Niniejsza umowa dotyczy osób, które maj miejsce zamieszkania lub siedzib w jednym lub w obu Umawiajcych si Pastwach.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Niniejsza umowa dotyczy osób, które maj miejsce zamieszkania lub siedzib w jednym lub w obu Umawiajcych si Pastwach."

Transkrypt

1 Umowa midzy Rzdem Rzeczypospolitej Polskiej a Rzdem Irlandii w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu si od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu Rzd Rzeczypospolitej Polskiej i Rzd Irlandii, pragnc zawrze Umow w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu si od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu, uzgodniły, co nastpuje: Art. 1. Zakres podmiotowy Niniejsza umowa dotyczy osób, które maj miejsce zamieszkania lub siedzib w jednym lub w obu Umawiajcych si Pastwach. Art. 2. Podatki, których dotyczy umowa 1. Niniejsza umowa dotyczy, bez wzgldu na sposób poboru, podatków od dochodu, które pobiera si na rzecz kadego Umawiajcego si Pastwa. 2. Za podatki od dochodu uwaa si wszystkie podatki, które pobiera si od całego dochodu lub składników dochodu, włczajc podatki od zysku z przeniesienia tytułu własnoci majtku ruchomego lub nieruchomego. 3. Do aktualnie istniejcych podatków, których dotyczy umowa, nale: a) w Polsce: 1) podatek dochodowy od osób fizycznych, 2) podatek dochodowy od osób prawnych, (zwane dalej podatkami polskimi ); b) w Irlandii: 1) podatek dochodowy, 2) podatek dochodowy od osób prawnych, 3) podatek od zysków z przeniesienia tytułu własnoci majtku, (zwane dalej podatkami irlandzkimi ). 4. Niniejsza umowa bdzie miała take zastosowanie do wszystkich podatków takiego samego lub podobnego rodzaju, które po podpisaniu niniejszej umowy bd wprowadzone obok istniejcych podatków lub w ich miejsce. Właciwe władze Umawiajcych si Pastw bd informowały si wzajemnie o wszystkich zmianach, dokonanych w ich ustawodawstwach podatkowych. Art. 3. Ogólne definicje 1. W rozumieniu niniejszej umowy, jeeli z jej kontekstu nie wynika inaczej: a) okrelenie Polska uyte w sensie geograficznym oznacza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w tym kady obszar poza jej wodami terytorialnymi, na którym na mocy ustawodawstwa Polski i zgodnie z prawem midzynarodowym Polska moe sprawowa suwerenne prawa do dna morskiego, jego podglebia i ich zasobów naturalnych; b) okrelenie Irlandia obejmuje kady obszar poza wodami terytorialnymi Irlandii, który został okrelony zgodnie z prawem midzynarodowym lub który moe by okrelony na mocy ustawodawstwa Irlandii w sprawie szelfu kontynentalnego jako obszar, na którym Irlandia moe wykonywa prawa w odniesieniu do dna morskiego, podglebia oraz ich zasobów mineralnych; c) okrelenia Umawiajce si Pastwo, jedno z Umawiajcych si Pastw i drugie Umawiajce si Pastwo oznaczaj, zalenie od kontekstu, Polsk lub Irlandi, a okrelenie Umawiajce si Pastwa oznacza Polsk i Irlandi; d) okrelenie osoba obejmuje osob fizyczn, spółk oraz kade inne zrzeszenie osób; e) okrelenie spółka oznacza kad osob prawn lub kad jednostk, któr dla celów podatkowych traktuje si jako osob prawn; f) okrelenia przedsibiorstwo jednego Umawiajcego si Pastwa i przedsibiorstwo drugiego Umawiajcego si Pastwa oznaczaj odpowiednio przedsibiorstwo, prowadzone przez osob majc miejsce zamieszkania lub siedzib w Umawiajcym si Pastwie i przedsibiorstwo prowadzone przez osob majc miejsce zamieszkania lub siedzib w drugim Umawiajcym si Pastwie; g) okrelenie komunikacja midzynarodowa oznacza wszelki transport statkiem morskim, statkiem powietrznym lub pojazdem transportu drogowego eksploatowanym przez przedsibiorstwo Umawiajcego si Pastwa, z wyjtkiem przypadku, gdy statek morski, powietrzny lub pojazd transportu drogowego jest eksploatowany wyłcznie midzy miejscami połoonymi w drugim Umawiajcym si Pastwie; h) okrelenie obywatel oznacza kadego obywatela Umawiajcego si Pastwa oraz kad osob prawn, stowarzyszenie lub inn jednostk utworzon na podstawie ustawodawstwa obowizujcego w Umawiajcym si Pastwie; i) okrelenie właciwa władza oznacza: 1) w przypadku Polski - Ministra Finansów lub jego upowanionego przedstawiciela, 2) w przypadku Irlandii - Komisarza do Spraw Dochodów lub jego upowanionego przedstawiciela. 2. Przy stosowaniu niniejszej umowy przez Umawiajce si Pastwo, jeeli z treci przepisu nie wynika inaczej, kade okrelenie w niej nie zdefiniowane bdzie miało takie znaczenie, jakie przyjmuje si według prawa danego Umawiajcego si Pastwa w zakresie podatków, do których ma zastosowanie niniejsza umowa. Art. 4. Miejsce zamieszkania lub siedziba 1. W rozumieniu niniejszej umowy okrelenie osoba majca miejsce zamieszkania lub siedzib w Umawiajcym si Pastwie oznacza kad osob, która zgodnie z prawem tego Pastwa podlega tam opodatkowaniu z uwagi na jej miejsce zamieszkania, pobytu, siedzib, miejsce zarzdu albo inne kryterium o podobnym charakterze. Jednake okrelenie to nie obejmuje adnej

2 osoby, która podlega opodatkowaniu w tym Pastwie z tytułu dochodu osiganego ze ródeł połoonych tylko w tym Pastwie. 2. Jeeli stosownie do postanowie ustpu 1 osoba fizyczna ma miejsce zamieszkania w obu Umawiajcych si Pastwach, to jej status bdzie okrelony w nastpujcy sposób: a) osob uwaa si za majc miejsce zamieszkania w tym Pastwie, w którym ma ona stałe miejsce zamieszkania; jeeli ma ona stałe miejsce zamieszkania w obu Umawiajcych si Pastwach, to uwaa si j za majc miejsce zamieszkania w tym Pastwie, z którym ma ona silniejsze powizania osobiste lub gospodarcze (orodek interesów yciowych); b) jeeli nie mona ustali, w którym Pastwie osoba ma orodek interesów yciowych albo jeeli nie posiada ona stałego miejsca zamieszkania w adnym z Pastw, to uwaa si j za majc miejsce zamieszkania w tym Umawiajcym si Pastwie, w którym zwykle przebywa; c) jeeli przebywa ona zazwyczaj w obydwu Pastwach lub nie przebywa zazwyczaj w adnym z nich, to uwaa si, e ma ona miejsce zamieszkania w tym Pastwie, którego jest obywatelem; d) jeeli jest ona obywatelem obydwu Pastw lub nie jest obywatelem adnego z nich, to właciwe władze Umawiajcych si Pastw rozstrzygn spraw w drodze wzajemnego porozumienia. 3. Jeeli stosownie do postanowie ustpu 1 osoba nie bdca osob fizyczn ma siedzib w obu Umawiajcych si Pastwach, to uwaa si j za majc siedzib w tym Pastwie, w którym znajduje si miejsce jej faktycznego zarzdu. Art. 5. Zakład 1. W rozumieniu niniejszej umowy okrelenie zakład oznacza stał placówk, poprzez któr prowadzona jest całkowicie lub czciowo działalno gospodarcza przedsibiorstwa. 2. Okrelenie zakład obejmuje w szczególnoci: a) miejsce zarzdu, b) fili, c) biuro, d) zakład fabryczny, e) warsztat i f) kopalni, ródło ropy naftowej lub gazu, kamieniołom albo jakiekolwiek inne miejsce wydobywania zasobów naturalnych. 3. Plac budowy lub prace budowlane albo instalacyjne stanowi zakład tylko wtedy, gdy trwaj one dłuej ni dwanacie miesicy. 4. Bez wzgldu na poprzednie postanowienia tego artykułu uwaa si, e okrelenie zakład nie obejmuje: a) uytkowania urzdze słucych wyłcznie w celu składowania, wystawiania albo dostarczania dóbr lub towarów nalecych do przedsibiorstwa; b) utrzymywania zapasów dóbr albo towarów nalecych do przedsibiorstwa wyłcznie w celu składowania, wystawiania lub dostarczania; c) utrzymywania zapasów dóbr albo towarów nalecych do przedsibiorstwa wyłcznie w celu przerobu przez inne przedsibiorstwo; d) utrzymywania stałej placówki wyłcznie w celu zakupu dóbr lub towarów albo w celu gromadzenia informacji dla przedsibiorstwa; e) utrzymywania stałej placówki wyłcznie w celu prowadzenia dla przedsibiorstwa jakiejkolwiek innej działalnoci, majcej przygotowawczy lub pomocniczy charakter; f) utrzymywania stałej placówki wyłcznie w celu wykonywania jakiegokolwiek połczenia rodzajów działalnoci wymienionych pod literami od a) do e), pod warunkiem jednak, e całkowita działalno stałej placówki, wynikajca z takiego połczenia, posiada przygotowawczy lub pomocniczy charakter. 5. Bez wzgldu na postanowienia ustpów 1 i 2, jeeli osoba, z wyjtkiem niezalenego przedstawiciela w rozumieniu ustpu 6, działa w imieniu przedsibiorstwa i osoba ta posiada i zwyczajowo wykonuje pełnomocnictwo do zawierania umów w Umawiajcym si Pastwie w imieniu przedsibiorstwa, to uwaa si, e przedsibiorstwo to posiada zakład w tym Pastwie w zakresie prowadzenia kadego rodzaju działalnoci, który osoba ta podejmuje dla przedsibiorstwa, chyba e czynnoci wykonywane przez t osob ograniczaj si do rodzajów działalnoci okrelonych w ustpie 4, które - gdyby były wykonywane za porednictwem stałej placówki - nie powodowałyby uznania tej placówki za zakład na podstawie postanowie niniejszego ustpu. 6. Nie uwaa si, e przedsibiorstwo posiada zakład w jednym z Umawiajcych si Pastw tylko z tego powodu, e wykonuje ono w tym Pastwie czynnoci przez maklera, generalnego komisanta albo kadego innego niezalenego przedstawiciela, pod warunkiem e te osoby działaj w ramach swojej zwykłej działalnoci. 7. Fakt, e spółka majca siedzib w Umawiajcym si Pastwie kontroluje lub jest kontrolowana przez spółk, która ma siedzib w drugim Umawiajcym si Pastwie albo która prowadzi działalno w tym drugim Pastwie (przez posiadany tam zakład albo w inny sposób), nie wystarcza, aby jakkolwiek z tych spółek uwaa za zakład drugiej spółki. Art. 6. Dochody z nieruchomoci 1. Dochód osigany przez osob majc miejsce zamieszkania lub siedzib w Umawiajcym si Pastwie z majtku nieruchomego (w tym dochód z gospodarstwa rolnego i lenego), połoonego w drugim Umawiajcym si Pastwie, moe by opodatkowany w tym drugim Pastwie. 2. Okrelenie majtek nieruchomy posiada takie znaczenie, jakie przyjmuje si według prawa Umawiajcego si Pastwa, w którym majtek ten jest połoony. Okrelenie to obejmuje w kadym przypadku mienie przynalene do majtku nieruchomego, ywy i martwy inwentarz gospodarstw rolnych i lenych, prawa, do których zastosowanie maj przepisy prawa powszechnego dotyczce własnoci ziemi, prawa uytkowania majtku nieruchomego, jak równie prawa do zmiennych lub stałych wiadcze z tytułu eksploatacji lub prawa do eksploatacji pokładów mineralnych, ródeł i innych zasobów naturalnych; statki morskie, statki

