INFORMACJA DODATKOWA O PROGRAMIE KSZTAŁCENIA DLA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "INFORMACJA DODATKOWA O PROGRAMIE KSZTAŁCENIA DLA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH"

Transkrypt

1 INFORMACJA DODATKOWA O PROGRAMIE KSZTAŁCENIA DLA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH Menedżer projektów EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH 1. Opis efektów kształcenia Symbol efektów kształcenia dla programu studiów podyplomowych Efekty kształcenia WIEDZA SP_W01 SP_W02 SP_W0 SP_W04 SP_W05 SP_W06 SP_W07 SP_W08 SP_W09 Student zna terminologię używaną w zarządzaniu projektami oraz jej zastosowanie w dyscyplinach pokrewnych Student ma uporządkowaną i pogłębioną wiedzę dotyczącą istoty i znaczenia zarządzaniem projektem europejskim Student zna podstawowymi terminy, pojęcia i zjawiska związane z problematyką budowania i funkcjonowania zespołów projektowych Student ma uporządkowaną wiedzę dotyczącą mechanizmów kierowania oraz motywowania członków zespołu projektowego Student zna sposoby oceny opłacalności projektów oraz podstawowe pojęcia z zakresu metod badania opłacalności projektów i analizy finansowej projektów Student posiada rozszerzoną oraz uporządkowaną wiedzę dotyczącą informatycznych narzędzi wspomagających metody i techniki zarządzania projektami Student zna teorię z zakresu rachunkowości zarządczej projektów Student posiada uporządkowaną wiedzę dotyczącą rozróżniania i klasyfikowania tytułów kosztów, przychodów, wpływów, wydatków i wyników w ramach projektu Student zna zasady właściwego komunikowania się

2 SP_W10 Student zna miejsce oraz znaczenie biura projektowego w organizacji UMIEJĘTNOŚCI SP_U01 SP_U02 SP_U0 SP_U04 SP_U05 SP_U06 SP_U07 SP_U08 SP_U09 SP_U10 Student ma rozszerzone umiejętności prowadzenia oraz racjonalnego oceniania harmonogramu projektów Student potrafi wykorzystywać oraz integrować wiedzę teoretyczną w celu analizy złożonych problemów z zarządzania projektem europejskim Student posiada pogłębione umiejętności diagnozowania stanu zasobów osobowych zespołu projektowego i poszukiwania sposobów podnoszenia efektywności jego członków Student posiada umiejętność zastosowania poznanych narzędzi informatycznych wspomagających techniki zarządzania projektami Student potrafi przeprowadzić symulację kompleksowej oceny ekonomicznofinansowej wybranej firmy Student potrafi zaplanować nakłady na niezbędny kapitał obrotowy przedsięwzięcia inwestycyjnego Student potrafi sprawnie posługiwać się wybranymi ujęciami teoretycznymi w celu analizy praktycznych działań Student posiada umiejętności sporządzenia rachunku kosztów docelowych oraz rachunku kosztów cyklu życia projektu Student potrafi analizować wyniki projektów w ramach systemu budżetowania Student posiada pogłębione umiejętności prezentowania własnych opinii, sugestii i pomysłów oraz popierania ich rozbudowaną argumentacją KOMPETENCJE SPOŁECZNE SP_K01 SP_K02 SP_K0 SP_K04 SP_K05 SP_K06 SP_K07 Student ma pogłębioną świadomość dotyczącą swojej wiedzy oraz umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego rozwoju zawodowego oraz osobistego Student wykazuje aktywność oraz angażuje się we współpracę; jest gotowy do podejmowania zawodowych i osobistych wyzwań Student rozwija kreatywność w zakresie zwiększania efektywności pracy własnej oraz współpracowników Student ma kompetencje w uzasadnianiu własnych wyborów i poglądów; komunikowania się z otoczeniem w miejscu pracy i poza nim oraz przekazywania swojej wiedzy osobom nie będącym specjalistami zarządzania projektami Student ma świadomość własnych atutów i słabości Student ma przekonanie o ważności zachowywania się w sposób profesjonalny oraz etyczny w życiu zawodowym i osobistym Student odznacza się odpowiedzialnością oraz rzetelnością

