RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ"

Transkrypt

1 Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Przedszkole Miejskie nr 10 Gorzów Wielkopolski Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wielkopolskim

2 Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji zewnętrznej przeprowadzonej w przedszkolu przez wizytatorów do spraw ewaluacji. Raport z ewaluacji problemowej dotyczy jednego lub kilku z przedstawionych poniżej wymagań państwa. Ewaluacja zewnętrzna polega na zbieraniu i analizowaniu informacji na temat funkcjonowania przedszkola w obszarach wyznaczonych przez wymagania państwa: 1. Przedszkole realizuje koncepcję pracy ukierunkowaną na rozwój dzieci. 2. Procesy wspomagania rozwoju i edukacji dzieci są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się 3. Dzieci nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej. 4. Dzieci są aktywne. 5. Respektowane są normy społeczne. 6. Przedszkole wspomaga rozwój dzieci, z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji 7. Nauczyciele współpracują w planowaniu i realizowaniu procesów edukacyjnych. 8. Promowana jest wartość wychowania przedszkolnego. 9. Rodzice są partnerami przedszkola. 10. Wykorzystywane są zasoby przedszkola i środowiska lokalnego na rzecz wzajemnego rozwoju. 11. Przedszkole w planowaniu pracy uwzględnia wnioski z analizy badań zewnętrznych i wewnętrznych. 12. Zarządzanie przedszkolem służy jego rozwojowi. Ewaluacja ma także na celu ustalenie poziomu spełniania przez przedszkole wymagań zawartych w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia r. wraz ze zmianami z dnia r. Przedszkole może spełniać te wymagania na pięciu poziomach: Poziom E - oznaczający niski stopień wypełniania wymagania przez przedszkole. Poziom D - oznaczający podstawowy stopień wypełniania wymagania przez przedszkole. Poziom C - oznaczający średni stopień wypełniania wymagania przez przedszkole. Poziom B - oznaczający wysoki stopień wypełniania wymagania przez przedszkole. Poziom A - oznaczający bardzo wysoki stopień wypełniania wymagania przez przedszkole. Przedszkole Miejskie nr 10 2/51

3 Opis metodologii Badanie zostało zrealizowane w dniach przez zespół wizytatorów ds. ewaluacji, w skład którego weszli: Iwona Gruca, Józef Chodosewicz. Badaniem objęto 20 dzieci (ankieta i wywiad grupowy), 93 rodziców (ankieta i wywiad grupowy) i 13 nauczycieli (ankieta i wywiad grupowy). Przeprowadzono wywiad indywidualny z dyrektorem placówki, grupowy z przedstawicielami samorządu lokalnego i partnerów szkoły,grupowy z pracownikami niepedagogicznymi, a także obserwacje lekcji, placówki i analizę dokumentacji. Na podstawie zebranych danych został sporządzony raport, który obejmuje podstawowe obszary działania szkoły lub placówki. Przedszkole Miejskie nr 10 3/51

4 Obraz przedszkola Przedszkole Miejskie nr 10 jest jedna z wielu placówek funkcjonującą w dużym mieście. Stwarza to warunki konkurencyjności, co stymuluje przedszkole do podejmowania działań sprzyjających pozyskiwaniu "klienta". Niniejszy raport zawiera obraz pracy placówki w trzech obszarach: Procesy wspomagania rozwoju i edukacji dzieci są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się, Dzieci nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej oraz Respektowane są normy społeczne. W bardzo wysokim stopniu monitorowane i analizowane są osiągnięcia każdego dziecka, z uwzględnieniem ich indywidualnych możliwości psychofizycznych i rozwojowych. Szeroka gama realizowanych programów własnych oraz stosowanie nowatorskich metod, nierzadko przy współpracy instytucji zewnętrznych, przyczyniają się do podnoszenia atrakcyjności procesu edukacyjnego oraz spotykają się z dużym uznaniem i zadowoleniem rodziców, którzy w pełni akceptują podejmowane przez przedszkole działania. Przedszkole zapewnia swoim wychowankom dobre warunki lokalowe i wyposażenie sal dydaktycznych. Dzienny plan zajęć opracowany zgodnie z zalecanymi warunkami i sposobami realizacji podstawy programowej oraz systematyczne monitorowanie wdrażania wniosków wypływających ze zdiagnozowanych indywidualnych potrzeb i zainteresowań dzieci, sprzyjają ich wszechstronnemu rozwojowi, w tym doskonaleniu zainteresowań oraz zdolności. Placówka, przy wsparciu organu prowadzącego, podejmuje efektywne działania służące zapewnieniu poczucia bezpieczeństwa fizycznego i psychicznego wychowanków. Wzajemne relacje wszystkich podmiotów opierają się na szacunku i zaufaniu. Podejmowane przez przedszkole działania wychowawcze, np. wspólnie z dziećmi tworzenie kontraktów grupowych, skutkują znajomością przez wychowanków obowiązujących zasad. Nauczyciele podejmują spójne, również z oczekiwaniami rodziców, działania wychowawcze i natychmiastowo reagują na wszelkie przejawy niewłaściwego zachowania. Podejmowane działania wychowawcze podlegają analizie i modyfikacji. W procesie tym biorą udział rodzice, a nauczyciele zasięgają ich opinii i stwarzają im możliwość uczestniczenia w realizacji tych oddziaływań. Działania wychowawcze, w sposób systemowy poddaje się monitorowaniu, a wnioski sformułowane na tej podstawie służą wprowadzaniu modyfikacji z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb dzieci. Przedszkole Miejskie nr 10 4/51

5 Informacja o placówce Nazwa placówki Przedszkole Miejskie nr 10 Patron Typ placówki Miejscowość Ulica Numer 1 Przedszkole Gorzów Wielkopolski Lelewela Kod pocztowy Urząd pocztowy Gorzów Wlkp Telefon Fax Www Regon Publiczność Kategoria uczniów Charakter Uczniowie, wychow., słuchacze 127 Oddziały 5 publiczna Nauczyciele pełnozatrudnieni Nauczyciele niepełnozat. (stos.pracy) 1.00 Nauczyciele niepełnozat._(w etatach) 0.00 Średnia liczba uczących się w oddziale 25.4 Liczba uczniów przypadających na jednego pełnozatrudnionego nauczyciela Województwo Powiat Gmina Typ gminy Dzieci lub młodzież brak specyfiki 12.7 LUBUSKIE Gorzów Wielkopolski Gorzów Wielkopolski gmina miejska Przedszkole Miejskie nr 10 5/51

6 Poziom spełniania wymagań państwa Procesy wspomagania rozwoju i edukacji dzieci są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się Procesy wspomagania rozwoju i edukacji dzieci są podporządkowane indywidualnym potrzebom edukacyjnym i rozwojowym oraz możliwościom psychofizycznym dzieci. Stosowane metody pracy są dostosowane do potrzeb dzieci i grupy przedszkolnej (D) Procesy wspomagania rozwoju i edukacji dzieci są planowane, monitorowane i doskonalone. Wnioski z monitorowania są wykorzystywane w planowaniu i realizowaniu tego procesu. (D) Wdrażane wnioski z monitorowania procesu wspomagania rozwoju i edukacji dzieci podnoszą efektywność tego procesu. (B) A W przedszkolu stosuje się nowatorskie rozwiązania służące rozwojowi dzieci. (B) Dzieci nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej Podstawa programowa wychowania przedszkolnego jest realizowana z wykorzystaniem zalecanych warunków i sposobów jej realizacji. (D) W przedszkolu monitoruje się i analizuje osiągnięcia każdego dziecka, uwzględniając jego możliwości rozwojowe, formułuje się i wdraża wnioski z tych analiz. (D) Wdrożone wnioski z monitorowania i analizowania osiągnięć dzieci przyczyniają się do rozwijania ich umiejętności i zainteresowań. Modyfikowane w przedszkolu programy wychowania przedszkolnego uwzględniają wnioski z monitorowania i analizowania osiągnięć dzieci oraz rozwój ich zainteresowań. (B) Respektowane są normy społeczne. Relacje między wszystkimi członkami przedszkolnej społeczności są oparte na wzajemnym szacunku i zaufaniu. Dzieci w przedszkolu czują się bezpiecznie. (D) B B Dzieci wiedzą, jakich zachowań się od nich oczekuje. (D) Podejmuje się działania wychowawcze mające na celu eliminowanie zagrożeń oraz wzmacnianie właściwych zachowań. (D) W przedszkolu kształtuje się postawę odpowiedzialności dzieci za działania własne i działania podejmowane w grupie. (D) Podejmowane działania wychowawcze są monitorowane i modyfikowane w razie potrzeb. (D) W przedszkolu, wspólnie z rodzicami, analizuje się podejmowane działania wychowawcze, w tym mające na celu eliminowanie zagrożeń oraz wzmacnianie właściwych zachowań. Ocenia się ich skuteczność oraz modyfikuje w razie potrzeb. (B) Dzieci wykazują się odpowiedzialnością w działaniu i relacjach społecznych. (B) Przedszkole Miejskie nr 10 6/51

