KSIĘGA JAKOŚCI DLA KLIENTA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "KSIĘGA JAKOŚCI DLA KLIENTA"

Transkrypt

1 System Zarządzania Jakością PN-EN ISO 9001: 2001 KSIĘGA JAKOŚCI EDYCJA Niniejszy dokument jest własnością POLSKIEGO KOMITETU NORMALIZACYJNEGO. Wszelkie prawa autorskie zastrzeżone. Kopiowanie i rozpowszechnianie wyłącznie za zgodą Prezesa PKN.

2 Stronica: 2 Stronic: 27 Spis treści: 1. PREZENTACJA POLSKIEGO KOMITETU NORMALIZACYJNEGO NAJWAŻNIEJSZE FAKTY HISTORYCZNE W DZIAŁALNOŚCI POLSKIEGO KOMITETU NORMALIZACYJNEGO PODSTAWY PRAWNE FUNKCJONOWANIA POLSKIEGO KOMITETU NORMALIZACYJNEGO UDZIAŁ POLSKIEGO KOMITETU NORMALIZACYJNEGO W MIĘDZYNARODOWYCH ORGANIZACJACH NORMALIZACYJNYCH POLITYKA JAKOŚCI ZAKRES SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ ZARZĄDZANIE PROCESAMI WYMAGANIA DOTYCZĄCE DOKUMENTACJI ODPOWIEDZIALNOŚĆ KIEROWNICTWA ZAANGAŻOWANIE KIEROWNICTWA ORIENTACJA NA KLIENTA POLITYKA JAKOŚCI PLANOWANIE ODPOWIEDZIALNOŚĆ, UPRAWNIENIA I KOMUNIKACJA PRZEGLĄD ZARZĄDZANIA ZARZĄDZANIE ZASOBAMI ZAPEWNIENIE ZASOBÓW ZASOBY LUDZKIE INFRASTRUKTURA ŚRODOWISKO PRACY REALIZACJA WYROBU PLANOWANIE REALIZACJI WYROBU PROCESY ZWIĄZANE Z KLIENTEM PROJEKTOWANIE I ROZWÓJ WYROBÓW ZAKUPY PRODUKCJA I DOSTARCZENIE USŁUGI NADZOROWANIE WYPOSAŻENIA DO MONITOROWANIA I POMIARÓW POMIARY, ANALIZA I DOSKONALENIE POSTANOWIENIA OGÓLNE MONITOROWANIE I POMIARY NADZÓR NAD WYROBEM NIEZGODNYM ANALIZA DANYCH DOSKONALENIE...27

3 Stronica: 3 Stronic: Prezentacja Polskiego Komitetu Normalizacyjnego 1.1. Najważniejsze fakty historyczne w działalności Polskiego Komitetu Normalizacyjnego 1923 Komitet Techniczny ds. Normalizacji Wyrobów Przemysłowych powstaje przy Ministerstwie Handlu i Przemysłu Polski Komitet Krajowy Elektrotechniki (utworzony w ramach Stowarzyszenia Elektryków Polskich - SEP) zostaje członkiem IEC Polski Komitet Normalizacyjny (P.K.N.) zostaje powołany, a Polska Norma (PN) wprowadzona jako oficjalny dokument do dobrowolnego stosowania Pierwsza PN zostaje opublikowana Polski Komitet Normalizacyjny (PKN) wznawia działalność po wojnie PKN zostaje członkiem założycielem ISO Ustawa o Polskim Komitecie Normalizacyjnym wprowadza normy obowiązkowe Polski Komitet Krajowy Elektrotechniki zostaje włączony do PKN PKN staje się centralnym organem administracji państwowej odpowiedzialnym za normalizację Ustawa o normalizacji potwierdza status PKN jako centralnego organu administracji państwowej 1970 PKN rozpoczyna współpracę z EKG/ONZ PKN i Centralny Urząd Jakości i Miar zostają połączone w Polski Komitet Normalizacji i Miar (PKNiM) Polski Komitet Normalizacji, Miar i Jakości (PKNMiJ) powstaje z mocy ustawy o jakości wyrobów, usług, robót i obiektów budowlanych 1992 Pierwsze dwie PN-EN ustanowione Na mocy przepisów Ustawy o normalizacji z dnia 3 kwietnia 1993, PKNMiJ zostaje rozwiązany, a Polski Komitet Normalizacyjny (PKN) reaktywowany. Ustawa wprowadza nowoczesny system normalizacji w Polsce, oparty na europejskim, z dobrowolnym statusem norm włącznie PKN i Instytut Łączności podpisują Memorandum of Understanding (MoU) z ETSI PKN wprowadza dobrowolny znak zgodności z Polską Normą Krajowy Punkt Informacyjny WTO/TBT zostaje utworzony w PKN 1997 PKN zostaje członkiem konsorcjum PERINORM Nowa Ustawa o normalizacji z dnia 12 września 2002 uchwalona przez Sejm. PKN występuje o przyznanie pełnego członkostwa w CEN i CENELEC.

4 Stronica: 4 Stronic: Nowa Ustawa o normalizacji wchodzi w życie nowy status PKN system normalizacji w pełni zgodny z europejskim. Nowe MoU z ETSI zostaje podpisane przez PKN PKN zostaje członkiem CEN i CENELEC z dniem 1 stycznia. Jubileusz 80-lecia Polskiego Komitetu Normalizacyjnego Podpisane zostaje porozumienie między Polskim Komitetem Normalizacyjnym (PKN) a Państwowym Komitetem Ukrainy ds. Przepisów Technicznych i Polityki Konsumenckiej (DSSU) o współpracy w dziedzinie normalizacji. Prezes PKN został wybrany do Rady Administracyjnej CENELEC. PKN i Instytut Techniki i Aparatury Medycznej podpisują porozumienie, w celu prowadzenia stałej współpracy dla rozwoju i upowszechniania normalizacji Podstawy prawne funkcjonowania Polskiego Komitetu Normalizacyjnego Ustawa o normalizacji i akty wykonawcze Ustawa z dnia 12 września 2002 r. o normalizacji (Dz. U. Nr 169, poz. 1386, z późn. zm.) Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie działalności normalizacyjnej związanej z obronnością i bezpieczeństwem państwa (Dz. U. nr 239, poz. 2038) Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. Nr 239, poz z późn. zm.) Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu współdziałania Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z organami administracji rządowej (Dz. U. Nr 239, poz. 2040) Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu przeprowadzenia wyboru członków Rady Normalizacyjnej przy Polskim Komitecie Normalizacyjnym (Dz. U. Nr 239, poz. 2041) Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu nadawania i wykorzystywania znaku zgodności z Polską Normą (Dz. U. Nr 241, poz. 2077) Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 kwietnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie funkcjonowanie krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. Nr 65, poz. 597) Zarządzenie Prezesa Rady Ministrów nr 169 z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie nadania statutu Polskiemu Komitetowi Normalizacyjnemu (M. P. Nr 61, poz. 874, wraz ze zm. M.P. Nr 19 z 2007 r., poz. 231)

5 Stronica: 5 Stronic: 27 Zarządzenie Prezesa Rady Ministrów nr 28 z dnia 21 marca 2007 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statusu Polskiemu Komitetowi Normalizacyjnemu (M.P. Nr 19 z 2007 r., poz. 231) Zarządzenie Prezesa Rady Ministrów nr 65 z dnia16 czerwca 2008 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Polskiemu Komitetowi Normalizacyjnemu (M.P. Nr 46 z 2008 r., poz. 416) Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 kwietnia 2008 r. w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników Polskiego Komitetu Normalizacyjnego (Dz. U. Nr 73, poz. 437) 1.3. Udział Polskiego Komitetu Normalizacyjnego w międzynarodowych organizacjach normalizacyjnych Polski Komitet Normalizacyjny, jako krajowa jednostka normalizacyjna upoważniona na mocy ustawy do reprezentowania interesów Polski w dziedzinie normalizacji na arenie międzynarodowej, prowadzi intensywną współpracę z organizacjami normalizacyjnymi szczebla międzynarodowego, europejskiego, a także z krajowymi jednostkami normalizacyjnymi innych państw. Współpraca ta odbywa się przede wszystkim w ramach organizacji normalizacyjnych: ISO Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna (www.iso.org); IEC Międzynarodowa Komisja Elektrotechniczna (www.iec.ch); CEN Europejski Komitet Normalizacyjny (w tym ECISS - Europejski Komitet ds. Normalizacji Żelaza i Stali) (www.cen.eu); CENELEC Europejski Komitet Normalizacyjny Elektrotechniki (www.cenelec.eu); ETSI Europejski Instytut Norm Telekomunikacyjnych (www.etsi.org). Współpraca z międzynarodowymi organizacjami normalizacyjnymi (ISO i IEC) Międzynarodowa Komisja Elektrotechniczna (IEC) powstała już w 1906 r. W 1923 r. Polski Komitet Krajowy Elektrotechniki został członkiem tej organizacji. Członkostwo to trwa do chwili obecnej. Obecnie rolę krajowego komitetu elektrotechniki pełni PKN. W 1947 r. PKN został członkiem założycielem Międzynarodowej Organizacji Normalizacyjnej (ISO) i odgrywa w niej ważną rolę aż do dziś jako krajowa jednostka normalizacyjna. Współpraca z IEC i ISO ma podobny charakter. Wynika to zarówno z faktu, że normalizacja międzynarodowa opiera się na tych samych fundamentalnych zasadach, jak ze wspólnych przepisów wewnętrznych i zbliżonych procedur obu organizacji. Wynikiem działalności ISO czy IEC jest przede wszystkim norma międzynarodowa. Stanowi ona pewien wspólny model dla krajowych jednostek normalizacyjnych, które mogą go wykorzystać jako wzorzec do opracowania własnych norm krajowych. Nie ma tutaj obowiązku pełnego wprowadzania norm ISO czy IEC przez ich członków do zbiorów norm krajowych, choć jest to usilnie zalecane dla ułatwienia handlu globalnego (przykładowo zalecenie to zawarte jest w załączniku nr 3 do Porozumienia WTO/TBT).

