RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE LWÓWECKIM W 2011 ROKU. Urząd Pracy

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE LWÓWECKIM W 2011 ROKU. Urząd Pracy"

Transkrypt

1 RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE LWÓWECKIM W 2011 ROKU Urząd Pracy Lwówek Śląski, marzec

2 SPIS TREŚCI 1.Wstęp Analiza bezrobocia wg grup zawodów 2.1. Analiza struktury bezrobotnych wg grup zawodowych Analiza struktury napływu bezrobotnych wg grup zawodowych Analiza struktury bezrobotnych oraz ofert pracy wg sekcji PKD Analiza ofert pracy wg grup zawodów Analiza zawodów deficytowych i nadwyżkowych 4.1. Zawody deficytowe i nadwyżkowe w oparciu o średnią miesięczną nadwyżkę (deficyt) podaży siły roboczej Zawody deficytowe i nadwyżkowe w oparciu o wskaźnik intensywności nadwyżki (deficytu) Ranking zawodów generujących długotrwałe bezrobocie Ranking zawodów zgłoszonych w ofertach pracy ze względu na wskaźnik szansy uzyskania oferty Wnioski Spis tabel Załączniki

3 1. WSTĘP Zgodnie z zapisami Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy jednym z zadań samorządu powiatu w zakresie polityki rynku pracy jest opracowywanie analiz i sprawozdań, w tym prowadzenie monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych, oraz dokonywanie ocen dotyczących rynku pracy na potrzeby powiatowej rady zatrudnienia oraz organów zatrudnienia (art. 9 ust. 1 pkt 9). Przez pojęcie Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych należy rozumieć proces systematycznego obserwowania zjawisk zachodzących na rynku pracy dotyczących kształtowania popytu na prace i podaży zasobów pracy w przekroju terytorialno zawodowym oraz formułowania na tej podstawie ocen, wniosków i krótkotrwałych prognoz niezbędnych dla prawidłowego funkcjonowania systemów: szkolenia bezrobotnych oraz kształcenia zawodowego. Podstawowymi źródłami informacji do prowadzenia monitoringu są: - dane dotyczące osób bezrobotnych oraz zgłoszonych ofert pracy zgromadzone w powiatowym urzędzie pracy. Niniejszy raport prezentuje sytuację na terenie Powiatu Lwóweckiego w II półroczu 2011 roku i obejmuje - analizę bezrobocia wg zawodów i grup zawodów; - analizę ofert pracy wg zawodów i grup zawodów; - analizę zawodów deficytowych i nadwyżkowych; - wnioski. Do opracowania raportu za II półrocze 2011 roku zostały wykorzystane załączniki 2 i 3 do sprawozdania MPiPS 01. 3

4 2. ANALIZA BEZROBOCIA WG GRUP ZAWODÓW Zgodnie ze stanem w końcu 2011 roku w ewidencji osób bezrobotnych figurowało 3745 osób, w tym 1919 kobiet Analiza struktury bezrobotnych wg grup zawodowych W końcu 2011 roku struktura bezrobotnych wg dużych grup zawodowych (kod 2-cyfrowy) w powiecie lwóweckim przedstawiała się następująco: Tabela nr 1. Struktura bezrobotnych wg dużych grup zawodowych Kod W tym Bezrobotni grupy Nazwa grupy zawodu Absolwenci Powyżej 12 m-cy ogółem Kobiety zawodu Razem Kobiety Razem Kobiety 03 Żołnierze szeregowi 0,0308 0,0000 0,0000 0,0000 0,1053 0, Przedstawiciele władz publicznych, wyżsi urzędnicy i dyrektorzy generalni 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0, Kierownicy do spraw zarządzania i handlu 0,0308 0,0609 0,0000 0,0000 0,0000 0, Kierownicy do spraw produkcji i usług 0,0308 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0, Kierownicy w branży hotelarskiej, handlu i innych branżach usługowych 0,0923 0,0609 0,0000 0,0000 0,0000 0, Specjaliści nauk fizycznych, matematycznych i technicznych 1,0459 1,2186 7,1428 4,9179 0,3159 0, Specjaliści do spraw zdrowia 0,6152 1,1578 4,0816 6,5573 0,3158 0, Specjaliści nauczania i wychowania 1,7530 2, , ,4754 1,0526 1, Ekonomiści do spraw ekonomicznych i zarządzania 1,5069 2,1938 4,0816 4,9180 0,3158 0, Specjaliści do spraw technologii informacyjno-komunikacyjnych 0,0923 0,0000 1,0204 0,0000 0,0000 0, Specjaliści z dziedziny prawa, dziedzin społecznych i kultury 1,7222 2, , ,0327 0,8422 1, Średni personel nauk fizycznych, chemicznych i technicznych 6,7039 4,8142 4,0816 0,0000 4,6317 3, Średni personel do spraw zdrowia 1,3841 2,0718 3,0612 4,9180 0,5263 0, Średni personel do spraw biznesu i administracji 5,5353 9,2015 1,0204 1,6393 4,9473 8, Średni personel z dziedziny prawa, spraw społecznych, kultury i pokrewny 0,8305 1,1578 1,0204 1,6393 0,7370 1, Technicy informatycy 0,6766 0,3657 5,1020 0,0000 0,3158 0,2079 Sekretarki, operatorzy urządzeń 41 biurowych i pokrewni 0,9840 1,8282 0,0000 0,0000 1,3685 2, Pracownicy obsługi klienta 1,0149 1,8892 0,0000 0,0000 0,9474 1,8711 4

5 43 Pracownicy do spraw finansowostatystycznych i ewidencji materiałowej 1,2916 1,1578 0,0000 0,0000 1,7895 1, Pozostali pracownicy obsługi biura 0,2460 0,3047 0,0000 0,0000 0,4211 0, Pracownicy usług osobistych 7, ,9079 8, ,1147 6,1053 8, Sprzedawcy i pokrewni 12, , , , , , Pracownicy opieki osobistej i pokrewni 0,5228 0,7922 1,0204 1,6393 0,5264 0, Pracownicy usług ochrony 0,5228 0,1828 0,0000 0,0000 0,2105 0, Rolnicy produkcji towarowej 1,5992 1,4016 0,0000 0, , Leśnicy i rybacy 1,0455 0,3656 0,0000 0,0000 1,6842 0, Rolnicy i rybacy pracujący na własne potrzeby 0,0308 0,0609 0,0000 0,0000 0,0000 0, Robotnicy budowlani i pokrewni (z wyłączeniem elektryków) 8,9793 0,3656 4,0816 0,0000 8,4209 0,4158 Robotnicy obróbki metali, mechanicy 0,6237 8,7027 0,2438 6,1224 0,0000 9, maszyn i urządzeń i pokrewni 73 Rzemieślnicy i robotnicy poligraficzni 2,8599 5,3017 0,0000 0,0000 3,7895 7, Elektrycy i elektronicy 2,6447 0,8531 1,0204 0,0000 3,3683 1, Robotnicy w przetwórstwie spożywczym, obróbce drewna, produkcji 10, ,7609 3,0612 1, , ,7214 wyrobów tekstylnych i pokrewni Operatorzy maszyn i urządzeń 81 wydobywczych i przetwórczych 3,2599 2,4983 0,0000 0,0000 3,5792 3, Monterzy 1,2915 1,3406 0,0000 0,0000 1,0527 1, Kierowcy i operatorzy pojazdów 3,0445 0,6093 0,0000 0,0000 4,9475 1, Pomoce domowe i sprzątaczki 2,5523 4,5095 0,0000 0,0000 3,6843 6, Robotnicy pomocniczy w rolnictwie, leśnictwie i rybołówstwie 0,3383 0,5485 0,0000 0,0000 0,2105 0, Robotnicy pomocniczy w górnictwie, przemyśle, budownictwie i transporcie 4,4897 1,2187 0,0000 0,0000 6,3157 1, Pracownicy pomocniczy przygotowujący posiłki 1,0148 1,9500 0,0000 0,0000 1,2632 2, Ładowacze nieczystości i inni pracownicy przy pracach prostych 1,2301 0,7922 0,0000 0,0000 2,1053 1,8711 W ogólnej liczbie bezrobotnych najliczniejszą grupę stanowią osoby nie posiadające zawodu ok. 13,16 %. Jest to najtrudniejsza grupa do aktywizacji, gdyż w omawianym okresie nie zgłaszano zapotrzebowania na osoby nie posiadające zawodu. Najniższy udział wśród osób bezrobotnych odnotowano w grupach zawodów: żołnierze szeregowi (0,0308%), kierownicy do spraw zarządzania i handlu (0,0308%), kierownicy do spraw produkcji i usług (0,0308%), rolnicy i rybacy pracujący na własne potrzeby (0,0308%), kierownicy w branży hotelarskiej, handlu i innych branżach usługowych (0,0923%), specjaliści do spraw technologii informacyjno-komunikacyjnych (0,0923%), pozostali pracownicy obsługi biura (0,2460%), robotnicy pomocniczy w rolnictwie, leśnictwie i rybołówstwie (0,3383%), pracownicy opieki osobistej i pokrewni (0,5228%), pracownicy usług ochrony (0,5228%), specjaliści do spraw zdrowia (0,6152%), technicy informatycy (0,6766%), średni personel z dziedziny prawa, spraw społecznych, kultury i pokrewny (0,8305%), sekretarki, operatorzy urządzeń biurowych i pokrewni (0,9840%). Nie odnotowano udziału bezrobotnych w grupie zawodów przedstawiciele władz publicznych, wyżsi urzędnicy i dyrektorzy generalni. Najwyższy udział bezrobotnych obserwujemy w grupach zawodów: sprzedawcy i pokrewni (12,1714%), robotnicy w przetwórstwie spożywczym, obróbce drewna, produkcji wyrobów tekstylnych i pokrewni 5

6 (10,7938%), robotnicy budowlani i pokrewni (z wyłączeniem elektryków) (8,9793%), robotnicy obróbki metali, mechanicy maszyn i urządzeń i pokrewni (8,7027%). Z przeprowadzonej analizy wynika, iż najwyższy udział kobiet notowany jest w grupach zawodów: - sprzedawcy i pokrewni (21,8169%) - robotnicy w przetwórstwie spożywczym, obróbce drewna, produkcji wyrobów tekstylnych i pokrewni (11,7609%), - pracownicy usług osobistych (10,9079%), - średni personel do spraw biznesu i administracji (9,2015%). Nie odnotowano udziału kobiet w grupie zawodów: - żołnierze szeregowi, - przedstawiciele władz publicznych, wyżsi urzędnicy i dyrektorzy generalni, - kierownicy do spraw produkcji i usług, - specjaliści do spraw technologii informacyjno-komunikacyjnych. Najwyższy udział absolwentów notowany jest w grupach zawodów: - sprzedawcy i pokrewni (19,3882%), z czego kobiety stanowią (29,5088%), - specjaliści z dziedziny prawa, z dziedzin społecznych i kultury (16,3265%), z czego kobiety stanowią (18,0327%), - specjaliści nauczania i wychowania (10,2041%), z czego kobiety stanowią (11,4754%), - pracownicy usług osobistych (8,1632%), z czego kobiety stanowią (13,1147%), - specjaliści nauk fizycznych, matematycznych i technicznych (7,1428%), z czego kobiety stanowią (4,9179%). Bezrobotni przebywający w ewidencji Powiatowego Urzędu Pracy powyżej 12 miesięcy mają najwyższy udział w grupach zawodów: - sprzedawcy i pokrewni (11,7883%), z czego kobiety stanowią (22,0375%), - robotnicy w przetwórstwie spożywczym, obróbce drewna, produkcji wyrobów tekstylnych i pokrewni (11,0527%), z czego kobiety stanowią (13,7214%), - robotnicy obróbki metali, mechanicy maszyn i urządzeń i pokrewni (9,1580%), z czego kobiety stanowią (0,6237%), - robotnicy budowlani i pokrewni (z wyłączeniem elektryków) (8,4209%), z czego kobiety stanowią (0,4158%). Nie odnotowano udziału osób bezrobotnych powyżej 12 miesięcy w grupie zawodów : - przedstawiciele władz publicznych, wyżsi urzędnicy i dyrektorzy generalni, - kierownicy do spraw zarządzania i handlu, - kierownicy do spraw produkcji i usług, - kierownicy w branży hotelarskiej, handlu i innych branżach usługowych, - specjaliści do spraw technologii informacyjno-komunikacyjnych, - rolnicy i rybacy pracujący na własne potrzeby Analiza struktury napływu bezrobotnych wg grup zawodowych W końcu 2011 roku zarejestrowało się 4623 osoby, w tym 2172 kobiety, co stanowi 46,95%. Spośród ogółu napływających bezrobotnych w końcu 2011 roku 769 osób nie posiadało zawodu, z czego 47,72% to kobiety. Strukturę napływu bezrobotnych w dużych grupach zawodowych zaprezentowano w tabeli nr 2 6

