RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE LWÓWECKIM W 2011 ROKU. Urząd Pracy

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE LWÓWECKIM W 2011 ROKU. Urząd Pracy"

Transkrypt

1 RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE LWÓWECKIM W 2011 ROKU Urząd Pracy Lwówek Śląski, marzec

2 SPIS TREŚCI 1.Wstęp Analiza bezrobocia wg grup zawodów 2.1. Analiza struktury bezrobotnych wg grup zawodowych Analiza struktury napływu bezrobotnych wg grup zawodowych Analiza struktury bezrobotnych oraz ofert pracy wg sekcji PKD Analiza ofert pracy wg grup zawodów Analiza zawodów deficytowych i nadwyżkowych 4.1. Zawody deficytowe i nadwyżkowe w oparciu o średnią miesięczną nadwyżkę (deficyt) podaży siły roboczej Zawody deficytowe i nadwyżkowe w oparciu o wskaźnik intensywności nadwyżki (deficytu) Ranking zawodów generujących długotrwałe bezrobocie Ranking zawodów zgłoszonych w ofertach pracy ze względu na wskaźnik szansy uzyskania oferty Wnioski Spis tabel Załączniki

3 1. WSTĘP Zgodnie z zapisami Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy jednym z zadań samorządu powiatu w zakresie polityki rynku pracy jest opracowywanie analiz i sprawozdań, w tym prowadzenie monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych, oraz dokonywanie ocen dotyczących rynku pracy na potrzeby powiatowej rady zatrudnienia oraz organów zatrudnienia (art. 9 ust. 1 pkt 9). Przez pojęcie Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych należy rozumieć proces systematycznego obserwowania zjawisk zachodzących na rynku pracy dotyczących kształtowania popytu na prace i podaży zasobów pracy w przekroju terytorialno zawodowym oraz formułowania na tej podstawie ocen, wniosków i krótkotrwałych prognoz niezbędnych dla prawidłowego funkcjonowania systemów: szkolenia bezrobotnych oraz kształcenia zawodowego. Podstawowymi źródłami informacji do prowadzenia monitoringu są: - dane dotyczące osób bezrobotnych oraz zgłoszonych ofert pracy zgromadzone w powiatowym urzędzie pracy. Niniejszy raport prezentuje sytuację na terenie Powiatu Lwóweckiego w II półroczu 2011 roku i obejmuje - analizę bezrobocia wg zawodów i grup zawodów; - analizę ofert pracy wg zawodów i grup zawodów; - analizę zawodów deficytowych i nadwyżkowych; - wnioski. Do opracowania raportu za II półrocze 2011 roku zostały wykorzystane załączniki 2 i 3 do sprawozdania MPiPS 01. 3

4 2. ANALIZA BEZROBOCIA WG GRUP ZAWODÓW Zgodnie ze stanem w końcu 2011 roku w ewidencji osób bezrobotnych figurowało 3745 osób, w tym 1919 kobiet Analiza struktury bezrobotnych wg grup zawodowych W końcu 2011 roku struktura bezrobotnych wg dużych grup zawodowych (kod 2-cyfrowy) w powiecie lwóweckim przedstawiała się następująco: Tabela nr 1. Struktura bezrobotnych wg dużych grup zawodowych Kod W tym Bezrobotni grupy Nazwa grupy zawodu Absolwenci Powyżej 12 m-cy ogółem Kobiety zawodu Razem Kobiety Razem Kobiety 03 Żołnierze szeregowi 0,0308 0,0000 0,0000 0,0000 0,1053 0, Przedstawiciele władz publicznych, wyżsi urzędnicy i dyrektorzy generalni 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0, Kierownicy do spraw zarządzania i handlu 0,0308 0,0609 0,0000 0,0000 0,0000 0, Kierownicy do spraw produkcji i usług 0,0308 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0, Kierownicy w branży hotelarskiej, handlu i innych branżach usługowych 0,0923 0,0609 0,0000 0,0000 0,0000 0, Specjaliści nauk fizycznych, matematycznych i technicznych 1,0459 1,2186 7,1428 4,9179 0,3159 0, Specjaliści do spraw zdrowia 0,6152 1,1578 4,0816 6,5573 0,3158 0, Specjaliści nauczania i wychowania 1,7530 2, , ,4754 1,0526 1, Ekonomiści do spraw ekonomicznych i zarządzania 1,5069 2,1938 4,0816 4,9180 0,3158 0, Specjaliści do spraw technologii informacyjno-komunikacyjnych 0,0923 0,0000 1,0204 0,0000 0,0000 0, Specjaliści z dziedziny prawa, dziedzin społecznych i kultury 1,7222 2, , ,0327 0,8422 1, Średni personel nauk fizycznych, chemicznych i technicznych 6,7039 4,8142 4,0816 0,0000 4,6317 3, Średni personel do spraw zdrowia 1,3841 2,0718 3,0612 4,9180 0,5263 0, Średni personel do spraw biznesu i administracji 5,5353 9,2015 1,0204 1,6393 4,9473 8, Średni personel z dziedziny prawa, spraw społecznych, kultury i pokrewny 0,8305 1,1578 1,0204 1,6393 0,7370 1, Technicy informatycy 0,6766 0,3657 5,1020 0,0000 0,3158 0,2079 Sekretarki, operatorzy urządzeń 41 biurowych i pokrewni 0,9840 1,8282 0,0000 0,0000 1,3685 2, Pracownicy obsługi klienta 1,0149 1,8892 0,0000 0,0000 0,9474 1,8711 4

5 43 Pracownicy do spraw finansowostatystycznych i ewidencji materiałowej 1,2916 1,1578 0,0000 0,0000 1,7895 1, Pozostali pracownicy obsługi biura 0,2460 0,3047 0,0000 0,0000 0,4211 0, Pracownicy usług osobistych 7, ,9079 8, ,1147 6,1053 8, Sprzedawcy i pokrewni 12, , , , , , Pracownicy opieki osobistej i pokrewni 0,5228 0,7922 1,0204 1,6393 0,5264 0, Pracownicy usług ochrony 0,5228 0,1828 0,0000 0,0000 0,2105 0, Rolnicy produkcji towarowej 1,5992 1,4016 0,0000 0, , Leśnicy i rybacy 1,0455 0,3656 0,0000 0,0000 1,6842 0, Rolnicy i rybacy pracujący na własne potrzeby 0,0308 0,0609 0,0000 0,0000 0,0000 0, Robotnicy budowlani i pokrewni (z wyłączeniem elektryków) 8,9793 0,3656 4,0816 0,0000 8,4209 0,4158 Robotnicy obróbki metali, mechanicy 0,6237 8,7027 0,2438 6,1224 0,0000 9, maszyn i urządzeń i pokrewni 73 Rzemieślnicy i robotnicy poligraficzni 2,8599 5,3017 0,0000 0,0000 3,7895 7, Elektrycy i elektronicy 2,6447 0,8531 1,0204 0,0000 3,3683 1, Robotnicy w przetwórstwie spożywczym, obróbce drewna, produkcji 10, ,7609 3,0612 1, , ,7214 wyrobów tekstylnych i pokrewni Operatorzy maszyn i urządzeń 81 wydobywczych i przetwórczych 3,2599 2,4983 0,0000 0,0000 3,5792 3, Monterzy 1,2915 1,3406 0,0000 0,0000 1,0527 1, Kierowcy i operatorzy pojazdów 3,0445 0,6093 0,0000 0,0000 4,9475 1, Pomoce domowe i sprzątaczki 2,5523 4,5095 0,0000 0,0000 3,6843 6, Robotnicy pomocniczy w rolnictwie, leśnictwie i rybołówstwie 0,3383 0,5485 0,0000 0,0000 0,2105 0, Robotnicy pomocniczy w górnictwie, przemyśle, budownictwie i transporcie 4,4897 1,2187 0,0000 0,0000 6,3157 1, Pracownicy pomocniczy przygotowujący posiłki 1,0148 1,9500 0,0000 0,0000 1,2632 2, Ładowacze nieczystości i inni pracownicy przy pracach prostych 1,2301 0,7922 0,0000 0,0000 2,1053 1,8711 W ogólnej liczbie bezrobotnych najliczniejszą grupę stanowią osoby nie posiadające zawodu ok. 13,16 %. Jest to najtrudniejsza grupa do aktywizacji, gdyż w omawianym okresie nie zgłaszano zapotrzebowania na osoby nie posiadające zawodu. Najniższy udział wśród osób bezrobotnych odnotowano w grupach zawodów: żołnierze szeregowi (0,0308%), kierownicy do spraw zarządzania i handlu (0,0308%), kierownicy do spraw produkcji i usług (0,0308%), rolnicy i rybacy pracujący na własne potrzeby (0,0308%), kierownicy w branży hotelarskiej, handlu i innych branżach usługowych (0,0923%), specjaliści do spraw technologii informacyjno-komunikacyjnych (0,0923%), pozostali pracownicy obsługi biura (0,2460%), robotnicy pomocniczy w rolnictwie, leśnictwie i rybołówstwie (0,3383%), pracownicy opieki osobistej i pokrewni (0,5228%), pracownicy usług ochrony (0,5228%), specjaliści do spraw zdrowia (0,6152%), technicy informatycy (0,6766%), średni personel z dziedziny prawa, spraw społecznych, kultury i pokrewny (0,8305%), sekretarki, operatorzy urządzeń biurowych i pokrewni (0,9840%). Nie odnotowano udziału bezrobotnych w grupie zawodów przedstawiciele władz publicznych, wyżsi urzędnicy i dyrektorzy generalni. Najwyższy udział bezrobotnych obserwujemy w grupach zawodów: sprzedawcy i pokrewni (12,1714%), robotnicy w przetwórstwie spożywczym, obróbce drewna, produkcji wyrobów tekstylnych i pokrewni 5

6 (10,7938%), robotnicy budowlani i pokrewni (z wyłączeniem elektryków) (8,9793%), robotnicy obróbki metali, mechanicy maszyn i urządzeń i pokrewni (8,7027%). Z przeprowadzonej analizy wynika, iż najwyższy udział kobiet notowany jest w grupach zawodów: - sprzedawcy i pokrewni (21,8169%) - robotnicy w przetwórstwie spożywczym, obróbce drewna, produkcji wyrobów tekstylnych i pokrewni (11,7609%), - pracownicy usług osobistych (10,9079%), - średni personel do spraw biznesu i administracji (9,2015%). Nie odnotowano udziału kobiet w grupie zawodów: - żołnierze szeregowi, - przedstawiciele władz publicznych, wyżsi urzędnicy i dyrektorzy generalni, - kierownicy do spraw produkcji i usług, - specjaliści do spraw technologii informacyjno-komunikacyjnych. Najwyższy udział absolwentów notowany jest w grupach zawodów: - sprzedawcy i pokrewni (19,3882%), z czego kobiety stanowią (29,5088%), - specjaliści z dziedziny prawa, z dziedzin społecznych i kultury (16,3265%), z czego kobiety stanowią (18,0327%), - specjaliści nauczania i wychowania (10,2041%), z czego kobiety stanowią (11,4754%), - pracownicy usług osobistych (8,1632%), z czego kobiety stanowią (13,1147%), - specjaliści nauk fizycznych, matematycznych i technicznych (7,1428%), z czego kobiety stanowią (4,9179%). Bezrobotni przebywający w ewidencji Powiatowego Urzędu Pracy powyżej 12 miesięcy mają najwyższy udział w grupach zawodów: - sprzedawcy i pokrewni (11,7883%), z czego kobiety stanowią (22,0375%), - robotnicy w przetwórstwie spożywczym, obróbce drewna, produkcji wyrobów tekstylnych i pokrewni (11,0527%), z czego kobiety stanowią (13,7214%), - robotnicy obróbki metali, mechanicy maszyn i urządzeń i pokrewni (9,1580%), z czego kobiety stanowią (0,6237%), - robotnicy budowlani i pokrewni (z wyłączeniem elektryków) (8,4209%), z czego kobiety stanowią (0,4158%). Nie odnotowano udziału osób bezrobotnych powyżej 12 miesięcy w grupie zawodów : - przedstawiciele władz publicznych, wyżsi urzędnicy i dyrektorzy generalni, - kierownicy do spraw zarządzania i handlu, - kierownicy do spraw produkcji i usług, - kierownicy w branży hotelarskiej, handlu i innych branżach usługowych, - specjaliści do spraw technologii informacyjno-komunikacyjnych, - rolnicy i rybacy pracujący na własne potrzeby Analiza struktury napływu bezrobotnych wg grup zawodowych W końcu 2011 roku zarejestrowało się 4623 osoby, w tym 2172 kobiety, co stanowi 46,95%. Spośród ogółu napływających bezrobotnych w końcu 2011 roku 769 osób nie posiadało zawodu, z czego 47,72% to kobiety. Strukturę napływu bezrobotnych w dużych grupach zawodowych zaprezentowano w tabeli nr 2 6

