ROCZNY RAPORT ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ROCZNY RAPORT ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH 2012"

Transkrypt

1 ROCZNY RAPORT ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH 2012 POWIAT TOMASZOWSKI Tomaszów Lubelski 2013r.

2 I. WSTĘP Bezrobocie stanowi jeden z najbardziej dotkliwych problemów społeczno-gospodarczych. W dłuższej perspektywie czasowej szczególnie bolesne wydają się być skutki społeczne, które są przez nie wywołane. Z tego względu ograniczenie skali bezrobocia stanowi jeden z głównych celów i priorytetów polityki państwa, określonych w obowiązujących planach strategicznych. W procesach zachodzących na rynku pracy niezwykle istotnym czynnikiem służącym przeciwdziałaniu bezrobociu jest zdiagnozowanie wymagań i potrzeb rynku pracy. Analizy wskazują, że przyczyn masowego bezrobocia należy upatrywać nie tylko w słabości ekonomicznej regionów ale także w braku sprawnie działającego systemu koordynacji kierunków kształcenia i szkolenia bezrobotnych i osób poszukujących pracy z oczekiwaniami płynącymi z rynku pracy. W związku z tym szczególną uwagę należy zwrócić na kwestię modelowania systemu edukacyjnego pod kątem dostosowania struktury kształcenia, szkolenia i przekwalifikowania z zapotrzebowaniem gospodarki na zasoby pracy o określonych kwalifikacjach zawodowych. Realizacja tych zamierzeń wymaga stosowania sprawnego systemu informacyjnego opartego na weryfikacji i analizie bieżących danych dotyczących poziomu i struktury bezrobocia oraz ofert pracy. Służy temu monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych rozumiany jako proces systematycznej obserwacji zjawisk zachodzących na rynku pracy, dotyczących popytu na pracę i podaży zasobów pracy w przekroju terytorialnym i zawodowym oraz formułowanie na tej podstawie ocen, wniosków i krótkotrwałych prognoz. 1. Cel opracowania Wnioski sformułowane na podstawie przedstawionych informacji o aktualnym stanie bezrobocia, ofertach pracy oraz rankingu zawodów deficytowych i nadwyżkowych posłużyć mogą jako materiały pomocnicze w określaniu kierunków działań lokalnych instytucji rynku pracy oraz organizacji edukacyjnych. Wartością dodaną niniejszego opracowania może być w szczególności wykorzystanie w celu: - określenie kierunków i natężenia zmian zachodzących w strukturze zawodowo kwalifikacyjnej na lokalnym rynku pracy, - stworzenie bazy informacyjnej dla opracowania przyszłych struktur zawodowo kwalifikacyjnych w wymiarze lokalnym, -określenie odpowiednich kierunków szkoleń bezrobotnych zapewniając większą efektywność organizowanych szkoleń, - bieżącej korekty poziomu i treści kształcenia zawodowego oraz ustawicznego, - usprawnienia poradnictwa zawodowego poprzez wskazanie zawodów deficytowych i nadwyżkowych, - usprawnienia pośrednictwa pracy poprzez uzyskanie informacji o planowanych ofertach pracy oraz przewidywanej liczbie absolwentów według zawodów, - ułatwienia realizacji programów dla aktywizacji osób bezrobotnych długotrwale zarejestrowanych w celu promowania ich ponownego zatrudnienia. Informacje zawarte w raporcie powiatowym o zawodach deficytowych i nadwyżkowych przekazane zostaną do wykorzystania instytucjom szkoleniowym, organom samorządowym oraz organizacjom społecznym. 2. Podstawa opracowania Do podstawowych źródeł, na podstawie których została opracowana niniejsza analiza, należą dane zgromadzone w Powiatowym Urzędzie Pracy w Tomaszowie Lubelskim, dotyczące osób bezrobotnych oraz zgłoszonych ofert pracy według zawodów i specjalności, a także zgłoszonych ofert pracy według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD), W niniejszym opracowaniu analizie zostaną poddane poszczególne grupy zawodów i specjalności, ponadto zostanie uwzględniona struktura bezrobotnych oraz zgłoszonych ofert pracy.

3 II.ANALIZA BEZROBOCIA WEDŁUG ZAWODÓW (GRUP ZAWODOWYCH) Na koniec grudnia 2012 roku w ewidencji Powiatowego Urzędu Pracy w Tomaszowie Lubelskim zarejestrowanych było 6036 osób bezrobotnych, w tym 2857 kobiet. W porównaniu do ubiegłego roku odnotowano wzrost liczby osób bezrobotnych o 124 osoby. Stopa bezrobocia na koniec grudnia 2012 roku dla powiatu tomaszowskiego wynosiła 15,4 %. Strukturę zawodową bezrobotnych według tzw. wielkich grup zawodowych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Tomaszowie Lubelskim na koniec grudnia 2012 roku oraz stosunek procentowy poszczególnych grup do ogółu bezrobotnych obrazuje tabela 1. Tabela 1. Struktura zawodowa osób bezrobotnych w powiecie tomaszowskim stan na 31 grudnia 2012 roku. GRUPY ZAWODÓW LICZBA BEZROBOTNYCH ZAREJESTROWANYCH W UDZIAŁ POROCENTOWY P.U.P. TOMASZÓW LUB. PARLAMENTARZYŚCI, WYŻSI 14 0,22 URZĘDNICY I KIEROWNICY SPECJALIŚCI ,81 TECHNICY I INNY ŚREDNI ,2 PERSONEL PRACOWNICY BIUROWI 109 1,9 PRACOWNICY USŁUG OSOBISTYCH ,87 I SPRZEDAWCY ROLNICY, OGRODNICY, LEŚNICY I 210 3,47 RYBACY ROBOTNICY PRZEMYSŁOWI I ,82 RZEMIEŚLNICY OPERATORZY, MONTERZY 228 3,77 MASZYN I URZĄDZEŃ PRACOWNICY PRZY PRACACH 231 3,82 PROSTYCH SIŁY ZBROJNE 11 0,18 BEZ ZAWODU ,94 OGÓŁEM

4 Wykres 1. Struktura zawodowa osób bezrobotnych w powiecie tomaszowskim stan na grudzień 2012 roku. Bez zawodu Siły zbrojne Pracownicy przy pracach prostych Operatorzy i monterzy maszyn i urządzeń Robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy Rolnicy, ogrodnicy, leśnicy i rybacy Pracownicy usług i sprzedawcy Pracownicy biurowi Technicy i inny średni personel Specjaliści Przedstawiciele władz publicznych wyżsi urzędnicy i kierownicy Źródło: Załącznik nr 1. Obliczenia własne Na dzień 31 grudnia 2012 roku w ewidencji Powiatowego Urzędu Pracy w Tomaszowie Lubelskim najliczniejszą grupę stanowiły osoby bez zawodu 1687 osób (27,94% ogółu zarejestrowanych), robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy 1257 osób (20,82% ogółu zarejestrowanych), technicy i inny średni personel osób (13,2% ogółu zarejestrowanych) oraz specjaliści osób (11,82% ogółu zarejestrowanych). Ponieważ wśród pracodawców rośnie zainteresowanie pracownikami o coraz wyższych kwalifikacjach i umiejętnościach, istniejąca sytuacja wymaga położenia wyraźnego nacisku na pomoc tym grupom bezrobotnym. GRUPA ZAWODOWA: SPECJALIŚCI Grupa ta obejmuje zawody wymagające wysokiego poziomu wiedzy zawodowej, umiejętności i doświadczenia w zakresie nauk technicznych, przyrodniczych, społecznych, humanistycznych i pokrewnych. Na dzień 31 grudnia 2012 roku w ewidencji tut. Urzędu pozostawało 714 bezrobotnych sklasyfikowanych w tej grupie zawodowej. Poniższa tabela zawiera zestawienie najliczniej reprezentowanych zawodów danej grupy z uwzględnieniem liczby kobiet i liczby osób zarejestrowanych powyżej 12 miesięcy. Stan na 31 grudnia 2012 roku przedstawia poniższa tabela:

5 Tabela 2. Zawody najliczniej reprezentowane w grupie specjalistów. ZAWÓD LICZBA BEZROBOTNYCH/LICZBA KOBIET EKONOMISTA 111/80 34/28 ZAREJESTROWANI POWYŻEJ 12 MIESIĘCY/ LICZBA KOBIET PRAWNIK LEGISLATOR 48/32 14/13 SPECJALISTA ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ 57/41 13/12 PEDAGOG 25/22 14/12 POLITOLOG 28/22 4/4 Źródło: Załącznik nr 1 i 2.Obliczenia własne. Największy napływ w 2012 roku w grupie specjalistów odnotowano wśród: 1. ekonomistów 98, 2. specjalista administracji publicznej - 55, 3. prawników 38, 4. fizjoterapeuta 29, 5. pedagog 26. Załącznik nr 3 przedstawia zapis zjawiska napływu bezrobotnych we wszystkich rejestrowanych zawodach w 2012 roku. GRUPA ZAWODOWA: TECHNICY I INNY ŚREDNI PERSONEL Grupa obejmuje zawody wymagające wiedzy, umiejętności i doświadczenia niezbędnego do wykonywania głównie prac technicznych i podobnych. W tej grupie na koniec grudnia 2012 roku pozostawało 797 osób zarejestrowanych. Najliczniej reprezentowane zawody przedstawia tabela 3.