3 w zakresie przygotowania do pracy, podejmowania decyzji oraz działań SP_K08 SP_K09 SP_K10 Student ma rozwiniętą automotywację oraz potrafi zwiększać motywację osób, z którymi styka się w życiu zawodowym i osobistym; jest przygotowany do podejmowania samodzielnych decyzji w sytuacjach kryzysowych Student ma pozytywne nastawienie do nabywania i rozszerzania wiedzy z zakresu studiowanej dyscypliny naukowej Student swobodnie posługuje się pojęciami z zakresu studiowanej dyscypliny; jest przygotowany do inicjowania i aktywnego uczestniczenia w pracy zespołów interdyscyplinarnych w środowisku pracy i poza nim OBJAŚNIENIA Symbole oznaczają: na pierwszym miejscu umieszczony jest efekt kształcenia danych studiów podyplomowych (SP) na drugim miejscu podkreślnik (_) na trzecim miejscu, po podkreślniku, kategoria wiedzy (W), umiejętności (U) lub kompetencji społecznych (K) na czwartym i piątym miejscu nr efektu kształcenia PRZEDMIOTY: Metodyka zarządzania projektami Forma zajęć wykład 40 1 Podstawy zarządzania projektami definicje i pojęcia Definicja projektu i zarządzania projektami Cykl życia projektu, etapy (fazy) projektu, Główne procesy w ramach zarządzania projektami System zarządzania projektami w firmie, orientacja na projekty, programy i portfele 2 Skuteczne inicjowanie projektów Sukces zarządzania projektem Analiza projektów (otoczenie, interesariusze), rozpoczynanie projektów Wymagania i cele projektu Planowanie projektów - Zasady planowanie projektów - Struktura organizacyjna projektów - Planowanie zakresu projektu, Struktura Podziału Prac, pakiet prac - Planowanie i przydzielanie zasobów, bilansowanie zasobów - Planowanie działań: metody planowania sieciowego, - Harmonogram projektu - Planowanie kosztów i zasobów finansowych - Planowanie zamówień i kontraktów 7 7 7

4 - Planowanie informacji i komunikacji w projekcie 4 Realizacja i kontrola projektów 7 - Kontrola, raporty i monitorowanie wykonania projektów - Zarządzanie projektem metodą Earned Value - Klasyfikacje kosztów, szacowanie kosztów, plan bazowy kosztów - Analizowanie i wprowadzanie zmian do projektów - Prognoza przepływów gotówkowych w projekcie 5 Efektywne zamknięcie projektów 7 6 Wybrane obszary zarządzania projektami - Zarządzanie ryzykiem i szansami - Komunikacja w projekcie - Zdrowie ochrona, bezpieczeństwo i środowisko - Wiarygodność, docenianie wartości, etyka w projektach 5 Zarządzanie projektem europejskim Forma zajęć warsztaty Podstawy metodyczne Project Cycle Management 2. Definiowanie i planowanie projektu (analizy: otoczenia projektu, problemu, celów, wybór strategii),. Budowa matrycy logicznej projektu (Logical Framework), definiowanie poszczególnych kategorii celów, wskaźników i źródeł ich weryfikacji, założeń/zagrożeń 4. Przygotowanie harmonogramu realizacji 5. Analiza zasobów 6. Opracowanie budżetu 2 7. Studium przypadku w oparciu o centralne programy operacyjne: o PO Innowacyjna Gospodarka o PO Infrastruktura i Środowisko