7 Tabela nr 2. Struktura napływu bezrobotnych w dużych grupach zawodowych Kod W tym Bezrobotni grupy Nazwa grupy zawodu Absolwenci ogółem Kobiety zawodu Razem Kobiety 01 Oficerowie sił zbrojnych 0,0000 0,0000 0,0000 0, Żołnierze szeregowi 0,0000 0,0000 0,0000 0, Przedstawiciele władz publicznych, wyżsi urzędnicy i dyrektorzy generalni 0,0259 0,0554 0,0000 0, Kierownicy do spraw zarządzania i handlu 0,1296 0,1662 0,0000 0, Kierownicy do spraw produkcji i usług 0,0518 0,0000 0,0000 0, Kierownicy w branży hotelarskiej, handlu i innych branżach usługowych 0,0778 0,0554 0,0000 0, Specjaliści nauk fizycznych, matematycznych i technicznych 1,8679 2,1052 8,5939 7, Specjaliści do spraw zdrowia 1,1934 2,1606 5,8594 8, Specjaliści nauczania i wychowania 1,9978 3,3240 5,4687 7, Specjaliści do spraw ekonomicznych i zarządzania 1,8681 2,4376 5,8594 7, Specjaliści do spraw technologii informacyjno-komunikacyjnych 0,2075 0,0000 0,7812 0, Specjaliści z dziedziny prawa, dziedzin społecznych i kultury 2,2314 3, , , Średni personel nauk fizycznych, chemicznych i technicznych 7,4209 5,3739 5,8594 4, Średni personel do spraw zdrowia 1,9459 3,1578 3,5157 5, Średni personel do spraw biznesu i administracji 5,7342 9,8614 5,8594 8, Średni personel z dziedziny prawa, spraw społecznych, kultury i pokrewny 0,6486 1,1080 0,7812 1, Technicy informatycy 0,7784 0,4432 3,9063 0,6410 Sekretarki, operatorzy urządzeń 41 biurowych i pokrewni 0,9341 1,7174 0,0000 0, Pracownicy obsługi klienta 1,0379 1,9944 1,1719 1, Pracownicy do spraw finansowostatystycznych i ewidencji materiałowej 1,1157 1,0526 0,0000 0, Pozostali pracownicy obsługi biura 0,1297 0,1108 0,0000 0, Pracownicy usług osobistych 6, ,9141 6,6406 8, Sprzedawcy i pokrewni 11, , , , Pracownicy opieki osobistej i pokrewni 0,4670 0,7756 0,3906 0, Pracownicy usług ochrony 0,6227 0,2770 0,0000 0, Rolnicy produkcji towarowej 1,1156 0,9418 0,0000 0, Leśnicy i rybacy 0,6487 0,2216 0,0000 0, Rolnicy i rybacy pracujący na własne potrzeby 0,0519 0,0554 0,0000 0, Robotnicy budowlani i pokrewni (z wyłączeniem elektryków) 9,9636 0,2216 8,5938 0,0000 Robotnicy obróbki metali, mechanicy 72 maszyn i urządzeń i pokrewni 8,8478 0,1662 7,0313 0, Rzemieślnicy i robotnicy poligraficzni 2,2054 4,0997 0,0000 0, Elektrycy i elektronicy 2,4649 0,8864 0,7812 0, Robotnicy w przetwórstwie spożywczym, obróbce drewna, produkcji wyrobów 10, ,6926 2,7345 1,2821 tekstylnych i pokrewni Operatorzy maszyn i urządzeń 81 wydobywczych i przetwórczych 2,9318 2,1052 0,0000 0, Monterzy 1,8162 1,8837 0,0000 0, Kierowcy i operatorzy pojazdów 2,9578 0,4986 0,0000 0, Pomoce domowe i sprzątaczki 1,7904 3,1579 0,0000 0, Robotnicy pomocniczy w rolnictwie, leśnictwie i rybołówstwie 0,2594 0,4432 0,0000 0, Robotnicy pomocniczy w górnictwie, przemyśle, budownictwie i transporcie 3,8400 1,0526 0,0000 0,0000 7

8 94 96 Pracownicy pomocniczy przygotowujący posiłki Ładowacze nieczystości i inni pracownicy przy pracach prostych 0,9081 1,6620 0,0000 0,0000 0,8303 0,4432 0,0000 0,0000 Analiza struktury napływu bezrobotnych według grup zawodowych (kod dwucyfrowy) wskazuje, iż w omawianym okresie najliczniejszą grupę osób rejestrujących się w Powiatowym Urzędzie Pracy stanowiły grupy zawodów: - sprzedawcy i pokrewni (11,2641) 434 osoby; - robotnicy w przetwórstwie spożywczym, obróbce drewna, produkcji wyrobów tekstylnych i pokrewni (10,8197) 416 osób; - robotnicy budowlani i pokrewni (z wyłączeniem elektryków) (9,9636) 384 osoby; - robotnicy obróbki metali, mechanicy maszyn i urządzeń i pokrewni (8,8478) 341 osób; - średni personel nauk fizycznych, chemicznych i technicznych (7,4209) 286 osób. Wśród najliczniejszej grupy zawodów napływających tj. sprzedawcy i pokrewni dominują bezrobotni w zawodach sprzedawca (kod ) 378 osób (z czego 87,8 % stanowią kobiety) ; technik handlowiec (kod ) 40 osób; kasjer handlowy (kod ) 5 osób; doradca klienta (kod ) 3 osoby; sprzedawca w stacji paliw (kod ) 2 osoby. Najniższy udział (po jednej osobie) w tej grupie zawodów mieli bezrobotni w zawodach: kierownik stoiska w markecie (kod ); technik księgarstwa (kod ); pozostali sprzedawcy sklepowi (ekspedienci) (kod ); kasjer biletowy (kod ); kasjer w zakładzie pracy (kod ); pozostali kasjerzy i sprzedawcy biletów (kod ). Nie odnotowano napływu bezrobotnych w tym okresie w zawodach: sprzedawca w branży mięsnej (kod ); sprzedawca w branży przemysłowej (kod ); sprzedawca w branży spożywczej (kod ); hostessa (kod ). Wśród drugiej co do wielkości grupy zawodów najliczniej rejestrujących się w omawianym okresie tj. robotnicy w przetwórstwie spożywczym, obróbce drewna, produkcji wyrobów tekstylnych i pokrewni: 1. Szwaczka (kod ) - 98 osób; 2. Stolarz (kod ) - 66 osób. Najniższy udział (po jednej osobie) w tej grupie zawodów mieli bezrobotni w zawodach: pozostali robotnicy w produkcji wyrobów mleczarskich (kod ); pozostali robotnicy przetwórstwa surowców roślinnych (kod ); strugacz drewna (kod752307); tokarz w drewnie (kod ); rękawicznik (kod ); brakarz wyrobów przemysłowych (kod ); pracownik deratyzacji, dezynfekcji i dezynsekcji (kod ). W grupie tej nie odnotowano napływu osób bezrobotnych w zawodach: garmażer (kod ); pozostali piekarze, cukiernicy i pokrewni (kod ); sortowacz materiałów drzewnych (kod ); polerowacz wyrobów z drewna (kod ); kaletnik (kod ). Najniższy udział w strukturze napływu bezrobotnych mają bezrobotni w grupach zawodów: - przedstawiciele władz publicznych, wyżsi urzędnicy i dyrektorzy generalni -1 osoba. 8

9 W końcu 2011 roku w grupie zawodowej oficerowie sił zbrojnych; żołnierze szeregowi (kod dwucyfrowy) nie odnotowano napływu bezrobotnych. Z analizy struktury rejestrujących się absolwentów wynika, iż najwyższy udział miały osoby w grupach zawodów: sprzedawcy i pokrewni (14,8433), specjaliści z dziedziny prawa, dziedzin społecznych i kultury (11,3282), najniższy zaś w grupach zawodów: pracownicy opieki osobistej i pokrewni (0,3906), specjaliści do spraw technologii informacyjnokomunikacyjnych (0,7812), średni personel z dziedziny prawa, spraw społecznych, kultury i pokrewny (0,7812), elektrycy i elektronicy (0,7812). W końcu 2011 roku nie odnotowano napływu absolwentów w następujących grupach zawodów (kod 2 cyfrowy): -oficerowie sił zbrojnych; -żołnierze szeregowi; - przedstawiciele władz publicznych, wyżsi urzędnicy i dyrektorzy generalni; - kierownicy do spraw zarządzania i handlu; - kierownicy do spraw produkcji i usług; - kierownicy w branży hotelarskiej, handlu i innych branżach usługowych; - sekretarki, operatorzy urządzeń biurowych i pokrewni; - pracownicy do spraw finansowo-statystycznych i ewidencji materiałowej; - pozostali pracownicy obsługi biura; - pracownicy usług ochrony; - rolnicy produkcji towarowej; - leśnicy i rybacy; - rolnicy i rybacy pracujący na własne potrzeby; - rzemieślnicy i robotnicy poligraficzni; - operatorzy maszyn i urządzeń wydobywczych i przetwórczych; - monterzy; - kierowcy i operatorzy pojazdów; - pomoce domowe i sprzątaczki; - robotnicy pomocniczy w rolnictwie, leśnictwie i rybołówstwie; - robotnicy pomocniczy w górnictwie, przemyśle, budownictwie i transporcie; - pracownicy pomocniczy przygotowujący posiłki; - ładowacze nieczystości i inni pracownicy przy pracach prostych Analiza struktury bezrobotnych oraz ofert pracy wg sekcji PKD Z przeprowadzonej analizy wynika, iż w II półroczu 2011 roku uwzględniając sekcje Polskiej Klasyfikacji Działalności najwięcej ofert pracy zgłoszonych zostało w następujących sekcjach: przetwórstwo przemysłowe (218 ofert 25,4673%); budownictwo (158 ofert 18,4579%); administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe zabezpieczenia społeczne (137 ofert 16,0047%); Napływ bezrobotnych i ofert pracy w II półroczu 2011 roku został przedstawiony w tabeli nr 3. 9

10 Tabela nr 3. Liczba bezrobotnych i ofert pracy w I półroczu 2010 r. wg sekcji PKD Sekcja PKD Napływ bezrobotnych Napływ ofert pracy Rolnictwo, leśnictwo łowiectwo i rybactwo Górnictwo i wydobywanie 15 1 Przetwórstwo przemysłowe Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych Dostawa wody: gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją Budownictwo Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi Transport i gospodarka magazynowa Informacja i komunikacja 21 1 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa 28 9 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości Działalność profesjonalna naukowa i techniczna Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca Administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe zabezpieczenia społeczne Edukacja Opieka zdrowotna i pomoc społeczna Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją Pozostała działalność usługowa Gospodarstwa domowe zatrudniające pracowników; gospodarstwa domowe produkujące wyroby i świadczące usługi na własne potrzeby 2 0 Organizacje i zespoły eksterytorialne 0 0 Działalność nie zidentyfikowana Ogółem Z analizy zaprezentowanej powyżej tabeli wynika, iż: 1) najwyższa przewaga liczby zarejestrowanych bezrobotnych w stosunku do liczby zgłoszonych ofert pracy występuje w sekcjach: - przetwórstwo przemysłowe (poziom nadwyżki 53,42); - budownictwo (poziom nadwyżki 18,67); - pozostała działalność usługowa (poziom nadwyżki 8,91); - działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi (poziom nadwyżki 7,33); 2) najwyższa przewaga liczby zgłoszonych ofert pracy w stosunku do liczby zarejestrowanych bezrobotnych występuje w sekcjach: - handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (3,33); - administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe zabezpieczenia społeczne 10