6 Tabela 3. Zawody najliczniej reprezentowane w grupie zawodowej technicy i średni personel medyczny. ZAWÓD LICZBA BEZROBOTNYCH/LICZBA KOBIET TECHNIK MECHANIK 132/4 43/2 TECHNIK EKONOMISTA 82/66 30/25 TECHNIK ROLNIK 68/53 23/19 TECHNIK ŻYWIENIA I 72/59 15/14 GOSPODARSTWA DOMOWEGO TECHNIK BUDOWNICTWA 52/2 16/0 ZAREJESTROWANI POWYŻEJ 12 MIESIĘCY/ LICZBA KOBIET TECHNIK ADMINISTRACJI 25/18 10/8 TECHNIK INFORMATYK 22/6 11/3 Źródło: Załącznik nr 1. Obliczenia własne Największy napływ osób bezrobotnych na przestrzeni 2012 roku sklasyfikowanych w w/w grupie zanotowano w następujących zawodach: 1. technik mechanik - 176, 2. technik ekonomista - 91, 3. technik rolnik 65, 4. technik żywienia i gospodarstwa domowego 61. GRUPA ZAWODOWA: PRACOWNICY BIUROWI Grupa ta obejmuje zawody wymagające głównie umiejętności, doświadczenia i wiedzy niezbędnej do analizy dokumentów i informacji w celu podejmowania decyzji i zapewnienia sprawnego funkcjonowania organów administracji, przedsiębiorstw i organizacji różnego typu. Na dzień 31 grudnia 2012 roku liczba osób zarejestrowanych i sklasyfikowanych w tej grupie liczyła 109 osób. Tabela 4. Zawody najczęściej reprezentowane w grupie zawodowej pracownicy biurowi. ZAWÓD LICZBA BEZROBOTNYCH/LICZBA KOBIET MAGAZYNIER 22/2 8/0 TECNIK PRAC BIUROWYCH 15/12 7./7 TECHNICY OBSŁUGI 7/5 2/2 TURYSTYCZNEJ Źródło: Załącznik nr 1. Obliczenia własne. ZAREJESTROWANI POWYŻEJ 12MIESIĘCY/ LICZBA KOBIET

7 Największy napływ bezrobotnych na przestrzeni 2012 roku sklasyfikowanych w w/w grupie zanotowano w następujących zawodach: 1. magazynier 23, 2. technik prac biurowych 13. GRUPA ZAWODOWA: PRACOWNICY USŁUG OSOBISTYCH I SPRZEDAWCY Do tej grupy należą zawody wymagające wiedzy, umiejętności i doświadczenia w zakresie niezbędnym do świadczenia usług dla ludności związanych min.: ze sprzedażą, ochroną, podróżowaniem, prowadzeniem gospodarstwa, dostawą żywności, opieką socjalną i medyczną. Na koniec grudnia 2012 roku zarejestrowanych było 778 bezrobotnych wśród pracowników usług osobistych i sprzedawców. Tabela 5 przedstawia najliczniej reprezentowane zawody. Tabela 5. Zawody najczęściej i sprzedawcy. ZAWÓD reprezentowane w grupie pracownicy usług osobistych LICZBA BEZROBOTNYCH/LICZBA KOBIET ZAREJESTROWANI POWYŻEJ 12 MIESIĘCY/ LICZBA KOBIET SPRZEDAWCA 208/191 89/81 ROBOTNIK GOSPODARCZY 174/57 87/28 KUCHARZ MAŁEJ GASTRONOMII 107/68 24./17 KUCHARZ 75/65 30/26 FRYZJER 54/54 18/18 KELNER 25/21 14./12 OPIEKUNKA DOMOWA 25/25 15/15 Źródło: Załącznik nr 1.Obliczenia własne. Największy napływ wystąpił odpowiednio w zawodach: 1. sprzedawcy - 180, 2. robotnik gospodarczy - 135, 3. kucharze małej gastronomii - 90, 4. kucharzy 51, 5. fryzjerzy- 45. GRUPA ZAWODOWA: ROLNICY, OGRODNICY, LEŚNICY I RYBACY Na koniec grudnia 2012 roku w tej grupie zarejestrowano 210 osób bezrobotnych. Poniższa tabela przedstawia najliczniej reprezentowane zawody.

8 Tabela 6. Zawody najliczniej reprezentowane w grupie rolnicy, ogrodnicy, leśnicy i rybacy. ZAWÓD LICZBA BEZROBOTNYCH/LICZBA KOBIET ROLNIK PRODUKCJI ROŚLINNEJ I ZWIERZĘCEJ PRACUJĄCY NA 39/34 15./12 WŁASNE POTRZEBY ROLNIK 29/25 8./8 ROLNIK UPRAW POLOWYCH 26/22 11./9 Źródło: Załącznik nr 1.Obliczenia własne. ZAREJESTROWANI POWYŻEJ 12 MIESIĘCY/ LICZBA KOBIET Znaczący napływ w tej grupie zawodów zanotowano w następujących zawodach: 1. rolnik rolnik produkcji roślinnej i zwierzęcej pracujący na własne potrzeby - 21, 3. rolnik upraw polowych 20, GRUPA ZAWODOWA: ROBOTNICY PRZEMYSŁOWI I RZEMIEŚLNICY Grupa obejmuje zawody wymagające wiedzy i umiejętności do uzyskiwania i obróbki surowców, wytwarzania i naprawy towarów i budowy, konserwacji i naprawy dróg, konstrukcji i maszyn. Na dzień 31 grudnia 2012 roku bezrobotnych w tej grupie było Najliczniej reprezentowały ją następujące zawody: Tabela 7. Zawody najliczniej reprezentowane w grupie zawodowej robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy. ZAWÓD LICZBA BEZROBOTNYCH/LICZBA KOBIET ŚLUSARZ 125/2 42/0 MECHANIK SAMOCHODÓW 110/0 36/0 OSOBOWYCH MURARZ 111/0 36/0 KRAWIEC 81/80 29/29 PIEKARZ 78/13 22./7 MECHANIK POJAZDÓW 81/0 12./0 SAMOCHODOWYCH TOKARZ W METALU 44/0 23/0 STOLARZ BUDOWLANY 42/1 17./1 RZEŹNIK-WĘDLINIARZ 32/1 12./1 ZAREJESTROWANI POWYŻEJ 12 MIESIĘCY/ LICZBA KOBIET

9 Źródło: Załącznik nr 1 i 2.Obliczenia własne Największy napływ wystąpił odpowiednio w zawodach: 1. ślusarz 126, 2. mechanik samochodów osobowych 130, 3. murarz- 111, 4. mechanik pojazdów samochodowych 108, 5. piekarz- 84. GRUPA ZAWODOWA: OPERATORZY I MONTERZY MASZYN I URZĄDZEŃ. W grupie tej występują zawody wymagające umiejętności i wiedzy niezbędnej do przeprowadzenia pojazdów i innego sprzętu ruchomego, nadzorowania, kontroli i obserwacji pracy maszyn i urządzeń przemysłowych oraz montowania produktów z komponentów wg ścisłych reguł. Na koniec 2012 roku w grupie tych zawodów pozostawało 228 osób. Tabela 8 przedstawia najliczniej reprezentowane zawody w grupie zawodowej operatorzy i monterzy maszyn i urządzeń. Tabela 8. Zawody najliczniej reprezentowane w grupie zawodowej operatorzy i monterzy maszyn i urządzeń. ZAWÓD LICZBA BEZROBOTNYCH/LICZBA KOBIET MECHANIK OPERATOR POJAZDÓW I MASZYN 40/1 15/1 ROLNICZYCH PALACZ KOTŁÓW CENTRALNEGO 17/0 10./0 OGRZEWANIA GAZOWYCH KIEROWCA CIĄGNIKA 24/0 10./0 ROLNICZEGO OPERATOR URZĄDZEŃ PRZETWÓRSTWA OWOCOWO-22/19 12./12 WARZYWNEGO Źródło: Załącznik nr 1 i 2.Obliczenia własne ZAREJESTROWANI POWYŻEJ 12 MIESIĘCY/ LICZBA KOBIET Największy napływ bezrobotnych w 2012 roku sklasyfikowanych w w/w grupie zanotowano w następujących zawodach: 1. mechanik operator pojazdów i maszyn rolniczych 37, 2. palacz kotłów centralnego ogrzewania gazowych 19, 3. kierowca ciągnika rolniczego - 19, 4. operator urządzeń przetwórstwa owocowo-warzywnego 18. GRUPA ZAWODOWA: PRACOWNICY PRZY PRACACH PROSTYCH Ostatnią grupę stanowią zawody wymagające niskich lub podstawowych umiejętności i niewielkiej wiedzy teoretycznej do wykonywania przeważnie prostych i rutynowych prac. Szereg zawodów tej grupy ma charakter pomocniczy w stosunku do zawodów o wyższych poziomach