5 Narzędzia wspierające realizację projektu Forma zajęć wykład 15 1 Zarządzanie konfliktami realizacji projektu 2 Techniki zarządzania jakością we wspomaganiu realizacji projektu 2 Wprowadzanie zmian do projektu 4 Ryzyko i metody jego ograniczania 2 5 Zarządzanie czasem 6 Prowadzenie dokumentacji projektowej 2 Narzędzia informatyczne wspomagające zarządzanie projektami Forma zajęć warsztaty 15 1 Istota i rodzaje projektów, cechy projektu, parametry projektu. Specyfika zarządzania projektami 1 2 Informatyczne możliwości wspomagania zarządzania projektami. Omówienie oprogramowania 1 dostępnego na rynku: rodzaje pakietów, obszary zastosowań. Prezentacja pakietu Microsoft Project. Zalety, wady, architektura, wymagania pakietu MS Project 1 4 Główne obszary zarządzania projektem wspierane przez program MS Project 1 5 Definicja struktury podziału pracy w projekcie (WBS). Hierarchia, relacje pomiędzy zadaniami, cechy zadań. Zarządzanie zadaniami 6 Tworzenie i wizualizacja harmonogramu projektu. Cechy harmonogramu. Wykres Gantta jako możliwość prezentacji harmonogramu Definicja zasobów wykorzystywanych w projekcie. Zarządzanie zasobami 1 8 Przypisywanie zasobów do zadań. Zarządzanie przydziałami 1 9 Kalkulacja budżetu projektu. Zarządzanie kosztami. Modelowanie budżetu 1 10 Monitorowanie realizacji projektu. Analiza i zarządzanie odchyleniami 1 11 Przygotowywanie dokumentacji projektu 5

6 Przywództwo w zarządzaniu projektami Forma zajęć wykład 15 1 Teoria przywództwa 2 2 Ewolucja poglądów na temat przywództwa 2 Kultura organizacyjna w zarządzaniu projektem 2 4 Zespołowe podejmowanie decyzji 2 5 Motywowanie członków zespołu 2 6 Kierowanie konfliktem w zespole 1 7 Model kompetencyjny lidera zespołu projektowego 1 8 Źródła autorytetu lidera 1 9 Style kierowania 1 10 Uwarunkowania kulturowe i ich wpływ na postrzeganie przywództwa 1 Rachunek opłacalności i analiza finansowa projektów Forma zajęć wykład Wartości przepływów pieniężnych, czas, dyskonto, koszt kapitału, wartość rezydualna 4 2. Narzędzia oceny efektywności finansowej (analiza strumieni korzyści i nakładów; wartość bieżąca 4 netto - NPV; wewnętrzna stopa zwrotu - IRR). Plan realizacji projektu i analiza finansowa, analiza opłacalności 4 4. Analiza wyników realizacji projektu w długim okresie czasu (projektowanie i analiza rentowności 4 projektu; projektowanie i analiza płynności) 5. Analiza wrażliwości, analiza ryzyka 4 6. Źródła finansowania projektu. Źródła finansowania a płynność 5 Rachunkowość zarządcza i budżetowanie projektów Forma zajęć warsztaty 15 1 Istota rachunkowości zarządczej w realizacji projektów 2

7 2 Instrumenty rachunkowości zarządczej projektów 1 Rozpoznawanie i klasyfikowanie podstawowych kategorii ekonomicznych dla potrzeb sporządzenia instrumentów rachunkowości zarządczej 1 4 Rachunek kosztów docelowych 1 5 Strategiczna karta wyników 1 6 Rachunek kosztów cyklu życia projektu 1 7 Rachunek kosztów działań projektu 1 8 Budżetowanie przychodów, kosztów i wyniku finansowego projektu 1 9 Budżetowanie wpływów i wydatków środków pieniężnych projektu 1 10 Kontrola wykonania budżetu 1 11 Weryfikacja planów projektu w ramach otrzymanych wyników z zastosowanych instrumentów rachunkowości zarządczej 1 12 Analiza odchyleń 1 1 Formy prezentacji informacji ekonomicznych w ramach projektu 1 14 Kontrola finansowo-księgowa projektu 1 Techniki wywierania wpływu - efektywna komunikacja Forma zajęć wykład 10 1 Komunikacyjne narzędzia zarządzania zespołem projektowym 2 2 Sztuka budowania czytelnych komunikatów 2 Budowanie pozytywnych relacji w zespole 2 4 Asertywność w pracy kierownika zespołu - trudne sytuacje komunikacyjne 1 5 Efektywna prezentacja 2 6 Techniki argumentacji pomysłów, idei i pomysłów 1