7 Wnioski 1. Dzieci nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej wychowania przedszkolnego dzięki działaniom wszystkich nauczycieli polegającym na systematycznym diagnozowaniu indywidualnych potrzeb edukacyjnych i rozwojowych przedszkolaków, wprowadzaniu do realizacji procesów dydaktycznych wypływających stąd wniosków, monitorowaniu efektów swojej pracy oraz skutecznemu wspomaganiu dzieci w rozwoju psychofizycznym i emocjonalnym. 2. W realizacji procesów edukacyjnych wszyscy nauczyciele stosując nowoczesne formy i metody nauczania oraz własne nowatorskie i innowacyjne programy i projekty stwarzają wszystkim dzieciom dogodne i skuteczne warunki do zaspokajania ich potrzeb edukacyjnych i rozwojowych, a wśród rodziców i lokalnych partnerów pełną aprobatę i zaufanie do ich działań. Udział przedszkola w takim projekcie, jak "Teatralne ABC Przedszkolaka", czy działaniu "Biesiada Pokoleń" skutecznie wpływa na rozwój umiejętności psychofizycznych i emocjonalnych dzieci, dzięki temu, że proces edukacji jest atrakcyjny i wzbogacony o nowatorskie rozwiązania co do treści, form i metod nauczania i dostosowany dla każdego z nich. 3. Dzieci mają poczucie bezpieczeństwa psychicznego i fizycznego, dzięki działaniom podejmowanym przez wszystkich pracowników przedszkola i organ prowadzący oraz tworzeniu atmosfery otwartości i zaufania wobec rodziców i wychowanków. 4. Dzieci mają świadomość, jakie zasady zachowania obowiązują w przedszkolu, chociaż nie zawsze ich przestrzegają, dzięki podejmowaniu przez placówkę adekwatnych i spójnych działań wychowawczych, w tym tworzeniu "kontraktów grupowych" oraz kształtowaniu w wychowankach poczucia odpowiedzialności za własne decyzje. 5. Rodzice współuczestniczą w analizie, modyfikacji i realizacji działań mających na celu eliminowanie zagrożeń i wzmacnianie pożądanych postaw, dzięki stwarzaniu przez przedszkole przestrzeni do systematycznego kontaktu z pracownikami oraz zasięganiu opinii rodziców w każdej sytuacji dotyczącej spraw wychowawczych. Przedszkole Miejskie nr 10 7/51

8 Wyniki ewaluacji Wymaganie: Procesy wspomagania rozwoju i edukacji dzieci są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się Zajęcia prowadzone w przedszkolu wynikają z rozpoznanych indywidualnych potrzeb dzieci i służą ich wszechstronnemu rozwojowi angażując je w ten proces. Nauczyciele systematycznie doskonalą przebieg zajęć opierając się na wnioskach z monitorowania osiągnięć dzieci i ewaluacji własnej pracy. Jakości zajęć służą nowatorskie działania nauczycieli, oparte na najnowszej wiedzy pedagogicznej. Poziom spełnienia wymagania: A Wszyscy nauczyciele monitorując i analizując osiągnięcia edukacyjne każdego dziecka uwzględniają ich indywidualne możliwości psychofizyczne i rozwojowe. Sformułowane wnioski z tych analiz wdrażają do procesów dydaktycznych przy wykorzystaniu innowacyjnych i nowatorskich metod nauczania oraz własnych programów i projektów dydaktycznych. Udział przedszkola w takim projekcie, jak Teatralne ABC Przedszkolaka, czy działaniu Biesiada Pokoleń skutecznie wpływa na rozwój umiejętności psychofizycznych i emocjonalnych dzieci, a proces edukacyjny jest atrakcyjny dla przedszkolaków oraz z uznaniem i zadowoleniem akceptowany przez rodziców. Wymaganie spełnione na bardzo wysokim poziomie. Obszar badania: Procesy wspomagania rozwoju i edukacji dzieci są podporządkowane indywidualnym potrzebom edukacyjnym i rozwojowym oraz możliwościom psychofizycznym dzieci. Stosowane metody pracy są dostosowane do potrzeb dzieci i grupy przedszkolnej Realizowane w przedszkolu formy i metody pracy, dobre warunki lokalowe i wyposażenie sal dydaktycznych oraz dobrze opracowany dzienny plan zajęć, są podporządkowane zdiagnozowanym indywidualnym potrzebom edukacyjnym i rozwojowym oraz możliwościom psychofizycznym dzieci, dzięki czemu skutecznie wspomagają ich w tym rozwoju. Poprzez zdiagnozowane indywidualne potrzeby, zdolności i możliwości psychofizyczne poszczególnych dzieci nauczyciele podają szereg przykładów dostosowania form i metod pracy do tych wymagań (rys. 1o oraz tab.1). W rozpoznawaniu tych potrzeb stosują szereg narzędzi badawczych (rys. 2o oraz tab. 2), które pomagają dobrać odpowiednie formy i metody pracy, sposoby i warunki realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego, które równocześnie ukierunkowane są na indywidualny rozwój dzieci. Dzieci wymagające wsparcia objęte są indywidualną pomocą psychologiczno-pedagogiczną, natomiast przejawiającym zainteresowania i zdolności w różnych kierunkach nauczyciele tworzą dogodne warunki m. in. Przedszkole Miejskie nr 10 8/51

9 do uczestniczenia w zajęciach dodatkowych. W odniesieniu do potrzeb konkretnych dzieci prowadzona jest stała: Terapia logopedyczna (pomocą objętych jest 20 dzieci), a w jej ramach: zajęcia otwarte dla rodziców, spotkania indywidualne z logopedą, zeszyty ćwiczeń dla rodziców do pracy z dzieckiem, poradnictwo logopedyczne dla rodziców dzieci nie objętych tą pomocą w przedszkolu (przekazywanie materiałów do ćwiczeń), przekazywanie materiałów w ramach WDN-u. Współpraca z poradnią psychologiczno-pedagogiczną, to: obserwacja dzieci przez psychologa, wydawanie zaleceń do pracy z dziećmi, opracowanie planu działań przez nauczyciela, informowanie rodziców o prowadzonej bieżącej pracy nauczyciela z dzieckiem, stała współpraca z rodzicami. Bieżąca praca z dziećmi w celu wsparcia ich potrzeb i możliwości: na podstawie zdiagnozowanych potrzeb prowadzone są obserwacje obejmujące w: grupie I 2, grupie II 8, grupie III 2, grupie IV 7, grupie V 5 dzieci. praca nauczycieli nad rozwijaniem ich zdolności i umiejętności w kołach zainteresowań: koło taneczne -24/127, koło plastyczne -24/127, koło ruchowe -55/127, koło szachowe - 10/127, komputerowe 7/127, język angielski-127/127 dzieci. Wszechstronna działalność umożliwiająca dzieciom udział w turniejach, przeglądach, konkursach plastycznych i recytatorskich, występach teatralnych w roli aktorów, przedstawieniach okolicznościowych na ternie przedszkola i poza nim: dzieci nagradzane są dyplomami dla laureatów, wyróżnieniami, pochwałami słownymi na forum grupy, przedszkola i rodziców. Realizacja programu adaptacyjnego dla dzieci 3 letnich. Współpraca z rodzicami w celu wsparcia potrzeb i możliwości dzieci poprzez spotkania grupowe, ustalone godziny konsultacyjne, spotkania indywidualne wg potrzeb rodziców i nauczycieli. Modernizacja i tworzenie nowych kącików zainteresowań dostosowanych do potrzeb i możliwości dzieci. Modernizacja i zakup pomocy dydaktyczne i zabawek rozwijających potrzeby i możliwości dzieci. Zdaniem 80 % ankietowanych rodziców, formy i metody pracy nauczycieli w zdecydowany sposób odpowiadają potrzebom i możliwościom dzieci (rys. 1j) i wszyscy twierdzą, że sukcesywnie otrzymują zindywidualizowaną informację o tym, jak funkcjonują w przedszkolu (rys. 2j). Ramowy rozkład dnia uwzględnia realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego zgodnie z zalecanymi warunkami i sposobami realizacji podstawy programowej. Zawiera czas na aktywność (zabawy dowolne i organizowane, w tym ruchowe) oraz wyciszenie (leżakowanie, słuchanie czytanych przez nauczyciela bajek). Zawarty jest w statucie przedszkola oraz dołączony do dzienników zajęć. We wszystkich 5 obserwowanych zajęciach nauczyciele zwracali szczególną uwagę na indywidualne wsparcie emocjonalne dzieci, ich pracę w grupach, dobieranie przez dzieci odpowiednich technik malowania i rysowania, kształtowali ich wyobraźnię i pomysły np. przy tańcach według ich własnej choreografii oraz tworzeniu bałwana i latającego kota. Na 3 z 5 obserwowanych zajęciach nauczyciele dają dzieciom zadania o różnym poziomie trudności i jednocześnie dostosowują czas realizacji do ich możliwości. Na wszystkich zajęciach dawali im zadania wymagające od nich różnych zdolności, form aktywności i metod pracy. Wypowiedzi dzieci potwierdziły, że różnorodność form i metod prowadzenia zajęć odpowiadają ich zainteresowaniom i potrzebom, gdyż lubią rysować, bawić się zabawkami i pacynkami, bawić się w teatrzyki, budować budowle, wychodzić na dwór, natomiast nie lubią hałasu, przezwisk, jak ktoś się kłóci i bije, jak nie mają dla siebie czasu, jak ktoś nie chce się z nimi bawić Natomiast grupa starszaków nie lubi wychodzić na spacery, gdyż muszą iść w parach, a czasami z młodszymi koleżankami i kolegami. Wszystkie dzieci potwierdziły, że panie nauczycielki są miłe i fajne, gdyż lubią się z nimi bawić i nie krzyczą. Przeprowadzone obserwacje obiektów przedszkola oraz opinie rodziców (tab. 3) potwierdzają, że warunki Przedszkole Miejskie nr 10 9/51

