Biuletyn Grodzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Biuletyn Grodzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej"

Transkrypt

1 1

2 2

3 Szanon Spółdzelcy, meszkańcy GSM Noym Starym Sączu. Mamy przyjemność przedstać Państu Buletyn Informacyjny Grodzkej Spółdzeln Meszkanoej zaerający podstaoe beżące nformacje o sytuacj fnsoej Spółdzeln, jej beżącej dzałalnośc, plach rozojoych oraz o yborach do Rady Nadzorczej jblższym Walnym Zgromadzenu GSM. W okrese spraozdaczym czyl 2012 roku Zarządze GSM pracoal: mgr. nż. Jarosła Ianec Prezes zarządu, mgr. nż. Ryszard Jasńsk - Z-ca Prezesa Zarządu. Zasadncze cele prac Zarządu 2012 roku, (które przedstaone zostały dalszej częśc Buletynu) to przede szystkm rozązyane trudnych problemó zakrese popray arunkó zameszka członkó spółdzeln ch rodzn, zapenene stablnośc fnsoej Spółdzeln oraz podejmoane dzałań nestycyjno remontoych służących poprae nfrastruktury osedl. Zarząd koncentroał sę szczególne zększenu lośc placó zaba mejsc parkngoych terene spółdzeln. Zakończony został całośc proces nestycyjny, polegający termomodernzacj zasobó meszkanoych. Do ażnejszych zadań zrealzoanych 2012 roku leżą mędzy nnym: - doproadzene do zaarca korzystnych dla Spółdzeln umó handloych uzgodneń dotyczących mędzy nnym służebnośc przesyłu z Tauron MPEC Noy Sącz, - kontynuacja dzałań zmerzających do popray bezpeczeństa p. poż. ramach opracoanych koncepcj dróg dojazdoych raz z parkngam do budynkó objętych decyzjam Państoej Straży Pożarnej, - złożene skutecznego protestu sprae zmany sposobu lcza opłaty za śmec (od osoby zamast od lośc zużytej ody jak początkoo uchalła Rada Masta Noego Sącza). - skutecz ndykacja odzyskane leżnośc, - retalzacja czterech placó zaba, tym jększego terene byłej osk ndańskej terene osedla Mllenum oraz mnejszych placó terene ZABu 2. - remonty rozbudoa parkngó, które to prace będą kontynuoane latach stępnych, - nne remonty oraz beżące prace. Warto zrócć uagę proadzone życe noe ureguloa prane, które zaczyją funkcjonoać spółdzeln począszy od 2012 roku. W życe szedł mędzy nnym Regulamn przeproadza anket, który zększy udzał meszkańcó podejmoanu decyzj bezpośredno ch dotyczących. Praca Zarządu koncentroała sę róneż spółpracy z orgam Spółdzeln, organzacj dzorze przy pracach remontoych, ndykacj leżnośc oraz opracoyanu noych regulacj oboązujących spółdzeln. Zarząd Spółdzeln systematyczne proadz alzę kosztó eksploatacj utrzyma neruchomośc. Ozcza to, że szystke koszty przychody ksęgoane cężar dobro funduszu remontoego są edencjonoane rozlczane są odrębne dla każdej neruchomośc. W okrese 2012 roku zostało objętych ndykacją 919 spra. Duża lość podejmoanych czynnośc ndykacyjnych ynka zcznej merze z trudnej sytuacj członkó Spółdzeln spoodoanej sytuacją gospodarczą kraju oraz kurczącym sę rynkem pracy szym regone. Nemnej jedk czynnośc te muszą być podejmoane dla zachoa stablnośc bezpeczeństa Spółdzeln oraz jej członkó. Wynk fnsoy netto osągnęty 2012 roku koce ,95 zł. jest yższy od ynku Spółdzeln osąganych latach poprzednch. Poterdza to pradłoość funkcjonoa Spółdzeln oraz skuteczność podjętych dzałań, zmerzających do tego aby Spółdzel uzyskała przychody z dzałalnośc gospodarczej, nezależnej od obcążeń płaconych przez członkó spółdzeln. Gospodarka fnsoa jest stabl, a podejmoane zada przyczyją sę do utrzyma pomża majątku spółdzelczego. Termnoo reguloane są zoboąza obec dostacó medó tj; centralnego ogrzea, cepłej zmnej ody, odproadza ścekó, yozu neczystośc jak róneż zoboąza publczno prane. Dzęk temu spółdzel postrzega jest jako arygodny partner kontaktach gospodarczych. Zarząd zaproponuje Walnemu Zgromadzenu podzału środkó z ynku przede szystkm zmnejszene obcążeń ponoszonych przez meszkańcó. To Państo jako członkoe Spółdzeln decydoać będzece o przezczenu zysku Walnym Zgromadzenu. W chl obecnej sytuacja fnsoa Spółdzeln jest bardzo dobra. Głóną przyczyną posta dobrego ynku fnsoego była racjol gospodarka dyżkam fnsoym, spra ndykacja odzyskane leżnośc oraz pradłoe zarządzane posadanym majątkem Spółdzeln, szczególnośc majątkem przynoszącym komercyjne pożytk. Rok 2012 był uzny za Mędzyrodoy Rok Spółdzelczośc. Dobre adomośc, dotyczące enętrznej gospodark szej spółdzeln, są podaane nestety kontekśce zrastających zagrożeń zenętrznych oba o przyszłość spółdzelczośc Polsce. Zagroże zenętrzne dla dzałalnośc spółdzeln tym meszkanoych, szczególnej yrazstośc ystąpły roku Zagroże te mają przede szystkm da źródła. Persze z nch to cągły, dmerny ne zasze zdanem spółdzelcó uzasadnony zrost cen podstaoych śadczeń jak koszty dostay ody, co, cc, odproadza neczystośc, podatkó od neruchomośc, eczystego użytkoa nnych. Tak zrost ne tylko realne zubaża meszkańcó szej spółdzeln ale pooduje róneż zrost zadłuże meszkańcó obec spółdzeln, co turalne płya kondycję fnsoą możlośc fnsoa nezbędnych prac osedlach. Drugm źródłem zagrożeń są potencjalne regulacje prane, które mogą ne tylko płynąć ujemne dzałalność spółdzelczośc Polsce, ale ręcz doproadzć do ch lkdacj. Dzała te szczególne dzą, że podejmoane były roku pośęconym spółdzelczośc, a ta gałąź gospodark jest coraz bardzej doce poza Polską. W zązku z poyższym zagrożem zenętrznym, Zarząd GSM podejmuje deklaruje dalsze podejmoane szeregu dzałań, zmerzających do obrony szych meszkańcó róneż przed tym zagrożem. W roku 2013 kolejnych latach, spólne ze statutoym orgam Zarząd Spółdzeln będze ntensyfkoać dzała zmerzające do dalszego jej rozoju z korzyścą dla członkó meszkańcó. Szczegóły tych dzałań są opsane dalszej częśc buletynu. W tym roku mja 55 lat dzałalnośc szej Spółdzeln. Jej dzałalność osągane ynk mogą być odpoedzą kryzys, który coraz bardzej daje sę m e zk. Alzując ynk spółdzeln moż sterdzć, że taka forma zarządza zasobam meszkanoym jest ne tylko demokratycz ale przynos róneż rzeczyste efekty ekonomczne. Zarząd GSM yraża dzeję, że keroane sę deą soldarnośc spółdzelczej oraz racjolzacją dzała gospodaroa pomoże m przetrać trudne lata kryzysu. 3

4 Zarząd Grodzkej Spółdzeln Meszkanoej pragne serdeczne podzękoać szystkm członkom ustępującej beżącym roku Rady Nadzorczej, szczególne tym, którzy sposób zczący konstruktyny przyczyl sę do postępu prac proadzonych spółdzeln, członkom Rad Członkoskch, członkom spółdzeln, którzy łączają sę sposób rzeczysty rozązyane problemó, praconkom Spółdzeln, sperającym Zarząd soją edzą dośadczenem, co mało pły doczny jej rozój mędzy nnym zakrese dzałalnośc kulturalno ośatoej, nestycyjnej, gospodarczej oraz popray jej zerunku. W sposób szczególny pragnemy róneż podzękoać sądeckm przedsęborcom oraz Urzędo Masta Noym Sączu Starym Sączu, za szelką pomoc tym fnsoą udzelaną spółdzeln zakrese proadze dzałalnośc kulturalno-ośatoej. Zarząd GSM mgr nż. Jarosła Ianec (MBA) mgr nż. Ryszard Jasńsk Spraozdane z dzałalnośc Rady Nadzorczej Grodzkej Spółdzeln Meszkanoej Noym Sączu za 2012 rok. Wypełjąc statutoy oboązek Rada Nadzorcza Grodzkej Spółdzeln Meszkanoej Noym Sączu przedkłada Walnemu Zgromadzenu spraozdane ze sojej dzałalnośc za 2012 rok. Jednocześne kończąca sę kadencja Rady Nadzorczej trająca od czerca 2010 roku do czerca 2013 roku jest okazją do przypomne ażnejszych zagadneń, którym Rada Nadzorcza sę zajmoała przestrzen tych lat. Spraozdane Rady Nadzorczej daje statystyczną lustrację różnorakch temató podejmoanych przestrzen kadencj 2012 roku. Szerzej te tematy roznęte zostały dalszych częścach spraozda Uaż alza podejmoanych przez Radę Nadzorczą spra pozala sterdzene, że sferze spranośc organzacyjnej zczącej popray obsług meszkańcó osedl spółdzelczych osągnęta stablność fnsoa Spółdzeln spoodoała stanoczą popraę. Tym samym arto było podejmoać różnorake dzała yszczególnone ponższej faktograf. Podejmoane nsproane przez Radę Nadzorczą różnych łasnych ncjaty mało bezpośredn pły ne tylko popraę obsług spółdzelcó ale także obnżkę kosztó dzała Spółdzeln. Oprócz podejmoa różnorakch dzałań sferze organzacyjno gospodarczej fnsoej to stosone do art Ustay Prao Spółdzelcze oraz do 128 Statutu Spółdzeln Rada Nadzorcza Grodzkej Spółdzeln Meszkanoej Noym Sączu okrese spraozdaczym spraoała funkcje kontrolne dzór d dzałalnoścą Spółdzeln. I SKŁAD RADY NADZORCZEJ I JEJ WEWNĘTRZNA STRUKTURA Stosone do 137 Statutu Spółdzeln pracę Rady Nadzorczej przygotoyało organzoało Prezydum Rady Nadzorczej 2012r. stępującym składze : 1. Janusz Pątkosk - Przeodnczący Rady Nadzorczej, 2. Henryk Boruch - Z ca Przeodnczącego Rady Nadzorczej, Przeodnczący Komsj Rezyjnej, 1. Hal Hasor - Z-ca Przeodnczącego p.o. Sekretarz Rady Nadzorczej, 2. Aleksandra Martuszeska Przeodnczący Komsj Meszkanoo Samorządoej, 3. Młosz Drożdż Przeodnczący Komsj Eksploatacyjno Inestycyjnej, W okrese spraozdaczym Prezydum Rady Nadzorczej odbyło 6 protokołoanych posedzeń. Rada Nadzorcza pracoała 13 osoboym składze / zgodne z postanoem statutu/. Obecne skład R.N. przestaa sę stępująco 1. Pan Janusz Pątkosk - Przeodnczący Rady Nadzorczej, 2. Pan Henryk Boruch - Z ca Przeodnczącego Rady Nadzorczej, Przeodnczący Komsj Rezyjnej, 3. Pan Hal Hasor Z-ca Przeodnczącego p.o. Sekretarz Rady Nadzorczej, 4. Pan Aleksandra Martuszeska, Przeodnczący Komsj Meszkanoo Samorządoej, 5. Pan Młosz Drożdż Przeodnczący Komsj Eksploatacyjno Inestycyjnej 6. Pan Mkołaj Gondek 7. Pan Bolesła Krupa, 8. Pan Krysty Stefańska, 9. Pan Sab Wrska, 10. Pan Tadeusz Korczyńsk, 11. Pan Zofa Szepenec, 12. Pan Tadeusz Waśko, 13. Pan Jan Tokarz Funkcję Przeodnczącego Rady Nadzorczej okrese od roku do roku pełnła P. Zofa Szepenec. Natomast Pan Janusz Pątkosk pełn funkcję Przeodnczącego Rady Nadzorczej od d roku. W termch od d r. do d r. Pan Janusz Pątkosk decyzją Rady Nadzorczej podstae uchały nr 113/2010 pełnł oboązk Prezesa Zarządu GSM. W skład Rady Nadzorczej tej kadencj chodzły jeszcze stępujące osoby; Pan Bronsłaa Walgóra zrezygnoała dnu r, Pan Mara Jank - ybra mejsce P. B. Walgóra - zrezygnoała dnu r, Pan Kazmerz Zboś ybrany mejsce P M. Jank - zrezygnoał dnu r, W strukturze Rady Nadzorczej funkcjonoały 3 komsje stałe, które opnoały bądź opracoyały materały, które stępne były przedmotem obrad posedzeń Rady Nadzorczej. W komsjach stałych pracoal : KOMISJA REWIZYJNA : 1. Pan Henryk Boruch Przeodnczący Komsj, 2. Pan Jan Tokarz - Z-ca Przeodnczącego Komsj, 3. Szepenec Zofa, 4. Zboś Kazmerz. W dnu 30 rześ 2012r. Pan Kazmerz Zboś złożył rezygcję z członkosta Radze Nadzorczej. Rezygcja ta była jednozcz z rezygcją pracach Komsj Rezyjnej. W dnu r. Pan Jan Tokarz Pan Zofa Szepenec złożyły psmo sprae rezygcj z pracy Komsj Rezyjnej. Do składu Komsj Rezyjnej eszl:pan Krysty Stefańska,Pan Mkołaj Gondek Pan Bolesła Krupa. Do końca 2012r. Komsja Rezyj dzałała poyższym składze. Komsja Rezyj 2012 roku odbyła 8 posedzeń. KOMISJA EKSPLOATACYJNO INWESTYCYJNA 1. Pan Młosz Drożdż, - Przeodnczący Komsj, 2. Pan Sab Wrska, - Członek Komsj, 3. Pan Janusz Pątkosk, - Członek Komsj, 4. Pan Kazmerz Korczyńsk Członek Komsj, Komsja Eksploatacyjno Inestycyj 2012 roku odbyła 7 posedzeń. KOMISJA MIESZKANIOWO 4

