Uchwała Nr 279/XVIII/2011 Rady Miasta Płocka z dnia 29 grudnia 2011 roku

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Uchwała Nr 279/XVIII/2011 Rady Miasta Płocka z dnia 29 grudnia 2011 roku"

Transkrypt

1 Uchała Nr 279/XVIII/2011 Rady Masta Płocka z dna 29 grudna 2011 roku sprae ustalena Regulamnu przyznaana przekazyana stypendó mejskch dla ucznó szkół proadzonych lub dotoanych przez Masto Płock zameldoanych na terene masta Płocka. Na podstae art. 90t ustay z dna 7 rześna 1991 r. o systeme ośaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, Nr 273, poz. 2703, Nr 281, poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400, Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532, Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280,Nr 181, poz. 1292, z 2008 r. Nr 70, poz. 416,Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370, Nr 235, poz. 1618, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458, Nr 157, poz. 1241, Nr 219, poz. 1705, z 2010 r. Nr 44, poz. 250, Nr 54, poz. 320, Nr 127, poz. 857, Nr 148, poz. 991, z 2011 r. Nr 106, poz. 622, Nr 112, poz. 654, Nr 139, poz. 814, Nr 149, poz. 887, Nr 205, poz. 1206) oraz art. 18 ust. 2 pkt 14a ustay z dna 8 marca 1990 r. o samorządze gmnnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz , Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887) Rada Masta Płocka uchala, co następuje: 1 Ustala sę Regulamn przyznaana przekazyana stypendó mejskch dla ucznó szkół proadzonych lub dotoanych przez Masto Płock zameldoanych na terene masta Płocka, stanoący załącznk do nnejszej uchały. 2 Źródło fnansoana: Budżet Masta Płocka na dany rok dzał 854, rozdzał Wykonane uchały poerza sę Prezydento Masta Płocka. 4 Trac moc Uchała Nr 574/XXXIX/09 z dna 25 serpna 2009 roku sprae ustalena Regulamnu przyznaana przekazyana stypendó mejskch dla ucznó szkół proadzonych lub dotoanych przez Masto Płock zameldoanych na terene masta

2 Płocka (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 145, poz. 4422, z 2010 roku Nr 130, poz. 2995, Nr 169, poz oraz z 2011 roku Nr 25, poz. 805). 5 Uchała podlega ogłoszenu Dzennku Urzędoym Wojeództa Mazoeckego. 6 Uchała chodz życe z dnem ogłoszena z mocą oboązującą od 1 styczna 2012 roku. Nnejsza uchała została zmenona uchałą nr 595/XXXV/2013 z dna 28 maja 2013 roku uchała nr 845/L/2014 z dna 26 serpna 2014 roku. Przeodnczący Rady Masta Płocka Artur Jaroszesk