7 Tabela nr 2. Struktura napływu bezrobotnych w dużych grupach zawodowych Kod W tym Bezrobotni grupy Nazwa grupy zawodu Absolwenci ogółem Kobiety zawodu Razem Kobiety 01 Oficerowie sił zbrojnych 0,0000 0,0000 0,0000 0, Żołnierze szeregowi 0,0000 0,0000 0,0000 0, Przedstawiciele władz publicznych, wyżsi urzędnicy i dyrektorzy generalni 0,0259 0,0554 0,0000 0, Kierownicy do spraw zarządzania i handlu 0,1296 0,1662 0,0000 0, Kierownicy do spraw produkcji i usług 0,0518 0,0000 0,0000 0, Kierownicy w branży hotelarskiej, handlu i innych branżach usługowych 0,0778 0,0554 0,0000 0, Specjaliści nauk fizycznych, matematycznych i technicznych 1,8679 2,1052 8,5939 7, Specjaliści do spraw zdrowia 1,1934 2,1606 5,8594 8, Specjaliści nauczania i wychowania 1,9978 3,3240 5,4687 7, Specjaliści do spraw ekonomicznych i zarządzania 1,8681 2,4376 5,8594 7, Specjaliści do spraw technologii informacyjno-komunikacyjnych 0,2075 0,0000 0,7812 0, Specjaliści z dziedziny prawa, dziedzin społecznych i kultury 2,2314 3, , , Średni personel nauk fizycznych, chemicznych i technicznych 7,4209 5,3739 5,8594 4, Średni personel do spraw zdrowia 1,9459 3,1578 3,5157 5, Średni personel do spraw biznesu i administracji 5,7342 9,8614 5,8594 8, Średni personel z dziedziny prawa, spraw społecznych, kultury i pokrewny 0,6486 1,1080 0,7812 1, Technicy informatycy 0,7784 0,4432 3,9063 0,6410 Sekretarki, operatorzy urządzeń 41 biurowych i pokrewni 0,9341 1,7174 0,0000 0, Pracownicy obsługi klienta 1,0379 1,9944 1,1719 1, Pracownicy do spraw finansowostatystycznych i ewidencji materiałowej 1,1157 1,0526 0,0000 0, Pozostali pracownicy obsługi biura 0,1297 0,1108 0,0000 0, Pracownicy usług osobistych 6, ,9141 6,6406 8, Sprzedawcy i pokrewni 11, , , , Pracownicy opieki osobistej i pokrewni 0,4670 0,7756 0,3906 0, Pracownicy usług ochrony 0,6227 0,2770 0,0000 0, Rolnicy produkcji towarowej 1,1156 0,9418 0,0000 0, Leśnicy i rybacy 0,6487 0,2216 0,0000 0, Rolnicy i rybacy pracujący na własne potrzeby 0,0519 0,0554 0,0000 0, Robotnicy budowlani i pokrewni (z wyłączeniem elektryków) 9,9636 0,2216 8,5938 0,0000 Robotnicy obróbki metali, mechanicy 72 maszyn i urządzeń i pokrewni 8,8478 0,1662 7,0313 0, Rzemieślnicy i robotnicy poligraficzni 2,2054 4,0997 0,0000 0, Elektrycy i elektronicy 2,4649 0,8864 0,7812 0, Robotnicy w przetwórstwie spożywczym, obróbce drewna, produkcji wyrobów 10, ,6926 2,7345 1,2821 tekstylnych i pokrewni Operatorzy maszyn i urządzeń 81 wydobywczych i przetwórczych 2,9318 2,1052 0,0000 0, Monterzy 1,8162 1,8837 0,0000 0, Kierowcy i operatorzy pojazdów 2,9578 0,4986 0,0000 0, Pomoce domowe i sprzątaczki 1,7904 3,1579 0,0000 0, Robotnicy pomocniczy w rolnictwie, leśnictwie i rybołówstwie 0,2594 0,4432 0,0000 0, Robotnicy pomocniczy w górnictwie, przemyśle, budownictwie i transporcie 3,8400 1,0526 0,0000 0,0000 7

8 94 96 Pracownicy pomocniczy przygotowujący posiłki Ładowacze nieczystości i inni pracownicy przy pracach prostych 0,9081 1,6620 0,0000 0,0000 0,8303 0,4432 0,0000 0,0000 Analiza struktury napływu bezrobotnych według grup zawodowych (kod dwucyfrowy) wskazuje, iż w omawianym okresie najliczniejszą grupę osób rejestrujących się w Powiatowym Urzędzie Pracy stanowiły grupy zawodów: - sprzedawcy i pokrewni (11,2641) 434 osoby; - robotnicy w przetwórstwie spożywczym, obróbce drewna, produkcji wyrobów tekstylnych i pokrewni (10,8197) 416 osób; - robotnicy budowlani i pokrewni (z wyłączeniem elektryków) (9,9636) 384 osoby; - robotnicy obróbki metali, mechanicy maszyn i urządzeń i pokrewni (8,8478) 341 osób; - średni personel nauk fizycznych, chemicznych i technicznych (7,4209) 286 osób. Wśród najliczniejszej grupy zawodów napływających tj. sprzedawcy i pokrewni dominują bezrobotni w zawodach sprzedawca (kod ) 378 osób (z czego 87,8 % stanowią kobiety) ; technik handlowiec (kod ) 40 osób; kasjer handlowy (kod ) 5 osób; doradca klienta (kod ) 3 osoby; sprzedawca w stacji paliw (kod ) 2 osoby. Najniższy udział (po jednej osobie) w tej grupie zawodów mieli bezrobotni w zawodach: kierownik stoiska w markecie (kod ); technik księgarstwa (kod ); pozostali sprzedawcy sklepowi (ekspedienci) (kod ); kasjer biletowy (kod ); kasjer w zakładzie pracy (kod ); pozostali kasjerzy i sprzedawcy biletów (kod ). Nie odnotowano napływu bezrobotnych w tym okresie w zawodach: sprzedawca w branży mięsnej (kod ); sprzedawca w branży przemysłowej (kod ); sprzedawca w branży spożywczej (kod ); hostessa (kod ). Wśród drugiej co do wielkości grupy zawodów najliczniej rejestrujących się w omawianym okresie tj. robotnicy w przetwórstwie spożywczym, obróbce drewna, produkcji wyrobów tekstylnych i pokrewni: 1. Szwaczka (kod ) - 98 osób; 2. Stolarz (kod ) - 66 osób. Najniższy udział (po jednej osobie) w tej grupie zawodów mieli bezrobotni w zawodach: pozostali robotnicy w produkcji wyrobów mleczarskich (kod ); pozostali robotnicy przetwórstwa surowców roślinnych (kod ); strugacz drewna (kod752307); tokarz w drewnie (kod ); rękawicznik (kod ); brakarz wyrobów przemysłowych (kod ); pracownik deratyzacji, dezynfekcji i dezynsekcji (kod ). W grupie tej nie odnotowano napływu osób bezrobotnych w zawodach: garmażer (kod ); pozostali piekarze, cukiernicy i pokrewni (kod ); sortowacz materiałów drzewnych (kod ); polerowacz wyrobów z drewna (kod ); kaletnik (kod ). Najniższy udział w strukturze napływu bezrobotnych mają bezrobotni w grupach zawodów: - przedstawiciele władz publicznych, wyżsi urzędnicy i dyrektorzy generalni -1 osoba. 8

9 W końcu 2011 roku w grupie zawodowej oficerowie sił zbrojnych; żołnierze szeregowi (kod dwucyfrowy) nie odnotowano napływu bezrobotnych. Z analizy struktury rejestrujących się absolwentów wynika, iż najwyższy udział miały osoby w grupach zawodów: sprzedawcy i pokrewni (14,8433), specjaliści z dziedziny prawa, dziedzin społecznych i kultury (11,3282), najniższy zaś w grupach zawodów: pracownicy opieki osobistej i pokrewni (0,3906), specjaliści do spraw technologii informacyjnokomunikacyjnych (0,7812), średni personel z dziedziny prawa, spraw społecznych, kultury i pokrewny (0,7812), elektrycy i elektronicy (0,7812). W końcu 2011 roku nie odnotowano napływu absolwentów w następujących grupach zawodów (kod 2 cyfrowy): -oficerowie sił zbrojnych; -żołnierze szeregowi; - przedstawiciele władz publicznych, wyżsi urzędnicy i dyrektorzy generalni; - kierownicy do spraw zarządzania i handlu; - kierownicy do spraw produkcji i usług; - kierownicy w branży hotelarskiej, handlu i innych branżach usługowych; - sekretarki, operatorzy urządzeń biurowych i pokrewni; - pracownicy do spraw finansowo-statystycznych i ewidencji materiałowej; - pozostali pracownicy obsługi biura; - pracownicy usług ochrony; - rolnicy produkcji towarowej; - leśnicy i rybacy; - rolnicy i rybacy pracujący na własne potrzeby; - rzemieślnicy i robotnicy poligraficzni; - operatorzy maszyn i urządzeń wydobywczych i przetwórczych; - monterzy; - kierowcy i operatorzy pojazdów; - pomoce domowe i sprzątaczki; - robotnicy pomocniczy w rolnictwie, leśnictwie i rybołówstwie; - robotnicy pomocniczy w górnictwie, przemyśle, budownictwie i transporcie; - pracownicy pomocniczy przygotowujący posiłki; - ładowacze nieczystości i inni pracownicy przy pracach prostych Analiza struktury bezrobotnych oraz ofert pracy wg sekcji PKD Z przeprowadzonej analizy wynika, iż w II półroczu 2011 roku uwzględniając sekcje Polskiej Klasyfikacji Działalności najwięcej ofert pracy zgłoszonych zostało w następujących sekcjach: przetwórstwo przemysłowe (218 ofert 25,4673%); budownictwo (158 ofert 18,4579%); administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe zabezpieczenia społeczne (137 ofert 16,0047%); Napływ bezrobotnych i ofert pracy w II półroczu 2011 roku został przedstawiony w tabeli nr 3. 9

10 Tabela nr 3. Liczba bezrobotnych i ofert pracy w I półroczu 2010 r. wg sekcji PKD Sekcja PKD Napływ bezrobotnych Napływ ofert pracy Rolnictwo, leśnictwo łowiectwo i rybactwo Górnictwo i wydobywanie 15 1 Przetwórstwo przemysłowe Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych Dostawa wody: gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją Budownictwo Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi Transport i gospodarka magazynowa Informacja i komunikacja 21 1 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa 28 9 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości Działalność profesjonalna naukowa i techniczna Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca Administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe zabezpieczenia społeczne Edukacja Opieka zdrowotna i pomoc społeczna Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją Pozostała działalność usługowa Gospodarstwa domowe zatrudniające pracowników; gospodarstwa domowe produkujące wyroby i świadczące usługi na własne potrzeby 2 0 Organizacje i zespoły eksterytorialne 0 0 Działalność nie zidentyfikowana Ogółem Z analizy zaprezentowanej powyżej tabeli wynika, iż: 1) najwyższa przewaga liczby zarejestrowanych bezrobotnych w stosunku do liczby zgłoszonych ofert pracy występuje w sekcjach: - przetwórstwo przemysłowe (poziom nadwyżki 53,42); - budownictwo (poziom nadwyżki 18,67); - pozostała działalność usługowa (poziom nadwyżki 8,91); - działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi (poziom nadwyżki 7,33); 2) najwyższa przewaga liczby zgłoszonych ofert pracy w stosunku do liczby zarejestrowanych bezrobotnych występuje w sekcjach: - handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (3,33); - administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe zabezpieczenia społeczne 10

