Zapytanie ofertowe nr 1/POIG 8.1/2014

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zapytanie ofertowe nr 1/POIG 8.1/2014"

Transkrypt

1 Prefinity Sp. z o.o. Ul. Marcelego Nenckiego 136A Wrocław NIP Wrocław, dn Zapytanie ofertowe nr 1/POIG 8.1/2014 W związku z realizacją projektu pn. TMS Online zaawansowane narzędzie umożliwiające mikro i małym przedsiębiorstwom z branży TLS zarządzanie działalnością operacyjną w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gosparka, Działanie 8.1. firma Prefinity Sp. z o.o. zaprasza składania ofert na wykonanie następujących elementów projektu w ramach kategorii Usługi informatyczne, techniczne, radcze: 1. Stworzenie i implementacja mułu hurtowni danych Stworzenie platformy internetowej serwisu Stworzenie i implementacja mułu interaktywnej mapy postojów Projekt graficzny i jego implementacja 1 5. Testy systemu Etap I 1 6. Usługa informatyczna - stworzenie i implementacja mułu diet Usługa informatyczna - stworzenie i implementacja mułu raportowania Usługa informatyczna - stworzenie i implementacja mułu prezentacji danych Usługa informatyczna - Testy systemu Etap II Usługa informatyczna - stworzenie i implementacja mułu komunikacyjnego Usługa informatyczna - stworzenie i implementacja mułu generowania kumentów Usługa informatyczna - Testy systemu Etap III - 1 Termin realizacji: 31/10/2015 Opis projektu: Projekt polega na stworzeniu zaawansowanej oraz innowacyjnej e-usługi, która będzie pozwalała użytkownikom na: Ewidencje transportów, Komunikowanie i wysyłanie przypomnień, Kontrole informacji na temat finansów, zastosowanie kalkulatora diet kierowców, obliczanie kosztów pojazdów, inteligentne raportowanie z generowaniem statystyk tyczących działalności operacyjnej przedsiębiorstw logistycznych z wykorzystaniem technologii MOLAP, wykorzystanie funkcji CRM, agregacje i anonimowa analizę danych, automatyczne generowanie zindywidualizowanych szablonów kumentów stosowanych potrzeb firm działających w branży transportowej, korzystanie z interaktywnej mapy postojów pojazdów oraz kierowców, stworzonej na pstawie informacji pawanych w systemie (trasa, ślad GPS, zaplanowane lub wymuszone postoje), zautomatyzowana integracje narzędzi wykorzystywanych przez firmy logistyczne.

2 Przedmiot zapytania ofertowego: Usługi informatyczne, techniczne, radcze l.p. Nazwa i opis Termin realizacji Jednostka miary (roboczogo dziny) (a) (b) (c) (d) 1 2 Stworzenie i implementacja mułu hurtowni danych 1 Usługa umożliwi stworzenie koncepcji i struktury bazy danych, monitoring realizacji założeń hurtowni danych. Usługa ta powinna umożliwiać: automatyczne zakładanie nowych baz danych przekierowanie klienta na powiednią bazę danych load-balance automatyczne tworzenie kopii zapasowych agregacja danych wyszukiwanie, prezentowanie i analizowanie przy pomocy techniki MOLAP (ang. Multidimensional OnLine Analytical Processing) - MOLAP-Multidimensional OLAP. Technika ta charakteryzuje się tym, że dane są przechowywane w wielowymiarowej bazie danych w postaci wielowymiarowych tablic, kostek (ang. multidimensional array, datacube) zawierających dane o rożnym stopniu agregacji. Pczas procesu ETL wykorzystuje się pośrednią strukturę relacyjną. Zapytania typu SQL serwera analitycznego nie wymagają w tym przypadku stępu relacyjnej bazy danych, ponieważ dane elementarne w serwerze analitycznym są dublowane w stosunku relacyjnej tabeli faktów. Wielowymiarowa struktura jest w stanie zapewnić najszybszy stęp danych. Jest najbardziej powiednia dla danych o częstym użyciu i wysokich wymaganiach nośnie czasu powiedzi. propagowanie zmian z deweloperskiej bazy danych na prukcyjne bazy generowanie statystyk tyczących miejsc krzyżowania się dużych traktów komunikacyjnych, popularnych objazdów, gnych momentów konywania przeglądów i inwentaryzacji(rozkład kursów). Stworzenie platformy internetowej serwisu - 1 Należy stworzyć pstawę systemu TMS, która w łatwy sposób pozwoli rozbuwywać system o kolejne muły. Zadania w ramach tej usługi są pzielone na dwie główne grupy: Framework oraz pstawowe muły systemu TMS. 1. Framework Stworzenie struktury projektu na bazie HMTL owego Frameworka typu BootStrap Muł komunikacji z hurtownią danych Kontrolki (np. tabela prezentacji danych) Zrzuty programów typu PDF, Excel lub równoważnych Rejestracja Logowanie Zarządzanie prawami stępu Administracja słownikami 360 rh 480 rh

