KARTA PRZEDMIOTU. 1) Nazwa przedmiotu: INŻYNIERIA SYSTEMÓW I ANALIZA SYSTEMOWA. 2) Kod przedmiotu: ROZ-L3-20

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "KARTA PRZEDMIOTU. 1) Nazwa przedmiotu: INŻYNIERIA SYSTEMÓW I ANALIZA SYSTEMOWA. 2) Kod przedmiotu: ROZ-L3-20"

Transkrypt

1 Z1-PU7 WYDANIE N2 Strona: 1 z 5 (pieczęć wydziału) KARTA PRZEDMIOTU 1) Nazwa przedmiotu: INŻYNIERIA SYSTEMÓW I ANALIZA SYSTEMOWA 3) Karta przedmiotu ważna od roku akademickiego: 2014/2015 2) Kod przedmiotu: ROZ-L3-20 4) Forma kształcenia: studia niestacjonarne (zaoczne) 5) Poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia 6) Kierunek studiów: Logistyka (ROZ) 7) Profil studiów: ogólnoakademicki 8) Specjalność: ZARZĄDZANIE ŁAŃCUCHEM DOSTAW, LOGISTYKA PRZEDSIĘBIORSTW PRZEMYSŁOWYCH 9) Semestr: 3 10) Jednostka prowadząca przedmiot: ROZ3 11) Prowadzący przedmiot: dr inż. Elżbieta Milewska, 12) Przynależność do grupy przedmiotów: przedmioty specjalnościowe 13) Status przedmiotu: obowiązkowy 14) Język prowadzenia zajęć: Polski 15) Przedmioty wprowadzające oraz wymagania wstępne: Warunkiem uczestnictwa w zajęciach jest ogólna znajomość zagadnień związanych z funkcjonowaniem instytucji gospodarczych i problematyką zarządzania. 16) Cel przedmiotu: Podstawowym celem przedmiotu jest przekazanie studentom wiedzy z zakresu identyfikacji własności i właściwości obiektów jako systemu, umiejętności modelowania systemów, parametryzacji procesów, prowadzenia analizy systemowej i oceny ryzyka projektowego, stosowania metod wspomagających podejmowanie decyzji związanych z rozwojem i projektowaniem systemów informacyjnych, nabycie umiejętności w konstruowaniu modeli realizowane na wybranym przykładzie. 17) Efekty kształcenia: 1 Nr Opis efektu kształcenia Metoda sprawdzenia efektu kształcenia Forma prowadzenia zajęć Odniesienie do efektów dla kierunku studiów 1 należy wskazać ok. 5 8 efektów kształcenia