11 (2,00); - gospodarstwa domowe zatrudniające pracowników, gospodarstwa domowe produkujące wyroby i świadczące usługi na własne potrzeby (0,16); - wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych (0,25); 3) do sekcji PKD, które generują zawody deficytowe w największym stopniu należą: - handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (1,48); - administracja publiczna i obrona narodowa, obowiązkowe zabezpieczenia społeczne (1,21); - działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją (0,57); - dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją (0,43); 4) do sekcji PKD, które generują zawody nadwyżkowe w największym stopniu należą: - informacja i komunikacja (wskaźnik intensywności nadwyżki: 0,045); - górnictwo i wydobywanie (wskaźnik intensywności nadwyżki: 0,064); - pozostała działalność usługowa (wskaźnik intensywności nadwyżki: 0,14); - działalność związana z obsługą rynku nieruchomości usługowa (wskaźnik intensywności nadwyżki: 0,18); - transport i gospodarka magazynowa (wskaźnik intensywności nadwyżki: 0,18); - działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca (wskaźnik intensywności nadwyżki: 0,20). 3. ANALIZA OFERT PRACY WG GRUP ZAWODÓW Powiatowy Urząd Pracy w Lwówku Śląskim w drugiej połowie 2011 roku dysponował 856 ofertami pracy. Struktura zgłoszonych ofert pracy wg grup zawodów (kod dwucyfrowy) przedstawiona została w tabeli nr 4. Tabela nr 4. Struktura zgłoszonych ofert pracy wg grup zawodów Kod grupy zawodu Nazwa grupy zawodu Liczba zgłoszonych ofert pracy 01 Oficerowie Sił Zbrojnych 0 03 Żołnierze szeregowi 0 11 Przedstawiciele władz publicznych, wyżsi urzędnicy i dyrektorzy generalni 0 12 Kierownicy do spraw zarządzania i handlu 3 13 Kierownicy do spraw produkcji i usług 0 14 Kierownicy w branży hotelarskiej, handlu i innych branżach usługowych 1 21 Specjaliści nauk fizycznych, matematycznych i technicznych Specjaliści do spraw zdrowia 7 23 Specjaliści nauczania i wychowania Specjaliści do spraw ekonomicznych i zarządzania 6 25 Specjaliści do spraw technologii informacyjno-komunikacyjnych 1 26 Specjaliści z dziedziny prawa, dziedzin społecznych i kultury 5 31 Średni personel nauk fizycznych, chemicznych i technicznych 9 32 Średni personel do spraw zdrowia 5 33 Średni personel do spraw biznesu i administracji 11 11

12 34 Średni personel z dziedziny prawa, spraw społecznych, kultury i pokrewny 9 35 Technicy informatycy 0 41 Sekretarki, operatorzy urządzeń biurowych i pokrewni Pracownicy obsługi klienta 5 43 Pracownicy do spraw finansowo-statystycznych i ewidencji materiałowej Pozostali pracownicy obsługi biura 6 51 Pracownicy usług osobistych Sprzedawcy i pokrewni Pracownicy opieki osobistej i pokrewni 6 54 Pracownicy usług ochrony 5 61 Rolnicy produkcji towarowej 7 62 Leśnicy i rybacy 6 63 Rolnicy i rybacy pracujący na własne potrzeby 1 71 Robotnicy budowlani i pokrewni (z wyłączeniem elektryków) Robotnicy obróbki metali, mechanicy maszyn i urządzeń i pokrewni Rzemieślnicy i robotnicy poligraficzni 6 74 Elektrycy i elektronicy Robotnicy w przetwórstwie spożywczym, obróbce drewna, produkcji wyrobów tekstylnych i pokrewni Operatorzy maszyn i urządzeń wydobywczych i przetwórczych Monterzy 0 83 Kierowcy i operatorzy pojazdów Pomoce domowe i sprzątaczki Robotnicy pomocniczy w rolnictwie, leśnictwie i rybołówstwie 8 93 Robotnicy pomocniczy w górnictwie, przemyśle, budownictwie i transporcie Pracownicy pomocniczy przygotowujący posiłki Ładowacze nieczystości i inni pracownicy przy pracach prostych 7 Razem 856 Najwięcej ofert pracy zostało zgłoszonych w grupach zawodów: - pracownicy usług osobistych 126 ofert pracy ( 14,7196%) - sekretarki, operatorzy urządzeń biurowych i pokrewni 113 ofert pracy (13,2025%); - robotnicy pomocniczy w górnictwie, przemyśle, budownictwie i transporcie 111ofert pracy (12,9672%); - robotnicy w przetwórstwie spożywczym, obróbce drewna, produkcji wyrobów tekstylnych i pokrewni 93 oferty pracy (10,8646%); - robotnicy budowlani i pokrewni (z wyłączeniem elektryków) 89 ofert pracy (10,3970%). W okresie objętym raportem nie wpłynęły oferty pracy w takich grupach zawodów jak: - oficerowie sił zbrojnych; - żołnierze szeregowi; - przedstawiciele władz publicznych, wyżsi urzędnicy i dyrektorzy generalni; - kierownicy do spraw produkcji i usług; - technicy informatycy; - monterzy. 4.ANALIZA ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH 4.1. Zawody deficytowe i nadwyżkowe w oparciu o średnią miesięczną nadwyżkę (deficyt) podaży siły roboczej Przez zawód deficytowy należy rozumieć zawód, na który występuje na rynku pracy większe zapotrzebowanie niż liczba osób poszukujących pracy w tym zawodzie. Przez zawód nadwyżkowy należy rozumieć zawód, na który występuje na rynku pracy niższe zapotrzebowanie niż liczba poszukujących pracy w tym zawodzie. 12

13 Średnia miesięczna nadwyżka (deficyt) siły roboczej w poszczególnych zawodach w drugiej połowie 2011 roku stanowi różnicę pomiędzy średnią miesięczną liczbą zarejestrowanych bezrobotnych w zawodzie a średnią miesięczną liczbą zgłoszonych ofert pracy w zawodzie w drugiej połowie 2011 roku. W oparciu o tabele T-II/P-4 sporządzono listę zawodów deficytowych i nadwyżkowych. Tabela nr 5. Ranking zawodów deficytowych (kod sześciocyfrowy) Lp. Kod zawodu 5. Nazwa zawodu Średni miesięczny deficyt podaży siły roboczej w drugiej połowie Robotnik gospodarczy -3, Technik prac biurowych* -2, Robotnik budowlany -2, Pozostali pracownicy obsługi biurowej -2, Rozbieracz - wykrawacz -1, Pracownik kancelaryjny -1, Monter konstrukcji budowlanych -0, Pozostali piekarze, cukiernicy i pokrewni -0, Kamieniarz* -0, Kierowca samochodu osobowego -0, Pomocniczy robotnik przy uprawie roślin i hodowli zwierząt -0, Artysta rzeźbiarz -0, Sekretarka -0, Pozostali pracownicy obsługi biura gdzie indziej niesklasyfikowani -0, Opiekunka dziecięca* -0, Układacz nawierzchni drogowych -0, Tynkarz -0, Operator koparko - ładowarki -0, Kierowca samochodu ciężarowego -0, Inżynier mechanik maszyny i urządzenia przemysłowe -0, Nauczyciel biologii -0, Nauczyciel języka niemieckiego w szkole podstawowej -0, Nauczyciel przedszkola -0, Specjalista do spraw kadr -0, Diagnosta uprawniony do wykonywania badań technicznych -0,1667 pojazdów Sprzedawca w branży mięsnej -0, Sprzedawca w branży spożywczej -0, Spawacz metodą MAG -0, Pozostali spawacze i pokrewni -0, Łubiankarz -0, Monter elektronik* -0, Serwisant sprzętu komputerowego -0, Tokarz w drewnie -0, Pracownik deratyzacji, dezynfekcji i dezynsekcji -0, Pozostali operatorzy maszyn do produkcji wyrobów włókienniczych, -0,1667 futrzarskich i skórzanych gdzie indziej niesklasyfikowani Pozostali pracownicy przy pracach prostych gdzie indziej -0,1667 niesklasyfikowani Główny księgowy -0, Kierownik działu sprzedaży -0, Kierownik działu w handlu detalicznym -0, Inżynier inżynierii środowiska systemy wodociągowe i -0,0833 kanalizacyjne Inżynier elektryk Pozostali specjaliści diagnostyki laboratoryjnej -0, Nauczyciel geografii -0, Nauczyciel bibliotekarz Menedżer produktu -0, Specjalista do spraw reklamy -0,

14 Administrator sieci informatycznej -0, Mistrz produkcji w przemyśle spożywczym -0, Operator urządzeń oczyszczania ścieków -0, Pozostali pracownicy bibliotek i informacji naukowej -0, Organizator usług kateringowych -0, Aktor cyrkowy* -0, Administrator nieruchomości -0, Pracownik do spraw ewidencji ludności -0, Recepcjonista hotelowy -0, Technik rachunkowości* -0, Pracownik obsługi płacowej -0, Pozostali gospodarze budynków -0, Sprzedawca w branży przemysłowej -0, Doradca klienta -0, Pomoc apteczna -0, Ogrodnik szkółkarz -0, Monter sieci komunalnych* -0, Monter sieci wodnych i kanalizacyjnych -0, Mechanik urządzeń klimatyzacyjnych -0, Kominiarz* -0, Spawacz metodą MIG -0, Operator maszyn do obróbki skrawaniem -0, Operator ładowarki -0, Operator urządzeń do produkcji elementów z betonu komórkowego -0, Pilarz kamienia -0, Operator pilarek do pozyskiwania tarcicy -0, Pozostali maszyniści kolejowi i metra -0, Kierowca mechanik -0, Kierowca ciągnika siodłowego -0, Operator żurawia jezdniowego -0, Pomoc domowa -0, Sprzątaczka domowa -0, Pokojowa -0, Pomocnik piekarza -0, Wozak -0,0833 Tabela nr 6. Ranking zawodów nadwyżkowych (kod sześciocyfrowy) Lp. Kod zawodu 6. Nazwa zawodu Średnia miesięczna nadwyżka podaży siły roboczej w drugiej połowie Sprzedawca* 29, Murarz* 16, Technik ekonomista* 12, Szwaczka 7, Ślusarz* 7, Technik mechanik* 6, Mechanik pojazdów samochodowych* 5, Stolarz 4, Kucharz* 4, Piekarz* 3, Technik rolnik* 3, Technik żywienia i gospodarstwa domowego* 3, Kucharz małej gastronomii* 3, Tokarz w metalu 3, Krawiec* 3, Technik handlowiec* 3, Cukiernik* 2, Fryzjer* 2, Pedagog 2, Ekonomista 2,

15 Przędzarz 2, Mechanik samochodów osobowych 2, Tkacz 2, Kelner* 2, Monter zestrajasz urządzeń elektronicznych 2, Technik elektronik* 2, Specjalista administracji publicznej 2, Technik informatyk* 2, Technik budownictwa* 2, Elektromonter (elektryk) zakładowy 2, Monter podzespołów i zespołów elektronicznych 2, Mechanik - operator pojazdów i maszyn rolniczych* 2, Pomoc kuchenna 2, Tapicer* 1, Technik architektury krajobrazu* 1, Pozostali operatorzy maszyn przędzalniczych i pokrewni 1, Kierowca ciągnika rolniczego 1, Sprzątaczka biurowa 1, Technik mechanizacji rolnictwa* 1, Salowa 1, Operator urządzeń do produkcji piwa 1, Specjalista do spraw organizacji usług gastronomicznych, 1,4167 hotelarskich i turystycznych Technik hotelarstwa* 1, Rolnik* 1, Pozostali mechanicy pojazdów samochodowych 1, Pakowacz 1, Fizjoterapeuta 1, Księgowy 1, Magazynier 1, Robotnik leśny 1, Zbrojarz 1, Cieśla szalunkowy 1, Dekarz* 1, Hydraulik 1, Mechanik samochodów ciężarowych 1, Monter elektronik układy elektroniczne automatyki przemysłowej 1, Robotnik pomocniczy w przemyśle przetwórczym 1, Dozorca 1, Nauczyciel wychowania fizycznego 1, Filolog filologia polska 1, Technik administracji* 1, Pozostali pracownicy ochrony osób i mienia 1, Palacz kotłów centralnego ogrzewania wodnych rusztowych 1,0000 Wśród zawodów deficytowych na najwyższym poziomie znajduje się robotnik gospodarczy (-3,2500), następnie technik prac biurowych (-2,7500), robotnik budowlany (-2,1667) oraz pozostali pracownicy obsługi biurowej (-2,0833).. W grupie zawodów nadwyżkowych najwyższą pozycje zajmuje sprzedawca (29,0000), druga pozycję zajmuje murarz (16,7500), następnie technik ekonomista (12,1667), szwaczka (7,9167) oraz ślusarz (7,5000) Zawody deficytowe i nadwyżkowe w oparciu o wskaźnik intensywności nadwyżki (deficytu) Wskaźnik intensywności nadwyżki (deficytu) zawodów k określa iloraz pomiędzy średnią miesięczną liczbą zgłoszonych ofert pracy w zawodzie k a średnią miesięczną liczbą zarejestrowanych bezrobotnych w drugiej połowie 2011 r. 15

