Niniejsza umowa dotyczy osób, które maj miejsce zamieszkania lub siedzib w jednym lub w obu Umawiajcych si Pastwach.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Niniejsza umowa dotyczy osób, które maj miejsce zamieszkania lub siedzib w jednym lub w obu Umawiajcych si Pastwach."

Transkrypt

1 Umowa midzy Rzdem Rzeczypospolitej Polskiej a Rzdem Irlandii w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu si od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu Rzd Rzeczypospolitej Polskiej i Rzd Irlandii, pragnc zawrze Umow w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu si od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu, uzgodniły, co nastpuje: Art. 1. Zakres podmiotowy Niniejsza umowa dotyczy osób, które maj miejsce zamieszkania lub siedzib w jednym lub w obu Umawiajcych si Pastwach. Art. 2. Podatki, których dotyczy umowa 1. Niniejsza umowa dotyczy, bez wzgldu na sposób poboru, podatków od dochodu, które pobiera si na rzecz kadego Umawiajcego si Pastwa. 2. Za podatki od dochodu uwaa si wszystkie podatki, które pobiera si od całego dochodu lub składników dochodu, włczajc podatki od zysku z przeniesienia tytułu własnoci majtku ruchomego lub nieruchomego. 3. Do aktualnie istniejcych podatków, których dotyczy umowa, nale: a) w Polsce: 1) podatek dochodowy od osób fizycznych, 2) podatek dochodowy od osób prawnych, (zwane dalej podatkami polskimi ); b) w Irlandii: 1) podatek dochodowy, 2) podatek dochodowy od osób prawnych, 3) podatek od zysków z przeniesienia tytułu własnoci majtku, (zwane dalej podatkami irlandzkimi ). 4. Niniejsza umowa bdzie miała take zastosowanie do wszystkich podatków takiego samego lub podobnego rodzaju, które po podpisaniu niniejszej umowy bd wprowadzone obok istniejcych podatków lub w ich miejsce. Właciwe władze Umawiajcych si Pastw bd informowały si wzajemnie o wszystkich zmianach, dokonanych w ich ustawodawstwach podatkowych. Art. 3. Ogólne definicje 1. W rozumieniu niniejszej umowy, jeeli z jej kontekstu nie wynika inaczej: a) okrelenie Polska uyte w sensie geograficznym oznacza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w tym kady obszar poza jej wodami terytorialnymi, na którym na mocy ustawodawstwa Polski i zgodnie z prawem midzynarodowym Polska moe sprawowa suwerenne prawa do dna morskiego, jego podglebia i ich zasobów naturalnych; b) okrelenie Irlandia obejmuje kady obszar poza wodami terytorialnymi Irlandii, który został okrelony zgodnie z prawem midzynarodowym lub który moe by okrelony na mocy ustawodawstwa Irlandii w sprawie szelfu kontynentalnego jako obszar, na którym Irlandia moe wykonywa prawa w odniesieniu do dna morskiego, podglebia oraz ich zasobów mineralnych; c) okrelenia Umawiajce si Pastwo, jedno z Umawiajcych si Pastw i drugie Umawiajce si Pastwo oznaczaj, zalenie od kontekstu, Polsk lub Irlandi, a okrelenie Umawiajce si Pastwa oznacza Polsk i Irlandi; d) okrelenie osoba obejmuje osob fizyczn, spółk oraz kade inne zrzeszenie osób; e) okrelenie spółka oznacza kad osob prawn lub kad jednostk, któr dla celów podatkowych traktuje si jako osob prawn; f) okrelenia przedsibiorstwo jednego Umawiajcego si Pastwa i przedsibiorstwo drugiego Umawiajcego si Pastwa oznaczaj odpowiednio przedsibiorstwo, prowadzone przez osob majc miejsce zamieszkania lub siedzib w Umawiajcym si Pastwie i przedsibiorstwo prowadzone przez osob majc miejsce zamieszkania lub siedzib w drugim Umawiajcym si Pastwie; g) okrelenie komunikacja midzynarodowa oznacza wszelki transport statkiem morskim, statkiem powietrznym lub pojazdem transportu drogowego eksploatowanym przez przedsibiorstwo Umawiajcego si Pastwa, z wyjtkiem przypadku, gdy statek morski, powietrzny lub pojazd transportu drogowego jest eksploatowany wyłcznie midzy miejscami połoonymi w drugim Umawiajcym si Pastwie; h) okrelenie obywatel oznacza kadego obywatela Umawiajcego si Pastwa oraz kad osob prawn, stowarzyszenie lub inn jednostk utworzon na podstawie ustawodawstwa obowizujcego w Umawiajcym si Pastwie; i) okrelenie właciwa władza oznacza: 1) w przypadku Polski - Ministra Finansów lub jego upowanionego przedstawiciela, 2) w przypadku Irlandii - Komisarza do Spraw Dochodów lub jego upowanionego przedstawiciela. 2. Przy stosowaniu niniejszej umowy przez Umawiajce si Pastwo, jeeli z treci przepisu nie wynika inaczej, kade okrelenie w niej nie zdefiniowane bdzie miało takie znaczenie, jakie przyjmuje si według prawa danego Umawiajcego si Pastwa w zakresie podatków, do których ma zastosowanie niniejsza umowa. Art. 4. Miejsce zamieszkania lub siedziba 1. W rozumieniu niniejszej umowy okrelenie osoba majca miejsce zamieszkania lub siedzib w Umawiajcym si Pastwie oznacza kad osob, która zgodnie z prawem tego Pastwa podlega tam opodatkowaniu z uwagi na jej miejsce zamieszkania, pobytu, siedzib, miejsce zarzdu albo inne kryterium o podobnym charakterze. Jednake okrelenie to nie obejmuje adnej

2 osoby, która podlega opodatkowaniu w tym Pastwie z tytułu dochodu osiganego ze ródeł połoonych tylko w tym Pastwie. 2. Jeeli stosownie do postanowie ustpu 1 osoba fizyczna ma miejsce zamieszkania w obu Umawiajcych si Pastwach, to jej status bdzie okrelony w nastpujcy sposób: a) osob uwaa si za majc miejsce zamieszkania w tym Pastwie, w którym ma ona stałe miejsce zamieszkania; jeeli ma ona stałe miejsce zamieszkania w obu Umawiajcych si Pastwach, to uwaa si j za majc miejsce zamieszkania w tym Pastwie, z którym ma ona silniejsze powizania osobiste lub gospodarcze (orodek interesów yciowych); b) jeeli nie mona ustali, w którym Pastwie osoba ma orodek interesów yciowych albo jeeli nie posiada ona stałego miejsca zamieszkania w adnym z Pastw, to uwaa si j za majc miejsce zamieszkania w tym Umawiajcym si Pastwie, w którym zwykle przebywa; c) jeeli przebywa ona zazwyczaj w obydwu Pastwach lub nie przebywa zazwyczaj w adnym z nich, to uwaa si, e ma ona miejsce zamieszkania w tym Pastwie, którego jest obywatelem; d) jeeli jest ona obywatelem obydwu Pastw lub nie jest obywatelem adnego z nich, to właciwe władze Umawiajcych si Pastw rozstrzygn spraw w drodze wzajemnego porozumienia. 3. Jeeli stosownie do postanowie ustpu 1 osoba nie bdca osob fizyczn ma siedzib w obu Umawiajcych si Pastwach, to uwaa si j za majc siedzib w tym Pastwie, w którym znajduje si miejsce jej faktycznego zarzdu. Art. 5. Zakład 1. W rozumieniu niniejszej umowy okrelenie zakład oznacza stał placówk, poprzez któr prowadzona jest całkowicie lub czciowo działalno gospodarcza przedsibiorstwa. 2. Okrelenie zakład obejmuje w szczególnoci: a) miejsce zarzdu, b) fili, c) biuro, d) zakład fabryczny, e) warsztat i f) kopalni, ródło ropy naftowej lub gazu, kamieniołom albo jakiekolwiek inne miejsce wydobywania zasobów naturalnych. 3. Plac budowy lub prace budowlane albo instalacyjne stanowi zakład tylko wtedy, gdy trwaj one dłuej ni dwanacie miesicy. 4. Bez wzgldu na poprzednie postanowienia tego artykułu uwaa si, e okrelenie zakład nie obejmuje: a) uytkowania urzdze słucych wyłcznie w celu składowania, wystawiania albo dostarczania dóbr lub towarów nalecych do przedsibiorstwa; b) utrzymywania zapasów dóbr albo towarów nalecych do przedsibiorstwa wyłcznie w celu składowania, wystawiania lub dostarczania; c) utrzymywania zapasów dóbr albo towarów nalecych do przedsibiorstwa wyłcznie w celu przerobu przez inne przedsibiorstwo; d) utrzymywania stałej placówki wyłcznie w celu zakupu dóbr lub towarów albo w celu gromadzenia informacji dla przedsibiorstwa; e) utrzymywania stałej placówki wyłcznie w celu prowadzenia dla przedsibiorstwa jakiejkolwiek innej działalnoci, majcej przygotowawczy lub pomocniczy charakter; f) utrzymywania stałej placówki wyłcznie w celu wykonywania jakiegokolwiek połczenia rodzajów działalnoci wymienionych pod literami od a) do e), pod warunkiem jednak, e całkowita działalno stałej placówki, wynikajca z takiego połczenia, posiada przygotowawczy lub pomocniczy charakter. 5. Bez wzgldu na postanowienia ustpów 1 i 2, jeeli osoba, z wyjtkiem niezalenego przedstawiciela w rozumieniu ustpu 6, działa w imieniu przedsibiorstwa i osoba ta posiada i zwyczajowo wykonuje pełnomocnictwo do zawierania umów w Umawiajcym si Pastwie w imieniu przedsibiorstwa, to uwaa si, e przedsibiorstwo to posiada zakład w tym Pastwie w zakresie prowadzenia kadego rodzaju działalnoci, który osoba ta podejmuje dla przedsibiorstwa, chyba e czynnoci wykonywane przez t osob ograniczaj si do rodzajów działalnoci okrelonych w ustpie 4, które - gdyby były wykonywane za porednictwem stałej placówki - nie powodowałyby uznania tej placówki za zakład na podstawie postanowie niniejszego ustpu. 6. Nie uwaa si, e przedsibiorstwo posiada zakład w jednym z Umawiajcych si Pastw tylko z tego powodu, e wykonuje ono w tym Pastwie czynnoci przez maklera, generalnego komisanta albo kadego innego niezalenego przedstawiciela, pod warunkiem e te osoby działaj w ramach swojej zwykłej działalnoci. 7. Fakt, e spółka majca siedzib w Umawiajcym si Pastwie kontroluje lub jest kontrolowana przez spółk, która ma siedzib w drugim Umawiajcym si Pastwie albo która prowadzi działalno w tym drugim Pastwie (przez posiadany tam zakład albo w inny sposób), nie wystarcza, aby jakkolwiek z tych spółek uwaa za zakład drugiej spółki. Art. 6. Dochody z nieruchomoci 1. Dochód osigany przez osob majc miejsce zamieszkania lub siedzib w Umawiajcym si Pastwie z majtku nieruchomego (w tym dochód z gospodarstwa rolnego i lenego), połoonego w drugim Umawiajcym si Pastwie, moe by opodatkowany w tym drugim Pastwie. 2. Okrelenie majtek nieruchomy posiada takie znaczenie, jakie przyjmuje si według prawa Umawiajcego si Pastwa, w którym majtek ten jest połoony. Okrelenie to obejmuje w kadym przypadku mienie przynalene do majtku nieruchomego, ywy i martwy inwentarz gospodarstw rolnych i lenych, prawa, do których zastosowanie maj przepisy prawa powszechnego dotyczce własnoci ziemi, prawa uytkowania majtku nieruchomego, jak równie prawa do zmiennych lub stałych wiadcze z tytułu eksploatacji lub prawa do eksploatacji pokładów mineralnych, ródeł i innych zasobów naturalnych; statki morskie, statki