5 SAMORZĄDOWA 1. Przeodnczący Komsj P. mgr Aleksandra Martuszeska 2. Z-ca Przeodnczącego Komsj - P. Hal Hasor 3. Sekretarz Komsj - P. Sab Wrska 4. Członek Komsj - P. Mkołaj Gondek 5. Członek Komsj - P. Janusz Pątkosk 6. Członek Komsj - P. Bolesła Krupa 7. Członek Komsj - P. Tadeusz Waśko 8. Członek Komsj P.Jan Tokarz 9. Członek Komsj P. Zofa Szepenec. W dnu r. Pan Jan Tokarz Pan Zofa Szepenec złożyły psmo sprae rezygcj z pracy Komsj Rezyjnej zadeklaroały chęć pracy Komsj Meszkanoo-Samorządoej. Do końca 2012r. Komsja MeszkanooSamorządoa dzałała poyższym składze. W roku 2012r Komsja Meszkanoo-Samorządoa odbyła 11 protokołoanych posedzeń, których podjęła 10 noskó. Wszystke nosk skeroano do Rady Nadzorczej. W posedzech bral udzał szyscy członkoe Komsj oraz przedstacele Zarządu zaproszen gośce. Komsje Rady Nadzorczej pracoały oparcu o plany pracy zaterdzone przez Radę Nadzorczą. Tematyka zadań ynkała m.n. z planu pracy Rady Nadzorczej a także z beżących zadań Rady Nadzorczej. Rada Nadzorcza zlecała zada szczegółoe merytorycznym Komsjom dla uzyska ch stanoska skonkretyzoa noskó dla Rady Nadzorczej. Jednym z elementó realzacj dzałań zązanych z dostosoanem zapsó Statutu do oboązujących przepsó było opracoane noego projektu Statutu Spółdzeln. W tym celu Rada Nadzorcza poołała nestałą Komsję Statutoą skład, której eszl: 1. Pan Janusz Pątkosk, 2. Pan Bogusła Budzyńsk, 3. Pan Ryszard Nedźedź, 4. Pan Henryk Glsk, 5. Pan Andrzej Rajca, 6. Pan Jan Tokarz, 7. Pan Zofa Szepenec. Przy opracoanu projektu Statutu uzględno uag nosk meszkańcó, Rad Członkoskch, członkó Rady Nadzorczej oraz Zarządu. Noy jednolty projekt Statutu GSM opracoany dnu r. podpsany przez Komsję Statutoą został decyzją Rady Nadzorczej przesłany do radcó pranych celem jego eryfkacj pod zględem stylstycznym formalnopranym. II REALIZACJA PRZEZ RADĘ NADZORCZĄ PODSTAWOWYCH OBOWIĄZKÓW WYNIKAJĄCYCH ZE SPRAWOWANIA NADZORU I KONTROLI NAD DZIAŁALNOŚCIA SPÓŁDZIELNI Rada Nadzorcza pracoała zgodne z przyjętym ramoym planem pracy 2012 rok. Często porządek posedze Rady Nadzorczej poszerzano o spray ynkające z beżących potrzeb. Rozpatryane każdego tematu, zależne od jego specyfk kończyło sę podjęcem stosonych uchał lub noskó ydanem Zarządo zaleceń, bądź zajęcem przez Radę Nadzorczą stanoska obec rozpatryanych spra. W okrese spraozdaczym Rada Nadzorcza odbyła 12 posedzeń. Efektem pracy Rady Nadzorczej było m.n. podjęce 82 uchał, tym : 32 uchał dot. spra członkosko meszkanoych, 31 uchał dot. spra ekonomczno fnsoych, 3 uchały dot. spra organzacyjno samorządoych, 11 uchał dot. spra eksploatacyjno nestycyjnych, 4 uchały dot. regulamnó aneksó, 1 uchylene uchały dot. ochrony danych osoboych. (szczegółoy ykaz uchał podjętych przez Radę Nadzorcza stano załącznk Nr 1 do nnejszego spraozda). Podobne jak poprzednch latach obecnej kadencj zesta spra lość podejmoanych uchał odzercedla ystępujące aktualne problemy. Moż uzć, że początek dzałalnośc Rady Nadzorczej kończącej sę kadencj ększośc pośęcony był rozlczenom problemó zaległych beżących. Reguloane różnorodnych zagadneń enątrz Spółdzeln poprzez uchalane regulamnó zązanych z perszeństem ustanoenu tytułu pranego oraz ndykacją leżnośc było trafną decyzją obnżającą zadłużene członkó obec Spółdzeln. Wproadzene przetargó roboty dostay nestycyjne to kolej traf decyzja. Własne ncjatyy spraoane faktycznego dzoru ramach posadanych kompetencj Rady Nadzorczej były możle realzacj dzęk dobrej spółpracy z Zarządem Spółdzeln. Z alzy dzałań Rady Nadzorczej moż noskoać, że głóną cechą ustępującej Rady Nadzorczej było ne ucekane od ystępujących trudnych problemó lecz ch podejmoane pommo, że stępoały Radze Nadzorczej zjaska kestonoa szystkego co Rada Zarząd podejmoały. Przechodząc do charakterystyk podejmoanych 2012 roku spra czase posedzeń Rady Nadzorczej zachoa przyjętej spraozdanu tematycznej systematyk ymenć moż stępujące tematy: Jak ynka z dzennka korespondencj Rady Nadzorczej proadzonego przez Paną p.o. Sekretarza RN, 2012 roku płynęło 154 psm, które keroane były do Rady Nadzorczej lub do adomośc Rady Nadzorczej. Psma te zostały przekazane członkom Rady Nadzorczej były omaane poszczególnych posedzech Komsj oraz Rady Nadzorczej. Wększość / psm zostało załatonych, a ok 20 z nch ne zastało załatonych będą rozpatryane późnejszym termne. W zakrese spra członkosko meszkanoych: yklucze ze Spółdzeln, uchyle uchał o ykluczenu ze Spółdzeln, uchylene uchał o sądoym kaze sprzedaży meszka, uchyle uchały o ygaśnęcu lokatorskego praa do lokalu meszkalnego, przyjęce poczet członkó Spółdzeln, W 2012 r. oddano do Spółdzeln 5 olnych lokal meszkalnych typu lokatorskego. Zorganzoano 11 przetargó, sprzedano 3 olne meszka typu lokatorskego, 2 pozostały do sprzedaży 2013 r. W ramach przetargu zostały róneż sprzedane 4 meszka typu lokatorskego zameszkałe. Z rejestru członkó Spółdzeln skreślono 290 członkó zameszkałych. W zakrese spra fnsoo ekonomcznych : przyjęce spraozda z dzałalnośc Zarządu, przyjęca spraozda fnsoego GSM za 2011r., spraozda z yko planu nestycyjnego za 2011 r., zaterdze planu kosztó Zarządu 2013 r. uchale planu nestycyjnego, zaterdze staek eksploatacyjnych, opłat jmu dzerżay, ustalene zalczek za centralne ogrzeane, yboru begłego redenta, ustalene staek za yóz neczystośc, uchalene skaźnkó do opracoa planó fnsoych 2013r., przyjęce spraozda rzeczoo fnsoego z yko prac termomodernzacyjnych za 2011r. W zakrese spra organzacyjnych pranych : zaterdze struktury organzacyjnej Grodzkej Spółdzeln Meszkanoej 2013r. uchalene planu pracy Rady Nadzorczej, spraozda z dzałalnośc Rady Nadzorczej za 2011r., uchalane regulamnó bądź ch aktualzacja, 5

6 W zakrese spra eksploatacyjno nestycyjnych : ustanoe służebnośc gruntoej, uchale planu remontó oraz dokone korekt plane remontó Grodzkej Spółdzeln Meszkanoej Noym Sączu 2012r., uchalene zasad rozlcza kosztó c.o. z użytkonkam lokal. ogłaszane przeproadzene postępoań przetargoych roboty remontoe nestycyjne zgodne z przyjętym plam rok 2012, uzgodne planoanych robót z gestoram sec oraz ykonyane zgłoszeń robót remontoych nestycyjnych do Urzędu Masta Wydzału Archtektury Budoncta. kontynuacja dzałań zmerzających do popray bezpeczeństa p. poż. ramach opracoanych koncepcj dróg dojazdoych raz z parkngam do budynkó objętych decyzjam Państoej Straży Pożarnej. ykonyane badań (przeglądó) techncznych obektó budolanych rocznych pęcoletnch, ramach upraneń Inspektora Nadzoru GSM W okrese spraozdaczym była kontynuacja przyjętych prorytetoych zadań przez Radę Nadzorczą, a były to : 1. Bezpeczeństo meszkańcó, 2. Wndykacja leżnośc obec Spółdzeln, 3. Wenątrz spółdzelcze ureguloa prane, 4. Uporządkoane spra terenoo pranych. 5. Wdrażane Ustay o Spółdzelch Meszkanoych, złaszcza zakrese odrębnej łasnośc lokal lokatorskch jak lokal z ogranczonym praem łasnośc. Bezpeczeństo meszkańcó: Komsja Eksploatacyjno Inestycyj Rady Nadzorczej opnoała szereg spra mających celu zapenene bezpeczeństa meszkańcó. Konkretyzoała nosk kerując je do Rady Nadzorczej. Rada Nadzorcza uchalła plan remontó, którym przyjęła szereg zadań, jak róneż okresoo dokonyała oceny ch realzacj. Należy tu ymenć : budoę remont mejsc postojoych, remont stnejących dróg enętrznych przy ul. Hubala, Arm Krajoej Sucharskego. remont chodnkó, modernzacja placó zaba ZAB-e nr 1 nr 2. przeglądy stanu techncznego budynkó, Wndykacja leżnośc. W okrese 2012 roku zostało zarejestroanych rejestrze Rp / spra, z czego z poództa GSM było 913, tym; 10 pozó o ydane lokalu meszkalnego, 1 nosek o sterdzene byca spadku po Helene P. (Rp 19/12) 902 pozy o uzyskane kazó zapłaty, ogólną kotę ,02 zł; tym; ZAB Nr pozó kotę ,67 zł ZAB Nr pozó kotę ,34 zł ZAB Nr pozó kotę ,25 zł ZAB Nr 4-25 pozó kotę ,82 zł ZAB Nr pozó kotę ,31 zł W okrese spraozdaczym: 458 spra skeroano do egzekucj kotę ok ,95 zł (leżność głó). 431 spraach yegzekoano leżnośc przypadające Grodzkej Spółdzeln Meszkanoej łączną kotę ok ,00 zł. 77 spra okazało sę bezskutecznych. Wenątrz spółdzelcze ureguloa prane. Zadane, któremu Rada Nadzorcza pośęcła ele uag to uporządkoane spra dot. enątrz spółdzelczych ureguloań pranych a ynkających ze zman oboązujących przepsó. Zaróno z ncjatyy Rady Nadzorczej jak Zarządu Spółdzeln uchalono 2 Regulamny oraz 2 Aneksy do Regulamnu zązane z proceduram szczegółoych zagadneń. Spray członkosko meszkanoe: W zasobach Spółdzeln jest 8832 meszkań tym: 284 typu lokatorskego,5840 typu łasnoścoego,2708 zasadze pełnej łasnośc. Stan członkó spółdzeln dzeń r W okrese spraozdaczym Rada Nadzorcza nosek Zarządu GSM rozpatryała nosk o ykluczene ze Spółdzeln oraz o uchylene podjętych uchał o ykluczenu zązku ze spłatą zadłużeń. Wnosk o ykluczene ze Spółdzeln skeroane przez poszczególne ZAB-y zostały zaopnoane przez Komsję MeszkanooSamorządoą. Komsja zaopnoała 13 noskó o ykluczene oraz 6 noskó o ykreślene ze Spółdzeln. Rada Nadzorcza posedzech 2012 r. ostateczne ykluczyła 16 członkó ( tym 1 członka spółmałżonka), 4 członkom odroczyła ykluczene, 1 nosek oddalła, 9 członkó spłacło zadłużene przed posedzenem Rady Nadzorczej, a 2 spray pozostały do załate (ne spełły ymogó ustaoych). Spośród osób ykluczonych ze Spółdzeln 22 posada yrok z orzeczoną eksmsją z lokalem socjalnym oczekuje przyzne takego lokalu przez Urząd Masta, 10 osób ykluczonych posada yrok eksmsyjne bez lokalu socjalnego. Bardzej szczegółoa realzacja zadań zakrese ndykacj leżnośc, zadań remontoych oraz spra członkosko-meszkanoych przedstao jest spraozdanu Zarządu Grodzkej Spółdzeln Meszkanoej za 2012 rok. Rada Nadzorcza nsproała spotkane z Zarządam Spółdzeln Meszkanoych dzałających terene Noego Sącza, tj. Spółdzel Meszkanoa Sła, Beskd, sprae spólnego stanoska do Zarządu Masta o proadze podatku śmecoego. Temat ten jest dal aktualny pozostaje realzacj. Rada Nadzorcza nsproała dzoroała dzałalność kulturalno ośatoą dzec młodzeży proadzoną przez Kluby śetlce osedloe. Rada Nadzorcza łączyła także to stoarzysze dzałające przy klubach osedloych, które podejmoały dzała rzecz dzec młodzeży z juboższych rodzn. Jak już poprzedno spomno spółpraca z Zarządem Grodzkej Spółdzeln Meszkanoej przebegała pradłoo. Wnoszone przez członkó Rady Nadzorczej uag dot. m.n. przedkładanych materałó spraozdaczych elokrotne uag te uzględno a korekty służyły bardzej uszczegółoenu przejrzystośc prezentoanych danych. Integralną częścą do spraozda są prezentoane spraozda Komsj Rady Nadzorczej za rok Wynk fnsoe rzeczoe za 2012 rok poterdzają pradłoość funkcjonoa Spółdzeln, gospodarka fnsoa jest stabl a podejmoane zada przyczyją sę do utrzyma pomża majątku spółdzelczego. Korzystając z okazj pragnę serdeczne podzeać szystkm członkom Rady Nadzorczej, którzy okrese ubegającej kadencj aktyne uczestnczyl pracach Rady Nadzorczej. Każdy z członkó Rady Nadzorczej był zaangażoany różnorakch dzałach a także nejednokrotne uczestnczył pracach Rady Członkoskej Rada Nadzorcza noskuje do Zgromadze o udzelene absolutorum Zarządo za rok 2012 rok. Janusz Pątkosk Przeodnczący Rady Nadzorczej GSM 6

7 Buletyn Wyborczy GSM Szanon Członkoe Spółdzeln, W beżącym roku dobega końca kadencja członkó Rady Nadzorczej trająca od 2010 do 2013 roku. Zasady yboru członkó Rady Nadzorczej GSM zjdzece Państo dalszej częśc buletynu. Zgłosze kandydató kartach edług zoró przedstaonych strone 11 mogą być dokonyane do 11 maja 2013 roku. Na podstae złożonych zgłoszeń zostane opracoa lsta kandydató, która będze z przed rozpoczęcem I częśc Zgromadze GSM. Głosoane poszczególnych kandydató będze tajne będze dokonyane osobśce. Do zęca udzału głosoanu są upranen szyscy członkoe szej Spółdzeln, którzy ezmą udzał zebrach poszczególnych częśc Zgromadze. Członek Spółdzeln, który berze udzał głosoanu będze głosoać edług lsty, której będą zjdoal sę kandydac zgłoszen przez szystke Zespoły Admnstracj Budynkó. Głosoane odbyać będze sę poprzez skreślene skazanych karce zsk kandydató, których Wyborca ne głosuje. Ilość mejsc Radze Nadzorczej, przedza dla poszczególnych ZABó będze skaza karce do głosoa. Zarząd GSM zachęca szystkch członkó spółdzeln do aktynego zęca udzału głosoanu. Rada Nadzorcza GSM to ażny organ, dzorujący pradłoość dzała całej Spółdzeln, ybera sposób demokratyczny. Ważne jest aby do Rady Nadzorczej zostal ybran odpoedzaln członkoe spółdzeln, odpoedn sposób reprezentujący zaróno meszkańcó jak poszczególne zespoły admnstracj budynkó. Z yrazam szacunku, mgr nż. Jarosła Ianec (MBA) Prezes Grodzkej Spółdzeln Meszkanoej Zarząd GSM oraz Przeodnczący Rady Nadzorczej GSM podczas konferencj prasoej pośęconej mędzy nnym sprae protestu przecko drastycznym podyżkom cen ody śmec W ynku protestó zrócono uagę ładz masta dmerne obcąże meszkańcó GSM kosztam rozbudoy sec odocągoo-kalzacyjnej sąsednch gmch. Zarząd będze dążył do zmany taryfy tak aby obejmoała osobno obszar masta, a ne masto łączne z gmm. Jeżel dalsze podyżk okażą sę jedk koneczne, to ponny być rozłożone jak jdłuższym czase. Po nterencj GSM udało sę doproadzć do zman uchał Rady Masta, które uzależły ceny śmec od zużyca ody, co proadzłoby do dodatkoych podyżek cen za odę. Ostateczne przyjęce rozlczeń za śmec od lośc osób jest zgodne z oczekam Zarządu, tomast podyżka cen et o pod 100% śadczy o tym, że Spółdzeln gospodaruje sę dużo tanej efektynej. mgr nż. Ryszard Jasńsk Zastępca Prezesa Grodzkej Spółdzeln Meszkanoej Wynk fnsoe GSM za lata Termny częśc Zgromadze; ZAB-3 ZAB-2 ZAB-1 ZAB-4 ZAB r r r r r. Rok Zysk netto Wynk GZM , , , , , , , , , ,87 7

8 Informacje o zasadach yboru do Rady Nadzorczej GSM Kadencja Rady Nadzorczej I część Postanoe ogólne Podstaa pra: Statut Grodzkej Spółdzeln Meszkanoej, Regulamn Rady Nadzorczej Grodzkej Spółdzeln Meszkanoej. 1 ( 8 ust. 2 pkt 1 Statutu Spółdzeln) 3. (6) Ne moż być jednocześne członkem Rady Nadzorczej praconkem Spółdzeln. 4. Wybory do organó Spółdzeln dokonyane są głosoanu tajnym spośród neogranczonej lczby kandydató. 5. (8) Odołane członka organu przed upłyem kadencj stępuje także głosoanu tajnym ększoścą 2/3 głosó. 1. Członek Spółdzeln ma prao szczególnośc do: 5 ( 136 Statutu Spółdzeln) ybera byca yberanym do organó Spółdzeln, z yłączenem członkó, którzy ne 1. Do Rady Nadzorczej ne mogą kandydoać an zostać ażny sposób posadają pełnej zdolnośc do ybrane osoby będące praconkam czynnośc pranych. Spółdzeln a także osoby, które spraoały mandat członka Rady przez 2 ostatne de kolejne kadencje Rady ( 105 ust. 1 Statutu Spółdzeln) Nadzorczej. 2. W skład Rady Nadzorczej ne mogą 1. Orgam Spółdzeln są: chodzć: osoby będące 1. Walne Zgromadzene, pełnomocnkam Zarządu oraz osoby 2. Rada Nadzorcza, pozostające z członkam Zarządu lub 3. Zarząd, pełnomocnkam zązku 4. Rady Członkoske. małżeńskm albo stosunku pokreeństa lub ponoacta 3 ln prostej do drugego stop ln ( 105 Statutu Spółdzeln) bocznej. 3. Członkoe Rady Nadzorczej oraz Rada Nadzorcza składa sę z 13 członkó osoby pozostające z członkam Rady ybranych przez Walne Zgromadzene Nadzorczej zązku małżeńskm albo spośród członkó Spółdzeln tym: stosunku pokreeństa lub - z ZAB Nr 1 4 członkó, ponoacta ln prostej do -z ZAB Nr 2 2 członkó, drugego stop ln bocznej ne mogą - z ZAB Nr 3 4 członkó, zajmoać sę dzałalnoścą - z ZAB Nr 4 1 członek, konkurencyjną obec Spółdzeln. - z ZAB Nr 5 2 członkó, 4. W przypadku rusze przez członka Rady Nadzorczej zakazu konkurencj, Lczebność Rady Nadzorczej ustalo przez Rada Nadzorcza może podjąć uchałę o Walne Zgromadzene przed dokonem zaeszenu członka Rady pełnenu yboru członkó Rady, oboązuje przez czynnośc. W takm przypadku Rada okres całej kadencj. Jeżel członkem Nadzorcza zraca sę do Zarządu o Spółdzeln jest osoba pra, do Rady nezłoczne zołane może być ybra osoba nebędąca Zgromadze celem rozstrzygnęca członkem Spółdzeln, skaza przez tę przez Walne Zgromadzene o uchylenu osobę praną. zaesze bądź odołanu zaeszonego członka Rady Nadzorczej. 4 ( 105 ust. 4, 5, 6, 7, 8, Statutu Spółdzeln) 1. (4) Członek Spółdzeln ne mający pełnej zdolnośc do czynnośc pranych ne posada bernego praa yborczego do organó Spółdzeln. 2. (5) Ne moż być jednocześne członkem Rady Nadzorczej Zarządu Spółdzeln. 6 ( 132 Statutu Statutu Spółdzeln oraz 4 Regulamnu Rady Nadzorczej) 1. Kadencja Rady Nadzorczej tra 3 lata. Czas tra kadencj lczy sę od ostatnej częśc Zgromadze, którym dokono jej yboru, do ostatnej częśc Zgromadze członkó odbyającego sę trzecm roku od jej yboru. Jeżel Walne Zgromadzene ne zostane zołane termne określonym 108 statutu, mandaty członkó Rady ygasają z chlą yboru noych członkó Rady Nadzorczej roku, którym upłya kadencja, ne późnej jedk, nż z końcem tego roku. Przeps poyższy ma zastosoane do Rady Nadzorczej ybranej po ejścu życe przepsó Ustay z d roku o zmane ustay o spółdzelch meszkanoych oraz o zmane nektórych nnych usta ( Dz. U. Nr 125 z 2007 roku poz. 873 ). - Aktualne kadencja Rady Nadzorczej tra od yboró przeproadzonych 2010 roku do yboró, które zostaną przeproadzone 2013 roku. ( 4 Regulamnu Rady Nadzorczej) 2. Ne moż być członkem Rady Nadzorczej dłużej nż przez de kolejne kadencje Rady Nadzorczej. Lczbę kadencj oblcza sę borąc pod uagę dotychczasoy staż członka Rady Nadzorczej. 7 ( 131 Statutu Spółdzeln) W zązku z podzałem Zgromadze pęć częśc, zgłaszane kandydató członkó Rady Nadzorczej stępuje trybe przedzanym 108 Statutu. 8 ( 105 ust. 9, 11, 12, 13 Statutu Spółdzeln) (9) Na lstach kandydató do organó Spółdzeln oboązuje kolejność alfabetycz. (11) Do organó Spółdzeln, chodzą kandydac, którzy I turze yboró yborach tajnych uzyskal kolejno jększą lczbę głosó. (12) W przypadku konecznośc rozstrzygnęć (przy ne obsadzonych szystkch mandatach) przy rónej lczbe głosó kandydató mających ejść do organó Spółdzeln zarządza sę drugą turę yboró. (13) Do organó Spółdzeln, chodzą kandydac ybran I turze yboró 8

