Imiona, nazwiska oraz tytuły/stopnie członków zespołu dydaktycznego

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Imiona, nazwiska oraz tytuły/stopnie członków zespołu dydaktycznego"

Transkrypt

1 OPIS KURSU/PRZEDMIOTU Tytuł kursu/przedmiotu Podstawy Zarządzania Projektami Imię, nazwisko i tytuł/stopień prowadzącego dr inż. Kazimierz Frączkowski dr inż. Bogumił Tomasz Dałkowski dr inż. Krzysztof Hołodnik Imiona, nazwiska oraz tytuły/stopnie członków zespołu dydaktycznego Forma zaliczenie kursu Forma kursu Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium Tygodniowa 4 liczba godzin Forma zaliczenia Wymagania wstępne Wymagania określone regulaminem studiów Krótki opis zawartości całego kursu Wprowadzenie do podstawowych pojęć, metod i narzędzi zarządzania projektami. Program szkolenia jest oparty na metodach i narzędziach zarządzania projektami zdefiniowanych m.in. w metodykach PMBOK, PRINCE, PCM oraz zalecanych przez tzw. najlepsze praktyki. Wykład - Zawartość tematyczna Zawartość tematyczna poszczególnych wykładów Inauguracja studiów Kick off - sprawy organizacyjne Omówienie roli i zadań interesariuszy studiów podyplomowych Autoprezentacja integracyjna słuchaczy studiów Prekursorzy zarzadzania projektami Podstawowe pojęcia i definicje związane z Zarzadzaniem Projektami Różnice pomiędzy projektem a procesem Rodzaje działań: intuicyjne, rutynowe, projektowe Projekt, zadanie, proces. Portfel projektów, program. Przykłady projektów, klasyfikacje projektów Zarządzanie projektami, zarządzanie portfelem projektów, zarządzanie przez projekty Przyczyny niepowodzeń projektów Krytyczne czynniki sukcesu: zarządzanie przez cele, zarządzanie przez pomiar wydajności, zarządzanie przez wyjątki Otoczenie projektu Liczba godzin 4 4

2 Organizacja projektu vs organizacja przedsiębiorstwa Wymiary projektu - jakość, zakres, czas, budżet. Definicja sukcesu projektu, wymiary sukcesu, perspektywy sukcesu Cykl życia projektu vs cykl życia produktów projektu Kompetencje w zarządzaniu projektami "Twarde" i "miękkie" aspekty zarządzania projektami Inicjowanie projektu Metody inicjowania projektów: warsztaty inicjujące projekt ( Project start-up workshop ), spotkanie inaugurujące projekt ( kick-off ) Dokumenty przygotowujące i inic.jujące projekt: Zlecenie opracowania Podstawowych Założeń Projektu (Project Mandate), Podstawowe Założenia Projektu (Project Brief), Dokument Inicjujący Projekt (PID- Project Initiation Document) Wprowadzenie do analizy środowiska i interesariuszy projektu Ćwiczenia, seminarium zawartość tematyczna Identyfikacja zadań, procesów, projektów Co byś zrobił aby dobrze rozpocząć projekt Opracowanie Zlecenia Podstawowych Założeń Projektu Analiza środowiska i interesariuszy projektu. Laboratorium, projekt zawartość tematyczna Literatura podstawowa Project Management Body of Knowlage (PMBok Guide). wydanie 5, Wydawca: Management Training & Development Center Sp.z.o.o Warszawa 0 r. Wysocki Robert K., McGary R., Efektywne zarządzanie projektami, OnePress, 005 Frame D., Zarządzanie projektami w organizacjach, WIG-PRESS 00 Fraczkowski Kazimierz.: Model of mapping activities and competence In ICT Project. W. Annales UMCS Informatica.AI 4 (006) s , rys., bibliogr. poz., Heerkens G.R., Jak zarządzać projektami, RM 003 Mingus N., Zarządzanie projektami, OnePress, 00 Literatura uzupełniająca Frączkowski Kazimierz. Zarzadzanie projektem informatycznym -Projekty w środowisku wirtualnym - Czynniki sukcesu i niepowodzeń projektów. Oficyna Wydawnicza PWr 003 r Warunki zaliczenia Zaliczenie na ocenę na podstawie obecności oraz aktywności w zajęciach audytoryjnych i grupowych w trakcie których słuchacze rozwiązują w grupach pod kierunkiem trenera zadane casu study. Uzyskane rezultatu są omawiane i oceniane.

3 OPIS KURSU/PRZEDMIOTU Tytuł kursu/przedmiotu Procesy zarządzania projektami Imię, nazwisko i tytuł/stopień prowadzącego dr inż. Bogumił Tomasz Dałkowski dr inż. Krzysztof Hołodnik Imiona, nazwiska oraz tytuły/stopnie członków zespołu dydaktycznego Forma zaliczenie kursu Forma kursu Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium Tygodniowa 8 0 liczba godzin Forma zaliczenia Wymagania wstępne Wymagania określone regulaminem studiów Krótki opis zawartości całego kursu Wprowadzenie do metodyk zarządzania projektami. Procesy przygotowania, inicjowania, realizacji, monitorowania i kontroli oraz zamykania projektu. Program szkolenia jest oparty na metodach i narzędziach zarządzania projektami zdefiniowanych m.in. w metodykach PMBOK, PRINCE, PCM oraz zalecanych przez tzw. najlepsze praktyki. Wykład - Zawartość tematyczna Zawartość tematyczna poszczególnych wykładów Analiza środowiska i interesariuszy projektu Analiza problemów, celów, strategii Określanie celów i zakresu projektu Uzasadnienie biznesowe projektu, wstępna analiza ryzyka Formuła realizacyjna projektu Podstawowe zasady planowania i szacowania projektu Planowanie cyklu życia projektu (model fazowy, główne produkty cząstkowe, główne działania, kamienie milowe) Podejście oparte na planie (klasyczne) Podejście oparte na zmianie (zwinne) Planowanie struktury organizacyjnej projektu Struktura organizacyjna projektu, role i odpowiedzialność Odpowiedzialność właściciela uzasadnienia biznesowego projektu vs odpowiedzialność kierownika projektu Liczba godzin

4 Budowanie zespołów zadaniowych (rodzaje zespołów, przykładowe struktury zespołów) Biuro zarządzania projektami dla projektu lub organizacji Planowanie zakresu projektu Deklaracja zakresu projektu Struktura podziału prac (WBS) Planowanie działań Harmonogram ogólny projektu, harmonogram szczegółowy etapu, harmonogramy szczegółowe pakietów prac Planowanie sieciowe: definiowanie zadań, zależności pomiędzy zadaniami oraz ograniczeń, diagram sieciowy, metoda ścieżki krytycznej, zapasy czasu, wykres Gantta, wykres (lista) kamieni milowych Planowanie zasobów Rodzaje zasobów: zasoby ludzkie (wymagania kompetencyjne: profile umiejętności, profile psychospołeczne; zasoby imienne), materiały, sprzęt, podwykonawcy Przydzielanie zasobów: macierz odpowiedzialności (RAM, RACI,RAEW) Analiza zapotrzebowania na zasoby w czasie Identyfikacja i bilansowanie przeciążenia zasobów Przegląd i optymalizacja harmonogramu projektu Zarządzanie czasem wg koncepcji łańcucha krytycznego [A.M.Goldratt] Bufor (margines bezpieczeństwa) dla całego projektu, etapu Planowanie skoncentrowane na zasobie krytycznie ograniczającym Monitorowanie stanu i trendów buforów w projekcie Realizacja i monitorowanie projektu Zarządzanie przez pomiar wykonania, zarządzanie przez wyjątki (odchylenia) Pomiar wykonania (postępu projektu): ustalenie systemu miar i metod pomiaru postępu projektu Ustanowienie tolerancji, analiza odchyleń od planu bazowego Sterowanie postępem prac w projekcie: sterowanie etapem, zarządzanie zakresem etapu, zarządzanie wytwarzaniem produktów, uruchamianie planów naprawczych Monitorowanie projektu vs audyt vs ocena (ewaluacja) projektu Zamknięcie projektu Zarządzanie projektem metodą wartości wypracowanej (Earned Value) Podstawowe pojęcia metody Earned Value Ocena stanu realizacji projektu Analiza trendów w realizacji projektu Prognoza szacowanego kosztu końcowego i odchylenia budżetu Graficzne metody reprezentacji stanu postępu projektu (wykres Gantta, krzywe wykonania, wykresy metody wartości wypracowanej, wykres trendu kamieni milowych, wykres stanu bufora projektu)

5 Zarządzanie komunikacją Zadania komunikacji, potrzeby komunikacyjne, rodzaje komunikacji Jakość informacji Zasady komunikacji 5C Planowanie komunikacji raporty i spotkania projektowe Zarządzanie zagadnieniami projektowymi (zmiany, ryzyka, odchylenia) Zarządzanie wiedzą w organizacji zorientowanej projektowo Kapitalizacja doświadczeń Ćwiczenia, seminarium zawartość tematyczna Definicja celów projektu Macierz kompromisów projektowych Formuła realizacyjna Organizacja projektu Cykl życia projektu Zakres projektu - Struktura podziału prac Obliczenia terminów najwcześniejszych i najpóźniejszych zadania Obliczenia zapasu całkowitego i zapasu swobodnego Budowa harmonogramu projektu bez zasobów Budowa harmonogramu projektu z zasobami, weryfikacja obciążenia zasobów Ocena stanu wykonania projektu metodą Earned Value Prognozowanie kosztu końcowego projektu metodą Earned Value Plan komunikacji Procedura kontroli zmian Laboratorium, projekt zawartość tematyczna Literatura podstawowa PMBOK Guide A Guide to Project Management Body of Knowledge, Project Management Institute, 03. Zarządzanie projektami, Kompendium wiedzy o zarządzaniu projektami, Polskie wydanie PMBOK Guide 03, MT&DC Warszawa 03 Prince-Skuteczne Zarzadzanie Projektami, Crown Copyright 009,piąte wydanie Polskie Wytyczne Kompetencji IPMA wersja., Stowarzyszenie Project Management Polska, 00. Literatura uzupełniająca Project Cycle Management Guidelines, 3rd Edition 004, EC EuropeAid Cooperation Office Kerzner H., Advanced Project Management. Edycja polska, One Press, 005 Kerzner H., Zarządzanie projektami. Studium przypadków., Helion, Gliwice 005 Bradley K., Podstawy metodyki PRINCE, CRM Warszawa 003 Wysocki Robert K., McGary R., Efektywne zarządzanie projektami, OnePress, 005 Frame D., Zarządzanie projektami w organizacjach, WIG-PRESS 00 Heerkens G.R., Jak zarządzać projektami, RM 003

6 Mingus N., Zarządzanie projektami, OnePress, 00 Chrościcki Z., Zarządzanie projektem zespołami zadaniowymi, C.H.Beck, W-wa 00. Zarządzanie projektem. Model najlepszych praktyk, IFC Press, Kraków 003 Warunki zaliczenia Zaliczenie na ocenę na podstawie obecności oraz aktywności w zajęciach audytoryjnych i grupowych oraz opcjonalnie na podstawie testu wiedzy (test wielokrotnego wyboru złożony z 0 pytań). OPIS KURSU/PRZEDMIOTU Tytuł kursu/przedmiotu Zarządzanie wymaganiami i oczekiwaniami klienta Imię, nazwisko i tytuł/stopień prowadzącego Dr inż. Kazimierz Frączkowski PP Imiona, nazwiska oraz tytuły/stopnie członków zespołu dydaktycznego Forma zaliczenie kursu Forma kursu Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium Tygodniowa 4 6 liczba godzin Forma zaliczenia Wymagania wstępne Wymagania określone regulaminem studiów Krótki opis zawartości całego kursu Wprowadzenie do podstawowych pojęć, metod i narzędzi zarządzania projektami. Program szkolenia jest oparty na metodach i narzędziach zarządzania projektami zdefiniowanych m.in. w metodykach PMBOK, PRINCE, PCM oraz zalecanych przez tzw. najlepsze praktyki. Celem kursu jest zapoznanie uczestników z technikami identyfikacji, wymagań, procesu ich pozyskiwania i formalizowania jak również monitorowaniem i wprowadzaniem zmian w projekcie w trakcie realizacji. Wykład - Zawartość tematyczna Zawartość tematyczna poszczególnych wykładów Liczba godzin

