POWIATOWY URZĄD PRACY W SULĘCINIE MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SULĘCIŃSKIM ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "POWIATOWY URZĄD PRACY W SULĘCINIE MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SULĘCIŃSKIM ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU"

Transkrypt

1 POWIATOWY URZĄD PRACY W SULĘCINIE MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SULĘCIŃSKIM ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU Sporządziła : Anna Rekut Doradca zawodowy I stopnia Sulęcin-październik 2011 r.

2 SPIS TREŚCI WSTĘP..... Cel opracowania... Zakres tematyczny monitoringu... Źródła informacji ANALIZA BEZROBOCIA WG ZAWODÓW.... Bezrobotni według zawodów (grup zawodów) Napływ bezrobotnych według zawodów (grup zawodów) Bezrobotni według rodzaju działalności ostatniego miejsca pracy oraz ofert pracy ANALIZA OFERT PRACY Analiza ofert pracy wg zawodów (grup zawodów) ANALIZA ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH... Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych WNIOSKI. 17 Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie sulęcińskim za I -półrocze 2011 roku 2

3 WSTĘP 1. Cel opracowania Zgodnie z zaleceniami metodycznymi Ministerstwa Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej przez monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych należy rozumieć proces systematycznego obserwowania zjawisk zachodzących na rynku pracy, dotyczących kształtowania popytu na pracę i podaży zasobów pracy w przekroju terytorialno-zawodowym. W ramach monitoringu określa się zawody deficytowe i nadwyżkowe, co jest istotne dla wprowadzenia jednolitej metody, służącej bieżącej koordynacji szkolenia bezrobotnych oraz kierunków kształcenia zawodowego na potrzeby lokalnego rynku pracy. 2. Zakres tematyczny monitoringu W monitoringu zawarta jest statystyka z zakresu stosowania zawodów i specjalności zarejestrowanych bezrobotnych sporządzana na podstawie Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 kwietnia 2010r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania (Dz. U. Nr 82 z dnia 17 maja 2010, poz. 537). W nowej, obecnie obowiązującej klasyfikacji zawodów i specjalności zmieniono liczbę grup zawodów, nazwy niektórych grup oraz wprowadzono 564 zawody i specjalności, których nie było w poprzedniej ewidencji. Zmianie uległo także założenie, że wymagania związane z wykształceniem formalnym i odbytymi szkoleniami stanowią najważniejszy warunek do zaklasyfikowania zawodu do odpowiedniej grupy wielkiej. Klasyfikacja jest pięciopoziomowym, hierarchicznie usystematyzowanym zbiorem zawodów i specjalności występujących na rynku pracy. Grupuje poszczególne zawody (specjalności) w coraz bardziej zagregowane grupy oraz ustala ich symbole i nazwy. W końcowym efekcie struktura klasyfikacji obejmuje 10 grup wielkich, 43grupy duże, 132 grupy średnie i 444 grupy elementarne, przy czym grupy elementarne obejmują 2360 zawodów i specjalności. Przy opracowywaniu monitoringu zastosowano również poziom i strukturę bezrobotnych oraz zgłaszanych ofert pracy według Polskiej Klasyfikacji Działalności, która obowiązuje od dnia 7 października 1997 r. na mocy rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności. Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie sulęcińskim za I -półrocze 2011 roku 3

4 3. Źródła informacji Głównym źródłem Monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych jest: załącznik 3 do sprawozdania MPiPS-01- Bezrobotni oraz oferty pracy według zawodów i specjalności za I półrocze 2011 roku załącznik 2 do sprawozdania MIPS-01- Bezrobotni według rodzaju działalności ostatniego miejsca pracy raz ofert pracy. Stan na koniec I półrocza 2011 roku dane statystyczne Powiatowego Urzędu Pracy Sulęcinie Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie sulęcińskim za I -półrocze 2011 roku 4

5 ANALIZA BEZROBOCIA WG ZAWODÓW (GRUP ZAWODÓW) 1. Bezrobotni według zawodów (grup zawodów) W analizowanym okresie poziom bezrobocia wyniósł 1598 osób bezrobotnych, w tym 834 kobiety, 127 osób długotrwale bezrobotnych. Na koniec I półrocza 2011 roku ilość osób bezrobotnych w stosunku do analogicznego okresu uprzedniego roku zmniejszała się o 151 osób. Wzrosła natomiast liczba osób bez zawodu do 272 osób. Następnie najliczniej zarejestrowani bezrobotni w powiecie sulęcińskim posiadali następujące zawody: Monter podzespołów i zespołów elektronicznych 157 Sprzedawca 129 Robotnik gospodarczy 53 Robotnik budowlany 38 Kucharz 35 Robotnik pomocniczy w przemyśle przetwórczym 29 Murarz 28 Ślusarz 27 Robotnik leśny 23 Technik prac biurowych 21 Kelner 18 Robotnik placowy 18 Piekarz 17 Stolarz 17 Szwaczka 17 Sprzątaczka biurowa 17 Mechanik maszyn i urządzeń do obróbki metali 16 Kierowca samochodu ciężarowego 16 Krawiec 14 Pomoc kuchenna 14 Cukiernik 13 Technik mechanik 12 Mechanik samochodów osobowych 12 Barman 11 Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie sulęcińskim za I -półrocze 2011 roku 5

6 Mechanik maszyn i urządzeń przemysłowych 11 Operator urządzeń przetwórstwa drobiu 11 Ekonomista 10 Magazynier 10 Kierowca samochodu osobowego 10 Pozostałe zawody, w których zarejestrowane były osoby bezrobotne osiągnęły wartość 10 i poniżej. Tabela 2. Bezrobotni wg 2-cyfrowego kodu zawodów w powiecie sulęcińskim. Stan na koniec I półrocza 2011 roku. Lp Kod grupy zawodów Nazwa grupy zawodów Bezrobotni ogółem Bezrobotne kobiety 1. "82" Monterzy 12, , "52" Sprzedawcy i pokrewni 11,463 19, "51" Pracownicy usług osobistych 10, , "75" Robotnicy w przetwórstwie spożywczym, obróbce drewna, produkcji wyrobów tekstylnych i pokrewni 8,6727 8, "72" Robotnicy obróbki metali, mechanicy maszyn i urządzeń i pokrewni 8,6726 2, "93" Robotnicy pomocniczy w górnictwie, przemyśle, budownictwie i transporcie 6,7874 2, "71" Robotnicy budowlani i pokrewni (z wyłączeniem elektryków) 4,6002 0, "81" Operatorzy maszyn i urządzeń wydobywczych i przetwórczych 3,6951 2, "91" Pomoce domowe i sprzątaczki 3,5444 5, "83" Kierowcy i operatorzy pojazdów 3,0165 0, "31" Średni personel nauk fizycznych, chemicznych i technicznych 2,7148 1, "33" Średni personel do spraw biznesu i administracji 2,4131 3, "62" Leśnicy i rybacy 2,1116 0, "41" Sekretarki, operatorzy urządzeń biurowych i pokrewni 2,0362 3, "96" Ładowacze nieczystości i inni pracownicy przy pracach prostych 1,6592 0, "24" Specjaliści do spraw ekonomicznych i zarządzania 1,6591 2, "61" Rolnicy produkcji towarowej 1,659 1, "74" Elektrycy i elektronicy 1, "23" Specjaliści nauczania i wychowania 1,2819 1, "26" Specjaliści z dziedziny prawa, dziedzin społecznych i kultury 1,2065 2, "43" Pracownicy do spraw finansowo-statystycznych i ewidencji materiałowej 1,2065 1, "54" Pracownicy usług ochrony 1,0558 0, "94" Pracownicy pomocniczy przygotowujący posiłki 1,0558 2, "21" Specjaliści nauk fizycznych, matematycznych i technicznych 1,0556 0,4485 Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie sulęcińskim za I -półrocze 2011 roku 6