10 lokalowe i wyposażenie uwzględniają potrzeby rozwojowe i możliwości psychofizyczne dzieci. Meble (stoliki i krzesełka) są dostosowane do wieku i wzrostu dzieci. Wyposażenie i wystrój łazienek jest do nich dostosowany, a wystrój sal przyjazny i zapewniający im bezpieczeństwo psychiczne. Sale są duże, przestronne i jasne z wydzieloną częścią pokrytą wykładziną i stolikami. Znajdują się tam zabawki i kąciki tematyczne sprzyjające rozwojowi zainteresowań: majsterkowicza, klocków, małego odkrywcy, plastyczny, ciszy i relaksu, samochodowy, gier i układanek, książki, małego sportowca, matematyczny, patriotyczny, małego muzyka, lalek, przyrodniczy. Ponadto w przedszkolu wyodrębnione jest pomieszczenie dla logopedy. Rys. 1j Rys. 2j Przedszkole Miejskie nr 10 10/51

11 Rys.1o Przedszkole Miejskie nr 10 11/51

12 Rys.2o Przedszkole Miejskie nr 10 12/51

13 Typ pytania: Pytanie otwarte Treść pytania: Proszę podać przykłady dostosowania Pana/i metod pracy do indywidualnych potrzeb i możliwości rozwojowych dziecka. (8243) Ogólna liczba respondentów biorących udział w badaniu: 8 Tab.1 1 udział w konkursach plastycznych i literackich 2 prowadzenie zajęć indywidualnych i grupowych 3 stosowanie aktywnych i nowatorskich metod nauczania 4 wprowadzenie tematycznych kącików, 5 stopniowanie trudności w różnych sytuacjach zadaniowych i dydaktycznych 6 współpraca z rodzicami w celu wspólnego wspierania potrzeb indywidualnych oraz rozwijania talentów i zdolności 7 wydłużenie czasu pracy podczas wykonywania zadania dla dzieci, które tego potrzebują 8 rozwijanie talentów i zainteresowań dzieci w kołach zainteresowań 9 konsultacje z dziećmi dot. zakupu pomocy dydaktycznych 10 zdobywanie wiedzy poprzez doświadczenia i wnioskowanie 11 udział dzieci jako widzów w koncertach muzycznych spektaklach teatralnych 12 rozwijanie talentów aktorskich na występach w uroczystościach przedszkolnych, lokalnych i państwowych 13 organizacja wycieczek krajoznawczych i tematycznych 14 realizacja programu - Przyjaciele Zippiego 15 prowadzenie zajęć adaptacyjnych z "Programu adaptacyjnego dla dzieci 3-letnich" 16 udział w turnieju wiedzy o bezpieczeństwie ( Bezpieczna Zerówka ): 17 prowadzenie zajęć ekologicznych 18 tworzenie we własnym zakresie pomocy dydaktycznych Przedszkole Miejskie nr 10 13/51

14 Typ pytania: Pytanie otwarte Treść pytania: W jaki sposób rozpoznaje Pan/i indywidualne potrzeby, zdolności i możliwości poszczególnych dzieci? (8242) Ogólna liczba respondentów biorących udział w badaniu: 8 Tab.2 1 poprzez prowadzone diagnozy 2 codzienne obserwacje dzieci podczas zabaw dowolnych i tematycznych, w trakcie zabaw na placu przedszkolnym 3 obserwacje na wycieczkach, spacerach, na uroczystościach przedszkolnych 4 obserwację dzieci w różnych sytuacjach zadaniowych: w czasie aktywności własnej dziecka, działalności warsztatowej, podczas czynności samoobsługowych 5 codzienne rozmowy indywidualne z rodzicami 6 rozmowy z dziećmi 7 comiesięczne konsultacje z rodzicami, zebrania grupowe i ogólnoprzedszkolne 8 obserwacja uczestnictwa dzieci w kołach zainteresowań 9 na podstawie prac technicznych, plastycznych, dzieci, analizę wytworów własnych dzieci 10 podczas występów teatralnych oraz innych sytuacji edukacyjnych w których dziecko wciela się w rolę aktora lub widza Przedszkole Miejskie nr 10 14/51

15 Typ pytania: Pytanie otwarte Treść pytania: Co Państwo sądzą o warunkach lokalowych i wyposażeniu przedszkola? Czy odpowiada ono potrzebom Waszych dzieci? (8234) Tab.3 1 Warunki są znakomite. Na przestrzeni lat zostały wymienione okna i podłoga na korytarzu, na górnej kondygnacji były cyklinowane podłogi. W miesiącu wolnym od zajęć prowadzone są remonty. Na bieżąco prowadzone są prace modernizacyjne. 2 W przedszkolu jest czysto, schludnie i przestrzennie. Moje dziecko nie skarżyło się nigdy na to, że czegoś nie ma. 3 Na bieżąco wymieniane są zabawki. 4 Rodzice też się angażują w modernizację warunków lokalowych. Wszyscy pracownicy traktują przedszkole, jak drugi dom. 5 Warunki są odpowiednie, ale zawsze coś by się znalazło do odnowienia, modernizacji, np. w tej sali przydałoby się odnowić podłogę, ale nie jest to wina pani dyrektor. Po prostu potrzeba funduszy, które nie zawsze są w budżecie przedszkola. Obszar badania: Procesy wspomagania rozwoju i edukacji dzieci są planowane, monitorowane i doskonalone. Wnioski z monitorowania są wykorzystywane w planowaniu i realizowaniu tego procesu. Procesy edukacyjne są systematycznie monitorowane przez zespoły edukacyjne, a wnioski wypływające z monitorowania, w formie zaplanowanych działań, wykorzystywane są do ciągłego doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz modyfikacji procesów wspomagania rozwoju i edukacji dzieci. Dyrektor stwierdziła, że procesy wspomagania i rozwoju dzieci planuje się w oparciu o: podstawę programową; koncepcję rozwoju przedszkola; programy nauczania ( Zanim będę uczniem, programy własne); plan nadzoru i roczny plan pracy; miesięczne plany pracy nauczycieli; potrzeby środowiska; wnioski z ewaluacji i wnioski z nadzoru pedagogicznego; wyniki diagnoz z monitorowania potrzeb i możliwości dzieci. Na ostatniej radzie pedagogicznej formułowane są wnioski z nadzoru pedagogicznego, ewaluacji wewnętrznej oraz monitorowania osiągnięć i możliwości dzieci. Przygotowane przez dyrektora założenia do rocznego planu Przedszkole Miejskie nr 10 15/51