6 Stronica: 6 Stronic: 27 W członkostwie ISO i IEC można wyróżnić dwa poziomy. Pierwszy dotyczy udziału w całości działań organizacji. Członkiem jest krajowa jednostka normalizacyjna - NSB (w IEC nosi ona nazwę komitetu krajowego - NC). Jej przedstawiciele mają prawo być wybierani do wszelkich organów zarządzających i kierujących organizacji. Drugi poziom dotyczy udziału w pracach technicznych. Każda NSB (NC) deklaruje swój udział w pracach poszczególnych komitetów technicznych (TC) i podkomitetów (SC). Mamy tu do czynienia z dwiema kategoriami członkostwa (lub brakiem członkostwa): członkostwo "P" (participating member) polega na pełnym udziale w pracach danego TC czy SC i pociąga za sobą zarówno prawa, jak i obowiązki. Do obowiązków należy m.in. terminowe opiniowanie dokumentów roboczych i głosowanie na projekty tych dokumentów oraz udział w posiedzeniach. członkostwo "O" (observer) polega na biernym udziale gwarantującym dostęp do dokumentów roboczych i możliwość udziału w posiedzeniach w charakterze obserwatora, jednak bez prawa podejmowania decyzji i głosowania (poza pewnymi wyjątkami). Należy podkreślić znaczny udział PKN w pracach technicznych obu organizacji, czego wyrazem jest liczba komitetów i podkomitetów technicznych ISO i IEC, w których PKN ma członkostwo "P" i "O". Ustępujemy tylko organizacjom z krajów najbardziej rozwiniętych. Polscy eksperci biorą także udział w pracach wielu grup roboczych (WG). Oznacza to zaangażowanie wielu ekspertów - członków komitetów technicznych (KT) PKN we współpracę międzynarodową. Praca ich polega zarówno na opiniowaniu projektów dokumentów normatywnych, jak i udziale w posiedzeniach komitetów, podkomitetów i grup roboczych. W związku z przejściem w ISO i IEC na pełną elektronizację obiegu i przetwarzania dokumentów, współpraca odbywa się drogą elektroniczną. Współpraca z ISO Struktura uczestnictwa PKN w pracach komitetów i podkomitetów technicznych ISO (stan na dzień 31 lipca 2008 r.) przedstawia się następująco: Członkostwo Komitety (TC) Podkomitety (SC) Razem TC i SC Czynne (P) Bierne (O) Razem Łączna liczba TC i SC w ISO wynosi 733. PKN uczestniczy w komitetach ds. problemów ogólnych zagadnień normalizacji ISO. Są to: DEVCO (członkostwo "P") - Komitet ds. Problemów Krajów Rozwijających się, COPOLCO (członkostwo "O") - Komitet ds. Polityki Konsumenckiej, CASCO (członkostwo "P") - Komitet ds. Oceny Zgodności. REMCO (członkostwo "P") - Komitet ds. Materiałów Odniesienia PKN, jako członek ISONET (Sieć Informacyjna ISO) odgrywa aktywną i ważną rolę w kształtowaniu polityki informacyjnej ISO. Należy podkreślić bardzo słabe zainteresowanie polskich konsumentów procesem normalizacji. W przeciwieństwie do krajów Europy Zachodniej czy USA, polskie organizacje konsumenckie są słabe i nie chcą uczestniczyć w tym procesie. Możliwa jest więc w najbliższym czasie rezygnacja nawet z członkostwa "O" w COPOLCO.

7 Stronica: 7 Stronic: 27 Każdy członek ISO ma prawo do prowadzenia sekretariatów komitetów i podkomitetów technicznych tych organizacji. PKN prowadzi sekretariat komitetu technicznego: TC 98 Podstawy projektowania budowli; oraz 1 podkomitetu: TC 98/SC 2 Podstawy projektowania budowli. Niezawodność konstrukcji. Prowadzenie sekretariatów 1 komitetu technicznego: TC 195 Maszyny i urządzenia budowlane; oraz 2 podkomitetów: TC 34/SC 3 Produkty rolno-żywnościowe. Przetwory owocowe i warzywne, TC 107/SC 7 Powłoki metalowe i inne nieorganiczne. Badania korozyjne, zostało powierzone przez PKN jednostkom zewnętrznym na podstawie stosownych porozumień. Współpraca z IEC Struktura uczestnictwa PKN w pracach komitetów i podkomitetów technicznych IEC (stan na dzień 31 lipca 2008 r.) przedstawia się następująco: Członkostwo Komitety (TC) Podkomitety (SC) Razem TC i SC Czynne (P) Bierne (O) Razem Łączna liczba TC i SC w IEC wynosi 172 (PKN nie współpracuje z 4 TC/SC). Każdy członek IEC ma prawo do prowadzenia sekretariatów komitetów i podkomitetów technicznych tej organizacji. PKN prowadzi sekretariat jednego komitetu technicznego IEC: TC 27 Urządzenia elektrotermiczne przemysłowe. Współpraca z europejskimi organizacjami normalizacyjnymi (CEN, CENELEC i ETSI) Europejski Komitet Normalizacyjny CEN powstał w 1974 r., Europejski Komitet Normalizacyjny Elektrotechniki CENELEC - w 1973 r., a Europejski Instytut Norm Telekomunikacyjnych ETSI - w 1988 r. W przeciwieństwie do długiej tradycji współpracy PKN z organizacjami międzynarodowymi, współpraca na szczeblu europejskim datuje się od 1991 roku, w którym PKNMiJ uzyskał status afilianta CEN i CENELEC (przejęty następnie przez PKN w 1994r.). Status ten zapewnił częściowy dostęp do informacji o działalności tych organizacji, możliwość dostępu do norm europejskich i wprowadzania ich do Polskich Norm. Umożliwił także uczestnictwo w pracach komitetów i podkomitetów technicznych tych organizacji, niestety w charakterze obserwatora. 30 grudnia 2002 r. PKN wystąpił do CEN i CENELEC z wnioskiem o pełne członkostwo w tych organizacjach. Wniosek został rozpatrzony pozytywnie. Również wyniki auditu przeprowadzonego w PKN na zlecenie CEN i CENELEC, mającego na celu sprawdzenie gotowości do członkostwa, były pozytywne. W związku z tym PKN otrzymał status pełnego członka w tych organizacjach z dniem 1 stycznia 2004 r. PKN ma prawo udziału w pracach wszystkich komitetów technicznych i podkomitetów obu organizacji. Może zgłaszać też ekspertów do grup roboczych. 163 ekspertów uczestniczy w

8 Stronica: 8 Stronic: 27 pracach 206 grup roboczych CEN i 11 ekspertów w pracach 12 grup roboczych CENELEC (dane na dzień 31 lipca 2008 r.). Członkiem ETSI może zostać każda organizacja, firma czy instytucja związana z telekomunikacją z krajów obszaru CEPT (Europejska Konferencja Administracji Poczty i Telekomunikacji). W 1994 r. PKN (wraz z Instytutem Łączności) podpisał z ETSI porozumienie, tzw. Memorandum of Understanding (MoU), na mocy, którego PKN oraz IŁ pełniły rolę Krajowych Organizacji Normalizacyjnych ETSI (tzw. ETSI/NSO). Podczas 41. Zgromadzenia Ogólnego ETSI, w dniu 25 marca 2003 r. zostało podpisane nowe Memorandum of Understanding miedzy PKN a ETSI. Zgodnie z nowym MoU, PKN pełni rolę Krajowej Jednostki Normalizacyjnej ETSI. Rola PKN, jako NSO, obejmuje organizowanie ankiety powszechnej i głosowania nad projektami norm europejskich serii telekomunikacyjnej, ogłaszanie i przestrzeganie okresu wstrzymania (standstill) oraz transpozycję krajową norm europejskich opracowanych przez ETSI. PKN nie ma prawa udziału w pracach technicznych ETSI, może natomiast brać udział w posiedzeniach gremiów decyzyjnych na prawach obserwatora.

9 Stronica: 9 Stronic: Polityka jakości Polski Komitet Normalizacyjny jako uznana krajowa jednostka normalizacyjna ukierunkowuje swoje zadania na sprawne organizowanie działalności normalizacyjnej w Polsce i zapewnienie wszystkim zainteresowanym dokumentów normalizacyjnych: odpowiadających wymaganiom rynku, zgodnych z rozwiązaniami europejskimi i międzynarodowymi wypracowanymi przy współudziale zainteresowanych polskich stron, w optymalnym czasie, i wspierających krajową politykę techniczną. Polski Komitet Normalizacyjny organizując działalność normalizacyjną stosuje zasady praworządności, otwartości, dobrowolności, przejrzystości, spójności, konsensu i bezstronności. Najwyższe kierownictwo ustanawia cele jakości i kierunki działania Polskiego Komitetu Normalizacyjnego, tworzy i zapewnia utrzymanie środowiska wewnętrznego angażując wszystkich w realizację celów jakości. Osiąganie powyższych założeń jest realizowane dzięki zagwarantowaniu oraz dostępności do zasobów umożliwiających: stałe podnoszenie jakości produktów i świadczonych usług, zapewnienie spójności krajowego systemu normalizacji w powiązaniu z systemem europejskim, aktywne partnerstwo na europejskiej i międzynarodowej arenie normalizacyjnej, stałe promowanie korzyści z udziału w normalizacji i stosowania norm wprowadzenie i doskonalenie elektronizacji wiodących procesów w PKN. Prawidłowa realizacja procesu normalizacyjnego i usług zagwarantowana jest poprzez wdrożenie i ciągłe doskonalenie skuteczności systemu zarządzania jakością ISO 9001 w tym także poprzez określenie odpowiedzialności kierownictwa i zaangażowanie wszystkich pracowników. Polityka jakości stanowi zobowiązanie wobec naszych klientów oraz społeczeństwa i jest znana i respektowana przez wszystkich pracowników Polskiego Komitetu Normalizacyjnego. Prezes Polskiego Komitetu Normalizacyjnego dr Janusz Szymański Data: r.

10 Stronica: 10 Stronic: Zakres Systemu Zarządzania Jakością W celu lepszego zaspokojenia potrzeb klientów oraz sprawniejszego zarządzania organizacją, Prezes Polskiego Komitetu Normalizacyjnego postanowił o opracowaniu i wdrożeniu Systemu Zarządzania Jakością spełniającego wymagania normy PN-EN ISO 9001:2001 i obejmującego następujący zakres działalności: Opracowywanie i publikowanie Polskich Norm i dokumentów normalizacyjnych, sprzedaż Polskich Norm i dokumentów normalizacyjnych międzynarodowych i zagranicznych oraz wydawnictw normalizacyjnych, opracowywanie i sprzedaż informacji normalizacyjnej, wydawanie certyfikatów zgodności z Polską Normą Celem niniejszej Księgi Jakości jest prezentacja stosowanego w PKN Systemu Zarządzania Jakością.