10 kwalifikacji. Na dzień 31 grudnia 2012 roku w ewidencji tut. Urzędu pozostawało 231 bezrobotnych o takich kwalifikacjach. Tabela 9. Zawody najliczniej reprezentowane w grupie zawodowej pracownicy przy pracach prostych. ZAWÓD LICZBA BEZROBOTNYCH/LICZBA KOBIET ROBOTNIK POMOCNICZY W 61/31 19./12 PRZEMYŚLE PRZETWÓRCZYM ROBOTNIK BUDOWLANY 53/0 15/0 SPRZĄTACZKA BIUROWA 28/28 14/14 DOZORCA 9./0 4./0 ROBOTNIK DROGOWY 15./2 6./1 Źródło: Załącznik nr 1 i 2.Obliczenia własne Największy napływ w tej grupie wystąpił odpowiednio w zawodach: 1.robotnik pomocniczy w przemyśle przetwórczym 80, 2. robotnik budowlany - 57, 3. sprzątaczka biurowa - 24, 4. robotnik drogowy ZAREJESTROWANI POWYŻEJ 12 MIESIĘCY/ LICZBA KOBIET Dla pełnej analizy sytuacji jaka kształtowała się na dzień 31 grudnia 2012 roku w obszarze grup zawodowych reprezentowanych przez zarejestrowanych bezrobotnych, należy uwzględnić wskaźnik długotrwałego bezrobocia. Najwyższy wskaźnik długotrwałego bezrobocia oznaczający najmniejsze szanse na znalezienie zatrudnienia przed upływem 12 miesięcy zanotowano min. dla: 1. nauczyciele sztuki w placówkach pozaszkolnych, 2. mechanicy pojazdów jednośladowych, 3. mechanicy statków powietrznych i pokrewni, 4. sekretarze medyczni i pokrewni, 5. technicy górnictwa, metalurgii i pokrewni. Wykaz zawodów generujących długotrwałe bezrobocie w powiecie tomaszowskim zawiera Załącznik nr 11. III. ANALIZA OFERT PRACY WEDŁUG ZAWODÓW (GRUP ZAWODOWYCH). W 2012 roku do Powiatowego Urzędu Pracy w Tomaszowie Lubelskim wpłynęły 1393 oferty pracy wg zawodów. Wśród ofert pracy najliczniejszą grupę stanowiły oferty z następujących sekcji działalności gospodarczej: 1. przetwórstwo przemysłowe 131 ofert, 2. handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle 485 ofert, 3. administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe zabezpieczenia społeczne ofert. Oferty pracy zgłaszane przez pracodawców do tut. Urzędu w badanym okresie z reguły były adresowane do osób posiadających już pewne doświadczenie zawodowe, natomiast niewielki

11 odsetek stanowiły oferty pracy adresowane do absolwentów szkół. Pracodawcy są najczęściej zainteresowani przyjęciem osób młodych lub osób długotrwale bezrobotnych do odbycia stażu. Z materiału przedstawionego w Załączniku nr 5 wynika, że w 2012 roku pracodawcy najczęściej, za pośrednictwem Powiatowego Urzędu Pracy w Tomaszowie Lubelskim, poszukiwali osób o wysokich kwalifikacjach w zawodach z grupy specjalistów, były to miejsca pracy dla: 1.fizjoterapeutów 17 ofert, 2. pedagogów- 9 ofert, 3. nauczycieli muzyki - 6 ofert, 4. specjalistów do marketingu i handlu - 10 ofert. Zgłoszono także liczne oferty pracy dla osób reprezentujących zawody wchodzące w skład grupy techników i innego średniego personelu. Najczęściej pracodawcy poszukiwali: 1. przedstawicieli handlowych 26 ofert, 2. pozostałych pracowników administracyjni i sekretarzy biura zarządu - 25 ofert, 3. agent ubezpieczeniowy - 13 ofert, 4. techników farmaceutycznych - 2 oferty. Z grupy pracownicy biurowi w 2011 roku zgłoszono najwięcej wolnych miejsc pracy dla: 1. pozostałych pracowników obsługi biurowej 42 ofert, 2. magazynierów 24 oferty, 3. pracowników kancelaryjnych 23 ofert. Pracownicy usług i sprzedawcy z tej grupy najwięcej wolnych miejsc pracy przeznaczonych było dla: 1. robotników gospodarczych 95 ofert, 2. sprzedawców - 93 ofert, 3. kucharzy 23 ofert, 4. sprzedawca w branży przemysłowej - 15 ofert. W powiecie tomaszowskim prawie nie występuje zapotrzebowanie na zawody zawarte w wielkiej grupie: rolnicy, ogrodnicy, leśnicy i rybacy. Robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy. Z tej grupy najwięcej ofert pracy wpłynęło dla: 1. monter ociepleń budynków - 11 ofert, 2. murarzy - 10 ofert, 3. mechaników pojazdów samochodowych - 15 ofert, 4. mechanik samochodów osobowych - 12 ofert. Operatorzy i monterzy maszyn i urządzeń. Podobnie jak w poprzedniej grupie większość ofert skierowanych było głównie dla mężczyzn ze względu na specyfikę zawodów. Najwięcej miejsc pracy było dla: 1. kierowców samochodów ciężarowych 132 oferty, 2. kierowca autobusu - 27 ofert, 3. operator ładowarki - 7 ofert, 4. operator koparko-ładowarki - 9 ofert. Pracownicy przy pracach prostych. W I półroczu najwięcej ofert zgłoszono dla: 1. robotnik budowlany 34 oferty, 2. pozostali robotnicy pomocniczy w budownictwie drogowym, wodnym i pokrewni 22 oferty, 3. sprzątaczka biurowa - 16 ofert. IV. ANALIZA ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH Podstawowym celem, któremu służy ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych jest próba wskazania, na które zawody istnieje popyt na lokalnym rynku pracy, a które z nich występują w stopniu nadwyżkowym. Na podstawie zaleceń metodycznych, opracowanych przez Departament Rynku Pracy w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej uznano, że monitoring zawodów stanowi proces systematycznego obserwowania zjawisk zachodzących na rynku pracy dotyczących

12 kształtowania popytu na pracę i podaży zasobów pracy w przekroju terytorialno - zawodowym oraz formułowania na tej podstawie ocen, wniosków i krótkotrwałych prognoz niezbędnych dla prawidłowego funkcjonowania systemów: szkolenia bezrobotnych oraz kształcenia zawodowego. Przez zawód deficytowy należy rozumieć zawód, na który występuje na rynku pracy wyższe zapotrzebowanie niż liczba osób poszukujących pracy w tym zawodzie. Natomiast zawód nadwyżkowy oznacza zawód, na który występuje na rynku pracy mniejsze zapotrzebowanie niż liczba osób poszukujących pracy w tym zawodzie. Dla określenia, który zawód ma cechy deficytowego lub nadwyżkowego, kluczowe znaczenie ma wskaźnik intensywności nadwyżki (deficytu) zawodów. Wskaźnik ten oznacza stosunek liczby zgłoszonych ofert pracy w okresie sprawozdawczym do liczby zarejestrowanych bezrobotnych w tym samym okresie sprawozdawczym w danym zawodzie. W zaleceniach metodycznych do monitoringu określono, że zawody, dla których proporcja ta jest mniejsza niż 0,9, należą do zawodów nadwyżkowych. W przypadku, gdy wskaźnik ten jest większy niż 1,1, zawód uważa się za deficytowy, czyli na lokalnym rynku pracy występuje nadwyżka ofert w stosunku do liczby zarejestrowanych bezrobotnych. Wśród zawodów nadwyżkowych wymienić należy: Lp Kod zawodu Nazwa zawodu Wskaźnik intensywności nadwyżki Sprzedawca w branży przemysłowej 0, Robotnik drogowy 0, Technik prac biurowych 0, Robotnik gospodarczy 0, Pozostali operatorzy urządzeń stacjonarnych maszyn i urządzeń gdzie indziej niesklasyfikowani 0, Sprzątaczka biurowa 0, Administrator sieci informatycznej 0, Psycholog 0, Robotnik budowlany 0, Fizjoterapeuta 0, Cukiernik 0,5833

13 Mechanik samochodów ciężarowych 0, Sprzedawca 0, Nauczyciel chemii 0, Nauczyciel techniki 0, Specjalista kontroli jakości 0, Architekt wnętrz 0, Pozostali specjaliści z dziedziny prawa gdzie indziej niesklasyfikowani 0, Kelner 0, Kucharz 0, Wychowawca w placówkach oświatowych, wychowawczych i opiekuńczych 0, Kierowca ciągnika rolniczego 0, Pedagog 0, Specjalista zastosowań informatyki 0, Pomocnik piekarza 0, Technik fizjoterapii 0, Inżynier budownictwa budownictwo ogólne 0, Nauczyciel przedszkola 0, Ratownik medyczny 0,2222

14 Elektromonter instalacji elektrycznych 0,2069 Załącznik nr 7 zawiera szczegółowy wykaz zawodów nadwyżkowych. Natomiast do zawodów, na które istnieje zapotrzebowanie na lokalnym rynku pracy zaliczyć możemy: Lp Kod zawodu Nazwa zawodu Wskaźnik intensywności deficytu zawodów Sprzedawca w branży spożywczej 17, Agent ubezpieczeniowy 13, Przedstawiciel handlowy 13, Kierowca samochodu ciężarowego 9, Lektor języka angielskiego 9, Operator ładowarki 7, Kierowca autobusu 6, Kasjer handlowy 4, Operator koparko-ładowarki 4, Sprzedawca w branży mięsnej 4, Operator maszyn do obróbki skrawaniem 4, Pomocnik mechanika 4, Palacz kotłów centralnego ogrzewania wodnych rusztowych 4,0000

15 Pozostali pracownicy obsługi biurowej 3, Kontroler jakości wyrobów mechanicznych 3, Sortowacz 2, Spedytor 2, Instruktor tańca 2, Logopeda 2, Sekretarka 2, Doradca klienta 2, Pomoc kuchenna 2, Farmaceuta farmacja apteczna 2, Doradca zawodowy 2, Specjalista do spraw kadr 2, Sprzedawca w stacji paliw 2, Operator obrabiarek sterowanych numerycznie 2, Brukarz 1, Pracownik ochrony fizycznej bez licencji 1, Tynkarz 1,2000 Załącznik nr 7 zawiera szczegółowy wykaz zawodów deficytowych.