16 Przyjęto, że zawody o wskaźniku poniżej 0,9 to zawody nadwyżkowe, pomiędzy 0,9 a 1,1 to zawody zrównoważone, natomiast wskaźniki powyżej 1,1 to zawody deficytowe Wśród grupy zawodów z kodem 2 cyfrowym do grona grup zawodów deficytowych wpisują się: - pozostali pracownicy obsługi biura, - sekretarki, operatorzy urządzeń biurowych i pokrewni. Nie odnotowano grupy zawodów zrównoważonych należą: Pozostałe grupy zawodów, których wskaźnik jest mniejszy niż 0,9 wpisują się w grupę zawodów nadwyżkowych. Zawody deficytowe za względu na wskaźnik intensywności deficytu zawodów zostały zaprezentowane w tabeli nr 7 Tabela nr 7. Zawody deficytowe za względu na wskaźnik intensywności deficytu zawodów (kod sześciocyfrowy) Lp. Kod zawodu 7. Nazwa zawodu Wskaźnik intensywności nadwyżki (deficytu) zawodów Rozbieracz - wykrawacz 8, Pozostali pracownicy obsługi biurowej 6, Kamieniarz* 5, Operator koparko - ładowarki 4, Kierowca samochodu osobowego 4, Pomocniczy robotnik przy uprawie roślin i hodowli zwierząt 3, Inżynier mechanik maszyny i urządzenia przemysłowe 3, Tokarz w drewnie 3, Pracownik deratyzacji, dezynfekcji i dezynsekcji 3, Technik prac biurowych* 2, Sekretarka 2, Monter elektronik* 2, Robotnik gospodarczy 1, Nauczyciel przedszkola 1, Łubiankarz 1, Kierowca mechanik 1, Robotnik budowlany 1, Tynkarz 1, Doradca klienta 1, Monter izolacji budowlanych* 1, Pokojowa 1, Kierowca samochodu ciężarowego 1,1364 Przez zawód zrównoważony należy rozumieć zawód, w którym występuje równowaga pomiędzy liczbą osób poszukujących pracy w danym zawodzie a liczbą ofert pracy w tym zawodzie. 16

17 Wykaz zawodów zrównoważonych został przedstawiony w tabeli nr 8. Tabela nr 8. Wykaz zawodów zrównoważonych(kod sześciocyfrowy) Lp. Kod zawodu 8. Nazwa zawodu Wskaźnik intensywności nadwyżki (deficytu) zawodów Naczelnik / kierownik wydziału 1, Inżynier budownictwa budownictwo ogólne 1, Farmaceuta farmacja apteczna 1, Nauczyciel fizyki i astronomii 1, Specjalista do spraw sprzedaży 1, Referent (asystent) bankowości 1, Agent ubezpieczeniowy 1, Pozostali pracownicy administracyjni i sekretarze biura zarządu 1, Opiekun w domu pomocy społecznej* 1, Opiekunka środowiskowa* 1, Florysta* 1, Kasjer bankowy 1, Recepcjonista 1, Pracownik do spraw osobowych 1, Gospodarz domu 1, Opiekunka dzieci w drodze do szkoły 1, Pozostali opiekunowie dziecięcy 1, Pracownik ochrony fizycznej bez licencji 1, Brukarz 1, Elektromechanik pojazdów samochodowych* 1, Krojczy 1, Wulkanizator 1, Pozostałe pomoce i sprzątaczki biurowe, hotelowe i podobne 1,0000 Pozostałe zawody, których wskaźnik intensywności nadwyżki (deficytu) zawodów jest niższy od 0,9 należą do zawodów nadwyżkowych. Tabela nr 9. Zawody nadwyżkowe ze względu na wskaźnik intensywności nadwyżki zawodów (kod sześciocyfrowy) Lp. Kod zawodu 9. Nazwa zawodu Wskaźnik intensywności nadwyżki (deficytu) zawodów Pozostali technicy elektrycy 0, Betoniarz - zbrojarz 0, Monter instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody 0, Barman 0, Robotnik drogowy 0, Rzeźnik - wędliniarz 0, Technik weterynarii* 0, Bibliotekarz* 0, Pozostali pracownicy do spraw transportu 0, Kosmetyczka 0, Rolnik produkcji roślinnej i zwierzęcej pracujący na własne potrzeby 0, Cieśla* 0, Monter instalacji i urządzeń sanitarnych* 0, Operator koparki 0, Pozostali górnicy podziemnej i odkrywkowej eksploatacji złóż i 0,5000 pokrewni Ładowacz nieczystości stałych 0, Kasjer handlowy 0, Ogrodnik terenów zieleni 0, Frezer 0, Kierowca operator wózków jezdniowych 0, Przedstawiciel handlowy 0,

18 Magazynier 0, Kontroler jakości wyrobów mechanicznych 0, Asystent do spraw księgowości 0, Operator obrabiarek skrawających* 0, Mechanik maszyn i urządzeń budowlanych i melioracyjnych 0, Pomocniczy robotnik przy hodowli zwierząt 0, Woźny 0, Ładowacz nieczystości stałych 0, Piekarz* 0, Robotnik leśny 0, Psycholog 0, Rolnik upraw polowych 0, Ogrodnik* 0, Pozostali operatorzy maszyn do produkcji wyrobów z tworzyw 0,2500 sztucznych Kucharz* 0, Fizjoterapeuta 0, Kelner* 0, Konserwator budynków 0, Palacz kotłów centralnego ogrzewania wodnych rusztowych 0, Sprzątaczka biurowa 0, Praczka 0, Dozorca 0, Nauczyciel języka polskiego 0, Technik elektryk* 0, Terapeuta zajęciowy* 0, Tapicer* 0, Księgowy 0, Stolarz* 0, Pakowacz 0, Sanitariusz szpitalny 0, Cukiernik* 0, Dekarz* 0, Mechanik pojazdów samochodowych* 0, Pracownik socjalny 0, Elektromonter (elektryk) zakładowy 0, Rolnik* 0, Ślusarz* 0, Pilarz 0, Salowa 0, Mechanik maszyn rolniczych 0, Elektromechanik* 0, Sprzedawca* 0, Technik handlowiec* 0, Hydraulik 0, Murarz* 0, Tokarz w metalu 0, Mechanik - operator pojazdów i maszyn rolniczych* 0, Mechanik pojazdów osobowych 0, Pedagog 0, Szwaczka 0, Fryzjer* 0, Technik ekonomista* 0,

19 4.3. Ranking zawodów generujących długotrwałe bezrobocie Z analizy danych wynika, iż 16 grup zawodów wg kodu czterocyfrowego wykazuje 100% wskaźnik długotrwałego bezrobocia. Są to następujące grupy zawodów: nauczyciele szkół specjalnych; nauczyciele sztuki w placówkach pozaszkolnych; takielarze i monterzy konstrukcji liniowych; technicy górnictwa, metalurgii i pokrewni windykatorzy i pokrewni inżynierowie elektrycy; inżynierowie chemicy i pokrewni; rolnicy upraw mieszanych; żołnierze szeregowi; operatorzy maszyn i urządzeń do produkcji i przetwórstwa metali; specjaliści ds. higieny, bezpieczeństwa pracy o ochrony środowiska specjaliści ds. sprzedaży z dziedziny technologii teleinformatycznych; przewodnicy turystyczni i piloci wycieczek; muzycy i pokrewni ładowacze nieczystości; operatorzy urządzeń do wyrobu masy papierniczej i produkcji papieru; Do zawodów generujących zerowy poziom wskaźnika długotrwałego bezrobocia należą m.in. takie zawody jak: - farmaceuci; - lakiernicy ; - nauczyciele kształcenia zawodowego; - ratownicy medyczni; - tancerze; - tapicerzy i pokrewni; - ceramicy i pokrewni; - biolodzy i pokrewni; - kierownicy w hotelarstwie; - fizjoterapeuci; - kierownicy ds. finansowych; - kierownicy sprzedaży w marketach; - listonosze i pokrewni; - aktorzy cyrkowi i pokrewni; - inżynierowie mechanicy; - inżynierowie budownictwa; - robotnicy obróbki kamienia; - robotnicy budowy dróg i pokrewni; - opiekunowie dziecięcy; - operatorzy aparatury medycznej; - specjaliści ds. public relations; - specjaliści ds. ochrony środowiska; - architekci; 19

20 - artyści plastycy; - asystenci dentystyczni; - psycholodzy i pokrewni; - dziennikarze; - monterzy sprzętu elektrycznego; 4.4. Ranking zawodów zgłoszonych w ofertach pracy ze względu na wskaźnik szansy uzyskania oferty Wskaźnik szansy uzyskania oferty pozwala na określenie tych zawodów, w których możliwość znalezienia pracy jest znikoma i należy podjąć działania dążące do przekwalifikowania umiejętności zawodowych bezrobotnego. W oparciu o tabelę T-II/P-11 sporządzono wykaz grup zawodów (kod 4-cyfrowy), które mają najwyższy poziom wskaźnika szansy uzyskania oferty. Należą do nich m.in. artyści plastycy - 0,6666; specjaliści ds. zarządzania zasobami ludzkimi- 0,6664; robotnicy pomocniczy przy uprawie roślin i hodowli zwierząt 0,4666; robotnicy pomocniczy w ogrodnictwie i sadownictwie 0,4666; robotnicy obróbki kamienia 0,4166; pracownicy obsługi biura gdzie indziej niesklasyfikowani 0,4166; robotnicy zwalczania szkodników i chwastów 0,3333; Przedstawiciele zawodów mających maksymalny wskaźnik szansy uzyskania oferty mają najwyższe szanse na szybkie podjęcie zatrudnienia. Najniższe szanse mają osoby bezrobotne, których wskaźnik szansy uzyskania oferty wynosi 0 (kod dwucyfrowy-tabela T-II/P-10). Należą do nich, takie grupy zawodów jak: - technicy informatycy; - oficerowie sił zbrojnych; - kierownicy do spraw produkcji i usług; - monterzy; - żołnierze szeregowi; - przedstawiciele władz publicznych, wyżsi urzędnicy i dyrektorzy generalni; Analiza ofert pracy wskazuje, iż najwięcej ofert pracy zostało zgłoszonych w sekcji PKD: przetwórstwo przemysłowe, budownictwo, administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe zabezpieczenia społeczne. Nie wpłynęły oferty pracy w takich sekcjach PKD jak: organizacje i zespoły eksterytorialne oraz działalność nie zidentyfikowana, gospodarstwa domowe zatrudniające pracowników; gospodarstwa domowe produkujące wyroby i świadczące usługi na własne potrzeby. 20