2 Z1-PU7 WYDANIE N2 Strona: 2 z 5 1. Znajomość zasad inżynierii systemów, konstruowania modeli oraz identyfikowania własności i właściwości obiektów jako systemu Egzamin/ Test/ Wykład / L_W04 L_U21 2. Prowadzenie analizy systemowej, rozumienie procesów biznesowych przedsiębiorstw ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień logistycznych Egzamin/ Test Wykład/ L_U03 L_U22 L_W06 3. Posiadanie wiedzy niezbędnej do rozumienia uwarunkowań działalności gospodarczej przedsiębiorstw Wykład L_W01 L_W23 4. Rozumienie potrzeb ciągłego samokształcenia, kreatywności, współodpowiedzialności i współpracy w działaniach L_K01 L_K06 L_K07 L_U20 5. Umiejętność zapisu zagadnień technicznych i konfiguracyjnych systemu w odwołaniu do zidentyfikowanych zagadnień biznesowych dotyczących m. in. koordynacji łańcucha dostaw Wykład L_U04 L_U06 L_U08 L_U13 L_W02 18) Formy zajęć dydaktycznych i ich wymiar (liczba godzin) Wykład Ćwiczenia Projekt Seminarium Treści kształcenia: (oddzielnie dla każdej z form zajęć dydaktycznych W./Ćw./L./P./Sem.) Wykład: 1 Pojęcia podstawowe system i proces. Ogólna charakterystyka systemów, klasyfikacja i typy systemów, definicja pojęć: model, system techniczny, organizacyjny i informacyjny przedsiębiorstwa, podejście systemowe, ogólna charakterystyka procesów, identyfikacja i sterowanie procesami, podejście procesowe (2). 2 Modelowanie systemów i procesów, właściwości systemów. Metody i techniki modelowania systemów, identyfikacja parametrów modeli, modele formalne funkcjonowania obiektów technicznych, model architektury przedsiębiorstwa, modele przepływu informacji, modelowanie hierarchii i zależności funkcji, modelowanie danych, graficzna wizualizacja systemów i procesów, zasady inżynierii systemów, etapy cyklu życia systemów (obiektów) technicznych, właściwości systemów (2). 3 Systemy informacyjne i decyzyjne. Znaczenie informacji w systemach, gromadzenie i przetwarzanie danych, eksploracja informacji, zautomatyzowane systemy zarządzania informacją, rola zasobów informacyjnych w przedsiębiorstwie, procesy informacyjno-decyzyjne w przedsiębiorstwie, znaczenie informacji w procesach podejmowania decyzji, systemy decyzyjne w systemach technicznych, ograniczenia w systemach decyzyjnych (2). 4 Ryzyko i efektywność działania systemów, systemy gospodarcze. Źródła i rodzaje ryzyka, ocena ryzyka, zarządzanie ryzykiem, funkcjonalność systemów, niezawodność i bezpieczeństwo systemów technicznych, elementy wielokryterialnej analizy porównawczej, komponenty systemów gospodarczych, zarządzanie architekturą korporacyjną, infrastruktura techniczna organizacji, elementy strukturalne technologii (2). 5 Analiza systemowa i projektowanie systemów. Cele i zadania analizy systemowej, sposoby

3 Z1-PU7 WYDANIE N2 Strona: 3 z 5 prowadzenia analizy, precyzowanie zakresu, standardy tworzenia specyfikacji, metody i narzędzia analizy systemowej, metodyka projektowania i tworzenia systemów/ implementacji, aspekt statyczny i dynamiczny modelowania systemów (2). Ćwiczenia 1. Wprowadzenie. Zapoznanie się ze sposobem pracy w ramach zajęć, omówienie warunków zaliczenia, przedstawienie literatury (2). 2. Sporządzanie schematu przebiegu procesów z wykorzystaniem notacji BPMN 2.0. Omówienie przebiegu procesów, dekompozycja procesów na etapy, omówienie oznaczeń stosowanych w diagramach BPMN 2.0, budowa diagramu procesu biznesowego na poziomie orkiestracji (procesy prywatne nie-wykonywalne i wykonywalne) dla wybranego przykładu, oddanie projektów indywidualnych (4). 3. Budowa diagramu proces publicznych z wykorzystaniem notacji BPMN 2.0. Określenie użytkowników występujących w procesie, omówienie wzorców procesowych, budowa diagramów procesu biznesowego na poziomie orkiestracji (procesy publiczne) dla wybranego przykładu, oddanie projektów indywidualnych (2). 4. Budowa diagramów procesu na poziomie choreografii i kolaboracji z wykorzystaniem notacji BPMN 2.0. Omówienie przebiegu interakcji, wynikającej ze wzajemnie zależnych zachowań uczestników, omówienie oznaczeń stosowanych w diagramach choreografii i kolaboracji notacji BPMN 2.0, budowa diagramów procesu biznesowego na poziomie choreografii i kolaboracji dla wybranego przykladu, oddanie projektów indywidualnych (2). 5. Sporządzanie schematu przebiegu procesów z wykorzystaniem notacji UML. Omówienie oznaczeń stosowanych w diagramach czynności, interakcji i stanów w notacji UML, budowa diagramu czynności, sekwencji, komunikacji i maszyny stanowej dla wybranego przykładu, oddanie projektów indywidualnych (4). 6. Identyfikacja elementów strukturalnych wybranego systemu technicznego. Identyfikacja elementów składowych systemu, definiowanie zależności strukturalnych i atrybutów, tworzenie powiązań pomiędzy składowymi systemu, budowa diagramu obiektów i diagramu klas w notacji UML dla wybranego przykładu, oddanie i ocena projektów indywidualnych (6). : 1 Wprowadzenie. Zapoznanie się ze sposobem pracy w ramach zajęć, wybór tematów dla projektów indywidualnych (2). 2 Zapoznanie się z funkcjonalnością MS Visio Budowa diagramów w notacji BMNP 2.0 i UML z wykorzystaniem aplikacji MS Visio (16). 3 Ocena rozwiązań i projektów. Oddanie i ocena projektów indywidualnych (2). 19) Egzamin: tak

