MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH

Save this PDF as:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH"

Transkrypt

1 Powiatowy Urząd Pracy w Przysusze ul. Szkolna Przysucha MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH CZĘŚĆ DIAGNOSTYCZNA I PÓŁROCZE 2014 r. Przysucha, październik 2014r.

2 SPIS TREŚCI Wstęp Analiza ogólnej sytuacji na rynku pracy Analiza bezrobocia według zawodów Bezrobotni według zawodów Napływ bezrobotnych według zawodów Analiza ofert pracy według zawodów Analiza zawodów deficytowych i nadwyżkowych Zawody nadwyżkowe według wskaźnika intensywności Zawody deficytowe według wskaźnika intensywności Zawody zrównoważone według wskaźnika intensywności Analiza bezrobocia według PKD Podsumowanie..21 2

3 Wstęp Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych to proces systematycznego obserwowania zjawisk zachodzących na rynku pracy dotyczących kształtowania popytu na pracę i podaży zasobów pracy w przekroju terytorialno-zawodowym. Dzięki temu możliwe jest formułowanie wniosków i krótkotrwałych prognoz niezbędnych dla prawidłowego funkcjonowania systemów kształcenia zawodowego oraz szkolenia osób bezrobotnych. Zgodnie z zapisami Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2013r., poz. 674 z późn. zm.), Powiatowy Urząd Pracy w Przysusze opracował monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych za I półrocze 2014r. (raport diagnostyczny). Raport został stworzony w oparciu o: zalecenia metodyczne do prowadzenia monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, Departamentu Rynku Pracy; dane statystyczne dostępne na stronie system Syriusz Powiatowego Urzędu Pracy w Przysusze (dane statystyczne dotyczące osób bezrobotnych oraz zgłaszanych ofert pracy). Raport zawiera m.in. analizę ogólnej sytuacji na lokalnym rynku pracy analizę bezrobocia według zawodów analizę ofert pracy według zawodów analizę zawodów deficytowych i nadwyżkowych według wskaźnika intensywności analizę bezrobocia według PKD. Analizą objęto zawody z 6 cyfrowym kodem. 3

4 1. Analiza ogólnej sytuacji na rynku pracy. Powiat przysuski jest jednym z 37 powiatów w województwie mazowieckim. Obszar powiatu przysuskiego objęty jest działaniem Powiatowego Urzędu Pracy w Przysusze. Stopa bezrobocia w powiecie przysuskim na koniec I półrocza 2014 roku wyniosła 25,6%. Nastąpił spadek bezrobocia w porównaniu ze stanem na koniec I półrocza 2013 roku, gdzie stopa bezrobocia była na poziomie 26,5%. Stopa bezrobocia w I-półroczu 2014 r. Miesiąc Stopa bezrobocia [%] Polska Woj. mazowieckie Powiat przysuski Styczeń 14,0 11,4 28,1 Luty 13,9 11,4 28,0 Marzec 13,5 11,1 27,1 Kwiecień 13,0 10,8 26,5 Maj 12,5 10,5 25,9 Czerwiec 12,0 10,2 25,6 W skład powiatu wchodzi 8 gmin: Borkowice, Gielniów, Klwów, Odrzywół, Potworów, Przysucha, Rusinów, Wieniawa. Liczba osób zarejestrowanych w PUP Przysucha na koniec I półrocza 2014 roku wynosiła W porównaniu do analogicznego okresu 2013 roku liczba ta zmniejszyła się o 322 osoby. Poniższe tabele przedstawiają liczbę osób bezrobotnych w poszczególnych gminach w I i II kwartale 2014r. Bezrobocie w gminach I kwartał 2014 roku. GMINA Liczba bezrobotnych Z prawem do zasiłku Ogółem Kobiety Ogółem Kobiety Przysucha Borkowice Gielniów Klwów Odrzywół Potworów Rusinów Wieniawa OGÓŁEM

5 II kwartał 2014 roku. GMINA Liczba bezrobotnych Z prawem do zasiłku Ogółem Kobiety Ogółem Kobiety Przysucha Borkowice Gielniów Klwów Odrzywół Potworów Rusinów Wieniawa OGÓŁEM Jak wynika z powyższych tabel, na koniec I półrocza 2014 roku najwięcej osób bezrobotnych (1290 osób) pochodziło z gminy Przysucha. Wynika to z faktu, iż jest to największa gmina, która obejmuje swoim zasięgiem miasto Przysucha i okoliczne wsie. Na koniec I półrocza 2014 roku 793 osoby posiadało prawo do zasiłku, co stanowi 15,7% ogólnej liczby bezrobotnych. Udział kobiet w ogólnej liczbie osób zarejestrowanych na koniec I półrocza 2014 roku wynosi 44,7% (2260 osób). 5

6 2. Analiza bezrobocia według zawodów. Na stan bezrobocia wpływa szereg czynników. Najważniejszym jest brak kwalifikacji, brak doświadczenia zawodowego oraz wykształcenie, które często jest nieadekwatne do potrzeb rynku pracy. Poniżej przedstawiono analizę bezrobocia według zawodów oraz napływu osób bezrobotnych w I półroczu 2014 roku. 2.1 Bezrobotni według zawodów. W poniższej tabeli przedstawiono trzydzieści jeden zawodów najliczniejszych wśród zarejestrowanych osób bezrobotnych. T-I/P-1 Bezrobotni wg zawodów w powiecie przysuskim Stan w końcu I-półrocza 2014 roku Lp Kod zawodu Nazwa zawodu Bezrobotni ogółem kobiety w tym absolwenci powyżej 12 m-cy razem kobiety razem kobiety "000000" Bez zawodu "263102" Ekonomista "311504" Technik mechanik* 4 "311922" Technik technologii drewna* 5 "314207" Technik rolnik* "322002" Technik żywienia i gospodarstwa domowego* 7 "331403" Technik ekonomista* 8 "334306" Technik administracji* 9 "411004" Technik prac biurowych* 10 "432103" Magazynier "512001" Kucharz* "512002" Kucharz małej gastronomii* 13 "513101" Kelner* "515303" Robotnik gospodarczy 15 "522301" Sprzedawca* "711202" Murarz* "711401" Betoniarz "722204" Ślusarz*

7 19 "723105" Mechanik samochodów osobowych 20 "723307" Mechanik maszyn i urządzeń przemysłowych 21 "751201" Cukiernik* "751204" Piekarz* "752205" Stolarz* "752208" Stolarz meblowy "753303" Szwaczka "816029" Operator urządzeń przetwórstwa owocowowarzywnego 27 "833203" Kierowca samochodu ciężarowego 28 "911202" Palacz pieców zwykłych 29 "911207" Sprzątaczka biurowa 30 "931301" Robotnik budowlany 31 "961302" Robotnik placowy Ogółem w bazie Ogólny stan osób zarejestrowanych w I półroczu 2014 roku wyniósł 5049 osób, z czego 2260 osób to kobiety (44,8%) osób nie posiadało zawodu, co stanowi 22,9% ogółu zarejestrowanych. Z bezrobotnych posiadających kwalifikacje zawodowe największą grupę stanowili bezrobotni posiadający zawód: robotnik placowy 282 osoby (w tym 83 kobiety). Drugą co do wielkości grupę stanowili sprzedawcy 277 osób. Tu przeważają kobiety 246 osób. W dalszej kolejności uplasowały się zawody: operator urządzeń przetwórstwa owocowo warzywnego (138 osób) murarz (133 osoby) robotnik budowlany (125 osób) szwaczka (117 osób). Podobna sytuacja miała miejsce w I półroczu 2013 roku. W dalszym ciągu dużą grupę stanowią osoby zarejestrowane powyżej 12 miesięcy 2093 osoby (41,5%). Wśród zawodów generujących długotrwałe bezrobocie można wymienić takie zawody jak: robotnik placowy sprzedawca operator urządzeń przetwórstwa owocowo-warzywnego 7