16 nadzoru pedagogicznego planu pracy poddawane są pod dyskusję radzie pedagogicznej, która wprowadzając poprawki oraz własne wnioski zatwierdza je. W rocznym planie pracy zawarta jest współpraca z rodzicami, harmonogram obserwacji pracy nauczycieli, współpracy ze środowiskiem, kalendarz imprez i uroczystości przedszkolnych oraz kalendarz roku szkolnego. Na jego bazie nauczyciele tworzą plany miesięczne. Plan pracy i nadzoru jest przedstawiany radzie rodziców i rodzicom na zebraniach grupowych, na których mają możliwość wnoszenia modyfikacji. Dyrektor i nauczyciele monitorują procesy edukacyjne, głównie poprzez: monitorowanie realizacji podstawy programowej na podstawie ramowego rozkładu dnia, dzienników zajęć, planów pracy, arkuszy obserwacji zajęć jak również arkusze kontroli, np. sposobu prowadzenia obowiązującej dokumentacji, obserwacji pedagogicznej, obserwacji bieżącej, przestrzegania ramowego rozkładu dnia, wpisów do dziennika, monitorowania wdrażania podstawy programowej itp.) - dyrektor analizę kart uroczystości, imprez przedszkolnych ( określenie mocnych i słabych stron uroczystości i jej wpływ na rozwój dzieci) dyrektor prowadzenie obserwacji dzieci podczas zajęć, zabaw swobodnych, imprez, sytuacji edukacyjnych - nauczyciele w odniesieniu do grupy monitorowanie i analizę osiągnięć dzieci (rysunki i karty pracy) - nauczyciele, wyniki diagnoz nauczyciele, rada pedagogiczna, omawiane indywidualnie z rodzicem monitorowanie efektów pracy prowadzonej w ramach udzielenia dziecku pomocy psychologiczno pedagogicznej logopeda podczas zajęć logopedycznych, rozmowy z rodzicami, każde dziecko ma założoną kartę wspierającą, a następnie zeszyt pracy (służy rodzicom, nauczyciel wpisuje zadania do wykonania dla rodziców) analizę postępów dzieci z którymi prowadzona jest praca bieżąca wg potrzeb i możliwości. wychowawca w grupie rozmowy z rodzicami wg. potrzeb rodzica, nauczyciela, podczas zaplanowanych rozmów indywidualnych, ankiety dla rodziców. nauczyciel, logopeda skrzynkę kontaktową dyrektor i stały zespół nauczycieli monitorowanie osiągnięć dzieci szkolnych, poprzez śledzenie losów absolwentów ewaluacje, uczestnictwo w pasowaniu na ucznia, rozmowy z rodzicami i nauczycielkami klas pierwszych - stały zespół zajęcia koleżeńskie monitoring wyposażenia poszczególnych sal nauczyciele i dyrektor Dyrektor podała, że w procesie monitorowania procesów edukacyjnych nauczyciele starają się odpowiedzieć na następujące pytania: Czy realizowane są założenia podstawy programowej? Czy Ramowy rozkład dnia uwzględnia zagospodarowanie czasu zgodnie z podstawą? Jaki jest poziom umiejętności dzieci w poszczególnych sferach rozwojowych?. Które umiejętności należy nadal rozwijać u dzieci? Jak pomóc dziecku, by zaszły zmiany na lepsze? W jaki sposób zorganizować zajęcia, aby maksymalnie zainteresować i skoncentrować uwagę dziecka? Czy stosowane metody aktywizujące są adekwatne do potrzeb i możliwości dzieci? Czy stosowanie tych metod zaspakaja możliwości i potrzeby dzieci?. Jak odpowiadać na oczekiwania rodziców wobec przedszkola? Czy istniejące formy współpracy z rodzicami są wystarczające, aby wspierać możliwości i potrzeby dziecka?. W jaki sposób współdziałać z innymi nauczycielami w zakresie wspierania rozwoju dziecka? Czy warsztat pracy nauczyciela jest wystarczający, czy zastosowane środki dydaktyczne są odpowiednio Przedszkole Miejskie nr 10 16/51

17 dobrane? W jaki sposób organizowanie konkursów i dodatkowych zadań z rodzicami motywuje dziecko do podejmowania działań? W jaki sposób zajęcia dodatkowe rozwijają zainteresowania i potrzeby dzieci? Z jakimi instytucjami powinniśmy współpracować aby pomóc dzieciom i rodzicom? Czy dzieci są aktywne na zajęciach ( arkusze obserwacji dyrektora i nauczycieli, karty obserwacji dzieci)? Czy dzieci same podejmują działania podczas dowolnych zabaw (obserwacja dzieci)? Czy dzieci zgłaszają inicjatywy, czy nauczyciel umożliwia to dzieciom (karty obserwacji dyrektora i nauczyciela, ankieta)? Jakie wyniki osiągają absolwenci w szkole (rozmowy z nauczycielami szkoły podstawowej, zajęcia otwarte w szkole); - co można zmienić, a jak polepszyć współpracę z rodzicami i środowiskiem, jakie atrakcyjne metody wprowadzić, np. wycieczki na policję, do biblioteki (obserwacja chęci udziału dzieci w imprezach, rozmowy z rodzicami)? Czy wspieranie rozwoju dziecka przynosi efekty, czy dziecko odchodząc jest dobrze przygotowane do szkoły (rozmowy z nauczycielami szkoły podstawowej i rodzicami, zajęcia otwarte w szkole)? Odpowiadając na powyższe pytania, dane zbierane są z: informacji od rodziców; wyników diagnoz i obserwacji; ankiet wśród nauczycieli i rodziców; ewaluacji wewnętrznej; udziału w kursach, szkoleniach, warsztatach w ramach doskonalenia nauczycieli. Zdaniem dyrektora monitoring jest wykorzystywany do planowania oraz ciągłego doskonalenia procesów wspomagania rozwoju i edukacji dzieci. Wnioski z monitorowania dyrektor wykorzystuje do: planowania organizacji pracy całego przedszkola, planowania doskonalenia zawodowego co pozwoliło nauczycielom na właściwsze dobieranie metod, form i środków pracy z dziećmi, w tym z dzieckiem zdolnym i posiadającym deficyty rozwojowe, prowadzenie form pomocy psychologiczno-pedagogicznej, np. prowadzenie badań rozwoju mowy i terapii logopedycznej, a przede wszystkim wprowadzenie szeregu nowych metod pracy przyczyniających się do wzrostu umiejętności dzieci. doposażenia przedszkola np. w sprzęt audiowizualny, muzyczny oraz pomoce dydaktyczne., Nauczyciele wykorzystują wnioski z monitorowania procesów wspomagania i rozwoju dzieci w danym roku do pracy w następnym poprzez: wprowadzanie zmian w miesięcznym planie pracy; modyfikowanie oferty zajęć w przedszkolu, np. organizacja kółka szachowego ( w roku szkolnym ); podejmowanie skutecznych działań, których rezultatem jest wspieranie mocnych i wzmacniane słabych stron każdego dziecka; współpracę z rodzicami oraz wzbogacanie metod pracy z dzieckiem (spotkania indywidualne z rodzicami według ustalonego harmonogramu spotkań); planowanie własnego doskonalenia; uczestnictwo dzieci i nauczycieli w edukacyjnych programach lokalnych i ogólnopolskich. Przedszkole Miejskie nr 10 17/51

18 Obszar badania: Wdrażane wnioski z monitorowania procesu wspomagania rozwoju i edukacji dzieci podnoszą efektywność tego procesu. Wdrażane wnioski z monitorowania procesów edukacyjnych, noszące znamiona działań nowatorskich, skutecznie wpływają na efektywność i atrakcyjność procesu wspomagania rozwoju i edukacji dzieci. Podane przez dyrektora przykłady realizowanych wniosków z monitorowanych procesów edukacyjnych, korzystnie wpływają na skuteczność procesu wspomagania rozwoju i edukacji dzieci. Zastosowanie muzykoterapii, bajkoterapii i arteterapii ukształtowało umiejętności społeczne, zrozumienie i przestrzeganie reguł obowiązujących w grupie oraz zaspokoiło potrzebę odpoczynku, relaksacji, wyciszenia grupy, a także wpłynęło na czynności intelektualne, rozwinęło myślenie przyczynowo-skutkowe. Muzykoterapia ukształtowała u dzieci zainteresowanie muzyką, oraz właściwy jej odbiór, w tym również muzyki poważnej. Zorganizowanie koła szachowego, wspomaga rozwój intelektualny wraz z edukacją matematyczną. Kształtuje odporność emocjonalną, w tym łagodne znoszenie stresów i porażek. Objęcie opieką logopedyczną przede wszystkim dzieci 5 i 6 letnich, przyczyniło się do poprawy wymowy pod względem artykulacyjnym i gramatycznym, dziecko w zrozumiały sposób komunikuje się. Zwiększenie zabaw i zajęć badawczych w terenie i w przedszkolu oraz zakup sprzętu do kącika Małego badacza przyczyniły się do rozwoju myślenia przyczynowo-skutkowego, rozbudziły ciekawość do świata poprzez doświadczenie i wnioskowanie. Udział dzieci w kołach zainteresowań rozwinął indywidualne zdolności i talenty a zaspokoił potrzeby dzieci (m. in. doskonalenie wymowy dziecka, przełamanie nieśmiałości, rozwinął myślenie). Udział dzieci w konkursach rozwinął umiejętność prezentowania się na scenie, pokonywania nieśmiałości, stosowania różnorodnych środków wyrazu artystycznego. W ramach projektu Teatralne ABC dla przedszkolaka dzieci występując jako aktorzy w gorzowskim Teatrze i. J. Osterwy przełamują w sobię tremę, stres, a jednocześnie doskonalą w sobie swoje zdolności i pasje. Wprowadzenie godzin konsultacyjnych dla rodziców rodzice wsparli potrzeby i możliwości dziecka co przyczyniło się do ich lepszego rozwoju. Zastosowanie nowatorskich metod pracy zaspokoiło potrzeby i możliwości dzieci wynikające z obserwacji i diagnozy. np. Batti Strauss potrzebę przybliżenia dzieciom muzyki klasycznej poprzez tzw. "aktywne słuchanie". Metoda Carla Orffa potrzeba twórczego obcowania z muzyką realizującym się w różnych formach ruchu: tańcu, śpiewie, mowie, grze na instrumentach, pantomimie. Metoda nauki pojęć matematycznych wg E. Gruszczyk Kolczyńskiej rozwija umiejętności matematyczne występujące w naturalnych sytuacjach życia codziennego oraz podczas nadarzających się okazji. Zajęcia z dogoterapii przełamały wśród dzieci strach i lęk przed zwierzętami, a jednocześnie nauczyły bezpiecznego zachowania się wobec nich. Przedszkole Miejskie nr 10 18/51

