BIULETYN INFORMACYJNY URBACT CZERWIEC 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "BIULETYN INFORMACYJNY URBACT CZERWIEC 2015"

Transkrypt

1 BIULETYN INFORMACYJNY URBACT CZERWIEC 2015

2 WYDARZENIA 2 DNI OTWARTE 2015 Szanon Państo! W Bruksel dnach paźdzernka odbędze sę Europejsk Tydzeń Regonó Mast (13th European Week of Regons and Ctes). Dn otarte 2015 to forum ymany nformacj torzena sec zązku z noym ncjatyam możloścam ykorzystana funduszy przez ładze krajoe regonalne, końcoych benefcjentó nstytucje unjne. Program Dn Otartych opublkoany na strone jest już endays/od2015/reg_frame.cfm Tam też możla jest rejestracja. SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

3 3 POTRÓJNA HELISA (3H): NA CZYM STOJĄ EUROPEJSKIE MIASTA? Artykuł źródłoy: %E2%80%99s-ctes-standng Tak zana Potrójna helsa (3H) poązań pomędzy nauką, przemysłem ładzam stała sę jednym z najbardzej popularnych model nnoacj ostatnch dóch dekad. Jake to ma znaczene dla mast? W jak sposób mogą rozjać soje gospodark użyając podejśca potrójnej helsy? Czego możemy sę nauczyć z płynących przykładó z całej Europy z sec URBACT, które zajmują sę tym tematem? Mómy o potrójnej helse (3H) kedy ładze przedsęborsta pracują spólne z nstytucjam naukoym, sposób podobny do przeplatającej sę nc łańcuchu DNA. Helsa jest użyana jako lustracja złożonych sec zajemnych relacj, co lepej odzercedla stan faktyczny nż

4 4 grafczne przedstaene trzech sektoró postac trójkąta. Wydaje sę, że bznes, nauka ładza nadal ypełnają soje tradycyjne funkcje, a jednocześne dynamczne ze sobą spółpracują. Warto podkreślć, że ne jest to tylko praca ad hoc czy też oparcu o realzoane danym momence projekty. Współpraca coraz bardzej sę nstytucjonalzuje, jest bardzej ustrukturyzoana strategczna. A kedy staje sę to koneczne, poszczególne nstytucje mogą przejąć soje role poprzez adoptoane noych, netradycyjnych dzałań, np. frmy zaczynają pełnć funkcje edukacyjne (przykładoo szkoląc studentó), unersytety stają sę bardzej przedsęborcze. W modelu potrójnej helsy, edza ne tylko przechodz z laboratoró unersyteckch do bznesu (tradycyjny, lnearmy model nnoacj) - stneje ele poązań, przepłyó pomędzy lcznym partneram, które razem torzą złożoną satkę podmotó/partneró publcznych, pryatnych sektora nauk. Ostatno zaczęło pojaać sę także pojęce poczórnej helsy, którym czarta nć helsy reprezentuje społeczeństo obyatelske. Użytkonk końcoy (którym może być meszkanec, konsument, pacjent tp. - zależne od sytuacj) dołącza do rónana bezpośredno angażuje sę dany proces. Poczórna helsa odsłana problemy zązane z popytem może róneż rozszerzyć rozumene nnoacj z ąskego nastaena technologcznego kerunku bardzej społecznych rozązań. Potrójna helsa pozala na przyspeszene nnoacj przemyśle Wele mast regonó uznało organzację optymalzację soch hels za prorytet. Co ażnejsze, szystke regony UE są zoboązane do rozjana tz. strateg ntelgentnych specjalzacj jako jednego z kryteró ex-ante soch programach operacyjnych. Jest szereg poodó by terdzć, że dobrze ukonstytuoana zorganzoana potrójna helsa pozala budoać slnejsze bardzej nnoacyjne mejske regonalne gospodark. Jest to rónoznaczne ze zększenem lczby mejsc pracy, zrostem dobrobytu oraz zększenem bazy podatkoej jednostek samorządu terytoralnego []. Kedy unersytety frmy łączą sły, edza przepłya szybcej, prace badaczo-rozojoe są mnej sfragmentaryzoane, umejętnośc absolentó są lepej poązane z zapotrzeboanem bznesu, start-upy mają ększą szansę przetrana cały regon może zyskać slnejszą pozycję. Bardzo ażne jest to, że partnersto potrójnej helsy pozala przyspeszyć komercjalzację badań naukoych (van Wnden et al., 2014). Dobrym przykładem może być Hedelberg Nemczech. Partnerzy 3H połączyl sły 2011 r. założyl InnovatonLab. Około 100 naukocó z unersytetó przedsęborst proadz prace projektoe zakrese badań rozoju dzedzne elektronk drukoanej organcznej. Są to badana nterdyscyplnarne stosoane. InnovatonLab spera przemysł elektronk drukoanej regone pomaga frmom uczestnczyć perszej ln konkurencyjnego rynku technolog. Dzęk spólnej nfrastrukturze możemy bardzej efektyne ykorzystać nasze zasoby; pomaga nam ona przyspeszyć rozój mó Bjorn Hofman, ceprezydent frmy Merck, jednej z elu uczestnczących przedsęzęcu. Współpraca podczas badań rozoju przyspesza przekształcane edzy produkty komercyjne jest dealną podstaą dla zększena zrostu. InnovatonLab jest spólnym przedsęzęcem elu partneró. Regon metropoltalny RhenNeckar (którego częścą jest Hedelberg) podjął ncjatyę jego organzacj pełnł głóne rolę koordynacyjną, ułatającą rozpoczęce dzałalnośc - umożlł spotkane partneró, zapenł przestrzeń pozolena na budoę budynkó. Unersytety frmy zajęły sę natomast łaścą pracą - głón nteresarusze to duże frmy z branży technologcznej (Merck BASF mają 70% udzałó) pracują razem z unersytetam z Hedelbergu sąsednego Mannhem. Istotne sparce docera także z pozomu regonu (40 mlonó ) kraju. Profesor Emmo Mejer, dośadczony promotor 3H były dyrektor dzału badań rozoju frmach Unlever DSM dz elką artość całym pomyśle. W som ostatnm ystąpenu podkreślł, że regon metropoltalny (bardzej nż pozom kraju czy masta) staje sę łaścą przestrzeną dzałana potrójnej helsy. Regony, które są stane budoać slne sec 3H, oferują atrakcyjne środosko badacze, gdze najększe talenty chcą pracoać: jeśl chcesz zanteresoać najlepszych badaczy sektora pryatnego, potrzebujesz takch nnoacyjnych partnerst mó []. Pojaa sę refleksja, kto najbardzej korzysta na spółpracy myśl modelu potrójnej helsy. Czy - móąc otarce - potrójna helsa ne jest po

5 5 prostu jedną z form sparca przez państo udzelanego (dużym) frmom? Współpraca badacza pozala m yproadzć ysoke koszty badań rozoju kerunku podatnka - badana proadzą organzacje nstytucje fnansoane ze środkó publcznych. Czy helsa ponna pozolć elkm przedsęborstom meć slnejszy głos kest ustaleń programó badań unersytetó? To są stotne keste do rozażena. Naązując do nch, Loet Leydesdorf (jeden z 3 ojcó chrzestnych konceptu 3H) podkreśla, że każda organzacja mus dbać o soją tożsamość realzoać soją msję. Ale stneje pene ryzyko, szczególne jeśl frmy zyskują możlość decydoana o planoanych kerunkach badań. Czy formułoane pytań badaczych torzene programó badaczych może być zależne od zenętrznego zapotrzeboana? Artykulacja zapotrzeboana na edzę zakłada zmanę z pytań jak na pytana co dlaczego. Tutaj co dlaczego mogą ułatć badana, natomast jak może zbyt łato przerodzć sę procedury []. Czy potrójna helsa jest odpoednm podejścem dla szystkch mast? Poyższy przykład masta Hedelberg prezentuje pozom "Lg Mstrzó" dla europejskej gospodark opartej na edzy: z elkm budżetam mędzynarodoych frm z sektora badaczorozojoego, połączonym z najlepszym unersytetam, speranym dodatkoo przez krajoe fundusze naukoo-badacze, regone szczycącym sę eloletnm osągnęcam dzedzne nnoacyjnośc. Wszystko jest tam spójne, ale czy dzęk spral mnej zaaansoane peryferyjne regony będą mogły som gospodarkom rzucć yższy beg? Po persze, za każdym razem partnersta 3H mogą przyczynć sę do popray relacj pomędzy szkołam yższym a potrzebam lokalnych frm. Spooduje to yarce presj na część środkoej połudnoej Europy, gdze generalne szkolncto yższe jest nadal bardzo teoretyczne, z neelką lczbą nterakcj z przemysłem. Partnersto potrójnej spral może przełamać ten mpas. Interesującym przypadkem jest Cluj-Napoca Rumun. Przedsęborsta z branży IT rozjały sę proadzły rekrutacje, ale były nezadoolone z umejętnośc absolentó mejscoych uczeln. Lokalne uczelne proadzone przez aktynych rektoró (ażny czynnk!) były gotoe na proadzene zman dostosoały programy nauczana, ale ne zdecydoały sę rozmaać z każdą frmą ndydualne. Prosl, by rozdrobnona branża IT móła jednym głosem. W zązku z tym pojał sę pomysł połączena ysłkó, aby komunkacja odbyała sę sposób bardzej zorganzoany. Unersytety podjęły spółpracę z lokalną branżą IT organzacjam publcznym, torząc klaster technologczny - Cluj IT Cluster. Obecne klaster składa sę z 32 spółek, trzech regonalnych uczeln yższych ośmu organzacj partnerskch ( tym Agencj Rozoju Regonalnego, Rady Masta Cluj-Napoca nstytucj poatoych Cluj). Zmenła sę też platforma spółpracy, której partnerzy potrójnej spral spotykają sę, omaają spólne yzana rozjają spólne dzałana projekty. Roznęto programy stażoe, programy nauczana zostały dostosoane oraz rozpoczęły sę szelkego rodzaju spólne projekty nnoacyjne. Masto odgrya rolę pośrednka koordynatora sec. Po druge, struktura potrójnej helsy może róne przynosć dobre korzyśc małym średnm przedsęborstom, które są zazyczaj mnej nnoacyjne. Take frmy mają często problemy z zachoanem pozycj konkurencyjnej, brakuje m kaptału nnoacyjnego zdolnośc do korzystana z sektora badaczo-rozojoego naet na pozome transferu technolog. Rzadko korzystają z jakchkolek badań rozoju. Naet jeśl chcą, to często ne edzą, jak rozpocząć spółpracę z uczelnam. Jak sprać, by spółpraca opłacała sę obu stronom? Seć EUnverCtes URBACT zdentyfkoała klka przykładó. Na przykład nemeckm meśce Aachen profesoroe unersyteccy połączyl sę z MŚP ramach ncjatyy "profesoroe na yceczce": profesoroe odedzl MŚP regone, rozmaal na temat soch badań, a także aktyne poszukal możlośc spółpracy, począszy od praktyk studenckch, aż po długotrałe projekty nnoacyjne. W meśce Tampere (róneż partner EUnverCtes) mejscoa poltechnka od rześna 2014 organzuje 'problemoe pątk'. Zdecydoano

