Imiona, nazwiska oraz tytuły/stopnie członków zespołu dydaktycznego

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Imiona, nazwiska oraz tytuły/stopnie członków zespołu dydaktycznego -------------"

Transkrypt

1 OPIS KURSU/PRZEDMIOTU Tytuł kursu/przedmiotu Podstawy Zarządzania Projektami Imię, nazwisko i tytuł/stopień prowadzącego dr inż. Kazimierz Frączkowski dr inż. Bogumił Tomasz Dałkowski GET Manager dr inż. Krzysztof Hołodnik GET Manager Imiona, nazwiska oraz tytuły/stopnie członków zespołu dydaktycznego Forma zaliczenie kursu Forma kursu Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium Tygodniowa 12 4 liczba godzin Forma zaliczenia Wymagania wstępne Wymagania określone regulaminem studiów Krótki opis zawartości całego kursu Wprowadzenie do podstawowych pojęć, metod i narzędzi zarządzania projektami. Program szkolenia jest oparty na metodach i narzędziach zarządzania projektami zdefiniowanych m.in. w metodykach PMBOK, PRINCE2, PCM oraz zalecanych przez tzw. najlepsze praktyki. Wykład - Zawartość tematyczna Zawartość tematyczna poszczególnych wykładów Wprowadzenie - podstawowe pojęcia Rodzaje działań: intuicyjne, rutynowe, projektowe Projekt, zadanie, proces. Portfel projektów, program. Przykłady projektów, klasyfikacje projektów Historia i prekursorzy zarządzania projektami Zarządzanie projektami, zarządzanie portfelem projektów, zarządzanie przez projekty Przyczyny niepowodzeń projektów Krytyczne czynniki sukcesu: zarządzanie przez cele, zarządzanie przez pomiar wydajności, zarządzanie przez wyjątki Otoczenie projektu Organizacja projektu vs organizacja przedsiębiorstwa Wymiary projektu - jakość, zakres, czas, budżet. Definicja sukcesu projektu, wymiary sukcesu, perspektywy sukcesu Cykl życia projektu vs cykl życia produktów projektu Kompetencje w zarządzaniu projektami Liczba godzin 16

2 "Twarde" i "miękkie" aspekty zarządzania projektami Organizacja projektu Struktura organizacyjna projektu, role i odpowiedzialność Odpowiedzialność właściciela uzasadnienia biznesowego projektu vs odpowiedzialność kierownika projektu Budowanie zespołów zadaniowych (rodzaje zespołów, przykładowe struktury zespołów) Biuro zarządzania projektami dla projektu lub organizacji Ćwiczenia, seminarium zawartość tematyczna Identyfikacja zadań, procesów, projektów, Kompetencje Kierownika projektu Opracowanie Zlecenia Podstawowych Założeń Projektu, Analiza środowiska projektu, Analiza interesariuszy projektu. Laboratorium, projekt zawartość tematyczna Literatura podstawowa Polskie Wytyczne Kompetencji IPMA wersja 1.2, Stowarzyszenie Project Management Polska, Wysocki Robert K., McGary R., Efektywne zarządzanie projektami, OnePress, 2005 Frame D., Zarządzanie projektami w organizacjach, WIG-PRESS 2001 Fraczkowski Kazimierz.: Model of mapping activities and competence In ICT Project. W. Annales UMCS Informatica.AI 4 (2006) s , 11 rys., bibliogr. 12 poz., Heerkens G.R., Jak zarządzać projektami, RM 2003 Mingus N., Zarządzanie projektami, OnePress, 2002 Literatura uzupełniająca Warunki zaliczenia Zaliczenie na ocenę na podstawie obecności oraz aktywności w zajęciach audytoryjnych i grupowych.

3 OPIS KURSU/PRZEDMIOTU Tytuł kursu/przedmiotu Procesy zarządzania projektami Imię, nazwisko i tytuł/stopień prowadzącego dr inż. Bogumił Tomasz Dałkowski GET Manager dr inż. Krzysztof Hołodnik GET Manager Imiona, nazwiska oraz tytuły/stopnie członków zespołu dydaktycznego Forma zaliczenie kursu Forma kursu Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium Tygodniowa liczba godzin Forma zaliczenia Wymagania wstępne Wymagania określone regulaminem studiów Krótki opis zawartości całego kursu Wprowadzenie do metodyk zarządzania projektami. Procesy przygotowania, inicjowania, realizacji, monitorowania i kontroli oraz zamykania projektu. Program szkolenia jest oparty na metodach i narzędziach zarządzania projektami zdefiniowanych m.in. w metodykach PMBOK, PRINCE2, PCM oraz zalecanych przez tzw. najlepsze praktyki. Wykład - Zawartość tematyczna Zawartość tematyczna poszczególnych wykładów 1. Wprowadzenie do metodyk zarządzania projektami 1.1. Korzyści i zagrożenia metodyk zarządzania projektami 1.2. Geneza i obszary stosowania metodyk PMBOK, PRINCE2, PCM 1.3. Podstawowe pojęcia metodyk zarządzania projektami Formuła realizacyjna projektu Cykl życia projektu Organizacja projektu Procesy projektowe Liczba godzin 3240