3 powietrzne i pojazdy transportu drogowego nie stanowi majtku nieruchomego. 3. Postanowienia ustpu 1 stosuje si do dochodu osiganego z bezporedniego uytkowania, dzierawy, jak równie kadego innego rodzaju uytkowania majtku nieruchomego oraz do dochodu z przeniesienia tytułu własnoci takiego majtku. 4. Postanowienia ustpów 1 i 3 stosuje si równie do dochodu z majtku nieruchomego przedsibiorstwa i do dochodu z majtku nieruchomego, który słuy do wykonywania wolnego zawodu. Art. 7. Zyski przedsibiorstw 1. Zyski przedsibiorstwa Umawiajcego si Pastwa podlegaj opodatkowaniu tylko w tym Pastwie, chyba e przedsibiorstwo prowadzi działalno w drugim Umawiajcym si Pastwie poprzez połoony tam zakład. Jeeli przedsibiorstwo prowadzi działalno w ten sposób, zyski przedsibiorstwa mog by opodatkowane w drugim Pastwie, jednak tylko w takiej mierze, w jakiej mog by przypisane temu zakładowi. 2. Z zastrzeeniem postanowie ustpu 3, jeeli przedsibiorstwo Umawiajcego si Pastwa wykonuje działalno w drugim Umawiajcym si Pastwie poprzez połoony tam zakład, to w kadym Umawiajcym si Pastwie naley przypisa temu zakładowi takie zyski, które mógłby on osign, gdyby wykonywał tak sam lub podobn działalno w takich samych lub podobnych warunkach jako odrbne i samodzielne przedsibiorstwo i był całkowicie niezaleny w stosunkach z przedsibiorstwem, którego jest zakładem. 3. Przy ustalaniu zysków zakładu dopuszcza si odliczenie nakładów ponoszonych dla tego zakładu, włcznie z kosztami zarzdzania i ogólnymi kosztami administracyjnymi, niezalenie od tego, czy powstały w tym Pastwie, w którym połoony jest zakład, czy gdzie indziej. 4. Jeeli w Umawiajcym si Pastwie istnieje zwyczaj ustalania zysków zakładu przez podział całkowitych zysków przedsibiorstwa na jego poszczególne czci, adne postanowienie ustpu 2 nie wyklucza ustalenia przez to Umawiajce si Pastwo zysku do opodatkowania według zwykle stosowanego podziału; sposób stosowanego podziału zysku musi jednak by taki, eby wynik był zgodny z zasadami zawartymi w tym artykule. 5. Nie mona przypisa zakładowi zysku tylko z tytułu samego zakupu dóbr lub towarów przez ten zakład dla przedsibiorstwa. 6. Przy stosowaniu poprzednich ustpów ustalanie zysków zakładu powinno by dokonywane kadego roku w ten sam sposób, chyba e istniej uzasadnione powody, aby postpi inaczej. 7. Jeeli w zyskach mieszcz si dochody lub przychody, które zostały odrbnie uregulowane w innych artykułach niniejszej umowy, postanowienia tych innych artykułów nie bd naruszane przez postanowienia tego artykułu. Art. 8. Transport midzynarodowy 1. Zyski przedsibiorstwa Umawiajcego si Pastwa z eksploatacji w komunikacji midzynarodowej statków morskich, statków powietrznych lub pojazdów transportu drogowego podlegaj opodatkowaniu tylko w tym Pastwie. 2. W rozumieniu tego artykułu, zyski osigane z eksploatacji w komunikacji midzynarodowej statków morskich, statków powietrznych lub pojazdów transportu drogowego obejmuj zyski osigane z dzierawy statków morskich, statków powietrznych lub pojazdów transportu drogowego, jeeli takie statki morskie, statki powietrzne lub pojazdy transportu drogowego s eksploatowane w komunikacji midzynarodowej lub jeeli takie zyski z dzierawy maj zwizek z innymi zyskami, o których mowa w ustpie 1 tego artykułu. 3. Postanowienia ustpu 1 stosuje si równie do zysków pochodzcych z uczestnictwa w umowie poolowej, we wspólnym przedsibiorstwie lub w midzynarodowym zwizku eksploatacyjnym. Art. 9. Przedsibiorstwa powizane 1. Jeeli: a) przedsibiorstwo Umawiajcego si Pastwa bierze udział bezporednio lub porednio w zarzdzaniu, kontroli lub w kapitale przedsibiorstwa drugiego Umawiajcego si Pastwa albo b) te same osoby bezporednio lub porednio bior udział w zarzdzaniu, kontroli lub kapitale przedsibiorstwa Umawiajcego si Pastwa i przedsibiorstwa drugiego Umawiajcego si Pastwa i jeeli w jednym i w drugim przypadku midzy dwoma przedsibiorstwami w zakresie ich stosunków handlowych lub finansowych zostan umówione lub narzucone warunki, które róni si od warunków, które ustaliły midzy sob niezalene przedsibiorstwa, to zyski, które osigałoby jedno z przedsibiorstw bez tych warunków, ale z powodu tych warunków ich nie osignło, mog by uznane za zyski tego przedsibiorstwa i odpowiednio opodatkowane. 2. Jeeli Umawiajce si Pastwo włcza do zysków własnego przedsibiorstwa i odpowiednio opodatkuje równie zyski przedsibiorstwa drugiego Umawiajcego si Pastwa, z tytułu których przedsibiorstwo to zostało opodatkowane w tym drugim Pastwie, a zyski w ten sposób połczone s zyskami, które osignłoby przedsibiorstwo pierwszego Pastwa, gdyby warunki ustalone midzy tymi dwoma przedsibiorstwami były warunkami, które byłyby uzgodnione midzy niezalenymi przedsibiorstwami, wówczas to drugie Pastwo dokona odpowiedniej korekty podatku wymierzonego w tym Pastwie od tych zysków. Przy dokonaniu takiej korekty bd uwzgldnione inne postanowienia niniejszej umowy, a właciwe władze Umawiajcych si Pastw bd porozumiewa si ze sob, jeeli bdzie to konieczne.

4 Art. 10. Dywidendy 1. Dywidendy wypłacane przez spółk majc siedzib w Umawiajcym si Pastwie osobie majcej miejsce zamieszkania lub siedzib w drugim Umawiajcym si Pastwie mog by opodatkowane w tym drugim Pastwie. 2. Z uwzgldnieniem postanowie ustpu 3, dywidendy takie mog by opodatkowane take w Umawiajcym si Pastwie i według prawa tego Pastwa, w którym spółka wypłacajca dywidendy ma swoj siedzib, lecz jeli odbiorca jest włacicielem dywidendy, to tak wymierzony podatek nie moe przekroczy 15 procent kwoty brutto dywidend. Właciwe władze Umawiajcych si Pastw ustal w drodze wzajemnego porozumienia sposób stosowania tych granicze. 3. Dywidendy wypłacane przez spółk posiadajc siedzib w Umawiajcym si Pastwie s zwolnione z podatku od dywidend w tym Pastwie, jeeli włacicielem dywidend jest spółka, której siedziba znajduje si w drugim Umawiajcym si Pastwie i która posiada co najmniej 25 procent głosów w spółce wypłacajcej dywidendy. 4. Postanowienia ustpów 2 i 3 nie naruszaj opodatkowania spółki w odniesieniu do zysków, z których dywidendy s wypłacane. 5. Uyte w tym artykule okrelenie dywidendy oznacza dochód z akcji lub z innych praw, z wyjtkiem wierzytelnoci, i obejmuje wszelki dochód lub udział w dochodzie, który według prawa podatkowego Pastwa, w którym spółka wypłacajca dywidendy, dochód lub dokonujca podziału zysków ma siedzib, jest pod wzgldem podatkowym traktowany jak dochód z akcji. 6. Postanowienia ustpów 1 i 2 nie maj zastosowania, jeeli właciciel dywidend, majcy miejsce zamieszkania lub siedzib w Umawiajcym si Pastwie, prowadzi w drugim Pastwie, w którym znajduje siedziba spółki wypłacajcej dywidendy, działalno gospodarcz poprzez zakład tam połoony bd wykonuje w tym drugim Pastwie wolny zawód w oparciu o stał placówk, która jest w nim połoona, i gdy udział, z tytułu którego wypłaca si dywidendy, faktycznie wie si z działalnoci takiego zakładu lub placówki. W takim przypadku, w zalenoci od konkretnej sytuacji, stosuje si postanowienia artykułu 7 lub artykułu Jeeli spółka, której siedziba znajduje si w Umawiajcym si Pastwie, osiga zyski albo dochody w drugim Umawiajcym si Pastwie, wówczas to drugie Pastwo nie moe ani obcia podatkiem dywidend wypłacanych przez t spółk - z wyjtkiem przypadku, gdy takie dywidendy s wypłacane osobie majcej miejsce zamieszkania lub siedzib w tym drugim Pastwie, lub przypadku, gdy udział, z tytułu którego dywidendy s wypłacane, wie si faktycznie z działalnoci zakładu lub stałej placówki połoonej w drugim Pastwie - ani te nie moe obcia nie wydzielonych zysków spółki podatkiem od nie wydzielonych zysków, nawet gdy wypłacone dywidendy lub nie wydzielone zyski całkowicie lub czciowo pochodz z zysków albo dochodów osignitych w drugim Pastwie. Art. 11. Odsetki 1. Odsetki, które powstaj w Umawiajcym si Pastwie i wypłacane s osobie majcej miejsce zamieszkania lub siedzib w drugim Umawiajcym si Pastwie, mog by opodatkowane w tym drugim Pastwie. 2. Jednake odsetki, o których mowa w ustpie 1 tego artykułu, mog by take opodatkowane w Umawiajcym si Pastwie, w którym powstaj, i zgodnie z ustawodawstwem tego Pastwa, lecz jeeli odbiorca jest włacicielem odsetek, podatek w ten sposób wymierzony nie moe przekroczy 10 procent kwoty brutto tych odsetek. Właciwe władze Umawiajcych si Pastw ustal w drodze wzajemnego porozumienia sposób stosowania tego ograniczenia. 3. Bez wzgldu na postanowienia ustpu 2, wszelkie odsetki, o których mowa w ustpie 1, podlegaj opodatkowaniu tylko w Umawiajcym si Pastwie, w którym odbiorca ma miejsce zamieszkania lub siedzib, jeeli odbiorca jest włacicielem odsetek i jeeli odsetki s wypłacane: a) w zwizku ze sprzeda na kredyt wszelkiego wyposaenia przemysłowego, handlowego lub naukowego; b) w zwizku ze sprzeda na kredyt towarów przez jedno przedsibiorstwo drugiemu przedsibiorstwu lub c) z tytułu wszelkiego rodzaju poyczki przyznanej przez bank. 4. Uyte w tym artykule okrelenie odsetki oznacza dochody z wszelkiego rodzaju roszcze wynikajcych z długów, zarówno zabezpieczonych, jak i nie zabezpieczonych hipotek lub prawem uczestniczenia w zyskach dłunika, a w szczególnoci dochody z poyczek publicznych oraz dochody z obligacji lub skryptów dłunych, włcznie z premiami i nagrodami majcymi zwizek z takimi poyczkami, obligacjami lub skryptami dłunymi, jak równie kady inny dochód, który zgodnie z prawem tego Pastwa, w którym ten dochód powstaje, jest traktowany jako dochód z tytułu poyczonych pienidzy, lecz nie obejmuje dochodu, który na mocy artykułu 10 jest traktowany jako dywidenda. Opłat karnych z tytułu opónionej zapłaty nie uwaa si za odsetki w rozumieniu tego artykułu. 5. Postanowienia ustpu 1 i 2 nie maj zastosowania, jeeli właciciel odsetek majcy miejsce zamieszkania lub siedzib w Umawiajcym si Pastwie prowadzi w drugim Pastwie, w którym powstaj odsetki, działalno gospodarcz przez zakład tam połoony bd wykonuje wolny zawód w oparciu o stał placówk, która jest w nim połoona, i jeeli wierzytelno, z tytułu której płacone s odsetki, jest faktycznie zwizana z takim zakładem lub tak stał placówk. W takim przypadku, w zalenoci od konkretnej sytuacji, stosuje si postanowienia artykułu 7 lub artykułu Uwaa si, e odsetki powstaj w Umawiajcym si Pastwie, gdy płatnikiem jest to Pastwo, jego jednostka terytorialna, władza lokalna lub osoba majca w tym Pastwie miejsce zamieszkania lub siedzib. Jeeli jednak osoba wypłacajca odsetki, bez wzgldu na to, czy ma ona miejsce zamieszkania lub siedzib w Umawiajcym si Pastwie, posiada w Umawiajcym si Pastwie zakład lub stał placówk, w zwizku z działalnoci których powstało zadłuenie, z tytułu którego s wypłacane odsetki, i zapłata tych odsetek jest ponoszona przez ten zakład lub stał placówk, to uwaa si, e odsetki takie powstaj w Pastwie, w którym połoony jest zakład lub stała placówka. 7. Jeeli w wyniku szczególnych powiza midzy płatnikiem a włacicielem odsetek lub midzy nimi a osob trzeci kwota odsetek zwizanych z zadłueniem, z tytułu którego s wypłacane, przekracza kwot, która byłaby uzgodniona pomidzy