3 powietrzne i pojazdy transportu drogowego nie stanowi majtku nieruchomego. 3. Postanowienia ustpu 1 stosuje si do dochodu osiganego z bezporedniego uytkowania, dzierawy, jak równie kadego innego rodzaju uytkowania majtku nieruchomego oraz do dochodu z przeniesienia tytułu własnoci takiego majtku. 4. Postanowienia ustpów 1 i 3 stosuje si równie do dochodu z majtku nieruchomego przedsibiorstwa i do dochodu z majtku nieruchomego, który słuy do wykonywania wolnego zawodu. Art. 7. Zyski przedsibiorstw 1. Zyski przedsibiorstwa Umawiajcego si Pastwa podlegaj opodatkowaniu tylko w tym Pastwie, chyba e przedsibiorstwo prowadzi działalno w drugim Umawiajcym si Pastwie poprzez połoony tam zakład. Jeeli przedsibiorstwo prowadzi działalno w ten sposób, zyski przedsibiorstwa mog by opodatkowane w drugim Pastwie, jednak tylko w takiej mierze, w jakiej mog by przypisane temu zakładowi. 2. Z zastrzeeniem postanowie ustpu 3, jeeli przedsibiorstwo Umawiajcego si Pastwa wykonuje działalno w drugim Umawiajcym si Pastwie poprzez połoony tam zakład, to w kadym Umawiajcym si Pastwie naley przypisa temu zakładowi takie zyski, które mógłby on osign, gdyby wykonywał tak sam lub podobn działalno w takich samych lub podobnych warunkach jako odrbne i samodzielne przedsibiorstwo i był całkowicie niezaleny w stosunkach z przedsibiorstwem, którego jest zakładem. 3. Przy ustalaniu zysków zakładu dopuszcza si odliczenie nakładów ponoszonych dla tego zakładu, włcznie z kosztami zarzdzania i ogólnymi kosztami administracyjnymi, niezalenie od tego, czy powstały w tym Pastwie, w którym połoony jest zakład, czy gdzie indziej. 4. Jeeli w Umawiajcym si Pastwie istnieje zwyczaj ustalania zysków zakładu przez podział całkowitych zysków przedsibiorstwa na jego poszczególne czci, adne postanowienie ustpu 2 nie wyklucza ustalenia przez to Umawiajce si Pastwo zysku do opodatkowania według zwykle stosowanego podziału; sposób stosowanego podziału zysku musi jednak by taki, eby wynik był zgodny z zasadami zawartymi w tym artykule. 5. Nie mona przypisa zakładowi zysku tylko z tytułu samego zakupu dóbr lub towarów przez ten zakład dla przedsibiorstwa. 6. Przy stosowaniu poprzednich ustpów ustalanie zysków zakładu powinno by dokonywane kadego roku w ten sam sposób, chyba e istniej uzasadnione powody, aby postpi inaczej. 7. Jeeli w zyskach mieszcz si dochody lub przychody, które zostały odrbnie uregulowane w innych artykułach niniejszej umowy, postanowienia tych innych artykułów nie bd naruszane przez postanowienia tego artykułu. Art. 8. Transport midzynarodowy 1. Zyski przedsibiorstwa Umawiajcego si Pastwa z eksploatacji w komunikacji midzynarodowej statków morskich, statków powietrznych lub pojazdów transportu drogowego podlegaj opodatkowaniu tylko w tym Pastwie. 2. W rozumieniu tego artykułu, zyski osigane z eksploatacji w komunikacji midzynarodowej statków morskich, statków powietrznych lub pojazdów transportu drogowego obejmuj zyski osigane z dzierawy statków morskich, statków powietrznych lub pojazdów transportu drogowego, jeeli takie statki morskie, statki powietrzne lub pojazdy transportu drogowego s eksploatowane w komunikacji midzynarodowej lub jeeli takie zyski z dzierawy maj zwizek z innymi zyskami, o których mowa w ustpie 1 tego artykułu. 3. Postanowienia ustpu 1 stosuje si równie do zysków pochodzcych z uczestnictwa w umowie poolowej, we wspólnym przedsibiorstwie lub w midzynarodowym zwizku eksploatacyjnym. Art. 9. Przedsibiorstwa powizane 1. Jeeli: a) przedsibiorstwo Umawiajcego si Pastwa bierze udział bezporednio lub porednio w zarzdzaniu, kontroli lub w kapitale przedsibiorstwa drugiego Umawiajcego si Pastwa albo b) te same osoby bezporednio lub porednio bior udział w zarzdzaniu, kontroli lub kapitale przedsibiorstwa Umawiajcego si Pastwa i przedsibiorstwa drugiego Umawiajcego si Pastwa i jeeli w jednym i w drugim przypadku midzy dwoma przedsibiorstwami w zakresie ich stosunków handlowych lub finansowych zostan umówione lub narzucone warunki, które róni si od warunków, które ustaliły midzy sob niezalene przedsibiorstwa, to zyski, które osigałoby jedno z przedsibiorstw bez tych warunków, ale z powodu tych warunków ich nie osignło, mog by uznane za zyski tego przedsibiorstwa i odpowiednio opodatkowane. 2. Jeeli Umawiajce si Pastwo włcza do zysków własnego przedsibiorstwa i odpowiednio opodatkuje równie zyski przedsibiorstwa drugiego Umawiajcego si Pastwa, z tytułu których przedsibiorstwo to zostało opodatkowane w tym drugim Pastwie, a zyski w ten sposób połczone s zyskami, które osignłoby przedsibiorstwo pierwszego Pastwa, gdyby warunki ustalone midzy tymi dwoma przedsibiorstwami były warunkami, które byłyby uzgodnione midzy niezalenymi przedsibiorstwami, wówczas to drugie Pastwo dokona odpowiedniej korekty podatku wymierzonego w tym Pastwie od tych zysków. Przy dokonaniu takiej korekty bd uwzgldnione inne postanowienia niniejszej umowy, a właciwe władze Umawiajcych si Pastw bd porozumiewa si ze sob, jeeli bdzie to konieczne.