7 Wprowadzenie - podstawowe pojęcia związane z zakresem projektu Znaczenie wymagań w sukcesie projektu Interdyscyplinarne i branżowe zespoły specyfikacji wymagań Trudność określenia wymagań Poziomy ogólności opisu wymagań Jakość opisu wymaganą Metody rozpoznania wymagań Wymagania niefunkcjonalne Wymagania funkcjonalne, Porządkowanie wymagań 4 Czynniki uwzględniane przy konstruowaniu wymagań Walidacja zakresu Kontrolowanie zakresu Zarzadzanie zmianą Proces inicjowania i wprowadzania zmian w projekcie Ćwiczenia, seminarium zawartość tematyczna Przeprowadzenie analizy wymagań Przygotowanie OPZ i SIWZ oraz wzoru umowy Rola zamawiającego i wykonawcy wybór oferty Laboratorium, projekt zawartość tematyczna Literatura podstawowa Fraczkowski Kazimierz.: Model of mapping activities and competence In ICT Project. W. Annales UMCS Informatica.AI 4 (006) s , rys., bibliogr. poz., Leffing Dean, Widing Don. Zarządzanie Wymaganiami. Seria Inżynieria Oprogramowania, WNT, Warszawa 003 PMBOK Guide 03 - A Guide to Project Management Body of Knowledge, Project Management Institute, 03. Prince-Skuteczne zarządzanie projektami. Wyd. The Station Office w Wielkiej Brytanii 009r. Zarządzanie projektami, Kompendium wiedzy o zarządzaniu projektami, Polskie wydanie PMBOK Guide 03, MT&DC Warszawa 03 Polskie Wytyczne Kompetencji IPMA wersja., Stowarzyszenie Project Management Polska, 00. Project Cycle Management Guidelines, 3rd Edition 004, EC EuropeAid Cooperation Office. Literatura uzupełniająca Kazimierz Frączkowski. Zarządzanie projektem informatycznym, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 03, Warunki zaliczenia Zaliczenie na podstawie przygotowanych OPZ lub SIWZ w grupach zajęciowych

8 oraz aktywności w zajęciach audytoryjnych i grupowych. OPIS KURSU/PRZEDMIOTU Tytuł kursu/przedmiotu Modelowanie i analiza procesów biznesowych organizacji Imię, nazwisko i tytuł/stopień prowadzącego Dr inż. Paweł Schmidt Project Management Consulting (UK) Imiona, nazwiska oraz tytuły/stopnie członków zespołu dydaktycznego Forma zaliczenie kursu Forma kursu Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium Tygodniowa 8 4 liczba godzin Forma zaliczenia Wymagania wstępne Wymagania określone w regulaminie studiów Krótki opis zawartości całego kursu Celem kursu jest zapoznanie uczestników z technikami identyfikacji, modelowania i optymalizacji technologicznych procesów produkcyjnych. Zrozumienie znaczenia procesów w przedsiębiorstwie leży u podstaw wdrożenia systemów zarządzania jakością, takich jak ISO:9000, TQM, czy SixSigma. Identyfikacja ograniczeń procesów technologicznych stanowi pierwszy krok do usprawnienia działania przedsiębiorstwa. Ponadto, identyfikacja i optymalizacja procesów stanowi jeden z kluczowych elementów najbardziej popularnych metodyk zarządzania projektami, takich jak PMBoK, czy PRINCE. Kontrola procesu wytwarzania i udostępniania usług informatycznych leży u podstaw lekkich (Agile) technik tworzenia systemów informacyjnych. Postrzegana przez analityków jako jedna z głównych przyczyn trudności w realizowaniu projektów branży IT specyfikacja wymagań może jako technikę opisu wykorzystywać ściśle związane z procesami przypadki użycia. Mapa procesów wspieranych systemem informatycznym stanowi podstawę projektowania i implementacji systemów o architekturze zorientowanej na usługi (SOA). Zakres kursu obejmuje podstawy procesowego zarządzania przedsiębiorstwem oraz techniki modelowania, optymalizacji oraz usprawniania procesów technologicznych. Podczas warsztatów opartych o studium przypadku uczestnicy kursu poznają praktyczne metody modelowania procesów, opisywania wymagań poprzez przypadki użycia oraz identyfikacji usług udostępnianych przez systemy IT w ramach automatyzacji wspieranych procesów. Część warsztatów poświęcona zostanie praktycznym umiejętnością opisu procesów

9 rekomendowanym przez organizację WS-I językiem BPMN (Business Process Modeling Notation).

10 Wykład - Zawartość tematyczna Zawartość tematyczna poszczególnych wykładów Liczba godzin. Wprowadzenie Pojęcia podstawowe Proces Mapa procesów Wymagania a. Ograniczenia procesów. Procesy w organizacji Cele modelowania procesów Poziomy opisu organizacji CMM, BPR, BPM 3. Metody identyfikacji i modelowanie procesów Architektura procesów Klasyfikacja procesów Hierarchia procesów Mapa supersystemowa Encje Fazy modelowania procesów Zasady optymalizacji procesów 4. Modelowanie procesów Identyfikacja procesu Dekompozycja procesu Miary procesu Jakość procesu 5. Ograniczenia procesu Identyfikacja ograniczeń Eksploatacja ograniczeń Monitorowanie ograniczeń Doskonalenie procesu 6. Procesy zarządzania projektami mapa procesów PRINCE 7. Modelowanie przypadków użycia Zarządzanie wymaganiami System, zakres, cel, uczestnicy Warunki początkowe, wyzwalacze, gwarancje Scenariusze Rozszerzenia 8. Notacja BPMN

11 Ćwiczenia, seminarium zawartość tematyczna Model procesu biznesowego organizacji Zamodelowanie procesu biznesowego w notacji BPMN wybranej organizacji w oparciu o jej strategie i koncepcję biznesową. Prezentacja wykonanego modelu. Praca zespołowa (3-5 osób). Ocena prowadzącego w oparciu o: a. Poprawność zastosowania notacji BPMN b. Zgodność modelu ze strategią i koncepcja biznesowa organizacji c. Formę i sposób prezentacji Analiza procesów projektowych PRINCE Wykorzystanie mapy procesów metodyki zarządzania projektami PRINCE do określenia działań kierownika projektu w określonej sytuacji projektowej opisanej w studium przypadku. Prezentacja rozwiązania. Praca zespołowa (3-5 osób). Ocena prowadzącego w oparciu o: a. Poprawność przeprowadzonej analizy danych b. Propozycję działań kierownika projektu adekwatna do przeprowadzonej analizy danych Formę i sposób prezentacji Laboratorium, projekt zawartość tematyczna Literatura podstawowa [] Bradley K., Podstawy metodyki PRINCE, Centrum Rozwiązań Menedżerskich S.A., 004 [] BPMI.org, Object Management Group, Business Process Modeling Notation (BPMN) Specification, [3] Frączkowski K., Zarządzanie projektem informatycznym. Projekty w środowisku wirtualnym. Czynniki sukcesu i niepowodzeń projektów, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław, 003 [4] Goldratt E. M., Łańcuch krytyczny, Wydawnictwo Werbel, 000 [5] Goldratt E. M., Cox J. Cel, Wydawnictwo Werbel, 000 [6] Hammer M., Champy J., Reengineering w przedsiębiorstwie, Neumann Management Institute, 996 [7] Havey M., What Is Business Process Modeling, , [8] Havey M., Essential Business Process Modeling, O Reilly, 005 [9] Highsmith J., APM: Agile Project Management - Jak tworzyć innowacyjne produkty, Mikom, 005 [0] IDS-Sheer Polska Spółka z o.o., Technologie IT przesądzające o kierunkach rozwoju branży IT w przyszłości, według raportu Gartnera, [] Majdan K, Zarządzanie procesowe w organizacjach RTD, Gazeta Innowacje nr 4 00, [] McGoveran M., Taking The Pulse of BPM, , [3] PN-EN ISO 900:00: Systemy Zarządzania Jakością. Wymagania. Polski Komitet

12 Normalizacyjny, Warszawa 00 [4] Project Management Institute, PMBOK Guide Third Edition Kompendium wiedzy o zarządzaniu projektami, MT&DC, 006 [5] Steinbeck H., Total Quality Management, Wydawnictwo Placet, 998 [6] Spolsky J., Zarządzanie projektami informatycznymi Subiektywne spojrzenie programisty, Helion, 005 [7] Szyjewski Z., Metodyki zarządzania projektami informatycznymi, Wydawnictwo Placet, Warszawa, 004 [8] Ould M. Business Process Management, Meghan-Kiffer Press, 005 [9] Quality Progress, Zarządzanie procesowe BPR, [0] Wróbel M., Modelowanie procesów biznesowych jako narzędzie doskonalenia organizacji, Centrum Rozwiązań Menedżerskich S.A., Warszawa, [] Zawistowski T, Procesowe zarządzanie organizacją, Problemy Jakości, nr 09.00, Literatura uzupełniająca Warunki zaliczenia Zaliczenie na podstawie obecności oraz aktywności w zajęciach audytoryjnych i laboratoryjnych. OPIS KURSU/PRZEDMIOTU Tytuł kursu/przedmiotu Wybrane obszary zarządzania projektami Zarządzanie jakością w projekcie Imię, nazwisko i tytuł/stopień prowadzącego dr inż. Kazimierz Frączkowski, Imiona, nazwiska oraz tytuły/stopnie członków zespołu dydaktycznego mgr inż. Wojciech Podemski, Forma zaliczenie kursu Forma kursu Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium Tygodniowa liczba godzin 4 Forma zaliczenia Wymagania wstępne

13 Wymagania określone w regulaminie studiów. Krótki opis zawartości całego kursu Metody i narzędzia zarządzania projektami w wybranych obszarach: ryzyko, jakość, komunikacja, aspekty prawne. Program szkolenia jest oparty na metodach i narzędziach zarządzania projektami zdefiniowanych m.in. w metodykach PMBOK, PRINCE, PCM oraz zalecanych przez tzw. najlepsze praktyki. Wykład - Zawartość tematyczna Zawartość tematyczna poszczególnych wykładów Zarządzanie jakością Podstawowe pojęcia dotyczące jakości Jakość wyrobu a jakość procesu Zarządzanie jakością a kontrola jakości Układ klient-dostawca podstawą procesowego zarządzania jakością w projekcie Tradycyjne metody zapewnienia jakości (Karta kontrolna, Diagram Pareto-Lorentza, Diagram relacji) Zaawansowane metody zarządzania jakością w projektach (FMEA, Six Sigma, QVP) Plan zapewnienia jakości i jego rola w zarządzaniu projektem Podstawowe informacje o systemach zarządzania jakością: ISO serii 9000, TQM Liczba godzin Ćwiczenia, seminarium zawartość tematyczna Laboratorium, projekt zawartość tematyczna Literatura podstawowa. Frączkowski K., Zarządzanie projektem informatycznym. Oficyna Wydawnicza PWr, Frączkowski K., Mechliński T.: Instrumenty minimalizacji niepowodzeń projektów informatycznych oraz czynniki sukcesu outsourcing. WNT, Warszawa DeMarco T., Zdążyć przed terminem - opowiadania o zarządzaniu projektem, Studio emka, Warszawa PN EN ISO 9000:000; PN EN ISO 900:000, PN EN ISO 9004: Poradnik Menedżera Jakości, Weka Sp. z o.o. Warszawa 003

14 6. Zarządzanie przez jakość, red. Konarzewska Gubała E., AE Wrocław Zarządzanie projektami. Studium przypadków., Kerzner H., Helion, Gliwice 005 Zarządzanie przez jakość w usługach zdrowotnych., 0.Opolski K., Dykowska G, Możdżonek M., CeDeWu, Warszawa Literatura uzupełniająca Warunki zaliczenia Wysłuchanie wykładu, sprawdzenie wiedze na ćwiczenia case study LG, zarządzanie wymaganiami. OPIS KURSU/PRZEDMIOTU Tytuł kursu/przedmiotu Wybrane obszary zarządzania projektem Zrządzanie kontraktem Imię, nazwisko i tytuł/stopień prowadzącego dr inż. Kazimierz Frączkowski, Imiona, nazwiska oraz tytuły/stopnie członków zespołu dydaktycznego mgr Witold Grzybowski Forma zaliczenie kursu Forma kursu Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium Tygodniowa liczba godzin 8 Forma zaliczenia Wymagania wstępne Wymagania określone w regulaminie studiów. Krótki opis zawartości tematu Wybrane obszary zarządzania projektami Metody i narzędzia zarządzania projektami w wybranych obszarach: umowy w obrocie gospodarczym, umowy handlowe, aspekty prawne umów, zamówienia publiczne, tło instytucjonalne w kraju, partnerstwo publiczno-prywatne jako typ specjalnego zamówienia publicznego. Przykłady projektów krajowych i zagranicznych, najlepsze praktyki oraz ćwiczenie w grupach.