4 Obszary (funkcje) zarządzania projektami 1.4. Lekkie metodyki zarządzania projektami (agile project management) 2. Inicjowanie projektu 2.1. Metody inicjowania projektów: warsztaty inicjujące projekt ( Project start-up workshop ), spotkanie inaugurujące projekt ( kick-off ) 2.2. Analiza środowiska i udziałowców projektu 2.3. Analiza problemu 2.4. Określanie celów i zakresu projektu 2.5. Uzasadnienie biznesowe projektu, wstępna analiza ryzyka 2.6. Formuła realizacyjna projektu 2.7. Dokumenty przygotowujące i inicjujące projekt: Zlecenie opracowania Podstawowych Założeń Projektu (Project Mandate), Podstawowe Założenia Projektu (Project Brief), Dokument Inicjujący Projekt (PID- Project Initiation Document) 3. Planowanie projektu 3.1. Podstawowe zasady planowania i szacowania projektu 3.2. Planowanie cyklu życia projektu (model fazowy, główne produkty cząstkowe, główne działania, kamienie milowe) 3.3. Zasady tworzenia i reprezentacji struktury podziału prac 3.4. Technika planowania wg produktów: struktura produktowa, diagram przepływu produktów 3.5. Planowanie działań Harmonogram ogólny projektu, harmonogram szczegółowy etapu, harmonogramy szczegółowe pakietów prac Planowanie sieciowe: definiowanie zadań, zależności pomiędzy zadaniami oraz ograniczeń, diagram sieciowy, metoda ścieżki krytycznej, zapasy czasu, wykres Gantta, wykres (lista) kamieni milowych 3.6. Planowanie zasobów Rodzaje zasobów: zasoby ludzkie (wymagania kompetencyjne: profile umiejętności, profile psychospołeczne; zasoby imienne), materiały, sprzęt, podwykonawcy Przydzielanie zasobów: macierz odpowiedzialności (RAM, RAEW) Analiza zapotrzebowania na zasoby w czasie Identyfikacja i bilansowanie przeciążenia zasobów 3.7. Przegląd i optymalizacja harmonogramu projektu 3.8. Zarządzanie czasem wg koncepcji łańcucha krytycznego [A.M.Goldratt] Bufor (margines bezpieczeństwa) dla całego projektu, etapu, punktu kontrolnego Planowanie skoncentrowane na zasobie krytycznie ograniczającym Monitorowanie stanu i trendów buforów w projekcie 4. Realizacja i monitorowanie projektu 4.1. Zarządzanie przez pomiar wykonania, zarządzanie przez wyjątki (odchylenia) 4.2. Pomiar wykonania (postępu projektu): ustalenie systemu miar i

5 metod pomiaru postępu projektu 4.3. Ustanowienie tolerancji, analiza odchyleń od planu bazowego 4.4. Sterowanie postępem prac w projekcie: sterowanie etapem, zarządzanie zakresem etapu, zarządzanie wytwarzaniem produktów, uruchamianie planów naprawczych 4.5. Zarządzanie projektem metodą wartości wypracowanej (Earned Value) Podstawowe pojęcia metody Earned Value Ocena stanu realizacji projektu Analiza trendów w realizacji projektu Prognoza szacowanego kosztu końcowego i odchylenia budżetu 4.6. Graficzne metody reprezentacji stanu postępu projektu (wykres Gantta, krzywe wykonania, wykresy metody wartości wypracowanej, wykres trendu kamieni milowych, wykres stanu bufora projektu) 4.7. Monitorowanie projektu vs audyt vs ocena (ewaluacja) projektu 5. Zamknięcie projektu 5.1. Przygotowanie zamknięcia 5.2. Dokumentacja przekazania 6. Zarządzanie komunikacją 6.1. Zadania komunikacji, potrzeby komunikacyjne, rodzaje komunikacji 6.2. Jakość informacji 6.3. Zasady komunikacji 5C 6.4. Planowanie komunikacji raporty i spotkania projektowe 6.5. Zasady prowadzenia efektywnych spotkań oraz dokumentowania projektu 6.6. Zarządzanie zagadnieniami projektowymi (zmiany, ryzyka, odchylenia) 6.7. Systemy informatyczne wspomagające zarządzanie projektami (PMIS, EPM) 6.8. Zarządzanie wiedzą w organizacji zorientowanej projektowo, Kapitalizacja doświadczeń Ćwiczenia, seminarium zawartość tematyczna Definicja celów projektu Macierz kompromisów projektowych Formuła realizacyjna Organizacja projektu Cykl życia projektu Zakres projektu - Struktura podziału prac Zarządzanie czasem i zasobami Obliczenia terminów najwcześniejszych i najpóźniejszych zadania Obliczenia zapasu całkowitego i zapasu swobodnego Budowa harmonogramu projektu bez zasobów Budowa harmonogramu projektu z zasobami, weryfikacja obciążenia zasobów Plan komunikacji Procedura kontroli zmian

6 Laboratorium, projekt zawartość tematyczna Literatura podstawowa PMBOK Guide A Guide to Project Management Body of Knowledge, Project Management Institute, Zarządzanie projektami, Kompendium wiedzy o zarządzaniu projektami, Polskie wydanie PMBOK Guide 2013, MT&DC Warszawa 2013 Prince2-Skuteczne Zarzadzanie Projektami, Crown Copyright 2009,piąte wydanie Polskie Wytyczne Kompetencji IPMA wersja 1.2, Stowarzyszenie Project Management Polska, Literatura uzupełniająca Project Cycle Management Guidelines, 3rd Edition 2004, EC EuropeAid Cooperation Office Kerzner H., Advanced Project Management. Edycja polska, One Press, 2005 Kerzner H., Zarządzanie projektami. Studium przypadków., Helion, Gliwice 2005 Bradley K., Podstawy metodyki PRINCE2, CRM Warszawa 2003 Wysocki Robert K., McGary R., Efektywne zarządzanie projektami, OnePress, 2005 Frame D., Zarządzanie projektami w organizacjach, WIG-PRESS 2001 Heerkens G.R., Jak zarządzać projektami, RM 2003 Mingus N., Zarządzanie projektami, OnePress, 2002 Chrościcki Z., Zarządzanie projektem zespołami zadaniowymi, C.H.Beck, W-wa Zarządzanie projektem. Model najlepszych praktyk, IFC Press, Kraków 2003 Warunki zaliczenia Zaliczenie na ocenę na podstawie obecności oraz aktywności w zajęciach audytoryjnych i grupowych oraz opcjonalnie na podstawie testu wiedzy (test wielokrotnego wyboru złożony z 20 pytań).

