Procedura: Postępowanie Z Niezgodnością, Działania Korygujące I Zapobiegawcze

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Procedura: Postępowanie Z Niezgodnością, Działania Korygujące I Zapobiegawcze"

Transkrypt

1 Procedura: Postępowanie Z Niezgodnością, Działania Korygujące I Zapobiegawcze I. CEL PROCEDURY Celem niniejszego dokumentu jest zapewnienie skutecznych mechanizmów identyfikowania i zagrożeń oraz uruchamiania dla nich adekwatnych, odpowiednich działań korekcyjnych, korygujących i zapobiegawczych, eliminujących przyczyny ich, celem poprawy skuteczności funkcjonowania systemu zarządzania jakością w Urzędzie. II. PRZEDMIOT PROCEDURY Przedmiotem niniejszej procedury zostały objęte związane ze: - zgłaszaniem (identyfikowaniem i zagrożeń ), - określaniem przyczyn zidentyfikowanych sytuacji, - reagowaniem w sytuacji zgłoszenia, - określaniem działań korekcyjnych, korygujących i zapobiegawczych, - przeglądem podjętych działań oraz oceną ich skuteczności. Zakresem niniejszego dokumentu zostali objęci wszyscy pracownicy Urzędu. III. TERMINOLOGIA Terminy i definicje stosowane dla potrzeb niniejszego dokumentu są zgodne z terminami i definicjami zawartymi w normie PN-EN ISO 9000:2006 Systemy - Podstawy i terminologia. Ponadto określono następujące terminy: - niezgodność - niespełnienie wymagania: prawnego, normy, umowy, wewnętrznego - np. określonego w wewnętrznych aktach normatywnych; - zagrożenie - sytuacja, która w dłuższym okresie czasu może przyczynić się do niespełnienia wymagania; - korekcja - działanie eliminujące niezgodność ale nie jej przyczyny. Podejmowane w celu wyeliminowania lub poprawy wykrytej nieprawidłowości podczas bieżącego monitorowania przebiegu procesu i/lub audytu w komórce organizacyjnej; - działanie korygujące - działanie podejmowane w celu wyeliminowania przyczyny wykrytej lub innej niepożądanej sytuacji, jak również celem zapobieżenia ponownemu wystąpieniu ; - działanie - podjęte w celu wyeliminowania przyczyn potencjalnej lub innej niepożądanej potencjalnej sytuacji oraz niedopuszczenia do w przyszłości; - ocena skuteczności - działanie podejmowane w celu sprawdzenia, czy zrealizowane korygujące i zostały zrealizowane w sposób eliminujący przyczyny lub zagrożeń. Ocena taka może być prowadzona w trakcie audytu, kontroli, bieżących działań, obserwacji, weryfikacji wprowadzonych zmian. Jej wykonanie warunkuje "zamknięcie" /. - usługa - działanie Urzędu podejmowane w celu wykonania zadań publicznych gminy/ powiatu lub załatwienia indywidualnej sprawy z zakresu administracji publicznej, a także jego wynik w postaci aktu prawnego o charakterze normatywnym, dotyczącym sposobu realizacji zadań publicznych, aktu administracyjnego, dokumentu, prawnej, informacji, materialno -technicznej lub materialnego efektu usługi publicznej. - usługa niezgodna zidentyfikowany niezgodność dotycząca realizowanej usługi, która nie spełnia ustalonych wymagań Systemu lub ustaleń zawartych w akcie prawnym, procedurze, normie ISO 9001, umowie cywilno-prawnej, która ma zostać przekazana na zewnątrz Urzędu. Do usług niezgodnych należą akty prawne o charakterze normatywnym, akty administracyjne,, prawne, informacje, materialno -techniczne lub materialne efekty usługi publicznej, które są wynikiem pełnego cyklu obejmującego