7 2. Napływ bezrobotnych według zawodów (grup zawodów) W I półroczu 2011 roku do Powiatowego Urzędu Pracy w Sulęcinie zarejestrowało się 1737 osób bezrobotnych, w tym 745 kobiet oraz 190 absolwentów. Tabela 2. Napływ bezrobotnych wg zawodów w powiecie sulęcińskim w I-półroczu 2011 roku. Kod Bezrobotni Bezrobotne Lp zawodu Nazwa zawodu ogółem kobiety 1. "000000" Bez zawodu Monter podzespołów i zespołów "821304" elektronicznych "522301" Sprzedawca "515303" Robotnik gospodarczy "931301" Robotnik budowlany "512001" Kucharz "722204" Ślusarz "711202" Murarz Robotnik pomocniczy w przemyśle "932911" przetwórczym "621002" Robotnik leśny "751204" Piekarz "833203" Kierowca samochodu ciężarowego "513101" Kelner "411004" Technik prac biurowych "752205" Stolarz "723304" Mechanik maszyn i urządzeń do obróbki metali "961302" Robotnik placowy "311504" Technik mechanik "832203" Kierowca samochodu osobowego "723105" Mechanik samochodów osobowych "751201" Cukiernik "753303" Szwaczka "432103" Magazynier "513202" Barman "753105" Krawiec "941201" Pomoc kuchenna "911207" Sprzątaczka biurowa "263102" Ekonomista "723307" Mechanik maszyn i urządzeń przemysłowych "932101" Pakowacz 10 2 Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie sulęcińskim za I -półrocze 2011 roku 7

8 3. Bezrobotni według rodzaju działalności ostatniego miejsca pracy oraz ofert pracy. W analizowanym okresie analogicznie jak w latach poprzednich ostatnim miejscem pracy był pracodawca prowadzący działalności z zakresu przetwórstwa przemysłowego. Największa ilość ofert pracy zgłoszono z sektora działalność w zakresie handlu hurtowego i detalicznego, naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle. Tabela 3. Bezrobotni według rodzaju działalności ostatniego miejsca pracy oraz ofert pracy w powiecie sulęcińskim na koniec I półrocza 2011 roku. Bezrobotni zarejestrowani w I-półroczu Bezrobotni stan w końcu I- półrocza Oferty pracy zgłoszone w I-półroczu Oferty pracy stan w końcu I- półrocza Sekcja PKD Przetwórstwo przemysłowe Działalność nie zidentyfikowana Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle Budownictwo Administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe zabezpieczenia społeczne Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna Transport i gospodarka magazynowa Edukacja Opieka zdrowotna i pomoc społeczna Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości Pozostała działalność usługowa Działalność finansowa i ubezpieczeniowa Informacja i komunikacja Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych Górnictwo i wydobywanie Gospodarstwa domowe zatrudniające pracowników; gospodarstwa domowe produkujące wyroby i świadczące usługi na własne potrzeby Organizacje i zespoły eksterytorialne Ogółem Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie sulęcińskim za I -półrocze 2011 roku 8

9 Struktura bezrobotnych i ofert pracy według Polskiej Klasyfikacji Działalności w powiecie sulęcińskim na koniec I półrocza 2011 roku przedstawia się następująco: Tabela 4. Struktura bezrobotnych i ofert pracy według PKD w powiecie sulęcińskim. Stan na koniec I półrocza 2011 roku. Sekcja PKD Bezrobotni zarejestrowani w I-półroczu Bezrobotni stan w końcu I-półrocza Oferty pracy zgłoszone w I- półroczu Oferty pracy stan w I- półrocza Przetwórstwo przemysłowe 23, , , ,0943 Działalność nie zidentyfikowana 19,986 20, Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle 12, , , ,9623 Budownictwo 9,6436 6, , ,5849 Administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe zabezpieczenia społeczne 8,0363 8, ,4978 0,9434 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca 5,2411 3,5635 3,7736 4,717 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo 5,1712 5, ,0145 2,8302 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi 3,5639 3,4892 5, Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna 2,935 3,4892 1, Transport i gospodarka magazynowa 2,8651 2,0787 2,7576 1,8868 Edukacja 1,8868 2,4499 1,4514 2,8302 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna 1,3976 1,856 0, Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją 0,9783 0,8909 0, Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją 0,7687 1,4105 0, Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości 0,6988 0,5197 0, Pozostała działalność usługowa 0,6988 0,3712 4, ,1509 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa 0,3494 0,5197 1, Informacja i komunikacja 0,2795 0,1485 0, Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych 0,2096 0, Górnictwo i wydobywanie 0,1398 0, Gospodarstwa domowe zatrudniające pracowników; gospodarstwa domowe produkujące wyroby i świadczące usługi na własne potrzeby Organizacje i zespoły eksterytorialne Ogółem Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie sulęcińskim za I -półrocze 2011 roku 9

10 ANALIZA OFERT PRACY 1. Analiza ofert pracy wg zawodów (grup zawodów) W I półroczu 2011 roku do Powiatowego Urzędu Pracy w Sulęcinie zostało zgłoszonych 689 ofert pracy oraz 105, w końcu I-półrocza 2011 roku. Najwięcej oferty pracy zgłoszono w zawodzie: Robotnik gospodarczy 96 Sprzedawca 56 Robotnik budowlany 55 Technik prac biurowych 44 Bukieciarz 40 Ubojowy 20 Robotnik drogowy 18 Robotnik leśny 16 Cukiernik 11 Piekarz 11 Pozostali operatorzy urządzeń do obróbki 11 drewna Kierowca samochodu ciężarowego 11 Magazynier 10 Kucharz 7 Murarz 7 Cieśla 7 Pozostali spawacze i pokrewni 7 Robotnik pomocniczy w przemyśle 7 przetwórczym Zaopatrzeniowiec 6 Zbrojarz 6 Sprzątaczka biurowa 6 Pomoc kuchenna 6 Sekretarka 5 Kasjer walutowy 5 Kelner 5 Technik handlowiec 5 Konserwator budynków 5 Rzeźnik - wędliniarz 5 Monter podzespołów i zespołów 5 elektronicznych Kierowca samochodu dostawczego 5 Obserwując tendencje na lokalnym rynku pracy najwięcej ofert pracy wpływa w zawodach: sprzedawca, robotnik gospodarczy oraz technik prac biurowych. Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie sulęcińskim za I -półrocze 2011 roku 10

11 ANALIZA ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH 1. Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych Zawód nadwyżkowy to zawód, na który na rynku pracy istniej mniejsze zapotrzebowanie, niż liczba osób poszukujących pracy w tym zawodzie Zawód deficytowy - to zawód, ma który występuje na rynku pracy wyższe zapotrzebowanie, niż liczba osób poszukujących pracy w tym zawodzie. Jednym z mierników stosowanych w monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych jest wskaźnik intensywności nadwyżki (deficytu) zawodu, będący stosunkiem średniej miesięcznej liczby ofert pracy zgłoszonych w danym roku do średniej miesięcznej liczby zarejestrowanych bezrobotnych w danym roku. Przyjęto, że zawody wskaźniku : < 0,9 to zawody nadwyżkowe, 1,1 to zawody zrównoważone (wykazujące równowagę na rynku pracy), > 1,1 to zawody deficytowe Średnia miesięczna nadwyżka (deficyt) podaży siły roboczej określający różnice pomiędzy średnią miesięczną liczbą zarejestrowanych bezrobotnych w danym roku a średnią miesięczną ofert pracy zgłoszonych w danym roku. Wykazujący równowagę (zrównoważony), to zawód, dla którego liczba ofert pracy równoważy liczbę osób poszukujących pracy. Poniższa tabela przedstawia zawody dla których wskaźnik intensywności deficytu zawodów jest maksymalny (MAX) co oznacza, że w omawianym okresie napływowi ofert pracy w danym zawodzie nie towarzyszył napływ osób bezrobotnych. Tabela 6. Zawody deficytowe, w których wskaźnik osiągną najwyższą wartość (MAX). Stan na koniec I półrocza 2011 roku. Lp Kod zawodu Nazwa zawodu Pozostali kierownicy w instytucjach usług wyspecjalizowanych gdzie 1. "134990" indziej niesklasyfikowani Pozostali kierownicy do spraw innych typów usług gdzie indziej 2. "143990" niesklasyfikowani Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie sulęcińskim za I -półrocze 2011 roku 11 Wskaźnik intensywności nadwyżki (deficytu) zawodów MAX MAX 3. "214502" Inżynier technologii chemicznej MAX 4. "216102" Architekt wnętrz MAX

