Cykl szkole ń z zarządzania projektami z certyfikacj ą IPMA poziom D i C

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Cykl szkole ń z zarządzania projektami z certyfikacj ą IPMA poziom D i C"

Transkrypt

1 Cykl szkole ń z zarządzania projektami z certyfikacj ą IPMA poziom D i C Opis Szkolenie ma na celu zapoznanie uczestników z metodyk ą zarządzania projektami oraz przygotowa ć osoby zainteresowane do egzaminów IPMA na poziomie D i C. Kurs jest oparty o wytyczne IPMA i zgodny z wytycznymi kompetencji IPMA (NCB 3.0) na poziom D i C. umożliwi ą uczestnikom zapoznanie si ę z cyklem życia projektu oraz podstawowymi narzędziami stosowanymi w pracy kierownika projektu na każ dym etapie jego realizacji. Kurs jest podstaw ą do przystą pienia do egzaminu certyfikacyjnego IPMA na poziomie D lub C. Przygotowuje do pełnienia funkcji członka zespoł u projektowego oraz kierownika projektu dla małych i średnich przedsięwzi ęć. Uczestnictwo w szkoleniu pozwala na dokładne poznanie metodyki zarzą dzania projektami oraz stanowi podstaw ę dla dalszego rozwoju w tym obszarze. obejmuj ą wszystkie kluczowe kompetencje w zakresie Project Management wskazywane przez wiodące organizacje branż owe (IPMA, PMI). W trakcie całego kursu istnieje możliwo ść skorzystania z bezpłatnych konsultacji z trenerami prowadzącymi zaję cia. Kontakt telefoniczny oraz mailowy z trenerem jest gwarantowany także w ciągu 14 dni od zakoń czenia szkolenia. Pierwszych 5 godzin konsultacji jest bezpłatne. Po szkoleniu będziecie Państwo mogli skorzysta ć równie ż z odpł atnego audytu realizowanego przez siebie projektu przeprowadzonego zgodnie z modelem Business Excellence. Audyt może zosta ć przeprowadzony w dogodnej dla Państwa lokalizacji. Pozwoli on na weryfikacj ę obecnego poziomu kompetencji w zakresie Zarządzania Projektami oraz wskaże obszary do usprawnie ń. Profil uczestnika - kierownicy projektów, - kadra zarządzająca, - członkowie zespołów projektowych, - szefowie biur projektów (PMO). Korzyści dla uczestników - przygotowanie do natychmiastowego uczestnictwa w zespołach projektowych, - zapoznanie si ę z kompletem narzędzi do zarządzania projektami, - możliwo ść użycia przekazanej wiedzy w prowadzonych projektach, - możliwo ść prowadzenia w trakcie zaj ęć swojego projektu z wykorzystaniem poznawanych narzędzi, - możliwo ść zdobycie światowych certyfikatów zarządzania projektami IPMA lev. D lub IPMA lev. C. Metody szkolenia Szkolenie prowadzone jest w sposób wymagający ciągłego zaangażowania uczestników. Ć wiczenia praktyczne poprzedzone s ą krótkimi wykładami obrazującymi kolejne elementy zarzą dzania projektami,

2 zgodnie z cyklem życia projektu. Każde z prezentowanych narzędzi jest praktycznie ć wiczone przez uczestników w oparciu o studia przypadków w oparciu o prac ę w małych grupach projektowych. Każda z 2- dniowych sesji szkoleniowych kończy si ę egzaminem cząstkowym sprawdzającym wiedz ę uczestników. Cał y kurs kończy si ę próbnym egzaminem certyfikacyjnym przeprowadzonym zgodnie z wytycznymi IPMA. Czas trwania 80 godzin dydaktycznych - 10 dni Program szkolenia Sesja 1-2 dni szkoleniowe (16 godz.) - Definiowanie projektu, czyli dlaczego zrozumienie klienta jest podstaw ą sukcesu projektowego. 1. Wprowadzenie do zarządzania projektami: - kilka słów o historii, dostępnych metodykach i certyfikacjach, - omówienie zasad przystępowania do egzaminów IPMA D i C, - podstawowe pojęcia z zarządzania projektami. Co to jest projekt, program, portfel, - podzia ł projektów, - co daje zarządzanie projektami organizacji, - kryteria sukcesu i porażki w projektach, - cykl życia projektu a cykl życia produktu, - projekty w organizacjach, czyli jak zorganizowa ć prace projektowe i na co uważa ć, - rodzaje struktur organizacyjnych a projekty, - rola i znaczenie kierownika projektu w każdym z typów struktury, - zespó ł projektowy - zasady budowy, - warsztaty ćwiczeniowe. 2. Definiowanie projektu: - skąd si ę bior ą projekty - źródła inicjatyw projektowych, - znaczenie poprawnego zdefiniowania projektu, - sponsor i jego rola w projekcie, - dokument Inicjujący Projekt/Karta Projektu. 3. Cele projektu: - proces definiowania celów projektowych, - hierarchizacja celów, - metody identyfikacji celów, - zasada SMART a budowa celów, 4. Otoczenie projektu: - co to jest otoczenie projektu,