5 płatnikiem i włacicielem odsetek bez takich powiza, to postanowienia tego artykułu stosuje si tylko do tej ostatniej wymienionej kwoty. W tym przypadku nadwyka ponad t kwot podlega opodatkowaniu zgodnie z ustawodawstwem kadego Umawiajcego si Pastwa i z uwzgldnieniem innych postanowie niniejszej umowy. Art. 12. Nalenoci licencyjne 1. Nalenoci licencyjne i opłaty za usługi techniczne powstałe w Umawiajcym si Pastwie i wypłacane osobie majcej miejsce zamieszkania lub siedzib w drugim Umawiajcym si Pastwie mog by opodatkowane w tym drugim Pastwie. 2. Jednake: a) nalenoci licencyjne, o których mowa w ustpie 1 tego artykułu, mog by równie opodatkowane w tym Umawiajcym si Pastwie, w którym powstaj, i zgodnie z ustawodawstwem tego Pastwa, lecz podatek wymierzony w ten sposób nie moe przekroczy 10 procent kwoty brutto nalenoci licencyjnych; b) opłaty za usługi techniczne, o których mowa w ustpie 1 tego artykułu, powstałe w Umawiajcym si Pastwie i wypłacane osobie majcej miejsce zamieszkania lub siedzib w drugim Umawiajcym si Pastwie, podlegaj opodatkowaniu tylko w tym drugim Pastwie, jeeli taka osoba jest włacicielem opłat za usługi techniczne. 3. a) okrelenie nalenoci licencyjne, uyte w niniejszym artykule, oznacza wszelkiego rodzaju nalenoci uzyskiwane z tytułu uytkowania lub prawa do uytkowania kadego prawa autorskiego do dzieła literackiego, artystycznego lub naukowego, włcznie z filmami dla kin oraz filmami i tamami dla radia i telewizji lub innych sposobów odtwarzania lub przekazywania, patentu, znaku towarowego, wzoru lub modelu, planu, tajemnicy technologii lub procesu produkcyjnego lub za informacje zwizane z dowiadczeniem zdobytym w dziedzinie przemysłowej, handlowej lub naukowej; b) okrelenie opłaty za usługi techniczne uyte w tym artykule oznacza płatnoci jakichkolwiek kwot na rzecz jakiejkolwiek osoby z tytułu wiadczonych usług majcych charakter organizacyjno-zarzdzajcy, techniczny lub konsultacyjny, w tym wynagrodzenie za usługi personelu technicznego lub innego, z wyłczeniem płatnoci na rzecz osób zatrudnionych przez osob dokonujc płatnoci oraz jakiejkolwiek osoby fizycznej z tytułu osobistych niezalenych usług, o których mowa w artykule 14 dotyczcym wolnych zawodów. 4. Postanowienia ustpów 1 i 2 nie maj zastosowania, jeeli właciciel nalenoci licencyjnych lub opłat za usługi techniczne, majcy miejsce zamieszkania lub siedzib w Umawiajcym si Pastwie, wykonuje w drugim Umawiajcym si Pastwie, z którego pochodz nalenoci licencyjne lub opłaty za usługi techniczne, działalno zarobkow poprzez zakład w nim połoony bd wolny zawód za pomoc połoonej tam stałej placówki, a prawa lub majtek, z tytułu których wypłacane s nalenoci licencyjne lub opłaty za usługi techniczne, rzeczywicie wi si z działalnoci takiego zakładu lub stałej placówki. W takim przypadku stosuje si odpowiednio, w zalenoci od konkretnej sytuacji, postanowienia artykułu 7 lub artykułu Uwaa si, e nalenoci licencyjne lub opłaty za usługi techniczne powstaj w Umawiajcym si Pastwie, gdy płatnikiem jest to Pastwo, jego jednostka terytorialna, władza lokalna albo osoba majca w tym Pastwie miejsce zamieszkania lub siedzib. Jeeli jednak osoba wypłacajca nalenoci licencyjne lub opłaty za usługi techniczne, bez wzgldu na to, czy ma ona w Umawiajcym si Pastwie miejsce zamieszkania lub siedzib, posiada w Umawiajcym si Pastwie zakład lub stał placówk, w zwizku z działalnoci których powstał obowizek zapłaty tych nalenoci licencyjnych lub opłat za usługi techniczne, i zakład lub stała placówka pokrywaj te nalenoci, to uwaa si, e nalenoci licencyjne lub opłaty za usługi techniczne powstaj w Pastwie, w którym połoony jest zakład lub stała placówka. 6. Jeeli w wyniku szczególnych powiza midzy płatnikiem a włacicielem nalenoci licencyjnych lub opłat za usługi techniczne albo midzy nimi a osob trzeci kwota nalenoci licencyjnych lub opłat za usługi techniczne majcych zwizek z uytkowaniem, prawem lub informacj, za które s wypłacane, przekracza kwot, która byłaby uzgodniona pomidzy płatnikiem a włacicielem bez takich powiza, to postanowienia tego artykułu stosuje si tylko do tej ostatniej wymienionej kwoty. W takim przypadku nadwyka ponad t kwot podlega opodatkowaniu zgodnie z ustawodawstwem kadego Umawiajcego si Pastwa i z uwzgldnieniem innych postanowie niniejszej umowy. Art. 13. Zyski ze sprzeday majtku 1. Zyski osigane przez osob majc miejsce zamieszkania lub siedzib w Umawiajcym si Pastwie z przeniesienia tytułu własnoci majtku nieruchomego, o którym mowa w artykule 6, a połoonego w drugim Umawiajcym si Pastwie, mog by opodatkowane w tym drugim Pastwie. 2. Zyski z przeniesienia tytułu własnoci akcji, praw lub udziałów w spółce, w kadej innej osobie prawnej lub spółce osobowej, której mienie składa si głównie z majtku nieruchomego połoonego w Pastwie, lub z prawa do niego albo z akcji lub udziałów w innej spółce, której mienie składa si głównie z takiego majtku nieruchomego połoonego w Pastwie, lub z praw do takiego majtku mog by opodatkowane w Pastwie, w którym majtek nieruchomy jest połoony, jeeli zgodnie z ustawodawstwem tego Pastwa takie zyski podlegaj takim samym zasadom opodatkowania, jak zyski z przeniesienia majtku nieruchomego. 3. Zyski inne ni te, o których mowa w ustpie 2 tego artykułu, z przeniesienia tytułu własnoci majtku ruchomego stanowicego cz majtku zakładu, który przedsibiorstwo Umawiajcego si Pastwa posiada w drugim Umawiajcym si Pastwie, lub z przeniesienia tytułu własnoci majtku ruchomego, nalecego do stałej placówki, któr osoba zamieszkała w Umawiajcym si Pastwie dysponuje w drugim Umawiajcym si Pastwie w celu wykonywania wolnego zawodu, łcznie z zyskami, osiganymi z przeniesienia własnoci takiego zakładu (odrbnie albo razem z całym przedsibiorstwem) lub takiej stałej placówki, mog by opodatkowane w tym drugim Pastwie. 4. Zyski, osignite przez przedsibiorstwo Umawiajcego si Pastwa z przeniesienia tytułu własnoci statków morskich lub statków powietrznych lub pojazdów transportu drogowego, eksploatowanych w komunikacji midzynarodowej, albo majtku ruchomego zwizanego ze eksploatacj takich statków morskich lub statków powietrznych, lub pojazdów transportu drogowego, podlegaj opodatkowaniu tylko w tym Umawiajcym si Pastwie. 5. Zyski z przeniesienia tytułu własnoci majtku innego ni ten, o którym mowa w poprzednich ustpach tego artykułu,

6 podlegaj opodatkowaniu tylko w tym Umawiajcym si Pastwie, w którym osoba przenoszca tytuł własnoci ma miejsce zamieszkania lub siedzib. Art. 14. Wolne zawody 1. Dochód, który osoba majca miejsce zamieszkania w Umawiajcym si Pastwie osiga z wykonywania wolnego zawodu albo innej działalnoci o samodzielnym charakterze, podlega opodatkowaniu tylko w tym Pastwie, chyba e osoba ta dysponuje zwykle stał placówk w drugim Umawiajcym si Pastwie w celu wykonywania swojej działalnoci. Jeeli dysponuje ona tak stał placówk, to dochód moe by opodatkowany w drugim Pastwie, jednak tylko w takim zakresie, w jakim moe by przypisany tej stałej placówce. 2. Okrelenie wolny zawód obejmuje w szczególnoci samodzielnie wykonywan działalno naukow, literack, artystyczn, wychowawcz lub owiatow, jak równie samodzielnie wykonywan działalno lekarzy, prawników, inynierów, architektów oraz dentystów i ksigowych. Art. 15. Praca najemna 1. Z uwzgldnieniem postanowie artykułów 16, 18, 19 i 21 pensje, płace i inne podobne wynagrodzenia, które osoba majca miejsce zamieszkania w Umawiajcym si Pastwie osiga z pracy najemnej, podlegaj opodatkowaniu tylko w tym Pastwie, chyba e praca wykonywana jest w drugim Umawiajcym si Pastwie. Jeeli praca jest tam wykonywana, to osigane za ni wynagrodzenie moe by opodatkowane w tym drugim Pastwie. 2. Bez wzgldu na postanowienia ustpu 1, wynagrodzenie osoby majcej miejsce zamieszkania w Umawiajcym si Pastwie osigane z pracy najemnej, wykonywanej w drugim Umawiajcym si Pastwie, podlega opodatkowaniu tylko w pierwszym wymienionym Pastwie, jeeli: a) odbiorca przebywa w drugim Pastwie przez okres lub okresy nie przekraczajce łcznie 183 dni w danym roku podatkowym tego drugiego Pastwa, b) wynagrodzenie jest wypłacane przez pracodawc lub w imieniu pracodawcy, który nie ma miejsca zamieszkania lub siedziby w drugim Pastwie i c) wynagrodzenie nie jest ponoszone przez zakład lub stał placówk, któr pracodawca posiada w drugim Pastwie. 3. Bez wzgldu na poprzednie postanowienia niniejszego artykułu wynagrodzenie uzyskiwane przez osob z tytułu pracy najemnej, wykonywanej na pokładzie statku morskiego, statku powietrznego lub pojazdu transportu drogowego, eksploatowanego w komunikacji midzynarodowej przez przedsibiorstwo Umawiajcego si Pastwa, moe by opodatkowane w tym Umawiajcym si Pastwie. Art. 16. Wynagrodzenia dyrektorów Wynagrodzenia dyrektorów i inne podobne nalenoci, które osoba majca miejsce zamieszkania w Umawiajcym si Pastwie osiga z tytułu członkostwa w radzie nadzorczej spółki majcej siedzib w drugim Umawiajcym si Pastwie, mog by opodatkowane w tym drugim Pastwie. Art. 17. Artyci i sportowcy 1. Bez wzgldu na postanowienia artykułów 14 i 15, dochód uzyskany przez osob majc miejsce zamieszkania w Umawiajcym si Pastwie z tytułu działalnoci artystycznej, na przykład artysty scenicznego, filmowego, radiowego lub telewizyjnego, lub muzyka albo jako sportowca, z osobicie wykonywanej w tym charakterze działalnoci w drugim Umawiajcym si Pastwie, moe by opodatkowany w tym drugim Pastwie. 2. Jeeli dochód majcy zwizek z osobicie wykonywan działalnoci takiego artysty lub sportowca nie jest wypłacany artycie lub sportowcowi, lecz innej osobie, to dochód taki, bez wzgldu na postanowienia artykułów 7, 14 i 15, moe by opodatkowany w Umawiajcym si Pastwie, w którym działalno tego artysty lub sportowca jest wykonywana. 3. Bez wzgldu na postanowienia ustpów 1 i 2 tego artykułu, dochód, o którym mowa w tym artykule, bdzie zwolniony od opodatkowania w tym Umawiajcym si Pastwie, w którym działalno artysty lub sportowca jest wykonywana, pod warunkiem e ta działalno jest finansowana w znacznej czci z funduszów publicznych tego Pastwa lub Pastwa drugiego albo gdy działalno jest wykonywana na mocy umowy lub porozumienia o współpracy kulturalnej midzy Umawiajcymi si Pastwami. Art. 18. Emerytury i renty 1. Z uwzgldnieniem postanowie artykułu 19 ustp 2, emerytury i inne podobne wiadczenia wypłacane osobie majcej miejsce zamieszkania w Umawiajcym si Pastwie z tytułu jej wczeniejszego zatrudnienia oraz kada renta wypłacana takiej osobie podlegaj opodatkowaniu tylko w tym Pastwie. 2. Okrelenie renta oznacza okrelon kwot wypłacan okresowo w ustalonych terminach doywotnio lub przez konkretny lub dajcy si wymierzy okres, jako spełnienie zobowizania dokonywania płatnoci w zamian za uprzednio w pełni wykonane wiadczenie pienine lub w równowaniku pieninym.