19 Obszar badania: W przedszkolu stosuje się nowatorskie rozwiązania służące rozwojowi dzieci. W przedszkolu wszyscy nauczyciele stosują nowatorskie rozwiązania edukacyjne służące wszechstronnemu rozwojowi dzieci, szczególnie poprzez zaspokojenie indywidualnych i zdiagnozowanych potrzeb ciągłego rozwoju oraz doskonalenia umiejętności, uzdolnień i talentów. Wszyscy nauczyciele (tab. 1) w oparciu o innowacje, programy autorskie stosują nowatorskie rozwiązania służące wszechstronnemu rozwojowi dzieci. Nauczyciele podając szereg przykładów (rys. 1o) działań obejmujących wszystkie grupy przedszkolne uzasadnili ich nowatorskie cechy (rys. 2o) oraz zaspokajane potrzeby dzieci ( tab. 2). Potwierdzili, że wprowadzone i systematycznie realizowane działania w równej mierze wpływają na harmonijny rozwój dziecka, niwelowanie stresu, na wzrost akceptacji i poczucia bezpieczeństwa (rys. 3o). Na obserwowanych zajęciach, zauważono, że nauczyciele stosują szereg form i metod aktywnego przekazu wiedzy stosując nowatorskie rozwiązania z zakresu dydaktyki i wychowania (tab.2) oraz odpowiadające zdiagnozowanym potrzebom (tab. 3) : Dyrektor i nauczyciele wymieniając innowacje i programy autorskie (tab.4) określiła ich wpływ na rozwój dzieci w różnym wieku oraz zaspokojenie potrzeb edukacyjnych: Projekt Teatralne ABC przedszkolaka ; zapoznaje dzieci ze sztuką teatralną. Dzieci na deskach teatru gorzowskiego wystawiając swoja sztukę wcielają się w role aktorów, przez co wzbogacają zakres słownictwa, rozbudzają w sobie wyobraźnię, przezwyciężają lęk i nieśmiałość w sytuacji ekspozycji społecznej. Doznania artystyczne wpływają na rozwój osobowości, na otwarcie się, uwrażliwienie na otaczające piękno. Biesiada pokoleń uwrażliwia dzieci na potrzebę szacunku do osób starszych, w podeszłym wieku i chorych. Dzieci uczą się empatii i wrażliwości na potrzeby drugiego człowieka. Łączy pokolenia przy śpiewie biesiadnym, zabawie i poczęstunku na wolnym powietrzu. Projekt "Zdrowo i bezpiecznie" - uatrakcyjnienie oferty zabaw i zajęć dla dzieci, podniesienie roli rodziców w przedszkolu, odpowiada na potrzeby: ruchu, zdrowego odżywiania, poczucia bezpieczeństwa, dbania o higienę, Program adaptacyjny dla dzieci trzyletnich, a w ramach tego programu Tydzień adaptacyjny : pokonanie bariery lęku przed pobytem dzieci w przedszkolu i rozłąki z rodzicami, pomoc dzieciom w adaptacji do nowych warunków w środowisku przedszkolnym, włączenie rodziców w działania adaptacyjne i integracja środowiska rodzinnego i przedszkolnego Program profilaktyczny promocji zdrowia psychicznego Przyjaciele Zippiego : uczy dzieci rozwiązywania trudnych sytuacji interpersonalnych, nabywania umiejętności przydatnych w budowaniu relacji między ludźmi, Programy ogólnopolskie ", "Moje dziecko idzie do szkoły" i Czyste powietrze wokół nas, Rok szkoły w ruchu : dzieci uczą się zdrowego odżywiania oraz właściwych zachowań prozdrowotnych. Odpowiadają na potrzeby: bezpieczeństwa, akceptacji, integracji z rodzicami. Zaspokajają naturalną potrzebę ruchu, wiary we własne siły i możliwości. Projekt Bliżej pieska obejmował elementy dogoterapii, zbieranie karmy dla zwierząt, konkurs plastyczny Mój pies wizytę stowarzyszenia Anakonda. Uwrażliwiał dzieci na poszanowanie środowiska naturalnego, uwrażliwiał na krzywdę wyrządzaną zwierzętom. Działania nowatorskie zostały również potwierdzone przez lokalnych partnerów przedszkola (tab. 5). Przedszkole Miejskie nr 10 19/51

20 Rys. 1j Przedszkole Miejskie nr 10 20/51

21 Rys.1o Przedszkole Miejskie nr 10 21/51

22 Rys.2o Przedszkole Miejskie nr 10 22/51

23 Rys.3o Przedszkole Miejskie nr 10 23/51

24 Typ pytania: Pytanie otwarte Treść pytania: Czy podczas zajęć pojawiły się elementy, które można uznać za nowatorskie? Proszę uzasadnić. (8123) Tab.1 1 metoda Battii Strauss - aktywne słuchanie, 2 elementy kojarzenia zdarzeń z otaczającym światem, doskonalenie spostrzegawczości. 3 Labana, eksperyment 4 teatr cieni, tworzenie na ekranie przez dzieci swoich pomysłów na cienie, przygotowanie i przedstawienie własnej bajki z wykorzystaniem cieni, dziecko potrafi manipulować sylwetkami postaci w teatrzyku cieni. 5 prezentacja multimedialna 6 drama 7 eksperyment 8 kształtowanie wyobraźni w malowaniu i wycinaniu latającego kota Przedszkole Miejskie nr 10 24/51

25 Typ pytania: Pytanie otwarte Treść pytania: Proszę wymienić podjęte w przedszkolu w tym lub poprzednim roku szkolnym działania nowatorskie, innowacje, eksperymenty dydaktyczne i/lub organizacyjne. (2946) Tab.2 Numer Analiza 1 W przedszkolu wykorzystuje się nowatorskie metody: 1. Metoda Aktywnego Słuchania wg Batii Strauss 2. Metody Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborn 3. Bajkoterapia 4. Muzykoterapia 5. Drama 6. Gimnastyka twórcza wg Karola Orffa i Labana 7. Metody Denisona 8. Pedagogika zabawy według KLANZY 9. Metoda Marii Montessori 10. Metoda Dobrego Startu Marty Bogdanowicz 11. Edukacja matematyczna E. Gruszczyk-Kolczyńskiej 12. Dogoterapia 13. Arteterapia 14. Metoda twórczego myślenia J. Osborne "Burza mózgów" Realizowane są projekty i programy: 1. Projekt "Teatralne ABC przedszkolaka", 2. Projekt "Zielone lubuskie" 3. Projekt "Bliżej pieska" 4. Projekt "Rok szkoły w ruchu" 5. Program "Czyste powietrze wok nas" 6. Program ""Moje dziecko idzie do szkoły" 7. Program zdrowia emocjonalnego ZIPPI Programy własne : 1. "Wychowanie przez sztukę"- koło plastyczne 2. "Wesołe dzieciaki" koło teatralne 3. "Zabawy z myszką" koło komputerowe - 4. "Sprężynki"- koło taneczne -"Ruch to zdrowie" - " W królestwie szachów" Organizacja i udział w takich działaniach jak: 1. "Korowod wrażliwości, 2."Przegląd teatrzyków przedszkolnych", 3. "Biesiada pokoleń". Organizacja konkursów : 1. "Marzec czarodziej", 2. "Mój bajkowy przyjaciel", 3. "Mój przyjaciel pies", 4. "Recyklingowe ozdoby choinkowe" Uudział w konkursach: "Bezpieczna zerówka" oraz konkursach plastycznych miejskich i ogólnopolskich, recytatorskich, sportowych, tanecznych, teatralnych. Przedszkole Miejskie nr 10 25/51