16 V. WNIOSKI KOŃCOWE Na podstawie analizy danych raportu w 2012r. w powiecie tomaszowskim można sformułować następujące wnioski: 1. Bardzo dużą grupę wśród osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Tomaszowie Lub. stanowią osoby nie posiadające wyuczonego zawodu (1687 osób - 27,94 % ogółu zarejestrowanych). Liczba ta wzrosła w stosunku do roku ubiegłego o 124 osób. 2. Najwięcej ofert pracy zgłoszonych zostało w następujących sekcjach: przetwórstwo przemysłowe ofert, handel hurtowy i detaliczny, naprawa pojazdów samochodowych 485 ofert, administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe zabezpieczenia społeczne 201 ofert. 3. Na podstawie analizy 30 zawodów deficytowych stwierdzić możemy, że największe zapotrzebowanie na terenie powiatu występuje na osoby w zawodach : sprzedawca w branży spożywczej, agent ubezpieczeniowy, przedstawiciel handlowy, kierowca samochodu ciężarowego, lektor języka angielskiego, operator ładowarki, kierowca autobusu. 4.Ranking zawodów nadwyżkowych wskazuje, że w najgorszej sytuacji na rynku pracy są osoby w zawodach: sprzedawca w branży przemysłowej, robotnik drogowy, technik prac biurowych, pozostali operatorzy urządzeń stacjonarnych maszyn i urządzeń gdzie indziej niesklasyfikowani sprzątaczka biurowa, administrator sieci informatycznej, psycholog, robotnik budowlany. 5. Wyniki raportu w dużej mierze nie odzwierciedlają stanu faktycznego. W dyspozycji urzędu pracy pozostaje wiele ofert, których nie można zrealizować, pomimo tego, że w ewidencji figurują osoby o wskazanych kwalifikacjach. Powodem trudności w realizowaniu wolnych miejsc pracy są najczęściej zdezaktualizowane uprawnienia i kwalifikacje bezrobotnych, wiek, brak doświadczenia i długotrwałe przerwy w zatrudnieniu. Powyższy ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych opracowany został o dane będące w dyspozycji tutejszego urzędu, zatem nie może on odzwierciedlać pełnego obrazu rynku pracy. Oferty pracy pozyskiwane przez urząd nie stanowią całej ofert zatrudnienia w naszym powiecie. Pracodawcy nie maja obowiązku informowania o wolnych miejscach w swoich firmach i jeżeli nie korzystają z pośrednictwa pracy nie przekazują informacji o zatrudnieniu pracownika. Powoduje to brak możliwości opracowania prawidłowej oceny zapotrzebowania na konkretne zawody i specjalności na lokalnym rynku pracy. SPIS ZAŁĄCZNIKÓW Załącznik 1 (T-II/P-1) - Bezrobotni według zawodów w powiecie tomaszowskim Stan w końcu 2012 roku. Załącznik 2 (T-II/P-1a) - Struktura bezrobotnych wg grup zawodowych w powiecie tomaszowskim Stan w końcu 2012 roku. Załącznik 3 (T-II/P-2) - Napływ bezrobotnych wg zawodów w powiecie tomaszowskim 2012 roku.

17 Załącznik 4 (T-II/P-2a) - Struktura napływu bezrobotnych według grup zawodowych w powiecie tomaszowskim w 2012 roku. Załącznik 5 (T-II/P-3) - Oferty pracy według zawodów w powiecie tomaszowskim w 2012 roku. Załącznik 6 (T-II/P-3a) - Struktura ofert pracy wg grup zawodowych w powiecie tomaszowskim w 2012 roku. Załącznik 7 (T-II/P-4) - Zawody deficytowe i nadwyżkowe w powiecie tomaszowskim w 2012 roku. Załącznik 8 (T-II/P-5) - Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie tomaszowskim w 2012 roku. Załącznik 9 (T-II/P-6) - Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie tomaszowskim w 2012 roku. Załącznik 10 (T-II/P-7) - Ranking zawodów generujących długotrwałe bezrobocie w powiecie tomaszowskim w 2012 roku. Załącznik 11 (T-II/P-8) - Ranking zawodów generujących długotrwałe bezrobocie w powiecie tomaszowskim w 2012 roku. Załącznik 12 (T-II/P-9) - Bezrobotni wg rodzaju działalności ostatniego miejsca pracy oraz oferty pracy w powiecie tomaszowskim w 2012 roku. Załącznik 13 (T-II/P-9a) - Struktura bezrobotnych i ofert pracy według PKD w powiecie tomaszowskim w 2012 roku. Załącznik 14 (T-II/P-10) - Ranking zawodów zgłoszonych w ofertach pracy w powiecie tomaszowskim w 2012 roku ze względu na wskaźnik szansy uzyskania oferty. Załącznik 15 (T-II/P-11) - Ranking zawodów zgłoszonych w ofertach pracy w powiecie tomaszowskim w 2012 roku ze względu na wskaźnik szansy uzyskania oferty.

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w 2012 roku. Powiat suwalski. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w 2012 roku. Powiat suwalski. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w 2012 roku Powiat suwalski Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach I. Wstęp Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych ma na celu przede wszystkim: określenie

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych za 2013 rok. Powiat suwalski. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych za 2013 rok. Powiat suwalski. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych za 2013 rok Powiat suwalski Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach 1 SPIS TREŚCI 1. Wstęp 2. Analiza bezrobocia według zawodów w mieście Suwałki w 2013 roku 2.1.

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I półrocza 2012 roku

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I półrocza 2012 roku Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I półrocza 2012 roku Powiat suwalski Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach I. Wstęp Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych ma na celu przede wszystkim:

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w 2011 roku. Powiat suwalski. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w 2011 roku. Powiat suwalski. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w 2011 roku Powiat suwalski Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach I. Wstęp Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych ma na celu przede wszystkim: określenie

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PYRZYCKIM

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PYRZYCKIM POWIATOWY URZĄD PRACY W PYRZYCACH RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PYRZYCKIM Raport za rok 2010 Sporządziła Justyna Terelak doradca zawodowy MARZEC 2011 Niniejsze opracowanie stanowi

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I półrocza 2014 roku

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I półrocza 2014 roku Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I półrocza 2014 roku Miasto Suwałki Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach 1 SPIS TREŚCI 1. Wstęp 2. Analiza bezrobocia według zawodów w mieście Suwałki

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I półrocza 2013 roku. Powiat suwalski. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I półrocza 2013 roku. Powiat suwalski. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I półrocza 2013 roku Powiat suwalski Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach I. Wstęp Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych ma na celu przede wszystkim:

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych za 2013 rok. Miasto Suwałki. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych za 2013 rok. Miasto Suwałki. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych za 2013 rok Miasto Suwałki Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach 1 SPIS TREŚCI 1. Wstęp 2. Analiza bezrobocia według zawodów w mieście Suwałki w 2013 roku 2.1.

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I półrocza 2013 roku. Miasto Suwałki. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I półrocza 2013 roku. Miasto Suwałki. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I półrocza 2013 roku Miasto Suwałki Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach I. Wstęp Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych ma na celu przede wszystkim:

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PUŁTUSKIM W I PÓŁROCZU 2014 ROKU

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PUŁTUSKIM W I PÓŁROCZU 2014 ROKU Powiatowy Urząd Pracy w Pułtusku MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PUŁTUSKIM W I PÓŁROCZU 2014 ROKU I. Wstęp Jednym z zadań samorządu powiatu w zakresie polityki rynku pracy jest

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PUŁTUSKIM W II PÓŁROCZU 2013 ROKU

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PUŁTUSKIM W II PÓŁROCZU 2013 ROKU Powiatowy Urząd Pracy w Pułtusku MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PUŁTUSKIM W II PÓŁROCZU 2013 ROKU I. Wstęp Jednym z zadań samorządu powiatu w zakresie polityki rynku pracy jest

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I półrocza 2012 roku. Miasto Suwałki. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I półrocza 2012 roku. Miasto Suwałki. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I półrocza 2012 roku Miasto Suwałki Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach I. Wstęp Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych ma na celu przede wszystkim:

Bardziej szczegółowo

Raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie średzkim za II półrocze 2010 roku

Raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie średzkim za II półrocze 2010 roku Powiatowy Urząd Pracy w Środzie Wlkp. www.sroda.pup.gov.pl 63-000 Środa Wlkp. ul. Kosynierów 46 tel. /0-61/ 285 80 32, fax. 285 80 32 Raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie leskim Lesko, październik 2010 r.