6 6 sę na ykorzystane aktynego podejśca do MŚP, zapraszając ch przedstacel na jednogodznne sesje pątek po połudnu, podczas których można podzelć sę som problem lub zadać pytane dyskusj z zespołem ekspertó unersyteckch. Po takej godzne mus być jasne, czy stneje możlość jakegoś rodzaju spółpracy, a jeśl tak, partnerzy przygotoują sę do podjęca kolejnych krokó. Co masta mogą zrobć sprae potrójnej helsy? W przeceńste do rządu krajoego masta zazyczaj ne kontrolują unersytetó ne mają znaczącej dźgn fnansoej postac funduszy na badana rozój oraz ne mogą ( ne ponny) móć przedsęborstom uczelnom, z km mają spółpracoać. Wele zależy ęc od przyództa aktynej postay lokalnych frm unersytetó oraz ch gotoośc determnacj do przyłączena sę do takej ncjatyy. Masta mogą ele zrobć, jeśl ch obrębe dojdze do postana ncjatyy potrójnej helsy. Po persze, mogą zachęcć mejscoy unersytet oraz ch studentó do zaangażoana sę lokalną gospodarkę. Studum przypadku hszpańskego masta San Sebastan jest bardzo dobrym przykładem. Fomento to agencja rozoju gospodarczego masta angażująca studentó ch opekunó do opracoyana prototypó noych produktó zązanych ze sportem surfngoym (desk akcesora). Do udzału tym procese zaproszono róneż użytkonkó końcoych czyl surferó okazało sę, że osągnęto elk sukces. Zespoły studencke zaproponoały ponad 100 pomysłó, a osemnaśce najlepszych z nch zrealzoano forme prototypó. Welu studentó okazało sę być fanatykam surfngu bardzo podobała m sę ta praca. Zycęzcy zyskal paket sparca na rozpoczęce łasnej dzałalnośc gospodarczej, tym dostępu do środkó fnansoych możlośc ścsłej spółpracy z dośadczonym frmam z tej branży. "Formuła potrójnej helsy jest flarem noego podejśca określonego poltyce spójnośc jakm jest ntelgentna specjalzacja rozoju regonalnym. Masta mają dużą szansę stać sę odącym nstytucjam tego rodzaju ncjatyach." Po druge, masta mogą ncjoać sperać "średno zaaansoane" organzacje torząc pomosty pomędzy bznesem/społeczeństem a edukacją. Podręcznkoym przykładem jest organzacja Demola Tampere (Fnlanda). Demola to przykład spółpracy pomędzy mastem, jego uczelnam elu nnym lokalnym podmotam. Demola gromadz pytana badacze yzana problemoe śród różnych organzacj Tampere (od przedsęborst, szptal, nstytucj rządoych po organzacje pozarządoe, tp). Następne publkuje zadana na strone nternetoej, dodając rodzaje umejętnośc, które są poszukane. W dalszej kolejnośc studenc zapraszan są do udzału projekce. Demola przypsuje do projektó zespoły studencke, oferując m szereg dzałań sperających szkoleń. Demola jest rozpoznaalnym, mędzynarodoym programem, którego dobre praktyk zostały zastosoane klku nnych mastach. "Około studentó kształc sę na uczelnach Tampere", mó Vlle Karamo, spółzałożycel Demola. "Ne stnała jednak żadna struktura organzacyjna, która potrafłaby zmoblzoać młode, utalentoane osoby pomóc m pracoać razem. W ramach organzacj Demola chcelśmy zaoferoać studentom konkretne projekty, przy których moglby sę uczyć poprzez dzałane". Po trzece, gmny mogą przyczynć sę do zmany masta "żye laboratorum". Żye laboratora to eksperymenty mechanzmy pro-rozojoe realzoane na żyym organzme mejskm, których naukocy /lub frmy e spółpracy z

7 7 obyatelam mogą ypróboać noe technologe, produkty usług. Brzm prosto, ale jest trudne. Często okazuje sę, że nasze slne ureguloane społeczeństo ne jest gotoe do ypróboana noych koncepcj pradzym życu. Poza tym mnogość szczegółoych zasad przepsó może zneczyć szelk postęp. Dotyczy to ększośc projektó z zakresu spółczesnej technolog mejskej (lub "ntelgentnego masta"). Nemnej, masta mogą sperać postaane przestrzen dla przeproadzana eksperymentó lub laboratoró nnoacj mejskch, których noe koncepcje zostaną ypróboane bezpeczny sposób, zracając przy tym uagę na zaangażoane całość procesu obyatel. Po czarte, masta mogą pomóc ykreoać aktyne obszary (hotspoty) edzy: park naukoe, kampusy lub podobne nestycje, których bznes środoska akademcke będą blsko sebe ntensyne spółpracoać. Seć REDIS URBACT zajmoała sę tym tematem udokumentoała szereg dobrych praktyk tym zakrese. Co trzeba zrobć? Czy masto jest przygotoane? Nektóre pytana partnerem dla lokalnych frm uczeln? Masta są często postrzegane jako sztyne zburokratyzoane organzacje. Potrójna helsa ymaga od szystkch zaangażoanych podmotó ększego nastaena na przedsęborczość. Czy ece, km są przedsęborczy "agenc zman" na unersytece? Czy możece m zaproponoać platformę do realzacj ch ambcj? Czy zatrudnlśce łaścych, zmotyoanych urzędnkó do torzena sperana takch partnerst? Formuła potrójnej helsy jest flarem noego podejśca określonego poltyce spójnośc, jakm jest ntelgentna specjalzacja rozoju regonalnym. Masta mają dużą szansę, aby stać sę odącym nstytucjam tego rodzaju ncjatyach. Jednak, jak e szystkm, dabeł tk szczegółach, a mastam sukcesu zostają te, które są stane zlkdoać podzały nstytucjonalne postałe na skutek danego rozdzelena na trzy głóne typy nstytucj. Wykreoane potrójnej helsy ne ystarczy, trzeba stać sę jednym z jej elementó! Aby znaleźć odpoedz na szystke postaone pytana zapraszamy do przeczytana całego artykułu, klkając tutaj. Autor: Wllem van Wnden Lus de Carvalho Zdjęca: Dublnked Freepk Węcej nformacj na ten temat: Potrójna helsa dotyczy znstytucjonalzoanej ustrukturyzoanej spółpracy pomędzy unersytetam, przedsęborstam ładzą (na różnym pozome). Jak dobrze praconcy aszych mast poznal zrozumel spółczesny śat bznesu nauk? Helsy mogą zafunkcjonoać tylko tedy, gdy organzacje chodzące jej skład mają do sebe zaufane raze potrzeby są gotoe "ząć na sebe role soch partneró". Czy masto jest zaufanym Noe Gospodark Mejske: W jak sposób można sperać rozój gospodarczy masta rozój "noych gospodarek mejskch" - Kaptalzacja URBACT Noe Gospodark Mejske - materał deo Udostępnone dane - ekonoma: sperane nnoacj cyfroych Dublne - Kaptalzacja URBACT Noy styl poltyk klastroej: surfoane na falach gospodark San Sebastan - Kaptalzacja URBACT [] Choć trzeba dodać, że ne ma ostatecznego, naukoego doodu tej kest [] Cytat z ystąpena prof. Emmo Mejera podczas otarca noej organzacj transferu technolog (Amsterdam, 12 lstopada 2014 r. [] Wyad z Scentometrcs (2014), 99:

