praconkó dzałaczy samorządó oraz kestonarusz ankety ersj elektroncznej do przedstacel ładz samorządoych20. Spodzeano sę ten sposób uzyskać odpoedz od praconkó przykład samorządoych radnych. oraz dzałaczy Kestonarusz ankety samorządoych, obejmoał m.n. jak na pytana dotyczące przydatnośc Internetu jako narzędza służącego zdobyanu edzy na temat samorządu, pozyskana za pośrednctem Internetu nformacj przydatnych pracy samorządoej, znajomośc sersó nternetoych dla samorządocó oraz korzystana z tych sersó. Arkusz ankety zaopatrzono metryczkę, która zaerała pytana o płeć, ek, mejsce zameszkana ykształcene. Na prośbę o zęce udzału sondażu odpoedzały 104 osoby, od których uzyskano 104 pradłoo ypełnone kestonarusze. Wynk opracoano posługując sę programem IBM SPSS Statstcs. Na podstae sondażu zeryfkoano użytecznym samorządze przypuszczene, pozyskanu edzy dzałalnośc że Internet przydatnej samorządoej. jest narzędzem pracy zaodoej Poterdzło to 98% anketoanych. Zdecydoana ększość osób - 93%, przecągu roku poprzedzającego badane pozyskała za pośrednctem Internetu nformacje przydatne pracy. Dla pozostałych nformacje uzyskane tą drogą ne były potrzebne. Wykres 1. Przydatność nformacj pozyskanych za pośrednctem Internetu pracy samorządoej. Źródło: Opracoane łasne. 102

6 Andrzej Kansy Na pytane o znane sersy nternetoe anketoan najczęścej ymenal Buletyn Informacj Publcznej (BIP) 22 razy. Najbardzej znanym BIP-am były buletyny proadzone przez Starosto Poatoe Płocku, Mazoeck Urząd Wojeódzk, Urząd Wojeództa Mazoeckego oraz Urząd Masta Płocka. Funkcjonoane BIP-ó opera sę na konstytucyjnym prae obyatel do uzyskana nformacj o dzałalnośc organó ładzy publcznej21. W szczególnośc ynka z ustay o dostępe do nformacj publcznej22. W artykule 9 tej ustay sterdzono, że stronę głóną Buletynu Informacj Publcznej torzy mnster łaścy do spra nformatyzacj. Natomast ładze publczne oraz nne podmoty ykonujące zadana publczne - m.n. organy ładzy publcznej; podmoty reprezentujące państoe osoby prane albo osoby prane samorządu terytoralnego oraz podmoty reprezentujące nne państoe jednostk organzacyjne albo jednostk organzacyjne samorządu terytoralnego; podmoty reprezentujące nne osoby lub jednostk organzacyjne, które ykonują zadana publczne lub dysponują majątkem publcznym - torzą łasne strony Buletynu Informacj nformacje23. funkcjonoane Podstaoym buletynó Publcznej, aktem jest na których udostępnają ykonaczym regulującym Rozporządzene Mnstra Spra Wenętrznych Admnstracj z dna 18 styczna 2007 r. sprae Buletynu Informacj Publcznej24. Dokument ten określa m.n. ymagana zązane z układem oraz strukturą stron. Ilustracja 1. Strona głóna Buletynu 103 Informacj Publcznej. Źródło:

7 Internet służbe... Drugm najbardzej znanym sersem nternetoym okazał sę, ymenony 20 razy, portal Proadzony jest on przez ydancto Wolters Kluer Polska, jednego z najększych ydacó publkacj pranczych bznesoych Polsce, należącego do mędzynarodoego koncernu ydanczego Wolters Kluer. Portal proadz ele sersó, zaerających aktualne nformacje przydatne dzałalnośc samorządoej, a śród nch LEX dla Samorządu Terytoralnego, LEX Zamóena Publczne, Przestrzennego, LEX Vademecum Mejscoe Głónego Plany Zagospodaroana Ksęgoego, Prao Ochrony Środoska, Sers Budolany. Sersy te oferują rubryk: aktualnośc, zmany prae, spray samorządoe, akty prane dla samorządu, omóena orzeczncta, Zameszczane są pytana nch też odpoedz nformacje o oraz przegląd noych prasy. ydanctach ksążkoych. Ponadto stneje możlość ykupena lcencj na korzystane z dodatkoych treśc, m.n. Systemu Informacj pranej LEX. W celu ułatena komunkacj mędzy odborcam a ydacam sersu uruchomono adres e-mal, pod który można ysyłać sugeste uag. Na trzecm mejscu pod zględem popularnośc znalazł sę sers Sejmu Rzeczypospoltej Polskej (http://.sejm.gov.pl) ymenono go 18 razy. Przeażne skazyano na Internetoy System Aktó Pranych (http://sap.sejm.gov.pl), zaerający opsy bblografczne teksty aktó pranych opublkoanych Dzennku Usta oraz Montorze Polskm ydaanych przez Prezesa Rady Mnstró. Informacje baze ISAP zameszczane są postac elektroncznej krótkm czase po ch opublkoanu. Poszukane konkretnych dokumentó odbya sę poprzez yszukarkę, umożlającą yszukane edług rocznkó, edług haseł oraz yszukane złożone. Użytkoncy mają do dyspozycj opcję pomocy, której zaarto strukturę opsu dokumentó oraz zasady yszukana. Sers ISAP nabera dużego znaczena z uag na decyzję ydacy o zaprzestanu od 2012 r. druku Dzennka Usta Montora Polskego. Bardzo Mazoeckego znaną okazała sę strona (http://.mazova.pl), Samorządu ymenono Wojeództa ją 17-krotne. W serse zaoferoano podstaoe nformacje o ojeództe jego samorządze, ale też szczegółoe adomośc dotyczące konkretnych 104