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie leskim Lesko, październik 2010 r. Powiatowy Urząd Pracy w Lesku Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie leskim Lesko, październik 2010 r. SPIS TREŚCI 1. Wstęp... 2 1.1 Poziom Bezrobocia... 3 2. Analiza Bezrobocia według

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I półrocza 2011 roku. Powiat suwalski. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I półrocza 2011 roku. Powiat suwalski. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I półrocza 2011 roku Powiat suwalski Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach I. Wstęp Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych jedno z badań rynku

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w 2011 roku. Miasto Suwałki. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w 2011 roku. Miasto Suwałki. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w 2011 roku Miasto Suwałki Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach I. Wstęp Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych ma na celu przede wszystkim: określenie

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W 2008 ROKU (CZĘŚĆ DIAGNOSTYCZNA)

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W 2008 ROKU (CZĘŚĆ DIAGNOSTYCZNA) Powiatowy Urząd Pracy w Ropczycach 39-100 Ropczyce, ul. NMP 2 Tel/fax (017) 2218523 e-mail: rzro@praca.gov.pl MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W 2008 ROKU

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PUŁTUSKIM W I PÓŁROCZU 2013 ROKU

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PUŁTUSKIM W I PÓŁROCZU 2013 ROKU Powiatowy Urząd Pracy w Pułtusku MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PUŁTUSKIM W I PÓŁROCZU 2013 ROKU I. Wstęp Jednym z zadań samorządu powiatu w zakresie polityki rynku pracy jest

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w 2012 roku. Miasto Suwałki. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w 2012 roku. Miasto Suwałki. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w 2012 roku Miasto Suwałki Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach I. Wstęp Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych ma na celu przede wszystkim: określenie

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W I PÓŁROCZU 2007 ROKU

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W I PÓŁROCZU 2007 ROKU Powiatowy Urząd Pracy w Ropczycach 39-100 Ropczyce, ul. NMP 2 Tel/fax (017) 2218523 e-mail: rzro@praca.gov.pl RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W I PÓŁROCZU

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ŁASKIM W I-PÓŁROCZU 2013 ROKU Raport I/P/2013

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ŁASKIM W I-PÓŁROCZU 2013 ROKU Raport I/P/2013 RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ŁASKIM W I-PÓŁROCZU 2013 ROKU Raport I/P/2013 Spis treści: Wstęp 2 I Analiza bezrobocia...3 II Analiza ofert pracy.9 III Analiza zawodów deficytowych

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY w BIAŁOGARDZIE

POWIATOWY URZĄD PRACY w BIAŁOGARDZIE POWIATOWY URZĄD PRACY w BIAŁOGARDZIE OR-0250-4/DS/06 Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych na terenie Powiatu Białogardzkiego za II półrocze 2006r. Białogard kwiecień 2007r. URZĄD PRACY Informacja

Bardziej szczegółowo

Raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie średzkim za 2012 rok

Raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie średzkim za 2012 rok Powiatowy Urząd Pracy w Środzie Wlkp. www.sroda.pup.gov.pl 63-000 Środa Wlkp. ul. Kosynierów 46 tel. /0-61/ 285 80 32, fax. 285 80 32 Raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie

Bardziej szczegółowo

Raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie średzkim za 2011 rok

Raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie średzkim za 2011 rok Powiatowy Urząd Pracy w Środzie Wlkp. www.sroda.pup.gov.pl 63-000 Środa Wlkp. ul. Kosynierów 46 tel. /0-61/ 285 80 32, fax. 285 80 32 Raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I półrocza 2010 roku. Powiat suwalski. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I półrocza 2010 roku. Powiat suwalski. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I półrocza 2010 roku Powiat suwalski Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach I. Wstęp Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych jedno z badań rynku

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFCYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W I PÓŁROCZU 2006 ROKU

RANKING ZAWODÓW DEFCYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W I PÓŁROCZU 2006 ROKU Powiatowy Urząd Pracy w Ropczycach 39-100 Ropczyce, ul. NMP 2 Tel/fax (017) 2218523 e-mail: rzro@praca.gov.pl RANKING ZAWODÓW DEFCYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W I PÓŁROCZU

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w I półroczu 2008 roku. Powiat suwalski. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w I półroczu 2008 roku. Powiat suwalski. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w I półroczu 2008 roku Powiat suwalski Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach I. Analiza bezrobocia według zawodów i grup zawodów w powiecie suwalskim w końcu

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I - półrocza 2011 roku. Miasto Suwałki. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I - półrocza 2011 roku. Miasto Suwałki. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I - półrocza 2011 roku Miasto Suwałki Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach I. Wstęp Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych jedno z badań rynku

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W MIEŚCIE JELENIA GÓRA I POWIECIE JELENIOGÓRSKIM

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W MIEŚCIE JELENIA GÓRA I POWIECIE JELENIOGÓRSKIM POWIATOWY URZĄD PRACY W JELENIEJ GÓRZE RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W MIEŚCIE JELENIA GÓRA I POWIECIE JELENIOGÓRSKIM RAPORT I/P/2014 Październik 2014 rok SPIS TREŚCI 1. Wstęp.. 3 2. Analiza

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE JAROCIŃSKIM ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2013r.

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE JAROCIŃSKIM ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2013r. POWIATOWY URZĄD PRACY ul. Zaciszna 2, 63-200 Jarocin, tel. (062) 747 35 79, fax (062) 747 73 88; e-mail: sekretariat@pup.jarocin.pl NIP: 617 101 99 14 MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w I półroczu 2009 roku. Powiat suwalski. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w I półroczu 2009 roku. Powiat suwalski. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w I półroczu 2009 roku Powiat suwalski Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach I. Analiza bezrobocia według zawodów i grup zawodów w powiecie suwalskim w końcu

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PYRZYCKIM

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PYRZYCKIM POWIATOWY URZĄD PRACY W PYRZYCACH MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PYRZYCKIM I PÓŁROCZE 2012 PRZYGOTOWAŁA: JUSTYNA TERELAK DORADCA ZAWODOWY PAŹDZIERNIK 2012 Niniejsze opracowanie

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PYRZYCKIM

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PYRZYCKIM POWIATOWY URZĄD PRACY W PYRZYCACH MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PYRZYCKIM 2012 MARZEC 2013 Niniejsze opracowanie stanowi raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Tarnowskich Górach. Zawody deficytowe i nadwyżkowe w powiecie tarnogórskim w 2015 r.

Powiatowy Urząd Pracy w Tarnowskich Górach. Zawody deficytowe i nadwyżkowe w powiecie tarnogórskim w 2015 r. Powiatowy Urząd Pracy w Tarnowskich Górach Zawody deficytowe i nadwyżkowe w powiecie tarnogórskim w 2015 r. Informacja sygnalna za II półrocze 2015 roku Tarnowskie Góry, luty 2016 r. opracował: Tomasz

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W 2007 ROKU (CZĘŚĆ DIAGNOSTYCZNA)

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W 2007 ROKU (CZĘŚĆ DIAGNOSTYCZNA) Powiatowy Urząd Pracy w Ropczycach 39-100 Ropczyce, ul. NMP 2 Tel/fax (017) 2218523 e-mail: rzro@praca.gov.pl MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W 2007 ROKU

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KAMIENNOGÓRSKIM W II PÓŁROCZU 2009 ROKU

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KAMIENNOGÓRSKIM W II PÓŁROCZU 2009 ROKU POWIATOWY URZĄD PRACY 58-400 Kamienna Góra, ul. Sienkiewicza 6a tel. (075) 64-50-160, fax. (075) 64-50-170 pupkamiennagora.pl e-mail: wrka@praca.gov.pl RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE JAROCIŃSKIM RAPORT ZA DRUGIE PÓŁROCZE 2014 r.