11 (2,00); - gospodarstwa domowe zatrudniające pracowników, gospodarstwa domowe produkujące wyroby i świadczące usługi na własne potrzeby (0,16); - wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych (0,25); 3) do sekcji PKD, które generują zawody deficytowe w największym stopniu należą: - handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (1,48); - administracja publiczna i obrona narodowa, obowiązkowe zabezpieczenia społeczne (1,21); - działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją (0,57); - dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją (0,43); 4) do sekcji PKD, które generują zawody nadwyżkowe w największym stopniu należą: - informacja i komunikacja (wskaźnik intensywności nadwyżki: 0,045); - górnictwo i wydobywanie (wskaźnik intensywności nadwyżki: 0,064); - pozostała działalność usługowa (wskaźnik intensywności nadwyżki: 0,14); - działalność związana z obsługą rynku nieruchomości usługowa (wskaźnik intensywności nadwyżki: 0,18); - transport i gospodarka magazynowa (wskaźnik intensywności nadwyżki: 0,18); - działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca (wskaźnik intensywności nadwyżki: 0,20). 3. ANALIZA OFERT PRACY WG GRUP ZAWODÓW Powiatowy Urząd Pracy w Lwówku Śląskim w drugiej połowie 2011 roku dysponował 856 ofertami pracy. Struktura zgłoszonych ofert pracy wg grup zawodów (kod dwucyfrowy) przedstawiona została w tabeli nr 4. Tabela nr 4. Struktura zgłoszonych ofert pracy wg grup zawodów Kod grupy zawodu Nazwa grupy zawodu Liczba zgłoszonych ofert pracy 01 Oficerowie Sił Zbrojnych 0 03 Żołnierze szeregowi 0 11 Przedstawiciele władz publicznych, wyżsi urzędnicy i dyrektorzy generalni 0 12 Kierownicy do spraw zarządzania i handlu 3 13 Kierownicy do spraw produkcji i usług 0 14 Kierownicy w branży hotelarskiej, handlu i innych branżach usługowych 1 21 Specjaliści nauk fizycznych, matematycznych i technicznych Specjaliści do spraw zdrowia 7 23 Specjaliści nauczania i wychowania Specjaliści do spraw ekonomicznych i zarządzania 6 25 Specjaliści do spraw technologii informacyjno-komunikacyjnych 1 26 Specjaliści z dziedziny prawa, dziedzin społecznych i kultury 5 31 Średni personel nauk fizycznych, chemicznych i technicznych 9 32 Średni personel do spraw zdrowia 5 33 Średni personel do spraw biznesu i administracji 11 11

12 34 Średni personel z dziedziny prawa, spraw społecznych, kultury i pokrewny 9 35 Technicy informatycy 0 41 Sekretarki, operatorzy urządzeń biurowych i pokrewni Pracownicy obsługi klienta 5 43 Pracownicy do spraw finansowo-statystycznych i ewidencji materiałowej Pozostali pracownicy obsługi biura 6 51 Pracownicy usług osobistych Sprzedawcy i pokrewni Pracownicy opieki osobistej i pokrewni 6 54 Pracownicy usług ochrony 5 61 Rolnicy produkcji towarowej 7 62 Leśnicy i rybacy 6 63 Rolnicy i rybacy pracujący na własne potrzeby 1 71 Robotnicy budowlani i pokrewni (z wyłączeniem elektryków) Robotnicy obróbki metali, mechanicy maszyn i urządzeń i pokrewni Rzemieślnicy i robotnicy poligraficzni 6 74 Elektrycy i elektronicy Robotnicy w przetwórstwie spożywczym, obróbce drewna, produkcji wyrobów tekstylnych i pokrewni Operatorzy maszyn i urządzeń wydobywczych i przetwórczych Monterzy 0 83 Kierowcy i operatorzy pojazdów Pomoce domowe i sprzątaczki Robotnicy pomocniczy w rolnictwie, leśnictwie i rybołówstwie 8 93 Robotnicy pomocniczy w górnictwie, przemyśle, budownictwie i transporcie Pracownicy pomocniczy przygotowujący posiłki Ładowacze nieczystości i inni pracownicy przy pracach prostych 7 Razem 856 Najwięcej ofert pracy zostało zgłoszonych w grupach zawodów: - pracownicy usług osobistych 126 ofert pracy ( 14,7196%) - sekretarki, operatorzy urządzeń biurowych i pokrewni 113 ofert pracy (13,2025%); - robotnicy pomocniczy w górnictwie, przemyśle, budownictwie i transporcie 111ofert pracy (12,9672%); - robotnicy w przetwórstwie spożywczym, obróbce drewna, produkcji wyrobów tekstylnych i pokrewni 93 oferty pracy (10,8646%); - robotnicy budowlani i pokrewni (z wyłączeniem elektryków) 89 ofert pracy (10,3970%). W okresie objętym raportem nie wpłynęły oferty pracy w takich grupach zawodów jak: - oficerowie sił zbrojnych; - żołnierze szeregowi; - przedstawiciele władz publicznych, wyżsi urzędnicy i dyrektorzy generalni; - kierownicy do spraw produkcji i usług; - technicy informatycy; - monterzy. 4.ANALIZA ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH 4.1. Zawody deficytowe i nadwyżkowe w oparciu o średnią miesięczną nadwyżkę (deficyt) podaży siły roboczej Przez zawód deficytowy należy rozumieć zawód, na który występuje na rynku pracy większe zapotrzebowanie niż liczba osób poszukujących pracy w tym zawodzie. Przez zawód nadwyżkowy należy rozumieć zawód, na który występuje na rynku pracy niższe zapotrzebowanie niż liczba poszukujących pracy w tym zawodzie. 12

13 Średnia miesięczna nadwyżka (deficyt) siły roboczej w poszczególnych zawodach w drugiej połowie 2011 roku stanowi różnicę pomiędzy średnią miesięczną liczbą zarejestrowanych bezrobotnych w zawodzie a średnią miesięczną liczbą zgłoszonych ofert pracy w zawodzie w drugiej połowie 2011 roku. W oparciu o tabele T-II/P-4 sporządzono listę zawodów deficytowych i nadwyżkowych. Tabela nr 5. Ranking zawodów deficytowych (kod sześciocyfrowy) Lp. Kod zawodu 5. Nazwa zawodu Średni miesięczny deficyt podaży siły roboczej w drugiej połowie Robotnik gospodarczy -3, Technik prac biurowych* -2, Robotnik budowlany -2, Pozostali pracownicy obsługi biurowej -2, Rozbieracz - wykrawacz -1, Pracownik kancelaryjny -1, Monter konstrukcji budowlanych -0, Pozostali piekarze, cukiernicy i pokrewni -0, Kamieniarz* -0, Kierowca samochodu osobowego -0, Pomocniczy robotnik przy uprawie roślin i hodowli zwierząt -0, Artysta rzeźbiarz -0, Sekretarka -0, Pozostali pracownicy obsługi biura gdzie indziej niesklasyfikowani -0, Opiekunka dziecięca* -0, Układacz nawierzchni drogowych -0, Tynkarz -0, Operator koparko - ładowarki -0, Kierowca samochodu ciężarowego -0, Inżynier mechanik maszyny i urządzenia przemysłowe -0, Nauczyciel biologii -0, Nauczyciel języka niemieckiego w szkole podstawowej -0, Nauczyciel przedszkola -0, Specjalista do spraw kadr -0, Diagnosta uprawniony do wykonywania badań technicznych -0,1667 pojazdów Sprzedawca w branży mięsnej -0, Sprzedawca w branży spożywczej -0, Spawacz metodą MAG -0, Pozostali spawacze i pokrewni -0, Łubiankarz -0, Monter elektronik* -0, Serwisant sprzętu komputerowego -0, Tokarz w drewnie -0, Pracownik deratyzacji, dezynfekcji i dezynsekcji -0, Pozostali operatorzy maszyn do produkcji wyrobów włókienniczych, -0,1667 futrzarskich i skórzanych gdzie indziej niesklasyfikowani Pozostali pracownicy przy pracach prostych gdzie indziej -0,1667 niesklasyfikowani Główny księgowy -0, Kierownik działu sprzedaży -0, Kierownik działu w handlu detalicznym -0, Inżynier inżynierii środowiska systemy wodociągowe i -0,0833 kanalizacyjne Inżynier elektryk Pozostali specjaliści diagnostyki laboratoryjnej -0, Nauczyciel geografii -0, Nauczyciel bibliotekarz Menedżer produktu -0, Specjalista do spraw reklamy -0,

14 Administrator sieci informatycznej -0, Mistrz produkcji w przemyśle spożywczym -0, Operator urządzeń oczyszczania ścieków -0, Pozostali pracownicy bibliotek i informacji naukowej -0, Organizator usług kateringowych -0, Aktor cyrkowy* -0, Administrator nieruchomości -0, Pracownik do spraw ewidencji ludności -0, Recepcjonista hotelowy -0, Technik rachunkowości* -0, Pracownik obsługi płacowej -0, Pozostali gospodarze budynków -0, Sprzedawca w branży przemysłowej -0, Doradca klienta -0, Pomoc apteczna -0, Ogrodnik szkółkarz -0, Monter sieci komunalnych* -0, Monter sieci wodnych i kanalizacyjnych -0, Mechanik urządzeń klimatyzacyjnych -0, Kominiarz* -0, Spawacz metodą MIG -0, Operator maszyn do obróbki skrawaniem -0, Operator ładowarki -0, Operator urządzeń do produkcji elementów z betonu komórkowego -0, Pilarz kamienia -0, Operator pilarek do pozyskiwania tarcicy -0, Pozostali maszyniści kolejowi i metra -0, Kierowca mechanik -0, Kierowca ciągnika siodłowego -0, Operator żurawia jezdniowego -0, Pomoc domowa -0, Sprzątaczka domowa -0, Pokojowa -0, Pomocnik piekarza -0, Wozak -0,0833 Tabela nr 6. Ranking zawodów nadwyżkowych (kod sześciocyfrowy) Lp. Kod zawodu 6. Nazwa zawodu Średnia miesięczna nadwyżka podaży siły roboczej w drugiej połowie Sprzedawca* 29, Murarz* 16, Technik ekonomista* 12, Szwaczka 7, Ślusarz* 7, Technik mechanik* 6, Mechanik pojazdów samochodowych* 5, Stolarz 4, Kucharz* 4, Piekarz* 3, Technik rolnik* 3, Technik żywienia i gospodarstwa domowego* 3, Kucharz małej gastronomii* 3, Tokarz w metalu 3, Krawiec* 3, Technik handlowiec* 3, Cukiernik* 2, Fryzjer* 2, Pedagog 2, Ekonomista 2,