2 wszystkie kolejne etapy składające się na dany proces realizowany w Urzędzie. IV. ODPOWIEDZIALNOŚĆ I SPOSÓB POSTĘPOWANIA Czynność Odpowiedzialny Wymagane A 1. Identyfikować Audytor wewnętrzny Pracownik Urzędu Akty kierownictwa wewnętrznego Powszechnie obowiązujące akty normatywne Rejestr skarg i zgłoszeń Tabele procesów 1.Niezgodności mogą ujawniać się zarówno w trakcie audytów wewnętrznych, kontroli, jak i w trakcie bieżącej pracy. W przypadku ich zidentyfikowania, osoba stwierdzająca niezgodność zobowiązana jest ją udokumentować. 2. Niezgodności mogą być identyfikowane na podstawie: - monitorowania procesów, - analizy skarg i wniosków, - monitorowania realizacji usług, - kontroli wewnętrznych i zewnętrznych, - audytów wewnętrznych, - przeglądu zarządzania, - bezpośredniego zgłoszenia pracownika Urzędu. 3. Niezgodności są dokumentowane przez pracowników je zgłaszających w narzędziu informatycznym DGA BPM za pośrednictwem zakładki "biurko" (poprzez uruchomienie właściwego obiegu). Pracownik zgłaszający wpisuje datę zgłoszenia oraz określa wymaganie, które jego zdaniem nie zostało spełnione, określa zaistniałą sytuację oraz wskazuje dowód (np. wskazuje numer pisma) na wystąpienie, jak również osobę, do której ma zostać skierowana informacja - Nadzorujący Pełnomocnik ds.

3 A2. Podjąć decyzję dotyczącą zgłoszenia zarządzające kontrolami wewnętrznymi w Urzędzie Procedura: Zarządzanie incydentami Złoszenie incydentu Złoszenie incydentu SZJ. 4. W przypadku, zidentyfikowanych w trakcie kontroli, nadzorującym niezgodność jest stanowisko zarządzające kontrolami wewnętrznymi w Urzędzie. 5. Jednocześnie należy na bieżąco podjąć w odniesieniu do zidentyfikowanej, zapobiegające jej dalszemu występowaniu (podjąć korekcyjne) 1. Na podstawie zgłoszenia podejmowana jest decyzja odnośnie osoby, która będzie odpowiedzialna za zdefiniowanie działań korygujących oraz określenie odpowiedzialnych za ich wykonanie (z określeniem terminów realizacji). W przypadku, gdy zgłoszenie było zdefiniowane, jako incydent, należy przyjąć ten sam tryb postępowania, ale dla tego zgłoszenia przyjąć wyższy priorytet podczas oceny skuteczności działań korygujących. 2. Wobec osoby wymienionej w pkt.1 będą odpowiadali pracownicy, wyznaczeni do realizacji działań korygujących - za terminowe i zgodne ich wykonanie 3. W przypadku niezasadności zgłoszonej wprowadzany jest odpowiedni komentarz do jej treści. 4. Dla zasadnych należy przydzielić osobę odpowiedzialną za

4 A3. Przydzielić korygujące A4. Zatwierdzić plan działań A5. Realizować określone w planie działań Kierownik komórki organizacyjnej zarządzające kontrolami wewnętrznymi w Urzędzie odpowiedzialne za realizację Złoszenie incydentu Złoszenie incydentu korygujące/ korekcyjne korygujące. 1. Zaproponować korygujące (usuwające przyczynę ) i korekcyjne (usuwające samą niezgodność). 2. Wyznaczyć stanowiska (osoby) odpowiedzialne za wykonanie oraz terminy realizacji. 3. Przygotowany plan działań należy przekazać w wersji elektronicznej do zatwierdzenia. 1. Przeanalizować zaproponowane pod kątem rzeczywistego usuwania przez zaproponowane rozwiązania przyczyn. 2. Zatwierdzić zaproponowany plan lub przekazać osobie odpowiedzialnej za do ponownego rozpatrzenia (podając odpowiedni komentarz - powrót do A3) 3. Zatwierdzony plan działań powoduje dystrybucję działań do wyznaczonych w planie stanowisk (osób) odpowiedzialnych, celem ich wykonania. 1. Podjąć realizację zadania zgodnie z otrzymanym powiadomieniem w serwisie 2. Wskazać, czy zadanie zostało wykonane oraz jego rzeczywisty termin wykonania, jak również komentarz, dotyczący sposobu wykonania lub wydłużenia