3 Załącznk do uchały Nr 279/XVIII/2011 Rady Masta Płocka z dna 29 grudna 2011 roku REGULAMIN przyznaana przekazyana stypendó mejskch dla ucznó szkół proadzonych lub dotoanych przez Masto Płock zameldoanych na terene masta Płocka. I. Postanoena stępne 1 Nnejszy regulamn, zany dalej Regulamnem, określa zasady, tym arunk tryb, przyznaana oraz ypłacana stypendó mejskch, fnansoanych ze środkó budżetu masta Płocka, dla ucznó szkół proadzonych lub dotoanych przez Masto Płock, zameldoanych Płocku. 2 Celem udzelana stypendó mejskch jest yrónyane dostępu do edukacj oraz umożlene rozoju edukacyjnego ucznó. Wsparce przeznaczone jest dla ucznó, którzy osągają co najmnej dobre ynk nauczana, zoroą frekencję dobry ynk z zachoana, lecz trudna sytuacja materalna stano barerę rozoju edukacyjnym. 3 Ilekroć Regulamne jest moa o: 1) kryterum dochodoym należy przez to rozumeć średną ysokość dochodu na osobę rodzne z określonych trzech mesęcy poprzedzających złożene nosku, ne ększą nż ysokość aktualne oboązującego mnmalnego ynagrodzena za pracę, o którym moa ustae z dna 10 paźdzernka 2002 r. o mnmalnym ynagrodzenu za pracę (Dz. U. Nr 200, poz z późn. zm.), 2) dobrych ynkach nauczana należy przez to rozumeć osągane przez uczna średnej ocen yższej nż odpoedno: a) 4,75 szkole podstaoej, b) 4,30 gmnazjum, c) 3,80 szkole ponadgmnazjalnej, 3) szkole należy przez to rozumeć szkoły dla młodzeży, których realzoany jest oboązek szkolny lub nauk, publczne nepublczne o upranenach szkół publcznych proadzone lub dotoane przez Masto Płock oraz publczne nepublczne szkoły artystyczne o upranenach szkół publcznych, które otrzymują dotację z budżetu państa zlokalzoane na terene masta Płocka, 4) dyrektorze należy przez to rozumeć dyrektora szkoły, 5) ucznu bez szczegółoego określena należy przez to rozumeć uczna szkoły, o której moa pkt 3, 6) stypendyśce bez blższego określena należy przez to rozumeć uczna, któremu przyznano stypendum mejske, 7) dochodze na osobę rodzne należy przez to rozumeć ysokość dochodu na osobę rodzne ustaloną na zasadach określonych 4 ust 6-11, 8) rodzne należy przez to rozumeć osoby spokrenone lub nespokrenone pozostające faktycznym zązku, spólne zameszkujące gospodarujące, zgodne z art. 6 pkt 14 ustay z 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r. poz.182 z późn. zm.), 9) trudnej sytuacj materalnej należy przez to rozumeć sytuację materalną rodzny o dochodze na osobę rodzne nższym nż kryterum dochodoe,

4 2 10) zameldoanym na terene masta Płocka należy przez to rozumeć zameldoanego na pobyt stały Płocku, przy czym przypadkach ątplośc, rozstrzygające są przepsy Kodeksu cylnego, 11) ZJO należy przez to rozumeć Zarząd Jednostek Ośatoych Jednostka Budżetoa Płocku. II. Warunk forma przyznaana stypendó mejskch 4 1. typendum mejske może być przyznane zameldoanym na terene masta Płocka ucznom szkół, o których moa 3 pkt 3 poczynając od II semestru IV klasy szkoły podstaoej do czasu ukończena kształcena, którzy ponadto spełnają łączne następujące arunk, z zastrzeżenem ust. 12: 1) znajdują sę trudnej sytuacj materalnej, 2) osągają dobre ynk nauczana, 3) posadają co najmnej ocenę dobrą z zachoana, 4) posadają rachunek bankoy, przy czym ucznoe eku przed ukończenem 13 lat oraz ucznoe nepełnospran, bez zględu na ek, mogą korzystać z rachunkó założonych przez rodzcó bądź opekunó, 5) złożyl nosek o przyznane stypendum. 2. typendum mejske przyznaane jest każdorazoo na semestr, to jest na okresy pęcu mesęcy: od rześna do styczna lub od lutego do czerca. 3. typendum mejske udzelane jest yłączne forme śadczena penężnego przekazyanego rónych ratach mesęcznych przeleem na skazany e nosku rachunek bankoy stypendysty termne do 15 dna mesąca za dany mesąc, z zastrzeżenem ust Persza druga rata stypendum może być przekazana łączne termne odpoedno do końca paźdzernka lub do końca marca. 5. typendum mejske do ysokośc neprzekraczającej roku podatkoym koty zł jest olne od podatku dochodoego. 6. Za dochód uaża sę średn przychód z ostatnch trzech mesęcy poprzedzających złożene nosku, tj.: z lstopada, grudna, styczna lub z marca, ketna, maja zależnośc od termnu jego złożena, bez zględu na tytuł źródło ch uzyskana pomnejszony o: 1) mesęczne obcążene podatkem dochodoym od osób fzycznych, 2) składk na ubezpeczene zdrootne określone przepsach o poszechnym ubezpeczenu Narodoym Funduszu Zdroa oraz ubezpeczena społeczne określone odrębnych przepsach, 3) kotę almentó śadczonych na rzecz nnych osób. 7. Do dochodu ustalonego zgodne z ust. 6 ne lcza sę: 1) jednorazoego penężnego śadczena socjalnego otrzymanego ze środkó publcznych, 2) zasłku celoego, przyznaanego na podstae przepsó ustay z dna 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej, 3) pomocy materalnej mającej charakter socjalny albo motyacyjny, przyznaanej na podstae przepsó ustay z dna 7 rześna 1991 r. o systeme ośaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz z późn. zm.), 4) śadczeń przyznanych nnejszym Regulamnem, 5) artośc śadczeń naturze,