11 Stronica: 11 Stronic: System zarządzania jakością 4.1. Zarządzanie procesami Polski Komitet Normalizacyjny ustanowił, wdrożył i utrzymuje System Zarządzania Jakością oraz ciągle doskonali jego skuteczność zgodnie z wymaganiami normy PN-EN ISO 9001:2001. W Polskim Komitecie Normalizacyjnym zidentyfikowano, określono i udokumentowano procesy przebiegające w organizacji oraz zakres odpowiedzialności, wykorzystując mapę procesów, opisy procesów, procedury i instrukcje. Zdefiniowano również wzajemne oddziaływanie między procesami. Najwyższe kierownictwo instytucji zapewniło zasoby i informacje niezbędne do wdrożenia i stosowania oraz monitorowania procesów. Zgodność Systemu Zarządzania Jakością z normą PN-EN ISO 9001:2001 i stałe udoskonalanie jego skuteczności są zapewniane poprzez audity wewnętrzne oraz przeglądy przez najwyższe kierownictwo. Są podejmowane niezbędne działania dla osiągnięcia zaplanowanych wyników. Dla zidentyfikowania procesów funkcjonujących w Polskim Komitecie Normalizacyjnym posłużono się modelem systemu zaczerpniętego z normy PN-EN ISO 9001:2001 i przedstawionego na rysunku 1. Ciągłe doskonalenie systemu zarządzania jakością Klienci Odpowiedzialność kierownictwa Klienci Zarządzanie zasobami Pomiary, analizy, doskonalenie Zadowolenie Wymagania Wejście Realizacja wyrobu Wyrób Wyjście Rysunek 1. Model procesowego Systemu Zarządzania Jakością w organizacji.

12 Stronica: 12 Stronic: 27 W celu sprawnego zarządzania zidentyfikowanymi w PKN procesami, podzielono je na trzy grupy: - procesy zarządzania (Z), - procesy realizacyjne (R), - procesy wspierające (W). Nr grupy procesów Nazwa grupy procesów Z 1 Planowanie i doskonalenie SZJ Z 2 Zarządzanie i rozwój PKN Z 3 Opiniowanie dokumentacji roboczej ISO lub IEC Z.4 Kreowanie wizerunku PKN i marketing Z 5 Badanie zadowolenia klienta Z 6 Zarządzanie personelem R 1 Projektowanie i rozwój produktów R 2 Opracowywanie norm i dokumentów normalizacyjnych R 3 Publikowanie DN i katalogu PN R 4 Informacja normalizacyjna R 5 Sprzedaż wydawnictw R 6 Organizacja szkoleń dla klientów zewnętrznych R 7 Przygotowanie miesięcznika Wiadomości PKN R 8 Zarządzanie uprawnieniami do nadawania Znaku Zgodności z PN W 1 Realizacja zakupów W 2 Nadzór nad infrastrukturą W 3 Zarządzanie systemami IT W 4 Finanse W 5 Zapewnienie bezpieczeństwa w PKN W 6 Audyt wewnętrzny Na rysunku 2 przedstawiono mapę procesów w Polskim Komitecie Normalizacyjnym.

13 KSIĘGA JAKOŚCI Rysunek 2. Mapa procesów w Polskim Komitecie Normalizacyjnym Stronica: 13 Stronic: 27

14 Stronica: 14 Stronic: Wymagania dotyczące dokumentacji Postanowienia ogólne Dokumentacja Systemu Zarządzania Jakością w Polskim Komitecie Normalizacyjnym obejmuje: - Księgę Jakości, - Księgę Jakości dla Klienta, - deklarację Polityki Jakości oraz cele dotyczące jakości, - opisy zidentyfikowanych procesów, - procedury, w tym wymagane przez normę PN-EN ISO 9001:2001, oraz instrukcje ustanowione przez instytucję w celu zapewnienia skutecznego planowania, przebiegu i nadzorowania jej procesów, - formularze do dokonywania zapisów wymaganych postanowieniami normy PN-EN ISO 9001:2001. Opisy procesów zostały zredagowane w formie tabel i zawierają najważniejsze informacje o zidentyfikowanych i funkcjonujących procesach w Polskim Komitecie Normalizacyjnym, Procedury określają sekwencję i sposób postępowania oraz odpowiedzialność za wykonywane działania w realizowanych procesach. Instrukcje szczegółowo opisują sposób wykonywania powtarzalnych zadań. Formularze są dokumentami służącymi do zapisów stanowiących dowód zrealizowania określonych działań. Dokumenty Systemu Zarządzania Jakością są redagowane przez wyznaczonych pracowników, a przed ich wydaniem są przeglądane i sprawdzane przez odpowiedzialnego za proces, którego dotyczą, oraz przez Pełnomocnika ds. Systemu Zarządzania Jakością na zgodność z wymaganiami normy PN-EN ISO 9001:2001. Dokumenty SZJ są zatwierdzane przez Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego Księga Jakości W Polskim Komitecie Normalizacyjnym została opracowana i jest utrzymywana Księga Jakości. Za opracowanie Księgi Jakości i nadzór nad nią jest odpowiedzialny Pełnomocnik ds. Systemu Zarządzania Jakością. Przed wydaniem Księga Jakości jest zatwierdzana przez Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego. Oryginał każdego wydania Księgi Jakości przechowuje Pełnomocnik ds. Systemu Zarządzania Jakością.

15 Stronica: 15 Stronic: Nadzór nad dokumentami W Polskim Komitecie Normalizacyjnym zidentyfikowano i utrzymuje się następujące dokumenty: a) Dokumenty zewnętrzne: - przepisy prawne, - przepisy wewnętrzne ISO/IEC, CEN/CENELEC, ETSI. b) Dokumenty Systemu Zarządzania Jakością: - Księga Jakości, - Księga Jakości dla Klienta, - Polityka Jakości zawarta w Księdze Jakości, - opisy procesów, - procedury, - instrukcje, - formularze. c) Dokumenty wewnętrzne: - zarządzenia Prezesa PKN Nadzór nad zapisami W celu dostarczenia dowodów zgodności z wymaganiami i dowodów skuteczności działania Systemu Zarządzania Jakością w Polskim Komitecie Normalizacyjnym zostały ustanowione i są utrzymywane zapisy. Opracowano i wdrożono udokumentowaną procedurę Nadzór nad zapisami, która ustala sposoby identyfikowania, przechowywania, zabezpieczania, wyszukiwania, zachowywania przez określony czas zapisów oraz dysponowania nimi.

16 Stronica: 16 Stronic: Odpowiedzialność kierownictwa 5.1. Zaangażowanie kierownictwa Prezes i kierownictwo Polskiego Komitetu Normalizacyjnego dostarczyli dowody swojego zaangażowania w tworzenie i wdrożenie Systemu Zarządzania Jakością oraz w ciągłe doskonalenie jego skuteczności poprzez: - zakomunikowanie pracownikom PKN znaczenia spełnienia wymagań klientów, jak również wymagań ustawowych i regulaminowych, - ustanowienie Polityki Jakości PKN, - ustalanie celów dotyczących jakości, - przeprowadzanie przeglądów zarządzania przez kierownictwo, - zapewnianie dostępności zasobów niezbędnych do wdrożenia i utrzymania Systemu Zarządzania Jakością Orientacja na klienta Polski Komitet Normalizacyjny jest zależny od swoich klientów i innych stron zainteresowanych i dlatego dąży do zaspokojenia aktualnych potrzeb oraz przewiduje ich oczekiwania Polityka Jakości Prezes Polskiego Komitetu Normalizacyjnego określił i udokumentował Politykę Jakości, która odpowiada specyfice i celowi istnienia PKN. Polityka: zawiera zobowiązanie do spełnienia wymagań i ciągłego doskonalenia skuteczności wdrożonego Systemu Zarządzania Jakością, tworzy podstawy do ustanowienia i przeglądu celów dotyczących jakości, została zakomunikowana i jest zrozumiała w organizacji, jest przeglądana pod względem jej ciągłej przydatności Planowanie Cele dotyczące jakości Prezes Polskiego Komitetu Normalizacyjnego powołuje zespoły robocze złożone z członków kierownictwa do opracowania celów dotyczących jakości dla odpowiednich funkcji i szczebli w instytucji, łącznie z celami potrzebnymi do spełnienia wymagań dotyczących wyrobu. Ustanowione cele są mierzalne i spójne z Polityką Jakości.

17 Stronica: 17 Stronic: Planowanie systemu zarządzania jakością Prezes i kierownictwo Polskiego Komitetu Normalizacyjnego są odpowiedzialni za planowanie jakości poprzez określenie niezbędnych procesów potrzebnych do skutecznego i efektywnego osiągnięcia celów dotyczących jakości oraz spełnienia wymagań zgodnych z wytyczoną strategią instytucji. Wyniki planowania omawiane są na przeglądach systemu zarządzania przez kierownictwo Odpowiedzialność, uprawnienia i komunikacja Odpowiedzialność i uprawnienia Odpowiedzialność i uprawnienia pracowników oraz kierownictwa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego zostały określone i zakomunikowane. Na rysunku 3 przedstawiono schemat organizacyjny Polskiego Komitetu Normalizacyjnego.

18 Stronica: 18 Stronic: 27 Rysunek 3. Schemat organizacyjny Polskiego Komitetu Normalizacyjnego

19 Stronica: 19 Stronic: Przedstawiciel kierownictwa Obowiązki przedstawiciela kierownictwa pełni Pełnomocnik ds. Systemu Zarządzania Jakością, który zapewnia, że procesy potrzebne w Systemie Zarządzania Jakością są ustanowione, wdrożone i utrzymywane Komunikacja wewnętrzna W bieżących działaniach Polskiego Komitetu Normalizacyjnego komunikacja wewnętrzna realizowana jest poprzez: - komunikowanie przez przełożonych kierunków zarządzania w miejscu wykonywania działań (pracy), - intranet, - strona WWW, - tablice ogłoszeń, - pisma Przegląd zarządzania W ustalonych odstępach czasu, kierownictwo PKN pod przewodnictwem Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego dokonuje przeglądów Systemu Zarządzania Jakością. Prowadzone przeglądy mają na celu zapewnienie stałej przydatności, adekwatności i skuteczności wdrożonego systemu jakości. Z przeglądu sporządzany jest raport zawierający ocenę skuteczności systemu oraz plany doskonalenia systemu jakości. 6. Zarządzanie zasobami 6.1. Zapewnienie zasobów Polski Komitet Normalizacyjny określił i ustanowił niezbędne zasoby ludzkie, infrastrukturę oraz środowisko pracy m.in. do: - wdrażania i utrzymywania Systemu Zarządzania Jakością oraz jego ciągłego doskonalenia, - zwiększania zadowolenia klientów.