3 2. Muły TMS 2.1 Ewidencja transportów Automatyczne dawanie nowego zlecenia, przeglądanie zamówień, zmiana oraz pisywanie danych transportowych wyszukiwarka 2.2 Kółka wyjazwe możliwość agregowania pojedynczych transportów płączanie transportów istniejącego kółka prezentacja kółek/transportów dawanie/usuwanie/edycja kółek dawanie/usuwanie/edycja transportów kopiowanie kółek/transportów 2.3 Komunikaty i przypomnienia automatyczne informowanie użytkownika o anomaliach w systemie. Jednym z anomalii mogą być: niezapłacona w terminie faktura, upływającym terminie badan okresowych pracownika czy ubezpieczenia ciężarówki. Muł automatycznie ostrzega także przed wystawieniem zlecenia kontrahentowi, który zalega z płatnościami lub ma niekompletne dane księgowe. 2.4 Koszty pojazdów Muł umożliwi kontrolę nad ewidencją kosztów związanych z użytkowaniem pojazdów, inwestycji lub pracowników. Dzięki temu mułowi możliwe będzie porównanie średnich kosztów utrzymania ciężarówek tej samej klasy i w tym samym wieku, ale różnych prucentów. Możliwe będzie także ustawienie przypomnienia na wydatki cykliczne. 2.5 Finanse Muł umożliwi obsługę wielu przypadków handlowych pojawiających się w cziennej pracy logistyka. Dzięki systemowi wystawianie faktur dla płatników oraz przyjmowanie faktur przewoźników wraz z mułem bankowym pozwoli śledzić opóźnienia nie tylko w płatnościach kontrahentów, ale również pozwoli monitorować płatności konywane pwykonawcom. O wszelkich zagrożeniach płatności, użytkownik informowany będzie w przejrzysty sposób w oknie komunikatów. 2.6 CRM Muł umożliwi prowadzenie indywidualnej historii kontaktów z każdym kontrahentem, wyszukiwanie kontrahenta preferującego daną trasę na pstawie ków pocztowych oraz wyświetlanie dla kontrahenta przejechanych kilometrów, ilość kursów, średnia ległość, średnią ceną, średnią ceną za km, wszystko z pziałem na kolejne miesiące. 480 rh

4 3 4 Stworzenie i implementacja mułu interaktywnej mapy postojów 1 mapa zostanie wykonana w technologii PHP (w najnowszej wersji) przy użyciu biblioteki typu jquery tworzenie mapy na pstawie informacji pawanych w systemie (trasa, zaplanowane lub wymuszone postoje) ustępnianie bieżącego i planowanego miejsca pauz, postojów, noclegów kierowców firmom, w których dany kierowca jest zatrudniony oraz innym firmom transportowym ustępnianie wewnątrz własnej firmy i pośród pozostałych firm korzystających z systemu (decyzja użytkownika) ustępnienie typu: brak, prywatny(własna firma), publiczny (wszystkie firmy). Domyślny typ będzie predefiniowany - dla każdego transportu możliwość niezależnie wybierany typ możliwość uzyskania przez użytkowników informacji czy inna firma, użytkująca system (a więc zweryfikowana), nie posiada w okolicy swojego kierowcy nanoszenie pozycji postojów, ciężarówek itp on-line zalogowany użytkownik będzie musiał tylko wyrazić zgę na upublicznienie danego transportu, żadne datkowe czynności z jego strony nie będą wymagane system pozwoli na komunikacje z kierowcami, poprzez wysyłanie komunikatów tekstowych, które wyświetlą się w urządzeniu z nawigacją zainstalowanym w kabinie kierowcy informowanie kierowcy o myfikacji trasy, datkowym miejscu załadunku itp. Wiamość taka jest wyposażona w mechanizm sprzężenia zwrotnego w postaci np. przycisków "Akceptuj", "Odrzuć". Odczytywanie i gromadzenie w systemie TMS danych pochzących z nawigacji (parametry położenia, prędkości itp. danego pojazdu w czasie rzeczywistym) Projekt graficzny i jego implementacja 1 Umożliwi wytworzenie atrakcyjnego, czytelnego interface e-usługi. Obejmie również sprawdzenie strony w zakresie usabillity. Należy starczyć trzy różnorne stylowo koncepcje graficzne w postaci makiet grafiki wektorowej. Każda koncepcja musi zawierać przynajmniej po trzy perspektywy (strona główna, prezentowanie danych tabelarycznych, prezentowanie danych w innej strukturze niż tabele). Zamawiający wybierze jedną z nich, która będzie punktem wyjścia ostatecznej wersji graficznej. Wykonawca będzie realizował uwagi Zamawiającego uzyskania ostatecznej, oczekiwanej przez Zamawiającego postaci. Wykonawca starczy makietę zawierającą zaakceptowaną postać projektu graficznego oraz zestaw plików pzielonych na elementy i warstwy. 240 rh 72 rh 5 Drugą częścią zamówienia będzie integracja starczonych elementów graficznych ze szkieletem witryny www systemu oraz arkuszami styli css. Witryna będzie zaprojektowana w trybie responsywnym. Testy systemu Etap I 1 Implementację systemu TMS Online należy pokryć testami jednostkowymi pisanymi w narzędziu typu PHPUnit. Pokrycie testów ma zostać wykonane według ogólnie przyjętych standardów tyczących testów 140 rh