15 Przędzarz 2, Mechanik samochodów osobowych 2, Tkacz 2, Kelner* 2, Monter zestrajasz urządzeń elektronicznych 2, Technik elektronik* 2, Specjalista administracji publicznej 2, Technik informatyk* 2, Technik budownictwa* 2, Elektromonter (elektryk) zakładowy 2, Monter podzespołów i zespołów elektronicznych 2, Mechanik - operator pojazdów i maszyn rolniczych* 2, Pomoc kuchenna 2, Tapicer* 1, Technik architektury krajobrazu* 1, Pozostali operatorzy maszyn przędzalniczych i pokrewni 1, Kierowca ciągnika rolniczego 1, Sprzątaczka biurowa 1, Technik mechanizacji rolnictwa* 1, Salowa 1, Operator urządzeń do produkcji piwa 1, Specjalista do spraw organizacji usług gastronomicznych, 1,4167 hotelarskich i turystycznych Technik hotelarstwa* 1, Rolnik* 1, Pozostali mechanicy pojazdów samochodowych 1, Pakowacz 1, Fizjoterapeuta 1, Księgowy 1, Magazynier 1, Robotnik leśny 1, Zbrojarz 1, Cieśla szalunkowy 1, Dekarz* 1, Hydraulik 1, Mechanik samochodów ciężarowych 1, Monter elektronik układy elektroniczne automatyki przemysłowej 1, Robotnik pomocniczy w przemyśle przetwórczym 1, Dozorca 1, Nauczyciel wychowania fizycznego 1, Filolog filologia polska 1, Technik administracji* 1, Pozostali pracownicy ochrony osób i mienia 1, Palacz kotłów centralnego ogrzewania wodnych rusztowych 1,0000 Wśród zawodów deficytowych na najwyższym poziomie znajduje się robotnik gospodarczy (-3,2500), następnie technik prac biurowych (-2,7500), robotnik budowlany (-2,1667) oraz pozostali pracownicy obsługi biurowej (-2,0833).. W grupie zawodów nadwyżkowych najwyższą pozycje zajmuje sprzedawca (29,0000), druga pozycję zajmuje murarz (16,7500), następnie technik ekonomista (12,1667), szwaczka (7,9167) oraz ślusarz (7,5000) Zawody deficytowe i nadwyżkowe w oparciu o wskaźnik intensywności nadwyżki (deficytu) Wskaźnik intensywności nadwyżki (deficytu) zawodów k określa iloraz pomiędzy średnią miesięczną liczbą zgłoszonych ofert pracy w zawodzie k a średnią miesięczną liczbą zarejestrowanych bezrobotnych w drugiej połowie 2011 r. 15

16 Przyjęto, że zawody o wskaźniku poniżej 0,9 to zawody nadwyżkowe, pomiędzy 0,9 a 1,1 to zawody zrównoważone, natomiast wskaźniki powyżej 1,1 to zawody deficytowe Wśród grupy zawodów z kodem 2 cyfrowym do grona grup zawodów deficytowych wpisują się: - pozostali pracownicy obsługi biura, - sekretarki, operatorzy urządzeń biurowych i pokrewni. Nie odnotowano grupy zawodów zrównoważonych należą: Pozostałe grupy zawodów, których wskaźnik jest mniejszy niż 0,9 wpisują się w grupę zawodów nadwyżkowych. Zawody deficytowe za względu na wskaźnik intensywności deficytu zawodów zostały zaprezentowane w tabeli nr 7 Tabela nr 7. Zawody deficytowe za względu na wskaźnik intensywności deficytu zawodów (kod sześciocyfrowy) Lp. Kod zawodu 7. Nazwa zawodu Wskaźnik intensywności nadwyżki (deficytu) zawodów Rozbieracz - wykrawacz 8, Pozostali pracownicy obsługi biurowej 6, Kamieniarz* 5, Operator koparko - ładowarki 4, Kierowca samochodu osobowego 4, Pomocniczy robotnik przy uprawie roślin i hodowli zwierząt 3, Inżynier mechanik maszyny i urządzenia przemysłowe 3, Tokarz w drewnie 3, Pracownik deratyzacji, dezynfekcji i dezynsekcji 3, Technik prac biurowych* 2, Sekretarka 2, Monter elektronik* 2, Robotnik gospodarczy 1, Nauczyciel przedszkola 1, Łubiankarz 1, Kierowca mechanik 1, Robotnik budowlany 1, Tynkarz 1, Doradca klienta 1, Monter izolacji budowlanych* 1, Pokojowa 1, Kierowca samochodu ciężarowego 1,1364 Przez zawód zrównoważony należy rozumieć zawód, w którym występuje równowaga pomiędzy liczbą osób poszukujących pracy w danym zawodzie a liczbą ofert pracy w tym zawodzie. 16

17 Wykaz zawodów zrównoważonych został przedstawiony w tabeli nr 8. Tabela nr 8. Wykaz zawodów zrównoważonych(kod sześciocyfrowy) Lp. Kod zawodu 8. Nazwa zawodu Wskaźnik intensywności nadwyżki (deficytu) zawodów Naczelnik / kierownik wydziału 1, Inżynier budownictwa budownictwo ogólne 1, Farmaceuta farmacja apteczna 1, Nauczyciel fizyki i astronomii 1, Specjalista do spraw sprzedaży 1, Referent (asystent) bankowości 1, Agent ubezpieczeniowy 1, Pozostali pracownicy administracyjni i sekretarze biura zarządu 1, Opiekun w domu pomocy społecznej* 1, Opiekunka środowiskowa* 1, Florysta* 1, Kasjer bankowy 1, Recepcjonista 1, Pracownik do spraw osobowych 1, Gospodarz domu 1, Opiekunka dzieci w drodze do szkoły 1, Pozostali opiekunowie dziecięcy 1, Pracownik ochrony fizycznej bez licencji 1, Brukarz 1, Elektromechanik pojazdów samochodowych* 1, Krojczy 1, Wulkanizator 1, Pozostałe pomoce i sprzątaczki biurowe, hotelowe i podobne 1,0000 Pozostałe zawody, których wskaźnik intensywności nadwyżki (deficytu) zawodów jest niższy od 0,9 należą do zawodów nadwyżkowych. Tabela nr 9. Zawody nadwyżkowe ze względu na wskaźnik intensywności nadwyżki zawodów (kod sześciocyfrowy) Lp. Kod zawodu 9. Nazwa zawodu Wskaźnik intensywności nadwyżki (deficytu) zawodów Pozostali technicy elektrycy 0, Betoniarz - zbrojarz 0, Monter instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody 0, Barman 0, Robotnik drogowy 0, Rzeźnik - wędliniarz 0, Technik weterynarii* 0, Bibliotekarz* 0, Pozostali pracownicy do spraw transportu 0, Kosmetyczka 0, Rolnik produkcji roślinnej i zwierzęcej pracujący na własne potrzeby 0, Cieśla* 0, Monter instalacji i urządzeń sanitarnych* 0, Operator koparki 0, Pozostali górnicy podziemnej i odkrywkowej eksploatacji złóż i 0,5000 pokrewni Ładowacz nieczystości stałych 0, Kasjer handlowy 0, Ogrodnik terenów zieleni 0, Frezer 0, Kierowca operator wózków jezdniowych 0, Przedstawiciel handlowy 0,

18 Magazynier 0, Kontroler jakości wyrobów mechanicznych 0, Asystent do spraw księgowości 0, Operator obrabiarek skrawających* 0, Mechanik maszyn i urządzeń budowlanych i melioracyjnych 0, Pomocniczy robotnik przy hodowli zwierząt 0, Woźny 0, Ładowacz nieczystości stałych 0, Piekarz* 0, Robotnik leśny 0, Psycholog 0, Rolnik upraw polowych 0, Ogrodnik* 0, Pozostali operatorzy maszyn do produkcji wyrobów z tworzyw 0,2500 sztucznych Kucharz* 0, Fizjoterapeuta 0, Kelner* 0, Konserwator budynków 0, Palacz kotłów centralnego ogrzewania wodnych rusztowych 0, Sprzątaczka biurowa 0, Praczka 0, Dozorca 0, Nauczyciel języka polskiego 0, Technik elektryk* 0, Terapeuta zajęciowy* 0, Tapicer* 0, Księgowy 0, Stolarz* 0, Pakowacz 0, Sanitariusz szpitalny 0, Cukiernik* 0, Dekarz* 0, Mechanik pojazdów samochodowych* 0, Pracownik socjalny 0, Elektromonter (elektryk) zakładowy 0, Rolnik* 0, Ślusarz* 0, Pilarz 0, Salowa 0, Mechanik maszyn rolniczych 0, Elektromechanik* 0, Sprzedawca* 0, Technik handlowiec* 0, Hydraulik 0, Murarz* 0, Tokarz w metalu 0, Mechanik - operator pojazdów i maszyn rolniczych* 0, Mechanik pojazdów osobowych 0, Pedagog 0, Szwaczka 0, Fryzjer* 0, Technik ekonomista* 0,

19 4.3. Ranking zawodów generujących długotrwałe bezrobocie Z analizy danych wynika, iż 16 grup zawodów wg kodu czterocyfrowego wykazuje 100% wskaźnik długotrwałego bezrobocia. Są to następujące grupy zawodów: nauczyciele szkół specjalnych; nauczyciele sztuki w placówkach pozaszkolnych; takielarze i monterzy konstrukcji liniowych; technicy górnictwa, metalurgii i pokrewni windykatorzy i pokrewni inżynierowie elektrycy; inżynierowie chemicy i pokrewni; rolnicy upraw mieszanych; żołnierze szeregowi; operatorzy maszyn i urządzeń do produkcji i przetwórstwa metali; specjaliści ds. higieny, bezpieczeństwa pracy o ochrony środowiska specjaliści ds. sprzedaży z dziedziny technologii teleinformatycznych; przewodnicy turystyczni i piloci wycieczek; muzycy i pokrewni ładowacze nieczystości; operatorzy urządzeń do wyrobu masy papierniczej i produkcji papieru; Do zawodów generujących zerowy poziom wskaźnika długotrwałego bezrobocia należą m.in. takie zawody jak: - farmaceuci; - lakiernicy ; - nauczyciele kształcenia zawodowego; - ratownicy medyczni; - tancerze; - tapicerzy i pokrewni; - ceramicy i pokrewni; - biolodzy i pokrewni; - kierownicy w hotelarstwie; - fizjoterapeuci; - kierownicy ds. finansowych; - kierownicy sprzedaży w marketach; - listonosze i pokrewni; - aktorzy cyrkowi i pokrewni; - inżynierowie mechanicy; - inżynierowie budownictwa; - robotnicy obróbki kamienia; - robotnicy budowy dróg i pokrewni; - opiekunowie dziecięcy; - operatorzy aparatury medycznej; - specjaliści ds. public relations; - specjaliści ds. ochrony środowiska; - architekci; 19

20 - artyści plastycy; - asystenci dentystyczni; - psycholodzy i pokrewni; - dziennikarze; - monterzy sprzętu elektrycznego; 4.4. Ranking zawodów zgłoszonych w ofertach pracy ze względu na wskaźnik szansy uzyskania oferty Wskaźnik szansy uzyskania oferty pozwala na określenie tych zawodów, w których możliwość znalezienia pracy jest znikoma i należy podjąć działania dążące do przekwalifikowania umiejętności zawodowych bezrobotnego. W oparciu o tabelę T-II/P-11 sporządzono wykaz grup zawodów (kod 4-cyfrowy), które mają najwyższy poziom wskaźnika szansy uzyskania oferty. Należą do nich m.in. artyści plastycy - 0,6666; specjaliści ds. zarządzania zasobami ludzkimi- 0,6664; robotnicy pomocniczy przy uprawie roślin i hodowli zwierząt 0,4666; robotnicy pomocniczy w ogrodnictwie i sadownictwie 0,4666; robotnicy obróbki kamienia 0,4166; pracownicy obsługi biura gdzie indziej niesklasyfikowani 0,4166; robotnicy zwalczania szkodników i chwastów 0,3333; Przedstawiciele zawodów mających maksymalny wskaźnik szansy uzyskania oferty mają najwyższe szanse na szybkie podjęcie zatrudnienia. Najniższe szanse mają osoby bezrobotne, których wskaźnik szansy uzyskania oferty wynosi 0 (kod dwucyfrowy-tabela T-II/P-10). Należą do nich, takie grupy zawodów jak: - technicy informatycy; - oficerowie sił zbrojnych; - kierownicy do spraw produkcji i usług; - monterzy; - żołnierze szeregowi; - przedstawiciele władz publicznych, wyżsi urzędnicy i dyrektorzy generalni; Analiza ofert pracy wskazuje, iż najwięcej ofert pracy zostało zgłoszonych w sekcji PKD: przetwórstwo przemysłowe, budownictwo, administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe zabezpieczenia społeczne. Nie wpłynęły oferty pracy w takich sekcjach PKD jak: organizacje i zespoły eksterytorialne oraz działalność nie zidentyfikowana, gospodarstwa domowe zatrudniające pracowników; gospodarstwa domowe produkujące wyroby i świadczące usługi na własne potrzeby. 20