3 - pojęcie i rola interesariuszy, - identyfikacja i podzia ł interesariuszy projektu, - analiza interesariuszy, - wpływ interesariuszy na cele, 5. Zasady budowy zespołu projektowego: - zespó ł projektowy a organizacja, - Komitet Sterujący - skład, rola i znaczenie, - Kierownik Projektu - zakres zada ń i odpowiedzialności. 6. Cykl życia projektu: - cykl życia projektu a cykl życia produktu, - model fazowy projektu, - standardowe wzorce modelów fazowych dla różnych typów projektów, - zasady budowy modelu fazowego w projekcie, - wykorzystanie modelu fazowego w planowaniu, 7. Karta projektu - doprecyzowanie. 8. Struktura podziału pracy (WBS) - czyli co właściwie mamy do zrobienia: - znaczenie WBS w planowaniu, - budowa WBS - ćwiczenia praktyczne, - wykorzystanie WBS w dalszych etapach. 9. Przydzia ł odpowiedzialności w projekcie na podstawie WBS: - WBS a zespó ł projektowy. Zasada jednoosobowej odpowiedzialności, - macierze odpowiedzialności (RAM, RACI, RAEW) - czyli kto to ma wykona ć. 2 sesja - 2 dni szkoleniowe (16 godz.) - Planowanie projektu 1. Metoda ścieżki krytycznej - dlaczego niektóre zadania s ą ważniejsze od innych: - wprowadzenie do metody ścieżki krytycznej (CPM), - PERT, CPM, CCPM - krótka historia rozwoju, - rodzaje połącze ń w sieci, - sposoby obliczania sieci 2. Harmonogram projektu: - harmonogram jako wizualizacja sposobu realizacji projektu, - zasady budowy harmonogramu, - wykorzystanie harmonogramu do monitorowania projektu. 3. Zasoby w projekcie: - rodzaje zasobów,

4 - przydzia ł zasobów do projektu, - optymalizacja wykorzystania zasobów oraz planowanie przy ograniczonych zasobach, 4. Koszty w projekcie: - rodzaje kosztów w projekcie, - budżet a plan kosztów, - krzywa kosztów skumulowanych, 3 sesja - 2 dni szkoleniowe (16 godz.) - Controling projektu i zarządzenie ryzykiem 1. Controlling kosztów projektu. 2. Metoda wartości wypracowanej: - założ enia metody, - warunki stosowania, - podstawowe wskaźniki metody EVM, - wykorzystanie metody do monitorowania projektu, 3. Zarządzenie ryzykiem: - pojęcie ryzyka oraz szansy w projekcie, - zarządzenie ryzykiem - projekt a organizacja, - proces zarządzania ryzkiem, - identyfikacja i analiza ryzyka, - zarządzanie ryzykiem i ocena efektywności strategii zarządzania ryzykiem, - rodzaje ryzyk: pierwotne, wtórne, rezydualne, - plany awaryjne, zapobiegawcze i naprawcze. 4 sesja - 2 dni szkoleniowe (16 godz.) - Zespó ł projektowy oraz kierownik projektu, czyli to ludzie robią projekty 1. Zespó ł projektowy: - zasady budowy zespołu projektowego - dobór osób do zespołu, - rodzaje zespołów projektowych, - motywacja zespołu projektowego, - model rozwoju zespołu projektowego. 2. Kierownik projektu: - rola i znaczenie kierownika projektu, - style kierowania. 3. Zarządzenie konfliktem i kryzysem w zespole: - model rozwoju konfliktu,