8 Andrzej Kansy zagadneń, np. bezpeczeństa, edukacj, fnansó, neruchomośc, ochrony środoska, transportu, rolncta, zdroa pomocy społecznej, turystyk, planoana regonalnego. Wśród najbardzej znanych portal nternetoych znalazł sę także Sers Samorządoy PAP (http://.samorzad.pap.pl), skazany 16 razy. Jest to sers proadzony przez Polską Agencję Prasoą redagoany z myślą o samorządocach. Na atrakcyjnej grafczne strone głónej prezentoane są przede szystkm aktualnośc. Oprócz nformacj tekstoych strona zaera lczne multmeda. Panel głóny obejmuje podstaoe dzały: Sejmk, Zarząd, Urząd, Wojeództo, Una Europejska, Komtet Regonó, Dla medó, Kontakt, Szukaj. Po klknęcu odsłanają one soją enętrzną strukturę. Na podstronach znajdują sę dzały tematyczne, np. E- Admnstracja, Edukacja, Fnanse, Fundusze Unjne, Kultura, Praca, Prao, Środosko, Zdroe. Redakcja oferuje ponadto galerę zdjęć oraz take formy komunkacj z odborcam jak czat nesletter. Kolejne z ymenonych sersó ymenone były od 7 do 1 razy25. Łączne badan ymenl 64 różne sersy, lecz 22% anketoanych ne potrafło ymenć żadnej nazy. 87% z ne potrafących podać żadnego sersu nternetoego to mężczyźn. Prae 70% z nch należało do kategor ekoych lat (52%) oraz 61 ęcej lat (17%). 74% z tych, którzy ne potrafl ymenć żadnego sersu nternetoego przydatnego dzałalnośc samorządoej było meszkańcam s. W grupe ne potrafących podać żadnych sersó 44% osób legtymoało sę ykształcenem średnm, 39% yższym magsterskm, a 17% yższym lcencjackm. Praconcy dzałacze samorządo cągu roku poprzedzającego badane najczęścej korzystal z buletynó nformacj publcznej jednostek samorządu terytoralnego, skazano je 14 razy. Neele mnej osób, bo 13 skorzystało ze strony Sejmu RP, tym z Internetoego Systemu Aktó Pranych. Na trzecm mejscu znalazł sę sers ymenło go 11 osób. Po 6 osób skazało, że ostatnm roku korzystały ze stron nternetoych: Pozostałe strony ymenane były od 5 do 1 razy oraz

9 Internet służbe... Wykres 2. Najbardzej znane najczęścej ykorzystyane sersy nternetoe dla samorządocó [edług lczby skazań]. Źródło: Opracoane łasne Łączne anketoan ymenl 51 różnych sersó nternetoych. Można ponadto zauażyć, że badan ykazal sę znajomoścą ększej lczby sersó ogóle anżel tych, z których korzystal cągu roku poprzedzającego badane. 28% anketoanych ne korzystało z żadnego sersu nternetoego poruszającego tematykę samorządoą. Wśród nekorzystających z żadnego sersu nternetoego dla samorządocó było 82% mężczyzn. Wykres 3. Płeć badanych, którzy ne samorządocó. Źródło: Opracoane łasne 106 korzystal z żadnego sersu dla

10 Andrzej Kansy 59% z tych, którzy ne korzystal z samorządoych sersó nternetoych cągu roku poprzedzającego badane należy do kategor ekoych lat (45%) oraz 61 ęcej lat (14%). 69% z tych, którzy ne korzystal z żadnego sersu nternetoego przydatnego dzałalnośc samorządoej było meszkańcam s. W omaanej grupe osób 41% legtymoało sę ykształcenem średnm, tyle samo yższym magsterskm, a 18% yższym lcencjackm. 3. Zakończene Podsumoując, poterdzło należy przypuszczene, sterdzć, że że Internet przeproadzone jest narzędzem badane użytecznym pozyskanu edzy przydatnej pracy zaodoej samorządze dzałalnośc samorządoej. nooczesnego medum Samokształcene z uzupełna proces ykorzystanem tego kształcena praconkó admnstracj nstytucjach edukacyjnych. Warto także zrócć uagę osób 27 zązanych z samorządam na portale społecznoścoe, z których coraz chętnej korzystają samorządy28. Oferta tych medó zaera przede szystkm zajemne komunkoane osób grup, ale mogą one także ułatać pozyskane przydatnych adomośc. Anketoan ykazal sę znajomoścą elu sersó o tematyce samorządoej, ymenal średno po de nazy, nektórzy jednak ne potrafl skazać żadnej. Osoby, które skazały, że okrese roku poprzedzającego badane korzystały z sersó samorządoych, najczęścej ymenły średno ykorzystyanym po 2 sersam nazy. były Najbardzej Buletyny znanym Informacj Publcznych proadzone przez jednostk samorządu terytoralnego. W grupe 29 najpopularnejszych najczęścej ykorzystyanych sersó znalazły sę też: strona Sejmu RP, sers samorządoy Polskej Agencj Prasoej oraz strona Samorządu Wojeództa Mazoeckego. Warto zauażyć, że śród neznających żadnego sersu nternetoego dla samorządocó nekorzystających z nch przeażały osoby płc męskej zameszkałe na s. Wększość z nch mała poyżej 51 lat. Wdać zatem, że śród osób zązanych z samorządam pozostaje jeszcze spora grupa osób, dla których Internet ne jest nośnkem oferty zakrese uzupełnana edzy. Ne można jednak tego medum pomjać samokształcenu, złaszcza, że 107