12 5. "228301" Fizjoterapeuta MAX 6. "234190" Pozostali nauczyciele szkół podstawowych MAX 7. "235904" Nauczyciel bibliotekarz MAX 8. "242307" Specjalista do spraw kadr MAX 9. "243305" Specjalista do spraw sprzedaży MAX 10. "244101" Pośrednik w obrocie nieruchomościami MAX 11. "311208" Technik inżynierii środowiska i melioracji MAX 12. "321402" Technik dentystyczny MAX 13. "325511" Technik ochrony środowiska MAX 14. "325590" Pozostały średni personel ochrony środowiska, medycyny pracy i bhp MAX 15. "325907" Terapeuta zajęciowy MAX 16. "332302" Zaopatrzeniowiec MAX 17. "333105" Spedytor MAX 18. "333901" Agent usług artystycznych MAX 19. "343202" Dekorator wnętrz MAX 20. "343203" Florysta MAX 21. "351302" Operator sprzętu komputerowego MAX 22. "411003" Pracownik kancelaryjny MAX 23. "412001" Sekretarka MAX 24. "422401" Recepcjonista hotelowy MAX 25. "431101" Asystent do spraw księgowości MAX 26. "432302" Dyspozytor transportu samochodowego MAX 27. "441990" Pozostali pracownicy obsługi biura gdzie indziej niesklasyfikowani MAX 28. "515102" Intendent MAX 29. "522303" Sprzedawca w branży przemysłowej MAX 30. "524601" Wydawca posiłków / bufetowy MAX 31. "524902" Doradca klienta MAX Pozostali pracownicy sprzedaży i pokrewni gdzie indziej 32. "524990" niesklasyfikowani MAX 33. "532190" Pozostały pomocniczy personel medyczny MAX 34. "611305" Ogrodnik szkółkarz MAX 35. "711501" Cieśla MAX 36. "712202" Glazurnik MAX 37. "712603" Monter instalacji gazowych MAX 38. "712604" Monter instalacji i urządzeń sanitarnych MAX 39. "712607" Monter rurociągów przemysłowych MAX 40. "712690" Pozostali monterzy instalacji i urządzeń sanitarnych MAX 41. "713190" Pozostali malarze i pokrewni MAX 42. "713203" Lakiernik samochodowy MAX 43. "713390" Pozostali robotnicy czyszczący konstrukcje budowlane i pokrewni MAX 44. "721206" Spawacz metodą TIG MAX 45. "721404" Monter konstrukcji stalowych MAX 46. "722103" Operator pras kuźniczych MAX 47. "722312" Szlifierz metali MAX 48. "723308" Mechanik maszyn rolniczych MAX Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie sulęcińskim za I -półrocze 2011 roku 12

13 49. "723401" Mechanik pojazdów jednośladowych MAX 50. "732201" Drukarz MAX 51. "741103" Elektryk MAX 52. "741203" Elektromechanik pojazdów samochodowych MAX 53. "751106" Ubojowy MAX 54. "752106" Suszarniowy drewna MAX 55. "752309" Tartacznik MAX 56. "753202" Krojczy MAX 57. "811110" Operator spycharki MAX 58. "817201" Operator maszyn do produkcji płyt i sklejek MAX 59. "817202" Operator pilarek do pozyskiwania tarcicy MAX Pozostali operatorzy stacjonarnych maszyn i urządzeń gdzie indziej 60. "818990" niesklasyfikowani MAX 61. "821906" Monter wyrobów z tworzyw sztucznych MAX 62. "821990" Pozostali monterzy gdzie indziej niesklasyfikowani MAX 63. "832201" Kierowca mechanik MAX 64. "833101" Kierowca autobusu MAX 65. "833202" Kierowca ciągnika siodłowego MAX 66. "834316" Operator żurawia jezdniowego MAX 67. "912102" Praczka MAX 68. "921403" Pomocniczy robotnik w gospodarstwie sadowniczym MAX 69. "961303" Zamiatacz MAX Tabela 7. Zawody deficytowe według najwyższego wskaźnika intensywności deficytu zawodu w powiecie sulęciński w I półroczu 2011 roku. Lp Wskaźnik intensywności Kod zawodu Nazwa zawodu nadwyżki (deficytu) zawodów 1. "524901" Bukieciarz "931205" Robotnik drogowy 9 3. "421104" Kasjer walutowy 5 4. "711101" Konserwator budynków 5 5. "832202" Kierowca samochodu dostawczego 5 6. "811104" Operator koparki 4 7. "817290" Pozostali operatorzy urządzeń do obróbki drewna 3, "721290" Pozostali spawacze i pokrewni 3,5 9. "422602" Recepcjonista "711404" Zbrojarz "411004" Technik prac biurowych 2, "343901" Animator kultury "611303" Ogrodnik 2 Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie sulęcińskim za I -półrocze 2011 roku 13

14 14. "712602" Monter instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody "721306" Blacharz samochodowy "723303" Mechanik maszyn i urządzeń budowlanych i melioracyjnych 2 Pozostali operatorzy maszyn do produkcji wyrobów 17. "814190" gumowych "234201" Nauczyciel przedszkola 1,5 19. "515303" Robotnik gospodarczy 1,5 20. "811105" Operator koparko - ładowarki 1,5 21. "522305" Technik handlowiec 1, "931301" Robotnik budowlany 1, "132402" Kierownik działu transportu "332203" Przedstawiciel handlowy "531202" Asystent nauczyciela przedszkola "532901" Pomoc apteczna "541307" Pracownik ochrony fizycznej bez licencji "611104" Rolnik upraw polowych "612201" Hodowca drobiu "621003" Wozak zrywkarz "712501" Monter / składacz okien "723104" Mechanik samochodów ciężarowych 1 Pozostali mechanicy maszyn i urządzeń rolniczych i 33. "723390" przemysłowych "741201" Elektromechanik "811106" Operator ładowarki "834401" Kierowca operator wózków jezdniowych "911204" Pomoc laboratoryjna 1 Natomiast zawód nadwyżkowy jest to zawód, na który występuje mniejsze zapotrzebowanie niż liczba zarejestrowanych i poszukujących pracy w tym zawodzie. Z analizy danych statystycznych wynika, że na większość zawodów istnieje mniejsze zapotrzebowani na pracowników niż rzeczywista liczba osób w zawodzie. Kształtowanie się średniej miesięcznej nadwyżki podaży siły roboczej w I półroczu 2011 roku wśród zawodów nadwyżkowych przedstawi poniższa tabela. Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie sulęcińskim za I -półrocze 2011 roku 14