5 - zachowanie kierownika projektu w rozwiązywaniu konfliktów. 5 sesja - 2 dni szkoleniowe (16 godz.) - Procesy wspierające zarządzanie projektami, czyli sł ów kilka o jakości, zmianach i umowach 1. Zarządzenie jakości ą w projekcie - podstawy: - jako ść projektu a jako ść produktu, - ewolucja zarządzania jakości ą, - podstawowe metody w zarządzaniu jakości ą projektu. 2. Zarządzanie kontraktem i roszczeniami: - pojęcie kontraktu, - budowa kontraktu, - podstawowe formy zawierania kontraktu, - rodzaje umów w projekcie, - pojęcie roszczenia i proces zarządzania roszczeniami. 3. Zmiany w projekcie. 4. Dokumentacja w projekcie: - rola i znaczenie dokumentacji, - raportowanie - podstawy budowy systemu i rodzaje raportów. 5. Egzamin próbny. 6. Ocena egzaminu. 7. Warsztaty powtórkowe. 6 Sesja - EGZAMIN CERTYFIKACYJNY (POZIOM D - 3 godz.), (POZIOM C - 3 dni) Harmonogram Harmon Dzie ń 1 Dzie ń 2 Dzie ń 3 Dzie ń 4 Dzie ń 5 Dzie ń 6 Dzie ń 7 Dzie ń 8 ogram Rejestra cja 9:45-10:00 uczestni ków 10:00 - Przerwa Obiad Przerwa :

6 Koszt inwestycji W celu poznania szczegółów, zapraszamy do kontaktu. Informacje dodatkowe W przypadku zainteresowania jednym szkoleniem większej liczby osób (powyżej 3-4) z jednej firmy jesteś my w stanie zorganizowa ć dodatkowe terminy w dogodnej lokalizacji przy założeniu, że szkolenie bę dzie zaplanowane z co najmniej półtora miesięcznym wyprzedzeniem. Każdy temat możemy równie ż przygotowa ć według Państwa wymaga ń oraz potrzeb firmy w formie szkolenia dedykowanego, wyjazdu integracyjnego lub doradztwa. Zapraszamy do kontaktu, Progress Project sp. z o.o. ul. Popularna Warszawa tel fax

7

Brytyjskie Standardy Zarządzania

Brytyjskie Standardy Zarządzania Brytyjskie Standardy Zarządzania Akademia Biznesu Zajmuje się organizacją profesjonalnych szkoleń, konsultacji oraz wdrożeń z zakresu zarządzania projektami. Specjalizacją firmy są brytyjskie standardy

Bardziej szczegółowo

Szkolenie Podstawy Zarządzania Projektami Informator

Szkolenie Podstawy Zarządzania Projektami Informator Projekt Informatyka inwestycją w przyszłość współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Szkolenie Podstawy Zarządzania Projektami Informator Spis treści Informacje

Bardziej szczegółowo

STUDIA PODYPLOMOWE Zarządzanie Projektami

STUDIA PODYPLOMOWE Zarządzanie Projektami STUDIA PODYPLOMOWE Zarządzanie Projektami (Program studiów) Opracowanie: dr inż. Jacek Jakieła Program studiów Zarządzanie projektami 2 CEL STUDIÓW, ADRESAT I PROFIL ABSOLWENTA Studia podyplomowe Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

TOMASZ DOMAŃSKI BUSINESS CONSULTING OFERTA SZKOLENIOWA. mini MBA TRENING KOMPETENCJI MENEDŻERSKICH

TOMASZ DOMAŃSKI BUSINESS CONSULTING OFERTA SZKOLENIOWA. mini MBA TRENING KOMPETENCJI MENEDŻERSKICH TOMASZ DOMAŃSKI BUSINESS CONSULTING OFERTA SZKOLENIOWA mini MBA TRENING KOMPETENCJI MENEDŻERSKICH mini MBA 3 Szanowni Państwo, Kieruję do Państwa unikalny program szkoleniowy adresowany do średniej i