11 Internet służbe... jak uażał Józef Półturzyck pooduje ono ośace korzystne przemany, sprzyjające ększej samodzelnośc, aktynośc lepszemu ykształcenu ludz30. Warto zatem umejętne ykorzystać unjne środk na szkolena zakrese ykorzystyana pracy dzałalnośc nooczesnych technolog telenformatycznych, a szczególnośc narzędz dedykoanych praconkom zapomnać o skeroanu obyatel dzałaczom samorządoym. odpoednej Oczyśce, ne oferty szkolenoej należy także do jako przyszłych użytkonkó procesu komunkoana. Jak ynka z badań róneż tym zakrese stneje zapotrzeboane31. Wproadzene członkó kompleksoych spólnot rozązań z penoścą obejmujących przynosłoby ymerne szystkch korzyśc dla lokalnych spólnot. [1] Synteza na temat społeczeństa nformacyjnego: D. Grodzka, Społeczeństo nformacyjne dea, programy, badana, Studa Bura Analz Sejmoych Kancelar Sejmu 2009, nr 3, s [2] E. Zęba, Mejsce e-admnstracj kreoanu społeczeństa nformacyjnego teora praktyka, Rocznk Kolegum Analz Ekonomcznych 2012, zesz. 24, s [3] P. Sanecz, Wrtualny samorząd demokracja lokalna, Samorząd Terytoralny 2006, nr 4, s. 23. [4] Komunkat Komsj do Parlamentu Europejskego, Rady, Europejskego Komtetu Ekonomczno-Społecznego Komtetu Regonó, Europejska agenda cyfroa, Bruksela 2010, s. 2. [5] D. Petrzyk, W e-admnstracj cąż bez reolucj, Rzeczpospolta 6 marca 2014 r., s. c3. [6] J. Kaśny, Uarunkoana rozoju e-admnstracj polskch samorządach, [:] Kultura admnstracja przestrzen społecznej Internetu, red. Z. Rykla, J. Knal, Rzeszó 2013, s [7] J. Półturzyck, Dydaktyka dorosłych, Warszaa 1991, s. 21. [8] W. Gogołek, Ulotne sobody nformacyjne społeczeństa nformacyjnego, Studa Medoznacze 2007, nr 4, s. 13. [9] M. Szpunar, Internet medum nformacj versus deznformacj, E-mentor 2007, nr 2, s Na temat zastosoana noych technolog samokształcenu patrz: J. Półturzyck, op. ct., s

12 Andrzej Kansy [10] W. Okoń, Noy słonk pedagogczny, Warszaa 1998, s Inne ujęca nformacj sposób syntetyczny przedstaono : B. Stefanocz, Informacja, Warszaa 2010, s ; K. Materska, Informacja organzacjach społeczeństa edzy, Warszaa 2007, s [11] Ibdem, s [12] Ibdem, s. 20. [13] W. Okoń, op. ct., s [14] Ustaa z dna 28 lstopada 2008 r. o praconkach samorządoych, tekst jednolty: Dz.U. z 2008 r., Nr 223, poz [15] J. Szmt, Pojęce praconka samorządoego (uag de lege lata), Samorząd Terytoralny 2011, nr 3, s [16] Ustaa z dna 8 marca 1990 r. o samorządze gmnnym, tekst jednolty: Dz.U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.; ustaa z dna 5 czerca 1998 r. o samorządze poatoym, tekst jednolty: Dz.U. z 2013 r. poz. 595 z późn. zm.; ustaa z dna 5 czerca 1998 r. o samorządze ojeództa, tekst jednolty: Dz.U. z 2013 r. poz. 596 z późn. zm. [17] L. Turos, Andragogka ogólna, Warszaa 2004, s [18] Ibdem, s [19] Subregon płock defnoany jest lteraturze jako część ojeództa mazoeckego obejmująca poaty: płock, serpeck, gostynńsk masto Płock, np. J. Godleska, Projekt badaczy Pracodaca Praconk, nestycja kaptał ludzk. Opracoane nt. Sytuacja demografczna, społeczna ekonomczna subregonu płockego śetle analzy danych zastanych, Warszaa 2008, s. 3; Analza zapotrzeboana na zaody zązane z zeloną gospodarką subregone płockm. Raport końcoy zrealzoany ramach projektu Zelony potencjał subregonu płockego szansą rozoju rynku pracy, Płock 2012, s [20] Prośby skeroano do: Andrzeja Noakoskego, prezydenta masta Płocka; Artura Jaroszeskego, przeodnczącego Rady Masta Płocka; Mchała Boszko, starosty płockego; Adama Serockego, przeodnczącego Rady Poatu Płockego; Włodzmerza Śneckoskego, burmstrza masta Gostynna; Jolanty Sysk-Szymczak, przeodnczącej Rady Mejskej Gostynne; Jana Baranoskego, starosty gostynńskego, Zdzsłaa Tark, przeodnczącego Rady Poatu Gostynńskego; Jana Laskoskego, starosty serpeckego; Marka Chrzanoskego, przeodnczącego Rady Mejskej Serpca; Julusza Gorzkosa, przeodnczącego Rady Poatu Serpeckego; Marka Kośmdra, burmstrza masta Serpca. Pomocy podczas badana udzelł ponadto poseł RP Potr Zgorzelsk, przeodnczący Komsj Samorządu Terytoralnego Poltyk Regonalnej Sejmu RP. 109