5 3 6) śadczena przysługującego osobe bezrobotnej na podstae przepsó o promocj zatrudnena nstytucjach rynku pracy z tytułu ykonyana prac społeczne użytecznych. 8. W stosunku do osób proadzących pozarolnczą dzałalność gospodarczą za dochód przyjmuje sę średn przychód z ostatnch trzech mesęcy poprzedzających złożene nosku, tj.: z lstopada, grudna, styczna lub z marca, ketna, maja zależnośc od termnu złożena, pomnejszony o koszty uzyskana przychodu, obcążene podatkem należnym określonym przepsach o podatku dochodoym od osób fzycznych składkam na ubezpeczene zdrootne określonym przepsach o śadczenach opek zdrootnej fnansoanych ze środkó publcznych, zązane z proadzenem tej dzałalnośc oraz odlczonym od dochodu składkam na ubezpeczena społeczne ne zalczonym do kosztó uzyskana przychodó, określonym odrębnych przepsach. 9. Przyjmuje sę, że z 1 ha przelczenoego uzyskuje sę dochód mesęczny ysokośc ynkającej z art. 8 ust 9 ustay z 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. 10. W przypadku uzyskana jednorazoego dochodu należnego za dany okres, kotę tego dochodu uzględna sę dochodze osoby lub rodzny dzeląc przez okres, za który uzyskano ten dochód, z zastrzeżenem ust W przypadku uzyskana jednorazoego dochodu należnego za okres dłuższy nż 12 mesęcy, kota tego dochodu ne jest uzględnana dochodze osoby lub rodzny. 12. W szczególnych przypadkach, na psemny, dodatkoy nosek, zaerający szczegółoe uzasadnene, Prezydent Masta Płocka może yrazć zgodę na przyznane stypendum mejskego ucznom nespełnającym ymagań określonych ust. 1. III. Tryb organzacja udzelana stypendó mejskch 5 1. Obsługę admnstracyjną fnansoą stypendó mejskch proadz ZJO spółdzałając tym zakrese ze szkołam. 2. Wnosk o przyznane stypendum składane są szkole łaścej do ustalena pośadczena ynkó nauczana oceny ze spraoana za ostatn semestr, przy czym może to być yłączne szkoła proadzona lub dotoana przez Masto Płock. 3. typendum może otrzymać, przez perszy semestr, róneż uczeń, który uczęszczał do szkoły ymenonej ust. 2, złożył nej nosek kontynuuje naukę szkole dla młodzeży, której realzoany jest oboązek szkolny lub nauk, dzałającej na podstae ustay z dna 7 rześna 1991 roku o systeme ośaty nnej nż proadzona lub dotoana przez Masto Płock. 4. Wstępnej oceny, spradzena, kalfkacj uzupełnena noskó dokonyać będze osoba yznaczona przez dyrektora szkoły. 5. Po stępnej eryfkacj nosek jest spradzany kalfkoany do przyznana stypendum przez dyrektora szkoły, a następne przekazyany do ZJO. 6. ZJO dokonuje ostatecznej eryfkacj przekazanych przez szkoły noskó. W przypadku sterdzena brakó formalnych unemożlających przyznane stypendum: 1) jeżel brak ynkają z ny noskodacy nosek ne jest dalej rozpatryany, 2) jeżel brak ynkają z ny szkoły nosek jest zracany do szkoły celem uzupełnena, bądź korekty. 7. Po zeryfkoanu szystkch noskó ZJO ustala na podstae przepsó nnejszego Regulamnu lsty stypendystó każdej szkoły zaerające mę nazsko stypendystó oraz koty przyznanych stypendó. Lsty przekazyane są do szkół celem udostępnena ch do adomośc ucznó szkoły