7 OPIS KURSU/PRZEDMIOTU Tytuł kursu/przedmiotu Zarządzanie wymaganiami i oczekiwaniami klienta Imię, nazwisko i tytuł/stopień prowadzącego Dr inż. Kazimierz Frączkowski Imiona, nazwiska oraz tytuły/stopnie członków zespołu dydaktycznego Forma zaliczenie kursu Forma kursu Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium Tygodniowa 4 6 liczba godzin Forma zaliczenia Wymagania wstępne Wymagania określone regulaminem studiów Krótki opis zawartości całego kursu Wprowadzenie do podstawowych pojęć, metod i narzędzi zarządzania projektami. Program szkolenia jest oparty na metodach i narzędziach zarządzania projektami zdefiniowanych m.in. w metodykach PMBOK, PRINCE2, PCM oraz zalecanych przez tzw. najlepsze praktyki. Celem kursu jest zapoznanie uczestników z technikami identyfikacji, wymagań, procesu ich pozyskiwania i formalizowania jak również monitorowaniem i wprowadzaniem zmian w projekcie w trakcie realizacji. Wykład - Zawartość tematyczna Zawartość tematyczna poszczególnych wykładów Liczba godzin

8 Wprowadzenie - podstawowe pojęcia związane z zakresem projektu Znaczenie wymagań w sukcesie projektu Interdyscyplinarne i branżowe zespoły specyfikacji wymagań Trudność określenia wymagań Poziomy ogólności opisu wymagań Jakość opisu wymaganą Metody rozpoznania wymagań Wymagania niefunkcjonalne Wymagania funkcjonalne, Porządkowanie wymagań 10 Czynniki uwzględniane przy konstruowaniu wymagań Walidacja zakresu Kontrolowanie zakresu Zarzadzanie zmianą Proces inicjowania i wprowadzania zmian w projekcie Ćwiczenia, seminarium zawartość tematyczna Przeprowadzenie analizy wymagań i przygotowanie OPZ i SIWZ oraz oferty na realizacje projektu, ćwiczenie zadań PM po stronie Zamawiającego i Wykonawcy Laboratorium, projekt zawartość tematyczna Literatura podstawowa Fraczkowski Kazimierz.: Model of mapping activities and competence In ICT Project. W. Annales UMCS Informatica.AI 4 (2006) s , 11 rys., bibliogr. 12 poz., Leffing Dean, Widing Don. Zarządzanie Wymaganiami. Seria Inżynieria Oprogramowania, WNT, Warszawa 2003 PMBOK Guide A Guide to Project Management Body of Knowledge, Project Management Institute, Zarządzanie projektami, Kompendium wiedzy o zarządzaniu projektami, Polskie wydanie PMBOK Guide 2013, MT&DC Warszawa 2013 Polskie Wytyczne Kompetencji IPMA wersja 1.2, Stowarzyszenie Project Management Polska, Project Cycle Management Guidelines, 3rd Edition 2004, EC EuropeAid Cooperation Office. Literatura uzupełniająca Kazimierz Frączkowski. Zarządzanie projektem informatycznym, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 2013, Warunki zaliczenia Zaliczenie na ocenę na podstawie obecności oraz aktywności w zajęciach audytoryjnych i grupowych.

9 OPIS KURSU/PRZEDMIOTU Tytuł kursu/przedmiotu Modelowanie i analiza procesów biznesowych organizacji Imię, nazwisko i tytuł/stopień prowadzącego Dr inż. Paweł Schmidt Project Management Consulting (UK) Imiona, nazwiska oraz tytuły/stopnie członków zespołu dydaktycznego Forma zaliczenie kursu Forma kursu Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium Tygodniowa liczba godzin 8 4

10 Forma zaliczenia Wymagania wstępne Wymagania określone w regulaminie studiów Krótki opis zawartości całego kursu Celem kursu jest zapoznanie uczestników z technikami identyfikacji, modelowania i optymalizacji technologicznych procesów produkcyjnych. Zrozumienie znaczenia procesów w przedsiębiorstwie leży u podstaw wdrożenia systemów zarządzania jakością, takich jak ISO:9000, TQM, czy SixSigma. Identyfikacja ograniczeń procesów technologicznych stanowi pierwszy krok do usprawnienia działania przedsiębiorstwa. Ponadto, identyfikacja i optymalizacja procesów stanowi jeden z kluczowych elementów najbardziej popularnych metodyk zarządzania projektami, takich jak PMBoK, czy PRINCE2. Kontrola procesu wytwarzania i udostępniania usług informatycznych leży u podstaw lekkich (Agile) technik tworzenia systemów informacyjnych. Postrzegana przez analityków jako jedna z głównych przyczyn trudności w realizowaniu projektów branży IT specyfikacja wymagań może jako technikę opisu wykorzystywać ściśle związane z procesami przypadki użycia. Mapa procesów wspieranych systemem informatycznym stanowi podstawę projektowania i implementacji systemów o architekturze zorientowanej na usługi (SOA). Zakres kursu obejmuje podstawy procesowego zarządzania przedsiębiorstwem oraz techniki modelowania, optymalizacji oraz usprawniania procesów technologicznych. Podczas warsztatów opartych o studium przypadku uczestnicy kursu poznają praktyczne metody modelowania procesów, opisywania wymagań poprzez przypadki użycia oraz identyfikacji usług udostępnianych przez systemy IT w ramach automatyzacji wspieranych procesów. Część warsztatów poświęcona zostanie praktycznym umiejętnością opisu procesów rekomendowanym przez organizację WS-I językiem BPMN (Business Process Modeling Notation).

11 Wykład - Zawartość tematyczna Zawartość tematyczna poszczególnych wykładów 1. Wprowadzenie Pojęcia podstawowe Proces Mapa procesów Wymagania a. Ograniczenia procesów 2. Procesy w organizacji (zakładzie produkcyjnym) Cele modelowania procesów Poziomy opisu organizacji CMM, BPR, BPM 3. Metody identyfikacji i modelowanie procesów Architektura procesów Klasyfikacja procesów Hierarchia procesów Mapa supersystemowa Encje Fazy modelowania procesów Zasady optymalizacji procesów 4. Modelowanie procesów produkcyjnych Identyfikacja procesu Dekompozycja procesu Miary procesu Jakość procesu 5. Ograniczenia procesu Identyfikacja ograniczeń Eksploatacja ograniczeń Monitorowanie ograniczeń Doskonalenie procesu 6. Procesy produkcyjne i teoria ograniczeń 7. Procesy projektowe 8. Modelowanie przypadków użycia Zarządzanie wymaganiami System, zakres, cel, uczestnicy Warunki początkowe, wyzwalacze, gwarancje Scenariusze Rozszerzenia 9. Notacja BPMN Liczba godzin 12 Ćwiczenia, seminarium zawartość tematyczna Laboratorium, projekt zawartość tematyczna