20 Stronica: 20 Stronic: Zasoby ludzkie Postanowienia ogólne Kierownictwo Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z pełnym przekonaniem zapewnia, że personel wykonujący pracę wpływającą na jakość wyrobów dysponuje właściwym wykształceniem, umiejętnościami i doświadczeniem oraz uczestniczy w odpowiednich szkoleniach Kompetencje, świadomość i szkolenie W Polskim Komitecie Normalizacyjnym zostały określone niezbędne umiejętności pracowników wykonujących czynności mające wpływ na jakość i udokumentowane w Opisach stanowisk pracy. Identyfikacja kompetencji personelu oparta jest na aktualnych i oczekiwanych potrzebach PKN. Instytucja prowadzi analizę potrzeb w zakresie rozwoju swoich pracowników i opracowuje dla nich plany szkolenia, a następnie ocenia skuteczność podjętych działań Infrastruktura W Polskim Komitecie Normalizacyjnym zapewnia się i nadzoruje infrastrukturę niezbędną do realizacji wyrobu z zachowaniem zgodności z wymaganiami. Infrastruktura obejmuje: - budynki, przestrzeń do pracy i związane z nią instalacje, - wyposażenie stosowane w procesach (sprzęt i oprogramowanie), - łączność i system informatyczny Środowisko pracy W Polskim Komitecie Normalizacyjnym zostało określone środowisko pracy oraz zarządza się środowiskiem pracy niezbędnym dla osiągnięcia zgodności wyrobów ze stawianymi wymaganiami. W instytucji przestrzegane są wymagania wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa pracy oraz postanowień zawartych w przepisach prawnych.

21 Stronica: 21 Stronic: Realizacja wyrobu 7.1. Planowanie realizacji wyrobu Polski Komitet Normalizacyjny zaplanował i opracował procesy potrzebne do realizacji wyrobu. Dla ich skutecznego i efektywnego działania zaplanowano procesy wspomagające (zarządzania i wspierające) związane z procesami realizacyjnymi tak by również miały wpływ na tworzenie wartości dodanej. Dane wyjściowe z planowania są zawarte w dokumentacji Systemu Zarządzania Jakością Procesy związane z klientem Określenie wymagań dotyczących wyrobu W celu osiągnięcia pełnego zadowolenia klienta, przed rozpoczęciem realizacji wyrobu, określa się: - wymagania przekazane przez klienta, włączając w to wymagania dotyczące dostawy oraz działań prowadzonych po dostawie wyrobu, - wymagania, które nie zostały określone przez klienta, ale które są niezbędne do podanego lub zamierzonego zastosowania, jeżeli jest ono znane, a będące wynikiem wiedzy firmy o wyrobie i procesach jego wytwarzania, - wymagania ustawowe i przepisy dotyczące wyrobu, - inne dodatkowe wymagania specyficzne dla Polskiego Komitetu Normalizacyjnego Przegląd wymagań dotyczących wyrobu W trakcie prowadzenia procesów realizacyjnych przeprowadza się przegląd wymagań dotyczących wyrobu. Przegląd ten jest wykonywany przed podjęciem zobowiązań do wykonania i dostarczenia konkretnego wyrobu, tj. przed: przedłożeniem oferty, akceptacją umowy lub zamówienia, a także przed akceptacją zmian do umowy lub zamówienia. Wykonywany w powyższych okolicznościach przegląd zapewnia, że: - zostały określone wymagania dotyczące wyrobu, - rozwiązano rozbieżności i różnice pomiędzy wymaganiami określonymi w umowie lub zamówieniu a określonymi wcześniej, - Polski Komitet Normalizacyjny jest w stanie spełnić wyspecyfikowane wymagania Komunikacja z klientem Polski Komitet Normalizacyjny dysponuje odpowiednimi wystarczającymi i skutecznymi środkami takimi jak: poczta, telekomunikacja, internet (poczta elektroniczna) do komunikowania się z klientem w zakresie: - informacji o wyrobie,

Normy ISO serii 9000. www.greber.com.pl. Normy ISO serii 9000. Tomasz Greber (www.greber.com.pl) dr inż. Tomasz Greber. www.greber.com.

Normy ISO serii 9000. www.greber.com.pl. Normy ISO serii 9000. Tomasz Greber (www.greber.com.pl) dr inż. Tomasz Greber. www.greber.com. Normy ISO serii 9000 dr inż. Tomasz Greber www.greber.com.pl www.greber.com.pl 1 Droga do jakości ISO 9001 Organizacja tradycyjna TQM/PNJ KAIZEN Organizacja jakościowa SIX SIGMA Ewolucja systemów jakości

Bardziej szczegółowo

Zmiany i nowe wymagania w normie ISO 9001:2008

Zmiany i nowe wymagania w normie ISO 9001:2008 FORUM WYMIANY DOŚWIADCZEŃ DLA KONSULTANTÓW 19-20 listopada 2007r. Zmiany i nowe wymagania w normie ISO 9001:2008 Grzegorz Grabka Dyrektor Działu Certyfikacji Systemów, Auditor Senior TÜV CERT 1 Zmiany

Bardziej szczegółowo

ISO 9001:2015 przegląd wymagań

ISO 9001:2015 przegląd wymagań ISO 9001:2015 przegląd wymagań dr Inż. Tomasz Greber (www.greber.com.pl) Normy systemowe - historia MIL-Q-9858 (1959 r.) ANSI-N 45-2 (1971 r.) BS 4891 (1972 r.) PN-N 18001 ISO 14001 BS 5750 (1979 r.) EN

Bardziej szczegółowo

Norma to dokument przyjęty na zasadzie konsensu i zatwierdzony do powszechnego stosowania przez

Norma to dokument przyjęty na zasadzie konsensu i zatwierdzony do powszechnego stosowania przez KONCEPCJA SYSTEMU JAKOŚCI zgodnie z wymaganiami norm ISO serii 9000 dr Lesław Lisak Co to jest norma? Norma to dokument przyjęty na zasadzie konsensu i zatwierdzony do powszechnego stosowania przez upoważnioną

Bardziej szczegółowo

Procedura auditów wewnętrznych i działań korygujących

Procedura auditów wewnętrznych i działań korygujących 1/14 TYTUŁ PROCEURY Opracował: Zatwierdził: Pełnomocnik ds. SZJ Mariusz Oliwa 18 marca 2010r.... podpis Starosta Bolesławiecki Cezary Przybylski... podpis PROCEURA OBOWIĄZUJE O NIA: 25 czerwca 2010r. 18

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANY SYSTEM ZARZĄDZANIA DOKUMENT NADZOROWANY W WERSJI ELEKTRONICZNEJ Wydanie 07 Urząd Miasta Płocka. Księga środowiskowa

ZINTEGROWANY SYSTEM ZARZĄDZANIA DOKUMENT NADZOROWANY W WERSJI ELEKTRONICZNEJ Wydanie 07 Urząd Miasta Płocka. Księga środowiskowa Strona 1 1. Księga Środowiskowa Księga Środowiskowa to podstawowy dokument opisujący strukturę i funkcjonowanie wdrożonego w Urzędzie Systemu Zarządzania Środowiskowego zgodnego z wymaganiami normy PN-EN

Bardziej szczegółowo

ISO 9000/9001. Jarosław Kuchta Jakość Oprogramowania

ISO 9000/9001. Jarosław Kuchta Jakość Oprogramowania ISO 9000/9001 Jarosław Kuchta Jakość Oprogramowania Co to jest ISO International Organization for Standardization największa międzynarodowa organizacja opracowująca standardy 13700 standardów zrzesza narodowe

Bardziej szczegółowo

1

1 Wprowadzenie 0.1 Postanowienia ogólne Wprowadzenie 0.1 Postanowienia ogólne Wprowadzenie 0.1 Postanowienia ogólne 0.2 Podejście procesowe 0.2 Zasady zarządzania jakością 0.2 Zasady zarządzania jakością

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie jakością wg norm serii ISO 9000:2000 cz.1 system, kierownictwo i zasoby

Zarządzanie jakością wg norm serii ISO 9000:2000 cz.1 system, kierownictwo i zasoby Jakub Wierciak Zagadnienia jakości i niezawodności w projektowaniu Zarządzanie jakością wg norm serii ISO 9000:2000 cz.1 system, kierownictwo i zasoby System zarządzania jakością (ISO 9000:2000) System

Bardziej szczegółowo

Skrót wymagań normy ISO 9001/2:1994, PN-ISO 9001/2:1996

Skrót wymagań normy ISO 9001/2:1994, PN-ISO 9001/2:1996 Skrót wymagań normy ISO 9001/2:1994, PN-ISO 9001/2:1996 (pojęcie wyrób dotyczy też usług, w tym, o charakterze badań) 4.1. Odpowiedzialność kierownictwa. 4.1.1. Polityka Jakości (krótki dokument sygnowany

Bardziej szczegółowo

Księga Zintegrowanego Systemu Zarządzania ODPOWIEDZIALNOŚĆ KIEROWNICTWA

Księga Zintegrowanego Systemu Zarządzania ODPOWIEDZIALNOŚĆ KIEROWNICTWA Strona: 1 z 6 1. Zaangażowanie kierownictwa Najwyższe kierownictwo SZPZLO Warszawa Ochota przejęło pełną odpowiedzialność za rozwój i ciągłe doskonalenie ustanowionego i wdrożonego zintegrowanego systemu

Bardziej szczegółowo

Team Prevent Poland Sp. z o.o. Graficzna prezentacja struktury ISO 9001:2015 i IATF 16949:2016

Team Prevent Poland Sp. z o.o. Graficzna prezentacja struktury ISO 9001:2015 i IATF 16949:2016 Graficzna prezentacja struktury ISO 9001:2015 i 16949:2016 Struktura ISO 9001:2015 ISO 9001:2015 4. Kontekst organizacji 5. Przywództwo 6. Planowanie 7. Wsparcie 8. Działania operacyjne 9. Ocena efektów

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA. Audit wewnętrzny

PROCEDURA. Audit wewnętrzny I. Cel działania Celem niniejszej procedury jest zapewnienie, że: 1) SZJ jest skutecznie nadzorowany oraz weryfikowany; 2) proces auditu wewnętrznego jest zaplanowany i wykonywany zgodnie z przyjętymi

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA JAKOŚCI 5. ODPOWIEDZIALNOŚĆ KIEROWNICTWA

KSIĘGA JAKOŚCI 5. ODPOWIEDZIALNOŚĆ KIEROWNICTWA 1/9. 2/9..1. Zaangażowanie kierownictwa. Najwyższe kierownictwo Urzędu Miejskiego zaangażowało się we wdrożenie, rozwój oraz ciągłe doskonalenie Systemu Zarządzania Jakością według normy PN EN ISO 9001:2009.