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE JAROCIŃSKIM RAPORT ZA DRUGIE PÓŁROCZE 2014 r. POWIATOWY URZĄD PRACY ul. Zaciszna 2, 63-200 Jarocin, tel. (062) 747 35 79, fax (062) 747 73 88; e-mail: sekretariat@pup.jarocin.pl NIP: 617 101 99 14 MONITORING DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w I półroczu 2009 roku. Miasto Suwałki. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w I półroczu 2009 roku. Miasto Suwałki. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w I półroczu 2009 roku Miasto Suwałki Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach I. Analiza bezrobocia według zawodów i grup zawodów w Suwałkach w końcu I - półrocza

Bardziej szczegółowo

absolwenci powyżej 12 m-cy zawodu ogółem kobiety

absolwenci powyżej 12 m-cy zawodu ogółem kobiety ANEKS STATYSTYCZNY T-II/P-1. Bezrobotni według w powiecie zgierskim Stan w końcu 2008 roku w tym Bezrobotni Nazwa zawodu absolwenci powyżej 12 m-cy zawodu ogółem kobiety razem kobiety razem kobiety 1 2

Bardziej szczegółowo

WSTĘP Zawody nadwyżkowe Zawody zrównoważone Zawody deficytowe

WSTĘP Zawody nadwyżkowe Zawody zrównoważone Zawody deficytowe WSTĘP Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych jest jednym z zadań zawartych w Krajowym Planie Działań na rzecz Zatrudnienia. Przede wszystkim powinien być wykorzystywany jako narzędzie w celu określenia

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY

POWIATOWY URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY W WAŁBRZYCHU POWIAT WAŁBRZYSKI ZAWODY DEFICYTOWE I NADWYŻKOWE W 2013 ROKU Wałbrzych, marzec 2014 1 RAPORT RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM W ROKU

Bardziej szczegółowo

ANEKS STATYSTYCZNY DO RANKINGU ZAWODÓW

ANEKS STATYSTYCZNY DO RANKINGU ZAWODÓW ANEKS STATYSTYCZNY DO RANKINGU ZAWODÓW T-I/P-1. Bezrobotni według w powiecie zgierskim Stan w końcu I półrocza 2008 roku w tym Bezrobotni Nazwa zawodu absolwenci powyŝej 12 m-cy zawodu ogółem kobiety razem

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY

POWIATOWY URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY W WAŁBRZYCHU ZAWODY DEFICYTOWE I NADWYŻKOWE POWIAT WAŁBRZYSKI I PÓŁROCZE 2014 Wałbrzych, październik 2014 1 RAPORT RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KAMIENNOGÓRSKIM W II PÓŁROCZU 2010 ROKU

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KAMIENNOGÓRSKIM W II PÓŁROCZU 2010 ROKU POWIATOWY URZĄD PRACY 58-400 Kamienna Góra, ul. Sienkiewicza 6a tel. (075) 64-50-160, fax. (075) 64-50-170 pupkamiennagora.pl e-mail: wrka@praca.gov.pl RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KAMIENNOGÓRSKIM W I PÓŁROCZU 2013 ROKU

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KAMIENNOGÓRSKIM W I PÓŁROCZU 2013 ROKU POWIATOWY URZĄD PRACY 58-400 Kamienna Góra, ul. Sienkiewicza 6a tel. (075) 64-50-160, fax. (075) 64-50-170 pupkamiennagora.pl e-mail: wrka@praca.gov.pl RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W MIEŚCIE JELENIA GÓRA I POWIECIE JELENIOGÓRSKIM

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W MIEŚCIE JELENIA GÓRA I POWIECIE JELENIOGÓRSKIM POWIATOWY URZĄD PRACY W JELENIEJ GÓRZE MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W MIEŚCIE JELENIA GÓRA I POWIECIE JELENIOGÓRSKIM RAPORT II/P/2013 marzec 2014 SPIS TREŚCI 1. Wstęp.. 3 2. Analiza bezrobocia

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PYRZYCKIM

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PYRZYCKIM Powiatowy Urząd Pracy w Pyrzycach MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PYRZYCKIM Raport za rok 2011 Sporządziła Justyna Terelak Doradca zawodowy Marzec 2012 Od czasu, gdy zjawisko

Bardziej szczegółowo

RAPORT RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM W I PÓŁROCZU 2009r WSTĘP

RAPORT RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM W I PÓŁROCZU 2009r WSTĘP KS.PP.0700-3-09 RAPORT RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM W I PÓŁROCZU 2009r WSTĘP Cel opracowania, podstawa opracowania, metodologia opracowania Celem opracowania rankingu

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KAMIENNOGÓRSKIM W I PÓŁROCZU 2012 ROKU

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KAMIENNOGÓRSKIM W I PÓŁROCZU 2012 ROKU POWIATOWY URZĄD PRACY 58-400 Kamienna Góra, ul. Sienkiewicza 6a tel. (075) 64-50-160, fax. (075) 64-50-170 pupkamiennagora.pl e-mail: wrka@praca.gov.pl RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH POWIAT MIĘDZYCHODZKI

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH POWIAT MIĘDZYCHODZKI MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH POWIAT MIĘDZYCHODZKI 2009 rok SPIS TREŚCI Wstęp...3 1. Bezrobocie w powiecie międzychodzkim. 5 1.1 Bezrobotni wg grup zawodowych....5 1.2 Bezrobotni wg zawodów...8

Bardziej szczegółowo

Grudziądz, wrzesień 2007 r.

Grudziądz, wrzesień 2007 r. w I połowie 2007 roku Grudziądz, wrzesień 2007 r. Spis treści Wprowadzenie... 3 Bezrobotni według zawodów... 5 Bezrobotni ogółem... 5 Bezrobotni do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki... 7 Bezrobotni

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ŻAGAŃSKIM ZA 2012 ROK

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ŻAGAŃSKIM ZA 2012 ROK - POWIATOWY URZĄD PRACY W ŻAGANIU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ŻAGAŃSKIM ZA 2012 ROK (ABSOLWENCI) ŻAGAŃ LIPIEC 2013 WSTĘP Cel opracowania Powiatowy Urząd Pracy w Żaganiu zgodnie

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W WAŁBRZYCHU

POWIATOWY URZĄD PRACY W WAŁBRZYCHU KS.PP0700-01/09 POWIATOWY URZĄD PRACY W WAŁBRZYCHU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM W 2008 ROKU. Wałbrzych, marzec 2009 r. Spis Treści 1.Wstęp. 1.1 Cele opracowania. 1.2

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Malborku. Al. Armii Krajowej 70 82-200 Malbork tel/fax: 0 55 272 33 51 www.pup.malbork.pl e-mail: gdma@praca.gov.

Powiatowy Urząd Pracy w Malborku. Al. Armii Krajowej 70 82-200 Malbork tel/fax: 0 55 272 33 51 www.pup.malbork.pl e-mail: gdma@praca.gov. Powiatowy Urząd Pracy w Malborku Al. Armii Krajowej 70 82-200 Malbork tel/fax: 0 55 272 33 51 www.pup.malbork.pl e-mail: gdma@praca.gov.pl RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE MALBORSKIM

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KAMIENNOGÓRSKIM W II PÓŁROCZU 2012 ROKU

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KAMIENNOGÓRSKIM W II PÓŁROCZU 2012 ROKU POWIATOWY URZĄD PRACY 58-400 Kamienna Góra, ul. Sienkiewicza 6a tel. (075) 64-50-160, fax. (075) 64-50-170 pupkamiennagora.pl e-mail: wrka@praca.gov.pl RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE

Bardziej szczegółowo

20,1% 19,7% 18,9% 18,0% 16,2% 16,9% 16,3% 16,3% 18,8%

20,1% 19,7% 18,9% 18,0% 16,2% 16,9% 16,3% 16,3% 18,8% Sytuacja młodzieży na regionalnym rynku pracy Liczba bezrobotnych 250 000 50 000 Młodzież wśród ogółu bezrobotnych 43 913 Liczba bezrobotnych VIII. 2009 r. 20,1% 200 000 40 000 VI. 2009 r. I. 2009 r. 19,7%

Bardziej szczegółowo

WYNIKI BADAŃ W SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH

WYNIKI BADAŃ W SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH WYNIKI BADAŃ W SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH Powiatowy Urząd Pracy w Bochni analizując sytuację na lokalnym rynku pracy prowadzi stałe badanie zawodów deficytowych i nadwyżkowych. Przez monitoring zawodów

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W I PÓŁROCZU 2012 ROKU

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W I PÓŁROCZU 2012 ROKU Powiatowy Urząd Pracy w Ropczycach 39-100 Ropczyce, ul. NMP 2 Tel/fax (17) 22 18 523 e-mail: rzro@praca.gov.pl MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W I PÓŁROCZU

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ŻAGAŃSKIM ZA 2011 ROK

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ŻAGAŃSKIM ZA 2011 ROK POWIATOWY URZĄD PRACY W ŻAGANIU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ŻAGAŃSKIM ZA 2011 ROK (ABSOLWENCI) ŻAGAŃ SIERPIEŃ 2012 WSTĘP Cel opracowania Powiatowy Urząd Pracy w Żaganiu zgodnie

Bardziej szczegółowo

Rozdział V Charakterystyka absolwentów powiatu łukowskiego

Rozdział V Charakterystyka absolwentów powiatu łukowskiego II część monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych za rok 2010 Rozdział V Charakterystyka absolwentów powiatu łukowskiego 1. Bezrobocie wśród absolwentów szkół ponadgimnazjalnych Warunkiem koniecznym

Bardziej szczegółowo

II CZĘŚĆ. Raportu z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych. rok 2008 Powiat Międzychodzki

II CZĘŚĆ. Raportu z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych. rok 2008 Powiat Międzychodzki II CZĘŚĆ Raportu z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych rok 2008 Powiat Międzychodzki WSTĘP 1. Analiza bezrobocia wśród absolwentów szkół powiatu międzychodzkiego 1.1. Absolwenci roku szkolnego

Bardziej szczegółowo

ZAWODY DEFICYTOWE I NADWYŻKOWE POWIAT m. WAŁBRZYCH I PÓŁROCZE 2014 ROKU

ZAWODY DEFICYTOWE I NADWYŻKOWE POWIAT m. WAŁBRZYCH I PÓŁROCZE 2014 ROKU POWIATOWY URZĄD PRACY W WAŁBRZYCHU ZAWODY DEFICYTOWE I NADWYŻKOWE POWIAT m. WAŁBRZYCH I PÓŁROCZE 2014 ROKU Wałbrzych, październik 2014 1 RAPORT RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE M.