4 Art. 10. Dywidendy 1. Dywidendy wypłacane przez spółk majc siedzib w Umawiajcym si Pastwie osobie majcej miejsce zamieszkania lub siedzib w drugim Umawiajcym si Pastwie mog by opodatkowane w tym drugim Pastwie. 2. Z uwzgldnieniem postanowie ustpu 3, dywidendy takie mog by opodatkowane take w Umawiajcym si Pastwie i według prawa tego Pastwa, w którym spółka wypłacajca dywidendy ma swoj siedzib, lecz jeli odbiorca jest włacicielem dywidendy, to tak wymierzony podatek nie moe przekroczy 15 procent kwoty brutto dywidend. Właciwe władze Umawiajcych si Pastw ustal w drodze wzajemnego porozumienia sposób stosowania tych granicze. 3. Dywidendy wypłacane przez spółk posiadajc siedzib w Umawiajcym si Pastwie s zwolnione z podatku od dywidend w tym Pastwie, jeeli włacicielem dywidend jest spółka, której siedziba znajduje si w drugim Umawiajcym si Pastwie i która posiada co najmniej 25 procent głosów w spółce wypłacajcej dywidendy. 4. Postanowienia ustpów 2 i 3 nie naruszaj opodatkowania spółki w odniesieniu do zysków, z których dywidendy s wypłacane. 5. Uyte w tym artykule okrelenie dywidendy oznacza dochód z akcji lub z innych praw, z wyjtkiem wierzytelnoci, i obejmuje wszelki dochód lub udział w dochodzie, który według prawa podatkowego Pastwa, w którym spółka wypłacajca dywidendy, dochód lub dokonujca podziału zysków ma siedzib, jest pod wzgldem podatkowym traktowany jak dochód z akcji. 6. Postanowienia ustpów 1 i 2 nie maj zastosowania, jeeli właciciel dywidend, majcy miejsce zamieszkania lub siedzib w Umawiajcym si Pastwie, prowadzi w drugim Pastwie, w którym znajduje siedziba spółki wypłacajcej dywidendy, działalno gospodarcz poprzez zakład tam połoony bd wykonuje w tym drugim Pastwie wolny zawód w oparciu o stał placówk, która jest w nim połoona, i gdy udział, z tytułu którego wypłaca si dywidendy, faktycznie wie si z działalnoci takiego zakładu lub placówki. W takim przypadku, w zalenoci od konkretnej sytuacji, stosuje si postanowienia artykułu 7 lub artykułu Jeeli spółka, której siedziba znajduje si w Umawiajcym si Pastwie, osiga zyski albo dochody w drugim Umawiajcym si Pastwie, wówczas to drugie Pastwo nie moe ani obcia podatkiem dywidend wypłacanych przez t spółk - z wyjtkiem przypadku, gdy takie dywidendy s wypłacane osobie majcej miejsce zamieszkania lub siedzib w tym drugim Pastwie, lub przypadku, gdy udział, z tytułu którego dywidendy s wypłacane, wie si faktycznie z działalnoci zakładu lub stałej placówki połoonej w drugim Pastwie - ani te nie moe obcia nie wydzielonych zysków spółki podatkiem od nie wydzielonych zysków, nawet gdy wypłacone dywidendy lub nie wydzielone zyski całkowicie lub czciowo pochodz z zysków albo dochodów osignitych w drugim Pastwie. Art. 11. Odsetki 1. Odsetki, które powstaj w Umawiajcym si Pastwie i wypłacane s osobie majcej miejsce zamieszkania lub siedzib w drugim Umawiajcym si Pastwie, mog by opodatkowane w tym drugim Pastwie. 2. Jednake odsetki, o których mowa w ustpie 1 tego artykułu, mog by take opodatkowane w Umawiajcym si Pastwie, w którym powstaj, i zgodnie z ustawodawstwem tego Pastwa, lecz jeeli odbiorca jest włacicielem odsetek, podatek w ten sposób wymierzony nie moe przekroczy 10 procent kwoty brutto tych odsetek. Właciwe władze Umawiajcych si Pastw ustal w drodze wzajemnego porozumienia sposób stosowania tego ograniczenia. 3. Bez wzgldu na postanowienia ustpu 2, wszelkie odsetki, o których mowa w ustpie 1, podlegaj opodatkowaniu tylko w Umawiajcym si Pastwie, w którym odbiorca ma miejsce zamieszkania lub siedzib, jeeli odbiorca jest włacicielem odsetek i jeeli odsetki s wypłacane: a) w zwizku ze sprzeda na kredyt wszelkiego wyposaenia przemysłowego, handlowego lub naukowego; b) w zwizku ze sprzeda na kredyt towarów przez jedno przedsibiorstwo drugiemu przedsibiorstwu lub c) z tytułu wszelkiego rodzaju poyczki przyznanej przez bank. 4. Uyte w tym artykule okrelenie odsetki oznacza dochody z wszelkiego rodzaju roszcze wynikajcych z długów, zarówno zabezpieczonych, jak i nie zabezpieczonych hipotek lub prawem uczestniczenia w zyskach dłunika, a w szczególnoci dochody z poyczek publicznych oraz dochody z obligacji lub skryptów dłunych, włcznie z premiami i nagrodami majcymi zwizek z takimi poyczkami, obligacjami lub skryptami dłunymi, jak równie kady inny dochód, który zgodnie z prawem tego Pastwa, w którym ten dochód powstaje, jest traktowany jako dochód z tytułu poyczonych pienidzy, lecz nie obejmuje dochodu, który na mocy artykułu 10 jest traktowany jako dywidenda. Opłat karnych z tytułu opónionej zapłaty nie uwaa si za odsetki w rozumieniu tego artykułu. 5. Postanowienia ustpu 1 i 2 nie maj zastosowania, jeeli właciciel odsetek majcy miejsce zamieszkania lub siedzib w Umawiajcym si Pastwie prowadzi w drugim Pastwie, w którym powstaj odsetki, działalno gospodarcz przez zakład tam połoony bd wykonuje wolny zawód w oparciu o stał placówk, która jest w nim połoona, i jeeli wierzytelno, z tytułu której płacone s odsetki, jest faktycznie zwizana z takim zakładem lub tak stał placówk. W takim przypadku, w zalenoci od konkretnej sytuacji, stosuje si postanowienia artykułu 7 lub artykułu Uwaa si, e odsetki powstaj w Umawiajcym si Pastwie, gdy płatnikiem jest to Pastwo, jego jednostka terytorialna, władza lokalna lub osoba majca w tym Pastwie miejsce zamieszkania lub siedzib. Jeeli jednak osoba wypłacajca odsetki, bez wzgldu na to, czy ma ona miejsce zamieszkania lub siedzib w Umawiajcym si Pastwie, posiada w Umawiajcym si Pastwie zakład lub stał placówk, w zwizku z działalnoci których powstało zadłuenie, z tytułu którego s wypłacane odsetki, i zapłata tych odsetek jest ponoszona przez ten zakład lub stał placówk, to uwaa si, e odsetki takie powstaj w Pastwie, w którym połoony jest zakład lub stała placówka. 7. Jeeli w wyniku szczególnych powiza midzy płatnikiem a włacicielem odsetek lub midzy nimi a osob trzeci kwota odsetek zwizanych z zadłueniem, z tytułu którego s wypłacane, przekracza kwot, która byłaby uzgodniona pomidzy