13 Internet służbe... [21] Art. 61 Konstytucj RP z dna 2 ketna 1997 r., Dz.U. z 1997 r. Nr 78, poz. 483 z późn. zm. [22] Szerzej: Dostęp do nformacj publcznej ybrane zagadnena, red. W. Końsk, Płock 2011, ss [23] Ustaa z dna 6 rześna 2001 r. o dostępe do nformacj publcznej, Dz.U. z 2001 r. Nr 112, poz z późn. zm. [24] Rozporządzene Mnstra Spra Wenętrznych Admnstracj z dna 18 styczna 2007 r. sprae Buletynu Informacj Publcznej, Dz.U. z 2007 r. Nr 10, poz. 68. [25] W tej grupe znalazły sę.portalsamorzadoy.pl, m.n. następujące sersy:.cedg.gov.pl,.nfor.pl,.poat-plock.pl,.gazetaprana.pl,.mf.gov.pl,.publczn.pl,.orzeczena.nsa.gov.pl,.sn.pl,.mos.gov.pl,.mg.gov.pl,.gus.pl,.gofn.pl,.ms.gov.pl,.abc.com.pl,.mazoecke.pl,.nformacjasamorzadoa.pl,.krs-onlne.com.pl,.godo.gov.pl,.stat.gov.pl,.geoportal.gov.pl,.ms.gov.pl,.mazoa.pl,.arszaa.ro.gov.pl,.artoedzec.org,.pogodynka.pl,.odpady.net.pl,.rp.pl,.urbanstyka.nfo,.mg.gov.pl,.a.org.pl,.uzp.gov.pl,.cemed.pl,.zosprp.pl,.poznan.zmp.pl,.mrr.gov.pl,.p.pl,.prao.legeo.pl,.nbp.pl,.gtd.gov.pl,.samorzad.pl,.parp.gov.pl,.roefs.pl,.parpa.pl,.ngo.pl,.pgtss.pl,.transport.gov.pl,.mazosze.3sektor.org,.pg.gov.pl,.fosg.pl,.efs.gov.pl,.portaladmnstracj.pl,.dzennkusta.gov.pl,.frdl.org.pl. [26] Były to m.n.:.portalsamorzadoy.pl,.mazosze.pl,.poat-plock.pl,.poradyprane.bz.pl,.zosprp.pl,.artoedzec.org,.godo.gov.pl,.pozytek.gov.pl,.armr.gov.pl,.nformacjasamorzadoa.pl,.admnstracja.mac.gov.pl,.uzp.gov.pl,.ms.gov.pl,.nfor.pl,.pogodynka.pl,.odpady.net.pl,.cemed.pl,.publczn.pl,.a.org.pl,.gazetaprana.pl,.mazoecke.pl,.urbanstyka.nfo,.rp.pl,.gus.gov.pl, poznan.zmp.pl,.poltyka.pl,.spolnota.org.pl,.mazoa.pl,.arszaa.ro.gov.pl,.stat.gov.pl,.nbp.pl,.mos.gov.pl,.roefs.pl,.mf.gov.pl,.transport.gov.pl,.ms.gov.pl,.gofn.pl,.cedg.gov.pl,.parpa.pl,.pgtss.pl,.orzeczena.nsa.gov.pl,.geoportal.gov.pl,.pg.gov.pl,.abc.com.pl,.efs.gov.pl,.fosg.pl,.ro.gov.pl,.kseg-eczyste-onlne.pl. 110.krs-onlne.com.pl,

14 Andrzej Kansy [27] Szerzej na temat kształcena praconkó admnstracj przez nstytucje edukacyjne patrz: M. Żukosk, Problematyka ykształcena urzędnkó państoych samorządoych, Samorząd Terytoralny 2010, nr 10, s [28] A. Adamska, społecznoścoych Aktyność na jednostek przykładze samorządu ojeództa lokalnego sersach podkarpackego, Rocznk Samorządoy 2012, tom 1, ss [29] Paeł Kuca skazał, że także samorządy podkarpacke często ykorzystują BIP jako podstaoe, narzucone przepsam narzędze dzałań komunkacyjnych. P. Kuca, Noe meda jako narzędza poltyk komunkacyjnej samorządze terytoralnym. Dośadczena podkarpacke, [:] Lokalne komunkoane poltyczne, red. W. Furman P. Kuca, Rzeszó 2013, s. 26. [30] J. Półturzyck, op. ct., s [31] B. Kasprzyk, Aspekty funkcjonoana e-admnstracj dla jakośc życa obyatel, Nerónośc społeczne a zrost gospodarczy 2011, nr 23, s Bblografa Źródła Komunkat Komsj do Parlamentu Europejskego, Rady, Europejskego Komtetu Ekonomczno-Społecznego Komtetu Regonó, Europejska agenda cyfroa, Bruksela Lteratura Adamska A., Aktyność jednostek samorządu lokalnego sersach społecznoścoych na przykładze ojeództa podkarpackego, Rocznk Samorządoy 2012, tom 1. Analza zapotrzeboana na zaody zązane z zeloną gospodarką subregone płockm. Raport końcoy zrealzoany ramach projektu Zelony potencjał subregonu płockego szansą rozoju rynku pracy, Płock Dostęp do nformacj publcznej ybrane zagadnena, red. W. Końsk, Płock Godleska J., Projekt badaczy Pracodaca Praconk, nestycja kaptał ludzk. Opracoane nt. Sytuacja demografczna, społeczna ekonomczna subregonu płockego śetle analzy danych zastanych, Warszaa