9 oraz kandydac, którzy II turze lub stępnych turach yboró otrzymal kolejno jększą lczbę głosó. 9 (107 ust. 13 Statutu Spółdzeln) Do yłącznej łaścośc Zgromadze leży: (13) Wybór odołyane członkó Rady Nadzorczej. 10 ( 108 ust. 3, 4, 5 Statutu Spółdzeln) Zgromadze leży róneż doręczyć, termne określonym ust. 6, członkom Rady Nadzorczej, zązko rezyjnemu, którym Spółdzel jest zrzeszo Krajoej Radze Spółdzelczej. 4.(9) Psemne zaadomene o czase, mejscu porządku obrad Zgromadze leży róneż doręczyć co jmnej 21 dn przed termnem posedze perszej częśc Zgromadze członko, który nósł odołane od uchały Rady Nadzorczej o ykluczenu lub ykreślenu go ze Spółdzeln albo od uchały o ygaśnęcu przysługującego członko spółdzelczego lokatorskego praa do lokalu meszkalnego. 5.(14) Uzupełnony porządek obrad podaje sę do adomośc członkó upranonych nstytucj sposób określony 109 ust. 6-9 Statutu co jmnej 14 dn przed dnem posedze perszej częśc Zgromadze. 1. (3) Jeżel porządku obrad częśc Zgromadze zjdują sę ybory do Rady Nadzorczej Spółdzeln lub delegató zjazd zązku rezyjnego, którym Spółdzel jest zrzeszo, członkoe Spółdzeln 30 dn przed rozpoczęcem perszej częśc Zgromadze zgłaszają kandydató do bura Zarządu Spółdzeln. 2. Psemne zgłoszene nno być podpsane przez ne mnej nż 10 członkó. 3. (3) Do zgłosze zostaje dołączo II część Wybory psem zgoda kandydata kandydoane oraz psemne 12 ośadczene kandydata o ne ( 116 ust. 1 pkt a, c, ust. 2 Statutu proadzenu dzałalnośc konkurencyjnej Spółdzeln) obec Spółdzeln. 4. (4) Zarząd, o potrzebe zgłasza 1. Część Zgromadze ybera kandydató do Rady Nadzorczej komsje: Spółdzeln lub delegató zjazd a) mandatoo-skrutacyjną, składze zązku rezyjnego, którym do 5 osób, Spółdzel jest zrzeszo nformuje b) yborczą, składze 3 osób, (jeżel członkó Spółdzeln 45 dn przed jest porządku obrad perszą częścą Zgromadze. przeproadzene yboró Rady 5. (5) Zarząd Spółdzeln przekazuje lstę Nadzorczej Spółdzeln), zgłoszonych kandydató do komsj 2. Część Zgromadze może yborczej każdej częśc ybrać także nne komsje określając Zgromadze. ch zada skład. 11 ( 109 ust. 6, 7, 8, 9, 14 Statutu Spółdzeln) głosoach janych, 4) odczytane lsty zgłoszonych kandydató yborach do Rady Nadzorczej Spółdzeln zjazd delegató zązku, przeproadzane tajnych yboró, oblczane oddanych nch głosó oraz ogłaszane ynkó yboró, przeproadzane głosoa tajnego nnych spraach nż określone pkt 4 oraz oblczane głosó ogłaszane ynkó tego głosoa 14 ( 119 Statutu Spółdzeln) Do zadań komsj yborczej leży spradzene czy kandydat złożył odpoedne dokumenty ymagane 108 ust. 3 Statutu. 15 ( 124 ust. 5, 6, 7, 8, 9 Statutu Spółdzeln) ( 118 pkt 1, 2, 3, 4, 5 Statutu Spółdzeln) Do zadań komsj mandatoo-skrutacyjnej 1. (6) O czase, mejscu porządku obrad leży: częśc Zgromadze 1) spradzene, czy część zaadama sę pśme członkó Zgromadze została zoła zgodne z Spółdzeln co jmnej 21 dn przed Ustaą o s.m., Ustaą 109 termnem posedze perszej częśc Statutu, Zgromadze. 2) ustalene ( podstae lst obecnośc) 2.(7) Zaadomene ponno zaerać stanu obecnośc członkó częśc nformacje o czase, mejscu porządku Zgromadze lczby członkó obrad, a także nformację o mejscu Spółdzeln (g rejestru członkó) oraz yłoże szystkch spraozdań spradzene czy członkoe ne mający projektó uchał, które będą przedmotem pełnej lub ogranczonej zdolnośc do obrad oraz o prae członka do zapoz czynnośc pranych pełnomocncy 4. sę z tym dokumentam. członkó osób pranych legtymują 3.(8) Psemne zaadomene o czase, sę odpoednm upranem, mejscu porządku obrad 3) oblczane głosó oddanych (5) Przystępując do yboró do Rady Nadzorczej przeodnczący częśc Zgromadze zya przeodnczącego komsj yborczej do przedstae kandydató zgłoszonych zgodne z 108 Statutu. (6) Komsja mandatoo-skrutacyj odczytuje sporządzoną przez Zarząd Grodzkej Spółdzeln Meszkanoej lstę kandydató kolejnośc alfabetycznej ch zsk z podzałem ZAB y. (7) Głosoane yborach do Rady Nadzorczej Spółdzeln lub delegató zjazd zązku, dokonyane jest ostemploanych peczęcą kartach yborczych, opatrzonych zą organu do którego przeproadzane są ybory. Karty ponny zaerać mo zska szystkch kandydató kolejnośc alfabetycznej. Upranen do głosoa skreślają zsko kandydata, którego ne głosują. Jeżel głosujący skreślł mnej kandydató nż ma być ybranych to karta jest neaż. Neaż jest też karta uszkodzo lub znszczo tak sposób, że ne moż ustalć kogo głosujący oddał głos lub karce zjdują sę dopsane nne osoby nż przedstaone przez komsje mandatoo-skrutacyjną. Jeżel karce do głosoa skreślo jest ró lub ększa lczba kandydató nż ma być ybra karta jest aż, a głosy zalcza sę tym kandydatom, którzy ne zostal skreślen. (8) Karty do głosoa (karty yborcze) upranonym do głosoa ręcza komsja mandatoo-skrutacyj, po czym przeodnczący częśc 9

10 5. Zgromadze lub jego częśc yzcza czas ypełnene tych kart. Po upłye tego czasu jeden z członkó komsj mandatoo-skrutacyjnej odczytuje z lsty obecnośc zska upranonych do głosoa yczytan kolejno podchodząc od urny rzucają do nej soje karty do głosoa. (9) Po zakończenu oddaa głosó komsja mandatoo-skrutacyj otera urnę, ustala lczbę rzuconych kart, co stano lczbę głosujących, tym lczbę kart ne ażnych, lczbę głosó oddanych ogółem szystkch kandydató lczbę głosó poszczególnych. 16 ( 125 ust. 3 Statutu Spółdzeln) Z obrad częśc Zgromadze sporządza sę protokół, który podpsują przeodnczący sekretarz częśc Zgromadze. Jeżel podjęte przez część Zgromadze uchały stanoą załącznk do protokołu, przeodnczący sekretarz częśc Zgromadze podpsują także te uchały. 17 ( 134 ust. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Statutu Spółdzeln) (2) Wyboru członkó Rady Nadzorczej daną kadencję sterdzają przeodnczący sekretarze poszczególnych częśc Zgromadze podstae protokołó komsj mandatoo-skrutacyjnych poszczególnych częśc Zgromadze. Zarząd Spółdzeln zołuje cągu 7 dn od zakończe ostatnej częśc Zgromadze szystkch przeodnczących sekretarzy poszczególnych częśc Zgromadze. O czase, mejscu celu zebra przeodnczących sekretarzy częśc Zgromadze Zarząd poadama psemne za poterdzenem odboru. (3) Zebrane otera prezes Zarządu celu doko yboru przeodnczącego zebra. Wyboru przeodnczącego zebra dokonuje sę spośród przeodnczących poszczególnych częśc Zgromadze głosoanu janym. (4) W zgłaszanu kandydató głosoanu przeodnczącego zebra borą udzał przeodnczący sekretarze poszczególnych częśc Zgromadze. (5) Wybranym przeodnczącym zebra zostaje ten kandydat, który 20 głosoanu janym otrzymał jększą ( 128 ust. 4, 5, 6 Statutu Spółdzeln) lość głosó, o czym decyduje prezes Zarządu. 1. (4) Członkoe Rady Nadzorczej, z 5. (6) Wybrany przeodnczący proadz zastrzeżenem postanoeń ust. 5, zebrane dokonuje ustale kolejnośc otrzymują za udzał posedzech czynnośc celu sterdze yboru Rady Nadzorczej ygrodzene członkó Rady Nadzorczej przydzelając forme mesęcznego ryczałtu, uczestnkom zebra, o których moa ysokośc 50 % mnmalnego ust 4, odpoedne zada. ygrodze za pracę, o którym moa 6. (7) Po zakończenu tych czynnośc ustae z d 10 paźdzernka 2002 r. sporządza sę protokół, który o mnmalnym ygrodzenu za kolejnośc zaera: pracę /Dz.U. Nr 200, poz z późn. 1. ynk yboró członkó Rady zm./, oboązującego mesącu, za Nadzorczej poszczególnych który ygrodzene ypłacono, częścach Zgromadze 2. (5) Przeodnczący Rady Nadzorczej 2. łączną lość głosó, którą uzyskal otrzymuje za udzał posedzech kandydac do Rady Nadzorczej z Rady Nadzorczej ygrodzene poszczególnych częśc forme mesęcznego ryczałtu, Zgromadze ysokośc 65 % mnmalnego 3. osoby, które ynku głosoa ygrodze za pracę, a zastępcy uzyskały mandat członka Rady przeodnczącego Rady sekretarz Rady Nadzorczej stępną kadencję Nadzorczej Przeodnczący Komsj 4. (8) Protokół po przeczytanu Rady Nadzorczej (stałych) otrzymują za akceptacj przez upranonych udzał posedzech Rady Nadzorczej ymenonych ust.4 podpsują ygrodzene forme mesęcznego szyscy przeodnczący sekretarze ryczałtu, ysokośc 55% mnmalnego poszczególnych częśc ygrodze za pracę, Zgromadze. oboązującego mesącu, za który ygrodzene ypłacono. 3. (6) Mesęczne ryczałty o, których moa III część Postanoe końcoe ust. 4 5 pomnejsza sę proporcjolne do neobecnośc 18 posedzech : członkó Rady ( 126 ust. 2 Statutu Spółdzeln) Nadzorczej, Przeodnczącego Rady Nadzorczej, Zastępcy Przeodnczącego Uchałę uaża sę za podjętą, jeżel była Rady Nadzorczej, Sekretarza Rady podda pod głosoane szystkch Nadzorczej oraz Przeodnczących częścach Zgromadze, a za Komsj Rady Nadzorczej (stałych). uchałą opoedzała sę ymaga ustae lub Statuce ększość ogólnej lczby członkó uczestnczących Walnym 21 Zgromadzenu. Jedkże spraach ( 110 ust. 1, 2 Statutu Spółdzeln) lkdacj Spółdzeln, przezcze majątku pozostałego po zaspokojenu 1. Członkoe Spółdzeln borą udzał zoboązań lkdoanej Spółdzeln, częśc Zgromadze zbyca neruchomośc, zbyca zakładu lub osobśce. Członkoe o ogranczonej nnej yodrębnonej jednostk zdolnośc do czynnośc pranych borą organzacyjnej do podjęca uchały udzał Walnych Zgromadzech koneczne jest aby posedzech częśc przez soch przedstacel Zgromadze, których uchała ustaoych, a członkoe będący była podda pod głosoane, uczestnczyło osobam pranym przez łączne co jmnej połoa upranonych ustanoonych tym celu sych do głosoa. pełnomocnkó. 2. W częścach Zgromadze członkoe Spółdzeln uczestnczą z 19 praem zabera głosu głosoa. ( 130 Statutu Spółdzeln) Inne osoby zaproszone myśl Statutu uczestnczące Walnym Zgromadzenu W mejsce członka Rady Nadzorczej z mogą zaberać głos jedkże bez danego osedla, który utracł mandat praa głosoa. Członkoe Zarządu, chodz kandydat z danego osedla, który jeżel ne są członkam Spółdzeln, yborach otrzymał kolejno jększą uczestnczą Walnym Zgromadzenu z lczbę głosó. głosem doradczym. 10

11 KARTA Zgłosze kandydata członka Rady Nadzorczej My, nżej podpsan Członkoe Spółdzeln zgłaszamy członka Grodzkej Spółdzeln Meszkanoej Pa/Paną zam... do yboró członkó Rady Nadzorczej. L.P. IMIĘ I NAZWISKO ADRES PESEL PODPIS Uaga! Zgłoszene nno być podpsane przez ne mnej nż 10 członkó Grodzkej Spółdzeln Meszkanoej. 11

12 OŚWIADCZENIE Ja, nżej podpsany/a jako członek Grodzkej Spółdzeln Meszkanoej Noym Sączu, legtymujący sę doodem osobstym o numerze PESEL. zam. Przy ulcy yrażam zgodę kandydoane yborach członka Rady Nadzorczej Grodzkej Spółdzeln Meszkanoej. Noy Sącz, d czytelny podps... OŚWIADCZENIE Ja, nżej podpsany/a ośadczam, że posadam pełną zdolność do czynnośc pranych ne proadzę dzałalnośc konkurencyjnej obec Spółdzeln. Noy Sącz, d czytelny podps. Materały przygotoał dzał Organzacyjno Samorządoy GSM Dodatkoych nformacj temat yboró udzela dzał Organzacyjno Samorządoy GSM Materały zązane z yboram moż pobrać róneż ze strony : 12