15 Tabela 8. Zawody nadwyżkowe według największej siły roboczej w powiecie sulęcińskim na koniec I półrocza 2011 roku Średnia Średnia miesięczna liczba ofert Średnia miesięczna liczba miesięczna nadwyżka (deficyt) pracy zarejestrowanych podaży siły Kod zgłoszonych w bezrobotnych w roboczej w Lp zawodu Nazwa zawodu I-półroczu I-półroczu I-półroczu 1. "000000" Bez zawodu Monter podzespołów i zespołów "821304" elektronicznych 0, , ,5 3. "522301" Sprzedawca 9, , "515303" Robotnik gospodarczy 16 10,6667-5, "931301" Robotnik budowlany 9,1667 7,6667-1,5 6. "512001" Kucharz 1,1667 6,3333 5, "722204" Ślusarz 0 5,3333 5, "711202" Murarz 1, , Robotnik pomocniczy w przemyśle "932911" przetwórczym 1, , "621002" Robotnik leśny 2,6667 4, "751204" Piekarz 1,8333 4,3333 2,5 12. "833203" Kierowca samochodu ciężarowego 1,8333 3, "513101" Kelner 0,8333 3,1667 2, "411004" Technik prac biurowych 7,3333 2,8333-4,5 15. "752205" Stolarz 0,6667 2,8333 2,1667 Mechanik maszyn i urządzeń do 16. "723304" obróbki metali 0 2,5 2,5 17. "961302" Robotnik placowy 0 2,5 2,5 18. "311504" Technik mechanik 0,1667 2,3333 2, "832203" Kierowca samochodu osobowego 0,1667 2,3333 2, "723105" Mechanik samochodów osobowych 0 2,1667 2, "751201" Cukiernik 1,8333 2,1667 0, "753303" Szwaczka 0 2,1667 2, "432103" Magazynier 1, , "513202" Barman 0, , "753105" Krawiec 0, , "941201" Pomoc kuchenna "911207" Sprzątaczka biurowa 1 1,8333 0, "263102" Ekonomista 0 1,6667 1,6667 Mechanik maszyn i urządzeń 29. "723307" przemysłowych 0 1,6667 1, "932101" Pakowacz 0,5 1,6667 1, "334306" Technik administracji 0,5 1,5 1 Pozostali pracownicy ochrony osób i 32. "541390" mienia 0 1,5 1,5 Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie sulęcińskim za I -półrocze 2011 roku 15

16 33. "721102" Formierz odlewnik 0 1,5 1,5 34. "752290" Pozostali stolarze meblowi i pokrewni 0 1,5 1,5 35. "816026" Operator urządzeń przetwórstwa drobiu 0 1,5 1,5 36. "911202" Palacz pieców zwykłych 0 1,5 1,5 W monitoringu uwzględniono także zawody o zrównoważonym wskaźniku intensywności nadwyżki (deficytu), które wykazują równowagę na rynku pracy. Do zawodów zrównoważonych w I półroczu 2011 roku powiecie sulęcińskim należą zawody, w których wskaźnik wyniósł 1: Kierownik działu transportu Przedstawiciel handlowy Asystent nauczyciela przedszkola Pomoc apteczna Pracownik ochrony fizycznej bez licencji Rolnik upraw polowych Hodowca drobiu Wozak zrywkarz Monter / składacz okien Mechanik samochodów ciężarowych Pozostali mechanicy maszyn i urządzeń rolniczych i przemysłowych Elektromechanik* Operator ładowarki Kierowca operator wózków jezdniowych Pomoc laboratoryjna Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie sulęcińskim za I -półrocze 2011 roku 16

17 WNIOSKI W I półroczu 2011 roku w Powiatowym Urzędzie Pracy w Sulęcinie poziom bezrobocia wyniósł 1598 osoby bezrobotne., w tym 834 kobiety, 127 osób długotrwale bezrobotnych. Zaobserwować można, iż podobnie jak w latach poprzednich największą ilość zarejestrowanych stanowią osoby bez zawodu, sprzedawcy oraz monterzy podzespołów i zespołów elektronicznych, oraz robotnik budowlany. W analizowanym okresie do zawodów deficytowych według wskaźnika intensywności deficytu zawodu w powiecie sulęcińskim zaliczamy: Bukieciarz Robotnik drogowy Kasjer walutowy Konserwator budynków Kierowca samochodu dostawczego Natomiast do zawodów nadwyżkowych według średniej nadwyżki podaży siły roboczej w powiecie sulęcińskim w analizowanym okresie zaliczamy: Bez zawodu Monter podzespołów i zespołów elektronicznych Sprzedawca* Robotnik gospodarczy Robotnik budowlany Rozpatrując monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych opracowany na podstawie statystyk powiatowych urzędów pracy należy pamiętać, iż nie wszyscy pracodawcy zgłaszają wolne miejsca pracy do urzędu pracy oraz nie wszystkie osoby bezrobotne widnieją w ewidencji urzędu pracy. Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie sulęcińskim za I -półrocze 2011 roku 17

POWIATOWY URZĄD PRACY W SULĘCINIE MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SULĘCIŃSKIM ZA 2011 ROK.

POWIATOWY URZĄD PRACY W SULĘCINIE MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SULĘCIŃSKIM ZA 2011 ROK. POWIATOWY URZĄD PRACY W SULĘCINIE MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SULĘCIŃSKIM ZA 2011 ROK. Sporządziła : Anna Rekut Doradca zawodowy II stopnia Sulęcin-marzec 2012r. SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY

POWIATOWY URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY W SULĘCINIE MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SULĘCIŃSKIM ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU Sporządziła : Natalia Paczewska Doradca zawodowy Sulęcin-październik 2014

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W SULĘCINIE MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SULĘCIŃSKIM ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU

POWIATOWY URZĄD PRACY W SULĘCINIE MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SULĘCIŃSKIM ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU POWIATOWY URZĄD PRACY W SULĘCINIE MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SULĘCIŃSKIM ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU Sporządziła : Anna Rekut Doradca zawodowy II stopnia Justyna Pahudo Doradca

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I półrocza 2014 roku

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I półrocza 2014 roku Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I półrocza 2014 roku Miasto Suwałki Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach 1 SPIS TREŚCI 1. Wstęp 2. Analiza bezrobocia według zawodów w mieście Suwałki

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W SULĘCINIE MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SULĘCIŃSKIM ZA 2012 ROK

POWIATOWY URZĄD PRACY W SULĘCINIE MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SULĘCIŃSKIM ZA 2012 ROK POWIATOWY URZĄD PRACY W SULĘCINIE MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SULĘCIŃSKIM ZA 2012 ROK Sporządziła : Natalia Paczewska Doradca zawodowy stażysta Sulęcin-marzec 2013 SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

WSTĘP Zawody nadwyżkowe Zawody zrównoważone Zawody deficytowe

WSTĘP Zawody nadwyżkowe Zawody zrównoważone Zawody deficytowe WSTĘP Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych jest jednym z zadań zawartych w Krajowym Planie Działań na rzecz Zatrudnienia. Przede wszystkim powinien być wykorzystywany jako narzędzie w celu określenia

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w 2012 roku. Powiat suwalski. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w 2012 roku. Powiat suwalski. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w 2012 roku Powiat suwalski Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach I. Wstęp Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych ma na celu przede wszystkim: określenie

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I półrocza 2013 roku. Miasto Suwałki. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I półrocza 2013 roku. Miasto Suwałki. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I półrocza 2013 roku Miasto Suwałki Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach I. Wstęp Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych ma na celu przede wszystkim:

Bardziej szczegółowo

Raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie średzkim za II półrocze 2010 roku

Raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie średzkim za II półrocze 2010 roku Powiatowy Urząd Pracy w Środzie Wlkp. www.sroda.pup.gov.pl 63-000 Środa Wlkp. ul. Kosynierów 46 tel. /0-61/ 285 80 32, fax. 285 80 32 Raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ŁASKIM W I-PÓŁROCZU 2013 ROKU Raport I/P/2013

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ŁASKIM W I-PÓŁROCZU 2013 ROKU Raport I/P/2013 RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ŁASKIM W I-PÓŁROCZU 2013 ROKU Raport I/P/2013 Spis treści: Wstęp 2 I Analiza bezrobocia...3 II Analiza ofert pracy.9 III Analiza zawodów deficytowych

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I półrocza 2012 roku. Miasto Suwałki. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I półrocza 2012 roku. Miasto Suwałki. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I półrocza 2012 roku Miasto Suwałki Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach I. Wstęp Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych ma na celu przede wszystkim:

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych za 2013 rok. Powiat suwalski. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych za 2013 rok. Powiat suwalski. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych za 2013 rok Powiat suwalski Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach 1 SPIS TREŚCI 1. Wstęp 2. Analiza bezrobocia według zawodów w mieście Suwałki w 2013 roku 2.1.