Bardziej szczegółowo

Księga Jakości. Zawsze w zgodzie z prawem, uczciwie, dla dobra klienta

Księga Jakości. Zawsze w zgodzie z prawem, uczciwie, dla dobra klienta Księga Jakości Zawsze w zgodzie z prawem, uczciwie, dla dobra klienta Wydanie nr 2 z dnia 25.02.2013r. Organizacja: Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kamiennej Adres: ul. Konarskiego 20 Tel: 41 39 53 011

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA. Nadzór nad dokumentami i zapisami

PROCEDURA. Nadzór nad dokumentami i zapisami I. Cel działania Celem procedury jest określenie zasad postępowania z dokumentacją SZJ i jakości zapewniających: 1) zgodność dokumentacji SZJ z obowiązującym prawem i wymaganiami; 2) formalną i merytoryczną

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA NR QI/5.6/NJ

INSTRUKCJA NR QI/5.6/NJ Załącznik nr 6 do procedury QP/4.2.3/NJ INSTRUKCJA nr QI/5.6/NJ Wyd.05 Egz. nr. Str./Na str. 1/ 10 29.11.2016 (data wydania) INSTRUKCJA NR QI/5.6/NJ Stanowisko Imię i nazwisko Data Podpis Opracował inżynier

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA DLA ZAKŁADOWEJ KONTROLI PRODUKCJI

WYMAGANIA DLA ZAKŁADOWEJ KONTROLI PRODUKCJI Instytut Odlewnictwa Biuro Certyfikacji i Normalizacji u l. Z a k o p i a ń s k a 7 3 30-418 Kraków, Polska tel. +48 (12) 26 18 442 fax. +48 (12) 26 60 870 bcw@iod.krakow.pl w w w.i o d.k r ak ow. p l

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA JAKOŚCI POMIARY, ANALIZA I DOSKONALENIE

KSIĘGA JAKOŚCI POMIARY, ANALIZA I DOSKONALENIE Wydanie: 4 z dnia 09.06.2009r zmiana: 0 Strona 1 z 13 8.1 Postanowienia ogólne W Szpitalu Miejskim w Elblągu zostały zaplanowane i wdroŝone procesy monitorowania i pomiarów oraz analizy danych i doskonalenia

Bardziej szczegółowo

KLIENCI KIENCI. Wprowadzenie normy ZADOWOLE NIE WYRÓB. Pomiary analiza i doskonalenie. Odpowiedzialnoś ć kierownictwa. Zarządzanie zasobami

KLIENCI KIENCI. Wprowadzenie normy ZADOWOLE NIE WYRÓB. Pomiary analiza i doskonalenie. Odpowiedzialnoś ć kierownictwa. Zarządzanie zasobami SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ ISO Jakość samą w sobie trudno jest zdefiniować, tak naprawdę pod tym pojęciem kryje się wszystko to co ma związek z pewnymi cechami - wyrobu lub usługi - mającymi wpływ na

Bardziej szczegółowo

Certyfikacja systemu zarządzania jakością w laboratorium

Certyfikacja systemu zarządzania jakością w laboratorium INSTYTUT MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I TECHNOLOGII BETONU STANDARD CERTYFIKACJI SQ-2010/LB-001 Certyfikacja systemu zarządzania jakością w laboratorium Copyright by IMBiTB Wszelkie prawa autorskie zastrzeżone

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA JAKOŚCI 8. POMIARY, ANALIZA, DOSKONALENIE

KSIĘGA JAKOŚCI 8. POMIARY, ANALIZA, DOSKONALENIE 1/5. 2/5..1. Postanowienia ogólne. Urząd Miejski planuje i wdraża działania dotyczące pomiarów i monitorowania kierując się potrzebami Klientów oraz zapewnieniem poprawnego działania Systemu Zarządzania

Bardziej szczegółowo

NS-01 Procedura auditów wewnętrznych systemu zarządzania jakością

NS-01 Procedura auditów wewnętrznych systemu zarządzania jakością Załącznik nr 1 do zarządzenia Burmistrza Miasta Środa Wielkopolska Nr 19/2010 z dnia 22 lutego 2010 r. NS-01 Procedura auditów wewnętrznych systemu zarządzania jakością 1. Cel procedury Celem procedury

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 458/2009 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 21 października 2009 r.

Zarządzenie Nr 458/2009 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 21 października 2009 r. Zarządzenie Nr 458/2009 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 21 października 2009 r. w sprawie wprowadzenia procedury wewnętrznych auditów Systemu Zarządzania Jakością (NS-01). Na podstawie art. 33 ust. 1

Bardziej szczegółowo

V Ogólnopolska Konferencja nt. Systemów Zarządzania w Energetyce. Forum ISO 14000 INEM Polska. Polskie Forum ISO 14000 INEM Polska

V Ogólnopolska Konferencja nt. Systemów Zarządzania w Energetyce. Forum ISO 14000 INEM Polska. Polskie Forum ISO 14000 INEM Polska Forum ISO 14000 INEM Polska Polskie Forum ISO 14000 INEM Polska Wymagania norm: ISO 9001, ISO 14001 oraz PN-N-18001 dotyczące dostawców i podwykonawców. Szczyrk, 24 27. 09. 2006r. Maciej Kostrzanowski

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY ZARZĄDZANIA. cykl wykładów dr Paweł Szudra

SYSTEMY ZARZĄDZANIA. cykl wykładów dr Paweł Szudra SYSTEMY ZARZĄDZANIA cykl wykładów dr Paweł Szudra LITERATURA Brilman J., Nowoczesne koncepcje i metody zarządzania. PWE, 2006. Grudzewski W., Hejduk I., Projektowanie systemów zarządzania. Wydawnictwo

Bardziej szczegółowo

Program certyfikacji systemów zarządzania

Program certyfikacji systemów zarządzania Program certyfikacji InterCert prowadzi certyfikację systemów w oparciu o procedurę certyfikacji Systemów Zarządzania. Certyfikacja w przedsiębiorstwach obejmuje następujące etapy: Kontakt z klientem (przygotowanie

Bardziej szczegółowo

Procedura PSZ 4.11_4.12 DZIAŁANIA KORYGUJĄCE I ZAPOBIEGAWCZE

Procedura PSZ 4.11_4.12 DZIAŁANIA KORYGUJĄCE I ZAPOBIEGAWCZE ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY w SZCZECINIE SYSTEM ZARZĄDZANIA ZESPOŁEM LABORATORIÓW BADAWCZYCH (SZZLB) Zgodny z wymaganiami PN-EN ISO/IEC 17025:2005 Procedura PSZ 4.11_4.12 DZIAŁANIA KORYGUJĄCE

Bardziej szczegółowo

Urząd Miasta i Gminy w Skokach KSIĘGA JAKOŚCI DLA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ ZGODNEGO Z NORMĄ PN-EN ISO 9001:2009. Skoki, 12 kwietnia 2010 r.

Urząd Miasta i Gminy w Skokach KSIĘGA JAKOŚCI DLA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ ZGODNEGO Z NORMĄ PN-EN ISO 9001:2009. Skoki, 12 kwietnia 2010 r. Urząd Miasta i Gminy w Skokach KSIĘGA JAKOŚCI DLA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ ZGODNEGO Z NORMĄ PN-EN ISO 9001:2009 Skoki, 12 kwietnia 2010 r. Spis treści: 1. DANE ADRESOWE URZĘDU...3 2. CHARAKTERYSTYKA

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie Jakością. System jakości jako narzędzie zarządzania przedsiębiorstwem. Dr Mariusz Maciejczak

Zarządzanie Jakością. System jakości jako narzędzie zarządzania przedsiębiorstwem. Dr Mariusz Maciejczak Zarządzanie Jakością System jakości jako narzędzie zarządzania przedsiębiorstwem Dr Mariusz Maciejczak SYSTEM System to zespół powiązanych ze sobą elementów, które stanowią pewną całość. Istotną cechą

Bardziej szczegółowo

Przegląd systemu zarządzania jakością

Przegląd systemu zarządzania jakością LOGO Nazwa i adres FIRMY PROCEDURA Systemowa P01.01 wyd. [data wydania] str. 1 / stron 5 ilość załączników: 4 Tytuł: Przegląd systemu zarządzania jakością egz. nr:... Spis treści 1. Cel... 2 2. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA. Działania korygujące i zapobiegawcze DZIAŁANIA KORYGUJĄCE I ZAPOBIEGAWCZE. Imię i Nazwisko Małgorzata Reszka Paweł Machnicki Marcin Pawlak

PROCEDURA. Działania korygujące i zapobiegawcze DZIAŁANIA KORYGUJĄCE I ZAPOBIEGAWCZE. Imię i Nazwisko Małgorzata Reszka Paweł Machnicki Marcin Pawlak Strona 1 Stron 8 DZIAŁANIA KORYGUJĄCE I ZAPOBIEGAWCZE Opracowała Zweryfikował Zatwierdził Imię i Nazwisko Małgorzata Reszka Paweł Machnicki Marcin Pawlak Stanowisko Pełnomocnik ds. Systemu Zarządzania

Bardziej szczegółowo

System Zarządzania Jakością ISO 9001:2008

System Zarządzania Jakością ISO 9001:2008 System Zarządzania Jakością ISO 9001:2008 Każda firma ma w sobie wielką zdolność działania. Kierownictwo musi tylko znaleźć sposób, by ten potencjał wykorzystać w dojściu do postawionego przed firmą celu

Bardziej szczegółowo

Jak uczestniczyć w procesie normalizacji? Jolanta Kochańska Zastępca Prezesa PKN

Jak uczestniczyć w procesie normalizacji? Jolanta Kochańska Zastępca Prezesa PKN Jak uczestniczyć w procesie normalizacji? Jolanta Kochańska Zastępca Prezesa PKN Konferencja: Praktyczne aspekty stosowania norm i oceny zgodności Warszawa 18 maja 2013 Główne założenia systemu normalizacji

Bardziej szczegółowo

Wymagania wobec dostawców: jakościowe, środowiskowe, bhp i etyczne

Wymagania wobec dostawców: jakościowe, środowiskowe, bhp i etyczne VI Konferencja nt. systemów zarządzania w energetyce Nowe Czarnowo Świnoujście, 21-23 X 2008 Wymagania wobec dostawców: jakościowe, środowiskowe, bhp i etyczne Grzegorz Ścibisz Łańcuch dostaw DOSTAWCA

Bardziej szczegółowo

Zmiany w standardzie ISO dr inż. Ilona Błaszczyk Politechnika Łódzka

Zmiany w standardzie ISO dr inż. Ilona Błaszczyk Politechnika Łódzka Zmiany w standardzie ISO 9001 dr inż. Ilona Błaszczyk Politechnika Łódzka 1 W prezentacji przedstawiono zmiany w normie ISO 9001 w oparciu o projekt komitetu. 2 3 4 5 6 Zmiany w zakresie terminów używanych