6 4 na tablcy ogłoszeń. Nezależne od tego, ZJO publkuje na sojej strone nternetoej lstę szystkch stypendystó zaerającą mę nazsko stypendysty kotę przyznanego stypendum. 8. Wnoskodacy przysługuje prao do psemnego odołana do Dyrektora ZJO sytuacj, jeśl: 1) zdanem noskodacy stypendum zostało przyznane z naruszenem zasad określonych nnejszym Regulamnem, 2) zdanem noskodacy uczeń ne otrzymał stypendum mmo spełnena arunkó Regulamnu z ny szkoły lub ZJO. 9. Dyrektor ZJO ponen udzelć psemnej odpoedz na złożone odołane termne 2 tygodn od daty płyu, chyba że spraa będze ymagała postępoana yjaśnającego z udzałem szkoły. 10. W przypadku, jeśl odpoedź Dyrektora ZJO ne uzględn całośc odołana noskodacy przysługuje mu prao do odołana do Prezydenta Masta Płocka, który udzela odpoedz termne 1 mesąca. Odpoedź Prezydenta Masta Płocka jest ostateczna. 6 typendum mejske przyznaane jest na nosek rodzcó albo pełnoletnego uczna Wnosek o przyznane stypendum mejskego na I semestr roku szkolnego składa sę do ostatnego dna czerca, a na II semestr do 15 dna lutego. 2. Ucznoe ostatnch klas szkół podstaoych lub gmnazjó, którzy złożyl nosk o przyznane stypendum na I semestr zgodne z 5 ust. 2 oraz ucznoe o których moa 5 ust. 3, mają oboązek dostarczyć termne do dna 5 rześna do ZJO zaśadczene o kontynuacj nauk odpoednej szkole. 3. W uzasadnonych przypadkach: choroby lub ażnego zdarzena losoego poterdzonych odpoednm zaśadczenam, nosek o przyznane stypendum może być złożony po upłye termnó, ne późnej jednak nż 2 tygodne po upłye tych termnó. 4. Wzór nosku o przyznane stypendum mejskego ustala Zarząd Jednostek Ośatoych. IV. posób ustalana ysokośc stypendum mejskego 8 1. Na ysokość stypendum mejskego mają pły ysokość dochodu, o którym moa 3 pkt 7 oraz średna ocen uczna za semestr poprzedzający przyznane stypendum. 2. Wysokość stypendum ustala sę, z zastrzeżenem ust. 3 4, edług zoru: = k gdze użyte symbole oznaczają: - oznacza kotę stypendum na okres semestru uczna o numerze porządkoym ; k oznacza stały dla szystkch stypendystó okrese danego semestru spółczynnk dostosoujący koty stypendó do przeznaczonych na ten cel środkó budżetu masta, oblczany edług zoru: B k = = n = 1 gdze użyte symbole oznaczają: B kota środkó fnansoych przeznaczona budżece masta Płocka na fnansoane stypendó mejskch okrese danego semestru; n lczba stypendystó;