13 Wycąg ze spraozda Zarządu Grodzkej Spółdzeln Meszkanoej za 2012 rok I. Dzałalność Zarządu Zgromadze. W okrese spraozdaczym Zarząd Grodzkej Spółdzeln dzałał stępującym składze : Prezes Zarządu mgr nż. Jarosła Ianec Z-ca Prezesa Zarządu ds. EksploatacyjnoInestycyjnych mgr nż. Ryszard Jasńsk, Ogółem e szystkch częścach Zgromadze udzał zęło 228 członkó, co stano ok. 2,5 % ogółu upranonych członkó. W rozbcu poszczególne ZAB-y udzał członkó obradach przedstaał sę stępująco : - ZAB Nr 1 obecnych 72 członkó, - ZAB Nr 2 obecnych 55 członkó, - ZAB Nr 3 obecnych 64 członkó, - ZAB Nr 4 obecnych 10 członkó, - ZAB Nr 5 obecnych 27 członkó. Zarząd Grodzkej Spółdzeln Meszkanoej zgodne z 126 ust.8 Statutu Spółdzeln posedzenu Zarządu dnu roku z udzałem Przeodnczących poszczególnych częśc Zgromadze dokoł sterdze, które uchały ynkające z porządku obrad Zgromadze zostały przez Walne Zgromadzene przyjęte. W omaanym okrese Zarząd odbył 55 protokołoanych posedzeń, których podjął 960 uchał, dotyczyły one głóne spra członkosko-meszkanoych, fnsoych, eksploatacyjno - techncznych praconczych. Zgodne z proadzonym rejestrem umó Zarząd podpsał 774 umó dot. dzałalnośc Spółdzeln elu dzedzch. Zarząd uczestnczył 12 posedzech Rady Nadzorczej, 6 posedzech Prezydum Rady Nadzorczej oraz 26 posedzech Komsj RN tym : 11 posedzech Komsj Meszkanoo Samorządoej, 7 posedzech Komsj Eksploatacyjno Inestycyjnej, 8 posedzech Komsj Rezyjnej. Walne Zgromadzene uchalło 21 uchał zaproponoanych przez Zarząd Grodzkej Spółdzeln Meszkanoej. Na zebranu zgłoszono 43 nosk. Informacja o odbytym Walnym Zgromadzenu została dostarczo członkom spółdzeln. W okrese spraozdaczym odbyły sę 52 posedze Rad Członkoskch przy udzale przedstacel Rady Nadzorczej Praca Zarządu GSM koncentroała sę : Zarządu. W podstaoych spraach beżącej W zakrese dzałalnośc eksploatacyjno dzałalnośc Zarząd dzałał kolegalne techncznej 2012 roku realzoano podejmując decyzje forme uchał, zada: zarządzeń lub decyzj. Przygotoane kompletnych projektó uchał RN GSM dotyczących: Zarząd Grodzkej Spółdzeln Meszkanoej zgodne z 109 pkt 1 Statutu - spraozda yko planu remontó za rok 2011 Grodzkej Spółdzeln Meszkanoej zołał stępujących termch 5 częśc - spraozda z yko planu docepleń za 2011 r. Zgromadze: - spraozda z yko planu ZAB Nr roku, nestycyjnego za 2011 r. ZAB Nr roku, - korekty Planu remontó ydatkó z ZAB Nr roku, funduszu remontoego 2012 rok ZAB Nr roku, - korekty Planu nestycyjnego 2012 ZAB Nr roku, rok Członkoe Spółdzeln o czase, mejscu - aneksu do regulamnu rozlcza kosztó c.o. porządku obrad częśc Zgromadze zostal zaadomen 21 - aneksu nr 1 do Regulamnu dn przed termnem zebra tj. do gospodaroa środkam z płat r. z nformacją o mejscu ynkających z przekształce yłoże szystkch spraozdań, lokatorskego praa do lokal e projektó uchał, które mały być łasnoścoe prao lub odrębną przedmotem obrad. Materały yłożono do łasność. glądu d r. tj. 14 dn przed Ogłoszene przeproadzene rozpoczęcem perszej częśc postępoań przetargoych roboty remontoe nestycyjne zgodne z przyjętym plam rok Przygotoane doproadzene do zaarca 64 umó roboty remontoe 42 aneksó do umó zakrese robót remontoych kontynuacj ymany odomerzy zasobach GSM zgodne z przyjętym harmonogramem, Uzgodnene planoanych robót z gestoram sec oraz ykonyane zgłoszeń robót remontoych nestycyjnych do Urzędu Masta Wydzału Archtektury Budoncta. Przekazyane placó budoy Wykocom robót nestycyjnych remontoych GSM, montoroane przebegu realzacj zakrese rzeczoym fnsoym, ykonyane dzoru nestorskego, odbory rozlcze zakończonych prac. Przygotoyane dokumentacj techncznej pranej do możlośc przekształca garaży przy ul. HubalaPartyzantó, ul. Batalonó Chłopskch, ul. 1 Brygady ul. Semradzkego odrębną łasność. Przygotoyane neruchomośc przy ul. Arm Krajoej 3 do możlośc przenosze nej lokal meszkalnych odrębną łasność. Doproadzene do zaarca korzystnych dla Spółdzeln umó uzgodneń dotyczących służebnośc przesyłu z Tauron MPEC Noy Sącz. Skuteczne zoboązane frmy Wtórpol ze Skarżyska Kamennej do usunęca pojemnkó odzeż użyaną z terenó GSM. Czynny udzał czynnoścach kontrolno rozpozczych z zakresu ochrony przecpożaroej obrębe budynkó meszkalnych elorodznnych zlokalzoanych przy ulcy 1 Brygady 4 ul. Roktńczykó 36, 38, 40 ZAB Nr 5, oś. Mllenum ZAB Nr 1 oraz oś. Gołąbkoce oś Barskm ZAB Nr 3 Wystąpene do MZD z noskem prośbą o remont dróg chodnkó będących jego zarządze a sąsedzte neruchomośc GSM. Doproadzene do fłu spray realzacj noskó o przenesene garaży odrębną łasność przy ul. Naścszoskej. Kontynuacja dzałań zmerzających do popray bezpeczeństa p. poż. ramach opracoanych koncepcj dróg dojazdoych raz z parkngam do budynkó objętych decyzjam 13

14 Państoej Straży Pożarnej. Beżące przygotoyane materałó nezbędnych do zaera aktó notaralnych ustanoe odrębnej łasnośc lokal meszkalnych, spółpraca z kancelaram notaralnym, Alza ynkó kontrol gospodark neczystoścam ze szczególnym uzględnenem segregacj odpadó, zebrane danych o stane realzacj umoy zoboązań frmy "Empol" Przedłużene umoy z frmą Empol yóz raz z uneszkodlenem odpadó pochodzących z zasobó GSM do 30 czerca 2013 r. Alza kolejnych koncepcj rozbudoy palonó handloo usługoych będących zasobach GSM a szczególnośc palonu PIAST, palonu przy ul. Kr. Jadg 31 oraz ODK przy ul. Kołłątaja 13 Wykonyane badań (przeglądó) techncznych obektó budolanych rocznych pęcoletnch, ramach upraneń Inspektora Nadzoru GSM Złożene nosku (protestu) do Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencj Konsumentó sprae podyżek ce za odę odproadzane ścekó Alza mocy zamóonej potrzeby c.o. złożene nosku o jej obnżene. Przygotoyane materałó posedze Komsj Eksploatacyjno Inestycyjnej Rady Nadzorczej oraz czynny udzał pracach Komsj, Alza noych zasad gospodark odpadam komulnym Współpraca z Radnym masta Noego Sącza Keronkam ZAB. Złożene skutecznego protestu sprae zmany sposobu lcza opłaty za śmec (od osoby zamast od lośc zużytej ody jak początkoo uchalła Rada Masta Noego Sącza). Załatane spra beżących, odpoedz prośby zastrzeże meszkańcó, śledzene zamerzeń nestycyjnych sąsedzte terenó Spółdzeln, dzała zmerzające do ykrya bezumonego użytkoa z me Spółdzeln. II. Spray Członkosko Meszkanoe W okrese 2012 r. do dzału członkoskomeszkanoego płynęło 2997 różnego rodzaju psm noskó. Każde nesone psmo zostało rozpozne skeroane do załate zgodne z łaścoścą. Wnesone psma zaerają bardzo różnorodną tematykę, nejednokrotne skomplkoaną, ymagają zatem dużej starannośc pośęce kładu czasu pracy celu roząza problemu załate spray. Podto są to elokrotne spray zązane z ypadkam losoym lub rodznnym (śmercą, rozodem, podzałem majątku tp.) ymagają zatem zększonej cerplośc, taktu, ysłucha pośęce uag przy ch załatanu. Lczba członkó spółdzeln dzeń r Lczba członkó upranonych Dzał członkosko-meszkanoy przygotouje ydaje zaśadcze członkom Spółdzeln szystkm upranonym, ymagane do czynnośc cylno-pranych zązanych z lokalam. W okrese spraozdaczym zostały ydane 793 zaśadcze do sporządze aktó notaralnych, do założe ksąg eczystych, urzędó skarboych, banku nnych. W 2012 r. oddano do Spółdzeln 5 olnych lokal meszkalnych typu lokatorskego. Zarząd zorganzoał 11 przetargó, sprzedano 3 olne meszka typu lokatorskego, 2 pozostały do sprzedaży 2013 r. W ramach przetargu zostały róneż sprzedane 4 meszka typu lokatorskego zameszkałe. Meszkane przy ul. Sucharskego 21/47 zostało sprzedane r. płata artośc lokalu akt notaralny zostaną zrealzoane 2013 r. Na nosek osób posadających lokale garażoe położone przy ul. Naścszoskej oraz Partyzantó Hubala dokono zmany podzału tych neruchomośc. W zązku z tym ystąpła koneczność uchyle uchał o yodrębnenu samodzelnych lokal podjętych 2004 r. przygotoa noych, zgodne z procedurą określoną ustae o spółdzelch meszkanoych. Nadal proadzony jest proces przełaszcza meszkań. Składane są nosk o ustanoene odrębnej łasnośc, zgłaszają sę róneż członkoe którzy złożyl take nosk e cześnejszym okrese. Wnosk systematyczne są realzoane. Do szystkch tych osób po otrzymanu nformacj z dzału ksęgoośc oraz poszczególnych admnstracj przygotoyane ysłane są szczegółoe nformacje o arunkach jake leży spełnć przed zaarcem umoy notaralnej. Ustalane są termny zyt u notaruszy, przygotoyane są nezbędne ymagane do tych czynnośc dokumenty. Akty notaralne zaerane są u 4 notaruszy Noym Sączu. W 2012 r. zaarto 77 aktó notaralnych ustanoe praa odrębnej łasnośc lokalu meszkalnego (29 dot. meszkań lokatorskch, 48 dot. meszkań łasnoścoych) oraz 18 aktó notaralnych ustanoe odrębnej łasnośc garaży lub lokal użytkoych. Na dzeń yodrębnono także : 5 lokal użytkoych (ZAB Nr 1 2 lokale, ZAB Nr 2 3 lokale) 55 garaży (ZAB Nr 1 6 garaży, ZAB Nr 2 44 garaże, ZAB Nr 4 5 garaży) Podto 2012 r. 206 osób przyjęto poczet członkó Spółdzeln zązku z bycem praa do lokalu meszkalnego lub lokalu o nnym przezczenu, zasadze członka spółmałżonka tp., podstae yroku sądoego, umoy cylno-pranej, 415 osób złożyło dokumenty o przyjęce poczet członkó, o przenesene praa do lokalu tp. zązku z bycem pra do lokal z czego: 199 przyjęto poczet członkó, 7 przyjęto zasadze członka spółmałżonka, 94 było już członkam, 105 pozostało jako osoby upranone, 10 spra pozostało do załate, 128 spra zązanych ze śmercą członka Spółdzeln lub jego spółmałżonka zostaje róneż do załate. Do osób upranonych oraz spadkobercó systematyczne ysyłane są nformacje, przypomne lub poglene o załatene ureguloane spra zązanych z praem do tych lokal. W okrese spraozdaczym Rada Nadzorcza nosek Zarządu GSM rozpatryała nosk o ykluczene ze Spółdzeln oraz o uchylene podjętych uchał o ykluczenu zązku ze spłatą zadłużeń. Wnosk o ykluczene ze Spółdzeln skeroane przez poszczególne ZAB-y zostały zaopnoane przez Komsję MeszkanooSamorządoą. Komsja zaopnoała 13 noskó o ykluczene oraz 6 noskó o ykreślene ze Spółdzeln. Rada Nadzorcza posedzech 2012 r. ostateczne ykluczyła 16 członkó ( tym 1 członka spółmałżonka), 4 członkom odroczyła ykluczene, 1 nosek oddalła, 9 członkó spłacło zadłużene przed posedzenem Rady Nadzorczej, a 2 spray pozostały do załate (ne spełły ymogó ustaoych). Spośród osób ykluczonych ze Spółdzeln 22 posada yrok z orzeczoną eksmsją z lokalem socjalnym oczekuje przyzne takego lokalu przez Urząd Masta, 10 osób ykluczonych posada yrok eksmsyjne bez lokalu socjalnego. 14

15 Bezpeczeństo Hge Pracy W GSM dzeń r. jest 108 osób ykluczonych z gro członkó ( tym 5 członkó spółmałżonkó) : 1. ZAB ZAB ZAB ZAB ZAB-5 26 W zązku z uchylenem 8 uchał o ykluczenu ze Spółdzeln odzyskano zadłużene, które dzeń yklucze ynosło ,44 zł. Podto zązku ze sprzedażą meszkań zadłużonych pozyskano kotę ,29 zł., która została rozlczo z lokatoram. Przychód dla Spółdzeln z tego tytułu ynósł ,22 zł. W zasobach Spółdzeln jest 8832 meszkań tym: 284 typu lokatorskego, typu łasnoścoego, zasadze pełnej łasnośc. Z rejestru członkó Spółdzeln skreślono : 290 członkó zameszkałych. W dzale członkosko - meszkanoym proadzone są róneż rejestry ksąg eczystych, których dokonyane są psy szystkch zakładanych ksąg eczystych dla yodrębnych neruchomośc lokaloych, spółdzelczego łasnoścoego praa do lokalu jak róneż szystke nne zmany jake dokonyane są przez członkó Spółdzeln, łaśccel lub osoby upranone np: udzelone pod hpotekę kredyty, nformacje o zmach łaśccel, o spłaconych kredytach tp. III. Spray praconcze Zmany kadroe 2012 roku były zązane z konecznoścą zatrudne praconkó zastępste osób przebyających urlopach macerzyńskch oraz długotrałych zolnech lekarskch. Dzała te spoodoały przekroczene planoanego, łącznego zatrudne GSM o 1,99 etatu. Na beżąco proadzo jest edencja czasu pracy zakrese nezbędnym do określe rzeczystego czasu pracy /z uzględnenem urlopó ypoczynkoych bezpłatnych/ oraz absencj choroboej praconkó Spółdzeln. Sporządza jest peł dokumentacja praconcza ząza z zatrudnenem zalnem praconkó /Akta Osoboe/. Razem ynk brutto GSM ynos zł W okrese spraozdaczym proadzono Szczegółoe nformacje o kosztach dzór d arunkam pracy GSM. ynkach z podzałem poszczególne Wynk kompleksoej kontrol stanu BHP ZAB- y oraz rodzaje neruchomośc GSM zostaną przedstaone rocznej przedstaają załączone tabele. alze stanu BHP. Opracoano pełną ocenę ryzyka zaodoego szystkch Meda dostarczane do lokal meszkalnych, stanoskach pracy GSM oraz użytkoych me spólnego rozlczane przeproadzono szkole okresoe są z odborcam zgodne z oboązującym dzedzne BHP dla szystkch praconkó regulamm. Centralne Ogrzeane GSM. Cepła Woda rozlczane są po sezone W okrese spraozdaczym zanotoano 4 grzeczym dlatego konec roku ndydualne ypadk przy pracy, które ystępuje saldo. Rozlczene sezonu spoodoały czasoą nezdolność do pracy grzeczego 2012/2013 będze dokone osób poszkodoanych. m-cu VII br. W dch: r. oraz 11- Dostay ody rozlczone zostały z r. GSM została odborcam do 0. Nadyżk płyó d przeproadzo kontrola PIP. Wnosk ydatkam za yóz neczystośc oraz gaz zaarte ystąpech oraz decyzje rozlczane są opłatach za te usług zaarte kazach zostały ykone trakce roku oboązujących termch. Zadłuże czynszoe Zabezpeczene danych osoboych Na konec 2012 roku zadłuże czynszoe ynoszą ogółem zł stosunku W okrese spraozdaczym rozpoczęto do roku ubegłego zrosły o kotę przygotoane do opracoa poltyk zł. Zadłużene stosunku do planoanych bezpeczeństa nformacj GSM oraz lczeń czynszó stano 8,22 %. przedstaono Zarządo GSM raport Najyższy skaźnk zadłuże ykazuje o aktualnym stane bezpeczeństa ZAB 2 11,87%, a jnższy ZAB 4 5,94%. nformacj GSM. Zadłuże mno proadzonej beżąco ndykacj zrosły porónu do roku IV. Alza kosztó Zarządu za 2012 roku poprzednego, jedk zrost ten jest nższy nż latach ubegłych. GSM osągnęła 2012 roku przychody z gosp. Meszkanoej ys zł Przychody z pozostałej dzałalnośc zamknęły sę kotą zł Razem przychody osągnęte przez ZAB-y stanoą kotę zł. co stano 104,09 % elkośc planoanych. V. Wndykacja leżnośc W okrese 2012 roku zostało zarejestroanych rejestrze Rp / spra, z czego z poództa GSM było 913, tym; 10 pozó o ydane lokalu meszkalnego, 1 nosek o sterdzene byca spadku (Rp 19/12) 902 pozy o uzyskane kazó zapłaty, ogólną kotę ,02 zł; Koszty dzałalnośc tym okrese kształtoały sę łączne ponżej zaplanoanej elkośc osągnęły kotę Pozostałe 6 spray zarejestroane zł co stano 98,17 % elkośc rejestrze RP ne były z ncjatyy planoanej rok W poszczególnych Grodzkej Spółdzeln Meszkanoej: rodzajach kosztó odnotoano neelke 1 spraa to poództo skeroane odchyle od planu, lecz są to różnce przecko GSM o ustalene ykonya nestotne łącznej koce ne pracy szczególnych arunkach (Rp przekroczyły zaplanoanych elkośc. 106/12) spraa zakończo, Na dzeń rok Spółdzel 2 spraa to poództo skeroane przecko GSM o zolnene zajętego osągnęła ynk brutto z dzałalnośc przedmotu spod egzekucj (Rp 280/12) podstaoej ysokośc ( tym ujemny spraa toku, ynk GZM ,87 zł) zł Podto osągnęto dodatn ynk 3 spraa to projekt nosku do Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencj dzałalnośc pozostałej (operacyjnej Konsumentó Krakoe dot. praktyk fnsoej) Zespołach Admnstracj antymonopoloej Sądeckch Budynkó koce zł Wodocągó (Rp 343/12) spraa oraz ynk pozostałej dzałalnośc toku, Admnstracj Ogólnej zł 15