7 Art. 19. Pracownicy pastwowi 1. a) Wynagrodzenie, inne ni renta lub emerytura, wypłacane przez Umawiajce si Pastwo, jego jednostk terytorialn lub władz lokaln osobie fizycznej z tytułu usług wiadczonych na rzecz tego Pastwa, jego jednostki terytorialnej bd władzy lokalnej, podlega opodatkowaniu tylko w tym Pastwie; b) jednake wynagrodzenie takie podlega opodatkowaniu tylko w drugim Umawiajcym si Pastwie, jeeli usługi s wiadczone w tym Pastwie, a osoba ma miejsce zamieszkania w tym drugim Pastwie oraz osoba ta: (i) jest obywatelem tego Pastwa lub (ii) nie stała si osob majc miejsce zamieszkania w tym Pastwie wyłcznie w celu wiadczenia tych usług. 2. a) Kada renta lub emerytura, wypłacana bezporednio z funduszy utworzonych przez Umawiajce si Pastwo lub jego jednostk terytorialn bd władz lokaln osobie fizycznej z tytułu usług o charakterze rzdowym, usług wiadczonych na rzecz tego Pastwa lub jednostki terytorialnej albo władzy lokalnej, podlega opodatkowaniu tylko w tym Pastwie; b) jednake taka renta lub emerytura podlega opodatkowaniu tylko w drugim Umawiajcym si Pastwie, jeeli osoba fizyczna jest obywatelem tego Pastwa i posiada miejsce zamieszkania w tym Pastwie. 3. Postanowienia artykułów 15, 16 i 18 maj zastosowanie do wynagrodze, rent i emerytur majcych zwizek z funkcjami wykonywanymi w zwizku z działalnoci gospodarcz prowadzon przez Umawiajce si Pastwo, jego jednostk terytorialn lub władz lokaln. Art. 20. Studenci 1. Płatnoci otrzymywane przez studenta lub praktykanta, który przebywa w Umawiajcym si Pastwie wyłcznie w celu kształcenia si lub odbywania praktyki i który ma albo bezporednio przed przybyciem do tego Pastwa miał miejsce zamieszkania w drugim Pastwie, nie podlegaj opodatkowaniu w pierwszym Pastwie, jeeli płatnoci te pochodz ze ródeł spoza tego pierwszego Pastwa. 2. W odniesieniu do zasiłków, stypendiów i wynagrodze uzyskiwanych z tytułu zatrudnienia, nie objtych postanowieniami ustpu 1, student lub praktykant, o którym mowa w ustpie 1, bdzie dodatkowo uprawniony w czasie kształcenia lub szkolenia do takich samych zwolnie, ułatwie lub obniek podatkowych, jakie dostpne s dla osób majcych miejsce zamieszkania w Pastwie, w którym on przebywa. Art. 21. Profesorowie i nauczyciele 1. Profesor lub nauczyciel, który przebywa w jednym z Umawiajcych si Pastw przez okres nie przekraczajcy dwóch lat w celu nauczania lub prowadzenia studiów podyplomowych (w tym prac badawczych) w uniwersytecie, w szkole wyszej lub w innym uznanym instytucie badawczym albo w innym zakładzie szkolnictwa wyszego w tym Umawiajcym si Pastwie i który ma lub miał bezporednio przed przybyciem stałe miejsce zamieszkania w drugim Umawiajcym si Pastwie, podlega zwolnieniu od podatków w pierwszym Umawiajcym si Pastwie z tytułu wynagrodzenia za nauczanie lub prace badawcze przez okres nie przekraczajcy dwóch lat od daty pierwszego przybycia w tym celu do tego Umawiajcego si Pastwa. Taka osoba bdzie uprawniona do skorzystania z przywilejów okrelonych w tym artykule tylko jeden raz. 2. Poprzednie postanowienia tego artykułu nie maj zastosowania do wynagrodzenia, jakie otrzymuje profesor lub nauczyciel za prowadzenie prac badawczych, jeeli takie prace s podejmowane głównie dla prywatnej korzyci okrelonej osoby lub okrelonych osób. Art. 22. Inne dochody 1. Czci dochodu osoby majcej miejsce zamieszkania lub siedzib w Umawiajcym si Pastwie, bez wzgldu na to, skd s one osigane, a które nie zostały objte postanowieniami poprzednich artykułów niniejszej umowy, podlegaj opodatkowaniu tylko w tym Pastwie. 2. Postanowie ustpu 1 nie stosuje si do dochodu nie bdcego dochodem z majtku nieruchomego okrelonego w artykule 6 ustp 2, jeeli właciciel takiego dochodu, posiadajcy miejsce zamieszkania lub siedzib w Umawiajcym si Pastwie, wykonuje w drugim Umawiajcym si Pastwie działalno zarobkow poprzez zakład w nim połoony lub wykonuje w tym drugim Pastwie wolny zawód w oparciu o stał placówk w nim połoon i jeeli prawa lub majtek, z tytułu których wypłacany jest dochód, s faktycznie zwizane z działalnoci takiego zakładu lub stałej placówki. W takim przypadku, w zalenoci od konkretnej sytuacji, stosuje si odpowiednio postanowienia artykułu 7 lub artykułu 14. Art. 23. Stosowanie rónych norm w zakresie działalnoci w morskiej strefie przybrzenej 1. Bez wzgldu na jakiekolwiek inne postanowienie niniejszej umowy, postanowienia tego artykułu maj zastosowanie, jeeli działalno (zwana w tym artykule odnon działalnoci ) jest prowadzona w morskiej strefie przybrzenej w zwizku z badaniem lub eksploatacj dna morskiego i podglebia oraz ich zasobów naturalnych połoonych w Umawiajcym si Pastwie. 2. Uwaa si, e przedsibiorstwo Umawiajcego si Pastwa, prowadzce odnon działalno w drugim Umawiajcym si Pastwie, prowadzi, z uwzgldnieniem postanowie ustpu 3 tego artykułu, działalno gospodarcz w tym drugim Pastwie poprzez połoony w nim zakład.

8 3. Odnona działalno prowadzona przez przedsibiorstwo Umawiajcego si Pastwa w drugim Umawiajcym si Pastwie przez okres lub okresy nie przekraczajce łcznie 30 dni w cigu kadorazowego okresu dwunastu miesicy nie stanowi prowadzenia działalnoci gospodarczej przez połoony w nim zakład. W rozumieniu tego ustpu: a) jeeli przedsibiorstwo Umawiajcego si Pastwa, prowadzce odnon działalno w drugim Umawiajcym si Pastwie, jest powizane z drugim przedsibiorstwem prowadzcym tam zasadniczo podobn odnon działalno, to uwaa si, e pierwsze przedsibiorstwo prowadzi wszelk tak działalno drugiego przedsibiorstwa, z wyjtkiem, gdy ta działalno jest prowadzona jednoczenie z jego własn działalnoci; b) uwaa si, e przedsibiorstwo jest powizane z drugim przedsibiorstwem, jeeli uczestniczy ono bezporednio lub porednio w zarzdzaniu, kontroli lub w kapitale drugiego przedsibiorstwa lub jeeli te same osoby uczestnicz bezporednio lub porednio w zarzdzaniu, kontroli lub w kapitale obydwu przedsibiorstw. 4. Uwaa si, e osoba majca miejsce zamieszkania lub siedzib w Umawiajcym si Pastwie, prowadzca odnon działalno w drugim Umawiajcym si Pastwie, polegajc na wiadczeniu usług fachowych lub wykonywaniu innej działalnoci o niezalenym charakterze, prowadzi t działalno w oparciu o stał placówk połoon w tym Pastwie. Jednake dochód osigany przez osob majc miejsce zamieszkania lub siedzib w Umawiajcym si Pastwie z tytułu takiej działalnoci wykonywanej w drugim Umawiajcym si Pastwie nie podlega opodatkowaniu w tym drugim Pastwie, jeeli działalno jest wykonywana w tym drugim Pastwie przez okres lub okresy nie przekraczajce łcznie 30 dni w kadorazowym okresie dwunastu miesicy. 5. Uposaenia, płace i inne wynagrodzenia osigane przez osob majc miejsce zamieszkania w Umawiajcym si Pastwie z tytułu zatrudnienia zwizanego z odnon działalnoci w drugim Umawiajcym si Pastwie mog w zakresie, w jakim ta praca jest wykonywana w strefie przybrzenej w tym Pastwie, by opodatkowane w tym drugim Pastwie. Art. 24. Unikanie podwójnego opodatkowania 1. W Polsce podwójnego opodatkowania unika si bdzie w sposób nastpujcy: a) jeeli osoba majca miejsce zamieszkania lub siedzib w Polsce osiga dochód, który zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy moe by opodatkowany w Irlandii, lub otrzymuje dywidendy, których dotycz postanowienia artykułu 10 ustp 3, to Polska zwolni od podatku taki dochód lub dywidendy; b) jeeli osoba majca miejsce zamieszkania lub siedzib w Polsce osiga dochód, który zgodnie z postanowieniami artykułu 10 ustp 2 i artykułów 11 i 12 moe by opodatkowany w Irlandii, to Polska zezwoli na odliczenie od podatku dochodowego tej osoby kwoty równej podatkowi dochodowemu zapłaconemu w Irlandii. Takie potrcenie nie moe jednak przekroczy tej czci podatku, jaka została wyliczona przed dokonaniem odliczenia, która odnosi si do dochodu osignitego w Irlandii. 2. Z uwzgldnieniem ustawodawstwa Irlandii odnonie do dopuszczenia zaliczenia na poczet podatku irlandzkiego płatnego poza Irlandi (które nie narusza ogólnej zawartej tu zasady): a) podatek polski płatny na mocy ustawodawstwa Polski i zgodnie z niniejsz umow, bezporednio lub przez odliczenie, od zysków, dochodu lub przychodów ze ródeł połoonych w Polsce (wyłczajc podatek od dywidend płatny od zysków, z których wypłaca si dywidendy) bdzie zaliczony na poczet podatku irlandzkiego obliczanego od takich samych zysków, dochodu lub przychodów, od których obliczany jest podatek polski; b) w przypadku dywidendy wypłacanej przez spółk, która ma siedzib w Polsce, spółce majcej siedzib w Irlandii i która kontroluje bezporednio lub porednio 25 procent lub wicej głosów w spółce wypłacajcej dywidend, zaliczenie uwzgldnia (dodatkowo do kadego podatku polskiego podlegajcego zaliczeniu na mocy postanowienia litery a) tego ustpu) podatek polski płatny przez spółk od zysków, z których jest wypłacana dywidenda. 3. Jeeli zgodnie z jakimikolwiek postanowieniami niniejszej umowy, dochód osigany przez osob majc miejsce zamieszkania lub siedzib w Umawiajcym si Pastwie jest zwolniony od podatku w tym Pastwie, to Pastwo to moe, mimo to, przy obliczaniu kwoty podatku od pozostałego dochodu takiej osoby wzi pod uwag dochód zwolniony od podatku. 4. Jeeli zgodnie z jakimikolwiek postanowieniami niniejszej umowy dochód lub zyski s całkowicie lub czciowo zwolnione od podatku w jednym Umawiajcym si Pastwie, a na mocy ustawodawstwa obowizujcego w drugim Umawiajcym si Pastwie osoba w zakresie tego dochodu lub zysków podlega opodatkowaniu w odniesieniu do podatku przekazywanego do lub uzyskanego w tym drugim Pastwie, a nie w odniesieniu do pełnej jego kwoty, to zwolnienie dozwolone na mocy niniejszej umowy w pierwszym Pastwie bdzie miało zastosowanie tylko w zakresie dochodu lub zysku przekazanego do lub uzyskanego w drugim Umawiajcym si Pastwie. Art. 25. Równe traktowanie 1. Obywatele Umawiajcego si Pastwa nie mog by poddani w drugim Umawiajcym si Pastwie ani opodatkowaniu, ani zwizanym z nimi obowizkom, które s inne lub bardziej uciliwe ni opodatkowanie i zwizane z nim obowizki, którym s lub mog by poddani w tych samych okolicznociach obywatele tego drugiego Pastwa. Niniejsze postanowienie stosuje si równie, bez wzgldu na postanowienia artykułu 1, do osób, które nie maj miejsca zamieszkania lub siedziby w jednym lub obu Umawiajcych si Pastwach. 2. Opodatkowanie zakładu, który przedsibiorstwo Umawiajcego si Pastwa posiada w drugim Umawiajcym si Pastwie, nie moe by w tym drugim Pastwie mniej korzystne ni opodatkowanie przedsibiorstw tego drugiego Pastwa prowadzcych tak sam działalno. 3. adne postanowienia zawarte w tym artykule nie mog by rozumiane jako zobowizujce Umawiajce si Pastwo do przyznania osobom majcym miejsce zamieszkania w drugim Umawiajcym si Pastwie jakichkolwiek osobistych zwolnie, ulg i obniek podatkowych, których udziela ono własnym mieszkacom. 4. Z wyjtkiem przypadków stosowania postanowie artykułu 9, 11 i 12, odsetki, nalenoci licencyjne lub opłaty za usługi techniczne i inne koszty ponoszone przez przedsibiorstwo Umawiajcego si Pastwa na rzecz osoby majcej miejsce zamieszkania lub siedzib w drugim Umawiajcym si Pastwie s odliczane przy okrelaniu podlegajcych opodatkowaniu zysków tego przedsibiorstwa na takich samych warunkach, jakby były one płacone na rzecz osoby majcej miejsce