8 robotnik budowlany murarz Wiąże się to z małą ilością ofert pracy, poszukiwaniem pracy w innych zawodach niż posiadane lub chęcią otworzenia własnej działalności gospodarczej. Jest duże zainteresowanie zmianą zawodu, przekwalifikowaniem. 2.2 Napływ bezrobotnych według zawodów. Poniższa tabela przedstawia 37 zawodów, w których w I półroczu 2014 roku zarejestrowało się najwięcej osób bezrobotnych. T-I/P-2 Napływ bezrobotnych wg zawodów w powiecie przysuskim w I-półroczu 2014 roku Lp Kod zawodu Nazwa zawodu Bezrobotni ogółem kobiety w tym ogółem absolwenci kobiety "000000" Bez zawodu "263102" Ekonomista "311204" Technik budownictwa* "311504" Technik mechanik* "311922" Technik technologii drewna* 6 "314207" Technik rolnik* "322002" Technik żywienia i gospodarstwa domowego* 8 "331402" Technik agrobiznesu* "331403" Technik ekonomista* "334306" Technik administracji* "411004" Technik prac biurowych* 12 "422402" Technik hotelarstwa* "432103" Magazynier "512001" Kucharz* "512002" Kucharz małej gastronomii* 16 "515303" Robotnik gospodarczy "522301" Sprzedawca* "711202" Murarz* "722204" Ślusarz* "723103" Mechanik pojazdów samochodowych* 8

9 21 "723104" Mechanik samochodów ciężarowych 22 "723105" Mechanik samochodów osobowych "723307" Mechanik maszyn i urządzeń przemysłowych 24 "751201" Cukiernik* "751204" Piekarz* "752205" Stolarz* "752208" Stolarz meblowy "753105" Krawiec* "753303" Szwaczka "816029" Operator urządzeń przetwórstwa owocowowarzywnego 31 "818206" Palacz kotłów parowych "833203" Kierowca samochodu ciężarowego 33 "911202" Palacz pieców zwykłych "911207" Sprzątaczka biurowa "931301" Robotnik budowlany "933304" Robotnik magazynowy "961302" Robotnik placowy Ogółem w bazie W I półroczu 2014 roku zarejestrowało się 1869 osób. Najliczniejszą grupę stanowiły osoby bez zawodu 509 osób (27,2%). Wśród osób posiadających kwalifikacje zawodowe najwięcej osób zarejestrowało się w zawodach: sprzedawca 112 osób robotnik placowy 64 osoby robotnik gospodarczy 37 osób robotnik budowlany 35 osób operator urządzeń przetwórstwa owocowo warzywnego 33 osoby technik żywienia i gospodarstwa domowego 32 osoby szwaczka 31 osób technik prac biurowych 28 osób technik rolnik 27 osób murarz 27 osób technik mechanik 26 osób krawiec 25 osób kucharz małej gastronomii 24 osoby mechanik maszyn i urządzeń przemysłowych 24 osoby stolarz meblowy 22 osoby. 9

10 Podobna sytuacja miała miejsce w I półroczu 2013 roku, gdzie najwięcej osób bezrobotnych rejestrowało się w zawodach: sprzedawca robotnik placowy robotnik gospodarczy technik mechanik murarz operator urządzeń przetwórstwa owocowo warzywnego. Powyższa struktura zawodów bierze się z tego, iż wymienione zawody występują na terenie powiatu z uwagi na absolwentów miejscowych szkół średnich. 10

11 3. Analiza ofert pracy według zawodów. Aby poprawić sytuację na rynku pracy konieczny jest napływ nowych ofert pracy. W I półroczu 2014 roku wpłynęło do Powiatowego Urzędu Pracy w Przysusze 953 oferty pracy, tj. o 150 ofert więcej jak w I półroczu 2013 roku. W większości były to oferty subsydiowane 823 oferty (86,3%). Poniższa tabela przedstawia 37 zawodów, w których wpłynęło najwięcej ofert pracy. T-I/P-3 Oferty pracy wg zawodów w powiecie przysuskim w I-półroczu 2014 roku Lp Kod zawodu Nazwa zawodu zgłoszone w I- półroczu Oferty pracy zgłoszone w końcu I- półrocza "241202" Doradca finansowy "262101" Archiwista "325905" Opiekunka dziecięca* "332203" Przedstawiciel handlowy "332302" Zaopatrzeniowiec "341201" Asystent osoby niepełnosprawnej* "342305" Instruktor rekreacji ruchowej "411003" Pracownik kancelaryjny "411090" Pozostali pracownicy obsługi biurowej "413201" Operator wprowadzania danych "422201" Pracownik centrum obsługi telefonicznej 10 0 (pracownik call center) 12 "422602" Recepcjonista "431102" Fakturzystka "432103" Magazynier "512001" Kucharz* "513101" Kelner* "513202" Barman "514101" Fryzjer* "515303" Robotnik gospodarczy "522301" Sprzedawca* "524902" Doradca klienta "541306" Portier "611306" Ogrodnik terenów zieleni "711101" Konserwator budynków "711601" Brukarz "713102" Malarz budowlany "723103" Mechanik pojazdów samochodowych* "751204" Piekarz* "752390" Pozostali ustawiacze i operatorzy maszyn do 6 0 obróbki drewna i pokrewni 30 "753303" Szwaczka "832203" Kierowca samochodu osobowego "911207" Sprzątaczka biurowa

12 33 "911290" Pozostałe pomoce i sprzątaczki biurowe, 7 0 hotelowe i podobne 34 "931205" Robotnik drogowy "931301" Robotnik budowlany "941201" Pomoc kuchenna "962105" Goniec 29 0 Ogółem zgłoszonych ofert pracy Zawody, w których zgłoszono w I półroczu 2014 roku najwięcej ofert pracy to: pracownik kancelaryjny 64 osoby sprzedawca 61 osób ogrodnik terenów zieleni 59 instruktor rekreacji ruchowej 58 sprzątaczka biurowa 55 szwaczka 51 pozostali pracownicy obsługi biurowej 48 robotnik gospodarczy 35 goniec 29 Podobnie było w I półroczu 2013 roku, gdzie najwięcej ofert pracy zgłoszono w zawodach: pracownik kancelaryjny ogrodnik terenów zieleni robotnik gospodarczy instruktor rekreacji ruchowej sprzedawca. Głównymi pracodawcami są Urzędy Gminy, jednostki Starostwa Powiatowego, Stowarzyszenie Opoka oraz duże zakłady działające na terenie powiatu. 12

13 4. Analiza zawodów deficytowych i nadwyżkowych. Zawód nadwyżkowy to zawód, na który zapotrzebowanie na rynku pracy jest mniejsze niż liczba osób poszukujących pracy w danym zawodzie. Wskaźnik intensywności nadwyżki (deficytu) jest mniejszy niż 0,9 (WIN/D<0,9). Zawód deficytowy to zawód, na który występuje na rynku pracy wyższe zapotrzebowanie niż liczba osób poszukujących pracy w danym zawodzie. (WIN/D>1,1). Zawód zrównoważony to zawód, na który występuje na rynku pracy takie samo zapotrzebowanie jak liczba osób poszukujących pracy w danym zawodzie. (0,9 WIN/D 1,1) Z analizy zawodów deficytowych i nadwyżkowych wynika, że w I półroczu 2014 roku w powiecie przysuskim przeważały zawody nadwyżkowe. Zawodów deficytowych było znacznie mniej. Występowały również zawody zrównoważone. Podobna sytuacja miała miejsce w analogicznym okresie 2013 roku. Poniżej przedstawiono tabele zawierające ranking 30 zawodów nadwyżkowych, 26 zawodów deficytowych i 23 zawody zrównoważone wg wskaźnika intensywności deficytu (nadwyżki) na poziomie 6-cyfrowego kodu zawodu, z pominięciem zawodów, w których wskaźnik ten przyjmuje wartości MAX deficyt i MAX nadwyżka oraz zawodów tzw. pozostałych czyli takich, których 2 ostatnie cyfry w kodzie zawodu wynoszą 9 i Zawody nadwyżkowe według wskaźnika intensywności. T-I/P-4 Zawody nadwyżkowe w powiecie przysuskim w I-półroczu 2014 roku Lp Kod zawodu Nazwa zawodu Średnia miesięczna liczba ofert pracy zgłoszonych w I-półroczu Średnia miesięczna liczba zarejestrowanych bezrobotnych w I-półroczu Średnia miesięczna nadwyżka podaży siły roboczej w I-półroczu "243305" Specjalista do 0,1667 0,6667 0,5 0,25 spraw sprzedaży 2 "311504" Technik 0 4,3333 4, mechanik* 3 "314207" Technik rolnik* 0 4,5 4,5 0 4 "322002" Technik żywienia i 0 5,3333 5, gospodarstwa domowego* 5 "325402" Technik masażysta* 0,3333 0,6667 0,3333 0,5 Wskaźnik intensywności nadwyżki zawodów 13