16 4 spraa to poództo skeroane przecko GSM o zolnene zajętych przedmotó spod egzekucj ( Rp 457/12) spraa toku, 5 spraa to poództo skeroane przecko GSM o zapłatę odszkodoa (Rp 710/12) spraa toku, 6 spraa to poództo z udzałem m.n. GSM o ustanoene służebnośc drog konecznej (Rp 764/12) spraa toku. 16 pozó do Sądu Rejonoego Noym Sączu Wydzał I Cylny o ypłatę odszkodoań za nedostarczene lokal socjalnych łączną kotę ,11 zł. W okrese spraozdaczym: 458 spra skeroano do egzekucj kotę ok ,95 zł (leżność głó). 431 spraach yegzekoano leżnośc przypadające Grodzkej Spółdzeln Meszkanoej łączną W omaanym okrese spraozdaczym kotę ok ,00 zł. płynęło do Spółdzeln 13 sprzecó od kazó zapłaty. 77 spra okazało sę bezskutecznych. Z ogólnej lośc 919 pozó zostało ostateczne załatonych 370 spra, Pozostałe nosk proadzone są dal kotę ,90 zł zązku z poprzez zajęca rachunkó bankoych, częścoą lub całkotą spłatą zadłuże. erzytelnośc, ygrodzeń za pracę, rent, Pozostałe 549 spra są toku postępoa emerytur, neruchomośc ( tym róneż sądoego lub komornczego. meszkań) jak róneż ruchomośc. Kontynuoane są postępoa Ponższe zestaene obrazuje lość oraz egzekucyjne szczęte e cześnejszych kotę ureguloanych spra latach. poszczególnych ZAB-ach; Proadzone są róneż postępoa ZAB Nr 1 98 pozó kotę ,53 zł egzekucyjne mające celu sprzedaż ZAB Nr 2 91 pozó kotę ,02 zł meszkań lokatoró. ZAB Nr 3 81 pozó kotę ,56 zł W okrese 2012 roku dokono róneż ZAB Nr 4 11 pozó kotę yda dóch lokal meszkalnych z ZAB ,66 zł Nr 5 ZAB Nr 1. W stosunku do ZAB Nr 5 84 pozó kotę meszkańcó tych lokal orzeczone były ,78 zł eksmsje z praem do lokal socjalnych. Inne pozy 5 pozó kotę Odzyskane lokale zostały skeroane do sprzedaży drodze przetargu ,35 zł RAZEM 370 pozó kotę Proadzone róneż były trzy postępoa ,90 zł egzekucyjne mające celu eksmsję z lokalu użytkoego z ZAB 1 oraz z lokalu Podto omaanym okrese meszkalnego z ZAB 2 ZAB Nr 3. spraozdaczym ystąpono do Sądu o dane klauzul ykolnośc dla 592 W przypadku lokalu użytkoego została kazó zapłaty. yko przymusoa eksmsja asyśce funkcjoruszy Polcj lokal został W okrese 2012 r. do Bura Informacj ydany ZAB Nr 1, przypadku lokal Gospodarczej InfoMontor S.A. z sedzbą meszkalnych trakce postępoa Warszae zostal psan dłużncy z 24 egzekucyjnego Spółdzel odstąpła od lokal zadłużonych, łączną kotę eksmsj, gdyż dłużnk z ZAB Nr 2 dokoł ,00 zł, łączne 28 osób, a spłaty całośc zadłuże, tomast dłużnk ykreślono dłużnkó z 12 lokal z ZAB Nr 3 dokoł spłaty ok. 2/3 zadłużonych łączne 20 osób. zadłuże, a pozostałą część została spsa ugoda. W omaanym okrese spraozdaczym zapadły 3 yrok, których orzeczono VI. Kontrola eksmsję: Eksmsja z lokalu użytkoego Rp Kontrole zostały ykone zgodne z 596/11 ZAB Nr 1, polecenem Prezesa Zarządu zaleconych Eksmsja o ydane neruchomośc Rp termch. Kontrol zostały poddane 459/12 ZAB Nr 5, stępujące zagadne: Eksmsja z lokalu meszkalnego Rp 295/11 yrok bez lokalu socjalnego Rekontrola zaartych umó yjem ZAB Nr 1 lokal użytkoych, dzerżay terenu W okrese 2012 r. zakrese dot. roszczeń odszkodoaczych od Urzędu Masta Noego Sącza zostało zarejestroanych ZAB Nr 3 protokół Nr 1/2012, Doraź kontrola zużyca energ centralnego ogrzea budynkach meszkalnych ZAB Nr 2 odnesenu lstopad 2010 do lstopad 2011r. protokół Nr 2/2012, Kontrola sprae skarg p. K zam. przy ul. Ar. Krajoej 3 zązku ze zgłoszoną szkodą uszkodze samochodu parkngu obok budynku Ar. Krajoej 3 protokół Nr 3/2012, Kontrola sprae doko nentaryzacj budynkó łasnoścoych ybudoanych grunce dzerżaonym od Spółdzeln celu określe płatnośc podatku od neruchomośc protokół Nr 4/2012, Kontrola pradłoośc dobra spółczynnkó redukcyjnych stosoanych do rozlczeń opłat za centralne ogrzeane budynkach ZAB Nr 1 protokół Nr 5/2012, Kontrola pradłoośc dobra spółczynnkó redukcyjnych stosoanych do rozlczeń opłat za centralne ogrzeane budynkach ZAB Nr 3 protokół Nr 6/2012, Kontrola pradłoośc dobra spółczynnkó redukcyjnych stosoanych do rozlczeń opłat za centralne ogrzeane budynkach ZAB Nr 5 protokół Nr 7/2012, Kontrola pradłoośc dobra spółczynnkó redukcyjnych stosoanych do rozlczeń opłat za centralne ogrzeane budynkach ZAB Nr 2 protokół Nr 8/2012, Kontrola pradłoośc dobra spółczynnkó redukcyjnych stosoanych do rozlczeń opłat za centralne ogrzeane budynkach ZAB Nr 4 protokół Nr 9/2012, Rekontrola zaartych umó jem lokal użytkoych, dzerżaę terenó pod lokale użytkoe ZAB Nr 1 protokół Nr 10/2012, Kontrola robót doceple stropodachó ykonych 2011 r. przez Frmę Budolano Inżyneryjną budynkach meszkalnych GSM ZAB Nr 5 protokół Nr 11/2012, Kontrola robót doceple stropu ykonego 2011 r. przez Frmę Budolano Inżyneryjną budynku meszkalnym GSM ZAB Nr 1 protokół Nr 12/2012, Peł kontrola usług remontoych ykonyanych przez obcych ykocó 2011 r. ZAB Nr 1 protokół Nr 13/2012, Kontrola ykonego doceple stropu budynku Naojoska 29 ZAB Nr 1 odpoedz psmo p. T., zam. budynku Naojoska 29 protokół Nr 14/2012, Zbadane sposobu dokonya odczytó podzelnkó centralnego ogrzea poszczególnych ZAB-ach oraz kontrola stosoa sę do 16

17 oboązujących umó dotyczących yko usług rozlcze centralnego ogrzea przez Frmy rozlczenoe protokół Nr 15/2012, Doraź kontrola kosztó termomodernzacj budynku meszkalnego Matejk 50, Długosza 35 ZAB Nr 1 protokół Nr 16/2012, Peł kontrola usług remontoych ykonyanych przez obcych ykocó 2011 r. ZAB Nr 2 protokół Nr 17/2012, Kontrola okolczność nterencj p. T. zam. budynku Naojoska 29 sprae eloletnego przeceku ystępującego strope klatk schodoej / budynku protokół Nr 18/2012. Kontrola robót remontoych ykonyanych 2011 roku przez obcych ykocó ZAB Nr 5 protokół Nr 19/2012, Kontrola robót remontoych ykonyanych 2011 roku przez obcych ykocó ZAB Nr 4 protokół Nr 20/2012, Kontrola robót remontoych ykonyanych 2011 roku przez obcych ykocó ZAB Nr 3 protokół Nr 21/2012, Kontrola doraź gospodark yozu neczystośc stałych komulnych ZAB Nr 3 protokół Nr 22/2012, Kontrola doraź gospodark yozu neczystośc stałych komulnych ZAB Nr 5 protokół Nr 23/2012, Kontrola doraź archzacj oraz przechoya dokumentó ZAB Nr 1 protokół Nr 24/2012, Kontrola doraź archzacj oraz przechoya dokumentó ZAB Nr 2 protokół Nr 25/2012, Kontrola doraź archzacj oraz przechoya dokumentó ZAB Nr 3 protokół Nr 26/2012, Kontrola doraź archzacj oraz przechoya dokumentó ZAB Nr 4 protokół Nr 27/2012, Kontrola doraź archzacj oraz przechoya dokumentó ZAB Nr 5 protokół Nr 28/2012, Kontrola doraź archzacj oraz przechoya dokumentó AO protokół Nr 29/2012, Kontrola rozlcze kosztó c.o. budynku meszkalnym Klasztor 38 Os. Mllenum zązku z psmem p. F. ul. Klasztor 38 protokół Nr 30/2012, Kontrola doraź gospodark yozu neczystośc stałych komulnych ZAB Nr 1 protokół Nr 31/2012, Kontrola doraź gospodark yozu neczystośc stałych komulnych ZAB Nr 2 protokół Nr 32/2012, Kontrola doraź gospodark yozu neczystośc stałych komulnych ZAB Nr 4 protokół Nr 33/2012, Kontrola doraź rozlcze kosztó termomodernzacj budynkó meszkalnych GSM Skorskego 2-4, Barska 14, Słoneczne 8 - protokół Nr 34/2012, Kontrola doraź pradłoośc yko opask okół budynkó meszkalnych Korzenoskego 6, 8,10 ZAB Nr 5 - protokół Nr 35/2012. VII. Podsumoane Podsumoując spraozdane Zarządu, sytuację GSM leży uzć za dobrą lub bardzo dobrą. Na uagę zasługuje zrost porónu do 2011roku; przychodó netto ze sprzedaży z ,13 zł. do koty ,56 zł. kosztó z dzałalnośc operacyjnej z ,44 zł do koty ,52 zł. pozostałych przychodó operacyjnych z koty ,64 zł do koty ,26 zł. strata gospodarce zasobam meszkanoym (zmalała) z koty ,08 zł do koty ,87 zł. zysku netto z ,61 zł. do koty ,95 zł. Wynk fnsoe rzeczoe za 2012 rok poterdzają pradłoość funkcjonoa Spółdzeln oraz skuteczność podjętych dzałań, zmerzających do tego aby Spółdzel uzyskała przychody z dzałalnośc gospodarczej, nezależnej od obcążeń płaconych przez członkó spółdzeln. Gospodarka fnsoa jest stabl, a podejmoane zada przyczyją sę do utrzyma pomża majątku spółdzelczego. Termnoo reguloane są zoboąza obec dostacó medó tj; centralnego ogrzea, cepłej zmnej ody, odproadza ścekó, yozu neczystośc jak róneż zoboązań publczno pranych. Dzęk temu spółdzel postrzega jest jako arygodny partner kontaktach gospodarczych. Nepokojącym zjaskem jest dalszy zrost zadłużeń czynszoych. Na konec 2012 roku zadłuże czynszoe ynoszą ogółem zł stosunku do roku ubegłego zrosły o kotę zł. Zarząd podejme dodatkoe dzała zmerzające do ogranczene tego zjaska polegające ntensyfkacj sprzedaży zadłużonych meszkań. Zarząd GSM mgr nż Jarosła Ianec (MBA) mgr nż Ryszard Jasńsk Szanon Państo, Zarząd Grodzkej Spółdzeln Meszkanoej serdeczne zaprasza do korzysta z elektroncznej formy prezentoa ksążeczek czynszoych GSM. Korzystane z portalu oprócz neątplej ygody zape poufność przekazyanych meszkańcom nformacj oraz zmnejsza koszty funkcjonoa Spółdzeln. Funkcje portalu podlegają stopnoemu rozszerzanu, róneż zgodne z sugestam przekazyanym przez meszkańcó zasobó GSM. Zarząd GSM 17

18 Informacje temat proadzonej dzałalnośc oraz plach 2013 rok Zespół Admnstracj Budynkó Nr 1 ul. Konopnckej 3 Noym Sączu tel. (18) Na terene ZAB nr 1 proadzo jest dzałalność społecznoychoacza dla dzec zameszkałych terene admnstroanym przez Zespół Admnstracj Budynkó Nr 1. Dzałalność ta proadzo jest Śetlcy Osedloej,,SŁONECZKO przy ul. Króloej Jadg 29 a. Dokono długo oczekanej modernzacj placu zaba. Dotychczasoy plac zaba został poększony, górka saneczkoa została przeneso nne mejsce plac zaba został ogrodzony. Plac zaba został podzelony trzy sektory yposażony noe urządze. Zmany persolne zaoocoały storzenem, przez noego praconka, nteresującego programu adresoanego dla szych dzec, który forme harmonogramu został rozposzechnony e szystkch budynkach zlokalzoanych terene ZAB 1. Przedstaono szeroką ofertę zajęć adresoaną do dzec a to; douczane z j. angelskego, koralkoma, koło poezj/teatralne, orgam tradycyjne koło plastyczne, uka szydełkoa, zajęca śetlcoe gry planszoe. Zajęca ceszą sę ogromną popularnoścą. Dodatkoo roku szkolnym 2012/2013 zorganzoano Andrzejk, mkołajk, okrese fer, spólne z Zarządem Osedla Mlenum Akcję zma oraz planoany jest Dzeń Dzecka. Zachęcamy szystke dzec zameszkałe terene admnstroanym przez ZAB nr 1 do odedze Śetlcy Sektor A - zostało ykone bosko do płk satkoej Osedloej,,SŁONECZKO. Sektor B przezczony dla dzec jmłodszych, zamontoane zostały stępujące urządze; de huśtak, karuzela Trzmel, Plac zaba Mlenum huśtak sprężynoe BMX, Konk, ZOO, zjeżdżal Duet, podój paskonca,,guco oraz łak z oparcem, Sektor C przezczony dla dzec starszych, zamontoane zostały stępujące urządze ; huśtaka Potr, karuzela krzyżoa,, Jaś, przeplot,,drążk, zesta rekreacyjny czteroeżoy TerdzaWysoka Baszta, zesta rekreacyjny,,lenka, zesta gmstyczny,,fp, przeplot,,raketa, paskonca,,guco oraz łak z oparcem. W roku 2013 ZAB nr 1 planuje ykone prac remontoych łączną kotę zł. Szczegółoy plan remontó 2013 rok umeszczony został gablotach klatkach schodoych. Keronk ZAB nr 1 Marola Wójck Zespół Admnstracj Budynkó Nr 2 ul. Skorskego 37 Noym Sączu tel. (18) Zespół Admnstracj Budynkó Nr 2 Grodzkej Spółdzeln Meszkanoej Noym Sączu som zasęgem obejmuje budynk przy ulcach: Loska, Ccha, Barska, Naścszoska, Hallera, Młodzeżoa, Kochanoskego, Żyecka, Szkol, Na Rurach, Padereskego, Kołłątaja, Kraszeskego, Tuma, Skorskego. Ogółem admnstrujemy 36 budynkó meszkalnych o łącznej poerzchn m2 lczbe meszkań Podto posadamy 55 garaży 10 palonó handloych. W ramach funduszu remontoego 2012 roku zakończylśmy ymanę stolark okennej meszkach, klatkach schodoych oraz 16 budynkach dokono ymany okenek pncznych. W 2012 roku ZAB-2 praktyczne zakończył ymanę bram ejścoych do budynkó meszkalnych (pozostało do ymany: Skorskego 33 szt.2, Loska 41-Żyecka 11 szt.4). Z robót ogólnobudolanych dokono renoacj eleacj budynkó: Loska 73, 75, 77, 81 oraz ścan szczytoych budynkó: Naścszoska 80, Żyecka 21, Ccha 6 Padereskego 52. Wykono noą zabudoę Naścszoska Barska. śmetnka neruchomośc Przełożone zostały cąg pesze neruchomośc przy budynkach: Loska 73, 75, 77, 81. Na beżąco ykonyane są roboty komrske oraz pray celu zapene utrzyma odpoednego stanu techncznego obektó budolanych. 18