15 Wykład - Zawartość tematyczna Zawartość tematyczna wykładu Zarządzanie Zamówieniami w Projekcie Kontrakty, Umowy cywilno-prawne oraz zamówienia publiczne Zabezpieczenia zobowiązań gospodarczych i fonansowych; Terminologia, instytucje i statystyka Rodzaje umów w obrocie gospodarczym i ich najważniejsze cechy; Rys historyczny rola umów w kształtowaniu stosunków gospodarczych; Kluczowe instytucje, Urząd Zamówień Publicznych, Krajowa Izba Odwoławcza rola i kompetencje; Przegląd podstawowych wych aktów prawnych regulujących zamówienia publiczne, w szczególności ppp i koncesję ze względu na zadania jst; Koncepcje organizacyjne przedsięwzięć gospodarczych: private finance initiative, koncesja, partnerstwo publiczno-prywatne; Ppp i koncesja na świecie i w Europie struktura rynku i statystyka; Przykłady konstrukcji finansowych dla inwestycji w infrastrukturę; Statystyka rynku krajowego ppp przegląd transakcji ze względu na sektor gospodarki; Procesy i czynności administracyjne Planowanie zamówień, pozyskiwanie zasobów, zadania publiczne; Wieloletnia prognoza finansowa i przykładowe uwarunkowania prawne wynikające z ustawy z 7 sierpnia 009 o finansach publicznych; Najważniejsze dokumenty i koordynacja działań urzędów jst; Zarządzanie pozyskiwaniem zasobów; Definiowanie treści zakresu usług publicznych; Tryby postępowania administracyjnego i sekwencja czynności/decyzji. Dialog techniczny i dialog konkurencyjny Zasady obowiązujące w przygotowaniu zamówień publicznych; Rola dialogu technicznego w przygotowaniu zamówienia publicznego; Przykład i procedura dialogu technicznego, dokumentacja, wymagania oraz zapisy w ustawie PZP; Dialog konkurencyjny (tryby negocjacyjne) zasady i przebieg; Kryteria oceny ofert wielokryterialna metoda oceny ofert, zasady i rekomendacje; Przykład dialogu konkurencyjnego ( z podkreśleniem kluczowych aspektów dialogu i sposobu osiągania koncensusu); Wybrane elementy organizacji procesu przetargowego (zapisy ustawowe); Przykłady transakcji Dobór przykładowych case studies uzależniony od profilu słuchaczy, obejmuje projekty infrastrukturalne oraz projekty miękkie ; Pytania do słuchaczy i wymiana uwag dot. podanych przykładów; Podsumowanie najwazniejszych cech projektów ppp/koncesji Różnice pomiędzy koncesją i ppp - zapisy ustawowe, analiza; Realizacja celów publicznych i celów prywatnych, jako warunek udanej transakcji ppp lub koncesji; Analizy gwarantujące celowość ppp jako metody pozyskania wykonawcy usługi publicznej; Liczba godzin,5 0,5

16 Umowa o partnerstwie publiczno-prywatnym najwazniejsze zapisy; Umowa o koncesji na roboty budowlane lub usługi (na przykładzie); Projekty rewitalizacyjne na przykładzie. Omówienie koncesji na przykładzie parkingu miejskiego. Rozwiązywanie case study: parking miejski z podziałem słuchaczy na dwie grupy: zamawiajacy oraz przedsiębiorca; - definiowanie celów projektu (zamawiający oraz partner prywatny) - określenie podstawowych uwarunkowań projektu - stworzenie ogłoszenia o projekcie parkingu - negocjacje pomiędzy zamawiającym i przedsiębiorcą z uwzglednieniem całego zasobu wiedzy nabytej podczas wykładu i case studies. Podsumowanie negocjacji, wskazanie dobrych i złych stron podjętych przez grupy decyzji i pytania do grup w celu wykazania słuszności podjętych decyzji. Ćwiczenia, seminarium zawartość tematyczna Laboratorium, projekt zawartość tematyczna Tytuł kursu/przedmiotu Wybrane obszary zarządzania projektem Zrządzanie Ryzykiem Imię, nazwisko i tytuł/stopień prowadzącego dr inż. Kazimierz Frączkowski, Imiona, nazwiska oraz tytuły/stopnie członków zespołu dydaktycznego dr inż. Kazimierz Fraczkowski Forma zaliczenie kursu Forma kursu Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium Tygodniowa liczba godzin 4 4 Forma zaliczenia Wymagania wstępne Wymagania określone w regulaminie studiów.

17 Krótki opis zawartości tematu Wybrane obszary zarządzania projektami Wykład i ćwiczenia obejmują zagadnienia związane z kształtowaniem się podejścia do zarządzania ryzykiem, w tym metody identyfikacji oraz ilościowe i jakościowe szacowania wartości ryzyka. Ryzyko z perspektywy metodyki Prince oraz PMI Wykład - Zawartość tematyczna Zawartość tematyczna wykładu. Podstawowe pojęcia i definicja ryzyka Ewolucja kształtowanie się podejścia ludzkości do ryzyka Przemiana postaw przyczyny Definicje ryzyka i niepewności. Znaczenie i rozumienie zarządzania ryzykiem Mentalne, organizacyjne i techniczne aspekty 3. Zarządzanie ryzykiem wg PMI oraz Prince 4. Kontrola ryzyka Kroki sterowania ryzykiem 5. Kategorie ryzyka-identyfikacja 6. Atrybuty ryzyka 7. Techniki i metody stosowane przez PM w zarzadzaniu ryzykiem Metody ilościowe Metody jakościowe 8. Systemowe wsparcie zarządzania ryzykiem (pakiety oprogramowania) 9. Szacowanie prawdopodobieństwa i skutków wystąpienia ryzyka 0. Przykład (cz. II wykładu) ilościowe miary ryzyka wprowadzenie do case - Warsztaty Liczba godzin 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 Ćwiczenia, seminarium zawartość tematyczna Tworzenie rejestr ryzyka z estymacją ryzyka akceptowalnego Omówienie i zastosowanie metody punktowej w szacowaniu-liczeniu ryzyka: Znormalizowanego Nieznormalizowanego W poszczególnych kategoriach Całkowitego Opracowanie działań zapobiegawczych warunkowanych wartością ryzyka akceptowalnego Omówienie uzyskanych rezultatów w zespołach. 4 Laboratorium, projekt zawartość tematyczna Literatura podstawowa.pritchard C.L., Zarządzanie ryzykiem w projektach. Teoria i praktyka, WIG-Press, Warszawa 00.Chong Y.Y., Brown E.M., Zarządzanie ryzykiem projektu, Dom Wydawniczy ABC, Kraków 00.

18 OPIS KURSU/PRZEDMIOTU Tytuł kursu/przedmiotu Umiejętności menedżerskie Imię, nazwisko i tytuł/stopień prowadzącego Dr Wojciech Małuszyński Imiona, nazwiska oraz tytuły/stopnie członków zespołu dydaktycznego Forma zaliczenie kursu Forma kursu Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium Tygodniowa 4 liczba godzin Forma zaliczenia Wymagania wstępne Wymagania określone w regulaminie studiów Krótki opis zawartości całego kursu Celem kursu jest przegląd zagadnień dotyczących tego, co winien wiedzieć menedżer w zakresie tak zwanych technik miękkich przydatnych w zarządzaniu projektem. Obszar objęty wykładem dotyczy narzędzi wpływu pozwalających skutecznie kierować pracownikami, sposobów budowania autorytetu poprzez wskazanie na ich źródła a także ograniczenia. W ramach wykładu poświęca się także sporo uwagi identyfikacji konfliktów i stylom ich rozwiązywania biorąc pod uwagę zarówno kontekst osobowościowy jak i sytuacyjnych. Zwraca się również uwagę na specyficzny a równocześnie często występujące źródło konfliktów związane z oporem na zmiany. W tym kontekście pojawia się problem motywacji. Osobną kwestią poruszaną w trakcie wykładu są negocjacje na które wypada spojrzeć zarówno jako na sposób rozwiązywania konfliktów jak i na pewien proces komunikacyjny, który tylko pozornie zostaje zamknięty przyjętymi w trakcie negocjacji uzgodnieniami. W wykładach zwraca się uwagę na elementy szczególnie istotne w procesie negocjacji takie jak umiejętność analizy potrzeb i interesów drugiej strony, formułowanie propozycji i dokonywanie ustępstw oraz prezentację zasad obowiązujących w profesjonalnym procesie negocjacji. Przedstawiono także typowe działania manipulacyjne stosowane w negocjacjach oraz przedstawiono sposoby radzenia sobie w sytuacjach trudnych.. Opierając się na ogólnie sformułowanych zasadach negocjacyjnych pokazano ich przydatność w sytuacjach, które mogą zdarzyć się w trakcie realizacji projektu Celem ostatniego bloku wykładowego jest przedstawienie czynników psychologicznych i uwarunkowań osobowych mających decydujący wpływ na optymalne funkcjonowanie zespołu Uwagę skupiono na rolach grupowych i koncepcjach doboru ludzi do grupy pod kontem

19 dyspozycji osobowościowych. W podsumowaniu przedstawione zostają założenia audytu komunikacyjnego pozwalającego opisać usytuowanie zespołu projektowego w instytucji, która jest jego organizacją macierzystą. Wykład - Zawartość tematyczna Zawartość tematyczna poszczególnych wykładów Przywództwo. Style zarządzania. Budowanie autorytetu Umiejętności menedżerskie aspekt komunikacyjny Narzędzia wpływu Autoprezentacja Style zarządzania i przywództwa Budowanie autorytetu Konflikty i ich rozwiązywanie Pojęcie konfliktu Style rozwiązywania konfliktów na przykładzie klasyfikacji Kilmanna i Thomasa Techniki rozwiązywania konfliktów Dylematy związane z ujawnianiem i rozwiązywaniem konfliktów Radzenie sobie z oporem na zmianę i sytuacje kryzysowe w projekcie. Źródła zmian; wewnętrzne i zewnętrzne w stosunku do zespołu projektowego Jakie zespoły są najbardziej narażone na ryzyko wymuszonych zmian Czym jest kryzys i jak sobie z nim radzić. Sytuacje kryzysowe jako źródło wymuszania zmian Źródła oporu na zmianę i sposoby radzenia sobie z nimi. Opór na zmianę jako element stabilizujący pracę zespołu. Zdetonowanie konfliktu jako sposób wychodzenia z kryzysu Beneficja i koszty radzenia sobie z kryzysem i konfliktem. Negocjacje - wprowadzenie Wyznaczanie granic w negocjacjach i definiowanie celów negocjacyjnych BATNA: (best alternatives to negotiated agreement) Zdobywanie informacji od partnera negocjacji Liczba godzin 4 4

20 Oddzielanie ludzi od problemu Bronienie sprawy Ustępstwa; jak je robić, jaki jest ich cel Poszukiwanie nowych możliwości Przyjmowanie kryteriów Trudne sytuacje i trudni partnerzy w negocjacjach Radzenie sobie z partnerem agresywnym Radzenie sobie z partnerem niekonkretnym Radzenie sobie z partnerem nieprzygotowanym do negocjacji Radzenie sobie z partnerem odchodzącym od negocjacji Manipulacje w negocjacjach Manipulowanie przestrzenią Bezlitosny Partner Ingracjacja Niejasny mandat Atak personalny Gra w dobrego i złego glinę Technika drzwiami w twarz Technika niskiej piłki Negocjacje w zarządzaniu projektami Typowe problemy mogące wystąpić w zarządzaniu projektami Techniki negocjacyjne pozwalające poradzić sobie z nimi Systemy motywacyjne: Teoria X-Y Mc Gregora Teoria hierarchii potrzeb Maslowa Dwuczynnikowa teoria motywacji Herzberga Teoria trychotomii potrzeb McClellanda Wnioski wynikające z poszczególnych teorii dla zarządzania. Próby stworzenia zintegrowanego modelu motywacji. Planowanie zespołu. Profile kompetencji. Identyfikacja projektu (por. sesja.) Pożądane profile kompetencyjne dla zdefiniowanych ról w projekcie. Diagnozowanie ról grupowych. Dobór ludzi do ról, które wynikają z organizacji projektu. o role grupowe (klasyfikacja Belbina) o wpływ ról grupowych na proces komunikacji grupowej o role w projekcie a role grupowe problem dopasowania Typy psychologiczna (na przykładzie MBTI) a podejmowane i przydzielane role w projekcie. Diagnozowanie typów psychologicznych. Budowanie zespołu projektowego poprzez dopasowywanie do siebie