12 Literatura podstawowa [1] Bradley K., Podstawy metodyki PRINCE2, Centrum Rozwiązań Menedżerskich S.A., 2004 [2] BPMI.org, Object Management Group, Business Process Modeling Notation (BPMN) Specification, [3] Frączkowski K., Zarządzanie projektem informatycznym. Projekty w środowisku wirtualnym. Czynniki sukcesu i niepowodzeń projektów, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław, 2003 [4] Goldratt E. M., Łańcuch krytyczny, Wydawnictwo Werbel, 2000 [5] Goldratt E. M., Cox J. Cel, Wydawnictwo Werbel, 2000 [6] Hammer M., Champy J., Reengineering w przedsiębiorstwie, Neumann Management Institute, 1996 [7] Havey M., What Is Business Process Modeling, , [8] Havey M., Essential Business Process Modeling, O Reilly, 2005 [9] Highsmith J., APM: Agile Project Management - Jak tworzyć innowacyjne produkty, Mikom, 2005 [10] IDS-Sheer Polska Spółka z o.o., Technologie IT przesądzające o kierunkach rozwoju branży IT w przyszłości, według raportu Gartnera, [11] Majdan K, Zarządzanie procesowe w organizacjach RTD, Gazeta Innowacje nr , [12] McGoveran M., Taking The Pulse of BPM, , [13] PN-EN ISO 9001:2001: Systemy Zarządzania Jakością. Wymagania. Polski Komitet Normalizacyjny, Warszawa 2001 [14] Project Management Institute, PMBOK Guide Third Edition Kompendium wiedzy o zarządzaniu projektami, MT&DC, 2006 [15] Steinbeck H., Total Quality Management, Wydawnictwo Placet, 1998 [16] Spolsky J., Zarządzanie projektami informatycznymi Subiektywne spojrzenie programisty, Helion, 2005 [17] Szyjewski Z., Metodyki zarządzania projektami informatycznymi, Wydawnictwo Placet, Warszawa, 2004 [18] Ould M. Business Process Management, Meghan-Kiffer Press, 2005 [19] Quality Progress, Zarządzanie procesowe BPR, [20] Wróbel M., Modelowanie procesów biznesowych jako narzędzie doskonalenia organizacji, Centrum Rozwiązań Menedżerskich S.A., Warszawa, [21] Zawistowski T, Procesowe zarządzanie organizacją, Problemy Jakości, nr , Literatura uzupełniająca Warunki zaliczenia Zaliczenie na podstawie obecności oraz aktywności w zajęciach audytoryjnych i laboratoryjnych.

13 OPIS KURSU/PRZEDMIOTU Tytuł kursu/przedmiotu Wybrane obszary zarządzania projektami Imię, nazwisko i tytuł/stopień prowadzącego dr inż. Kazimierz Frączkowski, mgr inż. Wojciech Podemski, mgr Witold Grzybowski. Imiona, nazwiska oraz tytuły/stopnie członków zespołu dydaktycznego Forma zaliczenie kursu Forma kursu Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium Tygodniowa liczba godzin 16 4 Forma zaliczenia Wymagania wstępne Wymagania określone w regulaminie studiów. Krótki opis zawartości całego kursu Metody i narzędzia zarządzania projektami w wybranych obszarach: ryzyko, jakość, komunikacja, aspekty prawne. Program szkolenia jest oparty na metodach i narzędziach zarządzania projektami zdefiniowanych m.in. w metodykach PMBOK, PRINCE2, PCM oraz zalecanych przez tzw. najlepsze praktyki. Wykład - Zawartość tematyczna Zawartość tematyczna poszczególnych wykładów Zarządzanie ryzykiem Podstawowe pojęcia i ewolucja spojrzenie na ryzyko Niepewność i ryzyko. Kategorie ryzyka. Ryzyko projektu - Ryzyko organizacji Planowanie zarządzania ryzykiem Metody identyfikacji ryzyka-rozpoznawanie ryzyk Pomiar (kwantyfikacja) i hierarchizacja ryzyka Ilościowa i jakościowa analiza ryzyka Strategie zarządzania ryzykiem Planowanie reakcji na ryzyko Monitorowanie ryzyka i przeciwdziałania ryzyku Przykłady metodyk zarządzania ryzykiem projektów (DoD, RAMP, SIĘ) Zarządzanie jakością Podstawowe pojęcia dotyczące jakości Jakość wyrobu a jakość procesu Liczba godzin 2620

14 Zarządzanie jakością a kontrola jakości Układ klient-dostawca podstawą procesowego zarządzania jakością w projekcie Tradycyjne metody zapewnienia jakości (Karta kontrolna, Diagram Pareto-Lorentza, Diagram relacji) Zaawansowane metody zarządzania jakością w projektach (FMEA, Six Sigma, QVP) Plan zapewnienia jakości i jego rola w zarządzaniu projektem Podstawowe informacje o systemach zarządzania jakością: ISO serii 9000, TQM Zarzadzanie Zamówieniami w Projekcie Aspekty prawne zarządzania projektem Zamówienia publiczne Kontrakty, Umowy cywilno-prawne Zabezpieczenia zobowiązań Zarządzanie roszczeniami Elementy prawa pracy Ćwiczenia, seminarium zawartość tematyczna Laboratorium, projekt zawartość tematyczna Literatura podstawowa 1. Frączkowski K., Zarządzanie projektem informatycznym. Oficyna Wydawnicza PWr, Frączkowski K., Mechliński T.: Instrumenty minimalizacji niepowodzeń projektów informatycznych oraz czynniki sukcesu outsourcing. WNT, Warszawa DeMarco T., Zdążyć przed terminem - opowiadania o zarządzaniu projektem, Studio emka, Warszawa Pritchard C.L., Zarządzanie ryzykiem w projektach. Teoria i praktyka, WIG-Press, Warszawa Chong Y.Y., Brown E.M., Zarządzanie ryzykiem projektu, Dom Wydawniczy ABC, Kraków PN EN ISO 9000:2000; PN EN ISO 9001:2000, PN EN ISO 9004: Poradnik Menedżera Jakości, Weka Sp. z o.o. Warszawa Zarządzanie przez jakość, red. Konarzewska Gubała E., AE Wrocław Zarządzanie projektami. Studium przypadków., Kerzner H., Helion, Gliwice 2005 Zarządzanie przez jakość w usługach zdrowotnych., 10.Opolski K., Dykowska G, Możdżonek M., CeDeWu, Warszawa http://www.pmresearch.pl/sites/organizer Literatura uzupełniająca Warunki zaliczenia Zaliczenie na podstawie obecności i aktywności na zajęciach warsztatowych oraz własnego projektu opracowanego w MS Project.