8 Zarządzanie portfelem projektów Forma zajęć wykład Zarządzanie środowiskiem wieloprojektowym o Pojęcia portfela i programu o Strategiczne zarządzanie projektami o PMO - Biuro Zarządzania Projektami 2. Zarządzanie programem z perspektywy zarządzania portfelem projektów o Cykl życia programu wg najnowszych standardów o Miejsce programu w zarządzaniu portfelem projektów. Nadzorowanie wielu projektów jednocześnie o Określenie zasobów strategicznych o Strategiczna selekcja projektów o Analiza portfela 4. Unikanie konfliktu zasobów o Manager Zasobów o Wykorzystanie zasobów w organizacji o Rozwiązywanie konfliktów 5. Zwiększanie efektywności portfela projektu 2 2 o Cele projektów o Definicja sukcesu o Dojrzałość w zarządzaniu środowiskiem wieloprojektowym o Praca zespołowa i zespoły wirtualne 6. Narzędzia wspierające zarządzanie portfelem projektów 2 Zarządzanie zespołem projektowym Forma zajęć wykład 10 1 Etapy budowy i struktura zespołu 1 2 Rekrutacja członków zespołu 1 Rola menadżera projektu 1 4 Czynniki wpływające na skuteczność zespołu projektowego 1 5 Motywowanie członków zespołu 1 6 Style pracy w zespole 1 7 Przygotowanie i prowadzenie efektywnych spotkań zespołu projektowego 1

9 8 Wykorzystywanie technik komunikacji w trakcie spotkań i prezentacji 1 9 Kierowanie zmianami 1 10 Kreatywne generowanie rozwiązań w zarządzaniu projektami 1

AKADEMIA MENEDŻERA ZARZĄDZANIE I PRZYWÓDZTWO W NOWOCZESNEJ ORGANIZACJI

AKADEMIA MENEDŻERA ZARZĄDZANIE I PRZYWÓDZTWO W NOWOCZESNEJ ORGANIZACJI ZAPRASZAJĄ DO UDZIAŁU W PROGRAMIE AKADEMIA MENEDŻERA ZARZĄDZANIE I PRZYWÓDZTWO W NOWOCZESNEJ ORGANIZACJI DLA KADRY KIEROWNICZEJ FIRM DZIAŁAJĄCYCH W POMORSKIEJ SPECJALNEJ STREFIE EKONOMICZNEJ Gdańsk 2014

Bardziej szczegółowo

SPECJALNOŚĆ KIERUNKOWA ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI DLA STUDIÓW DRUGIEGO STOPNIA KIERUNKU ZARZĄDZANIE W SGH

SPECJALNOŚĆ KIERUNKOWA ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI DLA STUDIÓW DRUGIEGO STOPNIA KIERUNKU ZARZĄDZANIE W SGH SPECJALNOŚĆ KIERUNKOWA ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI DLA STUDIÓW DRUGIEGO STOPNIA KIERUNKU ZARZĄDZANIE W SGH Program specjalności Kierunek: Zarządzanie Specjalność: Zarządzanie projektami Opiekun specjalności:

Bardziej szczegółowo

Opis efektów kształcenia na studiach podyplomowych. Telefon: 602 50 60 80

Opis efektów kształcenia na studiach podyplomowych. Telefon: 602 50 60 80 Opis efektów kształcenia na studiach podyplomowych Zarządzanie i Finanse w Ochronie Zdrowia, edycja wrocławska Wydział: Nauk Ekonomicznych Dr Maria Węgrzyn maria.wegrzyn@ue.wroc.pl 602 50 60 80 7 / A 93

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie Projektami IT. - Nowoczesny Project Manager Nowość

Zarządzanie Projektami IT. - Nowoczesny Project Manager Nowość Zarządzanie Projektami IT - Nowoczesny Project Manager Nowość Unikalność studiów Zarządzanie Projektami IT polega nie tylko na zgodności programu standardem PMI ale również na kompleksowym ujęciu problematyki