21 5. Wnioski 1. W II połowie 2011 roku w porównaniu do pierwszej połowy 2011 roku liczba osób bezrobotnych zwiększyła się o 1171 osób. 2. Grupa bezrobotnych bez zawodu nadal jest w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy, gdyż PUP w drugim półroczu 2011 roku nie dysponował ofertami pracy dla tej grupy osób. 3. W II półroczu 2011 roku najwyższy udział bezrobotnych obserwujemy w grupach zawodów: sprzedawcy i pokrewni, robotnicy w przetwórstwie spożywczym, obróbce drewna, produkcji wyrobów tekstylnych i pokrewni, robotnicy budowlani i pokrewni (z wyłączeniem elektryków), robotnicy obróbki metali, mechanicy maszyn i urządzeń i pokrewni, średni personel nauk fizycznych, chemicznych i technicznych. 4. Analiza struktury bezrobotnych ze względu na płeć wskazuje, iż najwyższy udział kobiet notowany jest według zawodów (kod sześciocyfrowy): - sprzedawcy i pokrewni, robotnicy w przetwórstwie spożywczym, obróbce drewna, produkcji wyrobów tekstylnych i pokrewni, pracownicy usług osobistych, średni personel do spraw biznesu i administracji. 5. Bezrobotni przebywający w ewidencji Powiatowego Urzędu Pracy powyżej 12 miesięcy mają najwyższy udział w grupach zawodów: - sprzedawcy i pokrewni, robotnicy w przetwórstwie spożywczym, obróbce drewna, produkcji wyrobów tekstylnych i pokrewni, robotnicy obróbki metali, mechanicy maszyn i urządzeń i pokrewni, robotnicy budowlani i pokrewni (z wyłączeniem elektryków). Nie odnotowano udziału osób bezrobotnych powyżej 12 miesięcy w grupie zawodów: żołnierze szeregowi, przedstawiciele władz publicznych, wyżsi urzędnicy i dyrektorzy generalni, kierownicy do spraw zarządzania i handlu, kierownicy do spraw produkcji i usług, kierownicy w branży hotelarskiej, handlu i innych branżach usługowych, specjaliści do spraw technologii informacyjno-komunikacyjnych. 6. Analiza struktury napływu bezrobotnych według grup zawodowych (kod dwucyfrowy) wskazuje, iż w omawianym okresie najliczniejszą grupę osób rejestrujących się w Powiatowym Urzędzie Pracy stanowiły grupy zawodów: sprzedawcy i pokrewni, robotnicy w przetwórstwie spożywczym, obróbce drewna, produkcji wyrobów tekstylnych i pokrewni, robotnicy budowlani i pokrewni (z wyłączeniem elektryków), robotnicy obróbki metali, mechanicy maszyn i urządzeń i pokrewni, średni personel nauk fizycznych, chemicznych i technicznych. Najliczniejszą grupę bezrobotnych absolwentów odnotowano w grupie zawodów: sprzedawcy i pokrewni, specjaliści z dziedziny prawa, dziedzin społecznych i kultury, najniższy zaś w grupach zawodów: pracownicy opieki osobistej i pokrewni, specjaliści do spraw technologii informacyjno-komunikacyjnych, średni personel z dziedziny prawa, spraw społecznych, kultury i pokrewny, elektrycy i elektronicy. 7. Nie odnotowano w końcu II półrocza napływu absolwentów w następujących grupach zawodów (kod dwucyfrowy): oficerowie sił zbrojnych, żołnierze szeregowi, przedstawiciele władz publicznych, wyżsi urzędnicy i dyrektorzy generalni, kierownicy do spraw zarządzania i handlu, kierownicy do spraw produkcji i usług, kierownicy w branży hotelarskiej, handlu i innych branżach usługowych, sekretarki, operatorzy urządzeń biurowych i pokrewni, pracownicy do spraw finansowostatystycznych i ewidencji materiałowej, pozostali pracownicy obsługi biura, pracownicy usług ochrony, rolnicy produkcji towarowej, leśnicy i rybacy, rolnicy i rybacy pracujący na własne potrzeby, rzemieślnicy i robotnicy poligraficzni, operatorzy maszyn i urządzeń wydobywczych i przetwórczych, monterzy, kierowcy i operatorzy pojazdów, pomoce domowe i sprzątaczki, robotnicy pomocniczy 21

22 w rolnictwie, leśnictwie i rybołówstwie, robotnicy pomocniczy w górnictwie, przemyśle, budownictwie i transporcie, pracownicy pomocniczy przygotowujący posiłki, ładowacze nieczystości i inni pracownicy przy pracach prostych. 8. Analiza ofert pracy wskazuje, iż najwięcej ofert pracy zostało zgłoszonych w sekcji PKD: administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe zabezpieczenia społeczne, budownictwo, oraz przetwórstwo przemysłowe. Nie wpłynęły oferty pracy w takich sekcjach PKD jak: organizacje i zespoły eksterytorialne oraz działalność nie zidentyfikowana, gospodarstwa domowe zatrudniające pracowników; gospodarstwa domowe produkujące wyroby i świadczące usługi na własne potrzeby. W drugiej połowie 2011 roku najwyższy poziom średniej miesięcznej nadwyżki podaży siły roboczej wystąpił w zawodzie sprzedawca, natomiast deficyt w zawodzie robotnik gospodarczy. 9. Nie wszyscy pracodawcy informują PUP o ofertach pracy, co uniemożliwia pełną ocenę dotyczącą zapotrzebowania na pracowników. 10. Pomimo posiadania w ewidencji osób w zawodach wymaganych przez pracodawców składających ofertę pracy niejednokrotnie są trudności z jej realizacją. Kwalifikacje bezrobotnych są zdezaktualizowane. Ponadto rozproszenie gmin wchodzących w skład Powiatu Lwóweckiego i brak połączenia komunikacyjnego z najdalej położonymi miejscowościami jest barierą w podjęciu pracy. 11. Prowadzenie monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych wskazuje obszary, w których występuje największe zapotrzebowanie na pracowników oraz grupy zawodów, które mają największe trudności z podjęciem zatrudnienia i które należy przekwalifikować, aby ułatwić bezrobotnym ponowne wejście na rynek pracy. Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy Dorota Piotrowska - Maślanka 22

23 6. Spis tabel: 1. Tabela nr 1. Struktura bezrobotnych wg dużych grup zawodowych Tabela nr 2. Struktura napływu bezrobotnych w dużych grupach zawodowych Tabela nr 3. Liczba bezrobotnych i ofert pracy w II półroczu 2011 r. wg sekcji PKD Tabela nr 4. Struktura zgłoszonych ofert pracy wg grup zawodów Tabela nr 5. Ranking zawodów deficytowych (kod sześciocyfrowy) Tabela nr 6. Ranking zawodów nadwyżkowych (kod sześciocyfrowy) Tabela nr 7. Zawody deficytowe za względu na wskaźnik intensywności deficytu zawodów Tabela nr 8. Wykaz zawodów zrównoważonych Tabela nr 9. Zawody nadwyżkowe ze względu na wskaźnik intensywności nadwyżki zawodów (kod sześciocyfrowy)

24 7. Załączniki: 1. T-II/P-1 Bezrobotni wg zawodów w powiecie lwóweckim. 2. T-II/P-1a Struktura bezrobotnych wg grup zawodowych w powiecie lwóweckim. 3. T-II/P-2 Napływ bezrobotnych wg zawodów w powiecie lwóweckim w T-II/P-2a Struktura napływu bezrobotnych wg grup zawodowych w powiecie lwóweckim w T-II/P-3 Oferty pracy wg zawodów w powiecie lwóweckim w T-II/P-3a Struktura ofert pracy wg grup zawodowych w powiecie lwóweckim w T-II/P-4 Zawodowy deficytowe i nadwyżkowe w powiecie lwóweckim w T-II/P-5 Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie lwóweckim w T-II/P-6 Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie lwóweckim w T-II/P-7 Ranking zawodów generujących długotrwałe bezrobocie w powiecie lwóweckim w T-II/P-8 Ranking zawodów generujących długotrwałe bezrobocie w powiecie lwóweckim w T-II/P-9 Bezrobotni wg rodzaju działalności ostatniego miejsca pracy oraz oferty pracy w powiecie lwóweckim w T-II/P-9a Struktura bezrobotnych i ofert pracy według PKD w powiecie lwóweckim w T-II/P-10 Ranking zawodów zgłoszonych w ofertach pracy w powiecie lwóweckim w 2011 roku ze względu na wskaźnik szansy uzyskania oferty. 15. T-II/P-11 Ranking zawodów zgłoszonych w ofertach pracy w powiecie lwóweckim w 2011 roku za względu na wskaźnik uzyskania oferty. Sporządziła: Iwona Mikutaniec - pośrednik pracy I stopnia Jowita Sotek pośrednik pracy I stopnia Agnieszka Zamożniewicz - pośrednik pracy 24

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I półrocza 2014 roku

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I półrocza 2014 roku Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I półrocza 2014 roku Miasto Suwałki Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach 1 SPIS TREŚCI 1. Wstęp 2. Analiza bezrobocia według zawodów w mieście Suwałki

Bardziej szczegółowo

WSTĘP Zawody nadwyżkowe Zawody zrównoważone Zawody deficytowe

WSTĘP Zawody nadwyżkowe Zawody zrównoważone Zawody deficytowe WSTĘP Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych jest jednym z zadań zawartych w Krajowym Planie Działań na rzecz Zatrudnienia. Przede wszystkim powinien być wykorzystywany jako narzędzie w celu określenia

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I półrocza 2013 roku. Miasto Suwałki. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I półrocza 2013 roku. Miasto Suwałki. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I półrocza 2013 roku Miasto Suwałki Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach I. Wstęp Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych ma na celu przede wszystkim:

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych za 2013 rok. Powiat suwalski. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych za 2013 rok. Powiat suwalski. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych za 2013 rok Powiat suwalski Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach 1 SPIS TREŚCI 1. Wstęp 2. Analiza bezrobocia według zawodów w mieście Suwałki w 2013 roku 2.1.

Bardziej szczegółowo

ANEKS STATYSTYCZNY. Bezrobotne kobiety. Bezrobotni ogółem

ANEKS STATYSTYCZNY. Bezrobotne kobiety. Bezrobotni ogółem ANEKS STATYSTYCZNY Tabela Nr 1. według zawodów w powiecie siedleckim stan w końcu 2014 r. zawodu Nazwa zawodu ogółem 1 Bezrobotne kobiety absolwencirazem absolwencikobiety powyżej 12 m-cyrazem powyżej

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w 2011 roku. Powiat suwalski. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w 2011 roku. Powiat suwalski. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w 2011 roku Powiat suwalski Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach I. Wstęp Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych ma na celu przede wszystkim: określenie

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w 2011 roku. Miasto Suwałki. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w 2011 roku. Miasto Suwałki. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w 2011 roku Miasto Suwałki Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach I. Wstęp Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych ma na celu przede wszystkim: określenie

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w 2012 roku. Powiat suwalski. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w 2012 roku. Powiat suwalski. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w 2012 roku Powiat suwalski Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach I. Wstęp Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych ma na celu przede wszystkim: określenie

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w 2012 roku. Miasto Suwałki. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w 2012 roku. Miasto Suwałki. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w 2012 roku Miasto Suwałki Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach I. Wstęp Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych ma na celu przede wszystkim: określenie

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych za 2013 rok. Miasto Suwałki. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych za 2013 rok. Miasto Suwałki. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych za 2013 rok Miasto Suwałki Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach 1 SPIS TREŚCI 1. Wstęp 2. Analiza bezrobocia według zawodów w mieście Suwałki w 2013 roku 2.1.