Bardziej szczegółowo

Raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie średzkim za 2011 rok

Raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie średzkim za 2011 rok Powiatowy Urząd Pracy w Środzie Wlkp. www.sroda.pup.gov.pl 63-000 Środa Wlkp. ul. Kosynierów 46 tel. /0-61/ 285 80 32, fax. 285 80 32 Raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych za 2014 rok. Powiat suwalski. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych za 2014 rok. Powiat suwalski. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych za 2014 rok Powiat suwalski Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach 1 SPIS TREŚCI 1. Wstęp 2. Analiza bezrobocia według zawodów w mieście Suwałki w 2014 roku 2.1.

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w 2012 roku. Miasto Suwałki. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w 2012 roku. Miasto Suwałki. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w 2012 roku Miasto Suwałki Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach I. Wstęp Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych ma na celu przede wszystkim: określenie

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w 2011 roku. Powiat suwalski. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w 2011 roku. Powiat suwalski. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w 2011 roku Powiat suwalski Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach I. Wstęp Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych ma na celu przede wszystkim: określenie

Bardziej szczegółowo

ANEKS STATYSTYCZNY. Bezrobotne kobiety. Bezrobotni ogółem

ANEKS STATYSTYCZNY. Bezrobotne kobiety. Bezrobotni ogółem ANEKS STATYSTYCZNY Tabela Nr 1. według zawodów w powiecie siedleckim stan w końcu 2014 r. zawodu Nazwa zawodu ogółem 1 Bezrobotne kobiety absolwencirazem absolwencikobiety powyżej 12 m-cyrazem powyżej

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY

POWIATOWY URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY W WAŁBRZYCHU ZAWODY DEFICYTOWE I NADWYŻKOWE POWIAT WAŁBRZYSKI I PÓŁROCZE 2014 Wałbrzych, październik 2014 1 RAPORT RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY

POWIATOWY URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY W SULĘCINIE MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SULĘCIŃSKIM ZA 2013 ROK Sporządziła : Natalia Paczewska Doradca zawodowy Sulęcin-marzec 2014 SPIS TREŚCI WSTĘP.....

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I półrocza 2012 roku

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I półrocza 2012 roku Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I półrocza 2012 roku Powiat suwalski Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach I. Wstęp Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych ma na celu przede wszystkim:

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych za 2014 rok. Miasto Suwałki. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych za 2014 rok. Miasto Suwałki. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych za 2014 rok Miasto Suwałki Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach 1 SPIS TREŚCI 1. Wstęp 2. Analiza bezrobocia według zawodów w mieście Suwałki w 2014 roku 2.1.

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W SULĘCINIE MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SULĘCIŃSKIM ZA 2010 ROK

POWIATOWY URZĄD PRACY W SULĘCINIE MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SULĘCIŃSKIM ZA 2010 ROK POWIATOWY URZĄD PRACY W SULĘCINIE MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SULĘCIŃSKIM ZA 2010 ROK Sporządziła : Anna Rekut Doradca zawodowy I stopnia Sulęcin-marzec 2011 SPIS TREŚCI WSTĘP.....

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych za 2013 rok. Miasto Suwałki. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych za 2013 rok. Miasto Suwałki. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych za 2013 rok Miasto Suwałki Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach 1 SPIS TREŚCI 1. Wstęp 2. Analiza bezrobocia według zawodów w mieście Suwałki w 2013 roku 2.1.

Bardziej szczegółowo

Raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie średzkim za 2012 rok

Raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie średzkim za 2012 rok Powiatowy Urząd Pracy w Środzie Wlkp. www.sroda.pup.gov.pl 63-000 Środa Wlkp. ul. Kosynierów 46 tel. /0-61/ 285 80 32, fax. 285 80 32 Raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I półrocza 2013 roku. Powiat suwalski. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I półrocza 2013 roku. Powiat suwalski. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I półrocza 2013 roku Powiat suwalski Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach I. Wstęp Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych ma na celu przede wszystkim:

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY

POWIATOWY URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY W WAŁBRZYCHU POWIAT WAŁBRZYSKI ZAWODY DEFICYTOWE I NADWYŻKOWE W 2013 ROKU Wałbrzych, marzec 2014 1 RAPORT RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM W ROKU

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w 2011 roku. Miasto Suwałki. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w 2011 roku. Miasto Suwałki. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w 2011 roku Miasto Suwałki Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach I. Wstęp Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych ma na celu przede wszystkim: określenie

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Wstęp 2. 3. Analiza zawodów deficytowych i nadwyżkowych 13 3.1 Zawody nadwyżkowe 13 3.2 Zawody zrównoważone 14 3.3 Zawody deficytowe 15

SPIS TREŚCI. Wstęp 2. 3. Analiza zawodów deficytowych i nadwyżkowych 13 3.1 Zawody nadwyżkowe 13 3.2 Zawody zrównoważone 14 3.3 Zawody deficytowe 15 SPIS TREŚCI Wstęp 2 1. Bezrobotni według grup zawodów w mieście Olsztyn 3 1.1 Struktura bezrobotnych według dużych grup zawodowych 3 1.2 Napływ bezrobotnych według zawodów 6 1.3 Analiza bezrobocia według

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM I PÓŁROCZE 2012

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM I PÓŁROCZE 2012 MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM I PÓŁROCZE 2012 Wałbrzych, październik 2012 1 RAPORT RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM W I PÓŁROCZU

Bardziej szczegółowo

WSTĘP Zawody nadwyżkowe Zawody zrównoważone Zawody deficytowe

WSTĘP Zawody nadwyżkowe Zawody zrównoważone Zawody deficytowe WSTĘP Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych jest jednym z zadań zawartych w Krajowym Planie Działań na rzecz Zatrudnienia. Przede wszystkim powinien być wykorzystywany jako narzędzie w celu określenia

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W I PÓŁROCZU 2012 ROKU

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W I PÓŁROCZU 2012 ROKU Powiatowy Urząd Pracy w Ropczycach 39-100 Ropczyce, ul. NMP 2 Tel/fax (17) 22 18 523 e-mail: rzro@praca.gov.pl MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W I PÓŁROCZU

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PYRZYCKIM

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PYRZYCKIM POWIATOWY URZĄD PRACY W PYRZYCACH RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PYRZYCKIM Raport za rok 2010 Sporządziła Justyna Terelak doradca zawodowy MARZEC 2011 Niniejsze opracowanie stanowi

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych Analiza bezrobotnych oraz ofert pracy w obszarze działania Powiatowego Urzędu Pracy w Miechowie za I półrocze 2013 r. Zleceniodawca: Projekt i wykonanie:

Bardziej szczegółowo

ZAWODY DEFICYTOWE I NADWYŻKOWE POWIAT m. WAŁBRZYCH I PÓŁROCZE 2014 ROKU

ZAWODY DEFICYTOWE I NADWYŻKOWE POWIAT m. WAŁBRZYCH I PÓŁROCZE 2014 ROKU POWIATOWY URZĄD PRACY W WAŁBRZYCHU ZAWODY DEFICYTOWE I NADWYŻKOWE POWIAT m. WAŁBRZYCH I PÓŁROCZE 2014 ROKU Wałbrzych, październik 2014 1 RAPORT RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE M.

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W MIEŚCIE JELENIA GÓRA I POWIECIE JELENIOGÓRSKIM

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W MIEŚCIE JELENIA GÓRA I POWIECIE JELENIOGÓRSKIM POWIATOWY URZĄD PRACY W JELENIEJ GÓRZE RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W MIEŚCIE JELENIA GÓRA I POWIECIE JELENIOGÓRSKIM RAPORT I/P/2014 Październik 2014 rok SPIS TREŚCI 1. Wstęp.. 3 2. Analiza

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W 2017 ROKU

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W 2017 ROKU INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W 2017 ROKU 2017 POWIAT GDAŃSKI Gdańsk, styczeń 2018 Spis treści 1. Zarejestrowani bezrobotni wg rodzaju działalności ostatniego miejsca pracy na koniec 2017

Bardziej szczegółowo

ZAWODY DEFICYTOWE I NADWYŻKOWE POWIAT m. WAŁBRZYCH I PÓŁROCZE 2013 ROKU

ZAWODY DEFICYTOWE I NADWYŻKOWE POWIAT m. WAŁBRZYCH I PÓŁROCZE 2013 ROKU POWIATOWY URZĄD PRACY W WAŁBRZYCHU ZAWODY DEFICYTOWE I NADWYŻKOWE POWIAT m. WAŁBRZYCH I PÓŁROCZE 2013 ROKU Wałbrzych, październik 2013 1 RAPORT RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE M.