21 ról grupowych i typów psychologicznych w kontekście ról koniecznych do obsadzenia. Organizacja zespołu projektowego jako bilansowania ról projektowych, ról grupowych i kompetencji. Audyt komunikacyjny jako narzędzie diagnozowania i usprawniania komunikacji w zespole i zespołu z otoczeniem. Pojęcie audytu komunikacyjnego,. jego cele i zakres. Narzędzia audytowe. Audyt jako diagnoza i element wewnętrznego public relations. Zyski i zagrożenia związane z przeprowadzaniem audytu. Ćwiczenia, seminarium zawartość tematyczna Laboratorium, projekt zawartość tematyczna Literatura podstawowa Belbin, R. M. (003) Twoja rola w zespole. Gdańsk: GWP Cialdini, R. (007) Wywieranie wpływu na ludzi. Gdańsk: GWP Deutsch, M & Coleman, P.T (red) (005). Rozwiązywanie konfliktów. Teoria i praktyka. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego. Downs, C. W. & Adrian, A. D. (004) Assessing Organizational Communication: Strategic Communications Audits New York, London: The Guilford Press Frame,.J., D. ((00) Zarządzanie projektami w organizacjach. Warszawa: WIG-Press. Frame, J. D. (00) Zarządzanie projektami organizacji Warszawa: WIG-Press Kożusznik, B. (00) Zachowanie człowieka w organizacji. Warszawa: PWE Lewis, J. P. (00) Project Planning, Scheduling, and Control. New York: McGraw-Hill Luecke, R. (003) Negocjacje. Seria: Harvard Business Essentials. Wydawnictwo: MT Busines Ltd. Makin, P., Cooper, C., Cox, C. (000) Organizacje a kontrakt psychologiczny. Zarządanie ludźmi w pracy. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN Robbins, S., & DeCenzo, D. A. (00) Podstawy zarządzania. Warszawa: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne. Literatura uzupełniająca Warunki zaliczenia Zaliczenie na podstawie obecności oraz aktywności w zajęciach audytoryjnych, praca w grupie testy osobowości i ich analiza..

22 OPIS KURSU/PRZEDMIOTU Tytuł kursu/przedmiotu Rachunkowość zarządcza w projektach Imię, nazwisko i tytuł/stopień prowadzącego Prof. dr hab. inż. Dorota Kuchta dr inż. Gabriela Paszkowska Imiona, nazwiska oraz tytuły/stopnie członków zespołu dydaktycznego Forma zaliczenie kursu Forma kursu Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium Tygodniowa 6 liczba godzin Forma zaliczenia 5 minutowy sprawdzian Wymagania wstępne Wymagania określone w regulaminie studiów Krótki opis zawartości całego kursu Wprowadzenie do podstawowych pojęć, metod i narzędzi rachunkowości zarządczej projektu, budżetowania kapitałowego oraz oceny efektywności przedsięwzięć inwestycyjnych Wykład - Zawartość tematyczna Zawartość tematyczna poszczególnych wykładów Rachunek kosztów Pojęcie kosztu. Koszt a przepływ gotówki. Rodzaje kosztów. Podział kosztów na stałe i zmienne, bezpośrednie ipośrednie. Źródła informacji kosztowej. Rodzaje kalkulacji kosztów. Koszty i przychody. Analiza przepływów gotówkowych. Modele rachunku kosztów - podstawowe metody. Rachunek kosztów działań. Analiza opłacalności projektów inwestycyjnych Wprowadzenie Wartość przyszła i wartość obecna pieniądza Liczba godzin

23 Aktualna wartość netto (NPV), wewnętrzna stopa zwrotu (IRR), okres zwrotu inwestycji (payback period) porównanie i zakres zastosowania poszczególnych metod Prognozowanie strumieni pieniężnych generowanych w wyniku realizacji przedsięwzięcia inwestycyjnego Tworzenie modelu do oceny efektywności przedsięwzięcia inwestycyjnego Ćwiczenia, seminarium zawartość tematyczna Laboratorium, projekt zawartość tematyczna Literatura podstawowa Świderska G.K. (red.), Rachunkowość zarządcza i rachunek kosztów, Difin, Warszawa 00 Kaplan R., Cooper R., Zarządzanie kosztami i efektywnością, ABC 000. Czekaj J., Dresler Z.: Podstawy zarządzania finansami firm, PWN Warszawa 996 Jonson H.: Ocena projektów inwestycyjnych. Maksymalizacja wartości przedsiębiorstwa. Wyd. K.E. Liber, Warszawa 000 Literatura uzupełniająca Warunki zaliczenia Zaliczenie na ocenę na podstawie obecności i aktywności na zajęciach oraz na podstawie krótkiego sprawdzianu OPIS KURSU/PRZEDMIOTU Tytuł kursu/przedmiotu Systemy informatyczne zarządzania projektami Imię, nazwisko i tytuł/stopień prowadzącego mgr inż. Maksymilian Kowalczyk Imiona, nazwiska oraz tytuły/stopnie członków zespołu dydaktycznego

24 Forma zaliczenie kursu Forma kursu Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium Tygodniowa 0 liczba godzin Forma zaliczenia Wymagania wstępne Wymagania określone regulaminem studiów Krótki opis zawartości całego kursu Warsztaty komputerowe zarządzania projektem z wykorzystaniem MS Project. Planowanie, realizacja, monitorowanie i kontrola własnych projektów. Komunikowanie i współdzielenie informacji o projekcie. Wykład - Zawartość tematyczna Zawartość tematyczna poszczególnych wykładów Liczba godzin Ćwiczenia, seminarium zawartość tematyczna Laboratorium, projekt zawartość tematyczna Poznawanie i praktyczna nauka dostępnych funkcjonalności w zakresie planowania i monitorowania projektów w MS Project z podziałem na następujące bloki:. Wprowadzenie do zarządzania projektami z wykorzystaniem Microsoft Project a. Uruchamianie programu i omówienie interfejsu użytkownika aplikacji b. Tworzenie nowego projektu (pusty projekt / szablony) c. Zapisywanie projektu d. Wprowadzanie podstawowych informacji o projekcie (informacje o projekcie, zadanie sumaryczne projektu) e. Wprowadzanie zadań / rodzaje zadań f. Podstawowa konfiguracja programu. Harmonogramowanie a. Harmonogramowanie zadań i zależności między zadaniami b. Podprojekty c. Zarządzanie Kalendarzami

25 d. Właściwości i ograniczenia zadań e. Ścieżka krytyczna f. Widoki w programie Microsoft Project 3. Zarządzanie zasobami a. Wprowadzenie do zarządzanie zasobami b. Definiowanie zasobów c. Przydzielanie zasobów do zadań d. Tworzenie pul zasobów e. Widoki zasobów f. Bilansowanie zasobów 4. Monitorowanie postępu i kosztów w projekcie a. Wprowadzenie do monitorowania projektu b. Plan bazowy c. Śledzenie postępu w projekcie d. Śledzenie kosztów w projekcie e. Budżetowanie w projekcie f. Metoda Earned Value 5. Raportowanie i konfiguracja programu + zaliczenie a. Przegląd raportów standardowych b. Tworzenie raportów niestandardowych c. Raporty graficzne d. Konfiguracja programu e. Projekt zaliczeniowy Literatura podstawowa Dokumentacja użytkownika oprogramowania MS Project Literatura uzupełniająca Chatfield C., Johnson T, Microsoft Project 03. Krok po kroku, Helion 03 Wilczewski S., MS Project 03 i MS Project Server 03. Efektywne zarządzanie projektem i portfelem projektów, Helion 03 Warunki zaliczenia Zaliczenie przedmiotu odbywać będzie się na podstawie przygotowanego przez studentów planu realizacji projektu Regał w oparciu o narzędzie Microsoft Project. Zaliczenie przedmiotu odbywać będzie się w uzgodnionych z prowadzącym grupach (max. 4 osobowych). Części składowe oceny Plan bazowy projektu Regał Przygotowanie planu projektu Regał w narzędziu Microsoft Office Project 003/007/00/03. Plan projektu powinien uwzględniać następujące elementy: Projekt ( pkt) i. Nazwa (Zadanie sumaryczne) ii. Daty

26 iii. Kalendarz Zadania (,5 pkt) iv. Listę zadań v. Czas trwania vi. Pracochłonność vii. Powiązania między zadaniami viii. Zasoby ix. Ograniczenia Zasoby ( pkt) x. Nazwa zasobu xi. Rodzaj zasobu xii. Informacje o kosztach (stawka, koszt każdego użycia) Przygotowany plan projektu powinien zostać zapisany jako plan bazowy (0,5 pkt). W projekcie powinny zostać uwzględnione odpowiednie bufory i omówiona ścieżka krytyczna ( pkt). Rozszerzenie planu projektu o ryzyko Uzupełnienie planu projektu o informacje dotyczącą ryzyka. W związku z faktem, że do danego zadania może być przypisane więcej niż pojedyncze ryzyko (jako kolumna niestandardowa), informacje odnośnie ryzyk zadań powinny zostać zrealizowane jako plik Excel, w którym określone ryzyka powiązane byłyby z zadaniami programu Microsoft Project. Max 5 pkt. Odzwierciedlenie wprowadzonych akcji zaradczych W kolejnym kroku należy wprowadzić do harmonogramu akcje zaradcze będące efektem analizy ryzyka. Tak by możliwe było porównanie wartości z planu bazowego z wartościami wprowadzonymi w niniejszym kroku. tj. harmonogramem etapu wszystko w ramach pojedynczego pliku. Max 5 pkt. Monitorowanie projektu plan etapu W ramach ostatniego kroku należy przeprowadzić symulacje monitorowania projektu, która uwzględniałaby: Kryteria oceny Wprowadzenie postępu w projekcie ( pkt) Ustawienie daty stanu (,5pkt) Wyświetlenie linii postępu (,5 pkt) Wyświetlenie wskaźników Earned Value (planned, actual i earned) wraz z ich interpretacją (0,5 pkt)

27 Wagi poszczególnych zadań Nr zadania Waga Ocena od..do Wartość od do Suma 8-70 Oceny Ilość punktów Ocena < , , ,5 Literatura podstawowa Dokumentacja użytkownika oprogramowania MS Project Literatura uzupełniająca Warunki zaliczenia Zaliczenie na podstawie obecności i aktywności na zajęciach warsztatowych oraz opracowanie własnego projektu wykorzystując funkcjonalności w MS Project. OPIS KURSU/PRZEDMIOTU Tytuł kursu/przedmiotu Zarządzanie projektem w środowisku wirtualnym Imię, nazwisko i tytuł/stopień prowadzącego Dr inż. Kazimierz Frączkowski

28 Imiona, nazwiska oraz tytuły/stopnie członków zespołu dydaktycznego Forma zaliczenie kursu Forma kursu Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium Tygodniowa 4 4 liczba godzin Forma zaliczenia Na podstawie rezultatów skonfigurowa nego środowiska wirtualnego Wymagania wstępne Wymagania określone regulaminem studiów Krótki opis zawartości całego kursu Wprowadzenie do podstawowych pojęć, metod i narzędzi zarządzania projektami w środowisku wirtualnym. Program szkolenia jest oparty na metodach i narzędziach zarządzania projektami zdefiniowanych m.in. w metodykach PMBOK, PRINCE, PCM oraz zalecanych przez tzw. najlepsze praktyki. Celem kursu jest zapoznanie uczestników z uwarunkowaniami globalizacji, kulturami pracy i komunikacji oraz technikami informatycznymi do komunikacji i zarzadzania zespołem rozproszonym terytorialnie. Warunki i cele e- Centrów oraz kompetencje PM i telepracowników. Zagadnienia dotyczące integracji interpretacyjnej projektów. Wykład - Zawartość tematyczna Zawartość tematyczna poszczególnych wykładów Globalizacji i związane z nią uwarunkowania realizacji projektów Problemy skali, złożoności i integracji projektów Integracja kontroli zmian w projekcie Interoperacyjność projektów Normy, standardy Telepraca Organizacja zespołów wirtualnych i ich zarządzanie Wirtualna sieć interesariuszy projektów Narzędzia i zasady organizacja spotkań projektowych z wykorzystaniem komunikatorów (Skype, Gadu Gadu, Tlen, Face Messenger, ispq VideoChat, inne) Wymagane kompetencje PM kierującego projektem wirtualnym Liczba godzin Ćwiczenia, seminarium zawartość tematyczna Przeprowadzenie symulacji pracy w projekcie z zespołem wirtualnym. Wybór komunikatora przy pomocy którego grupy przeprowadza