Bardziej szczegółowo

MATRYCA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA

MATRYCA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA ZAŁĄCZNIK NR 2 MATRYCA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA Studia podyplomowe ZARZĄDZANIE FINANSAMI I MARKETING Przedmioty OPIS EFEKTÓW KSZTAŁCENIA Absolwent studiów podyplomowych - ZARZĄDZANIE FINANSAMI I MARKETING:

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku. Katalog Przedmiotów. Wydział Nauk Ekonomicznych (język polski)

Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku. Katalog Przedmiotów. Wydział Nauk Ekonomicznych (język polski) Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku Katalog Przedmiotów Wydział Nauk Ekonomicznych (język polski) Katalog zawiera: nazwę przedmiotów wymienionych w kolejności alfabetycznej ilość punktów

Bardziej szczegółowo

OPISY PRZEDMIOTÓW. Forma studiów: niestacjonarne Rok : I Semestr: 1 Język przedmiotu / modułu: polski Forma zajęć. ćwiczenia laboratoryjne

OPISY PRZEDMIOTÓW. Forma studiów: niestacjonarne Rok : I Semestr: 1 Język przedmiotu / modułu: polski Forma zajęć. ćwiczenia laboratoryjne Zarządzanie zasobami ludzkimi i potencjałem kadrowym V edycja OPISY PRZEDMIOTÓW Nazwa przedmiotu: Strategiczne zarządzanie zasobami ludzkimi Kod przedmiotu: Wypełnia kierownik studiów Nazwa jednostki prowadzącej

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia na studiach podyplomowych. Liczba godzin Menedżerskie Studia Podyplomowe Zarządzanie Instytucjami Wymiaru Sprawiedliwości

Efekty kształcenia na studiach podyplomowych. Liczba godzin Menedżerskie Studia Podyplomowe Zarządzanie Instytucjami Wymiaru Sprawiedliwości Liczba godzin Menedżerskie Studia Podyplomowe Zarządzanie Instytucjami Wymiaru Sprawiedliwości Informatyki i Finansów Józef Dziechciarz jozef.dziechciarz@ue.wroc.pl 68 170 71 3680-339 310/Z PEK_W1- Absolwent

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Wymagania kompetencyjne IPMA-D

Przewodnik Wymagania kompetencyjne IPMA-D Przewodnik NCB3.0 IPMA-D Wymagania kompetencyjne Wersja 1.0 Przewodnik Wymagania kompetencyjne IPMA-D Spis treści 1. Wstęp... 1 2. Terminy podstawowe... 1 3. Kompetencje wg IPMA... 2 4. Wymagania kompetencyjne

Bardziej szczegółowo

Tabela odniesień kierunkowych efektów kształcenia do efektów obszarowych

Tabela odniesień kierunkowych efektów kształcenia do efektów obszarowych Załącznik do uchwały nr V/60 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy z dnia 25 czerwca 2013 r. Tabela odniesień kierunkowych efektów kształcenia do efektów obszarowych Kod efektu

Bardziej szczegółowo

Karta Opisu Przedmiotu

Karta Opisu Przedmiotu Politechnika Opolska Wydział Ekonomii i Zarządzania Kierunek studiów Profil kształcenia Poziom studiów Specjalność Forma studiów Semestr studiów Karta Opisu Przedmiotu Ekonomia II Ogólnoakademicki Studia

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Psychologia i psychoprofilaktyka. Organizacja i zarządzanie. Pedagogika. Finanse i rachunkowość. Informatyka

Spis treści. Psychologia i psychoprofilaktyka. Organizacja i zarządzanie. Pedagogika. Finanse i rachunkowość. Informatyka Władze Uczelni 2 Warunki ogólne studiów 4 Centrum Studiów Podyplomowych 5 Organizacja i zarządzanie Zarządzanie Projektami Europejskimi (Project management) 6 Europejski menedżer jakości 7 Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Perfected to your needs

Perfected to your needs Perfected to your needs Firma TTS CONSULTING Training & Translation Services współpracowała z nami przez 4 lata w obszarze szkoleń językowych dla pracowników banku oraz najwyższej kadry menedżerskiej.