Bardziej szczegółowo

Instytucja Kultury "EC1 Łódź - Miasto Kultury"

Instytucja Kultury EC1 Łódź - Miasto Kultury Instytucja Kultury "EC1 Łódź - Miasto Kultury" Raport pt. Rekomendowany model zarządzania Programem NCŁ zgodnie z umową nr EC1/51/2011 z dnia 08/12/2011 dotyczącą "wykonania usługi doradczej dotyczącej

Bardziej szczegółowo

TRZY GRY SYMULACYJNE! Weź udział, by nauczyć się jak efektywnie zaplanować i wdrożyć dobry projekt. Zero rutyny. Adaptacyjny charakter spotkania

TRZY GRY SYMULACYJNE! Weź udział, by nauczyć się jak efektywnie zaplanować i wdrożyć dobry projekt. Zero rutyny. Adaptacyjny charakter spotkania WYBIERZ GRĘ Limity uczestników! TRZY GRY SYMULACYJNE! Weź udział, by nauczyć się jak efektywnie zaplanować i wdrożyć dobry projekt. 2Forum KIEROWNIKÓW PROJEKTÓW 2012, Warszawa 23-24 kwietnia INNOWACJE

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczna efektywność i opłacalność projektów. Ekonomika zarządzania projektami w przedsiębiorstwach i instytucjach publicznych.

Ekonomiczna efektywność i opłacalność projektów. Ekonomika zarządzania projektami w przedsiębiorstwach i instytucjach publicznych. ZAŁĄCZNIK do wniosku o utworzenie studiów podyplomowych Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego Projekt studiów podyplomowych: Ekonomiczna efektywność i opłacalność projektów. Ekonomika

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie programami według Program Management Institute

Zarządzanie programami według Program Management Institute Barometr Regionalny Tom 12 nr 2 Zarządzanie programami według Program Management Institute Przemysław Sekuła Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Polska Streszczenie Celem artykułu jest przedstawienie

Bardziej szczegółowo

WYNIKI DZIĘKI SZKOLENIOM. WIEDZA ZAPEWNIAJĄCA

WYNIKI DZIĘKI SZKOLENIOM. WIEDZA ZAPEWNIAJĄCA SAFER, SMARTER, GREENER DNV GL - Business Assurance assurance.dnvgl.com business.assurance@dnvgl.com DNV GL Kierując się swoją misją ochrony życia, mienia i środowiska, DNV GL umożliwia organizacjom podniesienie

Bardziej szczegółowo

Szkolenie 1. Zarządzanie projektami

Szkolenie 1. Zarządzanie projektami UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE Projekt Nowoczesny model zarządzania w UMCS umowa nr UDA-POKL.04.01.01-00-036/11-00 Pl. Marii Curie-Skłodowskiej 5, 20-031 Lublin, www.nowoczesny.umcs.lublin.pl

Bardziej szczegółowo

AL 1302 ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI W OPARCIU O METODYKĘ PRINCE2

AL 1302 ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI W OPARCIU O METODYKĘ PRINCE2 AL 1302 ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI W OPARCIU O METODYKĘ PRINCE2 1. Definicja projektu: cechy projektu, przyczyny porażek projektów, czynniki sukcesu projektów, cele projektu, produkty projektu, cykl życia

Bardziej szczegółowo

Pytania przygotowujące do egzaminu PRINCE2 (2009) Foundation

Pytania przygotowujące do egzaminu PRINCE2 (2009) Foundation PRINCE2 (2009) Pytania przygotowujące do egzaminu PRINCE2 (2009) Foundation 1 Które z poniższych jest zdefiniowane w ramach tematu Organizacja? a) Wymagania projektu dotyczące zasobów b) Kryteria akceptacji

Bardziej szczegółowo

Opis metodyki zarządzania Programem e-cło

Opis metodyki zarządzania Programem e-cło Załącznik nr 22 do Umowy nr... z dnia... Opis metodyki zarządzania Programem e-cło ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa tel.: +48 22 694 58 13 fax: +48 22 694 44 41 e-mail: biuro.programueclo@mofnet.gov.pl