29 przygotowanie OPZ i SIWZ. Laboratorium, projekt zawartość tematyczna Literatura podstawowa Jack M.Nilles. Telepraca. Strategie kierowania wirtualną załoga. WNT.Warszawa 003 r PMBOK Guide 03 - A Guide to Project Management Body of Knowledge, Project Management Institute, 03. Zarządzanie projektami, Kompendium wiedzy o zarządzaniu projektami, Polskie wydanie PMBOK Guide 03, MT&DC Warszawa 03 Polskie Wytyczne Kompetencji IPMA wersja., Stowarzyszenie Project Management Polska, 00. Project Cycle Management Guidelines, 3rd Edition 004, EC EuropeAid Cooperation Office. Literatura uzupełniająca Kazimierz Frączkowski. Zarządzanie projektem informatycznym, Projekty w środowisku wirtualnym. Czynniki sukcesu i niepowodzeń projektu. Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 03, Warunki zaliczenia Zaliczenie na ocenę na podstawie obecności, aktywności w zajęciach oraz uzyskanych wynikach w przygotowaniu OPZ lub SIWZ grupowych. OPIS KURSU/PRZEDMIOTU Tytuł kursu/przedmiotu Metody zwinne w zarządzaniu projektami Imię, nazwisko i tytuł/stopień prowadzącego mgr inż. Łukasz Sienkiewicz Imiona, nazwiska oraz tytuły/stopnie członków zespołu dydaktycznego Forma zaliczenie kursu Forma kursu Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium

30 Tygodniowa liczba godzin Forma zaliczenia 4 4 Na podstawie rozwiązania ćwiczenia Wymagania wstępne Wymagania określone w regulaminie studiów Krótki opis zawartości całego kursu Wprowadzenie do zarządzania projektami i organizacji pracy zespołów wytwórczych pracujących zgodnie z wytycznymi wybranych metodyk zwinnych (tj. SCRUM, Kanban). Wyjaśnienie różnic występujących pomiędzy konwencjonalnym podejściem a metodologią Agile. Organizacja pracy wielofunkcyjnego i samoorganizującego się zespołu wytwórczego. Wykład - Zawartość tematyczna Zawartość tematyczna poszczególnych wykładów Wprowadzenie do metodologii Agile: Geneza powstania zwinnych metodyk. Struktura organizacji pracującej zgodnie z wytycznymi Agile manifesto umiejscowienie metodyk zwinnych w organizacji projektowej. Ćwiczenie: Agile vs. Waterfall Różnice występujące pomiędzy podejściem konwencjonalnym a zwinnym. Korzyści wynikające z użycia metodyk zwinnych. Wprowadzenie do metody Scrum: Ćwiczenie: X i Y Kluczowe elementy metody: struktura zespołu wytwórczego, planowanie zakresu prac, planowanie kolejnego cyklu. Ćwiczenie/Warsztat: Zwinne Planowanie Raportowanie postępu wykonywanych prac, pomiar wykonanej pracy. Zatwierdzanie wyników pracy, rola zdefiniowania zasad pracy wykonanej. Warsztat: Analiza wyników pracy dostarczonej przez zespół wytwórczy. Koordynacja procesu wytwórczego. Wprowadzenie do metody Kanban: Wytyczne metody Kanban główne zasady i wartości. Budowanie wielofunkcyjnego i samoorganizującego się zespołu Warsztat Pizza Game Kanban Błędy popełniane przy wprowadzaniu zwinnych metodyk. Liczba godzin Ćwiczenia, seminarium zawartość tematyczna Ćwiczenie: Agile vs. Waterfall 4 Laboratorium, projekt zawartość tematyczna

31 Literatura podstawowa. K. Schwaber, Agile Project Management with Scrum, Microsoft Press, 004. M. Kohn, Agile Estimating and Planning, Pearson Education, P. Deemer, G. Benefield, C. Larman, B. Vodde, The Scrum Primer, InfoQ, 0 4. A. Cockburn, Agile Software Development. Gra zespołowa. Wydanie II, Helion, Literatura uzupełniająca Warunki zaliczenia Zaliczenie na ocenę na podstawie obecności oraz aktywności w grupowych przy rozwiązywania zadania. OPIS KURSU/PRZEDMIOTU Tytuł kursu/przedmiotu Przygotowanie do certyfikacji IPMA 4LC na poziomie D Imię, nazwisko i tytuł/stopień prowadzącego dr inż. Bogumił Tomasz Dałkowski GET Manager dr inż. Krzysztof Hołodnik GET Manager Imiona, nazwiska oraz tytuły/stopnie członków zespołu dydaktycznego Forma zaliczenie kursu

32 Forma kursu Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium Tygodniowa 8 liczba godzin Forma zaliczenia Wymagania wstępne Wymagania określone regulaminem studiów Krótki opis zawartości całego kursu Przegląd najważniejszych metod i narzędzi zarządzania projektami - Mapa projektu. Przykładowy test wiedzy, omówienie wyników, dobre rady. Wykład - Zawartość tematyczna Zawartość tematyczna poszczególnych wykładów Przegląd najważniejszych metod i narzędzi zarządzania projektami - Mapa projektu. Dobre rady: komentarz nt wymagań i formuły testu wiedzy IPMA 4LC na poziomie D. Przykładowy test wiedzy, zgodny co do formuły, zakresu i stopnia trudności zadań oraz organizacji z testem wiedzy IPMA 4LC na poziomie D. Omówienie wyników, dobre rady. Liczba godzin 8 Ćwiczenia, seminarium zawartość tematyczna Laboratorium, projekt zawartość tematyczna Literatura podstawowa Polskie Wytyczne Kompetencji IPMA wersja., Stowarzyszenie Project Management Polska, 00. Literatura uzupełniająca Warunki zaliczenia Zaliczenie na ocenę na podstawie wyniku testu wiedzy

33

Imiona, nazwiska oraz tytuły/stopnie członków zespołu dydaktycznego -------------

Imiona, nazwiska oraz tytuły/stopnie członków zespołu dydaktycznego ------------- OPIS KURSU/PRZEDMIOTU Tytuł kursu/przedmiotu Podstawy Zarządzania Projektami Imię, nazwisko i tytuł/stopień prowadzącego dr inż. Kazimierz Frączkowski dr inż. Bogumił Tomasz Dałkowski GET Manager dr inż.

Bardziej szczegółowo

Imiona, nazwiska oraz tytuły/stopnie członków zespołu dydaktycznego -------------

Imiona, nazwiska oraz tytuły/stopnie członków zespołu dydaktycznego ------------- OPIS KURSU/PRZEDMIOTU Tytuł kursu/przedmiotu Podstawy Zarządzania Projektami Imię, nazwisko i tytuł/stopień prowadzącego dr inż. Kazimierz Frączkowski dr inż. Bogumił Tomasz Dałkowski GET Manager dr inż.

Bardziej szczegółowo

STUDIA PODYPLOMOWE ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI Edycja 2011/2012

STUDIA PODYPLOMOWE ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI Edycja 2011/2012 STUDIA PODYPLOMOWE ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI Edycja 2011/2012 Program studiów opracował: Grzegorz Karpiuk CEL STUDIÓW 1. Zdobycie przez uczestników wiedzy i kompetencji z zakresu zarządzania projektami oraz

Bardziej szczegółowo

Imiona, nazwiska oraz tytuły/stopnie członków zespołu dydaktycznego -------------

Imiona, nazwiska oraz tytuły/stopnie członków zespołu dydaktycznego ------------- OPIS KURSU/PRZEDMIOTU Tytuł kursu/przedmiotu Podstawy Zarządzania Projektami Imię, nazwisko i tytuł/stopień prowadzącego dr inż. Kazimierz Frączkowski dr inż. Bogumił Tomasz Dałkowski GET Manager dr inż.

Bardziej szczegółowo

Program kształcenia i plan studiów podyplomowych: Zarządzanie projektami

Program kształcenia i plan studiów podyplomowych: Zarządzanie projektami Program kształcenia i plan studiów podyplomowych: Zarządzanie projektami edycja 15 opracowany zgodnie z Zarządzeniami Wewnętrznymi PWr nr 1/2012 i 15/2012 organizowanego przez Wydział Informatyki i Zarządzania

Bardziej szczegółowo

Program kształcenia i plan studiów podyplomowych: Zarządzanie projektami

Program kształcenia i plan studiów podyplomowych: Zarządzanie projektami Program kształcenia i plan studiów podyplomowych: Zarządzanie projektami edycja 21 opracowany zgodnie z Zarządzeniami Wewnętrznymi PWr nr 1/2012 i 15/2012 i 3/2012 organizowanego przez Wydział Informatyki

Bardziej szczegółowo

PODYPLOMOWE STUDIA ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI KATOWICE

PODYPLOMOWE STUDIA ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI KATOWICE PODYPLOMOWE STUDIA ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI KATOWICE Dobre narzędzia, które pomogą Ci w planowaniu i realizacji projektu TERMIN od: 04.11.2017 TERMIN do: 04.11.2018 CZAS TRWANIA:21 dni MIEJSCE: Katowice

Bardziej szczegółowo

PODYPLOMOWE STUDIA ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI KATOWICE

PODYPLOMOWE STUDIA ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI KATOWICE PODYPLOMOWE STUDIA ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI KATOWICE Dobre narzędzia, które pomogą Ci w planowaniu i realizacji projektu TERMIN od: 25.11.2017 TERMIN do: 01.07.2018 CZAS TRWANIA:21 dni MIEJSCE: Katowice

Bardziej szczegółowo

AL 1302 ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI W OPARCIU O METODYKĘ PRINCE2

AL 1302 ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI W OPARCIU O METODYKĘ PRINCE2 AL 1302 ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI W OPARCIU O METODYKĘ PRINCE2 1. Definicja projektu: cechy projektu, przyczyny porażek projektów, czynniki sukcesu projektów, cele projektu, produkty projektu, cykl życia

Bardziej szczegółowo

STUDIA PODYPLOMOWE ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI INFORMATYCZNYMI

STUDIA PODYPLOMOWE ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI INFORMATYCZNYMI Zeszyty Naukowe Wydziału Informatycznych Technik Zarządzania Wyższej Szkoły Informatyki Stosowanej i Zarządzania Współczesne Problemy Zarządzania Nr 1/2011 STUDIA PODYPLOMOWE ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI INFORMATYCZNYMI

Bardziej szczegółowo

PODYPLOMOWE STUDIA ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI WARSZAWA

PODYPLOMOWE STUDIA ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI WARSZAWA PODYPLOMOWE STUDIA ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI WARSZAWA Dobre narzędzie, które pomoże Ci w planowaniu i realizacji projektu TERMIN od: 07.10.2017 TERMIN do: 10.06.2018 CZAS TRWANIA:21 dni MIEJSCE: Warszawa

Bardziej szczegółowo

PRAKTYKA ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI W OPARCIU O PMBOK GUIDE 5TH.ED.