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA POLITYKI JAKOŚCI

DEKLARACJA POLITYKI JAKOŚCI INSTYTUT TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZY W FALENTACH ODDZIAŁ W WARSZAWIE JEDNOSTKA CERTYFIKUJĄCA WYROBY ul. Rakowiecka 32, 02-532 Warszawa tel/fax:+48 (22) 542 11 84; tel: (22) 542-11-61; 542-11-79 e-mail:

Bardziej szczegółowo

EUROPEJSKI.* * NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI FUNDUSZ SPOŁECZNY * **

EUROPEJSKI.* * NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI FUNDUSZ SPOŁECZNY * ** 1 * 1 UNZA EUROPEJSKA KAPITAŁ LUDZKI.* * FUNDUSZ SPOŁECZNY * ** administracji samorządowej", Poddziałanie 5.2.1 Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej" W PIHZ l.dane Klienta: RAPORT Z AUDITU

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 119/2008 Burmistrza Miasta Czeladź. z dnia 29 maja 2008r

Zarządzenie Nr 119/2008 Burmistrza Miasta Czeladź. z dnia 29 maja 2008r Zarządzenie Nr 119/2008 w sprawie : wprowadzenia procedury Działań Korygujących i Zapobiegawczych w Urzędzie Miasta Czeladź Na podstawie art. 31 oraz art. 33 ust.1, 3 i 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o

Bardziej szczegółowo

WEWNĘTRZNY AUDIT JAKOŚCI

WEWNĘTRZNY AUDIT JAKOŚCI Strona 1 z 8 SPIS TREŚCI: 1. Cel procedury...1 2. Zakres stosowania...2 3. Terminologia...2 4. Opis postępowania...3 4.1 Powoływanie auditorów...3 4.2 Planowanie auditów...3 4.3 Przygotowanie auditów...4

Bardziej szczegółowo

Audyt wewnętrzny jako metoda oceny Systemu Zarządzania Jakością. Piotr Lewandowski Łódź, r.

Audyt wewnętrzny jako metoda oceny Systemu Zarządzania Jakością. Piotr Lewandowski Łódź, r. Audyt wewnętrzny jako metoda oceny Systemu Zarządzania Jakością Piotr Lewandowski Łódź, 28.06.2017 r. 2 Audit - definicja Audit - systematyczny, niezależny i udokumentowany proces uzyskiwania zapisów,

Bardziej szczegółowo

Księga Zintegrowanego Systemu Zarządzania ZINTEGROWANY SYSTEM ZARZĄDZANIA

Księga Zintegrowanego Systemu Zarządzania ZINTEGROWANY SYSTEM ZARZĄDZANIA Strona: 1 z 5 1. Opis systemu zintegrowanego systemu zarządzania 1.1. Postanowienia ogólne i zakres obowiązywania W Samodzielnym Zespole Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa Ochota jest ustanowiony,

Bardziej szczegółowo

Metodyka wdrożenia. System Jakości ISO 9001

Metodyka wdrożenia. System Jakości ISO 9001 Metodyka wdrożenia System Jakości ISO 9001 Metodyka wdrożenia Proponowana przez nas metodyka wdrażania systemu zarządzania jakością według normy ISO 9001 bazuje na naszych wieloletnich doświadczeniach

Bardziej szczegółowo

Zmiany wymagań normy ISO 14001

Zmiany wymagań normy ISO 14001 Zmiany wymagań normy ISO 14001 Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna (ISO) opublikowała 15 listopada br. zweryfikowane i poprawione wersje norm ISO 14001 i ISO 14004. Od tego dnia są one wersjami obowiązującymi.

Bardziej szczegółowo

SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ PN-EN ISO 9001:2009 Procedura auditów wewnętrznych i działań korygujących PN EN ISO 9001:2009

SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ PN-EN ISO 9001:2009 Procedura auditów wewnętrznych i działań korygujących PN EN ISO 9001:2009 Procedura auditów wewnętrznych i działań Ps-02 0 PROEURA AUITÓW WEWNĘTRZNYH I ZIAŁAŃ KORYGUJĄYH PN EN ISO 9001:2009 - Procedura auditów wewnętrznych i działań Ps-02 1 Egzemplarz Nr 1/ Zmiany: Nr Zmiany

Bardziej szczegółowo

Szkolenie Stowarzyszenia Polskie Forum ISO 14000 Zmiany w normie ISO 14001 i ich konsekwencje dla organizacji Warszawa, 16.04.2015

Szkolenie Stowarzyszenia Polskie Forum ISO 14000 Zmiany w normie ISO 14001 i ich konsekwencje dla organizacji Warszawa, 16.04.2015 Wykorzystanie elementów systemu EMAS w SZŚ według ISO 14001:2015 dr hab. inż. Alina Matuszak-Flejszman, prof. nadzw. UEP Agenda Elementy SZŚ według EMAS (Rozporządzenie UE 1221/2009) i odpowiadające im

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA JAKOŚCI 8 POMIARY, ANALIZA I DOSKONALENIE. Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa w Elblągu. 8.1 Zadowolenie klienta

KSIĘGA JAKOŚCI 8 POMIARY, ANALIZA I DOSKONALENIE. Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa w Elblągu. 8.1 Zadowolenie klienta /6 Obowiązuje od grudnia 2006 r. POMIARY, ANALIZA I DOSKONALENIE. Zadowolenie klienta Jednym z istotnych sposobów oceny funkcjonowania systemu zarządzania jakością i realizacji celów dotyczących jakości

Bardziej szczegółowo

TÜVRheinland Polska. Niezgodności w dokumentowaniu systemów zarządzania bezpieczeństwem

TÜVRheinland Polska. Niezgodności w dokumentowaniu systemów zarządzania bezpieczeństwem TÜVRheinland Polska Niezgodności w dokumentowaniu systemów zarządzania bezpieczeństwem żywności HACCP, BRC, IFS, ISO 22000 podsumowanie doświadczeń wdrożeniowych i auditorskich mgr inż. Zbigniew Oczadły

Bardziej szczegółowo

Akredytacja laboratoriów wg PN-EN ISO/IEC 17025:2005

Akredytacja laboratoriów wg PN-EN ISO/IEC 17025:2005 Akredytacja laboratoriów wg PN-EN ISO/IEC 17025:2005 Marek Misztal ENERGOPOMIAR Sp. z o.o. Biuro Systemów Zarządzania i Ocen Nowe Brzesko, 26 września 2006 r. Czy systemy zarządzania są nadal dobrowolne?

Bardziej szczegółowo

SH-INFO SYSTEM SP. Z O.O.

SH-INFO SYSTEM SP. Z O.O. OFERTA FIRMY SH-INFO SYSTEM SP. Z O.O. UL. ARMII KRAJOWEJ 9A 41-506 CHORZÓW NA WDROśENIE NORMY JAKOŚCI ISO 9001:2000 CHORZÓW, 2008-06-20 1 :2000 SPIS TREŚCI: 1. KILKA SŁÓW O ISO... 3 2. DANE KONTAKTOWE

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE ZMIAN - UAKTUALNIENIA

WPROWADZENIE ZMIAN - UAKTUALNIENIA Strona 1 z 8 WPROWADZENIE ZMIAN - UAKTUALNIENIA Lp. Data Zmienione strony Krótki opis zmian Opracował Zatwierdził Strona 2 z 8 1. CEL PROCEDURY Celem procedury jest zapewnienie zgodności funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA JAKOŚCI 5 ODPOWIEDZIALNOŚĆ KIEROWNICTWA. Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa w Elblągu. 5.1 ZaangaŜowanie kierownictwa

KSIĘGA JAKOŚCI 5 ODPOWIEDZIALNOŚĆ KIEROWNICTWA. Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa w Elblągu. 5.1 ZaangaŜowanie kierownictwa / Obowiązuje od grudnia 2006 r. ODPOWIEDZIALNOŚĆ KIEROWNICTWA. ZaangaŜowanie kierownictwa Kierownictwo Państwowej WyŜszej Szkoły Zawodowej w Elblągu jest zaangaŝowane w tworzenie, wdroŝenie, rozwój i ciągłe

Bardziej szczegółowo

Instytut Spawalnictwa w Gliwicach Ośrodek Certyfikacji

Instytut Spawalnictwa w Gliwicach Ośrodek Certyfikacji 1 Wymagania ogólne Wytwórca powinien ustanowić, dokumentować i utrzymywać system ZKP, aby zapewnić, że wyroby wprowadzone na rynek są zgodne z określoną i przedstawioną charakterystyką. System ZKP powinien

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z AUDITU NADZORU

RAPORT Z AUDITU NADZORU Klient - Nazwa Organizacji INFORMACJE PODSTAWOWE PZM WIMET ZBIGNIEW WIŚNIEWSKI SP. J. Adres 05-420 Józefów, ul. Krucza 2 Oddziały objęte zakresem certyfikacji 05-420 Józefów, ul. Krucza 2 Telefon 48 (22)

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA JAKOŚCI SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ. 4.1 Wymagania ogólne i zakres obowiązywania systemu zarządzania jakością.

KSIĘGA JAKOŚCI SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ. 4.1 Wymagania ogólne i zakres obowiązywania systemu zarządzania jakością. Wydanie: 4 z dnia 09.06.2009r zmiana: 0 Strona 1 z 6 4.1 Wymagania ogólne i zakres obowiązywania systemu zarządzania jakością. W Szpitalu Miejskim w Elblągu został ustanowiony, udokumentowany, wdroŝony

Bardziej szczegółowo

DCT/ISO/SC/1.01 Księga Jakości DCT Gdańsk S.A. Informacja dla Klientów 2014-04-29

DCT/ISO/SC/1.01 Księga Jakości DCT Gdańsk S.A. Informacja dla Klientów 2014-04-29 DCT/ISO/SC/1.01 Księga Jakości DCT Gdańsk S.A. Informacja dla Klientów 2014-04-29 2 ELEMENTY KSIĘGI JAKOŚCI 1. Terminologia 2. Informacja o Firmie 3. Podejście procesowe 4. Zakres Systemu Zarządzania Jakością

Bardziej szczegółowo

Postępowanie z usługą niezgodną. Działania korygujące i zapobiegawcze.