19 Wychodząc przec prośbom rodzcó 2012 roku ykono modernzację trzech placó zaba neruchomoścach: Ccha, Barska Hallera. Zamontoane urządze odpoadają obecnym przepsó ymogom. Z robót drogoych dokono remontu parkngó poprzez ułożene noej erzchn z kostk betonoej neruchomoścach: Padereskego-Żyecka, Hallera-Kochanoskego. zajęca z języka angelskego raz tygodnu zajęca zespołu regolnego Dujcoe Dzec spotka Klubu Senora (2 grupy) odbyły sę spotka nooroczne dla senoró z Osedla (dukrotne po 100 osób) zorganzoano menny osedla Kochanoskego (300 osób) Dzeń Dzecka (200 uczestnkó) Mędzyosedloy Turnej Płk Haloej Nożnej yceczka dla uczestnkó zajęć do Zakopanego odbyały sę zajęca czase fer zmoych akacj Zespół regolny klkakrotne ystąpł z programem tanecznym kolędnczym. W Klubach Senora zorganzoano: Zabaę Andrzejkoą, Karałoą, Wglę nne mprezy okolcznoścoe yceczk Węgry Słoację. Spotka odbyają sę raz tygodnu. Podto ODK udostęp pomeszcze odpłatne : kursy, zebra, spotka. ZAB roku ramach funduszu remontoego eksploatacyjnego planuje ykoć stępujące prace: remont nstalacj elektrycznej pnc raz z ymaną osprzętu opra budynkach: Kołłątaja 14, 18, Tuma 3, 5 remont zabudoy śmetnka neruchomośc przy budynkach Szkol 22 Loska 73 yma łazó dachoych, która zostane zakończo całośc beżącym roku yma okenek pncznych budynkach: Ccha 6, 8, Barska 53, 55, Naścszoska 80, Loska 73, 75, 77, 81, 83, 85, 87 remont parkngó: Kołłątaja 16 Żyecka 21, Kochanoskego 34 Kochanoskego 37-Padereskego 40 renoacja eleacj ścan szczytoych budynkó: Żyecka 35, Kraszeskego 3, Ccha 6, 8, Loska 83 modernzacja placó zaba neruchomoścach: Kołłątaja 13 ODK, Szkol, Loska 85-87, Barska 55 zjeżdżal dla małych dzec remont balkonó Tuma 3, 5, Loska 41 Żyecka 11 yma bram ejścoych budynku Skorskego 33 remont eleacj lokal użytkoych raz z ymaną bram ejścoych ślusark: Padereskego 40, 54. Wykonyane prace dużym stopnu przyczyną sę do polepsze yglądu, estetyk stanu techncznego obektó admnstroanych przez ZAB-2. W ZAB-2 proadzo jest dzałalność Osedloego Domu Kultury przy ul. Kołłątaja 13, który proadz: codzenne zajęca dla dzec młodzeży (gry, zabay, zajęca sportoe, pomoc uce) Keronk ZAB nr 2 Jan Potonec zajęca plastyczne 2 razy tygodnu Zespół Admnstracj Budynkó Nr 3 ul. Westerplatte 23 Noym Sączu tel. (18) Rok 2012 był przez s ogłoszonym Rok parkngó. Co udało sę m zrealzoać z zapoedz przedstaonych buletyne GSM z czerca ubegłego roku? Wszyscy pamętamy, że trud sytuacja zakrese codzennej ZAB 3 została uzględno plach remontoych rok komunkacj, dojazdu pojazdó ratunkoych do szych 2012 Grodzkej Spółdzeln Meszkanoej, ZAB 3. Zgodne z budynkó czy też zleze olnego mejsca parkngoego zapoedzą przedstaoną szym buletyne czercu 19

20 ubegłego roku te oczekane przez s szystkch prace zostały rozpoczęte okrese akacyjnym dalszej kolejnośc realzoane przez dóch ykocó tj. Spółdzelnę Rzemeślnczą Sądeczanka z Noego Sącza oraz PH PODHALE Sp. z o.o. róneż z sedzbą Noym Sączu. Efektem tych prac są: parkng droga dojazdoa obrębe palonu Carrefour przy ul. Sucharskego parkng droga dojazdoa obrębe budynkó Arm krajoej 21, 19, 27 oraz budynkó przy ul. Nadbrzeżnej droga dojazdoa oraz parkng przed budynkam; Hubala 5, 6, 7, 8, 10 oraz budynkam Partyzantó 3, 5. postojoych, łatejszy przejazd poszerzonym drogam spotkały sę z lcznym pozytynym opm poterdzającym zasadność ch realzacj. W jblższym czase tych mejscach dodatkoo planoane są prace zązane z łaścym ozkoanem które jest nezbędne dla pradłoego parkoa oraz pradłoej regulacj ruchu. Prace te yko specjalstycz frma. Jedk ne szystke zakładane funduszu remontoym 2012 rok prace udało sę m ykoć. Przykładem takej sytuacj jest zaeszo z poodu protestu lokatoró realzacja remontu drog dojazdoej oraz parkngu obrębe budynkó przy ul. Sucharskego Mamy dzeję, że postępoane admnstracyjne jake tej sprae jest aktualne proadzone oraz stanosko zanteresoanych lokatoró przedstaone ankece róneż pozolą realzację jblższej przyszłośc akceptoalnego zakresu prac. A co zamerzamy tej sprae zrobć beżącym roku? Zgodne z przyjętym planem remontoym rok beżący zostały zaplanoane mędzy nnym: opracoane stosonej dokumentacj raz z realzacją remontu drog dojazdoej, parkngu przed bud. Westerplatte24 opracoane dokumentacj techncznej zązanej z modernzacją stnejącej drog dojazdoej do budynkó: Partyzantó 16, 14, 7 jak róneż uzględjącej możlość ygospodaroa noych mejsc postojoych tej częśc osedla opracoane koncepcj dalszej rozbudoy dróg osedloych od skrzyżoa przy bud. Hubala 6 stronę ul. Sucharskego (zdłuż budynkó Hubala 3, 1). Realzacja poyższych prac będze przebegała marę uzyska stosonych dokumentó które są nezbędne tak Dzęk ykonym pracom lokatorzy meszkający obrębe dużych przedsęzęcach. yszczególnonych zadań zdołal już odczuć korzyśc jake te prace przynosły. Zększo sposób zczący lość mejsc Keronk ZAB nr 3 Roman Kulpa Zespół Admnstracj Budynkó Nr 4 os. Słoneczne Starym Sączu tel. (18) Proadzene efektynej dzałalnośc admnstracyjnej os. Słonecznym Starym Sączu, możle jest głóne dzęk termnoym płatom czynszu dokonyanym przez meszkańcó, a także spółpracy Zarządu GSM, Rady Nadzorczej Rady Członkoskej z praconkam ZAB-4. Wspólnym ysłkem sze osedle stało sę bardzej estetyczne, zadbane nooczesne. W ostatnch latach os. Słonecznym zostały przeproadzone stępujące prace remontoe: remont drog enętrznej raz z parkngem chodnkam pomędzy budynkam os. Słoneczne 1, 2, 3, 4 ykone dróg PPOŻ raz z parkngem chodnkam przy budynkach os. Słoneczne 4, 6 Podto budynkach zostały ykone remonty polegające : ymane budynkach meszkalnych ponó elektrycznych, ykonu nstalacj domofonoej budynkach os. Słoneczne 1, 2, 3, 4, 6 kl. A, B, ymane okenek pncznych os. Słoneczne 1, 2, 3, 4, 6, 7, montażu deflektoró sad stożkoych przeodach spalnoych entylacyjnych. Na 2013 rok zaplanoane jest ykone stępujących prac remontoych: kontynuacja montażu domofonó os. Słoneczne 6 kl. C, D, E, os. Słoneczne 7 8, remont nstalacj elektrycznej (pnce) os. Słoneczne 1 3, maloane klatek schodoych budynkach os. Słoneczne 3 4, yma odomerzy (ze zdalnym odczytem) os. Słoneczne 1 4, 20

UCHWAŁA NR 279/XVIII/2011 Rady Miasta Płocka z dnia 29 grudnia 2011 roku

UCHWAŁA NR 279/XVIII/2011 Rady Miasta Płocka z dnia 29 grudnia 2011 roku UCHWAŁA NR 279/XVIII/2011 Rady Masta Płocka z dna 29 grudna 2011 roku sprae ustalena Regulamnu przyznaana przekazyana stypendó mejskch dla ucznó szkół proadzonych lub dotoanych przez Masto Płock zameldoanych

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 279/XVIII/2011 Rady Miasta Płocka z dnia 29 grudnia 2011 roku

Uchwała Nr 279/XVIII/2011 Rady Miasta Płocka z dnia 29 grudnia 2011 roku Uchała Nr 279/XVIII/2011 Rady Masta Płocka z dna 29 grudna 2011 roku sprae ustalena Regulamnu przyznaana przekazyana stypendó mejskch dla ucznó szkół proadzonych lub dotoanych przez Masto Płock zameldoanych

Bardziej szczegółowo

OKRESOWA EMERYTURA KAPITAŁOWA ZE ŚRODKÓW ZGROMADZONYCH W OFE

OKRESOWA EMERYTURA KAPITAŁOWA ZE ŚRODKÓW ZGROMADZONYCH W OFE OKRESOWA EMERYTURA KAPITAŁOWA ZE ŚRODKÓW ZGROMADZONYCH W OFE Z a k ł a d U b e z p e c z e ń S p o ł e c z n y c h Warunk nabywana prawa do okresowej emerytury kaptałowej ze środków zgromadzonych w otwartym

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE TARYFA DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW. Taryfa obowiązuje od 01.01.2014 do 31.12.

OGŁOSZENIE TARYFA DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW. Taryfa obowiązuje od 01.01.2014 do 31.12. OGŁOSZENIE Zgodne z Uchwałą Nr XXXIII/421/2013 Rady Mejskej w Busku-Zdroju z dna 14 lstopada 2013 r. w sprawe zatwerdzena taryf za zborowe zaopatrzene w wodę zborowe odprowadzane śceków dla Mejskego Przedsęborstwa

Bardziej szczegółowo

Regulamin. udostępniania i korzystania ze zbiorów archiwum Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków przez osoby z zewnątrz

Regulamin. udostępniania i korzystania ze zbiorów archiwum Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków przez osoby z zewnątrz Załącznk Nr 1do Zarządzena nr 9 /2014 z dna 19.03.2014 r. Lubuskego Wojewódzkego Konserwatora Zabytków w Zelonej Górze Regulamn udostępnana korzystana ze zborów archwum Lubuskego Wojewódzkego Konserwatora

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTY I DRUKI DO PRZEPROWADZENIA WALNEGO ZEBRANIA SPRAWOZDAWCZEGO W ROD W 2014 R.

DOKUMENTY I DRUKI DO PRZEPROWADZENIA WALNEGO ZEBRANIA SPRAWOZDAWCZEGO W ROD W 2014 R. DOKUMENTY I DRUKI DO PRZEPROWADZENIA WALNEGO ZEBRANIA SPRAWOZDAWCZEGO W ROD W 2014 R. W niniejszej zszyce zamieściliśmy komplet niezbędnych dokumentó mających zastosoanie zorganizoaniu i przebiegu alnych

Bardziej szczegółowo

Łódzkie ONY NARODOWĄ STRATEGIĄ SPOJNOŚCI. Łódś, c/nic 14 kwietnia 20]Ir.

Łódzkie ONY NARODOWĄ STRATEGIĄ SPOJNOŚCI. Łódś, c/nic 14 kwietnia 20]Ir. ku y.4 storzene 2013. Łódź ONY NARODOWĄ STRATEGIĄ SPOJNOŚCI Łódzke Projekt spółfnansoany przez Unę Europejską z Europejskego Funduszu Rozoju Regonalnego Łódś, c/nc 14 ketna 20]Ir. OGLOSZENIE O ZAMÓWENIU

Bardziej szczegółowo

MINISTER EDUKACJI NARODOWEJ

MINISTER EDUKACJI NARODOWEJ 4 MINISTER EDUKACJI NARODOWEJ DWST WPZN 423189/BSZI13 Warszawa, 2013 -Q-4 Pan Marek Mchalak Rzecznk Praw Dzecka Szanowny Pane, w odpowedz na Pana wystąpene z dna 28 czerwca 2013 r. (znak: ZEW/500127-1/2013/MP),

Bardziej szczegółowo

OKRESOWA EMERYTURA KAPITAŁOWA ZE ŚRODKÓW ZGROMADZONYCH W OFE

OKRESOWA EMERYTURA KAPITAŁOWA ZE ŚRODKÓW ZGROMADZONYCH W OFE OKRESOWA EMERYTURA KAPITAŁOWA ZE ŚRODKÓW ZGROMADZONYCH W OFE Z a k ł a d U b e z p e c z e ń S p o ł e c z n y c h Warunk nabywana prawa do okresowej emerytury kaptałowej ze środków zgromadzonych w otwartym

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ z posiedzenia plenarnego Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego. wg listy obecności

PROTOKÓŁ z posiedzenia plenarnego Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego. wg listy obecności PROTOKÓŁ z posedzena plenarnego Komsj Wspólnej Rządu Samorządu Terytoralnego I. Termn obrad: 26 czerca 2013 IIflMI II. Mejsce obrad: Sala Kolumnoa Kancelara Prezesa Rady Mnstro III. Obecn na posedzenu:

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 19/2010 Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej Nadodrze w Głogowie z dnia 25 listopada 2010r.

UCHWAŁA NR 19/2010 Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej Nadodrze w Głogowie z dnia 25 listopada 2010r. UCHWAŁA NR 19/2010 Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej Nadodrze w Głogowie z dnia 25 listopada 2010r. w sprawie: zatwierdzenia Zasady wyborów członków Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej Wspólnota w Łęcznej

REGULAMIN Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej Wspólnota w Łęcznej Załącznik do Uchwały Nr 1/2016 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia SM Wspólnota w Łęcznej z dnia 26.02.2016 r. REGULAMIN Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej Wspólnota

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Piekarach Śląskich

REGULAMIN. Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Piekarach Śląskich REGULAMIN Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Piekarach Śląskich Piekary Śląskie 2013 I. Postanowienia ogólne. 1 Rada Nadzorcza działa na zasadach określonych przepisami art. 44-46 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

ORDYNACJA WYBORCZA dla Kół PZW Okręgu Zielona Góra na kadencję ROOZDZIAŁ I Uczestnictwo w Walnym Zgromadzeniu Koła

ORDYNACJA WYBORCZA dla Kół PZW Okręgu Zielona Góra na kadencję ROOZDZIAŁ I Uczestnictwo w Walnym Zgromadzeniu Koła Załącznik do Uchwały nr 4/11/2016 z dnia 14.11.2016 r. ORDYNACJA WYBORCZA dla Kół PZW Okręgu Zielona Góra na kadencję 2017-2020 ROOZDZIAŁ I Uczestnictwo w Walnym Zgromadzeniu Koła Walne zgromadzenie zwołuje

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ KUŹNIKI"

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ KUŹNIKI REGULAMIN RADY NADZORCZEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ KUŹNIKI" Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej Kuźniki" działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze, Ustawy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej Odbudowa w Nidzicy

REGULAMIN Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej Odbudowa w Nidzicy REGULAMIN Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej Odbudowa w Nidzicy Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy regulamin określa tryb i sposób obradowania oraz podejmowania uchwał przez Walne

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 9/2010 KRAJOWEJ RADY IZB ROLNICZYCH. z dnia 1 grudnia 2010 r. w sprawie zarządzenia wyborów do walnych zgromadzeń izb rolniczych

UCHWAŁA NR 9/2010 KRAJOWEJ RADY IZB ROLNICZYCH. z dnia 1 grudnia 2010 r. w sprawie zarządzenia wyborów do walnych zgromadzeń izb rolniczych UCHWAŁA NR 9/2010 KRAJOWEJ RADY IZB ROLNICZYCH z dnia 1 grudnia 2010 spraie zarządzenia yboró do alnych zgromadzeń izb rolniczych Na podstaie art. 25 ust. 1 i 2 ustay z dnia 14 grudnia 1995 o izbach rolniczych

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 74/ 2013 BURMISTRZA MIASTA LUBOŃ z dnia 22 listopada 2013r

ZARZĄDZENIE NR 74/ 2013 BURMISTRZA MIASTA LUBOŃ z dnia 22 listopada 2013r ZARZĄDZENIE NR 74/ 2013 BURMISTRZA MIASTA LUBOŃ z dna 22 lstopada 2013r w sprawe : planu wykorzystana gmnnego zasobu neruchomośc w latach 2014-2016. Na podstawe art. 30 ust.2 pkt 3 ustawy z dna 8 marca

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OBRAD WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ ŚNIEŻKA W KRAKOWIE

REGULAMIN OBRAD WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ ŚNIEŻKA W KRAKOWIE REGULAMIN OBRAD WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ ŚNIEŻKA W KRAKOWIE 1 1. Walne Zgromadzenie działa na podstawie przepisów ustawy Prawo Spółdzielcze z dnia 16.09.1982 r. ( tekst jednolity

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. JANUSZA KORCZAKA W BRONIEWICACH NA ROK SZKOLNY 2015/2016

PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. JANUSZA KORCZAKA W BRONIEWICACH NA ROK SZKOLNY 2015/2016 Samorząd Ucznowsk Szkoły Podstawowej m. Janusza Korczaka Bronewce 3 88-160 Jankowo e-mal: su.spbronewce@gmal.com http://www.spbronewce.republka.pl/su.html PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO SZKOŁY PODSTAWOWEJ

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N RADY NADZORCZEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ im. W. Z. NAŁKOWSKICH w LUBLINIE

R E G U L A M I N RADY NADZORCZEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ im. W. Z. NAŁKOWSKICH w LUBLINIE Załącznik do Uchwały Nr 2/2008 z dnia 22 listopada 2008r. Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej im. W.Z. Nałkowskich w Lublinie R E G U L A M I N RADY NADZORCZEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ im.