5 płatnikiem i włacicielem odsetek bez takich powiza, to postanowienia tego artykułu stosuje si tylko do tej ostatniej wymienionej kwoty. W tym przypadku nadwyka ponad t kwot podlega opodatkowaniu zgodnie z ustawodawstwem kadego Umawiajcego si Pastwa i z uwzgldnieniem innych postanowie niniejszej umowy. Art. 12. Nalenoci licencyjne 1. Nalenoci licencyjne i opłaty za usługi techniczne powstałe w Umawiajcym si Pastwie i wypłacane osobie majcej miejsce zamieszkania lub siedzib w drugim Umawiajcym si Pastwie mog by opodatkowane w tym drugim Pastwie. 2. Jednake: a) nalenoci licencyjne, o których mowa w ustpie 1 tego artykułu, mog by równie opodatkowane w tym Umawiajcym si Pastwie, w którym powstaj, i zgodnie z ustawodawstwem tego Pastwa, lecz podatek wymierzony w ten sposób nie moe przekroczy 10 procent kwoty brutto nalenoci licencyjnych; b) opłaty za usługi techniczne, o których mowa w ustpie 1 tego artykułu, powstałe w Umawiajcym si Pastwie i wypłacane osobie majcej miejsce zamieszkania lub siedzib w drugim Umawiajcym si Pastwie, podlegaj opodatkowaniu tylko w tym drugim Pastwie, jeeli taka osoba jest włacicielem opłat za usługi techniczne. 3. a) okrelenie nalenoci licencyjne, uyte w niniejszym artykule, oznacza wszelkiego rodzaju nalenoci uzyskiwane z tytułu uytkowania lub prawa do uytkowania kadego prawa autorskiego do dzieła literackiego, artystycznego lub naukowego, włcznie z filmami dla kin oraz filmami i tamami dla radia i telewizji lub innych sposobów odtwarzania lub przekazywania, patentu, znaku towarowego, wzoru lub modelu, planu, tajemnicy technologii lub procesu produkcyjnego lub za informacje zwizane z dowiadczeniem zdobytym w dziedzinie przemysłowej, handlowej lub naukowej; b) okrelenie opłaty za usługi techniczne uyte w tym artykule oznacza płatnoci jakichkolwiek kwot na rzecz jakiejkolwiek osoby z tytułu wiadczonych usług majcych charakter organizacyjno-zarzdzajcy, techniczny lub konsultacyjny, w tym wynagrodzenie za usługi personelu technicznego lub innego, z wyłczeniem płatnoci na rzecz osób zatrudnionych przez osob dokonujc płatnoci oraz jakiejkolwiek osoby fizycznej z tytułu osobistych niezalenych usług, o których mowa w artykule 14 dotyczcym wolnych zawodów. 4. Postanowienia ustpów 1 i 2 nie maj zastosowania, jeeli właciciel nalenoci licencyjnych lub opłat za usługi techniczne, majcy miejsce zamieszkania lub siedzib w Umawiajcym si Pastwie, wykonuje w drugim Umawiajcym si Pastwie, z którego pochodz nalenoci licencyjne lub opłaty za usługi techniczne, działalno zarobkow poprzez zakład w nim połoony bd wolny zawód za pomoc połoonej tam stałej placówki, a prawa lub majtek, z tytułu których wypłacane s nalenoci licencyjne lub opłaty za usługi techniczne, rzeczywicie wi si z działalnoci takiego zakładu lub stałej placówki. W takim przypadku stosuje si odpowiednio, w zalenoci od konkretnej sytuacji, postanowienia artykułu 7 lub artykułu Uwaa si, e nalenoci licencyjne lub opłaty za usługi techniczne powstaj w Umawiajcym si Pastwie, gdy płatnikiem jest to Pastwo, jego jednostka terytorialna, władza lokalna albo osoba majca w tym Pastwie miejsce zamieszkania lub siedzib. Jeeli jednak osoba wypłacajca nalenoci licencyjne lub opłaty za usługi techniczne, bez wzgldu na to, czy ma ona w Umawiajcym si Pastwie miejsce zamieszkania lub siedzib, posiada w Umawiajcym si Pastwie zakład lub stał placówk, w zwizku z działalnoci których powstał obowizek zapłaty tych nalenoci licencyjnych lub opłat za usługi techniczne, i zakład lub stała placówka pokrywaj te nalenoci, to uwaa si, e nalenoci licencyjne lub opłaty za usługi techniczne powstaj w Pastwie, w którym połoony jest zakład lub stała placówka. 6. Jeeli w wyniku szczególnych powiza midzy płatnikiem a włacicielem nalenoci licencyjnych lub opłat za usługi techniczne albo midzy nimi a osob trzeci kwota nalenoci licencyjnych lub opłat za usługi techniczne majcych zwizek z uytkowaniem, prawem lub informacj, za które s wypłacane, przekracza kwot, która byłaby uzgodniona pomidzy płatnikiem a włacicielem bez takich powiza, to postanowienia tego artykułu stosuje si tylko do tej ostatniej wymienionej kwoty. W takim przypadku nadwyka ponad t kwot podlega opodatkowaniu zgodnie z ustawodawstwem kadego Umawiajcego si Pastwa i z uwzgldnieniem innych postanowie niniejszej umowy. Art. 13. Zyski ze sprzeday majtku 1. Zyski osigane przez osob majc miejsce zamieszkania lub siedzib w Umawiajcym si Pastwie z przeniesienia tytułu własnoci majtku nieruchomego, o którym mowa w artykule 6, a połoonego w drugim Umawiajcym si Pastwie, mog by opodatkowane w tym drugim Pastwie. 2. Zyski z przeniesienia tytułu własnoci akcji, praw lub udziałów w spółce, w kadej innej osobie prawnej lub spółce osobowej, której mienie składa si głównie z majtku nieruchomego połoonego w Pastwie, lub z prawa do niego albo z akcji lub udziałów w innej spółce, której mienie składa si głównie z takiego majtku nieruchomego połoonego w Pastwie, lub z praw do takiego majtku mog by opodatkowane w Pastwie, w którym majtek nieruchomy jest połoony, jeeli zgodnie z ustawodawstwem tego Pastwa takie zyski podlegaj takim samym zasadom opodatkowania, jak zyski z przeniesienia majtku nieruchomego. 3. Zyski inne ni te, o których mowa w ustpie 2 tego artykułu, z przeniesienia tytułu własnoci majtku ruchomego stanowicego cz majtku zakładu, który przedsibiorstwo Umawiajcego si Pastwa posiada w drugim Umawiajcym si Pastwie, lub z przeniesienia tytułu własnoci majtku ruchomego, nalecego do stałej placówki, któr osoba zamieszkała w Umawiajcym si Pastwie dysponuje w drugim Umawiajcym si Pastwie w celu wykonywania wolnego zawodu, łcznie z zyskami, osiganymi z przeniesienia własnoci takiego zakładu (odrbnie albo razem z całym przedsibiorstwem) lub takiej stałej placówki, mog by opodatkowane w tym drugim Pastwie. 4. Zyski, osignite przez przedsibiorstwo Umawiajcego si Pastwa z przeniesienia tytułu własnoci statków morskich lub statków powietrznych lub pojazdów transportu drogowego, eksploatowanych w komunikacji midzynarodowej, albo majtku ruchomego zwizanego ze eksploatacj takich statków morskich lub statków powietrznych, lub pojazdów transportu drogowego, podlegaj opodatkowaniu tylko w tym Umawiajcym si Pastwie. 5. Zyski z przeniesienia tytułu własnoci majtku innego ni ten, o którym mowa w poprzednich ustpach tego artykułu,

6 podlegaj opodatkowaniu tylko w tym Umawiajcym si Pastwie, w którym osoba przenoszca tytuł własnoci ma miejsce zamieszkania lub siedzib. Art. 14. Wolne zawody 1. Dochód, który osoba majca miejsce zamieszkania w Umawiajcym si Pastwie osiga z wykonywania wolnego zawodu albo innej działalnoci o samodzielnym charakterze, podlega opodatkowaniu tylko w tym Pastwie, chyba e osoba ta dysponuje zwykle stał placówk w drugim Umawiajcym si Pastwie w celu wykonywania swojej działalnoci. Jeeli dysponuje ona tak stał placówk, to dochód moe by opodatkowany w drugim Pastwie, jednak tylko w takim zakresie, w jakim moe by przypisany tej stałej placówce. 2. Okrelenie wolny zawód obejmuje w szczególnoci samodzielnie wykonywan działalno naukow, literack, artystyczn, wychowawcz lub owiatow, jak równie samodzielnie wykonywan działalno lekarzy, prawników, inynierów, architektów oraz dentystów i ksigowych. Art. 15. Praca najemna 1. Z uwzgldnieniem postanowie artykułów 16, 18, 19 i 21 pensje, płace i inne podobne wynagrodzenia, które osoba majca miejsce zamieszkania w Umawiajcym si Pastwie osiga z pracy najemnej, podlegaj opodatkowaniu tylko w tym Pastwie, chyba e praca wykonywana jest w drugim Umawiajcym si Pastwie. Jeeli praca jest tam wykonywana, to osigane za ni wynagrodzenie moe by opodatkowane w tym drugim Pastwie. 2. Bez wzgldu na postanowienia ustpu 1, wynagrodzenie osoby majcej miejsce zamieszkania w Umawiajcym si Pastwie osigane z pracy najemnej, wykonywanej w drugim Umawiajcym si Pastwie, podlega opodatkowaniu tylko w pierwszym wymienionym Pastwie, jeeli: a) odbiorca przebywa w drugim Pastwie przez okres lub okresy nie przekraczajce łcznie 183 dni w danym roku podatkowym tego drugiego Pastwa, b) wynagrodzenie jest wypłacane przez pracodawc lub w imieniu pracodawcy, który nie ma miejsca zamieszkania lub siedziby w drugim Pastwie i c) wynagrodzenie nie jest ponoszone przez zakład lub stał placówk, któr pracodawca posiada w drugim Pastwie. 3. Bez wzgldu na poprzednie postanowienia niniejszego artykułu wynagrodzenie uzyskiwane przez osob z tytułu pracy najemnej, wykonywanej na pokładzie statku morskiego, statku powietrznego lub pojazdu transportu drogowego, eksploatowanego w komunikacji midzynarodowej przez przedsibiorstwo Umawiajcego si Pastwa, moe by opodatkowane w tym Umawiajcym si Pastwie. Art. 16. Wynagrodzenia dyrektorów Wynagrodzenia dyrektorów i inne podobne nalenoci, które osoba majca miejsce zamieszkania w Umawiajcym si Pastwie osiga z tytułu członkostwa w radzie nadzorczej spółki majcej siedzib w drugim Umawiajcym si Pastwie, mog by opodatkowane w tym drugim Pastwie. Art. 17. Artyci i sportowcy 1. Bez wzgldu na postanowienia artykułów 14 i 15, dochód uzyskany przez osob majc miejsce zamieszkania w Umawiajcym si Pastwie z tytułu działalnoci artystycznej, na przykład artysty scenicznego, filmowego, radiowego lub telewizyjnego, lub muzyka albo jako sportowca, z osobicie wykonywanej w tym charakterze działalnoci w drugim Umawiajcym si Pastwie, moe by opodatkowany w tym drugim Pastwie. 2. Jeeli dochód majcy zwizek z osobicie wykonywan działalnoci takiego artysty lub sportowca nie jest wypłacany artycie lub sportowcowi, lecz innej osobie, to dochód taki, bez wzgldu na postanowienia artykułów 7, 14 i 15, moe by opodatkowany w Umawiajcym si Pastwie, w którym działalno tego artysty lub sportowca jest wykonywana. 3. Bez wzgldu na postanowienia ustpów 1 i 2 tego artykułu, dochód, o którym mowa w tym artykule, bdzie zwolniony od opodatkowania w tym Umawiajcym si Pastwie, w którym działalno artysty lub sportowca jest wykonywana, pod warunkiem e ta działalno jest finansowana w znacznej czci z funduszów publicznych tego Pastwa lub Pastwa drugiego albo gdy działalno jest wykonywana na mocy umowy lub porozumienia o współpracy kulturalnej midzy Umawiajcymi si Pastwami. Art. 18. Emerytury i renty 1. Z uwzgldnieniem postanowie artykułu 19 ustp 2, emerytury i inne podobne wiadczenia wypłacane osobie majcej miejsce zamieszkania w Umawiajcym si Pastwie z tytułu jej wczeniejszego zatrudnienia oraz kada renta wypłacana takiej osobie podlegaj opodatkowaniu tylko w tym Pastwie. 2. Okrelenie renta oznacza okrelon kwot wypłacan okresowo w ustalonych terminach doywotnio lub przez konkretny lub dajcy si wymierzy okres, jako spełnienie zobowizania dokonywania płatnoci w zamian za uprzednio w pełni wykonane wiadczenie pienine lub w równowaniku pieninym.