Bardziej szczegółowo

ANEKS STATYSTYCZNY. Bezrobotne kobiety. Bezrobotni ogółem

ANEKS STATYSTYCZNY. Bezrobotne kobiety. Bezrobotni ogółem ANEKS STATYSTYCZNY Tabela Nr 1. według zawodów w powiecie siedleckim stan w końcu 2014 r. zawodu Nazwa zawodu ogółem 1 Bezrobotne kobiety absolwencirazem absolwencikobiety powyżej 12 m-cyrazem powyżej

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W WAŁBRZYCHU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM W I POŁOWIE 2008 ROKU.

POWIATOWY URZĄD PRACY W WAŁBRZYCHU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM W I POŁOWIE 2008 ROKU. POWIATOWY URZĄD PRACY W WAŁBRZYCHU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM W I POŁOWIE 2008 ROKU. Wałbrzych, wrzesień 2008 r. RAPORT RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY 14-100 OSTRÓDA, ul. Mickiewicza 32, tel. (0-89) 646-42-92, fax 646-29-56, e-mail: olos@praca.gov.pl

POWIATOWY URZĄD PRACY 14-100 OSTRÓDA, ul. Mickiewicza 32, tel. (0-89) 646-42-92, fax 646-29-56, e-mail: olos@praca.gov.pl POWIATOWY URZĄD PRACY 14-100 OSTRÓDA, ul. Mickiewicza 32, tel. (0-89) 646-42-92, fax 646-29-56, e-mail: olos@praca.gov.pl RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE OSTRÓDZKIM W 2010 ROKU Część

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KAMIENNOGÓRSKIM W I PÓŁROCZU 2014 ROKU

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KAMIENNOGÓRSKIM W I PÓŁROCZU 2014 ROKU POWIATOWY URZĄD PRACY 58-400 Kamienna Góra, ul. Sienkiewicza 6a tel. (075) 64-50-160, fax. (075) 64-50-170 pupkamiennagora.pl e-mail: wrka@praca.gov.pl RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE

Bardziej szczegółowo

ZAWODY DEFICYTOWE I NADWYŻKOWE POWIAT m. WAŁBRZYCH I PÓŁROCZE 2013 ROKU

ZAWODY DEFICYTOWE I NADWYŻKOWE POWIAT m. WAŁBRZYCH I PÓŁROCZE 2013 ROKU POWIATOWY URZĄD PRACY W WAŁBRZYCHU ZAWODY DEFICYTOWE I NADWYŻKOWE POWIAT m. WAŁBRZYCH I PÓŁROCZE 2013 ROKU Wałbrzych, październik 2013 1 RAPORT RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE M.

Bardziej szczegółowo

czta Powiatowy Urząd Pracy

czta Powiatowy Urząd Pracy czta Powiatowy Urząd Pracy RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE BIELSKIM W 2011 ROKU Spis treści Wstęp... 3 1. Analiza bezrobocia według zawodów... 4 1.1 Charakterystyka bezrobocia w

Bardziej szczegółowo

Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie tatrzańskim w I półroczu 2014 roku

Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie tatrzańskim w I półroczu 2014 roku POWIATOWY URZĄD PRACY Powiatowy Urząd Pracy w Zakopanem Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie tatrzańskim w I półroczu 2014 roku Zakopane, październik 2014 Spis treści Wprowadzenie....

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SZCZECINECKIM W II PÓŁROCZU 2007 ROKU

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SZCZECINECKIM W II PÓŁROCZU 2007 ROKU POWIAT SZCZECINECKI URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY w SZCZECINKU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SZCZECINECKIM W II PÓŁROCZU 2007 ROKU Szczecinek, sierpień 2008 Spis treści Wstęp...

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W I PÓŁROCZU 2009 ROKU

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W I PÓŁROCZU 2009 ROKU Powiatowy Urząd Pracy w Ropczycach 39-100 Ropczyce, ul. NMP 2 Tel/fax (017) 2218523 e-mail: rzro@praca.gov.pl MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W I PÓŁROCZU

Bardziej szczegółowo

RAPORT OPISOWY ROCZNY ZA 2014r. RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE RACIBORSKIM W 2014 ROKU

RAPORT OPISOWY ROCZNY ZA 2014r. RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE RACIBORSKIM W 2014 ROKU RAPORT OPISOWY ROCZNY ZA 2014r. RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE RACIBORSKIM W 2014 ROKU RACIBÓRZ, Marzec 2015r. Raport opracowała: Małgorzata Andrusyszyn Pośrednik Pracy 1 Spis treści

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH ZA 2014 ROK

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH ZA 2014 ROK MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH Wstęp ZA 204 ROK Analiza będzie pomocna w dostosowaniu poziomu, struktury i treści kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy. Z drugiej strony użytkownikami

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY

POWIATOWY URZĄD PRACY i URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY JELENIA GÓRA MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W MIEŚCIE JELENIA GÓRA I POWIECIE JELENIOGÓRSKIM RAPORT za 2014 rok marzec 2015 SPIS TREŚCI 1. Wstęp.. 3

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W MIEŚCIE JELENIA GÓRA I POWIECIE JELENIOGÓRSKIM

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W MIEŚCIE JELENIA GÓRA I POWIECIE JELENIOGÓRSKIM POWIATOWY URZĄD PRACY W JELENIEJ GÓRZE MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W MIEŚCIE JELENIA GÓRA I POWIECIE JELENIOGÓRSKIM RAPORT II/P/2012 marzec 2013 SPIS TREŚCI 1. Wstęp.. 3 2. Analiza bezrobocia

Bardziej szczegółowo

T-II/P-1. Bezrobotni według zawodów w powiecie zgierskim Stan w końcu 2006 roku. absolwenci powyżej 12 m-cy zawodu. ogółem kobiety

T-II/P-1. Bezrobotni według zawodów w powiecie zgierskim Stan w końcu 2006 roku. absolwenci powyżej 12 m-cy zawodu. ogółem kobiety ANEKS STATYSTYCZNY T-II/P-1. Bezrobotni według zawodów w powiecie zgierskim Stan w końcu 2006 roku w tym Kod Bezrobotni L.p. Nazwa zawodu absolwenci powyżej 12 m-cy zawodu ogółem kobiety razem kobiety

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W MIEŚCIE JELENIA GÓRA I POWIECIE JELENIOGÓRSKIM

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W MIEŚCIE JELENIA GÓRA I POWIECIE JELENIOGÓRSKIM POWIATOWY URZĄD PRACY W JELENIEJ GÓRZE RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W MIEŚCIE JELENIA GÓRA I POWIECIE JELENIOGÓRSKIM RAPORT I/P/2012 Październik 2012 rok SPIS TREŚCI 1. Wstęp.. 3 2. Analiza

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z MONITORINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W LEGNICY ZA II PÓŁROCZE 2011 ROKU

RAPORT Z MONITORINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W LEGNICY ZA II PÓŁROCZE 2011 ROKU Powiatowy Urząd Pracy ul. Andersa 2 59 220 Legnica RAPORT Z MONITORINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W LEGNICY ZA II PÓŁROCZE 2011 ROKU MARZEC 2012 1.Wstęp. Zgodnie z

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W 2013 ROKU (CZĘŚĆ DIAGNOSTYCZNA)

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W 2013 ROKU (CZĘŚĆ DIAGNOSTYCZNA) Powiatowy Urząd Pracy w Ropczycach 39-100 Ropczyce, ul. NMP 2 Tel/fax (017) 22 31 660 e-mail: rzro@praca.gov.pl MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W 2013

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W II PÓŁROCZU 2010 ROKU (CZĘŚĆ DIAGNOSTYCZNA)

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W II PÓŁROCZU 2010 ROKU (CZĘŚĆ DIAGNOSTYCZNA) Powiatowy Urząd Pracy w Ropczycach 39-100 Ropczyce, ul. NMP 2 Tel/fax (017) 22 31 660 e-mail: rzro@praca.gov.pl MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W II PÓŁROCZU

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W PLESZEWIE RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PLESZEWSKIM W I PÓŁROCZU 2014 ROKU

POWIATOWY URZĄD PRACY W PLESZEWIE RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PLESZEWSKIM W I PÓŁROCZU 2014 ROKU POWIATOWY URZĄD PRACY W PLESZEWIE RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PLESZEWSKIM W I PÓŁROCZU 2014 ROKU Pleszew, październik 2014 SPIS TREŚCI 1.Wstęp... 3 2. Analiza bezrobocia według

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W WAŁBRZYCHU

POWIATOWY URZĄD PRACY W WAŁBRZYCHU KS.PP 0700-03/11 POWIATOWY URZĄD PRACY W WAŁBRZYCHU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM W 2010 ROKU. Wałbrzych, marzec 2011 r. Spis Treści 1.Wstęp. 1.1 Cele opracowania.