14 6 "331301" Księgowy 0,3333 0,5 0,1667 0, "334306" Technik administracji* 8 "341205" Pracownik socjalny 0,1667 0,5 0,3333 0, "343204" Plastyk* 0,1667 0,3333 0,1667 0,5 10 "343901" Animator kultury* 0,1667 0,3333 0,1667 0,5 11 "422603" Rejestratorka 0,1667 0,3333 0,1667 0,5 medyczna 12 "512001" Kucharz* 2 2,6667 0,6667 0,75 13 "514202" Kosmetyczka 0,1667 0,3333 0,1667 0,5 14 "522301" Sprzedawca* 10, ,6667 8,5 0, "523002" Kasjer handlowy 0,1667 0,8333 0,6667 0,2 16 "532201" Opiekunka 0,1667 0,3333 0,1667 0,5 domowa 17 "711204" Murarz-tynkarz 0,1667 0,5 0,3333 0, "711401" Betoniarz 0,1667 1,3333 1,1667 0, "711502" Cieśla szalunkowy 0,1667 1, , "712101" Dekarz* 0,5 0,6667 0,1667 0,75 21 "721102" Formierz odlewnik 0, ,3333 0, "722308" Operator 0,1667 0,3333 0,1667 0,5 obrabiarek sterowanych numerycznie 23 "723103" Mechanik 1,8333 2,5 0,6667 0,7333 pojazdów samochodowych* 24 "723104" Mechanik 0,3333 2,8333 2,5 0,1176 samochodów ciężarowych 25 "723307" Mechanik maszyn i 0, ,6667 0,0833 urządzeń przemysłowych 26 "751204" Piekarz* 1,3333 2,1667 0,8333 0, "752205" Stolarz* 0,5 3 2,5 0, "821105" Monter maszyn i 0 0,5 0,5 0 urządzeń przemysłowych 29 "833203" Kierowca 0, ,6667 0,1111 samochodu ciężarowego 30 "931301" Robotnik budowlany 1,8333 5, ,3143 Wśród zawodów nadwyżkowych, w których wystąpiła największa różnica pomiędzy średnią miesięczną liczbą ofert pracy i średnią miesięczną liczbą osób zarejestrowanych w I półroczu 2014 roku w powiecie przysuskim znalazły się zawody: sprzedawca, technik mechanik, technik rolnik, technik żywienia i gospodarstwa domowego, technik administracji, mechanik maszyn i urządzeń przemysłowych. 14

15 4.2 Zawody deficytowe według wskaźnika intensywności. T-I/P-4a Zawody deficytowe w powiecie przysuskim w I-półroczu 2014 roku Lp Kod zawodu Nazwa zawodu Średnia miesięczna liczba ofert pracy zgłoszonych w I- półroczu Średnia miesięczna liczba zarejestrowanych bezrobotnych w I-półroczu Średni miesięczny deficyt podaży siły roboczej w I-półroczu Wskaźnik intensywności deficytu zawodów "228301" Fizjoterapeuta 0,6667 0,3333-0, "325905" Opiekunka 3,3333 0,1667-3, dziecięca* 3 "332203" Przedstawiciel 2,5 0,8333-1, handlowy 4 "332302" Zaopatrzeniowiec 1, ,8333 1, "341201" Asystent osoby 3,1667 0,3333-2,8333 9,5 niepełnosprawnej* 6 "341202" Opiekun osoby 0,3333 0,1667-0, starszej* 7 "411003" Pracownik 10,6667 0,8333-9, ,8 kancelaryjny 8 "432103" Magazynier 4,3333 2,5-1,8333 1, "432104" Pracownik punktu 0,3333 0,1667-0, skupu 10 "513101" Kelner* 0,8333 0,6667-0,1667 1,25 11 "513202" Barman 1 0,1667-0, "514101" Fryzjer* 1, ,1667 1, "541306" Portier 5 0,6667-4,3333 7,5 14 "611306" Ogrodnik terenów 9,8333 0,3333-9,5 29,5 zieleni 15 "711101" Konserwator 2,6667 0,5-2,1667 5,3333 budynków 16 "711601" Brukarz 2,1667 0,5-1,6667 4, "712303" Tynkarz 0,3333 0,1667-0, "713102" Malarz budowlany 0,8333 0,3333-0,5 2,5 19 "753303" Szwaczka 8,5 5,1667-3,3333 1, "814104" Wulkanizator 0,5 0,1667-0, "832203" Kierowca 1,3333 0,6667-0, samochodu osobowego 22 "911206" Salowa 0,6667 0,3333-0, "911207" Sprzątaczka biurowa 9, ,1667 4, "931203" Meliorant 0,5 0,3333-0,1667 1,5 25 "931205" Robotnik drogowy 1,3333 0,6667-0, "962902" Dozorca 0,5 0,3333-0,1667 1,5 15

16 Zawodem o najwyższym poziomie wskaźnika intensywności deficytu w I półroczu 2014 roku był zawód: ogrodnik terenów zieleni. W I półroczu 2013 roku zawód ten figurował na liście zawodów deficytowych, lecz zawodem o najwyższym wskaźniku intensywności deficytu był zawód: instruktor rekreacji ruchowej. Wśród zawodów o największym wskaźniku intensywności deficytu w I półroczu 2014 roku znalazły się również zawody: opiekunka dziecięca, pracownik kancelaryjny, asystent osoby niepełnosprawnej, sprzątaczka biurowa. 4.3 Zawody zrównoważone wg wskaźnika intensywności. T-I/P-4b Zawody zrównoważone w powiecie przysuskim w I-półroczu 2014 roku Lp Kod zawodu Nazwa zawodu Średnia miesięczna liczba ofert pracy zgłoszonych w I- półroczu Średnia miesięczna liczba zarejestrowanych bezrobotnych w I-półroczu Średnia miesięczna nadwyżka (deficyt) podaży siły roboczej w I-półroczu Wskaźnik intensywności nadwyżki (deficytu) zawodów "214502" Inżynier technologii 0,1667 0, chemicznej 2 "216602" Grafik komputerowy 0,1667 0, multimediów 3 "222101" Pielęgniarka 0,3333 0, "261906" Prawnik legislator 0,1667 0, "263401" Psycholog 0,1667 0, "311101" Laborant chemiczny 0,3333 0, "321103" Technik 0,1667 0, elektroradiolog* 8 "343203" Florysta* 0,1667 0, "412001" Sekretarka 0,3333 0, "431101" Asystent do spraw 0,1667 0, księgowości 11 "432302" Dyspozytor transportu 0,1667 0, samochodowego 12 "515303" Robotnik gospodarczy 5,8333 6,1667 0,3333 0, "524302" Konsultant / agent 0,3333 0, sprzedaży bezpośredniej 14 "532904" Sanitariusz szpitalny 0,1667 0, "541307" Pracownik ochrony 0,1667 0, fizycznej bez licencji 16 "621002" Robotnik leśny 0,1667 0, "712301" Monter ociepleń 0,1667 0, budynków 18 "713203" Lakiernik 0,1667 0, samochodowy 19 "722312" Szlifierz metali 0,5 0,

17 20 "834401" Kierowca operator 0,1667 0, wózków jezdniowych 21 "932101" Pakowacz 0,1667 0, "941201" Pomoc kuchenna 1,5 1, "962906" Woźny 0,1667 0, W I półroczu 2014 roku równowaga pomiędzy podażą a popytem na lokalnym rynku pracy występowała w przypadku 23 zawodów. Liczba ta wzrosła w porównaniu do I półrocza 2013 roku o 10 zawodów. Żaden z zawodów zrównoważonych w I półroczu 2013 roku nie znalazł się w tej grupie zawodów w I półroczu 2014 roku. 17