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I półrocza 2012 roku. Miasto Suwałki. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I półrocza 2012 roku. Miasto Suwałki. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I półrocza 2012 roku Miasto Suwałki Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach I. Wstęp Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych ma na celu przede wszystkim:

Bardziej szczegółowo

ANEKS STATYSTYCZNY. Bezrobotne kobiety. Bezrobotni ogółem

ANEKS STATYSTYCZNY. Bezrobotne kobiety. Bezrobotni ogółem ANEKS STATYSTYCZNY Tabela Nr 1. według zawodów w mieście Siedlce stan na koniec 2014 r. Kod zawodu Nazwa zawodu ogółem Bezrobotne kobiety absolwencirazem absolwencikobiety powyżej 12 m-cyrazem powyżej

Bardziej szczegółowo

Raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie średzkim za 2011 rok

Raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie średzkim za 2011 rok Powiatowy Urząd Pracy w Środzie Wlkp. www.sroda.pup.gov.pl 63-000 Środa Wlkp. ul. Kosynierów 46 tel. /0-61/ 285 80 32, fax. 285 80 32 Raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie

Bardziej szczegółowo

Raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie średzkim za II półrocze 2010 roku

Raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie średzkim za II półrocze 2010 roku Powiatowy Urząd Pracy w Środzie Wlkp. www.sroda.pup.gov.pl 63-000 Środa Wlkp. ul. Kosynierów 46 tel. /0-61/ 285 80 32, fax. 285 80 32 Raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie

Bardziej szczegółowo

WSTĘP Zawody nadwyżkowe Zawody zrównoważone Zawody deficytowe

WSTĘP Zawody nadwyżkowe Zawody zrównoważone Zawody deficytowe WSTĘP Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych jest jednym z zadań zawartych w Krajowym Planie Działań na rzecz Zatrudnienia. Przede wszystkim powinien być wykorzystywany jako narzędzie w celu określenia

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY

POWIATOWY URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY W WAŁBRZYCHU POWIAT WAŁBRZYSKI ZAWODY DEFICYTOWE I NADWYŻKOWE W 2013 ROKU Wałbrzych, marzec 2014 1 RAPORT RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM W ROKU

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Wstęp 2. 3. Analiza zawodów deficytowych i nadwyżkowych 13 3.1 Zawody nadwyżkowe 13 3.2 Zawody zrównoważone 14 3.3 Zawody deficytowe 15

SPIS TREŚCI. Wstęp 2. 3. Analiza zawodów deficytowych i nadwyżkowych 13 3.1 Zawody nadwyżkowe 13 3.2 Zawody zrównoważone 14 3.3 Zawody deficytowe 15 SPIS TREŚCI Wstęp 2 1. Bezrobotni według grup zawodów w mieście Olsztyn 3 1.1 Struktura bezrobotnych według dużych grup zawodowych 3 1.2 Napływ bezrobotnych według zawodów 6 1.3 Analiza bezrobocia według

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ŁASKIM W I-PÓŁROCZU 2013 ROKU Raport I/P/2013

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ŁASKIM W I-PÓŁROCZU 2013 ROKU Raport I/P/2013 RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ŁASKIM W I-PÓŁROCZU 2013 ROKU Raport I/P/2013 Spis treści: Wstęp 2 I Analiza bezrobocia...3 II Analiza ofert pracy.9 III Analiza zawodów deficytowych

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY

POWIATOWY URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY W WAŁBRZYCHU ZAWODY DEFICYTOWE I NADWYŻKOWE POWIAT WAŁBRZYSKI I PÓŁROCZE 2014 Wałbrzych, październik 2014 1 RAPORT RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych Monitoring deficytowych i nadwyżkowych Analiza bezrobotnych oraz ofert pracy w obszarze działania Powiatowego Urzędu Pracy w Olkuszu za I półrocze 2013 r. Zleceniodawca: Projekt i wykonanie: Powiatowy

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I półrocza 2013 roku. Powiat suwalski. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I półrocza 2013 roku. Powiat suwalski. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I półrocza 2013 roku Powiat suwalski Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach I. Wstęp Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych ma na celu przede wszystkim:

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W I PÓŁROCZU 2012 ROKU

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W I PÓŁROCZU 2012 ROKU Powiatowy Urząd Pracy w Ropczycach 39-100 Ropczyce, ul. NMP 2 Tel/fax (17) 22 18 523 e-mail: rzro@praca.gov.pl MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W I PÓŁROCZU

Bardziej szczegółowo

WSTĘP Zawody nadwyżkowe Zawody zrównoważone Zawody deficytowe

WSTĘP Zawody nadwyżkowe Zawody zrównoważone Zawody deficytowe WSTĘP Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych jest jednym z zadań zawartych w Krajowym Planie Działań na rzecz Zatrudnienia. Przede wszystkim powinien być wykorzystywany jako narzędzie w celu określenia

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE JAROCIŃSKIM RAPORT ZA DRUGIE PÓŁROCZE 2014 r.

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE JAROCIŃSKIM RAPORT ZA DRUGIE PÓŁROCZE 2014 r. POWIATOWY URZĄD PRACY ul. Zaciszna 2, 63-200 Jarocin, tel. (062) 747 35 79, fax (062) 747 73 88; e-mail: sekretariat@pup.jarocin.pl NIP: 617 101 99 14 MONITORING DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE

Bardziej szczegółowo

absolwenci powyżej 12 m-cy zawodu ogółem kobiety

absolwenci powyżej 12 m-cy zawodu ogółem kobiety ANEKS STATYSTYCZNY T-II/P-1. Bezrobotni według w powiecie zgierskim Stan w końcu 2008 roku w tym Bezrobotni Nazwa zawodu absolwenci powyżej 12 m-cy zawodu ogółem kobiety razem kobiety razem kobiety 1 2

Bardziej szczegółowo

Raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie średzkim za 2012 rok

Raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie średzkim za 2012 rok Powiatowy Urząd Pracy w Środzie Wlkp. www.sroda.pup.gov.pl 63-000 Środa Wlkp. ul. Kosynierów 46 tel. /0-61/ 285 80 32, fax. 285 80 32 Raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie

Bardziej szczegółowo

Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie tatrzańskim w I półroczu 2014 roku

Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie tatrzańskim w I półroczu 2014 roku POWIATOWY URZĄD PRACY Powiatowy Urząd Pracy w Zakopanem Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie tatrzańskim w I półroczu 2014 roku Zakopane, październik 2014 Spis treści Wprowadzenie....

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I półrocza 2012 roku

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I półrocza 2012 roku Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I półrocza 2012 roku Powiat suwalski Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach I. Wstęp Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych ma na celu przede wszystkim:

Bardziej szczegółowo

WSTĘP Zawody nadwyżkowe Zawody zrównoważone Zawody deficytowe

WSTĘP Zawody nadwyżkowe Zawody zrównoważone Zawody deficytowe WSTĘP Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych jest jednym z zadań zawartych w Krajowym Planie Działań na rzecz Zatrudnienia. Przede wszystkim powinien być wykorzystywany jako narzędzie w celu określenia

Bardziej szczegółowo

ZAWODY DEFICYTOWE I NADWYŻKOWE POWIAT m. WAŁBRZYCH I PÓŁROCZE 2013 ROKU

ZAWODY DEFICYTOWE I NADWYŻKOWE POWIAT m. WAŁBRZYCH I PÓŁROCZE 2013 ROKU POWIATOWY URZĄD PRACY W WAŁBRZYCHU ZAWODY DEFICYTOWE I NADWYŻKOWE POWIAT m. WAŁBRZYCH I PÓŁROCZE 2013 ROKU Wałbrzych, październik 2013 1 RAPORT RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE M.

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W MIEŚCIE JELENIA GÓRA I POWIECIE JELENIOGÓRSKIM

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W MIEŚCIE JELENIA GÓRA I POWIECIE JELENIOGÓRSKIM POWIATOWY URZĄD PRACY W JELENIEJ GÓRZE RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W MIEŚCIE JELENIA GÓRA I POWIECIE JELENIOGÓRSKIM RAPORT I/P/2014 Październik 2014 rok SPIS TREŚCI 1. Wstęp.. 3 2. Analiza

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PYRZYCKIM

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PYRZYCKIM POWIATOWY URZĄD PRACY W PYRZYCACH RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PYRZYCKIM Raport za rok 2010 Sporządziła Justyna Terelak doradca zawodowy MARZEC 2011 Niniejsze opracowanie stanowi

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych Analiza bezrobotnych oraz ofert pracy w obszarze działania Powiatowego Urzędu Pracy w Miechowie za I półrocze 2013 r. Zleceniodawca: Projekt i wykonanie:

Bardziej szczegółowo

ANEKS STATYSTYCZNY DO RANKINGU ZAWODÓW

ANEKS STATYSTYCZNY DO RANKINGU ZAWODÓW ANEKS STATYSTYCZNY DO RANKINGU ZAWODÓW T-I/P-1. Bezrobotni według w powiecie zgierskim Stan w końcu I półrocza 2008 roku w tym Bezrobotni Nazwa zawodu absolwenci powyŝej 12 m-cy zawodu ogółem kobiety razem

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W I PÓŁROCZU 2014 ROKU

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W I PÓŁROCZU 2014 ROKU Powiatowy Urząd Pracy w Ropczycach 39-100 Ropczyce, ul. NMP 2 Tel/fax (17) 22 18 523 e-mail: rzro@praca.gov.pl MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W I PÓŁROCZU

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY

POWIATOWY URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY W SULĘCINIE MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SULĘCIŃSKIM ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU Sporządziła : Natalia Paczewska Doradca zawodowy Sulęcin-październik 2014

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W WAŁBRZYCHU

POWIATOWY URZĄD PRACY W WAŁBRZYCHU KS.PP 0700-03/11 POWIATOWY URZĄD PRACY W WAŁBRZYCHU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM W 2010 ROKU. Wałbrzych, marzec 2011 r. Spis Treści 1.Wstęp. 1.1 Cele opracowania.

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W SULĘCINIE MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SULĘCIŃSKIM ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU

POWIATOWY URZĄD PRACY W SULĘCINIE MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SULĘCIŃSKIM ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU POWIATOWY URZĄD PRACY W SULĘCINIE MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SULĘCIŃSKIM ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU Sporządziła : Anna Rekut Doradca zawodowy I stopnia Sulęcin-październik 2011

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W MIEŚCIE JELENIA GÓRA I POWIECIE JELENIOGÓRSKIM

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W MIEŚCIE JELENIA GÓRA I POWIECIE JELENIOGÓRSKIM POWIATOWY URZĄD PRACY W JELENIEJ GÓRZE MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W MIEŚCIE JELENIA GÓRA I POWIECIE JELENIOGÓRSKIM RAPORT II/P/2013 marzec 2014 SPIS TREŚCI 1. Wstęp.. 3 2. Analiza bezrobocia

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych Analiza bezrobotnych oraz ofert pracy w obszarze działania Powiatowego Urzędu Pracy w Olkuszu za rok 2012 Zleceniodawca: Projekt i wykonanie: Powiatowy Urząd

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM I PÓŁROCZE 2012

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM I PÓŁROCZE 2012 MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM I PÓŁROCZE 2012 Wałbrzych, październik 2012 1 RAPORT RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM W I PÓŁROCZU

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH DLA POWIATU KOLSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH DLA POWIATU KOLSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU P O W I A T O W Y U R ZĄ D P R A C Y W KOLE RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH DLA POWIATU KOLSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ul. Sienkiewicza 27, 62-600 Koło, /fax. (63) 27 22 625, (63) 27 22

Bardziej szczegółowo

ZAWODY DEFICYTOWE I NADWYŻKOWE POWIAT m. WAŁBRZYCH I PÓŁROCZE 2014 ROKU

ZAWODY DEFICYTOWE I NADWYŻKOWE POWIAT m. WAŁBRZYCH I PÓŁROCZE 2014 ROKU POWIATOWY URZĄD PRACY W WAŁBRZYCHU ZAWODY DEFICYTOWE I NADWYŻKOWE POWIAT m. WAŁBRZYCH I PÓŁROCZE 2014 ROKU Wałbrzych, październik 2014 1 RAPORT RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE M.