8 8 Ecoquarter - noe narzędze planoana dla zrónoażonych sąsedzt Próbując poradzć sobe z dzsejszym złożonym szybko postępującym zmanam, coraz ęcej ęcej europejskch mast zraca sę kerunku zntegroanego, zrónoażonego podejśca planoanu. Szczególne ysoko śród prorytetó pojaa sę pytane, jak sposób przekształcć masta przestrzene zdroe dobre do życa. Integroane ymaró ekonomcznego, Artykuł źródłoy: społecznego środoskoego planoanu mejskm uznaane jest poszechne za klucz do sukcesu. Oczyśce Luksemburg ne jest yjątkem od tego trendu. Pomjając ogromną lość nformacj, ram pranych, lteratury przedmotu narzędz dostępnych tym temace, elu archtektó, planstó decydentó nadal ne posada odpoednej edzy praktycznego kno-ho jak sposób ntegroać zrónoażone krytera planoanu mejskm. Na podstae obseracj, że to łaśne elka obftość nformacj narzędz może być częścą problemu, luksemburske NGO: Emeltberodung Lëtzebuerg (EBL Envronmental Consultng Luxembourg) roznęło perszą ersję nnoacyjnego łatego użycu narzędza nternetoego nazanego Ecoquarter, która - jak spomnano została zaprojektoana naązanu do trzech głónych etapó przysajana nformacj przez mózg - otarca na noe dee, ustrukturyzoana/zualzacj oraz zapamętana/zrozumena. Ostatno na konferencj dotyczącej systemó certyfkacj dla mejskch sąsedzt [], trafłem na noy, nnoacyjny nstrument zrónoażonego rozoju mejskego ykorzystyany Luksemburgu zany Ecoquarter. Pojęce ecoquarter jest połączenem francuskch słó quarter écologque - ekologczne osedle. Pomyślany zaprojektoany zgodne ztrzema głónym etapam przysajana nformacj przez mózg, narzędze ecoquarter ma na celu sperane praktykó mejskch decydentó, którzy chcelby lepej ntegroać krytera ekologczne z lokalnym planoanem przestrzennym. Zabane edukacyjne narzędze Ecoquarter jest nnoacyjne poneaż jest perszym narzędzem promującym przekrojoe zntegroane podejśce rozoju mejskm, które berze pod uagę lokalne uarunkoana ramy prane Welkego Ksęsta Luksemburg.

9 9 Narzędze jest nteraktyne ma charakter edukacyjny - zostało ono zaprojektoane dla planstó mejskch, obsług techncznej, decydentó, ale także dla zenętrznych konsultantó, archtektó planstó. 1. Otarce na noe pomysły zadaane łaścych pytań. poprzez Trzonem narzędza jest zesta ponad 200 pytań raz z odpoadającym m odpoedzam, które umożlają profesjonalstom oraz decydentom rozażene stotnych aspektó podczas prac nad programam rozoju mejskego, np.: jak sposób możemy zększyć gęstość masta poszczególnych obszarach? jak sposób możemy zększyć moblność roerzystó peszych? jak sposób możemy zększyć efektyność zarządzana odpadam? Te pytana ch odpoedz są formą zęźle opsanych dobrych praktyk z Luksemburga zagrancy. Zaerają one także lustracje lnk do poązanych stron nternetoych stnejących, aktualnych aktó pranych. Narzędze koncentruje sę na sześcu tematach zdentyfkoanych jako kluczoe dla zrónoażonego ekologcznego planoana mast: ykorzystyane stnejącej przestrzen mejskej aspekty zntegroanej moblnośc efektyność energetyczna zarządzane odpadam zrónoażone zarządzane odą aloryzacja środoska naturalnego 2. Wzualzacja edzy Informacje narzędza stają sę cenne ne tylko z poodu zększonej dostępnośc, ale przede szystkm dlatego, że zaczyna sę je rozumeć ykorzystyać. Tylko tedy mogą one boem pobudzć procesy uczena sę. W zązku z tym Ecoquarter ykorzystuje szereg technk zualzacyjnych, które zachęcają praktykó decydentó do odkryana, analzoana nterpretoana nformacj dotyczących zrónoażonego ekologcznego planoana mejskego, a następne do ch dalszego ykorzystyana rozumena. 3. Zapamętyane poprzez nterakcję Narzędze Ecoquarter pozala użytkonkom bezpośredno ymenać sę edzą z nnym decydentam praktykam mejskm. Zaera forum, gdze użytkoncy mogą sę dzelć dośadczenam edzą, także poprzez dodane nteraktynego ymaru do procedury planstycznej, umożla także ymanę dobrych praktyk. Interaktyna platforma pozol ne tylko zapenć długotermnoe rozązane danych problemó, ale - co najażnejsze - utorzyć profesjonalne sec, enątrz których nformacja może być ymenana sposób bardzej efektyny. Dzęk naproadzanu praktykó decydentó przez zadaane łaścych pytań, dzęk dostarczanu dobrych praktyk zaadaptoanych do konkretnego kontekstu planstycznego ykorzystyanu technk zualzacyjnych dla zmocnena efektu uczena sę, Ecoquarter może stać sę nteresującym medum służącym torzenu edzy umejętnośc Luksemburgu poza nm. Na chlę obecną, narzędze jest dostępne Nemczech. Francuske tłumaczene będze dostępne krótce. Stosoane narzędza jest płatne. Może być ono zamóone na strone nternetoej Emeltberodung Lëtzebuerg. Autor: Tom Becker Zdjęce: Quarter Vauban n Freburg, Germany. Alan Rouller na Flckr. Under Creatve Commons Lcense. [] Systemy certyfkacj, take jak HQE Aménagement, LEED-ND, BREEAM lub DGNB, są narzędzam służącym do ealuacj utrzymana ysokch standardó rozoju mast. Na podstae: Tłumaczene redakcja buletynu: Aldo Vargas-Tetmajer koordynacja Karol Bury Małgorzata Surmacz

10 URBACT to europejsk program ymany nauk promujący zrónoażony rozój obszaró mejskch. Program umożla mastom z całej Europy naązyane opracoyana spółpracy rozązań problemó nękających poterdza kluczoą celu najpoażnejszych obszary rolę tej mejske, co ncjatyy podejmoanu dzałań zązanych z coraz bardzej złożonym zmanam społecznym. Jest on pomocy znajdoanu nnoacyjnym praktycznych zrónoażonym rozązań o charakterze, ntegrujących aspekty ekonomczne, społeczne I ekologczne. W ramach programu masta mogą dzelć sę dobrym praktykam dośadczenam z profesjonalstam z całej Europy. Program URBACT zrzesza 181 mast, 29 państ aktynych uczestnkó..urbact.eu/project.urbact.pl

PROTOKÓŁ z posiedzenia plenarnego Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego. wg listy obecności

PROTOKÓŁ z posiedzenia plenarnego Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego. wg listy obecności PROTOKÓŁ z posedzena plenarnego Komsj Wspólnej Rządu Samorządu Terytoralnego I. Termn obrad: 26 czerca 2013 IIflMI II. Mejsce obrad: Sala Kolumnoa Kancelara Prezesa Rady Mnstro III. Obecn na posedzenu:

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 279/XVIII/2011 Rady Miasta Płocka z dnia 29 grudnia 2011 roku

UCHWAŁA NR 279/XVIII/2011 Rady Miasta Płocka z dnia 29 grudnia 2011 roku UCHWAŁA NR 279/XVIII/2011 Rady Masta Płocka z dna 29 grudna 2011 roku sprae ustalena Regulamnu przyznaana przekazyana stypendó mejskch dla ucznó szkół proadzonych lub dotoanych przez Masto Płock zameldoanych

Bardziej szczegółowo

Andrzej Kansy, Towarzystwo Naukowe Płockie, Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku. Internet w służbie samorządu

Andrzej Kansy, Towarzystwo Naukowe Płockie, Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku. Internet w służbie samorządu Andrzej Kansy, Internet służbe samorządu, Rocznk Samorządoy 2013, tom 2, ISSN: 2300-2662, ss. 98-114. Andrzej Kansy, Toarzysto Naukoe Płocke, Szkoła Wyższa m. Pała Włodkoca Płocku Internet służbe samorządu

Bardziej szczegółowo

Hale. sukcesu. w technologii. www.ingmina.pl

Hale. sukcesu. w technologii. www.ingmina.pl Hale technolog sukcesu 25 Rozmoa z Robertem Korszem, prezesem f rmy ARKADA SYSTEM Sp. z o.o. leżącej do grupy kaptałoej UTECH Hale technolog sukcesu Jak ocena Pan polske budoncto obektó sportoych? Uażam,

Bardziej szczegółowo

Szkolimy z pasją. tel.(012)2623040; 0601457926; 0602581731 www.aiki-management.pl

Szkolimy z pasją. tel.(012)2623040; 0601457926; 0602581731 www.aiki-management.pl Szkolmy z pasją Warsztaty Samura Game Godność Przywództwo Integracja Komunkacja Budowane Zespołu Honor Samura Game www.samuragame.org jest unkalną rzucającą wyzwane symulacją z obszaru budowana zespołu

Bardziej szczegółowo

Konstrukcja gier sprawiedliwych i niesprawiedliwych poprzez. określanie prawdopodobieństwa.

Konstrukcja gier sprawiedliwych i niesprawiedliwych poprzez. określanie prawdopodobieństwa. Fundacja Centrum Edukacj Obyatelskej, ul. Noakoskego 10, 00-666 Warszaa, e-mal: ceo@ceo.org.l; Akadema ucznoska, Tel. 22 825 04 96, e-mal: au@ceo.org.l; ęcej nformacj:.akademaucznoska.l 1 Konstrukcja ger

Bardziej szczegółowo

MPEC wydaje warunki techniczne KONIEC

MPEC wydaje warunki techniczne KONIEC 1 2 3 1 2 2 1 3 MPEC wydaje warunk technczne 4 5 6 10 9 8 7 11 12 13 14 15 KONIEC 17 16 4 5 Chcesz wedzeć, czy masz możlwość przyłączena budynku Możlwośc dofnansowana wymany peców węglowych do sec mejskej?