4 Z1-PU7 WYDANIE N2 Strona: 4 z 5 20) Literatura podstawowa: 1. Barker 2. R., Longman C.: Modelowanie funkcji i procesów. WNT. Warszawa Cempel C.: Teoria i inżynieria systemów zasady i zastosowania myślenia systemowego, ITE, Radom Dietrych J.: System i kinstrukcja. WNT, Warszawa Łunarski J., Inżynieria systemów i analiza systemowa, Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów Yourdon E.: Współczesna analiza strukturalna. WNT, Warszawa ) Literatura uzupełniająca: 1. Chmielarz W.: Systemy informatyczne wspomagające zarządzanie. Aspekt modelowy w budowie systemów. Elipsa, Warszawa Jaros M., Pabis S.: Inżynieria systemów, Wydawnictwo SGGW, Warszawa, Sienkiewicz P.: Analiza systemowa podstawy i zastosowania, Bellona, Warszawa Robertson J. i S.: Pełna analiza systemowa WNT, Warszawa, Sienkiewicz P.: Inżynieria systemów, MON Warszawa Senczyn S. (red): Analiza i modelowanie systemu informacyjnego przedsiębiorstwa - wybrane zagadnienia, Wyd. Politechniki Śląskiej, Gliwice ) Nakład pracy studenta potrzebny do osiągnięcia efektów kształcenia Lp. Forma zajęć Liczba godzin kontaktowych / pracy studenta 1. Wykład 10/50 2. Ćwiczenia 20/ /40 4. Projekt 5. Seminarium 6. Inne Suma godzin: 50/ Suma wszystkich godzin: 25. Liczba punktów ECTS Liczba punktów ECTS uzyskanych na zajęciach z bezpośrednim udziałem nauczyciela akademickiego: Liczba punktów ECTS uzyskanych na zajęciach o charakterze praktycznym (laboratoria, projekty, ćwiczenia): Uwagi: Zatwierdzono:

5 Z1-PU7 WYDANIE N2 Strona: 5 z 5.. (data i podpis prowadzącego)... (data i podpis Dyrektora/Kierownika podstawowej lub międzywydziałowej jednostki organizacyjnej) 1 1 punkt ECTS 30 godzin

Sylabusy (karty przedmiotów)

Sylabusy (karty przedmiotów) Instytut Technologii Informatycznych Społecznej Akademii Nauk SPOŁECZNA AKADEMIA NAUK W ŁODZI Sylabusy (karty przedmiotów) Informatyka studia drugiego stopnia (magisterskie) o profilu ogólnoakademickim

Bardziej szczegółowo

Opis. Liczba godzin zajęć dydaktycznych z

Opis. Liczba godzin zajęć dydaktycznych z Załącznik nr 5 do Uchwały nr 1202 Senatu UwB z dnia 29 lutego 2012 r. Elementy składowe sylabusu Nazwa jednostki prowadzącej kierunek Nazwa kierunku studiów Poziom kształcenia Profil studiów Forma studiów

Bardziej szczegółowo

Sylabusy Informatyka gospodarcza

Sylabusy Informatyka gospodarcza Instytut Technologii Informatycznych Społecznej Akademii Nauk SPOŁECZNA AKADEMIA NAUK W ŁODZI Sylabusy Informatyka gospodarcza Informatyka studia drugiego stopnia (magisterskie) o profilu ogólnoakademickim