Postępowanie z usługą niezgodną. Działania korygujące i zapobiegawcze. ostępowanie z usługą niezgodną. Strona: 2 z 6 1. Cel działania. Celem procedury jest zapewnienie, że istnieją i funkcjonują mechanizmy identyfikowania niezgodności oraz ich nadzorowania, podejmowania działań

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka systemu zarządzania jakością zgodnego z wymaganiami normy ISO serii 9000

Charakterystyka systemu zarządzania jakością zgodnego z wymaganiami normy ISO serii 9000 Charakterystyka systemu zarządzania jakością zgodnego z wymaganiami normy ISO serii 9000 Normy ISO serii 9000 Zostały uznane za podstawę wyznaczania standardów zarządzania jakością Opublikowane po raz

Bardziej szczegółowo

Proces certyfikacji ISO 14001:2015

Proces certyfikacji ISO 14001:2015 ISO 14001:2015 Informacje o systemie W chwili obecnej szeroko pojęta ochrona środowiska stanowi istotny czynnik rozwoju gospodarczego krajów europejskich. Coraz większa liczba przedsiębiorców obniża koszty

Bardziej szczegółowo

Procedura PSZ 4.15 PRZEGLĄDY ZARZĄDZANIA

Procedura PSZ 4.15 PRZEGLĄDY ZARZĄDZANIA ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY w SZCZECINIE SYSTEM ZARZĄDZANIA ZESPOŁEM LABORATORIÓW BADAWCZYCH (SZZLB) Zgodny z wymaganiami PN-EN ISO/IEC 17025:2005 Procedura PSZ 4.15 PRZEGLĄDY ZARZĄDZANIA

Bardziej szczegółowo

System Zarządzania Jakością kalibracja POUFNE

System Zarządzania Jakością kalibracja POUFNE System Zarządzania Jakością kalibracja wersja robocza ISO 9001 POUFNE Tylko do użytku własne w ramach kalibracji auditorów Quality Austria Polska Sp. z o.o. Niniejszy dokument przedstawia wyniki ostatniego

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja systemu zarządzania bezpieczeństwem pracy i ochroną zdrowia

Dokumentacja systemu zarządzania bezpieczeństwem pracy i ochroną zdrowia Dokumentacja systemu zarządzania bezpieczeństwem pracy i ochroną zdrowia Dariusz Smoliński Część 1 Prezentacja dostępna na: http://sites.google.com/site/dariuszromualdsmolinski/home/politechnika-gdanska

Bardziej szczegółowo

Starostwo Powiatowe w MIELCU KSIĘGA JAKOŚCI

Starostwo Powiatowe w MIELCU KSIĘGA JAKOŚCI Powiatowe w Andrzej Chrabąszcz /imię i nazwisko zatwierdzającego/ Data zatwierdzenia: Obowiązuje od: 03 listopada 009 r. 10 listopada 009 r. Starostwo Mielcu 39-300 Mielec, ul. Sękowskiego b Księga Jakości

Bardziej szczegółowo

Historia norm ISO serii 9000

Historia norm ISO serii 9000 Historia norm ISO serii 9000 15.XII.2000 Nowelizacja norm ISO serii 9000 1996 Normy PN-ISO serii 9000 1994 Aktualizacja norm ISO serii 9000 1993 Normy PN-EN serii 29000 1987 Normy ISO serii 9000 1979 Brytyjska

Bardziej szczegółowo

Audity wewnętrzne. Dokument dostępny w sieci kopia nadzorowana, wydruk kopia informacyjna.

Audity wewnętrzne. Dokument dostępny w sieci kopia nadzorowana, wydruk kopia informacyjna. Strona: 2 z 6 1. Cel działania. Nadrzędnym celem Urzędu Marszałkowskiego zgodnie z przyjętą polityką jakości jest zapewnienie sprawnej i profesjonalnej obsługi administracyjnej klientów. W związku z powyższym

Bardziej szczegółowo

Powody wdraŝania i korzyści z funkcjonowania Systemu Zarządzania Jakością wg ISO 9001. Mariola Witek

Powody wdraŝania i korzyści z funkcjonowania Systemu Zarządzania Jakością wg ISO 9001. Mariola Witek Powody wdraŝania i korzyści z funkcjonowania Systemu Zarządzania Jakością wg ISO 9001 Mariola Witek Przedmiot wykładu 1.Rozwój systemów zarządzania jakością (SZJ) 2.Potrzeba posiadania formalnych SZJ 3.Korzyści

Bardziej szczegółowo

DCT/ISO/SC/1.01 Księga Jakości DCT Gdańsk S.A. Informacja dla Klientów 2015-04-27

DCT/ISO/SC/1.01 Księga Jakości DCT Gdańsk S.A. Informacja dla Klientów 2015-04-27 DCT/ISO/SC/1.01 Księga Jakości DCT Gdańsk S.A. Informacja dla Klientów 2015-04-27 2 ELEMENTY KSIĘGI JAKOŚCI 1. Terminologia 2. Informacja o Firmie 3. Podejście procesowe 4. Zakres Systemu Zarządzania Jakością

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 14/2009 Burmistrza Miasta Czeladź. z dnia 28 stycznia 2009. w sprawie: wprowadzenia procedury nadzoru nad dokumentami i zapisami.

Zarządzenie Nr 14/2009 Burmistrza Miasta Czeladź. z dnia 28 stycznia 2009. w sprawie: wprowadzenia procedury nadzoru nad dokumentami i zapisami. Zarządzenie Nr 14/2009 Burmistrza Miasta Czeladź z dnia 28 stycznia 2009 w sprawie: wprowadzenia procedury nadzoru nad dokumentami i zapisami. Na podstawie art. 31 oraz art. 33 ust.1, 3 i 5 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ AUDITY WEWNETRZNE AUDITY WEWNĘTRZNE. Obowiązuje od: 1 grudnia 2007r

PROCEDURA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ AUDITY WEWNETRZNE AUDITY WEWNĘTRZNE. Obowiązuje od: 1 grudnia 2007r /8 AUDITY WEWNĘTRZNE Opracował: (imię i nazwisko, podpis) Ewa Szopińska Data: 3 sierpnia 2007r Obowiązuje od: grudnia 2007r Zatwierdził: (imię i nazwisko, podpis) Marek Fryźlewicz Data: 3 sierpnia 2007r

Bardziej szczegółowo

2.0. ZAKRES PROCEDURY Procedura swym zakresem obejmuje wszystkie wydziały i biura Urzędu Miasta Szczecin.

2.0. ZAKRES PROCEDURY Procedura swym zakresem obejmuje wszystkie wydziały i biura Urzędu Miasta Szczecin. P R O C E D U R A Urząd Miasta SZCZECIN Przegląd Systemu Zarządzania Jakością wykonywany przez Prezydenta Miasta Nr procedury P I-05 Wydanie 5 1.0. CEL Celem niniejszej procedury jest określenie zasad

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie jakością. Wprowadzenie Definicje pojęć Normy ISO serii 9000 Zmiany w normach ISO serii 9000 w 2000 r. Grupa ANTARES

Zarządzanie jakością. Wprowadzenie Definicje pojęć Normy ISO serii 9000 Zmiany w normach ISO serii 9000 w 2000 r. Grupa ANTARES Zarządzanie jakością Wprowadzenie Definicje pojęć Normy ISO serii 9000 Zmiany w normach ISO serii 9000 w 2000 r. CEL: Zarządzania jakością w prowadzeniu projektów informatycznych, w oparciu o wymagania

Bardziej szczegółowo

DCT/ISO/SC/1.02 Podręcznika Zintegrowanego Systemu Zarządzania w DCT Gdańsk S.A. Informacja dla Klientów 2016-04-08

DCT/ISO/SC/1.02 Podręcznika Zintegrowanego Systemu Zarządzania w DCT Gdańsk S.A. Informacja dla Klientów 2016-04-08 DCT/ISO/SC/1.02 Podręcznika Zintegrowanego Systemu Zarządzania w DCT Gdańsk S.A. Informacja dla Klientów 2016-04-08 2 ELEMENTY KSIĘGI JAKOŚCI 1. Terminologia 2. Informacja o Firmie 3. Podejście procesowe

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 111/2011 PREZYDENTA MIASTA TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO z dnia 2 maja 2011 roku

ZARZĄDZENIE NR 111/2011 PREZYDENTA MIASTA TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO z dnia 2 maja 2011 roku ZARZĄDZENIE NR 111/2011 PREZYDENTA MIASTA TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO z dnia 2 maja 2011 roku w sprawie wprowadzenia Karty Audytu Wewnętrznego w Urzędzie Miasta w Tomaszowie Mazowieckim. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

ROLA KADRY ZARZĄDZAJĄCEJ W KSZTAŁTOWANIU BEZPIECZEŃSTWA PRACY. dr inż. Zofia Pawłowska

ROLA KADRY ZARZĄDZAJĄCEJ W KSZTAŁTOWANIU BEZPIECZEŃSTWA PRACY. dr inż. Zofia Pawłowska ROLA KADRY ZARZĄDZAJĄCEJ W KSZTAŁTOWANIU BEZPIECZEŃSTWA PRACY dr inż. Zofia Pawłowska 1. Ład organizacyjny jako element społecznej odpowiedzialności 2. Podstawowe zadania kierownictwa w zakresie BHP wynikające

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 27 kwietnia 2012 r. Poz. 11 ZARZĄDZENIE NR 12 MINISTRA SPRAW ZAGRANICZNYCH 1) z dnia 27 kwietnia 2012 r.

Warszawa, dnia 27 kwietnia 2012 r. Poz. 11 ZARZĄDZENIE NR 12 MINISTRA SPRAW ZAGRANICZNYCH 1) z dnia 27 kwietnia 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA SPRAW ZAGRANICZNYCH Warszawa, dnia 27 kwietnia 2012 r. Poz. 11 ZARZĄDZENIE NR 12 MINISTRA SPRAW ZAGRANICZNYCH 1) z dnia 27 kwietnia 2012 r. w sprawie wprowadzenia i stosowania

Bardziej szczegółowo

ISO 14000 w przedsiębiorstwie

ISO 14000 w przedsiębiorstwie ISO 14000 w przedsiębiorstwie Rodzina norm ISO 14000 TC 207 ZARZADZANIE ŚRODOWISKOWE SC1 System zarządzania środowiskowego SC2 Audity środowiskowe SC3 Ekoetykietowanie SC4 Ocena wyników ekologicznych SC5

Bardziej szczegółowo

System. zarządzania jakością. Pojęcie systemu. Model SZJ wg ISO 9001:2008. Koszty jakości. Podsumowanie. [Słownik języka polskiego, PWN, 1979] System

System. zarządzania jakością. Pojęcie systemu. Model SZJ wg ISO 9001:2008. Koszty jakości. Podsumowanie. [Słownik języka polskiego, PWN, 1979] System Zarządzanie - wykład 3 Jakość produktu Pojęcie i zasady Zarządzanie. Planowanie w zarządzaniu Kontrola w zarządzaniu Metody i narzędzia projakościowe Wykład 03/07 Model SZJ Doskonalenie w zarządzaniu 2

Bardziej szczegółowo

POLITYKA JAKOŚCI. Polityka jakości to formalna i ogólna deklaracja firmy, jak zamierza traktować sprawy zarządzania jakością.