Bardziej szczegółowo

COMENIUS 2009-2011 I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. STEFANA ŻEROMSKIEGO W ZAWIERCIU

COMENIUS 2009-2011 I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. STEFANA ŻEROMSKIEGO W ZAWIERCIU COMENIUS 2009-2011 I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. STEFANA ŻEROMSKIEGO W ZAWIERCIU WIZYTA NA ŁOTWIE 04.06-09.06.2011 Łota jedno z państ nadbałtyckch. Członek Un Europejskej NATO. Od strony lądoej granczy

Bardziej szczegółowo

Kształtowanie się firm informatycznych jako nowych elementów struktury przestrzennej przemysłu

Kształtowanie się firm informatycznych jako nowych elementów struktury przestrzennej przemysłu PRACE KOMISJI GEOGRAFII PRZEMY SŁU Nr 7 WARSZAWA KRAKÓW 2004 Akadema Pedagogczna, Kraków Kształtowane sę frm nformatycznych jako nowych elementów struktury przestrzennej przemysłu Postępujący proces rozwoju

Bardziej szczegółowo

- wysokie kwalifikacje,

- wysokie kwalifikacje, Wyklad 8. Metropole Perwotne metropola: - masto-matka masto zalozycelske kolon - gospodarcza poltyczna stolca panstwa - duze masto (powyzej 100 tys a ostatno powyzej 1mln meszkanc6w) - nowe w~zly sec osadnczej.

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy. Zespołu Szkolno-Przedszkolnego. na lata 2014-2017

Koncepcja pracy. Zespołu Szkolno-Przedszkolnego. na lata 2014-2017 Koncepcja pracy Zespołu Szkolno-Przedszkolnego na lata 2014-2017 I. Podstawa prawna opracowana koncepcj: 1. Ustawa z dna 7 wrześna 1991 r. o systeme ośwaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.),

Bardziej szczegółowo

Ocena jakościowo-cenowych strategii konkurowania w polskim handlu produktami rolno-spożywczymi. dr Iwona Szczepaniak

Ocena jakościowo-cenowych strategii konkurowania w polskim handlu produktami rolno-spożywczymi. dr Iwona Szczepaniak Ocena jakoścowo-cenowych strateg konkurowana w polskm handlu produktam rolno-spożywczym dr Iwona Szczepanak Ekonomczne, społeczne nstytucjonalne czynnk wzrostu w sektorze rolno-spożywczym w Europe Cechocnek,

Bardziej szczegółowo

Proces narodzin i śmierci

Proces narodzin i śmierci Proces narodzn śmerc Jeżel w ewnej oulacj nowe osobnk ojawają sę w sosób losowy, rzy czym gęstość zdarzeń na jednostkę czasu jest stała w czase wynos λ, oraz lczba osobnków n, które ojawły sę od chwl do

Bardziej szczegółowo

NEWSLETTER SUM 1 Zrównoważona Mobilność Miejska

NEWSLETTER SUM 1 Zrównoważona Mobilność Miejska NEWSLETTER SUM 1 Zrónoażo Moblność Mejska Wproadzene Projekt SUM ystartoał!!!!!! Chcelbyśmy przytać szystkch szych czytelnkó perszego numeru Nesletter'a. Będze dla s ogromną przyjemnoścą nformoać Państa

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 279/XVIII/2011 Rady Miasta Płocka z dnia 29 grudnia 2011 roku

Uchwała Nr 279/XVIII/2011 Rady Miasta Płocka z dnia 29 grudnia 2011 roku Uchała Nr 279/XVIII/2011 Rady Masta Płocka z dna 29 grudna 2011 roku sprae ustalena Regulamnu przyznaana przekazyana stypendó mejskch dla ucznó szkół proadzonych lub dotoanych przez Masto Płock zameldoanych

Bardziej szczegółowo

Wymagania wykraczające Wymagania dopełniające Wymagania rozszerzające Wymagania podstawowe Wymagania konieczne

Wymagania wykraczające Wymagania dopełniające Wymagania rozszerzające Wymagania podstawowe Wymagania konieczne PSO KLASA III ZAJĘCIA KOMPUTEROWE Wymagana ykraczające Wymagana dopełnające Wymagana rozszerzające Wymagana podstaoe Wymagana koneczne Sprane obsługuje komputer, posługuje sę myszą klaaturą, poprane nazya

Bardziej szczegółowo

A O n RZECZPOSPOLITA POLSKA. Gospodarki Narodowej. Warszawa, dnia2/stycznia 2014

A O n RZECZPOSPOLITA POLSKA. Gospodarki Narodowej. Warszawa, dnia2/stycznia 2014 Warszawa, dna2/styczna 2014 r, RZECZPOSPOLITA POLSKA MINISTERSTWO ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI PODSEKRETARZ STANU Małgorzata Olsze wska BM-WP 005.6. 20 14 Pan Marek Zółkowsk Przewodnczący Komsj Gospodark

Bardziej szczegółowo

Oligopol dynamiczny. Rozpatrzmy model sekwencyjnej konkurencji ilościowej jako gra jednokrotna z pełną i doskonalej informacją

Oligopol dynamiczny. Rozpatrzmy model sekwencyjnej konkurencji ilościowej jako gra jednokrotna z pełną i doskonalej informacją Olgopol dynamczny Rozpatrzmy model sekwencyjnej konkurencj loścowej jako gra jednokrotna z pełną doskonalej nformacją (1934) Dwa okresy: t=0, 1 tzn. frma 2 podejmując decyzję zna decyzję frmy 1 Q=q 1 +q

Bardziej szczegółowo

Nowa. era. Europy. przepaści. się: reszty Osób. wspiera LIST. Grecji, kadry. nr 5. Starszych ...4 ...5 NIGDY. wsparciu. publikacji.

Nowa. era. Europy. przepaści. się: reszty Osób. wspiera LIST. Grecji, kadry. nr 5. Starszych ...4 ...5 NIGDY. wsparciu. publikacji. Projekt No. 539331-LLP-1-2013-1-GR-GRUNDTVIG-GMP e-newsletter nr 5 Buletyn projektu Nowa era uczena sę: przyszłe kerunk kompetencj dla kobet 50+. www.ctwomen.eu Dołącz do nas! www.facebook.com/ctwomen.eu

Bardziej szczegółowo

STARE A NOWE KRAJE UE KONKURENCYJNOŚĆ POLSKIEGO EKSPORTU

STARE A NOWE KRAJE UE KONKURENCYJNOŚĆ POLSKIEGO EKSPORTU Ewa Szymank Katedra Teor Ekonom Akadema Ekonomczna w Krakowe ul. Rakowcka 27, 31-510 Kraków STARE A NOWE KRAJE UE KONKURENCYJNOŚĆ POLSKIEGO EKSPORTU Abstrakt Artykuł przedstawa wynk badań konkurencyjnośc

Bardziej szczegółowo

Współpraca instytucji partnerskich z innymi podmiotami rynku pracy w celu realizacji wspólnej polityki w obszarze edukacji na rzecz rynku pracy.

Współpraca instytucji partnerskich z innymi podmiotami rynku pracy w celu realizacji wspólnej polityki w obszarze edukacji na rzecz rynku pracy. Współpraca nstytucj partrskch z nnym podmotam rynku celu realzacj spólj poltyk obszarze edukacj na rzecz rynku. Naza podmotu, sedzba Osoba naązują ca kontakt Forma kontaktu: telefon, e-mal, forum platformy

Bardziej szczegółowo

9 konkurs ICT Objective: 9.11 FET Proactive Neuro-bio. 9 konkurs ICT

9 konkurs ICT Objective: 9.11 FET Proactive Neuro-bio. 9 konkurs ICT Dzeń Informacyjny ICT dla podmotów zanteresowanych uczestnctwem w mędzynarodowych projektach B+R w ramach 7 Programu Ramowego: 9 konkurs ICT Warszawa, 31.01.2012 9 konkurs ICT Objectve: 9.11 FET Proactve

Bardziej szczegółowo

ą 1. W rozporządzeniu Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 19 lipca 2013 r.

ą 1. W rozporządzeniu Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 19 lipca 2013 r. łącność, Projekt dna fl marca 2014 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI1 dna 2014r. menające roporądene sprae pretargu, aukcj ora konkursu na reerację cęstotlośc lub asobó orbtalnych Na

Bardziej szczegółowo

Usługi KPMG oferowane polskim przedsiębiorcom

Usługi KPMG oferowane polskim przedsiębiorcom Usług KPMG oferowane polskm przedsęborcom Czyl jak w czym pomagamy polskm frmom kpmg.pl 1 Usług KPMG oferowane polskm przedsęborcom 2013 Usług KPMG oferowane polskm przedsęborcom Doradztwo fnansowe ksęgowe

Bardziej szczegółowo

Kierunkowe Efekty Kształcenia dla kierunku studiów: Stosunki międzynarodowe. Poziom studiów: studia pierwszego stopnia. Profil: ogólnoakademicki

Kierunkowe Efekty Kształcenia dla kierunku studiów: Stosunki międzynarodowe. Poziom studiów: studia pierwszego stopnia. Profil: ogólnoakademicki Intytut Studów Mędzynarodowych Wydzał Nauk Społecz Unwersytet Wrocławsk Kerunkowe Efekty Kształcena dla kerunku studów: Stosunk mędzynarodowe Pozom studów: studa perwszego stopna Profl: ogólnoakademck

Bardziej szczegółowo

PRZYRODA WĄTEK BIOLOGIA

PRZYRODA WĄTEK BIOLOGIA PRZYRODA WĄTEK BIOLOGIA Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który: ma stosuje adomośc oraz umejętnośc ykraczające poza zakres ymagań podstay programoej dla danego etapu kształcena, ma adomośc oraz umejętnośc