5 A6. Zatwierdzić realizację A7. Ocenić skuteczność Kierownik komórki organizacyjnej zarządzające kontrolami wewnętrznymi w Urzędzie korygujące/ korekcyjne korygujące/ korekcyjne Procedura: Ocena systemu zarządzania korygujące/ korekcyjne korygujące/ korekcyjne terminu wykonania (w stosunku do planowanego). 3. Przekazać zadanie do zatwierdzenia (po wykonaniu) za pośrednictwem serwisu 1. Osoba odpowiedzialna za wskazanie działań (w odniesieniu do ), po otrzymaniu powiadomienia w serwisie DGA BPM zapoznaje się z treścią informacji o wykonaniu, weryfikuje wprowadzone informacje. W przypadku ich zatwierdzenia działanie jest kończone. 2. Jeżeli powiadomienie dotyczyło niewykonania zaproponowanego, osoba odpowiedzialna za zlecenie wykonania tego wprowadza komentarz, dotyczący decyzji w sprawie powiadomienia o niewykonaniu. 1. Nadzorujący realizację działań korygujących i korekcyjnych decyduje o sposobie przeprowadzenia oceny ich skuteczności. 2. Dla działań, dla których ocena może być przeprowadzona w bieżącej pracy oraz dla tych, którym nadano wysoki priorytet, ocena prowadzona jest przez nadzorującego w najszybszy możliwy sposób. Dla pozostałych działań ocena może zostać przeprowadzona w trakcie kolejnego audytu lub audytu pozaplanowego - zgodnie z tabelą procedury

6 B1. Identyfikować zagrożenie Audytor wewnętrzny Pracownik Urzędu Akty kierownictwa wewnętrznego Powszechnie obowiązujące akty normatywne Tabele procesów "Ocena systemu zarządzania" 3. Jeżeli wynik oceny skuteczności jest pozytywny, nadzorujący wykonanie działań zamyka niezgodność. Jeżeli wynik jest negatywny, działanie nie zostaje zamknięte, zaś nadzorujący inicjuje jego wykonanie po raz kolejny, załączając do niego plik wydruku niezamkniętego (realizować począwszy od punktu A3.). 1. Zagrożenia wystąpieniem mogą ujawniać się zarówno w trakcie audytów wewnętrznych, jak i w trakcie bieżącej pracy. W przypadku ich zidentyfikowania, osoba stwierdzająca zobowiązana jest je udokumentować. 2. Zagrożenia mogą być identyfikowane na podstawie: - monitorowania procesów, - analizy skarg i wniosków, - monitorowania realizacji usług, - audytów wewnętrznych, - przeglądu zarządzania, - bezpośredniego zgłoszenia pracownika Urzędu. 3. Zagrożenia są dokumentowane przez pracowników je zgłaszających w narzędziu informatycznym DGA BPM za pośrednictwem zakładki "biurko" (poprzez uruchomienie właściwego obiegu). Pracownik zgłaszający wpisuje datę zgłoszenia i określa zaistniałą sytuację, jak również osobę, do której ma zostać

7 B2. Podjąć decyzję dotyczącą B3. Przydzielić B4. Zatwierdzić plan działań odpowiedzialne za skierowana informacja - Nadzorujący Pełnomocnik ds. SZJ. 1. Na podstawie zgłoszenia podejmowana jest decyzja odnośnie osoby, która będzie odpowiedzialna za zdefiniowanie działań zapobiegawczych oraz określenie odpowiedzialnych za ich wykonanie z określeniem terminów realizacji. 2. Wobec osoby, wymienionej w pkt1, będą odpowiadali pracownicy wyznaczeni do realizacji działań zapobiegawczych - za terminowe i zgodne ich wykonanie. 1. Zaproponować, usuwające przyczynę stwierdzonego. 2. Wyznaczyć stanowiska (osoby) odpowiedzialne za wykonanie oraz terminy realizacji 3. Przygotowany plan działań należy przekazać w wersji elektronicznej do zatwierdzenia. 1. Przeanalizować zaproponowane pod kątem rzeczywistego usuwania (przez zaproponowane rozwiązania) przyczyn. 2. Zatwierdzić zaproponowany plan lub przekazać osobie odpowiedzialnej za,