5 jednostkowych. Testy mają być pogrupowane tematycznie w zestawy. K testów jednostkowych ma zostać napisany czytelnie oraz opisany komentarzami z należytą starannością Zainstalowanie i skonfigurowanie, w pierwszym miesiącu rozpoczęcia tworzenia testów jednostkowych, narzędzia typu Continous Integration Jenkins. Lokalizacja dla narzędzia typu Jenkins zostanie wskazana przez zleceniawcę. Konfiguracja ma objąć integrację z repozytorium typu SVN, każrazowe uruchomienie pełnego zestawu testowego przy starczeniu nowego ku repozytorium oraz jedno automatyczne uruchomienie na bę. K klas testujących oraz historia z narzędzia Jenkins będzie stanowił kumentację tej części zlecenia. Testy funkcjonalne mają zostać przeprowadzone w ilości, co najmniej 80 h i ukumentowane raportem starczonym zamawiającego. Testowanie ma następować systematycznie, wraz z starczaniem kolejnych funkcjonalności. Raport ma zawierać testowane scenariusze oraz rezultaty. Przed przystąpieniem testów należy skonsultować proponowany zestaw scenariuszy z Managerem Projektu wskazanym przez Zamawiającego Testy integracyjne mają zostać przeprowadzone w ilości, co najmniej 30 h i ukumentowane raportem. Raport ma zawierać testowane scenariusze oraz rezultaty. Zakres testów integracyjnych zostanie wskazany przez Managera Projektu wskazanego przez Zamawiającego. Usługa informatyczna - stworzenie i implementacja mułu diet - 1 Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i implementacja mułu diet. Muł ma być wyposażony w kalkulator umożliwiający wyliczanie wysokości diety zgnie z obowiązującą ustawą. Kalkulator ma być zintegrowany z głównym mułem systemu w sposób umożliwiający na wygenerowanie diety na tylko na pstawie informacji zagregowanych w systemie. 6 Wyliczenie diet dla kierowców, jest oparte o kilka czynników, w tym: ilość dni w drze, stawkę diety w danym kraju, średni kurs waluty według NBP z wybranego dnia. Po paniu daty początkowej i końcowej TMS Online automatycznie określi ilość dni, sprawdzi, jaka stawka diety panuje w danym kraju oraz przeliczy waluty po średnim kursie NBP z wybranego dnia. Dzięki temu możliwe będzie jednorazowe wystawienie diety za kilka kursów kierowcy, a kwoty zostaną automatycznie zsumowane i zestawione na jednym druku. 180 rh 7 Zestawienia diet i grupowanie rozliczonych diet będzie wykonywane automatycznie przez system. Datkowo zastosowanie rozwiązania umożliwi wyeliminowanie z obiegu datkowych ręcznie wypełnianych przez kierowców kumentów rozliczania diet (tzw. kilometrówka). Usługa informatyczna - stworzenie i implementacja mułu raportowania - 1 Inteligentne raportowanie z generowaniem statystyk tyczących działalności operacyjnej przedsiębiorstw logistycznych z wykorzystaniem technologii MOLAP. Technologia MOLAP oznacza Multidimensional OnLine Analytical Processing i jest jednym z trzech głównych rzajów oprogramowania przetwarzania analitycznego OLAP. Wykorzystane zostanie hurtowania danych a dane będą wyszukiwane, prezentowane i analizowane przy pomocy techniki MOLAP. Dane przetwarzane przez MOLAP są najczęściej wstępnie przeliczane oraz skławane w wielowymiarowej kostce, która implementowana jest przeważnie, jako wielowymiarowa tablica. Wykorzystanie technologii oznacza: dużą wydajność zapytań dzięki bardziej optymalnej technice przechowywania 125 rh