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. JANUSZA KORCZAKA W BRONIEWICACH NA ROK SZKOLNY 2015/2016

PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. JANUSZA KORCZAKA W BRONIEWICACH NA ROK SZKOLNY 2015/2016 Samorząd Ucznowsk Szkoły Podstawowej m. Janusza Korczaka Bronewce 3 88-160 Jankowo e-mal: su.spbronewce@gmal.com http://www.spbronewce.republka.pl/su.html PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO SZKOŁY PODSTAWOWEJ

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Skarbnika Hufca Za okres 24.09.2011-24.11.2013. Wprowadzenie

Sprawozdanie Skarbnika Hufca Za okres 24.09.2011-24.11.2013. Wprowadzenie Skarbnk Hufca ZHP Kraków Nowa Huta phm. Marek Balon HO Kraków, dn. 21.10.2013r. Sprawozdane Skarbnka Hufca Za okres 24.09.2011-24.11.2013 Wprowadzene W dnu 24.09.2011r. odbył sę Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy

Bardziej szczegółowo

Media społecznościowe i praca w chmurze oraz przygotowanie na ich potrzeby materiałów graficznych i zdjęciowych

Media społecznościowe i praca w chmurze oraz przygotowanie na ich potrzeby materiałów graficznych i zdjęciowych 2 S Ł O W O - G R A F I K A - F I L M Meda społecznoścowe praca w chmurze oraz przygotowane na ch potrzeby materałów grafcznych zdjęcowych Artur Kurkewcz Web 2.0 tak określa sę serwsy nternetowe, których

Bardziej szczegółowo

Materiał pomocniczy nr 2

Materiał pomocniczy nr 2 Materał pomocnczy nr 2 Tabela: Wnosk z raportów ewaluacyjnyc na tle nstrumentów ośwatowej pozostającyc w kompetencjac organu prowadzącego Wymagana Planowane Organzowane Beżące zawadywane EFEKTY Analzuje

Bardziej szczegółowo

Ograniczanie zmian klimatycznych. Ochrona. Poprawa lokalnej jakości powietrza. Skuteczna adaptacja do zmian klimatu poprzez. Ochrona i zrównoważone

Ograniczanie zmian klimatycznych. Ochrona. Poprawa lokalnej jakości powietrza. Skuteczna adaptacja do zmian klimatu poprzez. Ochrona i zrównoważone Załącznk nr Tabela. Identyfkacja celów ochrony środowska ustanowonych na szczeblu mędzynarodowym, wspólnotowym krajowym stotnych z punktu wdzena realzacj projektu Regonalnego Programu Operacyjnego dla

Bardziej szczegółowo

WikiWS For Business Sharks

WikiWS For Business Sharks WkWS For Busness Sharks Ops zadana konkursowego Zadane Opracowane algorytmu automatyczne przetwarzającego zdjęce odręczne narysowanego dagramu na tablcy lub kartce do postac wektorowej zapsanej w formace

Bardziej szczegółowo

POROZUMIENIE. w sprawie realizacji. XXII Międzynarodowego Festiwalu Folklorystycznego BUKOWIŃSKIE SPOTKANIA

POROZUMIENIE. w sprawie realizacji. XXII Międzynarodowego Festiwalu Folklorystycznego BUKOWIŃSKIE SPOTKANIA POROZUMIENIE w sprawe realzacj XXII Mędzynarodowego Festwalu Folklorystycznego BUKOWIŃSKIE SPOTKANIA w Polsce, w Rumun, na Węgrzech, na Słowacj na Ukrane zawarte 05. 02. 2011 roku pomędzy: Prezydentem

Bardziej szczegółowo

WPŁYW PARAMETRÓW DYSKRETYZACJI NA NIEPEWNOŚĆ WYNIKÓW POMIARU OBIEKTÓW OBRAZU CYFROWEGO

WPŁYW PARAMETRÓW DYSKRETYZACJI NA NIEPEWNOŚĆ WYNIKÓW POMIARU OBIEKTÓW OBRAZU CYFROWEGO Walenty OWIECZKO WPŁYW PARAMETRÓW DYSKRETYZACJI A IEPEWOŚĆ WYIKÓW POMIARU OBIEKTÓW OBRAZU CYFROWEGO STRESZCZEIE W artykule przedstaono ynk analzy nepenośc pomaru ybranych cech obektu obrazu cyfroego. Wyznaczono

Bardziej szczegółowo

Ciepło topnienia lodu

Ciepło topnienia lodu Cepło topnena lodu CELE SPIS TREŚCI Obseracja procesu ymany energ toarzyszącego zmane stanu skupena - topnenu. Pomary zman temperatury ody trakce topnena proadzonej do nej znanej masy lodu. Uzyskane dane

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Raciborzu

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Raciborzu Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Racborzu KARTA PRZEDMIOTU 1. Nazwa przedmotu: Termnologa ekonomczna prawncza 2. Kod przedmotu: FGB-23 3. Okres ważnośc karty: 2015-2018 4. Forma kształcena: studa perwszego

Bardziej szczegółowo

Analiza ryzyka jako instrument zarządzania środowiskiem

Analiza ryzyka jako instrument zarządzania środowiskiem WARSZTATY 2003 z cyklu Zagrożena naturalne w górnctwe Mat. Symp. str. 461 466 Elżbeta PILECKA, Małgorzata SZCZEPAŃSKA Instytut Gospodark Surowcam Mneralnym Energą PAN, Kraków Analza ryzyka jako nstrument

Bardziej szczegółowo

NEWSLETTER NR 1 LISTOPAD 2016 PARTNERZY WWW.INTERREGEUROPE.EU/SYMBI Drog Czytelnku, zapraszamy do zapoznana sę z perszym numerem neslettera projektu SYMBI. Projekt SYMBI przyczyn sę do popray drażana poltyk

Bardziej szczegółowo

WIEDZA o SPOŁECZEŃSTWIE (klasa I LO) Wymagania na ocenę dostateczną. Uczeń: *omawia zasady ustroju zawarte w konstytucji

WIEDZA o SPOŁECZEŃSTWIE (klasa I LO) Wymagania na ocenę dostateczną. Uczeń: *omawia zasady ustroju zawarte w konstytucji WIEDZA o SPOŁECZEŃSTWIE (klasa I LO) Dzał Temat (rozumany jako lekcja) Wymagana dopuszczającą Wymagana dostateczną Wymagana dobrą Wymagana bardzo dobrą Wymagana celującą 1. Rzeczpos polta Polska jako demokrat

Bardziej szczegółowo

MINISTER EDUKACJI NARODOWEJ

MINISTER EDUKACJI NARODOWEJ 4 MINISTER EDUKACJI NARODOWEJ DWST WPZN 423189/BSZI13 Warszawa, 2013 -Q-4 Pan Marek Mchalak Rzecznk Praw Dzecka Szanowny Pane, w odpowedz na Pana wystąpene z dna 28 czerwca 2013 r. (znak: ZEW/500127-1/2013/MP),

Bardziej szczegółowo

Analiza danych OGÓLNY SCHEMAT. http://zajecia.jakubw.pl/ Dane treningowe (znana decyzja) Klasyfikator. Dane testowe (znana decyzja)

Analiza danych OGÓLNY SCHEMAT. http://zajecia.jakubw.pl/ Dane treningowe (znana decyzja) Klasyfikator. Dane testowe (znana decyzja) Analza danych Dane trenngowe testowe. Algorytm k najblższych sąsadów. Jakub Wróblewsk jakubw@pjwstk.edu.pl http://zajeca.jakubw.pl/ OGÓLNY SCHEMAT Mamy dany zbór danych podzelony na klasy decyzyjne, oraz

Bardziej szczegółowo

Doświadczenia i rekomendacje na przyszłość odnośnie finansowania bioróżnorodności ze środków funduszy regionalnych - raport z Polski

Doświadczenia i rekomendacje na przyszłość odnośnie finansowania bioróżnorodności ze środków funduszy regionalnych - raport z Polski Dośwadczena rekomendacje na przyszłość odnośne fnansowana boróżnorodnośc ze środków funduszy regonalnych - raport z Polsk Przemek Kalnka Sabna Lubaczewska Krzysztof Smolnck Frma EkoRozwoju sp. z o.o. ul.