9 zamieszkania lub siedzib w tym pierwszym Pastwie. 5. Przedsibiorstwa Umawiajcego si Pastwa, których kapitał jest własnoci w całoci lub czciowo jednej lub wicej osób majcych miejsce zamieszkania lub siedzib w drugim Umawiajcym si Pastwie albo jest przez te osoby kontrolowany bezporednio lub porednio, nie mog by w pierwszym Umawiajcym si Pastwie poddane ani opodatkowaniu, ani zwizanym z nim obowizkom, które s inne lub bardziej uciliwe anieli opodatkowanie i zwizane z nim obowizki, którym s lub mog by poddane inne podobne przedsibiorstwa pierwszego wymienionego Pastwa. 6. Postanowienia tego artykułu maj zastosowanie do podatków objtych niniejsz umow. Art. 26. Procedura wzajemnego porozumiewania si 1. Jeeli osoba majca miejsce zamieszkania lub siedzib w Umawiajcym si Pastwie jest zdania, e czynnoci jednego lub obu Umawiajcych si Pastw wprowadziły lub wprowadz dla niej opodatkowanie, które jest niezgodne z postanowieniami niniejszej umowy, to moe ona, niezalenie od rodków odwoławczych przewidzianych w prawie wewntrznym tych Pastw, przedstawi swoj spraw właciwej władzy tego Pastwa, w którym ma ona miejsce zamieszkania lub siedzib, lub jeeli w danej sprawie maj zastosowanie postanowienia artykułu 25 ustp 1- właciwej władzy tego Pastwa, którego jest obywatelem. Sprawa powinna by przedstawiona w cigu trzech lat, liczc od pierwszego urzdowego zawiadomienia o czynnoci pocigajcej za sob opodatkowanie, które jest niezgodne z postanowieniami niniejszej umowy. 2. Właciwa władza, jeeli uzna zarzut za uzasadniony, ale nie moe sama spowodowa zadowalajcego rozwizania, podejmie starania, aby przypadek ten uregulowa w porozumieniu z właciw władz drugiego Umawiajcego si Pastwa, tak aby zapobiec opodatkowaniu niezgodnemu z niniejsz umow. Osignite w ten sposób porozumienie zostanie wprowadzone w ycie bez wzgldu na terminy przewidziane przez ustawodawstwo wewntrzne Umawiajcych si Pastw. 3. Właciwe władze Umawiajcych si Pastw bd wspólnie czyni starania, aby w drodze wzajemnego porozumienia rozwizywa powstajce trudnoci lub wtpliwoci przy interpretacji lub stosowaniu umowy. 4. Właciwe władze Umawiajcych si Pastw mog kontaktowa si ze sob bezporednio w celu osignicia porozumienia w sprawach objtych postanowieniami poprzednich ustpów. Art. 27. Wymiana informacji 1. Właciwe władze Umawiajcych si Pastw bd wymieniały informacje, konieczne do stosowania postanowie niniejszej umowy, a take informacje o ustawodawstwie wewntrznym Umawiajcych si Pastw, dotyczce podatków wymienionych w niniejszej umowie, w takim zakresie, w jakim opodatkowanie, jakie ono przewiduje, nie jest sprzeczne z umow. Wymiana informacji nie jest ograniczona postanowieniami artykułu 1. Wszelkie informacje uzyskane przez Umawiajce si Pastwo bd stanowiły tajemnic na takiej samej zasadzie, jak informacje uzyskane przy zastosowaniu ustawodawstwa wewntrznego tego Pastwa i bd udzielane tylko osobom i władzom (w tym sdowym albo organom administracyjnym) zajmujcym si ustalaniem, poborem lub ciganiem podatków, których dotyczy umowa, lub organom rozpatrujcym rodki odwoławcze w sprawach tych podatków. Takie osoby lub władze bd wykorzystywa informacje tylko w podanych celach. Mog one ujawnia te informacje w jawnym postpowaniu sdowym lub w postanowieniach sdowych. 2. Postanowienia ustpu 1 nie mog by w adnym przypadku interpretowane tak, jak gdyby zobowizywały jedno z Umawiajcych si Pastw do: a) stosowania rodków administracyjnych, które nie s zgodne z ustawodawstwem lub praktyk administracyjn tego lub drugiego Umawiajcego si Pastwa; b) udzielania informacji, których uzyskanie nie byłoby moliwe na podstawie własnego ustawodawstwa albo w ramach normalnej praktyki administracyjnej tego lub drugiego Umawiajcego si Pastwa; c) udzielania informacji, które ujawniłyby tajemnic handlow, gospodarcz, przemysłow lub zawodow albo tryb działalnoci przedsibiorstw, lub informacji, których udzielanie byłoby sprzeczne z porzdkiem publicznym (order public). Art. 28. Przedstawiciele dyplomatyczni i urzdnicy konsularni Postanowienia niniejszej umowy nie naruszaj przywilejów podatkowych przysługujcych pracownikom dyplomatycznym lub urzdnikom konsularnym na podstawie ogólnych zasad prawa midzynarodowego lub postanowie umów szczególnych. Art. 29. Wejcie w ycie 1. Umawiajce si Pastwa przel sobie wzajemnie noty o spełnieniu wymogów konstytucyjnych dla wejcia w ycie niniejszej umowy. 2. Niniejsza umowa wejdzie w ycie w dniu noty póniejszej i bdzie miała zastosowanie: a) w Polsce: (i) w zakresie podatków pobieranych u ródła - do kwot dochodu osignitego w dniu 1 stycznia lub po tym dniu w roku kalendarzowym nastpujcym po roku, w którym niniejsza umowa wejdzie w ycie, (ii) w zakresie innych podatków od dochodu - do takich podatków nalenych za kady rok podatkowy rozpoczynajcy si w dniu 1 stycznia lub po tym dniu w roku kalendarzowym nastpujcym po roku, w którym umowa wejdzie w ycie; b) w Irlandii: (i) w zakresie podatku od dochodu i zysków ze sprzeday majtku - za kady rok obrachunkowy rozpoczynajcy si w dniu 6 kwietnia lub po tym dniu w roku nastpnym, liczc od dnia wejcia w ycie niniejszej umowy, (ii) w zakresie podatku od osób prawnych - za kady rok finansowy rozpoczynajcy si w dniu 1 stycznia lub po tym dniu w roku

10 nastpujcym po roku, w którym niniejsza umowa wejdzie w ycie. Art. 30. Wypowiedzenie Niniejsza umowa pozostaje w mocy do czasu wypowiedzenia jej przez Umawiajce si Pastwo. Którekolwiek Umawiajce si Pastwo moe wypowiedzie umow w kadym czasie po upływie piciu lat od daty wejcia w ycie umowy, pod warunkiem uprzedniego przekazania w drodze dyplomatycznej noty o wypowiedzeniu w terminie co najmniej szeciu miesicy. W takim przypadku niniejsza umowa przestanie obowizywa: a) w Polsce: (i) w zakresie podatków pobieranych u ródła - do kwot dochodu osignitego w dniu 1 stycznia lub po tym dniu w roku kalendarzowym nastpujcym po roku, w którym została przekazana nota o wypowiedzeniu, (ii) w zakresie innych podatków od dochodu - do takich podatków nalenych za kady rok podatkowy rozpoczynajcy si w dniu 1 stycznia lub po tym dniu w roku nastpujcym po roku, w którym została przekazana nota o wypowiedzeniu; b) w Irlandii: (i) w zakresie podatku od dochodu i zysków ze sprzeday majtku - za kady rok obrachunkowy rozpoczynajcy si w dniu 6 kwietnia lub po tym dniu w roku nastpnym, liczc od dnia, w którym wygasa okres wymieniony w nocie o wypowiedzeniu, (ii) w zakresie podatku od osób prawnych - za kady rok finansowy rozpoczynajcy si w dniu 1 stycznia lub po tym dniu w roku nastpnym, liczc od dnia, w którym wygasa okres wymieniony w nocie o wypowiedzeniu. Na dowód czego niej podpisani, naleycie upowanieni podpisali niniejsz umow. Sporzdzono w dwóch egzemplarzach w Madrycie dnia 13 listopada 1995 r. w jzykach polskim i angielskim, przy czym oba teksty s jednakowo autentyczne. PROTOKÓŁ Rzd Rzeczypospolitej Polskiej i Rzd Irlandii przy podpisaniu w Madrycie dnia 13 listopada 1995 r. Umowy midzy obu Pastwami w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu uzgodniły nastpujce postanowienia, które bd stanowiły integraln cz tej umowy: W odniesieniu do artykułu 10 ustp 3 rozumie si, e jeeli po podpisaniu tej umowy Irlandia w jakiejkolwiek chwili miałaby pobiera podatek u ródła od dywidend, których ten ustp dotyczy, to postanowienia tego ustpu przestan obowizywa w odniesieniu do dywidend i dywidendy bd mogły by opodatkowane w Umawiajcym si Pastwie, w którym spółka wypłacajca dywidendy ma siedzib i zgodnie z ustawodawstwem tego Pastwa, lecz podatek tak wymierzony nie moe przekroczy 5 procent kwoty brutto tych dywidend.

Niniejsza umowa dotyczy osób majcych miejsce zamieszkania lub siedzib na terytorium jednego lub terytoriach obu Umawiajcych si Pastw.

Niniejsza umowa dotyczy osób majcych miejsce zamieszkania lub siedzib na terytorium jednego lub terytoriach obu Umawiajcych si Pastw. UMOWA midzy Rzdem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rzdem Stanów Zjednoczonych Ameryki o unikniciu podwójnego opodatkowania i zapobieeniu uchylaniu si od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu,

Bardziej szczegółowo

UMOWA MIĘDZY REPUBLIKĄ AUSTRII RZECZĄPOSPOLITĄ POLSKĄ W SPRAWIE UNIKANIA PODWÓJNEGO OPODATKOWANIA W ZAKRESIE PODATKÓW OD DOCHODU I OD MAJĄTKU

UMOWA MIĘDZY REPUBLIKĄ AUSTRII RZECZĄPOSPOLITĄ POLSKĄ W SPRAWIE UNIKANIA PODWÓJNEGO OPODATKOWANIA W ZAKRESIE PODATKÓW OD DOCHODU I OD MAJĄTKU UMOWA MIĘDZY REPUBLIKĄ AUSTRII A RZECZĄPOSPOLITĄ POLSKĄ W SPRAWIE UNIKANIA PODWÓJNEGO OPODATKOWANIA W ZAKRESIE PODATKÓW OD DOCHODU I OD MAJĄTKU Republika Austrii i Rzeczpospolita Polska, pragnąc zawrzeć

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ MIĘDZY RZĄDEM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ RZĄDEM REPUBLIKI CYPRU

PROTOKÓŁ MIĘDZY RZĄDEM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ RZĄDEM REPUBLIKI CYPRU PROTOKÓŁ MIĘDZY RZĄDEM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ A RZĄDEM REPUBLIKI CYPRU o zmianie Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Cypru w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w

Bardziej szczegółowo

Umowa między Rzeczpospolitą Polską a Republiką Słowacką w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku

Umowa między Rzeczpospolitą Polską a Republiką Słowacką w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku Umowa między Rzeczpospolitą Polską a Republiką Słowacką w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku Rzeczpospolita Polska i Republika Słowacka, pragnąc popierać

Bardziej szczegółowo

UMOWA. podpisana w Jerozolimie dnia 22 maja 1991 r. Dz.U z dnia Status: Akt obowiązujący Wersja od: 1 kwietnia 1992 r.

UMOWA. podpisana w Jerozolimie dnia 22 maja 1991 r. Dz.U z dnia Status: Akt obowiązujący Wersja od: 1 kwietnia 1992 r. Umowa w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu. Jerozolima.1991.05.22. Dz.U.1992.28.124 z dnia 1992.04.01 Status: Akt obowiązujący

Bardziej szczegółowo

CZY WARTO MIE AUTO NA SPÓŁK Z PRACODAWC?

CZY WARTO MIE AUTO NA SPÓŁK Z PRACODAWC? CZY WARTO MIE AUTO NA SPÓŁK Z PRACODAWC? Artykuł omawia zalety podatkowe umownego ustanowienia pomidzy pracodawc i pracownikiem współwłasnoci samochodu osobowego Cel słubowy, cel prywatny droga pod górk

Bardziej szczegółowo

Rzeczpospolita Polska i Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej;

Rzeczpospolita Polska i Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej; Konwencja między Rzecząpospolitą Polską a Zjednoczonym Królestwem Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie

Bardziej szczegółowo

Protokół. między. Rzeczpospolita

Protokół. między. Rzeczpospolita ,..... -..."'~! ), -'-. :r i" 'fil:> ~-tf".'/ " -,.. /-' ~....,~-,-~ Protokół między Rzecząpospolitą a Królestwem Polską Belgii l" 1% i! zmieniający Konwencję między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ MIĘDZY RZĄDEM RZECZYPOSPOLITEJ RZĄDEM REPUBLIKI KOREI

PROTOKÓŁ MIĘDZY RZĄDEM RZECZYPOSPOLITEJ RZĄDEM REPUBLIKI KOREI PROTOKÓŁ MĘDZY RZĄDEM RZECZYPOSPOLTEJ POLSKEJ A RZĄDEM REPUBLK KORE O ZMANE KONWENCJ MĘDZY RZĄDEM RZECZYPOSPOLTEJ POLSKEJ A RZĄDEM REPUBLK KORE W SPRAWE UNKANA PODWÓJNEGO OPODATKOW ANA ZAPOBEGANA UCHYLANU

Bardziej szczegółowo

KONWENCJA MIĘDZY RZECZĄPOSPOLITĄ BOŚNIĄ I HERCEGOWINĄ

KONWENCJA MIĘDZY RZECZĄPOSPOLITĄ BOŚNIĄ I HERCEGOWINĄ KONWENCJA MIĘDZY ) RZECZĄPOSPOLITĄ POLSKĄ A BOŚNIĄ I HERCEGOWINĄ w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku Rzeczpospolita

Bardziej szczegółowo

UMOWA MIĘDZY REPUBLIKĄ AUSTRII RZECZĄPOSPOLITĄ POLSKĄ W SPRAWIE UNIKANIA PODWÓJNEGO OPODATKOWANIA W ZAKRESIE PODATKÓW OD DOCHODU I OD MAJĄTKU

UMOWA MIĘDZY REPUBLIKĄ AUSTRII RZECZĄPOSPOLITĄ POLSKĄ W SPRAWIE UNIKANIA PODWÓJNEGO OPODATKOWANIA W ZAKRESIE PODATKÓW OD DOCHODU I OD MAJĄTKU BGBl. III - Ausgegeben am 4. Februar 2005 - Nr. 12 1 von 27 UMOWA MIĘDZY REPUBLIKĄ AUSTRII A RZECZĄPOSPOLITĄ POLSKĄ W SPRAWIE UNIKANIA PODWÓJNEGO OPODATKOWANIA W ZAKRESIE PODATKÓW OD DOCHODU I OD MAJĄTKU

Bardziej szczegółowo

ROZPORZDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1)

ROZPORZDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) ROZPORZDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 5 lipca 2004 r. w sprawie wysokoci opłat za czynnoci administracyjne zwizane z wykonywaniem transportu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1 Przepisy ogólne

Rozdział 1 Przepisy ogólne ROZPORZDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 17 listopada 1998 r. w sprawie ogólnych warunków obowizkowego ubezpieczenia odpowiedzialnoci cywilnej podmiotu przyjmujcego zamówienie na wiadczenia zdrowotne za

Bardziej szczegółowo

UMOWA MIĘDZY RZĄDEM RZĄDEM REPUBLIKI SINGAPURU

UMOWA MIĘDZY RZĄDEM RZĄDEM REPUBLIKI SINGAPURU UMOWA MIĘDZY RZĄDEM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ A RZĄDEM REPUBLIKI SINGAPURU w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu Rząd

Bardziej szczegółowo

U S T A W A. o zmianie ustawy o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsibiorstwa pastwowego Polskie Koleje Pastwowe

U S T A W A. o zmianie ustawy o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsibiorstwa pastwowego Polskie Koleje Pastwowe Projekt U S T A W A z dnia o zmianie ustawy o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsibiorstwa pastwowego Polskie Koleje Pastwowe Art. 1. W ustawie z dnia 8 wrzenia 2000 r. o komercjalizacji,

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ MIĘDZY RZĄDEM RZECZYPOSPOLITEJ A RZĄDEM REPUBLIKI INDII O ZMIANIE

PROTOKÓŁ MIĘDZY RZĄDEM RZECZYPOSPOLITEJ A RZĄDEM REPUBLIKI INDII O ZMIANIE PROTOKÓŁ MIĘDZY RZĄDEM RZECZYPOSPOLITEJ A RZĄDEM REPUBLIKI INDII POLSKIEJ O ZMIANIE UMOWY MIĘDZY RZĄDEM POLSKIEJ RZECZYPOSPOLITEJ LUDOWEJ A RZĄDEM REPUBLIKI INDII W SPRAWIE UNIKANIA PODWÓJNEGO OPODATKOWANIA

Bardziej szczegółowo

Na podstawie art. 14a 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. Nr 8, poz. 60 z 2005r. ze zm.