7 5 - stępna kota stypendum uczna o numerze porządkoym oblczana edług zoru: = ( K D ) ( O ) d O mn gdze użyte symbole oznaczają: K - kryterum dochodoe, o którym moa 3 pkt 1; d D - dochód na osobę rodzne stypendysty o numerze porządkoym, o którym moa 3 pkt 7; O - średna ocen stypendysty o numerze porządkoym ; Omn - mnmalna ocena średna uczna osągającego dobre ynk nauczana, o której moa 3 pkt 2 (4,75 szkole podstaoej, 4,30 gmnazjum 3,80 szkole ponadgmnazjalnej). 3. W przypadkach, jeśl ysokość stępnej koty stypendum - oblczona sposób określony ust. 2 jest nższa lub róna 100,00 zł, przyjmuje sę artość = 100,00 zł. 4. W przypadkach, jeśl ysokość stępnej koty stypendum - oblczona sposób określony ust. 2 jest róna lub yższa 1.000,00 zł, przyjmuje sę artość = 1.000,00zł. V. Wstrzymane ypłaty zrot stypendum mejskego 9 1. Wypłata stypendum jest strzymyana następujących przypadkach: 1) skreślena z lsty ucznó, 2) przekroczena lmtu 10 godzn neobecnośc neuspraedlonej semestrze, 3) rażącego naruszena regulamnu szkoły, poterdzonego uchałą rady pedagogcznej. 2. Wstrzymane ypłaty stypendum następuje po zaadomenu przez szkołę ZJO o ystąpenu jednej z okolcznośc ymenonych ust. 1, poczynając od najblższej ypłaty. 3. Umyślne podane neprady lub zatajene prady przez noskodacę danych mających pły na ustalene upraneń lub ysokość stypendum, skutkuje beztermnoym ykluczenem uczna z programu stypendum mejskego, co oznacza, że nosk o przyznane stypendum, składane przez takego uczna lub jego rodzcó kolejnych edycjach, ne będą rozpatryane. 4. Należnośc z tytułu neupranonego pobrana stypendum mejskego podlegają ścągnęcu trybe odrębnych przepsó. 5. Wysokość należnośc podlegającej zroto oraz termn zrotu tej należnośc ustala Dyrektor ZJO forme psemnej. 6. W przypadkach szczególnych, złaszcza jeśl zrot ydatkó na udzelone stypendum całośc lub częśc stanołby dla osoby zoboązanej nadmerne obcążene, Prezydent Masta Płocka może odstąpć od żądana takego zrotu.

Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A.

Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Za1cznIk do Uchwaly Zarządu Spółk Operator Gazodągów Przesyłowych GAZ - SYSTEM S.A. 2 dna 2010 r. nr... L9T/2(2010 Operator Gazocągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. INSTRUKCJA UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ WSPÓŁFINANSOWANYCH

Bardziej szczegółowo

EMERYTURY POMOSTOWE. Kto jest pracownikiem wykonującym prace w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze?

EMERYTURY POMOSTOWE. Kto jest pracownikiem wykonującym prace w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze? EMERYTURY POMOSTOWE Z a k ł a d U b e z p e c z e ń S p o ł e c z n y c h Od 1 styczna 2009 r. osoby urodzone po 1948 r., które wykonywały prace w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze,

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dniaqo5.2012 r. Nr yii/.i.l../12 2012-05- 2 5. r. OO-909 Warszawa

Warszawa, dniaqo5.2012 r. Nr yii/.i.l../12 2012-05- 2 5. r. OO-909 Warszawa qr Warszawa, dnaqo5.202 r. INSPEKTORAT UZBROJENIA Nr yii/..l../2 202-05- 2 5 r. OO-909 Warszawa Do wszystkch zanteresowanych Dotyczy: postępowana fu/62!vii-5 I/ZO/PN/AE/DOS/K/202 Nawązując do ogłoszena

Bardziej szczegółowo

Andrzej Kansy, Towarzystwo Naukowe Płockie, Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku. Internet w służbie samorządu