15 Internet służbe... Gogołek W., Ulotne sobody nformacyjne społeczeństa nformacyjnego, Studa Medoznacze 2007, nr 4. Grodzka D., Społeczeństo nformacyjne dea, programy, badana, Studa Bura Analz Sejmoych Kancelar Sejmu 2009, nr 3. Kasprzyk B., Aspekty funkcjonoana e-admnstracj dla jakośc życa obyatel, Nerónośc społeczne a zrost gospodarczy 2011, nr 23. Kuca P., Noe meda jako narzędza poltyk komunkacyjnej samorządze terytoralnym. Dośadczena podkarpacke, [:] Lokalne komunkoane poltyczne, red. W. Furman, P. Kuca, Rzeszó Kaśny J., samorządach, Uarunkoana [:] Kultura rozoju e-admnstracj admnstracja przestrzen polskch społecznej Internetu, red. Z. Rykla, J. Knal, Rzeszó Materska K., Informacja organzacjach społeczeństa edzy, Warszaa Okoń W., Noy słonk pedagogczny, Warszaa Petrzyk D., W e-admnstracj cąż bez reolucj, Rzeczpospolta 6 marca 2014 r. Półturzyck J., Dydaktyka dorosłych, Warszaa Stefanocz B., Informacja, Warszaa Sanecz P., Wrtualny samorząd demokracja lokalna, Samorząd Terytoralny 2006, nr 4. Szmt J., Pojęce praconka samorządoego (uag de lege lata), Samorząd Terytoralny 2011, nr 3. Szpunar M., Internet medum nformacj versus deznformacj, E-mentor 2007, nr 2. Turos L., Andragogka ogólna, Warszaa Zęba E., nformacyjnego Mejsce e-admnstracj teora praktyka, kreoanu Rocznk społeczeństa Kolegum Analz Ekonomcznych 2012, zesz. 24. Żukosk M., Problematyka ykształcena urzędnkó samorządoych, Samorząd Terytoralny 2010, nr państoych

16 Andrzej Kansy Akty prane Konstytucja RP z dna 2 ketna 1997 r., Dz.U. z 1997 r. Nr 78, poz. 483 z późn. zm. Ustaa z dna 8 marca 1990 r. o samorządze gmnnym, tekst jednolty: Dz.U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm. Ustaa z dna 5 czerca 1998 r. o samorządze poatoym, tekst jednolty: Dz.U. z 2013 r. poz. 595 z późn. zm. Ustaa z dna 5 czerca 1998 r. o samorządze ojeództa tekst, Dz.U. z 2013 r. poz. 596 z późn. zm. Ustaa z dna 6 rześna 2001 r. o dostępe do nformacj publcznej, Dz.U. z 2001 r. Nr 112, poz z późn. zm. Ustaa z dna 28 lstopada 2008 r. o praconkach samorządoych, Dz.U. z 2008 r. Nr 223, poz Rozporządzene Mnstra Spra Wenętrznych Admnstracj z dna 18 styczna 2007 r. sprae Buletynu Informacj Publcznej, Dz.U. z 2007 r. Nr 10, poz. 68. Bblography 1. Adamska, A. (2012), Aktyność jednostek samorządu lokalnego sersach społecznoścoych na przykładze ojeództa podkarpackego. Rocznk Samorządoy, Godleska, J. (2008). Projekt badaczy Pracodaca Praconk, nestycja kaptał ludzk. Opracoane nt. Sytuacja demografczna, społeczna ekonomczna subregonu płockego śetle analzy danych zastanych. Warszaa. 3. Gogołek, W. (2007). Ulotne sobody nformacyjne społeczeństa nformacyjnego. Studa Medoznacze, Grodzka, D. (2009). Społeczeństo nformacyjne dea, programy, badana. Studa Bura Analz Sejmoych Kancelar Sejmu, Kasprzyk, B. (2011). Aspekty funkcjonoana e-admnstracj dla jakośc życa obyatel. Nerónośc społeczne a zrost gospodarczy, Końsk, W. eds. (2011). Dostęp do nformacj publcznej ybrane zagadnena. Płock. 7. Kuca, P. (2013). Noe meda jako narzędza poltyk komunkacyjnej samorządze terytoralnym. Dośadczena podkarpacke. In: Furman, W. & Kuca, P. eds. (2013). Lokalne komunkoane poltyczne. Rzeszó. 113

17 Internet służbe Kaśny, J. (2013). Uarunkoana rozoju e-admnstracj polskch samorządach. In: Rykla, Z. & Knala, J. eds. (2013). Kultura admnstracja przestrzen społecznej Internetu. Rzeszó. 9. Materska, K. (2007). Informacja organzacjach społeczeństa edzy. Warszaa. 10. Okoń, W. (1998). Noy słonk pedagogczny. Warszaa. 11. Półturzyck, J. (1991). Dydaktyka dorosłych. Warszaa. 12. Stefanocz, B. (2010). Informacja. Warszaa. 13. Sanecz, P. (2006). Wrtualny samorząd demokracja lokalna. Samorząd Terytoralny, Szmt, J. (2011). Pojęce praconka samorządoego (uag de lege lata). Samorząd Terytoralny, Szpunar, M (2007). Internet medum nformacj versus deznformacj. Ementor, Turos, L. (2004). Andragogka ogólna. Warszaa. 17. Zęba, E. (2012). Mejsce e-admnstracj kreoanu społeczeństa nformacyjnego teora praktyka. Rocznk Kolegum Analz Ekonomcznych, Żukosk, M. (2010). Problematyka ykształcena urzędnkó państoych samorządoych. Samorząd Terytoralny, 10. Dr Andrzej Kansy: praconk Toarzysta Naukoego Płockego, adunkt Szkole Wyższej m. Pała Włodkoca Płocku