Bardziej szczegółowo

na zabezpieczeniu z połączeniu

na zabezpieczeniu z połączeniu 2011 Montorng Zabezpeczane obektów Jesteśmy zespołem fachowców, którzy dostarczają wysokej jakośc usług. Nasza dzałalnośćć koncentruje sę przede wszystkm na doskonałym zabezpeczenu państwa dóbr. Dostarczamy

Bardziej szczegółowo

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Strona1 SZKOLENIE 1 HARMONOGRAM I TEMATY SZKOLEŃ KOMERCJALIZACJA WIEDZY Celem jest przekazanie skutecznych sposobó selekcjonoania oraz identyfikoania potencjału naukoo-badaczego uczelni yższych śietle

Bardziej szczegółowo

Program studiów podyplomowych

Program studiów podyplomowych Załącznk nr 1 do wnosku o powołane studów podyplomowych Program studów podyplomowych Ogólna charakterystyka studów podyplomowych Wydzał prowadzący studa podyplomowe: Wydzał Nauk Ekonomcznych Zarządzana

Bardziej szczegółowo

RAMOWY PLAN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH:

RAMOWY PLAN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH: RAMOWY PLAN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH: I. SEMESTR STUDIÓW L.p. Nazwa przedmotu zajęć zalczena Podstawowe problemy pedagogk specjalnej. Egzamn 0. 3. Wybrane zagadnena z psycholog klncznej psychopatolog. Wybrane

Bardziej szczegółowo

W NUMERZE m.in.: 2(30)/2012. Obchody Święta Politechniki Lubelskiej - 59 lat funkcjonowania

W NUMERZE m.in.: 2(30)/2012. Obchody Święta Politechniki Lubelskiej - 59 lat funkcjonowania 2(30)/2012 Fot. Jakub Krzysak/SAF ISSN 1428-4014 W NUMERZE m.n.: Tytuł Honoroego Profesora dla prof. Borsa Khroustaleva ISSN 1428-4014 W NUMERZE m.n.: Obchody Śęta Lubelskej - 59 lat funkcjonoa Uczeln

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ROZWOJU TURYSTYKI I PROMOCJI POWIATU OSTROWIECKIEGO

PROGRAM ROZWOJU TURYSTYKI I PROMOCJI POWIATU OSTROWIECKIEGO ! PROGRAM ROZWOJU TURYSTYKI I PROMOCJI POWIATU OSTROWIECKIEGO Ostrowec Śwętokrzysk, lstopad 2005 r. Zlecenodawca: Powat Ostroweck ul. Iłżecka 37, 27-400 Ostrowec Śwętokrzysk Autor: Busness Moblty Internatonal

Bardziej szczegółowo

Zobacz jak sam możesz stworzyć skuteczny e-mailing krok po kroku

Zobacz jak sam możesz stworzyć skuteczny e-mailing krok po kroku Stwórz skuteczny e-malng krok po kroku Zobacz jak sam możesz stworzyć skuteczny e-malng krok po kroku JAK ZAROBIĆ NA E-MAIL MARKETINGU I WZMOCNIĆ RELACJE Z ODBIORCAMI? E-MAILING W BRANŻY EDUKACYJNEJ Branża

Bardziej szczegółowo

ZA5895. Flash Eurobarometer 378 (The Experience of Traineeships in the EU) Country Questionnaire Poland

ZA5895. Flash Eurobarometer 378 (The Experience of Traineeships in the EU) Country Questionnaire Poland ZA89 Flash Eurobarometer 78 (The Experence of Traneeshps n the EU) Country Questonnare Poland FL 78 Traneeshp - PL D Ile ma Pan() lat? (ZAPISZ JEŚLI ODMOWA KOD 99 ) D Płeć respondenta mężczyzna kobeta

Bardziej szczegółowo

NAPĘDZANI PRZEZ INFORMATYKĘ

NAPĘDZANI PRZEZ INFORMATYKĘ NAPĘDZANI PRZEZ INFORMATYKĘ ROZIĄZANIA DLA SEKTORA MASZYN I URZĄDZEŃ ŹRÓDŁA ZROSTU SEKTORA MASZYN I URZĄDZEŃ Zmenne arunk rynkoe cągła neprzedyalność sytuacj bznesoej sprały, że fy z maszyn urządzeń są

Bardziej szczegółowo

Computer maintenance managing systems (CMMs) in mining machinery and equipment exploitation

Computer maintenance managing systems (CMMs) in mining machinery and equipment exploitation Scen fc Journals Mar me Unversty of Szczecn Zeszyty Naukoe Akadema Morska Szczecne 2009, 19(91) pp. 10 15 2009, 19(91) s. 10 15 Computer mantenance managng systems (CMMs) n mnng machnery and equpment explotaton

Bardziej szczegółowo

KURS STATYSTYKA. Lekcja 6 Regresja i linie regresji ZADANIE DOMOWE. www.etrapez.pl Strona 1

KURS STATYSTYKA. Lekcja 6 Regresja i linie regresji ZADANIE DOMOWE. www.etrapez.pl Strona 1 KURS STATYSTYKA Lekcja 6 Regresja lne regresj ZADANIE DOMOWE www.etrapez.pl Strona 1 Część 1: TEST Zaznacz poprawną odpowedź (tylko jedna jest prawdzwa). Pytane 1 Funkcja regresj I rodzaju cechy Y zależnej

Bardziej szczegółowo

D Archiwum Prac Dyplomowych - Instrukcja dla studentów

D Archiwum Prac Dyplomowych - Instrukcja dla studentów Kraków 01.10.2015 D Archwum Prac Dyplomowych - Instrukcja dla studentów Procedura Archwzacj Prac Dyplomowych jest realzowana zgodne z zarządzenem nr 71/2015 Rektora Unwersytetu Rolnczego m. H. Kołłątaja

Bardziej szczegółowo

Model IS-LM-BP. Model IS-LM-BP jest wersją modelu ISLM w gospodarce otwartej. Pokazuje on zatem jak

Model IS-LM-BP. Model IS-LM-BP jest wersją modelu ISLM w gospodarce otwartej. Pokazuje on zatem jak Ćwczena z Makroekonom II Model IS-LM- Model IS-LM- jest wersją modelu ISLM w gospodarce otwartej. Pokazuje on zatem jak gospodarka taka zachowuje sę w krótkm okrese, w efekce dzałań podejmowanych w ramach

Bardziej szczegółowo

D Archiwum Prac Dyplomowych - Instrukcja dla opiekunów/promotorów/recenzentów

D Archiwum Prac Dyplomowych - Instrukcja dla opiekunów/promotorów/recenzentów D Archwum Prac Dyplomowych - Instrukcja dla opekunów/promotorów/recenzentów Kraków 13.01.2016 r. Procedura Archwzacj Prac Dyplomowych jest realzowana zgodne z zarządzenem nr 71/2015 Rektora Unwersytetu

Bardziej szczegółowo

SZACOWANIE NIEPEWNOŚCI POMIARU METODĄ PROPAGACJI ROZKŁADÓW

SZACOWANIE NIEPEWNOŚCI POMIARU METODĄ PROPAGACJI ROZKŁADÓW SZACOWANIE NIEPEWNOŚCI POMIARU METODĄ PROPAGACJI ROZKŁADÓW Stefan WÓJTOWICZ, Katarzyna BIERNAT ZAKŁAD METROLOGII I BADAŃ NIENISZCZĄCYCH INSTYTUT ELEKTROTECHNIKI ul. Pożaryskego 8, 04-703 Warszawa tel.

Bardziej szczegółowo

Biblioteki w Devon Kwestionariusz konsultacyjny

Biblioteki w Devon Kwestionariusz konsultacyjny Bblotek Devon Kestorusz konsultacyny Chcelbyśmy pozć państa poglądy temat proponnych zman dotyczących obu dzała usług bblotych hrabste Devon. Opraclśmy sedem prop, które mał pły ły zakres czynnkó, m.n.:

Bardziej szczegółowo

Analiza rodzajów skutków i krytyczności uszkodzeń FMECA/FMEA według MIL STD - 1629A

Analiza rodzajów skutków i krytyczności uszkodzeń FMECA/FMEA według MIL STD - 1629A Analza rodzajów skutków krytycznośc uszkodzeń FMECA/FMEA według MIL STD - 629A Celem analzy krytycznośc jest szeregowane potencjalnych rodzajów uszkodzeń zdentyfkowanych zgodne z zasadam FMEA na podstawe

Bardziej szczegółowo

35-105 Rzeszów, Tel +48 17 740 00 38 fax +48 17 740 00 18. www.bmm.com.pl

35-105 Rzeszów, Tel +48 17 740 00 38 fax +48 17 740 00 18. www.bmm.com.pl 2015,,Zdolność uczena sę szybcej od swojej konkurencj może być długotrwałą przewagą, BMM Sp. z o.o. 35-105 Rzeszów, jaką nad nm posadasz. Are de Gaus ul. Przemysłowa 4a Tel +48 17 740 00 38 fax +48 17

Bardziej szczegółowo

WSHiG Karta przedmiotu/sylabus. Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych. Studia stacjonarne 16 godz. Studia niestacjonarne 30 godz.

WSHiG Karta przedmiotu/sylabus. Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych. Studia stacjonarne 16 godz. Studia niestacjonarne 30 godz. WSHG Karta przedmotu/sylabus KIERUNEK SPECJALNOŚĆ TRYB STUDIÓW SEMESTR Turystyka Rekreacja Zarządzane marketng Stacjonarny / nestacjonarny III/I stopna Nazwa przedmotu Wymar godznowy poszczególnych form

Bardziej szczegółowo

System System inteligentnego monitoringu przestrzeni i obiektów i obiektów szczególnego znaczenia SIMPOZ

System System inteligentnego monitoringu przestrzeni i obiektów i obiektów szczególnego znaczenia SIMPOZ uka System System ntelgentnego mrngu przestrzen obektó obektó szczególnego zczena Zbgne Zbgne Bublńsk, Bublńsk, Wojcech Wojcech Chmel, Chmel, Mrosła Mrosła Jabłońsk, Jabłońsk, Potr Kadłuczka, Potr Kadłuczka,

Bardziej szczegółowo

Zadane 1: Wyznacz średne ruchome 3-okresowe z następujących danych obrazujących zużyce energ elektrycznej [kwh] w pewnym zakładze w mesącach styczeń - lpec 1998 r.: 400; 410; 430; 40; 400; 380; 370. Zadane

Bardziej szczegółowo

Projekt systemowy AKTYWIZACJA SPOŁECZNA I ZAWODOWA OSÓB BEZROBOTNYCH I NIEAKTYWNYCH ZAWODOWO Z TERENU GMINY LIPOWIEC KOŚCIELNY

Projekt systemowy AKTYWIZACJA SPOŁECZNA I ZAWODOWA OSÓB BEZROBOTNYCH I NIEAKTYWNYCH ZAWODOWO Z TERENU GMINY LIPOWIEC KOŚCIELNY Lpowec Koścelny, 11.10.2013 r. ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dot.: postępowana o udzelene zamówena publcznego: Zorganzowane przeprowadzene szkoleń welodnowych w ramach projektu Aktywzacja

Bardziej szczegółowo

KOMERCJALIZACJA WIEDZY

KOMERCJALIZACJA WIEDZY 1 HARMONOGRAM I TEMATY SZKOLEŃ KOMERCJALIZACJA WIEDZY Celem jest przekazanie skutecznych sposobó selekcjonoania oraz identyfikoania potencjału naukoo-badaczego uczelni yższych śietle ustay prao o szkolnictie

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia do omówienia

Zagadnienia do omówienia Zarządzane produkcją dr nż. Marek Dudek Ul. Gramatyka 0, tel. 6798 http://www.produkcja.zarz.agh.edu.pl Zagadnena do omówena Zasady projektowana systemów produkcyjnych część (organzacja procesów w przestrzen)

Bardziej szczegółowo

Łódzkie ONY NARODOWĄ STRATEGIĄ SPOJNOŚCI. Łódś, c/nic 14 kwietnia 20]Ir.