Andrzej Kansy, Towarzystwo Naukowe Płockie, Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku. Internet w służbie samorządu Andrzej Kansy, Internet służbe samorządu, Rocznk Samorządoy 2013, tom 2, ISSN: 2300-2662, ss. 98-114. Andrzej Kansy, Toarzysto Naukoe Płocke, Szkoła Wyższa m. Pała Włodkoca Płocku Internet służbe samorządu

Bardziej szczegółowo

,J 5, t o s e Ostatnie Dni Pompei

,J 5, t o s e Ostatnie Dni Pompei Porto opłacone ryczałtem ychodz raz tygodnu. Nr. 8. Krakó, dna 7 marca 1936. ROK XIX. p H jf^-j B ORGAN *ZIĄZKU m H H «^5 k0$s B STOARZYSZEŃ ^ h^h^9 J * H jh F B KUPIECKICH MAŁOPOLSKI ^K m H S B ZACHODNIEJ

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe Zasady Prowadzenia Rozliczeń Transakcji przez KDPW_CCP

Szczegółowe Zasady Prowadzenia Rozliczeń Transakcji przez KDPW_CCP Szczegółowe Zasady Prowadzena Rozlczeń Transakcj przez KDPW_CCP (stan prawny od 5 czerwca 2013 r. ) Rozdzał perwszy Uczestnctwo w KDPW_CCP 1 1. Poszczególne termny, którym posługują sę nnejsze postanowena,

Bardziej szczegółowo

str. 6 U H ON OROWAN O DWÓCH POLAKÓW str. 3 Ponadto w tym wydaniu: 0.50 Multicultural Carnival 2015 na deszczowo 21 CZERWIEC 201 5

str. 6 U H ON OROWAN O DWÓCH POLAKÓW str. 3 Ponadto w tym wydaniu: 0.50 Multicultural Carnival 2015 na deszczowo 21 CZERWIEC 201 5 TŁUMACZENIE LOKALNEJ PRASY ANGIELSKIEJ ORAZ WIADOMOŚCI POLONIJNE Z HRABSTWA BEDFORDSHIRE.tygodnk.co.uk NAKŁAD 1 500 numer 1 6 CENA: 0.50 str. 3 21 CZERWIEC 201 5 Ponadto tym ydanu: - BIULETYN PARAFIALNY

Bardziej szczegółowo

Służebność przesyłu i roszczenia dotyczące

Służebność przesyłu i roszczenia dotyczące Służebność przesyłu roszczena dotyczące nfrastruktury przesyłowej Adam Szalc Elżanowsk, Cherka & Wspólncy Kancelara Prawna Sp.k. W ostatnch latach znaczne wzrosło zanteresowane nstytucją służebnośc przesyłu.

Bardziej szczegółowo

... (miejscowość i data) Poświadczenie wpływu do organu WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO

... (miejscowość i data) Poświadczenie wpływu do organu WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO ... (miejscowość i data) Poświadczenie wpływu do organu WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO I. Dane ucznia/słuchacza/wychowanka ubiegającego się o stypendium szkolne: Imię i nazwisko: ucznia/słuchacza/wychowanka

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO Data wpływu wniosku do Ośrodka Pomocy Społecznej w Swarzędzu WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO I. INFORMACJE O UCZNIU 1. Wnioskodawca (należy zaznaczyć stawiając znak X) RODZIC PEŁNOLETNI UCZEŃ

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK o przyznanie stypendium szkolnego w roku szkolnym /

WNIOSEK o przyznanie stypendium szkolnego w roku szkolnym / Nazwa podmiotu realizującego: Urząd Miasta Szczecin Adres: pl. Armii Krajowej 1 70-456 Szczecin WOś-6 WYDZIAŁ OŚWIATY URZĄD MIASTA SZCZECIN pl. Armii Krajowej 1 70-456 Szczecin WNIOSEK o przyznanie stypendium