7 Art. 19. Pracownicy pastwowi 1. a) Wynagrodzenie, inne ni renta lub emerytura, wypłacane przez Umawiajce si Pastwo, jego jednostk terytorialn lub władz lokaln osobie fizycznej z tytułu usług wiadczonych na rzecz tego Pastwa, jego jednostki terytorialnej bd władzy lokalnej, podlega opodatkowaniu tylko w tym Pastwie; b) jednake wynagrodzenie takie podlega opodatkowaniu tylko w drugim Umawiajcym si Pastwie, jeeli usługi s wiadczone w tym Pastwie, a osoba ma miejsce zamieszkania w tym drugim Pastwie oraz osoba ta: (i) jest obywatelem tego Pastwa lub (ii) nie stała si osob majc miejsce zamieszkania w tym Pastwie wyłcznie w celu wiadczenia tych usług. 2. a) Kada renta lub emerytura, wypłacana bezporednio z funduszy utworzonych przez Umawiajce si Pastwo lub jego jednostk terytorialn bd władz lokaln osobie fizycznej z tytułu usług o charakterze rzdowym, usług wiadczonych na rzecz tego Pastwa lub jednostki terytorialnej albo władzy lokalnej, podlega opodatkowaniu tylko w tym Pastwie; b) jednake taka renta lub emerytura podlega opodatkowaniu tylko w drugim Umawiajcym si Pastwie, jeeli osoba fizyczna jest obywatelem tego Pastwa i posiada miejsce zamieszkania w tym Pastwie. 3. Postanowienia artykułów 15, 16 i 18 maj zastosowanie do wynagrodze, rent i emerytur majcych zwizek z funkcjami wykonywanymi w zwizku z działalnoci gospodarcz prowadzon przez Umawiajce si Pastwo, jego jednostk terytorialn lub władz lokaln. Art. 20. Studenci 1. Płatnoci otrzymywane przez studenta lub praktykanta, który przebywa w Umawiajcym si Pastwie wyłcznie w celu kształcenia si lub odbywania praktyki i który ma albo bezporednio przed przybyciem do tego Pastwa miał miejsce zamieszkania w drugim Pastwie, nie podlegaj opodatkowaniu w pierwszym Pastwie, jeeli płatnoci te pochodz ze ródeł spoza tego pierwszego Pastwa. 2. W odniesieniu do zasiłków, stypendiów i wynagrodze uzyskiwanych z tytułu zatrudnienia, nie objtych postanowieniami ustpu 1, student lub praktykant, o którym mowa w ustpie 1, bdzie dodatkowo uprawniony w czasie kształcenia lub szkolenia do takich samych zwolnie, ułatwie lub obniek podatkowych, jakie dostpne s dla osób majcych miejsce zamieszkania w Pastwie, w którym on przebywa. Art. 21. Profesorowie i nauczyciele 1. Profesor lub nauczyciel, który przebywa w jednym z Umawiajcych si Pastw przez okres nie przekraczajcy dwóch lat w celu nauczania lub prowadzenia studiów podyplomowych (w tym prac badawczych) w uniwersytecie, w szkole wyszej lub w innym uznanym instytucie badawczym albo w innym zakładzie szkolnictwa wyszego w tym Umawiajcym si Pastwie i który ma lub miał bezporednio przed przybyciem stałe miejsce zamieszkania w drugim Umawiajcym si Pastwie, podlega zwolnieniu od podatków w pierwszym Umawiajcym si Pastwie z tytułu wynagrodzenia za nauczanie lub prace badawcze przez okres nie przekraczajcy dwóch lat od daty pierwszego przybycia w tym celu do tego Umawiajcego si Pastwa. Taka osoba bdzie uprawniona do skorzystania z przywilejów okrelonych w tym artykule tylko jeden raz. 2. Poprzednie postanowienia tego artykułu nie maj zastosowania do wynagrodzenia, jakie otrzymuje profesor lub nauczyciel za prowadzenie prac badawczych, jeeli takie prace s podejmowane głównie dla prywatnej korzyci okrelonej osoby lub okrelonych osób. Art. 22. Inne dochody 1. Czci dochodu osoby majcej miejsce zamieszkania lub siedzib w Umawiajcym si Pastwie, bez wzgldu na to, skd s one osigane, a które nie zostały objte postanowieniami poprzednich artykułów niniejszej umowy, podlegaj opodatkowaniu tylko w tym Pastwie. 2. Postanowie ustpu 1 nie stosuje si do dochodu nie bdcego dochodem z majtku nieruchomego okrelonego w artykule 6 ustp 2, jeeli właciciel takiego dochodu, posiadajcy miejsce zamieszkania lub siedzib w Umawiajcym si Pastwie, wykonuje w drugim Umawiajcym si Pastwie działalno zarobkow poprzez zakład w nim połoony lub wykonuje w tym drugim Pastwie wolny zawód w oparciu o stał placówk w nim połoon i jeeli prawa lub majtek, z tytułu których wypłacany jest dochód, s faktycznie zwizane z działalnoci takiego zakładu lub stałej placówki. W takim przypadku, w zalenoci od konkretnej sytuacji, stosuje si odpowiednio postanowienia artykułu 7 lub artykułu 14. Art. 23. Stosowanie rónych norm w zakresie działalnoci w morskiej strefie przybrzenej 1. Bez wzgldu na jakiekolwiek inne postanowienie niniejszej umowy, postanowienia tego artykułu maj zastosowanie, jeeli działalno (zwana w tym artykule odnon działalnoci ) jest prowadzona w morskiej strefie przybrzenej w zwizku z badaniem lub eksploatacj dna morskiego i podglebia oraz ich zasobów naturalnych połoonych w Umawiajcym si Pastwie. 2. Uwaa si, e przedsibiorstwo Umawiajcego si Pastwa, prowadzce odnon działalno w drugim Umawiajcym si Pastwie, prowadzi, z uwzgldnieniem postanowie ustpu 3 tego artykułu, działalno gospodarcz w tym drugim Pastwie poprzez połoony w nim zakład.