Łódzkie ONY NARODOWĄ STRATEGIĄ SPOJNOŚCI. Łódś, c/nic 14 kwietnia 20]Ir. ku y.4 storzene 2013. Łódź ONY NARODOWĄ STRATEGIĄ SPOJNOŚCI Łódzke Projekt spółfnansoany przez Unę Europejską z Europejskego Funduszu Rozoju Regonalnego Łódś, c/nc 14 ketna 20]Ir. OGLOSZENIE O ZAMÓWENIU

Bardziej szczegółowo

I. Elementy analizy matematycznej

I. Elementy analizy matematycznej WSTAWKA MATEMATYCZNA I. Elementy analzy matematycznej Pochodna funkcj f(x) Pochodna funkcj podaje nam prędkość zman funkcj: df f (x + x) f (x) f '(x) = = lm x 0 (1) dx x Pochodna funkcj podaje nam zarazem

Bardziej szczegółowo

Kształtowanie się firm informatycznych jako nowych elementów struktury przestrzennej przemysłu

Kształtowanie się firm informatycznych jako nowych elementów struktury przestrzennej przemysłu PRACE KOMISJI GEOGRAFII PRZEMYSŁU Nr 7 WARSZAWA KRAKÓW 2004 Akadema Pedagogczna, Kraków Kształtowane sę frm nformatycznych jako nowych elementów struktury przestrzennej przemysłu Postępujący proces rozwoju

Bardziej szczegółowo

Sylabus przedmiotu: logistycznym

Sylabus przedmiotu: logistycznym Sylabus przedmotu: Specjalność: Bezpeczeństwo produktu w łańcuchu Zarządzane rozwojem Data wydruku: 23.01.2016 Dla rocznka: 2015/2016 Kerunek: Wydzał: Zarządzane nżynera produkcj Inżyneryjno-Ekonomczny

Bardziej szczegółowo

Modele wieloczynnikowe. Modele wieloczynnikowe. Modele wieloczynnikowe ogólne. α β β β ε. Analiza i Zarządzanie Portfelem cz. 4.

Modele wieloczynnikowe. Modele wieloczynnikowe. Modele wieloczynnikowe ogólne. α β β β ε. Analiza i Zarządzanie Portfelem cz. 4. Modele weloczynnkowe Analza Zarządzane Portfelem cz. 4 Ogólne model weloczynnkowy można zapsać jako: (,...,,..., ) P f F F F = n Dr Katarzyna Kuzak lub (,...,,..., ) f F F F = n Modele weloczynnkowe Można

Bardziej szczegółowo

Wybrane problemy automatyzacji i robotyzacji procesu spawania w konstrukcjach wielkogabarytowych

Wybrane problemy automatyzacji i robotyzacji procesu spawania w konstrukcjach wielkogabarytowych uka ybrane problemy aumatyzacj robotyzacj elkogabaryych Potr Kuryło*, Mateusz Nagórny** *Unersytet *Unersytet Zelonogórsk, Zelonogórsk, **Lnstal **Lnstal Sp. Sp. z o.o. o.o. Streszczene: opracoanu przedstaone

Bardziej szczegółowo

SYSTEM ZALICZEŃ ĆWICZEŃ

SYSTEM ZALICZEŃ ĆWICZEŃ AMI, zma 010/011 mgr Krzysztof Rykaczewsk System zalczeń Wydzał Matematyk Informatyk UMK SYSTEM ZALICZEŃ ĆWICZEŃ z Analzy Matematycznej I, 010/011 (na podst. L.G., K.L., J.M., K.R.) Nnejszy dokument dotyczy

Bardziej szczegółowo

XXX OLIMPIADA FIZYCZNA ETAP III Zadanie doświadczalne

XXX OLIMPIADA FIZYCZNA ETAP III Zadanie doświadczalne XXX OLIMPIADA FIZYCZNA ETAP III Zadane dośwadczalne ZADANIE D Nazwa zadana: Maszyna analogowa. Dane są:. doda półprzewodnkowa (krzemowa) 2. opornk dekadowy (- 5 Ω ), 3. woltomerz cyfrowy, 4. źródło napęca

Bardziej szczegółowo

KRZYWA BÉZIERA TWORZENIE I WIZUALIZACJA KRZYWYCH PARAMETRYCZNYCH NA PRZYKŁADZIE KRZYWEJ BÉZIERA

KRZYWA BÉZIERA TWORZENIE I WIZUALIZACJA KRZYWYCH PARAMETRYCZNYCH NA PRZYKŁADZIE KRZYWEJ BÉZIERA KRZYWA BÉZIERA TWORZENIE I WIZUALIZACJA KRZYWYCH PARAMETRYCZNYCH NA PRZYKŁADZIE KRZYWEJ BÉZIERA Krzysztof Serżęga Wyższa Szkoła Informatyk Zarządzana w Rzeszowe Streszczene Artykuł porusza temat zwązany

Bardziej szczegółowo

Piotr Ruczkowski, Wyższa Szkoła Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych. Ustrój prawny kas Stefczyka w latach 1920 1939*

Piotr Ruczkowski, Wyższa Szkoła Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych. Ustrój prawny kas Stefczyka w latach 1920 1939* Potr Ruczkosk, Ustrój prany kas Stefczyka latach 1920 1939, Rocznk Samorządoy 2013, tom 2, ISSN: 2300-2662, ss. 138-180. Potr Ruczkosk, Wyższa Szkoła Ekonom, Praa Nauk Medycznych m. prof. E. Lpńskego Kelcach,

Bardziej szczegółowo

Zapis informacji, systemy pozycyjne 1. Literatura Jerzy Grębosz, Symfonia C++ standard. Harvey M. Deitl, Paul J. Deitl, Arkana C++. Programowanie.

Zapis informacji, systemy pozycyjne 1. Literatura Jerzy Grębosz, Symfonia C++ standard. Harvey M. Deitl, Paul J. Deitl, Arkana C++. Programowanie. Zaps nformacj, systemy pozycyjne 1 Lteratura Jerzy Grębosz, Symfona C++ standard. Harvey M. Detl, Paul J. Detl, Arkana C++. Programowane. Zaps nformacj w komputerach Wszystke elementy danych przetwarzane

Bardziej szczegółowo

Określanie mocy cylindra C w zaleŝności od ostrości wzroku V 0 Ostrość wzroku V 0 7/5 6/5 5/5 4/5 3/5 2/5 Moc cylindra C 0,5 0,75 1,0 1,25 1,5 > 2

Określanie mocy cylindra C w zaleŝności od ostrości wzroku V 0 Ostrość wzroku V 0 7/5 6/5 5/5 4/5 3/5 2/5 Moc cylindra C 0,5 0,75 1,0 1,25 1,5 > 2 T A R C Z A Z E G A R O W A ASTYGMATYZM 1.Pojęca ogólne a) astygmatyzm prosty (najbardzej zgodny z pozomem) - najbardzej płask połudnk tzn. o najmnejszej mocy jest pozomy b) astygmatyzm odwrotny (najbardzej

Bardziej szczegółowo

Opublikowany w Serwis Miasta i Gminy Trzcianka (http://www.trzcianka.pl)

Opublikowany w Serwis Miasta i Gminy Trzcianka (http://www.trzcianka.pl) Opublkoany Sers Masta Gmny Trzcanka (http://.trzcanka.pl) Strona głóna > Ludze kultury Andrzej Begosk Członek Zązku Polskch Artystó Fotografkó, absolent Wydzału Hstorycznego UAM Poznanu. Od 1980r. zajmuje

Bardziej szczegółowo

Regulamin. udostępniania i korzystania ze zbiorów archiwum Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków przez osoby z zewnątrz

Regulamin. udostępniania i korzystania ze zbiorów archiwum Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków przez osoby z zewnątrz Załącznk Nr 1do Zarządzena nr 9 /2014 z dna 19.03.2014 r. Lubuskego Wojewódzkego Konserwatora Zabytków w Zelonej Górze Regulamn udostępnana korzystana ze zborów archwum Lubuskego Wojewódzkego Konserwatora

Bardziej szczegółowo

Analiza korelacji i regresji

Analiza korelacji i regresji Analza korelacj regresj Zad. Pewen zakład produkcyjny zatrudna pracownków fzycznych. Ich wydajność pracy (Y w szt./h) oraz mesęczne wynagrodzene (X w tys. zł) przedstawa ponższa tabela: Pracownk y x A

Bardziej szczegółowo

Perspektywy drogowego PPP - czy będzie lepiej?