15 OPIS KURSU/PRZEDMIOTU Tytuł kursu/przedmiotu Umiejętności menedżerskie Imię, nazwisko i tytuł/stopień prowadzącego Dr Wojciech Małuszyński Imiona, nazwiska oraz tytuły/stopnie członków zespołu dydaktycznego Forma zaliczenie kursu Forma kursu Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium Tygodniowa 24 liczba godzin Forma zaliczenia Wymagania wstępne Wymagania określone w regulaminie studiów Krótki opis zawartości całego kursu Celem kursu jest przegląd zagadnień dotyczących tego, co winien wiedzieć menedżer w zakresie tak zwanych technik miękkich przydatnych w zarządzaniu projektem. Obszar objęty wykładem dotyczy narzędzi wpływu pozwalających skutecznie kierować pracownikami, sposobów budowania autorytetu poprzez wskazanie na ich źródła a także ograniczenia. W ramach wykładu poświęca się także sporo uwagi identyfikacji konfliktów i stylom ich rozwiązywania biorąc pod uwagę zarówno kontekst osobowościowy jak i sytuacyjnych. Zwraca się również uwagę na specyficzny a równocześnie często występujące źródło konfliktów związane z oporem na zmiany. W tym kontekście pojawia się problem motywacji. Osobną kwestią poruszaną w trakcie wykładu są negocjacje na które wypada spojrzeć zarówno jako na sposób rozwiązywania konfliktów jak i na pewien proces komunikacyjny, który tylko pozornie zostaje zamknięty przyjętymi w trakcie negocjacji uzgodnieniami. W wykładach zwraca się uwagę na elementy szczególnie istotne w procesie negocjacji takie jak umiejętność analizy potrzeb i interesów drugiej strony, formułowanie propozycji i dokonywanie ustępstw oraz prezentację zasad obowiązujących w profesjonalnym procesie negocjacji. Przedstawiono także typowe działania manipulacyjne stosowane w negocjacjach oraz przedstawiono sposoby radzenia sobie w sytuacjach trudnych.. Opierając się na ogólnie sformułowanych zasadach negocjacyjnych pokazano ich przydatność w sytuacjach, które mogą zdarzyć się w trakcie realizacji projektu Celem ostatniego bloku wykładowego jest przedstawienie czynników psychologicznych i uwarunkowań osobowych mających decydujący wpływ na optymalne funkcjonowanie zespołu

16 Uwagę skupiono na rolach grupowych i koncepcjach doboru ludzi do grupy pod kontem dyspozycji osobowościowych. W podsumowaniu przedstawione zostają założenia audytu komunikacyjnego pozwalającego opisać usytuowanie zespołu projektowego w instytucji, która jest jego organizacją macierzystą. Wykład - Zawartość tematyczna Zawartość tematyczna poszczególnych wykładów Przywództwo. Style zarządzania. Budowanie autorytetu Umiejętności menedżerskie aspekt komunikacyjny Narzędzia wpływu Autoprezentacja Style zarządzania i przywództwa Budowanie autorytetu Liczba godzin 24 Konflikty i ich rozwiązywanie Pojęcie konfliktu Style rozwiązywania konfliktów na przykładzie klasyfikacji Kilmanna i Thomasa Techniki rozwiązywania konfliktów Dylematy związane z ujawnianiem i rozwiązywaniem konfliktów Radzenie sobie z oporem na zmianę i sytuacje kryzysowe w projekcie. Źródła zmian; wewnętrzne i zewnętrzne w stosunku do zespołu projektowego Jakie zespoły są najbardziej narażone na ryzyko wymuszonych zmian Czym jest kryzys i jak sobie z nim radzić. Sytuacje kryzysowe jako źródło wymuszania zmian Źródła oporu na zmianę i sposoby radzenia sobie z nimi. Opór na zmianę jako element stabilizujący pracę zespołu. Zdetonowanie konfliktu jako sposób wychodzenia z kryzysu Beneficja i koszty radzenia sobie z kryzysem i konfliktem. Negocjacje - wprowadzenie Wyznaczanie granic w negocjacjach i definiowanie celów negocjacyjnych BATNA: (best alternatives to negotiated agreement) Zdobywanie informacji od partnera negocjacji Oddzielanie ludzi od problemu Bronienie sprawy Ustępstwa; jak je robić, jaki jest ich cel Poszukiwanie nowych możliwości Przyjmowanie kryteriów

17 Trudne sytuacje i trudni partnerzy w negocjacjach Radzenie sobie z partnerem agresywnym Radzenie sobie z partnerem niekonkretnym Radzenie sobie z partnerem nieprzygotowanym do negocjacji Radzenie sobie z partnerem odchodzącym od negocjacji Manipulacje w negocjacjach Manipulowanie przestrzenią Bezlitosny Partner Ingracjacja Niejasny mandat Atak personalny Gra w dobrego i złego glinę Technika drzwiami w twarz Technika niskiej piłki Negocjacje w zarządzaniu projektami Typowe problemy mogące wystąpić w zarządzaniu projektami Techniki negocjacyjne pozwalające poradzić sobie z nimi Systemy motywacyjne: Teoria X-Y Mc Gregora Teoria hierarchii potrzeb Maslowa Dwuczynnikowa teoria motywacji Herzberga Teoria trychotomii potrzeb McClellanda Wnioski wynikające z poszczególnych teorii dla zarządzania. Próby stworzenia zintegrowanego modelu motywacji. Planowanie zespołu. Profile kompetencji. Identyfikacja projektu (por. sesja 2.1) Pożądane profile kompetencyjne dla zdefiniowanych ról w projekcie. Diagnozowanie ról grupowych. Dobór ludzi do ról, które wynikają z organizacji projektu. o role grupowe (klasyfikacja Belbina) o wpływ ról grupowych na proces komunikacji grupowej o role w projekcie a role grupowe problem dopasowania Typy psychologiczna (na przykładzie MBTI) a podejmowane i przydzielane role w projekcie. Diagnozowanie typów psychologicznych. Budowanie zespołu projektowego poprzez dopasowywanie do siebie ról grupowych i typów psychologicznych w kontekście ról koniecznych do obsadzenia. Organizacja zespołu projektowego jako bilansowania ról projektowych, ról grupowych i kompetencji. Audyt komunikacyjny jako narzędzie diagnozowania i