POLITYKA JAKOŚCI. Polityka jakości to formalna i ogólna deklaracja firmy, jak zamierza traktować sprawy zarządzania jakością. POLITYKA JAKOŚCI Polityka jakości jest zestawem nadrzędnych celów, zamiarów oraz orientacji organizacji na jakość. Stanowi ona dowód na to, że przedsiębiorca wie, czego chce i kieruje swoim przedsiębiorstwem

Bardziej szczegółowo

System zarządzania. zgodny z modelem w/g norm serii ISO 9000

System zarządzania. zgodny z modelem w/g norm serii ISO 9000 System zarządzania zgodny z modelem w/g norm serii ISO 9000 Normalizacja Normy ISO publikowane są przez Międzynarodową Organizację Normalizacyjną z siedzibą w Genewie, a następnie adaptowane i wprowadzane

Bardziej szczegółowo

Wpływ SZŚ na zasadnicze elementy ogólnego systemu zarządzania przedsiębiorstwem. Błędy przy wdrażaniu SZŚ

Wpływ SZŚ na zasadnicze elementy ogólnego systemu zarządzania przedsiębiorstwem. Błędy przy wdrażaniu SZŚ Błędy przy wdrażaniu SZŚ błąd 1 certyfikat jest najważniejszy błąd 2 kierownictwo umywa ręce błąd 3 nie utożsamianie się kierowników jednostek organizacyjnych z wytycznymi opracowanymi przez zespół projektujący

Bardziej szczegółowo

INŻYNIERIA OPROGRAMOWANIA Jakość w projekcie informatycznym - normy

INŻYNIERIA OPROGRAMOWANIA Jakość w projekcie informatycznym - normy Wykład 5 (1) Jakość w projekcie informatycznym - normy ISO: Ogólne dot. jakości: ISO 8402 - terminologia ISO 9000 - wytyczne dotyczące wyboru modelu ISO 9001/3 - modele systemu jakości Dot. oprogramowania:

Bardziej szczegółowo

System Zarządzania Jakością wg PN EN ISO 9001:2009. Procedura Pr/8/1 WEWNĘTRZNY AUDIT JAKOŚCI, DZIAŁANIA KORYGUJĄCE I ZAPOBIEGAWCZE

System Zarządzania Jakością wg PN EN ISO 9001:2009. Procedura Pr/8/1 WEWNĘTRZNY AUDIT JAKOŚCI, DZIAŁANIA KORYGUJĄCE I ZAPOBIEGAWCZE Wydanie Nr I Strona: 1/4 Obowiązuje od: 01.02.2011r. System wg PN EN ISO 9001:2009 Procedura Pr/8/1 URZĄD GMINY W JASIENICY ROSIELNEJ WEWNĘTRZNY AUDIT JAKOŚCI, DZIAŁANIA KORYGUJĄCE I ZAPOBIEGAWCZE Wydanie

Bardziej szczegółowo

Urząd Miejski w Przemyślu

Urząd Miejski w Przemyślu Urząd Miejski w Przemyślu Wydanie: PROCEDURA SYSTEMOWA P/4.2.3/4.2.4 NADZÓR NAD DOKUMENTAMI I ZAPISAMI Strona: /4 Załącznik Nr 6 do Księgi Jakości Obowiązuje od: 26.07.20 r. Data modyfikacji:. CEL PROCEDURY

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ WEDŁUG

SYSTEMY ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ WEDŁUG Wykład 10. SYSTEMY ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ WEDŁUG NORM ISO 9000 1 1. Rodzina norm ISO 9000: Normy ISO 9000 są od 1987r., a trzecia rodzina norm ISO 9000 z 2000 r. (doskonalona w kolejnych latach) składa się

Bardziej szczegółowo

Omówienie podstawowych systemów zarządzania środowiskiem

Omówienie podstawowych systemów zarządzania środowiskiem Omówienie podstawowych systemów zarządzania środowiskiem Do najbardziej znanych systemów zarządzania środowiskiem należą: europejski EMAS światowy ISO 14000 Normy ISO serii 14000 1991 rok -Mędzynarodowa

Bardziej szczegółowo

Doświadczenia w wdrażaniu systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji zgodnego z normą ISO 27001

Doświadczenia w wdrażaniu systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji zgodnego z normą ISO 27001 Doświadczenia w wdrażaniu systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji zgodnego z normą ISO 27001 na przykładzie Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej Gliwice, dn. 13.03.2014r. System Zarządzania Bezpieczeństwem

Bardziej szczegółowo

Strategianormalizacji europejskiej

Strategianormalizacji europejskiej Strategianormalizacji europejskiej wg rozporządzenia UE Spotkanie CBT 24.09.2014 Jolanta Kochańska Z-ca Prezesa PKN ds. Normalizacji Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1025/2012 z dnia

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA JAKOŚCIOWE DLA DOSTAWCÓW DO PRODUKCJI WYROBÓW LOTNICZYCH

WYMAGANIA JAKOŚCIOWE DLA DOSTAWCÓW DO PRODUKCJI WYROBÓW LOTNICZYCH 1 TWORZYWA SZTUCZNE PZL MIELEC Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka ul. Wojska Polskiego 3 Osoba do kontaktów: 3-300 Mielec Grzegorz Mucha Telefon: +48 17 788 4100; Fax: +48 17 788 78 00 tel.

Bardziej szczegółowo

VS DATA S.C. z siedzibą w Gdyni 81-391, ul. Świętojańska 55/15 tel. (+48 58) 661 45 28 KSIĘGA Egzemplarz nr: 1 Wydanie: 1.0 Opracował Zatwierdził Imię i nazwisko Łukasz Chołyst Witold Sobolewski Data 2008.02.20

Bardziej szczegółowo

010 - P3/01/10 AUDITY WEWNĘTRZNE SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ

010 - P3/01/10 AUDITY WEWNĘTRZNE SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ Starostwo Powiatowe we Włocławku 010-F2/01/10 PROCEDURA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ 010 - P3/01/10 AUDITY WEWNĘTRZNE SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ Właściciel procedury: Pełnomocnik ds. Systemu Zarządzania

Bardziej szczegółowo

WEWNĘTRZNY AUDIT JAKOŚCI, DZIAŁANIA KORYGUJĄCE I ZAPOBIEGAWCZE

WEWNĘTRZNY AUDIT JAKOŚCI, DZIAŁANIA KORYGUJĄCE I ZAPOBIEGAWCZE URZĄD MIASTA I GMINY LESKO PROCEDURA WEWNĘTRZNY AUDIT JAKOŚCI, DZIAŁANIA KORYGUJĄCE I ZAPOBIEGAWCZE Nr dokumentu: Wydanie: P/8/ Strona: WEWNĘTRZNY AUDIT JAKOŚCI, DZIAŁANIA KORYGUJĄCE I ZAPOBIEGAWCZE Opracował

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 61/2009 Burmistrza Miasta Czeladź. z dnia 19 marca w sprawie: wprowadzenia procedury nadzoru nad dokumentami i zapisami.

Zarządzenie Nr 61/2009 Burmistrza Miasta Czeladź. z dnia 19 marca w sprawie: wprowadzenia procedury nadzoru nad dokumentami i zapisami. Zarządzenie Nr 61/2009 Burmistrza Miasta Czeladź z dnia 19 marca 2009 w sprawie: wprowadzenia procedury nadzoru nad dokumentami i zapisami. Na podstawie art. 31 oraz art. 33 ust.1, 3 i 5 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Ryzyko w świetle nowych norm ISO 9001:2015 i 14001:2015

Ryzyko w świetle nowych norm ISO 9001:2015 i 14001:2015 Ryzyko w świetle nowych norm ISO 9001:2015 i 14001:2015 Rafał Śmiłowski_04.2016 Harmonogram zmian 2 Najważniejsze zmiany oraz obszary Przywództwo Większy nacisk na top menedżerów do udziału w systemie

Bardziej szczegółowo

Etapy wdrażania systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności (SZBŻ) wg ISO 22000

Etapy wdrażania systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności (SZBŻ) wg ISO 22000 BIURO USŁUG DOSKONALENIA ZARZĄDZANIA I ORGANIZACJI SYSTEM SP.J. ul. Faradaya 53 lok. 44, 42-200 Częstochowa tel.: 34-321 43 80 e-mail: sekretariat@biuro-system.com www.biuro-system.com Etapy wdrażania

Bardziej szczegółowo

Numer dokumentu: Sprawdził / Zatwierdził: Tomasz Piekoszewski

Numer dokumentu: Sprawdził / Zatwierdził: Tomasz Piekoszewski Opracował: Radosław Zawiliński Sprawdził / Zatwierdził: Tomasz Piekoszewski Data obowiązywania: 2013-04-14 Wydanie: B Spis treści: 1. WPROWADZENIE... 2 1.1 Przedmiot i funkcja... 2 1.2 Odpowiedzialność

Bardziej szczegółowo

Karta procesu wydanie 2 z dnia Właściciel procesu Anna Dąbek Zatwierdził

Karta procesu wydanie 2 z dnia Właściciel procesu Anna Dąbek Zatwierdził Karta procesu wydanie 2 z dnia 17.01.2013 Nazwa procesu Zarządzanie i doskonalenie SZJ Właściciel procesu Anna Dąbek Zatwierdził Zakres stosowania, ds. SZJ Cel i miary procesu Podstawowe akty prawne (dokumenty

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA NR 8.1 TYTUŁ: WEWNĘTRZNY AUDIT JAKOŚCI

PROCEDURA NR 8.1 TYTUŁ: WEWNĘTRZNY AUDIT JAKOŚCI ROCEDURA NR 8.1 TYTUŁ: ENĘTRZNY AUDIT JAKOŚCI Imię i nazwisko Stanowisko Data odpis Opracował: Mieczysław iziurny ełnomocnik ds.systemu Zarządzania Jakością 28.02.2013 r. Zatwierdził: itold Kowalski ójt

Bardziej szczegółowo

Budowanie skutecznych systemów zarządzania opartych na normach ISO

Budowanie skutecznych systemów zarządzania opartych na normach ISO UKatalog Szkoleń: Budowanie skutecznych systemów zarządzania opartych na normach ISO UBlok I Podejście procesowe: Zarządzanie procesowe (2 dni) Definicje procesu, zarządzanie procesami, podział i identyfikowanie

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu KSIĘGA JAKOŚCI

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu KSIĘGA JAKOŚCI 1/5 SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ.1 Zakres systemu zarządzania jakością W celu realizacji polityki jakości i osiągnięcia celów dotyczących jakości w PWSZ w Elblągu wprowadzono, udokumentowano, utrzymuje

Bardziej szczegółowo