18 5. Analiza bezrobocia według PKD. T-I/P-9 Bezrobotni wg rodzaju działalności ostatniego miejsca pracy oraz oferty pracy w powiecie przysuskim w I półroczu 2014 roku Sekcja PKD Bezrobotni zarejestrowani w I-półroczu Bezrobotni stan w końcu I- półrocza Oferty pracy zgłoszone w I- półroczu Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo Górnictwo i wydobywanie Przetwórstwo przemysłowe Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją Budownictwo Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi Transport i gospodarka magazynowa Informacja i komunikacja Działalność finansowa i ubezpieczeniowa Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca Administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe zabezpieczenia społeczne Edukacja Opieka zdrowotna i pomoc społeczna Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją Pozostała działalność usługowa Gospodarstwa domowe zatrudniające pracowników; gospodarstwa domowe produkujące wyroby i świadczące usługi na własne potrzeby Organizacje i zespoły eksterytorialne Działalność nie zidentyfikowana Ogółem Oferty pracy stan w końcu I-półrocza 18

19 T-I/P-9a Struktura bezrobotnych i ofert pracy według PKD w powiecie przysuskim w I-półroczu 2014 roku Sekcja PKD Bezrobotni zarejestrowani w I-półroczu Bezrobotni stan w końcu I- półrocza Oferty pracy zgłoszone w I- półroczu Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo 1,1989 1,8036 0, Górnictwo i wydobywanie 0,0705 0, Przetwórstwo przemysłowe 17, , , Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię 0 0,1665 0, elektryczną, gaz, parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i 1,9746 1,5538 0, odpadami oraz działalność związana z rekultywacją Budownictwo 16, ,5627 7, Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów 16, , ,425 0 samochodowych, włączając motocykle Działalność związana z zakwaterowaniem i 2,1862 2,081 1,469 0 usługami gastronomicznymi Transport i gospodarka magazynowa 2,6798 2,7469 1, Informacja i komunikacja 0,4231 0, Działalność finansowa i ubezpieczeniowa 1,5515 1,1654 1, Działalność związana z obsługą rynku 0,4231 0,4162 0, nieruchomości Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna 2,3272 1,6648 1, Działalność w zakresie usług administrowania i 4,4429 1,9145 2, działalność wspierająca Administracja publiczna i obrona narodowa; 8, , ,98 0 obowiązkowe zabezpieczenia społeczne Edukacja 3,6671 2,6082 5, Opieka zdrowotna i pomoc społeczna 2,0451 1,0821 5, Działalność związana z kulturą, rozrywką i 10,4372 2,6082 4, rekreacją Pozostała działalność usługowa 0,9168 1, , Gospodarstwa domowe zatrudniające 0,2116 0, pracowników; gospodarstwa domowe produkujące wyroby i świadczące usługi na własne potrzeby Organizacje i zespoły eksterytorialne Działalność nie zidentyfikowana 6,347 6, Ogółem Oferty pracy stan w I- półroczu Jak wynika z powyższych tabel w 21 sekcjach PKD odnotowano przewagę liczby bezrobotnych nad liczbą wolnych miejsc pracy. W jednej sekcji PKD (pozostała działalność usługowa) widoczna jest przewaga ofert pracy nad liczbą osób bezrobotnych. W porównaniu z analogicznym okresem 2013 roku, zwiększyła się liczba ofert pracy zgłoszonych w I półroczu 2014 roku. Sekcje, w których ofert pracy zgłoszono najwięcej były podobne w porównywanych okresach: 19

20 administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe zabezpieczenia społeczne pozostała działalność usługowa handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle przetwórstwo przemysłowe Najmniejszą liczbę ofert pracy z głoszono w sekcjach: wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych - 1 rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo 2 działalność związana z obsługą rynku nieruchomości - 4 dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją 7. Nie zgłoszono ofert pracy w sekcjach: górnictwo i wydobywanie informacja i komunikacja gospodarstwa domowe zatrudniające pracowników; gospodarstwa domowe produkujące wyroby i świadczące usługi na własne potrzeby organizacje i zespoły eksterytorialne działalność nie zidentyfikowana. 20

21 Podsumowanie Z przeprowadzonej analizy rynku pracy w powiecie przysuskim nasuwają się następujące wnioski: 1) W końcu I półrocza 2014 roku liczba osób zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Przysusze wynosiła 5049 osób i zmniejszyła się o 322 osoby w porównaniu do stanu z końca I półrocza 2013 roku. Spadek liczby bezrobotnych miał miejsce zarówno wśród bezrobotnych posiadających zawód, jak i wśród bezrobotnych bez zawodu. Również liczba kobiet zarejestrowanych jako bezrobotne zmniejszyła się o 136 osób w porównaniu z końcem I półrocza 2013 roku i wynosiła 2260 osób. 2) W I półroczu 2014 roku zarejestrowało się 1869 osób. Największy napływ osób bezrobotnych odnotowano w grupie bezrobotnych bez zawodu. Wśród osób posiadających kwalifikacje największy napływ bezrobotnych odnotowano w zawodach: sprzedawca, robotnik placowy, robotnik gospodarczy, robotnik budowlany, operator urządzeń przetwórstwa owocowo warzywnego. Podobna sytuacja miała miejsce w I półroczu 2013 roku. 3) W I półroczu 2014 roku zgłoszono do Powiatowego Urzędu Pracy w Przysusze 953 oferty pracy tj. o 150 ofert pracy więcej niż w I półroczu 2013 roku. Najwięcej ofert pracy zgłoszono w zawodach: pracownik kancelaryjny, sprzedawca, ogrodnik terenów zieleni, instruktor rekreacji ruchowej, sprzątaczka biurowa. W większości przypadków były to oferty pracy subsydiowanej (86,3%). 4) W dalszym ciągu przeważają na rynku pracy zawody nadwyżkowe. Wśród zawodów, w których wystąpiła największa różnica pomiędzy średnią miesięczną liczbą ofert pracy i średnią miesięczną liczbą osób zarejestrowanych w I półroczu 2014 roku w powiecie przysuskim znalazły się zawody: sprzedawca, technik mechanik, technik rolnik, technik żywienia i gospodarstwa domowego, technik administracji, mechanik maszyn i urządzeń przemysłowych. Podobna sytuacja miała miejsce w I półroczu 2013 roku. 5) W I półroczu 2014 roku zawodem o najwyższym wskaźniku intensywności deficytu był zawód: ogrodnik terenów zieleni. W dalszej kolejności uplasowały się zawody: opiekunka dziecięca, pracownik kancelaryjny, asystent osoby niepełnosprawnej, sprzątaczka biurowa. W I półroczu 2013 roku zawodem o największym wskaźniku intensywności deficytu był zawód: instruktor rekreacji ruchowej. 6) W I półroczu 2014 roku odnotowano również zawody zrównoważone. Równowaga pomiędzy podażą a popytem na lokalnym rynku pracy występowała w przypadku 23 zawodów. Liczba ta wzrosła w porównaniu do I półrocza 2013 roku o 10 zawodów. 7) W I półroczu 2014 roku w 21 sekcjach PKD odnotowano przewagę liczby bezrobotnych nad liczbą wolnych miejsc pracy. W jednej sekcji PKD (pozostała działalność usługowa) widoczna jest przewaga ofert pracy nad liczbą osób bezrobotnych. W porównaniu z analogicznym okresem 2013 roku, zwiększyła się liczba ofert pracy zgłoszonych w I półroczu 2014 roku. Najwięcej ofert pracy zgłoszono w sekcjach: 1) administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe zabezpieczenia społeczne, 2) pozostała działalność usługowa, 3) handel hurtowy 21

22 i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle, 4) przetwórstwo przemysłowe. 8) Opracowany monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych opracowany został na podstawie danych statystycznych Powiatowego Urzędu Pracy. Często zdarza się, że nie wszystkie oferty pracy z terenu powiatu przysuskiego są zgłaszane do Urzędu Pracy, jak również nie wszystkie osoby pozostające bez pracy rejestrują się w Urzędzie Pracy. Dlatego monitoring ten nie oddaje w pełni rzeczywistych relacji pomiędzy popytem a podażą na lokalnym rynku pracy. Opracował: Doradca zawodowy Katarzyna Chudak 22

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I półrocza 2013 roku. Miasto Suwałki. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I półrocza 2013 roku. Miasto Suwałki. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I półrocza 2013 roku Miasto Suwałki Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach I. Wstęp Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych ma na celu przede wszystkim:

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w 2012 roku. Powiat suwalski. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w 2012 roku. Powiat suwalski. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w 2012 roku Powiat suwalski Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach I. Wstęp Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych ma na celu przede wszystkim: określenie

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I półrocza 2014 roku

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I półrocza 2014 roku Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I półrocza 2014 roku Miasto Suwałki Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach 1 SPIS TREŚCI 1. Wstęp 2. Analiza bezrobocia według zawodów w mieście Suwałki

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych za 2013 rok. Miasto Suwałki. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych za 2013 rok. Miasto Suwałki. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych za 2013 rok Miasto Suwałki Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach 1 SPIS TREŚCI 1. Wstęp 2. Analiza bezrobocia według zawodów w mieście Suwałki w 2013 roku 2.1.