8 B5. Realizować określone w planie działań B6. Zatwierdzić realizację odpowiedzialne za realizację odpowiedzialne za do ponownego rozpatrzenia (podając odpowiedni komentarz - powrót do B3). 3. Zatwierdzony plan działań powoduje dystrybucję działań do wyznaczonych w planie stanowisk (osób) odpowiedzialnych, celem ich wykonania. 1. Podjąć realizację zadania zgodnie z otrzymanym powiadomieniem w serwisie DGA BPM, 2. Wskazać, czy zadanie zostało wykonane oraz podać rzeczywisty termin jego wykonania, jak również komentarz dotyczący sposobu wykonania lub wydłużenia terminu wykonania w stosunku do planowanego. 3. Przekazać zadanie do zatwierdzenia (po wykonaniu) za pośrednictwem serwisu DGA BPM 1. Osoba odpowiedzialna za wskazanie działań w odniesieniu do, po otrzymaniu powiadomienia w serwisie DGA BPM, zapoznaje się z treścią informacji o wykonaniu, weryfikuje wprowadzone informacje. W przypadku ich zatwierdzenia działanie jest kończone. 2. Jeżeli powiadomienie dotyczyło niewykonania zaproponowanego, osoba odpowiedzialna za zlecenie wykonania tego wprowadza komentarz dotyczący decyzji

9 B7. Ocenić skuteczność V. ZAPISY Procedura: Ocena systemu zarządzania w sprawie niewykonania. 1. Nadzorujący realizację działań zapobiegawczych decyduje o sposobie przeprowadzenia oceny ich skuteczności. 2. Ocena może zostać przeprowadzona w trakcie kolejnego audytu lub audytu pozaplanowego zgodnie z tabelą procedury "Ocena systemu zarządzania". O formie i terminie przeprowadzenia oceny decyduje Pełnomocnik ds. SZJ. 3. Jeżeli wynik oceny skuteczności jest pozytywny, nadzorujący wykonanie działań zamyka zagrożenie. Jeżeli wynik jest negatywny, działanie nie zostaje zamknięte, zaś nadzorujący inicjuje jego wykonanie po raz kolejny, załączając do niego plik wydruku niezamkniętego (realizować począwszy od punktu B3.). Nazwa dokumentu Umiejscowienie Forma Działanie 1. Serwis DGA BPM - biurko 2. Pełnomocnik ds. SZJ (symbol i hasło klasyfikacyjne dla działań niebędących wynikiem audytów: symbol: Elektroniczna 2. Papierowa Okres 1. Bezterminowo w 2. 3 lata Postępowanie z dokumentem po okresie Kategoria archiwalna BE5 (dla działań niebędących wynikiem audytów i kontroli) Kategoria archiwalna A (dla działań będących wynikiem

10 Nazwa dokumentu Umiejscowienie Forma Działanie korygujące / korekcyjne Doskonalenie systemu zarządzania jakością, symbol 0146, dla działań będących wynikiem audytów symbol i hasło klasyfikacyjne 0145 Audyty jakości wewnętrzne, dla działań będących wynikiem kontroli: symbol i hasło klasyfikacyjne 1712 Kontrole wewnętrzne w podmiocie) 1. Serwis DGA BPM - biurko 2. Pełnomocnik ds. SZJ (symbol i hasło klasyfikacyjne dla działań niebędących wynikiem audytów: symbol: 0146 Doskonalenie systemu zarządzania jakością, symbol 0146, dla działań będących wynikiem audytów symbol i hasło klasyfikacyjne 0145 Audyty jakości wewnętrzne, dla działań będących wynikiem kontroli: symbol i hasło klasyfikacyjne 1712 Kontrole wewnętrzne w podmiocie) Plan działań Serwis DGA BPM - biurko Zgłoszenie Serwis DGA BPM - biurko 1. Elektroniczna 2. Papierowa elektroniczna elektroniczna Okres 1. Bezterminowo w 2. 3 lata Bezterminowo w Bezterminowo w Postępowanie z dokumentem po okresie audytów i kontroli) Kategoria archiwalna BE5 (dla działań niebędących wynikiem audytów i kontroli) Kategoria archiwalna A (dla działań będących wynikiem audytów i kontroli) Nie dotyczy Nie dotyczy