6 8 9 danych, wielowymiarowemu indeksowaniu oraz cache'owaniu, mniejszy rozmiar danych w porównaniu z rozwiązaniami relacyjnymi, automatyczne przetwarzanie agregatów wyższego rzędu, niewielkie rozmiary dla małej liczby wymiarów, mel tablicowy zapewnia naturalne indeksowanie danych, efektywny stęp danych. Wykorzystanie wskazanej cechy umożliwi generowanie zaawansowanych raportów oraz statystyk tyczących firmy transportowej, korzystającej z e-usługi TMS Online. Wszelkie dane stępne w raporcie będą interaktywne tzn. klikając na poszczególne dane możliwe będzie zagłębianie się w ich strukturę oraz poszczególne liczby składające się na wyliczenia. Wykorzystane zostanie hurtowania danych a dane będą wyszukiwane, prezentowane i analizowane przy pomocy techniki MOLAP. Usługa informatyczna - stworzenie i implementacja mułu prezentacji danych - 1 Agregacja i anonimowa analiza danych umożliwi zbieranie, automatyczne przetwarzanie, agregacje oraz interaktywna prezentacje informacji pochzących z hurtowni danych systemu, wyświetlanie wskaźników oraz ogólnych trendów w branży transportowej. Zastosowanie mułu będzie umożliwiało wykorzystanie obiektywnych danych, które pozwolą polskim oraz niemieckim firmom transportowym buwanie długookresowych strategii. Pozyskiwane dane pozostaną anonimowe. Za zgą użytkowników e-usługi będą oni mogli brać udział (nie wymaga to bezpośredniego udziału użytkownika) w pozyskiwaniu anonimowych statystyk. Agregowane dane będą tyczyły: przebiegu tras rozkładu kursów w roku/miesiącu, itp. Hurtownia danych pozwoli na generowanie statystyk tyczących miejsc krzyżowania się dużych traktów komunikacyjnych, popularnych objazdów, gnych momentów konywania przeglądów i inwentaryzacji(rozkład kursów). Informacje tego typu będą mogły również zostać wykorzystane ppowiadania tras (np. jeżeli dla trasy z punktu A punktu B system posiada już informacje o historycznych marszrutach, to przy planowaniu nowego zlecenia, możliwe będzie wyświetlenie ppowiedzi o możliwym przebiegu trasy). Cecha pozwala również na zaprezentowanie zainteresowanym pmiotom powiednich stawek, w celu pomocy przy tworzeniu nowych strategii cenowych. Usługa informatyczna - Testy systemu Etap II - 1 Analogicznie etapu I, nowo powstałą w etapie II implementację systemu TMS Online należy pokryć testami jednostkowymi pisanymi w narzędziu typu PHPUnit. Pokrycie testów ma zostać wykonane według ogólnie przyjętych standardów tyczących testów jednostkowych. Testy mają być pogrupowane tematycznie w zestawy. K testów jednostkowych ma zostać napisany czytelnie oraz opisany komentarzami z należytą starannością Testy funkcjonalne mają zostać przeprowadzone w ilości, co najmniej 90 h i ukumentowane raportem starczonym zamawiającego. Testowanie ma następować systematycznie, wraz z starczaniem kolejnych funkcjonalności. Raport ma zawierać testowane scenariusze oraz rezultaty. Przed przystąpieniem testów należy skonsultować proponowany zestaw scenariuszy z Managerem Projektu wskazanym przez Zamawiającego Testy integracyjne mają zostać przeprowadzone w ilości, co najmniej 48 h i ukumentowane raportem. Raport ma zawierać testowane scenariusze oraz rezultaty. Zakres testów integracyjnych zostanie wskazany przez Managera Projektu wskazanego przez Zamawiającego. Testy systemowe mają zostać przeprowadzone w ilości, co 160 rh 168 rh