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PYRZYCKIM

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PYRZYCKIM POWIATOWY URZĄD PRACY W PYRZYCACH MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PYRZYCKIM I PÓŁROCZE 2012 PRZYGOTOWAŁA: JUSTYNA TERELAK DORADCA ZAWODOWY PAŹDZIERNIK 2012 Niniejsze opracowanie

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I półrocza 2012 roku. Miasto Suwałki. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I półrocza 2012 roku. Miasto Suwałki. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I półrocza 2012 roku Miasto Suwałki Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach I. Wstęp Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych ma na celu przede wszystkim:

Bardziej szczegółowo

WSTĘP Zawody nadwyżkowe Zawody zrównoważone Zawody deficytowe

WSTĘP Zawody nadwyżkowe Zawody zrównoważone Zawody deficytowe WSTĘP Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych jest jednym z zadań zawartych w Krajowym Planie Działań na rzecz Zatrudnienia. Przede wszystkim powinien być wykorzystywany jako narzędzie w celu określenia

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w 2011 roku. Powiat suwalski. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w 2011 roku. Powiat suwalski. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w 2011 roku Powiat suwalski Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach I. Wstęp Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych ma na celu przede wszystkim: określenie

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych za 2014 rok. Powiat suwalski. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych za 2014 rok. Powiat suwalski. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych za 2014 rok Powiat suwalski Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach 1 SPIS TREŚCI 1. Wstęp 2. Analiza bezrobocia według zawodów w mieście Suwałki w 2014 roku 2.1.

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych za 2013 rok. Powiat suwalski. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych za 2013 rok. Powiat suwalski. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych za 2013 rok Powiat suwalski Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach 1 SPIS TREŚCI 1. Wstęp 2. Analiza bezrobocia według zawodów w mieście Suwałki w 2013 roku 2.1.

Bardziej szczegółowo

Raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie średzkim za II półrocze 2010 roku

Raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie średzkim za II półrocze 2010 roku Powiatowy Urząd Pracy w Środzie Wlkp. www.sroda.pup.gov.pl 63-000 Środa Wlkp. ul. Kosynierów 46 tel. /0-61/ 285 80 32, fax. 285 80 32 Raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PYRZYCKIM

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PYRZYCKIM POWIATOWY URZĄD PRACY W PYRZYCACH RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PYRZYCKIM Raport za rok 2010 Sporządziła Justyna Terelak doradca zawodowy MARZEC 2011 Niniejsze opracowanie stanowi

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W 2018 ROKU

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W 2018 ROKU INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W 2018 ROKU 2018 POWIAT GDAŃSKI Gdańsk, styczeń 2019 Spis treści 1. Zarejestrowani bezrobotni wg rodzaju działalności ostatniego miejsca pracy na koniec 2018

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Lesku Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie leskim za 2011 r. - część diagnostyczna

Powiatowy Urząd Pracy w Lesku Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie leskim za 2011 r. - część diagnostyczna Powiatowy Urząd Pracy w Lesku Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie leskim za 2011 r. - część diagnostyczna Lesko, marzec 2012 r. Spis treści 1. Wstęp 2 2. Struktura zarejestrowanych

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I półrocza 2013 roku. Powiat suwalski. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I półrocza 2013 roku. Powiat suwalski. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I półrocza 2013 roku Powiat suwalski Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach I. Wstęp Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych ma na celu przede wszystkim:

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY W GDAŃSKU INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY w 2015 roku 2015 POWIAT GDAŃSKI Gdańsk, styczeń 2016 Spis treści 1. Zarejestrowani bezrobotni wg rodzaju działalności ostatniego

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W 2017 ROKU

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W 2017 ROKU INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W 2017 ROKU 2017 POWIAT GDAŃSKI Gdańsk, styczeń 2018 Spis treści 1. Zarejestrowani bezrobotni wg rodzaju działalności ostatniego miejsca pracy na koniec 2017

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W I PÓŁROCZU 2018 ROKU

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W I PÓŁROCZU 2018 ROKU INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W I PÓŁROCZU 2018 ROKU 2018 POWIAT GDAŃSKI Gdańsk, lipiec 2018 Spis treści 1. Zarejestrowani bezrobotni wg rodzaju działalności ostatniego miejsca pracy na

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PYRZYCKIM

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PYRZYCKIM POWIATOWY URZĄD PRACY W PYRZYCACH MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PYRZYCKIM 2012 MARZEC 2013 Niniejsze opracowanie stanowi raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w 2012 roku. Miasto Suwałki. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w 2012 roku. Miasto Suwałki. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w 2012 roku Miasto Suwałki Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach I. Wstęp Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych ma na celu przede wszystkim: określenie

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych za 2014 rok. Miasto Suwałki. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych za 2014 rok. Miasto Suwałki. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych za 2014 rok Miasto Suwałki Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach 1 SPIS TREŚCI 1. Wstęp 2. Analiza bezrobocia według zawodów w mieście Suwałki w 2014 roku 2.1.

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 30 listopad 2018r.

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 30 listopad 2018r. 47-200 Kędzierzyn-Koźle, ul. Anny 11 tel. 77 482 70 41 43 e-mail: opke@praca.gov.pl www.pup-kkozle.pl Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 30 listopad 2018r. Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 marzec 2019r.

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 marzec 2019r. 47-200 Kędzierzyn-Koźle, ul. Anny 11 tel. 77 482 70 41 43 e-mail: opke@praca.gov.pl www.pup-kkozle.pl Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 marzec 2019r. Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY w I półroczu 2017 roku

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY w I półroczu 2017 roku INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY w I półroczu 2017 roku 2017 MIASTO GDA Ń S K Gdańsk, 2017 Spis treści 1. Zarejestrowani bezrobotni wg rodzaju działalności ostatniego miejsca pracy w końcu

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 maj 2019r.

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 maj 2019r. 47-200 Kędzierzyn-Koźle, ul. Anny 11 tel. 77 482 70 41 43 e-mail: opke@praca.gov.pl www.pup-kkozle.pl Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 maj 2019r. Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 28 luty 2019r.

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 28 luty 2019r. 47-200 Kędzierzyn-Koźle, ul. Anny 11 tel. 77 482 70 41 43 e-mail: opke@praca.gov.pl www.pup-kkozle.pl Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 28 luty 2019r. Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 październik 2018r.

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 październik 2018r. 47-200 Kędzierzyn-Koźle, ul. Anny 11 tel. 77 482 70 41 43 e-mail: opke@praca.gov.pl www.pup-kkozle.pl Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 październik 2018r. Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 30 czerwiec 2017r.

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 30 czerwiec 2017r. 47-200 Kędzierzyn-Koźle, ul. Anny 11 tel. 77 482 70 41 43 e-mail: opke@praca.gov.pl www.pup-kkozle.pl Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 30 czerwiec 2017r. Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 30 kwiecień 2018r.

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 30 kwiecień 2018r. 47-200 Kędzierzyn-Koźle, ul. Anny 11 tel. 77 482 70 41 43 e-mail: opke@praca.gov.pl www.pup-kkozle.pl Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 30 kwiecień 2018r. Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 marzec 2018r.