26 Typ pytania: Pytanie otwarte Treść pytania: Czy orientują się Państwo, czy w tym przedszkolu podejmuje się działania nowatorskie w pracy z dziećmi? (8260) Tab.3 1 bajkoterapia we współracy z biblioteką 2 muzykoterapia, drama we współpracy z biblioteką 3 prowadzi zajęcia plastyczne metodą Montessorii, zajęcia metodą KlANZA, Labana. 4 prowadzi zbiórkę pieniędzy na karmę dla zwierząt 5 bierze udział w akcji Cała Polska czyta dzieciom 6 We współpracy z innym przedszkolem organizuje przegląd teatrzyków przedszkolnych obejmujący gminę Gorzów i gminy ościenne. 7 Korowód wrażliwości o różnej tematyce, np. poświęcony osobom w podeszłym wieku. 8 metodę aktywnego słuchania Battii Strauss. 9 zajęcia otwarte dla rodziców 10 spotkania z ciekawymi ludźmi 11 dogoterapia 12 wycieczki edukacyjne uczące poprzez doświadczenie 13 Matematyka uczona jest poprzez działanie, a pomoce dydaktyczne wykonywane są z materiałów ogólnodostępnych (np. butelki, opakowania). Dzieci jeżdżą do oczyszczalni ścieków, wiedzą jak segregować śmieci, biorą udział w konkursie Z niczego coś i spotkaniu z fizykiem 14 Przedszkole bierze udział w ekologicznym projekcie organizowanym przez zespół kształcenia specjalnego (np. Zielone Lubuskie, Zielone przyjazne klimatowi ) 15 program Kubusiowi przyjaciele natury 16 Przedszkole włącza się w projekty ogólnopolskie, w których są podane założenia, a przedszkole decyduje, jak je zrealizuje. W ramach tych programów są też zajęcia z rodzicami. 17 Razem z teatrem realizowali program unijny ABC przedszkolaka, gdzie przez pierwsze tygodnie dzieci podglądały pracę teatru (scenografa, reżysera, inspicjenta), a nauczycielki przygotowywały tekst. Do projektu zostali włączeni też aktorzy, którzy sprawowali opiekę artystyczną nad spektaklem. Było to dla tych dzieci nowatorskie, bo uczyły się, jak być aktorami. Przedszkole Miejskie nr 10 26/51

27 18 Przedszkole współpracuje z hospicjum, prowadzi dogoterapię. Organizowany Korowód wrażliwości jest dobrym sposobem, aby dziecko przechodząc przez ścieżkę edukacyjną zapamiętało elementy, które go uwrażliwiają. Biorą też udział w Biesiadzie pokoleń, wspólnie przedszkolak z pacjentami hospicjum. Dzieci przygotowują scenki rodzajowe związane z wrażliwością, zbierają nakrętki 19 Na Święta Bożego Narodzenia i Wielkanoc, dzieci przygotowują gadżety i sprzedają, np. rodzicom, a pieniądze przekazują na hospicjum. W ten sposób uwrażliwia się dzieci na wszystkich, którzy potrzebują pomocy. 20 Policja aktywnie współpracując z przedszkolem. prowadzi zajęcia z zakresu bezpiecznych zachowań na drodze i w domu. Dzieci corocznie biorą udział w turnieju Lupo. Zajęcia prowadzone są we wszystkich grupach i w ten sposób dziecko oswaja się z policjantem i wie, że w trudnych sytuacjach może na nich liczyć i szukać pomocy. Policja dla nich nie jest "straszakiem". Przychodzą też na Dni Otwarte w komendzie i poznają pracę policjanta. 21 Straż Miejska prowadzi spotkania w przedszkolu. Za nowatorskienależy uznać spotkanie z psem. Przez zabawę z psem dzieci nauczyły się, że psa nie trzeba się bać. Prowadzimy też akcje Bezpieczne ferie i Bezpieczne wakacje. Już trzylatki są oswajane z problemami bezpieczeństwa. 22 We współpracy ze Środowiskowym Domem Samopomocy i fundacją DKMS (dawcy szpiku) przedszkole uczestniczyło w akcji związanej z białaczką. Polegała ona na przeczytaniu bajki o dwóch biedronkach, następnie dzieci dostały książeczkę do kolorowania, a rodzice zostali poinformowani, że dzieci zostały zapoznane z białaczką. 23 Przychodzimy tu z podopiecznymi i wykonanymi przez nich gadżetami, np. woreczkami do ćwiczeń, sztucznymi żonkilami. Dzieci oswajają się z niepełnosprawnością, rozumieją, że są to pełnoprawni i pełnowartościowi ludzie. Są wrażliwsze, przyjeżdżają do nas z jasełkami, na warsztaty plastyczne i wykonują prace razem z naszymi podopiecznymi. Przedszkole Miejskie nr 10 27/51

28 Typ pytania: Pytanie otwarte Treść pytania: Na jakie potrzeby dzieci odpowiada to nowatorskie rozwiązanie/te nowatorskie rozwiązania? (8258) Ogólna liczba respondentów biorących udział w badaniu: 8 Tab.4 1 potrzeba rozwijania umiejętności matematycznych (metoda E. Gruszczyk: Kolczyńskiej), 2 potrzeba poznania własnego ciała, usprawnienia motoryki dużej (metoda W. Sherborne), 3 potrzeba inwencji twórczej i pomysłowości ruchowej (metoda R. Labana), 4 potrzeba rozbudzenia w grupie pozytywnych emocji (metoda KLANZA), 5 potrzeba przezwyciężania przez dzieci różnych lęków (bajkoterapia i muzykoterapia) 6 Potrzeba radzenia sobie z trudnościami w codziennym życiu (program promocji zdrowia psychicznego Przyjaciele Zippiego ), 7 potrzeba pogłębiania przeżyć dzieci oraz rozwijania ich twórczości (metoda dramy), 8 potrzeba doznania radości i uczenia dzieci wiary we własne możliwości (gimnastyka rytmiczna A. i M. Kniessów). 9 potrzeba rozwijania nauki czytania i pisania (metoda dobrego startu). 10 potrzeba integracji dzieci z seniorami (wspólnie z pensjonariuszami Hospicjum. Św. Kamila ), 11 zaspokajanie potrzeb poznawczych (prezentacje multimedialne), 12 potrzeba ładu i porządku (metoda M. Montessorii), 13 potrzeba odreagowania wewnętrznych napięć, niepowodzeń, frustracji i agresji. (relaksacja ze sztuką), 14 potrzeba kształtowania nawyków prozdrowotnych zarówno dzieci ( Czyste powietrze wokół nas, Moje dziecko idzie do szkoły ), 15 potrzeba zmniejszania napięcia oraz likwidacji źródła frustracji (Program Adaptacyjny) 16 potrzeba poszerzania i utrwalania wiadomości na temat bezpieczeństwa podczas zabaw na dworze. 17 potrzeba kształtowania wrażliwości na krzywdę zwierząt (projekt Bliżej pieska konkurs plastyczny Mój przyjaciel pies ) Przedszkole Miejskie nr 10 28/51