Problemy etyczne w organizacjach wirtualnych

Problemy etyczne w organizacjach wirtualnych Jerzy Kselnck Problemy etyczne w organzacjach wrtualnych Organzacja wrtualna jej charakterystyka W lteraturze pojęce organzacja wrtualna pojawło sę stosunkowo nedawno. Jednak ne jest ono w powszechnym

Bardziej szczegółowo

ANALIZA WYBRANYCH METOD OCENY SYSTEMÓW BONUS-MALUS

ANALIZA WYBRANYCH METOD OCENY SYSTEMÓW BONUS-MALUS Anna Jędrzychowska Unwersytet Ekonomczny we Wrocławu Wydzał Zarządzana, Informatyk Fnansów Katedra Ubezpeczeń anna.jedrzychowska@ue.wroc.pl Ewa Poprawska Unwersytet Ekonomczny we Wrocławu Wydzał Zarządzana,

Bardziej szczegółowo

FOLIA POMERANAE UNIVERSITATIS TECHNOLOGIAE STETINENSIS

FOLIA POMERANAE UNIVERSITATIS TECHNOLOGIAE STETINENSIS FOLIA POMERANAE UNIVERSITATIS TECHNOLOGIAE STETINENSIS Folia Pomer. Univ. Technol. Stetin. 2009, Oeconomica 268 (54), 35 44 Marcin FELTYNOWSKI PLANOWANIE PRZESTRZENNE A ROZWÓJ SPOŁECZNO-GOSPODARCZY W GMINACH

Bardziej szczegółowo

Wpływ wartości likwidacyjnej aktywów firmy na oprocentowanie kredytu bankowego wyniki badań polskich spółek giełdowych

Wpływ wartości likwidacyjnej aktywów firmy na oprocentowanie kredytu bankowego wyniki badań polskich spółek giełdowych Bank Kredyt 44 (2), 2013, 207 236 www.bankkredyt.nbp.pl www.bankandcred.nbp.pl Wpływ wartośc lkwdacyjnej aktywów frmy na oprocentowane kredytu bankowego wynk badań polskch spółek gełdowych Andrzej Palńsk*

Bardziej szczegółowo

Mechanizmy zapewnienia wysokiej dostępności aplikacji. wielowarstwowych korzystających SQL. z relacyjnych baz danych Microsoft SQL.

Mechanizmy zapewnienia wysokiej dostępności aplikacji. wielowarstwowych korzystających SQL. z relacyjnych baz danych Microsoft SQL. Materały konferencyjne Bazy Danych Busness Intellgence Mechanzmy zapenena ysokej dostępnośc aplkacj eloarstoych korzystających z relacyjnych baz danych Mcrosoft SQL 1 Dr nż. Jacek Markus Warszaska Wyższa

Bardziej szczegółowo

W jaki sposób szczelinowanie zagraża naszej wodzie pitnej? Stefan Cramer

W jaki sposób szczelinowanie zagraża naszej wodzie pitnej? Stefan Cramer Nuer: 19 (2/2014) ddatek d zeln pprzek ISSN 1898-8717 08 ejdź szą strnę:.zelneadsc.pl e k l g a s p ł e c z e ń s t d e k r a c j a Zelne serce Eurpy Raffaele Pra Necy, Plskę Czechy łączy jedn bszarze

Bardziej szczegółowo

Starostwo Powiatowe w Pabianicach. Księga Zarządzania Jakością

Starostwo Powiatowe w Pabianicach. Księga Zarządzania Jakością Starosto Księga Zarządzania Jakością Starosto BIBLIOGRAFIA I ROZDZIELNIK Strona 2 z 25 Dokument : Tytuł : Księga Zarządzania Jakością Wydanie : F Oboiązuje od : 30 kietnia 2014 roku Zastępuje : yd. E z

Bardziej szczegółowo

METODA RÓśNIC SKOŃCZONYCH WYśSZEGO RZĘDU I JEJ ZASTOSOWANIA W JEDNOWYMIAROWYCH PROBLEMACH BRZEGOWYCH MECHANIKI

METODA RÓśNIC SKOŃCZONYCH WYśSZEGO RZĘDU I JEJ ZASTOSOWANIA W JEDNOWYMIAROWYCH PROBLEMACH BRZEGOWYCH MECHANIKI Słaomr Mesk Krakó, dn. -- Mecanka Komputeroa V rok Wydzał InŜyner Lądoe Potecnka Krakoska PRACA DYPLOMOWA METODA RÓśNIC SKOŃCZONYCH WYśSZEGO RZĘDU I J ZASTOSOWANIA W JEDNOWYMIAROWYCH PROBLEMACH BRZEGOWYCH

Bardziej szczegółowo

Przewodnik użytkownika

Przewodnik użytkownika Przewodnk użytkownka Aplkacja Mertum Bank Moblny Przejdź do mertum 2 mertumbank.pl/moblny Aktualzacja: lpec 2015 Szanowny Klence, Dzękujemy za zanteresowane naszą aplkacją. Aplkacja moblna Mertum Banku

Bardziej szczegółowo

Dyskryminacja cenowa poprzez sprzedaż pakietową

Dyskryminacja cenowa poprzez sprzedaż pakietową Mateusz MOKROGULSKI * Dyskrymnacja cenowa poprzez sprzedaż paketową Wstęp Dyskrymnacja cenowa jest obecne pojęcem heterogencznym a jej różne przejawy są prezentowane przy zastosowanu welu model mkroekonomcznych.