Bardziej szczegółowo

Projektowanie Systemy Informatycznego

Projektowanie Systemy Informatycznego Projektowanie Systemy Informatycznego Kod przedmiotu: PSI Rodzaj przedmiotu: kierunkowy; obowiązkowy Wydział: Informatyki Kierunek: Informatyka Specjalność (specjalizacja): - Poziom studiów: pierwszego

Bardziej szczegółowo

Inżynieria Jakości Quality Engineering. Zarządzanie i Inżynieria Produkcji II stopień Ogólnoakademicki

Inżynieria Jakości Quality Engineering. Zarządzanie i Inżynieria Produkcji II stopień Ogólnoakademicki KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2013/2014 Inżynieria Jakości Quality Engineering A. USYTUOWANIE MODUŁU W SYSTEMIE

Bardziej szczegółowo

Z-LOGN1-019 Podstawy marketingu Fundamentals of marketing. Logistyka I stopień Ogólnoakademicki

Z-LOGN1-019 Podstawy marketingu Fundamentals of marketing. Logistyka I stopień Ogólnoakademicki KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013 Z-LOGN1-019 Podstawy marketingu Fundamentals of marketing A. USYTUOWANIE

Bardziej szczegółowo

Inżynieria oprogramowania. Założenia i cele przedmiotu: Opis form zajęć

Inżynieria oprogramowania. Założenia i cele przedmiotu: Opis form zajęć Inżynieria oprogramowania Kod przedmiotu: IO Rodzaj przedmiotu: kierunkowy ; obowiązkowy Wydział: Informatyki Kierunek: Informatyka Specjalność (specjalizacja): - Poziom studiów: pierwszego stopnia Profil

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁĄ ZAWODOWA WE WŁOCŁAWKU. przedmiotu Nazwa specjalności. Zakład Zarządzania. praktyczny. polski.

OPIS PRZEDMIOTU PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁĄ ZAWODOWA WE WŁOCŁAWKU. przedmiotu Nazwa specjalności. Zakład Zarządzania. praktyczny. polski. Infrastruktura logistyczna Koszty logistyczne Logistyka dystrybucji Logistyka w przedsiębiorstwie Logistyka zaopatrzenia produkcji i usług Normalizacja i Systemy Zarządzania Jakością w logistyce Organizacja

Bardziej szczegółowo

MODUŁY KSZTAŁCENIA SYLABUSY

MODUŁY KSZTAŁCENIA SYLABUSY UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA I EKONOMIKI USŁUG MODUŁY KSZTAŁCENIA SYLABUSY KIERUNEK STUDIÓW LOGISTYKA Stopień II Studia magisterskie Studia stacjonarne ROK AKADEMICKI 2012/2013 PROGRAM STUDIÓW

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW 2014

PROGRAM STUDIÓW 2014 AKADEMIA MORSKA W SZCZECINIE PROGRAM STUDIÓW 2014 Kierunek Zarządzanie i Inżynieria Produkcji specjalność logistyka i zarządzanie w europejskim systemie transportowym studia magisterskie stacjonarne Szczecin

Bardziej szczegółowo

A - Informacje ogólne

A - Informacje ogólne Wydział Kierunek Poziom studiów Profil kształcenia Techniczny Inżynieria bezpieczeństwa studia pierwszego stopnia - inżynierskie praktyczny P R O G R A M N A U C Z A N I A M O D U Ł U * A - Informacje

Bardziej szczegółowo

Zaliczenie na ocenę 3. Zaliczenie na ocenę CEL PRZEDMIOTU: WYMAGANIA WSTĘPNE: ZAKRES TEMATYCZNY PRZEDMIOTU: zajęć. W ykład 9 1 Zaliczenie na ocenę

Zaliczenie na ocenę 3. Zaliczenie na ocenę CEL PRZEDMIOTU: WYMAGANIA WSTĘPNE: ZAKRES TEMATYCZNY PRZEDMIOTU: zajęć. W ykład 9 1 Zaliczenie na ocenę Liczba godzin w semestrze Liczba godzin w tygodniu Semestr Z A R Z Ą D Z A N I E S T R A T E G I C Z N E Kod przedmiotu: 06.9-WM-ZIP-S2-EP-01_12 06.9-WM-ZIP-NS-EP-01_12 Typ przedmiotu: Obowiązkowy Język

Bardziej szczegółowo

Specjalnościowy Obowiązkowy Polski Semestr trzeci

Specjalnościowy Obowiązkowy Polski Semestr trzeci KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 0/03 Nowe technologie baz danych ORACLE New technologies of Oracle databases A.