18 usprawniania komunikacji w zespole i zespołu z otoczeniem. Pojęcie audytu komunikacyjnego,. jego cele i zakres. Narzędzia audytowe. Audyt jako diagnoza i element wewnętrznego public relations. Zyski i zagrożenia związane z przeprowadzaniem audytu. Ćwiczenia, seminarium zawartość tematyczna Laboratorium, projekt zawartość tematyczna Literatura podstawowa Belbin, R. M. (2003) Twoja rola w zespole. Gdańsk: GWP Cialdini, R. (2007) Wywieranie wpływu na ludzi. Gdańsk: GWP Deutsch, M & Coleman, P.T (red) (2005). Rozwiązywanie konfliktów. Teoria i praktyka. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego. Downs, C. W. & Adrian, A. D. (2004) Assessing Organizational Communication: Strategic Communications Audits New York, London: The Guilford Press Frame,.J., D. ((2001) Zarządzanie projektami w organizacjach. Warszawa: WIG-Press. Frame, J. D. (2001) Zarządzanie projektami organizacji Warszawa: WIG-Press Kożusznik, B. (2002) Zachowanie człowieka w organizacji. Warszawa: PWE Lewis, J. P. (2001) Project Planning, Scheduling, and Control. New York: McGraw-Hill Luecke, R. (2003) Negocjacje. Seria: Harvard Business Essentials. Wydawnictwo: MT Busines Ltd. Makin, P., Cooper, C., Cox, C. (2000) Organizacje a kontrakt psychologiczny. Zarządanie ludźmi w pracy. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN Robbins, S., & DeCenzo, D. A. (2002) Podstawy zarządzania. Warszawa: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne. Literatura uzupełniająca Warunki zaliczenia Zaliczenie na podstawie obecności oraz aktywności w zajęciach audytoryjnych i laboratoryjnych.

19 OPIS KURSU/PRZEDMIOTU Tytuł kursu/przedmiotu Rachunkowość zarządcza w projektach Imię, nazwisko i tytuł/stopień prowadzącego Prof. dr hab. inż. Dorota Kuchta dr inż. Gabriela Paszkowska Imiona, nazwiska oraz tytuły/stopnie członków zespołu dydaktycznego Forma zaliczenie kursu Forma kursu Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium Tygodniowa 16 liczba godzin Forma zaliczenia 15 minutowy sprawdzian Wymagania wstępne Wymagania określone w regulaminie studiów Krótki opis zawartości całego kursu Wprowadzenie do podstawowych pojęć, metod i narzędzi rachunkowości zarządczej projektu, budżetowania kapitałowego oraz oceny efektywności przedsięwzięć inwestycyjnych Wykład - Zawartość tematyczna Zawartość tematyczna poszczególnych wykładów Rachunek kosztów Pojęcie kosztu. Koszt a przepływ gotówki. Rodzaje kosztów. Podział kosztów na stałe i zmienne, bezpośrednie ipośrednie. Źródła informacji kosztowej. Rodzaje kalkulacji kosztów. Koszty i przychody. Analiza przepływów gotówkowych. Modele rachunku kosztów - podstawowe metody. Rachunek kosztów działań. Analiza opłacalności projektów inwestycyjnych Wprowadzenie Wartość przyszła i wartość obecna pieniądza Aktualna wartość netto (NPV), wewnętrzna stopa zwrotu (IRR), okres zwrotu inwestycji (payback period) porównanie i zakres zastosowania Liczba godzin 16

20 poszczególnych metod Prognozowanie strumieni pieniężnych generowanych w wyniku realizacji przedsięwzięcia inwestycyjnego Tworzenie modelu do oceny efektywności przedsięwzięcia inwestycyjnego Oczekiwany zwrot z inwestycji i stopa procentowa wpływ ryzyka i inflacji Metody oceny ryzyka finansowego w analizie przedsięwzięć inwestycyjnych Ćwiczenia, seminarium zawartość tematyczna Laboratorium, projekt zawartość tematyczna Literatura podstawowa Świderska G.K. (red.), Rachunkowość zarządcza i rachunek kosztów, Difin, Warszawa 2002 Kaplan R., Cooper R., Zarządzanie kosztami i efektywnością, ABC Czekaj J., Dresler Z.: Podstawy zarządzania finansami firm, PWN Warszawa 1996 Jonson H.: Ocena projektów inwestycyjnych. Maksymalizacja wartości przedsiębiorstwa. Wyd. K.E. Liber, Warszawa 2000 Literatura uzupełniająca Warunki zaliczenia Zaliczenie na ocenę na podstawie obecności oraz aktywności w zajęciach audytoryjnych i grupowych.

Przewodnik Wymagania kompetencyjne IPMA-D

Przewodnik Wymagania kompetencyjne IPMA-D Przewodnik NCB3.0 IPMA-D Wymagania kompetencyjne Wersja 1.0 Przewodnik Wymagania kompetencyjne IPMA-D Spis treści 1. Wstęp... 1 2. Terminy podstawowe... 1 3. Kompetencje wg IPMA... 2 4. Wymagania kompetencyjne

Bardziej szczegółowo

Metodyki Zarządzania Projektami

Metodyki Zarządzania Projektami Metodyki Zarządzania Projektami Konspekt wykładu i zajęć warsztatowych Wersja dokumentu 1.0 z dnia 2009-06-15, Autor: Paweł Schmidt Grupa PM Sadowska i Schmidt Spółka Jawna Wszelkie informacje bądź zapytania

Bardziej szczegółowo

1 WPROWADZENIE. Streszczenie. Abstract. Waldemar ŁABUDA 1

1 WPROWADZENIE. Streszczenie. Abstract. Waldemar ŁABUDA 1 ZESZYTY NAUKOWE 173-194 Waldemar ŁABUDA 1 KONCEPCJA ORGANIZACJI STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W WWSI Z ZAKRESU ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI INFORMATYCZNYMI W ASPEKCIE WYKORZYSTANIA DOŚWIADCZEŃ WYBRANYCH OŚRODKÓW EUROPEJSKICH

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczna efektywność i opłacalność projektów. Ekonomika zarządzania projektami w przedsiębiorstwach i instytucjach publicznych.