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 marzec 2018r. 47-200 Kędzierzyn-Koźle, ul. Anny 11 tel. 77 482 70 41 43 e-mail: opke@praca.gov.pl www.pup-kkozle.pl Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 marzec 2018r. Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 marzec 2017r.

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 marzec 2017r. 47-200 Kędzierzyn-Koźle, ul. Anny 11 tel. 77 482 70 41 43 e-mail: opke@praca.gov.pl www.pup-kkozle.pl Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 marzec 2017r. Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 lipiec 2018r.

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 lipiec 2018r. 47-200 Kędzierzyn-Koźle, ul. Anny 11 tel. 77 482 70 41 43 e-mail: opke@praca.gov.pl www.pup-kkozle.pl Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 lipiec 2018r. Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 maj 2018r.

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 maj 2018r. 47-200 Kędzierzyn-Koźle, ul. Anny 11 tel. 77 482 70 41 43 e-mail: opke@praca.gov.pl www.pup-kkozle.pl Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 maj 2018r. Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie leskim Lesko, październik 2010 r.

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie leskim Lesko, październik 2010 r. Powiatowy Urząd Pracy w Lesku Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie leskim Lesko, październik 2010 r. SPIS TREŚCI 1. Wstęp... 2 1.1 Poziom Bezrobocia... 3 2. Analiza Bezrobocia według

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 maj 2017r.

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 maj 2017r. 47-200 Kędzierzyn-Koźle, ul. Anny 11 tel. 77 482 70 41 43 e-mail: opke@praca.gov.pl www.pup-kkozle.pl Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 maj 2017r. Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY W GDAŃSKU INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY w 2015 roku 2015 MIASTO GDAŃSK Gdańsk, styczeń 2016 Spis treści 1. Zarejestrowani bezrobotni wg rodzaju działalności ostatniego

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 30 czerwiec 2018r.

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 30 czerwiec 2018r. 47-200 Kędzierzyn-Koźle, ul. Anny 11 tel. 77 482 70 41 43 e-mail: opke@praca.gov.pl www.pup-kkozle.pl Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 30 czerwiec 2018r. Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 30 wrzesień 2018r.

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 30 wrzesień 2018r. 47-200 Kędzierzyn-Koźle, ul. Anny 11 tel. 77 482 70 41 43 e-mail: opke@praca.gov.pl www.pup-kkozle.pl Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 30 wrzesień 2018r. Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 28 luty 2018r.

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 28 luty 2018r. 47-200 Kędzierzyn-Koźle, ul. Anny 11 tel. 77 482 70 41 43 e-mail: opke@praca.gov.pl www.pup-kkozle.pl Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 28 luty 2018r. Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski

Bardziej szczegółowo

Kędzierzyn-Koźle, ul. Anny 11 tel

Kędzierzyn-Koźle, ul. Anny 11 tel 47-200 Kędzierzyn-Koźle, ul. Anny 11 tel. 77 482 70 41 43 e-mail: opke@praca.gov.pl www.pup-kkozle.pl Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 28 luty 2017r. Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I półrocza 2012 roku

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I półrocza 2012 roku Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I półrocza 2012 roku Powiat suwalski Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach I. Wstęp Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych ma na celu przede wszystkim:

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 sierpień 2018r.

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 sierpień 2018r. 47-200 Kędzierzyn-Koźle, ul. Anny 11 tel. 77 482 70 41 43 e-mail: opke@praca.gov.pl www.pup-kkozle.pl Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 sierpień r. Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 października 2017r.

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 października 2017r. 47-200 Kędzierzyn-Koźle, ul. Anny 11 tel. 77 482 70 41 43 e-mail: opke@praca.gov.pl www.pup-kkozle.pl Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 października 2017r. Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W 2018 ROKU

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W 2018 ROKU INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W 2018 ROKU 2018 MIASTO GDAŃSK Gdańsk, styczeń 2019 Spis treści 1. Zarejestrowani bezrobotni wg rodzaju działalności ostatniego miejsca pracy na koniec 2018

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 30 listopada 2017r.

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 30 listopada 2017r. 47-200 Kędzierzyn-Koźle, ul. Anny 11 tel. 77 482 70 41 43 e-mail: opke@praca.gov.pl www.pup-kkozle.pl Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 30 listopada 2017r. Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY w I półroczu 2017 roku

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY w I półroczu 2017 roku INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY w I półroczu 2017 roku 2017 P O W IAT GDA Ń SKI Gdańsk, 2017 Spis treści 1. Zarejestrowani bezrobotni wg rodzaju działalności ostatniego miejsca pracy w końcu

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 30 września 2017r.

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 30 września 2017r. 47-200 Kędzierzyn-Koźle, ul. Anny 11 tel. 77 482 70 41 43 e-mail: opke@praca.gov.pl www.pup-kkozle.pl Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 30 września 2017r. Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w 2011 roku. Miasto Suwałki. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w 2011 roku. Miasto Suwałki. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w 2011 roku Miasto Suwałki Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach I. Wstęp Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych ma na celu przede wszystkim: określenie

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W 2017 ROKU

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W 2017 ROKU INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W 2017 ROKU 2017 MIASTO GDAŃSK Gdańsk, styczeń 2018 Spis treści 1. Zarejestrowani bezrobotni wg rodzaju działalności ostatniego miejsca pracy na koniec 2017

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 sierpień 2017r.

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 sierpień 2017r. 47-200 Kędzierzyn-Koźle, ul. Anny 11 tel. 77 482 70 41 43 e-mail: opke@praca.gov.pl www.pup-kkozle.pl Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 sierpień r. Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 lipiec 2017r.

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 lipiec 2017r. 47-200 Kędzierzyn-Koźle, ul. Anny 11 tel. 77 482 70 41 43 e-mail: opke@praca.gov.pl www.pup-kkozle.pl Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 lipiec 2017r. Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 styczeń 2019r.

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 styczeń 2019r. 47-200 Kędzierzyn-Koźle, ul. Anny 11 tel. 77 482 70 41 43 e-mail: opke@praca.gov.pl www.pup-kkozle.pl Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 styczeń 2019r. Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 stycznia 2018r.

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 stycznia 2018r. 47-200 Kędzierzyn-Koźle, ul. Anny 11 tel. 77 482 70 41 43 e-mail: opke@praca.gov.pl www.pup-kkozle.pl Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 stycznia 2018r. Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W I PÓŁROCZU 2018 ROKU

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W I PÓŁROCZU 2018 ROKU INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W I PÓŁROCZU 2018 ROKU 2018 MIASTO GDAŃSK Gdańsk, lipiec 2018 Spis treści 1. Zarejestrowani bezrobotni wg rodzaju działalności ostatniego miejsca pracy na

Bardziej szczegółowo

Raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie średzkim za 2012 rok

Raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie średzkim za 2012 rok Powiatowy Urząd Pracy w Środzie Wlkp. www.sroda.pup.gov.pl 63-000 Środa Wlkp. ul. Kosynierów 46 tel. /0-61/ 285 80 32, fax. 285 80 32 Raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 grudzień 2018r.

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 grudzień 2018r. 47-200 Kędzierzyn-Koźle, ul. Anny 11 tel. 77 482 70 41 43 e-mail: opke@praca.gov.pl www.pup-kkozle.pl Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 grudzień 2018r. Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Malborku. Al. Armii Krajowej 70 82-200 Malbork tel/fax: 0 55 272 33 51 www.pup.malbork.pl e-mail: gdma@praca.gov.