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM W 2012 ROKU

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM W 2012 ROKU MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM W 2012 ROKU Wałbrzych, marzec 2013 1 RAPORT RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM W 2012 r. Cel opracowania,

Bardziej szczegółowo

ANEKS STATYSTYCZNY DO RANKINGU ZAWODÓW

ANEKS STATYSTYCZNY DO RANKINGU ZAWODÓW ANEKS STATYSTYCZNY DO RANKINGU ZAWODÓW T-I/P-1. Bezrobotni według w powiecie zgierskim Stan w końcu I półrocza 2008 roku w tym Bezrobotni Nazwa zawodu absolwenci powyŝej 12 m-cy zawodu ogółem kobiety razem

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH DLA POWIATU KOLSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH DLA POWIATU KOLSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU P O W I A T O W Y U R ZĄ D P R A C Y W KOLE RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH DLA POWIATU KOLSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ul. Sienkiewicza 27, 62-600 Koło, /fax. (63) 27 22 625, (63) 27 22

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W 2018 ROKU

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W 2018 ROKU INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W 2018 ROKU 2018 POWIAT GDAŃSKI Gdańsk, styczeń 2019 Spis treści 1. Zarejestrowani bezrobotni wg rodzaju działalności ostatniego miejsca pracy na koniec 2018

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY w 2016 roku 2016 POWIAT GDAŃSKI Gdańsk, styczeń 2017 Spis treści 1. Zarejestrowani bezrobotni wg rodzaju działalności ostatniego miejsca pracy na koniec 2016

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH DLA POWIATU KOLSKIEGO ZA 2014 ROK

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH DLA POWIATU KOLSKIEGO ZA 2014 ROK P O W I A T O W Y U R ZĄ D P R A C Y W KOLE RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH DLA POWIATU KOLSKIEGO ZA 2014 ROK ul. Sienkiewicza 27, 62-600 Koło, /fax. (63) 27 22 625, (63) 27 22 994 NIP: 666-106-58-96

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W I PÓŁROCZU 2018 ROKU

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W I PÓŁROCZU 2018 ROKU INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W I PÓŁROCZU 2018 ROKU 2018 MIASTO GDAŃSK Gdańsk, lipiec 2018 Spis treści 1. Zarejestrowani bezrobotni wg rodzaju działalności ostatniego miejsca pracy na

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W I PÓŁROCZU 2019 ROKU

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W I PÓŁROCZU 2019 ROKU INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W I PÓŁROCZU 2019 ROKU 2019 MIASTO GDAŃSK Gdańsk, lipiec 2019 Spis treści 1. Zarejestrowani bezrobotni wg rodzaju działalności ostatniego miejsca pracy na

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W I PÓŁROCZU 2019 ROKU

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W I PÓŁROCZU 2019 ROKU INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W I PÓŁROCZU 2019 ROKU 2019 POWIAT GDAŃSKI Gdańsk, lipiec 2019 Spis treści 1. Zarejestrowani bezrobotni wg rodzaju działalności ostatniego miejsca pracy na

Bardziej szczegółowo

Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie tatrzańskim w I półroczu 2014 roku

Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie tatrzańskim w I półroczu 2014 roku POWIATOWY URZĄD PRACY Powiatowy Urząd Pracy w Zakopanem Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie tatrzańskim w I półroczu 2014 roku Zakopane, październik 2014 Spis treści Wprowadzenie....

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W 2017 ROKU

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W 2017 ROKU INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W 2017 ROKU 2017 MIASTO GDAŃSK Gdańsk, styczeń 2018 Spis treści 1. Zarejestrowani bezrobotni wg rodzaju działalności ostatniego miejsca pracy na koniec 2017

Bardziej szczegółowo

absolwenci powyżej 12 m-cy zawodu ogółem kobiety

absolwenci powyżej 12 m-cy zawodu ogółem kobiety ANEKS STATYSTYCZNY T-II/P-1. Bezrobotni według w powiecie zgierskim Stan w końcu 2008 roku w tym Bezrobotni Nazwa zawodu absolwenci powyżej 12 m-cy zawodu ogółem kobiety razem kobiety razem kobiety 1 2

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W 2018 ROKU

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W 2018 ROKU INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W 2018 ROKU 2018 MIASTO GDAŃSK Gdańsk, styczeń 2019 Spis treści 1. Zarejestrowani bezrobotni wg rodzaju działalności ostatniego miejsca pracy na koniec 2018

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W I PÓŁROCZU 2018 ROKU

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W I PÓŁROCZU 2018 ROKU INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W I PÓŁROCZU 2018 ROKU 2018 POWIAT GDAŃSKI Gdańsk, lipiec 2018 Spis treści 1. Zarejestrowani bezrobotni wg rodzaju działalności ostatniego miejsca pracy na

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W I PÓŁROCZU 2014 ROKU

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W I PÓŁROCZU 2014 ROKU Powiatowy Urząd Pracy w Ropczycach 39-100 Ropczyce, ul. NMP 2 Tel/fax (17) 22 18 523 e-mail: rzro@praca.gov.pl MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W I PÓŁROCZU

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH Powiatowy Urząd Pracy w Przysusze ul. Szkolna 7 26-400 Przysucha MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH CZĘŚĆ DIAGNOSTYCZNA I PÓŁROCZE 2014 r. Przysucha, październik 2014r. SPIS TREŚCI Wstęp..3

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Malborku. Al. Armii Krajowej 70 82-200 Malbork tel/fax: 0 55 272 33 51 www.pup.malbork.pl e-mail: gdma@praca.gov.

Powiatowy Urząd Pracy w Malborku. Al. Armii Krajowej 70 82-200 Malbork tel/fax: 0 55 272 33 51 www.pup.malbork.pl e-mail: gdma@praca.gov. Powiatowy Urząd Pracy w Malborku Al. Armii Krajowej 70 82-200 Malbork tel/fax: 0 55 272 33 51 www.pup.malbork.pl e-mail: gdma@praca.gov.pl RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE MALBORSKIM

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W WAŁBRZYCHU

POWIATOWY URZĄD PRACY W WAŁBRZYCHU KS.PP 0700-03/11 POWIATOWY URZĄD PRACY W WAŁBRZYCHU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM W 2010 ROKU. Wałbrzych, marzec 2011 r. Spis Treści 1.Wstęp. 1.1 Cele opracowania.

Bardziej szczegółowo

ANEKS STATYSTYCZNY. Bezrobotne kobiety. Bezrobotni ogółem

ANEKS STATYSTYCZNY. Bezrobotne kobiety. Bezrobotni ogółem ANEKS STATYSTYCZNY Tabela Nr 1. według zawodów w mieście Siedlce stan na koniec 2014 r. Kod zawodu Nazwa zawodu ogółem Bezrobotne kobiety absolwencirazem absolwencikobiety powyżej 12 m-cyrazem powyżej

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Lesku Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie leskim za 2011 r. - część diagnostyczna

Powiatowy Urząd Pracy w Lesku Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie leskim za 2011 r. - część diagnostyczna Powiatowy Urząd Pracy w Lesku Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie leskim za 2011 r. - część diagnostyczna Lesko, marzec 2012 r. Spis treści 1. Wstęp 2 2. Struktura zarejestrowanych

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie leskim Lesko, październik 2010 r.