Bardziej szczegółowo

Sieć neuronowa jako system ekspercki na rynku instrumentów pochodnych

Sieć neuronowa jako system ekspercki na rynku instrumentów pochodnych Rozdzał monograf: 'Bazy Danych: Rozó metod technoog', ozesk S., Małysak B., asprosk P., Mrozek D. (red.), WŁ 8.bdas.p Rozdzał 7 Seć neuronoa ako system eksperck na rynku nstrumentó pochodnych Streszczene.

Bardziej szczegółowo

Substytucja między kredytem kupieckim i bankowym w polskich przedsiębiorstwach wyniki empiryczne na podstawie danych panelowych

Substytucja między kredytem kupieckim i bankowym w polskich przedsiębiorstwach wyniki empiryczne na podstawie danych panelowych Bank Kredy 43 6, 01, 9 56 www.bankkredy.nbp.pl www.bankandcred.nbp.pl Subsyucja mędzy kredyem kupeckm bankowym w polskch przedsęborswach wynk empryczne na podsawe danych panelowych Jerzy Marzec*, Małgorzaa

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe Zasady Prowadzenia Rozliczeń Transakcji przez KDPW_CCP

Szczegółowe Zasady Prowadzenia Rozliczeń Transakcji przez KDPW_CCP Szczegółowe Zasady Prowadzena Rozlczeń Transakcj przez KDPW_CCP (stan prawny od 5 czerwca 2013 r. ) Rozdzał perwszy Uczestnctwo w KDPW_CCP 1 1. Poszczególne termny, którym posługują sę nnejsze postanowena,

Bardziej szczegółowo

Adam Bodnar. Wstęp. Wolność słowa w prasie lokalnej. Materiały pokonferencyjne.

Adam Bodnar. Wstęp. Wolność słowa w prasie lokalnej. Materiały pokonferencyjne. Adam Bodnar Wstęp Powszechnie przyjęło się, że do naruszeń wolności słowa może dochodzić tylko w sytuacjach, kiedy dziennikarz jest oskarżany o zniesławienie, pozywany o ochronę dóbr osobistych czy w inny

Bardziej szczegółowo

Otwarty rząd w Polsce

Otwarty rząd w Polsce Otwarty rząd w Polsce Otwarty rząd w Polsce Kulisy programu Opengov Otwarty rząd w Polsce. Kulisy programu Opengov. Redakcja: Grzegorz Młynarski Autorzy: Grzegorz Młynarski, Alek Tarkowski, Łukasz Jachowicz

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczne i sprawnościowe problemy zarządzania projektami

Ekonomiczne i sprawnościowe problemy zarządzania projektami Przedsiębiorczość i Zarządzanie TOM XIV, ZESZYT 11 CZĘŚĆ II http://piz.san.edu.pl Ekonomiczne i sprawnościowe problemy zarządzania projektami Redakcja naukowa Tadeusz Listwan Łukasz Sułkowski Łódź 2013

Bardziej szczegółowo

PROJEKT Załącznik do uchwały nr Rady Ministrów

PROJEKT Załącznik do uchwały nr Rady Ministrów PROJEKT Załącznik do uchwały nr Rady Ministrów z dnia Strategia Warszawa, 20 grudnia 2012 r. 1 Spis treści 1. Wprowadzenie 3 2. Streszczenie strategii 6 3. Diagnoza i trendy społeczno-gospodarczej w obszarze:

Bardziej szczegółowo

Optymalizacja funkcjonowania trzeciego sektora w powiecie nowosądeckim poprzez rekomendacje innowacyjnego programu szkoleniowego.

Optymalizacja funkcjonowania trzeciego sektora w powiecie nowosądeckim poprzez rekomendacje innowacyjnego programu szkoleniowego. Łukasz Hajduk Optymalizacja funkcjonowania trzeciego sektora w powiecie nowosądeckim poprzez rekomendacje innowacyjnego programu szkoleniowego. Badania prowadzone w ramach projektu Wiedza, Praktyka, Kadry

Bardziej szczegółowo

3. Partnerstwo publiczno społeczne jako przystępna forma partnerstwa międzysektorowego

3. Partnerstwo publiczno społeczne jako przystępna forma partnerstwa międzysektorowego 3. Partnerstwo publiczno społeczne jako przystępna forma partnerstwa międzysektorowego Partnerstwo publiczno-społeczne jest kwintesencją konstytucyjnej zasady pomocniczości, której szczególnego znaczenia

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ AKADEMICKA. Fundacja Fundusz Inicjatyw

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ AKADEMICKA. Fundacja Fundusz Inicjatyw Człowiek - najlepsza inwestycja Czy wiesz, że... n w 2009 r. z woj. świętokrzyskiego do Urzędu Patentowego zgłoszono 47 wynalazków z czego 37 zostało opatentowanych n zatrudnieni w działalności badawczo-rozwojowej