Bardziej szczegółowo

Stacjonarne studia I stopnia licencjackie ogólnoakademicki

Stacjonarne studia I stopnia licencjackie ogólnoakademicki Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu KARTA PRZEDMIOTU Język polski Język angielski E/LDG/ZFP USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW Zarządzanie finansami financial management of the company Kierunek studiów

Bardziej szczegółowo

P R O G R A M N A U C Z A N I A M O D U Ł U * A - Informacje ogólne. B - Wymagania wstępne. C - Cele kształcenia

P R O G R A M N A U C Z A N I A M O D U Ł U * A - Informacje ogólne. B - Wymagania wstępne. C - Cele kształcenia Wydział Kierunek Poziom studiów Profil kształcenia Techniczny Mechanika i budowa maszyn studia pierwszego stopnia - inżynierskie praktyczny P R O G R A M N A U C Z A N I A M O D U Ł U * A - Informacje

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNY W SIEDLCACH WYDZIAŁ NAUK ŚCISŁYCH. Kierunek INFORMATYKA

UNIWERSYTET PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNY W SIEDLCACH WYDZIAŁ NAUK ŚCISŁYCH. Kierunek INFORMATYKA UNIWERSYTET PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNY W SIEDLCACH WYDZIAŁ NAUK ŚCISŁYCH Kierunek INFORMATYKA INFORMATOR -SYLABUS- studia II stopnia (magisterskie) czas trwania: 3 semestry Siedlce 2013/2014 Spis treści

Bardziej szczegółowo

Sylabusy specjaloności Sieci i systemy komputerowe

Sylabusy specjaloności Sieci i systemy komputerowe Instytut Technologii Informatycznych Społecznej Akademii Nauk SPOŁECZNA AKADEMIA NAUK W ŁODZI Sylabusy specjaloności Sieci i systemy komputerowe informatyka studia pierwszego stopnia (inżynierskie) o profilu

Bardziej szczegółowo

Rok akademicki: 2014/2015 Kod: ZIE-2-307-s Punkty ECTS: 3. Poziom studiów: Studia II stopnia Forma i tryb studiów: -

Rok akademicki: 2014/2015 Kod: ZIE-2-307-s Punkty ECTS: 3. Poziom studiów: Studia II stopnia Forma i tryb studiów: - Nazwa modułu: Narzędzia informatyczne w zarządzaniu portfolio projektów Rok akademicki: 2014/2015 Kod: ZIE-2-307-s Punkty ECTS: 3 Wydział: Zarządzania Kierunek: Informatyka i Ekonometria Specjalność: -

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W GŁOGOWIE

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W GŁOGOWIE PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W GŁOGOWIE INSTYTUT POLITECHNICZNY SYLABUS/KARTA PRZEDMIOTU INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu (modułu) Budowanie systemów zapewnienia jakości Nazwa jednostki

Bardziej szczegółowo

Program kształcenia i plan studiów podyplomowych: Analiza Biznesowa. edycja 1

Program kształcenia i plan studiów podyplomowych: Analiza Biznesowa. edycja 1 Program kształcenia i plan studiów podyplomowych: edycja 1 Wrocław, 17.06.2014 organizowanych przez Wydział Informatyki i Zarządzania Politechniki Wrocławskiej opracowany zgodnie z Zarządzeniami Wewnętrznymi

Bardziej szczegółowo

Z-LOGN1-028 Infrastruktura logistyczna Logistic infrastructure

Z-LOGN1-028 Infrastruktura logistyczna Logistic infrastructure KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013 Z-LOGN1-028 Infrastruktura logistyczna Logistic infrastructure A. USYTUOWANIE

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA WE WŁOCŁAWKU. przedmiotu Nazwa specjalności. Zakład Zarządzania. praktyczny. polski.