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie leskim Lesko, październik 2010 r. Powiatowy Urząd Pracy w Lesku Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie leskim Lesko, październik 2010 r. SPIS TREŚCI 1. Wstęp... 2 1.1 Poziom Bezrobocia... 3 2. Analiza Bezrobocia według

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KAZIMIERSKIM za I półrocze 2012 roku

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KAZIMIERSKIM za I półrocze 2012 roku RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KAZIMIERSKIM za I półrocze 2012 roku Kazimierza Wielka SPIS TREŚCI str. I. WSTĘP 3 II. ANALIZA BEZROBOCIA WG ZAWODÓW (GRUP ZAWODÓW)... 4 2.1 Analiza

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE JAROCIŃSKIM RAPORT ZA DRUGIE PÓŁROCZE 2014 r.

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE JAROCIŃSKIM RAPORT ZA DRUGIE PÓŁROCZE 2014 r. POWIATOWY URZĄD PRACY ul. Zaciszna 2, 63-200 Jarocin, tel. (062) 747 35 79, fax (062) 747 73 88; e-mail: sekretariat@pup.jarocin.pl NIP: 617 101 99 14 MONITORING DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY W GDAŃSKU INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY w 2015 roku 2015 POWIAT GDAŃSKI Gdańsk, styczeń 2016 Spis treści 1. Zarejestrowani bezrobotni wg rodzaju działalności ostatniego

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY w I półroczu 2017 roku

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY w I półroczu 2017 roku INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY w I półroczu 2017 roku 2017 MIASTO GDA Ń S K Gdańsk, 2017 Spis treści 1. Zarejestrowani bezrobotni wg rodzaju działalności ostatniego miejsca pracy w końcu

Bardziej szczegółowo

Grudziądz, wrzesień 2007 r.

Grudziądz, wrzesień 2007 r. w I połowie 2007 roku Grudziądz, wrzesień 2007 r. Spis treści Wprowadzenie... 3 Bezrobotni według zawodów... 5 Bezrobotni ogółem... 5 Bezrobotni do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki... 7 Bezrobotni

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY

POWIATOWY URZĄD PRACY i URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY JELENIA GÓRA MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W MIEŚCIE JELENIA GÓRA I POWIECIE JELENIOGÓRSKIM RAPORT za 2014 rok marzec 2015 SPIS TREŚCI 1. Wstęp.. 3

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W MIEŚCIE JELENIA GÓRA I POWIECIE JELENIOGÓRSKIM

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W MIEŚCIE JELENIA GÓRA I POWIECIE JELENIOGÓRSKIM POWIATOWY URZĄD PRACY W JELENIEJ GÓRZE MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W MIEŚCIE JELENIA GÓRA I POWIECIE JELENIOGÓRSKIM RAPORT II/P/2013 marzec 2014 SPIS TREŚCI 1. Wstęp.. 3 2. Analiza bezrobocia

Bardziej szczegółowo

WSTĘP Zawody nadwyżkowe Zawody zrównoważone Zawody deficytowe

WSTĘP Zawody nadwyżkowe Zawody zrównoważone Zawody deficytowe WSTĘP Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych jest jednym z zadań zawartych w Krajowym Planie Działań na rzecz Zatrudnienia. Przede wszystkim powinien być wykorzystywany jako narzędzie w celu określenia

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE JAWORSKIM W I PÓŁROCZU 2014 ROKU

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE JAWORSKIM W I PÓŁROCZU 2014 ROKU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE JAWORSKIM 1 Spis treści: 1. WSTĘP 1.1. Cel opracowania. 1.2. Podstawa opracowania. 1.3. Metodologia opracowania. 2. ANALIZA BEZROBOCIA WG ZAWODÓW

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KAMIENNOGÓRSKIM W II PÓŁROCZU 2010 ROKU

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KAMIENNOGÓRSKIM W II PÓŁROCZU 2010 ROKU POWIATOWY URZĄD PRACY 58-400 Kamienna Góra, ul. Sienkiewicza 6a tel. (075) 64-50-160, fax. (075) 64-50-170 pupkamiennagora.pl e-mail: wrka@praca.gov.pl RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE

Bardziej szczegółowo

RAPORT RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM W I PÓŁROCZU 2009r WSTĘP

RAPORT RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM W I PÓŁROCZU 2009r WSTĘP KS.PP.0700-3-09 RAPORT RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM W I PÓŁROCZU 2009r WSTĘP Cel opracowania, podstawa opracowania, metodologia opracowania Celem opracowania rankingu

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY w I półroczu 2017 roku

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY w I półroczu 2017 roku INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY w I półroczu 2017 roku 2017 P O W IAT GDA Ń SKI Gdańsk, 2017 Spis treści 1. Zarejestrowani bezrobotni wg rodzaju działalności ostatniego miejsca pracy w końcu

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Wstęp 2. 3. Analiza zawodów deficytowych i nadwyżkowych 12 3.1 Zawody nadwyżkowe 12 3.2 Zawody zrównoważone 13 3.3 Zawody deficytowe 14

SPIS TREŚCI. Wstęp 2. 3. Analiza zawodów deficytowych i nadwyżkowych 12 3.1 Zawody nadwyżkowe 12 3.2 Zawody zrównoważone 13 3.3 Zawody deficytowe 14 SPIS TREŚCI Wstęp 2 1. Bezrobotni według grup zawodów w mieście Olsztyn 3 1.1 Struktura bezrobotnych według dużych grup zawodowych 3 1.2 Napływ bezrobotnych według zawodów 6 1.3 Analiza bezrobocia według

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W II PÓŁROCZU 2010 ROKU (CZĘŚĆ DIAGNOSTYCZNA)

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W II PÓŁROCZU 2010 ROKU (CZĘŚĆ DIAGNOSTYCZNA) Powiatowy Urząd Pracy w Ropczycach 39-100 Ropczyce, ul. NMP 2 Tel/fax (017) 22 31 660 e-mail: rzro@praca.gov.pl MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W II PÓŁROCZU

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w mieście Częstochowa

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w mieście Częstochowa Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w mieście Częstochowa RAPORT ZA I PÓŁROCZE 2014 CZĘŚĆ DIAGNOSTYCZNA Monitoring opracowany przez: Konsorcjum badawcze: Lider konsorcjum: ALSTAT Aleksandra

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY

POWIATOWY URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY W SULĘCINIE MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SULĘCIŃSKIM ZA 2014 ROK Sporządził : Natalia Paczewska Doradca zawodowy Sulęcin-marzec 2015 SPIS TREŚCI WSTĘP.....

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W RUDZIE ŚLĄSKIEJ W I PÓŁROCZU 2012 ROKU

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W RUDZIE ŚLĄSKIEJ W I PÓŁROCZU 2012 ROKU MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W RUDZIE ŚLĄSKIEJ W I PÓŁROCZU 2012 ROKU SPIS TREŚCI: 1. WSTĘP...3 1.1 PODSTAWA PRAWNA...3 2. METODOLOGIA OPRACOWANIA..4 3. ANALIZA BEZROBOCIA WEDŁUG ZAWODÓW

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PYRZYCKIM

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PYRZYCKIM POWIATOWY URZĄD PRACY W PYRZYCACH MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PYRZYCKIM I PÓŁROCZE 2012 PRZYGOTOWAŁA: JUSTYNA TERELAK DORADCA ZAWODOWY PAŹDZIERNIK 2012 Niniejsze opracowanie

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Lesku Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie leskim za 2013 r. - część diagnostyczna

Powiatowy Urząd Pracy w Lesku Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie leskim za 2013 r. - część diagnostyczna Powiatowy Urząd Pracy w Lesku Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie leskim za 2013 r. - część diagnostyczna Lesko, marzec 2014 r. Spis treści 1. Wstęp 2 2. Struktura zarejestrowanych

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie częstochowskim

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie częstochowskim Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie częstochowskim RAPORT ZA I PÓŁROCZE 2014 CZĘŚĆ DIAGNOSTYCZNA Monitoring opracowany przez: Konsorcjum badawcze: Lider konsorcjum: ALSTAT Aleksandra