Powiatowy Urząd Pracy w Malborku. Al. Armii Krajowej 70 82-200 Malbork tel/fax: 0 55 272 33 51 www.pup.malbork.pl e-mail: gdma@praca.gov. Powiatowy Urząd Pracy w Malborku Al. Armii Krajowej 70 82-200 Malbork tel/fax: 0 55 272 33 51 www.pup.malbork.pl e-mail: gdma@praca.gov.pl RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE MALBORSKIM

Bardziej szczegółowo

Raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie średzkim za 2011 rok

Raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie średzkim za 2011 rok Powiatowy Urząd Pracy w Środzie Wlkp. www.sroda.pup.gov.pl 63-000 Środa Wlkp. ul. Kosynierów 46 tel. /0-61/ 285 80 32, fax. 285 80 32 Raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ŁASKIM W I-PÓŁROCZU 2013 ROKU Raport I/P/2013

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ŁASKIM W I-PÓŁROCZU 2013 ROKU Raport I/P/2013 RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ŁASKIM W I-PÓŁROCZU 2013 ROKU Raport I/P/2013 Spis treści: Wstęp 2 I Analiza bezrobocia...3 II Analiza ofert pracy.9 III Analiza zawodów deficytowych

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Wstęp 2. 3. Analiza zawodów deficytowych i nadwyżkowych 12 3.1 Zawody nadwyżkowe 12 3.2 Zawody zrównoważone 13 3.3 Zawody deficytowe 14

SPIS TREŚCI. Wstęp 2. 3. Analiza zawodów deficytowych i nadwyżkowych 12 3.1 Zawody nadwyżkowe 12 3.2 Zawody zrównoważone 13 3.3 Zawody deficytowe 14 SPIS TREŚCI Wstęp 2 1. Bezrobotni według grup zawodów w mieście Olsztyn 3 1.1 Struktura bezrobotnych według dużych grup zawodowych 3 1.2 Napływ bezrobotnych według zawodów 6 1.3 Analiza bezrobocia według

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SZCZECINECKIM W II PÓŁROCZU 2010 ROKU

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SZCZECINECKIM W II PÓŁROCZU 2010 ROKU POWIAT SZCZECINECKI URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY w SZCZECINKU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SZCZECINECKIM W II PÓŁROCZU 2010 ROKU Szczecinek, marzec 2011 Spis treści Wstęp...

Bardziej szczegółowo

absolwenci powyżej 12 m-cy zawodu ogółem kobiety

absolwenci powyżej 12 m-cy zawodu ogółem kobiety ANEKS STATYSTYCZNY T-II/P-1. Bezrobotni według w powiecie zgierskim Stan w końcu 2008 roku w tym Bezrobotni Nazwa zawodu absolwenci powyżej 12 m-cy zawodu ogółem kobiety razem kobiety razem kobiety 1 2

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SZCZECINECKIM W I PÓŁROCZU 2014 ROKU

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SZCZECINECKIM W I PÓŁROCZU 2014 ROKU POWIAT SZCZECINECKI URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY w SZCZECINKU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SZCZECINECKIM W I PÓŁROCZU 2014 ROKU Szczecinek, październik 2014 Spis treści Wstęp...

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY

POWIATOWY URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY W SULĘCINIE MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SULĘCIŃSKIM ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU Sporządziła : Natalia Paczewska Doradca zawodowy Sulęcin-październik 2014

Bardziej szczegółowo

WSTĘP Zawody nadwyżkowe Zawody zrównoważone Zawody deficytowe

WSTĘP Zawody nadwyżkowe Zawody zrównoważone Zawody deficytowe WSTĘP Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych jest jednym z zadań zawartych w Krajowym Planie Działań na rzecz Zatrudnienia. Przede wszystkim powinien być wykorzystywany jako narzędzie w celu określenia

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Lesku Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie leskim za 2013 r. - część diagnostyczna

Powiatowy Urząd Pracy w Lesku Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie leskim za 2013 r. - część diagnostyczna Powiatowy Urząd Pracy w Lesku Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie leskim za 2013 r. - część diagnostyczna Lesko, marzec 2014 r. Spis treści 1. Wstęp 2 2. Struktura zarejestrowanych

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY

POWIATOWY URZĄD PRACY i URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY JELENIA GÓRA MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W MIEŚCIE JELENIA GÓRA I POWIECIE JELENIOGÓRSKIM RAPORT za 2014 rok marzec 2015 SPIS TREŚCI 1. Wstęp.. 3

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Malborku RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE MALBORSKIM W 2014 ROKU CZĘŚĆ DIAGNOSTYCZNA

Powiatowy Urząd Pracy w Malborku RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE MALBORSKIM W 2014 ROKU CZĘŚĆ DIAGNOSTYCZNA Powiatowy Urząd Pracy w Malborku Al. Armii Krajowej 70 82-200 Malbork tel/fax: 0 55 272 33 51 www.pup.malbork.pl e-mail: sekretariat@pup.malbork.pl RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W 2008 ROKU (CZĘŚĆ DIAGNOSTYCZNA)

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W 2008 ROKU (CZĘŚĆ DIAGNOSTYCZNA) Powiatowy Urząd Pracy w Ropczycach 39-100 Ropczyce, ul. NMP 2 Tel/fax (017) 2218523 e-mail: rzro@praca.gov.pl MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W 2008 ROKU

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w I półroczu 2009 roku. Miasto Suwałki. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w I półroczu 2009 roku. Miasto Suwałki. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w I półroczu 2009 roku Miasto Suwałki Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach I. Analiza bezrobocia według zawodów i grup zawodów w Suwałkach w końcu I - półrocza

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie lęborskim

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie lęborskim Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie lęborskim RAPORT ZA I PÓŁROCZE 2013 CZĘŚĆ DIAGNOSTYCZNA Zleceniodawca: Powiatowy Urząd Pracy w Lęborku ul. Gdańska 35 84-300 Lębork Badanie zrealizowane

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W MIEŚCIE JELENIA GÓRA I POWIECIE JELENIOGÓRSKIM

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W MIEŚCIE JELENIA GÓRA I POWIECIE JELENIOGÓRSKIM POWIATOWY URZĄD PRACY W JELENIEJ GÓRZE MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W MIEŚCIE JELENIA GÓRA I POWIECIE JELENIOGÓRSKIM RAPORT II/P/2013 marzec 2014 SPIS TREŚCI 1. Wstęp.. 3 2. Analiza bezrobocia

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM W 2012 ROKU

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM W 2012 ROKU MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM W 2012 ROKU Wałbrzych, marzec 2013 1 RAPORT RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM W 2012 r. Cel opracowania,

Bardziej szczegółowo

ANALIZA ZAWODÓW NADWYŻKOWYCH I DEFICYTOWYCH W SUBREGIONIE ZACHODNIM. Zestawienie zawodów nadwyżkowych w Subregionie Zachodnim dane za 2013r.

ANALIZA ZAWODÓW NADWYŻKOWYCH I DEFICYTOWYCH W SUBREGIONIE ZACHODNIM. Zestawienie zawodów nadwyżkowych w Subregionie Zachodnim dane za 2013r. Załącznik nr 1 do Strategii Regionalnych Inwestycji Terytorialnych Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego. ANALIZA ZAWODÓW NADWYŻKOWYCH I DEFICYTOWYCH W SUBREGIONIE ZACHODNIM Zestawienie zawodów

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Malborku RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE MALBORSKIM W 2013 ROKU CZĘŚĆ DIAGNOSTYCZNA

Powiatowy Urząd Pracy w Malborku RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE MALBORSKIM W 2013 ROKU CZĘŚĆ DIAGNOSTYCZNA Powiatowy Urząd Pracy w Malborku Al. Armii Krajowej 70 82-200 Malbork tel/fax: 0 55 272 33 51 www.pup.malbork.pl e-mail: sekretariat@pup.malbork.pl RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE

Bardziej szczegółowo

WSTĘP Zawody nadwyżkowe Zawody zrównoważone Zawody deficytowe

WSTĘP Zawody nadwyżkowe Zawody zrównoważone Zawody deficytowe WSTĘP Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych jest jednym z zadań zawartych w Krajowym Planie Działań na rzecz Zatrudnienia. Przede wszystkim powinien być wykorzystywany jako narzędzie w celu określenia

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Wstęp 2. 3. Analiza zawodów deficytowych i nadwyżkowych 13 3.1 Zawody nadwyżkowe 13 3.2 Zawody zrównoważone 14 3.3 Zawody deficytowe 15

SPIS TREŚCI. Wstęp 2. 3. Analiza zawodów deficytowych i nadwyżkowych 13 3.1 Zawody nadwyżkowe 13 3.2 Zawody zrównoważone 14 3.3 Zawody deficytowe 15 SPIS TREŚCI Wstęp 2 1. Bezrobotni według grup zawodów w mieście Olsztyn 3 1.1 Struktura bezrobotnych według dużych grup zawodowych 3 1.2 Napływ bezrobotnych według zawodów 6 1.3 Analiza bezrobocia według