Na podstawie art. 14a 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. Nr 8, poz. 60 z 2005r. ze zm. Na podstawie art. 14a 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. Nr 8, poz. 60 z 2005r. ze zm. ) w zwizku z wnioskiem podatnika XXXXXX z dnia 10.11.2005r., uzupełnionego

Bardziej szczegółowo

DECYZJA. odmawiam uwzgldnienia wniosku. Uzasadnienie

DECYZJA. odmawiam uwzgldnienia wniosku. Uzasadnienie Decyzja Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych z dnia 21 marca 2005 r. odmawiajca uwzgldnienia wniosku o zobowizanie Zarzdu Banku, do wykrelenia danych osobowych dotyczcych Skarcego z Bankowego

Bardziej szczegółowo

Załcznik 29 UMOWA NR... O PRZYZNANIE PODSTAWOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO

Załcznik 29 UMOWA NR... O PRZYZNANIE PODSTAWOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO Załcznik 29 UMOWA NR... O PRZYZNANIE PODSTAWOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO w ramach Priorytetu VI PO KL- Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działania 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsibiorczoci i samozatrudnienia

Bardziej szczegółowo

I. Kogo dotyczy. Zasady opodatkowania i prowadzenia dokumentacji.

I. Kogo dotyczy. Zasady opodatkowania i prowadzenia dokumentacji. Urzd Skarbowy Pozna Jeyce SD/K05 KARTA INFORMACYJNA Wydanie 01 z dnia 07.04.2009 r. Karta podatkowa w 2009 r. I. Kogo dotyczy Z opodatkowania w formie karty podatkowej mog korzysta osoby fizyczne prowadzce

Bardziej szczegółowo

Druk nr 2255 Warszawa, 17 listopada 2003 r.

Druk nr 2255 Warszawa, 17 listopada 2003 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ IV kadencja Prezes Rady Ministrów RM 10-177-03 Druk nr 2255 Warszawa, 17 listopada 2003 r. Pan Marek Borowski Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ MIĘDZY KONFEDERACJĄ SZWAJCARSKĄ A RZECZĄPOSPOLITĄ POLSKĄ O ZMIANIE KONWENCJI MIĘDZY

PROTOKÓŁ MIĘDZY KONFEDERACJĄ SZWAJCARSKĄ A RZECZĄPOSPOLITĄ POLSKĄ O ZMIANIE KONWENCJI MIĘDZY PROTOKÓŁ MIĘDZY KONFEDERACJĄ SZWAJCARSKĄ A RZECZĄPOSPOLITĄ POLSKĄ O ZMIANIE KONWENCJI MIĘDZY KONFEDERACJĄ SZWAJCARSKĄ A RZECZĄPOSPOLITĄ POLSKĄ W SPRAWIE UNIKANIA PODWÓJNEGO OPODATKOWANIA W ZAKRESIE PODATKÓW

Bardziej szczegółowo

Projekt U S T AWA. z dnia

Projekt U S T AWA. z dnia Projekt U S T AWA z dnia o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw 1),2) Art. 1. W ustawie z dnia 15

Bardziej szczegółowo

DYREKTYWA RADY 92/100/EWG. z dnia 19 listopada 1992 r.

DYREKTYWA RADY 92/100/EWG. z dnia 19 listopada 1992 r. DYREKTYWA RADY 92/100/EWG z dnia 19 listopada 1992 r. w sprawie prawa najmu i uyczenia oraz niektórych praw pokrewnych prawu autorskiemu w zakresie własnoci intelektualnej RADA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, uwzgldniajc

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXVIII/266/2008 Rady Miejskiej w Jarocinie z dnia 16 czerwca 2008 r.

Uchwała Nr XXVIII/266/2008 Rady Miejskiej w Jarocinie z dnia 16 czerwca 2008 r. Uchwała Nr XXVIII/266/2008 z dnia 16 czerwca 2008 r. w sprawie okrelenia warunków i trybu wspierania, w tym finansowego, rozwoju sportu kwalifikowanego przez Gmin Jarocin. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.15,

Bardziej szczegółowo

TARYFA DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WOD I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA CIEKÓW

TARYFA DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WOD I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA CIEKÓW TARYFA DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WOD I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA CIEKÓW zatwierdzona uchwał Rady Gminy Jasieniec Nr III.10.2013 z dnia 21 marca 2013r. Taryfa obowizuje od dnia 01-05-2013 Taryfa zostanie

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 17 lipca 1998 r. o poyczkach i kredytach studenckich. (Dz. U. z dnia 21 sierpnia 1998 r.)

USTAWA. z dnia 17 lipca 1998 r. o poyczkach i kredytach studenckich. (Dz. U. z dnia 21 sierpnia 1998 r.) Dz.U.98.108.685 2000.07.15 zm. Dz.U.00.48.550 USTAWA z dnia 17 lipca 1998 r. o poyczkach i kredytach studenckich. (Dz. U. z dnia 21 sierpnia 1998 r.) Art. 1. 1. Studenci szkół wyszych, o których mowa w

Bardziej szczegółowo

Broszura do PIT-38 STR. 1

Broszura do PIT-38 STR. 1 MINISTERSTWO FINANSÓW BROSZURA INFORMACYJNA DO ZEZNANIA PIT-38 O WYSOKOCI OSIGNITEGO DOCHODU (PONIESIONEJ STRATY) W 2011 ROKU FORMULARZ JEST PRZEZNACZONY dla podatników, którzy w roku podatkowym uzyskali

Bardziej szczegółowo

B. DODATKOWE NOTY OBJANIAJCE

B. DODATKOWE NOTY OBJANIAJCE B. DODATKOWE NOTY OBJANIAJCE 1. Informacje o instrumentach finansowych. Ad.1 Lp Rodzaj instrumentu Nr not prezentujcych poszczególne rodzaje instrumentów finansowych w SA-P 2008 Warto bilansowa na 30.06.2007

Bardziej szczegółowo

ROZPORZDZENIE KOMISJI (WE) NR 69/2001. z dnia 12 stycznia 2001 r.

ROZPORZDZENIE KOMISJI (WE) NR 69/2001. z dnia 12 stycznia 2001 r. ROZPORZDZENIE KOMISJI (WE) NR 69/2001 z dnia 12 stycznia 2001 r. w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy w ramach zasady de minimis KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, uwzgldniajc

Bardziej szczegółowo

Umowa o prowadzenie ksigi rachunkowej nr

Umowa o prowadzenie ksigi rachunkowej nr Umowa o prowadzenie ksigi rachunkowej nr zawarta dnia data r. w Warszawie pomidzy: nazwa firmy adres siedziby NIP nr nipu reprezentowanym przez osoby uprawbione do reprezentacji, zwanym w treci umowy Podatnikiem

Bardziej szczegółowo

! "#$!%&'(#!) "34! /(5$67%&'8#!)

! #$!%&'(#!) 34! /(5$67%&'8#!) 3 4! " #"$ % # " &# & ' & & (! " % &$ #) * & & &*## " & + # % &! & &*),*&&,) &! "& &-&. && *# &) &!/ & *) *&" / &*0 & /$ % &&, # ) *&")",$&%& 1&&2& 3 '! "#$!%&'(#!) % *+ +, - (. /0 *1 ", + 2 + -.-1- "34!

Bardziej szczegółowo

Odsetki. Odsetki ART.11 UM- OECD

Odsetki. Odsetki ART.11 UM- OECD Odsetki Odsetki ART.11 UM- OECD Odsetki Pojęcie Odsetki Art.11 ust.3 UM- OECD Odsetki Dochód z wszelkiego rodzaju wierzytelności,, zarówno zabezpieczonych, jak i niezabezpieczonych hipoteką lub prawem

Bardziej szczegółowo

USTAWA PROJEKT II. b) ust.9 otrzymuje brzmienie:

USTAWA PROJEKT II. b) ust.9 otrzymuje brzmienie: USTAWA PROJEKT II z dnia... 2007 r. o zmianie ustawy o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsibiorstwa pastwowego Polskie Koleje Pastwowe oraz ustawy o transporcie kolejowym Art. 1. W

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU na wiadczenie usług przewozowych jednym statkiem pomidzy portem w Gdasku (Nabrzee Motławy), Sopotem (Molo) a Sobieszewem w roku 2009 I. Zamawiajcy: Zarzd Transportu Miejskiego w

Bardziej szczegółowo

Opodatkowanie odsetek i naleŝności licencyjnych

Opodatkowanie odsetek i naleŝności licencyjnych Opodatkowanie odsetek i naleŝności licencyjnych Dyrektywa z 3 lipca 2003 r. o wspólnej regulacji podatkowej dla wypłat odsetek i naleŝności licencyjnych pomiędzy spółkami powiązanymi róŝnych państw członkowskich

Bardziej szczegółowo

2. Pielgniarka, połona wykonujca indywidualn praktyk jest obowizana spełnia nastpujce warunki:

2. Pielgniarka, połona wykonujca indywidualn praktyk jest obowizana spełnia nastpujce warunki: Art. 25. 1. Pielgniarka, połona moe wykonywa indywidualn praktyk pielgniarki, połonej lub indywidualn specjalistyczn praktyk pielgniarki, połonej, zwanych dalej odpowiednio "indywidualn praktyk" albo "indywidualn

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ J.W. CONSTRUCTION HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ J.W. CONSTRUCTION HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA REGULAMIN RADY NADZORCZEJ J.W. CONSTRUCTION HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA 1. Niniejszy Regulamin Rady Nadzorczej został uchwalony przez Walne Zgromadzenie na podstawie 17 ust. 2 Statutu Spółki w dniu 16 lutego

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O WPIS ZAKŁADU DO REJESTRU ZAKŁADÓW PODLEGAJCYCH URZDOWEJ KONTROLI ORGANÓW PASTWOWEJ INSPEKCJI SANITARNEJ

WNIOSEK O WPIS ZAKŁADU DO REJESTRU ZAKŁADÓW PODLEGAJCYCH URZDOWEJ KONTROLI ORGANÓW PASTWOWEJ INSPEKCJI SANITARNEJ WNIOSEK O WPIS ZAKŁADU DO REJESTRU ZAKŁADÓW PODLEGAJCYCH URZDOWEJ KONTROLI ORGANÓW PASTWOWEJ INSPEKCJI SANITARNEJ... (miejscowo, data) Pastwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w... Na podstawie art. 64 ust.

Bardziej szczegółowo

ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialnoci cywilnej (CPV: 66515400-7, 66515000-3, 66516000-0)

ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialnoci cywilnej (CPV: 66515400-7, 66515000-3, 66516000-0) Strona 1 z 5 Chojnice: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialnoci cywilnej Urzdu Miejskiego w Chojnicach wraz z jednostkami organizacyjnymi Numer ogłoszenia: 194104-2012; data zamieszczenia: 08.06.2012 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

Przetarg nieograniczony poniej kwoty okrelonej w art. 11 ust 8 zgodnie z ustaw Prawo zamówie publicznych

Przetarg nieograniczony poniej kwoty okrelonej w art. 11 ust 8 zgodnie z ustaw Prawo zamówie publicznych Radziejów: Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia w kierunku: projektowanie ogrodów Numer ogłoszenia:151938 2010; data zamieszczenia: 01.06.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi Przetarg nieograniczony

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 10 lipca 2008 r. o zmianie ustawy o swobodzie działalnoci gospodarczej oraz o zmianie niektórych innych ustaw 1)

USTAWA. z dnia 10 lipca 2008 r. o zmianie ustawy o swobodzie działalnoci gospodarczej oraz o zmianie niektórych innych ustaw 1) Dz.U.2008.141.888 tekst pierwotny: 2008.09.20 888 USTAWA z dnia 10 lipca 2008 r. o zmianie ustawy o swobodzie działalnoci gospodarczej oraz o zmianie niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W ustawie z dnia

Bardziej szczegółowo

Przetarg nieograniczony poniej kwoty okrelonej w art. 11 ust 8 zgodnie z ustaw Prawo zamówie publicznych

Przetarg nieograniczony poniej kwoty okrelonej w art. 11 ust 8 zgodnie z ustaw Prawo zamówie publicznych Radziejów: Zorganizowanie i przeprowadzenie kursu w kierunku: obsługi wózków widłowych napdzanych silnikami z uprawnieniami do wymiany butli propan butan. Numer ogłoszenia: 132270 2010; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

Zasady ustalania i dokumentowania dochodu

Zasady ustalania i dokumentowania dochodu Zasady ustalania i dokumentowania dochodu 1 Słowniczek Uyte wyrazy oznaczaj odpowiednio: rodzina nastpujcych członków rodziny: a) studenta; b) małonka studenta, a take bdce na utrzymaniu studenta lub jego

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia... o podatku tonaowym. Rozdział 1. Podmiot i przedmiot opodatkowania

USTAWA. z dnia... o podatku tonaowym. Rozdział 1. Podmiot i przedmiot opodatkowania 1 Projekt USTAWA z dnia... o podatku tonaowym Rozdział 1 Podmiot i przedmiot opodatkowania Art. 1. 1. Ustawa reguluje opodatkowanie, niektórych przychodów osiganych przez armatorów eksploatujcych morskie

Bardziej szczegółowo

Wspólnicy. Sprawy spółki

Wspólnicy. Sprawy spółki Przepisy dotyczce spółki cywilnej zawiera kodeks cywilny (art. 860 875). To forma prowadzenia działalnoci gospodarczej nie przekraczajcej wikszego rozmiaru, czyli jej przychód roczny nie moe przekroczy

Bardziej szczegółowo

obejmuje usług w zakresie tłumacze (z jzyka polskiego na jzyk obcy, a take z jzyka obcego

obejmuje usług w zakresie tłumacze (z jzyka polskiego na jzyk obcy, a take z jzyka obcego Warszawa: wiadczenie usług w zakresie tłumacze jzykowych ZP_9_2012 Numer ogłoszenia: 43569-2012; data zamieszczenia: 23.02.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowizkowe. Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

ROZPORZDZENIE KOMISJI (WE) NR 1145/2003. z dnia 27 czerwca 2003 r.