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY W GDAŃSKU INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY w 2015 roku 2015 MIASTO GDAŃSK Gdańsk, styczeń 2016 Spis treści 1. Zarejestrowani bezrobotni wg rodzaju działalności ostatniego

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z MONITORINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH I PÓŁROCZE 2013 ROKU

RAPORT Z MONITORINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH I PÓŁROCZE 2013 ROKU Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi 90-012 Łódź, Kilińskiego 102/102a, tel. (42) 251-65-00, fax (42) 676-80-04 Wydział Programów Rynku Pracy i Statystyki - Dział Statystyki i Analiz www.pup-lodz.pl; e-mail:

Bardziej szczegółowo

WSTĘP Zawody nadwyżkowe Zawody zrównoważone Zawody deficytowe

WSTĘP Zawody nadwyżkowe Zawody zrównoważone Zawody deficytowe WSTĘP Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych jest jednym z zadań zawartych w Krajowym Planie Działań na rzecz Zatrudnienia. Przede wszystkim powinien być wykorzystywany jako narzędzie w celu określenia

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie kartuskim

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie kartuskim Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie kartuskim RAPORT ZA I PÓŁROCZE 2014 Zleceniodawca: Powiatowy Urząd Pracy w Kartuzach 83-300 Kartuzy ul. Mściwoja II 4 Badanie zrealizowane przez:

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KAMIENNOGÓRSKIM W II PÓŁROCZU 2012 ROKU

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KAMIENNOGÓRSKIM W II PÓŁROCZU 2012 ROKU POWIATOWY URZĄD PRACY 58-400 Kamienna Góra, ul. Sienkiewicza 6a tel. (075) 64-50-160, fax. (075) 64-50-170 pupkamiennagora.pl e-mail: wrka@praca.gov.pl RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 maj 2017r.

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 maj 2017r. 47-200 Kędzierzyn-Koźle, ul. Anny 11 tel. 77 482 70 41 43 e-mail: opke@praca.gov.pl www.pup-kkozle.pl Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 maj 2017r. Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W SULĘCINIE MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SULĘCIŃSKIM ZA I PÓŁROCZE 2010 ROKU

POWIATOWY URZĄD PRACY W SULĘCINIE MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SULĘCIŃSKIM ZA I PÓŁROCZE 2010 ROKU POWIATOWY URZĄD PRACY W SULĘCINIE MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SULĘCIŃSKIM ZA I PÓŁROCZE 2010 ROKU Sporządziła : Anna Rekut Doradca zawodowy I stopnia Sulęcin- listopad 2010

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 sierpień 2017r.

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 sierpień 2017r. 47-200 Kędzierzyn-Koźle, ul. Anny 11 tel. 77 482 70 41 43 e-mail: opke@praca.gov.pl www.pup-kkozle.pl Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 sierpień r. Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Wstęp Analiza zawodów deficytowych i nadwyżkowych Zawody nadwyżkowe Zawody zrównoważone Zawody deficytowe 15

SPIS TREŚCI. Wstęp Analiza zawodów deficytowych i nadwyżkowych Zawody nadwyżkowe Zawody zrównoważone Zawody deficytowe 15 SPIS TREŚCI Wstęp 2 1. Bezrobotni według grup zawodów w mieście Olsztyn 3 1.1 Struktura bezrobotnych według dużych grup zawodowych 3 1.2 Napływ bezrobotnych według zawodów 6 1.3 Analiza bezrobocia według

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W I PÓŁROCZU 2007 ROKU

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W I PÓŁROCZU 2007 ROKU Powiatowy Urząd Pracy w Ropczycach 39-100 Ropczyce, ul. NMP 2 Tel/fax (017) 2218523 e-mail: rzro@praca.gov.pl RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W I PÓŁROCZU

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 30 listopada 2017r.

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 30 listopada 2017r. 47-200 Kędzierzyn-Koźle, ul. Anny 11 tel. 77 482 70 41 43 e-mail: opke@praca.gov.pl www.pup-kkozle.pl Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 30 listopada 2017r. Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W KWIDZYNIE RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KWIDZYŃSKIM W 2013 ROKU

POWIATOWY URZĄD PRACY W KWIDZYNIE RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KWIDZYŃSKIM W 2013 ROKU POWIATOWY URZĄD PRACY W KWIDZYNIE 82-500 Kwidzyn, ul. Grudziądzka 30, tel. 55 2672700 fax 55 2672701 sekretariat@pupkwidzyn.pl www.bip.pupkwidzyn.pl RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z MONITORINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH ROK 2013

RAPORT Z MONITORINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH ROK 2013 Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi 90-012 Łódź, Kilińskiego 102/102a, tel. (42) 251-65-00, fax (42) 676-80-04 Wydział Programów Rynku Pracy i Statystyki - Dział Statystyki i Analiz www.pup-lodz.pl; e-mail:

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 30 czerwiec 2017r.

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 30 czerwiec 2017r. 47-200 Kędzierzyn-Koźle, ul. Anny 11 tel. 77 482 70 41 43 e-mail: opke@praca.gov.pl www.pup-kkozle.pl Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 30 czerwiec 2017r. Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 30 listopad 2018r.

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 30 listopad 2018r. 47-200 Kędzierzyn-Koźle, ul. Anny 11 tel. 77 482 70 41 43 e-mail: opke@praca.gov.pl www.pup-kkozle.pl Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 30 listopad 2018r. Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W RUDZIE ŚLĄSKIEJ W II PÓŁROCZU 2011 ROKU

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W RUDZIE ŚLĄSKIEJ W II PÓŁROCZU 2011 ROKU MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W RUDZIE ŚLĄSKIEJ W II PÓŁROCZU 2011 ROKU SPIS TREŚCI: 1. WSTĘP...3 1.1 PODSTAWA PRAWNA...3 2. METODOLOGIA OPRACOWANIA..4 3. ANALIZA BEZROBOCIA WEDŁUG ZAWODÓW

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KAMIENNOGÓRSKIM W I PÓŁROCZU 2014 ROKU

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KAMIENNOGÓRSKIM W I PÓŁROCZU 2014 ROKU POWIATOWY URZĄD PRACY 58-400 Kamienna Góra, ul. Sienkiewicza 6a tel. (075) 64-50-160, fax. (075) 64-50-170 pupkamiennagora.pl e-mail: wrka@praca.gov.pl RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 marzec 2017r.

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 marzec 2017r. 47-200 Kędzierzyn-Koźle, ul. Anny 11 tel. 77 482 70 41 43 e-mail: opke@praca.gov.pl www.pup-kkozle.pl Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 marzec 2017r. Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W WAŁBRZYCHU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM W I POŁOWIE 2008 ROKU.

POWIATOWY URZĄD PRACY W WAŁBRZYCHU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM W I POŁOWIE 2008 ROKU. POWIATOWY URZĄD PRACY W WAŁBRZYCHU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM W I POŁOWIE 2008 ROKU. Wałbrzych, wrzesień 2008 r. RAPORT RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W WAŁBRZYCHU

POWIATOWY URZĄD PRACY W WAŁBRZYCHU KS.PP0700-01/09 POWIATOWY URZĄD PRACY W WAŁBRZYCHU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM W 2008 ROKU. Wałbrzych, marzec 2009 r. Spis Treści 1.Wstęp. 1.1 Cele opracowania. 1.2

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W MIEŚCIE JELENIA GÓRA I POWIECIE JELENIOGÓRSKIM

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W MIEŚCIE JELENIA GÓRA I POWIECIE JELENIOGÓRSKIM POWIATOWY URZĄD PRACY W JELENIEJ GÓRZE RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W MIEŚCIE JELENIA GÓRA I POWIECIE JELENIOGÓRSKIM RAPORT II/P/2011 marzec 2012 SPIS TREŚCI 1. Wstęp.. 3 2. Analiza bezrobocia

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych Monitoring deficytowych i nadwyżkowych Analiza bezrobotnych oraz ofert pracy w obszarze działania Powiatowego Urzędu Pracy w Augustowie za I półrocze Zleceniodawca: Projekt i wykonanie: Powiatowy Urząd

Bardziej szczegółowo