Ekonomiczna efektywność i opłacalność projektów. Ekonomika zarządzania projektami w przedsiębiorstwach i instytucjach publicznych. ZAŁĄCZNIK do wniosku o utworzenie studiów podyplomowych Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego Projekt studiów podyplomowych: Ekonomiczna efektywność i opłacalność projektów. Ekonomika

Bardziej szczegółowo

STUDIA PODYPLOMOWE ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI Edycja 2011/2012

STUDIA PODYPLOMOWE ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI Edycja 2011/2012 STUDIA PODYPLOMOWE ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI Edycja 2011/2012 Program studiów opracował: Grzegorz Karpiuk CEL STUDIÓW 1. Zdobycie przez uczestników wiedzy i kompetencji z zakresu zarządzania projektami oraz

Bardziej szczegółowo

Materiały szkoleniowe z tematu pn. PROFESJONALIZACJA ZASAD ZARZĄDZANIA ADMINISTRACJĄ

Materiały szkoleniowe z tematu pn. PROFESJONALIZACJA ZASAD ZARZĄDZANIA ADMINISTRACJĄ Materiały szkoleniowe z tematu pn. PROFESJONALIZACJA ZASAD ZARZĄDZANIA ADMINISTRACJĄ współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Priorytet V, Działanie

Bardziej szczegółowo

Podstawy zarządzania projektami

Podstawy zarządzania projektami Podstawy zarządzania projektami Część II II Dorota Kazanecka Pieńkosz Grupa Antares Warszawa, 30.11.2006 01.12.2006 Plan szkolenia 30.11.2006r. czwartek Omówiliśmy: 1. Wprowadzenie 2. Podstawy zarządzania

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie projektem informatycznym

Zarządzanie projektem informatycznym Kazimierz Frączkowski Zarządzanie projektem informatycznym Projekty w środowisku wirtualnym Czynniki sukcesu i niepowodzeń projektów Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej Wrocław 2003 Wydział Informatyki

Bardziej szczegółowo

Brytyjskie Standardy Zarządzania

Brytyjskie Standardy Zarządzania Brytyjskie Standardy Zarządzania Akademia Biznesu Zajmuje się organizacją profesjonalnych szkoleń, konsultacji oraz wdrożeń z zakresu zarządzania projektami. Specjalizacją firmy są brytyjskie standardy

Bardziej szczegółowo

Instytucja Kultury "EC1 Łódź - Miasto Kultury"

Instytucja Kultury EC1 Łódź - Miasto Kultury Instytucja Kultury "EC1 Łódź - Miasto Kultury" Raport pt. Rekomendowany model zarządzania Programem NCŁ zgodnie z umową nr EC1/51/2011 z dnia 08/12/2011 dotyczącą "wykonania usługi doradczej dotyczącej

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KSZTAŁCENIA W ZAKRESIE SPECJALNOŚCI E-ADMINISTRACJA

PROGRAM KSZTAŁCENIA W ZAKRESIE SPECJALNOŚCI E-ADMINISTRACJA Zeszyty Naukowe Wydziału Informatycznych Technik Zarządzania Wyższej Szkoły Informatyki Stosowanej i Zarządzania Współczesne Problemy Zarządzania Nr 1/2011 PROGRAM KSZTAŁCENIA W ZAKRESIE SPECJALNOŚCI E-ADMINISTRACJA

Bardziej szczegółowo

Szkolenia menadŝerskie dla pracowników Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska i Regionalnych Dyrekcji Ochrony Środowiska

Szkolenia menadŝerskie dla pracowników Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska i Regionalnych Dyrekcji Ochrony Środowiska Szkolenia menadŝerskie dla pracowników Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska i Regionalnych Dyrekcji Ochrony Środowiska Dziękujemy za zapoznanie się z naszą prezentacją Tytuł szkolenia: Zarządzanie projektami

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI SKRYPT DLA OSÓB PRZYGOTOWUJĄCYCH SIĘ DO CERTYFIKACJI IPMA LD

ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI SKRYPT DLA OSÓB PRZYGOTOWUJĄCYCH SIĘ DO CERTYFIKACJI IPMA LD prof. dr hab.elżbeta Jędrych dr inż. Paweł Pietras dr Maciej Szczepańczyk ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI SKRYPT DLA OSÓB PRZYGOTOWUJĄCYCH SIĘ DO CERTYFIKACJI IPMA LD WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE Praca ta w całości

Bardziej szczegółowo

Strategie w czasach kryzysu

Strategie w czasach kryzysu Strategie w czasach kryzysu Jak podnieść efektywność? BĄDŹ SKUTECZNY Dobrze zarządzać sobą i czasem BO CZAS TO PIENIĄDZ! Zarządzanie wiedzą od WIESZ do UMIESZ Zarządzanie zmianą NOWE NIESTRASZNE Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KSZTAŁCENIA Edycja XXIV

PROGRAM KSZTAŁCENIA Edycja XXIV INSTYTUT INFORMATYKI I GOSPODARKI CYFROWEJ SZKOŁY GŁÓWNEJ HANDLOWEJ W WARSZAWIE ORAZ STUDIA PODYPLOMOWE INFORMATYCZNE SYSTEMY ZARZĄDZANIA STRATEGIA, PROJEKTOWANIE, INTEGRACJA PROGRAM KSZTAŁCENIA Edycja

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW II STOPNIA

PROGRAM STUDIÓW II STOPNIA WYśSZA SZKOŁA FINANSÓW I ZARZĄDZANIA W WARSZAWIE PROGRAM STUDIÓW II STOPNIA KIERUNEK STUDIÓW: Zarządzanie Warszawa, 14 czerwca 2010 r. SPIS TREŚCI A. UWAGI WSTĘPNE... 3 B. KWALIFIKACJE ABSOLWENTA... 3

Bardziej szczegółowo

Przetrwają nie najsilniejsi i nie najbardziej inteligentni, lecz ci, którzy najlepiej dostosują się do zmian.