29 Wymaganie: Dzieci nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej Zmiany w zewnętrznym świecie powodują konieczność właściwego przygotowania dzieci do nowej rzeczywistości, dlatego dla sukcesu indywidualnego i społecznego dzieci uczęszczające do przedszkola nabywają kompetencje określone w podstawie programowej. Stopień, w jakim są one nabywane, zależy od skuteczności monitorowania tego procesu oraz pozyskania wiedzy o indywidualnych potrzebach rozwojowych i możliwościach każdego dziecka. Poziom spełnienia wymagania: B Dobre warunki lokalowe i wyposażenie sal dydaktycznych, dobrze opracowany dzienny plan zajęć, systematyczne monitorowanie realizowanych wniosków wypływających ze zdiagnozowanych indywidualnych potrzeb i zainteresowań dzieci sprzyjają ich wszechstronnemu rozwojowi w tym doskonaleniu zainteresowań oraz zdolności. W procesie dydaktycznym wszyscy nauczyciele stosując nowatorskie formy i metody nauczania skutecznie wpływają na efektywność oraz atrakcyjność procesu wspomagania rozwoju i edukacji dzieci i są ponadto zgodne z oczekiwaniami rodziców. Wymaganie spełnione na wysokim poziomie. Obszar badania: Podstawa programowa wychowania przedszkolnego jest realizowana z wykorzystaniem zalecanych warunków i sposobów jej realizacji. Nauczyciele w swojej pracy dydaktycznej wykorzystują zalecane warunki i sposoby realizacji podstawy programowej wprowadzając innowacyjne i nowatorskie metody nauczania, dzięki czemu dzieci nabywają kluczowe wiadomości i umiejętności w niej zawarte. Dyrektor i nauczyciele zgodnie stwierdzają, że w swojej pracy dydaktycznej stosują zalecane warunki i sposoby realizacji podstawy programowej, określone na rys 1w. W obserwowanych zajęciach były one zawarte: w pracy indywidualnej dzieci i w grupach; dostosowaniu czasu pracy do możliwości dzieci w stosowaniu różnych form i metod pracy opartych na aktywnych formach nauczania (zagadki, pokaz, prezentacja, obserwacja i doświadczenie) ; w rozbudzaniu wśród dzieci aktywności poznawczej; we wprowadzaniu logicznego myślenia i kojarzenia faktów ze stanem zastanym; w zabawach ruchowych i rytmicznych opartych na nowatorskich metodach pracy; w ćwiczeniach relaksacyjnych; w rozwijaniu sprawności manualnej i koordynacji ruchowej; w inscenizacji teatralnej, w której aktorami były dzieci; Przedszkole Miejskie nr 10 29/51

30 Rys.1w Obszar badania: W przedszkolu monitoruje się i analizuje osiągnięcia każdego dziecka, uwzględniając jego możliwości rozwojowe, formułuje się i wdraża wnioski z tych analiz. Wszyscy nauczyciele monitorując i analizując osiągnięcia edukacyjne każdego dziecka uwzględniają ich możliwości psychofizyczne i rozwojowe, a sformułowane wnioski z tych analiz wdrażają do procesów dydaktycznych, dzięki czemu dzieci nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej wychowania przedszkolnego. Nauczyciele w monitorowaniu osiągnięć edukacyjnych dzieci stosują różne formy i metody pozyskiwania informacji dotyczących skuteczności swoich działań dydaktycznych (rys. 1w). W wyniku przeprowadzanych analiz, podejmują różne działania modernizujące procesy nauczania i wychowania i podnoszące ich jakość: prowadzenie zajęć indywidualnych i grupowych dla dzieci; objęcie dzieci pomocą psychologiczno- pedagogiczną, logopedyczną; prowadzenie konsultacji z rodzicami w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczych; wydłużenie czas pracy dla dzieci, które tego wymagają, udzielanie wskazówek; zachęcanie dzieci do zabaw i wykonania zadań; stosowanie aktywnych i nowatorskich metod ( odpowiednio dobranych do potrzeb i możliwości dziecka) nauczania; w przypadku dzieci które szybciej wykonują zadania, proponowanie dodatkowych zadań, np. pomoc innym dzieciom; umożliwianie dzieciom udziału w różnych konkursach; rozwijanie talentów dzieci ( udział w kółkach zainteresowań: taniec, plastyka, szachy, - ruchowe, komputerowe, udział w konkursach plastycznych, recytatorskich, konkursach piosenki, teatrzyki, turnieje sportowe, itd.); promowanie dzieci podczas uroczystości przedszkolnych w występach indywidualnych i grupowych; Przedszkole Miejskie nr 10 30/51

31 informowanie w rozmowach z rodzicami o możliwościach dziecka ( np. rozwijanie i wspieranie zdolności w zespołach tanecznych, drużynach piłkarskich w ramach zajęć dodatkowych i kół zainteresowań itd.); informowanie rodziców o potrzebach dzieci; tworzenie nowych, atrakcyjnych kącików tematycznych; uwzględnianie zainteresowań dzieci podczas zakupu książek do biblioteczki grupowej, pomocy dydaktycznych, gier i zabawek do sal; tworzenie kącików ciszy. W trakcie wszystkich 5 obserwowanych zajęć, nauczyciele monitorowali jakość osiąganych przez dzieci wiadomości i umiejętności oraz skuteczności przyjętych przez nich form i metod pracy (tab. 1). Rys.1w Przedszkole Miejskie nr 10 31/51

JAK PRACOWAĆ Z SZESCIOLATKIEM

JAK PRACOWAĆ Z SZESCIOLATKIEM JAK PRACOWAĆ Z SZESCIOLATKIEM Bydgoszcz 2013 Recenzent merytoryczny: dr hab. Krystyna Żuchelkowska prof. UKW Recenzent językowy: Danuta Potręć ZESPÓŁ REDAKCYJNY: Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy: Małgorzata

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 14 maja 2013 r. Poz. 560 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 10 maja 2013 r.

Warszawa, dnia 14 maja 2013 r. Poz. 560 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 10 maja 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 14 maja 2013 r. Poz. 560 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 10 maja 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadzoru pedagogicznego

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI "COLLEGE MEDYCZNY" Kielce Kuratorium Oświaty w Kielcach Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem

Bardziej szczegółowo

Program Wychowawczy Szkoły Podstawowej Nr 86 w Gdańsku

Program Wychowawczy Szkoły Podstawowej Nr 86 w Gdańsku 1 Nie można żyć szczęśliwie, nie żyjąc godnie, moralnie, uczciwie. (Epikur) Program Wychowawczy Szkoły Podstawowej Nr 86 w Gdańsku Spis treści : I. Podstawa prawna. Założenia ogólne. II. Cele ogólne. III.

Bardziej szczegółowo

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Strona1 Strona2 Spis treści: 1. PROJEKT EDUKACYJNY W GIMNAZJUM...5 2. DLACZEGO PROJEKT EDUKACYJNY W GIMNAZJUM...7 2.1. Nowa podstawa programowa...7

Bardziej szczegółowo

Specjalne potrzeby edukacyjne dzieci i młodzieży.

Specjalne potrzeby edukacyjne dzieci i młodzieży. Specjalne potrzeby edukacyjne dzieci i młodzieży. Praca zespołu nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i specjalistów prowadzących zajęcia z uczniem w przedszkolach, szkołach i placówkach. Katarzyna

Bardziej szczegółowo

STATUT. PUBLICZNEGO GIMNAZJUM Nr 15 W ŁODZI. Rozdział 1. Przepisy ogólne. 2.Siedzibą szkoły jest budynek przy ulicy Sowińskiego 50/56 w Łodzi

STATUT. PUBLICZNEGO GIMNAZJUM Nr 15 W ŁODZI. Rozdział 1. Przepisy ogólne. 2.Siedzibą szkoły jest budynek przy ulicy Sowińskiego 50/56 w Łodzi STATUT PUBLICZNEGO GIMNAZJUM Nr 15 W ŁODZI Rozdział 1. Przepisy ogólne. 1 1.Szkoła nosi nazwę: Publiczne Gimnazjum Nr 15 w Łodzi 2.Siedzibą szkoły jest budynek przy ulicy Sowińskiego 50/56 w Łodzi 3.Gimnazjum

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 18 czerwca 2014 r. Poz. 803 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 30 maja 2014 r.

Warszawa, dnia 18 czerwca 2014 r. Poz. 803 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 30 maja 2014 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 18 czerwca 2014 r. Poz. 803 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 30 maja 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podstawy programowej

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ROZWOJU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 5 IM. GENERAŁA WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO W ŁUKOWIE OPRACOWANY NA LATA 2013 2018

PROGRAM ROZWOJU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 5 IM. GENERAŁA WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO W ŁUKOWIE OPRACOWANY NA LATA 2013 2018 PROGRAM ROZWOJU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 5 IM. GENERAŁA WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO W ŁUKOWIE OPRACOWANY NA LATA 2013 2018 I. CHARAKTERYSTYKA SZKOŁY Baza szkoły: 1. Sala gimnastyczna 2. Boisko,, Orlik 3. Kryta

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J A O WYNIKACH MONITOROWANIA WDRAśANIA PODSTAWY PROGRAMOWEJ WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO I KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO W ROKU SZKOLNYM 2009/2010

I N F O R M A C J A O WYNIKACH MONITOROWANIA WDRAśANIA PODSTAWY PROGRAMOWEJ WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO I KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO W ROKU SZKOLNYM 2009/2010 Departament Programów Nauczania i Podręczników I N F O R M A C J A O WYNIKACH MONITOROWANIA WDRAśANIA PODSTAWY PROGRAMOWEJ WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO I KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO W ROKU SZKOLNYM 29/21 WARSZAWA,

Bardziej szczegółowo

STATUT GIMNAZJUM NR 11 W KOSZALINIE

STATUT GIMNAZJUM NR 11 W KOSZALINIE G I M N A Z J U M N R 1 1 W K O S Z A L I N I E STATUT GIMNAZJUM NR 11 W KOSZALINIE ==================================================================== K O S Z A L I N 2 0 1 0 1 SPIS TREŚCI Rozdział I

Bardziej szczegółowo

Dobry start przedszkolaka

Dobry start przedszkolaka Monika Rościszewska-Woźniak Dobry start przedszkolaka Program wychowania przedszkolnego Wstęp Każde dziecko w wieku 3-5 lat powinno mieć dostęp do edukacji przedszkolnej. Jest to szczególnie ważne w przypadku

Bardziej szczegółowo

Jak organizować edukację uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi?