21 5. Wnioski 1. W II połowie 2011 roku w porównaniu do pierwszej połowy 2011 roku liczba osób bezrobotnych zwiększyła się o 1171 osób. 2. Grupa bezrobotnych bez zawodu nadal jest w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy, gdyż PUP w drugim półroczu 2011 roku nie dysponował ofertami pracy dla tej grupy osób. 3. W II półroczu 2011 roku najwyższy udział bezrobotnych obserwujemy w grupach zawodów: sprzedawcy i pokrewni, robotnicy w przetwórstwie spożywczym, obróbce drewna, produkcji wyrobów tekstylnych i pokrewni, robotnicy budowlani i pokrewni (z wyłączeniem elektryków), robotnicy obróbki metali, mechanicy maszyn i urządzeń i pokrewni, średni personel nauk fizycznych, chemicznych i technicznych. 4. Analiza struktury bezrobotnych ze względu na płeć wskazuje, iż najwyższy udział kobiet notowany jest według zawodów (kod sześciocyfrowy): - sprzedawcy i pokrewni, robotnicy w przetwórstwie spożywczym, obróbce drewna, produkcji wyrobów tekstylnych i pokrewni, pracownicy usług osobistych, średni personel do spraw biznesu i administracji. 5. Bezrobotni przebywający w ewidencji Powiatowego Urzędu Pracy powyżej 12 miesięcy mają najwyższy udział w grupach zawodów: - sprzedawcy i pokrewni, robotnicy w przetwórstwie spożywczym, obróbce drewna, produkcji wyrobów tekstylnych i pokrewni, robotnicy obróbki metali, mechanicy maszyn i urządzeń i pokrewni, robotnicy budowlani i pokrewni (z wyłączeniem elektryków). Nie odnotowano udziału osób bezrobotnych powyżej 12 miesięcy w grupie zawodów: żołnierze szeregowi, przedstawiciele władz publicznych, wyżsi urzędnicy i dyrektorzy generalni, kierownicy do spraw zarządzania i handlu, kierownicy do spraw produkcji i usług, kierownicy w branży hotelarskiej, handlu i innych branżach usługowych, specjaliści do spraw technologii informacyjno-komunikacyjnych. 6. Analiza struktury napływu bezrobotnych według grup zawodowych (kod dwucyfrowy) wskazuje, iż w omawianym okresie najliczniejszą grupę osób rejestrujących się w Powiatowym Urzędzie Pracy stanowiły grupy zawodów: sprzedawcy i pokrewni, robotnicy w przetwórstwie spożywczym, obróbce drewna, produkcji wyrobów tekstylnych i pokrewni, robotnicy budowlani i pokrewni (z wyłączeniem elektryków), robotnicy obróbki metali, mechanicy maszyn i urządzeń i pokrewni, średni personel nauk fizycznych, chemicznych i technicznych. Najliczniejszą grupę bezrobotnych absolwentów odnotowano w grupie zawodów: sprzedawcy i pokrewni, specjaliści z dziedziny prawa, dziedzin społecznych i kultury, najniższy zaś w grupach zawodów: pracownicy opieki osobistej i pokrewni, specjaliści do spraw technologii informacyjno-komunikacyjnych, średni personel z dziedziny prawa, spraw społecznych, kultury i pokrewny, elektrycy i elektronicy. 7. Nie odnotowano w końcu II półrocza napływu absolwentów w następujących grupach zawodów (kod dwucyfrowy): oficerowie sił zbrojnych, żołnierze szeregowi, przedstawiciele władz publicznych, wyżsi urzędnicy i dyrektorzy generalni, kierownicy do spraw zarządzania i handlu, kierownicy do spraw produkcji i usług, kierownicy w branży hotelarskiej, handlu i innych branżach usługowych, sekretarki, operatorzy urządzeń biurowych i pokrewni, pracownicy do spraw finansowostatystycznych i ewidencji materiałowej, pozostali pracownicy obsługi biura, pracownicy usług ochrony, rolnicy produkcji towarowej, leśnicy i rybacy, rolnicy i rybacy pracujący na własne potrzeby, rzemieślnicy i robotnicy poligraficzni, operatorzy maszyn i urządzeń wydobywczych i przetwórczych, monterzy, kierowcy i operatorzy pojazdów, pomoce domowe i sprzątaczki, robotnicy pomocniczy 21

22 w rolnictwie, leśnictwie i rybołówstwie, robotnicy pomocniczy w górnictwie, przemyśle, budownictwie i transporcie, pracownicy pomocniczy przygotowujący posiłki, ładowacze nieczystości i inni pracownicy przy pracach prostych. 8. Analiza ofert pracy wskazuje, iż najwięcej ofert pracy zostało zgłoszonych w sekcji PKD: administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe zabezpieczenia społeczne, budownictwo, oraz przetwórstwo przemysłowe. Nie wpłynęły oferty pracy w takich sekcjach PKD jak: organizacje i zespoły eksterytorialne oraz działalność nie zidentyfikowana, gospodarstwa domowe zatrudniające pracowników; gospodarstwa domowe produkujące wyroby i świadczące usługi na własne potrzeby. W drugiej połowie 2011 roku najwyższy poziom średniej miesięcznej nadwyżki podaży siły roboczej wystąpił w zawodzie sprzedawca, natomiast deficyt w zawodzie robotnik gospodarczy. 9. Nie wszyscy pracodawcy informują PUP o ofertach pracy, co uniemożliwia pełną ocenę dotyczącą zapotrzebowania na pracowników. 10. Pomimo posiadania w ewidencji osób w zawodach wymaganych przez pracodawców składających ofertę pracy niejednokrotnie są trudności z jej realizacją. Kwalifikacje bezrobotnych są zdezaktualizowane. Ponadto rozproszenie gmin wchodzących w skład Powiatu Lwóweckiego i brak połączenia komunikacyjnego z najdalej położonymi miejscowościami jest barierą w podjęciu pracy. 11. Prowadzenie monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych wskazuje obszary, w których występuje największe zapotrzebowanie na pracowników oraz grupy zawodów, które mają największe trudności z podjęciem zatrudnienia i które należy przekwalifikować, aby ułatwić bezrobotnym ponowne wejście na rynek pracy. Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy Dorota Piotrowska - Maślanka 22

23 6. Spis tabel: 1. Tabela nr 1. Struktura bezrobotnych wg dużych grup zawodowych Tabela nr 2. Struktura napływu bezrobotnych w dużych grupach zawodowych Tabela nr 3. Liczba bezrobotnych i ofert pracy w II półroczu 2011 r. wg sekcji PKD Tabela nr 4. Struktura zgłoszonych ofert pracy wg grup zawodów Tabela nr 5. Ranking zawodów deficytowych (kod sześciocyfrowy) Tabela nr 6. Ranking zawodów nadwyżkowych (kod sześciocyfrowy) Tabela nr 7. Zawody deficytowe za względu na wskaźnik intensywności deficytu zawodów Tabela nr 8. Wykaz zawodów zrównoważonych Tabela nr 9. Zawody nadwyżkowe ze względu na wskaźnik intensywności nadwyżki zawodów (kod sześciocyfrowy)

24 7. Załączniki: 1. T-II/P-1 Bezrobotni wg zawodów w powiecie lwóweckim. 2. T-II/P-1a Struktura bezrobotnych wg grup zawodowych w powiecie lwóweckim. 3. T-II/P-2 Napływ bezrobotnych wg zawodów w powiecie lwóweckim w T-II/P-2a Struktura napływu bezrobotnych wg grup zawodowych w powiecie lwóweckim w T-II/P-3 Oferty pracy wg zawodów w powiecie lwóweckim w T-II/P-3a Struktura ofert pracy wg grup zawodowych w powiecie lwóweckim w T-II/P-4 Zawodowy deficytowe i nadwyżkowe w powiecie lwóweckim w T-II/P-5 Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie lwóweckim w T-II/P-6 Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie lwóweckim w T-II/P-7 Ranking zawodów generujących długotrwałe bezrobocie w powiecie lwóweckim w T-II/P-8 Ranking zawodów generujących długotrwałe bezrobocie w powiecie lwóweckim w T-II/P-9 Bezrobotni wg rodzaju działalności ostatniego miejsca pracy oraz oferty pracy w powiecie lwóweckim w T-II/P-9a Struktura bezrobotnych i ofert pracy według PKD w powiecie lwóweckim w T-II/P-10 Ranking zawodów zgłoszonych w ofertach pracy w powiecie lwóweckim w 2011 roku ze względu na wskaźnik szansy uzyskania oferty. 15. T-II/P-11 Ranking zawodów zgłoszonych w ofertach pracy w powiecie lwóweckim w 2011 roku za względu na wskaźnik uzyskania oferty. Sporządziła: Iwona Mikutaniec - pośrednik pracy I stopnia Jowita Sotek pośrednik pracy I stopnia Agnieszka Zamożniewicz - pośrednik pracy 24

Raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie średzkim za II półrocze 2010 roku

Raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie średzkim za II półrocze 2010 roku Powiatowy Urząd Pracy w Środzie Wlkp. www.sroda.pup.gov.pl 63-000 Środa Wlkp. ul. Kosynierów 46 tel. /0-61/ 285 80 32, fax. 285 80 32 Raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie

Bardziej szczegółowo

WSTĘP Zawody nadwyżkowe Zawody zrównoważone Zawody deficytowe

WSTĘP Zawody nadwyżkowe Zawody zrównoważone Zawody deficytowe WSTĘP Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych jest jednym z zadań zawartych w Krajowym Planie Działań na rzecz Zatrudnienia. Przede wszystkim powinien być wykorzystywany jako narzędzie w celu określenia

Bardziej szczegółowo

Raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie średzkim za 2011 rok

Raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie średzkim za 2011 rok Powiatowy Urząd Pracy w Środzie Wlkp. www.sroda.pup.gov.pl 63-000 Środa Wlkp. ul. Kosynierów 46 tel. /0-61/ 285 80 32, fax. 285 80 32 Raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Wstęp 2. 3. Analiza zawodów deficytowych i nadwyżkowych 13 3.1 Zawody nadwyżkowe 13 3.2 Zawody zrównoważone 14 3.3 Zawody deficytowe 15

SPIS TREŚCI. Wstęp 2. 3. Analiza zawodów deficytowych i nadwyżkowych 13 3.1 Zawody nadwyżkowe 13 3.2 Zawody zrównoważone 14 3.3 Zawody deficytowe 15 SPIS TREŚCI Wstęp 2 1. Bezrobotni według grup zawodów w mieście Olsztyn 3 1.1 Struktura bezrobotnych według dużych grup zawodowych 3 1.2 Napływ bezrobotnych według zawodów 6 1.3 Analiza bezrobocia według

Bardziej szczegółowo

WSTĘP Zawody nadwyżkowe Zawody zrównoważone Zawody deficytowe

WSTĘP Zawody nadwyżkowe Zawody zrównoważone Zawody deficytowe WSTĘP Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych jest jednym z zadań zawartych w Krajowym Planie Działań na rzecz Zatrudnienia. Przede wszystkim powinien być wykorzystywany jako narzędzie w celu określenia

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY

POWIATOWY URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY W WAŁBRZYCHU ZAWODY DEFICYTOWE I NADWYŻKOWE POWIAT WAŁBRZYSKI I PÓŁROCZE 2014 Wałbrzych, październik 2014 1 RAPORT RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE JAROCIŃSKIM RAPORT ZA DRUGIE PÓŁROCZE 2014 r.

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE JAROCIŃSKIM RAPORT ZA DRUGIE PÓŁROCZE 2014 r. POWIATOWY URZĄD PRACY ul. Zaciszna 2, 63-200 Jarocin, tel. (062) 747 35 79, fax (062) 747 73 88; e-mail: sekretariat@pup.jarocin.pl NIP: 617 101 99 14 MONITORING DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ŁASKIM W I-PÓŁROCZU 2013 ROKU Raport I/P/2013

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ŁASKIM W I-PÓŁROCZU 2013 ROKU Raport I/P/2013 RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ŁASKIM W I-PÓŁROCZU 2013 ROKU Raport I/P/2013 Spis treści: Wstęp 2 I Analiza bezrobocia...3 II Analiza ofert pracy.9 III Analiza zawodów deficytowych

Bardziej szczegółowo

Raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie średzkim za 2012 rok

Raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie średzkim za 2012 rok Powiatowy Urząd Pracy w Środzie Wlkp. www.sroda.pup.gov.pl 63-000 Środa Wlkp. ul. Kosynierów 46 tel. /0-61/ 285 80 32, fax. 285 80 32 Raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych Monitoring deficytowych i nadwyżkowych Analiza bezrobotnych oraz ofert pracy w obszarze działania Powiatowego Urzędu Pracy w Olkuszu za I półrocze 2013 r. Zleceniodawca: Projekt i wykonanie: Powiatowy

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W I PÓŁROCZU 2014 ROKU

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W I PÓŁROCZU 2014 ROKU Powiatowy Urząd Pracy w Ropczycach 39-100 Ropczyce, ul. NMP 2 Tel/fax (17) 22 18 523 e-mail: rzro@praca.gov.pl MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W I PÓŁROCZU

Bardziej szczegółowo

WSTĘP Zawody nadwyżkowe Zawody zrównoważone Zawody deficytowe

WSTĘP Zawody nadwyżkowe Zawody zrównoważone Zawody deficytowe WSTĘP Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych jest jednym z zadań zawartych w Krajowym Planie Działań na rzecz Zatrudnienia. Przede wszystkim powinien być wykorzystywany jako narzędzie w celu określenia

Bardziej szczegółowo

Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie tatrzańskim w I półroczu 2014 roku

Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie tatrzańskim w I półroczu 2014 roku POWIATOWY URZĄD PRACY Powiatowy Urząd Pracy w Zakopanem Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie tatrzańskim w I półroczu 2014 roku Zakopane, październik 2014 Spis treści Wprowadzenie....