Przetrwają nie najsilniejsi i nie najbardziej inteligentni, lecz ci, którzy najlepiej dostosują się do zmian. 8 zasad doskonałości projektowej czyli Jak stworzyć organizację zarządzaną przez projekty? Warszawa, 13 listopada 2012 www.fideaeffect.com 8 zasad doskonałości projektowej Przetrwają nie najsilniejsi i

Bardziej szczegółowo

Analiza ryzyka w projektach

Analiza ryzyka w projektach Białystok Białystok 2012 www.europe-direct.bialystok.pl Punkt informacyjny EUROPE DIRECT Białystok ul. Lipowa 14, 15-427 Białystok, tel. 0048 85 7442 443, fax. 0048 85 653 77 53, e-mail: europe-direct@bialystok.bia.pl

Bardziej szczegółowo

Opracowania, Studia, Materiały. Centrum Projektów Informatycznych MSWiA ZESZYT 1B

Opracowania, Studia, Materiały. Centrum Projektów Informatycznych MSWiA ZESZYT 1B Opracowania, Studia, Materiały Centrum Projektów Informatycznych MSWiA ZESZYT 1B WARSZAWA, LIPIEC 2011 Centrum Projektów Informatycznych MSWiA Opracowania, Studia, Materiały Zeszyt 1 B Wydawca: Centrum

Bardziej szczegółowo

TOMASZ DOMAŃSKI BUSINESS CONSULTING OFERTA SZKOLENIOWA. mini MBA TRENING KOMPETENCJI MENEDŻERSKICH

TOMASZ DOMAŃSKI BUSINESS CONSULTING OFERTA SZKOLENIOWA. mini MBA TRENING KOMPETENCJI MENEDŻERSKICH TOMASZ DOMAŃSKI BUSINESS CONSULTING OFERTA SZKOLENIOWA mini MBA TRENING KOMPETENCJI MENEDŻERSKICH mini MBA 3 Szanowni Państwo, Kieruję do Państwa unikalny program szkoleniowy adresowany do średniej i

Bardziej szczegółowo

BADANIE POTRZEB INFORMACYJNYCH

BADANIE POTRZEB INFORMACYJNYCH BADANIE POTRZEB INFORMACYJNYCH Agnieszka Zając, Marian Kuraś Streszczenie: W artykule omówiono konieczność dostosowywania podejść i metod analizy systemów informacyjnych do rzeczywistych potrzeb organizacji.

Bardziej szczegółowo

MODUŁY KSZTAŁCENIA SYLABUSY

MODUŁY KSZTAŁCENIA SYLABUSY UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA I EKONOMIKI USŁUG MODUŁY KSZTAŁCENIA SYLABUSY KIERUNEK STUDIÓW LOGISTYKA Stopień II Studia magisterskie Studia stacjonarne ROK AKADEMICKI 2012/2013 PROGRAM STUDIÓW

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie projektem informatycznym, w3

Zarządzanie projektem informatycznym, w3 Zarządzanie zakresem projektu informatycznego Zarządzanie projektem informatycznym, w3 walery.suslow@ie.tu.koszalin.pl Cele projektu Rezultatem każdego zdefiniowanego projektu jest z założenia wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Harvard Business Review Polska poleca

Harvard Business Review Polska poleca Harvard Business Review Polska poleca General Management Program Uwaga: Tylko 175 miejsc. Start od września 2012 r. Najnowsze światowe metody i sprawdzone narzędzia zwiększenia efektywności menedżerów!

Bardziej szczegółowo

7\środo ff. Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania zasobów cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych. Studium Wykonalności Część 2 z 2

7\środo ff. Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania zasobów cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych. Studium Wykonalności Część 2 z 2 7\środo ff Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania zasobów cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych Studium Wykonalności Część 2 z 2 Wykonalność i trwałość instytucjonalna przedsięwzięcia

Bardziej szczegółowo

Karta Opisu Przedmiotu

Karta Opisu Przedmiotu Politechnika Opolska Wydział Ekonomii i Zarządzania Kierunek studiów Profil kształcenia Poziom studiów Specjalność Forma studiów Semestr studiów Karta Opisu Przedmiotu Ekonomia II Ogólnoakademicki Studia

Bardziej szczegółowo

Raport z projektu realizowanego w ramach VII grupy problemowej

Raport z projektu realizowanego w ramach VII grupy problemowej Raport z projektu realizowanego w ramach VII grupy problemowej Tematyka: Zarządzanie projektami informatycznymi, wdrażanie oprogramowania dla biznesu Problem: Opracowanie metod postępowania przy realizacji

Bardziej szczegółowo

WYKAZ SYLABUSÓW STACJONARNE JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE KIERUNEK ZARZĄDZANIE I MARKETING ROK 2008/2009

WYKAZ SYLABUSÓW STACJONARNE JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE KIERUNEK ZARZĄDZANIE I MARKETING ROK 2008/2009 WYKAZ SYLABUSÓW STACJONARNE JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE KIERUNEK ZARZĄDZANIE I MARKETING ROK 2008/2009 BADANIA JAKOŚCIOWE W MARKETINGU... 3 BADANIA RYNKOWE I MARKETINGOWE... 5 BANKOWOŚĆ... 6 CENA W ZARZĄDZANIU

Bardziej szczegółowo

Główne nurty metodyczne w zarządzaniu projektami

Główne nurty metodyczne w zarządzaniu projektami Główne nurty metodyczne w zarządzaniu projektami 1. Metodyka zarządzania projektami podstawy definicyjne Punktem wyjścia dla zdefiniowania i wyjaśnienia pojęcia metodyki zarządzania projektami powinno

Bardziej szczegółowo

TRZY GRY SYMULACYJNE! Weź udział, by nauczyć się jak efektywnie zaplanować i wdrożyć dobry projekt. Zero rutyny. Adaptacyjny charakter spotkania

TRZY GRY SYMULACYJNE! Weź udział, by nauczyć się jak efektywnie zaplanować i wdrożyć dobry projekt. Zero rutyny. Adaptacyjny charakter spotkania WYBIERZ GRĘ Limity uczestników! TRZY GRY SYMULACYJNE! Weź udział, by nauczyć się jak efektywnie zaplanować i wdrożyć dobry projekt. 2Forum KIEROWNIKÓW PROJEKTÓW 2012, Warszawa 23-24 kwietnia INNOWACJE

Bardziej szczegółowo