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest: A. Część nr 1. W części nr 1: Wdrożenie systemu zarządzania projektami klasy Enterprise Project Management. W części nr 2:

Bardziej szczegółowo

Kluczowe aspekty wdrażania narzędzi do zarządzania projektami

Kluczowe aspekty wdrażania narzędzi do zarządzania projektami Kluczowe aspekty wdrażania narzędzi do zarządzania projektami Narzędzia IT do zarządzania projektami są tylko tak dobre, jak ludzie z nich korzystający i sposób w jaki są wykorzystywane. Mając na uwadze

Bardziej szczegółowo

FlexiProject. Skuteczne narzędzie do zarządzania projektami w firmie.

FlexiProject. Skuteczne narzędzie do zarządzania projektami w firmie. FlexiProject Skuteczne narzędzie do zarządzania projektami w firmie. Spis treści Czym jest FlexiProject Metodyka procesy, narzędzia, dokumenty zaszyte w aplikacji Uwarunkowania techniczne Oferta Podsumowanie

Bardziej szczegółowo

Podstawy zarządzania projektami

Podstawy zarządzania projektami Podstawy zarządzania projektami Część II II Dorota Kazanecka Pieńkosz Grupa Antares Warszawa, 30.11.2006 01.12.2006 Plan szkolenia 30.11.2006r. czwartek Omówiliśmy: 1. Wprowadzenie 2. Podstawy zarządzania

Bardziej szczegółowo

Skrypt ABC tworzenia projektu praktyczny przewodnik

Skrypt ABC tworzenia projektu praktyczny przewodnik Skrypt ABC tworzenia projektu praktyczny przewodnik - materiał opracowany przez Zespół Centrum PISOP - Spis treści DEFINICJA... 3 CHARAKTERYSTYKA PROJEKTU... 3 CYKL ŻYCIA PROJEKTU... 5 TWORZYMY PROJEKT...

Bardziej szczegółowo

TOMASZ DOMAŃSKI BUSINESS CONSULTING OFERTA SZKOLENIOWA. civil SERVANT RZĄDZENIE I ZARZĄDZANIE W ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ

TOMASZ DOMAŃSKI BUSINESS CONSULTING OFERTA SZKOLENIOWA. civil SERVANT RZĄDZENIE I ZARZĄDZANIE W ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ TOMASZ DOMAŃSKI BUSINESS CONSULTING OFERTA SZKOLENIOWA civil SERVANT RZĄDZENIE I ZARZĄDZANIE W ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ civil SERVANT 3 Szanowni Państwo, Kieruję do Państwa unikalny program szkoleniowy

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie projektami wg. metody PRINCE2. Katarzyna Kajak Wyższa Szkoła Zarządzania i Marketingu w Sochaczewie 2009 r.

Zarządzanie projektami wg. metody PRINCE2. Katarzyna Kajak Wyższa Szkoła Zarządzania i Marketingu w Sochaczewie 2009 r. Zarządzanie projektami wg. metody PRINCE2 Katarzyna Kajak Wyższa Szkoła Zarządzania i Marketingu w Sochaczewie 2009 r. Co to jest projekt? Inicjowanie Zamknięcie Planowanie Kontrola Realizacja Czym jest

Bardziej szczegółowo

IPMA, PMI oraz Prince2 : różnice w sposobie

IPMA, PMI oraz Prince2 : różnice w sposobie IPMA, PMI oraz Prince2 : różnice w sposobie certyfikacji i w myśleniu o projekcie Leszek Staśto - PMP, First Assessor Certyfikacji IPMA, Wiceprezes SPMP Warszawa, 23.03.2010 Porównanie ICB z innymi wytycznymi

Bardziej szczegółowo

WYBRANE ASPEKTY PLANOWANIA W METODYCE PRINCE2

WYBRANE ASPEKTY PLANOWANIA W METODYCE PRINCE2 ZESZYTY NAUKOWE 69-85 Waldemar ŁABUDA 1 WYBRANE ASPEKTY PLANOWANIA W METODYCE PRINCE2 Streszczenie Źródłem artykułu jest wykład wygłoszony przez autora w ramach Wszechnicy Popołudniowej WWSI, wiedza i

Bardziej szczegółowo

Harvard Business Review Polska poleca

Harvard Business Review Polska poleca Harvard Business Review Polska poleca General Management Program Uwaga: Tylko 175 miejsc. Start od września 2012 r. Najnowsze światowe metody i sprawdzone narzędzia zwiększenia efektywności menedżerów!