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM I PÓŁROCZE 2012

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM I PÓŁROCZE 2012 MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM I PÓŁROCZE 2012 Wałbrzych, październik 2012 1 RAPORT RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM W I PÓŁROCZU

Bardziej szczegółowo

ZAWODY DEFICYTOWE I NADWYŻKOWE POWIAT m. WAŁBRZYCH I PÓŁROCZE 2014 ROKU

ZAWODY DEFICYTOWE I NADWYŻKOWE POWIAT m. WAŁBRZYCH I PÓŁROCZE 2014 ROKU POWIATOWY URZĄD PRACY W WAŁBRZYCHU ZAWODY DEFICYTOWE I NADWYŻKOWE POWIAT m. WAŁBRZYCH I PÓŁROCZE 2014 ROKU Wałbrzych, październik 2014 1 RAPORT RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE M.

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W MIEŚCIE JELENIA GÓRA I POWIECIE JELENIOGÓRSKIM

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W MIEŚCIE JELENIA GÓRA I POWIECIE JELENIOGÓRSKIM POWIATOWY URZĄD PRACY W JELENIEJ GÓRZE RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W MIEŚCIE JELENIA GÓRA I POWIECIE JELENIOGÓRSKIM RAPORT II/P/2011 marzec 2012 SPIS TREŚCI 1. Wstęp.. 3 2. Analiza bezrobocia

Bardziej szczegółowo

Grudziądz, wrzesień 2007 r.

Grudziądz, wrzesień 2007 r. w I połowie 2007 roku Grudziądz, wrzesień 2007 r. Spis treści Wprowadzenie... 3 Bezrobotni według zawodów... 5 Bezrobotni ogółem... 5 Bezrobotni do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki... 7 Bezrobotni

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W MIEŚCIE JELENIA GÓRA I POWIECIE JELENIOGÓRSKIM

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W MIEŚCIE JELENIA GÓRA I POWIECIE JELENIOGÓRSKIM POWIATOWY URZĄD PRACY W JELENIEJ GÓRZE MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W MIEŚCIE JELENIA GÓRA I POWIECIE JELENIOGÓRSKIM RAPORT II/P/2012 marzec 2013 SPIS TREŚCI 1. Wstęp.. 3 2. Analiza bezrobocia

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE JAROCIŃSKIM ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2013r.

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE JAROCIŃSKIM ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2013r. POWIATOWY URZĄD PRACY ul. Zaciszna 2, 63-200 Jarocin, tel. (062) 747 35 79, fax (062) 747 73 88; e-mail: sekretariat@pup.jarocin.pl NIP: 617 101 99 14 MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Malborku RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE MALBORSKIM W 2013 ROKU CZĘŚĆ DIAGNOSTYCZNA

Powiatowy Urząd Pracy w Malborku RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE MALBORSKIM W 2013 ROKU CZĘŚĆ DIAGNOSTYCZNA Powiatowy Urząd Pracy w Malborku Al. Armii Krajowej 70 82-200 Malbork tel/fax: 0 55 272 33 51 www.pup.malbork.pl e-mail: sekretariat@pup.malbork.pl RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE

Bardziej szczegółowo

ROCZNY RAPORT ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH 2012

ROCZNY RAPORT ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH 2012 ROCZNY RAPORT ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH 2012 POWIAT TOMASZOWSKI Tomaszów Lubelski 2013r. I. WSTĘP Bezrobocie stanowi jeden z najbardziej dotkliwych problemów społeczno-gospodarczych. W dłuższej

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W I PÓŁROCZU 2007 ROKU

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W I PÓŁROCZU 2007 ROKU Powiatowy Urząd Pracy w Ropczycach 39-100 Ropczyce, ul. NMP 2 Tel/fax (017) 2218523 e-mail: rzro@praca.gov.pl RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W I PÓŁROCZU

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie częstochowskim

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie częstochowskim Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie częstochowskim RAPORT ZA I PÓŁROCZE 2014 CZĘŚĆ DIAGNOSTYCZNA Monitoring opracowany przez: Konsorcjum badawcze: Lider konsorcjum: ALSTAT Aleksandra

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W RUDZIE ŚLĄSKIEJ W I PÓŁROCZU 2014 ROKU

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W RUDZIE ŚLĄSKIEJ W I PÓŁROCZU 2014 ROKU MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W RUDZIE ŚLĄSKIEJ W I PÓŁROCZU 2014 ROKU SPIS TREŚCI: 1. WSTĘP...3 1.1 PODSTAWA PRAWNA...3 2. METODOLOGIA OPRACOWANIA..4 3. ANALIZA BEZROBOCIA WEDŁUG ZAWODÓW

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie kartuskim

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie kartuskim Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie kartuskim RAPORT ZA I PÓŁROCZE 2014 Zleceniodawca: Powiatowy Urząd Pracy w Kartuzach 83-300 Kartuzy ul. Mściwoja II 4 Badanie zrealizowane przez:

Bardziej szczegółowo

Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie częstochowskim Część diagnostyczna 2013 rok. 1 S t r o n a

Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie częstochowskim Część diagnostyczna 2013 rok. 1 S t r o n a Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie częstochowskim RAPORT ZA ROK 2013 CZĘŚĆ I - DIAGNOSTYCZNA 1 S t r o n a SPIS TREŚCI: 1. WSTĘP... 3 Struktura bezrobotnych w powiecie częstochowskim...

Bardziej szczegółowo

ANALIZA ZAWODÓW NADWYŻKOWYCH I DEFICYTOWYCH W SUBREGIONIE ZACHODNIM. Zestawienie zawodów nadwyżkowych w Subregionie Zachodnim dane za 2013r.

ANALIZA ZAWODÓW NADWYŻKOWYCH I DEFICYTOWYCH W SUBREGIONIE ZACHODNIM. Zestawienie zawodów nadwyżkowych w Subregionie Zachodnim dane za 2013r. Załącznik nr 1 do Strategii Regionalnych Inwestycji Terytorialnych Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego. ANALIZA ZAWODÓW NADWYŻKOWYCH I DEFICYTOWYCH W SUBREGIONIE ZACHODNIM Zestawienie zawodów

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Malborku RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE MALBORSKIM ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU

Powiatowy Urząd Pracy w Malborku RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE MALBORSKIM ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU Powiatowy Urząd Pracy w Malborku Al. Armii Krajowej 70 82-200 Malbork tel/fax: 0 55 272 33 51 www.pup.malbork.pl e-mail: sekretariat@pup.malbork.pl RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Iławie. Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie iławskim w 2013 roku

Powiatowy Urząd Pracy w Iławie. Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie iławskim w 2013 roku Powiatowy Urząd Pracy w Iławie Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie iławskim w 2013 roku Iława 2014 Spis treści: 1. Wstęp 2. Analiza bezrobotnych według zawodów / grup zawodów 2.1 Bezrobotni

Bardziej szczegółowo

Badanie ankietowe pracodawców województwa kujawsko-pomorskiego

Badanie ankietowe pracodawców województwa kujawsko-pomorskiego Zmiany w zatrudnieniu w perspektywie pięcioletniej - prognozy ankietowanych pracodawców Toruń, 4 kwietnia 2013 roku. Spotkanie z pracownikami PUP realizującymi badania pracodawców w ramach projektu systemowego

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SZCZECINECKIM W II PÓŁROCZU 2007 ROKU

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SZCZECINECKIM W II PÓŁROCZU 2007 ROKU POWIAT SZCZECINECKI URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY w SZCZECINKU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SZCZECINECKIM W II PÓŁROCZU 2007 ROKU Szczecinek, sierpień 2008 Spis treści Wstęp...

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Lesku Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie leskim za 2013 r. - część diagnostyczna

Powiatowy Urząd Pracy w Lesku Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie leskim za 2013 r. - część diagnostyczna Powiatowy Urząd Pracy w Lesku Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie leskim za 2013 r. - część diagnostyczna Lesko, marzec 2014 r. Spis treści 1. Wstęp 2 2. Struktura zarejestrowanych

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie leskim Lesko, październik 2010 r.

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie leskim Lesko, październik 2010 r. Powiatowy Urząd Pracy w Lesku Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie leskim Lesko, październik 2010 r. SPIS TREŚCI 1. Wstęp... 2 1.1 Poziom Bezrobocia... 3 2. Analiza Bezrobocia według

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE MYŚLENICKIM W I PÓŁROCZU 2013 ROKU

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE MYŚLENICKIM W I PÓŁROCZU 2013 ROKU MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE MYŚLENICKIM W I PÓŁROCZU 2013 ROKU Myślenice, październik 2013r. Spis treści Spis treści... 2 I. WSTĘP... 3 1. Cel opracowania raportu... 3 2.

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W 2007 ROKU (CZĘŚĆ DIAGNOSTYCZNA)

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W 2007 ROKU (CZĘŚĆ DIAGNOSTYCZNA) Powiatowy Urząd Pracy w Ropczycach 39-100 Ropczyce, ul. NMP 2 Tel/fax (017) 2218523 e-mail: rzro@praca.gov.pl MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W 2007 ROKU

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH ZA 2014 ROK

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH ZA 2014 ROK MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH Wstęp ZA 204 ROK Analiza będzie pomocna w dostosowaniu poziomu, struktury i treści kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy. Z drugiej strony użytkownikami

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W 2010 ROKU

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W 2010 ROKU INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W 2010 ROKU Miesiąc STAN BEZROBOCIA Z PRAWEM DO ZASIŁKU OGÓŁEM STAN BEZROBOCIA KOBIETY OGÓŁEM KOBIETY STYCZEO 3162 1536 366 142 LUTY 3242 1543 364 138 MARZEC

Bardziej szczegółowo

Roczny raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyŝkowych w powiecie. średzkim za 2009 rok

Roczny raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyŝkowych w powiecie. średzkim za 2009 rok Powiatowy Urząd Pracy w Środzie Wlkp. www.sroda.pup.gov.pl 63-000 Środa Wlkp. ul. Kosynierów 46 tel. /0-61/ 285 80 32, fax. 285 80 32 Roczny raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyŝkowych w powiecie

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY w Lidzbarku Warmińskim MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE LIDZBARSKIM ZA I PÓŁROCZE 2013 R.