8 3. Odnona działalno prowadzona przez przedsibiorstwo Umawiajcego si Pastwa w drugim Umawiajcym si Pastwie przez okres lub okresy nie przekraczajce łcznie 30 dni w cigu kadorazowego okresu dwunastu miesicy nie stanowi prowadzenia działalnoci gospodarczej przez połoony w nim zakład. W rozumieniu tego ustpu: a) jeeli przedsibiorstwo Umawiajcego si Pastwa, prowadzce odnon działalno w drugim Umawiajcym si Pastwie, jest powizane z drugim przedsibiorstwem prowadzcym tam zasadniczo podobn odnon działalno, to uwaa si, e pierwsze przedsibiorstwo prowadzi wszelk tak działalno drugiego przedsibiorstwa, z wyjtkiem, gdy ta działalno jest prowadzona jednoczenie z jego własn działalnoci; b) uwaa si, e przedsibiorstwo jest powizane z drugim przedsibiorstwem, jeeli uczestniczy ono bezporednio lub porednio w zarzdzaniu, kontroli lub w kapitale drugiego przedsibiorstwa lub jeeli te same osoby uczestnicz bezporednio lub porednio w zarzdzaniu, kontroli lub w kapitale obydwu przedsibiorstw. 4. Uwaa si, e osoba majca miejsce zamieszkania lub siedzib w Umawiajcym si Pastwie, prowadzca odnon działalno w drugim Umawiajcym si Pastwie, polegajc na wiadczeniu usług fachowych lub wykonywaniu innej działalnoci o niezalenym charakterze, prowadzi t działalno w oparciu o stał placówk połoon w tym Pastwie. Jednake dochód osigany przez osob majc miejsce zamieszkania lub siedzib w Umawiajcym si Pastwie z tytułu takiej działalnoci wykonywanej w drugim Umawiajcym si Pastwie nie podlega opodatkowaniu w tym drugim Pastwie, jeeli działalno jest wykonywana w tym drugim Pastwie przez okres lub okresy nie przekraczajce łcznie 30 dni w kadorazowym okresie dwunastu miesicy. 5. Uposaenia, płace i inne wynagrodzenia osigane przez osob majc miejsce zamieszkania w Umawiajcym si Pastwie z tytułu zatrudnienia zwizanego z odnon działalnoci w drugim Umawiajcym si Pastwie mog w zakresie, w jakim ta praca jest wykonywana w strefie przybrzenej w tym Pastwie, by opodatkowane w tym drugim Pastwie. Art. 24. Unikanie podwójnego opodatkowania 1. W Polsce podwójnego opodatkowania unika si bdzie w sposób nastpujcy: a) jeeli osoba majca miejsce zamieszkania lub siedzib w Polsce osiga dochód, który zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy moe by opodatkowany w Irlandii, lub otrzymuje dywidendy, których dotycz postanowienia artykułu 10 ustp 3, to Polska zwolni od podatku taki dochód lub dywidendy; b) jeeli osoba majca miejsce zamieszkania lub siedzib w Polsce osiga dochód, który zgodnie z postanowieniami artykułu 10 ustp 2 i artykułów 11 i 12 moe by opodatkowany w Irlandii, to Polska zezwoli na odliczenie od podatku dochodowego tej osoby kwoty równej podatkowi dochodowemu zapłaconemu w Irlandii. Takie potrcenie nie moe jednak przekroczy tej czci podatku, jaka została wyliczona przed dokonaniem odliczenia, która odnosi si do dochodu osignitego w Irlandii. 2. Z uwzgldnieniem ustawodawstwa Irlandii odnonie do dopuszczenia zaliczenia na poczet podatku irlandzkiego płatnego poza Irlandi (które nie narusza ogólnej zawartej tu zasady): a) podatek polski płatny na mocy ustawodawstwa Polski i zgodnie z niniejsz umow, bezporednio lub przez odliczenie, od zysków, dochodu lub przychodów ze ródeł połoonych w Polsce (wyłczajc podatek od dywidend płatny od zysków, z których wypłaca si dywidendy) bdzie zaliczony na poczet podatku irlandzkiego obliczanego od takich samych zysków, dochodu lub przychodów, od których obliczany jest podatek polski; b) w przypadku dywidendy wypłacanej przez spółk, która ma siedzib w Polsce, spółce majcej siedzib w Irlandii i która kontroluje bezporednio lub porednio 25 procent lub wicej głosów w spółce wypłacajcej dywidend, zaliczenie uwzgldnia (dodatkowo do kadego podatku polskiego podlegajcego zaliczeniu na mocy postanowienia litery a) tego ustpu) podatek polski płatny przez spółk od zysków, z których jest wypłacana dywidenda. 3. Jeeli zgodnie z jakimikolwiek postanowieniami niniejszej umowy, dochód osigany przez osob majc miejsce zamieszkania lub siedzib w Umawiajcym si Pastwie jest zwolniony od podatku w tym Pastwie, to Pastwo to moe, mimo to, przy obliczaniu kwoty podatku od pozostałego dochodu takiej osoby wzi pod uwag dochód zwolniony od podatku. 4. Jeeli zgodnie z jakimikolwiek postanowieniami niniejszej umowy dochód lub zyski s całkowicie lub czciowo zwolnione od podatku w jednym Umawiajcym si Pastwie, a na mocy ustawodawstwa obowizujcego w drugim Umawiajcym si Pastwie osoba w zakresie tego dochodu lub zysków podlega opodatkowaniu w odniesieniu do podatku przekazywanego do lub uzyskanego w tym drugim Pastwie, a nie w odniesieniu do pełnej jego kwoty, to zwolnienie dozwolone na mocy niniejszej umowy w pierwszym Pastwie bdzie miało zastosowanie tylko w zakresie dochodu lub zysku przekazanego do lub uzyskanego w drugim Umawiajcym si Pastwie. Art. 25. Równe traktowanie 1. Obywatele Umawiajcego si Pastwa nie mog by poddani w drugim Umawiajcym si Pastwie ani opodatkowaniu, ani zwizanym z nimi obowizkom, które s inne lub bardziej uciliwe ni opodatkowanie i zwizane z nim obowizki, którym s lub mog by poddani w tych samych okolicznociach obywatele tego drugiego Pastwa. Niniejsze postanowienie stosuje si równie, bez wzgldu na postanowienia artykułu 1, do osób, które nie maj miejsca zamieszkania lub siedziby w jednym lub obu Umawiajcych si Pastwach. 2. Opodatkowanie zakładu, który przedsibiorstwo Umawiajcego si Pastwa posiada w drugim Umawiajcym si Pastwie, nie moe by w tym drugim Pastwie mniej korzystne ni opodatkowanie przedsibiorstw tego drugiego Pastwa prowadzcych tak sam działalno. 3. adne postanowienia zawarte w tym artykule nie mog by rozumiane jako zobowizujce Umawiajce si Pastwo do przyznania osobom majcym miejsce zamieszkania w drugim Umawiajcym si Pastwie jakichkolwiek osobistych zwolnie, ulg i obniek podatkowych, których udziela ono własnym mieszkacom. 4. Z wyjtkiem przypadków stosowania postanowie artykułu 9, 11 i 12, odsetki, nalenoci licencyjne lub opłaty za usługi techniczne i inne koszty ponoszone przez przedsibiorstwo Umawiajcego si Pastwa na rzecz osoby majcej miejsce zamieszkania lub siedzib w drugim Umawiajcym si Pastwie s odliczane przy okrelaniu podlegajcych opodatkowaniu zysków tego przedsibiorstwa na takich samych warunkach, jakby były one płacone na rzecz osoby majcej miejsce

9 zamieszkania lub siedzib w tym pierwszym Pastwie. 5. Przedsibiorstwa Umawiajcego si Pastwa, których kapitał jest własnoci w całoci lub czciowo jednej lub wicej osób majcych miejsce zamieszkania lub siedzib w drugim Umawiajcym si Pastwie albo jest przez te osoby kontrolowany bezporednio lub porednio, nie mog by w pierwszym Umawiajcym si Pastwie poddane ani opodatkowaniu, ani zwizanym z nim obowizkom, które s inne lub bardziej uciliwe anieli opodatkowanie i zwizane z nim obowizki, którym s lub mog by poddane inne podobne przedsibiorstwa pierwszego wymienionego Pastwa. 6. Postanowienia tego artykułu maj zastosowanie do podatków objtych niniejsz umow. Art. 26. Procedura wzajemnego porozumiewania si 1. Jeeli osoba majca miejsce zamieszkania lub siedzib w Umawiajcym si Pastwie jest zdania, e czynnoci jednego lub obu Umawiajcych si Pastw wprowadziły lub wprowadz dla niej opodatkowanie, które jest niezgodne z postanowieniami niniejszej umowy, to moe ona, niezalenie od rodków odwoławczych przewidzianych w prawie wewntrznym tych Pastw, przedstawi swoj spraw właciwej władzy tego Pastwa, w którym ma ona miejsce zamieszkania lub siedzib, lub jeeli w danej sprawie maj zastosowanie postanowienia artykułu 25 ustp 1- właciwej władzy tego Pastwa, którego jest obywatelem. Sprawa powinna by przedstawiona w cigu trzech lat, liczc od pierwszego urzdowego zawiadomienia o czynnoci pocigajcej za sob opodatkowanie, które jest niezgodne z postanowieniami niniejszej umowy. 2. Właciwa władza, jeeli uzna zarzut za uzasadniony, ale nie moe sama spowodowa zadowalajcego rozwizania, podejmie starania, aby przypadek ten uregulowa w porozumieniu z właciw władz drugiego Umawiajcego si Pastwa, tak aby zapobiec opodatkowaniu niezgodnemu z niniejsz umow. Osignite w ten sposób porozumienie zostanie wprowadzone w ycie bez wzgldu na terminy przewidziane przez ustawodawstwo wewntrzne Umawiajcych si Pastw. 3. Właciwe władze Umawiajcych si Pastw bd wspólnie czyni starania, aby w drodze wzajemnego porozumienia rozwizywa powstajce trudnoci lub wtpliwoci przy interpretacji lub stosowaniu umowy. 4. Właciwe władze Umawiajcych si Pastw mog kontaktowa si ze sob bezporednio w celu osignicia porozumienia w sprawach objtych postanowieniami poprzednich ustpów. Art. 27. Wymiana informacji 1. Właciwe władze Umawiajcych si Pastw bd wymieniały informacje, konieczne do stosowania postanowie niniejszej umowy, a take informacje o ustawodawstwie wewntrznym Umawiajcych si Pastw, dotyczce podatków wymienionych w niniejszej umowie, w takim zakresie, w jakim opodatkowanie, jakie ono przewiduje, nie jest sprzeczne z umow. Wymiana informacji nie jest ograniczona postanowieniami artykułu 1. Wszelkie informacje uzyskane przez Umawiajce si Pastwo bd stanowiły tajemnic na takiej samej zasadzie, jak informacje uzyskane przy zastosowaniu ustawodawstwa wewntrznego tego Pastwa i bd udzielane tylko osobom i władzom (w tym sdowym albo organom administracyjnym) zajmujcym si ustalaniem, poborem lub ciganiem podatków, których dotyczy umowa, lub organom rozpatrujcym rodki odwoławcze w sprawach tych podatków. Takie osoby lub władze bd wykorzystywa informacje tylko w podanych celach. Mog one ujawnia te informacje w jawnym postpowaniu sdowym lub w postanowieniach sdowych. 2. Postanowienia ustpu 1 nie mog by w adnym przypadku interpretowane tak, jak gdyby zobowizywały jedno z Umawiajcych si Pastw do: a) stosowania rodków administracyjnych, które nie s zgodne z ustawodawstwem lub praktyk administracyjn tego lub drugiego Umawiajcego si Pastwa; b) udzielania informacji, których uzyskanie nie byłoby moliwe na podstawie własnego ustawodawstwa albo w ramach normalnej praktyki administracyjnej tego lub drugiego Umawiajcego si Pastwa; c) udzielania informacji, które ujawniłyby tajemnic handlow, gospodarcz, przemysłow lub zawodow albo tryb działalnoci przedsibiorstw, lub informacji, których udzielanie byłoby sprzeczne z porzdkiem publicznym (order public). Art. 28. Przedstawiciele dyplomatyczni i urzdnicy konsularni Postanowienia niniejszej umowy nie naruszaj przywilejów podatkowych przysługujcych pracownikom dyplomatycznym lub urzdnikom konsularnym na podstawie ogólnych zasad prawa midzynarodowego lub postanowie umów szczególnych. Art. 29. Wejcie w ycie 1. Umawiajce si Pastwa przel sobie wzajemnie noty o spełnieniu wymogów konstytucyjnych dla wejcia w ycie niniejszej umowy. 2. Niniejsza umowa wejdzie w ycie w dniu noty póniejszej i bdzie miała zastosowanie: a) w Polsce: (i) w zakresie podatków pobieranych u ródła - do kwot dochodu osignitego w dniu 1 stycznia lub po tym dniu w roku kalendarzowym nastpujcym po roku, w którym niniejsza umowa wejdzie w ycie, (ii) w zakresie innych podatków od dochodu - do takich podatków nalenych za kady rok podatkowy rozpoczynajcy si w dniu 1 stycznia lub po tym dniu w roku kalendarzowym nastpujcym po roku, w którym umowa wejdzie w ycie; b) w Irlandii: (i) w zakresie podatku od dochodu i zysków ze sprzeday majtku - za kady rok obrachunkowy rozpoczynajcy si w dniu 6 kwietnia lub po tym dniu w roku nastpnym, liczc od dnia wejcia w ycie niniejszej umowy, (ii) w zakresie podatku od osób prawnych - za kady rok finansowy rozpoczynajcy si w dniu 1 stycznia lub po tym dniu w roku