11 Nazwa dokumentu Umiejscowienie Forma Zgłoszenie Serwis DGA BPM - biurko Złoszenie incydentu Serwis DGA BPM - biurko VI. FORMULARZE Brak VII. REJESTRY Brak VIII. DOKUMENTY ZWIĄZANE Procedura: Ocena systemu zarządzania Procedura: Zarządzanie incydentami IX. TABELA ZMIAN elektroniczna elektroniczna Okres Bezterminowo w Bezterminowo w Postępowanie z dokumentem po okresie Nie dotyczy Nie dotyczy Lp. Treść zmiany Data Aktualizacja definicji :47 X. OPRACOWAŁ, SPRAWDZIŁ, ZATWIERDZIŁ Opracował Sprawdził Zatwierdził Data opracowania Data sprawdzenia Data zatwierdzenia

Numer dokumentu: PRC/DSJ/AW. Sprawdził / Zatwierdził : Tomasz Piekoszewski

Numer dokumentu: PRC/DSJ/AW. Sprawdził / Zatwierdził : Tomasz Piekoszewski Opracował: Radosław Zawiliński Sprawdził / Zatwierdził : Tomasz Piekoszewski Data obowiązywania: 2014-04-01 Wydanie: A 1. CEL Celem procedury jest określenie zasad przeprowadzania audytów wewnętrznych

Bardziej szczegółowo

8.1 Postanowienia ogólne

8.1 Postanowienia ogólne KJ-0-206 8. Pomiary, analizy i doskonalenie Strona: Stron: 0 8. Postanowienia ogólne W Podlaskim Urzędzie Skarbowym w Białymstoku zaplanowano i wdroŝono właściwe, tj. dostosowane do specyfiki działalności

Bardziej szczegółowo

Procedura PSZ 4.11_4.12 DZIAŁANIA KORYGUJĄCE I ZAPOBIEGAWCZE

Procedura PSZ 4.11_4.12 DZIAŁANIA KORYGUJĄCE I ZAPOBIEGAWCZE ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY w SZCZECINIE SYSTEM ZARZĄDZANIA ZESPOŁEM LABORATORIÓW BADAWCZYCH (SZZLB) Zgodny z wymaganiami PN-EN ISO/IEC 17025:2005 Procedura PSZ 4.11_4.12 DZIAŁANIA KORYGUJĄCE

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA JAKOŚCI POMIARY, ANALIZA I DOSKONALENIE

KSIĘGA JAKOŚCI POMIARY, ANALIZA I DOSKONALENIE Wydanie: 4 z dnia 09.06.2009r zmiana: 0 Strona 1 z 13 8.1 Postanowienia ogólne W Szpitalu Miejskim w Elblągu zostały zaplanowane i wdroŝone procesy monitorowania i pomiarów oraz analizy danych i doskonalenia

Bardziej szczegółowo

NS-01 Procedura auditów wewnętrznych systemu zarządzania jakością

NS-01 Procedura auditów wewnętrznych systemu zarządzania jakością Załącznik nr 1 do zarządzenia Burmistrza Miasta Środa Wielkopolska Nr 19/2010 z dnia 22 lutego 2010 r. NS-01 Procedura auditów wewnętrznych systemu zarządzania jakością 1. Cel procedury Celem procedury

Bardziej szczegółowo

Strona: 1 z 5 PROCEDURA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA. OiSO.0142.2.1.2011 AUDYTY WEWNĘTRZNE

Strona: 1 z 5 PROCEDURA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA. OiSO.0142.2.1.2011 AUDYTY WEWNĘTRZNE Strona: 1 z 5 ROCEDURA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA AUDYTY WEWNĘTRZNE Właściciel procedury: ełnomocnik ds. Zintegrowanego Systemu Zarządzania Data Imię i nazwisko odpis Stanowisko Opracował: 1.1.011

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE ZMIAN - UAKTUALNIENIA

WPROWADZENIE ZMIAN - UAKTUALNIENIA Strona 1 z 8 WPROWADZENIE ZMIAN - UAKTUALNIENIA Lp. Data Zmienione strony Krótki opis zmian Opracował Zatwierdził Strona 2 z 8 1. CEL PROCEDURY Celem procedury jest zapewnienie zgodności funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

WEWNĘTRZNY AUDIT JAKOŚCI

WEWNĘTRZNY AUDIT JAKOŚCI Strona 1 z 8 SPIS TREŚCI: 1. Cel procedury...1 2. Zakres stosowania...2 3. Terminologia...2 4. Opis postępowania...3 4.1 Powoływanie auditorów...3 4.2 Planowanie auditów...3 4.3 Przygotowanie auditów...4

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA REALIZACJA USŁUG ADMINISTRACYJNYCH. Data : 01.03.2010 r. Data : 15.03.2010 r.