OPIS PRZEDMIOTU PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA WE WŁOCŁAWKU. przedmiotu Nazwa specjalności. Zakład Zarządzania. praktyczny. polski. Etyka w zarządzaniu str. 1 Informatyka w zarządzaniu str. 6 Komunikacja interpersonalna i autoprezentacja str. 10 Ochrona własności intelektualnej str. 14 Praktyka zawodowa str. 17 Zarządzanie projektami

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁĄ ZAWODOWA WE WŁOCŁAWKU. przedmiotu Nazwa specjalności. Zarządzanie finansami i inwestycjami. praktyczny.

OPIS PRZEDMIOTU PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁĄ ZAWODOWA WE WŁOCŁAWKU. przedmiotu Nazwa specjalności. Zarządzanie finansami i inwestycjami. praktyczny. Finanse i inwestycje publiczne str. 1 Finanse międzynarodowe i inwestycje zagraniczne str. 4 Inwestowanie na rynku nieruchomości str. 8 Inwestycje odpowiedzialne społecznie str. 11 Podstawy bankowości

Bardziej szczegółowo

B - Wymagania wstępne

B - Wymagania wstępne Instytut Ekonomiczny Kierunek Zarządzanie Poziom studiów Studia pierwszego stopnia Profil kształcenia Ogólnoakademicki P R O G R A M N A U C Z A N I A P R Z E D M I O T U * A - Informacje ogólne. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie projektami lokalnymi i regionalnymi

Zarządzanie projektami lokalnymi i regionalnymi Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach Katedra Badań Strategicznych i Regionalnych Zakład Zarządzania Projektami Lokalnymi i Regionalnymi SPECJALNOŚĆ Zarządzanie projektami lokalnymi

Bardziej szczegółowo

Społeczna Akademia Nauk Wydział Zarządzania. Sylabusy modułów/przedmiotów na kierunku

Społeczna Akademia Nauk Wydział Zarządzania. Sylabusy modułów/przedmiotów na kierunku Społeczna Akademia Nauk Wydział Zarządzania Sylabusy modułów/przedmiotów na kierunku Zarządzanie studia drugiego stopnia rozpoczynające się w roku akademickim 2012-2013 Spis treści Wstęp... 5 1. KARTY

Bardziej szczegółowo

KARTA OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA

KARTA OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA Nazwa modułu/przedmiotu KARTA OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA URBANISTYKA II TEORIA PROJEKTOWANIA URBANISTYCZNEGO PROJEKTOWANIE URBANISTYCZNE Kod AU_K_1.4_003 Kierunek studiów Profil kształcenia (ogólnoakademicki,

Bardziej szczegółowo

Nazwa przedmiotu. I. Informacje podstawowe. Wydział: Wydział Zarządzania Kierunek: Rachunkowość i Controlling. Nazwa przedmiotu w j. ang.

Nazwa przedmiotu. I. Informacje podstawowe. Wydział: Wydział Zarządzania Kierunek: Rachunkowość i Controlling. Nazwa przedmiotu w j. ang. Karta przedmiotu Wydział: Wydział Zarządzania Kierunek: Rachunkowość i Controlling I. Informacje podstawowe Nazwa przedmiotu Programy komputerowe w rachunkowości Nazwa przedmiotu w j. ang. Język prowadzenia

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA MORSKA W GDYNI Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa 5 4 0.6 1.2 9 18

AKADEMIA MORSKA W GDYNI Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa 5 4 0.6 1.2 9 18 AKADEMIA MORSKA W GDYNI Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa Nr 4_6_28_2 29 Przedmiot: Analiza rynku Kierunek/Poziom Zarządzanie/studia pierwszego stopnia Forma studiów: niestacjonarne Profil kształcenia:

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA MORSKA W GDYNI Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa

AKADEMIA MORSKA W GDYNI Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa AKADEMIA MORSKA W GDYNI Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa Nr 4 42 5 25 Przedmiot: Analiza danych biznesowych Kierunek/Poziom Zarządzanie/studia pierwszego stopnia Forma studiów: stacjonarne Profil

Bardziej szczegółowo