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY

POWIATOWY URZĄD PRACY i URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY JELENIA GÓRA MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W MIEŚCIE JELENIA GÓRA I POWIECIE JELENIOGÓRSKIM RAPORT za 2014 rok marzec 2015 SPIS TREŚCI 1. Wstęp.. 3

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KAMIENNOGÓRSKIM W II PÓŁROCZU 2012 ROKU

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KAMIENNOGÓRSKIM W II PÓŁROCZU 2012 ROKU POWIATOWY URZĄD PRACY 58-400 Kamienna Góra, ul. Sienkiewicza 6a tel. (075) 64-50-160, fax. (075) 64-50-170 pupkamiennagora.pl e-mail: wrka@praca.gov.pl RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w I półroczu 2009 roku. Miasto Suwałki. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w I półroczu 2009 roku. Miasto Suwałki. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w I półroczu 2009 roku Miasto Suwałki Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach I. Analiza bezrobocia według zawodów i grup zawodów w Suwałkach w końcu I - półrocza

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych Monitoring deficytowych i nadwyżkowych Analiza bezrobotnych oraz ofert pracy w obszarze działania Powiatowego Urzędu Pracy w Olkuszu za I półrocze 2014 roku Zleceniodawca: Projekt i wykonanie: Powiatowy

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z MONITORINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH NA LOKALNYM RYNKU PRACY W 2014 ROKU W KATOWICACH

RAPORT Z MONITORINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH NA LOKALNYM RYNKU PRACY W 2014 ROKU W KATOWICACH POWIATOWY URZĄD PRACY W KATOWICACH RAPORT Z MONITORINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH NA LOKALNYM RYNKU PRACY W 2014 ROKU W KATOWICACH Katowice 2014 rok 1. Podstawowe pojęcia Monitoring - ranking

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W MIEŚCIE JELENIA GÓRA I POWIECIE JELENIOGÓRSKIM

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W MIEŚCIE JELENIA GÓRA I POWIECIE JELENIOGÓRSKIM POWIATOWY URZĄD PRACY W JELENIEJ GÓRZE RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W MIEŚCIE JELENIA GÓRA I POWIECIE JELENIOGÓRSKIM RAPORT II/P/2011 marzec 2012 SPIS TREŚCI 1. Wstęp.. 3 2. Analiza bezrobocia

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KAMIENNOGÓRSKIM W I PÓŁROCZU 2012 ROKU

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KAMIENNOGÓRSKIM W I PÓŁROCZU 2012 ROKU POWIATOWY URZĄD PRACY 58-400 Kamienna Góra, ul. Sienkiewicza 6a tel. (075) 64-50-160, fax. (075) 64-50-170 pupkamiennagora.pl e-mail: wrka@praca.gov.pl RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM W 2012 ROKU

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM W 2012 ROKU MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM W 2012 ROKU Wałbrzych, marzec 2013 1 RAPORT RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM W 2012 r. Cel opracowania,

Bardziej szczegółowo

II część raportu ABSOLWENCI SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH

II część raportu ABSOLWENCI SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH POWIATOWY URZĄD PRACY W SZTUMIE Z/S W DZIERZGONIU ul. Zawadzkiego 11, 82-440 Dzierzgoń, tel: (55) 276 22 50, fax: (55) 276 33 74 www.pupsztum.mojbip.pl e-mail: gdsz@praca.gov.pl II część raportu Monitoring

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W 2013 ROKU (CZĘŚĆ DIAGNOSTYCZNA)

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W 2013 ROKU (CZĘŚĆ DIAGNOSTYCZNA) Powiatowy Urząd Pracy w Ropczycach 39-100 Ropczyce, ul. NMP 2 Tel/fax (017) 22 31 660 e-mail: rzro@praca.gov.pl MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W 2013

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Wstęp Analiza zawodów deficytowych i nadwyżkowych Zawody nadwyżkowe Zawody zrównoważone Zawody deficytowe 15

SPIS TREŚCI. Wstęp Analiza zawodów deficytowych i nadwyżkowych Zawody nadwyżkowe Zawody zrównoważone Zawody deficytowe 15 SPIS TREŚCI Wstęp 2 1. Bezrobotni według grup zawodów w mieście Olsztyn 3 1.1 Struktura bezrobotnych według dużych grup zawodowych 3 1.2 Napływ bezrobotnych według zawodów 6 1.3 Analiza bezrobocia według

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Malborku. Al. Armii Krajowej 70 82-200 Malbork tel/fax: 0 55 272 33 51 www.pup.malbork.pl e-mail: gdma@praca.gov.

Powiatowy Urząd Pracy w Malborku. Al. Armii Krajowej 70 82-200 Malbork tel/fax: 0 55 272 33 51 www.pup.malbork.pl e-mail: gdma@praca.gov. Powiatowy Urząd Pracy w Malborku Al. Armii Krajowej 70 82-200 Malbork tel/fax: 0 55 272 33 51 www.pup.malbork.pl e-mail: gdma@praca.gov.pl RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE MALBORSKIM

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W II PÓŁROCZU 2010 ROKU (CZĘŚĆ DIAGNOSTYCZNA)

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W II PÓŁROCZU 2010 ROKU (CZĘŚĆ DIAGNOSTYCZNA) Powiatowy Urząd Pracy w Ropczycach 39-100 Ropczyce, ul. NMP 2 Tel/fax (017) 22 31 660 e-mail: rzro@praca.gov.pl MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W II PÓŁROCZU

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych Monitoring deficytowych i nadwyżkowych Analiza bezrobotnych oraz ofert pracy w obszarze działania Powiatowego Urzędu Pracy w Olkuszu za rok 2013 Zleceniodawca: Projekt i wykonanie: Powiatowy Urząd Pracy

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z MONITORINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH I PÓŁROCZE 2013 ROKU

RAPORT Z MONITORINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH I PÓŁROCZE 2013 ROKU Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi 90-012 Łódź, Kilińskiego 102/102a, tel. (42) 251-65-00, fax (42) 676-80-04 Wydział Programów Rynku Pracy i Statystyki - Dział Statystyki i Analiz www.pup-lodz.pl; e-mail:

Bardziej szczegółowo

Absolwenci szkół ponadgimnazjalnych a rynek pracy w powiecie ostrowskim

Absolwenci szkół ponadgimnazjalnych a rynek pracy w powiecie ostrowskim Absolwenci szkół ponadgimnazjalnych a rynek pracy w powiecie ostrowskim Szkoły ponadgimnazjalne funkcjonujące na terenie powiatu ostrowskiego 1. Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Ostrowi

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH DLA POWIATU KOLSKIEGO ZA 2014 ROK

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH DLA POWIATU KOLSKIEGO ZA 2014 ROK P O W I A T O W Y U R ZĄ D P R A C Y W KOLE RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH DLA POWIATU KOLSKIEGO ZA 2014 ROK ul. Sienkiewicza 27, 62-600 Koło, /fax. (63) 27 22 625, (63) 27 22 994 NIP: 666-106-58-96

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KAZIMIERSKIM za I półrocze 2012 roku

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KAZIMIERSKIM za I półrocze 2012 roku RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KAZIMIERSKIM za I półrocze 2012 roku Kazimierza Wielka SPIS TREŚCI str. I. WSTĘP 3 II. ANALIZA BEZROBOCIA WG ZAWODÓW (GRUP ZAWODÓW)... 4 2.1 Analiza

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych Monitoring deficytowych i nadwyżkowych Analiza bezrobotnych oraz ofert pracy w obszarze działania Powiatowego Urzędu Pracy w Augustowie za I półrocze Zleceniodawca: Projekt i wykonanie: Powiatowy Urząd

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KAMIENNOGÓRSKIM W II PÓŁROCZU 2010 ROKU

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KAMIENNOGÓRSKIM W II PÓŁROCZU 2010 ROKU POWIATOWY URZĄD PRACY 58-400 Kamienna Góra, ul. Sienkiewicza 6a tel. (075) 64-50-160, fax. (075) 64-50-170 pupkamiennagora.pl e-mail: wrka@praca.gov.pl RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W 2011 ROKU (CZĘŚĆ DIAGNOSTYCZNA)

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W 2011 ROKU (CZĘŚĆ DIAGNOSTYCZNA) Powiatowy Urząd Pracy w Ropczycach 39-100 Ropczyce, ul. NMP 2 Tel/fax (017) 22 31 660 e-mail: rzro@praca.gov.pl MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W 2011

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE JAWORSKIM W I PÓŁROCZU 2014 ROKU

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE JAWORSKIM W I PÓŁROCZU 2014 ROKU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE JAWORSKIM 1 Spis treści: 1. WSTĘP 1.1. Cel opracowania. 1.2. Podstawa opracowania. 1.3. Metodologia opracowania. 2. ANALIZA BEZROBOCIA WG ZAWODÓW

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I - półrocza 2011 roku. Miasto Suwałki. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I - półrocza 2011 roku. Miasto Suwałki. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I - półrocza 2011 roku Miasto Suwałki Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach I. Wstęp Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych jedno z badań rynku

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Wstęp 2. 3. Analiza zawodów deficytowych i nadwyżkowych 12 3.1 Zawody nadwyżkowe 12 3.2 Zawody zrównoważone 13 3.3 Zawody deficytowe 14

SPIS TREŚCI. Wstęp 2. 3. Analiza zawodów deficytowych i nadwyżkowych 12 3.1 Zawody nadwyżkowe 12 3.2 Zawody zrównoważone 13 3.3 Zawody deficytowe 14 SPIS TREŚCI Wstęp 2 1. Bezrobotni według grup zawodów w mieście Olsztyn 3 1.1 Struktura bezrobotnych według dużych grup zawodowych 3 1.2 Napływ bezrobotnych według zawodów 6 1.3 Analiza bezrobocia według

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KAMIENNOGÓRSKIM W I PÓŁROCZU 2013 ROKU

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KAMIENNOGÓRSKIM W I PÓŁROCZU 2013 ROKU POWIATOWY URZĄD PRACY 58-400 Kamienna Góra, ul. Sienkiewicza 6a tel. (075) 64-50-160, fax. (075) 64-50-170 pupkamiennagora.pl e-mail: wrka@praca.gov.pl RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH Powiatowy Urząd Pracy w Przysusze ul. Szkolna 7 26-400 Przysucha MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH CZĘŚĆ DIAGNOSTYCZNA I PÓŁROCZE 2014 r. Przysucha, październik 2014r. SPIS TREŚCI Wstęp..3

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE JAROCIŃSKIM ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2013r.

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE JAROCIŃSKIM ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2013r. POWIATOWY URZĄD PRACY ul. Zaciszna 2, 63-200 Jarocin, tel. (062) 747 35 79, fax (062) 747 73 88; e-mail: sekretariat@pup.jarocin.pl NIP: 617 101 99 14 MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W NOWYM MIEŚCIE LUBAWSKIM. RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE NOWOMIEJSKIM za 2014 ROK

POWIATOWY URZĄD PRACY W NOWYM MIEŚCIE LUBAWSKIM. RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE NOWOMIEJSKIM za 2014 ROK POWIATOWY URZĄD PRACY W NOWYM MIEŚCIE LUBAWSKIM 13-300 Nowe Miasto Lub., ul. Grunwaldzka 3, tel: 56 4724280, fax: 56 4724290, e-mail: olno@praca.gov.pl RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE

Bardziej szczegółowo

Grudziądz, wrzesień 2007 r.