10 nastpujcym po roku, w którym niniejsza umowa wejdzie w ycie. Art. 30. Wypowiedzenie Niniejsza umowa pozostaje w mocy do czasu wypowiedzenia jej przez Umawiajce si Pastwo. Którekolwiek Umawiajce si Pastwo moe wypowiedzie umow w kadym czasie po upływie piciu lat od daty wejcia w ycie umowy, pod warunkiem uprzedniego przekazania w drodze dyplomatycznej noty o wypowiedzeniu w terminie co najmniej szeciu miesicy. W takim przypadku niniejsza umowa przestanie obowizywa: a) w Polsce: (i) w zakresie podatków pobieranych u ródła - do kwot dochodu osignitego w dniu 1 stycznia lub po tym dniu w roku kalendarzowym nastpujcym po roku, w którym została przekazana nota o wypowiedzeniu, (ii) w zakresie innych podatków od dochodu - do takich podatków nalenych za kady rok podatkowy rozpoczynajcy si w dniu 1 stycznia lub po tym dniu w roku nastpujcym po roku, w którym została przekazana nota o wypowiedzeniu; b) w Irlandii: (i) w zakresie podatku od dochodu i zysków ze sprzeday majtku - za kady rok obrachunkowy rozpoczynajcy si w dniu 6 kwietnia lub po tym dniu w roku nastpnym, liczc od dnia, w którym wygasa okres wymieniony w nocie o wypowiedzeniu, (ii) w zakresie podatku od osób prawnych - za kady rok finansowy rozpoczynajcy si w dniu 1 stycznia lub po tym dniu w roku nastpnym, liczc od dnia, w którym wygasa okres wymieniony w nocie o wypowiedzeniu. Na dowód czego niej podpisani, naleycie upowanieni podpisali niniejsz umow. Sporzdzono w dwóch egzemplarzach w Madrycie dnia 13 listopada 1995 r. w jzykach polskim i angielskim, przy czym oba teksty s jednakowo autentyczne. PROTOKÓŁ Rzd Rzeczypospolitej Polskiej i Rzd Irlandii przy podpisaniu w Madrycie dnia 13 listopada 1995 r. Umowy midzy obu Pastwami w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu uzgodniły nastpujce postanowienia, które bd stanowiły integraln cz tej umowy: W odniesieniu do artykułu 10 ustp 3 rozumie si, e jeeli po podpisaniu tej umowy Irlandia w jakiejkolwiek chwili miałaby pobiera podatek u ródła od dywidend, których ten ustp dotyczy, to postanowienia tego ustpu przestan obowizywa w odniesieniu do dywidend i dywidendy bd mogły by opodatkowane w Umawiajcym si Pastwie, w którym spółka wypłacajca dywidendy ma siedzib i zgodnie z ustawodawstwem tego Pastwa, lecz podatek tak wymierzony nie moe przekroczy 5 procent kwoty brutto tych dywidend.

ARTYKUŁ 1 ZAKRES OGÓLNY

ARTYKUŁ 1 ZAKRES OGÓLNY KONWENCJA MIĘDZY RZECZĄPOSPOLITĄ POLSKĄ A STANAMI ZJEDNOCZONYMI AMERYKI W SPRAWIE UNIKANIA PODWÓJNEGO OPODATKOWANIA I ZAPOBIEGANIA UCHYLANIU SIĘ OD OPODATKOWANIA W ZAKRESIE PODATKÓW OD DOCHODU Rzeczpospolita

Bardziej szczegółowo

SPOŁECZNA INSPEKCJA PRACY

SPOŁECZNA INSPEKCJA PRACY SPOŁECZNA INSPEKCJA PRACY SPIS TRECI I. Regulacje prawne 2 II. Społeczny nadzór w zakresie ochrony pracy 3 1/ Rola zwizków zawodowych w zakresie ochrony pracy 3 2/ Zadania i organizacja społecznej inspekcji

Bardziej szczegółowo

Artykuł 1 Definicje Stany Zjednoczone Terytoria Stanów Zjednoczonych IRS Polska jurysdykcja partnerska właściwa władza instytucja finansowa

Artykuł 1 Definicje Stany Zjednoczone Terytoria Stanów Zjednoczonych IRS Polska jurysdykcja partnerska właściwa władza instytucja finansowa Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki w sprawie poprawy wypełniania międzynarodowych obowiązków podatkowych oraz wdrożenia ustawodawstwa FATCA Mając na uwadze,

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ZABEZPIECZENIU SPOŁECZNYM MIĘDZY STANAMI ZJEDNOCZONYMI AMERYKI CZĘŚĆ I. Postanowienia ogólne. Artykuł 1. Definicje

UMOWA O ZABEZPIECZENIU SPOŁECZNYM MIĘDZY STANAMI ZJEDNOCZONYMI AMERYKI CZĘŚĆ I. Postanowienia ogólne. Artykuł 1. Definicje UMOWA O ZABEZPIECZENIU SPOŁECZNYM MIĘDZY RZECZĄPOSPOLITĄ POLSKĄ A STANAMI ZJEDNOCZONYMI AMERYKI Rzeczpospolita Polska oraz Stany Zjednoczone Ameryki (zwane dalej Stronami ), dążąc do uregulowania stosunków

Bardziej szczegółowo

Proces Boloski: dokd zmierza europejskie szkolnictwo wysze?

Proces Boloski: dokd zmierza europejskie szkolnictwo wysze? Andrzej Kraniewski Proces Boloski: dokd zmierza europejskie szkolnictwo wysze? 1. Wprowadzenie Proces Boloski jest ogólnoeuropejskim przedsiwziciem, zapocztkowanym podpisaniem w 1999 r. przez ministrów

Bardziej szczegółowo

DELEGATURA W LUBLINIE P/04/152 /000./0012/003

DELEGATURA W LUBLINIE P/04/152 /000./0012/003 DELEGATURA W LUBLINIE P/04/152!"#$%#% "$&#'$#(&! "!&!'!")*''$ #"!+,$"#%-.&' &''*$#(&! /000./0012/003 4&5! " #$% &$% '( $% # ( ) ( ' "5! " ( *( + (,- - & './'0& +* ( '- '- 10#- 2-( &0 # #(. 3'3& 45(, 6

Bardziej szczegółowo

Wszystko o podatku dochodowym od osób fizycznych

Wszystko o podatku dochodowym od osób fizycznych Wszystko o podatku dochodowym od osób fizycznych Przewodnik dla przedsiębiorców Wrocław, 2014 r. Spis treści 1. Podatki dochodowe w Polsce... 6 1.2 Charakterystyka podatków dochodowych w Polsce... 6 1.2

Bardziej szczegółowo

ZASADY OPODATKOWANIA DOCHODÓW UZYSKIWANYCH POPRZEZ KONTROLOWANĄ SPÓŁKĘ ZAGRANICZNĄ (CFC)

ZASADY OPODATKOWANIA DOCHODÓW UZYSKIWANYCH POPRZEZ KONTROLOWANĄ SPÓŁKĘ ZAGRANICZNĄ (CFC) ZASADY OPODATKOWANIA DOCHODÓW UZYSKIWANYCH POPRZEZ KONTROLOWANĄ SPÓŁKĘ ZAGRANICZNĄ (CFC) I. Wstęp II. Jakie jednostki mogą być uznane za zagraniczne spółki w rozumieniu przepisów o CFC? III. Kiedy zagraniczna

Bardziej szczegółowo

IV. ZASADY PROJEKTOWE DLA KANALIZACJI

IV. ZASADY PROJEKTOWE DLA KANALIZACJI IV. ZASADY PROJEKTOWE DLA KANALIZACJI 4.1. Zasady projektowe dla kanalizacji grawitacyjnej Poniej przedstawiono zasady, którymi naley kierowa si przy programowaniu, a głównie projektowaniu układu sieci

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1991 Nr 80 poz. 350 USTAWA. z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych. Rozdział 1. Podmiot i przedmiot opodatkowania

Dz.U. 1991 Nr 80 poz. 350 USTAWA. z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych. Rozdział 1. Podmiot i przedmiot opodatkowania Kancelaria Sejmu s. 1/251 Dz.U. 1991 Nr 80 poz. 350 USTAWA z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych Rozdział 1 Podmiot i przedmiot opodatkowania Art. 1. Ustawa reguluje opodatkowanie

Bardziej szczegółowo

NETYKIETA KODEKS ETYCZNY CZY PRAWO INTERNETU?