Bardziej szczegółowo

1. Faktura w świetle obowiązują cych przepisów - prawa i obowią. zki podatnika VAT w zakresie dokumentowania w roku 2015

1. Faktura w świetle obowiązują cych przepisów - prawa i obowią. zki podatnika VAT w zakresie dokumentowania w roku 2015 Faktura w świetle obowiązują cych przepisów prawa i obowią zki podatnika VAT w zakresie dokumentowania w roku 2015 Opis Omówienie najnowszych zmian w przepisach normują cych zasady wystawiania oraz przechowywania

Bardziej szczegółowo

SI-Consulting S.A. Wdrażamy SAP dzieląc się wiedzą i doświadczeniem. Nasza kompetencja to SAP

SI-Consulting S.A. Wdrażamy SAP dzieląc się wiedzą i doświadczeniem. Nasza kompetencja to SAP SI-Consulting S.A. Wdrażamy SAP dzieląc się wiedzą i doświadczeniem Nasza kompetencja to SAP Najlepsi korzystają z rozwiązań SAP Spis treści my mamy zaszczyt wspierać ich w osiąganiu sukcesów! Konsultanci

Bardziej szczegółowo

Studia podyplomowe. Wyróżnij się na rynku pracy. w Uczelni Kwiatkowskiego. Zajęcia prowadzone przez ekspertów-praktyków

Studia podyplomowe. Wyróżnij się na rynku pracy. w Uczelni Kwiatkowskiego. Zajęcia prowadzone przez ekspertów-praktyków Studia podyplomowe w Uczelni Kwiatkowskiego Wyróżnij się na rynku pracy Zajęcia prowadzone przez ekspertów-praktyków Współpraca z partnerami biznesowymi oraz organizacjami Zajęcia w formie warsztatów,

Bardziej szczegółowo

www.akademiamddp.pl WIEDZA TO NASZ NAJWIĘKSZY ATUT KURSY ZAWODOWE STUDIA PODYPLOMOWE

www.akademiamddp.pl WIEDZA TO NASZ NAJWIĘKSZY ATUT KURSY ZAWODOWE STUDIA PODYPLOMOWE www.akademiamddp.pl WIEDZA TO NASZ NAJWIĘKSZY ATUT KURSY ZAWODOWE STUDIA PODYPLOMOWE KURSY Akademia księgowości - kurs od podstaw do samodzielnego księgowego s. 4 Akademia głównego księgowego - kurs dla

Bardziej szczegółowo

Strategie w czasach kryzysu

Strategie w czasach kryzysu Strategie w czasach kryzysu Jak podnieść efektywność? BĄDŹ SKUTECZNY Dobrze zarządzać sobą i czasem BO CZAS TO PIENIĄDZ! Zarządzanie wiedzą od WIESZ do UMIESZ Zarządzanie zmianą NOWE NIESTRASZNE Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Quality Excellence. Auditor Wiodący ISO 9001 2015/2016

Quality Excellence. Auditor Wiodący ISO 9001 2015/2016 Studia podyplomowe LUQAM Quality Excellence. Auditor Wiodący ISO 9001 2015/2016 www.luqam.com/aqe CHARAKTERYSTYKA KIERUNKU Jedyne studia podyplomowe w Polsce nadające uprawnienia do legitymowania się bezterminowym

Bardziej szczegółowo

Szkolenia menadŝerskie dla pracowników Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska i Regionalnych Dyrekcji Ochrony Środowiska

Szkolenia menadŝerskie dla pracowników Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska i Regionalnych Dyrekcji Ochrony Środowiska Szkolenia menadŝerskie dla pracowników Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska i Regionalnych Dyrekcji Ochrony Środowiska Dziękujemy za zapoznanie się z naszą prezentacją Tytuł szkolenia: Zarządzanie projektami

Bardziej szczegółowo