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr /07 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia... 2007 r. WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO I. INFORMACJE O UCZNIU 1. Wnioskodawca (należy zaznaczyć stawiając znak X) RODZIC

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK o przyznanie stypendium szkolnego w roku szkolnym /

WNIOSEK o przyznanie stypendium szkolnego w roku szkolnym / Nazwa podmiotu realizującego: Urząd Miasta Szczecin WOś-6 Adres: pl. Armii Krajowej 1 70-456 Szczecin Pieczęć szkoły i data wpływu wniosku WNIOSEK o przyznanie stypendium szkolnego w roku szkolnym / 1.

Bardziej szczegółowo

Do... Dyrektora... (wpisać nazwę i adres szkoły)...

Do... Dyrektora... (wpisać nazwę i adres szkoły)... W N I O S E K o przyznanie pomocy w formie dofinansowania zakupu podręczników w roku szkolnym 2013/2014 Wniosek należy złożyć w szkole, do której uczęszcza dziecko w terminie do 6 września 2013r. Do...

Bardziej szczegółowo

Do... Dyrektor. ... (wpisać nazwę i adres szkoły)... Część A (wypełnia wnioskodawca)

Do... Dyrektor. ... (wpisać nazwę i adres szkoły)... Część A (wypełnia wnioskodawca) W N I O S E K o przyznanie pomocy w formie dofinansowania zakupu podręczników w roku szkolnym 2013/2014 Wniosek należy złożyć w szkole, do której uczęszcza dziecko w terminie do 6 września 2013r. Do...

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO na rok szkolny 2015 / 2016

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO na rok szkolny 2015 / 2016 WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO na rok szkolny 2015 / 2016 1. Wnioskodawca Imię i nazwisko... Adres... 2. Dane ucznia/ wychowanka ubiegającego się o stypendium szkolne Imię i nazwisko ucznia...

Bardziej szczegółowo

WYKAZ DOCHODÓW RODZINY OSOBY UBIEGAJĄCEJ SIĘ O PRZYZNANIE STYPENDIUM

WYKAZ DOCHODÓW RODZINY OSOBY UBIEGAJĄCEJ SIĘ O PRZYZNANIE STYPENDIUM WYKAZ DOCHODÓW RODZINY OSOBY UBIEGAJĄCEJ SIĘ O PRZYZNANIE STYPENDIUM Jestem świadomy(a) odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia na podstawie art. 233 1 Kodeksu Karnego, zgodnie z treścią

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO 1. Wnioskodawca (proszę zaznaczyć znakiem X) Nr ewidencyjny wniosku../../ RODZIC PEŁNOLETNI UCZEŃ DYREKTOR SZKOŁY 2. Dane osobowe ucznia/słuchacza Nazwisko:. Imiona:..

Bardziej szczegółowo

Pomoc materialna o charakterze socjalnym przyznawana jest na podstawie: Pomoc materialna przysługuje: Pomoc materialna o charakterze socjalnym może

Pomoc materialna o charakterze socjalnym przyznawana jest na podstawie: Pomoc materialna przysługuje: Pomoc materialna o charakterze socjalnym może Burmistrz Miasta Malborka na podstawie Uchwały Nr XXXV/328/09 Rady Miasta Malborka z dnia 26 marca 2009 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO Zgodnie z art. 90 b ust.3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. Z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) pomoc materialna przysługuje: -uczniowi

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO Nr ewidencyjny wniosku.../.../... 1. Dane osobowe ucznia /słuchacza Nazwisko:... Imiona:... Imię ojca... Imię matki:... PESEL ucznia /słuchacza:... Data i miejsce urodzenia:... Telefon kontaktowy:... 2.

Bardziej szczegółowo

Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego/zasiłku szkolnego* na rok szkolny 2012/2013 *(niepotrzebne skreślić)

Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego/zasiłku szkolnego* na rok szkolny 2012/2013 *(niepotrzebne skreślić) ..... (data wpływu - wypełnia Urząd). (nr wniosku wypełnia Urząd) Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego/zasiłku szkolnego* na rok szkolny 2012/2013 *(niepotrzebne skreślić) Na podstawie art. 90n ust.