Bardziej szczegółowo

STUDIA PODYPLOMOWE ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI INFORMATYCZNYMI

STUDIA PODYPLOMOWE ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI INFORMATYCZNYMI Zeszyty Naukowe Wydziału Informatycznych Technik Zarządzania Wyższej Szkoły Informatyki Stosowanej i Zarządzania Współczesne Problemy Zarządzania Nr 1/2011 STUDIA PODYPLOMOWE ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI INFORMATYCZNYMI

Bardziej szczegółowo

Program nauczania i plan studiów drugiego stopnia w SGH

Program nauczania i plan studiów drugiego stopnia w SGH Program nauczania i plan studiów drugiego stopnia w SGH (dotyczy studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2009/2010 i 2010/2011) SPECJALNOŚCI MIĘDZYKIERUNKOWE DLA STUDENTÓW, KTÓRZY ROZPOCZĘLI

Bardziej szczegółowo

OFERTA SZKOLEŃ BIZNESOWYCH

OFERTA SZKOLEŃ BIZNESOWYCH OFERTA SZKOLEŃ BIZNESOWYCH Przywództwo i zarządzanie zespołem Szkolenie z zakresu przywództwa, kompetencji liderskich i zarządzania zespołem. Podniesienie kompetencji zarządczych w zakresie przywództwa,

Bardziej szczegółowo

Imiona, nazwiska oraz tytuły/stopnie członków zespołu dydaktycznego -------------

Imiona, nazwiska oraz tytuły/stopnie członków zespołu dydaktycznego ------------- OPIS KURSU/PRZEDMIOTU Tytuł kursu/przedmiotu Podstawy Zarządzania Projektami Imię, nazwisko i tytuł/stopień prowadzącego dr inż. Kazimierz Frączkowski dr inż. Bogumił Tomasz Dałkowski GET Manager dr inż.

Bardziej szczegółowo

KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA

KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA 1 Symbole efektów kształcenia na kierunku KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA Zarządzanie absolwent: WIEDZA 1. K1_ZARZ_W01 Wyjaśnia charakter i miejsce nauk ekonomicznych w systemie nauk oraz ich relacje z innymi

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie jakością, środowiskiem i ryzykiem

Zarządzanie jakością, środowiskiem i ryzykiem Sylabus przedmiotu Zarządzanie jakością, środowiskiem i ryzykiem Załącznik 5 Nazwa przedmiotu (symbol P1): Komunikacja interpersonalna Wydział: Ekonomii, Zarządzania i Turystyki Tytuł/stopień: Dr email:

Bardziej szczegółowo

Metodyki Zarządzania Projektami

Metodyki Zarządzania Projektami Metodyki Zarządzania Projektami Konspekt wykładu i zajęć warsztatowych Wersja dokumentu 1.0 z dnia 2009-06-15, Autor: Paweł Schmidt Grupa PM Sadowska i Schmidt Spółka Jawna Wszelkie informacje bądź zapytania

Bardziej szczegółowo

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Zarządzanie A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Zarządzanie A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Załącznik nr 116 Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Zarządzanie A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA I. WYMAGANIA OGÓLNE Studia pierwszego stopnia trwają nie krócej niŝ 6 semestrów. Liczba godzin zajęć

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku Zarządzanie i inżynieria produkcji

Efekty kształcenia dla kierunku Zarządzanie i inżynieria produkcji Efekty kształcenia dla kierunku Zarządzanie i inżynieria produkcji 1. Umiejscowienie kierunku w obszarze kształcenia: kierunek należy do obszarów kształcenia w zakresie: nauk społecznych i nauk technicznych.

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczna efektywność i opłacalność projektów. Ekonomika zarządzania projektami w przedsiębiorstwach i instytucjach publicznych.