Perspektywy drogowego PPP - czy będzie lepiej? Wtorek, 7 styczna 2014 GRUPA PTWP: GOSPODARKA HR NIERUCHOMOŚCI RYNEK SPOŻYWCZY HANDEL ZDROWIE ROLNICTWO PLIKI COOKIES: Stosujemy plk cookes, aby ułatwć korzystane z serwsu. Dowedz sę węcej > [ x ] dołącz

Bardziej szczegółowo

Makroekonomia Gospodarki Otwartej Wykład 8 Polityka makroekonomiczna w gospodarce otwartej. Model Mundella-Fleminga

Makroekonomia Gospodarki Otwartej Wykład 8 Polityka makroekonomiczna w gospodarce otwartej. Model Mundella-Fleminga Makroekonoma Gospodark Otwartej Wykład 8 Poltyka makroekonomczna w gospodarce otwartej. Model Mundella-Flemnga Leszek Wncencak Wydzał Nauk Ekonomcznych UW 2/29 Plan wykładu: Założena analzy Zaps modelu

Bardziej szczegółowo

Semestr zimowy Brak Nie

Semestr zimowy Brak Nie KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angelskm Obowązuje od roku akademckego 2015/2016 Z-ID-702 Semnarum praca dyplomowa Semnar and Dplom Thess A. USYTUOWANIE MODUŁU

Bardziej szczegółowo

Prognoza oddziaływania na środowisko zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Pisz w części wsi Kwik

Prognoza oddziaływania na środowisko zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Pisz w części wsi Kwik Pracowna Projektowa Archtektury Krajobrazu Rewaloryzacj Środowska 80-766 Gdańsk ul. Zamejska 40/20 tel./fax 58 303 67 97 Prognoza oddzaływana na środowsko zmany Studum uwarunkowań kerunków zagospodarowana

Bardziej szczegółowo

ZASTOSOWANIE DZIANIN DYSTANSOWYCH DO STREFOWYCH MATERACY ZDROWOTNYCH. Bogdan Supeł

ZASTOSOWANIE DZIANIN DYSTANSOWYCH DO STREFOWYCH MATERACY ZDROWOTNYCH. Bogdan Supeł ZASTOSOWANIE DZIANIN DYSTANSOWYCH DO STREFOWYCH MATERACY ZDROWOTNYCH. Wstęp Bogdan Supeł W ostatnm czase obserwuje sę welke zanteresowane dzannam dystansowym do produkcj materaców. Człowek około /3 życa

Bardziej szczegółowo

PIERWSZE DOŚWIADCZENIA Z POZYSKIWANIA I REALIZACJI

PIERWSZE DOŚWIADCZENIA Z POZYSKIWANIA I REALIZACJI Więcej niż agencja badawcza ASM CENTRUM BADAŃ I ANALIZ RYNKU PIERWSZE DOŚWIADCZENIA Z POZYSKIWANIA I REALIZACJI PROJEKTÓW W H2020 ORAZ RÓŻNICE WZGLĘDEM 7PR Agnieszka Kowalska Senior Project Manager Dyrektor

Bardziej szczegółowo

Nota 1. Polityka rachunkowości

Nota 1. Polityka rachunkowości Nota 1. Poltyka rachunkowośc Ops przyjętych zasad rachunkowośc a) Zasady ujawnana prezentacj nformacj w sprawozdanu fnansowym Sprawozdane fnansowe za okres od 01 styczna 2009 roku do 31 marca 2009 roku

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 9 sierpnia 2016 r. Poz. 1201

Warszawa, dnia 9 sierpnia 2016 r. Poz. 1201 Warszawa, dna 9 serpna 2016 r. Poz. 1201 OBWIESZCZENIE mnstra ROZWOJU 1) z dna 26 lpca 2016 r. w sprawe ogłoszena jednoltego tekstu rozporządzena Mnstra Gospodark w sprawe funduszu nnowacyjnośc 1. Na podstawe

Bardziej szczegółowo

płyny smary oleje Obsługa inwestycji od A do Z Projektowanie Kosztorysowanie Pompy ciepła Klimatyzacja Projektowanie Sprzedaż Montaż Serwis

płyny smary oleje Obsługa inwestycji od A do Z Projektowanie Kosztorysowanie Pompy ciepła Klimatyzacja Projektowanie Sprzedaż Montaż Serwis ISSN 1898-0112 40 (594) ndeks 385913 40.7dn.com.pl 1 zł ( tym 8% VAT) koskach 40 (594) 01.10.2015 TYGODNIK REGIONALNY POWIATY: CZĘSTOCHOWSKI, KŁOBUCKI, MYSZKOWSKI, LUBLINIECKI, WIELUŃSKI I PAJĘCZAŃSKI

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 4/2016/Młodzi (dotyczy zamówienia na usługę ochrony)

Zapytanie ofertowe nr 4/2016/Młodzi (dotyczy zamówienia na usługę ochrony) Fundacja na Rzecz Rozwoju Młodzeży Młodz Młodym ul. Katedralna 4 50-328 Wrocław tel. 882 021 007 mlodzmlodym@archdecezja.wroc.pl, www.sdm2016.wroclaw.pl Wrocław, 24 maja 2016 r. Zapytane ofertowe nr 4/2016/Młodz

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA MORSKA W SZCZECINIE

AKADEMIA MORSKA W SZCZECINIE AKADEMIA MORSKA W SZCZECINIE ET, EPFM, EPJ, 2015 Kerunek Transport stacjonarne Szczecn 2015 Ekonomczny Transportu specjalno EKOLOGISTYKA TRANSPORTU studa perwszego stopna Studa 3,5 ukerunkowanych na zagadnena

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK 2013 PODLASKIEGO STOWARZYSZENIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W MIĘDZYRZECU PODLASKIM UL

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK 2013 PODLASKIEGO STOWARZYSZENIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W MIĘDZYRZECU PODLASKIM UL odlask 86- tell083)3/^^9 INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK 2013 PODLASKIEGO STOWARZYSZENIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W MIĘDZYRZECU PODLASKIM UL.ZARÓW1E 86 KRS 0000043936 Sprawozdane

Bardziej szczegółowo

Urządzenia wejścia-wyjścia

Urządzenia wejścia-wyjścia Urządzena wejśca-wyjśca Klasyfkacja urządzeń wejśca-wyjśca. Struktura mechanzmu wejśca-wyjśca (sprzętu oprogramowana). Interakcja jednostk centralnej z urządzenam wejśca-wyjśca: odpytywane, sterowane przerwanam,

Bardziej szczegółowo

N N$!Ą/ACYJ NA COSPODARKA RC r'{ DCWA STłATL (: A poj ł',j 0S( Ur.{łe f#ps',s}{a gł{'")7 [' tj ;.J *?'*'J. Fł K " t [Cj *ŁJ JhJ ){ ł1. Ł'r! J :]7: rf (} ^?'''1!'':?':a' 1' Ł! '!" '' ' :Ż 1 Ł'ł.,' 'ź ':

Bardziej szczegółowo

PRZESTRZENNE ZRÓŻNICOWANIE WYBRANYCH WSKAŹNIKÓW POZIOMU ŻYCIA MIESZKAŃCÓW MIAST ŚREDNIEJ WIELKOŚCI A SYSTEM LOGISTYCZNY MIASTA 1

PRZESTRZENNE ZRÓŻNICOWANIE WYBRANYCH WSKAŹNIKÓW POZIOMU ŻYCIA MIESZKAŃCÓW MIAST ŚREDNIEJ WIELKOŚCI A SYSTEM LOGISTYCZNY MIASTA 1 METODY ILOŚCIOWE W BADANIACH EKONOMICZNYCH Tom XI/2, 2010, str. 102 111 PRZESTRZENNE ZRÓŻNICOWANIE WYBRANYCH WSKAŹNIKÓW POZIOMU ŻYCIA MIESZKAŃCÓW MIAST ŚREDNIEJ WIELKOŚCI A SYSTEM LOGISTYCZNY MIASTA 1

Bardziej szczegółowo

Karta (sylabus) modułu/przedmiotu

Karta (sylabus) modułu/przedmiotu Karta (sylabus) modułu/przedmotu Budoncto (Naza kerunku studó) Studa I Stopna Przedmot: Komputeroe spomagane Computer aded buldng desgn projektoana budolanego Rok: III Semestr: 5 MK_62 Rodzaje zajęć lczba

Bardziej szczegółowo

STATECZNOŚĆ SKARP. α - kąt nachylenia skarpy [ o ], φ - kąt tarcia wewnętrznego gruntu [ o ],

STATECZNOŚĆ SKARP. α - kąt nachylenia skarpy [ o ], φ - kąt tarcia wewnętrznego gruntu [ o ], STATECZNOŚĆ SKARP W przypadku obektu wykonanego z gruntów nespostych zaprojektowane bezpecznego nachylena skarp sprowadza sę do przekształcena wzoru na współczynnk statecznośc do postac: tgφ tgα = n gdze:

Bardziej szczegółowo

Model ASAD. ceny i płace mogą ulegać zmianom (w odróżnieniu od poprzednio omawianych modeli)

Model ASAD. ceny i płace mogą ulegać zmianom (w odróżnieniu od poprzednio omawianych modeli) Model odstawowe założena modelu: ceny płace mogą ulegać zmanom (w odróżnenu od poprzedno omawanych model) punktem odnesena analzy jest obserwacja pozomu produkcj cen (a ne stopy procentowej jak w modelu

Bardziej szczegółowo