PROCEDURA REALIZACJA USŁUG ADMINISTRACYJNYCH. Data : 01.03.2010 r. Data : 15.03.2010 r. Strona: Opracował Pełnomocnik ds SZJ Magdalena Mazurkiewicz Zatwierdził Burmistrz Miasta i Gminy Lesko Barbara Jankiewicz Data : 0.03.200 r. Data : 5.03.200 r. Obowiązuje od : 5 marca 200 r. Nr egz.: Niniejszy

Bardziej szczegółowo

Audyty wewnętrzne Nr:

Audyty wewnętrzne Nr: Strona: 1 z 5 PROCEDURA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ AUDYTY WEWNĘTRZNE Właściciel procedury: Pełnomocnik ds. Systemu Zarządzania Jakością Data Imię i nazwisko Podpis Stanowisko Opracował: 21.02.2011 Zespół

Bardziej szczegółowo

STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM

STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM KSIĘGA JAKOŚCI PN-EN ISO 9001:2009 Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim Strona 1 z 34 STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM Księga Jakości według normy PN-EN ISO 9001:2009 kwiecień 2012

Bardziej szczegółowo

Audity wewnętrzne. Dokument dostępny w sieci kopia nadzorowana, wydruk kopia informacyjna.

Audity wewnętrzne. Dokument dostępny w sieci kopia nadzorowana, wydruk kopia informacyjna. Strona: 2 z 6 1. Cel działania. Nadrzędnym celem Urzędu Marszałkowskiego zgodnie z przyjętą polityką jakości jest zapewnienie sprawnej i profesjonalnej obsługi administracyjnej klientów. W związku z powyższym

Bardziej szczegółowo

System Zarządzania Jakością charakterystyka i odpowiedzialności

System Zarządzania Jakością charakterystyka i odpowiedzialności SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ Rodzaj dokumentu Księga Jakości System Zarządzania Jakością charakterystyka OPRACOWANIE DOKUMENTU ZATWIERDZENIE DOKUMENTU Marlena Jatczak Imię i nazwisko Beata Michalewska Imię

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA JAKOŚCI. Zakład Usług Komputerowych i Biurowych PROBIT Wojciech Zawadzki 50-412 Wrocław, ul. Mazowiecka 15. System Zarządzania Jakością

KSIĘGA JAKOŚCI. Zakład Usług Komputerowych i Biurowych PROBIT Wojciech Zawadzki 50-412 Wrocław, ul. Mazowiecka 15. System Zarządzania Jakością Zakład Usług Komputerowych i Biurowych PROBIT Wojciech Zawadzki 50-412 Wrocław, ul. Mazowiecka 15 System Zarządzania Jakością Wydanie piąte kwiecień 2006 KSIĘGA JAKOŚCI Żadna część niniejszej Księgi nie

Bardziej szczegółowo

WEWNĘTRZNY AUDIT JAKOŚCI, DZIAŁANIA KORYGUJĄCE I ZAPOBIEGAWCZE

WEWNĘTRZNY AUDIT JAKOŚCI, DZIAŁANIA KORYGUJĄCE I ZAPOBIEGAWCZE URZĄD MIASTA I GMINY LESKO PROCEDURA WEWNĘTRZNY AUDIT JAKOŚCI, DZIAŁANIA KORYGUJĄCE I ZAPOBIEGAWCZE Nr dokumentu: Wydanie: P/8/ Strona: WEWNĘTRZNY AUDIT JAKOŚCI, DZIAŁANIA KORYGUJĄCE I ZAPOBIEGAWCZE Opracował

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 32 /2007 Burmistrza Miasta Czeladź. z dnia 15 marzec 2007