Jak organizować edukację uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi? Edukacja skuteczna, przyjazna i nowoczesna Jak organizować edukację uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi? Przewodnik www.efs.men.gov.pl www.efs.men.gov.pl Edukacja skuteczna, przyjazna i nowoczesna

Bardziej szczegółowo

Warszawa, wrzesień 2013 r.

Warszawa, wrzesień 2013 r. Informacja ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania o stanie przygotowań organów prowadzących do objęcia obowiązkiem szkolnym dzieci sześcioletnich Warszawa, wrzesień 2013 r. 1. Wstęp 3 2. Przygotowanie

Bardziej szczegółowo

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów. i opiekunów projektów

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów. i opiekunów projektów Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów i opiekunów projektów Jacek Strzemieczny Spis treści: 1. PROJEKT EDUKACYJNY W GIMNAZJUM...5

Bardziej szczegółowo

Nauczyciel w szkole. uczącej się. Informacje o nowym systemie wspomagania pracy szkół. fotolia.com

Nauczyciel w szkole. uczącej się. Informacje o nowym systemie wspomagania pracy szkół. fotolia.com fotolia.com Nauczyciel w szkole uczącej się Informacje o nowym systemie wspomagania pracy szkół 2 W pracy nauczycieli uczenie się jest równie ważne jak uczenie innych Nauczyciele powinni i chcą poszerzać

Bardziej szczegółowo

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów. i opiekunów projektów

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów. i opiekunów projektów Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów i opiekunów projektów Jacek Strzemieczny Niniejszy poradnik powstał z udziałem doświadczonych

Bardziej szczegółowo

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów i opiekunów projektów

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów i opiekunów projektów Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów i opiekunów projektów Jacek Strzemieczny Szanowni Państwo, Dyrektorzy i Nauczyciele Gimnazjów

Bardziej szczegółowo

Wnioski wynikające z analizy monitoringu w zakresie wyników egzaminów zewnętrznych doświadczenia szkół o wysokich wynikach efektów kształcenia

Wnioski wynikające z analizy monitoringu w zakresie wyników egzaminów zewnętrznych doświadczenia szkół o wysokich wynikach efektów kształcenia Wnioski wynikające z analizy monitoringu w zakresie wyników egzaminów zewnętrznych doświadczenia szkół o wysokich wynikach efektów kształcenia W związku z prowadzoną w Kuratorium Oświaty w Opolu analizą

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do Statutu Szkoły

Załącznik nr 3 do Statutu Szkoły Załącznik nr 3 do Statutu Szkoły Nauczyciel w swoich działaniach dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych ma obowiązek kierowania się dobrem uczniów, troską o ich zdrowie, postawę moralną i obywatelską

Bardziej szczegółowo

METODA PROJEKTÓW PORADNIK DLA NAUCZYCIELI I DYREKTORÓW GIMNAZJÓW AGNIESZKA MIKINA BOŻENA ZAJĄC

METODA PROJEKTÓW PORADNIK DLA NAUCZYCIELI I DYREKTORÓW GIMNAZJÓW AGNIESZKA MIKINA BOŻENA ZAJĄC METODA PROJEKTÓW PORADNIK DLA NAUCZYCIELI I DYREKTORÓW GIMNAZJÓW AGNIESZKA MIKINA BOŻENA ZAJĄC Szanowni Państwo, Dyrektorzy i Nauczyciele Gimnazjów Przekazujemy Wam materiały informacyjne dotyczące pracy

Bardziej szczegółowo

ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi Podniesienie Specjalne potrzeby efektywności edukacyjne kształcenia uczniów dzieci i młodzieży. ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi Prawne ABC dyrektora przedszkola, Materiały www.men.gov.pl szkoły

Bardziej szczegółowo

PRAWO DO EDUKACJI DZIECI O SPECJALNYCH POTRZEBACH EDUKACYJNYCH RAPORT Z MONITORINGU

PRAWO DO EDUKACJI DZIECI O SPECJALNYCH POTRZEBACH EDUKACYJNYCH RAPORT Z MONITORINGU PRAWO DO EDUKACJI DZIECI O SPECJALNYCH POTRZEBACH EDUKACYJNYCH RAPORT Z MONITORINGU Warszawa 2010 PRAWO DO EDUKACJI DZIECI O SPECJALNYCH POTRZEBACH EDUKACYJNYCH RAPORT Z MONITORINGU Warszawa 2010 Sponsor:

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA Załącznik nr 1 DO STATUTU GIMNAZJUM NR 11 IM. LOTNIKÓW POLSKICH W KOSZALINIE WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA W GIMNAZJUM NR 11 IM. LOTNIKÓW POLSKICH W KOSZALINIE I. PODSTAWA PRAWNA Rozporządzenie Ministra

Bardziej szczegółowo

Zrealizowane zadania Efekty Formy ewaluacji (przykłady)

Zrealizowane zadania Efekty Formy ewaluacji (przykłady) Przykłady podejmowanych działań przygotowane przez uczestników szkolenia: Dokumentacja nauczyciela mianowanego ubiegającego się o awans na nauczyciela dyplomowanego. Przykład SPRAWOZDANIA Z REALIZACJI

Bardziej szczegółowo

S T A T U T MIEJSKIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 11 W PIEKARACH ŚLĄSKICH

S T A T U T MIEJSKIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 11 W PIEKARACH ŚLĄSKICH S T A T U T MIEJSKIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 11 W PIEKARACH ŚLĄSKICH Spis treści ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne... 5 ROZDZIAŁ II Cele i zadania szkoły... 6 ROZDZIAŁ III Organy szkoły i ich kompetencje...

Bardziej szczegółowo

Czas wolny od nudy. Zrównoważony rozwój uczniów zdolnych w ramach zajęć pozalekcyjnych. Tomasz Knopik

Czas wolny od nudy. Zrównoważony rozwój uczniów zdolnych w ramach zajęć pozalekcyjnych. Tomasz Knopik zdjęcie na okładce: www.fotolia.com Z kolei w drugiej, obszerniejszej części poradnika, znajdują się liczne przykłady dobrych praktyk sprawdzone ćwiczenia, zabawy i pomysły na organizowanie czasu wolnego

Bardziej szczegółowo

Jak pomagać uczniom rozwijać uzdolnienia informatyczne? Hanna Stachera, Anna Kijo, Justyna Wilińska

Jak pomagać uczniom rozwijać uzdolnienia informatyczne? Hanna Stachera, Anna Kijo, Justyna Wilińska Jak pomagać uczniom rozwijać uzdolnienia informatyczne? Hanna Stachera, Anna Kijo, Justyna Wilińska Jak pomagać uczniom rozwijać uzdolnienia informatyczne? Hanna Stachera Anna Kijo Justyna Wilińska Warszawa

Bardziej szczegółowo

Oddział przedszkolny pełni funkcję opiekuńczą, wychowawczą i kształcącą. Zapewniają dzieciom możliwość wspólnej zabawy i nauki w warunkach

Oddział przedszkolny pełni funkcję opiekuńczą, wychowawczą i kształcącą. Zapewniają dzieciom możliwość wspólnej zabawy i nauki w warunkach Oddział przedszkolny pełni funkcję opiekuńczą, wychowawczą i kształcącą. Zapewniają dzieciom możliwość wspólnej zabawy i nauki w warunkach bezpiecznych, przyjaznych i dostosowanych do ich potrzeb rozwojowych.

Bardziej szczegółowo

Pedagog szkolny w opiniach uczniów

Pedagog szkolny w opiniach uczniów U N I W E R S Y T E T Z I E L O N O G Ó R S K I WYDZIAŁ PEDAGOGIKI, SOCJOLOGII I NAUK O ZDROWIU SPECJALNOŚĆ: PEDAGOGIKA OPIEKUŃCZO WYCHOWAWCZA I PROFILAKTYKA Renata Kapica Pedagog szkolny w opiniach uczniów

Bardziej szczegółowo