Grudziądz, wrzesień 2007 r. w I połowie 2007 roku Grudziądz, wrzesień 2007 r. Spis treści Wprowadzenie... 3 Bezrobotni według zawodów... 5 Bezrobotni ogółem... 5 Bezrobotni do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki... 7 Bezrobotni

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z MONITORINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH I PÓŁROCZE 2014 ROKU

RAPORT Z MONITORINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH I PÓŁROCZE 2014 ROKU Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi 90-012 Łódź, Kilińskiego 102/102a, tel. (42) 251-65-00, fax (42) 676-80-04 Wydział Programów Rynku Pracy i Statystyki - Dział Statystyki i Analiz www.pup-lodz.pl; e-mail:

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KAMIENNOGÓRSKIM W I PÓŁROCZU 2014 ROKU

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KAMIENNOGÓRSKIM W I PÓŁROCZU 2014 ROKU POWIATOWY URZĄD PRACY 58-400 Kamienna Góra, ul. Sienkiewicza 6a tel. (075) 64-50-160, fax. (075) 64-50-170 pupkamiennagora.pl e-mail: wrka@praca.gov.pl RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W MIEŚCIE JELENIA GÓRA I POWIECIE JELENIOGÓRSKIM

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W MIEŚCIE JELENIA GÓRA I POWIECIE JELENIOGÓRSKIM POWIATOWY URZĄD PRACY W JELENIEJ GÓRZE RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W MIEŚCIE JELENIA GÓRA I POWIECIE JELENIOGÓRSKIM RAPORT I/P/2011 Październik 2011 SPIS TREŚCI 1. Wstęp.. 3 2. Analiza

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W SULĘCINIE MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SULĘCIŃSKIM ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU

POWIATOWY URZĄD PRACY W SULĘCINIE MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SULĘCIŃSKIM ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU POWIATOWY URZĄD PRACY W SULĘCINIE MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SULĘCIŃSKIM ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU Sporządziła : Anna Rekut Doradca zawodowy II stopnia Justyna Pahudo Doradca

Bardziej szczegółowo

Wybrane zawody deficytowe i nadwyżkowe w powiatach

Wybrane zawody deficytowe i nadwyżkowe w powiatach Wybrane zawody deficytowe i nadwyżkowe w powiatach Najczęściej powtarzającymi się zawodami deficytowymi na lokalnych rynkach pracy w 2013 roku były: robotnik gospodarczy, pozostali pracownicy, pomoc kuchenna,

Bardziej szczegółowo

RAPORT RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM W I PÓŁROCZU 2009r WSTĘP

RAPORT RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM W I PÓŁROCZU 2009r WSTĘP KS.PP.0700-3-09 RAPORT RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM W I PÓŁROCZU 2009r WSTĘP Cel opracowania, podstawa opracowania, metodologia opracowania Celem opracowania rankingu

Bardziej szczegółowo

ROCZNY RAPORT ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH 2012

ROCZNY RAPORT ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH 2012 ROCZNY RAPORT ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH 2012 POWIAT TOMASZOWSKI Tomaszów Lubelski 2013r. I. WSTĘP Bezrobocie stanowi jeden z najbardziej dotkliwych problemów społeczno-gospodarczych. W dłuższej

Bardziej szczegółowo

Zawód lub specjalność

Zawód lub specjalność Zawód lub specjalność Zarejestrowani bezrobotni ogółem kobiety mężczyźni Bez zawodu 50 37 13 Kierownik przedsiębiorstwa świadczącego usługi osobiste i porządkowe 1 1 0 Kierownik lokalu gastronomicznego

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PYRZYCKIM

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PYRZYCKIM POWIATOWY URZĄD PRACY W PYRZYCACH MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PYRZYCKIM I PÓŁROCZE 2012 PRZYGOTOWAŁA: JUSTYNA TERELAK DORADCA ZAWODOWY PAŹDZIERNIK 2012 Niniejsze opracowanie

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W MIEŚCIE JELENIA GÓRA I POWIECIE JELENIOGÓRSKIM

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W MIEŚCIE JELENIA GÓRA I POWIECIE JELENIOGÓRSKIM POWIATOWY URZĄD PRACY W JELENIEJ GÓRZE MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W MIEŚCIE JELENIA GÓRA I POWIECIE JELENIOGÓRSKIM RAPORT II/P/2012 marzec 2013 SPIS TREŚCI 1. Wstęp.. 3 2. Analiza bezrobocia

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KAMIENNOGÓRSKIM W II PÓŁROCZU 2009 ROKU

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KAMIENNOGÓRSKIM W II PÓŁROCZU 2009 ROKU POWIATOWY URZĄD PRACY 58-400 Kamienna Góra, ul. Sienkiewicza 6a tel. (075) 64-50-160, fax. (075) 64-50-170 pupkamiennagora.pl e-mail: wrka@praca.gov.pl RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W MIEŚCIE JELENIA GÓRA I POWIECIE JELENIOGÓRSKIM

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W MIEŚCIE JELENIA GÓRA I POWIECIE JELENIOGÓRSKIM POWIATOWY URZĄD PRACY W JELENIEJ GÓRZE RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W MIEŚCIE JELENIA GÓRA I POWIECIE JELENIOGÓRSKIM RAPORT I/P/2012 Październik 2012 rok SPIS TREŚCI 1. Wstęp.. 3 2. Analiza

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KAMIENNOGÓRSKIM W II PÓŁROCZU 2011 ROKU

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KAMIENNOGÓRSKIM W II PÓŁROCZU 2011 ROKU POWIATOWY URZĄD PRACY 58-400 Kamienna Góra, ul. Sienkiewicza 6a tel. (075) 64-50-160, fax. (075) 64-50-170 pupkamiennagora.pl e-mail: wrka@praca.gov.pl RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie leskim Lesko, październik 2010 r.

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie leskim Lesko, październik 2010 r. Powiatowy Urząd Pracy w Lesku Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie leskim Lesko, październik 2010 r. SPIS TREŚCI 1. Wstęp... 2 1.1 Poziom Bezrobocia... 3 2. Analiza Bezrobocia według

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Malborku RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE MALBORSKIM W 2013 ROKU CZĘŚĆ DIAGNOSTYCZNA

Powiatowy Urząd Pracy w Malborku RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE MALBORSKIM W 2013 ROKU CZĘŚĆ DIAGNOSTYCZNA Powiatowy Urząd Pracy w Malborku Al. Armii Krajowej 70 82-200 Malbork tel/fax: 0 55 272 33 51 www.pup.malbork.pl e-mail: sekretariat@pup.malbork.pl RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PUŁTUSKIM W II PÓŁROCZU 2013 ROKU

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PUŁTUSKIM W II PÓŁROCZU 2013 ROKU Powiatowy Urząd Pracy w Pułtusku MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PUŁTUSKIM W II PÓŁROCZU 2013 ROKU I. Wstęp Jednym z zadań samorządu powiatu w zakresie polityki rynku pracy jest

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH POWIAT MIĘDZYCHODZKI I PÓŁROCZE 2011 ROK SPIS TREŚCI Wstęp...3 1. Bezrobocie w powiecie międzychodzkim. 5 1.1 Bezrobotni wg grup zawodowych....5 1.2 Bezrobotni

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W I PÓŁROCZU 2007 ROKU

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W I PÓŁROCZU 2007 ROKU Powiatowy Urząd Pracy w Ropczycach 39-100 Ropczyce, ul. NMP 2 Tel/fax (017) 2218523 e-mail: rzro@praca.gov.pl RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W I PÓŁROCZU

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY W GDAŃSKU INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY w 2015 roku 2015 POWIAT GDAŃSKI Gdańsk, styczeń 2016 Spis treści 1. Zarejestrowani bezrobotni wg rodzaju działalności ostatniego

Bardziej szczegółowo

II część raportu Monitoring Zawodów Deficytowych i Nadwyżkowych w Powiecie Sztumskim w 2012r. ABSOLWENCI SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH

II część raportu Monitoring Zawodów Deficytowych i Nadwyżkowych w Powiecie Sztumskim w 2012r. ABSOLWENCI SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH POWIATOWY URZĄD PRACY W SZTUMIE Z/S W DZIERZGONIU ul. Zawadzkiego 11, 82-440 Dzierzgoń, tel: (55) 276 22 50, fax: (55) 276 33 74 www.pupsztum.mojbip.pl e-mail: gdsz@praca.gov.pl II część raportu Monitoring

Bardziej szczegółowo

kobiety 1. Bez zawodu 1129 578 142 66 78 38 2. Sprzedawca 1002 881 29 25 313 282

kobiety 1. Bez zawodu 1129 578 142 66 78 38 2. Sprzedawca 1002 881 29 25 313 282 1 Analiza problemu bezrobocia w Katowicach została przeprowadzona w aspekcie zawodów zarejestrowanych osób bezrobotnych oraz ofert pracy zgłoszonych do urzędu w 2012 r. Klasyfikacja zawodów wg liczby osób

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W 2008 ROKU (CZĘŚĆ DIAGNOSTYCZNA)

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W 2008 ROKU (CZĘŚĆ DIAGNOSTYCZNA) Powiatowy Urząd Pracy w Ropczycach 39-100 Ropczyce, ul. NMP 2 Tel/fax (017) 2218523 e-mail: rzro@praca.gov.pl MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W 2008 ROKU

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PYRZYCKIM

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PYRZYCKIM POWIATOWY URZĄD PRACY W PYRZYCACH MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PYRZYCKIM 2012 MARZEC 2013 Niniejsze opracowanie stanowi raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych

Bardziej szczegółowo

II część raportu Monitoring Zawodów Deficytowych i Nadwyżkowych w Powiecie Sztumskim w II połowie 2010 r. ABSOLWENCI SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH

II część raportu Monitoring Zawodów Deficytowych i Nadwyżkowych w Powiecie Sztumskim w II połowie 2010 r. ABSOLWENCI SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH POWIATOWY URZĄD PRACY W SZTUMIE Z/S W DZIERZGONIU ul. Zawadzkiego 11, 82-440 Dzierzgoń, tel: 055 276 22 50, fax: 055 276 33 74 www.pupsztum.mojbip.pl e-mail: gdsz@praca.gov.pl II część raportu Monitoring

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie częstochowskim

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie częstochowskim Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie częstochowskim RAPORT ZA I PÓŁROCZE 2014 CZĘŚĆ DIAGNOSTYCZNA Monitoring opracowany przez: Konsorcjum badawcze: Lider konsorcjum: ALSTAT Aleksandra

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFCYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W I PÓŁROCZU 2006 ROKU

RANKING ZAWODÓW DEFCYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W I PÓŁROCZU 2006 ROKU Powiatowy Urząd Pracy w Ropczycach 39-100 Ropczyce, ul. NMP 2 Tel/fax (017) 2218523 e-mail: rzro@praca.gov.pl RANKING ZAWODÓW DEFCYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W I PÓŁROCZU

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH POWIAT MIĘDZYCHODZKI I PÓŁROCZE 2013 ROK SPIS TREŚCI Wstęp......3 1. Bezrobocie w powiecie międzychodzkim...5 1.1 Bezrobotni wg grup zawodowych....5 1.2 Bezrobotni

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PUŁTUSKIM W I PÓŁROCZU 2013 ROKU

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PUŁTUSKIM W I PÓŁROCZU 2013 ROKU Powiatowy Urząd Pracy w Pułtusku MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PUŁTUSKIM W I PÓŁROCZU 2013 ROKU I. Wstęp Jednym z zadań samorządu powiatu w zakresie polityki rynku pracy jest

Bardziej szczegółowo