POWIATOWY URZĄD PRACY w Lidzbarku Warmińskim MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE LIDZBARSKIM ZA I PÓŁROCZE 2013 R. POWIATOWY URZĄD PRACY w Lidzbarku Warmińskim MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE LIDZBARSKIM ZA I PÓŁROCZE 2013 R. Lidzbark Warmiński, październik 2013 Spis treści 1. Wstęp 3 1.1

Bardziej szczegółowo

Bariery w dopasowaniu edukacji do rynku pracy na podstawie danych statystyki publicznej

Bariery w dopasowaniu edukacji do rynku pracy na podstawie danych statystyki publicznej Bariery w dopasowaniu edukacji do rynku pracy na podstawie danych statystyki publicznej Grant współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Leszek Kuras

Bardziej szczegółowo

2014 r. Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w mieście Lublin. Miejski Urząd Pracy w Lublinie ul. Niecała 14 20-080 Lublin

2014 r. Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w mieście Lublin. Miejski Urząd Pracy w Lublinie ul. Niecała 14 20-080 Lublin Miejski Urząd Pracy w Lublinie ul. Niecała 14 20-080 Lublin Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w mieście Lublin 2014 r. Lublin, marzec 2015 r. Spis treści WSTĘP...2 1. ANALIZA BEZROBOCIA WEDŁUG

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE LWÓWECKIM ZA 2013 ROK

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE LWÓWECKIM ZA 2013 ROK Powiatowy Urząd Pracy we Lwówku Śląskim ul. Budowlanych 1 tel. 75 782 42 24 do 6 CENTRUM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE LWÓWECKIM ZA 2013 ROK Lwówek Śląski,

Bardziej szczegółowo

DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE GRAJEWSKIM W 2012 ROKU. Część I (diagnoza)

DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE GRAJEWSKIM W 2012 ROKU. Część I (diagnoza) Powiatowy Urząd Pracy w Grajewie RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE GRAJEWSKIM W 2012 ROKU Część I (diagnoza) Grajewo, marzec 2013 rok 1.WSTĘP Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych

Bardziej szczegółowo

Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie częstochowskim

Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie częstochowskim Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie częstochowskim RAPORT ZA ROK 2014 CZĘŚĆ DIAGNOSTYCZNA Monitoring opracowany przez: Konsorcjum badawcze: Lider konsorcjum: ALSTAT Aleksandra Langner

Bardziej szczegółowo

Wstęp... 3. 1. Dane statystyczne na dzień 31 grudnia 2012 roku... 4

Wstęp... 3. 1. Dane statystyczne na dzień 31 grudnia 2012 roku... 4 Powiatowy Urząd Pracy w Nysie MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE NYSKIM stan na koniec 2012 roku 2013 Wstęp... 3 1. Dane statystyczne na dzień 31 grudnia 2012 roku... 4 1. 1. Poziom

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SANOCKIM W I-PÓŁROCZU 2013 ROKU

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SANOCKIM W I-PÓŁROCZU 2013 ROKU Powiatowy Urząd Pracy w Sanoku MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SANOCKIM W I-PÓŁROCZU 2013 ROKU Październik, 2013 r. 1. Strona 1 SPIS TREŚCI 1. Wstęp... 3 2. Analiza bezrobocia

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH ZA 2014 R. W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W RYKACH

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH ZA 2014 R. W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W RYKACH MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH ZA 2014 R. W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W RYKACH 1. Wstęp Powszechność bezrobocia i jego skutki powodują konieczność ciągłego monitoringu rynku pracy i procesów

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WOLSZTYŃSKIM W 2012 ROKU

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WOLSZTYŃSKIM W 2012 ROKU POWIATOWY URZĄD PRACY w Wolsztynie ul.5 stycznia 5a, 64-200 Wolsztyn, tel./fax: (+48)(68) 384-35-81,347-12-95, E-mail: powo@praca.gov.pl MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WOLSZTYŃSKIM

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE NYSKIM W 2011 2011 ROKU

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE NYSKIM W 2011 2011 ROKU MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE NYSKIM W 2011 2011 ROKU PAŹDZIERNIK 2011 Wstęp... 3 1. Dane statystyczne na dzień 30 czerwca 2011 roku... 4 1. 1. Poziom i stopa bezrobocia w powiecie

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy W Sanoku MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SANOCKIM W 2011 ROKU

Powiatowy Urząd Pracy W Sanoku MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SANOCKIM W 2011 ROKU Powiatowy Urząd Pracy W Sanoku MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SANOCKIM W 2011 ROKU Marzec 2012 SPIS TREŚCI I.Wstęp.... 3 1. Cel opracowania.. 3 2. Podstawa opracowania..... 3

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE LĘBORSKIM

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE LĘBORSKIM Powiatowy Urząd Pracy w Lęborku ul. Gdańska 35; 84-300 Lębork tel. (59) 862-37-28 MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE LĘBORSKIM RAPORT POWIATOWY (DIAGNOSTYCZNY) ZA I PÓŁROCZE 2011r.

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 3 - ZAWODY NADWYŻKOWE w latach 2003-2009 (zestawienie zawodów w/g wielokrotnego występowania w w/w latach)

ZAŁĄCZNIK NR 3 - ZAWODY NADWYŻKOWE w latach 2003-2009 (zestawienie zawodów w/g wielokrotnego występowania w w/w latach) ZAŁĄCZNIK NR 3 - ZAWODY NADWYŻKOWE w latach 2003-2009 (zestawienie zawodów w/g wielokrotnego występowania w w/w latach) Nazwa zawodu Wykaz zawodów powtarzajacych się 7 - krotnie Ekonomista 20 327 Handlowiec

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY

POWIATOWY URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY 5 9-7 0 0 B O L E S Ł A W I E C U L. O B R OŃCÓW H E L U 1 0 T E L. / F A X ( 0 7 5 ) 7 3 2-6 6-0 1 D O 0 4 e - m a i l : w r b o @ p r a c a. g o v. p l http://pup.boleslawiec.ibip.pl

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z MONITORINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W LEGNICY ZA II PÓŁROCZE 2011 ROKU

RAPORT Z MONITORINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W LEGNICY ZA II PÓŁROCZE 2011 ROKU Powiatowy Urząd Pracy ul. Andersa 2 59 220 Legnica RAPORT Z MONITORINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W LEGNICY ZA II PÓŁROCZE 2011 ROKU MARZEC 2012 1.Wstęp. Zgodnie z

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE LUBAŃSKIM

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE LUBAŃSKIM URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY 59-800 Lubań ul. Lwówecka 10 telefon (75) 722-2548; 722-3519; fax 722-3278 www.pupluban.pl ; e-mail: pup@powiatluban.pl MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH

Bardziej szczegółowo

ZAWODY DEFICYTOWE I NADWYŻKOWE W POWIECIE PŁOŃSKIM

ZAWODY DEFICYTOWE I NADWYŻKOWE W POWIECIE PŁOŃSKIM Powiatowy Urząd Pracy w Płońsku ZAWODY DEFICYTOWE I NADWYŻKOWE W POWIECIE PŁOŃSKIM RAPORT ZA 2010 ROK Płońsk, marzec 2011 1. WSTĘP W celu określenia poziomu i struktury kształcenia zawodowego i szkolenia

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH ZA 2011 R. W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W RYKACH

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH ZA 2011 R. W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W RYKACH MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH ZA 2011 R. W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W RYKACH 1. Wstęp Powszechność bezrobocia i jego skutki powodują konieczność ciągłego monitoringu rynku pracy i procesów

Bardziej szczegółowo

DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KOŚCIERSKIM W I PÓŁROCZU 2014 ROKU

DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KOŚCIERSKIM W I PÓŁROCZU 2014 ROKU POWIATOWY URZĄD PRACY w KOŚCIERZYNIE 83-400 Kościerzyna ul. Tkaczyka 1 tel. (58) 680-20-50 fax 680-20-51 email:gdko@praca.gov.pl www.pup.koscierzyna.pl RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE GRUDZIĄDZKIM ZIEMSKIM W I-PÓŁROCZU 2006 ROKU

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE GRUDZIĄDZKIM ZIEMSKIM W I-PÓŁROCZU 2006 ROKU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE GRUDZIĄDZKIM ZIEMSKIM W I-PÓŁROCZU 2006 ROKU Grudziądz 2006 1 Spis treści WSTĘP... 3 1. ANALIZA BEZROBOCIA WEDŁUG GRUP ZAWODÓW W POWIECIE GRUDZIĄDZKIM

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE LWÓWECKIM ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE LWÓWECKIM ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU Powiatowy Urząd Pracy we Lwówku Śląskim ul. Budowlanych 1 tel. 75 782 42 24 do 6 CENTRUM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE LWÓWECKIM ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ZAWIERCIAŃSKIM W 2014 ROKU

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ZAWIERCIAŃSKIM W 2014 ROKU POWIATOWY URZĄD PRACY W ZAWIERCIU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ZAWIERCIAŃSKIM W 2014 ROKU CZĘŚĆ DIAGNOSTYCZNA Zawiercie, marzec 2015 r. Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE GNIEŹNIEŃSKIM ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE GNIEŹNIEŃSKIM ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU POWIATOWY URZĄD PRACY W GNIEŹNIE 62 200 Gniezno ul. Sobieskiego 20 tel. 61 426 16 49, 61 426 44 34, fax 61 426 11 62, e-mail pupgniezno@pup-gniezno.pl MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Trzebnicy. w powiecie trzebnickim w I półroczu 2014 roku

Powiatowy Urząd Pracy w Trzebnicy. w powiecie trzebnickim w I półroczu 2014 roku Powiatowy Urząd Pracy w Trzebnicy Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie trzebnickim w I półroczu 2014 roku Trzebnica, październik 2014 Opracowanie: Mirosława Szczepaniak 1. WSTĘP Ustawa

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z MONITORINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W LEGNICY ZA I PÓŁROCZE 2013 r.

RAPORT Z MONITORINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W LEGNICY ZA I PÓŁROCZE 2013 r. Powiatowy Urząd Pracy ul. Andersa 2 59 220 Legnica RAPORT Z MONITORINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W LEGNICY ZA I PÓŁROCZE 2013 r. WRZESIEŃ 2013 1.Wstęp. Zgodnie z

Bardziej szczegółowo

RAPORT OPISOWY ROCZNY ZA 2014r. RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE RACIBORSKIM W 2014 ROKU

RAPORT OPISOWY ROCZNY ZA 2014r. RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE RACIBORSKIM W 2014 ROKU RAPORT OPISOWY ROCZNY ZA 2014r. RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE RACIBORSKIM W 2014 ROKU RACIBÓRZ, Marzec 2015r. Raport opracowała: Małgorzata Andrusyszyn Pośrednik Pracy 1 Spis treści

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Wieluniu

Powiatowy Urząd Pracy w Wieluniu Powiatowy Urząd Pracy w Wieluniu MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH RAPORT ZA I PÓŁROCZE 2014 R. POWIAT WIELUŃSKI Akceptuję: Wieluń, październik 2014r. Spis treści Wstęp.....3 1. Analiza bezrobocia

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W JAROSŁAWIU. MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE JAROSŁAWSKIM w 2009 roku

POWIATOWY URZĄD PRACY W JAROSŁAWIU. MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE JAROSŁAWSKIM w 2009 roku URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY W JAROSŁAWIU Dział ds. Pośrednictwa i Kontaktów z Pracodawcami MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE JAROSŁAWSKIM w 2009 roku JAROSŁAW marzec 2010

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie łukowskim w I-półroczu 2014 roku

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie łukowskim w I-półroczu 2014 roku POWIATOWY URZĄD PRACY w ŁUKOWIE ul. Piłsudskiego 14 21-400 Łuków tel. 25 798 50 37 fax. 798 44 77 e-mail: lulk@praca.gov.pl http://www.praca.lukow.pl/ Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE GRAJEWSKIM W 2014 ROKU. Część I (diagnoza)

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE GRAJEWSKIM W 2014 ROKU. Część I (diagnoza) Powiatowy Urząd Pracy w Grajewie RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE GRAJEWSKIM W 2014 ROKU Część I (diagnoza) Grajewo, marzec 2015 rok 1.WSTĘP Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych

Bardziej szczegółowo

Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie świeckim

Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie świeckim Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie świeckim ANALIZA I POŁOWY 2013 ROKU CZĘŚĆ DIAGNOSTYCZNA OPRACOWANIE: CENTRUM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W ŚWIECIU 2 Spis treści

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z MONITORINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W LEGNICY ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU

RAPORT Z MONITORINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W LEGNICY ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU Powiatowy Urząd Pracy ul. Andersa 2 59 220 Legnica RAPORT Z MONITORINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W LEGNICY ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU PAŹDZIERNIK 2014 Wstęp. Zgodnie

Bardziej szczegółowo

ul. Daleka 11A, 05-825 Grodzisk Maz., tel./fax 755-55-86, e-mail: sekretariat@pupgm.internetdsl.pl RANKING ZAWODÓW

ul. Daleka 11A, 05-825 Grodzisk Maz., tel./fax 755-55-86, e-mail: sekretariat@pupgm.internetdsl.pl RANKING ZAWODÓW POWIATOWY URZĄD PRACY W GRODZISKU MAZ. ul. Daleka 11A, 05-825 Grodzisk Maz., tel./fax 755-55-86, e-mail: sekretariat@pupgm.internetdsl.pl RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE GRODZISKIM

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE BIAŁOGARDZKIM

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE BIAŁOGARDZKIM Powiatowy Urząd Pracy w Białogardzie ul. Świdwińska 21a; 78-200 Białogard tel. (94) 311-31-00 MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE BIAŁOGARDZKIM RAPORT POWIATOWY (DIAGNOSTYCZNY) ZA

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W OSTRZESZOWIE MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE OSTRZESZOWSKIM ZA 2011 ROK

POWIATOWY URZĄD PRACY W OSTRZESZOWIE MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE OSTRZESZOWSKIM ZA 2011 ROK POWIATOWY URZĄD PRACY W OSTRZESZOWIE MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE OSTRZESZOWSKIM ZA 2011 ROK MARZEC 2012 Spis treści Wstęp... 3 1. Analiza bezrobocia wg zawodów i grup zawodowych...