PRAKTYKA ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI W OPARCIU O PMBOK GUIDE 5TH.ED. PRAKTYKA ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI W OPARCIU O PMBOK GUIDE 5TH.ED. Możliwość uzyskania 23 punktów PDU Cel szkolenia: Celem szkolenia jest podniesienie efektywności działań uczestników szkolenia w projektach

Bardziej szczegółowo

PODYPLOMOWE STUDIA ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI GDAŃSK

PODYPLOMOWE STUDIA ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI GDAŃSK PODYPLOMOWE STUDIA ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI GDAŃSK Dobre narzędzie, które pomoże Ci w planowaniu i realizacji projektu TERMIN od: 21.10.2017 TERMIN do: 17.06.2018 CZAS TRWANIA:21 dni MIEJSCE: Gdańsk CENA:

Bardziej szczegółowo

Szkolenie 1. Zarządzanie projektami

Szkolenie 1. Zarządzanie projektami UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE Projekt Nowoczesny model zarządzania w UMCS umowa nr UDA-POKL.04.01.01-00-036/11-00 Pl. Marii Curie-Skłodowskiej 5, 20-031 Lublin, www.nowoczesny.umcs.lublin.pl

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA O PROGRAMIE KSZTAŁCENIA DLA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

INFORMACJA DODATKOWA O PROGRAMIE KSZTAŁCENIA DLA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH INFORMACJA DODATKOWA O PROGRAMIE KSZTAŁCENIA DLA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH Menedżer projektów EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH 1. Opis efektów kształcenia Symbol efektów kształcenia dla programu

Bardziej szczegółowo

Szkolenie: Warsztaty przygotowujące do certyfikacji IPMA, poziom D

Szkolenie: Warsztaty przygotowujące do certyfikacji IPMA, poziom D Szkolenie: Warsztaty przygotowujące do certyfikacji IPMA, poziom D Temat: Szkolenie: Warsztaty przygotowujące do certyfikacji IPMA, poziom D Termin: do ustalenia Miejsce: do ustalenia Cena: PLN Opis szkolenia:

Bardziej szczegółowo

DYPLOM POST-MBA: STRATEGICZNE ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI

DYPLOM POST-MBA: STRATEGICZNE ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI DYPLOM POST-MBA: STRATEGICZNE ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI TERMIN od: TERMIN do: CZAS TRWANIA:12 dni MIEJSCE: CENA: 7600 zł netto Tempo i złożoność funkcjonowania organizacji sprawia, że udana realizacja firmowych

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie Projektami zgodnie z PRINCE2

Zarządzanie Projektami zgodnie z PRINCE2 Zarządzanie Projektami zgodnie z PRINCE2 Opis Metodyka PRINCE2 powstała na bazie doświadczeń z wielu lat dobrych praktyk zarządzania projektami. Metodyka ta oferuje elastyczne i łatwe do adaptacji podejście

Bardziej szczegółowo

STUDIA PODYPLOMOWE Zarządzanie Projektami

STUDIA PODYPLOMOWE Zarządzanie Projektami STUDIA PODYPLOMOWE Zarządzanie Projektami (Program studiów) Opracowanie: dr inż. Jacek Jakieła Program studiów Zarządzanie projektami 2 CEL STUDIÓW, ADRESAT I PROFIL ABSOLWENTA Studia podyplomowe Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Osiągnięte cele w sferze postaw, wiedzy i umiejętności

Osiągnięte cele w sferze postaw, wiedzy i umiejętności 1 Program kursu 14 dni (7 x 2 dni) Temat Osiągnięte cele w sferze postaw, wiedzy i umiejętności Metodologia/Sposób realizacji DZIEŃ 1 Pojęcie projektu, programu, portfela projektów Projekt, a proces Cykl

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie projektami zadaniowymi w oparciu o metodykę PMI

Zarządzanie projektami zadaniowymi w oparciu o metodykę PMI Zarządzanie projektami zadaniowymi w oparciu o metodykę PMI Opis Zarządzanie przedsięwzięciami należy do jednych z najefektywniejszych metod organizacyjnych operowania zasobami firmy. Jest jednocześnie

Bardziej szczegółowo

Wsparcie narzędziowe zarządzania ryzykiem w projektach

Wsparcie narzędziowe zarządzania ryzykiem w projektach Wsparcie narzędziowe zarządzania ryzykiem w projektach Spotkanie 1 Zbigniew Misiak (BOC IT Consulting) Podyplomowe Studia Menedżerskie Zarządzanie projektami informatycznymi Czym się będziemy zajmować?

Bardziej szczegółowo

Szkolenie Podstawy Zarządzania Projektami Informator

Szkolenie Podstawy Zarządzania Projektami Informator Projekt Informatyka inwestycją w przyszłość współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Szkolenie Podstawy Zarządzania Projektami Informator Spis treści Informacje

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie projektami - narzędzia, software, dokumentacja, metodyka PMBOK

Zarządzanie projektami - narzędzia, software, dokumentacja, metodyka PMBOK Zarządzanie projektami - narzędzia, software, dokumentacja, metodyka PMBOK Opis Szkolenie realizowane w ramach: Oferowane zajęcia umożliwiają uczestnikom poznanie najlepszych metod i narzędzi stosowanych

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 1. Cel szkolenia

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 1. Cel szkolenia 1. Cel szkolenia m szkolenia jest nauczenie uczestników stosowania standardu PRINCE2 do Zarządzania Projektami Informatycznymi. Metodyka PRINCE2 jest jednym z najbardziej znanych na świecie standardów

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie projektami - opis przedmiotu

Zarządzanie projektami - opis przedmiotu Zarządzanie projektami - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Zarządzanie projektami Kod przedmiotu 04.7-WZ-EkoP-ZP-S16 Wydział Kierunek Wydział Ekonomii i Zarządzania Ekonomia Profil ogólnoakademicki

Bardziej szczegółowo

TRENING KOMPETENCJI MENEDŻERSKICH

TRENING KOMPETENCJI MENEDŻERSKICH TRENING KOMPETENCJI MENEDŻERSKICH Przykładowy program szkolenia Dzień Sesja 1: Wprowadzenie do zarządzania strategicznego Definicje i podstawowe terminy z zakresu zarządzania strategicznego Interesariusze

Bardziej szczegółowo

Zestawy zagadnień na egzamin dyplomowy (licencjacki) dla kierunku ZARZĄDZANIE (studia I stopnia)

Zestawy zagadnień na egzamin dyplomowy (licencjacki) dla kierunku ZARZĄDZANIE (studia I stopnia) Zestawy zagadnień na egzamin dyplomowy (licencjacki) dla kierunku ZARZĄDZANIE (studia I stopnia) obowiązuje od 01.10.2015 Zgodnie z Zarządzeniem Rektora ZPSB w sprawie Regulaminu Procedur Dyplomowych,

Bardziej szczegółowo

KRZYSZTOF REDLARSKI PODSTAWY METODYKI ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI W UJĘCIU KLASYCZNYM

KRZYSZTOF REDLARSKI PODSTAWY METODYKI ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI W UJĘCIU KLASYCZNYM KRZYSZTOF REDLARSKI PODSTAWY METODYKI ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI W UJĘCIU KLASYCZNYM Gdańsk 2016 PRZEWODNICZĄCY KOMITETU REDAKCYJNEGO WYDAWNICTWA POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ Janusz T. Cieśliński RECENZENT Witold

Bardziej szczegółowo

Akademia PMP przygotowanie do egzaminów PMP /CAPM - edycja weekendowa

Akademia PMP przygotowanie do egzaminów PMP /CAPM - edycja weekendowa A PMP Akademia PMP przygotowanie do egzaminów PMP /CAPM - edycja weekendowa Czas trwania: 5 dni (40 h) Poziom trudności: Zaawansowany Autoryzacja: APM Group Ltd Opis: Akademia PMP to 5-dniowy, intensywny

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: MODELOWANIE I ANALIZA SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH Modeling and analysis of computer systems Kierunek: Informatyka Forma studiów: Stacjonarne Rodzaj przedmiotu: Poziom kwalifikacji: obowiązkowy

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie Projektami IT. - Nowoczesny Project Manager Nowość

Zarządzanie Projektami IT. - Nowoczesny Project Manager Nowość Zarządzanie Projektami IT - Nowoczesny Project Manager Nowość Unikalność studiów Zarządzanie Projektami IT polega nie tylko na zgodności programu standardem PMI ale również na kompleksowym ujęciu problematyki

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI

PODSTAWY ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI Bogdan Miedziński PODSTAWY ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI Dorocie żonie, wiernej towarzyszce życia 1 SPIS TREŚCI Wstęp................................................. 9 1. Zarządzanie projektami z lotu ptaka....................

Bardziej szczegółowo

Wstęp do zarządzania projektami

Wstęp do zarządzania projektami Wstęp do zarządzania projektami Definicja projektu Projekt to tymczasowe przedsięwzięcie podejmowane w celu wytworzenia unikalnego wyrobu, dostarczenia unikalnej usługi lub uzyskania unikalnego rezultatu.

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1) Nazwa przedmiotu: INŻYNIERIA SYSTEMÓW I ANALIZA SYSTEMOWA. 2) Kod przedmiotu: ROZ-L3-20

KARTA PRZEDMIOTU. 1) Nazwa przedmiotu: INŻYNIERIA SYSTEMÓW I ANALIZA SYSTEMOWA. 2) Kod przedmiotu: ROZ-L3-20 Z1-PU7 WYDANIE N2 Strona: 1 z 5 (pieczęć wydziału) KARTA PRZEDMIOTU 1) Nazwa przedmiotu: INŻYNIERIA SYSTEMÓW I ANALIZA SYSTEMOWA 3) Karta przedmiotu ważna od roku akademickiego: 2014/2015 2) Kod przedmiotu:

Bardziej szczegółowo

Nazwa przedmiotu: MODELOWANIE I ANALIZA SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH. Modeling and analysis of computer systems Forma studiów: Stacjonarne

Nazwa przedmiotu: MODELOWANIE I ANALIZA SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH. Modeling and analysis of computer systems Forma studiów: Stacjonarne Nazwa przedmiotu: MODELOWANIE I ANALIZA SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH Kierunek: Informatyka Modeling and analysis of computer systems Forma studiów: Stacjonarne Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy w ramach specjalności:

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy Zarządzanie Projektem Project management Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Poziom studiów: studia II stopnia Rodzaj zajęć: Wyk. Ćwicz. Lab. Sem.

Bardziej szczegółowo

Wstęp do zarządzania projektami

Wstęp do zarządzania projektami Wstęp do zarządzania projektami Definicja projektu Projekt to tymczasowe przedsięwzięcie podejmowane w celu wytworzenia unikalnego wyrobu, dostarczenia unikalnej usługi lub uzyskania unikalnego rezultatu.

Bardziej szczegółowo

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2015/2016

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2015/2016 Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki Karta przedmiotu Wydział Mechaniczny obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 201/2016 Kierunek studiów: Informatyka Stosowana Forma

Bardziej szczegółowo

Szkoła Project Managerów Kurs przygotowujący do certyfikacji IPMA na poziomie D 176 godzin

Szkoła Project Managerów Kurs przygotowujący do certyfikacji IPMA na poziomie D 176 godzin Szkoła Project Managerów Kurs przygotowujący do certyfikacji IPMA na poziomie D 176 godzin Cel zajęć: Celem szkolenia jest przygotowanie uczestników do pełnienia funkcji kierownika zespołu/ project managera

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie projektami. Porównanie podstawowych metodyk

Zarządzanie projektami. Porównanie podstawowych metodyk Zarządzanie projektami Porównanie podstawowych metodyk Porównanie podstawowych metodyk w zarządzaniu projektami PRINCE 2 PMBOK TENSTEP AGILE METODYKA PRINCE 2 Istota metodyki PRINCE 2 Project IN Controlled

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie projektami. Wykład 2 Zarządzanie projektem

Zarządzanie projektami. Wykład 2 Zarządzanie projektem Zarządzanie projektami Wykład 2 Zarządzanie projektem Plan wykładu Definicja zarzadzania projektami Typy podejść do zarządzania projektami Cykl życia projektu/cykl zarządzania projektem Grupy procesów

Bardziej szczegółowo

Program kształcenia i plan studiów podyplomowych: Zarządzanie projektami

Program kształcenia i plan studiów podyplomowych: Zarządzanie projektami podyplomowych: Zarządzanie projektami edycja 3 organizowanych przez Wydział Informatyki i Zarządzania Politechniki Wrocławskiej Opracowany zgodnie z Zarządzeniami Wewnętrznymi PWr nr: 1/01, 15/01, 3/01

Bardziej szczegółowo

Wydział: Zarządzanie i Finanse. Zarządzanie

Wydział: Zarządzanie i Finanse. Zarządzanie Wydział: Zarządzanie i Finanse Nazwa kierunku kształcenia: Zarządzanie Rodzaj przedmiotu: specjalnościowy Opiekun: prof. nadzw. dr hab. Elżbieta Weiss Poziom studiów (I lub II stopnia): I stopnia Tryb