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I - półrocza 2011 roku. Miasto Suwałki. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I - półrocza 2011 roku. Miasto Suwałki. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I - półrocza 2011 roku Miasto Suwałki Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach I. Wstęp Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych jedno z badań rynku

Bardziej szczegółowo

Badanie ankietowe pracodawców województwa kujawsko-pomorskiego

Badanie ankietowe pracodawców województwa kujawsko-pomorskiego Zmiany w zatrudnieniu w perspektywie pięcioletniej - prognozy ankietowanych pracodawców Toruń, 4 kwietnia 2013 roku. Spotkanie z pracownikami PUP realizującymi badania pracodawców w ramach projektu systemowego

Bardziej szczegółowo

ANEKS STATYSTYCZNY. Bezrobotne kobiety. Bezrobotni ogółem

ANEKS STATYSTYCZNY. Bezrobotne kobiety. Bezrobotni ogółem ANEKS STATYSTYCZNY Tabela Nr 1. według zawodów w mieście Siedlce stan na koniec 2014 r. Kod zawodu Nazwa zawodu ogółem Bezrobotne kobiety absolwencirazem absolwencikobiety powyżej 12 m-cyrazem powyżej

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE RADZIEJOWSKIM

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE RADZIEJOWSKIM MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE RADZIEJOWSKIM RAPORT POWIATOWY ZA I PÓŁROCZE 2011 r. Październik 2011 r. Spis treści: I. Wstęp..... 3 II. Analiza bezrobocia według zawodów (grup

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z MONITORINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH ROK 2013

RAPORT Z MONITORINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH ROK 2013 Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi 90-012 Łódź, Kilińskiego 102/102a, tel. (42) 251-65-00, fax (42) 676-80-04 Wydział Programów Rynku Pracy i Statystyki - Dział Statystyki i Analiz www.pup-lodz.pl; e-mail:

Bardziej szczegółowo

WSTĘP Zawody nadwyżkowe Zawody zrównoważone Zawody deficytowe

WSTĘP Zawody nadwyżkowe Zawody zrównoważone Zawody deficytowe WSTĘP Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych jest jednym z zadań zawartych w Krajowym Planie Działań na rzecz Zatrudnienia. Przede wszystkim powinien być wykorzystywany jako narzędzie w celu określenia

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I półrocza 2010 roku. Powiat suwalski. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I półrocza 2010 roku. Powiat suwalski. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I półrocza 2010 roku Powiat suwalski Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach I. Wstęp Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych jedno z badań rynku

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w I półroczu 2009 roku. Powiat suwalski. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w I półroczu 2009 roku. Powiat suwalski. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w I półroczu 2009 roku Powiat suwalski Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach I. Analiza bezrobocia według zawodów i grup zawodów w powiecie suwalskim w końcu

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Malborku RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE MALBORSKIM ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU

Powiatowy Urząd Pracy w Malborku RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE MALBORSKIM ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU Powiatowy Urząd Pracy w Malborku Al. Armii Krajowej 70 82-200 Malbork tel/fax: 0 55 272 33 51 www.pup.malbork.pl e-mail: sekretariat@pup.malbork.pl RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH DLA POWIATU KOLSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH DLA POWIATU KOLSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU P O W I A T O W Y U R ZĄ D P R A C Y W KOLE RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH DLA POWIATU KOLSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ul. Sienkiewicza 27, 62-600 Koło, /fax. (63) 27 22 625, (63) 27 22

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W I PÓŁROCZU 2012 ROKU

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W I PÓŁROCZU 2012 ROKU Powiatowy Urząd Pracy w Ropczycach 39-100 Ropczyce, ul. NMP 2 Tel/fax (17) 22 18 523 e-mail: rzro@praca.gov.pl MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W I PÓŁROCZU

Bardziej szczegółowo

ANEKS STATYSTYCZNY DO RANKINGU ZAWODÓW

ANEKS STATYSTYCZNY DO RANKINGU ZAWODÓW ANEKS STATYSTYCZNY DO RANKINGU ZAWODÓW T-I/P-1. Bezrobotni według w powiecie zgierskim Stan w końcu I półrocza 2008 roku w tym Bezrobotni Nazwa zawodu absolwenci powyŝej 12 m-cy zawodu ogółem kobiety razem

Bardziej szczegółowo

Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie świeckim

Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie świeckim Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie świeckim ANALIZA I POŁOWY 2014 ROKU CZĘŚĆ DIAGNOSTYCZNA OPRACOWANIE: CENTRUM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W ŚWIECIU Spis treści

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w I półroczu 2008 roku. Powiat suwalski. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w I półroczu 2008 roku. Powiat suwalski. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w I półroczu 2008 roku Powiat suwalski Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach I. Analiza bezrobocia według zawodów i grup zawodów w powiecie suwalskim w końcu

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH ZA 2012 ROK

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH ZA 2012 ROK Powiatowy Urząd Pracy w Przysusze MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH ZA 2012 ROK część II prognostyczna dotycząca absolwentów szkół ponadgimnazjalnych w powiecie przysuskim W powiecie przysuskim

Bardziej szczegółowo

Grudziądz, wrzesień 2007 r.

Grudziądz, wrzesień 2007 r. w I połowie 2007 roku Grudziądz, wrzesień 2007 r. Spis treści Wprowadzenie... 3 Bezrobotni według zawodów... 5 Bezrobotni ogółem... 5 Bezrobotni do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki... 7 Bezrobotni

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W 2010 ROKU

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W 2010 ROKU INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W 2010 ROKU Miesiąc STAN BEZROBOCIA Z PRAWEM DO ZASIŁKU OGÓŁEM STAN BEZROBOCIA KOBIETY OGÓŁEM KOBIETY STYCZEO 3162 1536 366 142 LUTY 3242 1543 364 138 MARZEC

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY

POWIATOWY URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY W WAŁBRZYCHU ZAWODY DEFICYTOWE I NADWYŻKOWE POWIAT WAŁBRZYSKI I PÓŁROCZE 2014 Wałbrzych, październik 2014 1 RAPORT RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W SULĘCINIE MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SULĘCIŃSKIM ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU

POWIATOWY URZĄD PRACY W SULĘCINIE MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SULĘCIŃSKIM ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU POWIATOWY URZĄD PRACY W SULĘCINIE MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SULĘCIŃSKIM ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU Sporządziła : Anna Rekut Doradca zawodowy I stopnia Sulęcin-październik 2011

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY

POWIATOWY URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY W SULĘCINIE MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SULĘCIŃSKIM ZA 2013 ROK Sporządziła : Natalia Paczewska Doradca zawodowy Sulęcin-marzec 2014 SPIS TREŚCI WSTĘP.....

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z MONITORINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH I PÓŁROCZE 2013 ROKU

RAPORT Z MONITORINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH I PÓŁROCZE 2013 ROKU Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi 90-012 Łódź, Kilińskiego 102/102a, tel. (42) 251-65-00, fax (42) 676-80-04 Wydział Programów Rynku Pracy i Statystyki - Dział Statystyki i Analiz www.pup-lodz.pl; e-mail:

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY

POWIATOWY URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY W WAŁBRZYCHU POWIAT WAŁBRZYSKI ZAWODY DEFICYTOWE I NADWYŻKOWE W 2013 ROKU Wałbrzych, marzec 2014 1 RAPORT RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM W ROKU

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Wstęp Analiza zawodów deficytowych i nadwyżkowych Zawody nadwyżkowe Zawody zrównoważone Zawody deficytowe 15

SPIS TREŚCI. Wstęp Analiza zawodów deficytowych i nadwyżkowych Zawody nadwyżkowe Zawody zrównoważone Zawody deficytowe 15 SPIS TREŚCI Wstęp 2 1. Bezrobotni według grup zawodów w mieście Olsztyn 3 1.1 Struktura bezrobotnych według dużych grup zawodowych 3 1.2 Napływ bezrobotnych według zawodów 6 1.3 Analiza bezrobocia według

Bardziej szczegółowo