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE BOLESŁAWIECKIM W I PÓŁROCZU 2006 ROKU. Raport opisowy za I półrocze 2006r.

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE BOLESŁAWIECKIM W I PÓŁROCZU 2006 ROKU. Raport opisowy za I półrocze 2006r. Powiatowy Urząd Pracy W Bolesławcu Ul. Obrońców Helu 10 RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE BOLESŁAWIECKIM W I PÓŁROCZU 2006 ROKU Raport opisowy za I półrocze 2006r. Bolesławiec 2006

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych. w powiecie grudziądzkim ziemskim. w 2006 roku

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych. w powiecie grudziądzkim ziemskim. w 2006 roku w 2006 roku Grudziądz, kwiecień 2007 1 Spis treści Wstęp... 3 Część diagnostyczna... 4 Struktura bezrobotnych... 4 Bezrobotni ogółem... 5 Bezrobotni do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki... 6 Bezrobotni

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH DLA M.LESZNA I POWIATU LESZCZYŃSKIEGO W 2012 ROKU

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH DLA M.LESZNA I POWIATU LESZCZYŃSKIEGO W 2012 ROKU Powiatowy Urząd Pracy w Lesznie RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH DLA M.LESZNA I POWIATU LESZCZYŃSKIEGO W 2012 ROKU m a r z e c 2 0 1 3 Spis treści WSTĘP... 3 1. ANALIZA BEZROBOCIA WG ZAWODÓW...

Bardziej szczegółowo

Zawody deficytowe i nadwyżkowe w regionach przygranicznych Polski i Słowacji w IV kwartale 2013 r.

Zawody deficytowe i nadwyżkowe w regionach przygranicznych Polski i Słowacji w IV kwartale 2013 r. Zawody deficytowe i nadwyżkowe w regionach przygranicznych Polski i Słowacji w IV kwartale 2013 r. Stopa bezrobocia rejestrowanego dla kraju 13,4% Stopa bezrobocia rejestrowanego dla województwa małopolskiego

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na przygranicznym rynku pracy Polski i Słowacji w II kwartale 2015 r.

Informacja o sytuacji na przygranicznym rynku pracy Polski i Słowacji w II kwartale 2015 r. Informacja o sytuacji na przygranicznym rynku pracy Polski i Słowacji w II kwartale 2015 r. Stopa bezrobocia rejestrowanego dla kraju 10,3% Stopa bezrobocia rejestrowanego dla województwa małopolskiego

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE BIAŁOGARDZKIM

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE BIAŁOGARDZKIM Powiatowy Urząd Pracy w Białogardzie ul. Świdwińska 21a; 78-200 Białogard tel. (94) 311-31-00 MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE BIAŁOGARDZKIM RAPORT POWIATOWY (DIAGNOSTYCZNY) ZA

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY 14-100 OSTRÓDA, ul. Jana III Sobieskiego 5, tel. (0-89) 646-42-92, fax 646-29-56, e-mail: olos@praca.gov.pl

POWIATOWY URZĄD PRACY 14-100 OSTRÓDA, ul. Jana III Sobieskiego 5, tel. (0-89) 646-42-92, fax 646-29-56, e-mail: olos@praca.gov.pl POWIATOWY URZĄD PRACY 14-100 OSTRÓDA, ul. Jana III Sobieskiego 5, tel. (0-89) 646-42-92, fax 646-29-56, e-mail: olos@praca.gov.pl MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH i NADWYŻKOWYCH W POWIECIE OSTRÓDZKIM W

Bardziej szczegółowo

(cz. diagnostyczna) Powiatowy Urząd Pracy w Mławie Centrum Aktywizacji Zawodowej. Mława - marzec 2014 r.

(cz. diagnostyczna) Powiatowy Urząd Pracy w Mławie Centrum Aktywizacji Zawodowej. Mława - marzec 2014 r. Powiatowy Urząd Pracy w Mławie Centrum Aktywizacji Zawodowej ul. Piłsudskiego 43, 06-500 Mława tel. (23) 654-39-18, 654-52-85 fax. (23) 654-52-86 ul. Wyspiańskiego 7, 06-500 Mława tel. (23) 655-19-96,

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W I PÓŁROCZU 2014 ROKU

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W I PÓŁROCZU 2014 ROKU MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W I PÓŁROCZU 2014 ROKU PAŹDZIERNIK 2014 SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI... 2 WSTĘP... 3 1 Analiza bezrobocia i struktura osób bezrobotnych... 5 1.1 Analiza bezrobocia...5

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE NOWOTARSKIM W 2014 ROKU. Opracowanie: Powiatowy Urząd Pracy

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE NOWOTARSKIM W 2014 ROKU. Opracowanie: Powiatowy Urząd Pracy RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE NOWOTARSKIM W 2014 ROKU Opracowanie: Powiatowy Urząd Pracy Nowy Targ, marzec 2015 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 2 2. ANALIZA BEZROBOCIA WEDŁUG ZAWODÓW (GRUP

Bardziej szczegółowo

Zawodowy deficytowe i nadwyżkowe w regionie przygranicznym Polski i Słowacji w I kwartale 2015 r.

Zawodowy deficytowe i nadwyżkowe w regionie przygranicznym Polski i Słowacji w I kwartale 2015 r. Zawodowy deficytowe i nadwyżkowe Polski i Słowacji w I kwartale 2015 r. Stopa bezrobocia rejestrowanego w Polsce 11,7% Stopa bezrobocia rejestrowanego dla województwa małopolskiego 10,1% 1/ Wybrane dane

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE GRAJEWSKIM W 2013 ROKU. Część I (diagnoza)

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE GRAJEWSKIM W 2013 ROKU. Część I (diagnoza) Powiatowy Urząd Pracy w Grajewie RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE GRAJEWSKIM W 2013 ROKU Część I (diagnoza) Grajewo, marzec 2014 rok 1.WSTĘP Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH DLA M.LESZNA I POWIATU LESZCZYŃSKIEGO W 2011 ROKU

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH DLA M.LESZNA I POWIATU LESZCZYŃSKIEGO W 2011 ROKU Powiatowy Urząd Pracy w Lesznie RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH DLA M.LESZNA I POWIATU LESZCZYŃSKIEGO W 2011 ROKU m a r z e c 2 0 1 2 Spis treści WSTĘP... 3 1. ANALIZA BEZROBOCIA WG ZAWODÓW...

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Trzebnicy. w powiecie trzebnickim w II półroczu 2014 roku

Powiatowy Urząd Pracy w Trzebnicy. w powiecie trzebnickim w II półroczu 2014 roku Powiatowy Urząd Pracy w Trzebnicy Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie trzebnickim w II półroczu 2014 roku Trzebnica, marzec 2015 Opracowanie: Mirosława Szczepaniak Joanna Dragosz

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W OSTRZESZOWIE MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE OSTRZESZOWSKIM ZA 2012 ROK

POWIATOWY URZĄD PRACY W OSTRZESZOWIE MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE OSTRZESZOWSKIM ZA 2012 ROK POWIATOWY URZĄD PRACY W OSTRZESZOWIE MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE OSTRZESZOWSKIM ZA 2012 ROK MARZEC 2013 Spis treści Wstęp... 3 1. Analiza bezrobocia wg zawodów i grup zawodowych...

Bardziej szczegółowo

Raport ZAWODY DEFICYTOWE I NADWYŻKOWE W POWIECIE KRAKOWSKIM W I PÓŁROCZU 2014 ROKU. Część diagnostyczna

Raport ZAWODY DEFICYTOWE I NADWYŻKOWE W POWIECIE KRAKOWSKIM W I PÓŁROCZU 2014 ROKU. Część diagnostyczna Raport ZAWODY DEFICYTOWE I NADWYŻKOWE W POWIECIE KRAKOWSKIM W I PÓŁROCZU 2014 ROKU Część diagnostyczna URZĄD PRACY POWIATU KRAKOWSKIEGO Kraków, wrzesień 2014 1 Spis treści WSTĘP... 3 ANALIZA BEZROBOCIA

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Siedlcach Wydział Organizacji i Administracji

Powiatowy Urząd Pracy w Siedlcach Wydział Organizacji i Administracji Wydział Organizacji i Administracji Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie siedleckim w 2014 r. Siedlce, marzec 2015 1. Wstęp realizując zalecenia wynikające z ustawy z dnia 20 kwietnia

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Siedlcach Wydział Organizacji i Administracji

Powiatowy Urząd Pracy w Siedlcach Wydział Organizacji i Administracji Wydział Organizacji i Administracji Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w mieście Siedlce w 2014 r. Siedlce, marzec 2015 1. Wstęp realizując zalecenia wynikające z ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r.

Bardziej szczegółowo

86-200 Chełmno ul. Świętojerska 1, tel./fax (0-56) 686 00 41

86-200 Chełmno ul. Świętojerska 1, tel./fax (0-56) 686 00 41 86-200 Chełmno ul. Świętojerska 1, tel./fax (0-56) 686 00 41 www.pupchelmno.pl RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE CHEŁMIŃSKIM W I PÓŁROCZU 2008 ROKU Chełmno wrzesień 2008 Spis treści

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 2 - ZAWODY ZRÓWNOWAŻONE w latach 2003-2009 (zestawienie zawodów w/g wielokrotnego występowania w w/w latach)

ZAŁĄCZNIK NR 2 - ZAWODY ZRÓWNOWAŻONE w latach 2003-2009 (zestawienie zawodów w/g wielokrotnego występowania w w/w latach) ZAŁĄCZNIK NR 2 - ZAWODY ZRÓWNOWAŻONE w latach 2003-2009 (zestawienie zawodów w/g wielokrotnego występowania w w/w latach) Nazwa zawodu Wykaz zawodów powtarzających się 3 - krotnie Laborant chemiczny 19

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY. w Oświęcimiu MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE OŚWIĘCIMSKIM W 2013 ROKU

POWIATOWY URZĄD PRACY. w Oświęcimiu MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE OŚWIĘCIMSKIM W 2013 ROKU POWIATOWY URZĄD PRACY w Oświęcimiu MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE OŚWIĘCIMSKIM W 2013 ROKU Oświęcim, marzec 2014r. Spis treści I. WSTĘP... 3 II. POZIOM I STOPA BEZROBOCIA W POWIECIE

Bardziej szczegółowo

Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie świeckim

Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie świeckim Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie świeckim CZĘŚĆ DIAGNOSTYCZNA ZA 2014 ROK OPRACOWANIE: CENTRUM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W ŚWIECIU 2 Spis treści Wstęp.... 4 I.

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W JAROSŁAWIU MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE JAROSŁAWSKIM ZA 2012 ROK

POWIATOWY URZĄD PRACY W JAROSŁAWIU MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE JAROSŁAWSKIM ZA 2012 ROK URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY W JAROSŁAWIU Dział ds. Pośrednictwa i Kontaktów z Pracodawcami MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE JAROSŁAWSKIM ZA 2012 ROK JAROSŁAW marzec 2013

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W GRODZISKU MAZ.

POWIATOWY URZĄD PRACY W GRODZISKU MAZ. POWIATOWY URZĄD PRACY W GRODZISKU MAZ. ul. Daleka 11A, 05-825 Grodzisk Maz., tel. centrali 755-55-86, tel./fax 755-25-00, e-mail: sekretariat@pupgm.internetdsl.pl RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W ZABRZU ZA ROK 2013

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W ZABRZU ZA ROK 2013 P o w i a t o w y U r z ą d P r a c y w Z a b r z u RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W ZABRZU ZA ROK 2013 POWIATOWY RAPORT ROCZNY II/P/2013 CZĘŚĆ II Zabrze 2014 Ranking zawodów deficytowych

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY 14-100 OSTRÓDA, ul. Mickiewicza 32, tel. (0-89) 646-42-92, fax 646-29-56, e-mail: olos@praca.gov.pl

POWIATOWY URZĄD PRACY 14-100 OSTRÓDA, ul. Mickiewicza 32, tel. (0-89) 646-42-92, fax 646-29-56, e-mail: olos@praca.gov.pl POWIATOWY URZĄD PRACY 14-100 OSTRÓDA, ul. Mickiewicza 32, tel. (0-89) 646-42-92, fax 646-29-56, e-mail: olos@praca.gov.pl RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE OSTRÓDZKIM W 2010 ROKU Część

Bardziej szczegółowo