NETYKIETA KODEKS ETYCZNY CZY PRAWO INTERNETU? Uniwersytet Jagielloski Wydział Zarzdzania i Komunikacji Społecznej INSTYTUT INFORMACJI NAUKOWEJ I BIBLIOTEKOZNAWSTWA Studia dzienne Grzegorz Kubas NETYKIETA KODEKS ETYCZNY CZY PRAWO INTERNETU? Opiekun

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1994 Nr 24 poz. 83 USTAWA. z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych 1) Rozdział 1. Przedmiot prawa autorskiego

Dz.U. 1994 Nr 24 poz. 83 USTAWA. z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych 1) Rozdział 1. Przedmiot prawa autorskiego Kancelaria Sejmu s. 1/63 Dz.U. 1994 Nr 24 poz. 83 USTAWA z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych 1) Rozdział 1 Przedmiot prawa autorskiego Art. 1. 1. Przedmiotem prawa autorskiego

Bardziej szczegółowo

USTAWA. o podatku dochodowym od osób fizycznych. Rozdział 1. Podmiot i przedmiot opodatkowania. Art. 1.

USTAWA. o podatku dochodowym od osób fizycznych. Rozdział 1. Podmiot i przedmiot opodatkowania. Art. 1. Kancelaria Sejmu Opracowano s. 1/151 na podstawie: tj. Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176, Nr 22, poz. 270, Nr 60, poz. 703, Nr 70, poz. 816, Nr 104, poz. 1104, Nr 117, poz. 1228, Nr 122, poz. 1324, z 2001

Bardziej szczegółowo

Zasady i warunki prowadzenia działalności gospodarczej w Rzeczypospolitej Polskiej

Zasady i warunki prowadzenia działalności gospodarczej w Rzeczypospolitej Polskiej Jolanta Jaszczuk Zasady i warunki prowadzenia działalności gospodarczej w Rzeczypospolitej Polskiej Określenie ustroju gospodarczego Rzeczypospolitej Polskiej oraz wolność prowadzenia działalności gospodarczej

Bardziej szczegółowo

Realizacja Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wyszego Komunikat z konferencji ministrów ds. szkolnictwa wyszego, Berlin, 19 wrzenia 2003

Realizacja Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wyszego Komunikat z konferencji ministrów ds. szkolnictwa wyszego, Berlin, 19 wrzenia 2003 Realizacja Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wyszego Komunikat z konferencji ministrów ds. szkolnictwa wyszego, Berlin, 19 wrzenia 2003 Preambuła Dnia 19 czerwca 1999 r., rok po podpisaniu Deklaracji Sorboskiej,

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE RADY (EWG) NR 2137/85 z dnia 25 lipca 1985 r. w sprawie europejskiego zgrupowania interesów gospodarczych (EZIG) RADA WSPÓLNOT

ROZPORZĄDZENIE RADY (EWG) NR 2137/85 z dnia 25 lipca 1985 r. w sprawie europejskiego zgrupowania interesów gospodarczych (EZIG) RADA WSPÓLNOT ROZPORZĄDZENIE RADY (EWG) NR 2137/85 z dnia 25 lipca 1985 r. w sprawie europejskiego zgrupowania interesów gospodarczych (EZIG) RADA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, uwzględniając Traktat ustanawiający Europejską

Bardziej szczegółowo

Zakład Ubezpieczeń Społecznych 00-701 Warszawa, ul. Czerniakowska 16

Zakład Ubezpieczeń Społecznych 00-701 Warszawa, ul. Czerniakowska 16 Zakład Ubezpieczeń Społecznych 00-701 Warszawa, ul. Czerniakowska 16 Zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym i ubezpieczeniu zdrowotnemu, ustalania podstawy wymiaru oraz rozliczania i opłacania składek

Bardziej szczegółowo

(Akty ustawodawcze) ROZPORZĄDZENIA

(Akty ustawodawcze) ROZPORZĄDZENIA 20.12.2012 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 351/1 I (Akty ustawodawcze) ROZPORZĄDZENIA ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 1215/2012 z dnia 12 grudnia 2012 r. w sprawie jurysdykcji

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 22 stycznia 2015 r. Poz. 121 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 13 stycznia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego

Bardziej szczegółowo

Ogólne Polskie Warunki Spedycyjne (OPWS)

Ogólne Polskie Warunki Spedycyjne (OPWS) Ogólne Polskie Warunki Spedycyjne (OPWS) I. PRZEPISY OGÓLNE 1 1. Ogólne Polskie Warunki Spedycyjne (OPWS) maj zastosowanie w stosunkach pomidzy spedytorem, a jego zleceniodawc. 2 1. Spedytorem w rozumieniu

Bardziej szczegółowo

System akumulacji punktów ECTS jako metoda zarzdzania elastycznym modelem studiów

System akumulacji punktów ECTS jako metoda zarzdzania elastycznym modelem studiów !" 1 Spis treci System akumulacji punktów ECTS jako metoda zarzdzania elastycznym modelem studiów Tomasz Saryusz-Wolski 1. Wprowadzenie... 2 2. Definicje podstawowych poj... 4 3. Obcienie studentów prac...

Bardziej szczegółowo

PRAWO AUTORSKIE DLA FOTOGRAFÓW

PRAWO AUTORSKIE DLA FOTOGRAFÓW Związek Polskich Artystów Fotografików Materiały dydaktyczne PRAWO AUTORSKIE DLA FOTOGRAFÓW Dr Inga Oleksiuk Andrzej Łojko ISBN: 978-83- 63168-12- 4 szkolenie dofinansowano ze środków Ministerstwa Kultury

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów. Dział I Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów. Dział I Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 16 lutego 2007 r. 1) 2) o ochronie konkurencji i konsumentów Dział I Przepisy ogólne Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2007 r. Nr 50, poz. 331, Nr 99, poz. 660, Nr

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów. Dział I Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów. Dział I Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/47 USTAWA z dnia 16 lutego 2007 r. 1) 2) o ochronie konkurencji i konsumentów Dział I Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa określa warunki rozwoju i ochrony konkurencji oraz zasady podejmowanej

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1990 Nr 16 poz. 95. USTAWA z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym. Rozdział 1 Przepisy ogólne

Dz.U. 1990 Nr 16 poz. 95. USTAWA z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/40 Dz.U. 1990 Nr 16 poz. 95 USTAWA z dnia 8 marca 1990 r. Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594, 1318, z 2014 r. poz. 379, 1072. o samorządzie gminnym Rozdział 1

Bardziej szczegółowo

Europejska Karta Społeczna. (zrewidowana)

Europejska Karta Społeczna. (zrewidowana) Europejska Karta Społeczna (zrewidowana) Europejska Karta Społeczna (zrewidowana) Strasbourg, 3 May 1996 Preambuła Rządy sygnatariusze niniejszej Karty, członkowie Rady Europy, Zwa ywszy, e celem Rady

Bardziej szczegółowo

Zakres realizacji projektów partnerskich określony przez Instytucję Zarządzającą Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Zakres realizacji projektów partnerskich określony przez Instytucję Zarządzającą Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Zakres realizacji projektów partnerskich określony przez Instytucję Zarządzającą Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Jarosław Pawłowski (zatwierdzam) Warszawa, 23 kwietnia 2009 r. 1. Doświadczenia okresu

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej. Tytuł I Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej. Tytuł I Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/99 USTAWA z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej Tytuł I Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa normuje: 1) stosunki w zakresie wynalazków, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych,

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2001 Nr 49 poz. 508. USTAWA z dnia 30 czerwca 2000 r. Tytuł I Przepisy ogólne

Dz.U. 2001 Nr 49 poz. 508. USTAWA z dnia 30 czerwca 2000 r. Tytuł I Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/99 Dz.U. 2001 Nr 49 poz. 508 USTAWA z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej Tytuł I Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa normuje: 1) stosunki w zakresie wynalazków, wzorów

Bardziej szczegółowo

WARUNKI ZAKUPU PILKINGTON (PCP2)

WARUNKI ZAKUPU PILKINGTON (PCP2) WARUNKI ZAKUPU PILKINGTON (PCP2) 1. DEFINICJE 1.1 Podmiot Stowarzyszony oznacza jakiekolwiek przedsiębiorstwo stanowiące: (i) ostateczną spółkę dominującą Kupującego; (ii) ostateczną lub pośrednią spółkę

Bardziej szczegółowo