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N. pracy Rady Nadzorczej Lokatorsko-Własnościowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Knurowie

R E G U L A M I N. pracy Rady Nadzorczej Lokatorsko-Własnościowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Knurowie Załącznik do Uchwały Nr 9 Walnego Zgromadzenia Członków Lokatorsko -Własnościowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Knurowie podjętej w dniach 30, 31 maja 2011 r. oraz 1,6,7 czerwca 2011r. R E G U L A M I N

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Politechnika w Krakowie

Regulamin Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Politechnika w Krakowie 1 Regulamin Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Politechnika w Krakowie I. Postanowienia ogólne. 1 Rada Nadzorcza działa na zasadach określonych przepisami art. 44-46 ustawy z dnia 16.09.1982 r.

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N OBRAD ZEBRAŃ GRUP CZŁONKOWSKICH SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ ZAKRZEWO W ELBLĄGU

R E G U L A M I N OBRAD ZEBRAŃ GRUP CZŁONKOWSKICH SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ ZAKRZEWO W ELBLĄGU R E G U L A M I N OBRAD ZEBRAŃ GRUP CZŁONKOWSKICH SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ ZAKRZEWO W ELBLĄGU 1 Zebranie Grupy Członkowskiej działa na podstawie Ustawy z dnia 16.09.1982 r. Prawo spółdzielcze (tekst jednolity

Bardziej szczegółowo

- Projekt - REGULAMIN

- Projekt - REGULAMIN - Projekt - REGULAMIN obrad Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko -Własnościowej w Nisku uchwalony przez Walne Zgromadzenie w dniu 26 czerwca 2014r. I. PODSTAWY I ZAKRES DZIAŁANIA.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Nadzorczej Puławskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Puławach

Regulamin Rady Nadzorczej Puławskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Puławach Załącznik nr 1do Uchwały nr 7/2011 XI Ostatniej Części Walnego Zgromadzenia Członków z dnia 15 czerwca 2011 Regulamin Rady Nadzorczej Puławskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Puławach Rada Nadzorcza sprawuje

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZEBRAŃ GRUP CZŁONKOWSKICH Lokatorsko - Własnościowej Spółdzielni Mieszkaniowej WRZESZCZ w Gdańsku

REGULAMIN ZEBRAŃ GRUP CZŁONKOWSKICH Lokatorsko - Własnościowej Spółdzielni Mieszkaniowej WRZESZCZ w Gdańsku REGULAMIN ZEBRAŃ GRUP CZŁONKOWSKICH Lokatorsko - Własnościowej Spółdzielni Mieszkaniowej WRZESZCZ w Gdańsku I. PODSTAWY I ZAKRES DZIAŁANIA 1 Zebrania Grup Członkowskich działają na podstawie: 1/ postanowień

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Bocianek w Kielcach

Regulamin Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Bocianek w Kielcach Regulamin Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Bocianek w Kielcach I. Podstawy działania Rady Nadzorczej. 1. Rada Nadzorcza działa na zasadach określonych przepisami art. 44-46 ustawy z dnia 16.09.1982r.

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N. 5. Ustępujący na skutek upływu kadencji członkowie Rady Nadzorczej mogą ponownie kandydować w wyborach do Rady Nadzorczej.

R E G U L A M I N. 5. Ustępujący na skutek upływu kadencji członkowie Rady Nadzorczej mogą ponownie kandydować w wyborach do Rady Nadzorczej. R E G U L A M I N Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Wrocławski Dom w e W r o c ł a w i u I. Postanowienia ogólne. 1 Rada Nadzorcza działa na zasadach określonych przepisami ustawy z dnia 16 września

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N. Zarząd kieruje działalnością Spółdzielni oraz reprezentuje ją na zewnątrz.

R E G U L A M I N. Zarząd kieruje działalnością Spółdzielni oraz reprezentuje ją na zewnątrz. R E G U L A M I N Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej Teofilów w Łodzi I. Postanowienia ogólne 1. Zarząd Spółdzielni działa na podstawie: 1. Ustawy z dnia 15 grudnia 2000r o spółdzielniach mieszkaniowych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OBRAD ZEBRAŃ OSIEDLOWYCH CZŁONKÓW GDYŃSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ

REGULAMIN OBRAD ZEBRAŃ OSIEDLOWYCH CZŁONKÓW GDYŃSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ REGULAMIN OBRAD ZEBRAŃ OSIEDLOWYCH CZŁONKÓW GDYŃSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ I. Postanowienia ogólne i tryb zwoływania zebrań. 1. Zebrania Osiedlowe Członków Spółdzielni Gdyńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ Zgodnie z przepisami art. 44 46 ustawy Prawo spółdzielcze z dnia 16 września 1982 roku (Dz.U. Nr 30, poz.210) z późniejszymi zmianami oraz na podstawie 32 pkt 1, ppkt 8 Statutu Spółdzielni i 8 pkt 3 Regulaminu

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N RADY NADZORCZEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W SŁUPCY

R E G U L A M I N RADY NADZORCZEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W SŁUPCY Załącznik nr 1 do uchwały W.Z. Nr 9/10 z dn. 25.06.2010 r. R E G U L A M I N RADY NADZORCZEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W SŁUPCY 1. Rada Nadzorcza jest organem Spółdzielni działającym na podstawie: 1. przepisów

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OBRAD WANLEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ CUKROWNIK W ROPCZYCACH

REGULAMIN OBRAD WANLEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ CUKROWNIK W ROPCZYCACH REGULAMIN OBRAD WANLEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ CUKROWNIK W ROPCZYCACH I. Postanowienia ogólne 1 1. Walne zgromadzenie działa na podstawie przepisów ustawy Prawo Spółdzielcze z

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N działania Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Podzamcze w Wałbrzychu

R E G U L A M I N działania Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Podzamcze w Wałbrzychu załącznik do uchwały Nr 9/2011, Walnego Zgromadzenia Członków SM Podzamcze w Wałbrzychu R E G U L A M I N działania Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Podzamcze w Wałbrzychu 1 Rada Nadzorcza działa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OBRAD. Walnego Zebrania Oddziału Bydgoskiego PZITS w dniu r.

REGULAMIN OBRAD. Walnego Zebrania Oddziału Bydgoskiego PZITS w dniu r. Projekt Regulaminu przyjęty przez Zebranie Zarządu Oddziału PZITS w Bydgoszczy w dn. r. REGULAMIN OBRAD Walnego Zebrania Oddziału Bydgoskiego PZITS w dniu 18.05.2017r. A. POSTANOWIENIA WSTĘPNE. 1 W obradach

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OBWODOWYCH ZEBRAŃ WYBORCZYCH POMORSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA

REGULAMIN OBWODOWYCH ZEBRAŃ WYBORCZYCH POMORSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA Załącznik nr 2 do uchwały nr 7/R/13 REGULAMIN OBWODOWYCH ZEBRAŃ WYBORCZYCH POMORSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA 1 Podstawę prawną zwołania Obwodowego Zebrania Wyborczego, zwanego dalej Zebraniem,

Bardziej szczegółowo

A O n RZECZPOSPOLITA POLSKA. Gospodarki Narodowej. Warszawa, dnia2/stycznia 2014

A O n RZECZPOSPOLITA POLSKA. Gospodarki Narodowej. Warszawa, dnia2/stycznia 2014 Warszawa, dna2/styczna 2014 r, RZECZPOSPOLITA POLSKA MINISTERSTWO ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI PODSEKRETARZ STANU Małgorzata Olsze wska BM-WP 005.6. 20 14 Pan Marek Zółkowsk Przewodnczący Komsj Gospodark

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Zebrania Przedstawicieli Członków Spółdzielni Mieszkaniowej "SKARBEK" w Łęcznej.

REGULAMIN Zebrania Przedstawicieli Członków Spółdzielni Mieszkaniowej SKARBEK w Łęcznej. REGULAMIN Zebrania Przedstawicieli Członków Spółdzielni Mieszkaniowej "SKARBEK" w Łęcznej. 1 Zebranie Przedstawicieli zastępuje Walne Zgromadzenie Członków i działa na podstawie przepisów art. 35-42 Ustawy

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA WYMIARU ORAZ WYSOKOŚĆ EMERYTURY USTALANEJ NA DOTYCHCZASOWYCH ZASADACH

PODSTAWA WYMIARU ORAZ WYSOKOŚĆ EMERYTURY USTALANEJ NA DOTYCHCZASOWYCH ZASADACH PODSTAWA WYMIARU ORAZ WYSOKOŚĆ EMERYTURY USTALANEJ NA DOTYCHCZASOWYCH ZASADACH Z a k ł a d U b e z p e c z e ń S p o ł e c z n y c h Wprowadzene Nnejsza ulotka adresowana jest zarówno do osób dopero ubegających

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N Walnego Zgromadzenia Sanockiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Sanoku

R E G U L A M I N Walnego Zgromadzenia Sanockiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Sanoku R E G U L A M I N Walnego Zgromadzenia Sanockiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Sanoku Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1 Niniejszy regulamin określa tryb i sposób obradowania oraz podejmowania uchwał przez

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE radnego gminy. (miejscowość)

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE radnego gminy. (miejscowość) OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE radnego gmny (mejscowość). dna Uwaga: 1. Osoba składająca ośwadczene obowązana jest do zgodnego z prawdą, starannego zupełnego wypełnena każdej z rubryk. 2. Jeżel poszczególne rubryk

Bardziej szczegółowo

w M-Iustitia Oferta współpracy w zakresie windykacji wierzytelności

w M-Iustitia Oferta współpracy w zakresie windykacji wierzytelności M-Iustitia Windykacja i Doradzto Prane Oferta spółpracy zakresie indykacji ierzytelności M-Iustitia Windykacja i Doradzto Prane biuro: ulica Płocka 52 A, 81-503 Gdynia ((58) 511 72 83, / (58) 511 72 84,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej Bacieczki w Białymstoku

REGULAMIN Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej Bacieczki w Białymstoku REGULAMIN Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej Bacieczki w Białymstoku I. PODSTAWA PRAWNA I ZAKRES DZIAŁANIA 1 Zarząd Spółdzielni działa na podstawie Ustawy z dnia 16.09.1982r. Prawo Spółdzielcze (Dz.U. z

Bardziej szczegółowo

PROJEKT REGULAMIN OBRAD REGIONALNEGO WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA KOMITET OBRONY DEMOKRACJI ROZDZIAŁ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

PROJEKT REGULAMIN OBRAD REGIONALNEGO WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA KOMITET OBRONY DEMOKRACJI ROZDZIAŁ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE PROJEKT REGULAMIN OBRAD REGIONALNEGO WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA KOMITET OBRONY DEMOKRACJI ROZDZIAŁ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Regulamin obrad regionalnego walnego zebrania, dalej zwany regulaminem,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Obrad Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Budowlano Mieszkaniowej Powiśle

REGULAMIN Obrad Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Budowlano Mieszkaniowej Powiśle REGULAMIN Obrad Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Budowlano Mieszkaniowej Powiśle Rozdział I Postanowienia ogólne 1. 1. Walne Zgromadzenie jest najwyższym organem Spółdzielni. 2. Podstawą prawną działania

Bardziej szczegółowo

Tekst ujednolicony. Regulamin. Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko Własnościowej w Nisku

Tekst ujednolicony. Regulamin. Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko Własnościowej w Nisku 1 Tekst ujednolicony Regulamin Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko Własnościowej w Nisku 1 Rada Nadzorcza działa na podstawie przepisów: - ustawy z dnia 16 września 1982 r. Prawo Spółdzielcze

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZEBRANIA MIESZKAŃCÓW BUDYNKU Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej "ROZŁOGI"

REGULAMIN ZEBRANIA MIESZKAŃCÓW BUDYNKU Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej ROZŁOGI REGULAMIN ZEBRANIA MIESZKAŃCÓW BUDYNKU Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej "ROZŁOGI" 1 Zebranie Mieszkańców Budynku jest organem Spółdzielni. Zebranie działa na podstawie 38-44 Statutu Spółdzielni

Bardziej szczegółowo

SYSTEM ZALICZEŃ ĆWICZEŃ

SYSTEM ZALICZEŃ ĆWICZEŃ AMI, zma 010/011 mgr Krzysztof Rykaczewsk System zalczeń Wydzał Matematyk Informatyk UMK SYSTEM ZALICZEŃ ĆWICZEŃ z Analzy Matematycznej I, 010/011 (na podst. L.G., K.L., J.M., K.R.) Nnejszy dokument dotyczy

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 1C KARTA USŁUGI Utrzymanie Systemu Kopii Zapasowych (USKZ)

ZAŁĄCZNIK NR 1C KARTA USŁUGI Utrzymanie Systemu Kopii Zapasowych (USKZ) Załącznk nr 1C do Umowy nr.. z dna.2014 r. ZAŁĄCZNIK NR 1C KARTA USŁUGI Utrzymane Systemu Kop Zapasowych (USKZ) 1 INFORMACJE DOTYCZĄCE USŁUGI 1.1 CEL USŁUGI: W ramach Usług Usługodawca zobowązany jest

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ AD.DRĄGOWSKI SPÓŁKA AKCYJNA

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ AD.DRĄGOWSKI SPÓŁKA AKCYJNA REGULAMIN RADY NADZORCZEJ AD.DRĄGOWSKI SPÓŁKA AKCYJNA I. PRZEPISY OGÓLNE 1.1. Rada Nadzorcza Spółki działa na podstawie Statutu Spółki, uchwał Walnego Zgromadzenia, obowiązujących przepisów prawa, Kodeksu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZEBRANIA GRUPY CZŁONKOWSKIEJ BANKU SPÓŁDZIELCZEGO CZECHOWICE-DZIEDZICE-BESTWINA

REGULAMIN ZEBRANIA GRUPY CZŁONKOWSKIEJ BANKU SPÓŁDZIELCZEGO CZECHOWICE-DZIEDZICE-BESTWINA Załącznik do Uchwały nr 06/02/2011 Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego Czechowice- Dziedzice- Bestwina z dnia 14.02.2011r. REGULAMIN ZEBRANIA GRUPY CZŁONKOWSKIEJ BANKU SPÓŁDZIELCZEGO CZECHOWICE-DZIEDZICE-BESTWINA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZARZĄDU SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ RETKINIA-PÓŁNOC W ŁODZI ======================================================================

REGULAMIN ZARZĄDU SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ RETKINIA-PÓŁNOC W ŁODZI ====================================================================== REGULAMIN ZARZĄDU SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ RETKINIA-PÓŁNOC W ŁODZI ====================================================================== I. PODSTAWA PRAWNA Statut Spółdzielni 121 ust. 1 pkt 14 oraz 126-130.

Bardziej szczegółowo

Przychody Szpitala Powiatowego w Wąbrzeźnie za okres I - X 2011 roku zostały osiągnięte na poziomie 221.566,95 zł, co stanowi 82,29 % planu.

Przychody Szpitala Powiatowego w Wąbrzeźnie za okres I - X 2011 roku zostały osiągnięte na poziomie 221.566,95 zł, co stanowi 82,29 % planu. I Przychody: - Sprawozdane z wykonana planu rzeczowo-fnansowego Szptala Powatowego w Wąbrzeźne za okres I - X 2011 r, Przychody Szptala Powatowego w Wąbrzeźne za okres I - X 2011 roku zostały osągnęte

Bardziej szczegółowo

Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego

Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego Ministersto Pracy i Polityki Społecznej Roczne spraozda merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego za rok 2014 Formularz należy ypełnić języku polskim; Spraozdaca ypełnia tylko przeznaczone

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N RADY NADZORCZEJ Spółdzielni Mieszkaniowej Piast w Katowicach.