Zarządzenie Nr 32 /2007 Burmistrza Miasta Czeladź. z dnia 15 marzec 2007 Zarządzenie Nr 32 /2007 z dnia 15 marzec 2007 w sprawie : wprowadzenia procedury auditów wewnętrznych w Urzędzie Miasta Czeladź Na podstawie art. 31 oraz art. 33 ust.1, 3 i 5 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

K S I Ę G A J A K O Ś C I

K S I Ę G A J A K O Ś C I Załącznik do Zarządzenia nr 350 PMT z dnia 21.09 2010 r. URZĄD K S I Ę G A J A K O Ś C I Wg normy PN-EN ISO 9001:2009 Zatwierdził : Michał Zaleski Prezydent Miasta Torunia 1 SPIS TREŚCI Lp. Strona Spis

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA USŁUG ADMINISTRACYJNYCH

REALIZACJA USŁUG ADMINISTRACYJNYCH Urząd Miasta i Gminy Kańczuga PROCEDURA Nr dokumentu: P/7/2 ADMINISTRACYJNYCH Strona: 1 Wydanie: 2 ADMINISTRACYJNYCH Opracował: (imię i nazwisko, podpis) Zatwierdził: (imię i nazwisko, podpis ) Ewa Zając

Bardziej szczegółowo

Księga Jakości jest własnością Starostwa Powiatowego w Prudniku. Kopiowanie w jakiejkolwiek postaci całości lub fragmentów Księgi Jakości jest

Księga Jakości jest własnością Starostwa Powiatowego w Prudniku. Kopiowanie w jakiejkolwiek postaci całości lub fragmentów Księgi Jakości jest WYKAZ ZMIAN Strona 2 z (36) Wykaz zmian Lp. Data zmiany Strona Treść zmiany Podpis Pełnomocnika ds. Jakości 1 2 3 4 5 6 7 8 9 SPIS TREŚCI Strona 3 z (36) Spis treści Wykaz zmian... 2 1 Prezentacja organizacji...

Bardziej szczegółowo

STAROSTWA POWIATOWEGO W WIERUSZOWIE

STAROSTWA POWIATOWEGO W WIERUSZOWIE 1 STAROSTWA POWIATOWEGO W WIERUSZOWIE PN ISO 9001:2009 Edycja 2 IMIĘ I NAZWISKO POPIS OPRACOWAŁ: ZATWIERZIŁ: KRYSTYNA PUCHALSKA PEŁNOMOCNIK ANRZEJ SZYMANEK STAROSTA ATA WEJŚCIA W śycie Tabela zmian Numer

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA POLSKIE CENTRUM BADAŃ I CERTYFIKACJI S.A. KRAJOWA IZBA GOSPODARCZA

WYMAGANIA POLSKIE CENTRUM BADAŃ I CERTYFIKACJI S.A. KRAJOWA IZBA GOSPODARCZA KRAJOWA IZBA GOSPODARCZA POLSKIE CENTRUM BADAŃ I CERTYFIKACJI S.A. System Przeciwdziałania Zagrożeniom Korupcyjnym - SPZK WYMAGANIA Własność Krajowej Izby Gospodarczej ul. Trębacka 4, Warszawa i Polskiego

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ URZĘDU MIASTA W NOWYM TARGU

KSIĘGA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ URZĘDU MIASTA W NOWYM TARGU KSIĘGA JAKOŚCI 1 / 26 Zatwierdzona Zarządzeniem Burmistrza Nowego Targu Nr 120.Z.7.2013 z dnia 24 maja 2013r. KSIĘGA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ URZĘDU MIASTA W NOWYM TARGU Imię i nazwisko Podpis Data

Bardziej szczegółowo

System Zarządzania Jakością wg PN EN ISO 9001:2009. Procedura Pr/8/1 WEWNĘTRZNY AUDIT JAKOŚCI, DZIAŁANIA KORYGUJĄCE I ZAPOBIEGAWCZE

System Zarządzania Jakością wg PN EN ISO 9001:2009. Procedura Pr/8/1 WEWNĘTRZNY AUDIT JAKOŚCI, DZIAŁANIA KORYGUJĄCE I ZAPOBIEGAWCZE Wydanie Nr I Strona: 1/4 Obowiązuje od: 01.02.2011r. System wg PN EN ISO 9001:2009 Procedura Pr/8/1 URZĄD GMINY W JASIENICY ROSIELNEJ WEWNĘTRZNY AUDIT JAKOŚCI, DZIAŁANIA KORYGUJĄCE I ZAPOBIEGAWCZE Wydanie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM CERTYFIKACJI PR-PCW-01 CERTYFIKACJA WYROBÓW W TRYBIE DOBROWOLNYM