Bardziej szczegółowo

Rok akademicki: 2014/2015 Kod: ZIE-2-307-s Punkty ECTS: 3. Poziom studiów: Studia II stopnia Forma i tryb studiów: -

Rok akademicki: 2014/2015 Kod: ZIE-2-307-s Punkty ECTS: 3. Poziom studiów: Studia II stopnia Forma i tryb studiów: - Nazwa modułu: Narzędzia informatyczne w zarządzaniu portfolio projektów Rok akademicki: 2014/2015 Kod: ZIE-2-307-s Punkty ECTS: 3 Wydział: Zarządzania Kierunek: Informatyka i Ekonometria Specjalność: -

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE STRATEGICZNE OPRACOWANIE

ZARZĄDZANIE STRATEGICZNE OPRACOWANIE Przykładowy program ZARZĄDZANIE STRATEGICZNE OPRACOWANIE I WDROŻENIE STRATEGII Beata Kozyra 2017 3 dni Poniższy program może być skrócony do 2-1 dnia lub kilkugodzinnej prezentacji. Znikający Kocie, Alicja

Bardziej szczegółowo

( SZKOŁA ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI W KOMUNIKACJI

( SZKOŁA ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI W KOMUNIKACJI ( SZKOŁA ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI W KOMUNIKACJI Szkoła powstała z myślą o ludziach odpowiedzialnych za realizację kompleksowych projektów komunikacyjnych przy wykorzystaniu dostępnych zasobów, zarówno w

Bardziej szczegółowo

MS Project 2010 w harmonogramowaniu - planowanie zadań, działań, operacji i przedsięwzięć

MS Project 2010 w harmonogramowaniu - planowanie zadań, działań, operacji i przedsięwzięć MS Project 2010 w harmonogramowaniu - planowanie zadań, działań, operacji i przedsięwzięć Opis Czy narzędzia informatyczne są trudne w opanowaniu? My uważamy, że nie - sądzimy, że opanowanie ich obsługi

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie projektami - narzędzia, software, dokumentacja, standard PMBOK Guide

Zarządzanie projektami - narzędzia, software, dokumentacja, standard PMBOK Guide Zarządzanie projektami - narzędzia, software, dokumentacja, standard PMBOK Guide Terminy szkolenia 19-21 październik 2016r., Wrocław - Hotel Śląsk*** 16-18 listopad 2016r., Gdańsk - Mercure Gdańsk Posejdon****

Bardziej szczegółowo

Zaplanować projekt fundraisingowy i przeprowadzić go przez wszystkie etapy realizacji nie tracąc z pola widzenia założonych efektów;

Zaplanować projekt fundraisingowy i przeprowadzić go przez wszystkie etapy realizacji nie tracąc z pola widzenia założonych efektów; Celem szkolenia Zarządzanie projektem fundraisingowym jest nabycie przez uczestników wiedzy, umiejętności oraz kompetencji w zakresie planowania i osiągania celów projektowych. Uczestnik pozna i nauczy

Bardziej szczegółowo

W. 3. Zarządzanie projektami: potrzeba str. 30. W. 4. Odpowiedź na zmieniające się warunki str. 32. W. 5. Systemowe podejście do zarządzania str.

W. 3. Zarządzanie projektami: potrzeba str. 30. W. 4. Odpowiedź na zmieniające się warunki str. 32. W. 5. Systemowe podejście do zarządzania str. Spis treści O autorach str. 15 Przedmowa str. 17 Podziękowania str. 21 Wprowadzenie str. 23 W. 1. Dawno, dawno temu str. 23 W. 2. Projekt - co to takiego? str. 26 W. 3. Zarządzanie projektami: potrzeba

Bardziej szczegółowo

6 Metody badania i modele rozwoju organizacji

6 Metody badania i modele rozwoju organizacji Spis treści Przedmowa 11 1. Kreowanie systemu zarządzania wiedzą w organizacji 13 1.1. Istota systemu zarządzania wiedzą 13 1.2. Cechy dobrego systemu zarządzania wiedzą 16 1.3. Czynniki determinujące

Bardziej szczegółowo

Warsztaty FRAME. Sygnatura warsztatu: W1 (W3) Czas trwania: 3 dni

Warsztaty FRAME. Sygnatura warsztatu: W1 (W3) Czas trwania: 3 dni Sygnatura warsztatu: W1 (W3) Czas trwania: 3 dni Warsztaty FRAME I. Cel Zapoznanie uczestników z możliwościami wykorzystania Europejskiej Ramowej Architektury ITS FRAME (zwanej dalej FRAME ) oraz jej narzędzi

Bardziej szczegółowo

Treść zajęć. Wprowadzenie w treść studiów, przedstawienie prowadzącego i zapoznanie się grupy Prezentacja sylabusu modułu, jego celów i

Treść zajęć. Wprowadzenie w treść studiów, przedstawienie prowadzącego i zapoznanie się grupy Prezentacja sylabusu modułu, jego celów i PROGRAM SZCZEGÓLOWY I. Wstęp do zarządzania projektami. Wprowadzenie w treść studiów, przedstawienie prowadzącego i zapoznanie się grupy Prezentacja sylabusu modułu, jego celów i.. Pojęcie projektu oraz

Bardziej szczegółowo

OFERTA SZKOLEŃ BIZNESOWYCH

OFERTA SZKOLEŃ BIZNESOWYCH OFERTA SZKOLEŃ BIZNESOWYCH Przywództwo i zarządzanie zespołem Szkolenie z zakresu przywództwa, kompetencji liderskich i zarządzania zespołem. Podniesienie kompetencji zarządczych w zakresie przywództwa,

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: PROJEKTOWANIE SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH I KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE C1. Podniesienie poziomu wiedzy studentów z inżynierii oprogramowania w zakresie C.

Bardziej szczegółowo

Leszek Dziubiński Damian Joniec Elżbieta Gęborek. Computer Plus Kraków S.A.

Leszek Dziubiński Damian Joniec Elżbieta Gęborek. Computer Plus Kraków S.A. Leszek Dziubiński Damian Joniec Elżbieta Gęborek Computer Plus Kraków S.A. Wykorzystanie Microsoft Project Server w procesie zarządzania projektami Kompetencje partnerskie Gold: Portals and Collaboration

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 00 Red. Spis tresci. Wstep..indd 5 2009 12 02 10:52:08

Spis treści. 00 Red. Spis tresci. Wstep..indd 5 2009 12 02 10:52:08 Spis treści Wstęp 9 Rozdział 1. Wprowadzenie do zarządzania projektami 11 1.1. Istota projektu 11 1.2. Zarządzanie projektami 19 1.3. Cykl życia projektu 22 1.3.1. Cykl projektowo realizacyjny 22 1.3.2.

Bardziej szczegółowo

Szkolenie: Zarządzanie cyklem projektu w Jednostkach Samorządu Terytorialnego

Szkolenie: Zarządzanie cyklem projektu w Jednostkach Samorządu Terytorialnego Szkolenie: Zarządzanie cyklem projektu w Jednostkach Samorządu Terytorialnego Temat: Szkolenie: Zarządzanie cyklem projektu w Jednostkach Samorządu Terytorialnego Termin: do ustalenia Miejsce: do ustalenia

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Tytuł zamówienia: Organizacja szkoleń specjalistycznych i kursów doszkalających na potrzeby realizacji projektu Wzmocnienie potencjału dydaktycznego UWM

Bardziej szczegółowo

Karta opisu przedmiotu Zaawansowane techniki analizy systemowej oparte o modelowanie warsztaty

Karta opisu przedmiotu Zaawansowane techniki analizy systemowej oparte o modelowanie warsztaty Karta opisu przedmiotu Zaawansowane techniki analizy systemowej oparte o modelowanie warsztaty przedmiotu Stopień studiów i forma: Rodzaj przedmiotu Kod przedmiotu Grupa kursów Zaawansowane techniki analizy

Bardziej szczegółowo

Wstęp 1. Dwugłos o zarządzaniu 2. Współczesny świat w erze turbulencji (Alojzy Z. Nowak) 3. Przedsiębiorczość (Beata Glinka)

Wstęp 1. Dwugłos o zarządzaniu 2. Współczesny świat w erze turbulencji (Alojzy Z. Nowak) 3. Przedsiębiorczość (Beata Glinka) Wstęp 1. Dwugłos o zarządzaniu 1.1. Ewolucja podejść do zarządzania (Włodzimierz Piotrowski) 1.1.1. Kierunek klasyczny 1.1.2. Kierunek human relations (szkoła stosunków międzyludzkich) 1.1.3. Podejście

Bardziej szczegółowo

Informacja o autorach W stęp... 15

Informacja o autorach W stęp... 15 Spis treści Informacja o autorach... 13 W stęp... 15 Część I Wprowadzenie do zarządzania projektami Rozdział 1. Projekty i pojęcia pokrewne... 19 1.1. Projekty... 19 1.2. Rodzaje projektów... 23 Pytania

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie projektami - wstęp. Paweł Rola

Zarządzanie projektami - wstęp. Paweł Rola Zarządzanie projektami - wstęp Paweł Rola dr inż. Jan Betta jan.betta@pwr.wroc.pl Budynek: B-4, p. 424 Materiały do wykładu i ćwiczeń: www.ioz.pwr.wroc.pl/pracownicy/betta/ Wprowadzenie Legenda: A. Używali

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie procesami pomocniczymi w przedsiębiorstwie

Zarządzanie procesami pomocniczymi w przedsiębiorstwie WYDAWNICTWO PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W PŁOCKU Leszek Pruszkowski Zarządzanie procesami pomocniczymi w przedsiębiorstwie Koncepcja Facility Management Płock 2009 1 SPIS TREŚCI WPROWADZENIE...

Bardziej szczegółowo

Projekt: PROLOG wzrost potencjału przedsiębiorstw logistycznych województwa pomorskiego

Projekt: PROLOG wzrost potencjału przedsiębiorstw logistycznych województwa pomorskiego Projekt ProLog - wzrost potencjału przedsiębiorstw logistycznych województwa pomorskiego jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt: PROLOG wzrost

Bardziej szczegółowo

KURSY DLA ZAWODU TECHNIK INFORMATYK

KURSY DLA ZAWODU TECHNIK INFORMATYK UL. FORDOŃSKA 120, BYDGOSZCZ TEL. 52 345 3 4/5 ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNO-HOTELARSKICH IM. EMILII GIERCZAK W KOŁOBRZEGU KURSY DLA ZAWODU TECHNIK INFORMATYK 1) Instalacja i konfiguracja MS Project Server

Bardziej szczegółowo

Spis treści 5. Spis treści. Część pierwsza Podstawy projektowania systemów organizacyjnych przedsiębiorstwa

Spis treści 5. Spis treści. Część pierwsza Podstawy projektowania systemów organizacyjnych przedsiębiorstwa Spis treści 5 Spis treści Wstęp (Adam Stabryła)... 11 Część pierwsza Podstawy projektowania systemów organizacyjnych przedsiębiorstwa Rozdział 1. Interpretacja i zakres metodologii projektowania (Janusz

Bardziej szczegółowo

ŚCIEŻKA: Zarządzanie projektami

ŚCIEŻKA: Zarządzanie projektami ŚCIEŻKA: Zarządzanie projektami Ścieżka dedykowana jest każdej osobie, która chce rozwijać siebie i swoją organizację - w szczególności: Kadrze menedżerskiej i kierowniczej przedsiębiorstw Kierownikom

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI

ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI STATUS STUDIUM: LOGO MC & PROJECT MANAGEMENT INSTITUTE & PMI KIEROWNIK STUDIUM: dr inż. Waldemar ŁABUDA Cel studium Celem jest przygotowanie słuchaczy poprzez przekaz nowoczesnej

Bardziej szczegółowo

SKUTECZNE ZARZĄDZANIE PROJEKTEM

SKUTECZNE ZARZĄDZANIE PROJEKTEM SKUTECZNE ZARZĄDZANIE PROJEKTEM Zarządzanie projektami to nie jest takie skomplikowane! TERMIN od: 02.10.2017 TERMIN do: 04.10.2017 CZAS TRWANIA:3 dni MIEJSCE: Gdańsk CENA: 1500 zł + 23% VAT Jak sprawniej

Bardziej szczegółowo

Praktyczne zarządzanie projektami według metodyki PRINCE2

Praktyczne zarządzanie projektami według metodyki PRINCE2 Praktyczne zarządzanie projektami według metodyki PRINCE2 PRINCE2 jest zarejestrowanym znakiem handlowym AXELOS Limited. Przeznaczenie szkolenia: Dwudniowe intensywne szkolenie jest przeznaczone dla firm

Bardziej szczegółowo

Dyplom Post-MBA Strategiczne Zarządzanie Projektami. Post-MBA Diploma in Strategic Project Management

Dyplom Post-MBA Strategiczne Zarządzanie Projektami. Post-MBA Diploma in Strategic Project Management Dyplom Post-MBA Strategiczne Zarządzanie Projektami Post-MBA Diploma in Strategic Project Management Warszawa, listopad 2012 kwiecień 2013 Dyplom Post-MBA: Strategiczne Zarządzanie Projektami Uczestnicy

Bardziej szczegółowo

Wstęp do zarządzania projektami

Wstęp do zarządzania projektami Wstęp do zarządzania projektami Definicja projektu Projekt to tymczasowe przedsięwzięcie podejmowane w celu wytworzenia unikalnego wyrobu, dostarczenia unikalnej usługi lub uzyskania unikalnego rezultatu.