Bardziej szczegółowo

III. SYTUACJA RODZINNA UCZNIA: (1)

III. SYTUACJA RODZINNA UCZNIA: (1) DO WÓJTA GMINY SZYPLISZKI Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego o charakterze socjalnym / zasiłku szkolnego o charakterze socjalnym na rok szkolny 2013/ 2014 I. WNIOSKODAWCA Wniosek może złożyć : rodzic

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały nr.. Rady Miasta Nowy Targ z dnia..maja 2015r. Regulamin programu osłonowego Pierwszy dzwonek 1 1. Niniejszy regulamin określa

Załącznik do Uchwały nr.. Rady Miasta Nowy Targ z dnia..maja 2015r. Regulamin programu osłonowego Pierwszy dzwonek 1 1. Niniejszy regulamin określa Załącznik do Uchwały nr.. Rady Miasta Nowy Targ z dnia..maja 2015r. Regulamin programu osłonowego Pierwszy dzwonek 1 1. Niniejszy regulamin określa zasady realizacji projektu Pierwszy dzwonek, w tym warunki

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO 1. Wnioskodawca WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO... (nazwisko i imię rodzica/opiekuna prawnego, rodziców zastępczych, nauczyciela lub pełnoletniego ucznia albo dyrektora szkoły, ośrodka) 2. Dane

Bardziej szczegółowo

3. Dane członków rodziny ucznia oraz wysokość dochodu rodziny ucznia z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku

3. Dane członków rodziny ucznia oraz wysokość dochodu rodziny ucznia z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku ... miejscowość, Do Wójta Gminy Zielonki WNIOSEK O PRZYZNANIE POMOCY MATERIALNEJ O CHARAKTERZE SOCJALNYM DLA UCZNIÓW ZAMIESZKAŁYCH NA TERENIE GMINY ZIELONKI (przed wypełnieniem proszę zapoznać się z pouczeniem)

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO /ZASIŁKU SZKOLNEGO*

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO /ZASIŁKU SZKOLNEGO* wypełnia Ośrodek Pomocy Społecznej data wpływu numer wniosku WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO /ZASIŁKU SZKOLNEGO* 1. DANE WNIOSKODAWCY:. IMIĘ I NAZWISKO: RODZICA, OPIEKUNA PRAWNEGO, UCZNIA/SŁUCHACZA

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO 1. Wnioskodawca WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO... (nazwisko i imię rodzica/opiekuna prawnego, rodziców zastępczych, nauczyciela lub pełnoletniego ucznia albo dyrektora szkoły, ośrodka) 2. Dane

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO /ZASIŁKU SZKOLNEGO*

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO /ZASIŁKU SZKOLNEGO* Załacznik nr 1 do wniosku o przyznanie stypendium/zasiłku szkolnego wypełnia Ośrodek Pomocy Społecznej data wpływu numer wniosku WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO /ZASIŁKU SZKOLNEGO* 1. DANE WNIOSKODAWCY:.

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK. Nazwisko... Imię... Imię ojca...imię matki... PESEL...nr. kontakt tel... Data i miejsce urodzenia... Nazwa szkoły/kolegium... ...

WNIOSEK. Nazwisko... Imię... Imię ojca...imię matki... PESEL...nr. kontakt tel... Data i miejsce urodzenia... Nazwa szkoły/kolegium... ... WNIOSEK O PRZYZNANIE ŚWIADCZENIA POMOCY MATERIALNEJ O CHARAKTERZE SOCJALNYM DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH, GIMNAZJALNYCH I SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH MIESZKAJĄCYCH NA TERENIE GMINY LĄDEK 1.Dane osobowe

Bardziej szczegółowo