R E G U L A M I N RADY NADZORCZEJ Spółdzielni Mieszkaniowej Piast w Katowicach. I. Przepisy ogólne. R E G U L A M I N RADY NADZORCZEJ Spółdzielni Mieszkaniowej Piast w Katowicach. 1 1. Rada Nadzorcza działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 16 września 1982 roku Prawo spółdzielcze

Bardziej szczegółowo

Sposób organizacji i tryb pracy każdej części Walnego Zgromadzenia

Sposób organizacji i tryb pracy każdej części Walnego Zgromadzenia Załącznik nr 2 Sposób organizacji i tryb pracy każdej części Walnego Zgromadzenia 1. 1. W każdej części Walnego Zgromadzenia członkowie Spółdzielni uczestniczą z prawem zabierania głosu i głosowania. Inne

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ KATOWICKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ KATOWICKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ 1 Załącznik do Uchwały Zebrania Przedstawicieli Katowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej nr 60/19/2007/2011 z dn. 18.01.2011 r. REGULAMIN RADY NADZORCZEJ KATOWICKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ 1 Rada Nadzorcza

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia wstępne

I. Postanowienia wstępne Załącznk do uchały Nr 574/XXXIX/09 Rady Masta Płocka z dna 25 serpna 2009 roku REGULAMIN przyznaana przekazyana stypendó mejskch dla ucznó szkół proadzonych lub dotoanych przez Masto Płock zameldoanych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ REGULAMIN RADY NADZORCZEJ I. Postanowienia ogólne 1. Rada Nadzorcza działa na zasadach określonych przepisami art. 44-46 ustawy z dnia 16 września 1982 r. Prawo Spółdzielcze (Dz.U. Nr 54, poz.288 z 1995

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Skarbnika Hufca Za okres 24.09.2011-24.11.2013. Wprowadzenie

Sprawozdanie Skarbnika Hufca Za okres 24.09.2011-24.11.2013. Wprowadzenie Skarbnk Hufca ZHP Kraków Nowa Huta phm. Marek Balon HO Kraków, dn. 21.10.2013r. Sprawozdane Skarbnka Hufca Za okres 24.09.2011-24.11.2013 Wprowadzene W dnu 24.09.2011r. odbył sę Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy

Bardziej szczegółowo

Piotr Ruczkowski, Wyższa Szkoła Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych. Ustrój prawny kas Stefczyka w latach 1920 1939*

Piotr Ruczkowski, Wyższa Szkoła Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych. Ustrój prawny kas Stefczyka w latach 1920 1939* Potr Ruczkosk, Ustrój prany kas Stefczyka latach 1920 1939, Rocznk Samorządoy 2013, tom 2, ISSN: 2300-2662, ss. 138-180. Potr Ruczkosk, Wyższa Szkoła Ekonom, Praa Nauk Medycznych m. prof. E. Lpńskego Kelcach,

Bardziej szczegółowo

Wymagania wykraczające Wymagania dopełniające Wymagania rozszerzające Wymagania podstawowe Wymagania konieczne

Wymagania wykraczające Wymagania dopełniające Wymagania rozszerzające Wymagania podstawowe Wymagania konieczne PSO KLASA III ZAJĘCIA KOMPUTEROWE Wymagana ykraczające Wymagana dopełnające Wymagana rozszerzające Wymagana podstaoe Wymagana koneczne Sprane obsługuje komputer, posługuje sę myszą klaaturą, poprane nazya

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KOMISJI REWIZYJNEJ RADY NADZORCZEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W PIEKARACH ŚLĄSKICH

REGULAMIN KOMISJI REWIZYJNEJ RADY NADZORCZEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W PIEKARACH ŚLĄSKICH REGULAMIN KOMISJI REWIZYJNEJ RADY NADZORCZEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W PIEKARACH ŚLĄSKICH 1 ROZDZIAŁ 1 Postanowienia ogólne 1 Komisja Rewizyjna zwana dalej Komisją jest powołana przez Radę Nadzorczą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej im. Adama Mickiewicza w Białymstoku.

REGULAMIN Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej im. Adama Mickiewicza w Białymstoku. REGULAMIN Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej im. Adama Mickiewicza w Białymstoku. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE : 1 Rada Nadzorcza działa na zasadach określonych przepisami art. 44 46 Ustawy z dnia 16

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 3/2007 Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej Piaski D z dnia 30 marca 2007 r.

Uchwała nr 3/2007 Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej Piaski D z dnia 30 marca 2007 r. Uchwała nr 3/2007 Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej Piaski D z dnia 30 marca 2007 r. W sprawie: Uchwalenia regulaminu Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Piaski D. Walne Zgromadzenie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Rady Nadzorczej. Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w Konstancinie-Jeziornie.

REGULAMIN. Rady Nadzorczej. Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w Konstancinie-Jeziornie. Tekst jednolity, po dokonaniu zmian przez Walne Zgromadzenie dnia 30.06.2013. REGULAMIN Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w Konstancinie-Jeziornie. (obowiązuje od 26.06.2013,

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 4 z posiedzenia Rady Nadzorczej SM Kolejarz z dnia 10 kwietnia 2015 r.

Protokół nr 4 z posiedzenia Rady Nadzorczej SM Kolejarz z dnia 10 kwietnia 2015 r. Protokół nr 4 z posiedzenia Rady Nadzorczej SM Kolejarz W posiedzeniu uczestniczyli: 1. p. Barbara Witek Przewodnicząca 2. p. Marek Czerniawski Z ca Przewodniczącej 3. p. Krzysztof Karaśkiewicz Sekretarz

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. obrad Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej Osiedle Starówka"

REGULAMIN. obrad Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej Osiedle Starówka Załącznik do Uchwały Nr 2 Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej Osiedle Starówka" zdnia29.11.2007r REGULAMIN obrad Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej Osiedle Starówka" Walne Zgromadzenie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OBRAD WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ JAROTY

REGULAMIN OBRAD WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ JAROTY Załącznik do uchwały nr 1/2016 REGULAMIN OBRAD WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ JAROTY uchwalony przez LIII Walne Zgromadzenie Członków w dniu 10 czerwca 2016 roku. I. POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ w PISZU

REGULAMIN WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ w PISZU I. Przepisy wstępne REGULAMIN WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ w PISZU 1 1. Niniejszy regulamin określa tryb i sposób obradowania i podejmowania uchwał przez Walne Zgromadzenie Członków,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OBRAD WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW Spółdzielni Mieszkaniowej w Chodzieży. Walne Zgromadzenie Członków jest najwyższym organem Spółdzielni.

REGULAMIN OBRAD WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW Spółdzielni Mieszkaniowej w Chodzieży. Walne Zgromadzenie Członków jest najwyższym organem Spółdzielni. REGULAMIN OBRAD WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW Spółdzielni Mieszkaniowej w Chodzieży Walne Zgromadzenie Członków jest najwyższym organem Spółdzielni. 1 2 Do wyłącznej właściwości Walnego Zgromadzenia Członków

Bardziej szczegółowo

ORDYNACJA WYBORCZA Stowarzyszenia Olimpiady Specjalne Polska uchwalona przez Komitet Krajowy w dniu 5 stycznia 2013 roku

ORDYNACJA WYBORCZA Stowarzyszenia Olimpiady Specjalne Polska uchwalona przez Komitet Krajowy w dniu 5 stycznia 2013 roku ORDYNACJA WYBORCZA Stowarzyszenia Olimpiady Specjalne Polska uchwalona przez Komitet Krajowy w dniu 5 stycznia 2013 roku Rozdział I. Zakres stosowania 1 Ordynacja Wyborcza Stowarzyszenia Olimpiady Specjalne

Bardziej szczegółowo

Regulamin. Rady Osiedla Spółdzielni Mieszkaniowej. Górnik w Jaworznie

Regulamin. Rady Osiedla Spółdzielni Mieszkaniowej. Górnik w Jaworznie Regulamin Rady Osiedla Spółdzielni Mieszkaniowej Górnik w Jaworznie Podstawa prawna: - Ustawa z dnia 16 września 1982r. Prawo spółdzielcze (Dz. U. 03.188.1848 j.t.), - Statut Spółdzielni. 2 I. Zakres działania.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZARZĄDU. Spółdzielni Mieszkaniowej. w Skarżysku - Kamiennej

REGULAMIN ZARZĄDU. Spółdzielni Mieszkaniowej. w Skarżysku - Kamiennej SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W SKARŻYSKU - KAMIENNEJ Ul. TYSIĄCLECIA 10 REGULAMIN ZARZĄDU Spółdzielni Mieszkaniowej w Skarżysku - Kamiennej SKARŻYSKO KAMIENNA 2012r. Regulamin Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZARZĄDU LOKATORSKO - WŁASNOŚCIOWEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ "ZASPA" w Gdańsku

REGULAMIN ZARZĄDU LOKATORSKO - WŁASNOŚCIOWEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ ZASPA w Gdańsku REGULAMIN ZARZĄDU LOKATORSKO - WŁASNOŚCIOWEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ "ZASPA" w Gdańsku I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Zarząd działa na zasadach określonych przepisami : - Ustawy z dnia 16 września 1982r.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW SIEMIANOWICKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW SIEMIANOWICKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW SIEMIANOWICKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Walne Zgromadzenie Członków działa na podstawie: - art. 36 do 42 ustawy z dnia 16.09.1982r.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ IIŻABIANKA" W GDAŃSKU

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ IIŻABIANKA W GDAŃSKU REGULAMIN RADY NADZORCZEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ IIŻABIANKA" W GDAŃSKU 1. Rada Nadzorcza jest organem Spółdzielni, który działa na podstawie ustawy z dnia 16 września 1982 r. - Prawo Spółdzielcze (tekst

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁDZIELNI SOCJALNEJ LUBICZANKA

REGULAMIN WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁDZIELNI SOCJALNEJ LUBICZANKA REGULAMIN WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁDZIELNI SOCJALNEJ LUBICZANKA 1. Walne Zgromadzenie obraduje na podstawie Statutu Spółdzielni Socjalnej Lubiczanka i niniejszego Regulaminu. 2.1. Do uprawnień Walnego

Bardziej szczegółowo

Regulamin Trzeciego Krajowego Zjazdu Diagnostów Laboratoryjnych

Regulamin Trzeciego Krajowego Zjazdu Diagnostów Laboratoryjnych Załącznik do uchwały nr 8/2010 III Krajowego Zjazdu Diagnostów Laboratoryjnych Zielonka k/warszawy 9 11 grudnia 2010 roku Regulamin Trzeciego Krajowego Zjazdu Diagnostów Laboratoryjnych 1 Trzeci Krajowy

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE. z działalności Rady Nadzorczej Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej Wardom za okres. od r. do r.

SPRAWOZDANIE. z działalności Rady Nadzorczej Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej Wardom za okres. od r. do r. SPRAWOZDANIE z działalności Rady Nadzorczej Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej Wardom za okres od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r. W 2015 roku Rada Nadzorcza działała w składzie: Prezydium Rady Nadzorczej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ RETKINIA-PÓŁNOC W ŁODZI

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ RETKINIA-PÓŁNOC W ŁODZI REGULAMIN RADY NADZORCZEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ RETKINIA-PÓŁNOC W ŁODZI =========================================================================== I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Rada Nadzorcza Spółdzielni

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ MICHAŁ W SIEMIANOWICACH ŚLĄSKICH

REGULAMIN WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ MICHAŁ W SIEMIANOWICACH ŚLĄSKICH REGULAMIN WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ MICHAŁ W SIEMIANOWICACH ŚLĄSKICH 1 Walne Zgromadzenie Członków działa na podstawie przepisów ustawy z 16.09.1982 r. Prawo Spółdzielcze

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ MAMRY W GIŻYCKU. 1 Rada Nadzorcza sprawuje nadzór i kontrolę nad działalnością Spółdzielni.

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ MAMRY W GIŻYCKU. 1 Rada Nadzorcza sprawuje nadzór i kontrolę nad działalnością Spółdzielni. 1 REGULAMIN RADY NADZORCZEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ MAMRY W GIŻYCKU 1 Rada Nadzorcza sprawuje nadzór i kontrolę nad działalnością Spółdzielni. 2 Rada Nadzorcza działa na podstawie: - Ustawy z dnia 16.09.1982

Bardziej szczegółowo

Spółdzielni Mieszkaniowej Osiedle Kiełczów we Wrocławiu

Spółdzielni Mieszkaniowej Osiedle Kiełczów we Wrocławiu R e g u l a m i n Z a r z ą d u Spółdzielni Mieszkaniowej Osiedle Kiełczów we Wrocławiu Podstawę prawną niniejszego regulaminu stanowią przepisy: 1. Ustawa prawo spółdzielcze (tj. Dz. U. z 2003 Nr 188,poz.1848

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ LOKATORSKO - WŁASNOŚCIOWEJ PRZYJAŹŃ W KRZESZOWICACH

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ LOKATORSKO - WŁASNOŚCIOWEJ PRZYJAŹŃ W KRZESZOWICACH REGULAMIN RADY NADZORCZEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ LOKATORSKO - WŁASNOŚCIOWEJ PRZYJAŹŃ W KRZESZOWICACH I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Rada Nadzorcza działa na podstawie: 1) Przepisów art. 44-46 i 56-58 Ustawy

Bardziej szczegółowo

ORDYNACJA WYBORCZA Polskiego Towarzystwa Matematycznego

ORDYNACJA WYBORCZA Polskiego Towarzystwa Matematycznego ORDYNACJA WYBORCZA Polskiego Towarzystwa Matematycznego uchwalona przez Zgromadzenie Delegatów PTM w dniu 23 czerwca 2007 roku w Gdańsku z poprawkami uchwalonymi przez Zgromadzenie Delegatów PTM w dniu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ DIAMENT" w Piekarach Śląskich

REGULAMIN WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ DIAMENT w Piekarach Śląskich REGULAMIN WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ DIAMENT" w Piekarach Śląskich POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Walne Zgromadzenie działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 16.09.1982 r. Prawo spółdzielcze

Bardziej szczegółowo

Rada Nadzorcza sprawuje kontrolę i nadzór nad działalnością Spółdzielni.

Rada Nadzorcza sprawuje kontrolę i nadzór nad działalnością Spółdzielni. REGULAMIN RADY NADZORCZEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ STER" W SZCZECINIE 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Rada Nadzorcza działa na zasadach określonych przepisami ustawy z dnia 16.09.1982r. Prawo Spółdzielcze"

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ OPOLSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ PRZYSZŁOŚĆ W OPOLU

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ OPOLSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ PRZYSZŁOŚĆ W OPOLU 1 REGULAMIN RADY NADZORCZEJ OPOLSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ PRZYSZŁOŚĆ W OPOLU 1 1. Rada Nadzorcza działa na podstawie: 1) Ustawy z dnia 16 września 1982 r Prawo Spółdzielcze ( tekst jednolity Dz.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ REGULAMIN RADY NADZORCZEJ Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko Własnościowej w Grajewie I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Rada Nadzorcza działa na zasadach określonych przepisami art. 44 46 ustawy z dnia 16.09.1982r.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko Własnościowej z siedzibą w Pucku

REGULAMIN Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko Własnościowej z siedzibą w Pucku I. Postanowienia ogólne REGULAMIN Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko Własnościowej z siedzibą w Pucku 1. Rada Nadzorcza jest organem Spółdzielni działającym na podstawie: 1. przepisów

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N O B R A D Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej "BUDOWLANI" w Płocku

R E G U L A M I N O B R A D Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej BUDOWLANI w Płocku R E G U L A M I N O B R A D Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej "BUDOWLANI" w Płocku 1. Walne Zgromadzenie członków działa na podstawie art. 8 3 ustawy z 15.12.2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych

Bardziej szczegółowo

Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Odbudowa w Nidzicy. 1. Rada Nadzorcza sprawuje kontrolę i nadzór na działalnością Spółdzielni.

Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Odbudowa w Nidzicy. 1. Rada Nadzorcza sprawuje kontrolę i nadzór na działalnością Spółdzielni. R E G U L A M I N Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Odbudowa w Nidzicy I. Podstawy i zakres działania. 1 1. Rada Nadzorcza sprawuje kontrolę i nadzór na działalnością Spółdzielni. 2. Rada Nadzorcza

Bardziej szczegółowo

Konstrukcja gier sprawiedliwych i niesprawiedliwych poprzez. określanie prawdopodobieństwa.

Konstrukcja gier sprawiedliwych i niesprawiedliwych poprzez. określanie prawdopodobieństwa. Fundacja Centrum Edukacj Obyatelskej, ul. Noakoskego 10, 00-666 Warszaa, e-mal: ceo@ceo.org.l; Akadema ucznoska, Tel. 22 825 04 96, e-mal: au@ceo.org.l; ęcej nformacj:.akademaucznoska.l 1 Konstrukcja ger

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 4/2016/Młodzi (dotyczy zamówienia na usługę ochrony)

Zapytanie ofertowe nr 4/2016/Młodzi (dotyczy zamówienia na usługę ochrony) Fundacja na Rzecz Rozwoju Młodzeży Młodz Młodym ul. Katedralna 4 50-328 Wrocław tel. 882 021 007 mlodzmlodym@archdecezja.wroc.pl, www.sdm2016.wroclaw.pl Wrocław, 24 maja 2016 r. Zapytane ofertowe nr 4/2016/Młodz

Bardziej szczegółowo

ą 1. W rozporządzeniu Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 19 lipca 2013 r.

ą 1. W rozporządzeniu Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 19 lipca 2013 r. łącność, Projekt dna fl marca 2014 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI1 dna 2014r. menające roporądene sprae pretargu, aukcj ora konkursu na reerację cęstotlośc lub asobó orbtalnych Na

Bardziej szczegółowo

Studencki Klub Przodowników Turystyki Górskiej Koło nr 23 przy OM PTTK w Warszawie

Studencki Klub Przodowników Turystyki Górskiej Koło nr 23 przy OM PTTK w Warszawie Studencki Klub Przodowników Turystyki Górskiej Koło nr 23 przy OM PTTK w Warszawie Regulamin Obrad Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków Studenckiego Klubu Przodowników Turystyki Górskiej Koła nr 23

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 17/30/2013 Rady Nadzorczej w sprawie zatwierdzania regulaminów pracy Komisji RN

Uchwała Nr 17/30/2013 Rady Nadzorczej w sprawie zatwierdzania regulaminów pracy Komisji RN Uchwała Nr 17/30/2013 Rady Nadzorczej w sprawie zatwierdzania regulaminów pracy Komisji RN Uchwała Nr 17/30/2013 Spółdzielni Mieszkaniowej Czuby w Lublinie z dnia 9.04.2013 r. w sprawie: zmian regulaminów

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ HUTNICZO-GÓRNICZEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ ZA ROK 2014

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ HUTNICZO-GÓRNICZEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ ZA ROK 2014 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ Szanowni członkowie Spółdzielni, Rada Nadzorcza HGSM przedstawia ze swojej działalności sprawozdanie za rok 2014. Podstawą prawną działalności Rady Nadzorczej

Bardziej szczegółowo