Bardziej szczegółowo

Projekt wytycznych do strategii realizacji zasady partnerstwa w perspektywie finansowej 2014-2020

Projekt wytycznych do strategii realizacji zasady partnerstwa w perspektywie finansowej 2014-2020 Strona1 Projekt wytycznych do strategii realizacji zasady partnerstwa w perspektywie finansowej 2014-2020 Warszawa, 14 października 2013 Przygotowany dla Departamentu Zarządzania EFS Ministerstwo Rozwoju

Bardziej szczegółowo

S t r o n a 1. Spis treści I. Wstęp... 2 II. Źródła standardu, zasady nadrzędne oraz cele opracowania... 3

S t r o n a 1. Spis treści I. Wstęp... 2 II. Źródła standardu, zasady nadrzędne oraz cele opracowania... 3 Strona 0 S t r o n a 1 Spis treści I. Wstęp... 2 II. Źródła standardu, zasady nadrzędne oraz cele opracowania... 3 II.1. I. Zasada przejrzystości...4 II.2. III. Zasada partycypacji społecznej...5 II.3.

Bardziej szczegółowo

Opinie prawne w zakresie zamówień publicznych. Na podstawie Informatorów Urzędu Zamówień Publicznych lipiec 2011 czerwiec 2012

Opinie prawne w zakresie zamówień publicznych. Na podstawie Informatorów Urzędu Zamówień Publicznych lipiec 2011 czerwiec 2012 Opinie prawne w zakresie zamówień publicznych Na podstawie Informatorów Urzędu Zamówień Publicznych lipiec 2011 czerwiec 2012 Warszawa 2012 Opinie prawne w zakresie zamówień publicznych Publikacja została

Bardziej szczegółowo

RYNEK PRODUKTOW, USŁUG I TREŚCI CYFROWYCH OPARTYCH NA PONOWNYM WYKORZYSTANIU INFORMACJI SEKTORA PUBLICZNEGO (ISP) W POLSCE

RYNEK PRODUKTOW, USŁUG I TREŚCI CYFROWYCH OPARTYCH NA PONOWNYM WYKORZYSTANIU INFORMACJI SEKTORA PUBLICZNEGO (ISP) W POLSCE RYNEK PRODUKTOW, USŁUG I TREŚCI CYFROWYCH OPARTYCH NA PONOWNYM WYKORZYSTANIU INFORMACJI SEKTORA PUBLICZNEGO (ISP) W POLSCE STAN OBECNY, PERSPEKTYWY ROZWOJU, GŁOWNE BARIERY, REKOMENDACJE DOTYCZĄCE WSPARCIA

Bardziej szczegółowo

Proces Boloński - geneza, założenia i realizacja.

Proces Boloński - geneza, założenia i realizacja. dr Jarosław Bubiło Jarosław Bubilo Proces Boloński - geneza, założenia i realizacja. 38 Wyższej CYKL: WYKŁADY OTWARTE Szkoły Zarządzania i Administracji w Zamościu Zamość 2008 r. ISBN 978-83-60790-22-9

Bardziej szczegółowo

POLITYKA RYNKU PRACY W POSZUKIWANIU POLSKIEGO MODELU KONTRAKTACJI USŁUG

POLITYKA RYNKU PRACY W POSZUKIWANIU POLSKIEGO MODELU KONTRAKTACJI USŁUG POLITYKA RYNKU PRACY W POSZUKIWANIU POLSKIEGO MODELU KONTRAKTACJI USŁUG Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Janusza Korczaka w Warszawie POLITYKA RYNKU PRACY W POSZUKIWANIU POLSKIEGO MODELU KONTRAKTACJI USŁUG

Bardziej szczegółowo

Stan doradztwa zawodowego w szkolnictwie na terenie województwa zachodniopomorskiego

Stan doradztwa zawodowego w szkolnictwie na terenie województwa zachodniopomorskiego Stan doradztwa zawodowego w szkolnictwie na terenie województwa zachodniopomorskiego Analiza wyników uzyskanych z badania ankietowego przeprowadzonego wśród przedstawicieli szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych

Bardziej szczegółowo

WSPIERANIE ROZWOJU MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ NA PRZYKŁADZIE MAŁOPOLSKI

WSPIERANIE ROZWOJU MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ NA PRZYKŁADZIE MAŁOPOLSKI Marian Huczek* WSPIERANIE ROZWOJU MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ NA PRZYKŁADZIE MAŁOPOLSKI Streszczenie W artykule omówiono znaczenie małych i średnich przedsiębiorstw dla rozwoju

Bardziej szczegółowo

Ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego

Ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego Krzysztof Siewicz Ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego 1. Wprowadzenie Informacja potrzebna jest każdemu z nas w życiu prywatnym oraz zawodowym. Dzięki informacji swoją działalność prowadzą

Bardziej szczegółowo

ul. Oczapowskiego 12B 10-719 Olsztyn www.uwm.edu.pl/kpp adres e-mail: kpp.uwmwpia@gmail.com

ul. Oczapowskiego 12B 10-719 Olsztyn www.uwm.edu.pl/kpp adres e-mail: kpp.uwmwpia@gmail.com mgr Magda Pieńkowska Redaktor naczelny dr Robert Dziembowski Redaktor merytoryczny dr Jarosław Szczechowicz Redaktor merytoryczny dr Krystyna Szczechowicz Redaktor merytoryczny dr Tomasz Majer - Redaktor

Bardziej szczegółowo