7 10 11 najmniej 30 h i ukumentowane raportem. Raport ma zawierać testowane scenariusze oraz rezultaty. Zakres testów systemowych zostanie wskazany przez Managera Projektu wskazanego przez Zamawiającego. Usługa informatyczna - stworzenie i implementacja mułu komunikacyjnego - 1 Obecnie pracownicy firm logistycznych wykorzystują w cziennej pracy wiele rzajów narzędzi, które pozwalają im realizować wyznaczone zadania, np. komunikacja z klientami, składanie zamówień, rezerwacja zasobów, serwis jednostek frachtu itp. Oprogramowanie powinno komunikować się z aplikacjami używanymi w cziennej pracy specjalistów branży logistycznej. Należą nich: programy pocztowe, komunikatory oraz systemy nadawców. Można w tym miejscu wymienić następujące rozwiązania: nawigacja, Systemy Księgowe, system firm nadawczych, giełdy transportowe. Rozwiązanie umożliwi integrację wskazanych rozwiązań oraz jednokrotne logowanie (single-site-on). Dzięki eksportowi danych możliwe będzie również zasilanie danymi z TMS Online np. zewnętrznych systemów księgowych. Protokoły, które powinny być obsługiwane przez muł komunikacji: Typu EDI (Electronic Data Interchange) jest elektroniczną formą transmisji danych, która używa standarwych formatów kumentów, aby wysłać i otrzymać informację pomiędzy systemami. Typu SOAP jest protokołem bazującym na XML-u pozwalającym komponentom oraz aplikacjom komunikować się używając standarwego internetowego protokołu HTTP. SOAP umożliwia komunikację pomiędzy aplikacjami działającymi na różnych systemach operacyjnych, z różnymi technologiami i różnymi językami programowania. Typu DCOP (Dsktop COmmunication Protocol) lekki i szybki system komunikacji międzyprocesowej. Głównym celem DCOP jest pozwolenie programom na współpracę i na dzielenie między siebie większych zadań. DCOP jest systemem, który pozwala na zdalną kontrolę aplikacji. Usługa informatyczna - stworzenie i implementacja mułu generowania kumentów - 1 TMS Online umożliwi używanie skończonego zbioru danych wygenerowania każdego kumentu. Standardem w konkurencyjnych systemach jest to, że dane te są pobierane z bazy danych i wstawiane w ściśle określone miejsce kumentu np. miejsce i data prawy górny róg kartki. Zadanie polega na stworzeniu mechanizmu pozwalającego decywać, gdzie jakie i jak dane będą prezentowane. Usługa wykorzystuje edytor szablonów działający w następujący sposób: użytkownik ma dyspozycji edytor tekstowo-graficzny (WYSWYG) użytkownik ma stępna pule zmiennych systemowych, które są pobierane przez system z bazy danych. Przykładem takich zmiennych mogą być numer faktury czy nazwa klienta tworzenie szablonu przypomina tworzenie standarwego kumentu tekstowego, z ta różnica, że oprócz czystego tekstu oraz grafik użytkownik ma dyspozycji jeszcze jeden bardzo przydatny atrybut, jakim są zmienne systemowe w momencie generowania kumentu z szablonu w miejsca zmiennych systemowych pstawiane są wartości zaciągnięte z bazy danych przykład bardzo prostego szablonu: <nazwa_klienta> przykład wygenerowanego kumentu na bazie szablonu użytkownik ma pełna wolność w rozmieszczaniu zmiennych 320 rh 200 rh

8 12 systemowych w zależności kontekstu generowania kumentu z szablonu, kument będzie zawierał różne dane na bazie jednego szablonu możliwe będzie tworzenie wolnej ilości kumentów. użytkownik będzie miał możliwość prostego stworzenia wielu szablonów jednego typu kumentu, co jest związane z wymaganą przez kontrahentów ścisła określona formy kumentu. Wówczas wystarczające będzie stworzenie szablonu powiadającego wymaganiom kontrahenta i tej chwili kumenty dla danego pmiotu będą generowane według stworzonego wzoru. Takie pejście pozwala znacznie ograniczyć czas potrzebny na tworzenie wydruków. Usługa informatyczna - Testy systemu Etap III - 1 Będą to testy, które ostatecznie zamkną prace informatyczne nad TMS Online. Przeprowadzone na początku III etapu umożliwią wyeliminowanie wszelkich błędów w e-usłudze i jej zaoferowanie w finalnej, bezawaryjnej wersji. Na testy złożą się testy funkcjonalne i systemowe w ilości nie mniejszej niż 120 h oraz uzupełnienie testów jednostkowych, jeżeli wystąpi taka potrzeba. 01/05/ /10/ rh Zamawiający nie puszcza składania ofert częściowych - rozpatrywane będą tylko oferty kompletne. Zamawiający zastrzega sobie możliwość realizacji przedmiotu zamówienia w ramach rębnych umów. Kryteria wyboru: Kryteria wyboru Znaczenie Cena 70% Gwarancja na wykonane prace 30% Sposób oceny oferty w poszczególnych kryteriach: a) Punkty w ramach kryterium Cena będą przyznawane wg następującej formuły: C min A n = x 100 x 70% C r C min cena minimalna w zbiorze C r cena oferty rozpatrywanej A n ilość punktów przyznana ofercie b) Punkty w ramach kryterium Gwarancja będą przyznawane wg następujących przedziałów: Gwarancja poniżej 12 miesięcy 0 pkt. Gwarancja - 12 miesięcy włącznie 24 miesięcy włącznie 15 pkt. Gwarancja powyżej 24 miesięcy 30 pkt. Miejsce składania ofert:

9 1. Osobiście w siedzibie firmy przy ul. Marcelego Nenckiego 136A, Wrocław 2. Pocztą, listem poleconym na adres firmy ul. Marcelego Nenckiego 136A, Wrocław 3. Lub na adres mailowy Złożona oferta powinna zawierać: nazwę i adres oferenta, datę wystawienia oferty, termin ważności oferty (minimum 2 miesiące), panie łącznej ceny netto Zastrzeżenia Niniejsze zapytanie ofertowe nie zobowiązuje firmy Prefinity Sp. z o.o. żadnego określonego działania. Wydanie niniejszego zapytania ofertowego nie zobowiązuje firmy Prefinity Sp. z o.o. akceptacji oferty, w całości lub części i nie zobowiązuje firmy Prefinity Sp. z o.o. składania wyjaśnień czy powów akceptacji lub rzucenia oferty. Prefinity Sp. z o.o. nie może być pociągana powiedzialności za jakiekolwiek koszty czy wydatki poniesione przez oferentów w związku z przygotowaniem i starczeniem oferty. Prefinity Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo w każdej chwili zmian całości lub części zapytania ofertowego. Termin starczania ofert upływa w dniu:

10 ZAŁĄCZNIK NR 1 zapytania ofertowego nr 1/POIG 8.1/ formularz ofertowy Nazwa firmy i dane adresowe*..., dn.... Miejscowość i data* Oferta dla Prefinity Sp. z o.o. ul. Marcelego Nenckiego 136A, Wrocław W powiedzi na zapytanie ofertowe tyczące: 1. Stworzenie i implementacja mułu hurtowni danych Stworzenie platformy internetowej serwisu Stworzenie i implementacja mułu interaktywnej mapy postojów Projekt graficzny i jego implementacja 1 5. Testy systemu Etap I Usługa informatyczna - stworzenie i implementacja mułu diet Usługa informatyczna - stworzenie i implementacja mułu raportowania Usługa informatyczna - stworzenie i implementacja mułu prezentacji danych Usługa informatyczna - Testy systemu Etap II Usługa informatyczna - stworzenie i implementacja mułu komunikacyjnego Usługa informatyczna - stworzenie i implementacja mułu generowania kumentów Usługa informatyczna - Testy systemu Etap III - 1 przedkładam ofertę zgną ze wskazanym przedmiotem zapytania: 1. Łączna cena netto:... PLN* Ceny netto poszczególnych pruktów: Lp. Nazwa pruktu Cena netto w PLN* 1 Stworzenie i implementacja mułu hurtowni danych Stworzenie platformy internetowej serwisu Stworzenie i implementacja mułu interaktywnej mapy postojów Projekt graficzny i jego implementacja 1 5 Testy systemu Etap I 1 6 Usługa informatyczna - stworzenie i implementacja mułu diet Usługa informatyczna - stworzenie i implementacja mułu raportowania - 1

11 8 Usługa informatyczna - stworzenie i implementacja mułu prezentacji danych Usługa informatyczna - Testy systemu Etap II Usługa informatyczna - stworzenie i implementacja mułu komunikacyjnego - 1 Usługa informatyczna - stworzenie i implementacja mułu generowania kumentów Usługa informatyczna - Testy systemu Etap III Gwarancja:.. miesięcy Oferta jest ważna... (minimum 2 miesiące daty wystawienia)* Jednocześnie składam następujące oświadczenia: 1. Posiadam niezbędną wiedzę tyczącą przedmiotu zamówienia. 2. Znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. 3. Potwierdzam gotowość wykonania powyższych zadań w terminach wskazanych w zapytaniu ofertowym:... Ppis wystawcy oferty* *informacje obligatoryjne

Zapytanie ofertowe nr 1 /2013

Zapytanie ofertowe nr 1 /2013 STOMILEX SP. Z O.O. ul. Budowlanych 54 45-124 Opole NIP 754 27 47 354 Opole, dnia 21.10.2013r. Zapytanie ofertowe nr 1 /2013 STOMILEX Sp. z o.o. jest dynamiczną firmą, która zajmuje silną pozycję na rynku

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Olchowiec, dnia 06.08.2014 r. Zapytanie ofertowe na: 1. Zakup wartości niematerialnych i prawnych w postaci systemu informatycznego typu B2B wraz z dostępem do baz danych dla 10 pracowników; 2. Zakup nowych

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 001/2013. Do:

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 001/2013. Do: Warszawa, 23-04-2013 ZAPYTANIE OFERTOWE nr 001/2013 Od: Redet S.A. ul. Ciołka 16 lok. 232 01-443 Warszawa Do: Wstęp Redet S.A. w związku z realizacją projektu, który uzyskał dofinansowanie w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE. Inwestujemy w waszą przyszłość.

DOTACJE NA INNOWACJE. Inwestujemy w waszą przyszłość. SMULDERS POLSKA Sp. z o. o. ul. Piłsudskiego 23 68-100 Żagań Zapytanie ofertowe Żagań, 07.11.2013 r. W związku z realizacją projektu pn. Smulders Polska Wdrożenie systemu automatyzującego współpracę biznesową

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Opis przedmiotu zamówienia do postępowania o zamówienie publiczne na: kompleksową dostawę, wdrożenie i utrzymanie Zintegrowanego Informatycznego Systemu Wspomagania Zarządzania Uczelnią klasy ERP wraz

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 02/2014

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 02/2014 Strzałków, 17.03.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 02/2014 na nabycie środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, usług informatycznych i technicznych oraz szkoleń specjalistycznych Dotyczy projektu

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/2013

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/2013 Wiśniowa Góra, 08.08.2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/2013 na wykonanie analizy przedwdrożeniowej Dotyczy projektu realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 1/POIG 8.2/2012