PROGRAM CERTYFIKACJI PR-PCW-01 CERTYFIKACJA WYROBÓW W TRYBIE DOBROWOLNYM strona/stron: 1/9 1. CEL Celem programu jest zapewnienie prowadzenia rzetelnej i bezstronnej oceny zgodności należycie zidentyfikowanego wyrobu z wymaganiami wskazanej przez klienta normy / dokumentu normatywnego.

Bardziej szczegółowo

OMÓWIENIE NORMY PN-EN ISO/IEC 17025

OMÓWIENIE NORMY PN-EN ISO/IEC 17025 2. OMÓWIENIE NORMY PN-EN ISO/IEC 17025 Joanna Mytych Laboratoria badawcze chcące potwierdzić swoje kompetencje powinny wdrożyć system zarządzania wg normy PN-EN ISO/IEC 17025 Ogólne wymagania dotyczące

Bardziej szczegółowo

Księga jakości systemu zarządzania jakością

Księga jakości systemu zarządzania jakością Strona 1 z 42 Załącznik do Zarządzenia nr 443/53/14 Wójta Gminy z dnia 27 czerwca 2014 r. Księga jakości systemu zarządzania jakością zgodnego z wymaganiami PN-EN ISO 9001:2009 Urzędu Gminy Wydanie 2 OPRACOWAŁ:

Bardziej szczegółowo

Urząd Miejski w Kluczborku Ul. Katowicka 1 46-200 Kluczbork

Urząd Miejski w Kluczborku Ul. Katowicka 1 46-200 Kluczbork Ul. Katowicka 1 46-200 Kluczbork WYDANIE NR 7 z dnia 11 kwietnia 2014 r. AO.0141.1.2014.MB Strona 2 z 50 Autor opracowania: Mirosław Birecki Sekretarz gminy Pełnomocnik ds. Systemu Zarządzania Jakością

Bardziej szczegółowo

12.01.10 1489/2010 7.03.11 128/2011

12.01.10 1489/2010 7.03.11 128/2011 3 4 5 6 Ewa Bonczek, Henryk Dziurka / Piotr Madeja Ewa Bonczek, Henryk Dziurka / Piotr Madeja 12.01.10 1489/2010 7.03.11 128/2011 Ewa Bonczek, Henryk Dziurka 7.03.13 1328/2013 Ewa Bonczek, Henryk Dziurka

Bardziej szczegółowo

SP SZOZ Szpital Miejski im. Jana Pawła II KSIĘGA JAKOŚCI EGZEMPLARZ NIE NADZOROWANY. WYDANIE NR 5 z dnia 07.06.2010 r. zmiana: 3 z dnia 20.05.2013 r.

SP SZOZ Szpital Miejski im. Jana Pawła II KSIĘGA JAKOŚCI EGZEMPLARZ NIE NADZOROWANY. WYDANIE NR 5 z dnia 07.06.2010 r. zmiana: 3 z dnia 20.05.2013 r. SP SZOZ Szpital Miejski im. Jana Pawła II KSIĘGA JAKOŚCI EGZEMPLARZ NIE NADZOROWANY WYDANIE NR 5 z dnia 07.06.2010 r. zmiana: 3 z dnia 20.05.2013 r. SPIS TREŚCI KJ 0.1 Wydanie: 5 z dnia 20.05.2013 zmiana:

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA JAKOŚCI ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ I BEZPIECZEŃSTWEM ŻYWNOŚCI

KSIĘGA JAKOŚCI ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ I BEZPIECZEŃSTWEM ŻYWNOŚCI Strona 1 KSIĘGA JAKOŚCI ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ I BEZPIECZEŃSTWEM ŻYWNOŚCI W Przedsiębiorstwie Produkcyjno- Handlowo- Gastronomicznym SWISS POL obowiązuje od dnia: 1 października 2005r.

Bardziej szczegółowo