ROZPORZDZENIE KOMISJI (WE) NR 1145/2003. z dnia 27 czerwca 2003 r. ROZPORZDZENIE KOMISJI (WE) NR 1145/2003 z dnia 27 czerwca 2003 r. zmieniajce rozporzdzenie (WE) nr 1685/2000 w odniesieniu do zasad kwalifikowania do współfinansowania z funduszy strukturalnych KOMISJA

Bardziej szczegółowo

ROZPORZDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYSZEGO 1) z dnia r.

ROZPORZDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYSZEGO 1) z dnia r. ROZPORZDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYSZEGO 1) z dnia 19.12.2006 r. w sprawie studiów doktoranckich prowadzonych przez jednostki organizacyjne uczelni Na podstawie art. 201 ustawy z dnia 27 lipca

Bardziej szczegółowo

Zielona Góra: UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE POJAZDÓW Numer ogłoszenia: 252779-2010; data zamieszczenia: 15.09.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zielona Góra: UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE POJAZDÓW Numer ogłoszenia: 252779-2010; data zamieszczenia: 15.09.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Page 1 of 5 Zielona Góra: UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE POJAZDÓW Numer ogłoszenia: 252779-2010; data zamieszczenia: 15.09.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowizkowe. Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

W ramach podstawowej działalnoci operacyjnej projekt przewiduje uporzdkowanie zasad finansowania, w aspekcie kwalifikowania przychodów i kosztów, w

W ramach podstawowej działalnoci operacyjnej projekt przewiduje uporzdkowanie zasad finansowania, w aspekcie kwalifikowania przychodów i kosztów, w UZASADNIENIE Projekt rozporzdzenia Rady Ministrów w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej uczelni publicznych stanowi wykonanie delegacji ustawowej wynikajcej z art. 105 ustawy z dnia 27 lipca

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... a..., z siedzib w... NIP:... REGON:... któr reprezentuje:... zwanym w dalszej czci umowy Dostawc.

UMOWA Nr... a..., z siedzib w... NIP:... REGON:... któr reprezentuje:... zwanym w dalszej czci umowy Dostawc. Załcznik Nr 4 do SIWZ UMOWA Nr... została zawarta w dniu...r. w Kolbuszowej po przeprowadzeniu postpowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego pomidzy POWIATEM KOLBUSZOWSKIM, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU OFERT NA WYBÓR BROKERA UBEZPIECZENIOWEGO DLA MIASTA ZIELONA GÓRA, JEGO JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH ORAZ SPÓŁEK KOMUNALNYCH.

REGULAMIN KONKURSU OFERT NA WYBÓR BROKERA UBEZPIECZENIOWEGO DLA MIASTA ZIELONA GÓRA, JEGO JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH ORAZ SPÓŁEK KOMUNALNYCH. REGULAMIN KONKURSU OFERT NA WYBÓR BROKERA UBEZPIECZENIOWEGO DLA MIASTA ZIELONA GÓRA, JEGO JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH ORAZ SPÓŁEK KOMUNALNYCH. I. INFORMACJE PODSTAWOWE Prezydent Miasta Zielona góra ogłasza

Bardziej szczegółowo

Wyjanienia Ministerstwa Finansów w sprawie stosowania niektórych przepisów prawa

Wyjanienia Ministerstwa Finansów w sprawie stosowania niektórych przepisów prawa Wyjanienia Ministerstwa Finansów w sprawie stosowania niektórych przepisów prawa 1. Funkcjonowanie fundacji w wietle przepisu art. 30 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych Norma prawna

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI ZAKUPÓW ALCHEMIA S.A.

OGÓLNE WARUNKI ZAKUPÓW ALCHEMIA S.A. Załcznik nr 1 do Aneksu nr 1 z dnia 20.05.2015 r. do Zarzdzenia nr 17/2014 z dnia 28.11.2014 OGÓLNE WARUNKI ZAKUPÓW ALCHEMIA S.A. Warszawa, 20 maja 2015 r. 1 Spis treci 1. Postanowienia ogólne 3 2. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOCI CYWILNEJ Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i

UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOCI CYWILNEJ Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Page 1 of 6 Zielona Góra: PRZETARG NIEOGRANICZONY NA UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOCI CYWILNEJ Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Zielonej Górze Numer ogłoszenia: 259951-2012;

Bardziej szczegółowo

1. W cz ci SKOK FIO Aktywny Zmiennej Alokacji, w pkt 1.1.b) skre lono s owa: Katarzyna Uniwersa Wiceprezes Zarz du,

1. W cz ci SKOK FIO Aktywny Zmiennej Alokacji, w pkt 1.1.b) skre lono s owa: Katarzyna Uniwersa Wiceprezes Zarz du, Przytoczenie zmian w prospekcie informacyjnym Funduszy: SKOK Fundusz Inwestycyjny Otwarty Aktywny Zmiennej Alokacji, SKOK Fundusz Inwestycyjny Otwarty Stabilny Zmiennej Alokacji. I. Strona tytuowa: W ostatnim

Bardziej szczegółowo

z dnia 30 kwietnia 2004 r. o wiadczeniach przedemerytalnych (Dz. U. z dnia 28 maja 2004 r.)

z dnia 30 kwietnia 2004 r. o wiadczeniach przedemerytalnych (Dz. U. z dnia 28 maja 2004 r.) Dz.U.04.120.1252 USTAWA z dnia 30 kwietnia 2004 r. o wiadczeniach przedemerytalnych (Dz. U. z dnia 28 maja 2004 r.) Art. 1. Ustawa okrela: 1) warunki nabywania i utraty prawa do wiadcze przedemerytalnych;

Bardziej szczegółowo

Skd mamy pienidze i na co je wydajemy? czyli BUDET POWIATU KIELECKIEGO

Skd mamy pienidze i na co je wydajemy? czyli BUDET POWIATU KIELECKIEGO Skd mamy pienidze i na co je wydajemy? czyli BUDET POWIATU KIELECKIEGO Szanowni Pastwo! Po raz pierwszy macie Pastwo okazj zapozna si z informatorem budetowym dla mieszkaców Skd mamy pienidze. Za porednictwem

Bardziej szczegółowo

Argumenty na poparcie idei wydzielenia OSD w formie tzw. małego OSD bez majtku.

Argumenty na poparcie idei wydzielenia OSD w formie tzw. małego OSD bez majtku. Warszawa, dnia 22 03 2007 Zrzeszenie Zwizków Zawodowych Energetyków Dotyczy: Informacja prawna dotyczca kwestii wydzielenia Operatora Systemu Dystrybucyjnego w energetyce Argumenty na poparcie idei wydzielenia

Bardziej szczegółowo

DECYZJA. odmawiam uwzgldnienia wniosku. Uzasadnienie

DECYZJA. odmawiam uwzgldnienia wniosku. Uzasadnienie Decyzja Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych odmawiajca uwzgldnienia wniosku Skarcego w sprawie odmowy sprostowania przez Prezydenta Miasta danych osobowych zawartych w ewidencji prowadzonej

Bardziej szczegółowo

komputerowego wraz z oprogramowaniem i licencjami dla potrzeb jednostek organizacyjnych Uniwersytetu

komputerowego wraz z oprogramowaniem i licencjami dla potrzeb jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Page 1 of 5 Wrocław: Sprawa nr NA-P/17/2010 Dostawa sprztu komputerowego wraz z oprogramowaniem i licencjami dla potrzeb jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z podziałem na

Bardziej szczegółowo

Przetarg nieograniczony poniej kwoty okrelonej w art. 11 ust 8 zgodnie z ustaw Prawo zamówie publicznych

Przetarg nieograniczony poniej kwoty okrelonej w art. 11 ust 8 zgodnie z ustaw Prawo zamówie publicznych Radziejów: Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia w kierunku: operator koparko-ładowarki. Numer ogłoszenia: 317164 2010; data zamieszczenia: 04.10.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi Przetarg nieograniczony

Bardziej szczegółowo

NOTY OBJANIAJCE DO RACHUNKU PRZEPŁYWÓW PIENINYCH

NOTY OBJANIAJCE DO RACHUNKU PRZEPŁYWÓW PIENINYCH NOTY OBJANIAJCE DO RACHUNKU PRZEPŁYWÓW PIENINYCH I. rodki pienine przyjte do rachunku przepływów pieninych 1. rodki pienine przyjte do rachunku przepływów pieninych to rodki zgromadzone w banku i w kasie

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr VIII/65/07 Rady Miejskiej w Lenicy z dnia 23 kwietnia 2007 r.

Uchwała Nr VIII/65/07 Rady Miejskiej w Lenicy z dnia 23 kwietnia 2007 r. Uchwała Nr VIII/65/07 Rady Miejskiej w Lenicy z dnia 23 kwietnia 2007 r. w sprawie okrelenia zasad udzielania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy

Bardziej szczegółowo

D E C Y Z J A. odmawiam uwzgldnienia wniosku. Uzasadnienie

D E C Y Z J A. odmawiam uwzgldnienia wniosku. Uzasadnienie Decyzja Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych z dnia 15 lipca 2005 r. dotyczca przetwarzania Danych Osobowych Skarcej przez Bank oraz przekazanie danych osobowych Skarcej celem dochodzenia wierzytelnoci.

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej, a siedzib jego władz naczelnych jest Warszawa.

Stowarzyszenie działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej, a siedzib jego władz naczelnych jest Warszawa. Statut Stowarzyszenia JEDNOLITY TEKST STATUTU STOWARZYSZENIA BIEGŁYCH REWIDENTÓW, KSIGOWYCH, DORADCÓW PODATKOWYCH, PRAWNIKÓW I EKONOMISTÓW "LIBERTAS" Stowarzyszenie działa na podstawie ustawy z dnia 7

Bardziej szczegółowo

Decyzja Trybunału Sprawiedliwoci. z dnia 2 lipca 2003 r.

Decyzja Trybunału Sprawiedliwoci. z dnia 2 lipca 2003 r. Decyzja Trybunału Sprawiedliwoci z dnia 2 lipca 2003 r. ustanawiajca zasady majce zastosowanie do oddelegowanych ekspertów krajowych (zmieniona decyzj Trybunału Sprawiedliwoci z dnia 24 wrzenia 2003 r.)

Bardziej szczegółowo

DECYZJA. odmawiam uwzgldnienia wniosku. Uzasadnienie

DECYZJA. odmawiam uwzgldnienia wniosku. Uzasadnienie Decyzja Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych z dnia 6 lipca 2005 r. dotyczca przetwarzania danych osobowych córki Skarcego, przez Stowarzyszenie, poprzez publikacj informacji na temat rodziny

Bardziej szczegółowo

Regulamin ustalania wysokoci, przyznawania i wypłacania wiadcze pomocy materialnej dla doktorantów (studia III stopnia ) Akademii Muzycznej im.

Regulamin ustalania wysokoci, przyznawania i wypłacania wiadcze pomocy materialnej dla doktorantów (studia III stopnia ) Akademii Muzycznej im. Regulamin ustalania wysokoci, przyznawania i wypłacania wiadcze pomocy materialnej dla doktorantów (studia III stopnia ) Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach KATOWICE 2011 1 Przepisy

Bardziej szczegółowo

klient osobicie albo pełnomocnik charakterze szczególnym do zawarcia charakterze szczególnym do zawarcia charakterze szczególnym do zawarcia

klient osobicie albo pełnomocnik charakterze szczególnym do zawarcia charakterze szczególnym do zawarcia charakterze szczególnym do zawarcia Załcznik nr 1 Załcznik nr 1 do Regulaminu wiadczenia usług telekomunikacyjnych przez Polkomtel S.A. Regulamin obowizuje od 07 padziernika 2003 r. Tabela A Status klienta: osoba fizyczna Osoba uprawniona

Bardziej szczegółowo

1/1. DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOCI na rok.