Zapytanie ofertowe nr 1/POIG 8.2/2012 GRUPA REKLAMOWA MULTIRADIO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Ul. Słowiańska 55C 61-664 Poznań Poznań, dnia 25.06.2012 TEL. 801 01 01 20 FAX. 061 826 84 97 E-MAIL: reklama@multiradio.com.pl NIP: 9721100601

Bardziej szczegółowo

Przeprowadzenie szkolenia specjalistycznego dla 8 osób z obsługi systemu informatycznego typu B2B (100 godzin szkoleniowych)

Przeprowadzenie szkolenia specjalistycznego dla 8 osób z obsługi systemu informatycznego typu B2B (100 godzin szkoleniowych) Piwonin, dnia 06.12.2013 r. Zapytanie ofertowe na: I. Zakup wartości niematerialnej i prawnej w postaci: a. systemu informatycznego typu B2B do obsługi transakcji handlowych z partnerami biznesowymi b.

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ I. System elektronicznego obiegu dokumentów oraz telefonia IP

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ I. System elektronicznego obiegu dokumentów oraz telefonia IP Załącznik nr 1A POVIIG230/13/2013 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ I System elektronicznego obiegu dokumentów oraz telefonia IP Zamówienie obejmuje dostawę wraz z wdrożeniem systemu elektronicznego obiegu

Bardziej szczegółowo

BIZNES PLAN. Priorytet 8: Społeczeństwo informacyjne zwiększanie innowacyjności gospodarki

BIZNES PLAN. Priorytet 8: Społeczeństwo informacyjne zwiększanie innowacyjności gospodarki BIZNES PLAN dla Wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Priorytet 8: Społeczeństwo informacyjne zwiększanie innowacyjności gospodarki

Bardziej szczegółowo

Commersoft Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. ul. Kiersnowskiego 15c 03-161 Warszawa NIP: 1251616762 KRS: 0000419693

Commersoft Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. ul. Kiersnowskiego 15c 03-161 Warszawa NIP: 1251616762 KRS: 0000419693 Commersoft Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. ul. Kiersnowskiego 15c 03-161 Warszawa NIP: 1251616762 KRS: 0000419693 Warszaw, dnia 18.03.2015 r. zaprasza do składania ofert w odpowiedzi na:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WDROŻENIA I DOSTAWY CZĘŚĆ I

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WDROŻENIA I DOSTAWY CZĘŚĆ I Załącznik nr 2A POVIIG230/11/2013 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WDROŻENIA I DOSTAWY CZĘŚĆ I Zamówienie obejmuje dostawę wraz z wdrożeniem systemu elektronicznego obiegu dokumentów oraz wyposażenie multimedialne

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do składania ofert

Zaproszenie do składania ofert Bydgoszcz, 13 lutego 2014 r. Zaproszenie do składania ofert [Zapytanie ofertowe nr 1/VERTICA/ 8.2 POIG/2014/OPROGRAMOWANIE] W związku z realizacją projektu nr UDA- POIG.08.02.00-04-023/13-00 pt. Budowa

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/2014

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/2014 Sosnowiec, 05.06.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/2014 na wykonanie analizy przedwdrożeniowej Dotyczy projektu realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013 8 Oś

Bardziej szczegółowo

SYSTEM ERP MICROSOFT DYNAMICS NAV 2015

SYSTEM ERP MICROSOFT DYNAMICS NAV 2015 SYSTEM ERP MICROSOFT DYNAMICS NAV 2015 FUNKCJONALNOŚĆ V. 2.60 Prawa do niniejszych materiałów zastrzeżone są na rzecz innych podmiotów (Microsoft/IT.Integro) i ich naruszenie grozi sankcją. Korzystanie

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. nr 1/UE/2013. z dnia 25.02.2013 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE. nr 1/UE/2013. z dnia 25.02.2013 r. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/UE/2013 z dnia 25.02.2013 r. w związku z realizacją projektu pn. Wdrożenie

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1 aktualizacja z dnia 26 czerwca 2014 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1 aktualizacja z dnia 26 czerwca 2014 r. Warszawa, 18 czerwca 2014 r. Karolina Boboli Doradztwo ul. Obozowa 88 lok. 2 01-434 Warszawa tax@karolinaboboli.eu www.karolinaboboli.eu ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1 aktualizacja z dnia 26 czerwca 2014 r. Szanowni

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE dla zamówień o wartości przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 14 000 euro netto

ZAPYTANIE OFERTOWE dla zamówień o wartości przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 14 000 euro netto Ateneum Hurtownia Książek Sp.j. Adam Zegiel, Maciej Kogut ul. Nad Drwiną 10 30-741 Kraków Kraków, 21.05.2012 ZAPYTANIE OFERTOWE dla zamówień o wartości przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty

Bardziej szczegółowo

Przeprowadzenie szkolenia specjalistycznego dla 5 osób z obsługi systemu informatycznego typu B2B (5 dni x 8 godzin = 40 godzin szkoleniowych)

Przeprowadzenie szkolenia specjalistycznego dla 5 osób z obsługi systemu informatycznego typu B2B (5 dni x 8 godzin = 40 godzin szkoleniowych) Pamiątkowo, dnia 09.12.2013 r. Zapytanie ofertowe na: I. Zakup wartości niematerialnej i prawnej w postaci: a. systemu informatycznego typu B2B do obsługi transakcji handlowych z partnerami biznesowymi

Bardziej szczegółowo

Katalog rozwiązań 2015

Katalog rozwiązań 2015 Katalog rozwiązań 2015 Sharepoint - Katalog rozwiązań 2 Opisy rozwiązań W dalszej części katalogu znajdują się opisy rozwiązań oferowanych przez Partnerów na polskim rynku. Spis treści wg Partnerów Sharepoint

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA TECHNICZNE I FUNKCJONALNE. Wszystkie pozycje z tabel oznaczone Tak/ Nie lub oferowany parametr muszą zostać wypełnione.

WYMAGANIA TECHNICZNE I FUNKCJONALNE. Wszystkie pozycje z tabel oznaczone Tak/ Nie lub oferowany parametr muszą zostać wypełnione. Załącznik Nr 8 do SIWZ RZP WYMAGANIA TECHNICZNE I FUNKCJONALNE Wszystkie pozycje z tabel oznaczone Tak/ Nie lub oferowany parametr muszą zostać wypełnione. Dla pozycji Tak/Nie : Tak w przypadku, kiedy

Bardziej szczegółowo

Toruń 04.12.2013. Zapytanie ofertowe

Toruń 04.12.2013. Zapytanie ofertowe Toruń 04.12.2013 Zapytanie ofertowe W związku z realizacją projektu Wdrożenie systemu B2B do zautomatyzowania procesów biznesowych obsługi usług transportowych firmy Jarkpol Jarosław Górski Sp.j." współfinansowanego

Bardziej szczegółowo

I. Przedmiot zamówienia

I. Przedmiot zamówienia Opis przedmiotu zamówienia Postępowanie nrbzp.243.24.2013.ml Załącznik nr 2 do SIWZ Spis treści I. Przedmiot zamówienia II. Wymagane etapy realizacji zamówienia III. Infrastruktura techniczna i informatyczna

Bardziej szczegółowo

Firma Lobo pragnie poinformować, iż znalazła się na liście projektów wyłonionych do dofinansowania w ramach działania 8.2 POIG.

Firma Lobo pragnie poinformować, iż znalazła się na liście projektów wyłonionych do dofinansowania w ramach działania 8.2 POIG. Warszawa, 03.03.2014 LOBO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA AL. NIEPODLEGŁOŚCI 151 LOK 9, 02-555 WARSZAWA NIP 951 233 40 22 REGON 142843056 KRS 0000379784 Firma Lobo pragnie poinformować,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 9 do swiz

Załącznik nr 9 do swiz Załącznik nr 9 do swiz 1. Opis przedmiotu zamówienia Struktura organizacyjna zamawiającego. Państwową Inspekcję Pracy (PIP) tworzy Główny Inspektorat Pracy (GIP), 16 okręgowych inspektoratów pracy (OIP)

Bardziej szczegółowo

QuickSTEP PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

QuickSTEP PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA QuickSTEP PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA Podręcznik użytkownika systemu QuickSTEP. QuickSTEP jest zintegrowanym systemem informatycznym wspomagającym zarządzanie przedsiębiorstwem. W skład QuickSTEP wchodzą m.in.

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany system do zarządzania przedsiębiorstwem

Zintegrowany system do zarządzania przedsiębiorstwem Zintegrowany system do zarządzania przedsiębiorstwem Okres wyboru, projektowania i wdrożenia systemu Comarch ERP XL był ważnym i wymagającym egzaminem w strategicznym rozwoju naszej spółki. Zarówno nasi

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY W ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 1/058/2012/POKL

FORMULARZ OFERTY W ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 1/058/2012/POKL Załącznik nr 5. DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO Nr 1/058/2012/POKL FORMULARZ OFERTY W ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 1/058/2012/POKL Zamawiający Wykonawca Collegium Civitas Pałac Kultury i Nauki, p. XII Pl.

Bardziej szczegółowo

Asseco WAPRO OPROGRAMOWANIE DLA FIRM PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

Asseco WAPRO OPROGRAMOWANIE DLA FIRM PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA ASSECO BUSINESS SOLUTIONS SA Asseco WAPRO OPROGRAMOWANIE DLA FIRM PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA WF-Mag dla Windows WF-FaKir dla Windows WF-KaPeR dla Windows WF-GANG dla Windows WF-bEST dla Windows WF-Analizy

Bardziej szczegółowo