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH POWIAT MIĘDZYCHODZKI I PÓŁROCZE 2011 ROK SPIS TREŚCI Wstęp...3 1. Bezrobocie w powiecie międzychodzkim. 5 1.1 Bezrobotni wg grup zawodowych....5 1.2 Bezrobotni

Bardziej szczegółowo

Roczny raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyŝkowych w powiecie. średzkim za 2008 rok.

Roczny raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyŝkowych w powiecie. średzkim za 2008 rok. Powiatowy Urząd Pracy w Środzie Wlkp. www.sroda.pup.gov.pl 63-000 Środa Wlkp. ul. Kosynierów 46 tel. /0-61/ 285 80 32, fax. 285 80 32 Roczny raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyŝkowych w powiecie

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY w Lidzbarku Warmińskim MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE LIDZBARSKIM ZA I PÓŁROCZE 2013 R.

POWIATOWY URZĄD PRACY w Lidzbarku Warmińskim MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE LIDZBARSKIM ZA I PÓŁROCZE 2013 R. POWIATOWY URZĄD PRACY w Lidzbarku Warmińskim MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE LIDZBARSKIM ZA I PÓŁROCZE 2013 R. Lidzbark Warmiński, październik 2013 Spis treści 1. Wstęp 3 1.1

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W 2010 ROKU

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W 2010 ROKU INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W 2010 ROKU Miesiąc STAN BEZROBOCIA Z PRAWEM DO ZASIŁKU OGÓŁEM STAN BEZROBOCIA KOBIETY OGÓŁEM KOBIETY STYCZEO 3162 1536 366 142 LUTY 3242 1543 364 138 MARZEC

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Mińsku Mazowieckim MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE MIŃSKIM W PIERWSZYM PÓŁROCZU 2007

Powiatowy Urząd Pracy w Mińsku Mazowieckim MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE MIŃSKIM W PIERWSZYM PÓŁROCZU 2007 Powiatowy Urząd Pracy w Mińsku Mazowieckim MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE MIŃSKIM W PIERWSZYM PÓŁROCZU 2007 Mińsk Mazowiecki 2007 SPIS TREŚCI Wstęp 3 1. ANALIZA NAPŁYWU BEZROBOTNYCH

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Radomiu. Raport 2008 MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH POWIAT RADOMSKI I PÓŁROCZE 2008 ROK

Powiatowy Urząd Pracy w Radomiu. Raport 2008 MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH POWIAT RADOMSKI I PÓŁROCZE 2008 ROK Powiatowy Urząd Pracy w Radomiu Raport 2008 MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH POWIAT RADOMSKI I PÓŁROCZE 2008 ROK Radom, wrzesień 2008 r. 1 SPIS TREŚCI I. WSTĘP 1. CEL OPRACOWANIA 3 2. PODSTAWA

Bardziej szczegółowo

II CZĘŚĆ. Raportu z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych. rok 2009 Powiat Międzychodzki

II CZĘŚĆ. Raportu z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych. rok 2009 Powiat Międzychodzki II CZĘŚĆ Raportu z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych rok 2009 Powiat Międzychodzki WSTĘP 1. Analiza bezrobocia wśród absolwentów szkół powiatu międzychodzkiego 1.1. Absolwenci roku szkolnego

Bardziej szczegółowo

Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie kościańskim w 2010 roku

Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie kościańskim w 2010 roku Powiatowy Urząd Pracy w Kościanie ul. Ks. Prymasa Wyszyńskiego 8 64- Kościan, tel./fax.: (-65) 512-1-55 e-mail: poks@praca.gov.pl www.pup-koscian.pl POWIATOWY URZĄD PRACY Ranking zawodów deficytowych i

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W PLESZEWIE RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PLESZEWSKIM W 2014 ROKU

POWIATOWY URZĄD PRACY W PLESZEWIE RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PLESZEWSKIM W 2014 ROKU POWIATOWY URZĄD PRACY W PLESZEWIE RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PLESZEWSKIM W 2014 ROKU Pleszew, marzec 2015 1 SPIS TREŚCI 1.Wstęp...3 2. Analiza bezrobocia według zawodów (grup

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE DĄBROWSKIM W 2011 ROKU

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE DĄBROWSKIM W 2011 ROKU POWIATOWY URZĄD PRACY ul. Piłsudskiego 33 33-200 Dąbrowa Tarnowska tel. Tel. (0-14 )642-31-78 Fax. (0-14) 642 24-78 e-mail: krda@praca.gov.pl RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE DĄBROWSKIM

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W NOWYM MIEŚCIE LUBAWSKIM. RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE NOWOMIEJSKIM za 2014 ROK

POWIATOWY URZĄD PRACY W NOWYM MIEŚCIE LUBAWSKIM. RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE NOWOMIEJSKIM za 2014 ROK POWIATOWY URZĄD PRACY W NOWYM MIEŚCIE LUBAWSKIM 13-300 Nowe Miasto Lub., ul. Grunwaldzka 3, tel: 56 4724280, fax: 56 4724290, e-mail: olno@praca.gov.pl RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W ZGIERZU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ZGIERSKIM W 2007 ROKU

POWIATOWY URZĄD PRACY W ZGIERZU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ZGIERSKIM W 2007 ROKU POWIATOWY URZĄD PRACY W ZGIERZU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ZGIERSKIM W 2007 ROKU CZĘŚĆ II. Zgodnie z zaleceniem Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej Departamentu Rynku Pracy

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z MONITORINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH NA LOKALNYM RYNKU PRACY W 2014 ROKU W KATOWICACH

RAPORT Z MONITORINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH NA LOKALNYM RYNKU PRACY W 2014 ROKU W KATOWICACH POWIATOWY URZĄD PRACY W KATOWICACH RAPORT Z MONITORINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH NA LOKALNYM RYNKU PRACY W 2014 ROKU W KATOWICACH Katowice 2014 rok 1. Podstawowe pojęcia Monitoring - ranking

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE GLIWICKIM

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE GLIWICKIM P o w i a t o w y U r z ą d P r a c y w G l i w i c a c h RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE GLIWICKIM ZA ROK 2012 POWIATOWY RAPORT ROCZNY II/P/2012 CZĘŚĆ II Gliwice 2013 Przedruk w

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE NOWODWORSKIM W 2012 ROKU

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE NOWODWORSKIM W 2012 ROKU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE NOWODWORSKIM W 2012 ROKU marzec 2013 Nowy Dwór Gdański SPIS TREŚCI 1. WSTĘP 2. ANALIZA BEZROBOCIA WEDŁUG ZAWODÓW ( GRUP ZAWODÓW) 2.1 Bezrobotni zarejestrowani

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W MIEŚCIE JELENIA GÓRA I POWIECIE JELENIOGÓRSKIM

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W MIEŚCIE JELENIA GÓRA I POWIECIE JELENIOGÓRSKIM POWIATOWY URZĄD PRACY W JELENIEJ GÓRZE RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W MIEŚCIE JELENIA GÓRA I POWIECIE JELENIOGÓRSKIM RAPORT II/P/2011 marzec 2012 SPIS TREŚCI 1. Wstęp.. 3 2. Analiza bezrobocia

Bardziej szczegółowo

II część raportu Monitoring Zawodów Deficytowych i Nadwyżkowych w Powiecie Sztumskim w 2012r. ABSOLWENCI SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH

II część raportu Monitoring Zawodów Deficytowych i Nadwyżkowych w Powiecie Sztumskim w 2012r. ABSOLWENCI SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH POWIATOWY URZĄD PRACY W SZTUMIE Z/S W DZIERZGONIU ul. Zawadzkiego 11, 82-440 Dzierzgoń, tel: (55) 276 22 50, fax: (55) 276 33 74 www.pupsztum.mojbip.pl e-mail: gdsz@praca.gov.pl II część raportu Monitoring

Bardziej szczegółowo

II część raportu Monitoring Zawodów Deficytowych i Nadwyżkowych w Powiecie Sztumskim w 2009r. ABSOLWENCI SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH

II część raportu Monitoring Zawodów Deficytowych i Nadwyżkowych w Powiecie Sztumskim w 2009r. ABSOLWENCI SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH POWIATOWY URZĄD PRACY W SZTUMIE Z/S W DZIERZGONIU ul. Zawadzkiego 11, 82-440 Dzierzgoń, tel: 055 276 22 50, fax: 055 276 33 74 www. pupsztum.mojbip.pl e-mail: gdsz@praca.gov.pl II część raportu Monitoring

Bardziej szczegółowo