1/1. DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOCI na rok. 1. Numer Identyfikacji Podatkowej podatnika. DN-04 PRZED WYPEŁNIENIEM ZAPOZNA SI Z OBJANIENIAMI DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOCI na rok. Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do Dziennika Urzdowego Wspólnot Europejskich 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Faks: (+352) 29 29 44 619, (+352) 29 29 44 623, (+352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int

Bardziej szczegółowo

druk O F E R T A NIP REGON Miasto Stołeczne Warszawa - Stołeczny Zarzd Rozbudowy Miasta ul. Senatorska 29/31 00-099 Warszawa

druk O F E R T A NIP REGON Miasto Stołeczne Warszawa - Stołeczny Zarzd Rozbudowy Miasta ul. Senatorska 29/31 00-099 Warszawa druk O F E R T A (piecz Wykonawcy [ów]) NIP REGON NUMER pod którym wpisano do ewidencji działalnoci gospodarczej wraz z podaniem organu prowadzcego ww. ewidencj (dotyczy os. fizycznych prowadzcych działalno

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA WYPEŁNIENIA KARTY PROJEKTU W KONKURSIE NA NAJLEPSZY PROJEKT

INSTRUKCJA WYPEŁNIENIA KARTY PROJEKTU W KONKURSIE NA NAJLEPSZY PROJEKT INSTRUKCJA WYPEŁNIENIA KARTY PROJEKTU W KONKURSIE NA NAJLEPSZY PROJEKT Rubryka 1 Nazwa programu operacyjnego. W rubryce powinien zosta okrelony program operacyjny, do którego składany jest dany projekt.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ "IMPEXMETAL" S.A.

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ IMPEXMETAL S.A. REGULAMIN RADY NADZORCZEJ "IMPEXMETAL" S.A. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Rada Nadzorcza Impexmetal S.A. działa na podstawie postanowie Statutu Spółki, uchwał Walnego Zgromadzenia, niniejszego Regulaminu oraz

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ DODATKOWY DO KONWENCJI O PRAWACH CZŁOWIEKA I BIOMEDYCYNIE DOTYCZCY TRANSPLANTACJI NARZDÓW I TKANEK POCHODZENIA LUDZKIEGO

PROTOKÓŁ DODATKOWY DO KONWENCJI O PRAWACH CZŁOWIEKA I BIOMEDYCYNIE DOTYCZCY TRANSPLANTACJI NARZDÓW I TKANEK POCHODZENIA LUDZKIEGO PROTOKÓŁ DODATKOWY DO KONWENCJI O PRAWACH CZŁOWIEKA I BIOMEDYCYNIE DOTYCZCY TRANSPLANTACJI NARZDÓW I TKANEK POCHODZENIA LUDZKIEGO Preambuła Pastwa Członkowskie Rady Europy, inne Pastwa i Wspólnota Europejska,

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA ABSOLWENTÓW I PRZYJACIÓŁ LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCCEGO IM. JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W USTRZYKACH DOLNYCH

STATUT STOWARZYSZENIA ABSOLWENTÓW I PRZYJACIÓŁ LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCCEGO IM. JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W USTRZYKACH DOLNYCH STATUT STOWARZYSZENIA ABSOLWENTÓW I PRZYJACIÓŁ LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCCEGO IM. JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W USTRZYKACH DOLNYCH Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Stowarzyszenie posiada osobowo prawn i jest organizacj

Bardziej szczegółowo

S T A T U T Fundacji dla Dzieci Niepełnosprawnych NADZIEJA z siedzib w Słupsku

S T A T U T Fundacji dla Dzieci Niepełnosprawnych NADZIEJA z siedzib w Słupsku S T A T U T Fundacji dla Dzieci Niepełnosprawnych NADZIEJA z siedzib w Słupsku Postanowienia ogólne. ROZDZIAŁ I 1 1. Fundacja nosi nazw: Fundacja dla Dzieci Niepełnosprawnych NADZIEJA, zwana dalej Fundacj

Bardziej szczegółowo

Wspólnikiem spółki moe by zarówno osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna nie posiadajca osobowoci prawnej.

Wspólnikiem spółki moe by zarówno osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna nie posiadajca osobowoci prawnej. 1 SPÓŁKA JAWNA Spółka jawn jest spółk osobow, która prowadzi przedsibiorstwo pod własn firm. Firma spółki jawnej wg art. 24 k.s.h., powinna zawiera nazwiska lub firmy (nazwy) wszystkich wspólników albo

Bardziej szczegółowo

ROZPORZDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYSZEGO 1) z dnia 12 padziernika 2006 r.

ROZPORZDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYSZEGO 1) z dnia 12 padziernika 2006 r. Dz.U.06.190.1406 ROZPORZDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYSZEGO 1) z dnia 12 padziernika 2006 r. w sprawie podejmowania i odbywania przez cudzoziemców studiów i szkole oraz ich uczestniczenia w badaniach

Bardziej szczegółowo

Koszalinie, ul. Partyzantów 15A, Koszalin, woj. zachodniopomorskie, tel , ,

Koszalinie, ul. Partyzantów 15A, Koszalin, woj. zachodniopomorskie, tel , , Page 1 of 6 Koszalin: Wykonanie robót budowlanych - rozbiórka całkowita budynków i budowli (zawierajcych azbest) połoonych w miejscowoci Dziki, gmina Szczecinek, powiat szczecinecki, województwo zachodniopomorskie

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY O F E R T A

FORMULARZ OFERTOWY O F E R T A Załcznik nr 1 do zapytania ofertowego NAZWA ADRES e-mail telefon Nazwa, adres, tel., e-mail Oferenta FORMULARZ OFERTOWY O F E R T A Odpowiadajc na Zapytanie ofertowe nr 06A/WSH/EFS_SOS/2016 z dnia 27 padziernika

Bardziej szczegółowo

nastpujce czci (pakiety). Zamawiajcy dopuszcza moliwo złoenia oferty na dowoln liczb pakietów.

nastpujce czci (pakiety). Zamawiajcy dopuszcza moliwo złoenia oferty na dowoln liczb pakietów. 1 z 5 2014-10-14 11:41 Pozna: Usługa kompleksowego ubezpieczenia Wielkopolskiego Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej - Curie w Poznaniu Numer ogłoszenia: 340136-2014; data zamieszczenia: 14.10.2014

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiajcy udostpnia Specyfikacj Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiajcy udostpnia Specyfikacj Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiajcy udostpnia Specyfikacj Istotnych Warunków Zamówienia: www.developmentlomza.pl Łoma: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej do budynku mieszkalnego wielorodzinnego

Bardziej szczegółowo

O W I A D C Z E N I E

O W I A D C Z E N I E Załcznik Nr 2 do Zarzdzenia Nr 14 /05 Starosty Pabianickiego z dnia 12 maja 2005 r... imi i nazwisko pracownika... nazwa komórki organizacyjnej... stanowisko O W I A D C Z E N I E Stwierdzam własnorcznym

Bardziej szczegółowo

Skd mamy pienidze i na co je wydajemy

Skd mamy pienidze i na co je wydajemy BUKOWNO 2009 PRZEJRZYSTA POLSKA Skd mamy pienidze i na co je wydajemy INFORMATOR BUDETOWY O DOCHODACH I WYDATKACH GMINY BUKOWNO W LATACH 2007-2009 1 !" #$ # %&# #" '# " " $#%#&'# Czym jest budet miasta?

Bardziej szczegółowo

Nadwyka operacyjna w jednostkach samorzdu terytorialnego w latach 2003-2005

Nadwyka operacyjna w jednostkach samorzdu terytorialnego w latach 2003-2005 Nadwyka operacyjna w jednostkach samorzdu terytorialnego w latach 2003-2005 Warszawa, maj 2006 Spis treci Wprowadzenie...3 Cz I Zbiorcze wykonanie budetów jednostek samorzdu terytorialnego...7 1. Cz operacyjna...7

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O ZORGANIZOWANIE STAU DLA OSÓB BEZROBOTNYCH

WNIOSEK O ZORGANIZOWANIE STAU DLA OSÓB BEZROBOTNYCH ......dnia... (piecz firmowa zakładu pracy) POWIATOWY URZD PRACY W MALBORKU WNIOSEK O ZORGANIZOWANIE STAU DLA OSÓB BEZROBOTNYCH I. DANE DOTYCZCE PRACODAWCY: 1. Nazwa i adres pracodawcy... 2. Miejsce prowadzenia

Bardziej szczegółowo

DECYZJA. Warszawa, dnia 23 sierpnia 2004 r. GI-DEC-DS-172/04

DECYZJA. Warszawa, dnia 23 sierpnia 2004 r. GI-DEC-DS-172/04 Decyzja GIODO (nakazujca Fundacji zaprzestanie przetwarzania danych osobowych zawartych w aktach osobowych i płacowych pracowników Zespołu Lecznictwa Ambulatoryjnego Fundacji oraz przekazanie tych danych

Bardziej szczegółowo

MEMORANDUM INFORMACYJNE. Akcji zwykłych na okaziciela serii A-E. Fabryki Obrabiarek RAFAMET Spółka Akcyjna z siedzib w Kuni Raciborskiej

MEMORANDUM INFORMACYJNE. Akcji zwykłych na okaziciela serii A-E. Fabryki Obrabiarek RAFAMET Spółka Akcyjna z siedzib w Kuni Raciborskiej MEMORANDUM INFORMACYJNE Akcji zwykłych na okaziciela serii A-E Fabryki Obrabiarek RAFAMET Spółka Akcyjna z siedzib w Kuni Raciborskiej Doradca: Beskidzki Dom Maklerski - 2-2) NAZWA, FORMA PRAWNA, KRAJ

Bardziej szczegółowo

Definicja mikro, małych i rednich przedsibiorstw

Definicja mikro, małych i rednich przedsibiorstw Definicja mikro, małych i rednich przedsibiorstw Z dniem 1 stycznia 2005 r. załcznik I do rozporzdzenia 364/2004 zastpi dotychczas obowizujcy załcznik I do rozporzdzenia 70/2001. Zmianie ulegnie zatem

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O ZORGANIZOWANIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO U PRACODAWCY

WNIOSEK O ZORGANIZOWANIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO U PRACODAWCY ......dnia... (piecz firmowa zakładu pracy) POWIATOWY URZD PRACY W MALBORKU WNIOSEK O ZORGANIZOWANIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO U PRACODAWCY I. DANE DOTYCZCE PRACODAWCY: 1.Nazwa i adres pracodawcy... 2.

Bardziej szczegółowo

druk O F E R T A (piecz Wykonawcy [ów]) NIP REGON

druk O F E R T A (piecz Wykonawcy [ów]) NIP REGON Projekt: Rozbudowa i przebudowa budynku szkoły na fili Domu Pomocy Społecznej Na Przedwioniu jest współfinansowany przez Uni Europejsk z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego

Bardziej szczegółowo

budowa dwóch stawów retencyjnych w Wolsztynie w rejonie ulic Dbrowskiego, Prusa i Doktora Kocha.

budowa dwóch stawów retencyjnych w Wolsztynie w rejonie ulic Dbrowskiego, Prusa i Doktora Kocha. Wolsztyn: Budowa stawów retencyjnych w rejonie ul. Dbrowskiego i ul. Prusa w Wolsztynie Numer ogłoszenia: 39590-2010; data zamieszczenia: 11.02.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

POMOC MATERIALNA O CHARAKTERZE SOCJALNYM DLA UCZNIÓW

POMOC MATERIALNA O CHARAKTERZE SOCJALNYM DLA UCZNIÓW POMOC MATERIALNA O CHARAKTERZE SOCJALNYM DLA UCZNIÓW W dniu l stycznia weszły w ycie przepisy ustawy z dnia 16 grudnia 2004 r. o zmianie ustawy o systemie owiaty oraz ustawy o podatku dochodowym od osób

Bardziej szczegółowo

Przetarg nieograniczony na wykonanie projektu budowlanego ulicy Granicznej w Bukownie

Przetarg nieograniczony na wykonanie projektu budowlanego ulicy Granicznej w Bukownie Zamawiajcy bdzie wymagał zabezpieczenia naleytego wykonania umowy w wysokoci 7% ceny całkowitej podanej w ofercie. Zabezpieczenie moe by wnoszone w formach okrelonych w art. 148 ust.1. Prawa zamówie publicznych

Bardziej szczegółowo

UMOWA DZIERAWY. zawarta w w dniu.. 2012 roku pomidzy:

UMOWA DZIERAWY. zawarta w w dniu.. 2012 roku pomidzy: UMOWA DZIERAWY zawarta w w dniu.. 2012 roku pomidzy: BUD-BANK LEASING Sp. z o.o. z siedzib w Warszawie, ul. Twarda 44, wpisan do Rejestru Przedsibiorców prowadzonego przez Sd Rejonowy dla m.st. Warszawy,

Bardziej szczegółowo

3. Podaj podstawowe zasady uzgadniania. usytuowania sieci uzbrojenia terenu.

3. Podaj podstawowe zasady uzgadniania. usytuowania sieci uzbrojenia terenu. Pytania egzaminacyjne na egzamin pisemny z zakresów 1, 2 i 4 w dniu 27 czerwca 2003 r. Pytania z zakresu pierwszego. 1. Prosz opisa w kolejnoci jakie prace geodezyjne naley wykona, aby inwestor mógł wprowadzi

Bardziej szczegółowo

Ustawa z dnia... o zmianie ustawy o urzdach i izbach skarbowych

Ustawa z dnia... o zmianie ustawy o urzdach i izbach skarbowych Projekt z dnia 25.09.06 Ustawa z dnia... o zmianie ustawy o urzdach i izbach skarbowych Art. 1. W ustawie z dnia 21 czerwca 1996 r. o urzdach i izbach skarbowych (Dz. U. z 2004 r. Nr 121, poz.1267, z pón.

Bardziej szczegółowo