Bardziej szczegółowo

OPROGRAMOWANIE WSPOMAGAJĄCE ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI. PLANOWANIE ZADAŃ I HARMONOGRAMÓW. WYKRESY GANTTA

OPROGRAMOWANIE WSPOMAGAJĄCE ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI. PLANOWANIE ZADAŃ I HARMONOGRAMÓW. WYKRESY GANTTA OPROGRAMOWANIE WSPOMAGAJĄCE ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI. PLANOWANIE ZADAŃ I HARMONOGRAMÓW. WYKRESY GANTTA Projekt to metoda na osiągnięcie celów organizacyjnych. Jest to zbiór powiązanych ze sobą, zmierzających

Bardziej szczegółowo

Program Podyplomowych Studiów Akademia Liderów Samorządowych III edycja

Program Podyplomowych Studiów Akademia Liderów Samorządowych III edycja Program Podyplomowych Studiów Akademia Liderów Samorządowych III edycja Lp. Tematyka Forma zajęć Liczba BLOK OGÓLNY/WSPÓLNY 10 I. Sprawne zarządzanie w JST 1. Podstawy teorii organizacji i zarządzania

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: I KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE C1. Przyswojenie przez studentów podstawowych pojęć z C2. Przekazanie studentom wiedzy i zasad, dotyczących podstawowych

Bardziej szczegółowo

Organizacyjny aspekt projektu

Organizacyjny aspekt projektu Organizacyjny aspekt projektu Zarządzanie funkcjonalne Zarządzanie między funkcjonalne Osiąganie celów poprzez kierowanie bieżącymi działaniami Odpowiedzialność spoczywa na kierownikach funkcyjnych Efektywność

Bardziej szczegółowo

PRINCE2 czy PMI? Czyli o wyŝszości Świąt Wielkanocnych, nad Świętami BoŜego Narodzenia 11 maja 2010. Autor: Jolanta Łabędzka-Benisz. www.omec.

PRINCE2 czy PMI? Czyli o wyŝszości Świąt Wielkanocnych, nad Świętami BoŜego Narodzenia 11 maja 2010. Autor: Jolanta Łabędzka-Benisz. www.omec. PRINCE2 czy PMI? Czyli o wyŝszości Świąt Wielkanocnych, nad Świętami BoŜego Narodzenia 11 maja 2010 Autor: Jolanta Łabędzka-Benisz www.omec.pl W A R S Z A W A R Z E S Z Ó W W R O C Ł A W 1 Agenda Wstęp

Bardziej szczegółowo

ZACHOWANIA ORGANIZACYJNE

ZACHOWANIA ORGANIZACYJNE 1.1.1 Zachowania organizacyjne I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE ZACHOWANIA ORGANIZACYJNE Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej kierunek: Kod przedmiotu: P9 Wydział Zamiejscowy w Ostrowie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM SZKOLENIA BLOKI TEMATYCZNE Z KRÓTKĄ CHARAKTERYSTYKĄ

PROGRAM SZKOLENIA BLOKI TEMATYCZNE Z KRÓTKĄ CHARAKTERYSTYKĄ Nazwa szkolenia PROGRAM SZKOLENIA Techniki i metody zarządzania BLOKI TEMATYCZNE Z KRÓTKĄ CHARAKTERYSTYKĄ Lp. Nazwa bloku tematycznego Charakterystyka bloków tematycznych Liczba godzin Wprowadzenie do

Bardziej szczegółowo

Studia podyplomowe PROGRAM NAUCZANIA PLAN STUDIÓW

Studia podyplomowe PROGRAM NAUCZANIA PLAN STUDIÓW 01-447 Warszawa ul. Newelska 6, tel. (+48 22) 34-86-520, www.wit.edu.pl Studia podyplomowe ZARZĄDZANIE SERWISEM IT PROGRAM NAUCZANIA PLAN STUDIÓW Studia podyplomowe ZARZĄDZANIE SERWISEM IT Semestr 1 Moduły

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu Organizacja i Zarządzanie Procesami Produkcyjnymi Kierunek: Zarządzanie i inżynieria produkcji Management and Production Engineering Rodzaj przedmiotu: Poziom studiów: studia I stopnia

Bardziej szczegółowo

Zał. nr 1 do ZW 21/2017 WYDZIAŁ Informatyki i Zarządzania / STUDIUM Podyplomowe Zarządzanie projektami

Zał. nr 1 do ZW 21/2017 WYDZIAŁ Informatyki i Zarządzania / STUDIUM Podyplomowe Zarządzanie projektami Zał. nr 1 do ZW 21/2017 WYDZIAŁ Informatyki i Zarządzania / STUDIUM Podyplomowe Zarządzanie projektami KARTA PRZEDMIOTU Nazwa w języku polskim: Podstawy zarządzania projektami Nazwa w języku angielskim:

Bardziej szczegółowo

Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Zarządzania i Komunikacji Społecznej 1. 2. WYDZIAŁ JEDNOSTKA PROWADZĄCA STUDIA PODYPLOMOWE (Instytut, Katedra, Zakład) NAZWA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH 3. OBSZAR KSZTAŁCENIA Zarządzania i Komunikacji Społecznej Instytut Spraw Publicznych Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Metodyki zarządzania projektami PRINCE2

Metodyki zarządzania projektami PRINCE2 Metodyki zarządzania projektami PRINCE2 Zarządzanie projektem Kontroluj Planuj Monitoruj Deleguj 6 aspektów efektywności projektu Koszty Terminy Jakość Zakres Ryzyko Korzyści 4 zintegrowane elementy metodyki

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: BADANIE JAKOŚCI I SYSTEMY METROLOGICZNE II Kierunek: Mechanika I Budowa Maszyn Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy na specjalności APWiR Rodzaj zajęć: projekt I KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU

Bardziej szczegółowo

Pod redakcją Włodzimierza Dąbrowskiego. Podstawy zarządzania projektami

Pod redakcją Włodzimierza Dąbrowskiego. Podstawy zarządzania projektami Pod redakcją Włodzimierza Dąbrowskiego Podstawy zarządzania projektami Pod redakcją: Włodzimierza Dąbrowskiego Podstawy zarządzania projektami c Copyright by Wydawnictwo PJWSTK Warszawa 2014 Wszystkie

Bardziej szczegółowo

tel. (+48 81) 538 47 21/22 fax (+48 81) 538 45 80 Wykład 30 21 Ćwiczenia Laboratorium 30 21 Projekt

tel. (+48 81) 538 47 21/22 fax (+48 81) 538 45 80 Wykład 30 21 Ćwiczenia Laboratorium 30 21 Projekt 0-618 Lublin tel. (+8 81) 58 7 1/ fax (+8 81) 58 5 80 Przedmiot: Rok: INF I Inżynieria Semestr: V Rodzaj zajęć i liczba godzin: Studia stacjonarne Studia niestacjonarne Wykład 0 1 Ćwiczenia Laboratorium

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie i realizacja projektów systemu Microsoft SharePoint 2010

Zarządzanie i realizacja projektów systemu Microsoft SharePoint 2010 Zarządzanie i realizacja projektów systemu Microsoft SharePoint 2010 Geoff Evelyn Przekład: Natalia Chounlamany APN Promise Warszawa 2011 Spis treści Podziękowania......................................................

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI

ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI 1.1.1 Zarządzanie projektami I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej kierunek: Kod przedmiotu: P10 Wydział Zamiejscowy w Ostrowie

Bardziej szczegółowo

Praktyczne wykorzystanie MS Project 2010

Praktyczne wykorzystanie MS Project 2010 Praktyczne wykorzystanie MS Project 2010 LondonSAM Polska, Kraków 2013 Firma WHITECOM Project Experience oraz LondonSAM Polska zapraszają serdecznie do udziału w szkoleniu poświęconym nauce narzędzia MS

Bardziej szczegółowo

Szkolenie: Warsztaty przygotowujące do certyfikacji IPMA, poziom D oraz D R&D

Szkolenie: Warsztaty przygotowujące do certyfikacji IPMA, poziom D oraz D R&D Szkolenie: Warsztaty przygotowujące do certyfikacji IPMA, poziom D oraz D R&D Temat: Szkolenie: Warsztaty przygotowujące do certyfikacji IPMA, poziom D oraz D R&D Termin: od: 14.12.2017 do: 27.01.2018

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie symulacji Monte Carlo do zarządzania ryzykiem przedsięwzięcia z wykorzystaniem metod sieciowych PERT i CPM

Zastosowanie symulacji Monte Carlo do zarządzania ryzykiem przedsięwzięcia z wykorzystaniem metod sieciowych PERT i CPM SZKOŁA GŁÓWNA HANDLOWA w Warszawie STUDIUM MAGISTERSKIE Kierunek: Metody ilościowe w ekonomii i systemy informacyjne Karol Walędzik Nr albumu: 26353 Zastosowanie symulacji Monte Carlo do zarządzania ryzykiem

Bardziej szczegółowo

Projekt: Współpraca i Rozwój wzrost potencjału firm klastra INTERIZON

Projekt: Współpraca i Rozwój wzrost potencjału firm klastra INTERIZON Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt: Współpraca i Rozwój wzrost potencjału firm klastra INTERIZON Opis szkoleń z obszaru INFORMATYKA planowanych

Bardziej szczegółowo

PODYPLOMOWE STUDIA MENEDŻERSKIE

PODYPLOMOWE STUDIA MENEDŻERSKIE PODYPLOMOWE STUDIA MENEDŻERSKIE Jak zarządzać efektywnie - praktyczny, wieloaspektowy trening umiejętności menedżerskich TERMIN od: 21.10.2017 TERMIN do: 14.10.2018 CZAS TRWANIA:24 dni MIEJSCE: Gdańsk

Bardziej szczegółowo

Oferta szkoleniowa. Stowarzyszenia Centrum Edukacji CEL

Oferta szkoleniowa. Stowarzyszenia Centrum Edukacji CEL Oferta szkoleniowa Stowarzyszenia Centrum Edukacji CEL W swojej ofercie posiadamy szkolenia z zakresu: 1. Zarządzania projektami Wprowadzenie do zarządzania projektami, Metody i narzędzia stosowane w zarządzaniu

Bardziej szczegółowo

PRINCE2. Metodyka zarządzania projektami. Na podstawie prezentacji R. Radzik, J. Binkiewicz, K. Kasprzak

PRINCE2. Metodyka zarządzania projektami. Na podstawie prezentacji R. Radzik, J. Binkiewicz, K. Kasprzak PRINCE2 Metodyka zarządzania projektami Na podstawie prezentacji R. Radzik, J. Binkiewicz, K. Kasprzak Metodyka PRINCE2 PRINCE2 Project IN Controlled Environments v.2 Określa: Co należy zrobić Dlaczego

Bardziej szczegółowo

Standardy dotyczące zarządzania projektami (zwane metodyką) tworzone są często w sposób uniwersalny, niezależnie od dziedziny w której projekt jest

Standardy dotyczące zarządzania projektami (zwane metodyką) tworzone są często w sposób uniwersalny, niezależnie od dziedziny w której projekt jest Standardy dotyczące zarządzania projektami (zwane metodyką) tworzone są często w sposób uniwersalny, niezależnie od dziedziny w której projekt jest wykonywany, przez co sposób prowadzenia projektu jest

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia Świadczenie usług doradztwa eksperckiego w ramach projektu Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania Zasobów Cyfrowych o Zdarzeniach

Bardziej szczegółowo