Ekonomiczna efektywność i opłacalność projektów. Ekonomika zarządzania projektami w przedsiębiorstwach i instytucjach publicznych. ZAŁĄCZNIK do wniosku o utworzenie studiów podyplomowych Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego Projekt studiów podyplomowych: Ekonomiczna efektywność i opłacalność projektów. Ekonomika

Bardziej szczegółowo

Przewodnik IPMA-Student: Wymagania kompetencyjne

Przewodnik IPMA-Student: Wymagania kompetencyjne Zał. 3 Przewodnik NCB3.0 IPMA-Student: Wymagania kompetencyjne Strona 1 z 15 Przewodnik IPMA-Student: Wymagania kompetencyjne Spis treści 1. Wstęp... 1 2. Terminy podstawowe... 2 3. Kompetencje wg IPMA...

Bardziej szczegółowo

-omówienie ustaw: kodeks spółek handlowych, przepisy o działalności gospodarczej, krajowy rejestr sądowy oraz przepisów wykonawczych do w/w ustaw

-omówienie ustaw: kodeks spółek handlowych, przepisy o działalności gospodarczej, krajowy rejestr sądowy oraz przepisów wykonawczych do w/w ustaw RACHUNKOWOŚĆ I FINANSE PRZEDSIĘBIORSTW Dostarczenie słuchaczom wiedzy praktycznej i teoretycznej z zakresu rachunkowości niezbędnej do zarządzania finansami w przedsiębiorstwie, doskonalenia narzędzi finansowych

Bardziej szczegółowo

Liczba i struktura punktów ECTS: 2 Formy zajęć Liczba godzin zajęć Sposób realizacji Sposób zaliczenia Wykład 15 zajęcia w sali dydaktycznej egzamin

Liczba i struktura punktów ECTS: 2 Formy zajęć Liczba godzin zajęć Sposób realizacji Sposób zaliczenia Wykład 15 zajęcia w sali dydaktycznej egzamin Nazwa przedmiotu: Bankowość inwestycyjna i hipoteczna Kod ECTS Moduł kształcenia: przedmiot specjalizacyjny Status przedmiotu: kurs do wyboru Język wykładowy: polski Liczba i struktura punktów ECTS: Formy

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIA I DORADZTWO PROPONOWANE PRZEZ GFKM NA 2012 ROK. Gdańsk, 2012 r

SZKOLENIA I DORADZTWO PROPONOWANE PRZEZ GFKM NA 2012 ROK. Gdańsk, 2012 r SZKOLENIA I DORADZTWO PROPONOWANE PRZEZ GFKM NA 2012 ROK Gdańsk, 2012 r Spis treści Spis treści... 2 O Gdańskiej Fundacji Kształcenia Menedżerów... 5 Szkolenia oferowane przez GFKM... 11 ZARZĄDZANIE ORGANIZACJĄ...

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Psychologia i psychoprofilaktyka. Informacje ogólne\rekrutacja 2. Centrum Studiów Podyplomowych 3. Organizacja i zarządzanie.

Spis treści. Psychologia i psychoprofilaktyka. Informacje ogólne\rekrutacja 2. Centrum Studiów Podyplomowych 3. Organizacja i zarządzanie. Spis treści Psychologia i psychoprofilaktyka Psychologia transportu 29 Informacje ogólne\rekrutacja 2 Centrum Studiów Podyplomowych 3 Organizacja i zarządzanie Przygotowanie projektów i zarządzanie funduszami

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA ZARZĄDZANIA MMP

AKADEMIA ZARZĄDZANIA MMP AKADEMIA ZARZĄDZANIA MMP Akademia Zarządzania MMP to ponadregionalny otwarty projekt szkoleniowy. Uczestnicy są rekrutowani z całej Polski, a szkolenia odbywają się na terenie 5 województw. Cele szkolenia

Bardziej szczegółowo

Oferta dla pracowników uczelni wyższych i studentów Cykl szkoleń przygotowujących do certyfikacji IPMA poziom D

Oferta dla pracowników uczelni wyższych i studentów Cykl szkoleń przygotowujących do certyfikacji IPMA poziom D Oferta dla pracowników uczelni wyższych i studentów Cykl szkoleń przygotowujących do certyfikacji IPMA poziom D Kraków, dn. 08.04.2013r. Spis treści Cykl szkoleń przygotowujących do certyfikacji IPMA D....

Bardziej szczegółowo